Aathichudi with English meaning

Aathichudi is a popular collection of single line verses written by great Tamil poetess Avviyar. Aathichudi is always kept as the first Tamil lesson for kids learning Tamil.There are 108 single-line quotations available which are listed below with English translation .

அறம் செய விரும்பு Have desire to do good deeds
ஆறுவது சினம் Anger should be reduced / controlled
இயல்வது கரவேல் Help to your best possible extent
ஈவது விலக்கேல் Don’t stop doing charity
உடையது விளம்பேல் Do not boast about your possession
ஊக்கமது கைவிடேல் Do not give up hope/self-confidence
எண் எழுத்து இகழேல் Do not underestimate the power of learning
ஏற்பது இகழ்ச்சி To accept alms is a shameful act
ஐயமிட்டு உண் Before eating, share food with those who need
ஒப்புர வொழுகு Act with high moral standards
ஓதுவது ஒழியேல் Never stop learning
ஒள ஒளவியம் பேசேல் Never envy / talk bad about others
அஃகஞ் சுருக்கேல் Do not be stingy in selling food grains
கண்டொன்று சொல்லேல் Tell exactly what you saw
ஙப் போல் வளை Preserve the bonds
சனி நீராடு shower with clean cold water
ஞயம்பட உரை Speak nice and sweet
இடம்பட வீடு எடேல் Build your house meeting your needs
இணக்கம் அறிந்து இணங்கு Make friend with the best (behaviour and character)
தந்தை தாய்ப் பேண் Care and protect your parents
நன்றி மறவேல் Do not forget timely help offered / gratitude
பருவத்தே பயிர் செய் Do things in the right time
மண் பறித்து உண்ணேல் Do not grab other’s land for your needs
இயல்பு அலாதன செய்யேல் Do not involve yourself in bad deeds
அரவம் ஆட்டேல் Do not play with snakes
இலவம் பஞ்சில் துயில் Sleep on silk cotton bed
வஞ்சகம் பேசேல் Do not utter mean / cunning words
அழகு அலாதன செய்யேல் Never do unpleasant things
இளமையில் கல் Learn when you are young
அறனை மறவேல் Do not forget charity
அனந்தல் ஆடேல் Do not sleep long hours
கடிவது மற Never hurt people with bad words
கா காப்பது விரதம் Keep up your vows
கி கிழமைப்பட வாழ் With your health and wealth, do best to others
கீ கீழ்மை அகற்று Stay out of vulgar actions
கு குணமது கைவிடேல் Don’t give up good character
கூ கூடிப் பிரியேல் Do not give up good friends
கெ கெடுப்பது ஒழி Do not involve in actions that creates trouble for others
கே கேள்வி முயல் Listen to good and valuable advice
கை கைவினை கரவேல் Do not hide knowledge about handicrafts
கொ கொள்ளை விரும்பேல் Do not rob
கோ கோதாட்டு ஒழி Leave playing illegal games
கெள கெளவை அகற்று Eliminate troubles in life
சக்கர நெறி நில் Follow your government rules
சா சான்றோர் இனத்து இரு Associate with scholars / wise people
சி சித்திரம் பேசேல் Do not speak lie as truth
சீ சீர்மை மறவேல் Do not forget righteousness
சு சுளிக்கச் சொல்லேல் Do not use hurting words
சூ சூது விரும்பேல் Don’t be interested in gambling
செ செய்வன திருந்தச் செய் Do things with perfection
சே சேரிடம் அறிந்து சேர் Choose wise company / friends
சை சையெனத் திரியேல் Avoid being insulted because of uselessness
சொ சொற் சோர்வு படேல் Do not speak conversation with wrong or bad words
சோ சோம்பித் திரியேல் Don’t be lazy
தக்கோன் எனத் திரி Let others feel you are trustworthy and good
தா தானமது விரும்பு Offer charity and alms
தி திருமாலுக்கு அடிமை செய் Serve God
தீ தீவினை அகற்று Don’t commit sins
து துன்பத்திற்கு இடம் கொடேல் Do not allow suffering
தூ தூக்கி வினை செய் Think very well before you act
தெ தெய்வம் இகழேல் Do not disregard the supreme divine
தே தேசத்தோடு ஒட்டி வாழ் Live and adopt your country’s livelihood
தை தையல் சொல் கேளேல் Do not trust girl’s words as expressed
தொ தொன்மை மறவேல் Do not forget old / past antiquities
தோ தோற்பன தொடரேல் Should know when to give up if sure of defeat
நன்மை கடைப்பிடி Stick / Continue doing good deeds
நா நாடு ஒப்பன செய் Perform acts that are agreeable to your nation
நி நிலையில் பிரியேல் Don’t give up on principles
நீ நீர் விளையாடேல் Do not play in bigger waters (like dam, river)
நு நுண்மை நுகரேல் Do not eat food items that can cause illness
நூ நூல் பல கல் Have desire to learn more
நெ நெற்பயிர் விளைவு செய் Perform agriculture (ex: paddy cultivation)
நே நேர்பட ஒழுகு Be honest and truthful
நை நைவினை நணுகேல் Do not do anything that is destructive
நொ நொய்ய உரையேல் Do not speak abusive language
நோ நோய்க்கு இடம் கொடேல் Do not give room for disease
பழிப்பன பகரேல் Do not use vulgar language
பா பாம்பொடு பழகேல் Keep away from snakes
பி பிழைபடச் சொல்லேல் Speak clear with no mistakes
பீ பீடு பெற நில் Others should honur your actions
பு புகழ்ந்தாரைப் போற்றி வாழ் Protect those who appreciate you
பூ பூமி திருத்தி உண் Cultivate the land and feed
பெ பெரியாரைத் துணைக் கொள் Seek help from old, great and wise people
பே பேதைமை அகற்று Eliminate ignorance
பை பையலோடு இணங்கேல் Do not get along with fools
பொ பொருள்தனைப் போற்றி வாழ் Save wealth without wasting unnecessarily
போ போர்த் தொழில் புரியேல் Avoid getting into unnecessary trouble scenarios
மனம் தடுமாறேல் Do not get mentally disturbed
மா மாற்றானுக்கு இடம் கொடேல் Don’t let the enemy succeed you
மி மிகைபடச் சொல்லேல் Do not exaggerate or build up things
மீ மீதூண் விரும்பேல் Do not eat excessive food
மு முனைமுகத்து நில்லேல் Do not start a fight
மூ மூர்க்கரோடு இணங்கேல் Do not deal with aggressive / stubborn people
மெ மெல்லி நல்லாள் தோள்சேர் Be truthful to your wife
மே மேன்மக்கள் சொல் கேள் Listen to the words of wise and scholarly people
மை மை விழியார் மனை அகல் Keep away from people who are jealous
மொ மொழிவது அற மொழி Utter words with great clarity
மோ மோகத்தை முனி Have control on your urges
வல்லமை பேசேல் Do not praise your own talents
வா வாது முற்கூறேல் Do not gossip and get into arguments
வி வித்தை விரும்பு Show interest and learn good skills
வீ வீடு பெற நில் Progress for a peaceful life
உத்தமனாய் இரு Lead your life with exceptionally good qualities
ஊருடன் கூடி வாழ் Have a sense of unity among the people you live with
வெ வெட்டெனப் பேசேல் Do not utter harsh or rude words
வே வேண்டி வினை செயேல் Do not purposely commit sins / bad deeds
வை வைகறைத் துயில் எழு Get up from bed early in the morning
ஒன்னாரைத் தேறேல் Do not believe in your enemy
ஓரம் சொல்லேல் Do not give a biased opinion / judgement

We hope you found the sample lessons enjoyable.

If you are interested, please don’t hesitate to get in touch with us. Our team will reach out to you via email or phone as soon as possible.

    Tamil lesson
    × Want to join our classes?