Thirukurals – Chapters

#TamilEnglishTransliterationKurals
1கடவுள் வாழ்த்துThe Praise of GodKatavul Vaazhththu Kurals
2வான்சிறப்புThe Blessing of RainVaansirappu Kurals
3நீத்தார் பெருமைThe Greatness of AsceticsNeeththaar Perumai Kurals
4அறன் வலியுறுத்தல்Assertion of the Strength of VirtueAran Valiyuruththal Kurals
5இல்வாழ்க்கைDomestic LifeIlvaazhkkai Kurals
6வாழ்க்கைத் துணைநலம்The Worth of a WifeVaazhkkaith Thunainalam Kurals
7மக்கட்பேறுThe Wealth of ChildrenPudhalvaraip Perudhal Kurals
8அன்புடைமைThe Possession of LoveAnputaimai Kurals
9விருந்தோம்பல்HospitalityVirundhompal Kurals
10இனியவை கூறல்The Utterance of Pleasant WordsIniyavaikooral Kurals
11செய்ந்நன்றியறிதல்GratitudeSeynnandri Aridhal Kurals
12நடுவு நிலைமைImpartialityNatuvu Nilaimai Kurals
13அடக்கம் உடைமைThe Possession of Self-restraintAtakkamutaimai Kurals
14ஒழுக்கம் உடைமைThe Possession of DecorumOzhukkamutaimai Kurals
15பிறனில் விழையாமைNot coveting another’s WifePiranil Vizhaiyaamai Kurals
16பொறையுடைமைThe Possession of Patience, ForbearancePoraiyutaimai Kurals
17அழுக்காறாமைNot EnvyingAzhukkaaraamai Kurals
18வெஃகாமைNot CovetingVeqkaamai Kurals
19புறங்கூறாமைNot BackbitingPurangooraamai Kurals
20பயனில சொல்லாமைAgainst Vain SpeakingPayanila Sollaamai Kurals
21தீவினையச்சம்Dread of Evil DeedsTheevinaiyachcham Kurals
22ஒப்புரவறிதல்Duty to SocietyOppuravaridhal Kurals
23ஈ.கைGivingEekai Kurals
24புகழ்RenownPukazh Kurals
25அருளுடைமைCompassionArulutaimai Kurals
26புலால் மறுத்தல்Abstinence from FleshPulaanmaruththal Kurals
27தவம்PenanceThavam Kurals
28கூடா ஒழுக்கம்ImpostureKootaavozhukkam Kurals
29கள்ளாமைThe Absence of FraudKallaamai Kurals
30வாய்மைVeracityVaaimai Kurals
31வெகுளாமைRestraining AngerVekulaamai Kurals
32இன்னா செய்யாமைNot doing EvilInnaaseyyaamai Kurals
33கொல்லாமைNot killingKollaamai Kurals
34நிலையாமைInstabilityNilaiyaamai Kurals
35துறவுRenunciationThuravu Kurals
36மெய்யுணர்தல்Truth-ConciousnessMeyyunardhal Kurals
37அவா அறுத்தல்Curbing of DesireAvaavaruththal Kurals
38ஊழ்FateOozh Kurals
39இறைமாட்சிThe Greatness of a KingIraimaatchi Kurals
40கல்விLearningKalvi Kurals
41கல்லாமைIgnoranceKallaamai Kurals
42கேள்விHearingKelvi Kurals
43அறிவுடைமைThe Possession of KnowledgeArivutaimai Kurals
44குற்றங்கடிதல்The Correction of FaultsKutrangatidhal Kurals
45பெரியாரைத் துணைக்கோடல்Seeking the Aid of Great MenPeriyaaraith Thunaikkotal Kurals
46சிற்றினம் சேராமைAvoiding mean AssociationsSitrinanjeraamai Kurals
47தெரிந்து செயல்வகைActing after due ConsiderationTherindhuseyalvakai Kurals
48வலியறிதல்The Knowledge of PowerValiyaridhal Kurals
49காலமறிதல்Knowing the fitting TimeKaalamaridhal Kurals
50இடனறிதல்Knowing the PlaceItanaridhal Kurals
51தெரிந்து தெளிதல்Selection and ConfidenceTherindhudhelidhal Kurals
52தெரிந்து வினையாடல்Selection and EmploymentTherindhuvinaiyaatal Kurals
53சுற்றந் தழால்Cherishing KinsmenSutrandhazhaal Kurals
54பொச்சாவாமைUnforgetfulnessPochchaavaamai Kurals
55செங்கோன்மைThe Right SceptreSengonmai Kurals
56கொடுங்கோன்மைThe Cruel SceptreKotungonmai Kurals
57வெருவந்த செய்யாமைAbsence of TerrorismVeruvandhaseyyaamai Kurals
58கண்ணோட்டம்BenignityKannottam Kurals
59ஒற்றாடல்DetectivesOtraatal Kurals
60ஊக்கம் உடைமைEnergyOokkamutaimai Kurals
61மடி இன்மைUnsluggishnessMatiyinmai Kurals
62ஆள்வினை உடைமைManly EffortAalvinaiyutaimai Kurals
63இடுக்கண் அழியாமைHopefulness in TroubleItukkan Azhiyaamai Kurals
64அமைச்சுThe Office of Minister of stateAmaichchu Kurals
65சொல்வன்மைPower of SpeechSolvanmai Kurals
66வினைத் தூய்மைPurity in ActionVinaiththooimai Kurals
67வினைத்திட்பம்Power in ActionVinaiththitpam Kurals
68வினை செயல்வகைModes of ActionVinaiseyalvakai Kurals
69தூதுThe EnvoyThoodhu Kurals
70மன்னரைச் சேர்ந்து ஒழுகல்Conduct in the Presence of the KingMannaraich Cherndhozhudhal Kurals
71குறிப்பறிதல்The Knowledge of IndicationsKuripparidhal Kurals
72அவை அறிதல்The Knowledge of the Council ChamberAvaiyaridhal Kurals
73அவை அஞ்சாமைNot to dread the CouncilAvaiyanjaamai Kurals
74நாடுThe LandNaatu Kurals
75அரண்The FortificationAran Kurals
76பொருள் செயல்வகைWay of Accumulating WealthPorulseyalvakai Kurals
77படை மாட்சிThe Excellence of an ArmyPataimaatchi Kurals
78படைச் செருக்குMilitary SpiritPataichcherukku Kurals
79நட்புFriendshipNatpu Kurals
80நட்பாராய்தல்Investigation in forming FriendshipsNatpaaraaidhal Kurals
81பழைமைFamiliarityPazhaimai Kurals
82தீ நட்புEvil FriendshipThee Natpu Kurals
83கூடா நட்புUnreal FriendshipKootaanatpu Kurals
84பேதைமைFollyPedhaimai Kurals
85புல்லறிவாண்மைIgnorancePullarivaanmai Kurals
86இகல்HostilityIkal Kurals
87பகை மாட்சிThe Might of HatredPakaimaatchi Kurals
88பகைத்திறம் தெரிதல்Knowing the Quality of HatePakaiththirandheridhal Kurals
89உட்பகைEnmity withinUtpakai Kurals
90பெரியாரைப் பிழையாமைNot Offending the GreatPeriyaaraip Pizhaiyaamai Kurals
91பெண்வழிச் சேறல்Being led by WomenPenvazhichcheral Kurals
92வரைவின் மகளிர்Wanton WomenVaraivinmakalir Kurals
93கள்ளுண்ணாமைNot Drinking Palm-WineKallunnaamai Kurals
94சூதுGamblingSoodhu Kurals
95மருந்துMedicineMarundhu Kurals
96குடிமைNobilityKutimai Kurals
97மானம்HonourMaanam Kurals
98பெருமைGreatnessPerumai Kurals
99சான்றாண்மைPerfectnessSaandraanmai Kurals
100பண்புடைமைCourtesyPanputaimai Kurals
101நன்றியில் செல்வம்Wealth without BenefactionNandriyilselvam Kurals
102நாணுடைமைShameNaanutaimai Kurals
103குடிசெயல் வகைThe Way of Maintaining the FamilyKutiseyalvakai Kurals
104உழவுFarmingUzhavu Kurals
105நல்குரவுPovertyNalkuravu Kurals
106இரவுMendicancyIravu Kurals
107இரவச்சம்The Dread of MendicancyIravachcham Kurals
108கயமைBasenessKayamai Kurals
109தகை அணங்குறுத்தல்The Pre-marital loveThakaiyananguruththal Kurals
110குறிப்பறிதல்Recognition of the SignsKuripparidhal Kurals
111புணர்ச்சி மகிழ்தல்Rejoicing in the EmbracePunarchchimakizhdhal Kurals
112நலம் புனைந்து உரைத்தல்The Praise of her BeautyNalampunaindhuraiththal Kurals
113காதற் சிறப்புரைத்தல்Declaration of Love’s special ExcellenceKaadharsirappuraiththal Kurals
114நாணுத் துறவுரைத்தல்The Abandonment of ReserveNaanuththuravuraiththal Kurals
115அலர் அறிவுறுத்தல்The Announcement of the RumourAlararivuruththal Kurals
116பிரிவு ஆற்றாமைSeparation unendurablePirivaatraamai Kurals
117படர்மெலிந் திரங்கல்ComplainingsPatarmelindhirangal Kurals
118கண் விதுப்பழிதல்Eyes consumed with GriefKanvidhuppazhidhal Kurals
119பசப்புறு பருவரல்The Pallid HuePasapparuparuvaral Kurals
120தனிப்படர் மிகுதிThe Solitary AnguishThanippatarmikudhi Kurals
121நினைந்தவர் புலம்பல்Sad MemoriesNinaindhavarpulampal Kurals
122கனவுநிலை உரைத்தல்The Visions of the NightKanavunilaiyuraiththal Kurals
123பொழுதுகண்டு இரங்கல்Lamentations at EventidePozhudhukantirangal Kurals
124உறுப்புநலன் அழிதல்Wasting AwayUruppunalanazhidhal Kurals
125நெஞ்சொடு கிளத்தல்SoliloquyNenjotukilaththal Kurals
126நிறையழிதல்Reserve OvercomeNiraiyazhidhal Kurals
127அவர்வயின் விதும்பல்Mutual DesireAvarvayinvidhumpal Kurals
128குறிப்பறிவுறுத்தல்The Reading of the SignsKuripparivuruththal Kurals
129புணர்ச்சி விதும்பல்Desire for ReunionPunarchchividhumpal Kurals
130நெஞ்சொடு புலத்தல்Expostulation with OneselfNenjotupulaththal Kurals
131புலவிPoutingPulavi Kurals
132புலவி நுணுக்கம்Feigned AngerPulavi Nunukkam Kurals
133ஊடலுவகைThe Pleasures of Temporary VarianceOotaluvakai Kurals