Phone / WhatsApp : +91 9686446848
Spoken Tamil classes online - Book a demo

Tamil to Tamil Dictionary

We are happy to provide you with the best Online Tamil to Tamil Dictionary/Translator.
For typing word in Tamil you can use our tool typing tool

  
Tamil WordTamil Meaning
ஒர் உயிர்மெய்யெழுத்து (த்+அ)
குபேரன்
நான்முகன்
தைவதமாகிய விளரியிசையின் எழுத்து
தக்(க)ளி (கையால் பஞ்சிலிருந்து நூல் நூற்கப் பயன்படும்) கம்பியின் மேல்பகுதியில் கொக்கி போலக் கூர்மையாக வளைத்துக் கீழ்ப்புறம் தட்டு போன்ற ஒரு சிறிய பகுதியை இணைத்த சிறு கருவி
தக்க தகுந்த
தக்கடிவஞ்சனை
துரோகம்
கடுமை
குதர்க்கம்
பொய்
துலாக்கோல்
பத்துச் சேர் கொண்ட நிறையளவு
தக்கடிவித்தைசெப்படிவித்தை
ஏமாற்று
தக்கடைஇரட்டைத் தட்டுள்ள நிறைகோல்
தக்கடைக்கல்நிறைகல்
தக்கணம்உடனே
தக்கணம்தெற்கு
வலப்பக்கம்
தக்கணநாடு
தாளப்பிரமாணத்தின் உட்பிரிவு
உடனே
தக்கணன்தென்முகமாயிருக்கும் சிவமூர்த்தி
தக்கணாக்கினிவேள்வித்தீ மூன்றனுள் ஒன்று, தென்முக அங்கி
தக்கணாதிகுறிஞ்சி யாழ்த்திறங்களுள் ஒன்று
தக்கணாமூர்த்தித்தேவர்தென்முகமாயிருக்கும் சிவமூர்த்தி
தக்கணாயனம்ஆடி முதல் சூரியன் தெற்கு நோக்கிச் செல்லும் ஆறுமாத காலம்
தக்கணைகுரு முதலியோர்க்குக் கொடுக்கும் பொருள்
தக்கத்தடித்தல்மிகப் பருத்தல்
தக்கதுதகுதி
தகுதியானது
தக்கப்பண்ணுஒருவனது தகுதியைக் காட்டுதல். ஒருவேலையிற் றலையிட்டால் அதற்குத் தக்கப்பண்ணவேண்டாமா. (Loc.)
தக்கப்பண்ணுதல்நிலைக்கச்செய்தல்
வயப்படுத்துதல்
ஒருவனது தகுதியைக் காட்டுதல்
தக்கம்நிலைபேறு
பற்று
பல்லாங்குழி விளையாட்டில் காய்கள் இல்லாதிருக்கும் குழி
பாண்டத்தின் அடியில் தங்கிய உணவு
அறநூல் பதினெட்டனுள் ஒன்று
வாதம்
முதல்
தக்கர்சாடி
தக்கரம்களவு
வஞ்சகம்
தக்கராகம்பாலைப்பண்ணின் திறம் ஐந்தனுள் ஒன்று
தக்கல்அடைப்பு
தக்கவர்தகுதியுடையோர்
தக்கவை (ஏற்கனவே தன் வசம் இருக்கும் ஒன்றை) இழக்காமல் தொடர்ந்து வைத்திருத்தல்
தக்கன்பிரசாபதிகளுள் ஒருவன்
எண்வகை நாகத்துள் ஒன்று
கள்வன்
தக்காங்குதக்கபடி
நடுவுநிலையாக
தக்காணம்தெற்கு
வலப்பக்கம்
இந்தியாவின் தென்பகுதி
தக்கார்மேன்மக்கள்
நடுவுநிலைமையுடையோர்
பெருமையிற் சிறந்தோர்
உறவினர்
தக்கார் (பரம்பரை முறையிலோ அறங்காவலராலோ நிர்வகிக்கப்படாத பெரிய கோயில்களின்) பூஜை, வருவாய், நகை முதலியவற்றைப் பொறுப்பாகக் கவனித்துக்கொள்ள அரசால் நியமிக்கப்படும் உள்ளூர்ப் பிரமுகர்
தக்காரிவாதமடக்கி
தக்காளிஒரு செடிவகை, மணத்தக்காளி
தக்காளி வடிவத்தில் உருண்டையானதும் நிறத்தில் சிவப்பானதும் புளிப்பு, இனிப்பு கலந்த சுவை உடையதும் காய்கறியாகப் பயன்படுவதுமான ஒரு வகைப் பழம்/மேற்குறிப்பிட்ட பழத்தைத் தரும் செடி
தக்காளிப்பிள்ளைபிள்ளைப்பூச்சி
தக்காற்போலதக்கபடி
தக்கிணம்தெற்கு
தக்கிணாக்கினிவேள்வித்தீ மூன்றனுள் ஒன்று, தென்முக அங்கி
தக்கிணாமூர்த்திதக்கணாமூர்த்தித் தேவர்
தக்கிணாயனம்ஆடி முதல் சூரியன் தெற்கு நோக்கிச் செல்லும் ஆறுமாத காலம்
தக்கிணைகுரு முதலியோர்க்குக் கொடுக்கும் பொருள்
தக்கிப்போதல்நிலைபெறுதல்
தக்கியாபக்கிரிகளின் இருப்பிடம்
தக்கிரம்மோர்
தக்கிருத்தல்தனக்குத் தக வொழுகுதல்
தக்குஇசையின் தாழ்ந்த ஓசை
தந்திரம்
தக்குத்தக்கெனல்ஓர் அடுக்கொலிக்குறிப்பு
தக்குத்தடவல்தடவி நடக்கை
தடுமாறிப்படிக்கை
தக்குதல்நிலைபெறுதல்
பயன்படுதல்
ஏற்றதாதல்
அரக்குதல்
எல்லைகட்டுதல்
நயப்படல்
தக்குவித்தல்ஆட்சிக்குட்படுத்தல்
தக்கெனல்ஓர் ஒலிக்குறிப்பு
தக்கேசிமருதநிலப் பண்வகை
தக்கைகாதிலிடும் குதம்பை
அகப்புற முழவு மூன்றனுள் ஒன்றாகிய ஒரு பறைவகை
பறை
தெப்பம்
நெட்டிவகை
அடைப்பான்
அடைப்பு
தூண்டிலோடு சேர்த்து மிதக்கவிடும் சக்கைத்துண்டு
பாலமாக இடும் பனையின் அடிமரம்
சோளம், ஆமணக்கு முதலியவற்றின் உலர்ந்த தட்டை
கட்டி
கிழிந்த சீலையில் தைக்கும் ஒட்டுத்துண்டு
தக்கை (ஒரு வகை நீர்த் தாவரத்திலிருந்து அல்லது ஒரு வகை மரத்திலிருந்து எடுக்கப்படும்) கனம் இல்லாததும் நீரில் மிதக்கக் கூடிய தன்மையுடையதுமான பொருள்
தக்கோர்தகுதிவாய்ந்தவர்
அறிஞர்
தக்கோர்மைதக்கவர் தன்மையான நியாயம்
தக்கோலம்ஒரு கொடிவகை
தக்கோலிஅகில்வகை
தகசுதவழ்கரடி என்னும் விலங்கு
தகடு
தகட்டுமுளைகொக்கிவகை
தகட்டுவைரம்பட்டை தீட்டப்பெறாத வைரம்
தகடிபீதாம்பரம்
ஏமாற்றுகை
நீர்
தகடுமென்மையுந் தட்டையுமான வடிவு
உலோகத் தட்டு
வண்ணத் தகடு
கம்மார் வெற்றிலை, கறுப்பு வெற்றிலை
பூவின் புறவிதழ்
மண்படை
அடர்ச்சி
வாழை இலையின் நடுப்பகுதியை நறுக்கிய ஏடு
தகடு குறைந்த அளவு கனமும் அதிகப் பரப்பும் கொண்ட உலோகத் துண்டு
தகடுதைத்தல்மரப்பெட்டி முதலியவற்றிற்குப் பட்டமடித்தல்
தகண்தடை
தழும்பு
பழக்கம்
கிழங்கு விழுந்த பனங்கொட்டையின் உள்ளீடு
தகணிதம்துந்துபி
உலோகமணல்
தகணேறுதல்தழும்புபடுதல்
பழக்கமாதல்
முற்றுதுல்
தகணைஉலோகக்கட்டி
தகதக (ஒரு பரப்பு கண்ணைக் கூசச்செய்யும் வகையில்) ஒளிவிடுதல்
தகதக என்றுஅடுப்புத் தீ எரிதலைக் குறித்தது
தகதக-என்று (நெருப்பைக் குறிக்கையில்) அதிகமாகக் கொழுந்துவிட்டு
தகதகவெனல்ஒளிவீசுதற்குறிப்பு
ஒலிக்குறிப்பு
தகதகெனல்ஒளிவீசுதற்குறிப்பு
ஒலிக்குறிப்பு
தகத்துஅரியணை
சிறந்த இடம்
பெருமை
மணத்துக்குரிய அலங்காரத் தேர்
தக்தம்சுடப்பட்டது
தகப்படுதல்மேன்மைதங்குதல்
தகப்பன்தந்தை
தகப்பன்சாமிதன் தந்தைக்குக் குருவான முருகக்கடவுள்
அடங்காப் பையன்
தகம்எரிவு
சூடு
தகமைதன்மை, தகுதி
பெருமை
பொறுமை
குணம்
மதிப்பு
அழகு
ஒழுங்கு
நிகழ்ச்சி
தகர்பொடி
தகர்ந்த துண்டு
ஆட்டுப்பொது
செம்மறியாட்டுக்கடா
வெள்ளாடு
யாளியின் ஆண்
ஆண்யானை
ஆண்சுறா
மேட்டுநிலம்
பூமி
பலாசுமரம்
தகர்(வி) தகாஎன் ஏவல்
அழி
குட்டுஎன் ஏவல்
தகர விழா10 வது ஆண்டு
தகர்1(தாக்கப்பட்டு அழிந்துபோகும் வகையில்) சிதறுதல்
தகர்2(அழிந்துபோகும் அல்லது உருக்குலைந்துபோகும் வகையில்) சிதறச்செய்தல்
தகரஞாழல்மயிர்ச்சாந்துவகை
தகரடிசிதறவடிக்கை
பெருமிதப் பேச்சு
தகர்த்தல்நொறுக்குதல்
புடைத்தல்
உடைத்தல்
சிதறடித்தல்
குட்டுதல்
அழித்தல்
நெரித்தல்
பரு முதலிய கட்டிகளைத் திறத்தல்
மெச்சும்படி ஆற்றல் காட்டுதல்
தகர்தல்நொறுங்குதல்
உடைதல்
நெரிதல்
சிதறுதல்
அழிதல்
காய்ந்துபோதல்
தகர்ப்புஉடைப்பு
குட்டு
தகர்ப்பொறிகோட்டைமதிலிற் காப்பாக வைக்கும் ஆட்டின் வடிவான எந்திரவகை
தகரம்மயிற்சாந்து
மணம்வீசும் மரவகை
மணம்
வெள்ளீயம்
உலோகத்தகடு
இதயத்தின் உள்ளிடம்
தகரம் (பெட்டி, டப்பா போன்றவை செய்வதற்குப் பயன்படும்) எளிதாக வளையக் கூடியதும் தகடாக மாற்றத் தக்கதுமான வெள்ளை நிற உலோகம்
தகரவித்தைஇறைவனை இதயவொளியில் வைத்துத் தியானம்செய்யும் முறையை உணர்த்தும் வித்தை
தகர்வுஉடைவு
அழிவு
தகரார்தடை, மறுப்பு
விவாதம்
தகராறுதடை, மறுப்பு
விவாதம்
தகராறு கருத்து வேறுபாடு முதலியவற்றால் உருவாகும் சண்டை
தகல்தகுதி
காண்க : பவளப்பூண்டு
ஒரு கீரை வகை
தகலக்கட்டுதல்ஏமாற்றுதல்
தகல்பாச்சிமோசக்காரன்
பெரும்புரட்டான்
தகல்பாசிமோசக்காரன்
பெரும்புரட்டான்
தகலுபாசிமோசக்காரன்
பெரும்புரட்டான்
தகலோன்தகுதியை உடையவன்
தகவமை குறிப்பிட்ட ஒரு சூழலுக்கு ஒத்துப்போகும்வண்ணம் மாற்றிக்கொள்ளுதல்
தகவல்எடுத்துக்காட்டு
நேர்விடை
செய்தி
தகவல் (குறிப்பிட்ட ஒருவரை அல்லது ஒன்றைக் குறித்து) பிறர் அறியும் வகையில் வெளிப்படுத்தப்படும் செய்தி
தகவல்தொடர்பு ஓர் இடத்திலிருந்து தொலைவில் இருக்கும் மற்றொரு இடத்தோடு தகவல்களைப் பரிமாறிக்கொள்ளப் பயன்படுத்தும் (தொலைபேசி, கம்பியில்லாத் தந்தி முதலிய) அமைப்பு
தகவலாளி (தான் பேசும் மொழி, தன் சமூக வழக்குகள் முதலியவற்றைப் பற்றி) ஆராய்ச்சி செய்பவருக்கு வேண்டிய தகவல் தருபவர்
தகவின்மைதகுதியின்மை
நடுநிலையின்மை
வருத்தம்
தகவுதகுதி
உவமை
உரிமை
குணம்
பெருமை
அருள்
நடுவுநிலைமை
நீதி
வலிமை
அறிவு
தெளிவு
கற்பு
நன்மை
நல்லொழுக்கம்
தகவு தகைமை
தகவுரைபரிந்துரை, சிபாரிசு
தகழிஅகல்
உண்கலம்
தகழிச்சிகருப்பூரம்
தகளிஅகல்
உண்கலம்
தகன்வேர்விட்ட பனங்கொட்டை
நெருப்பு
கீரைவகை
பூரான்
கிழங்குவிழுந்த பனங்கொட்டையின் உள்ளீடு
தகனக் கிரியை (இந்து மத ஆசாரப்படி) பிணத்தை எரிக்கும் சடங்கு
தகனக்கிரியைபிணத்தை எரிக்கும் சடங்கு
தகனபலிநெருப்பிலிட்டுச் செய்யும் பலி
தகனம்எரியூட்டல்
தகனம்எரித்தல்
பிணஞ்சுடுகை
செரித்தல்
உணவு
தகனம் எரித்தல்
தகனன்நெருப்பு
தகனித்தல்எரித்தல்
தகனைஉலோகக்கட்டி
தகாபசிதாகம்
மிக்க ஆசை
மோகம்
பொருளாசை
தகாபசிதாகம்
மிக்க ஆசை
மோகம்
பொருளாசை
மோசம்
தகாதமுறையற்ற
தகாத தகுதியற்ற
தகாதாவழக்கு
குற்றம்
நெருக்குகை
தகாதிவழக்கு
குற்றம்
நெருக்குகை
தகாயத்துவரை. (C.G.)
தகி (எரிப்பது போன்று) வெப்பம் உடையதாக இருத்தல்
தகிடிக்கைகோபம் வியப்பு முதலியவற்றின் குறிப்புச்சொல்
தகிடு தத்தம்தவறான வழி முறையைப் பின்பற்றுதல்
தகிடுதத்தம் (ஒன்றை நிறைவேற்றிக்கொள்வதற்காக) தவறான வழிகளைப் பின்பற்றும் செயல்
தகித்தல்எரித்தல்
பிணஞ்சுடுதல்
சூடுசெய்தல்
செரித்தல்
தகிலன்வஞ்சகன்
தகிலாயம்நட்பு
நன்றி
தகிலித்தல்உட்செலுத்துதல்
வஞ்சித்தல்
திருடிக் கொடுத்தல்
பண்டமாற்றிக் கொள்ளுதல்
உழக்குதல்
குற்றஞ்சாட்டுதல்
தகிலிமாசேங்கொட்டைமரம்
தகீத்துசரியான
தௌளிவான
தகுஏற்றதாதல். கற்றபி னிற்க வதற்குத் தக (குறள்.391)
மேம்படுதல். பெண்ணிற் பெருந்தக்கயாவுள (குறள்.54)
தொடங்குதல். புல்லாள் புலத்தக்கனள் (குறள்.1316)
கிட்டுதல். துன்புறினல்லது சுகந்தகாது (திருவானைக்.நாட்டு.115)
தகுதியாதல். இந்தப் பெருமை அவனுக்குத் தகாது. ஒத்தல். புண்டரிகந்தகுபத யுகளம் (கோயிற்பு. பதஞ்சலி. 40)
பறைப்பொது. (சூடா)
தகு (சில தொடர்களில் மட்டும்) தகுந்த
தகுணிச்சம்பறைப்பொது
அகப்புற முழவு மூன்றனுள் ஒன்று
ஒரு வரிக்கூத்துவகை
தகுணிதம்வாச்சியப்பொது
அகப்புற முழவு மூன்றனுள் ஒன்று
தகுதல்ஏற்றதாதல்
மேம்படுதல்
தொடங்குதல்
கிட்டுதல்
ஒத்தல்
ஏற்குதல்
இயலுதல்
தகுதியாதல்
தகுதிதரம்
தகுதிபொறுமை
பொருத்தம்
தகுதிவழக்கு
மேன்மை
நல்லொழுக்கம்
நடுவுநிலைமை
ஆற்றல்
அறிவு
கூட்டம்
தடவை
குணம்
நிலைமை
தகுதி (ஒரு பணிக்கு அல்லது செயலுக்கு) ஒருவர் பொருத்தமானவர் என்ற வகையில் கொண்டிருக்கும் முன் அனுபவம் அல்லது அறிவு
தகுதிநிலை தரப்படுத்தப்பட்ட வரிசை
தகுதியணிதக்க இரண்டு பொருள்களின் சேர்க்கையை உணர்த்தும் அணி
தகுதியின்மையணிதகாத இரண்டு பொருள்களின் சேர்க்கையை உணர்த்தும் அணி
தகுதியோர்அறிஞர்
சுற்றத்தார்
பெருமையிற் சிறந்தோர்
நடுவுநிலைமையோர்
தகுதிவழக்குபொருள்களுக்கு இயல்பாய் அமைந்த சொற்களை ஒழித்துத் தகுதியான வேறுசொற்களால் கூறும் இடக்கரடக்கல், மங்கலம், குழூஉக்குறி என்னும் மூவகை வழக்கு
தகுநதக்கவை
தகுந்த பொருத்தமான
தகுந்தகுமெனல்ஒலியோடு எரிதற்குறிப்பு
ஒளிவீசுதற் குறிப்பு
முழவு முதலியன ஒலித்தற் குறிப்பு
தகுந்தபுள்ளிசெல்வம் முதுலியவற்றால் தகுதியானவர்
தகுந்தவர்ஒழுக்கமுடையவர்
தகும் ஏற்றதாகும்
தகுவஇயன்றவை
தகுவன்அசுரன்
தகுவியர்அசுரமகளிர்
தகுளம்மகளிர் விளையாட்டு
தகைஅழகு
அன்பு
அருள்
கவசம்
குணம்
தடை
தகுதி
பொருத்தம்
ஒப்பு
மேம்பாடு
பெருமை
நன்மை
இயல்பு
நிகழ்ச்சி
கட்டுகை
மாலை
தளர்ச்சி
தாகம்
மூச்சிழைப்பு
தகை(வி) தடுத்துவிடு
ஆணையிடு
தகைத்தல்தடுத்தல்
கட்டுதல்
சுற்றுதல்
வாட்டுதல்
அரிதல்
நெருங்கப்பெறுதல்
களைத்தல்
தகைதல்தடுத்தல்
ஆணையிட்டுத் தடுத்தல்
பிடித்தல்
அடக்குதல்
உள்ளடக்குதல்
பிணைத்தல்
தளர்தல்
ஒத்தல்
அழகு பெற்றிருத்தல்
தகைப்புதடை
மதிற்சுற்று
மாளிகைக் கட்டணம்
வீட்டின் பகுதி
படைவகுப்பு
தளர்ச்சி
மூச்சிழைப்பு
தகைபாடுதல்தலைவன் தலைவியின் நலம் பாராட்டுதல்
தகைமைதன்மை, தகுதி
பெருமை
பொறுமை
குணம்
மதிப்பு
அழகு
ஒழுங்கு
நிகழ்ச்சி
தகையணங்குறுத்தல்தலைவியின் அழகு தலைவனை வருத்தமுறுத்தலைக் கூறும் அகத்துறை
தகைவிலாங்குருவிதலையிலாக்குருவி
தகைவிலான் குருவிவகை
தகைவிலாங்குருவிதரையில் தங்காது பெரும்பாலும் பறந்துகொண்டே இருக்கும் குருவிவகை
தகைவிலான்குருவிதரையில் தங்காது பெரும்பாலும் பறந்துகொண்டே இருக்கும் குருவிவகை
தகைவுதடை
இளைப்பு
தங்கக் கம்பிமிகவும் நல்லவன்
தங்கக்கட்டிபொற்கட்டி, மிக நல்லவன்(ள்)
தங்கக்கம்பிபொன்னாலான கம்பி
வணக்க மொடுக்கமுள்ளவன்(ள்)
தங்கக்கலசம்கோபுரம் முதலியவற்றின் உச்சியில் அமைக்கும் தங்கப்பூச்சுப் பூசிய குடவுரு
தங்கக்குடம்பொற்குடம்
மிக நல்லவன்(ள்)
தங்கக்குணம்சிறந்தகுணம்
தங்கச்சிஇளையசகோதரி
தங்கை முறையாள்
இளையாள்
தங்கசாலைநாணயம் அடிக்கும் சாலை
தங்கஞ்சலமாக்கிசுவர்ணபேதி
தங்கப்பூச்சுபொன்முலாம்
தங்கம்பசும்பொன்
சிறந்தது
கலப்பற்றபொற்கட்டி
மிக நல்லவர்
தங்கமானமாசுமறுவற்ற
தங்கமான (ஒருவரின் குணம், தன்மை, நடத்தை முதலியவற்றைப் பாராட்டிச் சொல்லுகையில்) எந்த விதக் குறையுமற்ற
தங்கமீன் தங்க நிறத்தில் உள்ள சிறிய மீன்
தங்கமுலாம்பொன்மெருகு
தங்கரேக்குபொன்னிற் செய்த தகடு
தங்கல்தங்குதல்
தாமதித்தல்
தங்குமிடம்
நிலைபெறுதல்
அடியில் படிந்திருப்பது
கெடி
தங்கல் (ஓர் இடத்தில்) தங்குதல்
தங்கலர்பகைவர்
தங்கள்உங்களுடைய
See தம். தாயர் தங்கள் (கம்பரா. மீட்சி. 344)
கடிதத்திற் கையெழுத்திடுவதன்முன் எழுதப் பெறும் ஒரு வழக்கு மொழி. தங்கள் இராமன். Mod
தங்கள்உங்களுடைய
படர்க்கைப் பன்மையுடன் சேர்ந்துவரும் சாரியை
கடிதத்தில் கையெழுத்திடுவதன்முன் எழுதப்பெறும் ஒரு வழக்குமொழி
தங்காள்தங்கை
அம்மா
தங்கான்அரை என்னும் எண்ணின் குழூஉக்குறி
கொள்முதல்
தங்குதங்குதல்
தங்கு (குறிப்பிட்ட நோக்கத்துக்காக ஓர் இடத்துக்குச் சென்று) குறிப்பிட்ட காலம்வரை இருத்தல்
தங்கு தடைதடுமாற்றம்
தங்குடிச்சுற்றம்தாயத்தார்
ஞாதியர்
தங்குடித்தமர்தாயத்தார்
ஞாதியர்
தங்குதடைதடங்கல்
தடுமாற்றம்
தங்குதடை (பெரும்பாலும் எதிர்மறைச் சொற்களான அற்ற, இல்லாத முதலியவற்றுடன் இணைந்து) தடுமாற்றம்
தங்குதரிப்புதடங்கல்
தடுமாற்றம்
தங்குதல்வைகுதல்
உளதாதல்
அடக்குதல்
நிலைபெறுதல்
தணிதல்
தாமதப்படுதல்
தடைப்படுதல்
இருப்பாயிருத்தல்
அடியிற்படுதல்
சார்ந்திருத்தல்
தங்குதுறைகப்பல் தங்கிச்செல்லுமிடம்
தங்குதேர்ப்படுதல்இடையே தாமதித்தல்
தேரிழுப்பில் நிலையை அடையாது ஓரிடத்தில் தங்குதல்
தங்குநடைதங்கித்தங்கி செல்லும் பயணம்
தங்குபடிமீதி
தங்குபிண்டம்மாதவிடாய் வெளிப்படத் தேய்ந்து தங்கியிருக்கும் கருப்பிண்டம்
தங்குமூச்சுஇறக்குங் காலத்தில் நின்றுநின்று வரும் மூச்சு
தங்கூசுதூண்டிலில் கட்டுங் கயிறு
தங்கைதங்கச்சி
தங்கை உடன்பிறந்த பெண்களில் தன்னைவிட இளையவள்
தங்கைச்சிஇளையசகோதரி
தங்கை முறையாள்
இளையாள்
தங்கையைக்கொல்லிஒரு பூடுவகை
தசபத்து
தசக்கிரீவன்பத்துக் கழுத்துடைய இராவணன்
தசகண்டன்பத்துக் கழத்துடைய இராவணன்
தசகம்பத்துச் செய்யுள் கொண்ட பிரபந்தம்
தசகூலிபயிர் செய்வதற்கு ஏற்ற உழவு முதலிய பத்துவகைக் கூலி
தச்சக்கோல்33 அங்குலமுள்ள தச்சுமுழம்
தச்சகன்குடும்பத் தலைவன்
தச்சர்மரவேலை செய்பவர்
தச்சவாடிதச்சுவேலை செய்யுமிடம்
தச்சவேலைதச்சருக்குரிய தொழில்
மரவேலை
தச்சன்மரத்தில் வேலை செய்பவன்
மரங்கொஃ றச்சரும் (மணி. 28, 37)
தச்சன்மரவேலை செய்பவன்
தச்சுவேலை செய்யும் சாதியான்
விசுவகர்மாவுக்குரிய சித்திரைநாள்
தச்சன் மரத்தில் பொருள்கள் செய்பவர்
தச்சன்குருவிமரங்கொத்தி
தச்சாசாரிமரவேலை செய்பவன்
தச்சிதயிர்
தச்சிபாரா ஆட்டத்தில் எல்லாக் காய்களும் நிமிர்ந்து விழும் விருத்தம்
தச்சிச்சிதச்சச் சாதிப்பெண்
தசசீலம்பௌத்தத்துறவியருக்குரிய பத்துவகையான ஒழுக்கவிதிகள்
தச்சுதச்சன் தொழில்
தச்சனது ஒரு நாள் வேலை அளவு
தச்சு மரத்தில் பொருள்கள் செய்யும் வேலை
தச்சுக்கழித்தல்புதுவீட்டில் குடியிருப்பதற்கு முன் பேயோட்டுதற்காகத் தச்சர்கள் செய்யும் சடங்கு
தச்சுக்கோல்33 அங்குலமுள்ள தச்சுமுழம்
தச்சுவாடிதச்சுவேலை செய்யுமிடம்
வாடகை வண்டிகள் நிற்கும் இடம்
விறகுகடை
தச்சுவினைமாக்கள்தச்சர்
தச்சுவேலைதச்சருக்குரிய தொழில்
தசதானம்விழாக்காலங்களில் பார்ப்பனர்க்கு உப்பு, எள், நெய், நெல், பசு, பூமி, பொன், ஆடை, வெல்லம், வெள்ளி ஆகியவற்றைக் கொடுக்கும் பத்துவகைக் கொடைப்பொருள்கள்
தசநாடிபத்து நாடிகள்
அவை : அத்தி, அலம்புடை, இடை, காந்தாரி, குகு, சங்கினி, சிங்குவை, சுழுமுனை, பிங்கலை, புருடன் என்னும் பத்துவகைப்பட்டு உயிர்வளி இயங்குதற்குரிய வழியாகிய நாடிகள்
தசப்பொருத்தம்பத்துவகையான கலியாணப்பொருத்தங்கள்
அவை : தினம், கணம், மாகேந்திரம், ஸ்திரிதீர்க்கம், யோனி, ராசி, ராசியதிபதி, வசியம், ரச்சு, வேதை என்பனவாம். செய்யுட்பொருத்தம் பத்து
அவை : மங்கலம், சொல், பால், வருணம், உண்டி, தானம், எழுத்து, நாள், கதி, கணம் என்பனவாம்
தசபலன்புத்தன்
தசபலன்தசபாரமிதையால் வன்மையுடைய புத்தன்
தசம்சிவிகை
பத்து
தசம் (பெரும்பாலும் கூட்டுச்சொற்களில்) பத்து
தசமப்புள்ளி முழு எண்ணை அடுத்து, மதிப்பில் ஒன்றைவிடக் குறைந்த எண்ணை, தசமப் பகுதிகளாகப் பிரித்துக்காட்ட இடப்படும் புள்ளி
தசமம்பத்தாவது
பத்தில் ஒன்று
தசமம் எண்களைப் பத்தின் மடங்குகளாகக் கணக்கிடும் முறை
தசமிபத்தாம் திதி
தசமியில் உண்ணுவதான ஒரு பணிகாரம்
தசமி அமாவாசை அல்லது பௌர்ணமி கழிந்து பத்தாவதாக வரும் நாள்
தசமுகன்பத்துமுகமுடைய இராவணன்
தசமூலம்கண்டங்கத்திரி, சிறுமல்லிகை, சிறுவழுதுணை, தழுதாழை, நெருஞ்சி, பாதிரி, பெருங்குமிழ், பெருமல்லிகை, வாகை, வில்வம் என்னும் பத்து மருந்துவேர்கள்
தசமூலம் (நாட்டு வைத்தியத்தில்) மருந்தாகப் பயன்படும் (வில்வம், நெருஞ்சி முதலிய பத்துச் செடிகளின்) வேர்கள்
தசரத விழா10வது ஆண்டு நிறைவு விழா
தசரதன்இராமனுடைய தந்தை
பத்துத் திக்குகளிலும் தன்னுடைய தேரைச் செலுத்தும் ஆற்றல் பெற்றிருந்தபடியால் உண்டான காரணப் பெயர்
தசராமாளய அமாவாசையை அடுத்துத் துர்க்கையை வணங்கி நிகழ்த்தப்படும் பத்து நாள் விழா
தசரா (புரட்டாசி மாத அமாவாசைக்கு மறுநாளிலிருந்து) பத்து நாள் நடைபெறும் துர்க்கை வழிபாட்டுத் திருவிழா
தசவவதாரன்பத்து அவதாரங்கள் எடுத்த திருமால்
தசவாயுஉடலில் நிற்கும் பத்து வாயு
அவை : அபானன், உதானன், கிருகரன், கூர்மன், சமானன், தனஞ்சயன், தேவதத்தன், நாகன், பிராணன், வியாழன் என்பன
தசனப்பொடிகருநிறமுள்ள பற்பொடிவகை
தசனம்பல், கவசம்
மலைமுடி
தசாக்கரிஒரு பண்வகை
தசாங்கத்தயல்ஆசிரியவிருத்தத்தால் அரசியல் உறுப்புகள் பத்தனையும் பாடும் நூல்வகை
தசாங்கம்ஊர், யானை, கொடி, செங்கோல், நாடு, குதிரை, மலை, மாலை, முரசு, யாறு என்னும் பத்து அரசியல் உறுப்புகள்
தசாட்சரிஒரு பண்வகை
தசாப்த விழா10வது ஆண்டு நிறைவு விழா
தசாப்தம் பத்து ஆண்டு காலம்
தசாபலன் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் குறிப்பிட்ட ஒரு கிரகம் ஒரு வீட்டில் ஆட்சிபுரியும் காலத்தில் ஏற்படும் பலன்
தசாமிசம்பத்தில் ஒரு கூறு
பத்தில் ஒன்று
தசார்தயார். (யாழ்.அக.)
தசாரகன்அருகன்
புத்தன்
தசாவதாரம்மீன், ஆமை, பன்றி, நரசிங்கம், வாமனன், பரசுராமன், இராமன், பலராமன், கண்ணன், கற்கி என்னும் திருமாலின் பத்துத் திருப்பிறப்புகள்
தசாவதாரம் (புராணத்தில்) திருமால் எடுத்த பத்து அவதாரங்கள்
தசாவதானம் ஒரே நேரத்தில் நிகழும் (பத்து) செயல்களைக் கவனித்து நினைவில் இருத்தும் கலைத் திறமை
தசாவதானி தசாவதானம் செய்பவர்
தசியுஆரியர் அல்லாத சாதிவகை
திருடன்
தசிரம்உட்டுளை
மழைத்தூறல்
தசுகரம்களவு
தசும்பர்குடம்
மிடா
கோபுரவிமானங்களின் உச்சிக்குடம்
பொன்
தசும்புகுடம்
மிடா
கோபுரவிமானங்களின் உச்சிக்குடம்
பொன்
தசுமன்கள்வன்
வேள்வி செய்விப்போன்
தசைஇறைச்சி, ஊன், புலால், மாமிசம்
சதை, முடைநாற்றம்
பழத்தின் சதை
நிலைமை, கோளின் ஆட்சிக்காலம்
திரி
தசை நாண் எலும்புகளையும் தசைகளையும் இணைத்திருக்கும் நாண் போன்ற திசுத் தொகுப்பு
தசை நார் மூட்டுகளை ஒரு நிலையில் இருக்கும்படியாகப் பற்றிப் பிடித்திருக்கும் நார் போன்ற திசுத் தொகுப்பு
தசை1உடல் உறுப்புகளின் அசைவுக்குத் தேவையாக இருக்கும், சுருங்கி விரியும் தன்மை கொண்ட திசுத் தொகுப்பு
தசை2(ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் குறிப்பிட்ட) கிரகம் ஆட்சிபுரியும் காலம்
தசைக்கனிசதைப்பற்றுள்ள பழவகை
தசைத்தல்சதைப்பிடித்தல்
கொழுத்தல்
தசைதல்சதைப்பற்றாதல்
பூரித்தல்
தசைநரம்புஅசைவுகொடுக்கும் நரம்பு
தசைநார்அசைவுகொடுக்கும் நரம்பு
தசைப் பிடிப்பு (மனித உடலில்) தசை இறுகுவதால் ஏற்படும் வலி
தசைப்பற்றுதசைபிடித்திருத்தல்
சதை
தசைப்புகொழுப்பு
சதைப்பிடித்திருத்தல்
தசைபிடிசதைபிடிக்கை
தசையடைப்புசதைப்பற்றுண்டாகை
புண்ணைச்சுற்றிச் சதை மிகுகை
மூத்திரத்துளையை அடைத்துக்கொண்டு சதை வளர்கை
தசையூறுதல்சதைபிடித்தல்
தசைவலிசதையில் உண்டாகும் நோவு
தசைவளர்ச்சிசதைப்பற்றுண்டாகை
புண்ணைச்சுற்றிச் சதை மிகுகை
மூத்திரத்துளையை அடைத்துக்கொண்டு சதை வளர்கை
தசைவிறைப்பு ஜன்னி காயத்தின் வழியாக ஒரு வகைக் கிருமிகள் நுழைவதால் தசைகள் பாதிக்கப்பட்டு உடல் விறைப்புத் தன்மையை அடையும்படியான நோய்
தசைவைப்புகோளின் ஆட்சிமுடிவு
தஞ்சக்கேடுவலுவின்மை
வறுமை
தஞ்சம்எளிது
தாழ்வு
எளிமை
பற்றுக்கோடு
அடைக்கலப்பொருள்
உறுதி
பெருமை
தஞ்சன்அறிஞன்
தஞ்சனன்தன்னையுணர்ந்தவன்
தஞ்சாவூர்த்தட்டு (தஞ்சாவூரில் தயாரிக்கப்படும்) உலோகத்தில் அழகிய வேலைப்பாடுகளோடு அமைந்த வட்ட வடிவ அலங்காரப் பொருள்
தஞ்சுஎளிது
தாழ்வு
எளிமை
பற்றுக்கோடு
அடைக்கலப்பொருள்
உறுதி
பெருமை
தஞ்ஞனன்தன்னையுணர்ந்தவன்
தடபெரியதாடோய் தடக்கை (புறநா. 14, 11)
வளைந்த. தடங்கோட்டெருமை (ஐங்குறு. 98)
தடபெரிய
வளைந்த
மெல்லிய
தடக்கம்தடை
தடக்கிப்பேசுதல்திக்கிப்பேசுதல்
தடக்குதடை
தடக்குதல்தடைபண்ணுதல்
இடறுதல்
தடைப்படுதல்
தடகளப்போட்டிகள் பங்குகொள்பவர்கள் அனைவரும் தடங்களில் ஓடும் ஓட்டப்பந்தயம், தடைதாண்டுதல் போன்றவையும் பளு தூக்குதல், குண்டு எறிதல் போன்றவையும் இணைந்த போட்டிகள்
தட்குதல்தங்குதல்
கட்டுதல்
தடுத்தல்
தடங்கல்தடை
மறுப்பு
சுணக்கம்
அடைப்பு
வேலையின்றியிருக்கை
தடங்கல் (செயல், பணி முதலியவற்றின்) ஒழுங்கான போக்கின் பாதிப்பு
தடங்கல்பண்ணுதல்நிறுத்திவைத்தல்
தடை செய்தல்
தடங்குதல்தடைபண்ணுதல்
இடறுதல்
தடைப்படுதல்
தடங்கோலுதல்வழிசெய்தல்
ஒருவனைக் கெடுக்க வழி முதலியன தேடுதல்
தட்சகன்எண்வகை நாகத்துள் ஒன்று
குடும்பத் தலைவன்
தட்சசங்காரன்சிவன்
தட்சசங்காரன்தக்கனை அழித்தவனான சிவன்
தட்சணம்அதே காலத்தில்
தட்சணம்தெற்கு
வலப்பக்கம்
அப்போதே
தட்சணாக்கினிவேள்வித்தீ மூன்றனுள் ஒன்று, தென்முக அங்கி
தட்சணாமூர்த்தம்சிவபிரான் தென்முகமாயிருந்து பிரமபுத்திரர்களாகிய சனகாதியர் நால்வருக்கும் உபதேசித்த திருவுருவம்
தட்சணாமூர்த்திஅகத்தியன்
சிவன்
தட்சணாமூர்த்திதென்முகமாயிருக்கும் சிவமூர்த்தம்
தெற்கிலிருக்கும் அகத்தியர்
நூற்றெட்டு உபநிடதங்களுள் ஒன்று
தட்சணாயம்ஆடி முதல் சூரியன் தெற்கு நோக்கிச் செல்லும் ஆறுமாத காலம்
தட்சணைகுரு முதலிய பெரியோருக்குக் கொடுக்கும் பொருள்
பரிதானம்
சிட்சை
தட்சணை/தட்சிணை (கோவிலில் குருக்களுக்கு அல்லது கல்வி கற்பித்த குரு முதலியோருக்கு) காணிக்கையாக அளிக்கும் பணம் அல்லது பொருள்
தட்சன்சிவன்
புலவன்
தட்சிணபூமிபூகோளத்தின் தென் சீதளபாகம்
தட்சிணம்தக்கிணம், தெற்கு
வலப்பக்கம்
அறிவுக்கூர்மை
தாராளம்
தட்சிணாசலம்பொதியமலை
தட்சிணாமூர்த்தம்சிவபிரான் தென்முகமாயிருந்து பிரமபுத்திரர்களாகிய சனகாதியர் நால்வருக்கும் உபதேசித்த திருவுருவம்
தட்சிணாமூர்த்திதென்முகமாயிருக்கும் சிவமூர்த்தம்
தெற்கிலிருக்கும் அகத்தியர்
நூற்றெட்டு உபநிடதங்களுள் ஒன்று
தட்சிணாயனம்ஆடி முதல் சூரியன் தெற்கு நோக்கிச் செல்லும் ஆறுமாத காலம்
தட்சிணாவர்த்தம்வலமாகச் சுழிந்துள்ள சங்குவகை
தட்சிணைகுரு முதலிய பெரியோருக்குக் கொடுக்கும் பொருள்
பரிதானம்
சிட்சை
தட்டகப்பைதட்டையாக இருக்கும் தோசை திருப்பி என்னும் கருவி
தட்டச்சர் (அலுவலகத்தில் கடிதம் முதலியவற்றை) தட்டச்சுசெய்யும் பணியாளர்
தட்டச்சு தட்டச்சுப்பொறி தொடர்பானது
தட்டச்சுசெய் (தட்டச்சுப்பொறியில் உள்ள சாவிகளை விரல்களால் அழுத்துவதன்மூலம் தாளில்) எழுத்துகளைப் பதித்தல்
தட்டச்சுப்பொறி (எண்கள், எழுத்துகள், குறியீடுகள் ஆகியவை கொண்ட சாவிகளை விரல்களால் அழுத்த) மை தோய்ந்த நாடாவின்வழியாக மேலே செருகியிருக்கும் தாளில் எழுத்துகளைப் பதிக்கும் இயந்திரம்
தட்டத்தானிதன்னந்தனி
முற்றும் தனித்திருக்கை
தட்டம்உணவு உண்ணும் தட்டு
உண்கலம்
தாம்பாளம்
பரந்த இதழையுடைய பூ
படுக்கை அறை
துயிலிடம்
படுக்கை
கச்சு
கை தட்டுகை
தட்டம்உண்கலம்
தாம்பாளம்
துயிலிடம்
படுக்கை
கச்சு
கைகொட்டுகை
பரந்த இதழுடைய பூ
நீர்நிலை
பல்
பாம்பின் நச்சுப்பல்
நிலத்தில் வீழ்ந்து வணங்குகை
யானை செல்லும் வழி
மோவாய்
அல்குல்
வயல்
தட்டம் அகன்ற தட்டு
தட்டம்மைஅம்மைநோய்வகை
தட்டம்மை உடல் முழுவதும் வேர்க்குரு போன்று சிவந்த சிறு புள்ளிகளும் காய்ச்சலும் ஏற்படும் ஒரு நோய்
தட்டல்கை முதலியவற்றால் தட்டுதல்
தாளம் போடல்
தடுத்தல்
முட்டுப்பாடு
ஐந்து என்பதன் குழூஉக்குறி
தாலம்
ஒன்றில் உள்ளதை வெளியில் கொட்டுகை
தட்டல்தடவல்முட்டுப்பாடு
நடை தடுமாறுகை
தட்டழிஒரு வாத்தியவகை
தட்டழி அல்லல்படுதல்
தட்டழிதல்நிலைகுலைதல்
திகைத்தல்
தோல்வியுறுதல்
சீர்கெடுதல்
தட்டழிவுகலக்கம்
தோல்வி
தட்டறைஅடைப்பை முதலியவற்றிலுள்ள சிறிய உட்பை
தட்டாக்குடிதட்டார்கள் இருப்பிடம்
தட்டாத்திதட்டாரப்பெண்
தட்டார்பொன் அணிகள் செய்தல்
தட்டாரப்பூச்சிஒரு பூச்சிவகை
பறக்கும் பூச்சிவகை
தட்டான்பொற்கொல்லன்
காண்க : தட்டாரப் பூச்சி
வெண்கோட்டம்
புடல்கொடி
பேய்ப்புடல்
தட்டான்1நகை முதலியவை செய்வதைத் தொழிலாகக் கொண்டவர்
தட்டான்2பளபளப்பான கண்களும் உருண்டையான தலையும் நான்கு முக்கிய இறக்கையும் சற்று நீண்ட வாலும் உடைய பூச்சி
தட்டானுப்பிஒரு கொடிவகை
தட்டிகாவல்
சிறை
கதவு
படல்
பலகை
பிரம்பு முதலியவற்றால் பின்னிய மறைப்புத்தடுக்கு
ஆயுதவகை
வாத்தியவகை
அரைச்சல்லடம்
தாம்பளம்
காண்க : வெண்கோட்டம்
வெற்றிலைக் கட்டு
தட்டி ஓலை, பிளந்த மூங்கில் துண்டு, பிரம்பு முதலியவற்றால் பின்னப்பட்டு அல்லது ஒன்றாகக் கட்டப்பட்டுக் கதவாகவோ மறைப்பாகவோ பயன்படும் அமைப்பு
தட்டி எழுப்பு (பேச்சு, எழுத்து, செயல் மூலம் உணர்வு, சிந்தனை முதலியவற்றை) தூண்டி எழுச்சி பெறச்செய்தல்
தட்டிக் கழித்தல்ஏதாவது காரணம் கூறித் தவிர்த்தல்
தட்டிக்கவிகருப்பூர ஆரத்திப்பாட்டு
தட்டிக்கழிகாரணம் ஏதேனும் காட்டி ஒதுக்கு
தட்டிக்கழித்தல்விலக்குதல்
சாக்குப்போக்குச் சொல்லுதல்
ஒருவனுக்கு வரவேண்டிய தொகையிலிருந்து அவனால் செலுத்தவேண்டிய தொகையைக் கழித்துக் கணக்கு முடித்தல்
தட்டிக்கேட்டல்அடக்கியாளுதல்
காண்க : தட்டிச்சொல்லுதல்
கண்டித்தல்
தட்டிக்கேள் (வரன்முறையை மீறிய தன்னிச்சையான போக்கை) நியாயமற்றது எனச் சுட்டிக்காட்டுதல்
தட்டிக்கொடுஊக்கப்படுத்து
தட்டிக்கொடு (பாராட்டி) உற்சாகப்படுத்துதல்
தட்டிக்கொடுத்தல்அமைதிபண்ணுதல்
ஊக்கப்படுத்தல்
தூண்டுதல் : ஒருவர்மீது தட்டிக் குறிப்புக் காட்டுதல்
தட்டிக்கொள்ளுதல்பறித்தல்
திருடுதல்
தளர்தல்
மோதிக்கொள்ளுதல்
தடைப்படுதல்
பற்றாமற்போதல்
தட்டிச் செல்வெற்றி பெற்றுப் பெருமை கொள்
தட்டிச் சொல்மறுத்துக் கூறு
தட்டிச்சுற்றுதல்கொள்ளையடித்தல்
தட்டிச்செல் (அபாரத் திறமையால் மிகவும் எளிதாக முடிந்துவிட்டது என்று தோன்றும்படி) வெல்லுதல்(ஒன்றை) பெறுதல்
தட்டிச்சொல் (ஒருவர் சொல்லுவதை) மறுத்துப் பேசுதல்
தட்டிச்சொல்லுதல்மறுத்துரைத்தல்
காண்க : தட்டிக்கேட்டல்
திக்கிப்பேசுதல்
தட்டித்தடவுதல்தடுமாறுதல்
தட்டித்தடுமாறுதல்தடுமாறுதல்
தட்டித்திரிதல்சிரமப்பட்டு அலைதல்
தட்டிப் பறிகவர்ந்து கொள்
தட்டிப்பறி (ஏமாந்துவிட்டோம் என்ற உணர்வு தோன்றும்படி) கவர்ந்து செல்லுதல்
தட்டிப்பறித்தல்அடித்துப் பிடுங்குதல்
தந்திரமாய்ப் பறித்தல்
தட்டிப்பார்த்தல்தேங்காய், நாணயம் முதலியவற்றைச் சுண்டிப்பார்த்து அவற்றின் இயல்பை அறிதல்
இரகசியமறிய முயலுதல்
தட்டிப்புடைத்தல்முறத்தாற் கொழித்து நெல் முதலியவற்றைப் பிரித்தெடுத்தல்
தட்டிப்பேசுதல்மறுத்துரைத்தல்
காண்க : தட்டிக்கேட்டல்
திக்கிப்பேசுதல்
தட்டிப்போ (ஒரு காரியம் முடிவடைந்துவிடும் போலத் தோன்றிக் கடைசி நேரத்தில்) நிறைவேறாமல் தள்ளிப்போதல்
தட்டிப்போடுதல்கவிழச் செய்தல்
வெல்லுதல்
மறுத்தல்
தட்டியம்நெடுங்கேடயம்
தட்டியழைத்தல்கைகொட்டிக் கூப்பிடுதல்
போருக்கழைத்தல்
தட்டியளத்தல்தானியம் முதலியவற்றைத் தலையை வழித்து அளத்தல்
தட்டியோட்டுதல்மாட்டையடித்துச் செலுத்துதல்
தட்டிவிடுதல்உற்சாகப்படுத்துதல்
மாட்டையடித்துச் செலுத்துதல்
விரைந்து செய்தல்
கவிழச் செய்தல்
உழவில் ஏர்களை முன் பின்னாக மாற்றுதல்
பின்வாங்கச் செய்தல்
மறுத்தல்
திரும்ப உழுதல்
வெட்டிவிடுதல்
தப்புதல்
உழுத சாலில் திரும்ப உழுதல்
தட்டிவைத்தல்குறிப்பாகச் சொல்லுதல்
தட்டுதகடு
தட்டுதட்டுகை
அடி
மோதுகை
தாளம் போடுகை
விலக்குகை
முட்டுப்பாடு
தடை
குற்றம்
தீனம்
மறைவு
காவல்
பயிர்த்தட்டை
தராசுதட்டு
வட்டம்
வளைவு
கேடகம்
குயவன்சக்கரம்
முறம்
தேர் முதலியவற்றின் நடுவிடம்
ஆசனத்தடுக்கு
கப்பல் தட்டு
நெடுங்கை
பூவிதழ்
விபசாரி
தட்டு2(பார்க்கும்படியாக) தோன்றுதல்(உணரும்படியாக) ஏற்படுதல்
தட்டு3(உணவு உண்பது முதலியவற்றுக்குப் பயன்படும்) தட்டையான பரப்பும் சற்று உயர்ந்த விளிம்பும் கொண்ட வட்ட வடிவப் பாத்திரம்
தட்டுக்காரன்ஏமாற்றுக்காரன்
தந்திரக்காரன்
தட்டுக்கிளிகிளித்தட்டில் ஒரு பக்கத்துத்தலைவன் நிலத்தில் சதுரக்கோடு கீறி ஆடும் ஒரு விளையாட்டுவகை
தட்டுக்கிளிபாய்தல்நிலத்தில் சதுரக்கோடு கீறி ஆடும் ஒரு விளையாட்டுவகை
தட்டுக்கூடைஅகன்ற கூடைவகை
தட்டுக்கெடு நிலைதடுமாறுதல்
தட்டுக்கெடுதல்மனங்கலங்குதல்
வறுமையால் நிலைகெடுதல்
இழப்படைதல்
காண்க : தட்டுண்டுபோதல்
தடுமாறிப்போதல்
தாறுமாறாதல்
தட்டுக்கேடுஇழப்பு
அழிவு
குழப்பம்
வறுமை
தட்டுக்கொட்டுகொட்டுமுழக்கு
போலி நடிப்பு
மினுக்குப்பொருள்
தந்திரம்
தட்டுச்சரிமகளிர் முன்கையில் அணியும் அணிவகை
தட்டுச்சுளகுஅகன்ற முறவகை
தட்டுண்டுபோதல்சிதறுண்ணுதல்
கதிரடிபடுதல்
தடைப்படுதல்
கலங்குதல்
சரக்கு மோசடியாய் மாற்றப்படுதல்
தட்டுத் தடுமாறுதல்இயல்பாகச் செய்ய முடியாமல் வருத்தம் கொள்ளல்
தட்டுத்தடங்கல்தடை
தடுமாற்றம்
தட்டுத்தடுமாறு (ஒரு செயலை) இயல்பாகச் செய்ய முடியாமல் திணறுதல்
தட்டுத்தடைதடை
தடுமாற்றம்
தட்டுத்தாவரம்புகலிடம்
தட்டுதல்கதவு முதலியவற்றை அடித்தல்
மோதுதல்
கிட்டுதல்
கொட்டுதல்
உட்செல்லுமாறு அடித்தல்
தட்டித் தூசி போக்குதல்
உடைத்தல்
கவர்தல்
தள்ளுதல்
அகற்றுதல்
தடுத்தல்
மறுத்தல்
குலையச் செய்தல்
தப்புதல்
தட்டுப் படுதல்புலனுக்குத் தெரிதல்
தட்டுப்படு (புலனில் அல்லது புலனுக்கு உணரக் கூடியதாக) தெரிதல்
தட்டுப்படுதல்தடைப்படுதல்
குறைவுபடுதல்
புலன்களுக்குத் தெரிதல்
தட்டுப்பறத்தல்திடீரென்று மறைதல்
தட்டுப்பாடுபோதிய அளவு பொருள் கிடைக்காது பற்றாக் குறை யுண்டாதல்
தட்டுப்பாடு (தேவைப்படும் ஒன்று) போதிய அளவில் கிடைக்காத நிலை(தேவைக்கும்) குறைவு
தட்டுப்பாய்தல்கிளித்தட்டு விளையாட்டு
தட்டுப்பிழாவட்டமாய் முடைந்த பெட்டி வகை
தட்டுப்புடைதானியத்தை முறம் முதலியவற்றாற் புடைக்கை
தட்டுமாறுதல்நிலைகெடுதல்
தட்டுமானம்ஏமாற்று
தந்திரவழி
தட்டுமுட்டுவீட்டுப் பொருள்கள்
கருவிகள்
மூட்டைகள்
தட்டுமுட்டுச் சாமான் (பெரும்பாலும் பன்மையில்) (வீட்டில்) அன்றாடப் புழக்கத்துக்குப் பயன்படும் பொருள்கள்
தட்டுருவுதல்ஊடுசெல்லுதல்
தட்டுவாணிஒரு குதிரைவகை
விலைமகள்
தட்டுளுப்புதடுமாற்றம்
தட்டைமொட்டை
பரந்த வடிவம்
முறம்
திருகாணி
பயிர்களின் அடித்தாள்
தினைத்தாள்
காண்க : மூங்கில்
கிளிகடிகருவி
கவண்
கரடிகைப்பறை
அறிவிலி
தீ
ஒரு காலணிவகை
தட்டை1புடைப்பு இல்லாத மட்டப் பரப்பு
தட்டை2(சோளம், கேழ்வரகு போன்றவற்றில் கதிரை அறுத்த பின் எஞ்சியிருக்கும்) காய்ந்த தண்டுப் பகுதி
தட்டை3அரிசி மாவில் தேங்காய்த் துண்டுகளும் கடலைப் பருப்பும் போட்டுத் தட்டையாகத் தட்டி எண்ணெய்யில் பொரித்துத் தயாரிக்கப்படும் ஒரு வகைத் தின்பண்டம்
தட்டைத்தலைதட்டையான பெரிய தலை
தட்டைப்பயறுபயறுவகை
பெரும்பயறு
தட்டைப்புழு உண்ணும் இறைச்சிமூலம் மனித உடலினுள் சென்று வாழும் ஒரு வகைப் புழு
தட்டையம்மைஅம்மைநோய்வகை
தட்டொளிஉலோகக் கண்ணாடி
தட்டோடுதட்டையோடு
கூரையை மூடுமாறு இடும் வளைவுள்ள ஒருவகை ஓடு
தட்டோடு வளைவான ஒரு வகை ஓடு
தடதட-என்று சத்தத்தோடும் முரட்டுத்தனமாகவும்
தடதடத்தலநாக்குத் தட்டல்
தள்ளாடுதல்
குழறுதல்
தளர்வாதல்
தடதடப்புதள்ளாட்டம்
தடதடெனல்விரைவுக்குறிப்பு
ஒலிக்குறிப்பு
தடத்தம்நடுநிலை
இயற்கையானன்றிப் பிறிதொன்றன் சார்பு முதலியனபற்றிப் பொருளுக்குள்ள இலக்கணம்
ஐந்தொழில்களைப் பண்ணும் இறைநிலை
தடத்தன்நடுநிலையாளன்
மேலோன்
தடந்தேடுதல்வழிசெய்தல்
ஒருவனைக் கெடுக்க வழி முதலியன தேடுதல்
தடபடெனல்ஒலிக்குறிப்பு
தள்ளாடற்குறிப்பு
தட்பம்குளிர்ச்சி
விசிறுதல்
முதலிய போற்றுகை
அருள்
தட்பவெப்பம்குளிர்ச்சியும் சூடும்
தட்பவெப்பம் ஒரு பகுதியில் நிலவும் வெப்பம், காற்று, குளிர் முதலியவற்றின் நிலை
தடபுடல்மிகுந்த ஆடம்பரம்
தடபுடல்விரைவு
சந்தடி
அபாயநிலை
பகட்டு
தடம்நீர்நிலை
கரை
வரம்பு
வேள்விக்குழி
தாழ்வரை
வெளியிடம்
மலை
மூங்கில்
இடம்
உயர்ந்த இடம்
வழி
மனைவாயில்
சுவடு
கண்ணி
சுருக்கு
பெருமை
அகலம்
செல்வப்பகுதி
வளைவு
கடம்புவகை
தடம் சுவடு
தடம் புளுதல்பாதை மாறுதல்
தடமண்சுதைமண்
தடம்படுதல்தழும்புபடுதல்
பயிற்சியால் ஆற்றல் மிகுதல்
தடம்பார்த்தல்அடிச்சுவடு பார்த்தல்
கேட்டில் உதவி தேடுதல்
தடம்புரள் (புகைவண்டி) இருப்புப்பாதையிலிருந்து விலகுதல்
தடம்புரளுதல்நிலைதடுமாறுதல்
நிலைகெடுதல்
பாதம் நரம்பு பிசகுதல்
பாதையை விட்டு விலகுதல்
தடம்பொங்கத்தம்பொங்கோபொங்கத்தம் பொங்கோ. (திவ்.பெரியதி.10
1.)
தடய அறிவியல் ஒரு குற்றத்தில் சம்பந்தப்பட்ட தடயங்கள் அனைத்தையும் ஆராய்ந்து அந்தக் குற்றத்தைத் துப்புத்துலக்க உதவும் அறிவியல் துறை
தடயம்பலபண்டம்
அணிகலன்கள்
களவு போய்த் திரும்பக் கிடைத்த பொருள்
விலங்கு
தடயம் நடந்ததை அறிந்துகொள்ளும் வகையில் எஞ்சியிருப்பது அல்லது கிடைப்பது
தடல்மேட்டுநிலம்
பலாப்பழச்செதிள்
வாழை மடல்
விலங்கு, மரம் முதலியவற்றின் தோல்
தடவக்கொடுத்தல்முதுகைத் தடவ இடங்கொடுத்தல்
மிக இணங்குதல்
தடவரல்வளைவு
தடவருதல்தடவுதல்
பூசுதல்
தேடுதல்
யாழ் முதலியன வாசித்தல்
தடவல்ஆறு என்னும் எண்ணின் குழூஉக்குறி
முறை
முட்டுப்பாடு
பொங்கல் முதலிய உணவுவகை
தடவாதல்தடவுதல்
பூசுதல்
தேடுதல்
யாழ் முதலியன வாசித்தல்
தடவிக்கட்டுதல்பதித்தல்
தடவிக்கொடுத்தல்தடவுதல்
ஊக்கப்படுத்துதல்
சமாதானப்படுத்துதல்
குறையக்கொடுத்தல்
தடவுபருமை
பகுதி
தூபக்கால்
வேள்விக்குழி
கணப்புச்சட்டி
ஒரு மரவகை
சிறைச்சாலை
தடவு (உடலை) வருடுதல்
தடவுத்தாழிபெருஞ்சாடி
தடவுதல்பூசுதல்
வருடுதல்
இருட்டில் கைகால் முதலியவற்றால் துழாவுதல்
தேடுதல்
குறைத்தளத்தல்
யாழ் முதலியன மீட்டுதல்
திருடுதல்
உரிமையில்லாதவரைப் புணர்தல்
அசைதல்
தடுமாறுதல்
முட்டுப்பாடாயிருத்தல்
தகட்டுப் பணிகாரம் செய்தல்
தடவுநிலைதுறக்கம்
தடவுவாய்மலைச்சுனை
தடவைமுறை
தவணை
தடவை நிகழ்ந்த அல்லது நிகழ்த்தப்படும் செயலை எண்ணிக்கையிட்டுக் கூறுவது
தடறுஆயுத உறை
தடாபானை
மிடா
கணப்புச்சட்டி
பருமை
மிடாவினும் பெரிய கலம்
தடாககருமம்மலங்கழிக்கை
தடாகம்குளம்
தடாகம் (பூக்கள் நிறைந்த) சிறிய நீர்நிலை
தடாகவாதாரம்ஏரிப் பாய்ச்சலுள்ள நிலம்
தடாதகைதடுத்தற்கரிய தகையுடைய மீனாட்சிதேவி
தடாதடிகுழப்பம்
தடாதடிக்காரன்நியாயமின்றிப் பலவந்தஞ் செய்வோன், அடாவடிக்காரன்
தடாபுடாவெனல்கோபித்துப் பேசுங்குறிப்பு
கீழ்விழும் ஒலிக்குறிப்பு
பகட்டுக்குறிப்பு
தடாம்வளைவு
தடாரம்ஈரொத்துத் தாளம்
சின்னம்மை
தடாரிஉடுக்கை
கிணைப்பறை
பம்பை
வாத்தியப்பொது
தடாரித்தல்ஊடுருவுதல்
மிகக் கண்டித்தல்
தடாவுதல்வளைதல்
தடிகழி
தண்டாயுதம்
தடிக்கொம்பு
மரம் முதலியவற்றின் பிளந்த துண்டம்
அளவுகோல்
ஆற்றங்கரை
உலக்கை
பருமைவில்
வயல்
பாத்தி
தசை
கருவாடு
உடும்பு
மிதுனராசி
கீறற் கையெழுத்து
மின்னல்
தடி1(அடிபடுதல், பூச்சிக்கடி முதலியவற்றால் உடலின் மேல்பரப்பு) சிறிய அளவில் வீங்குதல்
தடி2(ஒருவரின் உடல், ஒரு பொருள் முதலியவற்றின் அளவுகுறித்து வருகையில்) பருமன்
தடிக்கம்புகைக்கழி
தடிக்கொம்புதடிக்கம்பு
மாட்டுக் குற்றவகை
தடிகாரன்தடியையுடையவன்
அழிப்பவன்
தடித்த சற்றுப் பருத்த
தடித்தல்பெருத்தல்
மிகுதல்
உறைதல்
திரளுதல்
தாமதித்தல்
மரத்தல்
உரப்பாதல்
வீங்குதல், பருத்தல், சித்தம் கடினமாதல்
நச்சுக்கடியினால் தடிப்புண்டாதல்
தடித்தனம்முருட்டுத்தனம்
மட்டித்தனம்
சோம்பேறித்தனம்
தடித்தனம் யோசனை அற்ற, ஒழுங்கற்ற தன்மை
தடித்துமின்னல்
தடிதல்வெட்டுதல்
அழித்தல்
குறைத்தல்
தடிப்பம்பருமை
வீக்கம்
தடிப்பயல்கொழுத்தவன்
முரடன்
மட்டி
தடிப்புகடினம்
வீக்கம்
உடல் தழும்பு
பூரிப்பு
கனம்
செருக்கு
தடிப்பு (பூச்சிக்கடி முதலியவற்றால் ஏற்படும்) திட்டுத்திட்டான வீக்கம்
தடிபிணக்குஅடிதடி
தடிபோடுதல்நிலம் அளத்தல்
தேரை மரக்கட்டையால் நெம்பிக் கிளப்புதல்
இடையூறுசெய்தல்
வருத்தி முயன்று ஒருவனை வேலையில் ஈடுபடும்படி செய்தல்
தடிமன்நீர்க்கோவை
பருமை
தடிமன் தடித்தது
தடிமாடுகொழுத்தவன், பருத்தவன், முரடன்
தடிமிண்டன்கொழுத்தவன், பருத்தவன், முரடன்
தடியடி (வன்முறையில் ஈடுபடும் கும்பலைக் கலைக்கக் காவலர்கள்) தடியால் அடிப்பது
தடியன்பயனற்றவன்
தடிவுவெட்டு
அழிக்கை
கொலை
தடினிஆறு
தடுதடுக்கை
தடு (ஒரு செயலை) நிகழாமல் இருக்கச்செய்தல்
தடுக்கல்தடை
தடுக்கிநிற்றல்தடையால் நின்றுபோதல்
தடுக்குஇடறுகை
தட்டி
பாய்
தவிசு
தடுக்கு1(கால்) இடறுதல்(ஏதேனும் ஒன்று காலை) இடறுதல்
தடுக்கு2(கோரை, ஓலை முதலியவற்றால் பின்னப்பட்ட) சதுர அல்லது செவ்வக வடிவச் சிறிய பாய்
தடுக்குத்தள்ளுதல்இச்சகம் பேசுதல்
தடுக்குதல்இடறுதல்
தடைசெய்தல்
தடுக்குப்பாய்சிறுபாய்
தடுக்குப்போடுதல்உட்காரச் சிறுபாய் இடுதல்
உபசரித்தல்
தடுத்தல்தடைசெய்தல்
அடைத்தல்
வேறுபிரித்தல்
நிறுத்திவைத்தல்
அடக்குதல்
விலக்குதல்
மறுத்தல்
எதிர்த்தல்
பயனறச்செய்தல்
எண்ணம் மாறச்செய்தல்
தடுத்தாள்தல்திருத்தி வயமாக்குதல்
தடுத்தாளுதல்திருத்தி வயமாக்குதல்
தடுப்புதடுக்கை
தடை
தடுப்பு (ஓர் இடத்தின்) பாதுகாப்புக்காக அமைக்கப்படுவது
தடுப்பு ஊசி (குறிப்பிட்ட) நோய் வராமல் தடுக்கும் பொருட்டு முன்னெச்சரிக்கையாகப் போடப்படும் ஊசி
தடுப்புக் காவல் குற்றம்செய்யக் காரணமாக இருப்பவர் என்று நம்பப்படுபவரை முன்னெச்சரிக்கையாக விசாரணை இன்றிக் குறிப்பிட்ட காலம்வரை சிறையில் அடைத்தல்
தடுமன்நீர்க்கோவை
பருமை
தடுமன் ஜலதோஷம்
தடுமாற்றம்நிலை தவறுதல்
தடுமாற்றம்ஒழுங்கின்மை
தள்ளாடுகை
மனக்கலக்கம்
ஐயம்
தவறு
தடுமாற்றம் நிலைதவறி ஆட்டம்காணும் நிலை
தடுமாற்றுமனக்கலக்கம்
தடுமாறுநிதானமின்மை
தடுமாறு (இயக்கத்தின்போது ஒழுங்காகச் செயல்பட முடியாமல்) நிலைதவறி ஆட்டம்காணுதல்
தடுமாறுத்திகாரியத்தைக் காரணமெனத் தடுமாறக் கூறும் அணிவகை
தடுமாறுதல்ஒழுங்கீனமாதல்
நெறியின்றிக் கலந்துகிடத்தல்
மனங்கலங்குதல்
துன்பத்துக்குள்ளாதல்
ஐயுறுதல்
தவறுதல்
தள்ளாடுதல்
தடுமாறுவமம்உவமான உபமேயங்களை மாற்றிச் சொல்லும் அணி
உவமானத்திற்குக் குறைவுதோன்றச் சொல்வது
தடுமாறுவமைஉவமான உபமேயங்களை மாற்றிச் சொல்லும் அணி
உவமானத்திற்குக் குறைவுதோன்றச் சொல்வது
தடைதடுக்கை
இடையூறு
மறுப்பு
கவசம்
காப்பு
காவல்
வாசல்
அணை
அடைப்பு
மந்திரத் தடை
காண்க : தடல்
எண்பதுபலங் கொண்ட அளவு
நிறுக்கப்போகும் பொருளை வைத்திருக்கும் பாத்திரம் முதலியவற்றிற்குரிய எடை
தடை மேற்செல்லாதபடி செய்யும் செயல்
தடை ஆணை ஒன்றைச் செய்ய வேண்டும் அல்லது செய்யக்கூடாது என்று நீதிமன்றம் தனி நபருக்கோ ஓர் அமைப்புக்கோ விதிக்கும் ஆணை
தடை ஓட்டம் (விளையாட்டில்) இடுப்பளவு உயர மரச் சட்டங்களைத் தாண்டி ஓடுகிற ஒரு தடகளப் போட்டி
தடைஇயதிரண்ட
பெருத்த
தடைக்கட்டுநிறை அளவுகளைப் பரிசோதிக்கும் உத்தியோகம்
தடைக்கல் ஒரு செயலுக்குத் தடையாக அல்லது இடையூறாக அமைவது
தடைகட்டுதல்பாம்பு முதலியவற்றை மந்திரத்தால் தடுத்தல்
தராசில் எடைத் தடையமிடுதல்
தடைத்தல்தடுத்தல்
தடைதல்தடுத்தல்
தடைபடுத்துதல்இடையூறுசெய்தல்
காவற்படுத்துதல்
தடுத்துதல்
தடைபண்ணுதல்இடையூறுசெய்தல்
காவற்படுத்துதல்
தடுத்துதல்
தடையம்அணிகலன்கள்
தடை
களவு முதலிய குற்றங்களில் சம்பந்தப்பட்ட பொருள்
கத்திப்பிடி
பெற்றுக்கொண்ட பொன்னுக்குத் தட்டார் கொடுக்கும் பொன்னிறை கல்
தராசுதடை
தட்டுமுட்டு
நிறுக்கப்போகும் பொருளை வைத்திருக்கும் பாத்திரம் முதலியவற்றிற்குரிய எடை
தடையறுத்தல்மந்திரத் தடைநீக்குதல்
இடையூறு விலக்குதல்
தடைவிடைமறுப்பும் மாற்றமும்
தண்குளிர்ச்சி
அருள்
தணக்கம்நுணா என்னும் கொடி
தணக்குநுணாமரம்
நுணாக்கொடி
தணக்கமரம்
முட்டைக் கோங்கிலவுமரம்
வால்
முட்டைக் கோங்கு என்னும் மரம்
தண்கடற்சேர்ப்பன்நெய்தல்நிலத் தலைவன்
தண்கதிர்குளிர்ந்த ஒளியுள்ள கதிர்களையுடைய சந்திரன்
தண்சுடர்குளிர்ந்த ஒளியுள்ள கதிர்களையுடைய சந்திரன்
தண்சுடர்க்கலையோன்குளிர்ந்த ஒளியுள்ள கதிர்களையுடைய சந்திரன்
தண்டக்காரன்வேலைக்காரன்
தண்டக்கூற்றம்வரிவகை
தண்டகநாடுதமிழ்நாட்டுப் பகுதிகளுள் ஒன்று
தண்டகம்தமிழ்நாட்டுப் பகுதிகளுள் ஒன்று
தண்டகமாலைமுந்நூறு வெண்பாக்களால் பாடும் ஒரு நூல்வகை
தண்டகன்ஒரு மன்னன்
யமன்
தண்டகாகம்ஒரு பறவைவகை
கள்ளிக் காக்கை
தண்டகாரணியம்தக்கணதேசத்தில் துறவியர் வசித்துவந்த ஒரு காடு
தண்டங்கொடுத்தல்அபராதங்கட்டுதல்
இழத்தல்
இழப்புக்கு ஈடு கொடுத்தல்
தண்டசக்கரம்குயவனது சுழற்றுகருவி
தண்டச்சோறுபயனற்றவனுக்கு இடும் உணவு
இலவசமாகக் கொடுக்குஞ் சோறு
காண்க : புல்லுருவி
தண்டசம்கருவிவகை
தண்டஞ்செய்தல்நிலத்தில் வீழ்ந்து வணங்குதல்
தண்டித்தல்
கோலால் அளத்தல்
தண்டட்டி காலில் அணியும் ஒரு வகை வளையம்
தண்டடித்தல்பாளையம் அடித்துப் படை இறங்குதல்
தண்டத்தலைவன்படைத்தலைவன்
தண்டத்தான்யமன்
தண்டத்துக்கழுதல்பொருள் முதலியவற்றைப் பயனின்றிக் கொடுத்தல்
நட்டமாக இறுத்தல்
தண்டதரன்அரசன்
தண்டதரன்யமன்
கதாயுதத்தையுடைய வீமன்
அரசன்
குயவன்
தண்டதாசன்அடிமை
தண்டநாயகம்படைத்தலைமையாகிய வேலை
தண்டநாயகன்படைத்தலைவன்
தண்டனை செய்யும் அதிபதியாகிய அரசன்
சிவகணத் தலைவனாகிய நந்தி
தண்டநீதிஅரசியல் நூல்
தண்டப்படுதல்அபராதம் விதிக்கப்படுதல்
தண்டப்பொருள்அபராதமாகக் கொள்ளும் பொருள்
தண்டபாசிகன்கொலைகாரன்
தண்டபாணிமுருகன்
தண்டபாணிதண்டைக் கையிலுடைய முருகன்
திருமால்
யமன்
வீமன்
தண்டபாலன்துவாரபாலகன்
தண்டம்கோல்
தண்டாயுதம்
அபராதம்
தண்டனை
குடைக்காம்பு
உலக்கை
படகு துடுப்பு
ஓர் அளவை
உடம்பு
படை
படை வகுப்புவகை
திரள்
வரி
கருவூலம்
இழப்பு
யானைகட்டும் இடம்
யானை செல்லும் வழி
ஒறுத்து அடக்குகை
வணக்கம்
ஒரு நாழிகை நேரம்
செங்கோல்
தண்டம்1எந்த விதப் பயனும் இல்லாமல்போவது
தண்டம்2தண்டனை
தண்டம்பண்ணுதல்அடியில் வீழ்ந்து வணங்குதல்
தண்டம்பிடித்தல்அபராதம் வாங்குதல்
தண்டம்போடுதல்அபராதமிடுதல்
வணங்குதல்
தண்டமானம்வால் முறுக்குதல்
தண்டமிழ்தண்ணிய தமிழ்
தண்டயமரம்கோக்காலி
தண்டயாத்திரைபடையெடுத்துச் செல்லுகை
தண்டயாமன்அகத்தியன்
இயமன்
தண்டர்தண்டனை செய்வோர்
தண்டல்வசூலித்தல்
வசூலிக்கும் பொருள்
தீர்வை வசூலிப்பவன்
எதிர்த்தல்
தண்டனை
படகு தலைவன்
தண்டல் (வரி) வசூலித்தல்
தண்டல்காரன் வரி வசூலிப்பவன்
தண்டலர்பகைவர்
தண்டலாளன்தீர்வை வசூலிப்போன்
தண்டலைசோலை
பூந்தோட்டம்
ஓர் ஊர்
தண்டவாளம்புடைவைவகை
இரும்புச்சட்டம்
தண்டவாளம் (ரயில் செல்வதற்காக) கனமான மரப் பலகைகளால் இணைக்கப்பட்டுத் தரையோடு பொருத்தப்பட்ட நீண்ட எஃகுத் துண்டுகளின் இணை
தண்டற்காரன்வரி முதலியன வசூலிப்போன்
தீர்வை வசூல் செய்யும் ஊர்ப் பணியாளன்
படகு தலைவன்
தண்டன்கோல்
வணக்கம்
தண்டன்சமர்ப்பித்தல்மார்பு நிலத்துற விழுந்து வணங்குதல்
தண்டனம்சிட்சை
தண்டனிடு (வணங்குவதற்காக) நெடுஞ்சாண்கிடையாகக் காலில் விழுதல்
தண்டனிடுதல்கீழே விழுந்து வணங்குதல்
தண்டனைஒறுப்பு
தண்டனை செய்த தவற்றுக்கு ஒருவர் வருந்தும் முறையில் தரப்படுவது அல்லது செய்யவைப்பது
தண்டாதொந்தரவு
சண்டை
சிக்கல்
கதவை அடைத்து இடும் இரும்புத்தடி
உடற்பயிற்சி வகை
தண்டாமைநீங்காமை
தண்டாயம்பாரந்தாங்குந் தண்டு
தவணைப் பகுதி
தண்டாயுதபாணிதண்டாயுதத்தைக் கையிலுடைய முருகக்கடவுள்
தண்டாயுதம்கதைப்படை
பாரந்தாங்கும் தண்டு
தண்டாயுதன்தண்டாயுதம் உடையவன், முருகக்கடவுள்
வைரவக்கடவுள்
ஐயனார்
வீமன்
தண்டாரணியம்தண்டகாரணியம், ஓர் ஆரிய நாடு
தண்டாரம்குயவன் சக்கரம்
மதயானை
வில்
தோணி
வண்டி
தண்டால் உடல் தரையில் படாமல் மார்பையும் தலையையும் மேலும்கீழும் அல்லது முன்னும்பின்னும் உயர்த்தித் தாழ்த்திச் செய்யும் ஒரு வகை உடற்பயிற்சி
தண்டான்கோரைவகை
புடல்வகை
தண்டிதண்டற்காரன்
பருமன்
மிகுதி
தரம்
ஓர் அணி இலக்கண நூலாசிரியர்
யமன்
செருக்குள்ளவர்
சண்டேசுர நாயனார்
எட்டு அடியுள்ள இசைப்பாட்டுவகை
தண்டி (ஒருவர் செய்த குற்றத்துக்காக அல்லது தவற்றுக்காக) தண்டனை தருதல்
தண்டிகைஒரு பல்லக்குவகை
பெரிய வீடு
தண்டித்தல்பருத்தல்
ஒறுத்தல்
வெட்டுதல்
கட்டளையிடுதல்
வருந்தி முயலுதல்
தண்டிதரம்ஆற்றல்
தண்டிப்புதண்டனை
வெட்டுகை
தண்டியக்கொம்புநடிக்கப் பழகுவோர் ஆதரவாகக் கொள்ளுங் கழி
கூரை தாங்குங் குறுக்குக் கட்டை
மக்கள் நெருக்கி உட்புகாதபடி இடும் குறுக்குமரம்
பல்லக்குக் கொம்பு
தண்டியம்கச்சூர்க்கட்டை
புறக்கூரையைத் தாங்கும் கட்டை
நடிக்கப் பழகுவோர் ஆதரவாகக் கொள்ளும் கழி
வாயிற்படியின் மேற்கட்டை
தண்டியமரம்கோக்காலி
தண்டியல்பல்லக்குவகை
தண்டியிற்புண்ஆண்குறியில் வரும் புண்வகை
தண்டிலம்ஓமம் பண்ணுதற்கு அமைத்துக் கொண்ட இடம்
சிவபூசைக்கு அமைத்துக் கொண்ட இடம்
தண்டீசர்சண்டேசுரர்
தண்டுகோல்
மரக்கொம்பு
திருமால் முதலியோர்க்குரிய கதாயுதம்
தண்டாயுதம்
வளைதடி
உலக்கை
விளக்குத்தண்டு
வீணை
செவித்தண்டு
மூக்குத்தண்டு
முதுகந்தண்டு
ஆண்குறி
வரம்பு
பச்சோந்தி
தொளையுடைய பொருள்
மூங்கிற் குழாய்
மூங்கில்
பூவிதழ்
சிவிகை
செருக்கு
மிதுனராசி
சேனை
சேகரித்த பணம் முதலியன
தண்டு1வேருக்கு மேலாக (பூ, இலை, காய் ஆகியவற்றைத் தாங்கி அமைந்திருக்கும்) வளையும் தன்மை கொண்ட நீண்ட மெல்லிய பகுதி
தண்டுக்கீரைபருத்த தண்டுடன் வளரும் கீரை
தண்டுக்கோல்படகு துடுப்பு
படகு தள்ளுதற்குரிய சவளமரம்
பிரமசாரிக்குரிய பலாசக்கோல்
தண்டுதல்வசூலித்தல்
வருத்துதல்
இணைத்தல்
நீங்குதல்
விலகுதல்
தணிதல்
கெடுதல்
தடைபடுதல்
தொடுதல்
மனம் அமைதல்
விருப்பங்கொள்ளுதல்
சினமூண்டெழுதல்
விலகுதல்
தண்டுபோடுதல்படகுதுடுப்புத் தள்ளுதல்
வாகனஞ்சுமத்தல்
தண்டுமாரிசிறு தெய்வங்களுள் ஒன்று
அடக்க மற்ற பெண்
தண்டுமிண்டுமூர்க்கத்தனம்
தண்டுலபலைதிப்பிலிச்செடி
தண்டுலம்அரிசி
காண்க : தண்டிலம்
தண்டுலம்புஅரிசி கழுவும் நீர்
தண்டுவடம் மூளையிலிருந்து உடலின் பல பாகங்களுக்கும் உணர்வுகளைக் கொண்டுசெல்லும், முதுகெலும்பினுள் அமைந்திருக்கும் நரம்புத் தொகுப்பு
தண்டுவலித்தல்படகுதுடுப்புத் தள்ளுதல்
வாகனஞ்சுமத்தல்
தண்டெடுத்தல்படையெடுத்தல்
தண்டெலும்புமுதுகெலும்பு
தண்டேறுஎலும்பு
தண்டேறுதல்பல்லக்கேறுதல்
தண்டைமாதர் காலணியில் ஒன்று
கேடகம்
வால்
காண்க : தண்டைமாலை
தண்டை (குழந்தைகள், சிறு பெண்கள் ஆகியோர் காலில் அணியும்) ஒன்றுக்கொன்று தொட்டாற்போல் அமைந்திருக்கும் முனைகளைக் கொண்ட, உருட்டுக் கம்பி வடிவ அல்லது குழல் வடிவ வெள்ளி ஆபரணம்
தண்டைக்காரன்வஞ்சகன்
தொந்தரவு செய்வோன்
தண்டைநோய்நோய்வகை
தண்டைமாலைபூமாலைவகை
தண்டைமானம்வால் முறுக்குதல்
தண்டொட்டிமாதரின் ஒரு காதணிவகை
தண்டோராபறைசாற்றல்
தண்டோரா தமுக்கு
தண்டோராபோடு தமுக்கடித்தல்
தண்ணஎளிமையுடைய
தண்ணடைமருதநிலத்தூர்
நாடு
பச்சிலை
காடு
சிற்றூர்
உடுக்கைவகை
தண்ணம்ஒருகட்பறை
மழுவாயுதம்
குளிர்ச்சி
காடு
தண்ணவன்குளிர்ந்த சந்திரன்
தண்ணளிகுளிர்ந்த அருள்
தண்ணாத்தல்தாழ்த்தல்
தண்ணியசொல்இதப்படுத்துஞ்சொல்
தண்ணீர்குளிர்ந்த நீர்
நீர்
தண்ணீர் காட்டுஅலைக்கழித்து ஏமாற்று
தண்ணீர் தெளித்துவிடு: ஒருவரை அவர் விருப்பம் போல் நடக்குமாறு விட்டுவிடு
தண்ணீர்க்காரன்நீர் சுமந்து கொடுப்போன்
தண்ணீர்க்காரிநீர் சுமந்து கொடுப்பவள்
தண்ணீர்க்கால்நீரோடும் வழி
தண்ணீர்க்குடம்நீர் முகக்கும் குடம்
காண்க : நீர்வாழை
தண்ணீர்கட்டுதல்வயல் முதலியவற்றில் நீர் தேக்குதல்
நீர்க்கொப்புளங் கொள்ளுதல்
தண்ணீர்காட்டு (கடுமையாக) அலைக்கழித்து ஏமாற்றுதல்
தண்ணீர்காட்டுதல்கால்நடைகளுக்குக் குடிநீர் காட்டுதல்
ஏமாற்றுதல்
அலைக்கழித்தல்
தண்ணீர்த்துரும்புஇடையூறு
தண்ணீர்த்துறைநீர்நிலையில் இறங்குமிடம்
தண்ணீர்த்துறையேறுதல்மாதவிடாயாதல்
தண்ணீர்தெளித்தல்தூய்மையின்பொருட்டு நீர் தெளித்தல்
தொடர்பை நீக்கிவிடுதல்
தண்ணீர்பட்டபாடுதாராளமாய்ச் செலவு செய்கை
எளிதாகச் செய்யவல்லது
தண்ணீர்பட்டபாடு (எந்த விதச் சிரமமும் இல்லாமல்) சுலபமாகச் செய்யக் கூடியது
தண்ணீர்ப்பத்தாயம்நீர்த்தொட்டி
தண்ணீர்ப்பந்தர்வெயிற்காலத்தில் வழிச்செல்வோர்க்குக் குடிநீர் முதலியன உதவும் அறச்சாலை
தண்ணீர்ப்பந்தல்வெயிற்காலத்தில் வழிச்செல்வோர்க்குக் குடிநீர் முதலியன உதவும் அறச்சாலை
தண்ணீர்ப்பந்தல் (கோடைக் காலத்தில் வழிப்போக்கர் முதலியோருக்கு) இலவசமாகத் தண்ணீர் அல்லது மோர் தரும் இடம்
தண்ணீர்ப்பாம்பு (பொதுவாக நீர்நிலைகளில் காணப்படும்) விஷமற்ற பழுப்பு நிறப் பாம்பு
தண்ணீர்ப்பிடிப்புகுளம் முதலியவற்றில் நீர் பிடித்துள்ள அளவு
உணவு முதலியவற்றின் நீர்மத் தன்மை
தண்ணீர்மட்டம்நீர்மட்டம் என்னும் கருவி
குளம் முதலியவற்றில் தண்ணீர் பிடித்துள்ள அளவு
தண்ணீர்மாறுதல்ஓரிடத்திலிருந்து மற்றோர் இடத்திற்கு நீரை மாற்றிப் பாய்ச்சுதல்
தண்ணீர்வார்த்தல்வழிச்செல்வோர் முதலியோர்க்கு நீர் கொடுத்தல்
நோய் நீங்கினோர் முதலியோரை நீராட்டுவித்தல்
தொடர்பற நீக்கிவிடுதல்
தண்ணீர்விட்டான்ஒரு கொடிவகை
தண்ணீராக்குதல்ஒருவனை இரக்கங் கொள்ளும்படி செய்தல்
உலோக முதலியவற்றை நீர்மமாக்குதல்
பால் முதலியவற்றில் நீர் கலத்தல்
மனப்பாடம் பண்ணல்
தண்ணீராதல்நீர்மயமாய்ப்போதல்
மனப்பாடமாதல்
தண்ணீரில்லாக் காடு நீர் முதலிய அடிப்படை வசதிகள்கூட இல்லாத இடம்
தண்ணுமைபண்டைத் தமிழ் நாட்டில் தண்ணுமை மிகச் சிறந்த தாளவிசைக் கருவியாக விளங்கியுள்ளது. தண்ணுமை இனிய குரலையுடையது. அமைப் போர்க்களத்தில் முழங்கியுள்ளனர். அந்த இசை முழக்கத்தைக் கேட்டுப் போர் வீரர்கள் வீறுகொண்டு வெற்றி வேட்கையுடன் போராடியுள்ளனர் சங்கப் பாடல்கள் தரும் விளக்கங்கள் தண்ணுமையிலிருந்து இன்றைய தாளவிசைக் கருவியான மிருதங்கம் சற்று சீர்திருத்திய அமைப்பில் உருவாகி இருக்க வேண்டும்
தண்ணுமைமத்தளம்
முழவு
உடுக்கை
ஒரு கட்பறை
தண்ணுமையோன்மத்தள ஆசிரியன்
தண்ணெனல்குளிர்ச்சிக்குறிப்பு
இரங்கற் குறிப்பு
தட்டுகைக்குறிப்பு
தண்ணெனவுகுளிர்ந்திருக்கை
இரங்குகை
தணத்தல்நீங்குதல்
போதல்
நீக்குதல்
பிரிதல்
தண்பணைமருதநிலம்
தண்பதம்புதுப்புனல்
புதுப்புனல் விழா
தாழ்நிலை
தணப்புநீங்குதல்
தடை
செல்லல்
தண்புகுளிர்ச்சி
தண்மைகுளிர்ச்சி
சாந்தம்
இன்பம்
மென்மை
தாழ்வு
விளைவுக் குறைவு
அறிவின்மை
தண்மை இதமான குளிர்ச்சி
தணல்தழல்
தணல்கனிந்த நெருப்பு
நெருப்பு
நிழலிடம்
தணல் கனன்றுகொண்டிருக்கும் கங்குகள்
தணலம்எருக்கஞ்செடி
வெள்ளெருக்கு
துன்பம்
தணல்விழுங்கிதணலை விழுங்கும் தீக்கோழி
தணவம்அரசமரம்
தணிமலை
குளிர்ச்சி
தேர்நெம்புங் கட்டை
தணி1(வெப்பம், பசி, கோபம் முதலியவை) குறைதல்
தணி2(வெப்பம், பசி, கோபம் முதலியவற்றை) குறைத்தல்
தணிக்கைதிரைப்படம் முதலியன ஒழுக்கவிதிகள், கட்டுப்பாடுகளுக்குட்பட்டு உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறதா எனப் பார்த்து அவற்றை மீறும் பகுதிகளை நீக்கிச் சான்றிதழ் வழங்கல்
ஒரு நிறுவனத்தின் வரவுசெலவு, கணக்குவழக்குகள் ஒழுங்காக உள்ளனவா என அதிகாரபூர்வமாகச் சரிபார்த்தல்
தணிக்கைமேற்பார்வையிடுகை
தணிக்கை (அரசாங்கம் ஒரு குழுவின்மூலமாகத் திரைப்படம் முதலியவற்றில்) கொள்கைக்கு அல்லது ஒழுக்க விதிகளுக்கு எதிரானது என்று கருதும் பகுதிகளை நீக்குதல்
தணிகைதிருத்தணிகை
தணிசுவிலைமலிவு
சதைபிடிக்கை
வளைவு
தணித்தல்ஆற்றுதல்
குறைத்தல்
புதைத்தல்
தாழ்த்தல்
தீர்த்தல்
தண்டித்தல்
அவித்தல்
பொறுத்தல்
தணிதல்ஆறுதல்
குறைதல்
வற்றுதல்
விளக்கு முதலியன அவிதல்
வேலை முதலியவற்றினின்றும் நீங்குதல்
தாழ்தல்
ஒன்றோடு ஒன்று இசைதல்
நிறைதல்
மனநிறைவாதல்
பருத்தல்
தணிப்புதணித்தல்
காண்க : தணிவு
அதிமதுரம் முதலியவற்றைக் கியாழமிட்டுச் செய்த ஒரு மருந்துவகை
தணியல்குறைகை
வணக்கம்
சாந்தம்
நீர் வற்றுகை
இழிவு
தாழ்வு
தணிவுகுறைகை
வணக்கம்
சாந்தம்
நீர் வற்றுகை
இழிவு
தாழ்வு
தணிவு (உயரத்தில்) தாழ்வு
தணுப்புகுளிர்ச்சி
நீர்க்கோவை
தத்அதட்டற்குறிப்பு
அந்த. தத்திருப்பதி (திருப்பு.124)
அது. தத்தொமசி (வேதா.சூ.117)
தத்அது
அந்த
அதட்டற்குறிப்பு
தத்தக்கபித்தக்கவெனல்நடைதளர்தற்குறிப்பு
பேச்சுத் தடுமாறற்குறிப்பு
தத்தகன்சுவீகாரப்பிள்ளை
தத்தங்கொடுத்தல்சுவீகாரங் கொடுத்தல்
காண்க : தத்தம்பண்ணுதல்
தத்தடிகுழந்தையின் தளர்நடை
தத்தபுத்திரன்சுவீகாரப்பிள்ளை
தத்தம்நீர்வார்த்துக் கொடுக்கும் கொடை
தத்தம்செய் தன் வசம் உள்ளவற்றின் உரிமையைப் பூரணமாகக் கைவிடுதல் அல்லது அந்த உரிமையை வேறொருவருக்கு அளித்தல்
தத்தம்பண்ணுதல்பொருளை நீர்வார்த்துக் கொடுத்தல்
பொருளைத் திரும்பப் பெறாதபடி கொடுத்துவிடுதல்
பிதிரர்க்கு நீரோடு பிண்டம் முதலியன கொடுத்தல்
தத்தயோகம்தீயோகங்களுள் ஒன்று
தத்தரசமயம்நெருக்கடியான நேரம்
தத்தரம்நடுக்கம்
மிகுவிரைவு
தந்திரம்
தத்தளம்கட்டடத் தளங்களின் நெகிழ்ந்த நிலை
தத்தளி (ஓர் ஆபத்தான சூழ்நிலையில் சிக்கி அல்லது நிலை இழந்து) திண்டாடுதல்
தத்தளித்தல்ஆபத்தில் அகப்பட்டுத் திகைத்தல்
பஞ்சம் முதலியவற்றால் வருந்துதல்
தத்தளிப்புஉயிர் தப்பவேண்டித் திகைக்கை
மனங்கலங்குகை
தத்தன்தத்துப்பிள்ளை
தத்தாங்கிசிறுமியர் கைகொட்டிப் பாடும் விளையாட்டுவகை
தத்தாங்கிகொட்டுதல்சிறு குழந்தைகள் கை கொட்டுதல்
தத்தாபகாரம்தானங் கொடுத்ததைத் திரும்ப வாங்குகையாகிய பாவம்
தத்தாரிகண்டபடி திரிவோர்
தத்திகொடை
சத்துவம்
தத்திகாரம்பொய்
தத்திதம்பெரும்பான்மைப் பெயர்ச்சொல்லின்மேல் வரும் விகுதி
பகுபதம்
தத்திதன்பெரும்பான்மைப் பெயர்ச்சொல்லின்மேல் வரும் விகுதி
பகுபதம்
தத்திதாந்தம்தத்தித விகுதியைக்கொண்ட பெயர்
சிறிது மாறித் தன்னோடு இயைபுடைய பொருளையாகிலும் தன் பொருளையாகிலும் உணர்த்துவது
தத்தியம்மெய்
துகில்வகை
தத்தியோதனம்தயிர்ச்சோறு
தத்தினம்இறந்தோர்க்குச் செய்யுமோர் சடங்கு
தத்துதாவிநடத்தல்
பாய்தல்
மனக்கவலை
சாதகத்தின்படி நேரும் ஆபத்து
தவறு
சுவீகாரம்
சுவீகாரபுத்திரன்
சிறுதுளை
பூச்சிக்கடியாலாகிய தடிப்பு
தத்து1(பறவைகள், சிறு பிராணிகள்) கால்களை ஒருசேர ஊன்றியவாறு தாவுதல்
தத்து2சுவீகாரம்
தத்துக்கிளிவெட்டுக்கிளி
கிளிப்பிள்ளை
பிள்ளைகளின் விளையாட்டுவகை
தத்துதல்குதித்தல்
தாவிச்செல்லுதல்
தாவி ஏறுதல்
அடியால் அளத்தல்
ததும்புதல்
பரவுதல்
ஒளி முதலியன வீசுதல்
தத்துப்பித்து-என்று முன்னுக்குப்பின் முரணாக
தத்துப்பிள்ளைசுவீகாரப்பிள்ளை
தத்துப்புத்திரன்சுவீகாரப்பிள்ளை
தத்துமீட்டல்நோயாளியை ஆபத்திலிருந்து காத்தல்
கண்டம் என்று கருதப்பட்ட காலத்தைக் கடத்தல்
தத்துவசதுக்கம்மணமேடை
தத்துவசாலிஅதிகாரபத்திரம் பெற்றோன்
தத்துவஞானம்முடிவான உண்மையுணர்வு
தத்துவஞானிமுடிவான உண்மையை உணர்ந்தோன்
தத்துவஞானி தத்துவக் கோட்பாடுகளை உருவாக்குபவர்
தத்துவப்பொருள்பேருண்மையாய் உள்ளவனான கடவுள்
தத்துவம்மெய்யியல்
கோட்பாடு
தத்துவம்பூதம் _ நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, வான்
ஞானேந்திரியம் _ மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி
கன்மேந்திரியம் _ நா,கை,கால்,மலவாய்,குறி
தன் மாத்திரை _ சுவை, ஒளி,ஊறு,ஓசை,நாற்றம்
அந்தக் கரணம் _ மனம்,புத்தி,சித்தம்,அகங்காரம்
தத்துவம்உண்மை
பொருள்களின் குணம்
இயல்பான அமைப்பு
உடற்பலம்
இந்திரிய பலம்
அதிகாரம்
பரமான்மா
ஆன்மா
அதிகாரபத்திரம்
தத்துவரூபம்தத்துவங்களின் குணங்களை ஆன்மா காணும் நிலையாகிய தசகாரியவகை
தத்துவவாதம்இயற்கையே கடவுளென்னும் மதம்
தத்துவவாதிஇயற்கையே கடவுள் என்று வாதிப்போன்
தத்துவவுணர்வுகடவுளைப்பற்றிய உண்மையுணர்வு
தத்துவன்பேருண்மையாய் உள்ளவனான கடவுள்
அருகன்
தத்துவாத்துவாஆறு அத்துவாக்களுள் முப்பத்தாறு தத்துவங்களாகிய அத்துவாக்கள்
தத்துவாதீதன்தத்துவம் கடந்த பரம்பொருள்
தத்துவார்த்தம் தத்துவரீதியான தன்மை
தத்துறுதல்தத்தி வருதல்
வருத்தப்படுதல்
நேர்தல்
கிட்டுதல்
தத்தெடுத்தல்பிறர் குழந்தையைத் தனக்கு உரிமையாக ஏற்றல்
தத்தைகிளி
தமக்கை
ததபத்திரிவாழை
ததம்அகலம்
பின்பு
ததர்செறிவு
கொத்து
சிதறுகை
ததர்த்தல்வருத்துதல்
ததர்தல்நெரிதல்
தத்ரூபம்முழுவதும் ஒற்றுமையான வடிவம்
தத்ரூபம் (சிறிய நுணுக்கங்கள்கூட விடுபட்டுப்போகாமல்) ஒன்றை அப்படியே வெளிப்படுத்துவது
ததள்தளரா நிலை
ததாஅப்படி
ததாகதன்புத்தன்
ததிதக்க சமயம்
தயிர்
சத்துவம்
ததிகேடுவலியின்மை
செல்வக்குறைவு
ததிங்கிணத்தோம்போடு திண்டாடுதல்
ததிசம்வெண்ணெய்
ததிசாரம்வெண்ணெய்
ததிமண்டபம்மோர்
ததியர்அடியார்
ததியாராதனைதிருமால் அடியார்க்கு இடும் விருந்துணவு
ததியோதனம்தயிர்ச்சோறு
ததீயாராதனம்திருமால் அடியார்க்கு இடும் விருந்துணவு
ததீயாராதனைதிருமால் அடியார்க்கு இடும் விருந்துணவு
ததும்பு (பாத்திரத்தில் நீர் அல்லது கண்களில் கண்ணீர்) வழியக் கூடிய நிலையில் காணப்படுதல்
ததும்புதல்மிகுதல்
நிறைதல்
நிரம்பிவழிதல்
மனநிரம்புதல்
அசைதல்
முழங்குதல்
ததைத்தல்கூட்டுதல்
நெருக்கல்
நிறைதல்
ததைதல்நெருங்குதல்
சிதைதல்
சிதறல்
வெளிப்படதிருத்தல்
தந்தக்கட்டில்தந்தத்தினால் ஆன கட்டில்
உயர்ந்த கட்டில்
தந்தக்காரிவாதநோய் போக்கும் மருந்துமரவகை
செடிவகை
தந்தக்குறிபுணர்ச்சிகாலத்தில் பல்லால் உண்டான அடையாளம்
தந்தசடம்ஒரு மரவகை, எலுமிச்சைவகை
எலுமிச்சம்பழம்
தித்திப்பெலுமிச்சை
தந்தசடைபுளியாரைச்செடி
தந்தசம்பல்லின் ஈறு
தந்தசுத்திபல் விளக்கல்
தந்தசூகம்பாம்பு
பாம்புகள் நிரம்பிய நரகவகை
தந்தசூலைபல்வலி
தந்ததாவனம்பல் விளக்கல்
தந்ததிவழித்தோன்றல்
மகன்
மரபு
தந்தபத்திரம்மல்லிகைவகை
தந்தப்பூண்யானையின் கொம்பில் அணியும் கிம்புரி
தந்தபலம்விளாமரம்
தந்தபலைதிப்பிலி
தந்தபாகம்யானையின் மத்தகம்
தந்தம்பல்
யானை முதலியவற்றின் கொம்பு
மலைமுகடு
நறுக்கி வைத்திருக்கும் பழத்துண்டம்
தந்தம் (ஆண் யானையின் வாயிலிருந்து) கொம்பு போன்ற வடிவில் வெளியே நீண்டிருக்கும் தூய வெண்மை நிறம் உடைய உறுப்பு
தந்தமாதந்தத்தை உடைய விலங்கான யானை
தந்தமாமிசம்பல்லின் ஈறு
தந்தரோகம்பல்நோய்
தந்தவேட்டம்பல்லின் ஈறு
தந்தனத்தோம்ஓர் ஒலிக்குறிப்பு
வில்லிசை
தந்தனப்பாட்டுதெம்மாங்குவகை
பெரும்பாலும் பிச்சைக்காரர் பாடும் பாட்டு
தந்தனப்பாட்டுப்பாடுதல்ஏழைபோல் நடித்தல்
தந்தனம்தந்திரம்
ஆதாரமின்மை
பொருட்படுத்தாமை
தற்பெருமை
தந்தனவெனல்ஓர் ஒலிக்குறிப்பு
தந்தாம்தங்கள் தங்களுடைய. ராஜஸேவை பண்ணுவார் தந்தாம் அடையாளங்களோடே (ஈடு
2
2
10)
தந்தாம்தங்கள், தங்களுடைய
தந்தாயுதம்தந்தத்தை ஆயுதமாக உடைய யானை
ஆண்பன்றி
தந்தார்பெற்றோர்
தந்தாலிகைகடிவாளம்
தந்தாவளம்யானை
தந்திஆண்யானை
நச்சுப் பற்களையுடைய பாம்பு
யாழ்நரம்பு
நரம்பு
யாழ்
காண்க : நேர்வாளம்
கம்பி
மின்சாரக்கம்பிமூலம் அனுப்பும் செய்தி
தந்தி1(வீணை, வயலின் முதலிய இசைக் கருவிகளில்) நாதத்தை எழுப்புவதற்காகக் குறுக்கே கட்டப்பட்டிருக்கும் மெல்லிய கம்பி
தந்தி2(அரசுத் துறை அலுவலகத்தால்) ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு மின் அலைகளாக மாற்றிச் சேவையாக வழங்கப்படும் செய்தி
தந்திக்கடவுள்யானை முகத்தையுடைய கடவுளான விநாயகர்
தந்திக்கம்பிவீணை முதலியவற்றின் நரம்பு
செய்திகளை அறிவிக்கும் மின்சாரக்கம்பி
புடைவைவகை
தந்திக்கம்பி தந்திக்கான அல்லது தொலைபேசிக்கான மின் அலைகளைத் தாங்கிச் செல்லும் கம்பி
தந்தித்தீயானைத் தீ என்னும் பசிநோய்
தந்திதந்தியாய்வரிசைவரிசையாய்
தந்திபீசம்மருந்துமரவகை
தந்திமருப்புசெடிவகை
தந்திமுகன்யானை முகத்தையுடைய கடவுளான விநாயகர்
தந்தியடி (இயந்திரப் பொறியில் குறியீட்டு முறையில் செய்தியை) விரல்களால் கடகடவென்று தட்டி அனுப்புதல்
தந்தியடித்தல்தந்திமூலம் செய்தி அனுப்புதல்
தந்தியுரியோன்யானைத்தோலைப் போர்த்த சிவன்
தந்திரக்காரன்சூழ்ச்சியுள்ளவன், யுக்திக்காரன்
தந்திரகம்ஒரு படர்கொடி
தந்திரகரணம்களவுநூல்
களவுநூலிற் சொல்லப்படுந் தொழில்கள்
தந்திரசாத்திரம்தெய்வபூசணைக்குரிய மந்திர தந்திரங்களைக் கூறும் நூல்
தந்திரசாலிசூழ்ச்சியுள்ளவன், யுக்திக்காரன்
தந்திரபாலன்படைத்தலைவன்
தந்திரம்உபாயம், உத்தி , யுக்தி
பித்தலாட்டம்
தொழில் திறமை
கடவுள் வழிபாட்டில் காட்டும் கைச் செய்கை
படை
யாழ் நரம்பு
தந்திரம்வழிவகை
தொழில்திறமை
உத்தி
பித்தலாட்டம்
சூழ்ச்சி
கல்விநூல்
காண்க : தந்திரசாத்திரம்
படை
காலாள்
யாழ்நரம்பு
கடவுள் வழிபாட்டில் காட்டும் கைச்செய்கை
தந்திரம் (-ஆக, -ஆன) (ஒருவரை ஏமாற்ற அல்லது ஒரு காரியத்தைச் சாதிக்கக் கையாளும்) சாமர்த்தியமான வழிமுறை
தந்திரமாதந்திரமுள்ள விலங்கான நரி
தந்திரர்யாழ் வாசிப்பவரான கந்தருவர்
தந்திரவாயன்சிலம்பி
நெய்வோன்
தந்திரன்சூழ்ச்சியுள்ளவன், யுக்திக்காரன்
தந்திரிதந்திரக்காரன்
காண்க : தந்திரபலன்
மந்திரி
கோயிலின் அருச்சகத்தலைவர்
யாழ்
குழலின் துளை
யாழ்நரம்பு
தந்திரிகரம்செங்கோட்டியாழ் உறுப்பினுள் ஒன்று
தந்திரிகைகம்பி
தந்திரைசோம்பல்
உறக்கம்
தந்துநூல்
கயிறு
கல்விநூல்
சந்ததி
உபாயம்
தொழில்திறமை
உத்தி
தந்துகடம்சிலந்திப்பூச்சி
தந்துகம்கடுகு
தந்துகிநாடி நுட்பக்குழல்கள்
தந்துகி மிக நுண்ணிய இரத்தக் குழாய்
தந்துகீடம்நூலிழைக்கும் சிலந்திப்பூச்சி
தந்துசாரம்பாக்குமரம்
தந்துபம்கடுகு
தந்துமந்துகுழப்பம்
தந்துரம்ஒழுங்கின்மை
தந்துரைநூற்குள் நுதலிய பொருள் அல்லாதவற்றைத் தந்து கூறும் பாயிரம்
தந்துரைக்கிளவிபிறவுயிர்களைப் போன்று செய்யும் ஒலி
தந்துரைத்தல்செய்யுள் மூலத்தில் இல்லாத சொற்பொருளை வருவித்துக் கூறுதல்
தந்துவர்நெசவுகாரர்
நூலால் நெய்யும் தொழிலையுடைய கைக்கோளர்
தந்துவாயர்நெசவுகாரர்
நூலால் நெய்யும் தொழிலையுடைய கைக்கோளர்
தந்துவைமாமியார்
மாமன் மனைவி
தந்தைபண்டைத் தமிழில் பெற்றவனைக் குறிக்கும் படர்க்கைச் சொல். இன்று மூவிடத்துக்கும் பொருந்தும். முந்தையத் தமிழில் எனது தந்தை எந்தை என்றும் எதிர் நிற்பவரின் தந்தை நுந்தை என்றும் சூட்டப்பட்டன
தந்தை அப்பா
தந்தைபெயரன்தன் தந்தையின் பெயரினையுடையவனான மகன்
தந்தையன்தகப்பன்
தபச்சரணம்தவஞ்செய்கை
தபசிதவஞ்செய்பவன்
தபசியம்பங்குனிமாதம்
முல்லை
தபசுபற்று நீங்கிய வழிபாடு
புண்ணியம்
இல்லறம்
கற்பு
தோத்திரம்
தவத்தைப் பற்றிக் கூறும் கலம்பக உறுப்பு
வெப்பம்
காட்டுத்தீ
தபசு/தபஸ் (கடவுளை நோக்கி) மனத்தை நிலைப்படுத்திச் செய்யும் தியானம்
தபதபவெனல்விரைவாகத் தொடர்தற் குறிப்பு
தபதிகல்தச்சன், சிற்பி
தப்பட்டைபறைவகை
தப்பட்டை தோளில் மாட்டிக்கொண்டு குச்சியால் அடித்து ஒலி எழுப்பப்படும் வட்டமான ஒரு வகைத் தோல் கருவி
தப்பட்டைக்காரன்பறையடிப்போன்
தப்படிதவறான செய்கை
ஐந்தடி அல்லது மூன்றடிகொண்ட கால் வைப்பு
தப்படி காலை அகட்டி எடுத்துவைக்கும் அடி
தப்பணம்கோணியூசி
தப்பல்குற்றம்
அடி
துவைத்தல்
தப்பளம்எண்ணெய் முதலியன நிரம்பத் தேய்க்கை
பல காய்கறிகளைப் புளியிலிட்டுப் பக்குவப்படுத்திய குழம்பு
தப்பளைபெருவயிறு
தவளை
மீன்வகை
தப்பறைபொய்
சூது
கெட்ட சொல்
தப்பறைக்காரன்பொய்யன்
தப்பாமல் தவறாமல்
தப்பித்தல்குற்றம் முதலியவற்றினின்று விலகுதல்
தப்பித்தவறிதவறுதலாய்
தற்செயலாய்
தப்பித்தவறி (ஒன்றைக் கருதிச் செய்யும்) நோக்கம் இல்லாமல்
தப்பித்தான்தப்புச்செய்தவன்
தப்பிச்சென்றவன்
தப்பிதம்தவறு
நெறிதவறுங் குற்றம்
தப்பிப்பிழை (ஆபத்திலிருந்து, அழிவிலிருந்து) விடுபடுதல்
தப்பியார்குற்றம் செய்தோர்
தப்பிலிகுற்றமற்றவன்
போக்கிரி
தப்புகுற்றம்
பொய்
வஞ்சனை
தப்பித்துக் கொள்ளுகை
துணி துவைத்தல்
ஒரு பறைவகை
தப்பு2(துணியைக் கல்லில்) அடித்தல்
தப்பு3முறை என்று ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டதற்கு மாறானது
தப்புக் கணக்குப் போடுஉண்மைக்கு மாறாக மதிப்பிடு
தப்புக்கடலைவிளைச்சற்காலத்தில் சிதறிப்போன நிலக்கடலை
தப்புக்கணக்குப் போடு உண்மையான நிலைக்கு மாறாக மதிப்பிடுதல்
தப்புக்கொட்டைவிளைச்சற்காலத்தில் சிதறிப்போன நிலக்கடலை
தப்புச்செடிதானே தோன்றிய செடி
தப்புத் தண்டாமுறையற்ற செயல்
தப்புதண்டா முறையற்ற காரியம்
தப்புத்தண்டாகுற்றம்
தொந்தரை
தப்புதல்தவறுதல்
பயன்படாது போதல்
பிறழுதல்
விட்டுப்போதல்
அபாயத்திலிருந்து நீங்குதல்
இறத்தல்
பிழைசெய்தல்
அழிதல்
அடித்தல்
சீலை தப்புதல்
விட்டு விலகுதல்
காணாமற்போதல்
தடவுதல்
அப்பம் முதலியன தட்டுதல்
கையால் தட்டுதல்
தடவிப்பார்த்தல்
அப்புதல்
செய்யத் தவறுதல்
தண்டுதல்
தப்புநடத்தைதீயவொழுக்கம்
தப்பும்தவறுமாக அதிகத் தவறுகளுடன்
தப்புமேளம்ஒரு பறைவகை
தப்பெண்ணம்தவறான கருத்து
தப்பைமூங்கிற்பட்டை
முரிந்த எலும்பு பொருந்த வைத்துக் கட்டும் சிம்பு
அடி
ஒரு சிறு பறைவகை
தப்பை குறுக்காக வெட்டப்பட்ட மூங்கில் குச்சி
தபம்பற்று நீங்கிய வழிபாடு
புண்ணியம்
இல்லறம்
கற்பு
தோத்திரம்
தவத்தைப் பற்றிக் கூறும் கலம்பக உறுப்பு
வெப்பம்
காட்டுத்தீ
தபலைதவலை
பாத்திரவகை
மத்தளவகை
தபளாமத்தளவகை
தபன்சூரியன்
தபனம்வெப்பம்
வெயிற்காலம்
தாகம்
ஒரு நரகவகை
தபனற்கஞ்சிவெயிலில் நிறமிழக்கும் மஞ்சள்
தபனன்சூரியன்
தீக்கடவுள்
கொடிவேலி
தபனியம்பொன்
தபனீயகம்பொன்
தபாதடவை
தபாத்தியம்மாரிகாலம்
தபாதுதப்பு
ஏமாற்றுகை
தபாய்த்தல்தப்பிவிடுதல்
கேலிபண்ணுதல்
ஏமாற்றிவிடுதல்
தபால்அஞ்சல்
நிற்குமிடம்
தபால் அட்டை அஞ்சல் அட்டை
தபால் தலை அஞ்சல் தலை
தபால் பெட்டி அஞ்சல் நிலையத்தாரால் பொது இடங்களில் வைக்கப்பட்டிருக்கும், கடிதம் போடுவதற்கும் எடுப்பதற்கும் சிறு திறப்பை உடைய பெட்டி போன்ற அமைப்பு
தபால்காரன் (கடிதம் முதலியவற்றை) முகவரியில் குறிப்பிட்டுள்ளவரிடம் சேர்ப்பிக்கும் பணியைச் செய்யும் அஞ்சல் நிலைய ஊழியர்
தபாலதிபர் அஞ்சல் நிலைய அதிகாரி
தபாற்கட்டளை அஞ்சல் ஆணை
தபாற்காரன்அஞ்சற்காரன்
தபாற்காரன்தபாற்கடிதங் கொடுப்போன்
கடிதங்களை அஞ்சலில் கொண்டுசெல்வோன்
தபித்தல்காய்தல்
வருந்துதல்
தபுக்கெனல்விழுதல் முதலியவற்றின் விரைவுக்குறிப்பு
ஓர் ஒலிக்குறிப்பு
தபுத்தல்கெடுத்தல்
அழித்தல்
தபுத்துதல்ஈரம் புலர்த்துதல்
தபுதல்கெடுதல்
இறுத்தல்
தபுதாரநிலைகணவன் தன் தாரம் இழந்து துயருறும் நிலையைக் கூறும் புறத்துறை
தபுதாரம்கணவன் தன் தாரம் இழந்து துயருறும் நிலையைக் கூறும் புறத்துறை
தபுதிஅழிவு
தபேலா (விரல்களாலும் உள்ளங்கையாலும் தட்டி வாசிக்கப்படும்) அரைக்கோள வடிவில் ஒன்றும் நீள் உருளை வடிவில் ஒன்றுமாக அமைந்த தாளக் கருவி
தபோதன்முனிவன்
தபோதனன்முனிவன்
தபோநிதிமுனிவன்
தபோபலம்தவப்பயன்
தவத்தால் உண்டாகும் வல்லமை
தபோலோகம்மேலேழு உலகினுள் ஒன்று
தபோவனம்தவம் செய்யும் காடு
தவசிகள் தங்கும் சோலை
தம்பெரும்பான்மை படர்க்கைப்பன்மையுடன் சேர்ந்துவரும் சாரியை. தம்மிடை வரூஉம் படர்க்கை மேன (தொல்.எழுத்.191)
தம்ஒரு சாரியை இடைச்சொல்
மூச்சடக்குகை
மூச்சு
தம்2(உடல் வலிமையை உபயோகித்துச் செய்ய வேண்டிய கடினமான காரியத்திற்காக) உள்ளிழுக்கும் அல்லது அடக்கும் மூச்சு
தமக்கைஅக்காள்
தமக்கை
முறையாள்
தமக்கை அக்கா
தமகன்கொல்லன்
தமசம்இருள்
தாமதகுணம்
தமசுஇருள்
தாமதகுணம்
தமத்தமப்பிரபைஏழ் நரகவட்டங்களுள் இருள் நிறைந்த நரகம்
தமத்தல்தணிதல்
விலை மலிதல்
நிரம்புதல்
தமதமவெனல்நெருப்பு முழங்கியெரியும் ஒலிக்குறிப்பு
தம்பகம்ஒன்றுக்கும் பயன்படாது அங்கங்கே முளைத்துத் தீய்ந்துபோகும் தாவரவகை
தம்பட்டம்தம்பட்டம் என்பது சமயச் சடங்குகளில் பயன்படுத்தப்படும் கிராமிய இசைக் கருவிகளில் ஒன்றாகும்
தம்பட்டம்ஒரு பறைவகை
வாளவரைக் கொடி
தம்பட்டம் (கிராமப்புறங்களில் செய்தி அறிவிக்கும் பொருட்டு அடிக்கப்படும்) அகன்ற தட்டு வடிவத் தோல் கருவி
தம்பட்டம் அடிபலர் அறியுமாறு கூறு
தம்பட்டமடி (ஒரு செய்தியைப் பலர் அறியும்படி) பரப்புதல்/(ஒன்றை) தற்பெருமையுடன் கூறுதல்
தம்பட்டைவாளவரைக்கொடி
தம்பதிகணவனும் மனைவியும்
மருதமரம்
தம்பதி திருமணம் செய்துகொண்ட ஓர் ஆணும் பெண்ணும்
தமப்பன்தகப்பன்
தமப்பிரபைஏழ் நரகவட்டங்களுள் இருள் நிறைந்த நரகம்
தம்பம்தூண்
யானை முதலியன கட்டுந் தறி
விளக்குத்தண்டு
பற்றுக்கோடு
கொடிக்கம்பம்
கவசம்
ஊருணி
தம்புகைமரம்
காண்க : தம்பனம்
தம்பர்தாம்பூல எச்சில்
தம்பல்தாம்பூல எச்சில்
தம்பலடித்தல்கனத்த மழையால் இறுகினவயலை உழுதல்
வயலிறுகிச் சமமாதல்
தம்பலப்பூச்சிஇந்திரகோபம் என்னும் பூச்சிவகை
தம்பலம்வெற்றிலைபாக்கு
காண்க : தம்பர்
தம்பலப்பூச்சி
தம்பலாடுதல்வயலில் நீர்பாய்ச்சி மிதித்துச் சேறாக்குதல்
தம்பலிமருதமரம்
தம்பலைநிலவிலந்தைமரம்
தம்பனகாரன்பொருள்களின் இயற்கையைக் கட்டுப்படுத்தும் மந்திரவாதி
தம்பனம்அசைவற நிறுத்துகை
எட்டுக் கருமத்துள் ஒருவன் இயக்கத்தை மந்திரத்தால் தடுத்து நிறுத்துகை
தம்பனைஒருவன் இயக்கத்தை மந்திரத்தால் தடுத்துக் கட்டுகை
தம்பாகள் அளக்குங் கருவி
தம்பிஇளைய சகோதரன்
தம்பிபின் பிறந்தோன்
வயதிற் சிறியவனைக் குறிக்கும் சொல்
தம்பிமுறையான்
தம்பி(வி) வாயுவையடக்கு
தம்பி உடன்பிறந்தவர்களில் தனக்கு இளையவன்
தம்பிக்கைஒருவகைச் சிறுசெம்பு
தம்பிகைஒருவகைச் சிறுசெம்பு
தம்பிடி மிகக் குறைந்த மதிப்புடைய நாணயம்
தம்பிடித்தல்மூச்சடக்குதல்
தம்பித்தல்அசையாதிருத்தல்
மந்திரசக்தி முதலியவற்றால் தடுத்தல்
தம்பிராட்டிதனக்குத்தானே தலைவி
உடன் கட்டையேறுபவள்
தம்பிரான்கடவுள்
துறவித் தலைவன்
தம்பிரான்கடவுள்
தனக்குத்தானே தலைவன்
திருவாங்கூர் அரசர் பட்டப்பெயர்
சைவத்துறவி
துறவித் தலைவர்
தம்பிரான் சைவ மத குரு ஒருவரால் ஏற்படுத்தப்பட்ட மடத்தில் இருந்து சமயப் பணியும் நிர்வாகப் பணியும் செய்யும் துறவி
தம்பிரான்தோழன்சிவபிரானுக்குத் தோழனாகிய சுந்தரமூர்த்தி நாயனார்
தம்புதல்குட்டுதல்
தம்புராபக்கச் சுருதிக்குரிய ஒரு நரம்புக் கருவி
தம்பூரா (செங்குத்தாக நிறுத்தி விரல்களால் மீட்டிச் சுருதி சேர்ப்பதற்கான) குடம் போன்ற அடிப்பகுதியும் நீண்ட கழுத்தும் உடைய ஒரு வகைத் தந்தி வாத்தியம்
தம்பூருபக்கச் சுருதிக்குரிய ஒரு நரம்புக் கருவி
தம்போலிவச்சிரப்படை
தமம்மேம்பட்டது என்னும் பொருளில்வரும் வடமொழி விகுதி. மந்ததமம்
தமம்இருள்
தாமதகுணம்
இராகு
சேறு
கள்வரை வாட்டும் ஒருவகை நரகம்
ஞானேந்திரியம் கன்மேந்திரியங்களிற் செல்லாமல் மனத்தை மறித்தல்
தம்மடக்குதல்மூச்சடக்குதல்
தம்மதம்உடன்பாடு
காண்க : நஞ்சுண்டை
தம்மவன்சுற்றத்தான்
தம்மனைதாய்
தம்மாகும்மாமகிழ்ச்சிக் குறிப்பு. ஆட்டுக்கறியும் நெல்லுச்சோறுந் தம்மாகும்மா
தம்மாகும்மா செய்தல்வீண்செலவு செய்தல்
தம்மான்தலைவன்
தம்மிதாமரை
தம்மிடுதல்நிறுத்தப்படுதல்
தணிதல்
தம்மிலம்மகளிர் மயிர்முடி
தம்முன்முன்னோன், அண்ணன்
தம்மோய்தாய்
தம்மோன்தலைவன்
தமயன்தமையன்
தமயன்மூத்த சகோதரன்
அண்ணன் முறையான்
தமர்உற்றார்
தமக்கு வேண்டியவர்
சிறந்தோர்
வேலையாள்கள்
கருவியால் அமைத்த துளை
துளையிடும் கருவி
தமரகம்மூச்சுக்குழல்
உடுக்கை
தமரகவாயுநெஞ்சடைப்பு நோய்
இரைப்பு நோய்
தமரத்தைஒரு மரவகை
தமர்ப்படுதல்இணங்கல்
விரும்பல்
தமரம்அரக்கு
தமரம்ஒலி
அரக்கு
தமரத்தைமரம்
தமர்மைநட்பு
தமராணிதுளையாணி
தமரில் மாட்டும் ஊசி
தமரித்தல்ஒலித்தல்
விரும்பல்
தமரிப்புவிருப்பம்
ஒலி
தமருகம்உடுக்கை
தமரூசிதுளையிடும் ஊசி
தமரில் மாட்டும் ஆணி
தமரோசைகிலுகிலுப்பைச்செடி
தமலிசட்டுவம்
தமள்உற்றாள்
தம்ளர் (தண்ணீர் முதலியன குடிக்கப் பயன்படுத்தும்) விளிம்பு உள்ள குவளை
தமன்உற்றான்
தமனகம்ஒரு மணச்செடிவகை
தமனம்ஒரு மணச்செடிவகை
தமனிவன்னிமரம்
நல்ல இரத்தம் ஓடும் குழாய்
தமனி இதயத்திலிருந்து உடலின் பல பாகங்களுக்கும் இரத்தம் செல்வதற்கான குழாய்
தமனியக்கூடம்பலர் கூடுதற்குரிய பொன் வேய்ந்த அம்பலம்
தமனியப்பொதியில்பலர் கூடுதற்குரிய பொன் வேய்ந்த அம்பலம்
தமனியம்பொன்
தமனியன்இரணியன்
பிரமன்
சனி
தமாசுவேடிக்கை
தமாலகிநெல்லிச் செடிவகை
சிறிய மரவகை
தமாலம்பச்சிலைமரம்
இலை
நுதற்குறி
மூங்கில் தோல்
தமாஷ்நகைச்சுவை பேசுதல்
தமாஷ் (-ஆக, -ஆன) சிரிப்பை வரவழைத்தல்
தமாஷா வரி கேளிக்கை வரி
தமிதனிமை
ஒப்பின்மை
கதியின்மை
இரவு
தமிசிரம்குறைவு
இருள்
தமிசுவேங்கைமரம்
தமிட்டம்ஒரு பறைவகை
வாளவரைக் கொடி
தமித்தல்தனியாதல்
தண்டித்தல்
தமியம்கள்
தமியள்திக்கற்றவள்
தனியாயிருப்பவள்
தமியன்திக்கற்றவன்
தனித்தவன்
தமியாட்டிதிக்கற்றவள்
தனியாயிருப்பவள்
தமிழ்தமிழர்களால் பேசப்படும் மொழி
கிட்டத்தட்ட 5000 ஆண்டுகளுக்கும் முற்பட்ட மொழியாகக் கருதப்படுகிறது
சிந்து சமவெளி (Indic) சமவெளி நாகரிகத்தில் இம்மொழி இருந்திருக்கிறது என்று அகழ்வாராய்ச்சிகள் உறுதிசெய்துள்ளன
க ச ட த ப ற - வல்லினம், ங்+அ ஞ ந ம ன ண - மெல்லினம், ய ர ல வ ழ ள - இடையினம் என அழகு பெறுவதும் குறிப்பிடத்தக்கது
தமிழ்இனிமை
நீர்மை
தமிழ்மொழி
தமிழ் நூல்
தமிழ்நாடு
தமிழர்
தமிழ் தமிழ்நாட்டில் பெரும்பான்மையினராலும் இலங்கை, மலேசியா முதலிய நாடுகளில் சிறுபான்மையினராலும் பேசப்படுகிற, திராவிட மொழிக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த (தொன்மையான) மொழி
தமிழ் வாசகன்தமிழ் புத்தக/பத்திரிகை வாசிப்புப்பிரியன்
தமிழ்க்குச்சரிகுறிஞ்சி யாழ்த்திறவகை
தமிழ்க்கூத்தர்தமிழ்க்கூத்து ஆடுபவர்
தமிழக்கூத்துதமிழ்நாட்டுக்குரிய கூத்து
தமிழகம்தமிழ்நாடு
இந்தியாவின் தெற்குப் பகுதியில் அமைந்துள்ள ஒரு மாநிலம்
தமிழகம்தமிழ்நாடு
தமிழச்சிதமிழப்பெண்
தமிழத்திதமிழப்பெண்
தமிழ்நடவைதமிழ் வழங்கும் இடமாகிய தமிழகம்
தமிழ்நதிசெந்தமிழ் நாட்டிற்குரிய ஆறான வையை ஆறு
தமிழ்நர்தமிழர்
தமிழ்நாடன்தமிழ்நாட்டு வேந்தன்
பாண்டிய அரசன்
தமிழ்நாடுதமிழ் வாழும் மாநிலம்
தமிழ்நாடு (மொழிவாரியாகப் பிரிக்கப்பட்ட இந்தியாவில்) தமிழ்மொழி பேசுவோர் வாழும், கிழக்குக் கடற்கரையை ஒட்டித் தென்முனைவரையில் உள்ள மாநிலம்
தமிழ்ப்படுத்து (பிற மொழியில் உள்ள நூலை) தமிழில் மொழிபெயர்த்தல்/(பிற மொழிச் சொல், தொடர் முதலியவற்றை) தமிழ் ஒலிப்பு முறையில் அமைத்தல்
தமிழ்ப்படுத்துதல்பிறமொழியிலுள்ளதைத் தமிழில் மொழிபெயர்த்தல்
தமிழப்பல்லவதரையர்தமிழ்நாட்டுப் பல்லவ அரசர்
தமிழ்மருந்துதமிழ் மருத்துவ நூல்களிற் கூறியவாறு செய்யப்பட்ட மருந்து
தமிழ்மலைபொதியமலை
தமிழ்மறைதிருக்குறள்
தேவாரம்
திருவாசகம்
திவ்வியப் பிரபந்தம்
தமிழ்முனிஅகத்தியர்
தமிழ்முனிவன்அகத்தியன்
தமிழர்தமிழ் மொழியினை, தாய்மொழியாகக் கொண்டவர்கள்
தமிழ் பாரம்பரியம் உடையவர்கள்
தமிழரசன்தமிழ் மற்றும் தமிழரின் அரசன்
தமிழ்வாணர் தமிழில் புலமை மிகுந்தவர்
தமிழ்வாணன்தமிழ்ப்புலவன்
தமிழ்வேதம்திருக்குறள்
தேவாரம்
திருவாசகம்
திவ்வியப் பிரபந்தம்
தமிழ்வேளர்கொல்லிமருத யாழ்த்திறவகை
தமிழ்ழதமிழில்
தமிழன்தமிழைத் தாய்மொழியாக உடையவன்
ஆரியனல்லாத தென்னாட்டான்
தமிழன் தமிழைத் தாய்மொழியாகவோ பண்பாட்டு-பயன்பாட்டு மொழியாகவோ கொண்டவன்
தமிழாக்கம் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு/(பிற மொழிச் சொல், தொடர் முதலியவற்றின்) தமிழ் ஒலிப்படுத்திய முறை
தமிழாகரன்தமிழுக்கு நிலைக்களமான திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி நாயனார்
தமிழிச்சிதமிழப்பெண்
தமிழியல் தமிழ் மொழி, பண்பாடு, அறிவியல் துறைகள் முதலியன பற்றி மேற்கொள்ளப்படும் ஆய்வு
தமிழியல்வழக்குபண்டைக் காலத்துத் தமிழ் நூல்களிற் கூறப்படும் காமக்கூட்டம்
தமிழோர்தமிழ்மக்கள்
தமிழ்ப்புலவர்
தமுக்கடி (ஒரு செய்தியை) பலர் அறிய அறிவித்தல்
தமுக்கடித்தல்பறைசாற்றிச் செய்தியறிவித்தல்
தேவையின்றிப் பிறருக்கு அறிவித்தல்
தமுக்கம்போருக்குச் செல்லும் யானைகள் திரளுமிடம்
வசந்தமாளிகை
தமுக்குதமுக்கு என்பது தகவல் தெரிவிக்க உதவும் ஒரு இசைக் கருவியாகும். இந்த இசைக்கருவி தமிழ்நாட்டில் அரசாங்கம்
நீதிமன்றம்
கோயில்கள் போன்றவற்றின் அறிவிப்புகளை வெளியிடும் முன்பு அடிக்கும் ஒரு இசைக்கருவியாக இன்றும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது
தமுக்குசெய்தி தெரிவிக்க முழக்கும் ஒரு பறைவகை
தமுக்கு (கிராமப்புறங்களில் மக்களுக்குச் செய்தியை அறிவிக்கப் பயன்படுத்தும்) மேல்புறத்தில் தோல் இழுத்துக் கட்டப்பட்டு இடுப்பில் தொங்கவிட்டுக்கொண்டு சிறு கோலால் அடித்து ஒலி எழுப்பும் ஒரு வகைப் பறை
தமுக்குப்போடுதல்பறைசாற்றிச் செய்தியறிவித்தல்
தேவையின்றிப் பிறருக்கு அறிவித்தல்
தமைஆசை
புலன்களையடக்குதல்
தமையம்தாளகபாடாணம்
கத்தூரி
மஞ்சள்
திருமகள்
தமையன்அண்ணா
தமையன் அண்ணன்
தமோகுணம்காம வெகுளி மயக்கங்களுக்குக் காரணமான குணம்
தமோமணிமின்மினி
தயக்கம்ஒளிவிடுகை
தோற்றம்
கலக்கம்
அசைவு
தயங்கு (செயல்பட அல்லது முடிவெடுக்க முடியாமல்) தடுமாறுதல்
தயங்குதல்விளங்குதல்
ஒளிவிடுதல்
தெளிவாயிருத்தல்
திகைத்தல்
வாடுதல்
அசைதல்
தய்யான்தையற்காரன்
தயல்பெண்
தயவுஅன்பு
அருள்
பக்தி
தயவு (பிறர்) தாராள மனப்பான்மையோடு நடப்பதால் (தனக்கு) கிடைக்கும் ஆதரவு
தயவுதாட்சண்யம் (பெரும்பாலும் எதிர்மறை வினை வடிவங்களுடன் இணைந்து) ஈவிரக்கம்
தயனியம்அருளத்தக்கது
தயாஅன்பு
அருள்
பக்தி
தயாசீலன்அருளுடையவன்
தயாதர்மம்அருளாகிய அறம்
தயாபரன்கடவுள்
அருளுடையவன்
தயாபரன்அருள்மிக்க கடவுள்
தயாபாரமிதைஅருள் மிகுகையாகிய பாரமிதை
தயார்உடனடியான நிலை உருவாதல்
தயார் (ஒருவர்) மன அளவில் அல்லது செயல் அளவில் உடனடியாக ஒன்றைச் செய்யத் தகுந்தவாறு இருக்கும் நிலை/(ஒன்று) உடனடியாகப் பயன்படுத்தக் கூடிய அளவில் இருக்கிற நிலை
தயாரி (பயன்பாட்டுக்கு ஏற்ற வகையில்) உருவாக்குதல்
தயாரிப்பாளர்ஒரு பொருளை உருவாக்குபவர்/தயாரிப்பவர்
தயாரிப்பாளர் (பொருள்களை) தயாரிப்பவர்
தயாரிப்பு (பொருளை) தயாரித்தல்
தயாவம்அன்பு
அருள்
பக்தி
தயாவீரன்அருளில் மேம்பட்ட புத்தன்
தயாவுஅன்பு
அருள்
பக்தி
தயாளத்துவம்அருள்
தயாளம்அருள்
தயாளம் பெருந்தன்மையான குணம்
தயாளன்அருளுடையவன்
தயாளுஅருளுடையவன்
தயித்தியர்அசுரர்
தயிர்பிரையூற்றின பால்
மூளைக் கொழுப்பு
தயிர் பாலில் உறை மோர் ஊற்றுவதால் புளிப்பு அடைந்து கிடைக்கும் சற்றுக் கெட்டியான உணவுப் பொருள்
தயிர்க்கோல்மத்து
தயிர்கடைதறிதயிர் கடைவதற்குப் பயன்படுத்தும் தூண்
தயிர்கடைதாழிமத்திட்டுக் கடையும் தயிர்ப்பானை
தயிரமுதுகடவுட்கு அல்லது அடியார்க்குப் படைக்குந் தயிர்
தயிர்வேளைதைவேளைப்பூடு
தயிரியம்மனத்திட்பம், துணிவு
தயிரேடுபால் ஆடை
தயிலக்காப்புகடவுள் திருமேனிக்கு எண்ணெய் இடுதல்
தயிலம்வடித்த மருந்தெண்ணெய்
எண்ணெய்
தயிலமாட்டுதல்பிணத்தை எண்ணெயிலிட்டுக் கெடாமற் காத்தல்
தயிலமிறக்குதல்பொருள்களினின்று தைலம் வடித்தல்
தயினியம்எளிமை
தயைஅருள்
அன்பு
பக்தி
தர (கணிதத்தில்) பெருக்கல் குறி
தரக் கட்டுப்பாடு உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருளின் தரம் குறையாமல் இருக்க ஏற்படுத்தும் கண்காணிப்பு
தர்க்கம்நியாயவாதம்
மேம்பாடு
வாக்கு வாதம்
நியாயவாத நூல்
தர்க்கரீதி-ஆக,-இல்/-ஆன (பேச்சு, செயல்பாடு, சிந்தனை முதலியவற்றின் ஒழுங்கு, அமைப்பு ஆகியவற்றைக் குறிக்கையில்) காரணகாரிய அடிப்படையில்/காரணகாரிய அடிப்படையிலான
தர்க்கி தர்க்கம்செய்தல்
தரக்குபுலி
கழுதைப்புலி
தரகர் இரு தரப்பினருக்கு இடையே இணைப்பாக இருந்து ஒப்பந்தம் முதலியவற்றைப் பெற்று முடித்துத் தரும் தொழிலைச் செய்பவர்
தரகரிவாங்குவோர் விற்போர்களிடையே நின்று பண்டங்களின் விற்பனைக்கு ஏற்பாடு செய்பவன்
தரகன்வாங்குவோர் விற்போர்களிடையே நின்று பண்டங்களின் விற்பனைக்கு ஏற்பாடு செய்பவன்
தர்கா முஸ்லிம் மகான்கள் அடக்கம்செய்யப்பட்ட இடம்
தரகுதரகர் பெறும் கூலி
வாசனைப் புல்வகை
விலை இலாபம்
காண்க : தரகுபாட்டம்
ஏறக்குறைய இரண்டு படியுள்ள ஓர் அளவுகருவி
தரகு இரு தரப்பினருக்கு இடையே இணைப்பாக இருந்து ஒன்றைப் பணம் பெற்று முடித்துத் தரும் தொழில்
தரகுகாரன்வாங்குவோர் விற்போர்களிடையே நின்று பண்டங்களின் விற்பனைக்கு ஏற்பாடு செய்பவன்
தரகுகூலிதானியம் வாங்குவோன் அளப்பவனுக்குக் கொடுக்கும் கூலி
தரகுபாட்டம்தரகரிடமிருந்து கொள்ளும் வரி
தரங்கம்அலை
கடல்
மனக்கலக்கம்
இசையலைவு
ஈட்டி
தரங்கம்மிநிலத்தின் தாழ்ந்த தரம்
நிலவரிக்குறைவு
தரங்கிணிஆறு
தரங்கித்தல்அலையுண்டாதல்
மனம் அலைதல்
தரங்குவழி
மண்வெட்டிப் பிடியின் அடியில் பொருத்தப்பட்டுள்ள இரும்பு வளையம்
ஈட்டிமுனை
அலை
தர்ச்சனிசுட்டுவிரல்
தரணம்தாண்டல்
பாலம்
தரிக்கை
அரிசி
இமயமலை
கதிரவன்
பாவம்
பூமி
தர்ணா (அலுவலகத்தின் முன் அல்லது ஒரு பொது இடத்தில் கோரிக்கைகளைத் தீர்க்குமாறு கோரி) வழி மறித்துக் கோஷங்கள் எழுப்பி நடத்தும் போராட்டம்
தரணிபூமி
மலை
நியாயவாதி
சூரியன்
மருத்துவன்
படகு
தரணிதரன்அரசன்
திருமால்
கடவுள்
தரணிதரன்அரசன்
திருமால்
தரணிபன்அரசன்
சூரியன்
தரணிவாரிக்கல்கானகக்கல்
தரணீதரம்ஆமை
தரத்தரமேன்மேலே கொடுக்க
தரதர-என்று (இழு என்னும் வினையோடு) (ஒருவரின் உடல் பகுதி அல்லது ஒரு பொருளின் பகுதி) தரையில் உராய்ந்துகொண்டே வரும் வகையில்
தரதூதுமுயற்சி
வேளாண்மை
தரந்தம்தவளை
கடல்
விடாமழை
தரபடிநடுத்தரம்
உட்சட்டை
ஊர் நிலங்களின் தரவாரி முறை
காண்க : தரவழி
தர்ப்பகன்மன்மதன்
தரப்படுத்து (பல வித வடிவங்களில் வழங்கிவருபவற்றைப் பயன்பாட்டுக்கு ஏற்ற வகையில்) ஒரே சீராக அமைத்தல்
தர்ப்பணம்தேவர்களுக்கும் முனிவர்களுக்கும் பிதிரருக்கும் இறுக்கும் நீர்க்கடன்
கண்ணாடி
தர்ப்பணானனன்எதிர் தோன்றினாரைக் காணமாட்டாத கண்ணாடிபோன்ற முகமுடைய குருடன்
தரப்பில் பிரதிநிதித்துவம் தரும் முறையில்
தர்ப்பீத்துபயிற்சி
ஒழுக்கம்
தரப்புபக்கம்
உத்தியோக நிலை
அயன்பூமி
தரப்பு (வழக்கு, போர், பேச்சுவார்த்தை முதலியவற்றில் ஏதேனும்) ஒரு நிலை மேற்கொண்டதால் அமையும் பிரிவு
தர்ப்பூசணி வெளித் தோல் பச்சையாகவும் சதைப் பகுதி சிவப்பாகவும் இருக்கும் இனிப்புச் சுவை கொண்ட நீர் நிறைந்த பூசணி போன்ற பழம்
தர்ப்பை (சடங்குகளில் பயன்படுத்தும்) வெளிர்ப் பச்சை நிறமுடைய ஒரு வகை நீண்ட புல்
தர்பார்அரசன் முதலாயினரது ஓலக்கம்
தர்பார் அரசர் அல்லது அரசரின் பிரதிநிதி ஆலோசகருடன் அமர்ந்து நிர்வாகம் நடத்தும் சபை
தர்பூசணிகுமட்டிப்பழம்
தரம்தகுதி. தந்தரத்திற்கு ஏற்ப (சீவக. 112, உரை)
தக்க சமயம். தரம்பார்த்து அடித்துக்கொண்டு போனான்
மேன்மை. நீதரமா வருளுடையை (கோயிற்பு. பாயி. 23)
தலை. (யாழ். அக.)
வலிமை. (யாழ். அக.)
தெப்பம். (யாழ். அக.)
வீதம். (w.)
வகுப்பு. முதல்தரம்
நீலப்பண்புக்கேற்றபடி வரி விதிக்கப்பெற்ற கிராம நிலப்பிரிவு
தீர்வை. தாம்பெற்ற நிலம்
மட்டம். அடியார் படுதுயராயின்வெல்லாம் நிலந்தரஞ்செய்யும் (திவ். பெரியதி. 1, 1, 9)
A Sanskrit suffix added to Tamil words to denote superiority, as in உயர்தரம் ்மன்மையைக் குறிக்கத் தமிழ்ச்சொற்களின் இறுதியில் வரும் ஒரு வடமொழி யிடைச்சொல்
தரம்தகுதி
மேன்மை
தலை
தெப்பம்
வலிமை
வீதம்
வகுப்பு
மட்டம்
தக்க சமயம்
நிலப்பிரிவு
தீர்வை
மலை
பருத்திப்பொதி
கூட்டம்
சங்கு
தடவை
அச்சம்
அரக்கு
வரிசை
பூமி
தர்ம கட்டணம் எதுவும் வசூலிக்காத
தர்ம அடிகுற்றம் புரிந்தவர் பலரால் படும் அடி உதை
தர்ம அடி (குற்றம் செய்து பிடிபட்டவருக்குப் பாதிக்கப்பட்டவரும்) சம்பந்தப்படாத பிறரும் சேர்ந்து கொடுக்கும் அடி அல்லது உதை
தரம்1(-ஆக, -ஆன) (ஒன்றை) நிர்ணயம் செய்வதற்கு உரிய அளவு அல்லது நிலை
தரம்2தடவை
தர்மகர்த்தா (கோயில்) அறங்காவலர்
தர்மத்துக்கு (வேலை முதலியவற்றைக் குறிக்கையில்) இலவசமாக(இலவசமாகச் செய்பவதைப் போல) எந்த விதக் கவனமும் இல்லாமல்
தர்மபத்தினி (உயர்வாக அல்லது கேலியாக) மனைவி
தர்மப்பிரபு அதிக அளவில் தர்மம் செய்பவர்
தர்மம்நற்செயல்
விதி
நீதி
தானம் முதலிய அறம்
நல்லொழுக்கம்
கடமை
இயற்கை
பதினெண்வகைப்பட்ட அறநூல்
தர்மாசனம்நீதிமன்றம்
தர்மோபதேசம்அறவுரை
தரவழிவகை
நடுத்தரம்
தரவிணைக்கொச்சகம்இரண்டு தரவுகொண்ட கொச்சகக் கலிப்பாவகை
தரவுதரவு=ஆய்வுக்குரிய குறிப்புகளைத் தரவு என்பது மரபு
தரவு=கலிப்பாவில் முதல் உறுப்பாக விளங்குவது தரவாகும்.மூன்றடி சிற்றெல்லையும் வரையறையற்ற பேரெல்லையும் கொண்டது.எனினும் 12 அடிகளே மிகுதியாகக் காணப்படுகிறது
எருத்தம் என்பது இதன் வேறு பெயர்
தரவுதருகை
கலிப்பாவின் முதலுறுப்பு
கட்டளை
தரகர்பெறுங் கூலி
விலை இலாபம்
காண்க : தரகன்
தரகரிடமிருந்து கொள்ளும் வரி
வரி
வரிதண்டுகை
பிடர்
தரவு (ஆய்விற்கு ஆதாரமாகத் திரட்டப்படும்) அடிப்படைத் தகவல்கள்
தரவுக்காரன்தண்டக் கட்டளையை நிறைவேற்றுவோன்
தரவுகொச்சகம்கொச்சகக் கலிப்பாவகை
தரவைகரம்புநிலம்
களை முடிய உவர்நிலம்
தரவைகரம்புநிலம்
களை மூடிய உவர்நிலம்
தரள நீராஞ்சனம்முத்தாரத்தி
தரளம்நடுக்கம்
முத்து
உருட்சி
தரளைகஞ்சி
கள்
தரன்தரித்தவன்
எட்டு வசுக்களுள் ஒருவன்
தராஒருவகைக் கலப்பு உலோகம்
பூமி
சங்கு
தராங்கம்மலை
தராசம்வயிரக் குணங்களுள் ஒன்று
மரகதக்குற்றம் எட்டனுள் ஒன்று
தராசுநிறைக்கோல்
ஓரளவு
துலாராசி
பரணி நாள்
வெள்ளெருக்கு
தராசு எடைக்கல்லை வைக்க ஒரு தட்டும் பொருளை வைக்க மற்றொரு தட்டும் எடையின் அளவைக் காட்டக் கூடிய முள்ளும் உடைய, பொருளை நிறுக்கப் பயன்படும் சாதனம்
தராசுக்குண்டுநிறைகல்
தராசுக்கொடிஒரு கொடிவகை
தராசுக்கோல்துலாக்கோல்
தராசுத்தட்டுதுலாத்தட்டு
தராசுநாதராசில் இரண்டு தட்டும் சமமாய் உள்ளதா என்பதைக் காட்டும் முள்
தராசுப்படிநிறைகல்
காண்க : தராசுக்குண்டு
தராசுமுள்தராசில் இரண்டு தட்டும் சமமாய் உள்ளதா என்பதைக் காட்டும் முள்
தராதரம்ஏற்றத்தாழ்வு
உயர்வுதாழ்வு
உயர்நிலை
மலை
தராதரம் (அந்தஸ்து, வயது அடிப்படையில்) வேறுபாட்டுக்குக் காரணமான தகுதி
தராதரன்திருமால்
தராதலம்பூமி
கீழேழு உலகத்துள் ஒன்று
தராதிபன்அரசன்
தராபதிஅரசன்
தராய்மேட்டுநிலம்
கீரைவகை
பிரமிப்பூண்டு
தரிஇருப்பு
நன்செய் நிலம்
தரி1(உடை, மாலை முதலியன) அணிதல்/(திருநீறு, சந்தனம் முதலியவை) பூசுதல்
தரி2(ஓர் இடத்தில்) நிலைத்தல்
த்ரிகேட்டஓண‌ம் ப‌ண்டிகையின் ஆறாம் நாள்
தரிகொடுத்தல்இடங்கொடுத்தல்
தரிகொள்தல்இருப்புக்கொள்ளுதல்
தரிகொளுதல்இருப்புக்கொள்ளுதல்
தரிசனபேதிதாழ்ந்த உலோகங்களை உயர்ந்த உலோகங்களாக மாற்றவல்ல பச்சிலைவகை
தரிசனம்காட்சி
பார்வை
கண்
தோற்றம்
தரிசிக்கை
சொப்பனம் முதலிய தோற்றம்
கண்ணாடி
மதக்கொள்கை
நூற்றெட்டு உபநிடதங்களுள் ஒன்று
தரிசனம் (கோயிலுக்குச் சென்று இறைவனை அல்லது ஒரு தலத்தில் மகானை) பக்தி உணர்வுடன் காணுதல்
தரிசனவிசுத்திவீட்டுநெறியை ஐயமின்றித் தெளிகை
தரிசனவேதிதாழ்ந்த உலோகங்களை உயர்ந்த உலோகங்களாக மாற்றவல்ல பச்சிலைவகை
தரிசனாவரணியம்எண்வகைக் குற்றத்துள் உண்மைக் கொள்கையைக் காணவொட்டாமல் தடுக்கும் கருமம்
தரிசனீயம்காட்சிக்கினியது
தரிசனைகாட்சி
அறிகை
கண்ணாடி
தரிசி (கோயிலில் இறைவனை அல்லது ஒரு தலத்திற்குச் சென்று மகானை) தரிசனம்செய்தல்
தரிசித்தல்பெரியோர்
கடவுள்
புண்ணியத் தலங்களைக் காணுதல்
வழிபடல்
தரிசியம்காணத்தக்கது
தரிசுபயிர் செய்யாத நிலம்
உள்ளிடு பரல்
தரிசு பயிரிடப்படாமல் கிடக்கும் வெற்று நிலம்
தரிஞ்சகம்அன்றிற்பறவை
தரித்தல்நிலைபெற்று நிற்றல்
இருப்புக் கொள்ளுதல்
ஊன்றி நிற்றல்
அணிதல்
தாங்குதல்
பொறுத்தல்
அடக்கிக்கொள்ளுதல்
மறவாது உள்ளத்தில் வைத்தல்
தாம்பூலம் தின்னுதல்
தரித்திரப்படுதல்வறுமையடைதல்
உலோப குணத்தையடைதல்
தரித்திரம்வறுமை
தரித்திரம் (ஒருவரைப் பீடித்திருக்கும்) கொடிய வறுமை
தரித்திரம்பிடித்தல்வறுமையடைதல்
உலோபியாயிருத்தல்
தரித்திரன்வறிஞன்
உலுத்தன்
தரித்திரிவறியவள்
பூமி
தரிபடுதல்நிலைபெறுதல்
தரிப்புதங்குகை
நினைவு
பொறுத்திருக்கை
உறுதி
இருப்பிடம்
கையிருப்பு
நிறுத்தும் இடம்
காண்க : தருப்பு
தரிப்பு நிறுத்தம்
தரிப்புத்தட்டான்செல்வன்
தரிபெறுதல்நிலைபெறுதல்
தரியலர்பகைவர்
தரியலார்பகைவர்
தரியாபத்துவிசாரணை
கண்டுபிடிக்கை
வழக்கு
தரியார்பகைவர்
தருமரம்
கற்பகமரம்
இசைப்பாட்டுவகை
ஒருவகைச் சந்தம்
காண்க : தேவதாரு
தருக்கம்நியாயவாதம்
மேம்பாடு
வாக்கு வாதம்
நியாயவாத நூல்
தருக்கள்அரிசந்தனம்
கற்பகத் தரு
சந்தனம்
பாரிசாதம்
மந்தாரம்
தருக்கிஅகங்காரமுள்ளவர்
நியாயவாத நூல் வல்லோன்
தருக்கித்தல்வாக்குவாதம் பண்ணல்
தருக்குசெருக்கு
வலிமை
களிப்பு
தருக்கம்
தருக்கு கர்வம்
தருக்குதல்அகங்கரித்தல்
களித்தல்
ஊக்கமிகுதல்
பெருக்குதல்
இடித்தல்
வருத்துதல்
உடைத்தல்
மேற்கொள்ளுதல்
தருக்கோட்டம்காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் கற்பகத்தரு நின்று விளங்கிய கோயில்
தருசாரம்மரத்தின் சாரமாயுள்ள கருப்பூரம்
தருசுநெருங்கிய இழை
தருணம்வேளை
தருணம்இளமை
தக்க சமயம்
நல்ல எண்ணம்
காண்க : பெருஞ்சீரகம்
ஆமணக்கு
தருணம் (உரிய) நேரம்
தருணன்இளைஞன்
தருணிஇளம்பெண், பதினாறு முதல் முப்பது அகவைவரை யுள்ள பெண்
தருணைஇளம்பெண், பதினாறு முதல் முப்பது அகவைவரை யுள்ள பெண்
தருதல்கொடை
தருநன்கொடுப்பவன்
தருநிலைக்கோட்டம்காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் கற்பகத்தரு நின்று விளங்கிய கோயில்
தருநிறப்பஞ்சரம்காந்தம்
தருப்பகம்தாழ்வு
தருப்பகன்மன்மதன்
தருப்படன்ஊர் காவற்காரன்
தருப்பணம்தேவர்களுக்கும் முனிவர்களுக்கும் பிதிரருக்கும் செய்யும் நீர்க்கடன்
உணவு
அவல்
கண்ணாடி
தருப்பம்அகங்காரம்
புனுகுசட்டம்
தருப்பைப்புல்
தருப்பாக்கிரம்தருப்பை நுனி
தருப்பிதுடுப்பு
ஓமத்திற்கொள்ளும் இலைக்கரண்டி
பேர் மாத்திரத்துக்கு உள்ளது
தருப்பித்தல்வழிபாடுகளால் கடவுளுக்குத் தன்னை ஒப்படைத்தல்
தருப்புகுறைந்த விலையுள்ள ஒரு வெள்ளைக் கல்வகை
தருப்பைகுசைப்புல்
தரும சாஸ்திரம்அறத்து பால்
தருமக்கட்டைபிறர் தருமத்தால் வாழும் உடலான அநாதப்பிள்ளை
ஆவுரிஞ்சு தறி
தருமக்கல்ஒருவன் செய்த அறங்கள் வரையப்பட்ட கல்வெட்டு
தருமக்கிழவர்தருமத்தைக் காப்பவர்
அறச்செயல் புரிதற்குரிய வணிகர்
தருமகர்த்தாகோயில் அதிகாரி
நீதி உரைக்கும் அதிகாரி
தருமகாரியம்அறச்செயல்
தருமசங்கடம்மாறுபட்ட இரு கடமைகளுள் எதைச் செய்வது என்று அறியாது துன்புறும் நிலை
தருமச்சக்கரம்அறவாழி
தருமச்செல்விஅறக்கடவுள்
இயக்கிதேவி
யமன்
தருமச்செலவுஅறத்திற்காகச் செய்யும் செலவு
தருமசத்திரம்அறக்கூழ்ச்சாலை, அன்னசத்திரம்
தருமசபைநீதிமன்றம்
தருமசாசனம்அறச்செயலைக் குறிக்கும் செப்புப் பட்டயம்
தருமசாதனம்அறச்செயலைக் குறிக்கும் செப்புப் பட்டயம்
தருமசாலிஅறஞ்செய்வோன்
தருமசாலைதருமசத்திரம்
முப்பத்திரண்டு அறங்களையும் புரிதற்குரிய இடம்
தருமசிந்தைஅறம்புரியுங் கருத்து
தருமசீலன்அறஞ்செய்பவன்
தருமசீலிஅறம்புரிபவள்
தருமணல்புதிதாகக் கொணர்ந்து பரப்பும் மணல்
தருமத்தியானம்ஆன்மா ஈடேறுவதைப்பற்றிய நினைவு
தருமதலைவன்தருமத்திற்குரிய தலைவனான புத்தன்
தருமதாயம்அறத்திற்காக விடும் இறையிலி நிலம்
தருமதானம்சமய தருமப்படி செய்யும் தானம்
தருமதிநிலுவை
தருமதேவதைஅறக்கடவுள்
இயக்கிதேவி
யமன்
தருமநாள்பரணிநாள்
தருமநியாயம்அறநூல்களில் கூறும் நீதி
தருமநீதிஅறநூல்களில் கூறும் நீதி
தருமபத்தினிகணவனோடு உடனிருந்து வைதிகக் கருமங்களை நடத்தும் மனைவி
தருமப்பள்ளிஅறப்புறமான கல்விச்சாலை
தருமப்பிணம்ஊராராற் சுடப்படும் அநாதப்பிணம்
தருமப்பெட்டிதருமக் காணிக்கையிடும் பெட்டி
தருமபீடிகைபுத்தர் பாதங்கள் அமைந்த பீடம்
தருமபுத்திரன்பாண்டவருள் மூத்தோன்
தருமபத்தினியிடம் பிறந்த மகன்
தருமபுரம்யமலோகம்
சைவமடமுள்ள ஒரு சோணாட்டுத்தலம்
தருமம்அறம்
கடமை
தருமமன்றுதருமசபை
தருமமுதல்வன்அருகக்கடவுள்
தருமமூர்த்திதருமமே உருவானவன்
தருமராசன்பாண்டவருள் மூத்தவன்
புத்தன்
அருகன்
யமன்
பாலைமரம்
தருமரேகைஅறஞ்செய் குணத்தைக் குறிக்கும் கைரேகை
தருமலோபம்அறக்கடமை தவறுகை
தருமவட்டிநியாயவட்டி
தருமவதிஅறச்செயலுள்ள பெண்
தருமவந்தன்அறச்சிந்தையுள்ளோன்
தருமவாகனன்அறமே வடிவான காளையை ஊர்தியாகக் கொண்ட சிவன்
தருமவாசனம்நீதிமன்றம்
தருமவாட்டிஅறச்செயலுள்ள பெண்
தருமவாடிபிச்சை வழங்குமிடம்
தருமவாளன்அறச்சிந்தையுள்ளோன்
தருமவான்அறச்சிந்தையுள்ளோன்
தருமவினைஞர்அறப்புறங் காவலர்
தருமவைத்தியசாலைநோயாளிகளுக்குப் பொருள் வாங்காது மருத்துவம் செய்யுமிடம்
தருமன்அறக்கடவுள்
யமன்
தருமபுத்திரன்
புத்தன்
அருகன்
பாண்டவருள் மூத்தோன்
திருக்குறள் உரைகாரருள் ஒருவர்
தருமாசனத்தார்நீதிபதிகள்
தருமாசனத்துக் கருத்தாக்கள்நீதிபதிகள்
தருமாசனம்நீதிமன்றம்
தருமாத்திகாயம்சமரணது பஞ்சாஸ்திகாயத்துள் மீனுக்கு நீர்போலச் சீவனது செலவுக்கு உதவும் பொருள்
தருமாத்துமாஅறச்சிந்தையுள்ளோன்
தருமாதருமம்நியாய அநியாயம்
தருமிஅறச்சிந்தையுள்ளோன்
தருமிருகம்குரங்கு
தருராசன்மரங்களின் அரசனாகிய பனை
தருவாரிகல்லுப்பு
தருவிதுடுப்பு
ஓமத்திற்கொள்ளும் இலைக்கரண்டி
பேர் மாத்திரத்துக்கு உள்ளது
தருவி வரவழைத்தல்
தருவித்தல்வருவித்தல்
தருவைபெரிய ஏரி
தரூடம்தாமரைப்பூ
தரைபூமி
நிலம்
ஆணித்தலை
நரம்பு
சூற்பை
தரை பூமியின் மேல்பரப்பான கடினப் பகுதி/(கட்டடம் போன்றவற்றில்) கல், மண் முதலியவற்றால் கெட்டிப்படுத்தப்பட்ட கீழ்ப்பகுதி
தரைக்காற்றுபூமியில் எழுந்து வீசுங்காற்று
தரைகாணுதல்அளவிடுதல்
கீழ்விழுதல்
தரைச்சக்கரம் தரையில் சுழலக் கூடிய சங்குசக்கரம்
தரைதட்டுதல்கப்பல் தரையில் மோதுதல்
தரைத்தளம் (பல மாடிக் கட்டடத்தில்) பூமியின் மேல்பரப்பை ஒட்டி அமையும் தளம்
தரைப்படுத்துதல்தோற்கச்செய்தல்
தரைப்படை (தரையில் போரிடும்) ஆயுதம் ஏந்திய வீரர்கள், வாகனங்கள் முதலியவை அடங்கிய ராணுவப் பிரிவு
தரைமகன்பூமியின் மகனான செவ்வாய்
தரைமட்டம்நிலமட்டம்
தரைமட்டம் (இடிக்கப்பட்டு அல்லது தகர்க்கப்பட்டு இருக்கும்போது) பூமியின் மேல்பரப்போடு ஒட்டிய நிலை
தரையர்பூமியிலுள்ளோர்
தரையிடுதல்அடித்த ஆணியின் இருபுறத்தையும் மடக்குதல்
தரையில்லாக்குருவிதலையிலாக்குருவி
தரையிறங்கு (பறந்துகொண்டிருக்கும் விமானம்) ஓடுதளத்தில் இறங்குதல்
தரையோடுதரையிற் பாவுதற்குரிய ஓடு
தல விருட்சம் குறிப்பிட்ட கோயிலுக்கெனச் சிறப்பாகக் கூறப்படும் மரம்
தலக்கம்இழிசெயல்
தலக்குநாணம்
தலகம்தடாகம்
தலசம்பூமியில் தோன்றிய முத்து
தலசயனம்மாமல்லபுரம் முதலியவற்றிற் போலத் திருமால் நிலத்திற் பள்ளிகொண்ட திருக்கோலமுள்ள இடம்
தலசுத்திஉண்கலம் இடுவதற்குமுன் அது வைக்குமிடத்தை நீரிட்டுத் தூய்மை செய்கை
பிறப்பு இறப்பு நிகழ்ந்த வீட்டை மந்திர நீரால் தூய்மைசெய்தல்
தலத்தாதுமருந்துச்செடிவகை
தலத்தார்கோயில் அதிகாரிகள்
தலபுட்பம்செடிவகை
தென்னைமரம்
தென்னம்பாளை
தலபுராணம் (பெரும்பாலும் கோயிலில் உள்ள தெய்வத்தை அடிப்படையாக வைத்து) ஓர் இடத்தின் அல்லது ஊரின் சிறப்பைக் கூறும் முறையில் எழுதப்பட்ட நூல்
தலம்இடம்
பூமி
உலகம்
தெய்வத்தலம்
ஆழம்
காடு
கீழ்
வீடு
செய்
தலை
நகரம்
இலை
உடலுறுப்பு
இதழ்
தலம் (மதத்தினருக்கு அல்லது மதப் பிரிவினருக்கு) சிறப்பான ஊர்
தலமுகம்நிருத்தக் கைவகை
தல்லம்குழி
நீரிருக்கும் பள்ளம்
தல்லிதாய்
தல்லிகைதிறப்பு
தல்லுபுணர்ச்சி
தல்லுதல்இடித்து நசுக்குதல்
தல்லுமெல்லுஇழுபறி
தல்லைதெப்பம்
இளம்பெண்
தலவகாரம்சாமவேத சாகைகளுள் ஒன்று
தலவாசம்தெய்வத்தலத்தில் வாழ்தல்
தலவாரிவயல்வாரி
தலன்கீழானவன்
தலாதலைக்கு
தலா ஒவ்வொருவரும் அல்லது ஒவ்வொன்றும்
தலாக் விவாகரத்து
தலாடகம்அகழ்
காட்டெள்
சுழல்காற்று
யானைச்செவி
தலாடகன்யானைப்பாகன்
தலாடம்அணில்
தலாதலம்கீழேழுலகத்துள் ஒன்று
தலாதிபதிமன்னன், அதிகாரி
தலாதிபன்மன்னன், அதிகாரி
தலாமலம்மருக்கொழுந்து
தலைஒரு பொருளின் மேற்பகுதியை தலை பகுதி என்று அழைக்கப்படும்
தலைசிரம்
முதல்
சிறந்தது
வானம்
இடம்
உயர்ந்தோன்
தலைவன்
உச்சி
நுனி
முடிவு
ஒப்பு
ஆள்
தலைமயிர்
ஏழாம் வேற்றுமை உருபு
ஓர் இடைச்சொல்
மேலே
தபால் கடிதத்தில் ஒட்டும் முத்திரைத்தலை
தலையோடு
தலை எடுத்தல்வாழ்க்கையில் நல்ல நிலைக்கு வருதல்
தலை காட்டுதோன்று : வெளிப்படு
தலை குனிதல்அவமானம் அடைதல்
தலை தீபாவளிதிருமணமான பின் கொண்டாடும் முதல் தீபாவளி
தலை தூக்குமேல் நிலைக்கு எழுதல்
தலை தெறிக்கவேகமாக
தலை நிமிர்தல்பெருமை கொள்ளுதல்
தலை மாடுபடுக்கை நிலையில் தலையிருக்கும் பக்கம்
தலை வாழையிலை (முழு வாழையிலையில்) நுனிப் பகுதி இருக்குமாறு நறுக்கிய இலைத்துண்டு
தலை1உடலின் மேல்பகுதியில் கண், வாய் முதலிய உறுப்புகள் உள்ள பகுதி
தலை2(இந்திய நாணயத்தில்) சிங்க உருவம் பதிக்கப்பட்டிருக்கும் பக்கம்
தலைக் குனிவுஅவமானம்
தலைக்கட்டுமுடிவு
குடும்பம்
தலைப்பாகை
கருமாதியின் இறுதியில் தலைப்பாகை கட்டும் நன்மைச் சடங்கு
வீட்டின் முதற்கட்டு
தலைக்கட்டு (கிராமத்தில் ஏதேனும் ஒரு காரியத்திற்குப் பணம் வசூலிக்கும்போது) பெற்றோரும் திருமணம் ஆகாத பிள்ளைகளும் கொண்ட குடும்பம்
தலைக்கடைமுதல்வாசல்
தலைக்கணைதலைவைத்துப் படுப்பதற்காகப் பஞ்சு முதலியன அடைத்துத் தைத்த பை
ஆற்றின் உற்பத்திக்கு அருகில் கட்டும் முதலணை
தலைக்கயிறு மாட்டின் கழுத்துக் கயிறு, மூக்கணாங்கயிறு ஆகியவற்றுடன் இணைக்கப்பட்ட கயிறு
தலைக்கருவிதலைக்கவசம்
தலைக்கரைவயலை அடுத்துள்ள நிலம்
தலைக்கவசம் (தீயணைப்புப் படையினர், வாகன ஓட்டிகள் முதலியோர்) விபத்தின்போது அடிபட்டுவிடாமல் இருக்க, தலையில் அணிந்துகொள்ளும் எஃகு அல்லது கண்ணாடி இழையால் செய்யப்பட்ட ஒரு பாதுகாப்புச் சாதனம்
தலைக்கழிதல்பிரிதல்
தலைக்கனம்செருக்கு
தலைக்கனம்தலைநோவு
செருக்கு
தலைக்காஞ்சிபகைவரையழித்துப் பட்ட வீரனது தலையைப் புகழ்ந்து கூறும் புறத்துறை
தலைக்காவல்முதன்மைக் காவல்
தலைக்கிறுகிறுப்புபித்த மயக்கம்
அகம்பாவம்
தலைக்கீடுபோலிக் காரணம்
காரணம்
தலைப்பாகை
தலைக்கு (குறிப்பிடுகிற) ஒவ்வொருவரும் அல்லது ஒவ்வொருவருக்கும்
தலைக்குட்டைதலைப்பாகை
தலைக்குடிமுதற்குடி
பழங்குடி
தலைக்குத்தண்ணீர் விடு (நோய் நீங்கிய பிறகு அல்லது பிரசவத்திற்குப் பிறகு) தலையை நனைத்துக் குளித்தல்
தலைக்குத்தலைநாயகம்ஆளுக்காள் தலைமை
தலைக்குத்துதலைவலி
தலைக்குமேலேஅளவுக்கு மிஞ்சி
தலைக்குலைமுதற்குலை
குலையின் நுனிப்பாகம்
தலைக்குறைசொல்லின் முதற் குறை
முண்டம்
தலைக்குனிவு அவமானம்
தலைக்கூட்டுவாணிகத்தின் தலைமைக் கூட்டாளி
தலைக்கூட்டுதல்கூட்டுவித்தல்
நிறைவேற்றுதல்
வைக்கோற்போரைச் செப்பமாக அமைத்தல்
தலைக்கூடுதல்ஒன்றுசேர்தல்
நிறைவேறுதல்
தலைக்கேறு விரைவாக அதிகரித்தல்
தலைக்கைதலைமையானவர்
தலைக்கைதருதல்கையால் தழுவி அன்புடைமை காட்டுதல்
தலைக்கொம்புபல்லக்குத் தண்டின் வளைந்த முன்பாகம்
பல்லக்குச் சுமப்போரின் முதற்றானம்
சிறந்தவன்(ள்)
தலைக்கொள்ளுதல்தலைக்கேறுதல்
மிகுதல்
இறத்தல்
வெல்லுதல்
மேற்கொள்ளுதல்
கிட்டுதல்
கைப்பற்றுதல்
தொடங்குதல்
கெடுத்தல்
தலைக்கோதைநெற்றிக் கட்டுமாலை
தலைக்கோல்அரசனிடமிருந்து ஆடற்கணிகையர் பெறும் பட்டம்
தலைக்கோலம்மகளிர் தலையிலணியும் அணிவகை
தலைக்கோலாசான்நட்டுவன்
தலைக்கோலிஆடிமுதிர்ந்த கணிகை
தலைக்கோற்றானம்நாடக அரங்கு
தலைகட்டுதல்மயிர் முடித்தல்
கணக்குப் புத்தகம் முதலியவற்றில் தலைப்பு எழுதுதல்
விளிம்பு கட்டுதல்
தலைகவிழ்தல்நாணம் முதலியவற்றால் தலைசாய்தல்
மேல்கீழாதல்
அகங்கரித்தல்
தலைகழித்தல்கடமை முதலியவற்றைச் செய்துதீர்த்தல்
தலைமுடி கழித்தல்
தலைகாட்டாதேஇங்கு வராதே
தலைகாட்டு (பலரும் அறியும்படியாக அல்லாமலும் சிறிது நேரமே இருக்கும்படியாகவும்) தென்படுதல்
தலைகாட்டுதல்சிறிது நேரம் வந்து தங்கியிருத்தல்
பலருமறிய வெளிவருதல்
நன்னிலைமைக்கு வரத் தொடங்குதல்
தலைகாண்தல்பாதுகாத்தல்
தலைகாணுதல்பாதுகாத்தல்
தலைகாத்தல்பாதுகாத்தல்
தலைகிழக்காதல்அழிவடைதல்
தலைகீழ் (முன்பு இருந்தவற்றுக்கு அல்லது சொல்லப்பட்டதற்கு) முற்றிலும் மாறு
தலைகீழாக நில் (எண்ணத்தை நிறைவேற்ற அல்லது செயலைச் செய்து முடிக்க) பெரு முயற்சி எடுத்தல்
தலைகீழாய்நேர்நிலை தவறி
முற்றவும் நன்றாய்
தலைகீழாய்நிற்றல்மிகச்செருக்குக்கொள்ளுதல்
பெருமுயற்சியெடுத்தல்
தலைகுப்புற (விழும்போது) தலை அல்லது முன்பகுதி முதலில் கீழே மோதும் விதத்தில்
தலைகுலைதல்நிலைகெடுதல்
தலைகுனி அவமானம் அடைதல்
தலைகுனிதல்தலையால் வணங்குதல்
தலைகவிழ்தல்
தலைகுனிவுஅவமானம்
தலைகொடுத்தல்செயலிலே முன்னிற்றல்
செயலை ஆளுதல்
பிறர் செயலில் வேண்டாது இடைப்புகுதல்
ஆபத்தில் உதவிபுரிதல்
தலைகொழுத்தல்அகங்கரித்தல்
தலைச்சன்முதற்பிள்ளை
தலைச்சன் முதன்முதல் பிறந்தது
தலைச்சாத்துதலைப்பாகை
தலைச்சாவகன்முதல் மாணாக்கன்
தலைச்சாவிவெட்டுதல்பயிர் மதர்த்துப் போகாதபடி நுனியை வெட்டுதல்
தலைச்சிரங்குதலையில்வரும் புண்
தலைச்சிறத்தல்மிகப் பெருகுதல்
மேன்மையுறுதல்
தலைச்சீராதலைக்கவசம்
தலைச்சுமடுகனம்
தலைப்பாரம்
பொறுப்பு
தலைச்சுமைகனம்
தலைப்பாரம்
பொறுப்பு
தலைச்சுமை (ஒருவர்) தலையில் சுமக்கக் கூடிய (கூடை, மூட்டை முதலிய) பாரம்
தலைச்சுருளிஈசுரமூலிப்பூடு
தலைச்சுழற்சிதலைக் கிறுகிறுப்பு
ஆட்டு நோய்வகை
தலைச்சுற்றல்தலைக் கிறுகிறுப்பு
ஆட்டு நோய்வகை
தலைச்சுற்றல் தலைசுற்றி மயக்கம் வரும் உணர்வு
தலைச்சுற்றுதலைக் கிறுகிறுப்பு
ஆட்டு நோய்வகை
தலைச்சூல்முதன்முதலிற் கொள்ளும் கருப்பம்
தலைச்சோடுதலைக்கவசம்
தலைச்சோழகம்தென்மேல்காற்று வீசத்தொடங்குதல்
தலைசாய்த்தல்நாணுதல்
இறத்தல்
வணங்குதல்
கீழே படுத்தல்
கேட்டற்கு விரும்புதல்
தலைசாய்தல்இறத்தல்
ஆம் என்று கூரல்
தலைசாய்தல்இறத்தல்
நாணுதல்
தலைசிறத்தல்மிகப் பெருகுதல்
மேன்மையுறுதல்
தலைசீய்த்தல்முற்றுந்துடைத்தல்
துன்பமுறுதல்
தலைசீவுதல்தலைமயிர் வாருதல்
கழுத்தையறுத்தல்
ஒன்றன் மேற்பகுதியை நீக்குதல்
தலைசுற்றியாடுதல்இறுமாப்புக்கொள்ளுதல்
தலைசுற்று (சுய உணர்வை இழக்கச்செய்யும் வகையில்) சுற்றியுள்ள பொருள்கள் சுழல்வதைப் போன்ற மயக்க உணர்வு ஏற்படுதல்
தலைசெய்தல்தலைமை தாங்குதல்
தலைவைத்துப் படுத்தல்
தலையெடுத்தல்
தலைதகர்தல்முனைமுரிதல்
தலைதட்டி (தானியம் முதலியவற்றைப் படியால் அளக்கையில் விளிம்பிற்கு மேல் குவியலாக இருப்பதை) விளிம்பிற்குச் சமமாக வரும் வகையில் தட்டி அகற்றி
தலைதட்டுதல்அளவுப்படியின் தலைமீதாகவுள்ள தானியத்தை வழித்தல்
அடக்குதல்
தலைதடவுதல்வஞ்சித்துக் கெடுத்தல்
தலைதடுமாற்றம்பெருங்குழப்பம்
தலைதடுமாறுமயங்குகை
தலைதடுமாறுதல்கலங்குதல்
ஒழுங்கு தவறுதல்
சீர்கேடு அடைதல்
தலைத்தரம்முதல்தரம்
தலைத்தருதல்தலைமையான அன்பினைக் கையால் தழுவிக் காட்டுதல்
தலைத்தலைதண்டாரகலந் தலைத் தலைக் கொளவே (ஜங்குறு. 33.)
மேன்மேல். தாழ்வி லுள்ளந் தலைத்தலைச்சிறப்ப (அகநா. 29)
இடந்தோறும் தத்தரிக்கண்ணார் தலைத்தலைவருமே (பரிபா. 16, 10)
தலைத்தலைஒவ்வொருவரும்
இடந்தோறும்
மேலும்மேலும்
தலைத்தாழ்வுதலை கவிழ்க்கச் செய்யும் மானக்கேடு
தலைத்தாள்[அடிமுன்பு] பெரியவ-ன-ள். சாவக மாளுந் தலைத்தாள் வேந்தன் (மணி, 14, 103)
முன்னிலையில் (திவா) மனவி தலைத்தான் (தொல்.பொ.165)
முன்னிலையில். (திவா.) மனைவி தலைத்தாள் (தொல். பொ. 165)
தலைத்தாள்பெரியவன்(ள்)
முன்னிலையில்
தலைத்திமிர்தலைக்கனம்
கொழுப்பு
தலைத்திராணம்தலைக்கவசம்
தலைத்திவசம்இறந்தவர்பொருட்டு முதலாமாண்டு முடிவில் நடத்துஞ் சிராத்தம்
தலைத்தீபாவளிகலியாணத்தின்பின் மணமகள் வீட்டில் முதன்முதற் கொண்டாடுந் தீபாவளிப் பண்டிகை
தலைத்தோற்றம்வீரன் ஒருவன் பகைவரின் ஆநிரையைக் கைப்பற்றி வருதல் அறிந்து அவன் உறவினர் மகிழ்தலைக் கூறும் புறத்துறை
தலைதப்பு (ஆபத்தான நிலையிலிருந்து) உயிர்பிழைத்தல்
தலைதருதல்முதன்மை அளித்தல்
காண்க : தலைகொடுத்தல்
தலைதல்மேன்மையாதல்
கூடுதல்
மழைபெய்தல்
மிகக் கொடுத்தல்
பரத்தல்
தலைதாழ்தல்வணங்குதல்
நாணுதல்
நிலைகெடுதல்
தலைதீபாவளி (திருமணம் செய்துகொண்ட பின் கொண்டாடும்) முதல் தீபாவளிப் பண்டிகை
தலைதுவட்டுதல்தலைமயிரின் ஈரந் துடைத்தல்
தலைதெறிக்கபொறிகலங்கும்படி
தலைதெறிக்க (ஓடுதல் தொடர்பான வினைகளுடன்) பரபரப்புடன் வேகமாக
தலைதொட்டபிள்ளைதத்துப்பிள்ளை
தலைதொடுதல்தலையைத் தொட்டு ஆணையிடுதல்
ஞானஸ்நானத்தில் தலையில் தொட்டு அருள்புரிந்து ஞானத் தந்தையாதல்
தலைதோய்தல்நீரில் தலைமுழுகுதல்
தலைநகர்/தலைநகரம் நாடு, மாநிலம் முதலியவற்றில் அவற்றை நிர்வாகம் செய்யும் அரசு அமைந்துள்ள நகரம்
தலைநகரம்முதன்மையான நகரம்
தலைநடுக்கம்தலையாட்டம்
தலைச்சுற்று
அச்சம்
தலைநடுக்குவாதம்தலையாட்டம்
தலைச்சுற்று
அச்சம்
தலைநடுங்குதல்மயக்கமுறுதல்
தலையாட்டமடைதல்
அச்சமுறுதல்
தலைநறுக்குஓலையின் முன்பாகம்
தலைநாள்அசுவதி நட்சத்திரம்
முதல்நாள்
முந்திய நாள்
முற்காலம்
முற்பிறவி
தலைநிம்பம்சிவனார்வேம்பு
தலைநிமிர்ச்சிநன்னிமித்தமாக ஆடுமாடு முதலியன தலையை உயர்த்துகை
பருவமடைகை
விருத்தியடைகை
செருக்கு
தலைநிமிர்த்துதல்தலையை உயர்த்துதல்
நிலையைப் பெருக்குதல்
பருவம் வரும்வரை வளர்த்தல்
நிலைபெறச்செய்தல்
தலைநிமிர்தல்தலையை உயர்த்துதல்
நிலைமேம்படுதல்
தலைநிலம்முதலிடம்
தலைநீங்குதல்விட்டொழிதல்
தலைநீட்டுதல்சிறிது நேரம் வந்து தங்கியிருத்தல்
பலருமறிய வெளிவருதல்
நன்னிலைமைக்கு வரத் தொடங்குதல்
தலைநீர்ப்பாடுகிளைக் கால்வாய்கள் பிரியும் முதல் மடை
தலைநீர்ப்பெருந்தளிதண்ணீர்ப்பந்தர்(ல்)
தலைநோய்தலைவலி
தலைநோய்வகை
தலைநோவுதலைவலி
தலைநோய்வகை
தலைபணிதல்வணங்குதல்
தலைப்படுமுற்படு
தலைப்படு (ஒன்றைச் செய்ய) முற்படுதல்
தலைப்படுத்துதல்கூட்டுதல்
தலைப்படுதல்ஒன்றுகூடுதல்
எதிர்ப்படுதல்
மேற்கொள்ளுதல்
பெறுதல்
முன்னேறுதல்
தலைமையாதல்
புகுதல்
வழிப்படுதல்
தொடங்குதல்
தலைப்படுதானம்அறத்தால் ஈட்டிய பொருளை முக்குற்றமற்ற நற்றவத்தோர்க்கு மனமுவந்து ஈதல்
தலைப்பணிஇடப்பக்கம் மதிப்பிறை போலவும், வலப்பக்கம் சூரியன்போலவும் நடுக்கோடு வகிர்மேல் செல்வதுமான மகளிர் தலையணி வகை
தலைப்பணிலம்வலம்புரிச்சங்கு
தலைப்பந்திபந்தியின் முதலிடம்
தலைப்பறையானை முதலியவற்றின் முன்னே கொட்டும் பறை
தலைப்பாதலையிற் கட்டும் துணி
தலைப்பாகைதலையிற் கட்டும் துணி
தலைப்பாகை (அலங்காரத்திற்காகவோ குல முறைப்படியோ) தலையில் குறிப்பிட்ட வடிவத்தில் சுற்றப்பட்டிருக்கும் துணிக்கட்டு
தலைப்பாட்டுகூத்தின் முதலில் தொடங்கும் பாட்டு
தலைப்பாடுகலந்திருக்கை
தற்செயல் நிகழ்ச்சி
தலைப்பாமாறிதலைப்பாவை மாற்றுவோன்
பெருமோசக்காரன்
பக்காத்திருடன்
தலைப்பாரம்தலைக்கனம்
தலைச்சுமை
தோணியின் முற்பாகத்தில் மிக்க சுமையை ஏற்றுகை
தலைப்பாளைதென்னை முதலியவற்றில் வரும் முதல் பாளை
மகளிர் தலையணிவகை
தலைப்பித்தம்தலைச்சுற்றல்
தலைப்பிரட்டைதவளைமீன்
தலைப்பிரட்டை தலையிலிருந்து வால் போன்ற உடல் உடைய, முட்டையிலிருந்து வெளிவந்த தவளைக் குஞ்சு
தலைப்பிரிதல்நீங்குதல்
தலைப்பிள்ளைமுதற்பிள்ளை
தலைப்புநூல் முதலியவற்றின் தலைப்பெயர்
ஆதி
முன்றானை
சீலை விளிம்பு
தோன்றும் இடம்
தலைப்பு1(கதை, கட்டுரை, சொற்பொழிவு முதலியவற்றில் தரப்பட்டிருக்கும்) பொருள் அடிப்படையிலான பெயர்
தலைப்பு2(தாள் முதலியவற்றில்) மேல்பகுதி/(புடவையின்) முந்தானை(வேட்டியில்) அகலப் பகுதியின் தொடக்கம்
தலைப்புச் செய்தி (வானொலி, தொலைக்காட்சி, பத்திரிகை ஆகியவற்றில்) தொடக்கத்தில் கூறும் சுருக்கச் செய்தி
தலைப்புணர்த்தல்பை முதலியவற்றின் வாயைக் கட்டுவதற்காகச் சுருக்குதல்
தலைப்புணைமுக்கிய ஆதாரம்
தலைப்புரட்டுதொல்லை
பெரும்பொய்
குழப்பம்
செருக்கு
தலைப்புரள்தல்நீர் சுருண்டுபாய்தல்
மேன்மேல் மிகுதல்
தலைப்புரளுதல்நீர் சுருண்டுபாய்தல்
மேன்மேல் மிகுதல்
தலைப்புறம்முன்புறம்
தலைப்புற்றுதலைப்புண்வகை
தலைப்பெய்தல்ஒன்றுகூடுதல்
கிட்டுதல்
பெய்துரைத்தல்
கூடுதல்
தலைப்பெயர்த்தல்மீளச்செய்தல்
தலைப்பெயல்முதல் மழை
தலைப்பெயனிலைமகப்பேறாகிய கடனையிறுத்துத் தாய் இறந்த நிலையைக் கூறும் புறத்துறை
போர்க்களத்தினின்று புறங்காட்டிச் சென்ற மகனது செயற்காற்றாது தாய் இறந்துபட்ட நிலை கூறும் புறத்துறை
தலைப்பேறுமுதற்பிள்ளை
முதற்பேறு
தலைப்போடுதல்மேற்கொள்ளுதல்
தலைபிணங்குதல்ஒன்றோடொன்று மாறுபடுதல்
தலைபோகிற (ஒருவருடைய அவசரத்தை உணர்ந்தாலும் ஒத்துக்கொள்ளாத முறையில்) தவிர்க்க முடியாத
தலைபோகுமண்டிலம்இசைப்பாவகையுள் ஒன்று
தலைபோதல்பெருங்கேடுறுகை
தலைமக்கள்மேன்மக்கள்
படைத்தலைவர்
தலைமகள்தலைவி
மூத்த பெண்
அகப்பொருள் தலைவி
மனைவி
தலைமகன்தலைவன்
மூத்த மகன்
அகப்பொருள் தலைவன்
கணவன்
தலைமடங்குதல்கீழ்ப்படிதல்
தலைகுனிதல்
காண்க : தலைமடிதல்
தலைமடிதல்இறத்தல்
கதிர் முதலியன சாய்தல்
தலைமடுத்தல்தலையணையாகக் கொள்ளுதல்
தலைமடைகிளைக்கால் பிரியும் முதல்மடை
நீர்ப்பாசனம் தொடங்கும் முதல்மடை
தலைமண்டைதலையோடு
தலைமண்டையிடுதல்மிதமிஞ்சுதல்
தலைமணத்தல்நெருங்கிக் கலத்தல்
ஒன்றோடொன்று பின்னுதல்
தலைமயக்கம்தலைச்சுழற்சி
தலைமயங்குதல்பெருகுதல்
கைகலத்தல்
கலந்திருத்தல்
கெடுதல்
பிரிதல்
தலைமயிர்வாங்குதல்முடியிறக்குதல்
கைம்பெண்ணாயினாள் தலைமயிரை முதலில் எடுப்பித்தல்
தலைமறைதல்ஒளிந்துகொள்ளுதல்
மறைந்து போதல்
தலைமறைவாகு (காவல்துறையினரால் அல்லது எதிரிகளால் பிடிக்கப்பட்டுவிடும் சாத்தியம் இருக்கும்போது) கண்டுபிடிக்க முடியாதபடி ஒளிந்து வாழுதல்
தலைமறைவுபதுங்கியிருத்தல்
தலைமறைவு (காவல்துறையினரால் அல்லது எதிரிகளால் தேடப்பட்டுவரும் ஒருவர் அல்லது அரசால் தடைசெய்யப்பட்ட இயக்கம்) ரகசியமாகச் செயல்படும் நிலை
தலைமாடுதலைப்பக்கம்
தலைமாடுதலைப்புறம்
பக்கம்
தூரவளவு
தலைமாடு (படுத்த நிலையில் இருக்கும் ஒருவரின்) தலை இருக்கும் பகுதி
தலைமாணாக்கன்முதல் மாணாக்கன்
தலைமாராயம்பகைவனுடைய தலையைக் கொண்டுவந்தவன் மனமுவக்கும்படி மன்னன் செல்வமளித்தலைக் கூறும் ஒரு புறத்துறை
தலைமாலைதலைக்கு அணியும் கண்ணி
சிவபிரான் அணியும் தலையாலாகிய மாலை
தலைமாறுபடி
மாற்று
தலைமிதழ்மூளை
தலைமுழுக்குமெய்முழுதும் குளிக்கை
எண்ணெய்முழுக்கு
மகளிர் சூதகம்
நோய் நீங்கியபிறகு செய்யும் முதல்முழுக்கு
தலைமுழுகாமலிருத்தல்கருவுற்றிருத்தல்
தலைமுழுகுதல்உடல் முழுதுங் குளித்தல்
எண்ணெய் தேய்த்துக் குளித்தல்
மாதவிடாய் முடிவில் குளித்தல்
நிலைகெடுதல்
தொடர்பு அழித்தல்
கைவிடுதல்
தலைமுறைபரம்பரை
ஒருவர் இருந்து வாழும் காலம்
தலைமுறை ஒருவர் பிறந்து வளர்ந்து மற்றுமொரு சந்ததியை உருவாக்கிவிடும்வரை உள்ள (இருபத்தைந்து அல்லது முப்பது ஆண்டு) காலப் பகுதி
தலைமுறைதத்துவமாய்வழிவழியாய்
தலைமூர்ச்சனைவருத்தம்
தலைமேற்கொள்ளுதல்பயபத்தியாய் ஏற்றுக் கொள்ளுதல்
பொறுப்பை ஏற்றல்
தலைமைமுதன்மை
மேன்மை
எசமானத்தன்மை
உரிமை
தலைமை ஆசிரியர் ஒரு பள்ளியின் அன்றாட நிர்வாகத்துக்கும் பாடம் கற்பிக்கப்படும் பணிக்கும் பொறுப்பான முதன்மைப் பதவி வகிப்பவர்
தலைமை உரை (விழா, நிகழ்ச்சி, கூட்டம் முதலியவற்றிற்குத்) தலைமை தாங்குபவர் நிகழ்த்தும் உரை
தலைமை1(ஒன்றின் நடவடிக்கைகளை மேற்பார்வையிட்டு நிர்வகிக்கும் வகையில் அல்லது ஒன்றை முன்னின்று நடத்தும் வகையில்) அதிகாரங்கள் நிறைந்த முதன்மை
தலைமை2பல பிரிவுகளில் பல விதப் பொறுப்புடையவர்களை நிர்வகிக்கும் முதன்மைப் பொறுப்புடைய/பல கிளைகளைத் தன் நிர்வாகப் பொறுப்பின் கீழுடைய
தலைமைச் செயலகம் ஓர் அரசு முதலியவற்றின் மொத்தமான செயல்பாடுகளையும் அவற்றின் கிளைகளின் செயல்பாடுகளையும் ஒருங்கிணைத்து நிர்வகிக்கும் முதன்மை அலுவலகம்
தலைமைதாங்கு (நிகழ்ச்சி, போராட்டம் போன்றவற்றை அல்லது ஓர் அமைப்பை) வழிநடத்தும் பொறுப்பு ஏற்றல்
தலைமைப்பாடுபெருமை
தலைமைவகைஒன்றன் சார்பானன்றித் தலைமைபற்றிக் கூறும் முறை
தலையங்கம் (ஒரு பத்திரிகை சார்பாக அதன் ஆசிரியர் அல்லது ஆசிரியர் குழு) நடப்புப் பிரச்சினைகுறித்துக் கருத்தைத் தெரிவித்து எழுதும் கட்டுரை
தலையடிதொந்தரவு
நெற்கதிரின் முதலடி
தலையடித்தல்தொந்தரவுபடுத்துதல்
தலையடித்துக்கொள்தல்தொந்தரவுபடுதல்
தலையடித்துக்கொளுதல்தொந்தரவுபடுதல்
தலையடிப்புதொந்தரவு
நெற்கதிரின் முதலடி
தலையடுத்தல்சேர்த்துக் கூறுதல்
தலையணிதலையில் அணியும் அணிவகை
தலையணி (பெண்கள்) தலையில் அணிந்துகொள்ளும் (நெற்றிச்சுட்டி போன்ற) நகை/(நாடக நடிகர்கள்) தலையில் வைத்துக்கொள்ளும் (கிரீடம் போன்ற) அலங்காரம்
தலையணைதலைவைத்துப் படுப்பதற்காகப் பஞ்சு முதலியன அடைத்துத் தைத்த பை
ஆற்றின் உற்பத்திக்கு அருகில் கட்டும் முதலணை
தலையணை (படுக்கும்போது தலையைச் சற்று உயரமாக வைத்துக்கொள்வதற்காக) பஞ்சு போன்ற மென்மையான பொருள் அல்லது காற்று அடைக்கப்பட்ட பை
தலையணை மந்திரம்மனைவி கணவனுக்குப் படுக்கையறையில் பேசும் பேச்சு
தலையணைமந்திரம்கணவனுடன் தனித்திருக்கும்போது மனைவி கமுக்கமாகச் சொல்லும் செய்திகள்
கோள்மொழி
தலையரங்கேறுதல்தான் கற்ற வித்தையை முதன்முறை அவையோர்க்குக் காட்டுதல்
தலையரட்டைவீண்பேச்சு
செருக்குடன் வீண்பேச்சுப் பேசுபவன்
தலையல்சொரிகை
தலைப்பெய்மழை
மழைபெய்துவிடுதல்
புதுநீர் வரவு
தலையலங்காரம்தலையை அலங்கரித்தல்
தேர்மொட்டு
தலையழித்தல்அடியோடு கெடுத்தல்
தலைமை தீர்த்தல்
தலையழிதல்அடியோடு கெடுதல்
தலையளிஇனியவற்றை முகமலர்ந்து கூறுதல்
உயர் அன்பு
அருள்
தலையளித்தல்அருளோடு நோக்குதல்
வரிசை செய்தல்
தலையற்றாள்தலைவனை இழந்த கைம்பெண்
தலையறைஉடற்குறை
தலையன்புஉயர் அன்பு
தலையாகுமோனைசெய்யுளின் ஓரடியில் எல்லாச் சீரிலும் மோனையெழுத்து ஒன்றிவரத் தொடுப்பது
தலையாகெதுகைசெய்யுள் அடிதோறும் முதற்சீர் முழுதும் ஒன்றிவரும் எதுகை
தலையாட்டம்தலைநடுக்கம்
பேரச்சம்
குதிரைத் தலையணிவகை
தலையாட்டிஇங்குமங்கும் தலையசைத்து ஆடும் பொம்மை
எதற்கும் இணங்கி நடப்பவன்
தலையாட்டி பொம்மை எந்தத் திசையில் ஆட்டிவிட்டாலும் விழுந்துவிடாமல் பழைய நிலைக்கு வந்துவிடக் கூடிய உருண்டையான அடிப்பாகம் கொண்ட பொம்மை
தலையாட்டிப் பொம்மைசுய சிந்தனையின்றிப் பிறர் சொல்வதற்கெல்லாம் சரி என்று கூறுபவன்
தலையாட்டு சம்மதத்தை அல்லது உடன்பாட்டை எளிதில் தெரிவித்தல்
தலையாடிபனைமரத்தின் நுனிப்பாகம்
ஒரு செய்யுளின் பிற்பகுதி
தலையாப்புவடிசோற்றின்மேற் பரந்துள்ள கஞ்சியாடை
தலையாய முதன்மை வாய்ந்த
தலையாயர்பெரியோர்
தலையாரிஊர்க்காவற்காரன்
தலையாரி (கிராமத்தில்) விளைந்த பயிர் திருட்டுப்போகாமல் காவல்காத்தல், பாசனத்தை மேற்பார்வையிடுதல் முதலிய வேலைகளைச் செய்பவர்
தலையானடத்தல்அகங்கரித்தல்
பெருமுயற்சி செய்தல்
தலையிடிதலைவலி
தலையிடு (ஏதேனும் ஒரு காரணத்தை முன்வைத்து) ஒதுங்கி இருக்காமல் இறங்கிச் செயல்படுதல்
தலையிடுதல்காரணமின்றிப் பிறர் செயலில் புகுதல்
நுழைதல்
கூட்டுதல்
தலையில்கட்டு (தனக்கு விருப்பம் இல்லாத வேலையை மற்றொருவர்) செய்யும்படியாகவைத்தல்(தேவையற்ற பொறுப்பையோ குறைபாடு உடைய பொருளையோ) ஏற்கச்செய்தல்
தலையிலடித்தல்அநியாயஞ்செய்தல்
ஒருவனது தலையைத் தொட்டுச் சத்தியஞ் செய்தல்
தலையில்லாச்சேவகன்நண்டு
தலையிலாக்குருவிதரையில் தங்காது பெரும்பாலும் பறந்துகொண்டே இருக்குங் குருவிவகை
தலையிலெழுத்துவிதி
தலையிறக்கம்தலை சாய்கையான துயரம்
அவமானம்
தலையிற்கட்டுதல்ஒருவனை ஒன்றற்குப் பொறுப்பாக்குதல்
ஏமாற்றிக் கொடுத்தல்
தலையிற்போடுதல்பொறுப்பாக்குதல்
பழிசுமத்தல்
தலையீடுமுதல¦ற்று
முதல்தரம்
தலைப்பிலிருப்பது
சுவரின் தலைப்பாகத்தில் கட்டப்படும் செங்கல் வரிசை
தலையீடு தலையிடும் செயல்
தலையீண்டுதல்ஒன்றுகூடுதல்
தலையீற்றுமுதல¦னுகை
முதற் கன்று
தலையுடைத்துக்கொள்தல்பெருமுயற்சி எடுத்தல்
தலையுடைத்துக்கொளுதல்பெருமுயற்சி எடுத்தல்
தலையுதிர்நெல்கதிரின் முதலடிப்பில் எடுக்கப்படும் நெல்
தலையுவாஅமாவாசை
தலையெடுத்தல்தலை நிமிர்தல்
வெளித்தெரிதல்
வளர்ச்சியடைதல்
உற்பத்தியாதல்
இழந்த நிலையைத் திரும்ப அடைதல்
நீக்குதல்
தலையெடுப்புமேம்படுதல்
செருக்கு
தலைநிமிர்ச்சி
ஒரு துறையில் உயர்தல்
மேன்மை
தலையெழுத்துதலை விதி
தலையெழுத்துபிரமலிபியாகிய விதி
நூலின் முகப்பு
உயிரெழுத்து
தலையெழுத்து (வாழ்க்கையை நிர்ணயிப்பதாகக் கருதப்படும்) விதி
தலையேழுவள்ளல்கள்சகரன், காரி, நளன், துந்துமாரி, நிருதி, செம்பியன், விராடன்
தலையேறுதண்டம்பொறுக்கமுடியாத தண்டனை
துன்பப்படுத்தி வாங்கும் வேலை
மிக்க துன்பம்
தலையை வாங்குதொந்தரவு செய்
தலையைவாங்கு (சிறிய தவற்றுக்கு அல்லது குற்றத்திற்குப் பெரிய தண்டனை கிடைக்கப்போவதில்லை என்ற துணிச்சலில் கூறும்போது) தலையை வெட்டுதல் போன்ற கடுமையான தண்டனை தருதல்
தலையோடுமண்டையோடு
கபாலம்
தலைவணங்கு (உரிய முறையில்) மதித்தல்
தலைவணங்குதல்தலைசாய்த்து வணங்குதல்
பயிரின் தலை வளைதல்
தலைவர் (அணி, கட்சி முதலியவற்றின் செயல், போக்கு, நிர்வாகம் முதலியவற்றிற்குக் காரணமாக இருந்து) வழிநடத்திச் செல்பவர்
தலைவரிசைஉயர்ந்த பரிசு
தலைவலிதலையிடி
தலைவலிதலைநோவு
முகத்திலுள்ள நரம்புநோவு
தொந்தரவு
தலைவலி தலைப் பகுதியில் ஏற்படும் தொல்லை மிகுந்த வலி
தலைவழித்தல்தலைச்சவரம் பண்ணுதல்
தலைதட்டுதல்
தலைவழிதல்நிரம்பிவழிதல்
தலைவழுக்கைதலையை வழுக்கையாகச் செய்யும் நோய்வகை
தலைவள்ளல்சகரன்
நளன்
துந்துமாரி
நிருதி
செம்பியன்
விராடன்
தலைவன்முதல்வன்
அரசன்
குரு
மூத்தோன்
சிறந்தவன்
கடவுள்
அகப்பொருட் கிழவன்
கதைத்தலைவன்
கணவன்
தலைவாங்கிதூக்குப்போடுவோன்
தீயன்
தலைவாங்குதல்சிரச்சேதஞ் செய்தல்
காண்க : தலைமயிர்வாங்குதல்
தலைவாசகம்பாயிரம்
தலைவாசல்முதல்வாசல்
கதவின் மேல்நிலை
தலைவாசல் (வீட்டின் உள்ளே நுழையும்போது இருக்கும்) முன் வாசல்
தலைவாய்முதன்மடை
தலைவாய்ச்சேரிமுகப்பிலுள்ள ஊர்ப்பகுதி
தலைவாயில்முதல்வாசல்
கதவின் மேல்நிலை
தலைவாரிசீப்பு
தலைவாருதல்தலைமயிர் சீவுதல்
தலைவாழையிலைநுனியோடு கூடிய வாழை இலை
தலைவிதலைமைப் பெண்
இறைவி
அகப்பொருட் கிழத்தி
கதைத்தலைவி
மனைவி
தலைவி தலைவன் என்பதன் பெண்பால்
தலைவிதிஊழ்
தலைவிரிகோலம்அலங்கோலம்
தலைவிரிகோலம் (பயம், துக்கம் முதலியவற்றால் பாதிக்கப்பட்டு) விரிந்து கிடக்கும் முடியுடன் கூடிய அலங்கோலம்
தலைவிரிச்சான்தலைமயிர் முடியாதவன்
சாரணைப்பூடு
செருப்படைப்பூடு
தலைவிரித்தாடு (பஞ்சம், லஞ்சம், வன்முறை முதலியவை) கட்டுக்கடங்காமல் பரவிக் காணப்படுதல் அல்லது நிலவுதல்
தலைவிளைவயலின் முதல்விளைவு
தலைவெட்டிதலைமயிரைக் கத்தரித்துக் கொள்வோன்
காவாலி
மோசக்காரன்
ஆட்டுநோய்வகை
தலைவெட்டுதல்சிரத்சேதம் செய்தல்
காண்க : தலைதட்டுதல
மோசஞ்செய்தல்
பத்திரக் காதுகுத்துதல்
தலைமயிர் கத்தரித்தல்
தலைவைத்தல்காரணமின்றிப் பிறர் செயலில் புகுதல்
நுழைதல்
கூட்டுதல்
தவமிக
தவக்கம்தாமதம்
தவக்கம்தடை
இல்லாமை
தாமதம்
கவலை
தவக்குநாணம்
தவக்கைஒரு நீர்வாழ் சாதிவகை
தவக்கொடிதவப்பெண்
தவங்கம்துன்பம்
தவங்குதல்தடைப்படுதல்
பொருட்குறையால் வருந்துதல்
வாடுதல்
தவச்சாலைதவம் செய்யும் இடம்
தவசம்தானியம்
தொகுத்த பண்டம்
தவசிதவஞ்செய்பவன்
தவசிப்பிள்ளைசமையல் செய்பவர்
தவசிப்பிள்ளைபூசைப் பணியாள்
சைவருக்குச் சமையற்காரன்
தவசிப்பிள்ளை சைவச் சமையல் செய்பவர்
தவசுபற்று நீங்கிய வழிபாடு
புண்ணியம்
இல்லறம்
கற்பு
தோத்திரம்
தவத்தைப் பற்றிக் கூறும் கலம்பக உறுப்பு
வெப்பம்
காட்டுத்தீ
தவடைதாடை
தவண்டைதவண்டை என்பது சமயச் சடங்குகளில் பயன்படுத்தப்படும் கிராமிய இசைக் கருவிகளில் ஒன்றாகும். உடுக்கை ரூபத்தில் உள்ள பெரிய தாளக் கருவியே தவண்டை ஆகும்
தவண்டைபேருடுக்கை
ஒரு நீச்சுவகை
தவிப்பு
காண்க : தவடை
தவண்டையடித்தல்நீரில் விளையாடுதல்
வறுமைப்படுதல்
தவணைகெடு
சட்டம் பதிக்கும் காடி
கட்டுப் பானைத் தெப்பம்
தவணை தொகையை ஏதேனும் ஒரு விகிதப்படி பகுத்துக்கொண்டு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் செலுத்துவது
தவணைச்சீட்டுகாலங் குறித்தெழுதும் பத்திரம்
தவணைப்பணம்கெடுவின்படி செலுத்த வேண்டிய பணம்
தவணைபார்த்தல்சாகுபடிக் கணக்குப் பார்த்தல்
தவத்தர்முனிவர்
தவத்தல்நீங்குதல்
தவதாயம்இடுக்கண்
தவதாயித்தல்துன்பநிலைக்குள்ளாதல்
தவந்துதானியம்
தவநிலைதவச்செயல்
தவப்பள்ளிமுனிவர் வாழிடம்
தவம்பற்று நீங்கிய வழிபாடு
புண்ணியம்
இல்லறம்
கற்பு
தோத்திரம்
தவத்தைப் பற்றிக் கூறும் கலம்பக உறுப்பு
வெப்பம்
காட்டுத்தீ
தவம் (முனிவர் போன்றோர்) ஒன்றை அடையக் கருதி ஐம்புலன்களையும் அடக்கி உடலை வருத்தி மனத்தை ஒருமுகப்படுத்திச் செய்யும் தியானம்
தவமுதல்விதவத்தில் முதிர்ந்தவள்
தவமுதுகள்தவத்தில் முதிர்ந்தவள்
தவமுதுமகன்தவத்தில் முதிர்ந்த முனிவன்
தவர்வில்
துளை
சிறு கப்பலில் சங்கிலி சுற்றும் கருவி
தவர்தல்துளைத்தல்
தவராசம்வெள்ளைச் சருக்கரை
தவல்குறைவு
கேடு
குற்றம்
இறப்பு
வறுமையால் வருந்துகை
தவலத்துஆட்சி
தவல்தல்நீங்குதல்
தவலுதல்நீங்குதல்
தவலைஅகன்ற வாயுடைய பாத்திரவகை
தவலை (நீர் வைத்துக்கொள்ளவும் வெந்நீர் போடவும் பயன்படும்) அகன்ற வாயும் உருண்ட அடிப்பகுதியும் கொண்ட பெரிய உலோகப் பாத்திரம்
தவலோகம்மேலேழுலகினுள் ஒன்று
தவ்வல்சிறு குழந்தை
மரம் விலங்கு முதலியவற்றின் இளமை
தவ்விஅகப்பை
தவவிளக்குமுக்காலத்தை விளக்கும் தவமாகிய தீபம்
தவவீரர்தவம் இயற்றுவதில் வீரரான முனிவர்
தவ்வுகெடுகை
பலகையிலிடும் துளை
பாய்ச்சல்
தவ்வுதல்தாவுதல்
குறைதல்
குவிதல்
கெடுதல்
தவறுதல்
மெல்ல மிதித்தல்
அகங்கரித்தல்
தவ்வெனல்சுருங்குதற்குறிப்பு
மழையின் ஒலிக்குறிப்பு
தவவேடம்முனிவர்கோலம்
தவவேள்விநோன்பு இருத்தல்
தவ்வைதாய்
தமக்கை
மூதேவி
தவழ் (குழந்தை நடப்பதற்குப் பழகும் முன்னர் தரையில்) கைகளை ஊன்றிக் கால் முட்டிகளைப் பயன்படுத்தி மெதுவாக நகர்தல்
தவழ்சாதிஊர்ந்து செல்லும் உயிரினம்
தவழ்தல்ஊர்தல்
தத்துதல்
பரத்தல்
தவழ்புனல்மெல்லச் செல்லும் ஆற்றுநீர்
தவழவாங்குதல்ஒருவனைக் குனியவைத்துத் துன்புறுத்தி அவன் சொத்து முழுவதையும் கவர்தல்
மிகுதியான வேலைவாங்குதல்
தவளசத்திரம்அரசர்க்குரிய வெண்கொற்றக் குடை
தவளத்தொடைதும்பைமாலை
தவளம்வெண்மை
வெண்மிளகு
சங்கபாடாணம்
தவளிதம்வெண்மை
தவளைஒரு நீர்வாழ் சாதிவகை
தவளை நீண்ட பின்னங்கால்களால் நிலத்தில் தாவியும் நீரில் நீந்தியும் செல்லும் சிறு பிராணி
தவளைக்கிண்கிணிதவளைபோல் ஒலிக்கும் கிண்கிணிகொண்ட ஒரு காலணிவகை
தவளைக்குஞ்சுதவளையின் இளமை
தவளைக்குட்டிதவளையின் இளமை
தவளைக்குரங்குபணிப்பூட்டுவகை
கொக்கித் தாழ்ப்பாள்
இரட்டைக்கொக்கி
தவளைச்சொறி வலியோ புண்ணோ இல்லாமல் உடம்பில் கருப்பாகத் தடிப்புடன் சிறிய முள் போன்று இருக்கும் ஒரு வகைத் தோல் நோய்
தவளைப்பாய்த்துசூத்திரநிலை நான்கனுள் தவளைப் பாய்ச்சல்போல இடைவிட்டுச் செல்லும் ஒரு நிலை
தவளோற்பலம்ஆம்பல்வகை
தவறணை மதுபானக் கடை
தவறவிடுஒரு பொருளை மறந்து வேறு ஒரு இடத்தில் விட்டுவிடல்
தொலைத்துவிடல்
தவறவிடு (பேருந்து, ரயில் முதலியவற்றில் ஏறாமல் அல்லது வேண்டிய இடத்தில் இறங்காமல்) விடும்படி நேர்தல்
தவற்றுதல்விலக்கல்
தவறாக (தவறு என்று) தெரியாமல்
தவறாமல் எந்தக் காரணத்தை முன்னிட்டும் தவிர்த்துவிடாமல்
தவறானதீமையான
தவறிப்போ இறத்தல்
தவறுமற்றவருக்குச் செய்யும் தீமை அநீதி
தவறுபிழை
செயல் கைகூடாமை
நெறி தவறுகை
அழுக்கு
பஞ்சம்
குறைவு
தவறு2(-ஆக, -ஆன) தப்பு
தவறுதல்வழுவுதல்
பிசகுதல்
சாதல்
தப்புதல்
குற்றம் செய்தல்
தாண்டுதல்
வாய்க்காமற்போதல்
காணாமற்போதல்
தோல்வியுறல்
தவறைவாரிகப்பலின் இருப்புக்கருவிவகை
தவன்தவசி
காண்க : தவம்
தலைவன்
தவனகம்மருக்கொழுந்து
தவனப்புளிமிளகாயும் உப்பும் உளுத்தம் பருப்பும் சேர்த்திடித்த புளி
தாகத்தை நீக்கவல்ல புளி
தவனம்வெப்பம்
தாகம்
ஆசை
வருத்தம்
மருக்கொழுந்து
தவனன்சூரியன்
அக்கினி
தவனியம்பொன்
தவாக்கினிவேள்வித்தீ
காட்டுத்தீ
தவாநிலைஉறுதிநிலை
தவாவினைமலை
முத்தி
தவாளித்தல்கால்வாய் முதலியன தோண்டுதல்
தவாளிப்புஎழுதகக்குழி
பார்வைக்கு மதிப்பாயிருக்கை
தவி (இல்லாமை, இயலாமை அல்லது இக்கட்டு முதலியவை ஏற்படுத்தும் சூழலில்) வருந்திக் கலங்குதல்
தவிசணைபகலில் இருக்கையாகப் பயன்படும் படுக்கை
தவிசம்கடல்
வீடுபேறு
தவிசுதடுக்கு
பாய்
பீடம்
மெத்தை
யானை முதலியவற்றின்மேலிடும் மெத்தை
திராவகம்
தவிட்டம்மைசின்னம்மை
தவிட்டான்ஒரு மரவகை
தவிட்டுக்கிளிஒரு தத்துக்கிளிவகை
தவிட்டுக்கொய்யாஒரு மரவகை
தவிட்டுண்ணிசிறிய உண்ணிவகை
தவிட்டுப்பழம்தவிட்டுக்கொய்யா
தவிடுஅரிசியினின்றும் கழியும் துகள்
தானியத்தவிடு
பொடி
தவிடு (நெல், கோதுமை முதலிய தானியங்களை அரைத்து எடுக்கும்போது கிடைக்கும்) உமி அல்லாத கழிவுப் பொருள்
தவிடு பொடியாக்குஒன்று மில்லாமல் செய்
தவிடுபொடியாகு (ஒரு பொருள் உடைந்து அல்லது நொறுங்கி) சிறுசிறு துண்டுகளாதல்
தவிடுபொடியாதல்பொடிப்பொடியாதல்
நிலைகுலைதல்
தவித்தல்இளைத்தல்
வேட்கையெடுத்தல்
இல்லாமைபற்றி வருந்துதல்
தவிப்புவேட்கை
வருந்துகை
தவிப்பு (இல்லாமை, இயலாமை முதலியவற்றால்) வருந்திக் கலங்கும் நிலை
தவிரநீங்க. அது ஒன்றுதவிர எல்லாம் உண்டு.- Conj. ஒழிய. நீ வந்தால்தவிர நடவாது
தவிரநீங்க
தவிர் (ஒன்று) நிகழாதவாறு பார்த்துக்கொள்ளுதல்
தவிர்ச்சிஇடையீடு
தங்குகை
தவிர்த்தல்நீக்குதல்
நிறுத்திவிடுதல்
தடுத்தல்
அடக்குதல்
தவிர்த்துவினைசெயல்பகைவர் எய்யும் அம்பினைத் தடுத்து அவர்மேல் அம்பு எய்யுஞ் செயல்
தவிர்தல்விலகுதல்
தங்குதல்
தணிதல்
பிரிதல்
நீக்குதல்
ஒழிதல்
இல்லாமற் போதல்
தவிர்ந்த நீங்கலாக
தவிரவும் (கூறப்பட்டது மட்டுமல்லாமல்) மேலும்
தவில்நாதசுரத்துக்குத் துணையாக வாசிக்கும் தென்னிந்திய தாள வாத்தியம்
ஒரு புறம் குச்சி கொண்டும், மறுபுறம் விரல்கள் கொண்டும் வாசிக்கப்படும்
தவில்மேளவகை
தவில் ஒருபுறம் கையாலும் மறுபுறம் சிறு கோலாலும் அடித்து (நாதஸ்வரத்தோடு) வாசிக்கப்படும் சுற்றளவில் பெருத்த உருளை வடிவத் தோல் வாத்தியம்
தவிவுஇடையீடு
தவிழ்தல்விலகுதல்
தங்குதல்
தணிதல்
பிரிதல்
நீக்குதல்
ஒழிதல்
இல்லாமற் போதல்
தவுகுன்றுதல். எஞ்ஞான்றுந் தவாஅப் பிறப்பீனும் வித்து (குறள்
361)
தவுக்கார்சுண்ணச்சாந்து
எழுதக வளைவு
மதிற்செங்கல்லின் இடைவெளி
தவுசெலம்முருங்கைமரம்
தவுடுகுதிரைப்பாய்ச்சல்
படையெடுப்பு
அரிசி தீட்டியபின் வரும் துகள்
தாடை
தவுடைதாடை
தவுதல்குன்றுதல்
தவுரிதகம்குதிரைநடையுள் ஒன்று
தழங்கல்ஆரவாரம்
யாழ் நரம்போசை
தழங்குதல்முழங்குதல்
ஒலித்தல்
தழங்குரல்ஒலிக்குமோசை
தழம்தயிலம்
தழல்தீ, நெருப்பு
கார்த்திகைநாள்
நஞ்சு
காண்க : கொடிவேலி
கிளியோட்டுங்கோல்
கவண்
தழல் தணல்
தழல்தல்அழலுதல்
ஒளிவிடுதல்
தழலாடிதீயோடு ஆடும் சிவன்
தழலாடிவீதிநெற்றி
தழலிநெருப்பு
தழலுதல்அழலுதல்
ஒளிவிடுதல்
தழற்சிஅழலுதல்
தழற்சொல்நெருப்பைப்போன்ற சுடுசொல்
தண்டனையைத் தோற்றுவிக்கும் சொல்
தழற்பூமிஉவர்மண்
தழனாள்அக்கினியை அதிதேவதையாக உடைய கார்த்திகைநாள்
தழாத்தொடர்ஒரு சொல் அடுத்துவருஞ் சொல்லை நேரே தழுவாது அமையுந்தொடர்
தழால்தழுவுதல்
சேர்த்துக்கொள்ளுதல்
தழிச்சுதல்தழுவுதல்
புகுதல்
தழிஞ்சிதாக்குண்ட படைவீரரை முகமன் கூறியும் பொருள் கொடுத்தும் அரசன் தழுவிக் கோடலைக் கூறும் புறத்துறை
தோற்றவர் மேல் ஆயுதஞ் செலுத்தாத மறப்பண்பினைக் கூறும் புறத்துறை
தழீஇந்தழீஇமெனல்ஓர் ஒலிக்குறிப்பு
தழுதழுவுகை
தழுக்குதல்செழிப்படைதல்
தழுதணைகற்பாசி
படர்தாமரை
தழுத்தல்நாக்குழறுதல்
நாத்தடுமாறிப் பேசல்
தழுதழு (துக்கம் முதலிய உணர்ச்சி மேலீட்டினால் குரல்) நெகிழ்தல்(நாக்கு) குழறுதல்
தழுதழுத்தஉணர்ச்சியால் துக்கம் மேலிட்டு உச்சரிக்கும் குரல் குழைவது
தழுதழுத்தல்நாக்குழறுதல்
நாத்தடுமாறிப் பேசல்
தழுதாழைவாதமடக்கிமரம்
தழும்பிடுதல்புண்ஆறி வடுவாதல்
தழும்புவடு
குறி
குற்றம்
சிதைவு
தழும்பு (காயம், கொப்பளம் போன்றவை ஆறிய பின்) தோலில் இருந்ததற்கு அடையாளமாகத் தெரியும் பகுதி
தழும்புதல்தழும்புண்டாதல்
பழகியிருத்தல்
தழுவணிகுரவைக்கூத்து
தழுவணைபக்கத்தில் அணைத்துக்கொள்ளும் பஞ்சணை
திண்டு
கடலட்டை
தழுவல்தழுவுதல்
கையில் எடுக்கக்கூடிய நெல்லரித் தொகுதி
தழுவல் (நாடகம், நாவல் முதலியவற்றைக் குறிக்கையில்) தழுவி உருவாக்கப்படுவது
தழுவாவட்டைஅட்டைவகை
தழுவிய (குறிப்பிடப்படும் பகுதி) முழுவதிலும்
தழுவுஅணைப்பு
இருகையிலும் அணைக்கும் அளவு
தழுவு (அன்பை வெளிப்படுத்தும் வகையில் ஒருவரை) மார்போடு சேர்த்தல்
தழுவுதல்அணைத்தல்
மேற்கொள்ளுதல்
அன்பாய் நடத்துதல்
நட்பாக்கிக்கொள்ளுதல்
உள்ளடக்குதல்
பூசுதல்
பொருந்துதல்
சூழ்தல்
புணர்தல்
தழுவுதொடர்ஒரு சொல் மற்றொரு சொல்லை நேரே தழுவிநிற்கும் தொடர்
தழூஉஅணைப்பு
மகளிராடும் குரவைக்கூத்து
தழைஇலை
தளிர்
மயிற்றோகை
பீலிக்குடை
தழையாலான மகளிர் உடை
ஒரு மாலைவகை
காண்க : பச்சிலை
தழைகை
சீட்டாட்டத்தில் எண்ணிக்கையில் சேர்க்கப்படாத சீட்டு
தழை1தளிர்த்தல்
தழை2(தளிர், இலை முதலியவற்றை அதிக அளவில் பெற்று) செழித்தல்
தழை3(இருக்கும் நிலையிலிருந்து) தாழ்த்துதல்
தழை4(சிறு குச்சியோடு கூடிய) இலைக் கொத்து
தழைக்கண்ணிஇலைமாலை
தழைச்சத்து பயிரின் மொத்த வளர்ச்சிக்கான தாவரச் சத்து
தழைத்தல்செழித்தல்
பூரித்தல்
மிகுதல்
வளர்ச்சியடைதல்
சீட்டாட்டத்தில் எண்ணிக்கையில் சேராத சீட்டுகளை இறக்குதல்
தழைத்தானைஇலையாற் செய்யப்பட்ட மேலாடை
தழைதல்தளிர்த்தல்
செழித்தல்
தாழ்தல்
தழைதாம்புதழையும் சிறுகொம்பும்
தழைப்புசெழிப்பு
தளிர்த்தல்
தழையணிதழையாலான உடை
தழையிடுவார்பூவும் இலையும் கோயிலுக்குத் தந்து பணிசெய்வோர்
தழையுடைதழையாலான உடை
தழையுரம் அடியுரமாக இடப்படும் மரங்களின் தழை
தழைவுதளிர்ப்பு
குழை
செழிப்பு
வளமை
மிகுதி
தழைவுகொடுத்தல்பலமுடைமையாதல்
தள்அகற்றுகை
கழிவு
நீக்குகை
கைவிடல்
தளகர்த்தம்படைத்தலைமை
தளகர்த்தர் தளபதி
தளகர்த்தன்படைத்தலைவன்
தளசிங்கம்பெருவீரன்
தளதளத்தல்பலமாதல்
ஒளிர்தல்
நெகிழ்தல்
தளதளப்புபலம்
வீக்கம்
காந்தி
தளதளெனல்ஒளிவீசுதற் குறிப்பு
பலமாதற் குறிப்பு
இளகுதற்குறிப்பு
ஒலிக்குறிப்பு
தளபதிபடைத்தலைவன்
தளபதி (நாட்டின்) படைகளை அல்லது படைப்பிரிவை நிர்வகிக்கும் தலைமைப் பொறுப்பு ஏற்றவர்
தளப்படிமனவுலைவு
தளப்பம்மனவுலைவு
ஒரு காதணிவகை
காண்க : தாளிப்பனை
தளப்பற்றுக்காரன்ஓலைபிடித்தெழுதுவோன்
தளப்புசோர்வு
கேடு
தளபாடம் மேஜை, நாற்காலி முதலியவை
தளம்தரை
அத்திவாரம்
தளம்கனம்
வெண்சாந்து
செஞ்சாந்து
தளவரிசை
உப்பரிகை
தட்டு
மேடை
பூவிதழ்
படை
கூட்டம்
சாணைபிடியாத கெம்பு
சாடி
அடிப்படை
சுண்ணாம்பு
தளம் (கட்டடம் போன்றவற்றின்) தரை
தளம்புமதகு
சேறுகுத்தி
தளம்புதல்ததும்புதல்
சாய்ந்தாடுதல்
மனமலைதல்
பழக்கமுறுதல்
முட்டுப்படுதல்
தளமெடுத்தல்படையெடுத்தல்
போர் தொடங்குதல்
தளர்சோர்வு
நெகிழ்ச்சி
சோம்பல்
வறுமை
தளர்ச்சிதளர்ந்து போதல்
தொய்வு
இளக்கம்
நெகிழ்ச்சி
சோர்வு
ஓய்ச்சல்
தளர்த்துதல்வலுக்குறைத்தல்
நெகிழ்த்தல்
தளர்தல்நெகிழ்தல்
சோர்தல்
வலுக்குறைதல்
மனங்கலங்குதல்
இறத்தல்
உயிரொடுங்குதல்
நுடங்குதல்
சோம்புதல்
தவறுதல்
தளர்நடைகுழந்தைகள் தொடக்கத்தில் தடுமாறி நடக்கும் நடை
தளர்நடை (குழந்தை ஆரம்பத்தில்) தட்டுத்தடுமாறி நடக்கும் நடை
தளர்ந்துகொடுத்தல்இணங்குதல்
தளரவிடுதல்நெகிழவிடுதல்
தளர்வுசோர்வு
நெகிழ்கை
தடுமாறுகை
துன்பம்
தளருடைநெகிழ்ந்த உடை
தளவட்டம்பூவிதழ்ச்சுற்று
தளவம்முல்லைக்கொடி
காண்க : செம்முல்லை
தளவமைப்புதளக்கோலம்
தளவரிசைகற்பரப்பு
எழுதகம்
தளவாடம்வேலை செய்வதற்கு வேண்டிய கருவிகள்
தட்டுமுட்டு
தளவாடம் (போர் செய்யத் தேவையான) ஆயுதம் முதலிய சாதனம்
தளவாய்படைத்தலைவன்
தளவாய் (அரசனின்) படைத்தலைவன்
தளவான்படைத்தலைவன்
தளவுயானையின் வாய்
செம்முல்லை
முல்லை
ஊசிமல்லிகை
தள்ளம்பாறுதல்தள்ளாடுதல்
அலைதல்
அசைதல்
தத்தளித்தல்
தருக்கத்தில் தோல்வி அடைதல்
பெருங்கலக்கத்தில் இருத்தல்
தள்ளமாறுதல்தள்ளாடுதல்
அலைதல்
அசைதல்
தத்தளித்தல்
தருக்கத்தில் தோல்வி அடைதல்
பெருங்கலக்கத்தில் இருத்தல்
தள்ளல்பொய்
தள்ளாட்டம்அசைவு
தடுமாற்றம்
சோர்வு
தள்ளாடு (நிற்கும்போது அல்லது நடக்கும்போது சுயக் கட்டுப்பாடு குறைந்து) அங்குமிங்கும் சாய்தல்
தள்ளாடுதல்தடுமாறுதல்
ஆடுதல்
தத்தளித்தல்
மனம் அலைதல்
தள்ளாத காலம்முதுமையுடைய பருவம்
தள்ளாத காலம்/தள்ளாத வயது (நடக்கக்கூடச் சிரமப்படும்) முதுமைக் காலம்
தள்ளாதகாலம்கிழப்பருவம்
தள்ளாதவன்வலுவற்றவன்
தள்ளாமைமுதுமையின் தளர்ச்சி
தள்ளாமைதளர்ச்சி
இயலாமை
இல்லாமை
தள்ளாமை செயல்பட முடியாத முதுமை
தள்ளாவாரம்சோம்பல்
தள்ளிஅன்னை
தள்ளி (ஒரு பக்கமாக) விலகி/(குறிப்பிடப்படும்) தூரத்தில்
தள்ளிச்சிஉவர்மண் என்னும் பூநீறு
தள்ளிப் போடுசெயலைப் பின்னர் செய்யலாம் என்று ஒத்திப் போடு
தள்ளிப்போ (முன்னரே நடைபெற வேண்டிய நிகழ்ச்சி மற்றொரு சந்தர்ப்பத்தில் நடைபெறும் வகையில்) பிந்துதல்
தள்ளிப்போடு (குறிப்பிட்ட காலத்தில் செய்ய வேண்டிய நிகழ்ச்சியை அல்லது பணியைப் பின்னொரு சமயத்தில் செய்யலாம் என்று) விட்டுவைத்தல்
தள்ளிப்போடுதல்நாள் ஒத்திவைத்தல்
விலக்கிவிடுதல்
தள்ளிவிடு (தான் விரும்பாததை அல்லது தனக்கு வேண்டாததை மற்றொருவரிடம்) சேரச்செய்தல்
தள்ளிவிடுதல்நாள் ஒத்திவைத்தல்
விலக்கிவிடுதல்
தள்ளிவெட்டிமதிற்பொறிவகை
தள்ளிவை தள்ளிப்போடுதல்
தள்ளிவைத்தல்இடம்விட்டு வைத்தல்
நாள் ஒத்திவைத்தல்
விலக்கிவிடுதல்
விலக்கிவைத்தல்
தள்ளுஅகற்றுகை
கழிவு
நீக்குகை
கைவிடல்
தள்ளு1(ஒருவரை அல்லது ஒன்றை) ஒரு திசையில் விசையுடன் உந்துதல்/(கீழே) விழுமாறு செய்தல்
தள்ளு2முதன்மை வினை குறிப்பிடும் செயல் அளவுக்கு அதிகமாக நிகழ்வதைக் குறிக்கும் துணை வினை
தள்ளுண்டவன்விலக்கப்பட்டவன்
தள்ளுண்ணல்தள்ளப்படுதல்
தள்ளுதல்விலகுதல்
குன்றுதல்
மறதியால் சோர்தல்
தடுமாறுதல்
கழித்தல்
புறம்பாக்குதல்
ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தல்
அமுக்குதல்
வெட்டுதல்
கொல்லுதல்
மறத்தல்
தூண்டுதல்
தவறுதல்
வலியுடைத்தாதல்
வெளியேறுதல்
முன்செல்லுமாறு தாக்குதல்
தள்ளுபடிவிற்பனை விலையை விடக் குறைவாக விற்றல்
தள்ளுபடிதள்ளப்பட்டது
கழிக்கப்பட்டது
நீக்கப்பட்டது
தள்ளுபடி (பொருள்களின் விற்பனைகுறித்து வருகையில்) (குறித்த விலையைவிடக் குறைத்து விற்பதால் தரும்) சலுகை
தள்ளுபடிசெய் (வழக்கு, மனு, தீர்மானம் முதலியவற்றைத் தகுதி இல்லை என்று) நிராகரித்தல்
தள்ளுமட்டம்யானையின் இளங்கன்று
தள்ளுவண்டிகையால் தள்ளிச்செலுத்தும் சிறுவண்டி
தள்ளுவண்டி (பொருள்களை வைத்து அல்லது ஆள் அமர்ந்து) கையினால் தள்ளிச் செல்லக் கூடிய வகையில் சக்கரங்களை உடைய வண்டி
தள்ளுறுதல்தள்ளப்படுதல்
வருந்துதல்
தள்ளைதாய்
தளாசெம்முல்லை
முல்லை
ஊசிமல்லிகை
தளிகோயில்
இடம்
நீர்த்துளி
தலைப்பெயல் மழை
மேகம்
குளிர்
விளக்குத்தண்டு
விளக்குத்தாழி
தளிகைஉண்கலம்
சமையல்
இறைவனுக்குப் படைத்த பொருள்
கூழ்க்கட்டி
தளிச்சேரிதேவதாசிகள் வசிக்குந் தெரு
தளிச்சேரிப்பெண்டுகள்தேவதாசிகள்
தளித்தல்துளித்தல்
பூசுதல்
தெளித்தல்
தளிதல்தெளிதல்
தளிப்பெண்டுகள்தேவதாசிகள்
தளிமம்அழகு
மெத்தை
படுக்கை
திண்ணை
வாள்
வீடுகட்டும் இடம்
தளியிலார்தேவரடியார்
தளிர்முளைக்கும் பருவத்து இலை
கொழுந்து
தளிர்1துளிர் விடுதல்
தளிர்2(மரம், செடி, கொடி ஆகியவற்றில்) புதிதாகத் துளிர்த்திருக்கும் மென்மையான இளம் இலை
தளிர்தல்துளிர்த்தல்
தழைத்தல்
செழித்தல்
மகிழ்தல்
தளிர்ப்புதுளிர்க்கை
மனவெழுச்சி
தளிவடகம்இலைவடகம்
தளிவம்தகடு
தளுக்குமினுக்கு
பகட்டு
மூக்கணி
தந்திரம்
அப்பிரகம்
அப்பிரகத் திலகப்பொட்டு
தளுக்கு (பேச்சு, உடல் அசைவு முதலியவற்றில் வெளிப்படுத்தும்) மிகையான கவர்ச்சி
தளுக்குணிசுரணையற்றவன்
ஏமாற்றுபவன்
தளுக்குதல்பூசுதல்
துலக்குதல்
ஒளிர்தல்
தளுகன்பொய்யன்
தளுகுபுளுகு
தளும்புதல்ததும்புதல், மேலெழுந்து வழிதல்
மனமலைதல்
தளுவம்கைத்துண்டு
தளைகட்டு
கயிறு
விலங்கு
பாசம்
மலர் முறுக்கு
சிறை
தொடர்பு
காற்சிலம்பு
ஆண்கள் மயிர்
வயல்
வரம்பு
யாப்புறுப்பு எட்டனுள் ஒன்று
தளை(வி) தகை
தடைசெய்
பிணி
தளை1கட்டுப்படுத்தும் தடை
தளை2செய்யுளின் ஒரு சீரின் இறுதி அசைக்கும் அதனை அடுத்து வரும் சீரின் முதல் அசைக்கும் உள்ள ஓசை அடிப்படையிலான தொடர்பு
தளைதட்டல்வேற்றுத் தளை விரவியதனால் எடுத்துக்கொண்ட செய்யுளின் தளை மாறுபடுதல்
தளைத்தல்கட்டுதல்
கொதித்தல்
அடக்குதல்
தளைதல்பிணித்தல்
தளைந்துவிடுதல்விலங்கின் முன்கால்களைக் கட்டி மேய்ச்சலுக்கு விடுதல்
தளைநார்பனையேறிகள் காலில் மாட்டிக் கொள்ளுங் கயிறு
தளைநார் (பனை, தென்னை போன்ற) மரத்தில் ஏறுவதற்கு வசதியாகக் கால்களில் அணிந்துகொள்ளும் கயிற்று வளையம்
தளைபடுதல்சிறையாதல்
கட்டுப்படுதல்
தளைப்படுதல்சிறையாதல்
கட்டுப்படுதல்
தளைபோடுதல்குறுக்காக வரப்பிடுதல்
தளையம்விலங்கு
தளையல்கட்டுகை
மறியற்படுத்துகை
தளையவிழ்தல்பந்தம் நீங்குதல்
மலர் முறுக்கவிழ்தல்
தளையாளர்காலில் தளையிடப்பட்டவர்
தளையிடுதல்பிணித்தல்
தளைவார்விலங்கின் கால்களைக் கட்டும் வார்
காண்க : தளைநார்
தளையிடுபவர்
தற்கரன்கள்வன்
தற்கரிசனம்தன்னலம்
தற்கலவிதன்னால் தனக்கு ஏற்படுத்திக்கொள்ளும் இன்பம்
தற்காத்தல்தன்னைத்தான் காத்தல்
பாதுகாத்தல்
தற்காத்துக்கொள் (எதிரியின் தாக்குதலிலிருந்து தன்னை) பாதுகாத்துக்கொள்ளுதல்
தற்காப்புதன்னைப் பாதுகாத்துக்கொள்கை
தற்காப்பு (தன்னை) பாதுகாத்துக்கொள்ளச் செய்யும் ஆயத்தம்
தற்காலம்நிகழ்காலம்
குறித்த காலம்
தற்காலம் தான் வாழும் காலம்
தற்காலிகம் குறிப்பிட்ட (குறைவான) கால வரையறைக்கு உட்பட்டது
தற்காலிகமாக இப்போதைக்கு
தற்காவல்தன்னைப் பாதுகாத்துக்கொள்கை
தற்கிழமைபிரியாதிருக்கும் தொடர்பு
தற்குசெருக்கு
தற்குணம்சிறப்புப்பண்பு
ஒரு பொருளின் குணத்தை மற்றொரு பொருள் பற்றுதலைக் கூறும் அணி
தற்குறிகல்வியறிவில்லாதவர் கையெழுத்தாக இடும் கீறல்
எழுதப்படிக்கத் தெரியாதவன்
தற்குறி எழுத, படிக்கத் தெரியாத நபர்
தற்குறிப்புதானாய் நியமிப்பது
எழுதத் தெரியாதவன் கையெழுத்தாக இடும் கீறல்
காண்க : தற்குறிப்பேற்றம்
தற்குறிப்பேற்றம்பொருளின் இயல்பையொழித்து வேறு ஒரு பொருளை ஏற்றிச் சொல்லும் அணி
தற்குறைச்சல்குறைவு
தேய்வு
தற்கூற்று (கவிதை முதலியவற்றில்) ஆசிரியர் கூற்றாகவோ பாத்திரத்தின் கூற்றாகவோ அமைவது
தற்கெலம்வறுமை
தற்கேடர்அறியாது தமக்கே கேடு விளைவிப்பவர்
தற்கொண்டாண்கணவன்
தற்கொலைதன்னை தானே கொலை செய்தல்
தற்கொலைதானே தன்னுயிரை மாய்த்தல்
தற்கொலை (ஒருவர்) தன் உயிரைத் தானே போக்கிக்கொள்ளும் செயல்
தற்கோலம்தாம்பூலத்துடன் உட்கொள்ளும் வால்மிளகு
தற்சங்கைதன்னிடத்துள்ள பற்று
தற்சணம்உடனே
தற்சமம்ஒலிமாறுபாடு இன்றித் தமிழில் வழங்கும் வடசொல், ஆரியத்திற்கும் தமிழிற்கும் பொது
தற்சமயத்துக்கு/தற்சமயம் இப்போது
தற்சமயம்குறித்தவேளை. (W.)
உற்றவேளை. (சங். அக.)--adv. இப்பொழுது. Colloq
தற்சமயம்குறித்த வேளை
உற்ற வேளை
இப்பொழுது
தற்சனிசுட்டுவிரல்
தற்சாட்சிபரமாத்துமா
மனச்சாட்சி
தற்சாய்வு தன்னுடைய மனநிலை, விருப்புவெறுப்பு ஆகியவற்றை மட்டும் அடிப்படையாகக் கொண்ட பார்வை
தற்சார்பு (ஒரு நாடு) தனக்குத் தேவையான பொருள்களைத் தானே உற்பத்தி செய்துகொண்டு தன் பலத்தில் நிற்கும் நிலை
தற்சிவம்முதற்கடவுள்
தற்சுட்டுதன்னை சுட்டுகை
தற்செய்கைதன்னைச் செப்பமுடையவனாக்குகை
தனது செயல்
தற்செயல்தானே இயலுதல்
பலித்தல்
தன்னைப் பெருக்குதல்
தற்செயல் எதிர்பாராத வகையில் தானாக நிகழ்வது
தற்செயல் விடுப்பு (அரசு, நிறுவனம் முதலியவற்றில் பணிபுரியும் பணியாளர்கள்) எதிர்பாராத சூழ்நிலைகளின் காரணமாகக் குறிப்பிட்ட நாட்கள் எடுத்துக்கொள்ள அனுமதிக்கப்படும் விடுப்பு
தற்செயலாய்எதிர்பாராமல்
தற்செருக்குஅகங்காரம்
தற்செல்வம்வலிமை
சொந்தப் பொருள்
தறடிகம்மாதுளை
தறதறத்தல்தறதற என்று ஒலித்தல்
தறதறெனல்ஓர் ஒலிக்குறிப்பு
தற்பகன்மன்மதன்
தற்பகீடம்படுக்கையில் பற்றுவதான மூட்டுப் பூச்சி
தற்பணம்தேவர்களுக்கும் முனிவர்களுக்கும் பிதிரருக்கும் இறுக்கும் நீர்க்கடன்
கண்ணாடி
தற்பதம்தத் என்னும் சொல்
இறையியல்
தற்பம்அகந்தை
பாவம்
வஞ்சனை
துயிலிடம்
மெத்தை
மனைவி
மேனிலை
கத்தூரி
தற்பரம்மேம்பட்டது
பரம்பொருள்
தற்பரன்பரம்பொருள்
தற்பரைஉமாதேவி
ஒரு விநாடியில் அறுபதில் ஒரு பகுதி
ஒரு மாத்திரையில் முப்பதில் ஒன்று
ஆன்மா தன்னைப் பதியாகக் கருதும் அறிவு
தற்பலம்வெள்ளாம்பல்
தற்பவம்தமிழுக்கேற்பத் திரிந்து வழங்கும் வடமொழி
அணிவகை
தற்பாடிஒரு பாடும் பறவைவகை
சாதகப்புள்
ஆசனவகை
தற்பால்சேர்க்கைஆணும் ஆணுக்குமிடையே அல்லது பெண்ணும் பெண்ணுக்குமிடையே ஏற்படும் பாலியல் ஈர்ப்பு அடிப்படையிலான உறவு
தற்பின்தம்பி
தற்புஉள்ள நிலைமை
செருக்கு
தற்புகழ்ச்சிதன்விளம்பரம்
தற்புகழ்ச்சிதன்னைத்தான் புகழ்ந்து கொள்கை
தற்புகழ்ச்சி (ஒருவர்) தன்னைத்தானே புகழ்ந்துகொள்வது
தற்புருடம்சிவன் ஐம்முகத்துள் கிழக்கு நோக்கியிருப்பது
தற்பொழுது/தற்போது (நிகழ்காலத்தின்) இந்தக் கட்டத்தில்(ஒன்றைச் சொல்கிற, செய்கிற) இந்த நேரத்தில்
தற்போதம்தன்னையும் கடவுளையும் அறியும் அறிவு
இயற்கையாகவுள்ள முற்றுணர்வு
ஆணவம்
தன்னினைவு
தற்போதைக்கு (நிகழ்காலத்தில்) இந்தச் சமயத்திற்கு
தற்போதைய (நிகழ்காலத்தில்) இந்தக் கால கட்டத்தினுடைய
தற்றெரிசனிகள்ஆன்ம தரிசனம் செய்த பெரியார்
தறிவெட்டுகை
நடுதறி
தூண்
முளைக்கோல்
நெசவுப் பொறி
பறைக் குறுந்தடி
கோடரி
பொத்தான் கொக்கி
தறி1வெட்டுதல்
தறிக்கால்கொடிக்காற் கால்வாய்
சோதிடத்தில் பலன் சொல்ல உதவும் உறுப்பு
தறிக்கிடங்குநெசவுத் தறியின் கீழுள்ள பள்ளம்
தறிகிடங்குகரும்பின் ஆலைக்கிடங்கு
தறிகுற்றிவயலுக்கு உரமாகவிடும் தழைகளைத் தறிக்க நடும் கருவி
தறிகெட்டு/தறிகெட்ட கட்டுப்பாடும் ஒழுங்கும் இல்லாமல்/கட்டுப்பாடும் ஒழுங்கும் இல்லாத
தறிகைவெட்டப்படுகை
கட்டுத்தறி
கோடரி
உளி
தறிச்சன்எருக்கு
தறித்தல்வெட்டுதல்
கட்டவிழ்த்தல்
கெடுத்தல்
பிரித்தல்
தானியம் புடைத்தல்
தறிதல்அறுபடுதல்
தறிதலைஅடங்காதவன்
தறிபோடுதல்நெசவுத்தறியில் நெய்தல்
தறிமரம்நெசவுத்தறியில் நெய்த ஆடையைச் சுருட்டும் மரம்
தறியடி கைத்தறியை இயக்கி (துணி) நெய்தல்
தறிவலைநடுதறியுடையதாய் மான் பிடிக்க உதவும் வலை
தறுக்கணித்தல்பழம் கன்றிப்போதல்
புண் காய்த்துப்போதல்
உணவுப்பொருள் இறுகுதல்
நிறைத்தல்
தறுகட்பம்அஞ்சாமையாகிய வீரம்
தறுகண்கொடுமை
அஞ்சாமையாகிய வீரம்
கொல்லுகை
தறுகண்ணண்வன்கண்மையுள்ளவன்
வீரன்
தறுகண்மைகொடுமை
அஞ்சாமையாகிய வீரம்
கொல்லுகை
தறுகணாளன்தறுகண்ணன்
தறுகணிவன்கண்மையுள்ளவள்
தறுகுதல்தடைப்படுதல்
தவறுதல்
திக்கிப்பேசுதல்
தாமதித்தல்
தறுகுறும்பன்தீயோன்
முரடன்
தறுகுறும்புமுருட்டுத்தன்மை
தீம்பு
தறுசுஇழைக்குளிர்த்தி
தறுதல்இறுக உடுத்துதல்
கட்டுதல்
தறுதலைஅடங்காதவன்
தறுதலை பொறுப்போ கட்டுப்பாடோ இல்லாமல் ஊர்சுற்றித் திரிபவன்
தறுதலையன்அடங்காதவன்
தறுதும்பன்அடங்காதவன்
தறும்புநீரணை
முளை
தறுவாய்தருணம் : சமயம்
தறுவாய்உற்ற சமயம்
பருவம்
தறுவாய் (பெரும்பாலும் பெயரெச்சத்தின் பின்) (நிகழ்கிற) சமயம்
தறுவுதல்குறைதல்
தறைதல்ஆணி முதலியவற்றை இறுக்கல்
தைத்தல்
குற்றப்படுத்துதல்
தட்டையாதல்
தறைமலர்ஆணியின் மரை
தறையடித்தல்நிலத்தில் அசையாமல் இருத்துதல்
தன்தான் என்ற சொல் வேற்றுமையுருபை ஏற்குமிடத்துப் பெறுந் திரிபு
தன்தான் என்னும் சொல் வேற்றுமையுருபை ஏற்குமிடத்துப் பெறும் திரிபு
தனக்கட்டுபெருஞ்செல்வம்
தன்கடையேதன்னடைவே
தனகரன்கள்வன்
குபேரன்
சுதந்தரன்
தன்காரியக்குட்டிதன்னலக்காரன்
தன்காரியம்சொந்தச் செயல்
தன்காலம்உரிய பருவம்
கள் மிகுதியாகக் கிடைக்கும் காலம்
தனகுமனக்களிப்பு
தன்குமகிழ்ச்சி
தனகுதல்சரசஞ்செய்தல்
உள்ளங்களித்தல்
சண்டைசெய்தல்
தன்குலம்வெட்டிதன்குலத்தை அழிப்பதான கோடரிக்காம்பு
தன்கோட்கூறல்முன்னூல் ஆசிரியர் கூறியவாறு கூறாது தன் கோட்பாட்டாற் கூறுகை
தனசாரம்முலைப்பால்
தனஞ்சயன்அர்ச்சுனன்
தனஞ்சயன்அருச்சுனன்
உடலைவிட்டு உயிர் நீங்கினும் தான் நீங்காது சிறிது நேரம் நின்று வெளியேறும் வளி
நெருப்பு
தனஞ்செயகாரம்படிக்காரம்
தனத்தோர்பொருள் ஈட்டுதற்குரிய வணிகர்
தன்தரைவெறுந்தரை
போடு மண்ணின்றி இயற்கையான தரை
தனதன்குபேரன்
தனதாள்சொந்த வேலைக்காரன்
உடந்தையாயிருக்கும் ஆள்
தனதானியம்பொன்னும் விளைபொருள்களும்
தனதுசொந்தம்
உரிமை
தனதுபண்ணுதல்தன்வயப்படுத்துதல்
தனந்தயன்பாலுண்ணும் குழந்தை
தன்படியேதானாகவே
தன்னிச்சைப்படி
தன்படுவன்தானாக உண்டாகும் விளையுப்பு
தனபதிகுபேரன்
தனபதித்துவம்செல்வநிலை
கொடைக்குணம்
தன்பாட்டில்தானாகவே
பிறர் செயலில் தலையிடாமல்
தன்பாடுதன் செயல்
தன் உழைப்பு
தனபாரம்கொங்கைச்சுமை
தன்பிடிதன் கொள்கை
தன்பேறுசொந்தப் பயன்
தன்பொறுப்புதனதாக ஏற்றுக்கொள்ளும் கடமை
தனம்செல்வம்
தனம்செல்வம்
பொன்
பொருள்
முலை
தன்மை
உத்திரம்
பசுவின்கன்று
வருத்தம்
கூட்டற்கணக்கு
பண்புணர்த்தற்குப் பெயரின் பின்வரும் இடைச்சொல்
சாதகத்தில் சென்மலக்கினத்திலிருந்து செல்வத்தைக் குறிக்கும் இடமான இரண்டாம் வீடு
தனம்1செல்வம்
தன்மசரணம்தருமத்தைச் சரண்புகுகை
தன்மணிஅறச்சிந்தனை உள்ளவன்
தனமதம்பொருட்செருக்கு
தன்மதிப்புதற்பெருமை
தன்மப்பயிர்அறத்தை விளைவிக்கும் பயிரான பேருபகாரி
தன்மப்புத்திரன்பாண்டவருள் மூத்தோன்
தருமபத்தினியிடம் பிறந்த மகன்
தன்மம்தருமம்
சலாசனவகை
தன்மயம்தன் இயற்கை
திறமை
வேறொன்றனொடு ஒன்றுபடுகை
தன்மயமாதல்வேறுபாடின்றி ஒன்றாதல்
தன்மராசாதருமபுத்திரன்
பாலைமரம்
அறச்சிந்தனையுள்ளவன்
தன்மன்யமன்
தருமபுத்திரன்
திப்பிலி
தன்மாத்திகாயம்பஞ்சாஸ்திகாயத்துள் மீனுக்கு நீர்போலச் சீவனது செலவுக்குச் சாதனமான பொருள்
தன்மாத்திரைஐம்பொறிகளுக்குக் காரணமான சுவை, ஒளி, ஊறு, ஒசை, நாற்றம் என்னும் மூலப்பொருள்கள்
தன்மானம் தன் மீது கொண்டிருக்கும் மதிப்பு
தன்மானிவறுமை
தன்மிஅறச்சிந்தையுள்ளோன்
தன்மிட்டன்அறச்சிந்தை உள்ளவன்
நன்னெறியில் ஒழுகுபவன்
தன்முனைப்பு ஒருவர் தன்னைப்பற்றிக் கொண்டிருக்கும் எண்ணம்
தன்மூப்புஇறுமாப்பு
எதேச்சை
தன்மேம்பாட்டுரைதற்புகழ்ச்சி அணி
தன்மைபிரதிப்பெயர் சொற்கள்(pronoun) பயன்படுத்தும் போது, மூவிடங்களுள் தன்னை குறிக்கும் இடம்
அதாவது தன்னை மையப்படுத்தும் இடம், தன்மை எனப்படும்
குறித்த ஒரு பொருளின் தன்மை(quality)
தன்மைகுணம்
இயல்பு
நிலைமை
முறை
பெருமை
ஆற்றல்
நன்மை
மெய்ம்மை
தன்னைக் குறிக்குமிடம்
ஒரணி
தன்மை1இப்படிப்பட்டது அல்லது இப்படிப்பட்டவர் என்பதை அறிவதற்கான அம்சம்
தன்மை2பேசுபவர், கேட்பவர், பேசப்படுபவர் ஆகிய மூன்று இடங்களுள் பேசுபவரைக் குறிப்பது
தன்மைநவிற்சிபொருள் முதலியவற்றை இயற்கையிலுள்ளவாறே கூறும் அணி
தன்மைமிகுத்துரைஒரு பொருளின் இயல்பை மிகுத்துக் கூறுகை
தனயன்மகன்
தனயைமகள்
தனரேகைபொருள் நிலையைக் காட்டும் கைக்கோடு
தனலக்குமிசெல்வமாகிய திரு
தன்வசப்படுத்துதல்தன்னுடையதாக்குதல்
தனவந்தர்செல்வத்தை உடையவர்
கொடை கொடுப்பவரையும் குறிக்கும்
தனவந்தன்செல்வன்
தனவந்தன்/தனவான் பணக்காரன்
தன்வயத்தனாதல்கடவுள் எண்குணத்துள் சுதந்தரனாந் தன்மை
தன்வழிதன் மரபு
தன் விருப்பம்
தனவனாஆச்சாமரம்
தனவான்செல்வன்
தன்வினைஊழ்வினை
இயற்றுதற் கருத்தாவின் வினையை உணர்த்துஞ் சொல்
தனது செயல்
தன்வினை கருத்தா செய்யும் செயலைக் குறிக்கும் வினை
தன்வேதனைதன் அனுபவம்
தனவைசிறுகாஞ்சொறி
தனவைசியர்மூவைசியருள் பொன்வணிகர்
நாட்டுக்கோட்டைச் செட்டிமார்
தனவையாதம்சிறுகாஞ்சொறி
தனன்வணிகர் பட்டப்பெயர்
தன்னகத்தே தன்னுள்ளே
தன்னடக்கம்தன்னைக் கட்டுப்பாடு பண்ணல்
அமைதி
தன்னடக்கம் தன்னை முதன்மைப்படுத்திக்கொள்வதைத் தவிர்ப்பது
தன்னடிச்சோதிபரந்தாமனது திருவடியின் ஒளியாகிய பரமபதம்
தன்னந்தனிமுற்றுந்தனிமை
தன்னந்தனித்தல்முழுதும் தனிமையாதல்
தன்னந்தனியாகதான் ஒருவன் மட்டும் : திருமணம் செய்து கொள்ளாத தன்மை
தன்னந்தனியாக/தன்னந்தனியே முற்றிலும் தனியாக அல்லது தனித்து
தன்னம்பசுவின்கன்று
மான்கன்று
மரக்கன்று
சிறுமை
தன்னம்பிக்கை தன்னால் முடியும் என்னும் மன உறுதி
தன்னமைநட்பு
இணக்கம்
தன்னயம்தன்னலம்
தன்னரசுசுதந்தர அரசு
அரசியலற்றிருக்கை
தன்னரசுநாடுஒருவன் தன் இச்சைப்படி ஆளும் நாடு
அராசக நாடு
தன்னலம்சுயநலம்
தன்னவன்தன்னைச் சேர்ந்தவன்
தன்னறிவுசுயவறிவு
மயக்கமற்ற அறிவு
தன்னாட்சிசுய ஆட்சி
தன்னாட்சி தன் நிர்வாகத்திற்கான சுதந்திரம்
தன்னாரவண்ணம்மனப்பாங்கின்படி
தன்னிகரற்ற ஈடிணை இல்லாத
தன்னிச்சைதன்விருப்பம்
சுதந்தரம்
தன்னிச்சை (பிறரைப் பொருட்படுத்தாமல்) தன் விருப்பப்படி செயல்படும் இயல்பு
தன்னியம்முலைப்பால்
தன்னியல்புசிறப்புக்குணம்
தன்னியன்செல்வமுடையோன்
பாக்கியவான்
தன்னியாசிஒரு பண்வகை
தன்னிலைஇயல்புநிலை
சமனாய் நிற்கை
தன்னிலை விளக்கம் பிரச்சினை, சர்ச்சை காரணமாகச் சம்பந்தப்பட்ட ஒருவர் தான் எடுத்த நிலை, செயல்பாடுகள் குறித்து விரிவாக அளிக்கும் விளக்கம்
தன்னிறைவு ஒரு நாட்டின் தேவைகள் அந் நாட்டின் பொருள் உற்பத்தியாலேயே நிறைவு பெறும் நிலை
தன்னினமுடித்தல்ஒன்றைச் சொல்லுமிடத்து விரிவுறாமைவேண்டி அதற்கினமாகிய மற்றொன்றையும் அதனோடு கூட்டி முடித்தலாகிய உத்தி
தன்னினிவேங்கைமரம்
தன்னீங்கள்எதேச்சை
தன்னுரிமையாக்கல்
தொடர்பின்மை
தன்னுண்மைபரப்பிரமத்தின் உண்மை அறிவு இன்பமாய இயல்பு
சிறப்பியல்பு
தன்னுணர்ச்சிதன்னறிவு
ஞாபகம்
தன்னுணர்வு சுய உணர்வு
தன்னுதல்சிறிதுசிறிதாக எடுத்தல்
தோணியை மெல்லத் தள்ளுதல்
பொருந்துதல்
தன்னுதோணிசிறிய படகு
தன்னூட்டிதாய்ப்பாலைத் தடையின்றி உண்டு வளர்ந்த சேங்கன்று
தன்னேத்திரம்ஒன்பதுவகை மணியுள் ஒன்று
தன்னேற்றம்தன்னைச் சார்ந்த இனத்தார்
சிறப்பாய் அமைந்த பெருமை
தன்னைதலைவன்
தமையன்
தமக்கை
தாய்
தன்னைக்கட்டுதல்போதியதாதல்
மந்திரத்தால் தன்னைக் காத்தல்
வசப்படுத்துதல்
சம்மதித்தல்
குறை நீக்குதல்
செட்டாக நடத்துதல்
நிருவகித்தல்
தன்னையறிதல்தனது உண்மைத் தன்மையை உணர்தல்
பூப்படைதல்
தன்னைவேட்டல்தலைவனுடன் வீரன் தன்னுயிர் மாய்த்தலைக் கூறும் புறத்துறை
இறந்த கணவனுடலைப் போர்க்களத்தில் அவன் மனைவி தேடுதலைக் கூறும் புறத்துறை
தன்னொழுக்கம்தன்னிலைக்குத் தக்க நடை
தன்னோர்தன்னைச் சார்ந்தவர்
தனாசிஒரு பண்வகை
தனாட்டிசெல்வமுடையவள்
தனாட்டியன்செல்வன்
தனாதிபதிகுபேரன்
தனாதிபதின்குபேரன்
தனாதுதன்னுடையது
தனிஒற்றை
தனிமை
ஒப்பின்மை
உரிமை
கலப்பின்மை
உதவியின்மை
சீட்டாட்டத்தில் ஒருவனே எல்லாச் சீட்டையும் பிடிக்கை
தேர் நெம்புந் தடி
தனி ஆவர்த்தனம் கச்சேரியில் பக்க வாத்தியம் இசைப்பவர்கள் தங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தும் வகையில் தனித்துச் செயல்பட்டுக் குறிப்பிட்ட தாளத்தின் லட்சணங்களை வெளிப்படுத்தும் முறை
தனி1(யாருடனும் அல்லது எதனுடனும் கூட்டாக இல்லாமல்) பிரிக்கப்படுதல்
தனி2பொதுவானதோ வழக்கமானதோ அல்லாதது
தனிக்கட்டை (பெற்றோருடன் வசிக்காமலும் திருமணம் செய்துகொள்ளாமலும்) தனியாக வாழ்பவர்
தனிக்காட்டு ராஜா யாருடைய கட்டுப்பாட்டிலும் இல்லாமல் சுதந்திரமாக இருப்பவன்
தனிக்காட்டுராசாகாட்டுத்தலைவன்
கட்டுக்கு அடங்காதவன்
தனிக்குடிதனியாகப் பிரிந்துவாழுங் குடும்பம்
தனிக்குடித்தனம்திருமணத்திற்குப் பின் கணவனும் மனைவியும் தனி வீட்டில் நடத்தும் குடும்பம்
தனிக்குடித்தனம்குடும்பத்திலிருந்து பிரிந்து தனித்து வாழ்ந்துவருகை
மனைவியுடன் தனி வீட்டில் வாழ்க்கை நடத்துகை
தனிக்குடித்தனம் திருமணத்திற்குப் பின் (பெற்றோருடன் வசிக்காமல்) தனி வீட்டில் குடித்தனம்
தனிக்குடைதனியரசாட்சி
தனிக்கோல்தனியரசாட்சி
தனிகம்கொத்துமல்லி
தனிகன்செல்வன்
தனிகைஇளம்பெண்
கற்புடையவள்
தனிச்சிகணவனைப் பிரிந்து தனித்திருப்பவள்
தனிச்சித்தம்அமைதியான மனம்
தனிச்செய்கைபிறருடன் சேராது தானே செய்யும் வேளாண்மை
தனிச்சொல்கலிப்பா முதலியவற்றில் ஆங்கு என்பதுபோலத் தனித்து வருஞ்சொல்
தனிச்சீர்
தனிசர்கடன் வாங்கினோர், கடன்காரராகிய குறும்பரசர்
தனிசுகடன்
தனிட்டைஅவிட்டநாள்
அவிட்டம் முதலிய ஐந்து நட்சத்திரங்கள்
தனித்தகுடிஅநாதக் குடும்பம்
தனித்தமிழ்பிறமொழி சொற்களின் கலப்படமின்றி மரபுசார் இலக்கண நெறிகளுக்கு இறுக்கமாக ஒழுங்கி எழுதப்படும் பேசப்படும் தமிழ்
தனித்தமிழ் பிற மொழிக் கலப்பில்லாத தமிழ்
தனித்தல்ஒன்றியாதல்
நிகரற்றிருத்தல்
உதவியற்றிருத்தல்
தனித்தன்மை (மற்றவர்களிடம் அல்லது மற்றொன்றிடம் இல்லாத) சிறப்பான தன்மை
தனித்தன்மைப்பன்மைதன்னொருவனையே குறிக்கும் தன்மைப்பன்மை
தனித்தனிஒவ்வொன்றாய் அல்லது ஒவ்வொருவராய்
தனித்தனியாக ஒவ்வொன்றாக அல்லது ஒவ்வொருவராக
தனித்தாள்ஒன்றியாள்
உதவியற்ற ஆள்
ஒற்றைக் காகிதம்
தனித்திதனியாக விடப்பட்டவள்
தனித்திருத்தல்தனிமையாயிருத்தல்
ஒன்றியாயிருத்தல்
தனித்து தனியாக
தனித்துவம் (பிறரிடம் அல்லது பிறவற்றிடமிருந்து) வேறுபடுத்திக் காட்டும் தன்மை
தனித்தேர்வர் (கல்வி நிறுவனங்களில் சேர்ந்து படிக்காமல்) தனிப்பட்ட முறையில் படித்துத் தேர்வு எழுதுபவர்
தனிதம்ஒலி
முழக்கம்
தனிதர்ஒன்றியாயிருப்பவர்
தனிநபர் மக்களில் ஒருவர்/தனிமனிதன்
தனிநிலைஆய்த எழுத்து
தனியே நின்று பொருள் முடியும் செய்யுள்
ஒப்பற்ற நிலை
தனித்து நிற்கை
தனிநிலையொரியல்தாளவிகற்பங்களுள் ஒன்று
தனிப் பெரும்பான்மை அறுதிப் பெரும்பான்மை
தனிப்பட்ட சொந்த
தனிப்படுதல்பிரிந்து ஒன்றியாதல்
தனிப்பாட்டுவிடுகவி
தனிப்பாடல்விடுகவி
தனிப்பாடல் (ஒரு நீண்ட கவிதை, காவியம், கதைப்பாடல் முதலியவற்றின் பகுதியாக இல்லாமல்) அவ்வப்போது இயற்றிய, தன்னளவில் நிறைவுடைய செய்யுள்
தனிப்பாடுதனிமை
முழுப் பொறுப்பு
தனிப்புடம்உட்காரும்வகை ஒன்பதனுள் ஒன்று
தனிப்புறம்ஒதுங்கின இடம்
தனிப்பொருள்ஒப்பு உயர்வற்ற பொருள்
தனிமம்தனிப்பொருள், மூலகம்
தனிமம் மேலும் எளிய பொருளாகப் பிரிக்க முடியாததும் ஒரே தன்மையைக் கொண்ட அணுக்களால் ஆனதுமான பொருள்
தனிமுடிதனியரசு
தனிமுதல்கடவுள்
தனிவாணிகம்
கூட்டு வாணிகத்தில் ஒவ்வொரு பங்காளியும் இட்ட விடுமுதல்
தனிமைதனித்திருக்கும் நிலைமை
உதவியின்மை
ஒதுக்கம்
ஒப்பின்மை
தனிமை அருகில் துணையாக யாரும் இல்லாத நிலை
தனிமைப்படு யாரும் இல்லாதபடி ஒதுக்கப்படுதல்
தனிமைப்படுத்து (மக்களிடமிருந்து அல்லது குழுவிலிருந்து ஒருவரை) பிரித்து ஒதுக்குதல்
தனிமைப்பாடுஒன்றியான நிலை
உதவியற்றநிலை
தனிமையாற்றல்வணிகர் எண்குணத்துள் வாணிகத்தின் பொருட்டுக் குடும்பத்தைப் பிரிந்திருக்கை
தனிமொழிதொகைப்படாது தனியே நிற்குஞ்சொல்
பிறமொழியினின்று பிறக்காத மொழி
தனியரசாட்சிஏகாதிபத்தியம்
தனியன்தனித்த ஆள்
குரு வணக்கமான ஒற்றைச் செய்யுள்
தனியானவன்
இனத்தினின்றும் பிரிந்தமையால் மூர்க்கம்கொண்ட விலங்கு
ஒரு நூலை அல்லது ஆக்கியோனைப் புகழ்ந்து கூறும் தனிச் செய்யுள்
தனியாகொத்துமல்லி
அரைக்கச்சை
தனியா கொத்தமல்லி (விதை)
தனியார் தனிப்பட்டவர்/தனிப்பட்டவருக்குச் சொந்தமானது
தனியுடைமை தனி நபர் சொத்து வைத்துக்கொள்ளும் உரிமை
தனியூர்பெருநகர்
தனியே யாரும் உடன் இல்லாத சூழலில்
தனிவட்டி (கூட்டுவட்டி முறையில் இல்லாமல்) கொடுத்த அல்லது வாங்கிய பணத்துக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் கணக்கிடப்படும் வட்டி
தனிவலிப்பெருமாள்குப்பைமேனிப்பூடு
தனிவழிதுணையற்ற வழி
தனிவீடுதனிமையான வீடு
ஒற்றைக் குடியுள்ள வீடு
ஒரே சதுரமான வீடு
வீடுபேறு
தனுஉடல்
வில்
தனுராசி
சிறுமை
நான்கு கரங்கொண்ட நீட்டலளவை
எருத்தின் முக்காரம்
மார்கழி மாதம்
ஊன்றிப் பேசுகை
தக்கன் மகளும் அசுரர்க்குத் தாயுமான காசிபர் மனைவி
தனுக்காஞ்சிசெவ்வழி யாழ்த்திறத்துள் ஒன்று
தனுகாண்டன்அம்பு
வில்
விற்போர் வல்லவன்
தனுகூபம்மயிர்த்துளை
தனுசன்மகன்
தனுவினிடம்
தோன்றிய அசுரன்
தனுசாத்திரம்வில்வித்தை
தனுசாரிஇந்திரன்
திருமால்
தனுசுவில்
தனுராசி
தனுசைமகள்
தனுத்திரம்கவசம்
தனுத்துருவம்வில்லுக்குதவும் மரமான மூங்கில்
தனுமணிஒரு போரில் ஆயிரம்பேரைக் கொன்ற வீரர் வில்லில் கட்டும் மணி
தனுமானசிபொருள்மேல் பற்றறுதலையுடைய மனநிலை
தனுமேகசாய்கைநீலக்கல்
தனுர்வில்
தனுராசி
தனுரசம்உடலின் ரசமாகிய வியர்வை
தனுர்மாதம்மார்கழிமாதம்
தனுர்வாதம் தசைவிறைப்பு ஜன்னி
தனுர்வித்தைவில்வித்தை
தனுர்வேதம்வில்வித்தை
தனுருகம்மயிர்
தனுரேகைவில்வடிவான கைக்கோடு
தனுவாரம்போர்க்கவசம்
தனுவேதம்வில்வித்தை
தனுவேதிவில்லாளி
தனேசன்குபேரன்
தனைஅளவு குறிக்கப் பிற சொல்லின்பின் வரும் ஒரு சொல்
தனையள்மகள்
தனையன்மகன்
தனையைமகள்
தஸ்தாவேஜுஆணவம் : பத்திரம் முதலியன
தஸ்தாவேஜு ஆவணம்
தாஎன்னிடம் அந்த பேனாவை "தா"
கொடு, கேட்பது
தாஒர் உயிர்மெய்யெழுத்து (த் + ஆ) வலிமை
வருத்தம்
கேடு
குற்றம்
பகை
பாய்கை
குறை
தா(வி) தா என்னும் ஏவல்
ஒத்தவர் தமக்குள் ஒன்றை வேண்டிச் சொல்லும் சொல்
தா1கொடு1
தா2கொடு2
தாஅம்பரக்கும்
தாஅயதுதாவியது
கடந்தது
தாஅவண்ணம்இடையிட்டு வரும் எதுகையுடைய சந்தம்
தாஅனாட்டித் தனாஅது நிறுப்புஎழுவகை மதங்களுள் தானே ஒரு பொருளைப் புதிதாய் எடுத்துக்கூறி அதனை நிலைநிறுத்துகை
தாஅனாட்டித் தனாதுநிறுப்புதானாக ஒன்றனைக் கூறி அதனை நிலைநிறுத்துதல்
தாக்கடைப்பன்மாட்டுநோய்வகை
தாக்கணங்குதீண்டி வருத்துந் தெய்வம்
காமநோயை உண்டாக்கி வருத்துந் தெய்வம்
திருமகள்
உமாதேவியாரின் பரிவாரப் பெண் பூதங்களுள் ஒருவகை
தாக்கணித்தல்மெய்ப்பித்துக் காட்டல்
தாக்கம்தாக்கு
எதிர்தாக்குகை
வேகம்
கனத்திருக்கை
மிக்கிருக்கை
வீக்கம்
முதற்கொண்டு
தாக்கம் (மாற்றம் அல்லது விளைவை ஏற்படுத்தும் வகையிலான) பாதிப்பு
தாக்கல்ஒப்படைப்பு
தாக்கல்எதிர்த்தல்
பாய்ந்து மோதுகை
பதிகை
தகவல்
சுவாதீனப்படுத்துகை
செய்தி
சம்பந்தம்
தாக்கல் செய்ஒப்படை : பதிவு செய்
தாக்கல்செய் (நீதிமன்றம் முதலியவற்றில் வழக்கை) பதிவுசெய்தல்/(சாட்சியம் முதலியவற்றை) ஒப்படைத்தல்
தாக்காட்டுதல்நாட்கடத்தி ஏமாற்றுதல்
பராக்குக்காட்டல்
உதவிசெய்தல்
தந்திரமாய் வயப்படுத்தல்
தாக்காயணிதக்கன் மகளாகிய உமாதேவி
தாக்கீதுநீதிமன்ற உத்தரவு
தாக்கீது (ஒரு செயல்பற்றி நீதிமன்றத்தின் அல்லது அரசின்) எழுத்துமூலமான உத்தரவு
தாக்குஅடி
போர்
படை
வேகம்
பாதிக்கை
சாதனை
குறுந்தடி
இடம்
பெருக்கல்
நெல்வயல்
பற்று
வளமை
ஆணை
நிலவறை
மிகு சுமை
எதிர்க்கை
எதிரெழுகை
தாக்கு அடித்தல், வெட்டுதல் முதலியவற்றுக்கு உட்படுத்துதல்
தாக்குதல்எதிர்த்தல்
மோதுதல்
முட்டுதல்
பாய்தல்
தீண்டுதல்
அடித்தல்
வெட்டுதல்
பற்றியிருத்தல்
எண்கூட்டிப் பெருக்கல்
குடித்தல்
சரிக்கட்டுதல்
உறைத்தல்
கடுமையாதல்
பழிவாங்குதல்
தலையிட்டுக்கொள்ளுதல்
பலித்தல்
பெருகுதல்
பாரமாதல்
நெளித்துப்போதல்
தாக்குதல் (கால்பந்து முதலிய விளையாட்டுகளில்) (எதிர் அணிப் பகுதியை நோக்கி) முன்னேறி நெருக்குதல்
தாக்குப் பிடிபொறுமையோடு ஈடு கொடுத்துச் சமாளி
தாக்குப்பிடி (நிலைமைக்குத் தக்கவாறு செயல்பட்டு) தாங்கி நிலைத்தல்
தாக்கோல்தாழ்ப்பாள்
திறவுகோல்
தாகசாந்திஇளநீர் : மோர் பானங்கள்
தாகசாந்திநீர்வேட்கையைப் போக்குதல்
தாகசாந்தி தாகத்தைத் தணித்தல்
தாகசுரம்நீர்வேட்கையை உண்டுபண்ணும் ஒரு சுரநோய்வகை
தாகம்ஆசை
காமம்
தாகம்நீர்வேட்கை
ஆசை
காமம்
தாகம் நீர் குடிக்க வேண்டும் என்று எழும் உணர்வு
தாகமடக்கிபுளியாரை என்னும் பூண்டுவகை
தாகமெடுத்தல்நீரில் விருப்பங்கொள்ளுகை
தாகாயத்துமட்டும்
தாகித்தல்நீர்வேட்கை உண்டாதல்
தாகீதுஆணை
தாங்கல்நீர்நிலை
பாசனத்துக்கு உபயோகப்படும் இயற்கையேரி
தாங்கல்தாங்குகை
உட்கிடைக் கிராமம்
மனக்குறை
துன்பம்
சகிப்பு
பூமி
நீர்நிலை
பாசனத்துக்குப் பயன்படும் இயற்கை ஏரி
தயக்கம்
தூக்குகை
தாங்கள்மரியாதை குறிக்கும் முன்னிலைப் பன்மைச்சொல். தாங்கள் எப்போது வந்தீர்கள்
தாங்கள்மரியாதையுடன் கூடிய முன்னிலைப் பன்மைச் சொல்
தாங்கள் முன் இருப்பவரை மரியாதையுடன் அழைக்கப் பயன்படும் சொல்
தாங்காஒருவகைக் குதிரைவண்டி
தாங்கிஆதாரம்
தாங்குபவன்
ஒரு பொருளைத் தாங்கிநிற்கும் கருவி
பூண்
பணிகளின் கடைப்பூட்டு
யானைக் கொம்பில் அணியும் கிம்புரி
கப்பல் முதலியவற்றிலுள்ள நீர்நிலை
காண்க : மலைதாங்கி
தாங்கி1ஒன்றைத் தாங்கி நிற்பதற்காகப் பயன்படுத்தும் சாதனம்
தாங்கி2ஒரு பக்கமாகச் சாய்ந்து
தாங்கித்தடுக்கிடுதல்மிகுந்த உபசாரம் செய்தல்
தாங்கிப்பேசுதல்பரிந்துபேசுதல்
ஒருவர் சொன்னதை ஆதரித்துப் பேசுதல்
தாங்குதாங்கல்
ஆதாரம்
ஈட்டிக்காம்பு
தாங்குகட்டை (காலை ஊன்றி நடக்க முடியாதவர்) தாங்கி நடக்கப் பயன்படுத்தும் கோல்
தாங்குகோல்தோணியை ஊன்றித் தள்ளும் கோல்
உதவி
தாங்குசுவர்முட்டுச்சுவர்
தாங்குதல்சுமத்தல்
புரத்தல்
ஆதரித்தல்
தடுத்தல்
பொறுத்தல்
தோணி தள்ளுதல்
வருந்துதல்
மனத்திற் கொள்ளுதல்
அன்பால் நடத்தல்
தாமதித்தல்
நிறுத்துதல்
குதிரை முதலியவற்றின் வேகத்தை அடக்கிச் செலுத்துதல்
நொண்டுதல்
இளைப்பாற்றுதல்
ஏற்றுக்கொள்ளுதல்
அணிதல்
சிறப்பித்தல்
அழுத்துதல்
பிடித்துக்கொள்ளுதல்
தாங்குநன்காப்பாற்றுவோன்
தாச்சாமுந்திரிகை
தாச்சிகருவுற்றிருப்பவள்
தாய்ப்பால் கொடுப்பவள்
விளையாட்டில் ஒரு கட்சியிலுள்ள தலைவன்
விளையாட்டில் தொடவேண்டுமிடம்
சோனைப்புல்வகை
தாசத்துவம்அடிமைத்தன்மை
தாசநம்பிபூணூல் அணியாத வைணவரின் பட்டப்பெயர்
பூணூல் தரியாத வைணவன்
தாசநெறிஅடிமைநெறி
சிவனை உருவத் திருமேனியாகக் கோயிலில் வைத்து வழிபடுகை
தாசமார்க்கம்அடிமைநெறி
சிவனை உருவத் திருமேனியாகக் கோயிலில் வைத்து வழிபடுகை
தாசரதிஇராமன்
தாசரதிதசரதன் மகனான இராமன்
தாசரிதாதன்
மலைப்பாம்பு
பாம்புப் பிடாரன்
தாசன்ஊழியக்காரன்
அடிமை
பக்தன்
வைணவர் கூறும் வணக்கச்சொல்
தாசன் (சில தொடர்களில்) ஒரு தெய்வத்தைத் தீவிரமாக வழிபடுபவன்
தாசனாப்பொடிபற்பொடி
தாசிவிபச்சாரி
தாசிதோழி
தொண்டுபுரிபவள்
அடிமைப்பெண்
விலைமகள்
பரணிநாள்
மருதோன்றிமரம்
தாசி கணிகை
தாசியநாமம்சமய உண்மை தெரிவிக்கும் சடங்கில் ஞானாசாரியன் கொடுக்கும் அடிமைப்பெயர்
தாசியம்அடிமைத்தன்மை
தாசில் பண்ணுஅதிகாரம் செலுத்து
தாசில்தார் (மாவட்ட ஆட்சியருக்கு) நிர்வாகம், வரி வசூலிப்பு முதலியவற்றில் உதவும் அதிகாரி
தாசில்பண்ணு அதிகாரம் செலுத்துதல்
தாசினாப்பொடிபற்பொடி
தாசுநாழிகைவட்டில்
இரண்டரை நாழிகை கொண்ட ஒருமணி நேரம்
சூதாடுகருவி
தாசுவம்கொடை
தாசேரகம்ஒட்டகம்
தாசேரம்ஒட்டகம்
தாடகம்நீரில் வளரும் முள்ளுள்ள பூண்டு
தாட்கம்கொடிமுந்தரிகை
தாட்கவசம்செருப்பு
தாட்கூட்டுமகளிர் கையணிவகை
தாட்கோரைகோரைப்புல்வகை
தாட்கோல்தாழ்ப்பாள்
திறவுகோல்
தாடங்கம்பெண்கள் காதில் அணியும் தோடு
தாட்சண்ணியம்இரக்கம் கண்ணோட்டம்
ஒருதலைச் சார்பு
மரியாதை
தாட்சணம்இரக்கம் கண்ணோட்டம்
ஒருதலைச் சார்பு
மரியாதை
தாட்சண்யம்கண்ணோட்டம்
இரக்கம்
தாட்சண்யம் (மனிதாபிமானம் நிறைந்த) பரிவு
தாட்சணியம்இரக்கம் கண்ணோட்டம்
ஒருதலைச் சார்பு
மரியாதை
தாட்சணைஇரக்கம் கண்ணோட்டம்
ஒருதலைச் சார்பு
மரியாதை
தாட்சம்கொடிமுந்தரிகை
பல்லாங்குழி விளையாட்டில் காய்கள் இல்லாதிருக்கும் குழி
தாட்சன்கருடன்
தாட்சாயணிதக்கன் மகளாகத் தோன்றிய உமாதேவி
இருபத்தேழு நட்சத்திரப் பொது
உரோகிணிநாள்
தாட்சிதாமதம்
இழிவு
தாழ்ந்து பணிகை
தாட்சிண்ணியம்இரக்கம் கண்ணோட்டம்
ஒருதலைச் சார்பு
மரியாதை
தாட்சிணியம்இரக்கம் கண்ணோட்டம்
ஒருதலைச் சார்பு
மரியாதை
தாட்சிணைஇரக்கம் கண்ணோட்டம்
ஒருதலைச் சார்பு
மரியாதை
தாட்டன்பெருமைக்காரன்
தலைமை ஆண் குரங்கு
போக்கிரி
ஒருவனை இகழ்ச்சி தோன்றக் குறிக்கும் சொல்
தாட்டாந்தம்எடுத்துக்காட்டு
உபமேயம்
தாட்டாந்திகம்எடுத்துக்காட்டு
உபமேயம்
தாட்டான்தலைவன்
கணவன்
தாட்டானைகிழக்குரங்கு
தாட்டிதிறமை
தடவை
துணிவு
தடையின்மை
பெருமிதம்
கெட்டிக்காரி
அகலம்
ஆண்தன்மை வாய்ந்தவள்
வைப்பாட்டி
தாட்டிகம்வலிமை
இறுமாப்பு
தாட்டிகன்பலவான்
தீங்குபுரிவோன்
தாட்டு பூட்டு என்றுஅதிகாரம் காட்டும் வகையில் உரக்க கத்துதல்
தாட்டுதல்காலங்கடத்தல்
நீக்குதல்
மறுத்தல்
தாட்டுப்பூட்டெனல்வெகுளிக்குறிப்பு
பகட்டுக்குறிப்பு
தாட்டுப்போட்டுகுழப்பம்
தாட்டுபூட்டு-என்று (ஒருவருடைய பேச்சுக்குறித்து வருகையில்) (அதிகாரத்தைக் காட்டும் வகையில்) ஆர்ப்பாட்டமாக
தாடடோட்டம்புரட்டு
குழப்பம்
தாமதம்
தாட்டோட்டுபுரட்டு
குழப்பம்
தாமதம்
தாட்படைகோழி
தாடபத்திரம்ஓலையாலான காதணி
தாட்பாள்கதவடைக்குந் தாழ்
எலிப்பொறியின் தாள்
தாடம்அடிக்கை
தாடனம்தட்டுதல்
அடித்தல்
வலக்கை இளம் பிறையாகவும் இடக்கை பதாகையாகவும் மார்பிற்கு நேரே எட்டுவிரல் உயர்த்திப் பிடிக்கும் அபிநயக்கைவகை
தாடாளன்மேன்மையுள்ளவன்
பெருமுயற்சியுடையவன்
தாடாற்றிகடுமையைத் தணித்துச் சமநிலைக்குக் கொண்டுவருகை
தாடிமோவாய்
மோவாய் மயிர்
சேவற்கழுத்தில் தொங்கும் சதை
பசு முதலியவற்றின் அலைதாடி
வாளின் பிடி
தட்டுகை
தாடித்தல்அடித்தல்
கொட்டுதல்
தாடிதபதம்வலக்கால் படத்தின் நுனியை இடக்கால் பக்கத்தில் ஊன்றி நிற்கும் நிலை
தாடிமஞ்சம்சத்திக்கொடி
தாடிமப்பிரியம்மாதுளம்பழத்தை விரும்பும் கிளி
தாடிமம்சிற்றேலம்
பூமாதுளை
தாடிரிகண்டங்கத்திரி
தாடுவலிமை
தலைமை
தாடைகன்னம்
தாடையெலும்பு
பெரும்பல்
விருப்பம்
மோவாய்
தாடை (முகத்தில்) பற்களைத் தாங்கியிருக்கும் எலும்புப் பகுதி
தாடைஎலும்புகன்னத்தின் கீழெலும்பு
தாண்டகச்சந்தம்தாண்டக அடி மிக்குச் சந்த அடி குறைந்துவரும் செய்யுள்
சந்த அடியும் தாண்டக அடியும் கலந்து ஓசையுடன் அமையும் பாட்டு
தாண்டகம்செய்யுள்வகை
இருபத்தாறெழுத்தின் மிக்க எழுத்தான் அடிக்கொண்டுவரும் பா
ஒரு நூல்வகை
தாண்டகவடிஇருபத்தாறுக்கு மேற்பட்ட எழுத்துகளால் இயன்ற அடி
தாண்டவம்தாண்டுதல்
செலுத்தல்
கூத்துவகை
தாண்டவம் (புராணங்களில்) (சிவன், காளி ஆகிய கடவுளர் ஆடியதாகக் கூறப்படும் ஆனந்தம், அழிவு போன்றவற்றை வெளிப்படுத்தும்) நடனம்
தாண்டவமாடு (வன்முறை, வறுமை போன்றவை) பெருமளவில் பரவியிருத்தல்
தாண்டவமூர்த்திநடனமாடும் மூர்த்தியாகிய நடராசர்
தாண்டவராயன்நடனமாடும் மூர்த்தியாகிய நடராசர்
தாண்டவன்நடனமாடும் மூர்த்தியாகிய நடராசர்
தாண்டிநடனசாத்திரம்
தாண்டி (குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு) அடுத்து
தாண்டிமண்டலம்போடுதல்கோபாவேசத்தோடு மேற்பாய்தல்
தாண்டுகுதி
வெற்றி
அகங்கரிப்பு
தாண்டு (இடைப்பட்ட ஒன்றைக் கடப்பதற்காக) தாவுதல்(ஒன்றை) தாவிக் கடத்தல்
தாண்டுகாலிகண்டபடி திரிபவன் (ள்)
தாண்டுகாற்போடுதல்ஒரு வேலையும் செய்யாமல் திரிதல்
ஆற்றலுக்கு மீறிய வேலையை மேற்கொள்ளுதல்
நூலில் இங்கொரு பக்கம் அங்கொரு பக்கமாகப் படித்தல்
தாண்டுதல்மிதமிஞ்சிப் பேசுதல்
குதித்தல்
கடத்தல்
செலுத்தல்
மேற்படுதல்
செருக்கடைதல்
தாண்முளைமகன்
தாணாகுதிரைக்குக் கொடுக்கும் அவித்து எடுத்த கொள்ளு
காவல்நிலையம்
சிற்றுணவு
தாணாக்காரன்காவலன்
தாணிதான்றிமரம்
பூண்டுவகை
தாணித்தல்பதித்தல்
கெட்டிப்படுத்துதல்
துப்பாக்கியில் மருந்திடுதல்
உறுப்படுத்துதல்
குற்றமேற்றல்
விரைவில் கடைதல்
இழையோட்டுதல்
தாணுசிவன்
குற்றி
தூண்
நிலைபேறு
மலை
பற்றுக்கோடு
செவ்வழி யாழ்த்திறவகை
தாவரம்
தாணையம்கோட்டைக்குள்ளிருக்கும் படை
பாளையம்
மந்தை
தாணையம்போடுதல்பாளையம் இறங்குதல்
உறவினர் பலர் ஒரு வீட்டில் பலநாள் கூடியிருத்தல்
தாதக்கூத்துதாசரிகள் ஆடும் நடனம்
தாதகிஆத்திமரம்
ஒரு தீவம்
பேய்க் கொம்மட்டி
தாதச்சிதவப்பெண்
தாத்தாபாட்டன்
கிழவன்
தாத்தா தாயின் அல்லது தந்தையின் தந்தை
தாத்தாரிஒரு மரவகை
திரிபலையில் ஒன்றான நெல்லிக்காய்
தாத்திஆத்திமரம்
தாத்திரம்கோடரி
கூன்வாள்
தாத்திரிதாய்
பூமி
நெல்லிமரம்
ஆடு தின்னாப்பாளை
தாத்திரியம்வறுமை
தாத்திருவாதம்கபடம்
பொய்
தாத்துதல்தாற்றுதல்
கொழித்தல்
இழிந்ததை மேலாக மாற்றுதல்
ஒளித்துவைத்தல்
செலவழித்தல்
தாத்துருபன்னிரண்டு ஆதித்தருள் ஒருவர்
தாத்துவிகம்தத்துவத் தொடர்புடையுது
தாத்பரியம்கொள்கை : பொருள்
தாத்பரியம் (ஒன்றினுடைய) நோக்கம் அல்லது பொருள்
தாதமார்க்கம்அடிமைநெறி
சிவனை உருவத் திருமேனியாகக் கோயிலில் வைத்து வழிபடுகை
தாதரிஆடுதின்னாப்பாளை
தாதலம்நோய்
பாகம்
மனத்திட்பம்
தாதன்தாசன், அடியவன்
தொண்டன்
வைணவப் பரதேசி
தந்தை
ஈகையாளன்
தாதாதந்தை
தாத்தா
பெரியோன்
கொடையாளி
பிரமன்
காண்க : தாத்துரு
தாதாத்மியம்ஒன்றுபட்டிருக்கை
தாதானம்கரிக்குருவி
தாதான்மியசக்திசிவபெருமானை விடுத்து ஒரு போதும் நீங்காத ஐவகை வினையுள் ஒரு வினைவகை
தாதான்மியம்ஒன்றுபட்டிருக்கை
தாதிவேலைக்காரி, பணிப்பெண், செவிலித்தாய், வேசை, பரணி, வாதி
தாதிவேலைக்காரி
செவிலித்தாய்
தோழி
விலைமகள்
பரணிநாள்
வாதி
தாதி (மருத்துவமனை, முதியோர் இல்லம் போன்றவற்றில் தங்கியிருப்பவரை அல்லது வீட்டில் குழந்தைகளை) கவனித்து உதவிபுரியும் பணியைச் செய்யும் பெண்
தாதிற்றூள்பூந்தாது, மகரந்தப்பொடி
தாதின்றூள்பூந்தாது, மகரந்தப்பொடி
தாதுகனிப்பொருள்
உலோகம்
காவிக்கல்
பஞ்சபூதம்
நாடி
பூந்தாது
தேன்
தாது மாதுளமரம்
கேள்வி
உடலின் எழுவகைத் தாதுக்கள்
சுக்கிலம்
வாதபித்த சிலேட்டுமங்கள்
நீறு
பூவின் இதழ்
மலர்
அறுபதாண்டுக் கணக்கில் பத்தாம் ஆண்டு
அடிமை
வினைப்பகுதி
தாது1உடலுக்கு மிகவும் தேவையான இரும்பு முதலிய உலோகச் சத்து
தாது2(மலரின்) மகரந்தத் தூள்
தாது3உடலில் அமைந்திருக்கும் ரசம், இரத்தம், மாமிசம், மேஜஸ், அஸ்தி, மஜ்ஜை, சுக்கிலம் ஆகிய ஏழு பொருள்கள்
தாதுக்கள்இரசம்
இரத்தம்
சுக்கிலம்
மூளை
தசை
எலும்பு
தோல்
தாதுகட்டுதல்இந்திரியம் அடக்குதல்
தாதுகந்தம்கந்தகம்
தாதுகலிதம்வீரியச்சிதைவு
தாதுகிசெங்கல்
தாதுசேகரம்துரிசு
தாதுண்பறவைவண்டு
தாதுநட்டம்வீரியச்சிதைவு
தாதுப் பொருள் மருந்தாகப் பயன்படுத்தும் படிகாரம், உப்பு போன்ற பொருள்கள்
தாதுபரீட்சைநோயறியுமாறு நாடிபிடித்து ஆய்தல்
தாதுபார்த்தல்கைந்நாடி யறிதல்
தாதுபுஷ்டிஇந்திரியம் மிகுகை
தாதுமாதுளைபூமாதுளை
தாதுராசகம்இந்திரியம், சுக்கிலம்
தாதுவாதம்அறுபத்து நான்கு கலைகளுள் ஒன்றாகிய நாடியியல்பு அறிகை
கபடம்
பொய்
உலோகப் பரிசோதனை
தாதுவாதிஉலோகங்கள் பரிசோதிப்போன்
தாதுவிருந்திசுக்கிலப்பெருக்கு
தாதுவிழுதல்நாடி ஒடுங்குதல்
தாதுவைரிகந்தகம்
காண்க : கடுக்காய்
தாதெருமன்றம்எருக்கள் நிறைந்த மரத்தடிப் பொதுவிடம்
இடையர் குரவை முதலியன நிகழ்த்துவதற்குரிய இடம்
தாதைதந்தை
பாட்டன்
படைக்கும் கடவுள் = பிரமன்

தாதைதந்தை
பாட்டன்
பிரமன்
காண்க : பேய்க்கொம்மட்டி
தாதைதன்றாதைபாட்டன்
தாதைதாதைபாட்டன்
தாநகம்கொத்துமல்லி
தாந்தன்ஐம்பொறிகளையும் வென்றவன்
தாந்தாமெனல்மத்தளம் அடிக்கும் ஒலிக்குறிப்பு
தாந்திமன அடக்கம்
தாந்திரம்ஆகம சம்பந்தமானது
தந்திரம்
தாந்திரிகம்ஆகம சம்பந்தமானது
தந்திரம்
தாந்திரிகம் ஆசைகளை அடக்குவதை எதிர்ப்பதும் தான் என்பதை மறந்த உணர்வு நிலையை அடைய, தேவையானால், போதைப்பொருள் உட்கொள்வதை அனுமதிப்பதுமான கோட்பாடு
தாந்திரிகன்ஆகமநூல் வல்லோன்
தாந்தீமெனல்இசையொலிக் குறிப்பு
கண்டபடி செலவிடற் குறிப்பு
தாந்துவீகன்தையற்காரன்
தாந்தோமெனல்இசையொலிக் குறிப்பு
கண்டபடி செலவிடற் குறிப்பு
தாபகம்நிலைநிறுத்துவகை
தாபகன்நிலைநிறுத்துபவன்
தாபச்சுரம்கடுஞ்சுரம்
தாபசப்பிரியைதிராட்சை
தாபசன்துறவி
தாபசிதுறவி
காண்க : ஆயா
தாபசுரம்கடுஞ்சுரம்
தாபசோபம்மிகு துன்பம்
தாபத்திரயம்ஆதியான்மிகம், ஆதிதெய்வீகம், ஆதி பௌதிகம் என்னும் மூவகைத் துன்பங்கள்
தாபதநிலைதவ ஒழுக்கம்
கைம்மை நோன்பு
தாபதப்பக்கம்நீராடல், நிலக்கிடைகோடல், தோலுடுத்தல், எரியோம்பல், உரையாடாமை, சடைபுனைதல், காட்டிலுணவு, கடவுள் பூசை என்னும் தாபதற்குரிய எட்டுவகை ஒழுக்கத்தைக் கூறும் புறத்துறை
தாபதப்பள்ளிமுனிவர் வாழிடம்
தாபதம்முனிவர் வாழிடம்
தாபதன்முனிவன்
சமணமுனிவன்
தாபந்தம்சங்கடம்
இரக்கம்
ஆத்திரம்
தாபந்திரியம்சங்கடம்
இரக்கம்
ஆத்திரம்
தாப்பணிவார்கலணைக்கச்சை
கசை
தாப்பிசைசெய்யுளில் நடுவிலுள்ள மொழியை ஏனை ஈரிடத்துங்கூட்டிப் பொருள் கொள்வது
தாப்பிசைப் பொருள்கோள்செய்யுளில் நடுவிலுள்ள மொழியை ஏனை ஈரிடத்துங்கூட்டிப் பொருள் கொள்வது
தாப்புகுறித்து சமயம்
ஏந்து, வசதி
தாப்புக்கொள்ளுதல்சமயம் பார்த்திருத்தல்
தாப்புலிவலிமிக்க புலி
ஒரு பழைய பாவகை
தாபம்வெப்பம்
துன்பம்
தாகம்
காடு
முத்திராதாரணம்
தாபம்1ஏக்கம்
தாபமாறிதான்றிமரம்
மருதோன்றி
திரிபலையுள் ஒன்று
எல்லை
தாபமானிதட்பவெப்பங்களின் அளவுகாட்டும் கருவி
தாபரம்மலை
உடம்பு
நிலைத்திணைப் பொருள்
மரப்பொது
இடம்
ஆதாரம்
பற்றுக்கோடு
பூமி
கோயில்
இலிங்கம்
உறுதி
தாபரன்எல்லாவற்றுக்கும் ஆதாரமான கடவுள்
தாபரித்தல்நிலைபெற்றிருத்தல்
ஆதரித்தல்
தாபவாகினிவெப்பத்தைப் பரப்புங் கருவி
தாபனம்நிலைநிறுத்துகை
நிலையிடப் பெற்றது
பிரதிட்டைசெய்கை
நிறுவனம்
தாபனன்சூரியன்
தாபிபுத்தன்
யமுனையாறு
வறிஞன்
தாபிஞ்சம்ஆமணக்கஞ்செடி
பச்சிலைமரம்
தாபித்தல்நிலைபெறச்செய்தல்
பிரதிட்டை செய்தல்
மெய்ப்பித்தல்
தாபிதம்நிலைநிறுத்தப்பட்டது
சூடு
நிலை நிறுத்துகை
பிரதிட்டைசெய்கை
தாபேசார்ந்தவன்
வசம்
தாம்அவர்கள். தாம் சொன்னதைத் தாபித்தனர்
மரியாதை குறிக்கும் முன்னிலைச்சொல். தாமென்ன சொன்னீர்கள்
முதல்வேற்றுமையில் பன்மைப்பெயரைச் சார்ந்துவரும் சாரியை. அவர்தம் வந்தார்.--part. An expletive, as in வருவர்தாம்
அசைநிலை. (நன். 441.)
தாம்அவர்கள்
மரியாதை குறிக்கும் முன்னிலைச் சொல்
ஓரசைச்சொல்
ஒரு சாரியை
தாகம்
விலை
தாம்2மரியாதை ஒருமைப் பெயருடன் அல்லது பன்மைப் பெயருடன் இணைக்கப்பட்டு அழுத்தம் தரும் சொல்
தாமசபதார்த்தம்தமோகுணத்தை அதிகரிக்கச் செய்யும் கள், இறைச்சி முதலியன
தாமசம்காம வெகுளி மயக்கங்களுக்குக் காரணமான குணம்
தாமசாத்திரம்பகைவருடைய கண்ணும் மனமும் இருளடையச் செய்யும் அம்புவகை
தாமசித்தல்காலந்தாழ்த்தல்
தடைப்படுதல்
மனமின்றி இருத்தல்
தாமணிகயிறு
மாட்டைப் பிணிக்குந் தாம்பு
மாடு கன்றுகளின் கழுத்தில் கட்டியிருக்கும் தும்பு
கப்பற்பாயின் பின்பக்கக் கயிறு
தாமதம்காம வெகுளி மயக்கங்களுக்குக் காரணமான குணம்
தாமதவேளைதீயநாளின் கடைப்பகுதி
தாமதித்தல்காலந்தாழ்த்தல்
தடைப்படுதல்
மனமின்றி இருத்தல்
தாமநிதிஒளியின் இருப்பிடமான சூரியன்
தாமநூல்ஆயுள்வேதம்
தாம்பணிமாடுகளை வரிசையாகப் பிணைக்கும் நீண்ட கயிறு
தாம்பத்தியம்குடும்ப வாழ்க்கை
தாம்பத்தியம்குடும்பவாழ்க்கை
தாம்பத்தியம் (கணவன்மனைவியாக வாழும்) குடும்ப வாழ்க்கை
தாம்பாளம்பெரிய தட்டு
தாம்பாளம்ஒரு தட்டுவகை
தாம்பாளம் சாய்வான விளிம்புப் பகுதியைக் கொண்ட பெரிய தட்டு
தாம்பிகம்பகட்டு
தாம்பிகன்பகட்டன்
தாம்பிரகம்செம்பு
தாம்பிரகருப்பம்துரிசு
தாம்பிரகாரன்செம்பு கொட்டியாகிய கன்னான்
தாம்பிரசூடம்சேவல்
நடுவிரலும் சுட்டு விரலும் பெருவிரலும் தம்மில் நுனியொத்துக் கூடி வளைந்து சிறுவிரலும் அணிவிரலும் முடங்கி நிமிரும் இணையாவினைக்கைவகை
தாம்பிரபத்திரம்செப்புப் பட்டயம்
தாம்பிரபன்னிதாமிரபருணி ஆறு
தாம்பிரம்செம்பு
சிவப்பு
தாம்பிரவன்னிதாமிரபருணி ஆறு
தாம்புகயிறு
தாமணிக் கயிறு
ஊஞ்சல்
அணையில் நீர் செல்லுதற்கென விட்ட வழி
தாம்புக்கயிறுகயிறு
தாம்புக்கயிறு (பெரும்பாலும் கிணற்றிலிருந்து நீர் இறைக்கப் பயன்படும்) தென்னை நாரினால் முறுக்கப்பட்ட பருமனான கயிறு
தாம்புந்தோண்டியுமாதல்மிக ஒற்றுமையாயிருத்தல்
இறைக்கும் கயிறும் குடமும் போன்றிருத்தல்
தாம்புலோவல்லிமஞ்சாடிமரம்
தாம்பூரவல்லம்வாழை
தாம்பூலங்கொடுத்தல்வெற்றிலைபாக்கு அளித்து முகமன்செய்தல்
வெற்றிலைபாக்கு அளித்துக் கூட்டம் கலைத்தல்
வேலையிலிருந்து நீக்க ஆணைதருதல்
தாம்பூலதாரணம்வெற்றிலைபாக்குப் போடுகை
தாம்பூலம்வெற்றிலைபாக்கு
தாம்பூலம் மாற்றுதிருமணம் நிச்சயம் செய்
தாம்பூலம்தரி வெற்றிலை போடுதல்
தாம்பூலம்மாற்று (பெண் வீட்டாரும் மாப்பிள்ளை வீட்டாரும் திருமணம் நிச்சயம் செய்வதின் அடையாளமாக) வெற்றிலைபாக்கு மாற்றுதல்
தாம்பூலம்வைத்தல்திருமணத்திற்கு வருமாறு வெற்றிலைபாக்கு வைத்து ஒவ்வொருவரையும் அழைத்தல்
இரகசியத்தை வெளியாக்குதல்
தாம்பூலமாற்றுதல்திருமணம் உறுதிசெய்தல்
தாம்பூலவல்லிவெற்றிலைக்கொடி
தாம்பூலவாககன்அடைப்பைக்காரன்
தாம்பூலிவெற்றிலைக்கொடி
தாம்பூலிகன்வெற்றிலை வாணிகன்
தாம்போகிஆற்றின் குறுக்கணையில் தடுப்பின்றி நீர் ஓடுவதற்குள்ள பகுதி
ஏரியில் மிகுதியான நீர் தானே வெளிச்செல்வதற்குக் கட்டியமதகு
தாமம்பூமாலை
கயிறு
வடம்
பரமபதம்
நகரம்
ஊர்
மலை
இடம்
உடல்
ஒழுங்கு
பூ
கொன்றைமரம்
சந்தனம்
ஒளி
போர்க்களம்
யானை
புகழ்
பிறப்பு
பதினெட்டுக் கோவையுள்ள மாதர் இடையணி
முடியுறுப்பு ஐந்தனுள் ஒன்று
தாமரசம்சிவந்த தாமரை
தாமரைதாமரைப்பூ
தாமரை ஏரி, குளம் போன்ற நீர்நிலைகளில் வளரும், மிதக்கக் கூடிய பெரிய வட்டமான இலைகளைக் கொண்ட ஒரு வகைக் கொடி/அதன் இளம் சிவப்பு அல்லது வெள்ளை நிற மலர்
தாமரைக்கண்ணன்திருமால்
தாமரைக்கண்ணன்தாமரை போன்ற கண்ணுடையவனான திருமால்
தாமரைக்கண்ணான்தாமரை போன்ற கண்ணுடையவனான திருமால்
தாமரைக்கொட்டைபொகுட்டு
மகளிர் தலையணிவகை
தாமரைச்சிறகிநீர்வாழ் பறவைவகை
தாமரைநண்பன்தாமரைக்குக் காதலனான சூரியன்
தாமரைநாதன்தாமரைக்குக் காதலனான சூரியன்
தாமரைநாயகன்தாமரைக்குக் காதலனான சூரியன்
தாமரைநூல்தாமரைத்தண்டின் நூல்
தாமரைப்பாசினிஅரிதாரம்
தாமரைப்பீடிகைபுத்தரது திருவடிப்பீடம்
தாமரைமணிதாமரை விதை
தாமரை மணியாலாகிய மாலை
தாமரைமுகைதாமரைமுகை வடிவான தேர் மொட்டு
தாமரையாசனன்தாமரையில் வீற்றிருக்கும் பிரமன்
தாமரையாசனிதிருமகள்
அரிதாரம்
தாமரையால்திருமகள்
அரிதாரம்
தாமரையாள்திருமகள்
அரிதாரம்
தாமரையான்திருமகன்
தாமரைவளையம்தாமரைத்தண்டு
தாமரைவற்றல்வற்றலாகச் செய்த தாமரைக் கிழங்கு
தாமரைவாசிதாமரையால்(ள்)
தாமலகிநெல்லிச் செடிவகை
சிறிய மரவகை
தாமளைபுன்னைமரம்
தாமன்கதிரவன்
தாமான்கப்பலின் பின்பக்கத்துக் கயிறு
தாமிச்சிரம்பேரிருள்
மாயை
ஒரு நரகவகை
தாமிரக்கருணிமேற்றிசைப் பெண்யானை
தாமிரசாசனம்நிலம் முதலியவற்றைக் கொடுத்ததைக் குறிக்கும் செப்பேடு
தாமிரசிகிசெந்நிறக் கொண்டையுடைய சேவல்
தாமிரப்பட்டயம்செப்பேட்டுச் சாசனம்
தாமிரப்பல்லவம்அசோகமரம்
தாமிரபீசம்காணம்
குடைவேல்
சிறு நிறையளவு
தாமிரம்செம்பு
தாமிரிகைகுன்றிக்கொடி
தாமிரைசெம்பு
தாமீகன்பகட்டன்
தாமைதாம்புக்கயிறு
தாமோதரன்திருமால்
தாமோதரன்ஆய்ச்சியர் பிணித்த கயிற்றை இடுப்பிலுடையவன், கண்ணன்
தாய்அன்னை
தாய்லாந்தில் பேசப்படும் மொழி
தாய்அன்னை, ஐவகைத் தாயருள் ஒருத்தி
தாயாகக் கருதப்படும் அரசன் தேவி, குருவின் தேவி, அண்ணன் தேவி, மகள் கொடுத்தவள் இவர்களுள் ஒருத்தி
தாய் அம்மா
தாய் மாமன்தாயின் சகோதரர்
தாய்க்கட்டுமனைவீட்டின் நடுப்பகுதி
தாயக்கட்டைசூதாட்டத்தில் உருட்டும் கவறு
தாயக்கட்டை (தாயம் என்னும் விளையாட்டில் உருட்டும்) நான்கு பக்கத்திலும் வெவ்வேறு எண்ணிக்கையைக் காட்டும் புள்ளிகள் குறிக்கப்பட்ட கன சதுர அல்லது செவ்வகக் கட்டை
தாய்க்கண்தேங்காயின் மூன்று கண்களில் மேலே உள்ள கண்
தாய்க்கரும்புவிதையாக நட்ட முதற்கரும்பு
தாய்க்காணிமுதல்தர நிலம்
தாய்க்கால்வழிஉறவுதுறையில் தாயின் தொடர்பு
தாய்க்கிழங்குமூலமாயுள்ள முதற்கிழங்கு
தாய்க்கீழ்ப்பிள்ளைஎட்டிக்கன்று
தாய்க்குலம் பெண் இனத்தவர்
தாயகம்அடைக்கலம்
பிறந்த இடம்
தாய்ச்சங்கம்முதலில் தோன்றிய அவை
தாய்ச்சிகருவுற்றவள்
முலைப்பால் கொடுக்குந்தாய்
விளையாட்டில் தலைமையாள்
விளையாட்டில் தொடவேண்டும் இடம்
மூலம்
தாய்ச்சீட்டுமூல ஓலை
தாய்ச்சீலைகோவணம்
தாய்சேய் நல விடுதி பிரசவம்பார்க்க அரசு ஏற்படுத்திய மருத்துவமனை
தாயத்தவர்உறவுமுறைப் பங்காளிகள்
தாயத்துமந்திரித்த தகட்டை அடைத்துத் தரும் உலோகக் குப்பி
தாயத்து (மந்திரவாதி, பூசாரி போன்றவர்) மந்திரித்த பொருளை உள் அடைத்துத் தரும் நீள் உருண்டை வடிவ உலோகக் குப்பி
தாய்தந்தைபெற்றோர்
தாய்தலைத்தென்றல்நேராக அடிக்கும் முதல் தென்றல்
தாய்நாடு (தானோ தன் பெற்றோரோ) பிறந்த நாடு
தாயபந்துஉடன்பிறந்தான்
தாய்ப்பத்திரம்சொத்துரிமை குறித்த முதல் பத்திரம்
தாய்ப்பத்திரம் நிலம், சொத்து, கட்டடம் முதலியவற்றின் உரிமைகுறித்து முதன்முதலாக எழுதப்படும் பத்திரம்
தாயப்பதிபிறந்த ஊர்
தனக்கு உரிமையாகக் கிடைத்துள்ள வாழிடம் அல்லது ஊர்
தாய்ப்பாட்டன்தாயைப் பெற்ற தகப்பன்
தாயபனுவல்இடையிடையே இலக்கணங்கள் கலந்துவரும் இலக்கியவகை
தாயபாகம்உரிமைப்பங்கு
தாயம்பங்கு
தந்தைவழிச் சுற்றம்
கவறு
சூதாடுகருவி
துன்பம்
சமயவாய்ப்பு
கொடை
குழந்தை விளையாட்டுவகை
கவறு உருட்ட விழும் ஒன்று என்னும் எண்
பாகத்திற்குரிய முன்னோர் பொருள்
தாமதித்தல்
மேன்மை
தாயம் தாயக் கட்டைகளை உருட்டி அல்லது சோழிகளைப் போட்டு அவை காட்டும் எண்களுக்கு ஏற்பக் கட்டங்களில் காயை நகர்த்தும் விளையாட்டு
தாயம் விழவில்லைகைகூட வில்லை
தாயம்போடுதல்கவறு உருட்டி ஒன்று எனும் எண் போடுதல்
தாயமாடுதல்கவறாடுதல்
கட்டமாடுதல்
காலம் தாழ்த்தல்
தாய்மாமன்தாயுடன் பிறந்தவனான அம்மான்
தாய்மாமன் (மாமன் முறையில் பலர் இருந்தாலும் தனித்துக்காட்டும் விதத்தில்) தாயின் சகோதரர்
தாய்மை குழந்தை பெறும் நிலை
தாய்மொழிஒருவருடைய முதல் மொழி,
ஒருவருடைய தாயின் அல்லது தந்தையின் மொழி,
குழந்தையாக இருக்கும் போதிருந்து, முதன் முதலாக புரிந்துஅறிந்து கொள்ளும் மொழி
தாய்மொழி (தானோ தன் பெற்றோரோ) பிறந்ததிலிருந்து பேசிவரும் மொழி
தாயர்பாராட்டும் தாய்
ஊட்டும் தாய்
பாலூட்டும் தாய்
கைத்தாய்
செவிலித் தாய்
தாய்வழிஉறவுதுறையில் தாயின் தொடர்பு
தாய்வாய்க்கால்கிளைக் கால்கள் பிரியும் தலைவாய்க்கால்
தாயவிபாகம்உரிமைப் பொருளைப் பிரித்தல்
தாய்வேர்ஆணிவேர்
தாயாதிஒரு குடியில் பிறந்த உரிமைப்பங்காளி
தாயாதி தந்தையின் ஆண் மூதாதையர் வழியில் உறவினர்
தாயார் தாய்
தாயான்ஒன்பது என்னும் குழூஉக்குறி
தாயான்புலுதொண்ணூறு என்னும் குழூஉக்குறி
தாயித்துமந்திரத்தகடு அடங்கிய அணி
அணிவகை
தாயுமானவர்செவ்வந்தியீசர்
ஒரு மெய்யறிவாளர்
தாயுமானவர்திருச்சிராப்பள்ளிச் சிவபெருமான்
ஒரு சைவப்பெரியார்
தாயுமானார்திருச்சிராப்பள்ளிச் சிவபெருமான்
ஒரு சைவப்பெரியார்
தாயேடுமூலஓலை, முதலோலை
தாயைக்கொல்லிதன் தாயைக் கொலைசெய்த மாபாவி
குலை ஈன்றதால் நசித்துப்போகிற வாழை முதலியன
புல்லுருவி
தாயோலைமூலஓலை, முதலோலை
தார்உடைமையைக் குறிக்கும் ஒரு சொல்
மாலை
இனாந்தார்
தார்பூ
பூவரும்பு
பூமாலை
பூங்கொத்து
கிண்கிணிமாலை
சங்கிலி
ஒழுங்கு
படை
கொடிப்படை
கிளிக்கழுத்தின் கோடு
பிடரி மயிர்
கயிறு
காண்க : தார்க்குச்சு
தோற்கருவிவகை
உபாயம்
ஏரி உள்வாயிலுள்ள புன்செய்
உடைமையைக் குறிக்கும் ஒரு சொல்
வீடு
கீல் எண்ணெய்
தார்1(வாழையின்) குலை
தார்2(சாலை போடப் பயன்படுத்தும்) சூடுபடுத்தினால் இளகக் கூடிய தன்மை கொண்ட, நிலக்கரியிலிருந்து கிடைக்கும் பிசுபிசுப்பான கறுப்பு நிறப் பொருள்
தார்3(துணி, காகிதம் போன்ற பொருள் துண்டாகும்போது) அகலம் குறைந்த நீண்ட பட்டை
தாரக மந்திரம்உயிர் மூச்சாகக் கொள்வது
தார்க்கணித்தல்சான்று காட்டி நிறுவுதல்
தடுத்துச் சொல்லுதல்
தாமதப்படுத்துதல்
தாரக்கம்பத்திய உணவு
தார்க்காட்டுதல்போக்குக்காட்டுதல்
தாமதப்படுத்துதல்
தார்க்கிகன்தருக்கநூல் வல்லவன்
தார்க்கியன்கருடன்
தார்க்குச்சி (மாட்டை ஓட்டுவதற்காக) கூர்மையான இரும்பு முனை கொண்ட சிறு கம்பு
தார்க்குச்சுநுனியில் இருப்புமுள் பதிக்கப்பட்ட மாடு ஓட்டும் கோல்
தாரகத்தான்பன்றிக்கொம்பு
தாரகப்பிரமம்பிரணவ வடிவமான பரப்பிரமம்
தாரகம்கடப்பதற்குரிய கருவி
ஆதாரம்
பிரணவமந்திரம்
விண்மீன்
உச்சவிசை
பத்திய உணவு
தாரகற்காய்ந்தாள்தாரகாசுரனைக் கொன்ற காளி
தாரகற்செற்றோன்தாரகனைக் கொன்ற முருகக்கடவுள்
தாரகன்கண்ணன்
தேர்ச்சாரதி
தாரகன்ஆதாரமானவன்
கடப்பிப்பவன்
முருகக்கடவுளால் கொல்லப்பட்ட சூரபதுமன் தம்பி
காளியால் கொல்லப்பட்ட அசுரன்
தாரகாகணம்விண்மீன் கூட்டம்
தாரகாபதிவிண்மீன்களுக்கு தலைமையான நிலா
வியாழன்
தாரகாரிமுருகன்
தாரகாரிதாரகனைக் கொன்ற முருகக் கடவுள்
காளி
தாரகைவிண்மீன்
கண்மணி
பூமி
தாரகை நட்சத்திரம்
தாரகைக்கோவைஏகாவலி என்னும் அணிகலன்
தாரகைமாலைஅருந்ததி போன்ற கற்புடை மகளிர்க்குள்ள இயற்கைக் குணங்களைப் பாடும் இலக்கியவகை
தார்சுக்கட்டடம்மெத்தைவீடு
தார்ட்டியம்வலிமை
தாரணஅறுபதாண்டுக் கணக்கில் பதினெட்டாம் ஆண்டு
தாரணநட்சத்திரம்மூலம், ஆயிலியம், கேட்டை, திருவாதிரை என்னும் நாண்மீன்கள்
தாரணம்தரிக்கை
உறுதிப்பாடு
நிலைத்திருக்கை
காண்க : தாரணநட்சத்திரம்
ஓர்யோகம்
தாரணிபூமி
மலை
யமன்
தாரணித்தல்தரித்தல்
தாங்குதல்
தாரணைதரித்தல்
உறுதி
நினைவில் வைத்தல்
மனத்தை ஒன்றன்மீது சிந்தை வைத்திருத்தலாகிய அட்டாங்க யோகத்துள் ஒன்று
ஒழுங்கு
வீதம்
நெல் முதலிய பண்டங்களின் விலை
தாரதண்டுலம்வெண்சோளம்
தார்த்தராட்டிரர்திருதராட்டிரன் பிள்ளைகளான துரியோதனன் முதலியோர்
தாரதம்மியம்ஏற்றத்தாழ்வு
தார்தாராய்துண்டுதுண்டாக
தார்நிலைஅரசனைப் பகைவர் சூழ்ந்தவழி வேறிடத்திருந்த அவன் படைத்தலைவர் முதலியோர் விரைந்துவந்து உதவுதலைக் கூறும் புறத்துறை
பகைவரின் முன்னனிப்படையைத் தடுப்பேன் என்று ஒரு வீரன் தனது அஞ்சாமையை வெளிப்படுத்தும் புறத்துறை
தார்ப்பாய் (பொருள்கள் நனைந்துவிடாமல் பாதுகாக்கப் பயன்படும்) தார் பூசப்பட்ட முரட்டுத் துணி
தார்ப்பாய்ச்சு வேட்டியின் முன்முனையைப் பட்டையாக மடித்துக் கால்களுக்கு இடையில் கொடுத்துப் பின்பக்கம் இழுத்துச் செருகுதல்
தார்ப்பாய்ச்சுதல்மூலைக்கச்சம் கட்டுதல்
தார்ப்பிடம்ஒரு கொடிவகை
தார்ப்பூஅரசருக்குரிய அடையாளப்பூ
தாரபரிக்கிரகம்திருமணம்
தாரம்மனைவி
திருமணநிலை
அரிதாரம்
அரும்பண்டம்
வெள்ளி
வெண்கலம்
நா
ஏழிசையுள் ஒன்று
வீணைநரம்பில் ஒன்று
விண்மீன்
நீர்
பார்வை
முத்து
பாதரசம்
சாதிலிங்கம்
எல்லை
பச்சைப்பாம்பின் நஞ்சு
எடுத்தலோசை
நிடாதசுரம்
பிரணவம்
தரா என்னும் உலோகம்
தெய்வலோக மரங்களுள் ஒன்றாகிய மந்தாரம்
தேவதாரமரம்
கயிறு
மிதுனராசி
சிற்றரத்தை
நாரத்தை
தார்மபத்தனம்மிளகு
தார்மிகன்அறச்சிந்தனையாளன்
தார்மீக (சட்டப்படியோ நியதிப்படியோ பார்க்காமல்) எது உண்மையோ நியாயமோ தர்மமோ அதன் அடிப்படையிலான
தார்யம்தாங்கப்படுவது
தாராவிண்மீன்
நாரைவகை
ஒரு வாத்துவகை
வாத்துநடை
நீர்தாரை
ஒரு சமணதேவதை
தாரா உருவத்தில் குள்ளமாக இருக்கும் வாத்து
தாராகணம்விண்மீன்கூட்டம்
தாராகிருகம்நீர்த்தாரையால் குளிர்ச்சி தருமாறு அமைத்த மாளிகை
தாராங்கம்வாள்
தாராங்குரம்ஆலங்கட்டி
தாராசந்தானம்நீர்த்தாரைபோல் நீங்காது வரும் தொடர்ச்சி
தாராட்டுதாலாட்டு
தாராட்டுதல்தாலாட்டுதல்
தாராடம்குதிரை
மதயானை
மேகம்
சாதகப்புள்
தாராதத்தம்நீர்வார்த்துப் பெண்ணைக் கொடுத்தல்
தாராதரம்மேகம்
தாராதாரம்மேகம்
தாராதீனன்மனைவிக்கு அடங்கி நடப்போன்
தாராபதம்வானம்
தாராபதிஉடுக்கள் தலைவனான சந்நிரன்
தாரையின் கணவனான வியாழன்
தாராபந்திநாண்மீன் வரிசை
தாராபலம்நாண்மீன் பலன்
தாராமூக்கன்பாம்புவகை
தாராவணிகாற்று
தாராளம்உதாரகுணம்
கொடைப்பண்பு
மிகுதி
விசாலம்
ஊக்கம்
சாதுரியம்
வெளிப்படை
தாராளம் (கொடுப்பதில்) சிக்கனமற்ற தன்மை
தாராளமாகமிகையாக : அதிகமாக
தாரிதரிப்பவன் என்னும் பொருள்படும் விகுதிவகை
நாமதாரி
தாரிவழி
முறைமை
விலைவாசி
அரிதாரம்
வண்டு முதலியவற்றின் ஒலி
தரிப்பவன் என்னும் பொருள்படும் விகுதிவகை
தாரிகம்தீர்வை
தாரிசம்ஒப்பந்தம்
நியாயமானது
தாரிணிபூமி
இலவமரம்
தாரித்தல்உடைத்தாதல்
பொறுத்தல்
தாரித்திரம்வறுமை
தாரித்திரியம்வறுமை
தாரிப்புஉதவி
மதிப்பு
தாங்கிப்பேசுதல்
மேம்படச்செய்தல்
தாரிராட்டினம்தார்நூல் சுற்றும் இயந்திரம்
தாரின்வாழ்நன்தார்நூலால் வாழ்பவனான நெசவுத் தொழிலாளன்
தாருமரம்
மரக்கிளை
மரத்துண்டு
காண்க : தேவதாரு
தாருகம்ஒரு தபோவனம், முனிவர் பலர் தவம்செய்து வாழ்ந்த சிறப்புடைய காடு
தாருகவனம்ஒரு தபோவனம், முனிவர் பலர் தவம்செய்து வாழ்ந்த சிறப்புடைய காடு
தாருகவிநாசினிதாருகனைக் கொன்ற காளி
தாருகற்செற்றாள்தாருகனைக் கொன்ற காளி
தாருகாரிதாருகனைக் கொன்ற காளி
தாருகாவனம்ஒரு தபோவனம், முனிவர் பலர் தவம்செய்து வாழ்ந்த சிறப்புடைய காடு
தாருண்ணியம்இளம்பருவம்
தாருணம்அச்சம்
தாருணிஒரு செடிவகை
தாருவனம்ஒரு தபோவனம், முனிவர் பலர் தவம்செய்து வாழ்ந்த சிறப்புடைய காடு
தாரைதாரை எனப்படுவது 12 அடி வரையான நீளத்தைக் கொண்ட ஒரு பழந்தமிழ் ஊதுகருவி. பல்வேறு சடங்குகளில் இக் கருவி பயன்படுகிறது. இக் கருவி சீரான
இடை நிற்காத இசை தருவது
தாரைஒழுங்கு
வரிசை
கோடு
அடிச்சுவடு
பெருமழை
நேராக ஓடல்
கண்மணி
கண்
கூர்மை
சிறு சின்னம்
சீலை
நீர்வீசுங்கருவி
மாட்டின் மலவாய்ப்பக்கம்
நீர் ஒழுக்கு
ஆயுதமடல்
வயிரக்குணங்களுள் ஒன்று
வழி
ஆடையின் விலக்கிழை
நீண்ட ஊதுங்குழல்
எக்காளம்
சக்கரப்படை
விண்மீன்
வாலியின் மனைவி
வியாழன் மனைவி குதிரை நடை
தாரை1ஊதக் கூடிய பகுதி குறுகியும் ஒலி வெளிவரும் பகுதி அகன்றும் இடைப்பகுதி மேல் நோக்கி நீண்டு வளைந்தும் காணப்படும் குழல் வடிவ உலோக வாத்தியக் கருவி
தாரை2(நீர், கண்ணீர் முதலியவற்றின்) கம்பி போன்ற ஒழுக்கு
தாரைகவனிகோடு உள்ள ஆடைவகை
தாரைப்பட்டுகோடுகள் அமைந்த பட்டுவகை
தாரைமழுங்கல்வயிரக்குற்றங்களுள் ஒன்று
தாரைவார்கைவிட்டுப் போக விடு
தாரைவார் (திருமணத்தில் மகளை அல்லது ஒரு பொருளைத் தானம் செய்யும்போது) கைகளில் நீரை வார்த்து ஒப்படைத்தல்
தாரைவார்த்தல்நீர்வார்த்துக் கொடுத்தல்
தொலைத்துவிடுதல்
தால்நாக்கு
காண்க : தாலாட்டு
பிள்ளைத் தமிழ் உறுப்புகளுள் ஒன்று
தால¦புலாகநியாயம்ஒரு பானைச் சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் என்னும் வழக்குப்போல ஒன்றன் ஒருபுடைத் தன்மையிலிருந்து அதன் முழு நிலையையும் அறியும் முறை
தாலகிகள்
தாலகேதனன்பலராமன்
வீடுமன்
தாலகேதனன்பனை எழுதிய கொடியை உடையோன்
பலராமன்
வீடுமன்
தாலகேதுபனை எழுதிய கொடியை உடையோன்
பலராமன்
வீடுமன்
தாலபத்திரம்பனையோலை
காதில் அணியும் சுருளோலை
தாலபத்திரிஒரு கொடிவகை
தாலப்பருவம்பிள்ளைத்தமிழ் இலக்கியத்தில் பாட்டுடைத் தலைவன் தலைவியரைத் தாலாட்டுதலைக் கூறும் பகுதி
தாலப்புல்பனை
தாலபீசநியாயம்பனை முந்தியதோ கொட்டை முந்தியதோ என்பதுபோல வழக்குரைக்கும் பீசாங்குர நியாயம்
தாலபோதம்செடிவகை
தாலம்பனைமரம்
கூந்தற்பனைமரம்
காண்க : மடல்மா
கூந்தற்கமுகு
அனுடநாள்
பூமி
நா
தட்டம்
உண்கலம்
தால வடிவிலுள்ள யானைக்காது
தேன்
உலகம்
மூன்று பிடிகொண்ட நீட்டலளவு
தாலமூலிமருந்துச்செடிவகை
தாலவட்டம்விசிறி
யானைச்செவி
யானை வால்
பூமி
தாலவ்வியம்இடையண்ணத்தில் இடைநாவின் முயற்சியால் பிறக்கும் எழுத்து
தாலவிருந்தம்பேராலவட்டம்
விசிறி
தாலாட்டு1(குழந்தையைத் தூங்கவைப்பதற்காக) தாலாட்டுப் பாடுதல்
தாலாட்டு2குழந்தையைத் தூங்கவைப்பதற்காக இனிய மெட்டுடன் பாடும் (நாட்டுப்புற அல்லது அந்தப் பாணியில் எழுதப்பட்ட) பாடல்
தாலாட்டுதல்குழந்தைகளை தொட்டிலில் இட்டு உறங்கச்செய்யப் பாட்டுப்பாடுதல்
தாலாப்புகுளம்
தாலாலம்பழிமொழி
தாலிகணவன் மணந்ததற்கு அடையாளமாக மனைவியின் கழுத்தில் கட்டும் அடையாள உரு
கீழாநெல்லி
தாலிதிருமணத்தில் கணவன் மனைவிக்குக் கழுத்தில் கட்டும் அடையாள உரு
காண்க : ஐம்படைத்தாலி
ஆமைத்தாலி
சிறுவர் கழுத்திலணியும் ஐம்படைத்தாலி : கீழ்காய்நெல்லி
மட்பாத்திரம்
பனை
பலகறை
தாலிக்கட்டுதிருமணம்
தாலிக்கயிறுமாங்கலியம் கோப்பதற்குரிய மஞ்சள் பூசிய சரடு
தாலிக்கொடிதாலி கோப்பதற்கான பொற்சரடு
தாலிக்கொழுந்துஆமைத்தாலி
பனையின் வெண்குருத்தாலான அணிகலன்
தாலிக்கோவைதாலியுருவோடு கோப்பதற்கான பலவகை உருக்கள்
தாலிகட்டுதல்திருமணம்புரிதல்
தாலிச்சரடுதாலி கோப்பதற்கான பொற்சரடு
தாலிப்பிச்சைசுமங்கலியாய் ஒருத்தி வாழுமாறு அவள் கணவன் உயிரைக் காப்பாற்றுகை
தாலிப்பொட்டுவட்டமாகச் செய்த தாலியுரு
தாலிப்பொட்டு தாலிச் சங்கிலியில் அல்லது கயிற்றில் கோக்கப்படும் மங்கல உருவம் பதிக்கப்பட்ட வட்டத் தகடு
தாலிபெருக்கிக்கட்டுகைகலியாண காலத்தில் கட்டப்பட்ட தாலியுடன் மணிகளைக் கோக்கும் சடங்கு
தாலியைப் பழைய நூலிலிருந்து வேறொரு சரட்டில் கோத்தல்
தாலிபெருகுதல்தாலிச்சரடு அறுதல்
தாலிமணிவடம்தாலியோடு மணிகள் சேர்ந்த மாங்கலியக்கொடி
தாலியம்சிவப்புப் பூமரவகை
வெள்ளைப்பூவுடைய மரவகை
மூங்கில்
பாதிரிமரம்
பொன்னிறமுள்ள பூவுடைய மரவகை
கிறித்தவ குருமார்
தாலியறுத்தல்விதவையாதல் : கைம் பெண்ணாதல்
தாலியறுத்தல்கணவனை இழந்து கைம்பெண்ணாதல்
துன்பத்துக்குள்ளாதல்
தாலுநா
அண்ணம்
தாலு(க்)கா மாவட்டத்தின் உட்பிரிவு
தாலுக்கண்ணிகொடிவகை
தாலுக்காமாவட்டத்தின் உட்பிரிவு
தாலுகாமாவட்டத்தின் உட்பிரிவு
தாலுகைமேனாப்பல்லக்கு
தாலுவுறுத்துதல்தாலாட்டுதல்
தாலூரம்சுழல்காற்று
நீர்ச்சுழல்
குங்குலிய வகை
தாவகம்வனம்
காட்டுத்தீ
தாவங்கட்டை முகவாய்
தாவசிதவமுடையவன்
தாவட்டம்சிற்பநூல் முப்பத்திரண்டனுள் ஒன்று
ஒரு கல்வகை
தாவடம்கழுத்தணிமாலை
உருத்திராக்க மாலை
பூணூலை மாலையாகத் தரிக்குமுறை
இருப்பிடம்
தாவடிபயணம்
போர்
தாண்டுகால்
தாவடித்தோணிகரைவரையில் சென்று பகைக்கப்பலை அழிக்கும் தோணி
தாவடிபோதல்படையெடுத்தல்
தாவடியிடுதல்தாவி அடியிட்டு அளத்தல்
தாவணம்விலங்குகளுக்கு கழுத்திற்குங்காலுக்கும் இடும் பூட்டுங்கயிறு
தாவணிமாட்டைப் பிணிக்குந் தாம்பு
மாடுகளைக் கூட்டமாகக் கட்டுமிடம்
சிறு பெண்களின் மேலாடை
குதிரையின் மேலாடை
காண்க : கண்டங்கத்திரி
தாவணி1(இளம் பெண்கள்) மார்பில் அணிந்துகொள்ளும் ஒரு சுற்றே வரக் கூடிய, சேலையின் பாதி நீளத்திற்கும் குறைவான ஆடை
தாவணியடித்தல்காரியமின்றி ஒருவன் வீட்டில் தங்குகை
தாவந்தம்சங்கடம்
இரக்கம்
வறுமை
ஆத்திரம்
நரகம்
தாவம்காடு
தீ
காட்டுத்தீ
வெப்பம்
மரப்புழு
துன்பம்
தாவர உண்ணி தாவரங்களை உணவாக உண்ணும் உயிரினம்
தாவர எண்ணெய் தேங்காய், கடலை, எள் முதலியவற்றிலிருந்து எடுக்கப்படும் எண்ணெய்
தாவரசங்கமம்இயங்குதிணை நிலைத்திணைப் பொருள்கள்
வீட்டுப்பண்டங்களான அசையும் பொருளும் நிலம், வீடு முதலிய அசையாப்பொருள்களும்
சிவபெருமானது திருமேனிகளாகக் கருதப்படும் இலிங்கமும் அடியார்களும்
தாவரம்மரம், செடி, கொடி போன்றவற்றை உள்ளடக்கிய உயிரினவகை, நிலைத்திணை
அவ்வகைப்பாட்டுள் அடங்கும் ஒரு தனிப்பட்ட உறுப்பு
தாவரம்நிலைத்திணைப் பொருள்
ஆதாரம்
உறுதி
மரப்பொது
இடம்
உடல்
இலிங்கம்
தாவரம் நிலத்தில் வேர்விட்டு அல்லது நீரில் மிதந்து தண்டோடும் இலைகளோடும் வளர்வது
தாவரலிங்கம்திருக்கோயிலிலுள்ள சிவலிங்கம்
தாவரவியல்தாவரங்களைப் பற்றி அறியும் பாடப்பிரிவு
தாவரவியல் தாவரங்களைப்பற்றி விவரிக்கும் அறிவியல் துறை
தாவரவியல் பூங்கா (அரிதாகக் காணப்படுபவை உட்பட) பல வகையான தாவரங்கள் காட்சிக்காக வளர்க்கப்பட்டுள்ள இடம்
தாவரன்கடவுள்
தாவரித்தல்தாங்குதல்
காப்பாற்றுதல்
தாவல்தாண்டல்
பரப்பு
வருத்தம்
தாவழக்கட்டுகால்நடைகளின் முன்னங்காலிற்கும் கழுத்திற்கும் கட்டும் கயிறு
தாவளக்காரர்தேசாந்தர வணிகர்
பொதிமாட்டுக்கார வணிகர்
தாவளம்தங்குமிடம்
மருதநிலத்தூர்
பற்றுக்கோடு
தாவளம்போடுதல்காரியமின்றி ஒருவன் வீட்டில் தங்குகை
தாவளிகம்பளம்
வெண்மை
காண்க : கண்டங்கத்திரி
தாவளியம்வெண்மை
தாவளைநோய் தணிந்திருக்கை
ஒன்றைவிட மேலாயிருக்கை
தாவனம்தூய்மைசெய்கை
தோற்றுவித்தல்
தாவாபிரச்சினை : வழக்கு : தகராறு
தாவாவழக்கு
தடை
தாவா (பெரும்பாலும் நாடுகள், மாநிலங்கள் இவற்றிற்கு இடையில்) பிணக்கு
தாவாரம்வீட்டிறப்பு, தாழ்ந்த இறப்பு
வீட்டைச் சாரப் புறத்தே சாய்வாக இறக்கப் பட்ட இடம்
தாவானலம்காட்டுத்தீ
தாவின்கிழத்திகலைமகள்
தாவுபாய்கை
செலவு
குதிரைநடை
எதிர்ப்பு
கேடு
வலிமை
பற்றுக்கோடு
துறைமுகம்
உறைவிடம்
பள்ளம்
தாவு1(கீழிருந்து மேலாகவோ இருந்த இடத்திலிருந்து மற்றோரிடத்துக்கோ) உந்திப் பாய்தல்
தாவு2(ஒருவருடைய) பலம்
தாவுதல்தாண்டுதல்
தழைத்தல்
பறத்தல்
சாய்தல்
குதித்தல்
கடத்தல்
பரத்தல்
ஊடுசெல்லுதல்
பாய்ந்து எதிர்த்தல்
அகங்கரித்தல்
கெடுதல்
ஒழிதல்
தாவுவண்ணம்தாஅவண்ணம்
இடையிட்டு வரும் எதுகையுடைய சந்தம்
தாழ்தாழ்ப்பாள்
சீப்பு
சுவர்ப்புறத்து நீண்ட உத்திரம்
தாழக்கோல், திறவுகோல்
முலைக்கச்சு
நீளம்
வணக்கம்
தாழ தாழ்வாக
தாழ்1கீழ் நோக்கி வருதல்
தாழக்கோல்தாழ்ப்பாள்
திறவுகோல்
தாழ்க்கோல்தாழக்கோல்
தாழைத் திறக்குங்கோல், திறவுகோல்
தாழங்காய்தாழைக்காய்
பயனற்றவன்
தாழங்குடை (கவிழ்ந்த தட்டுப் போன்ற அமைப்பில்) தாழை மடல்களை இணைத்துக் கைப்பிடி செருகிய மடக்க முடியாத குடை
தாழ்ச்சிகீழ்மை
தாழ்வு
தாழ்மை
குறைவு
பணிவை வெளிப்படுத்தும் சொல்
வணக்கம்
ஆழம்
இகழ்ச்சி
ஏலாமை
காலநீட்டிப்பு
தவறு
நிலைகெடுதல்
விழுதல்
தாழ்ச்சிஉயர்ச்சிசிறுமை பெருமை
தாழஞ்சங்குவாயகன்ற சங்கு
இளங்குழந்தைகளுக்குப் பால் புகட்டும் சங்கு
தாழ்த்துதல்அமிழ்த்துதல்
கீழ்ப்படுத்துதல்
குறைத்தல்
சாய்த்தல்
தாமதித்தல்
தங்கச்செய்தல்
தாழ்தல்அமிழ்ந்துதல்
சாய்தல்
குறைதல்
சரிதல்
நிலைகெடுதல்
தாமதித்தல்
தங்குதல்
தொங்குதல்
ஈடுபடுதல்
விரும்புதல்
ஆசைப்பெருக்கம்
வணங்குதல்
தாழ்ந்த மோசமான
தாழ்ந்தார்பணியுள்ளவர்
இழிந்தோர்
தாழ்ந்துகொடுத்தல்இணங்கிப்போதல்
தாழ்ந்துபடுதல்ஓரிடத்தே சேர்ந்து தங்குதல்
தாழ்ந்துபோ (ஒருவரின் அதிகாரம், பேச்சு முதலியவற்றுக்கு) பணிந்து நடத்தல்
தாழ்ந்துபோதல்ஒப்புமையில் குறைந்து போதல்
இழிந்த நிலையடைதல்
தாழ்ந்து கொடுத்தல்
தாழ்ப்பம்ஆழம்
தாழ்ப்பாள்கதவடைக்குந் தாழ்
தாழ்ப்பாள் (மூடிய கதவு திறந்துகொள்ளாமல் இருக்கும் வகையில்) கதவின் நிலையில், கதவில் உள்ள துளையினுள் அல்லது வளையத்தினுள் சென்று பொருந்தக் கூடிய விதத்தில் அமைந்திருக்கும் உலோகத் தண்டுடன் கூடிய சாதனம்
தாழ்ப்பாளர்உரிய காலத்தை எதிர்பார்த்திருப்பவர்
தாழ்ப்புஇறக்குகை
நீரில் அமிழ்த்துகை
புதைக்கை
தாமதம்
தாழ்புயல்காலிறங்கின மேகம்
தாழம்ஓசை முதலியவற்றின் தாழ்வு
அமைதி
தாமதம்
தாழம்படுதல்ஓசை தாழ்ந்துவருதல்
தாழம்பூகேதகை
தாழை
தாழம்பூ தாழையின் மணம் மிகுந்த வெளிர் மஞ்சள் நிற மடல்
தாழ்மைபணிவு
இழிவு
தாமதம்
வறுமை
கீழ்மை
தாழ்மை (-ஆக, -ஆன) (ஏதேனும் ஒன்றைத் தெரிவிக்கையில்) பணிவு
தாழ்வடம்கழுத்தணி
உருத்திராக்கமாலை
தாழ்வர்மலையடிவாரம்
தாழ்வரைமலையடிவாரம்
தாழ்வறைநிலவறை
தாழ்வாய்தாழ்வாய்க்கட்டை
மோவாய்
தாழ்வாய்க்கட்டைமோவாய்
தாழ்வாரம்வீட்டிறப்பு, தாழ்ந்த இறப்பு
வீட்டைச் சாரப் புறத்தே சாய்வாக இறக்கப் பட்ட இடம்
தாழ்வாரம் (வீடு, கட்டடம் முதலியவற்றின் முன்புறத்தில்) சாய்வாக நீட்டிக்கப்பட்ட கூரையின் கீழ் உள்ள பகுதி
தாழ்வுபள்ளம்
குறுமை
அவமானம்
குற்றம்
தொங்கல்
மலையடிவாரம்
தங்குமிடம்
அடக்கம்
வணக்கம்
துன்பம்
தாழ்வு (-ஆக, -ஆன) குறைந்த உயரம்
தாழ்வுணர்ச்சி/தாழ்வு மனப்பான்மை மற்றவர்களைவிடத் தான் தாழ்ந்தவன் என்ற எண்ணம்
தாழறைசிறிய அறை
தாழிவாயகன்ற சால்
இறந்தோரைப் புதைக்க உதவும் பாண்டம்
வைகுண்டம்
சாடி
பரணிநாள்
அரிதாரம்
சிவதை
கடல்
தாழிசைதரவினின்றும் சுருங்கியதாய் வருவது பாவினங்களுள் ஒன்று
தாழிடு (கதவை) தாழ்ப்பாள்மூலமாக அடைத்தல்
தாழைசெடிவகை
தென்னைமரம்
தென்னம்பாளை
தாழை புதராகப் படர்ந்து வளரும் மணம் மிகுந்த நீண்ட மடல்கள் உள்ள ஒரு வகைத் தாவரம்
தாள்கால்
மரம் முதலியவற்றின் அடிப்பகுதி
பூ முதலியவற்றின் காம்பு
வைக்கோல்
முயற்சி
தாழ்ப்பாள்
படி
திறவுகோல்
ஒற்றைக் காகிதம்
சட்டையின் கயிறு
விளக்குத்தண்டு
விற்குதை
ஆதி
கடையாணி
வால்மீன்
சிறப்பு
கொய்யாக்கட்டை
தாடை
கண்டம்
தாள வாத்தியம் (தவில், மிருதங்கம் போன்ற) தட்டி வாசிக்கும் தோல் கருவி
தாள்1(எழுதுதல், அச்சடித்தல் முதலியவற்றுக்கான) மரக் கூழ், கரும்புச் சக்கை முதலியவற்றிலிருந்து தயாரிக்கப்படுவதும் தக்க வடிவத்தில் வெட்டப்பட்ட பரப்புடையதுமான மெல்லிய பொருள்
தாள்2(நெல், கம்பு முதலிய) பயிர்களின் கதிர் தவிர்ந்த பாகம்
தாள்3பாதம்
தாள்4தாழ்ப்பாள்
தாளக்கட்டுஇசை ஒத்து அமைகை
தாளக்கட்டு தாளத்தோடு சேர்ந்து ஆட வேண்டிய முறை
தாளக்கம்அரிதாரம்
தாளகம்அரிதாரம்
தாளஞ்சொல்லுதல்பாட்டுக்கு ஏற்பச் சுரம் பாடுதல்
கூத்தில் சுரக்கட்டுப் பாடுதல்
தாளடிகதிர்த்தாள்
கதிரை இரண்டாம் முறை அடிக்கை
முதல் விளைவு எடுத்ததும் நடக்கும் வேளான்மை
இருபூநிலம்
சாகுபடிக்காலம்
தாளடி குறுவைக்குப் பிறகு பயிரிடப்படும் இரண்டாவது நெல் சாகுபடி
தாளடிநடவுமுதற்போகம் அறுவடையானபின் வயலை உழுது நடுகை
தாளப்பிரமாணம்இசைத் தாளவறுதி
காண்க : தாளப்பிராணம்
தாளப்பிராணம்காலம்
மார்க்கம்
கிரியை, அங்கம்
கிரகம், சாதி, களை, இலயை, யதி, பிரத்தாரம் என்னும் தாளத்துக்குரிய உறுப்புகள்
தாளம்தாளம் எனப்படுவது ஒரு கஞ்ச வகை தமிழர் இசைக்கருவி. இதற்கு சிங்கி, மணி, ஜாலர் என வேறு பெயர்களும் உள்ளன
அரிதாளம்,அருமதாளம்,சமதாளம்,செயதாளம்,சித்திர தாளம்,துருவ தாளம்,நிவர்த்த தாளம்,படிம தாளம்,விட தாளம்
துருவம்,மட்டியம்,ரூபகம்,சம்பை,திரிபுடை,ஹடதாளம்,ஏகதாளம்
தாளம்பாட்டின் காலத்தை அறுதியிட்டு அளக்கும் அளவு
கைத்தாளக் கருவி
பனைமரம்
கூந்தற்பனைவகை
அரிதாரம்
தாளத்திற்கு இசையக் கூறும் அசைகள்
காண்க : தாளிசபத்திரி
தாளம் (இசை) அட்சரக் காலங்களைக் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் கொண்ட சேர்க்கை
தாளம் போடுபிறர்க்கு ஒத்துப் போ : துன்பப் படு
தாளம்போடு2(அடிப்படைத் தேவைக்கே) மிகவும் திண்டாடுதல்
தாளம்போடுதல்தாளங் கொட்டுதல்
வறுமையால் துன்புறுதல்
விடாது கெஞ்சுதல்
தாளம்மைபொன்னுக்குவீங்கி
தாளமானம்தாளவளவு. இனித் தாளமானத் திடையே நின்றொலிக்கும் (மலை பது
9
உரை)
தாளமானம்தாள அளவு
தாளவொற்றுசதி
தாளவுறுப்புகளைத் தவறாது கணக்கிட்டுப் போடும் தாளகதி
தாளன்பயனற்றவன்
தாளாண்மைஊக்கம்
விடாமுயற்சி
தாளாமல்/தாளாத தாங்க முடியாமல்/தாங்க முடியாத
தாளாளர் (தனியார் கல்வி நிறுவனங்களில்) கல்வி சாராத பொறுப்புகள் அனைத்தையும் நிர்வகிப்பவர்
தாளாளன்ஊக்கமுள்ளவன், முயற்சியுடையவன்
தாளிபனைமரம்
கூந்தற்பனைவகை
மருந்துச்செடிவகை
ஒரு கொடிவகை
அனுடநாள்
மரவகை
மண்ணால் செய்த விளக்கின் அகல்
தாளி கொதிக்கும் எண்ணெய்யில் படபடவென்று பொரியும் கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு முதலியவற்றை மணம் சேர்ப்பதற்காக (குழம்பு, சட்னி போன்றவற்றோடு) கலத்தல்
தாளிக்கம்தழைப்பு
திடன்
தாளிக்கைகறிக்குக் கடுகு முதலியவற்றை மணமுண்டாகும்படி யிடுதல்
உயர்ந்த விலை
தாளிகைஇதழ்
செய்தித்தாள், பத்திரிகை
தாளிசபத்திரிஒரு மருந்துச்சரக்கு, பெரிய இலவங்கப்பட்டை மரம்
சிறுமரவகை
தாளிசம்ஒரு செடிவகை
தாளித்தல்கடுகு முதலியன இட்டு நெய்யில் வறுத்துக் குழம்பு முதலியவற்றில் சேர்த்தல்
மருந்தைச் சுவைப்படுத்துதல்
புனைந்துரைத்தல்
சுண்ணாம்பைக் குழைத்தல்
கண்டித்தல்
செருக்குக்கொள்ளுதல்
தன் நிலைமைக்கு மீறிப் பகட்டமாக வாழ்தல்
தாளித்துக்கொட்டுதல்கடுகு முதலியவற்றை நெய்யில் வறுத்துக் குழம்பு முதவியவற்றிற்கு இடுதல்
தாளிதம்கறி, குழம்பு முதலியவற்றிற்கு நறுமணமுண்டாக்கக் கடுகு முதலியவற்றைப் பொரித்துக் கொட்டுதல்
தாளிதம் தாளித்தல்
தாளிப்பனைகூந்தற்பனைவகை
தாளிப்புகறி, குழம்பு முதலியவற்றிற்கு நறுமணமுண்டாக்கக் கடுகு முதலியவற்றைப் பொரித்துக் கொட்டுதல்
தாளிம்பம்நுதலணிவகை
தாளியடித்தல்நெருக்கமாய் முளைத்த பயிர்களை விலக்குவதற்காகவும், எளிதில் களையெடுப்பதற்காகவும் பல முனைகளையுடைய பலகையால் உழுது பண்படுத்துதல்
தாளுதல்இயலுதல், பொறுத்தல்
விலைபெறுதல்
தாளுருவிஒரு காதணிவகை
தாற்பரியம்பொருள்
விவரம்
நோக்கம்
ஆவல்
பாராட்டு
தாற்றுக்கோல்இரும்பு முள்ளையுடைய கோல்
அங்குசம்
தாற்றுதல்கொழித்தல்
தரித்தல்
தாற்றுப்பூகொத்துப்பூ
தாறுவாழை முதலியவற்றின் குலை
பின்புறக்கச்சக்கட்டு
இரேகை
வரையில்
உண்டை நூல் சுற்றும் கருவி
முட்கோல் : மாடோட்டும் கோலிலுள்ள முள்
அங்குசம்
விற்குதை
கீல் எண்ணெய்
தாறுக்கண்டுஉண்டை நூல் கண்டு
தறிநாடா
தாறுகன்னிவெள்ளைக் காக்கணங்கொடி
தாறுதாறாய்க்கிழித்தல்சிறு துண்டுகளாகக் கிழித்தல்
தாறுபாய்ச்சிக்கட்டுதல்மூலக்கச்சம் கட்டுதல்
தாறுமாறாகஒழுங்கற்ற நிலையில்
தாறுமாறாக/தாறுமாறான முறையும் ஒழுங்கும் இல்லாமல்/முறையும் ஒழுங்கும் இல்லாத
தாறுமாறாய்ப் பேசுதல்முன்பின் மாறுபடப்பேசுதல்
பிதற்றுதல்
வைதல்
தாறுமாறுஒழுங்கின்மை
குழப்பம்
எதிரிடை
முறையின்மை
மரியாதைக்குறைவு
தான்படர்க்கை யொருமைப்பெயர். தன்னைத் தலையாகச் செய்வானுந் தான் (நாலடி, 248)
சுயம். தானாகப் படித்தவன்
தேற்றச்சொல். உனைத் தான் நோக்கி நிற்கும் (வெங்கைக்கோ. 41)
அதைச்சொல். தாந்தான் கின்று நின்றசைமொழி (நன்.441). அதுவன்றி இஃது ஒன்று என்று பொருள்படுவதோர் இடைச்சொல். (திருக்கோ. 382, உரை.)
தான் தோன்றித்தனம்கட்டுப் பாடின்றி தன்னிச்சையாக : ஒழுங்கு முறையில்லாது
தானக்கணக்குகோயில் உத்தியோகங்களுள் ஒன்று
தானக்காரர்கோயிற் சொத்துகளை மேற்பார்வையிடுபவர்
தானக்கைதகுந்த இடம்
உடம்பின் உயிர் நிலைப் பகுதி
தானகம்ஒரு கூத்துவகை
பண்ணினை விவரித்தல்
தான்குறியிடுதல்உலகத்து வழக்கமின்றித் தானே ஒரு பெயரிட்டு ஆளுகையாகிய உத்தி
தானசாசனம்தானம் கொடுத்தற்குரிய பத்திரம்
தானசீலம்கொடைக்குணம்
தானசீலன்ஈகையாளன்
தானசூரன்பெருங்கொடையாளி
தானத்தார்கோயில் அதிகாரிகள்
தானத்தான்சிவாலயத்தில் பூசை செய்யும் குருக்கள்
பரம்பரையாக வந்த தலைவன்
தானதருமம்ஈகை
தான்தோன்றித்தனம் எந்த ஒரு கட்டுப்பாடும் ஒழுங்கும் இல்லாமல் தன் இஷ்டப்படி செயல்படும் விதம்
தானநிலைஇசைக் கூறுபாடு
தானபத்திரம்தானம் கொடுத்தற்குரிய பத்திரம்
தானபத்திரிகைதானம் கொடுத்தற்குரிய பத்திரம்
தானப்பிரமாணம்தானம் கொடுத்தற்குரிய பத்திரம்
தானப்பெருக்கம்பத்து, நூறு, ஆயிரம் முதலிய எண்களால் பெருக்குகை
மனக்கோட்டை கட்டுகை
தானப்பொருத்தம்நூலைத் தொடங்கும் செய்யுளிலுள்ள முதன்மொழிப் பொருத்தம்
தானம்கொடை
தானம்இடம்
இருப்பிடம்
பதவி
கோயில்
இருக்கை
சக்தி
துறக்கம்
செய்யுட் பொருத்தத்தில் வரும் நிலைகள்
எழுத்துப் பிறக்குமிடம்
எண்ணின் தானம்
நன்கொடை
யானை மதம்
நால்வகை உபாயத்துள் ஒன்றாகிய கொடை
குளித்தல்
இசைச்சுரம்
சாதக சக்கரத்திலுள்ள வீடு
ஆற்றலில் சமமாயிருக்கை
இல்லறம்
மகரவாழை
தானம்1(சேவை அல்லது நன்மை செய்யும் நோக்கத்தில்) தன்னிடம் இருப்பதை அல்லது தன்னால் முடிந்ததை எந்த விதப் பயனையும் எதிர்பார்க்காமல் பிறருக்கு வழங்குதல்
தானம்பாடுதல்ஒரு பண்ணினைச் சுரமுறையால் விவரித்துப் பாடுதல்
தான்மிகன்அறச்சிந்தையாளன்
தானவண்ணம்ஓர் இசைப்பாட்டுவகை
தானவர்தனு என்பவளின் வழிவந்த அசுரர்
வித்தியாதரர்
தானவள்அசுரப்பெண்
தானவன்சந்திரன்
அசுரன்
தானவாரிஆசுரர்களுக்குப் பகைவனான திருமால்
இந்திரன்
தானவிச்சைவித்தையின் துறைகள்
தானவீரன்பெருங்கொடையாளி
தான்றிதான்றிமரம்
மருதோன்றி
திரிபலையுள் ஒன்று
எல்லை
தான்றோன்றிதானாகத் தோன்றியது
சுதந்தரன்
கடவுள்
தானாகதனியாக
தன் விருப்பம்போல்
தானாகரன்தானத்திற்கு இருப்பிடமான பெருங்கொடையாளி
தானாதல்சுதந்தரனாதல்
ஒன்றுபடுதல்
தானாதிகாரிகொடைக்குரிய அதிகாரி
தானாதிபதிபடைத்தலைவன்
தூதன்
நடு நிலையாளன்
தானாபத்தியம்தூது
நடுவுநிலைமை
ஆசாரியபதவி
தானாபதிபடைத்தலைவன்
தூதன்
அந்தப்புரத் தூதி
தானாமானம்இருக்கும் பதவியால் ஏற்படும் பொருமை
தானிதானத்திலுள்ளது
இடத்திலிருப்பது
இருப்பிடம்
பண்டசாலை
கொடுப்போன்
தானிகம்கோயிலுக்குப் பரம்பரையாயுள்ள உரிமை
கோயில் செயல்களைக் கண்காணிக்கும் உத்தியோகம்
கொத்துமல்லி
தானிகன்கோயில் செயல்களைக் கண்காணிப்பவன்
தானிகைகொத்துமல்லி
தானிப்பொட்டுபதர்
அந்துப்பூச்சி
பயிர் நோய்வகை
தானியகோட்டகம்தானியக் களஞ்சியம்
தானியங்கி (இயந்திரம், கருவி முதலியவற்றைக் குறித்து வருகையில்) மனிதனால் தொடர்ந்து இயக்கப்படாமல் தானாக இயங்கக் கூடிய அல்லது குறிப்பிட்ட சில செயல்களை மட்டும் தானாகவே தொடர்ந்து நிகழ்த்தக் கூடிய
தானியசாரம்தூற்றின நெற்பொலி
தானியதவசம்தானியமாகிய செல்வம்
தானியம்உழுந்து
நெல்
எள்
கடலை
கொள்ளு
அவரை
கோதுமை
துவரை
பயறு
தானியம்நெல் முதலியன
கொத்துமல்லி
தானியம் (உணவுப் பொருளாகப் பயன்படும்) நெல், கோதுமை, கம்பு முதலிய பயிர்களின் மணிகள்
தானியராசன்கோதுமை
கொத்துமல்லி
தானியலட்சுமிதானியமாகிய செல்வத்துக்குரிய திருமகள்
தானியாகுபெயர்இடத்தில் உள்ள பொருளின் பெயர் இடத்திற்கு ஆவது
தானீகம்கோயில்
செயல்களைக் கண்காணிக்கும் உத்தியோகம்
தானுகாற்று
கொடையாளன்
வெற்றியாளன்
தானுந்துவிலங்குகள் ஏதும் இழுத்துச் செல்லாமல் தானே உந்தப்பெற்று செல்லும் வண்டி. இவ்வண்டி நகர்வதற்கான உந்துவிசையை மின்சாரம் அல்லது வேதியியல் வினையால் பெறும் ஆற்றல் போன்ற ஏதேனும் ஒருவகையான ஆற்றல் தருகின்றது. மிகப்பெருபான்மையான தானுந்துகள் பெட்ரோலியம் (எரியெண்ணெய் அல்லது கன்னெய்) எரிப்பால் உந்தப்பெறும் உள்ளெரி பொறியால் இயங்குகின்றன (2010 ஆம் ஆண்டு)
தானூரம்சுழல்காற்று
தானெடுத்துமொழிதல்முப்பத்திரண்டு உத்திகளுள் ஒன்றாகிய முன்னோர் மொழியை எடுத்தாளுதல்
தானைமூலப்படை,கூலிப்படை,நாட்டுப்படை,காட்டுப்படை,துணைப்படை,பகைப்படை
வேற்படை,வாட்படை,விற்படை,தேர்ப்படை,குதிரைப்படை,யானைப்படை
தானைபடை
ஆயுதப்பொது
ஆடை
மேடைத் திரைச்சீலை
முசுண்டி என்னும் ஆயுதம்
தானைநிலைபகைவர் அஞ்சுதற்குரிய காலாட்படையின் நிலைமை கூறும் புறத்துறை
இருபக்கத்துப் படையும் புகழும்படி போர் செய்த வீரனது திறத்தைக் கூறும் புறத்துறை
தானைமறம்போர் செய்யவந்த இருவகைப் படையும் போர் செய்து அழியாதபடி காத்த வீரன் ஒருவனது உயர்ச்சி கூறும் புறத்துறை
சேனையின் அஞ்சாமையைப் புகழ்ந்து பகைவர் அழிந்ததற்கு இரங்குதலைக் கூறும் புறத்துறை
உயிர்க்கேடுகட்கு அஞ்சாது பூசலுக்கு முற்படும் வேந்தனது சிறப்புக்கூறும் புறத்துறை
தானைமாலைஅரசனுடைய முன்னணிப்படையை ஆசிரியப்பாவால் புகழ்ந்து பாடும் இலக்கியவகை
தானையம்கோட்டைக்குள்ளிருக்கும் படை
பாளையம்
மந்தை
தாஜா பண்ணுதல்ஒருவரை மகிழ்வித்தல்
தாஜாபண்ணு (இனிமையாகப் பேசி அல்லது மகிழ்விக்கும்படியான காரியங்கள் செய்து ஒருவரை) தன் வழிக்கு ஒத்துவரச்செய்தல்
திஓர் உயிர்மெய்யெழுத்து(த்+இ)
திக்கங்கம்எட்டுத்திக்குப் பாலகர் குறி
திக்கசம்எட்டுத் திக்கிலுமுள்ள யானைகள்
திக்கம்இளயானை
திக்கயம்எட்டுத் திக்கிலுமுள்ள யானைகள்
திக்கரன்இளைஞன்
திக்கரிஇளம்பெண்
குமரி
திக்கரித்தல்மறுத்தல்
வெறுத்தல்
திக்கரைமுருக்கு
திக்கற்ற பொருளாதார வசதியோ தன்னை ஆதரிப்பவரோ இல்லாத
திக்கற்றவன்கதியற்றவன்
திக்காதிக்குபல திசையிலும்
திக்காரம்நிந்தை
இகழ்ச்சி
பிடிவாதம்
திக்கிடுதல்அச்சமுறுதல
நடுக்குறல்
திக்கித் திணறுதிக்கு முக்காடு : சிக்கலில் தவி
திக்கித்திணறு (ஒன்றைச் செய்வதில் அல்லது சிக்கலில் மாட்டிக்கொண்டு) அதிகச் சிரமப்படுதல்
திக்கியானைஎட்டுத் திக்கிலுமுள்ள யானைகள்
திக்கிராந்தம்கூத்துவகை
திக்குதிசை
புகலிடம்
வாய்த்தெற்று
சமயம்
காண்க : கொடிவேலி
திக்கு பாலகர் யானைகிழக்கு இந்திரன் ஐராவரம்
தென் கிழக்கு அக்கினி புண்டரீகம்
தெற்கு இயமன் வாமனம்
தென்மேற்கு நிருதி குமுதம்
மேற்கு வருணன் அஞ்சனம்
வடமேற்கு வாயு புட்பதந்தம்
வடக்கு குபேரன் சாருவபூமம்
வட கிழக்கு ஈசானன் சுப்ரதீபம்
திக்கு1(பேச்சு உறுப்பின் குறைபாடு காரணமாக அல்லது துக்கம், அதிர்ச்சி முதலியவற்றின் காரணமாக) சொற்கள் தடைபடுதல்
திக்கு2திசை
திக்குக்கட்டுபாதுகாப்புக்காகத் திக்குத்தேவதைகளை மந்திரத்தால் கட்டுப்படுத்தி நிறுத்துகை
திக்குக்கெடுதல்திசை தெரியாது மயங்குதல்
உதவியற்றுத் திரிதல்
திக்குத்திக்கெனல்அச்சத்தால் நெஞ்சு பதைத்தற்குறிப்பு
தாளக்குறிப்பு
திக்குதல்சொற்கள் தடைப்படத் தெற்றியுச்சரித்தல்
சொற்குழறிப் பேசுதல்
திக்குப்பந்தனம்பாதுகாப்புக்காகத் திக்குத்தேவதைகளை மந்திரத்தால் கட்டுப்படுத்தி நிறுத்துகை
திக்குப்பலிதிக்குத் தேவதைகளுக்கு இடும் பலி
திக்குப்பாலகர்எண்திக்குப்பாலகர்
இந்திரன்
திக்குப்பேச்சுதெற்றிப் பேசும் சொல்
திக்குபாலகர்அக்கினிபகவான்
திக்குமாறாட்டம்திசை தடுமாறுதல்
திக்குமுக்காடு மிகவும் திணறுதல்
திக்குமுக்காடுதல்மூச்சுவிட முடியாமல் திணறுதல்
திக்குமுக்குமூச்சு முட்டுகை
திக்குவாய்குளறுவாய்
தெற்றிப் பேசுபவன்
திக்குவாய் திக்கிப் பேசும் குறை
திக்குவாயன்வாய் தெற்றிப் பேசுபவன்
திக்குவிசயம்அரசர்கள் தம் பெருமை விளங்க எல்லாத் திசைகளிலும் வெற்றிபெறுகை
திக்குறுகாட்டு முருங்கைமரம்
திக்கென் (எதிர்பாராத செய்தி, நிகழ்ச்சி முதலியவற்றால் அல்லது நிகழ்ச்சியின் பாதிப்பால்) திடீரென்று பயம் தோன்றுதல்
திகசம்வேள்விவகை
ஒரு மருந்துச் சரக்கு
அப்பிரகம்
திகட்டு (ஒரு அளவுக்கு மேல் உண்ண முடியாதபடி) இனிப்புப் பொருளை எதிர்மறுக்கும் நிலை ஏற்படுதல்
திகதிநாள்
திகதிதேதி
திகந்தம்திக்கின் முடிவு
திகந்தராளம்வானம்
திக்பிரமைதிகைப்பு : சுய உணர்வில்லாமை
திக்பிரமை சுய உணர்வு முழுவதையும் இழந்துவிடும் வகையிலான நிலை
திகம்மிகுதி
புலித்தோல்
அவாவறுத்தல்
திகம்பரம்அம்மணம்
திகம்பரன்ஆடையணியாதவன்
கதியற்றவன்
நிருவாண சந்நியாசி
சமணமுனிவன்
அருகன்
சிவன்
திகம்பரிதிகம்பரனின் மனைவியான பார்வதி
திகர்வேறு. திகர் ஜில்லா
திகரடிசோர்வு
மூச்சடைப்பு
திகரம்சோர்வு
ஈளை
அவா
திகழ்ஒளி
தோற்றம்
திகழ் (ஒன்று ஓர் இடத்தில்) பொலிவுடன் இருத்தல்
திகழ்ச்சிஒளி
தோற்றம்
திகழ்த்துதல்விளக்குதல்
விளங்கக் காட்டுதல்
அழகுறுத்தல்
திகழ்தல்விளங்குதல்
சிறப்புறுதல்
உள்ளடக்கிக் கொள்ளுதல்
திகழ்வுவிளக்கம்
ஒளி
திகளர்கன்னட நாட்டார் தமிழருக்கு வழங்கும் பெயர்
திகாந்தம்திக்கின் முடிவு
திகிர்நடுக்கம்
பலிச்சடங்கில் பயன்படுத்தும் கயிறு
திகிரிSee திகர். (C. G.)
திகிரிவட்டவடிவு
உருளை
சக்கரப்படை
தண்டசக்கரம்
அரசாணை
வண்டி
தேர்
சூரியன்
மலை
மூங்கில்
வேறு
திகிரிக்கல்சக்கரவாளகிரி
ஆட்டுக்கல்
கோரோசனை
திகிரிகைசக்கரம்
குயவன் சக்கரம்
திகிரிப்புள்சக்கரவாகப் பறவை
திகிரியான்சக்கரப்படை தாங்கிய திருமால்
திகில்அச்சம், பீதி
திகில் (பயம் நிறைந்த காட்சி பார்ப்பவரின் மனத்தில் எழுப்பும்) கலக்க உணர்வு
திகில்படுதல்பேரச்சங்கொள்ளுகை
திடுக்கிடுதற்குறிப்பு
திகில்பிடித்தல்பேரச்சங்கொள்ளுகை
திடுக்கிடுதற்குறிப்பு
திகிலெனல்பேரச்சங்கொள்ளுகை
திடுக்கிடுதற்குறிப்பு
திகுதிகு என்றுகடுமையான வலியோடு வருந்தும் குறிப்பு
திகுதிகு-என்று (தீ) கடும் வெப்பத்துடன் வேகமாக/(புண்) கடும் வலியுடன்
திகுதிகெனல்ஓர் ஒலிக்குறிப்பு
புண்ணெரிச்சற்குறிப்பு
நெருப்புப் பற்றியெரியுங்குறிப்பு
சினக்குறிப்பு
விரைவுக்குறிப்பு
நீரொலிக்குறிப்பு
அச்சக்குறிப்பு
திகைதிகைப்பு
ஈளை
மயக்கம்
தேமல்
திசை
திகை1மலைத்தல்
திகை2(பெண்ணுக்கு வரன்) தகைதல்
திகை3(எதிர்பாராமல் நிகழ்வதை அல்லது இயல்புக்கு மாறாக இருப்பதை) உடனடியாகப் புரிந்துகொண்டு செயல்படமுடியாத நிலைக்கு உள்ளாதல்
திகைத்தல்மயங்குதல்
அடங்குதல்
சோர்தல்
திகைதல்முடிவுறுதல்
தீர்மானமாதல்
திகைதிதேதி
திகைப்புபிரமிப்பு
ஈளை
திகைப்பு (ஒரு நிலைமையை) உடனடியாகப் புரிந்துகொண்டு செயல்படமுடியாத நிலை
திகைப்பூடுமிதித்தவர்களை மயங்கச் செய்யும் ஒரு பூண்டுவகை
திகைப்பூண்டுமிதித்தவர்களை மயங்கச் செய்யும் ஒரு பூண்டுவகை
திங்கட்கண்ணியன்சந்திரனை முடியிற்கொண்டவனான சிவன்
திங்கட்கிழமைசந்திரனுக்கு உரியதான நாள்
வாரத்தின் இரண்டாம் நாள்
திங்கட்குடையோன்சந்திரனைக் குடையாகக் கொண்ட மன்மதன்
திங்கட்குலன்சந்திரகுலப் பாண்டியன்
திங்கட்குழவிபிறைச்சந்திரன்
திங்கண்முக்குடையோன்அருகன்
திங்கணாள்சந்திரனை அதிதேவதையாகக் கொண்ட மிருகசீரிடம்
திங்கள்நாட்களின் பெயர்களில் ஒன்று (திங்கட் கிழமை)
சந்திரன், நிலா, நிலவு, மதி
ஒரு கால அளவு, 28 தொடக்கம் 31 நாட்கள் கொண்டது
சந்திரன் பூமியை ஒருமுறை சுற்றிவர எடுக்கும் காலம். (சந்திர மாதம்)
சூரியன் ஒவ்வொரு இராசி ஊடாகச் செல்வதற்கு எடுக்கும் காலம். (சூரிய மாதம்)
திங்கள்சந்திரன்
மாதம்
திங்கட்கிழமை
பன்னிரண்டு
திங்கள் (உ.வ.) சந்திரன்
திங்கள்மணிசந்திரன் ஒளியில் நீர் சுரப்பதாகிய கல்
திங்ஙுவினைமுற்று விகுதிகள்
திசாதிசைவேறுபட்ட திசைகள்
திசாமுகம்திக்கு
திசாயம்குங்கிலியம்
திசாலம்பொழுது
திசிதிசை
திசிலன்இராக்கதன்
சந்திரன்
திசு குறிப்பிட்ட செயல்பாட்டை நிகழ்த்துவதற்கான ஒத்த வடிவ உயிரணுக்களின் தொகுப்பு
திசைதிக்கு
கோள் ஆட்சிக்காலம்
நற்பேற்றுக்காலம்
திரி
நிலைமை
அதிகாரத்துக்குட்பட்ட இடம்
ஏழாம் வேற்றுமைச் சொல்லுருபு
திசை சூரியன் உதிப்பதையும் மறைவதையும் அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படும் பக்கம்
திசைக்கல்எல்லைக்கல்
திசைகட்டுதல்திக்குக்காட்டுதல்
திசைகாவல்நாட்டின் அமைதியைக் காப்போன்
திசைகாவல் வரி
திசைச்சொல்தமிழ்நாட்டுக்கு அப்பால் உள்ள பிற பகுதிகளில் பேசப்படும் மொழிகளிலிருந்து வந்து தமிழ்மொழியில் கலந்து வரும் சொற்கள்
திசைச்சொல்செந்தமிழ் நிலத்தைச் சேர்ந்த பன்னிரு நிலப் பகுதிகளிலிருந்து தமிழில் வந்து வழங்கும் சொல்
திசைச்சொல் பண்டைத் தமிழகத்தை ஒட்டியிருந்த நிலப் பகுதிகளிலிருந்து வந்து வழங்கிய சொல்
திசைத்தல்மயங்குதல்
திசைதப்புதல்வழிதவறுதல்
திசைநாகொடிவேலிமரம்
திசைநாற்கோணம்நான்கு கோணத்திக்குகள்
திசைப்பாலகர்எண்திக்குப்பாலகர்
இந்திரன்
திசைப்புதிகைப்பு
ஈளை
திசைப்புரட்டன்திசைகளை மாற்றுவோன்
பெரும் பொய்யன்
திசைபோதல்எங்கும் பரவுதல்
திசைமானி எப்போதும் வடக்குத் திசையையே காட்டும் முள்ளை உடைய (திசை அறிவதற்கான) கருவி
திசைமுகன்நான்முகனான பிரமன்
திசைமொழிசெந்தமிழ் நிலத்தைச் சேர்ந்த பன்னிரு நிலப் பகுதிகளிலிருந்து தமிழில் வந்து வழங்கும் சொல்
திசையடித்தல்நல்லூழ் வாய்த்தல்
திசையானைஎட்டுத் திக்கிலுமுள்ள யானைகள்
திசையோனிகொடி, புகை, சிங்கம், நாய், இடபம், கழுதை, யானை, காகம் என்னும் எண்திசைக் குறிகள்
திட உணவு (திரவமாக இல்லாமல் மென்று சாப்பிடக் கூடியதாக இருக்கும்) இட்லி, சாதம் போன்ற உணவு
திடகாத்திரம்கட்டுடல்
உடற்கட்டு
திடகாத்திரம்கட்டுள்ள உடல்
திடகாத்திரம் ஆரோக்கியம் நிறைந்த உடல் அமைப்பு
திட்குதல்மனங்குலைதல்
திடசித்தம்உறுதியான மனம்
திட்ட வட்டம்உறுதியான : தெளிவான
திட்டக்குழு அரசு மேற்கொள்ள வேண்டிய சமூகப் பொருளாதார வளர்ச்சித் திட்டங்களை வகுத்துக் கொடுக்கக் கூடிய வல்லுநர்கள் அடங்கிய குழு
திட்டஞ்செய்தல்கட்டளையிடுதல்
ஏற்பாடுசெய்தல்
திட்டப்படுத்து உறுதிப்படுத்துதல்
திட்டம்காணப்படுவது
நிலவரம்
கட்டளை
செவ்வை
ஏற்பாடு
மதிப்பு
உறுதி
நிறைவு
கட்டளை அளவு
அரசிறை மதிப்பு
செலவு மதிப்பு
சாகுபடி மதிப்பு முதலியன
திட்டம் (தனி நபர்) ஒரு செயலை அல்லது (அரசு போன்றவை) சமூகப் பொருளாதார வளர்ச்சிப் பணிகளைக் குறிப்பிட்ட காலத்தில் செய்து முடிப்பதற்கு உரிய வழிமுறைகளை ஆலோசித்துத் தயாரிக்கும் செயல்முறை அல்லது ஏற்பாடு
திட்டவட்டம்செவ்வை
ஏற்பாடு
உறுதி
திட்டவட்டம்-ஆக/-ஆன உறுதியாக
திட்டனம்இலுப்பைமரம்
திட்டாணிமரத்தைச் சுற்றிய மேடை
திட்டாந்தப்பேச்சுஉறுதிவார்த்தை
கற்பனையாகப் பேசும் பேச்சு
திட்டாந்தப்போலிஇயைபில்லாத எடுத்துக் காட்டு
திட்டாந்தம்எடுத்துக்காட்டு
உறுதி
திட்டிதிட்டிவாயில்
மேடு
துவாட்டா என்னும் தேவதச்சன்
பலகணி
பார்வை
காண்க : மஞ்சிட்டி
திருட்டிப்பொட்டு
கண்ணேறு தினை
மூலைகளில் தேர் திரும்பும்போது அதன் வடத்தை இழுப்பதற்கு வசதியாக விடப்பட்ட சந்து
திட்டி வாசல்கோயில் வெளிக் கதவினுள் பொருத்தப்படும் சிறு கதவு
திட்டித்தம்பம்கண்கட்டுவித்தை
திட்டித்தல்புதிதாக உண்டாக்குதல்
திட்டிப்பொட்டுகண்ணேறு படாமலிருக்கக் கன்னத்தில் வைக்கும் மைப்பொட்டு
திட்டிவாசல்பெரிய கதவுகள் சாத்தப்படும் போது உட்செல்வதற்கு உதவும் சிறிய வாயில்
சிறிய வாயில்
திட்டிவாசல் (கோயில், கோட்டை முதலியவை அடைத்திருக்கும்போது ஆட்கள் உள்ளே சென்று வரும் வகையில்) பெரிய கதவில் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கும் சிறிய திறப்பு அல்லது வாயில்
திட்டிவாயில்பெரிய கதவுகள் சாத்தப்படும் போது உட்செல்வதற்கு உதவும் சிறிய வாயில்
சிறிய வாயில்
திட்டிவிடம்பார்வையால் கொல்லுந்தன்மையுடைய பாம்பு
திட்டுமனத்தைப் புண்படுத்தும் வசைப் பேச்சு
திட்டுமேட்டுநிலம்
சிறு குன்று
ஆற்றிடைக்குறை
வயலிலுள்ள களை முதலியவற்றின் கொத்து
இடைச்சுவர்
வசை
நூறு எண்கொண்ட காலாள் முதலியவற்றின் தொகை
திட்டு2மனத்தைப் புண்படுத்தும் பேச்சு
திட்டு3சற்று மேடாகத் தெரியும் சிறிய பரப்புடைய பகுதி
திட்டுதல்வைதல்
திட்டுமுட்டுநெஞ்சடைப்பு
குழந்தைகளுக்கு வயிற்று வீக்கத்தோடு வரும் ஒரு நோய்வகை
எதிர்நிந்தனை
திட்டுமுட்டுப்படுதல்மூச்சுவிட இயலாது துன்புறல்
திட்டெனல்ஓர் ஒலிக்குறிப்பு
திட்டைமேட்டுநிலம்
திண்ணை
உரல்
காண்க : வெள்ளெருக்கு
ஓர் ஊர்
திட்டை சிறு மேடு
திட்டையிடுதல்ஈறுகட்டல்
புண்ணில் தசை வளர்தல்
திட்டையுரல்அடி ஆழமற்ற உரல்
திடத்துவம்உறுதிப்பாடு, பலம்
திடப் பொருள் கெட்டித் தன்மையையும் ஒரு வடிவத்தையும் உடைய பொருள்
திடபத்திஉறுதியான பக்தி
திடப்படுத்து (மனத்தை) உறுதியான நிலையில் இருக்கச்செய்தல்
திடப்படுத்துதல்உறுதிப்படுத்துதல்
வலுப்படுத்துதல்
திடப்படுதல்உறுதிப்படுத்துதல்
ஊக்கமடைதல்
திட்பம்உறுதி
வலிமை
மனவுறுதி
சொற்பொருள்களின் உறுதி
காலநுட்பம்
திடபரம்மனவலி, உறுதி
திடம்உறுதி
வலிமை
கலங்காநிலை
மனஉறுதி
மெய்கமை
நிலைதவறாமை
திடம் (-ஆக, -ஆன) (நம்பிக்கை, கருத்து முதலியவற்றைக் குறிப்பிடும்போது) நிலையானது
திடமனம்உறுதியான மனம்
திடமைஎருக்குவகை
திடர்மேட்டுநிலம்
மலை
குப்பைமேடு
புடைப்பு
தீவு
திடமான பிரமாணத்தாலே ஏற்பட்டுத் தாபிதமானவர்
திடரிடுதல்மேடாதல்
திடல்வெளியிடம்
மேட்டுப்பகுதி
திடல் (விளையாட்டு, பொருட்காட்சி முதலியவை நடக்கும்) பரந்த வெளி
திடவரம்உறுதி
மன உறுதி
திடவிரதம்உறுதியான முடிவு
திடற்புன்செய்நன்செய் மத்தியில் பயிராகும் புன்செய் மேட்டுநிலம்
திடறுமேட்டுநிலம்
திடன்உறுதி
வலிமை
கலங்காநிலை
மனஉறுதி
மெய்கமை
நிலைதவறாமை
திடாரிஊக்கமுடையவன்
திடாரிக்கம்மனத்திடம்
திடீர் (எந்த வித) அறிவிப்பும் (நிகழ்வதற்கான) அறிகுறியும் இல்லாத
திடீர் என்றுஎதிர் பாராத : முன்னறிவிப்பின்றி
திடீர்-என்று முன்னறிவிப்பு அல்லது அறிகுறி இல்லாமல்
திடீரெனல்பொருள் விழும்போது உண்டாம் ஓர் ஒலிக்குறிப்பு
விரைவு
எதிர்பாராத நிலை இவற்றை உணர்த்தும் குறிப்பு
திடுக்கம்அச்சம்
திடுக்காட்டம்அச்சம்
திடுக்கிடுஅதிர்ச்சி யுண்டாதல்
திடுக்கிடுதல்அச்சமுறுதல்
நடுக்கமுறுதல்
திடுக்குஅச்சம்
திடுக்குத்திடுக்கெனல்அச்சம் சோர்வுகளால் அடிக்கடி நடுங்கற்குறிப்பு
அச்சத்தால் நெஞ்சடித்தற்குறிப்பு
திடுக்கெனல்பொருள் விழும்போது உண்டாம் ஓர் ஒலிக்குறிப்பு
விரைவு
எதிர்பாராத நிலை இவற்றை உணர்த்தும் குறிப்பு
திடுகூறுவிரைவு
திடுதிடு என்றுவேகமாக
எதிர் பாராது
திடுதிடு-என்று சத்தத்துடன் வேகமாக
திடுதிடெனல்விரைவுக்குறிப்பு
காண்க : திடுக்குத்திடுக்கெனல்
திடுதிப்பெனல்விரைவு, எதிர்பாராநிலை இவற்றை உணர்த்தற்குறிப்பு
திடும்ஒரு பறைவகை
திடும்-என்று திடீரென்று
திடுமல்பெண்ணின் அடங்காத்தனம்
திடுமலிஅடங்காதவன்
திடுமன்திண்மை
அடங்காத தன்மை
திடுமெனல்பொருள் விழும்போது உண்டாம் ஓர் ஒலிக்குறிப்பு
விரைவு
எதிர்பாராத நிலை இவற்றை உணர்த்தும் குறிப்பு
திண்கல்சுக்கான்கல்
திண்டகம்கிலுகிலுப்பைச்செடி
திண்டாட்டம்அலைக்கழிவு
மனக்கலக்கம்
திண்டாட்டம் (தேவையானது கிடைக்காத) தவிப்பு(இக்கட்டான சூழ்நிலையில்) அல்லல்அவதி
திண்டாட்டுஅலைக்கழிவு
மனக்கலக்கம்
திண்டாடு (தேவையானது கிடைக்காததாலோ இக்கட்டான சூழலிலோ) தவித்தல்
திண்டாடுதல்அலைக்கழிதல்
கலக்கப்படுதல்
நெருக்கப்படுதல்
மனம் கலங்கித் தடுமாறுதல்
திண்டிபருமன்
யானை
காண்க : அரசு, பசளைக்கொடி
தடித்தவள்
தம்பட்டம்
உணவு
திண்டிப்போத்துஉண்டு கொழுத்துத் திரிபவன்
உண்டு கொழுத்த கடா
திண்டிமகவிதிண்டிமம் முழக்கிக்கொண்டு வாதம் செய்யும் புலவன்
திண்டிமம்ஒரு பறைவகை
திண்டிறல்மிகுந்த வலிமை
திண்டுஅரைவட்ட வடிவான பஞ்சணை
முட்டாகக் கட்டப்படும் சிறு சுவர்
திண்டு (சாய்ந்து உட்கார்வதற்குப் பயன்படுத்தும்) அரை வட்ட அல்லது நீள் உருண்டை வடிவத் தலையணை
திண்டுமுண்டுஎதிரிடைப்பேச்சு
திண்ணக்கம்நெஞ்சுரம்
திண்ணக்கம் திமிர்
திண்ணகம்செம்மறியாட்டுக்கடா
துரு வாட்டுக்கடா
தட்டார் மெருகிடும் கருவியுள் ஒன்று
திண்ணம்உறுதி
வலிமை
இறுக்கம்
பொய்ம்மை
திண்ணம் (ஒன்றை வலியுறுத்திக் கூறுகையில்) நிச்சயம்
திண்ணன்வலியுடையோன்
கண்ணப்ப நாயனாருக்குப் பெற்றோர் இட்ட பெயர்
திண்ணனவுநெஞ்சுரம்
உறுதி
திண்ணிமைமனவுறுதி
திண்ணிய வலிமை செறிந்த
திண்ணியன்வலியன்
மன உறுதியுள்ளவன்
திண்ணெனல்உறுதியாயிருத்தற் குறிப்பு
வாத்திய நரம்பின் ஒலி
திண்ணெனவுநெஞ்சுரம்
உறுதி
திண்ணைவேதிகை
மேடு
திண்ணை (பழங்கால) வீடுகளில் நுழைவாயிலின் பக்கவாட்டில் இரு புறங்களிலும் உட்கார்வதற்கும் படுப்பதற்கும் ஏற்ற வகையில் கட்டப்பட்டிருக்கும் சற்று உயரமான மேடை போன்ற அமைப்பு
திண்ணைக்குறடுபெரிய திண்ணையை ஒட்டிக் கீழே கட்டப்பட்ட சிறுதிண்ணை
திண்ணையை ஒட்டியுள்ள படி
திண்ணைக்குறடு திண்ணையை ஒட்டி அமைந்துள்ள படி
திண்ணைப் பள்ளிக்கூடம் (முற்காலத்தில் ஆசிரியர் மாணவர்களை) வீட்டுத் திண்ணையில் அமர்த்திக் கல்வி கற்பித்த முறை
திண்ணைப்பள்ளிக்கூடம்தெருப்பள்ளிக்கூடம்
ஆசிரியர் வீட்டுத் திண்ணைகளில் நடத்தப்படும் கல்விக்கூடம்
திண்பொறுத்தல்பாரந்தாங்குதல்
திண்மம் (பெரும்பாலும் கலைச்சொல்லாக) திடத் தன்மை
திண்மைவலிமை
உறுதி
கலங்காநிலைமை
பருமன்
உண்மை
திணர்செறிவு
திணர்த்தல்நெருக்கமாதல்
கனமாகப் படிந்திருத்தல்
திணர்தல்சோர்தல்
திணறு தவித்தல்
திணறுதல்மூச்சுத் தடுமாறுதல்
திணிதிட்பம்
செறிவு
பூமி
திணிகம்போர்
திணித்தல்செறிய உட்புகுத்துதல்
நெருக்கி வருத்துதல்
இடைச்சேர்த்தல்
பதித்தல்
திணிதல்செறிதல்
இறுகுதல்
திணிநிலைபடைகள் நெருங்கிநிற்கும் நிலை
திணிப்புவலிமை
சுமத்துகை
திணிப்பு விருப்பத்துக்கு மாறாகத் திட்டம், முடிவு போன்றவற்றை நடைமுறைக்குக் கொண்டுவரும் செயல்(ஒன்றை) ஏற்கச்செய்யும் பலவந்தம்
திணிம்புசெறிவு
நெருக்கம்
திணியன்பயனற்றுப் பருத்தவன்
பயனற்றுப் பருத்தது
திணிவுநெருக்கம்
வன்மை
திணுக்கம்செறிவு
கட்டி
திணுங்குதல்செறிதல்
உறைதல்
திணைநிலம்
குலம்
இடம்
வீடு
ஒழுக்கம்
உயர்திணை அஃறிணை என்னும் பகுப்பு
தமிழ்நூல்களில் வரும் அகத்திணை புறத்திணை ஒழுக்கம்
திணை மனிதர்களையும் விலங்குகளையும் பொருள்களையும் பிரிக்கும் பகுப்பு
திணைக்களம்பல்வேறு அலுவலகப் பிரிவுகள்
திணைக்களம் (அரசு) துறை
திணைகள்குறிஞ்சி
முல்லை
நெய்தல்
மருதம்
பாலை
திணைகள்சனங்கள்
திணைநிலைப்பெயர்சாதிக் குறிக்கும் பெயர்
திணையில் வாழும் மக்கட்கு வழங்கும் பெயர்
ஐந்திணைத் தலைமக்கட்கு வழங்கும் பெயர்
திணைநிலைவரிஐந்திணைச் செய்திகளைக் காமக்குறிப்புத் தோன்றப் பாடும் ஒரு பா வகை
திணைப்பாட்டுஎடுத்த திணைக்கு உரிய தொழிலைப் பொதுப்படக் கூறும் பாடல்
திணைப்பெயர்குறிஞ்சி முதலிய நிலங்களில் வாழும் மக்கட்கு வழங்கும் பெயர்
திணைமயக்கம்ஒரு நிலத்துக்குரிய காலம் கருப்பொருள்கள் வேற்றுநிலத்துப் பொருள்களுடன் கலந்து காணப்படல்
அகம் புறம் என்னும் திணைகள் ஒன்றுடனொன்று மயங்கி வருதல்
திணைவழுஉயர்திணை அஃறிணை இரண்டும் தம்முள் மயங்கி வருவது
தித்தகம்வேப்பமரவகை
பெருமரவகை
தித்தம்கசப்பு
காண்க : நிலவேம்பு
மலைவேம்பு
தீ
கட்டுக்கதை
ஒளி
தித்தாஆடுதின்னாப்பாளை
கொடிவகை
பூண்டுவகை
தித்தாவெனல்பரதத்தில் வழங்கும் தாளக்குறிப்பு
தித்திஇனிப்பு
சிறுதீனி
இன்பம்
தேமல்
தாளச்சதி
குரங்கு
துருத்தி
ஒரு வாத்திய வகை
வேள்விக்குழி
குரவமரம்
பேரீந்து
தோற்பை
தித்தி இனித்தல்
தித்திக்காரன்துருத்திவாத்தியம் ஊதுபவன்
தித்திகம்ஒரு பூடுவகை
தித்திசாகம்மாவிலிங்கமரம்
தித்தித்தல்இனித்தல்
தித்திப்புஇனிப்பு
இனிப்புப் பண்டம்
தித்திமுளைஇரட்டைத் தித்திப்புப் பனங்கட்டி
தித்தியம்வேள்விக்குழி
தித்திரம்அரத்தைச்செடி
தித்திரிகவுதாரி
மீன்கொத்திகை
தித்திருநாணற்புணல்
தித்திருச்சிநாணற்புணல்
தித்துதல்திருத்துதல்
எழுத்துக் கற்க வரிவடிவின்மேல் பலமுறை எழுதிப் பழகுதல்
தித்துப்பாடுதிருத்தம்
திதம்நிலை
அக்கினி
கட்டுக்கதை
திதலைதேமல்
மகவீன்ற பெண்களுக்குள்ள வெளுப்பு நிறம்
திதளம்ஒரு மரவகை
திதனிதேமல்
திதிபிரதமை
துதிகை
திரிதியை
சதுர்த்தி
பஞ்சமி
சஷ்டி
சத்தமி
அஷ்டமி
நவமி
தசமி
ஏகாதசி
துவாதசி
திரியோதசி
சதுர்த்தசி
அமாவாசை (அ) பெளர்ணமி
திதிநிலைமை
நிலைபேறு
சந்திரன் நாள்
பிரதமை முதலிய திதிகள்
சிராத்தம்
செல்வம்
சிறப்பு
வாழ்வு
வளர்ச்சி
காப்பு
கனம்
இருப்பு
அசுரர் மருத்துகளின் தாயான காசிபன் மனைவி
திதி அமாவாசைக்கு அல்லது பௌர்ணமிக்குப் பின் வரும் காலத்தைப் பதினைந்தாகப் பிரித்த பிரிவுகளில் ஒன்று
திதிகர்த்தாகாப்பு கடவுளாகிய திருமால்
திதிகொடுத்தல்ஆண்டுதோறும் ஒருவர் இறந்த நாளில் சிராத்தம் செய்தல்
திதிகொள்ளுதல்ஒரே மாதத்தில் ஒரே திதி இருமுறை வரும்போது அவற்றுள் ஒன்றைச் சிராத்தம் முதலியவற்றுக்குக் கொள்ளுதல்
திதிசர்திதியின் புதல்வர்களான அசுரர்
திதிசுதர்திதியின் புதல்வர்களான அசுரர்
திதிட்சயம்காருவா, அமாவாசை
திதிட்சைபொறுமை
திதித்தல்காத்தல்
கட்டுதல்
திதித்திரயம்ஒரு நாளில் மூன்று திதிகள் நேர்வது
திதிநாடிகிரகண நாழிகைக் காலம்
திதிபரன்திருமால்
திதிமைந்தர்திதியின் மக்களான அசுரர்
திதியம்அழிவின்மை
திதீக்கதைபொறுக்குந்தன்மை
திதீக்கைபொறுமை
திதீட்சைபொறுமை
திதைதல்பரவுதல்
திந்திடம்புளியமரம்
திந்திடீகம்புளியமரம்
திந்திரிச்சிநாணல்
திந்திருணிபுளியமரம்
திந்நாகம்திக்கு நாகம், எட்டுத் திக்கிலுமுள்ள யானைகள்
திபதைஇரண்டடிக் கண்ணிப் பாட்டு
திப்பம்ஒரு மருந்துச் சரக்கு, அது கண்ட திப்பிலி, யானைத் திப்பிலி முதலாகப் பலவகைப்படும்
திப்பலிஒரு மருந்துச் சரக்கு, அது கண்ட திப்பிலி, யானைத் திப்பிலி முதலாகப் பலவகைப்படும்
திப்பிகோது
வாய் அகன்ற சிறு மண்சட்டி
கொட்டாங்கச்சி யகப்பை
திப்பி (மோரில்) கொழுப்புச் சத்தின் துணுக்கு(பழச்சாற்றில்) சதைப் பகுதியின் துண்டு
திப்பியம்திவ்வியம்
தெய்வத்தன்மையுடையது
துறக்கம்
வியக்கத்தக்கது
சிறந்தது
காண்க : ஓமம்
நெல்விசேடம்
திப்பியன்தெய்வத்தன்மையுடையோன்
திப்பிரமைதிசைத் தடுமாற்றம்
மனக்குழப்பம்
திப்பிரயகம்வேள்விவகை
ஒரு மருந்துச் சரக்கு
அப்பிரகம்
திப்பிலாட்டம்பிறனைக் கிள்ளியும் அலைத்தும் ஆடும் விளையாட்டு
விடுகதை
பித்தலாட்டம்
திப்பிலிஒரு மருந்துச் சரக்கு, அது கண்ட திப்பிலி, யானைத் திப்பிலி முதலாகப் பலவகைப்படும்
திப்பிலி (நாட்டு வைத்தியத்தில் பயன்படுத்தப்படும்) கறுப்பாகவும் சொரசொரப்பாகவும் இருக்கும் ஒரு வகை நீண்ட கொடி
திப்பிலியாட்டம்பிறனைக் கிள்ளியும் அலைத்தும் ஆடும் விளையாட்டு
விடுகதை
பித்தலாட்டம்
திப்பைமேடு
பருத்தது
திம்மலிஉடல் பருத்தவள்
திம்மன்ஆண்குரங்குவகை
திம்மைபருமன்
சரிகை முதலியவற்றின் பந்து
காண்க : திப்பிரமை
திமிபெருமீன்
திமிகோடம்கடல்
திமிங்கலம் கடலில் வாழும், பாலூட்டி இனத்தைச் சேர்ந்த, மீனைப் போன்ற உருவம் உடைய பெரிய விலங்கு
திமிங்கிலகிலம்திமிங்கிலத்தை விழுங்கும் பெருமீன்
திமிங்கிலம்திமியை விழுங்கக்கூடிய பெருமீன்
பெருமீன்வகை
திமிசடித்தல்இளகிய தரையைத் திமிசுக் கட்டையால் கெட்டிப்படுத்துதல்
திமிசம்வேங்கைமரம்
திமிசுவேங்கைமரம்
திமிசு/திமிசுக்கட்டை (தரையைச் சமப்படுத்திக் கெட்டியாக்க) நீண்ட கம்பின் அடிப்பகுதியில் கனமான கட்டையைப் பொருத்திச் செய்த கருவி
திமிசுபோடுதல்இளகிய தரையைத் திமிசுக் கட்டையால் கெட்டிப்படுத்துதல்
திமிதம்பேரொலி
குதித்தாடுகை
உறுதி
ஈரம்
திமிதமிடுதல்களிப்புக்கொள்ளுதல்
திமிதிமிதாளக்குறிப்புச் சொல்
காண்க : திமிங்கலம்
ஒலிக்குறிப்பு
திமிதிமியெனல்தாளக்குறிப்பு
கூட்ட ஒலிக்குறிப்பு
விரைவுக்குறிப்பு
திமிர்பூசுதல். சாந்தந்திமிர்வோர்(மணி. 19, 86)
தடவுதல். ஈர்ங்கை விற்புறந் திமிரி (புறநா. 258)
அப்புதல். பொரிப்பூம் புன்கின் முறிதிமிர் பொழுதே (ஐங்குறு. 347)
வாரியிறைத்தல். கையிடை வைத்தது மெய்யிடைத் திமிரும் (நற். 360)
ஒலித்தல். (சூடா.)
வளர்தல். (W.)
கம்பித்தல். நிலைதளர்ந் துடலந் திமிர்ந்து வேர்வரும்பி (திருவிளை. நாக. 19)
திமிர்குளிரால் உண்டாகும் விறைப்பு
மரத்துப்போதல்
சோம்பல்
தேகக் கொழுப்பு
அறிவுடல்களின் சோர்வு
திமிர் பிறரை மதிக்காத போக்கு
திமிரகாசம்கண்ணோய் வகையுள் ஒன்று
திமிர்ச்சிஉடல் மரத்துப் போவதால் உண்டாகும் ஒரு நோய்
உடற்கொழுப்பால் ஏற்படும் மந்தபுத்தி
காண்க : திமிர்வாயு
திமிர்த்தல்கால் முதலியன மரத்துப்போதல்
கொழுத்துத் தடித்தல்
தடவுதல்
அடித்தல்
குலுக்குதல்
அருவருத்தல்
உறுதிப்படுத்தல்
பிரமைபிடித்தல்
திமிர்தம்பேரொலி
திமிர்தல்பூசுதல்
தடவுதல்
அப்புதல்
வாரி இறைத்தல்
ஒலித்தல்
வளர்தல்
கம்பித்தல்
திமிர்ப்பூச்சிவயிற்றுப்புழு
திமிர்பிடித்தல்கொழுத்தல்
செருக்குக் கொள்ளுதல்
மரத்தல்
திமிரம்இருள்
கருநிறம்
இரவு
நரகம்
கண்ணோய் வகை
மாயை
திமிர்வாதம்உடல் மரத்துப் போவதால் உண்டாகும் ஒரு நோய்
உடற்கொழுப்பால் ஏற்படும் மந்தபுத்தி
காண்க : திமிர்வாயு
திமிர்வாயுபக்கவாதம்
வாதநோய்
திமிர்விடுதல்சோம்பல் முரித்தல்
திமிரன்மந்தன்
திமிராரிஇருளின் பகைவனான சூரியன்
திமிராளிதிமிர்வாதக்காரன்
சோம்பேறி
திமில்மீன்படகு
மரக்கலம்
எருத்தின் கொண்டை
வேங்கைமரம்
பேரொலி
திமில் (காளையின் அல்லது ஒட்டகத்தின்) முதுகில் கழுத்தை அடுத்து உயர்ந்து காணப்படும் பகுதி
திமிலம்பெருமீன்வகை
பேரொலி
திமிலர்மீன்பிடி வள்ளம் கப்பல் செய்தல்
திமில்வாழ்நர்படகினால் வாழ்க்கை நடத்துபவராகிய செம்படவர்
திமிலிஉடல் பருத்தவள்
திமிலிடுதல்மிகவொலித்தல்
திமிலைதிமிலை என்பது தமிழர் இசைக்கருவிகளுள் ஒன்றாகும். இது மரத்தினால் செய்யப்பட்டு தோலினால் கட்டப்பட்ட தோற்கருவியாகும். இது பாணி எனவும் அழைக்கப்படுகிறது
திமிலைஒரு பறைவகை
மின்கதிர்
கடல் மீன்வகை
திமிலோகப் படுதல்பரபரப்பு அடைதல்
திமிலோகப்படு பெரும் பரபரப்பு அடைதல்
திமிறியடித்தல்ஒருவன் பிடிப்பினின்றும் விடுவித்துக்கொள்ளுதல்
திமிறுதல்மீறுதல், வலிந்து தன்னைப் பிறரிடமிருந்து விடுவித்தல்
நீண்டுவளர்தல்
மாவு முதலியன சிந்துதல்
திமுதிமு என்றுகூட்டமாகச் சேர்ந்து ஓசையுடன் ஓடும் தன்மை
திமுதிமு-என்று (கூட்டமாகப் பலர் வருவதை அல்லது ஓடுவதைக் குறிக்கையில்) பலத்த காலடி ஓசையுடன்
திமுதிமுவெனல்ஓர் ஒலிக்குறிப்பு
திமைத்தல்கிளப்புதல்
தியக்கடிசோர்வு
தியக்கம்சோர்வு
தியக்குசோர்வு
தியக்குதல்மயங்கச்செய்தல்
தியங்குதல்சோர்வெய்தல்
கலங்குதல்
புத்தி மயங்குதல்
தியசம்ஒரு கொடிவகை
தியதிதேதி
தியந்திகீரைவகை
துலாக்கட்டை
தியரடிசோர்வு
தியாகம்ஈகை
தியாகம்பிறருக்காக ஒன்றனை விட்டுக்கொடுத்தல்
கைவிடல்
கொடை
தியாகம் பிறருடைய நலனுக்காகத் தன் சொந்த நலனை அல்லது தன்னை இழக்கத் துணியும் செயல்
தியாகமுரசுஅரசருக்கு உரிய மூன்று முரசுகளுள் கொடையளித்தலைக் குறிப்பதற்கு முழங்கும் முரச வாத்தியம்
தியாகர்திருவாருரில் கோயில்கொண்டுள்ள சிவபெருமான்
தியாகராசர்திருவாருரில் கோயில்கொண்டுள்ள சிவபெருமான்
தியாகவான்பிறர்பொருட்டுத் தன்னலம் துறப்போன்
கொடையாளி
தியாகவிநோதன்கொடுத்தலையே பொழுதுபோக்காக உடையவன்
தியாகிபிறர்பொருட்டுத் தன்னலம் துறப்போன்
கொடையாளி
தியாகி தியாகம் புரிந்தவர்
தியாச்சியம்தள்ளற்பாலது
ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்திலும் நற்செயல்களுக்கு விலக்கப்பட்ட நேரம்
தியாசம்ஒரு கொடிவகை
தியாதன்நினைக்கப்பட்டவன்
தியாதிருதியானிக்கிறவன்
தியாமம்அறுகம்புல்
சிங்கம்
புலி
யானையாளி
யானை
வெளித்திண்ணை
தெருப்பந்தல்
தியாலம்காலம்
தியாலம் (குறிப்பிடப்படும் மணி) நேரம்
தியானம்சிந்தனை
இடையறாச் சிந்தனை
தியானம் நிறைகை
தியானம் மனத்தை அலைபாயவிடாமல் ஒருமுகப்படுத்துவது
தியானவான்விடாது சிந்திப்பவன்
தியானிவிடாது சிந்திப்பவன்
தியானி (கடவுளின் மீது அல்லது ஒன்றின் மீது) மனத்தை ஒருமுகப்படுத்துதல்
தியானித்தல்ஒன்றை இடைவிடாது நினைத்தல்
தியூதம்சூதாட்டம்
தியோதம்ஒளி
வெயில்
திரக்கத்தாருநிலப்பனை
திரக்கம்கொன்றைமரம்
திரக்கரித்தல்விலக்குதல்
மறுத்தல்
இகழ்தல்
திரக்காரம்விலக்குகை
அவமதிப்பு
மறைக்கை
திரக்குகூட்டம்
திரக்குதல்சுருங்குதல்
தேடுதல்
திரகம்கொன்றைமரம்
திரங்கம்மிளகு
நகரம்
திரங்கல்முத்துக்குற்றவகை
சுருங்கல்
மிளகு
திரங்குல்வற்றிச் சுருங்குதல்
உலர்தல்
சுருளுதல்
தளர்தல்
திரச்சீனமுகம்நாணத்தால் தலையாட்டும் அபிநய முகவகை
திரட்சிகூடிய தன்மை
திரட்சிஉருண்டை
திரண்ட தன்மை
கூட்டம்
முத்து
காண்க : இருதுசாந்தி
திரட்சி (உள்ளீட்டின் செறிவால்) உருண்டையாகவும் சதைப்பற்றோடும் இருப்பது
திரட்சிக்கலியாணம்இருதுசாந்திச் சடங்கு
திரட்டுதிரட்டுகை
தொகைநூல்
பூப்படைதல்
திரட்டு1(பலரிடமிருந்து, பல இடங்களிலிருந்து) பெற்று ஒன்றாக்குதல்
திரட்டு2(பாடல், கட்டுரை முதலியவற்றின்) தொகுப்பு
திரட்டுக்கலியாணம்பூப்புற்ற பெண்ணுக்குத் தீங்கு நேரிடாதபடி செய்யும் சடங்கு
சோபனகலியாணம்
சாந்திக் கலியாணம்
திரட்டுதல்கூட்டம் சேர்த்தல்
திரட்டுதல்உருண்டையாக்குதல்
ஒன்று கூட்டுதல்
தொகுத்தல்
கலத்தல்
சுருக்குதல்
கட்டுதல்
திரட்டுப்பால்சர்க்கரையிட்டு இறுகக் காய்ச்சின பால்
ஒருவகை இனிப்புப் பணிகாரம்
திரட்டுப்பால் பாலைச் சுண்டக் காய்ச்சிச் சர்க்கரை சேர்த்துத் தயாரிக்கப்படும் தின்பண்டம்
திரடுமேடு
திரணச்சிநவச்சாரம்
திரண்ட மொத்த
திரண்டகல்உருளைக்கல்
குண்டுக்கல்
திரண்டகொடிச்சிஉலோக மண்வகை
திரணபதிபுற்சாதிக்கு அரசாகிய வாழை
திரணம்அற்பம்
துரும்பு
புல்
செத்தை
திரணிகொடிப்புன்கு
திரணைபந்து
கோளம் வடிவிலான பொருட்கள்
திரணைஉருண்டை
மாலைவகை
வைக்கோற்புரிக் கற்றை
திண்ணை
கட்டட எழுதக வேலை
கொத்துக்கரண்டி
திரந்திகம்திப்பிலிவேர்
திரப்படுதல்உறுதிப்படுதல்
திரப்பியம்பொருள்
சரக்கு
பொன்
சொத்து
ஒருவகைக் கலப்புமருந்து
அரும்பண்டம்
தருக்க நூல்களில் கூறப்படும் மண், நீர், தீ, காற்று, வானம், காலம், திக்கு, ஆன்மா, மனம் என்னும் மூலப்பொருள்கள்
திரபுதகரம்
நரகவகை
திரம்உறுதி
வலி
உரம்
நிலவரம்
வீடுபேறு
மலை
பூமி
தகரைச்செடி
காண்க : திரராசி
திரமம்பழைய கிரேக்க நாணயவகை
திரமாதம்திரராசிகளில் சூரியன் இருக்கும் மாதம்
அதாவது வைகாசி, ஆவணி, கார்த்திகை, மாசி மாதங்கள்
திரமிடம்திராவிடம்
தமிழ்மொழி
திரமிளம்திராவிடம்
தமிழ்மொழி
திரயம்மூன்று
திரயம்பகன்முக்கண்ணுடைய சிவபெருமான்
திரயாங்கம்திதி வார நட்சத்திரங்களைக் காட்டும் குறிப்பு
திரயோதசிதேய்பிறை வளர்பிறைகளில் வரும் பதின்மூன்றாம் திதி
திரராசிநிலைநிற்கவேண்டும் செயல்களைத் தொடங்குவதற்கு ஏற்றனவாகக் கருதப்படும் இடபம், சிங்கம், விருச்சிகம், கும்பம் என்னும் இராசிகள்
திரல்ஆமணக்குவகை, பேயாமணக்கு
திரலடிசெடிவகை
மணப்பொருள்
மயிர்ச்சாந்து
சடாமாஞ்சில்
சங்கஞ்செடி
முதிரை
மணம்
போட்டியிற் பலர்முன் ஏற்றும் விலை
திரவ உணவு (மென்று உண்ண வேண்டிய திடப் பொருளாக இல்லாமல் அப்படியே விழுங்கக் கூடிய) கஞ்சி, பழச்சாறு, பால் போன்ற உணவு
திரவம்நீர்மம்
திரவம்நீர்மம்
நீர் முதலியவற்றின் நெகிழ்ச்சி
கசிவு
திராவகம்
திரவம் வழிந்தோடுதல், வெப்பத்தால் ஆவியாதல் முதலிய தன்மைகளைக் கொண்ட, தனக்கென்று நிலையான வடிவம் இல்லாத பொருள்
திரவாதிகாட்டாமணக்கஞ்செடி
திரவிடம்தமிழ்நாடு
தமிழ்மொழி
தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், துளு முதலிய திராவிட மொழிகள்
தமிழ்நாடு, ஆந்திரம், கன்னடம், மகாராட்டிரம், கூர்ச்சரம் என்னும் ஐந்து திராவிட நாடுகள்
திரவிடமொழிகள்தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், துளு, குடகு, கோடா முதலிய தென்னாட்டு மொழிகள்
திரவிணம்பொன்
பாக்கியம்
வலி
திரவித்தல்நீர் முதலியவற்றைப் பொசியப் பண்ணல்
திரவியசம்பத்துபேறு, பாக்கியம்
திரவியம்செல்வம்
திரவியம்ஏலம்
லவங்கம்
அதிமதுரம்
கோஷ்டம்
சண்பகமொட்டு
திரவியம்ஐந்துஐந்துவகைப் பொருள்கள்
பசுவிலிருந்து பெறப்படும் பால், தயிர், நெய், மூத்திரம், சாணம் என்னும் ஐந்து வகைப் பொருள்கள்
மலை, கடல், காடு, நாடு, நகர் இவற்றில் உண்டாகும் பொருள்கள்
திரவியவான்செல்வன்
திரளசுருக்கமாக
முழுதும்
திரள்1(மக்கள்) பெருமளவில் சேர்தல்
திரள்2(பெண்) பருவ வயது அடைதல்
திரள்3(-ஆக, -ஆன) (பலர்) ஒன்று கூடிய நிலை
திரள்கோரைகஞ்சாங்கோரைவகை
திரளாரம்நிலப்பனை
திரளிஒரு மீன்வகை
திரளிமரம்
திரளுதல்உருண்டையாதல்
மிகக் கூடுதல்
பருத்தல்
வீங்குதல்
இறுகுதல்
பூப்படைதல்
மிகுதல்
திரளைமுத்து
கோளம்
திரளைகட்டி
நூலுருண்டை
கூட்டம்
திரன்உருண்டை
கூட்டம்
படை
மிகுதி
குலை
மிக முடுகிய நடையையுடைய பாடல்
திராபவழமல்லிகைமரம்
திராங்குதாழ்ப்பாள்
திராசுதராசு
குதிரையை வண்டியில் பூட்டும் கயிறு
திராட்சம்திராட்சைக்கொடி
திராட்சாபாகம்திராட்சைச்சாறு போலச் சுவைப்பதற்கு இனிதான எளிய செய்யுள் நடை
திராட்சைதிராட்சைக்கொடி
திராட்சை புளிப்புக் கலந்த இனிப்புச் சுவையுடைய கறுப்பு அல்லது வெளிர்ப் பச்சை நிறமுடைய உருண்டையான பழம்/மேற்கூறிய பழம் காய்க்கும் கொடி
திராட்சைப்பழம்கொடிமுந்திரி
திராட்டில்விடு (வழிநடத்துவதாக அல்லது உதவி செய்வதாகச் சொல்லிவிட்டு அவ்வாறு செய்யாமல்) நடுவில் கைவிடுதல்
திராணம்காத்தல்
உறை
திராணிsee தெம்பு
திராணிஆற்றல், சத்தி
திராணி (ஒன்றைச் செய்வதற்குத் தேவையான) சக்தி
திராணிக்கம்ஆற்றல், சத்தி
திராணிக்கைஆற்றல், சத்தி
திராணிசெலுத்தல்அதிகாரம் செலுத்துதல்
பொறுப்பான வேலையை நன்கு பார்த்தல்
நாணயம் காத்தல்
திராணிவந்தன்செயலாற்றுதற்குத் தக்கவன்
திராபைமதிப்பற்றது : இழிந்தது
திராபைபயனற்றவன்
பயனற்றது
திராபை (எந்த விதத்திலும்) மதிப்பற்றது
திராமரம்பவழமல்லிகைமரம்
திராய்ஒரு கீரைவகை
துலாக்கட்டை
திராய்க்கம்பம்உத்திரம்
திராயந்திகம்பந்திராய்
திராலம்ஒரு வெள்ளிவகை
திராவகநீறுவெடியுப்புச் சுண்ணம்
திராவகம்செய்நீர்
மருந்துச் சரக்குகளிலிருந்து இறக்கப்படும் சத்துநீர்
திராவகம் உடல் வெந்துபோகும் அளவுக்கு வீரியமுள்ள அமிலம்
திராவகன்அறிஞன்
கள்வன்
திராவடிசெடிவகை
மணப்பொருள்
மயிர்ச்சாந்து
சடாமாஞ்சில்
சங்கஞ்செடி
முதிரை
மணம்
போட்டியிற் பலர்முன் ஏற்றும் விலை
திராவணஞ்செய்தல்ஓட்டுதல்
திராவணம்ஓடுதல்
திராவிடப்பிரபந்தம்ஆழ்வார்கள் அருளிச்செய்த நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம்
திராவிடம்தமிழ்நாடு
தமிழ்மொழி
தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், துளு முதலிய திராவிட மொழிகள்
தமிழ்நாடு, ஆந்திரம், கன்னடம், மகாராட்டிரம், கூர்ச்சரம் என்னும் ஐந்து திராவிட நாடுகள்
திராவிடம் தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் முதலிய மொழிகளைப் பேசும் மக்கள் அதிகமாக வாழும் நிலப் பகுதி
திராவிடவேதம்திருக்குறள்
தேவாரம்
திருவாசகம்
திவ்வியப் பிரபந்தம்
திரிமுறுக்குகை
விளக்குத்திரி
தீப்பந்தம்
தீக்குச்சி
காதுக்கு இடும் திரி
எந்திரம்
மெழுகுவத்தி
புண்ணுக்கு இடும் திரி
காண்க : வெள்ளைப்பூண்டு
பெண்
மூன்று
திரி1(விலங்குகள்) சுற்றிவருதல்/(குறிப்பிட்ட நோக்கம் எதுவும் இல்லாமல்) இடங்களுக்குப் போய்வருதல்
திரி2(பால் முதலியவற்றில் உள்ள சத்துப் பொருள் திட்டுத்திட்டாக மிதக்கிற நிலையில்) பிரிதல்
திரி3முதன்மை வினை குறிப்பிடும் செயல் ஒருவரால் பல முறை செய்யப்படுவதை அல்லது அவ்வாறு செய்யப்படுவதன்மூலம் பரப்பப்படுவதைப் பேசுபவர் விரும்பவில்லை என்பதைக் காட்டும் ஒரு துணை வினை
திரி5(குத்துவிளக்கு முதலியவற்றில் நெருப்புப் பற்ற வைப்பதற்கான) பட்டையாகவோ குழல் வடிவிலோ திரிக்கப்பட்ட பஞ்சு அல்லது துணி
திரிக்கால்முக்கால்
திரிக்குழாய்தீவட்டிக்கு எண்ணெய் வார்க்கும் கருவி
திரிகடுகம்சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி என்னும் மருந்துச் சரக்குகள்
பதினென்கீழ்க்கணக்கில் ஒன்றாகிய ஓர் அறநூல்
திரிகடுகுசுக்கு, மிளகு, திப்பிலி என்னும் மூன்று மருந்துச் சரக்குகள்
திரிகண்புறக்காழுள்ள பெரும்புல்வகை
புனர் பூசநாள்
திரிகண்டகம்நெருஞ்சிப்பூண்டு
திரிகண்டகைநெருஞ்சிப்பூண்டு
திரிகண்டம்நெருஞ்சிப்பூண்டு
திரிகந்தம்மூவகை மணப்பொருள்கள்
கிராம்பு, நாவற்பூ, செண்பகப்பூ அல்லது சந்தனம், செஞ்சந்தனம், அகில்
திரிகரணம்உள்ளம், உரை, உடல் என்னும் மூன்று கருவிகள்
திரிகல்திரிகை
எந்திரம்
திரிகாலசந்திகாலை, உச்சி, மாலை என்னும் மூன்று சந்தியாகாலங்களில் செய்யும் அனுட்டானம்
திரிகாலஞானம்முக்கால உணர்ச்சி
திரிகாலம்காலை, உச்சி, மாலை என்னும் நாளின் மூன்று பகுதிகள்
இறப்பு, நிகழ்வு, எதிர்வு என்னும் முக்காலங்கள்
திரிகாலம் (கடந்தகாலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் ஆகிய) மூன்று காலம்
திரிகாலவர்த்தமானம்மூன்று காலத்தும் நிகழும் செய்தி
திரிகாலோசிதம்குசைப்புல்
திரிகுணம்சத்துவம், இராசதம், தாமதம் என்னும் மூவகைக் குணங்கள்
திரிகூடம்மூன்று உச்சிகளையுடைய திருக்குற்றாமலை
ஒரு மலை
திரிகைஅலைகை
சுற்றுகை, எந்திரம்
குயவன் சக்கரம்
இடக்கைமேளம்
கூத்தின் அங்ககிரியைவகை
முந்திரிகைமரம்
திரிகை எந்திரம்
திரிகோணப்பாலைபாலைப் பண்வகை
திரிகோணம்முக்கோணம்
திரிசங்கு நிலை இரு பக்க வாய்ப்பையும் இழந்து இடையில் மாட்டிக்கொண்ட நிலை
திரிசங்குசுவர்க்கம்திரிசங்குவுக்காக விசுவாமித்திரர் படைத்த விண்ணுலகு
இடையில் நின்று வருந்தும் திண்டாட்ட நிலைமை
திரிசங்குமண்டலம்திரிசங்குவின் உலகம்
தென் திசையிலுள்ள வானமண்டலம்
திரிச்சீலைபுண்ணிலும், விளக்கிலும் இடும் திரி
திரிசந்திகாலை, உச்சி, மாலை என்னும் மூன்று சந்தியாகாலங்களில் செய்யும் அனுட்டானம்
திரிசமஞ்சரிதுளசி
திரிசமம்தீம்பு
தொல்லைதரும் செயல்
திரிசமன்கையாடுதல் : தகாத செயல்
திரிசமன் கையாடுதல், அபகரித்தல் போன்ற தகாத செயல்
திரிசயம்கண்ணுக்குப் புலனாவதாகிய மாயாகாரியமான சடப்பொருள்
திரிசாகபத்திரம்மரவகை
பெரியமாவிலிங்கம்
திரிசிஇல்லறத்தான்
திரிசிகம்வில்வமரம்
திரிசிகைசூலப்படை
திரிசிரசுஇராமாயணத்தில் கூறப்படும் மூன்று தலையுள்ள ஓர் அரக்கன்
திரிசிரபுரம்திரிசிரசு என்பவனால் அமைக்கபட்டதாகக் கருதப்படும் ஊரான திரிசிராப்பள்ளி
திரிசிராஇராமாயணத்தில் கூறப்படும் மூன்று தலையுள்ள ஓர் அரக்கன்
திரிசுகந்தம்சாதிக்காய், சாதிபத்திரி, இலவங்கம் என்னும் மூன்றுவகை மணப்பண்டங்கள்
திரிசுடர்சூரியன், சந்திரன், அக்கினி என்னும் முச்சுடர்
திரிசூரணம் (வைணவ சமயக் குறியான நாமத்தில்) சிவப்பு நிறக் கோடு போடப் பயன்படுத்தும் பொடி
திரிசூலக்கல்சிவன்கோயில் நிலங்களின் எல்லை குறிக்க நாட்டப்படும் திரிசூலக்குறி பொறித்த கல்
திரிசூலம்முத்தலைச் சூலம்
திரிசூலம் மூன்று முனைகளை உடைய உலோகத்தாலான நீண்ட ஆயுதம்
திரிசூலன்முத்தலை வேலையுடைய யமன்
திரிசூலிதிரிசூலமுடைய சிவன்
திரிசூலமுடைய காளி
காண்க : கற்றாழை
திரிசொல்செய்யுளில் மட்டும் வழங்கப்படுவதற்குரிய தமிழ்ச்சொல்
கற்றவர்க்கு மாத்திரம் பொருள் விளங்கும் சொல்
திரிஞ்சில்துரிஞ்சில், வௌவால்
திரிதசர்தேவர்
திரிதண்டசன்னியாசிமுக்கோல் தாங்கும் வைணவ சன்னியாசியின் கையிலுள்ள முக்கோல்
திரிதண்டம்வைணவ சன்னியாசியின் கையிலுள்ள முக்கோல்
திரிதண்டிமுக்கோல் தாங்கும் வைணவ சன்னியாசியின் கையிலுள்ள முக்கோல்
திரித்தல்சுழற்றுதல்
முறுக்குதல்
வேறுபடுத்துதல்
மாவு அரைத்தல்
அலைத்தல்
வெட்டுதல்
மொழிபெயர்த்தல்
திரும்பச்செய்தல்
திரித்துவம்கடவுளின் முத்தன்மை
திரித்துவம் பிதா, சுதன், பரிசுத்த ஆவி ஆகிய மூவரும் ஒருமித்த கடவுள்
திரிதரல்திரிதல்
சுழலல்
மீளல்
திரிதல்அலைதல்
எழுத்து மாறுதல்
பால் தன்மை கெடுதல்
கெடுதல்
சுழலல்
வேறுபடல்
சலித்தல்
மயங்குதல்
கைவிடுதல்
திருகுறுதல்
போதல்
திரும்புதல்
திரிதியம்செவ்வள்ளிக்கொடி
திரிதியைதேய்பிறை வளர்பிறைகளில் வரும் மூன்றாந் திதி
திரிதூளிசின்னபின்னம்
திரிதேகிபற்பாடகப்புல்
திரிநயனன்முக்கண்ணாகிய சிவன்
திரிநேத்திரன்முக்கண்ணாகிய சிவன்
திரிபங்கம்முத்திறமாக உடம்பை வளைத்து நிற்கும் உருவங்களின் நிலை
திரிபங்கிஒரு செய்யுளாய் நின்று ஒரு பொருள் பயப்பதன்றி அதுவே மூன்று செய்யுளாய்ப் பிரிந்து வெவ்வெறு பொருள் பயக்கத்தக்கதாகவும் பாடும் சித்திரகவிகை
திரிபதகைகங்கை
திரிபதாகைஅணிவிரலும் பெருவிரலும் வளைந்து நிற்க ஏனைய விரல்களை நிமிர நிறுத்தும் இணையா வினைக்கை
திரிபதார்த்தம்சைவசித்தாந்த நூல்களுள் சொல்லப்படும் பதி பசு பாசங்களாகிய முப்பொருள்கள்
திரிபதைகங்கை
திரிபலம்கடுக்காய், நெல்லிக்காய், தான்றிக்காய் என்னும் மூன்று காய்களின் கூட்டம்
திரிபலைகடுக்காய், நெல்லிக்காய், தான்றிக்காய் என்னும் மூன்று காய்களின் கூட்டம்
திரிபழுகம்பால் நெய் தேன்களால் ஆன கூட்டுப்பண்டம்
திரிபன்றிசுழலும் பன்றி வடிவாய் அமைக்கபட்ட இலக்குவகை
திரிபாகிஒரு சித்திரகவிவகை
மூன்று எழுத்துகளைச் சேர்க்க ஒரு மொழியாகவும், அதன் முதல் இறுதி எழுத்துக்களைச் சேர்க்க மற்றொரு மொழியாகவும், இடை கடை எழுத்துகளைச் சேர்க்க மற்றொரு மொழியாகவும் வந்து வெவ்வேறு பொருள் தரும் சித்திரக்கவி
திரிபிடகம்சூத்திர பிடகம், வினய பிடகம், அபிதர்ம பிடகம் என்னும் மூவகை பௌத்த ஆகமத் தொகுதி
திரிபுவேறுபாடு
செய்யுள்வகை
தோன்றல், திரிதல், கெடுதல் என்னும் எழுத்துப் புணர்ச்சி விகாரம்
விபரீத உணர்ச்சி
திரிபுகாட்சிஒன்றை வேறொன்றாய்க் காணுதல்
திரிபுச்சம்இசைக்குரிய கமகம் பத்தனுள் மும்மூன்றாக விரைந்து அடுக்கிப் பாடுவது
திரிபுசம்மூன்று எல்லைக் கோடுகளையுடைய முக்கோணம்
திரிபுடகம்மூன்று எல்லைக் கோடுகளையுடைய முக்கோணம்
திரிபுடிஅறிவுக்குரிய காண்பான், காட்சி, காட்சிப்பொருள் என்பன
திரிபுடிபலம்விளக்கெண்ணெய் விதைதரும் செடி
திரிபுடைஏழு தாளத்துள் ஒன்று
திரிபுண்டரம்சைவர் நெற்றியில் அணியும் மூவரிகொண்ட திருநீற்றுப் பூச்சு
திரிபுரசுந்தரிபார்வதி
திரிபுரதகனன்முப்புரம் எரித்த சிவன்
திரிபுரம்வானில் உலாவிய பொன், வெள்ளி, இரும்பு இவற்றாலான மூன்று அசுரர் நகரங்கள்
திரிபுரமல்லிகைமல்லிகைவகை
திரிபுரமெரித்தான்மூன்று நகரங்களை எரித்த சிவன்
மாவிலங்கை
காண்க : நொச்சி
திரிபுராந்தகன்முப்புரம் எரித்த சிவன்
திரிபுரிசாறாடை
சாறணைப்பூண்டு
திரிபுரைபார்வதி
திரிபுவனசக்கரவர்த்திசோழர் பட்டப்பெயர்
திரிபுவனம்திரிபுவனம்
பூமி, பாதலம், துறக்கம் என்னும் உலகங்கள்
பொன், வெள்ளி, செம்பு என்னும் மூன்று உலோகங்கள்
திரிபோதுகாலை, உச்சி, மாலை என்னும் நாளின் மூன்று பகுதிகள்
இறப்பு, நிகழ்வு, எதிர்வு என்னும் முக்காலங்கள்
திரிமஞ்சள்மஞ்சள், கத்தூரிமஞ்சள், மரமஞ்சள் என்னும் மூவகை மஞ்சள்
திரிமணிபௌத்தர் வணங்கும் புத்தன், புத்த தருமம், புத்த சங்கம் என்னும் மூன்று பொருள்கள்
திரிமணைபுரிமணை
வட்டவளையமாய் வைக்கோல், நார் முதலியவற்றால் பாத்திரங்கள் வைப்பதற்குப் பயன்படுத்தும் பீடம்
திரிமரம்திரிகை
தானியம் முதலியவற்றை மாவாக்கப் பயன்படும் கருவி
திரிமலம்மும்மலமாகிய ஆணவம், மாயை, கன்மம்
திரிமார்க்கம்முச்சந்தி
திரிமுண்டம்சைவர் நெற்றியில் அணியும் மூவரிகொண்ட திருநீற்றுப் பூச்சு
திரிமூர்த்திமும்மூர்த்திகளாகிய பிரமன், திருமால், உருத்திரன்
திரிமூலம்மூவகை வேர்களாகிய கண்டுமூலம், சித்திரமூலம், திப்பிலிமூலம்
திரியதிரும்ப
திரியக்கிமூன்று கண்ணுடைய தேங்காய்
திரியக்குகுறுக்கானது
விலங்கு
திரியக்கோடல்ஒன்றை மற்றொன்றாக மாறுபடக் கருதுதல்
திரியட்சிமூன்று கண்ணுடைய தேங்காய்
திரியம்பகம்சிவனுடைய வில்
திரியம்பகன்மூன்று கண்களையுடைய சிவன், அருகன், திருமால், விநாயகன், வீரபத்திரன் என்போர்
திரியம்பகிதிரியம்பகன் மனைவியாகிய சத்தி
திரியல்திரிதல்
திரியவும்திரும்பவும்
திரியாமைஇரவு
யமுனையாறு
நீலக்கல்
திரியிடுதல்காது வளர்க்கத் துணித்திரி இட்டு வைத்தல்
திரியேகக்கடவுள்பிதா சுதன் ஆவிகளாகிய முத்திறக் கடவுள்
திரியேகத்துவம்கடவுளின் முத்திறத் தன்மை
திரியேகம்கடவுளின் முத்திறத் தன்மை
திரியேற்றுதல்புண் முதலியவற்றில் காரச்சீலையிடுதல்
திரிராத்திரிமஞ்சள், கத்தூரிமஞ்சள், மரமஞ்சள் என்னும் மூவகை மஞ்சள்
திரிரேகம்சங்கு
திரில்குயவன் சக்கரம்
திரிலவங்கம்சிறுநாகப்பூ, செண்பகப்பூ, கிராம்பு என்னும் மூவகை மணச்சரக்கு
திரிலிங்கம்ஸ்திரீலிங்கம் என்னும் பெண்பால்
அபிநயக்கை வகைகளுள் ஒன்று
காண்க : தான்றி
திரிலோகம்திரிபுவனம்
பூமி, பாதலம், துறக்கம் என்னும் உலகங்கள்
பொன், வெள்ளி, செம்பு என்னும் மூன்று உலோகங்கள்
திரிலோகாதிபதிதிரிலோகத்தின் அதிபதியாகிய இந்திரன்
திரிலோகேசன்சூரியன்
திரிலோசனன்முக்கண்ணனாகிய சிவன்
திரிலோசனிமுக்கண்ணுடைய துர்க்கை
திரிவட்டம்நூல் சுற்றுங் கருவிவகை
திரிவிக்கிரமன்மூன்றடியால் உலகம் அளந்த திருமால்
சூரியன்
திரிவிதசேதனர்பத்தர், முத்தர், நித்தியர் என்ற மூவகை ஆன்மாக்கள்
திரிவுஒன்றை வேறொன்றாய்க் காணுதல்
திரிவுக்காட்சிஒரு பொருளைப் பிறிதொன்றாகக் காணும் காட்சி
திரிவேணிமூவாறு கூடுமிடம்
அலகாபாத் என வழங்கும் பிரயாகையில் கங்கை, யமுனை, அந்தர்வாகினியான சரசுவதி என்னும் மூன்று ஆறுகள் கூடுமிடம்
திரிவேணிசங்கமம்மூவாறு கூடுமிடம்
அலகாபாத் என வழங்கும் பிரயாகையில் கங்கை, யமுனை, அந்தர்வாகினியான சரசுவதி என்னும் மூன்று ஆறுகள் கூடுமிடம்
திரீபெண், ஸ்திரீ
திரீலிங்கம்ஸ்திரீலிங்கம் என்னும் பெண்பால்
அபிநயக்கை வகைகளுள் ஒன்று
காண்க : தான்றி
திருகணவன்
திருதிருமகள்
செல்வம்
சிறப்பு
அழகு
பொலிவு
நல்வினை
தெய்வத்தன்மை
பாக்கியம்
மாங்கலியம்
பழங்காலத் தலையணிவகை
சோதிடங் கூறுவோன்
மகளிர் கொங்கைமேல் தோன்றும் வீற்றுத்தெய்வம்
திரு திரு என்றுஅச்சத்தை வெளிப்படுத்தும் தன்மையில் விழித்தல்
திரு2இறைவனோடு தொடர்புடைய அல்லது மங்கலமான சொற்களுக்கு முன் இடப்படும் அடை
திருக்கடைக்காப்புதேவாரம் முதலிய பதிகங்களின் பலன் கூறும் இறுதிச் செய்யுள்
திருக்கண்அருட்பார்வை
திருவிழாவில் சுவாமி புறப்பாட்டில் சுவாமி எழுந்தருளும் மண்டகப்படி
திருக்கண்சாத்துதல்அருளுடன் பார்த்தல்
மண்டகப்படிக்கு எழுந்தருளப்பண்ணுதல்
பார்வையிடுதல்
திருக்கண்ணமுதுபாயசம்
திருக்கண்ணமுதுதிருக்கன்னலமுது, பாயசம்
திருக்கண்ணாமடைஅரிசி சருக்கரை வாழைப் பழங்களால் ஆக்கப்பட்ட ஓர் இனிய உணவு வகை
திருக்கண்மலர்தெய்வத் திருமேனியின் கண்களில் சாத்தும் மலர்போன்ற கண் உரு
திருக்கம்வஞ்சகம்
திருக்கலசமுடித்தல்குடமுழுக்காட்டல்
திருக்கல்யாணம் (கோயில்களில்) தெய்வங்களுக்கு நடத்திவைக்கப்படும் திருமண உற்சவம்
திருக்கலியாணம்கோயிலில் தெய்வங்களுக்குச் செய்விக்கப்படும் திருமணவிழா
திருக்கற்றளிகருங்கல்லால் கட்டப்பெற்ற கோயில்
திருக்காட்சிதெய்வத்தியானம்
திருக்காப்பிடுதல்கோயிற்கதவு மூடுதல்
திருக்காப்புதெய்வக்காவல்
திருமுறைகளைக் கயிற்றால் கட்டிவைத்தல்
அந்தியில் குழந்தைகளுக்குச் செய்யும் இரட்டைச் சடங்கு
திருக்காப்பு கோயில் கதவு
திருக்காப்புச்சாத்துதல்கோயிற்கதவு மூடுதல்
திருக்கார்த்திகைவிளக்கீட்டுத் திருவிழா
கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் விளக்கேற்றிவைத்துக் கொண்டாடும் திருவிழா
திருக்கிடுதல்நீள முறுக்கிடுதல்
திருக்குமுறுக்கு
மாறுபாடு
அணித்திருகு
துகில்வகை
சங்கடம்
வஞ்சகம்
கண்
காண்பவன்
திருக்குதல்முறுக்குதல்
முறுக்கிப் பறித்தல்
வளைத்தல்
திருக்குறள்திருவள்ளுவரால் எழுதப்பட்ட இரு வரிகளால் ஆன குறள்பா அல்லது பொய்யாமொழி என்றழைக்கப்படும் உலக பொதுமறை நூல்
திருக்குறிப்புதிருவுள்ளக் கருத்து
திருக்கூட்டம்தொண்டர்குழாம்
திருக்கூத்துகடவுளின் திருவிளையாட்டு
சிவபெருமான் திருநடனம்
திருக்கைகடல்மீன்வகை
திருக்கை முட்கள் அடர்ந்த நீண்ட கூரிய வாலை உடைய தட்டையான கடல் மீன்
திருக்கைக்கோட்டிதிருமுறைகள் ஓதுதற்குரிய கோயில் மண்டபம்
கோயிலில் திருமுறைப் பாசுரம் ஓதுவோர்
திருக்கைச்சிறப்புஏனாதிப்பட்டத்திற்கு அறிகுறியாய் அளிக்கும் மோதிரம்
திருக்கோணமலைஇலங்கையின் கிழக்கு மாகாணத்தில் அமைந்திருக்கும் உலகப் புகழ் பெற்ற இயற்கைத் துறைமுக நகரம். தமிழர் தாயகத்தின் தலை நகரம் எனக் கொண்டாடப் படுவதனால் அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நக‌ராகவும் உள்ளது. புகழ்பெற்ற கோணேசர் ஆலயமும் கன்னியா வெ ந் நீரூற்றும் இதன் மேலதிகச் சிறப்புகள். குண (கிழக்கு) திசையில் அமைந்த மலைகளோடு கூடிய நகர் என்ற பொருளில் திரு(சிறப்புடைய) +குணமலை என்பது திருக்கோணமலை ஆகியிருக்கலாம் எனக் கருத இடமுண்டு.மூன்று கோணங்களில் அமைந்த மலை என்ற கருத்தில் திரிகோணமலை எனவும் அழைப்பர்.திருமலை என்ற சொல்லும் தற்போது வழக்கத்தில் உண்டு
திருக்கோலம்கடவுளுக்குச் செய்யும் அலங்காரம்
நின்ற திருக்கோலம், இருந்த திருக்கோலம், கிடந்த திருக்கோலம் என மூவகையாய்த் திருமால் கோயில் கொண்டிருக்கும் திருமேனி நிலை
திருக்கோவைசுவாமிக்கு முன்நின்று வேதம், பிரபந்தம் முதலியன ஓதும் கூட்டம்
திருகணிஅணியின் திருகுமரை
பெண்கள் காதிலும் மூக்கிலும் அணியும் திருகோடுகூடிய அணிவகை
திருகணைபுரிமனை
திருகம்காட்டுச்சாதிக்காய்மரம்
துளை
திருகல்முறுக்கு
மாறுபடுதல்
மாணிக்கக் குற்றவகை
இடர்ப்பாடுள்ள சொற்றொடர்
திருகல்முறுகல்கோணல்
மனவேறுபாடு
இடர்பாடுள்ள சொற்றொடர்
திருகாணிஅணியின் திருகுமரை
பெண்கள் காதிலும் மூக்கிலும் அணியும் திருகோடுகூடிய அணிவகை
திருகாணி பிளவுபட்டதைப் போன்ற தலைப் பகுதியையும் மரையோடு கூடிய கீழ்ப்பகுதியையும் கொண்ட, திருகி உள்ளே செலுத்தக் கூடிய ஆணி
திருகுமுறுக்கு
கோணல்
மாறுபாடு
ஏமாற்றும் பேச்சு
குற்றம்
அணியின் திருகுமரை
சுரி
திருகு தாளம்புரட்டுச் செயல் : மாறுபட்ட பேச்சு
திருகு1(திருகாணி முதலியவற்றை) சுற்றி உட்செலுத்துதல்
திருகுகம்மல்மகளிர் அணியும் திருகோடுகூடிய காதணிவகை
திருகுகள்ளிகள்ளிவகை
கொம்புக்கள்ளி
திருகுகொம்பன்வளைந்த கொம்புடைய விலங்குவகை
திருகுதல்முறுக்குதல்
மாறுபடுதல்
பின்னுதல்
பறித்தல்
திருகுதாழைவாதநோய் போக்கும் மருந்துமரவகை
செடிவகை
திருகுதாளம்புரட்டு
திருகுதாளம் மாறுபட்ட பேச்சு அல்லது புரட்டுச் செயல்
திருகுப்பூசெவந்தி வடிவான மகளிர் தலையணி வகை
திருகுபலைவலம்புரிக்காய்
திருகுமணைதேங்காய் துருவும் மணை
திருகுமரைதிருகு முதலியவற்றின் சுரிந்த வரை
திருகாணி
திருகாணியின் தலை
திருகுமூலம்முடக்கொற்றான்
திருகுவட்டம்நூல் சுற்றும் கருவி
திருகுவில்லைசெவந்தி வடிவான மகளிர் தலையணி வகை
திருகுளிஉளிவகை
திருப்புளி
காண்க : திருகூசி
திருகூசிதுளையிடும் கருவிவகை
கிணற்றுத்துலாவின் குறுக்கே இடும் அச்சுக்கட்டை
திருச்சபைசிதம்பரத்தில் நடராசர் எழுந்தருளியிருக்கும் திருக்கோயில்
கிறித்துவர் கூடித்தொழும் இடம்
திருச்சபை அமைப்பு ரீதியில் செயல்படும் கிறித்தவச் சமூகம்
திருச்சியம்காணப்படுகிற பொருள்
திருச்சிற்றம்பலம்சிதம்பரத்திலுள்ள சிற்சபை
சைவர்கள் வழங்கும் வணக்கச்சொல்
ஓர் ஊர்
திருச்சின்னம்தெய்வம், அரசன் முதலாயினோர் முன் ஒலிக்கும் ஊதுகுழலுள்ள விருதுவகை
திருச்சீரைலைவாய்திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலுள்ள முருகக்கடவுள் ஆறுபடை வீடுகளில் ஒன்றுமான தலம்
திருச்சுற்றாலயம்கோயிலின் பிராகாரத்திலுள்ள பரிவார தேவதைகளின் கோயில்
திருச்சுற்றாலைகோயிலின் பிராகாரத்திலுள்ள பரிவார தேவதைகளின் கோயில்
திருச்சுற்றுகோயிற்பிராகாரம்
திருச்சுற்றுமாளிகைகோயிலின் உட்பிராகாரத்தை ஒட்டியிருக்கும் மண்டபம்
திருச்செந்தூர்திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலுள்ள முருகக்கடவுள் ஆறுபடை வீடுகளில் ஒன்றுமான தலம்
திருச்செவிசாத்துதல்கேட்டருளுதல்
திருசிகண்
திருசியம்காணப்படும் பொருள்
திருசைகண்
திருசோபம்வெண்டாமரை
திருடக்காண்டம்மூங்கில்
திருடக்கிரந்திமூங்கில்
திருட்டாந்தம்எடுத்துக்காட்டு
திருட்டாந்தவாபாசம்உதாரணப்போலி
திருட்டாபோகம்இம்மையில் நுகரும் இன்பம்
திருட்டிகண்ணுக்குப் புலனாதல். திருட்டித்த வாலமன் மதனொரு பாலிருக்க (சீதக்.118)
திருட்டிகண்
பார்வை
நோக்கம்
தீக்கண்
கண்ணெச்சில்
திருட்டித்தல்கண்ணுக்குப் புலனாதல்
தோற்றுவித்தல்
திருட்டிபந்துமின்மினிப்பூச்சி
திருட்டிபோகம்கண்ணுக்கினிய காட்சி
திருட்டியம்ஞானம், அறிவு
திருட்டுகளவு
வஞ்சகம்
திருட்டு1தனக்குச் சொந்தம் இல்லாத ஒன்றை உரியோரின் அனுமதி இல்லாமல் எடுக்கும் முறையற்ற செயல்
திருட்டுத்தனம்கள்ளக்குணம்
தந்திரம்
அயோக்கியத்தனம்
திருட்டுப்போ (பணம், பொருள் முதலியன) திருடப்படுதல்
திருட்டுவழிகள்ளப்பாதை
திட்டிவாசல்
திருட்டுவாசல்இரகசிய வழி
திருடதைஉறுதி
பலம்
மிகுதி
திருடபலம்கொட்டைப்பாக்குவகை
திருடம்வலிமை
இரும்பு
திருடமூலம்தேங்காய்
திருடன்கள்வன்
தந்திரக்காரன்
காண்க : விட்டுணுக்கரந்தை
திருடன் திருடுபவன்
திருடிதிருடுபவள்
கள்ளிச்செடி
திருடி திருடன் என்பதன் பெண்பால்
திருடுகளவு
திருடு1தனக்குச் சொந்தம் இல்லாத ஒன்றை உரியோரின் அனுமதி இல்லாமல் எடுத்தல்
திருடு2களவு
திருடுதல்களவாடுதல்
திருணகம்வாளுறை
திருணசிங்கம்கோடரி
திருணதைவில்
திருணபதிபுல்லின் அரசனான பனை
திருணபூலிபுல்லாலாகிய பாய், கோரைப்பாய்
திருணம்உலர்ந்த புல்
உடைவாள்
வில்
தேள்
தேனீ
திருணராசன்புல்லின் அரசனான பனை
திருணோற்பவம்காட்டுப்பயிர்
திருத்தம்ஒழுங்கு
திட்டம்
பிழைத்திருத்துகை
செப்பனிடுதல்
முன்னுள்ளதைச் சிறிது மாற்றுகை
உச்சரிப்புத் தெளிவு
புண்ணியநீர்
திருத்தம் (எழுதப்பட்டவற்றில் அல்லது அச்சிடப்பட்டவற்றில் உள்ள) தவறுகளை நீக்கி ஒழுங்குபடுத்தித் தரும் முறை
திருத்தமாக/திருத்தமான தவறு இல்லாமல்
திருத்தல்திருத்தம்
வயல்
திருத்தன்தூய்மையானவன்
கடவுள்
திருத்திமனநிறைவு
திருத்தியமை (ஏற்கனவே இயற்றப்பட்ட சட்டம், போடப்பட்ட திட்டம் முதலியவற்றில் உள்ள குறைபாடுகளை நீக்கி) ஒழுங்குபடுத்தி அமைத்தல்
திருத்துபண்படுத்தபட்ட நிலம்
நன்செய் நிலம்
ஒப்பனை
திருத்துதல்செவ்விதாக்குதல்
சீர்படுத்துதல்
மேன்மைப்படுத்துதல்
செம்மையாகச் செய்தல்
நிலம் முதலியவற்றைப் பண்படுத்தல்
இலை, காய் முதலியன நறுக்குதல்
செம்மைபெற அணிதல்
உறவாக்குதல்
மெருகிடுதல்
மேற்பார்த்தல்
அழைத்தல்
திருத்துழாய்நத்தைச்சூரிப் பூண்டு
திருத்தொண்டர்இறைவனடியார்
திருத்தொண்டுகடவுளடியார்க்குச் செய்யும் பணிவிடை
திருத்தோப்புகோயிலுக்குரிய நந்தவனம்
திருதம்தரிக்கை
தாளவகை
திருதிஉறுதி
துணை
யோகம் இருபத்தேழனுள் ஒன்று
திராவகம்
சத்து
விரைவு
திருதிமைமனத்திட்பம்
திருதியைதேய்பிறை வளர்பிறைகளில் வரும் மூன்றாம் திதி
திருநகர்செல்வநகரம்
திருநட்சத்திரம்பெரியோர் பிறந்த நட்சத்திரம்
பெரியோர் மறைந்த நட்சத்திரம்
வயது
திருநடனம்இறைவன் திருக்கூத்து
திருநடைமாளிகைகோயிற்பிராகாரம்
திருந்த திருத்தமாக
திருந்தகைமைமேன்மை
திருந்தலர்பகைவர்
திருந்தார்பகைவர்
திருந்தினர்ஒழுக்கமுள்ளவர்
திருந்து தவறான பழக்கவழக்கங்களிலிருந்து விலகுதல்
திருந்துதல்சீர்ப்படுதல்
செவ்விதாதல்
பண்படுத்தப்படுதல்
தொழில் முற்றுதல்
அழகுபடுதல்
மேன்மையாதல்
பயிற்சி மிகுதல்
திருநந்தவனம்கோயில் நந்தவனம்
திருநந்தாவிளக்குசுவாமி திருமுன் எப்பொழுதும் எரிந்துகொண்டிருக்கிற விளக்கு
திருநல்லியாண்டுநல்ல வளமையான ஆட்சி ஆண்டு
திருநாடலங்கரித்தல்வைகுண்டத்தை அலங்கரிக்கும் நற்கதியடைதல்
திருநாடுவைகுண்டம்
திருநாமக்கத்திரிஒரு பாம்புவகை
திருநாமச்செடிஒரு செடிவகை
திருநாமத்துக்காணிதேவதான நிலம்
திருநாமத்துத்திஒரு பூடுவகை
திருநாமப்பாட்டுஇயற்றியவரின் பெயர், பயன் முதலியவை கூறும் பதிகவிறுதிப் பாட்டு
திருநாமப்பாலைஒரு பூடுவகை
திருநாமம்தெய்வம் அல்லது பெரியோரின் பெயர்
வைணவர் தரிக்கும் ஊர்த்துவ புண்டரம்
மதிப்புவாய்ந்த மக்கள்
திருநாள்விழாநாள்
பிறந்தநாள்
திருநாள் பண்டிகை நாள்
திருநாளைப்போவார்நாயனார்தில்லையைக் காண நாளைப் போவேன் என்றவராகிய நந்தனார்
திருநிலைமகளிர்சுமங்கலிகள்
திருநீலக்கண்டன்கரிய கழுத்தையுடையவனான சிவன்
ஒரு பூரான்வகை
தீயன்
திருநீற்றுக்காப்புபெரியோரால் ஒருவருக்குக் காப்பாக இடப்படும் திருநீறு
திருநீறு
திருநீற்றுக்கோயில்திருநீற்றுப் பை
திருநீற்றுப் பச்சிலைகரந்தை
திருநீற்றுப்பச்சைஒரு செடிவகை
திருநீற்றுப்பத்திரிஒரு செடிவகை
திருநீற்றுப்பழம்திருநீற்றுருண்டை
திருநீற்றுமடல்திருநீறு வைக்கும் கலம்
திருநீறுவிபூதி
திருநீறு சைவர்கள் உடலில் பூசிக்கொள்வதற்காக விசேஷமாகத் தயாரிக்கப்பட்ட சாம்பல்
திருநுந்தாவிளக்குசுவாமி திருமுன் எப்பொழுதும் எரிந்துகொண்டிருக்கிற விளக்கு
திருநோக்கம்கடவுள், குரு முதலியோரின் அருட்பார்வை
திருநோக்குகடவுள், குரு முதலியோரின் அருட்பார்வை
திருப்திஉளநிறைவு
மனநிறைவு
திருப்தி (ஒன்று) நிறைவேறியதால் அல்லது போதும் என்ற எண்ணத்தால் மனம் அடையும் அமைதி
திருப்படிமாற்றுதிருக்கோயிலில் மூர்த்திகளுக்குப் படைக்கும் அரிசி முதலிய பண்டம்
திருப்படிமாறுதல்சுவாமிக்குப் படையற் பொருள் அமைத்தல்
திருப்படைவீடுகடவுள் கோயில்கொண்டுள்ள தலம்
திருப்பணிகோயில்தொண்டு
கோயில் கட்டுதல் புதுப்பித்தல் முதலிய வேலை
பெரியோர்களுக்குச் செய்யும் தொண்டு
நற்காரியம்
திருப்பணி கோயில், கோபுரம் முதலியவை கட்டுதல், கோயிலைப் பழுதுபார்த்துப் புதுப்பித்தல் முதலிய வேலை
திருப்பணிமாலைகோயில் திருப்பணி விவரம் கூறும் நூல்வகை
திருப்பதிபுண்ணியத்தலம்
திருவேங்கடம் என்னும் திருமால் தலம்
திருப்பதிகம்தெய்வத்தைப் புகழ்ந்துரைக்கும் பத்து அல்லது பதினொரு பாடல் கொண்டது
திருப்பதியம்தெய்வத்தைப் புகழ்ந்துரைக்கும் பத்து அல்லது பதினொரு பாடல் கொண்டது
திருப்பம்திரும்புகை
திரும்பும் தெருக்கோடி
சவரி என்னும் மயிர்முடி
பண வாணிகம்
திருப்பம் (பாதை, சாலை ஆகியவை) திரும்பும் இடம்
திருப்பரிவட்டம்தெய்வத் திருமேனிக்குச் சாத்தும் ஆடை
கோயில் மரியாதையாகப் பெரியோர் தலையில் சுற்றிக் கட்டப்படும் கடவுளின் ஆடை
திருப்பல்லாண்டுபல்லாண்டு பல்லாண்டு என்று கடவுளரைப் புகழ்ந்து பாடும் பாடல்வகை
சிவபெருமான்மீது சேந்தனார் பாடிய நூல்
நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தத்துள் பெரியாழ்வார் பாடிய நூல்
திருப்பள்ளிதிருக்கோயில்
தெய்வசயனம்
திருப்பள்ளித்தாமம்கோயில்மூர்த்திகளுக்குச் சாத்தப்படும் மாலை
திருப்பள்ளிபடுத்துதல்சன்னியாசிகளை அடக்கம் செய்தல்
திருப்பள்ளியெழுச்சிதேவர்கள் உறக்கம் விட்டெழுதல்
கடவுளைத் துயிலெழுப்புவதாக அமைந்த பாடல்கள் அடங்கிய பதிகம்
திருப்பள்ளியெழுச்சி (கோயில்களில்) இறைவனைத் துயில் எழுப்பும் முறையில் பாடப்படும் பாடல்
திருப்பாட்டுகடவுளைப்பற்றிப் பெரியோர் பாடிய பாட்டு
தேவாரம்
வசைச்சொல்
திருப்பாவாடைகோயில் மூர்த்திக்குப் படைக்கும் பெரிய நிவேதனம்
நிவேதனம படைக்கும் ஆடை
திருப்பாவைநாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தத்துள் பாவைநோன்பு குறித்து ஆண்டாள் பாடியதொரு நூல்
திருப்பாற்கடல்திருமால் பள்ளிகொண்டருளும் இடம்
திருப்பிஆணியைத் திருகி உட்செலுத்தும் ஆயுதவகை
காண்க : வட்டத்திருப்பி
திருப்பி முதலில் எங்கிருந்ததோ யாரிடமிருந்ததோ அங்கே அல்லது அவரிடமே சேருமாறு
திருப்புதிசைமாற்று
திசை மாறு
திருப்புதடவை
ஒரு மீன்வகை
திருப்பு இருக்கும் அல்லது செல்லும் திசையிலிருந்து மாற்றுதல்
திருப்பு முனைவாழ்க்கையின் பாதையை மாற்றும் கட்டம்
திருப்பு முனை குறிப்பிடத் தகுந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவது
திருப்புகழ்தெய்வப் புகழ்ச்சியான பாடல்
அருணகிரிநாதர் முருகக்கடவுள்மீது பாடிய நூல்
திருப்புதல்திரும்பச் செய்தல்
மாற்றுதல்
பாடத்தை மறுமுறை ஓதல்
மொழிபெயர்த்தல் ஏட்டின் பக்கத்தைத் தள்ளுதல்
முறுக்குதல்
கவிழ்த்தல்
சாவி கொடுத்தல்
திருப்பிக் கொடுத்தல்
விதிர்த்தல்
நோய் முதலியன தணித்தல்
சூனியத்தைத் திரும்பச் செய்தல்
திருப்புளிதிருகாணி இறுக்கும் கருவி
திருப்பூட்டுதாலி
மணமகளுக்குத் தாலி கட்டுகை
திருப்பூட்டுதல்மணமகள் கழுத்தில் தாலி கட்டுதல்
திருப்பூவல்லிமகளிர் பூக்கொய்தலைப்பற்றிக் கூறும் திருவாசகப் பகுதி
திருப்பொறிஅரசர் முதலியோர்க்குரிய உடல் இலக்கணம்
திருப்போனகம்கடவுளுக்குப் படைத்த அமுது
திருமகள்செல்வத்துக்குத் தலைவியான திருமால் மனைவி
திருமகள் செல்வத்திற்கான தெய்வம்
திருமகள் இருப்பிடம்தாமரை மலர்
யானையின் மத்தகம்
பசுவின் பின்புறம்
வில்வம்
கற்பரசியின் நேர் வகிட்டின் முன்புறம் முதலாவன
திருமகள்கொழுநன்திருமகளின் கணவனான திருமால்
திருமகள்மைந்தன்திருமகளின் புதல்வனான மன்மதன்
திருமகளாடல்பாவை என்னும் கூத்து
திருமகன்திருமகள் கொழுநனான திருமால்
திருமகள் மைந்தனான காமன்
செல்வமகன்
திருமங்கலியம்தாலி
திருமங்கிலியம்தாலி
திருமஞ்சனம்திருமுழுக்கு
திருமுழுக்குக்குரிய நீர்
திருமஞ்சனம் குறிப்பிட்ட இடத்திலிருந்து நீரைக் கொண்டுவந்து மந்திரம் சொல்லி வழிபாட்டிற்கான விக்கிரகத்தை நீராட்டுதல்
திருமஞ்சனமாட்டுதல்திருமுழுக்காட்டுதல்
திருமடந்தைதிருமகள்
திருமடம்குருவின் மாளிகை
திருமடவளாகம்கோயிலைச் சுற்றியுள்ள இடம்
திருமடைப்பள்ளிசமையலறை
திருமண்வைணவர் நெற்றியலணியும் நாமம்
நாமக்கட்டி
திருமண் (வைணவர்கள்) நாமம் இட்டுக்கொள்ளப் பயன்படுத்தும் வெள்ளை நிறக் கட்டி
திருமண வகைகள்பிரமமணம்
பிரசாபத்தியி மணம்
ஆரிட மணம்
தெய்வ மணம்
காந்தருவ மணம்
ஆசுர மணம்
இராக்கத மணம்
பைசாச மணம்
திருமண்காப்புவைணவர் நெற்றியில் இடும் திருநாமம்
திருமணம்கலியாணம்
திருமணம் ஆணும் பெண்ணும் கணவன் மனைவியாகும் நிகழ்ச்சி அல்லது சடங்கு
திருமணம்பரிமாறுதல்தாளித்தல்
பொய் கலந்து பேசுதல்
திருமணிகுயிற்றுநர்முத்துக்கோப்போர்
திருமதிகணவனை மதிப்பவர்களை திருமதி என்று பொருள்
திருமதி மதிப்புத் தரும் முறையில் திருமணமான பெண்ணின் பெயருக்கு முன்னால் இடப்படும் அடை
திருமதில்கோயிலின் சுற்றுமதில்
திருமதுரம்பழம், நெய், சருக்கரை சேர்த்துச் செய்யப்படும் படையற்பொருள்
திருமந்திரம்சிவஐந்தெழுத்து
திருமால் எட்டெழுத்து
திருமூலர் இயற்றிய நூல்
கோயில்
திருமந்திரவோலைநாயகம்அரசவை எழுத்தாளர் தலைவன்
திரும்ப நிகழ்ந்ததன் மறுவரவாக
திரும்பப்பெறு (சமர்ப்பித்த பொருள், தீர்மானம் முதலியவற்றை) மீண்டும் வாங்கிக் கொள்ளுதல்
திரும்புதிருப்பு
திரும்பு புறப்பட்ட இடத்திற்கோ பழைய நிலைக்கோ வருதல் அல்லது செல்லுதல்
திரும்புகால்மீளும் சமயம்
திரும்புதல்மாறுதல்
மீளுதல்
விலகுதல்
வளைதல்
சூரியன் சாய்தல்
திருமரம்அரசமரம்
திருமலர்திருமகள் வீற்றிருக்கும் தாமரைமலர்
திருமலைதூய்மையான மலை
கயிலாயமலை
திருவேங்கடமலை
திருமறுமார்பன்அருகன்
மார்பில் அழகிய மறுவையுடைய திருமால்
திருமாதுதிருமகள்
திருமாமகள்திருமகள்
திருமாமணிமண்டபம்பரமபதத்துள்ள திருவோலக்க மண்டபம்
திருமால்விட்டுணு
அரசன்
திருமால் காத்தல் தொழிலுக்கு உரிய இறைவன்
திருமால்குன்றம்அழகர்மலை
திருமால்கொப்பூழ்திருமாலின் கொப்பூழிலிருந்து உண்டான தாமரை
திருமால்நிலைதிருமாலின் பரம், வியூகம், விபவம், அந்தர்யாமித்துவம், அர்ச்சை என்னும் ஐவகை வடிவங்கள்
திருமால்புதல்வன்திருமாலின் மகனான மன்மதன்
பிரமன்
திருமாலவதாரம்மீன், ஆமை, பன்றி, நரசிங்கம், வாமனம், பரசுராமன், இராமன், பலராமன், கண்ணன், கற்கி என்னும் திருமாலின் பத்துப் பிறப்புகள்
சனகன், சனந்தனன், சனாதனன், சனற்குமாரன், நரநாராயணன், கபிலன், இடபன், நாரதன், அயக்கிரீவன், தத்தாதிரேயன், மோகினி, வேள்வியின்பதி, வியாதன், தன்வந்திரி, புத்தன் எனப் பதினைந்து கூறுகளையுடைய பிறப்புகள்
திருமாலாயுதம்சங்கு
சக்கரம்
தண்டு
வாள்
வில்
திருமாலாயுதம்திருமாலின் ஐம்படைகளான பாஞ்சசன்னியம் என்னும் சங்கு, சுதரிசனம் என்னும் சக்கரம், சார்ங்கம் என்னும் வில், நாந்தகம் என்னும் வாள் கௌமோதகி என்னும் தண்டு
திருமாலிருஞ்சோலைஅழகர் கோயில்கொண்டுள்ள மலை, திருமாலிருஞ்சோலை
திருமாளிகைகோயில்மதிலை ஒட்டி உட்புறத்து அமைத்துள்ள கட்டட வரிசை
பெரியோர் வாழும் இல்லம்
திருமானகரம்வைகுண்டம்
திருமுகம்கடவுள் சன்னிதானம்
பெரியோர் வரைந்து அனுப்பும் ஓலை
அரசனது சாசனம்
திருமுட்டுபூசைத்தட்டு முதலியன
திருமுடிகோயில்மூர்த்தியின் தலைப்பகுதி
மதிப்புவாய்ந்த மக்கள்
கொத்துவேலை செய்வோர்
திருமுடிச்சாத்துதலைப்பாகை
திருமுடிச்சேவகர்ஐயனார்
திருமுடித்திலகம்திருமுடியில் சூட்டும் மணி
திருமுடியோன்முடிசூடிய அரசன்
திருமுண்டம்சைவர்கள் மூன்று வரியாக நெற்றியில் இடும் திருநீற்றுக்குறி
திருமுதல்திரும்புதல்
நன்றாகத் தேய்த்தல்
திருமுழுக்குதிருமுழுக்கு
திருமுழுக்குக்குரிய நீர்
திருமுளைப்பாலிகைதிருமணம் முதலிய சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளில் தானிய முளை வளர்க்கப்பெறும் மண்குடுவை
திருமுற்றத்தார்கோயிற்பணி செய்வோர்
திருமுற்றம்கோயிற் சன்னிதானம்
குதிரை வையாளிவீதி
திருமுறைஇறைவனிடம் முறையிட்டுப் பாடும் தெய்வப்பாடல்கள்
தேவாரம், திருவாசகம், திருவிசைப்பா, திருப்பல்லாண்டு, திருமந்திரம், பதினோராந் திருமுறை, பெரியபுராணம் என்னும் சைவத் திருநூல்கள்
இராமலிங்க அடிகள் பாடிய நூல்கள்
திருமுறை (சைவத்தில்) நாயன்மார்களும் அடியார்களும் சிவன் மீது பாடிய பாடல்களைப் பன்னிரண்டு பிரிவுகளாகப் பிரித்துத் தொகுத்திருக்கும் தொகுப்பு
திருமுன்திருமுன்பு. விழுந்தவர் திருமுன்சென்று (திருவாலவா. 27, 28)
திருமுன்னர்
திருமுன்சன்னிதி
சன்னிதியில்
திருமுன்புதிருமுன்னர்
சன்னதி
திருமுன்னர்சன்னிதி
சன்னிதியில்
திருமெய்க்காப்புகோயில் காப்போன்
திருமெய்ப்பூச்சுகோயில்மூர்த்தங்களின்மேல் பூசப்படும் மணப்பூச்சு
புனுகு, களபம் முதலியன
திருமெழுக்குசாணம்
கோயிலிடத்தை மெழுகுகை
திருமேற்பூச்சுகோயில்மூர்த்தங்களின்மேல் பூசப்படும் மணப்பூச்சு
புனுகு, களபம் முதலியன
திருமேனிகோவில்களில் உள்ள கடவுள் சிலை
திருமேனிகடவுள், முனிவர் முதலியோரது தெய்வ உடல்
சிலை
பெண்கள் காதணி
காண்க : குப்பைமேனி
திருமேனி (கோவில்களில்) கடவுள் சிலை
திருமேனிகாவல்கோயிற்காவல்
திருமேனியழகிஓருவகைப் பூடு
திருமைஅழகு
திருமொழிபெரியோர் சொல்
ஆகமம்
தருமம்
நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தத்துள் ஒன்றான பெரிய திருமொழி
திருவகுப்புசந்தக் குழிப்பில் அமைந்த செய்யுள் வகை
திருவட்டிகள்ளிவகை
கொம்புக்கள்ளி
திருவடிசீபாதம்
சுவாமி
முனிவர்
திருமாலின் பாதத்தில் இருக்கும் அனுமான்
கருடன்
திருவாங்கூர் அரசர்
நோவில்லாத புண்
கோமாளி விகடம்
திருவடிக்கம்திருமால்கோயிற் படிக்கத்தினின்று எடுத்து வழங்கும் சுவாமி தீர்த்தம்
திருவடிசம்பந்திசீடன்
திருவடித்தலம்கடவுள் முதலியோர் பாதுகை
திருவடிதீட்சைசீடன் தலையில் குரு தன் பாதத்தை வைத்தருளும் தீட்சைவகை
திருவடிதொழுதல்கடவுள் முதலியோரை வணங்குதல்
திருவடிநிலைசிலை வைக்கும் மேடை
கடவுளர் முதலியோர் மிதியடி
திருவடிபிடிப்பான்கோயில் அருச்சகன்
திருவடையாளம்சைவசமயத்திற்குரிய திருநீறு முதலிய சாதனங்கள்
திருவணுக்கன்திருவாயில் கருவறையை அடுத்துள்ள இடம்
திருவணைசேது
திருவணைக்கரைதனுக்கோடி
திருவத்தவர்செல்வம் படைத்த நல்வினையாளர்
திருவத்தியயனம்திவ்வியப் பிரபந்தம் ஓதுகை
சிராத்தம்
திருவந்திக்காப்புதிருவிழாக் காலத்தில் சுவாமி புறப்பாட்டின் முடிவில் கண்ணேறு போகச் செய்யும் சடங்கு
திருவம்பலம்தென்னார்க்காட்டு மாவட்டத்திலுள்ள புகழ்வாய்ந்த சிவதலம், சிதம்பரம்
திருவமால்திருமால்
திருவமுதுநிவேதனவுணவு
திருவரங்குகோயிலுள்ள முதன்மை மண்டபம்
திருவலகிடுதல்கோயிலைப் பெருக்கித் துப்புரவாக்கல்
திருவலகுகோயிலைப் பெருக்கும் துடைப்பம்
திருவளத்தான்நகைச்சுவை நடிகன், கோமாளி, விகடன்
திருவள்ளுவப்பயன்திருவள்ளுவர் தந்த திருக்குறள்
திருவறம்மததருமம்
சமண ஒழுக்கம்
திருவன்செல்வன்
திருமால்
விகடக்காரன்
புரட்டன்
ஒரு மீன்வகை
திருவாக்குதெய்வப் பெரியோர்களின் வாய்மொழி
திருவாங்குதல்தாலி களைதல்
திருவாசகம்திவ்விய வாக்கு
மாணிக்கவாசகர் அருளிய துதிநூல்
திருவாசிவாகனப் பிரபை
ஒரு மாலை வகை
திருவாசிகைவாகனப் பிரபை
ஒரு மாலை வகை
திருவாட்சிவாகனப் பிரபை
ஒரு மாலை வகை
திருவாட்சி கோயிலில் கடவுள் விக்கிரகம் இருக்கும் பீடத்தின் மேல் அமைந்திருக்கும், வேலைப்பாட்டுடன் கூடிய அரைவட்ட அலங்கார உலோக அமைப்பு
திருவாட்டிசெல்வி, செல்வமுடையவள்
திருவாடுதண்டுகோயில் ஊர்தியைச் சுமக்க உதவும் தண்டு
ஒரு பல்லக்குவகை
திருவாணைஅரசாணை
திருவாத்தான்நகைச்சுவை நடிகன், கோமாளி, விகடன்
திருவாத்திஒரு பூமரவகை
திருவாதிரைஇருபத்தேழு நட்சத்திரங்களுள் ஆறாவது நட்சத்திரம்
காண்க : ஆருத்திரா தரிசனம்
சடங்குவகை
திருவாதிரை இருபத்தேழு நட்சத்திரங்களுள் ஆறாவது
திருவாபரணம்கடவுளர்க்கு அணியும் அணிகலன்
திருவாய் மலர்தல்ஞானிகள் உபதேசித்தல்
திருவாய்க்கேள்விஅரசனது ஆணை
இராசவிசாரணை
திருவாய்மலர் (ஞானி, முனிவர் போன்றோர்) சொற்களால் வெளிப்படுத்துதல்(அரிய கருத்துகளை) எடுத்துரைத்தல்உபதேசித்தல்
திருவாய்மலர்தல்கூறியருளுதல்
பெரியார் சொல்லுதல்
திருவாய்மொழிதெய்வவாக்கு
நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தத்துள் நம்மாழ்வார் அருளிய தமிழ்நூல்
திருவாராதனம்கடவுட்பூசை
இறைவனது ஐயாற்றலுள் ஒன்று
திருவாலிபுரட்டன்
திருவாழ்த்தான்நகைச்சுவை நடிகன், கோமாளி, விகடன்
திருவாழத்தான் எந்த ஒரு வேலையையும் முறைப்படி செய்யாமல் கெடுத்துவிடுபவன்
திருவாழிதிருமாலின் சக்கரம்
மோதிரம்
திருவாழிக்கல்முத்திரையிடப்பெற்ற எல்லைக்கல்
திருவாளர்ஒருவர் பெயருக்குமுன் வழங்கும் மரியாதைச் சொல்
திருவாளர் மதிப்புத் தரும் முறையில் ஓர் ஆணின் பெயருக்கு முன்னால் இடப்படும் அடை
திருவாளர்கள் திருவாளர் என்பதன் பன்மை வடிவம்
திருவாளன்விகடன்
தெய்வத் திருவருள் பெற்றவன்
திருவாறாட்டுதெய்வத் திருமேனியை நீராட்டுகை
திருவாறாடல்தெய்வத் திருமேனியை நீராட்டுகை
திருவிசெல்வம் உள்ளவள்
திருவிடையாட்டம்கோயில்தொண்டு
தேவதான மானியம்
திருவிருந்துதிவ்விய விருந்து
நல்லருள்
திருவிருப்புகோயில் அமைந்த இடம்
திருவில்அழகிய வில்லான வானவில்
திருவிலிதாலியற்ற கைம்பெண்
திருவிழாகோயிலில் நிகழும் திருநாள்
திருவிழா (கோயில்) உற்சவம்
திருவிழாப்புறம்திருவிழா நடத்துவதற்காக விடப்பட்ட இறையிலி நிலம்
திருவிளக்குகோயில் விளக்கு
மங்கலமாக வைக்கும் விளக்கு
திருவிளக்குநாச்சியார்விளக்குத் தெய்வம்
கையில் விளக்கு ஏந்திய பதுமை
திருவிளம்ஒரு கீரைவகை
துலாக்கட்டை
திருவிளையாட்டுதெய்வ விளையாட்டு
திருவிளையாடல்தெய்வல¦லை
திருவிளையாடற் புராணம்
சிற்றின்பக் களியாட்டம்
திருவினாள்திருமகள்
திருவினைநல்வினை
திருவீதியலங்கரித்தல்கோயில்மூர்த்தி தெருவில் உலாவரல்
திருவுடம்புதெய்வக்களை பொருந்திய உடம்பு
தெய்வத்திருமேனி
திருவுண்ணாழிகருவறை
திருவுண்ணாழிகைகருவறை
திருவுருதெய்வ வடிவம்
தெய்வத்திருமேனி
திருவுருவம் (வழிபாட்டிற்கான) இறைவனின் உருவம்
திருவுளக்குறிப்புதெய்வசித்தம்
பெரியோர் உள்ளக்கருத்து
திருவுளச்சீட்டுதெய்வசித்தமறியுஞ் சீட்டு
திருவுளச்சீட்டு முடிவு செய்வதற்காகத் தெய்வத்தின் முன்பாகக் குலுக்கிப் போட்டு எடுக்கும் சீட்டு
திருவுளச்செயல்தெய்வச்செயல்
திருவுளத்தடைத்தல்மனத்திற்கொள்ளுதல்
திருவுளமடுத்தல்எண்ணுதல்
திருவுளம்பற்றுதல்ஏற்றுக்கொள்ளுதல்
கேட்கமனங் கொள்ளுதல்
அருள்புரிதல்
கருதுதல்
திருவுளம்வைத்தல்அருள்புரிதல்
விருப்பங் கொள்ளுதல்
திருவுளமறியதெய்வசாட்சியாய்
திருவுள்ளம்தெய்வசித்தம்
பெரியோர் உள்ளக்கருத்து
திருவுறுப்புமகளிர் நெற்றியில் அணியும் சீதேவி என்னும் அணி
திருவூசல்கோயில்மூர்த்திகள் எழுந்தருளியிருந்து ஆடும் ஊஞ்சல்
திருவூறல்ஊற்றுநீர்
வெயிற்காலத்திலே ஆற்றிடைக்குறையில் நடத்துந் திருவிழா
திருவெம்பாவைமார்கழி மாதத்தில் ஓதப்படும் திருவாசகப் பகுதி
திருவெழுச்சிதிருவிழா
திருவெழுத்துஅரசன் கையெழுத்து
கொச்சி, திருவிதாங்கூர் அரசர்களின் கட்டளை
ஐந்தெழுத்து மந்திரம்
திருவேகம்பம்காஞ்சிபுரத்தில் விளங்கும் சிவன் திருக்கோயில்
திருவேங்கடம்திருப்பதி என்று வழங்கும் திருத்தலம்
திருவேடம்திருநீறு, கண்டிகை முதலிய சைவக்கோலம்
சைவ மடங்களில் உள்ள துறவியர் அணியும் காதணிவகை
திருவொற்றாடைதிருமுழுக்குச் செய்ததும் சுவாமி திருமேனியில் ஒற்றி உபசரிக்கும் ஆடை
திருவோடுபரதேசிகளின் பிச்சைப்பாத்திரம்
திருவோடு (துறவி போன்றோர்) பிச்சைப்பாத்திரமாகப் பயன்படுத்தும் (ஒரு வகை மரத்தில்) காய்க்கும் காயின் காய்ந்த ஓடு
திருவோணம்ஓண‌ம் ப‌ண்டிகையின் கடைசி நாள்
திருவோணம்இருபத்தேழு நாள்களுள் இருபத்திரண்டாவது நாள்
திருவோணத் திருவிழா
திருவோணம் இருபத்தேழு நட்சத்திரங்களுள் இருபத்திரண்டாவது
திருவோலக்கம்அத்தாணி மண்டபத்தில் வீற்றிருக்கை
தெய்வ சன்னிதானம்
திருவோலைகடவுள் சன்னிதானம்
பெரியோர் வரைந்து அனுப்பும் ஓலை
அரசனது சாசனம்
திருஷ்டிபார்வை
திருஷ்டி கெடுதல் விளைவிக்கக் கூடிய பார்வை
திருஷ்டி கழி திருஷ்டியை நீக்கும் பொருட்டுச் சடங்குசெய்தல்
திருஷ்டி பரிகாரம்ஒன்றின் சிறப்பினைக் குறைக்குமாறு செய்யும் குறைபாடு
திருஷ்டிப் பரிகாரம் திருஷ்டி படுவதால் உண்டாகும் தீங்கை நீக்குவதற்குச் செய்யும் மாற்று
திரேக்காணம்இராசியின் மூன்றில் ஒரு பாகம்
திரேகம்உடல்
திரேதம்நான்கு யுகங்களுள் இரண்டாவது
திரேதம் (புராணத்தில்) நான்கு யுகங்களுள் இரண்டாவது யுகம்
திரேதாக்கினிஆகவனீயம், தட்சிணாக்கினி, காருகபத்தியம் என்னும் மூவகை வேதாக்கினி
வயிற்றுத்தீ, காமத்தீ, சினத்தீ என்னும் மூவகை நெருப்பு
காண்க : ஆயுர்வேதாக்கினி
திரேதாயுகம்நான்கு யுகங்களுள் இரண்டாவது
திரேதைநான்கு யுகங்களுள் இரண்டாவது
திரைஅலை
ஆறு
பூமி
கடல்
ஏழு என்னும் குழூஉக்குறி
திரைச்சீலை
தோற்சுருக்கம்
வெற்றிலை
வெற்றிலைச் சுருள்
வைக்கோற் புரி
பஞ்சுச்சுருள்
திரை1(பால்) திரிதல்
திரை2(கட்டியிருக்கும் ஆடையைத் தேவையான அளவுக்கு மடிப்புமடிப்பாக) சுருக்கி உயர்த்துதல்
திரை3(ஜன்னல் முதலியவற்றில் மறைப்பாகவோ அறை முதலியவற்றில் தடுப்பாகவோ மாட்டப்படும் அல்லது தொங்க விடப்படும்) மடிப்புகள் கொண்டதாகத் தைக்கப்பட்ட துணி
திரைஅரங்கம் (பார்வையாளர்களுக்கு) திரைப்படம் காட்டப்படும் கட்டடம்
திரைக்கதை திரைப்படமாகத் தயாரிக்கத் தகுந்த முறையில் காட்சிகளாகப் பிரித்து எழுதப்பட்ட கதை
திரைச்சீலைஇடுதிரை
திரைச்சீலை (கதவு, ஜன்னல் முதலியவற்றில்) தொங்கும் திரை
திரைத்தல்சுருக்குதல்
சுருட்டுதல், தன்னுள் அடக்குதல்
ஒதுக்குதல்
ஆடைகொய்தல்
அலையெழுதல்
அணைத்தல்
தோல் சுருங்குதல்
திரைத்தவிர்தல்விட்டுவிட்டு ஒளிவிடல்
திரைத்துப்பாடுதல்திரும்பத்திரும்ப நீட்டிப் பாடுதல்
திரைதல்சுருங்குதல்
வயது முதிர்ச்சியால் தோல் சுருங்குதல்
அலையெழுதல்
மிதந்து ஆடுதல்
திரிதல்
திரளுதல்
இழை விலகுதல்
திரைப்படம் (கதையின் அடிப்படையில் அமைந்த காட்சிகளைக் கலையம்சத்தோடு) புகைப்படச் சுருளில் பதிவுசெய்து திரையில் காட்டுவது
திரைப்புசுருங்குகை
அலையெழுகை
திரையால் மறைத்த இடம்
திரைமறைவு (நேரடியாகத் தெரியாமல்) மறைமுகமாக அல்லது ரகசியமாக நடைபெறுவது
திரையல்சுருங்கல்
வெற்றிலை
வெற்றிலைச் சுருள்
திரையன்நெய்தல்நிலத் தலைவன்
தொண்டைநாட்டு அரசன்
திரையிடு (பார்வையாளர்கள் பார்க்கும் வகையில் திரைப்படத்தை) திரையில் விழச்செய்தல், திரையில் காட்டுதல்
திரைராசிகம்முத்தொகை வினா
திரைலோக்கியம்மூவுலகம்
பேரழகுள்ளது
திரைவிழுதல்தோல் சுருக்குவிழுதல்
திரைவுதோல் சருங்குகை
அலையெழுகை
திரோகிதம்மறைவு
மறைக்கப்பட்டது
திரோதகம்மறைத்தலைச் செய்வது
திரோதசத்திமறைத்தல், ஆன்மாக்களுக்கு உலக அனுபவங்களைக் கொடுத்து உண்மையை மறைத்தல் செய்யும் சிவபெருமானின் ஐவகை ஆற்றலுள் ஒன்று
திரோதம்மறைத்தல், ஆன்மாக்களுக்கு உலக அனுபவங்களைக் கொடுத்து உண்மையை மறைத்தல் செய்யும் சிவபெருமானின் ஐவகை ஆற்றலுள் ஒன்று
திரோதயம்மறைத்தல், ஆன்மாக்களுக்கு உலக அனுபவங்களைக் கொடுத்து உண்மையை மறைத்தல் செய்யும் சிவபெருமானின் ஐவகை ஆற்றலுள் ஒன்று
திரோதாயிமறைத்தல், ஆன்மாக்களுக்கு உலக அனுபவங்களைக் கொடுத்து உண்மையை மறைத்தல் செய்யும் சிவபெருமானின் ஐவகை ஆற்றலுள் ஒன்று
திரோதானகரிமறைத்தல், ஆன்மாக்களுக்கு உலக அனுபவங்களைக் கொடுத்து உண்மையை மறைத்தல் செய்யும் சிவபெருமானின் ஐவகை ஆற்றலுள் ஒன்று
திரோதானசத்திமறைத்தல், ஆன்மாக்களுக்கு உலக அனுபவங்களைக் கொடுத்து உண்மையை மறைத்தல் செய்யும் சிவபெருமானின் ஐவகை ஆற்றலுள் ஒன்று
திரோதானம்மறைப்பு
ஒரு நரகம்
காண்க : திரோதான சத்தி
திரோப(பா)வம்
திரோதித்தல்மறைத்தல்
ஆன்மாவை மயக்கமுறச் செய்தல்
திரோதைமறைத்தல், ஆன்மாக்களுக்கு உலக அனுபவங்களைக் கொடுத்து உண்மையை மறைத்தல் செய்யும் சிவபெருமானின் ஐவகை ஆற்றலுள் ஒன்று
திரோபவம்ஆன்மா தன் கன்மம் முடியும் வரையில் உலக அனுபவங்களில் உழன்று மயங்கும்படி உண்மையை மறைத்தலைச் செய்யும் சிவபெருமானது அருட்செயல்
திரோபவித்தல்மறைத்தல்
ஆன்மாவை மயக்கமுறச் செய்தல்
திரோபாவம்ஆன்மா தன் கன்மம் முடியும் வரையில் உலக அனுபவங்களில் உழன்று மயங்கும்படி உண்மையை மறைத்தலைச் செய்யும் சிவபெருமானது அருட்செயல்
திரௌபதர்திரௌபதியின் புதல்வர்
திரௌபதீயர்திரௌபதியின் புதல்வர்
தில்விழைவு
காலம்
ஒழியிசை என்னும் பொருள்களில் வரும் ஓரிடைச்சொல். (தொல். சொல். 255.)
தில்விழைவு, காலம், ஒழியிசை என்னும் பொருளில் வரும் ஒர் இடைச்சொல்
திலகடம்எள்ளுப்பிண்ணாக்கு
திலகம்நெற்றிப்பொட்டு
சிறந்தது
கட்டளைக் கலித்துறைவகை
மஞ்சாடிமரம்
திலகம்1(நெற்றியில் இட்டுக்கொள்ளும்) பொட்டு
திலகம்2தான் சார்ந்துள்ள துறையில் அல்லது தன் இனத்தில் திறமை வாய்ந்தவர், சிறந்தவர் என்பதைச் சிறப்பிக்கும் வகையில் சேர்க்கப்படும் பட்டம்
திலகலம்செக்கு
திலகன்சிறந்தவன்
திலகாதுகன்எண்ணெய் வாணியன்
திலகைஎள்ளுப்போலக் கருநிறமுற்ற கத்தூரி வகை
திலதண்டகன்எண்ணெய் வாணியன்
திலதண்டுலம்எள்ளுடன் கலந்த அரிசி
புணர்ச்சிக் காலத்துச் செய்யும் எண்வகை ஆலிங்கனத்துள் ஒன்று
திலதம்நெற்றிப்பொட்டு
சிறந்தது
கட்டளைக் கலித்துறைவகை
மஞ்சாடிமரம்
திலதர்ப்பணம்பிதிரர்பொருட்டு எள்ளுந் தண்ணீரும் இறைத்தல்
திலதைலம்நல்லெண்ணெய்
திலப்பொறிஎள் இட்டு ஆட்டும் செக்கு
திலம்எள்ளு
மஞ்சாடிமரம்
தில்லதில். தீயேன் றில்ல மலைகிழவோற்கே (ஐங்குறு. 204)
தில்லம்காடு
தில்லானாதாளக்குறிப்பு
ஒரு சந்தக்குழிப்பு
தில்லா அல்லது தில்லானா என்று முடியும் இசைப்பாட்டுவகை
தில்லானா (இசையில்) தில்லா அல்லது தில்லானா என்று முடியும் ஒரு வகை இசைப் பாடல்
தில்லிடில்லிப்பட்டணம்
மிகச் சிறிய நிலப்பகுதி
தில்லியம்நல்லெண்ணெய்
புதிதாகத்திருத்தப்பட்ட விளைபுலம்
தில்லு முல்லுமுறையற்ற வழி முறை
தில்லுப்பில்லுபொய்புரட்டு
தில்லுமுல்லுபொய்புரட்டு
தில்லுமுல்லு முறையற்ற வழியைப் பின்பற்றி ஒரு காரியத்தை முடிப்பது
தில்லைஒரு மரவகை
சிதம்பரம்
தில் என்னும் இடைச்சொல்
சம்பாநெல்வகை
தில்லைநாயகம்ஒரு சம்பாநெல்வகை
தில்லைமூவாயிரவர்சிதம்பரம் திருக்கோயிலின் உரிமைக்குருக்கள், தில்லைவாழ் அந்தணர்
தில்லையம்பலம்கனகசபை, சிதம்பரத்தில் நடராசர் கோயில்கொண்டுள்ள பொன்னம்பலம்
தில்லைவனம்தில்லைமரக் காடாகிய சிதம்பரம்
திலவகம்விளாம்பட்டை
திலுமூன்றனைக் குறிக்க வழங்கும் குழூஉக்குறி
திலுப்புலுமுப்பது என்பதனைக் குறிக்கும் குழூஉக்குறி
திலோதகம்பிதிரர்பொருட்டு எள்ளுந் தண்ணீரும் இறைத்தல்
திலோத்தமைதெய்வலோக ஆடல் மகளிருள் ஒருத்தி
திவ்(வி)யம் தெய்வீகத் தன்மை
திவசம்பகல்
நாள்
சிராத்தம்
ஒருவர் இறந்த திதி
திவசம் திதி
திவம்பகல்
பரமபதம்
வானம்
திவரம்நாடு
திவலைசிதறுந் துளி
மழைத்துளி
மழை
திவலை (நீர்) துளி
திவ்வியஇனிய. தேன்றரு மாரிபோன்று திவ்விய கிளவி தம்மால் (சீவக. 581)
திவ்வியகவிதெய்வப்புலவன்
திவ்வியசட்சுமுக்கால உணர்வு, தீர்க்க தரிசனம்
தீர்க்கதரிசி
திவ்வியத்தொனிதேவர்கள் அருகக்கடவுள் முன்பு செய்யும் ஆரவார ஒலி
திவ்வியதிருட்டிமுக்கால உணர்வு, தீர்க்க தரிசனம்
தீர்க்கதரிசி
திவ்வியதீர்த்தம்வெயில் காயும்போது பெய்யும் மழையில் நீராடல்
திவ்வியதேசம்ஆழ்வார்களால் பாடப்பெற்ற திருப்பதிகள்
திவ்வியப்பிரபந்தம்பன்னிரு ஆழ்வார்களின் அருளிச் செயல்களாகிய நாலாயிரம் பாடல் கொண்ட தொகுதி
திவ்வியபோதனைஞானோபதேசம்
திவ்வியம்தெய்வத்தன்மையுள்ளது
மேன்மையானது
ஒரு சந்தனவகை
திவ்வியமங்களவிக்கிரகம்அருச்சனை செய்து வழபடற்குரிய தெய்வத்திருமேனி
திவ்வியமாகநன்றாக
திவ்வியமுத்திரைகட்டைவிரலும் மோதிரவிரலும் சேர்ந்த முத்திரை
திவ்வியரத்தினம்சிந்தாமணி முதலிய தெய்வமணி
திவ்வியவராடிகுறிஞ்சிப்பண்வகை
திவ்வியவருடம்தேவஆண்டு
அது மானுட ஆண்டு முந்நூற்றறுபத்தைந்து கொண்டது என்பர்
திவ்வியாத்திரம்தெய்வப்படைகள்
திவ்வியாதிவ்வியம்தெய்வத்தன்மையும் மானுடத்தன்மையும் சேர்ந்துள்ளது
திவ்வியாபரணம்அரசர் முதலியோர் அணியும் சிறந்த அணிகலன்
திவவுயாழின் தண்டில் நரம்புகளை வலிபெறக்கட்டும் வார்க்கட்டு
மலைமேல் ஏறும் படிக்கட்டு
திவள்தல்துவளுதல்
வாடுதல்
திளைத்தல்
அசைதல்
விளங்குதல்
தொடுதல்
தீண்டி யின்புறுத்துதல்
திவளுதல்துவளுதல்
வாடுதல்
திளைத்தல்
அசைதல்
விளங்குதல்
தொடுதல்
தீண்டி யின்புறுத்துதல்
திவறுதல்சாதல்
திவாபகல்
நாள்
நற்செயலுக்கு ஆகாதென நீக்கப்படும் காலம்
திவாகர்கதிரவன்
திவாகரன்சூரியன்
திவாகரம் என்னும் நூலின் ஆசிரியன்
திவாந்தகாலம்மாலை
திவாநந்தம்பகற்குருடாகிய ஆந்தை
திவாபீதம்வெண்டாமரை
திவாராத்திரம்பகலும் இரவும்
திவாராத்திரிபகலும் இரவும்
திவால்தொழிலில் இழப்புண்டாகி அழிவு கொள்வதால் காணப் பெறும் ஏழ்மை நிலை
திவால்கடனைத் தீர்க்க வலுவற்ற நிலை
திவால் (ஒருவரோ ஒரு நிறுவனமோ) கொடுக்க வேண்டிய பணத்தைக் கொடுக்க முடியாது போகும் நிலை
திவான்முதலமைச்சன்
அரசிறையதிகாரி
திவான் அரசரால் நியமிக்கப்பட்டு சமஸ்தானத்தின் நிதி நிர்வாகப் பொறுப்பை ஏற்றுச் செயல்பட்ட பிரதான மந்திரி
திவானிநீதிமன்றம்
திவிதுறக்கம்
பகற்கொழுதில் நற்செயலுக்கு ஆகாதென விலக்கப்பட்ட காலம்
திவிதிராட்சம்திராட்சை
திவிபிநாமம்சித்திரமூலம் என்னுங் கொடி
திளை (ஒன்றில் மூழ்கி) சுகம் அனுபவித்தல்
திளைத்தல்நெருங்குதல்
நிறைதல்
அசைதல்
விளையாடுதல்
முழுகுதல்
நுகர்தல்
தொழிலில் இடைவிடாது பயிலல்
மகிழ்தல்
பொருதல்
துளைத்தல்
கொதிக்கக் காய்ச்சுதல்
இடைவிடாது ஒழுகுதல்
திற (கதவு போன்றவை) சாத்தியிருக்கும் நிலையிலிருந்து நுழைவதற்கு ஏற்ற நிலைக்கு நகர்தல் அல்லது (கதவு போன்றவற்றை) நுழைவதற்கு ஏற்ற நிலைக்கு நகர்த்துதல்
திறக்குசெயல்
திறக்குதல்அதிகப்படுதல்
திறத்தகைவலியவன்
திறத்தல்கதவு முதலியவற்றின் காப்பு நீக்குதல்
பூட்டு முதலியவற்றைத் திறத்தல்
வழி முதலியவற்றின் அடைப்பு நீக்குதல்
வெளிப்படுத்துதல்
புத்தகம் முதலியவற்றை விரித்தல்
துளைத்தல்
பிளத்தல்
திறத்தவன்செல்வம்படைத்தவன்
வலியவன்
திறமையுடையவன்
திறத்திமருத்துவச்சி
திறத்திறம்நான்கு சுரமுள்ள பண்
திறந்த மூடப்படாத
திறந்த மனம் விருப்புவெறுப்புகளின்படி நடக்காமல் எதையும் வரவேற்கிற பரந்த மனம்
திறந்தவெளிவெளியான இடம்
திறந்தவெளிச் சிறைச்சாலை கைதிகள் அறைகளில் அடைக்கப்படாமல் திறந்தவெளியில் இருக்குமாறு உள்ள சிறைச்சாலை
திறந்தவெளிப் பல்கலைக்கழகம் கல்வி கற்பிப்பதற்கு வழக்கமாக எதிர்பார்க்கும் முன் தகுதிகள் இல்லாதவர்க்கும் வயதின் அடிப்படையில் கல்வி வழங்கும் பல்கலைக்கழகம்
திறந்தறைகாவலற்ற இடம்
விளைவு இல்லாப் பூமி
மறைவை வெளிப்படுத்துவோன்
திறந்துகாட்டுதல்வெளிப்படையாக்குதல
தெளிவாக விளக்குதல்
திறந்துபேசுதல்மனத்தைவிட்டுப் பேசுதல்
திறந்துவை (புதிய கடை, கட்டடம் முதலியவற்றின்) செயல்பாட்டைத் தொடங்கிவைத்தல்/(புதிய சிலை முதலியவற்றை) காட்சிக்காக வெளிப்படுத்துதல்
திறபடுதல்திறக்கப்படுதல்
வெளியாதல்
திறப்படுதல்கூறுபடுதல்
சீர்ப்படுதல்
திறப்பண்குறைந்த நரம்புள்ள பண்கள்
திறப்பணம்துளையிடும் தச்சுக்கருவி
திறப்பாடுகூறுபாடு
சீர்ப்படுகை
திறமை
திறப்புவெளியிடம்
திறவுகோல்
வாயில்
பிளப்பு
அரசு தீர்வைநிலம்
திறப்பு விழா (கடை, சிலை போன்றவற்றை) திறந்துவைப்பதற்கான நிகழ்ச்சி
திறப்பு1(கதவு, தடுப்புப் போன்றவற்றில்) பார்க்கும்படியாகவும் ஒன்றை வாங்கும்படியாகவும் அமைந்திருக்கும் சிறு துளை அல்லது வழி
திறப்பு2சாவி
திறம்கூறுபாடு
வகை
சார்பு
மிகுதி
கூட்டம்
நிலைபெறுதல்
வலிமை
திறமை
மேன்மை
கற்பு
நேர்மை மருத்துவத்தொழில்
வழி
வரலாறு
குலம்
ஒழுக்கம்
கூட்டம்
ஆடு 80, பசு 80, எருமை 80 கூடின கூற்றம்
கோட்பாடு
விரகு
உபாயம்
ஐந்து சுரமுள்ள இசை
பாதி
உடம்பு
வேடம்
இயல்பு
செய்தி
காரணம்
பேறு
திறம்படசரியாகவும் ஒழுங்காகவும் ஒரு வேலையை செய்தலை கூறுதல்
திறம்பட (ஒருவர் ஒன்றில் தன்னுடைய) திறமை முழுவதும் வெளிப்படும் வகையில்
திறம்புதல்மாறுபடுதல்
தவறுதல்
நரம்பு முதலியன பிறழ்தல்
திறமைசாமர்த்தியம்
வலிமை
துணிவு
மேன்மை
மிகுதி
பேறு
திறமை (ஒரு செயலைச் சிறப்பாகவும் எளிதாகவும் செய்து முடிக்கிற வகையில்) தகுந்த வழிமுறைகளை வகுக்கும் நுட்பம்
திறமைக்காரன்வல்லவன்
செல்வன்
திறல்வலிமை
ஊக்கம்
பகை
போர்
ஒளி
வெற்றி
திறலோன்வல்லமையுள்ளவன்
பதினைந்தாண்டுப் பருவத்தான்
திறவதுஉறுதியானது
செவ்வையானது
திறவறிதல்உபாயமறிதல்
இரகசியத்தை வெளியிடும் தகுதியறிதல்
பட்டறிதல்
திறவான்வல்லவன்
திறவிதுசெவ்விது
உறுதியானது
திறவுதிறத்தல்
வாயில்
வழி
வெளியிடம்
உளவு
காரணம்
திறவுகோல்தாழக்கோல், சாவி
திறவோன்பகுத்தறிவுள்ளவன்
வலிமையுடையவன்
திற்றிகடித்துத் தின்னுதற்குரிய உணவு
இறைச்சி
திறன்கூறுபாடு
திறனாய்வாளர் திறனாய்வு செய்பவர்
திறனாய்வு (கதை, கவிதை முதலியவற்றுக்கு) நெறிமுறைக்குட்பட்ட மதிப்பீடு
திறனில்யாழ்நெய்தல் யாழ்த்திறம்
திறாங்குகதவடைதாழ்
திறாணிஆற்றல், சத்தி
திறுதட்டம்நேர்நிற்கை
திறுதிட்டம்நேர்நிற்கை
திறுதிறுக்கல்அஞ்சி விழித்தல்
திறுதிறெனல்அச்சத்தோடு நோக்கும் குறிப்பு
திறைஅரசிறை, கப்பம்
திறை (பழங்காலத்தில்) ஒரு பேரரசின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த சிற்றரசர்கள் பேரரசருக்குச் செலுத்திய வரி
திறைசேரி அரசுக் கருவூலம்
திறையளத்தல்கப்பங்கட்டுதல்
தினகரன்பகலைச் செய்வோனான சூரியன்
தினகவிநாள்தோறும் கவிபாடுவோன்
அரசன் திருவோலக்க மண்டபத்தில் உட்காரும் போதும் எழுந்திருக்கும்போதும் பாடும் பாட்டு
தினகாரிபகலைச் செய்வோனான சூரியன்
தினகாலம்எப்போதும்
தினசரிஅன்றாடம்
நாள்தோறும்
தினசரிநாள்தோறும்
நாட்குறிப்பு
நாட்செயல்
தினசரி1நாளிதழ்
தினசரி2ஒவ்வொரு நாளும், தினந்தோறும்/அன்றாட
தினசரிக்குறிப்புநாட்குறிப்பு
தினத்திரயம்மூன்று நட்சத்திரங்கள் வரும் நாள்
தினந்தினம்ஒவ்வொரு நாளும்
தினந்தோறும்ஒவ்வொரு நாளும்
தினநாதன்நாளுக்குத் தலைவனான சூரியன்
தின்பண்டநல்கல்முப்பத்திரண்டு அறங்களுள் வழிச்செல்வோருக்கு உணவிடும் அறச்செயல்
தின்பண்டம்உணவுப்பொருள்
பண்ணிகாரம்
தின்பண்டம் (முக்கிய உணவாக இல்லாமல்) அவ்வப்போது உண்ணப்படும் முறுக்கு, (குழந்தைகளுக்கான) மிட்டாய் போன்ற உணவு
தினப்படிதினந்தோறும்
நாட்படித்தரம்
தினப்படிநாள்தோறும்
நாட்படித்தரம்
தினப்படி1அரசாங்க அல்லது நிறுவன ஊழியர்கள் அலுவலின் பொருட்டு வெளியிடங்களுக்குச் செல்லும்போது அந் நாளின் செலவுக்கென்று அனுமதிக்கப்படும் தொகை
தினப்படி2தினசரி
தினப்பாடுதின்னுகை
நாள்தோறும்
தினப்பொருத்தம்நட்சத்திரப் பொருத்தம்
தின்பனதிற்றி
தினம்நாள்
தினம்நாள்
பகல்
நட்சத்திரம்
நாள்தோறும்
தினம்1நாள்
தினம்2/தினமும்ஒவ்வொரு நாளும்
தினமணிசூரியன்
தினம்பார்த்தல்நல்ல நாள் பார்த்தல்
தின்மர்தின்பவர்
தின்மார்தின்பவர்
தினமானம்தினந்தோறும்
கலியுகாதி தொடங்கிக் கணித்த தினசங்கியை
தினமானம்நாள்தோறும்
கலியுகம் தொடக்கமாகக் கணிக்கப்பட்ட நாட்கணக்கு
தினமுகம்நாளின் முகமான விடியற்காலை
தின்மைதீமை
சாவு
தீய செயல்
தினவர்த்தமானம்நாட்செய்தி
தினவர்த்தமானிசெய்தித்தாள்
தினவாரிநாள்தோறும்
தினவிருத்திநாள்தோறும்
தினவுசொறி
தினவு (ஒன்றை அடைய அல்லது செய்ய வேண்டும் என்கிற) தீவிர உந்துதல்
தினவுதென்றல்அரிப்புண்டாதல்
தினவெடுத்தல்அரிப்புண்டாதல்
தின்றல்உண்ணல்
மெல்லுதல்
தின்றிஉணவுப்பொருள்
பண்ணிகாரம்
தின்னிகண்ட இடங்களிலெல்லாம் தின்பவன்
தின்னிமாடன்கண்ட இடங்களிலெல்லாம் தின்பவன்
தின்னுதல்உண்ணுதல்
கடித்தல்
மெல்லுதல்
அரித்தல்
அழித்தல்
வருத்துதல்
வெட்டுதல்
அராவுதல்
பெறுதல்
தினாதினம்சிறந்த நாள்.தினாதினங்களில் சடங்கு செய்யவேண்டும்
பலநாட்களில். தினாதினம் கேட்கிறான்
தினந்தோறும். (Loc.)
தினாந்தரம்தினந்தோறும்
இடைப்பட்ட நாள்
தினாமிகம்நாளின் பகுதி
தினாரம்பம்விடியற்காலம்
தினிகைநாட்கூலி
தினிசுபொருளின் தரம்
தினிசுவாரிதரந்தரமாய், வகைவகையாய்
தினுசு (குறிப்பிடப்படுவது) வேறுபடுத்தி அறியக் கூடிய வகையில் அமைவது
தினைசிறுதானியவகை
தினைவகை
ஒரு புல்வகை
காண்க : சாமை
தினையளவு
தினை கம்பு, சோளம், கேழ்வரகு போன்ற சிறு தானிய வகை
தினைக்குருவிஒரு சிறுகுருவிவகை
தினைச்சாமைஒரு தானியம்
வரகு
கற்சேம்பு
பெரு நெருஞ்சில்
தினைப்புனம்தினை விளையும் புலம்
தினையளவுமிகச் சிறிய அளவு
தீநெருப்பு
தீஒர் உயிர்மெய்யெழுத்து (த் + ஈ)
பஞ்ச பூதத்துள் ஒன்றாகிய நெருப்பு
வேள்வித் தீ
கோபம்
அறிவு
தீமை
நஞ்சு
நரகம்
விளக்கு
உணவைச் செரிக்கச்செய்யும் வயிற்றுத் தீ
வழிவகை
தீ1எரிக்கக் கூடிய தன்மையுடையதும் வெப்பத்தையும் ஒளியையும் தருவதுமான ஓர் இயற்கை சக்தி
தீ2(பிற சொற்களோடு இணைந்து) தீய
தீக்கஞ்சிநெருப்புக்கு அஞ்சுவதான ஆரத்திக் கருப்பூரம்
தீக்கடவுள்அக்கினிதேவன்
தீக்கடன்இறுதிச்சடங்கு
அக்கினிகாரியம்
தீக்கடைகோல்கடைந்து நெருப்புண்டாக்க உதவும் அரசு அல்லது வன்னிமரத்துச் சிறு கட்டை
தீக்கடைதல்கடைந்து நெருப்புண்டாக்குதல்
தீக்கணம்செய்யுள் முதற்சீராக அமைக்கத் தகாததும் நிரைநேர்நிரை என வருவதுமாகிய செய்யுட்கணம்
தீக்கதிகொடிய உலகமாகிய நரகம்
கொடிய விதி
தீக்கதிர்உலையாணிக்கோல்
தீக்கரண்டிநெருப்பு எடுக்கும் கருவி
தீக்கரரைஒரு மரவகை
தீக்கரும்புவிறகு
தீக்கருமம்தீய செயல்
தீக்கடன், ஈமக்கிரியை
தீக்கல்தீத்தட்டிக் கல்
இரும்புச் சத்துள்ள கல்
தீக்கலம்வேண்டுதலுக்கு எடுக்கும் நெருப்புச் சட்டி
கணப்புச்சட்டி
தீக்கனாதீமை விளைவிக்கும் கனவு
தீக்காய்தல்குளிர்காய்தல்
தீக்காயம் (உடலில்) நெருப்புச் சுடுவதால் உண்டாகும் காயம்
தீக்காரியம்தீய செயல்
தீக்கடன், ஈமக்கிரியை
தீக்காலிதன் வரவால் குடிகேடு விளைப்பவள்
ஓர் அசுரன்
தீக்காற்றுநெருப்புக்காற்று, அனற்காற்று
தீக்கித்தல்நோன்புகொள்ளல்
தீக்கிதர்யாகம் செய்தோர்
தில்லை மூவாயிரவர்
வேள்வி செய்த பார்ப்பனர் தரிக்கும் பட்டப்பெயர்
சங்கற்பம் கொண்டவர்
சமயதீட்சை பெற்றோர்
தீக்குச்சிதீ உண்டாக்கும் குச்சி
தீங்கு விளைவிப்போன்
தீக்குச்சி (சொரசொரப்பான பரப்பில் தேய்த்தால்) தீப்பற்றிக்கொள்ளக் கூடிய தன்மை கொண்ட ரசாயனப் பொருள் ஒரு முனையில் பூசப்பட்ட சிறிய மெல்லிய குச்சி
தீக்குண்டம்ஓமகுண்டம்
தீக்குணம்கெட்ட குணம்
வெப்பம்
தீக்குணர்கீழ்மக்கள்
தீயர்
தீக்குதித்தல்ஆவேசம் முதலியவற்றால் வேண்டுதலுக்காகத் தீக்குழியில் இறங்கி நடத்தல்
தீப்பாய்தல்
தீக்குருவிநெருப்புக்கோழி
தீக்குழி தீமிதி
தீக்குளி (தற்கொலை செய்துகொள்ளும் அல்லது எதிர்ப்பைத் தெரிவிக்கும் நோக்கத்தோடு தன்னை) எரித்துக்கொள்ளுதல்
தீக்குளித்தல்நெருப்பில் பாய்ந்து இறத்தல்
தீக்குறிகெடுவது காட்டுங் குறி
தீநிமித்தம்
தீக்கூர்மைஇந்துப்பு
திலசாரம் என்னும் உப்பு
தீக்கைஅறிவுரை
நோன்பு
சங்கற்பம்
குருவின் அருளுரை
ஞானபோதனை
அறிவுரை கேட்டல்
பக்குவ ஆன்மாவைக் கரையேற்றல்
சமயதீட்சை, விசேடதீட்சை, நிர்வாணதீட்சை என்னும் மூவகைச் சைவசமயச் சடங்கு
நயனதீட்சை, பரிசதீட்சை முதலிய எழுவகையான சைவசமயச் சடஙகுகள்
குறித்த காலத்தின் முடிவுவரை மயிர் வளர்க்கை
தீக்கொள்ளிநெருப்பிடுவோன்
கலக மூட்டுபவன்
தீக்கொளுத்திநெருப்பிடுவோன்
கலக மூட்டுபவன்
தீக்கோழிநெருப்புக்கோழி
தீக்கோள்கேடுதரும் கிரகம்
தீகுறுதல்தீயினால் அழிதல்
தீங்கனிஇனிய பழம்
தீங்குதீமை
குற்றம்
துன்பம்
தீங்கு (ஒருவருக்கு அல்லது ஒன்றின் இயல்பான தன்மைக்கு) கெடுதல் விளைவிக்கக் கூடியது
தீசகன்ஆலோசனையுள்ளவன்
ஆசிரியன்
தீச்சகுனம்தீநிமித்தம்
தீச்சட்டிவேண்டுதலுக்கு எடுக்கும் நெருப்புச் சட்டி
கணப்புச்சட்டி
தீச்சட்டி (பெரும்பாலும்) அம்மன் கோயிலுக்குப் பிரார்த்தனையாகக் கையில் எடுத்துச் செல்லும் நெருப்புள்ள மண்சட்டி
தீச்சடம்சிறுநீர்
தீச்சலம்ஒரு பணிகாரவகை
ஒருவகைக் கடல் மீன் ஓடு
தீச்சனகம்இலுப்பைமரம்
தீச்சனம்காட்டுமிளகு
திரிகடுகத்துள் ஒன்றான மிளகுகொடியின் காய்
காண்க : மிளகுசம்பா
தீச்சார்புதீயோர் தொடர்பு, கெட்டவர் சேர்க்கை
தீச்சுடர்தீக்கொழுந்து
வெடியுப்பு
தீச்சொல்பழிச்சொல்
தீசல்சமையலில் கருகியது
தீக்குணமுள்ளவர்
தீக்குணமுள்ளது
தீசல் (குழம்பு முதலியவற்றில்) மிகவும் தீய்ந்து அல்லது வற்றிப் போனது
தீஞ்சுபோதல்எரிந்துபோதல்
பயிர்முதலியன கருகுதல்
சோறு முதலியன காந்துதல்
சீற்றம் கொள்ளுதல்
அழிதல்
தீஞ்சுவைஇன்சுவை
தீஞ்சேறுஇனிய பாகு
தீஞ்சொல்இனிய மொழி
தீட்சணகண்டகம்முள்நாவல்
தீட்சணகந்தகம்வெங்காயம்
தீட்சணகம்கடுகுவகை
தீட்சணசாரம்இலுப்பைமரம்
தீட்சணதண்டுலம்திப்பிலி
தீட்சணபத்திரம்அலரி
தீட்சணபுட்பம்இலவங்கம்
தீட்சணம்உறைப்பு
கடுமை
கூர்மை
ஆயுதம்
மிளகு
கஞ்சாங்கோரை
இரும்பு
கொள்ளை நோய்
இறப்பு
தீட்சண்யம்கூர்மை
தீட்சண்யம் (புலன் சக்தியிலும் அறிவிலும்) கூர்மை
தீட்சணரோகம்கொடிய நோய்
தீட்சணியம்உறைப்பு
கடுமை
கூர்மை
தீட்சாகுருஒருவனுக்குத் தீட்சைச் சடங்கு செய்யும் ஆசாரியன்
தீட்சித்தல்நோக்கம், தொடுகை, உபதேசம் முதலியவற்றால் அருளுடன் குரு தீட்சை செய்வித்தல்
பேரூக்கம் காட்டுதல்
விரதநியமம் கொள்ளுதல்
தீட்சிதர்யாகம் செய்தோர்
தில்லை மூவாயிரவர்
வேள்வி செய்த பார்ப்பனர் தரிக்கும் பட்டப்பெயர்
சங்கற்பம் கொண்டவர்
சமயதீட்சை பெற்றோர்
தீட்சைபரிச தீட்சை _ அன்புடன் சீடனைத் தொடுவது
நயன தீட்சை _ சீடனை அருட் பார்வையால் நோக்குவது
மானச தீட்சை _ குரு தன் மனத்தால் சீடனைத் தன் வயப்படுத்துவது
வாசக தீட்சை _ உபதேசம் செய்வது
மந்திர தீட்சை _ மந்திரோபதேசம் செய்வது
யோக தீட்சை _ யோக முறை கற்பிப்பது
ஒளத்திரி தீட்சை _ ஹோமாக்கினி கொண்டு தூய்மை செய்வது
தீட்சை தகுதியான குருவை அடைந்த ஒருவருக்கு குருவின் பார்வை, உபதேசம் முதலியவற்றால் உணர்த்தப்பட்டுத் தொடங்கிவைக்கப்படும் புதிய வாழ்க்கை நெறி
தீட்சைகேட்டல்குருவினிடமிருந்து உபதேசம் பெறுகை
தீட்சைபண்ணுதல்உபதேசந்தரல்
தீட்டணசாரம்இலுப்பைமரம்
தீட்டணம்ஒருவகைப் பூண்டு
திருநீற்றுப் பச்சை
நாய்த்துளசி
தீட்டம்மலம்
தீண்டுகை
மகப்பேறு, இறப்பு முதலியவற்றால் உண்டாவதாகக் கருத்ப்படும் தீட்டு
மாதவிடாய்
தீட்டரிசிதவிடு நீக்கிய அரிசி
தீட்டலரிசிதவிடு நீக்கிய அரிசி
தீட்டிப்பார்த்தல்கல்வி முதலியவற்றைச் சோதித்தல்
தீட்டுகூராக்குகை
மாதவிடாய்
பிறப்பு இறப்பு முதலியவற்றால் உண்டாவதாகக் கருதப்படும் தீட்டு
தீண்டுகை
சீட்டு
பூச்சு
அடி
துப்புரவாக்குதல்
தீட்டு1(கத்தி, கத்தரிக்கோல் போன்றவற்றைச் சாணைக்கல்லில்) கூராக்குவதற்குத் தேய்த்தல்
தீட்டு2(பிரசவித்த அல்லது மாதவிலக்கில் உள்ள பெண்ணைத் தொடுவது அல்லது இறந்துபோன ஒருவரின் வீட்டுக்குச் சென்றுவிட்டு வருவது முதலியவற்றால் ஒருவருக்கு ஏற்படுவதாக நம்பப்படும்) தூய்மைக் குறைவு
தீட்டுக்கல்சாணைக்கல்
தீட்டுக்கவிஓலைப்பாசுரம், ஓலையில் கவி வடிவில் எழுதிய கடிதம்
தீட்டுக்காரிமாதவிடாய் கொண்டவள்
தீட்டுக்குற்றிஆயுதம் தீட்டும் தடி
தீட்டுகோல்எழுதுகோல்
தீட்டுதல்கூராக்குதல்
துலக்குதல்
மினுக்குதல்
அரிசி குற்றித் தூய்மைசெய்தல்
கோதுதல்
தூய்மைசெய்தல்
பூசுதல்
எழுதுதல்
சித்திரித்தல்
சொல்லுதல்
அடித்தல்
சாத்துதல்
தீட்டுப்படுதல்தீண்டத்தகாதவரைத் தீண்டுதலால் தூய்மை கெடுதல்
தீட்டுப்பலகைகத்தி முதலியன தீட்டும் பலகை
தீட்டுவீடுபிறப்பாலும் இறப்பாலும் தீட்டுள்ள வீடு
தீட்புஇழிவு
ஒழுக்கத் தவறுதலால் நேரும் குற்றம்
தீண்டல்தீண்டுதல்
பிறப்பு இறப்பு முதலியவற்றால் உண்டாவதாகத் கருதப்படும் தீட்டு
மாதவிடாய்
வயல்
தீண்டாமை (தீட்டு ஏற்படும் என்ற பழைய நம்பிக்கையில்) தொட்டுவிடாமல் விலகி இருக்கும் நிலை
தீண்டியம்மருதோன்றி
தீண்டு (பாம்பு, விஷப்பூச்சி போன்றவை) கடித்தல்
தீண்டுதல்தொடுதல்
பற்றுதல்
பாம்பு முதலியன கடித்தல்
அடித்தல்
தீட்டுப்படுத்துதல்
தீத்தகம்பொன்
தீத்தட்டிநெருப்புண்டாக்கும் கல்
தீத்தட்டிக்கல்நெருப்புண்டாக்கும் கல்
தீத்தட்டிக்குடுக்கைநெருப்புண்டாக்கும் கல்
தீத்தபிங்கலம்சிங்கம்
தீத்தம்தீர்த்தம்
பெருங்காயம்
சிவாகமம் இருபத்தெட்டனுள் ஒன்று
தீத்தரசம்நாங்கூழ்ப் புழுவகை
தீத்தருகோல்கடைந்து நெருப்புண்டாக்க உதவும் அரசு அல்லது வன்னிமரத்துச் சிறு கட்டை
தீத்தல்சுடுதல்
பயிர் முதலியன கருகச் செய்தல்
காந்தவைத்தல்
காயச்செய்தல்
தீத்தலோகம்வெண்கலம்
நிறம்
மாந்தளிர்க்கல்
தீத்தலோசனம்பூனை
தீத்தாங்கம்மயில்
தீத்தாங்கிதீயை மறைக்கும் பலகை
அடுப்பின் மேலே அமைக்கப்பட்ட பரண்
தீத்தாட்சம்பூனை
மயில்
தீத்திஒளி
அழகு
வெண்கலம்
தீத்தியம்ஒரு மருந்துச் செடிவகை
முடக்கொற்றான்
குறிஞ்சியாழிசை
தீத்திரள்தீக்கொழுந்தின் கூட்டம்
ஊழித்தீ
தீத்திறம்கொலை முதலிய கொடுஞ்செயல்கள்
தீயில் செய்யும் வேள்வி வழிபாடு
தீத்தீண்டல்திருமணச் சடங்குமுறை
தீத்தீண்டுகையார்வேங்கைமரம்
தீத்தெய்வம்அக்கினிதேவன், தீக்கடவுள்
தீத்தொழில்பாவச்செய்கை
அக்கினிகாரியம்
வேள்வி
தீதல்எரிந்துபோதல்
பயிர் முதலியன கருகுதல்
சோறு முதலியன காந்துதல்
அழிதல்
சினத்தல்
தீதுதீமை
குற்றம்
பாவச்செயல்
துன்பம்
இறப்பு
கேடு
உடம்பு
இடையூறு
தீது தீமையானது
தீதைகன்னிப்பெண்
அறிவு
தீந்தமிழ்இனிய தமிழ்
தீந்தொடையாழ்நரம்பு
யாழ்
தேனடை
தீநாதீச்சுடர்
கப்பல்களுக்குத் திசை தெரிவிக்கப் பனைகளைக் காலாக நாட்டி அதன்மீது மண் இட்டு எரிக்கும் விளக்கு
கப்பற்காரர் துறையறியக் கொளுத்தும் தீப்பந்தம்
கலங்கரைவிளக்கம்
தீநாக்குதீயின் நாக்காகிய சுடர்
கருநாக்கு
தீநாய்சுடுகாட்டில் திரியும் ஒரு நாய்வகை
தீநிமித்தம்கெட்ட குறி
தீநீர்நன்னீர்
மருந்துக்கு உதவும் வடிநீர்
இனிய இளநீர்
இனிய குடிநீர்
திராவகம்
தீநுரைகடல்நுரை
தீபக்கால்விளக்குத்தண்டு
தீபாராதனைக் கருவி
தீபக்கிட்டம்விளக்குப்புகை திரண்டமை
தீபக்கொடிச்சிகருப்பூரவகை
தீபகம்விளக்கு
ஓரிடத்து நின்ற மொழி பலவிடத்தும் சென்று பொருள் விளக்கும் அணிவகை
பார்வை விலங்கு
தீபகற்பம்மூன்று பக்கம் கடலால் சூழப்பட ஒரு சிறிய நிலப்பரப்பு
தீபகற்பம் மூன்று பக்கம் கடல் சூழ்ந்திருக்கும் நிலப் பகுதி
தீபகாந்திதீபவொளியுடைய வயிரக்கல்
தீபகாந்தியோன்தீபவொளியுடைய வயிரக்கல்
தீபகூபிவிளக்குத்திரி
தீபங்காட்டல்தீபார்ச்சனை செய்தல்
தீபசாந்திஇந்திரவிழா
தீபசாலம்சோதிமரம்
தீபத்தம்பம்விளக்குத்தண்டு, கலங்கரை விளக்கம்
தீப்தம்ஒளி
சிங்கம்
பெருங்காயம்
சிவாகமம் இருபத்தெட்டனுள் ஒன்று
பண்வகையுள் ஒன்று
தீபதூபம்விளக்கும் நறும்புகையும்
தீப்பசிகொடும்பசி
தீப்படுதல்நெருப்புப்பற்றுதல்
இறத்தல்
தீப்படைதீக்கடவுளின் ஆயுதம்
தீப்பள்ளயம் தீமிதி விழா
தீப்பறவைநெருப்புக்கோழி
தீப்பாய்தல்உடன்கட்டையேறுதல்
தீப்பிநெருப்பு
தீப்பிடித்தல்நெருப்புப்பற்றுதல்
தீப்பிணிகொடிய நோய்
காய்ச்சல்
தீப்பியம்வேள்விவகை
ஒரு மருந்துச் சரக்கு
அப்பிரகம்
தீப்பிரகாசிகுங்கி(கு)லியம்
தீபபுட்பம்சண்பகப்பூ
தீப்புட்பம்சண்பகப்பூ
தீப்புண்தீயாற் சுட்ட புண்
தீப்பெட்டி திறந்து எடுக்கக் கூடிய உள் அறையையும் வெளிப்பகுதியின் இரு பக்கங்களிலும் தீக்குச்சியை உரசுவதற்கான ரசாயனப் பரப்பையும் கொண்ட கையடக்கமான பெட்டி
தீப்பொறிநெருப்புப்பொறி
தீபம்விளக்கு
விளக்குத்தண்டு
சோதிநாள்
சோதிமரம்
தீவு
தீபம் தாவர எண்ணெய், நெய் ஆகியவை ஊற்றி எரிக்கும் விளக்கு
தீபம்பார்த்தல்கோயில் முதலிய இடங்களில் விளக்கிடுதல்
கோயில் முதலியவற்றில் இட்ட விளக்கை அவியாமல் பார்த்துக்கொள்ளுதல்
தீபமரம்சோதிமரம்
தீபவதிஆறு
தீபவராடிவராடிப் பண்வகை
தீபவிருட்சம்தீபமரம்
விளக்குத்தண்டு
தீபனம்அதிகப்படுத்துவது
பசி
உணவு
மஞ்சள்
அதிக ஒளி
படையல்
செய்கை
தீபஸ்தம்பம் அகன்ற வட்டமான அடிப்பாகமும் நீண்ட தண்டும் தண்டின் முனையில் ஐந்து தனித்தனித் திரிகளும் கொண்ட விளக்கு
தீபாந்தம்பெருச்சாளி
தீபாந்தரம்தூரத்தீவு
தீபாரத்திவிளக்குக் காட்டிப் பூசித்தல்
தீபாராதனைவிளக்குக் காட்டிப் பூசித்தல்
தீபாராதனை கடவுள் விக்கிரகத்தின் அல்லது படத்தின் முன்பு தீபத்தை இடமிருந்து வலமாக மூன்று முறை சுற்றிச் செய்யும் வழிபாடு
தீபாவலிதீபவரிசை
விளக்குகளை வரிசையாய் ஏற்றிவைக்கும் பண்டிகை
ஐப்பசி மாதத்தில் சதுர்த்தசி நாளில் கொண்டாடும் ஒரு இந்துப் பண்டிகை
பொருளை இழந்து வறுமையடைதல்
தீபாவளிதீப (என்னும் வடசொல்லும்) + ஆவளி = தீபங்களின் வரிசை என பொருள்படும்
தீபாவளி அதிகாலையில் எண்ணெய் தேய்த்துத் தலை முழுகிப் புத்தாடை உடுத்தி வெடி வெடித்துக் கொண்டாடும் பண்டிகை
தீபிபுலி
தீபிகைவிளக்கு
தீபுகடலால் சூழப்பட்ட நிலப்பகுதி
தீம்இனிமை
இனிய
அமுது
தீம் (பிற சொற்களோடு இணைந்து) இனிய
தீமகம்பகைவரைக் கொல்வதற்காகச் செய்யும் வேள்வியாகிய ஆபிசாரயாகம்
தீமடுத்தல்நெருப்பு மூட்டுதல்
நெருப்பிலிடுதல்
தீம்பண்டம்இனிய தின்பண்டம்
தீம்பன்கீழ்மகன்
தீம்பிதீயவள்
தீம்புதீது
தாழ்வு
கேடு
குறும்பு
தீம்புகைநறும்புகை
தீம்புழல்இனிய பணியாரம்
இலுப்பைப் பூ
தீம்புளிகருப்புக்கட்டி கூட்டிப் பொரித்த புளி
தீம்பூஒரு மரவகை
மணப்பொருள்களுள் ஒன்று
தீமிதிவேண்டுதல் நிமித்தம் நெருப்புக்குழியில் இறங்கி நடத்தல்
தீமிதி (பெரும்பாலும் மாரியம்மன் கோயில்களில் வேண்டுதலை நிறைவேற்றும் பொருட்டு) தணல் நிரப்பிய பரப்பில் நடந்துசெல்லும் சடங்கு
தீமிதித்திருவிழாதிரௌபதையம்மன் கோயிலில் அடியார்கள் வேண்டுதல்பொருட்டு நெருப்புக்குழியில் நடக்கும் திருவிழா
தீமுகம்நெருப்பெரியுமிடம், உலைவாய்
தீமுறைநெருப்பில் செய்யும் ஓமச்சடங்கு
தீமூட்டுதீ மூட்டுவதற்குரிய பொருள்
தீமூட்டு (சிதைக்கு) தீ வைத்தல்
தீமூட்டுதல்நெருப்புப் பற்றவைத்தல்
கலக மூட்டுதல்
தீமேனியான்தீப்போலும் உடல் நிறமுடைய சிவபெருமான்
தீமைகொடுமை
குற்றம்
பாவச்செயல்
குறும்பு
இறப்பு
முதலியன
தீமை கேடு விளைவிப்பது
தீமைகள்விட்டில்
கிளி
யானை
வேற்றரசு
தன்னரசு
இழப்பு
பெரும் வெயில்
காற்று
தீமொழிபொல்லாச்சொல்
சாபம்
தீயதீமையான
போலியான. தீயபக்கமுந் தீயவேதுவும் (மணி. 29, 143)
தீயதீமையான
போலியான
தீய ஊறு விளைவிக்கக் கூடிய
தீய்1(தீயினால் அல்லது அதிகப்படியான சூட்டினால்) எரிந்துபோதல்
தீய்2(தீயில் அல்லது அதிகச் சூட்டில்) கருக்குதல்
தீயகம்நெருப்புள்ள இடமான நரகம்
தீயணைப்புப்படை (தீ விபத்து ஏற்படும்போது) தீயை அணைப்பதற்காகப் பயிற்சி பெற்றவர்களைக் கொண்ட அமைப்பு
தீய்த்தல்பயிர் முதலியன கருகச்செய்தல்
காந்தவைத்தல்
காயச்செய்தல்
சுடுதல்
தீய்தல்எரிந்துபோதல்
பயிர் முதலியன கருகுதல்
சோறு
முதலியன காந்துதல்
சீற்றம் கொள்ளுதல்
அழிதல்
தீயதுஇனியது
தீங்குள்ளது
சைவ உணவு
தீயபுட்பம்சண்பகப்பூ
தீயம்இனிப்பு
தீயர்கீழ்மக்கள்
கொடியோர்
வேடர்
மலையாளச் சாதியாருள் ஒரு வகையர்
தீயல்சமையலில் கருகினது
பொரிக்கறி
குழம்புவகை
தீய்வுபயிர் முதலியன பட்டுப்போகை
பயிர் கரிந்துபோகை
தீய்வுகரிவுபயிர் முதலியன பட்டுப்போகை
பயிர் கரிந்துபோகை
தீயவைதீய செயல்
துன்பம்
கீழ்மக்கள் கூட்டம்
தீயழல்தீக்கொழுந்து
தீயளிபசுங்காய்
தீயறம்பொல்லாங்கு
தீயாக்கீரைபொன்னாங்காணிக் கீரை
தீயாடிஈமத்தீயில் ஆடுபவனான சிவபெருமான்
தீயார்கொடியோர்
கீழ்மக்கள்
வேடர்
தீயினம்தீயோர் கூட்டம்
தீயுண்புள்நெருப்புக்கோழி
தீயெச்சம்அவிக்கப்படாத நெருப்பின் மிச்சம்
தீயொழுக்கம்கெட்ட நடத்தை
தீயோம்புதல்ஓமத்தீ வளர்த்தல்
தீயோர்கொடியோர்
கீழ்மக்கள்
வேடர்
தீரமுற்ற
மிக
தீர ஒன்றுவிடாமல் எல்லாவற்றையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு
தீர்1(ஒரு பொருளை உபயோகத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டே இருப்பதால்) இல்லாமல்போதல்
தீர்2முதன்மை வினை குறிப்பிடும் செயலைத் தவறாமல் முடித்தல் என்பதைக் குறிப்பிடும் துணை வினை
தீர்க்கக்கிரீபம்நீள்கழுத்துடைய ஒட்டகம்
தீர்க்கக்கிரீவம்நீள்கழுத்துடைய ஒட்டகம்
தீர்க்ககணம்வெண்சீரகம்
தீர்கக்கதிஒட்டகம்
தீர்க்ககந்தைவெருகங்கிழங்கு
தீர்க்ககாண்டம்கோரைப்புல்
தீர்க்கசங்கம்ஒடட்டகம்
நாரை
தீர்க்கசத்திரம்பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேல் நடைபெறும் வேள்வி
தீர்க்கசதுரம்கோணங்கள் ஒத்ததும் பக்கங்கள் ஒவ்வாததுமான நாற்கோட்டு உருவம்
தீர்க்கசந்திஎழுத்து விகாரமுற்றுப் புணரும் வடமொழிப் புணர்ச்சியுள் ஒன்று
தீர்க்கசாலம்ஆச்சாமரம்
தீர்க்கசிகுவம்பாம்பு
தீர்க்கசீவம்நீண்ட ஆயுள்
தீர்க்கசுமங்கலிசுமங்கலியாய் நெடுங்காலம் வாழ்பவள்
தேவரடியாள்
தீர்க்கசுமங்கலி (பெரும்பாலும் ஒருவரை வாழ்த்தும்போது) நீண்ட காலம் சுமங்கலியாக வாழ்பவள்
தீர்க்கசுரம்நெடில்
நீண்டகாலம் இருக்கும் காய்ச்சல்
தீர்க்கசுவாதம்பெருமூச்சு
தீர்க்கதண்டம்தரையில் படிந்து வணங்குகை
ஆமணக்கு
தீர்க்கதண்டன்தரையில் கவிழ்ந்து வணங்கும் வணக்கமுறை
தீர்க்கதரிசனம்மேல் வருவதை அறியும் அறிவு
தீர்க்கதரிசனம் எதிர்காலத்தில் நடக்கப்போவதை முன் உணர்ந்து சொல்லக் கூடிய அல்லது செயல்படக் கூடிய அறிவு
தீர்க்கதரிசிமுக்கால நீகழ்ச்சியை உணர்பவன்
தீர்க்கதரிசி எதிர்காலத்தில் நடக்கப்போவதை முன் உணர்ந்து சொல்லக் கூடிய அல்லது செயல்படக் கூடிய அறிவு உடையவர்
தீர்க்கதருபனைமரம்
தீர்க்கதாருநிலப்பனை
தீர்க்கநாதம்சங்கு
தீர்க்கநித்திரைநெடுந்தூக்கம்
இறப்பு
தீர்க்கபர்ணிநீண்ட இலையுள்ள வாழை
தீர்க்கபாதபம்தென்னை
தீர்க்கபாதவம்தென்னை
தீர்க்கம்நீட்சி
நெட்டுயிரெழுத்து
முழுமை
உறுதி
அறிவுத் தெளிவும் கவர்ச்சியுமுள்ள தோற்றம்
பெருமித்த தோற்றம்
துணிகரச் செயல்
தெளிவு
சன்மலக்கினத்துக்கு 6, 7 ஆம் இராசிகள்
தீர்க்கம் (பேச்சு, கருத்து, முடிவு முதலியவை குறித்து வருகையில்) தெளிவு
தீர்க்கம்போடுதல்நெட்டெழுத்தின் நீட்சிக்குறியிடுதல்
தீர்க்கமாருதம்யானை
தீர்க்கமூலம்முடக்கொற்றான்
வில்வவகை
தொட்டாற்சுருங்கி
தீர்க்கயோசனைஆழ்ந்த சிந்தனை
தீர்க்கரசனம்பாம்பு
தீர்க்கரதம்பன்றி
தீர்க்கரேகை (நில நடுக்கோட்டிலிருந்து தூரத்தைக் கணக்கிடும் முறையில்) பூமியின் மேற்பரப்பில் வடக்கிலிருந்து தெற்கில் செல்வதாக வரைந்துள்ள கோடு
தீர்க்கலோகிதம்கொப்புளம்
நச்சுக்கட்டி
அபிநயத்துக்குரிய ஆண்கையுள் ஒன்று
கருஞ்சிலந்திமரம்
சிலந்திப்பூச்சி
கோரைவகை
கோமேதகவகை
தீர்க்கவசனம்உறுதிச்சொல்
தீர்க்கவர்ச்சிகைமுதலை
தீர்க்கவிருக்கம்பெருமரம்
தீர்க்கவைரம்நெடுநாளைய பகைமை
தீரக்கழியமிக அதிகமாய்
தீர்க்காயுநீண்ட ஆயுள்
காக்கை
மார்க்கண்டன்
தீர்க்காயுசுநீண்ட வாழ்நாள்
தீர்க்காயுதம்ஈட்டி
பன்றி
தீர்க்காயுள்நீண்ட வாழ்நாள்
தீர்க்காலோசனைஆழ்ந்த யோசனை
தீர்த்தகர்சமணருள் அருக பதவியடைந்த இருபத்து நான்கு சமண குருமார்
தீர்த்தகரர்சமணருள் அருக பதவியடைந்த இருபத்து நான்கு சமண குருமார்
தீர்த்தங்கரர்சமணருள் அருக பதவியடைந்த இருபத்து நான்கு சமண குருமார்
தீர்த்தங்கரர் (சமணத்தில்) அருகபதவி அடைந்த இருபத்து நான்கு பேர்
தீர்த்தங்கொடுத்தல்திருக்கோயிலில் சுவாமி தீர்த்தம் அளித்தல் : திருநாள் முடிவில் அடியார்கள் நீராடும்படி சுவாமி தீர்த்தத் துறையில் திருமஞ்சனமாடுதல்
தீர்த்தத் தொட்டி (கோயிலில்) அபிஷேக நீர் தேங்குவதற்கான தொட்டி
தீர்த்தத்துறைபுண்ணிய நீரில் இறங்கும் துறை
தீர்த்தம்புனித நீர்
கோயில் குளங்களில் உள்ள நீரை தீர்த்தம் என்று அழைப்பதுண்டு
தீர்த்தம்கங்கை,யமுனை,சரஸ்வதி,நருமதை,சிந்து,காவேரி,கோதாவரி,துங்கபத்திரை,சோணையாறு
கங்கை,யமுனை,கோதாவரி,நருமதை,சரஸ்வதி,காவிரி,குமரி,பாலாறு,சரயு
தீர்த்தம்நீர்
தூய்மை
ஆராதனை நீர்
புண்ணிய நீர்த்துறை
திருமஞ்சன நீர்
திருவிழா
தீ
வேள்வி
பிறப்பு
சிராத்தம்
பெண்குறி
தீர்த்தம் புனிதத் தலங்களிலுள்ள ஆறு, குளம் முதலிய நீர்நிலை அல்லது அவற்றின் நீர்
தீர்த்தமாடுதல்நல்வேளையில் புண்ணிய நீரில் முழுகுதல்
தீர்த்தயாத்திரைபுண்ணியப் புனல்களில் நீராடும் பொருட்டுச் செய்யும் பயணம்
தீர்த்தயாத்திரை திருத்தலங்களில் அமைந்துள்ள நீர்நிலைகளில் நீராட பக்தர்கள் மேற்கொள்ளும் பயணம்
தீர்த்தல்விடுதல்
முடித்தல்
போக்குதல்
அழித்தல்
கொல்லுதல்
தீர்ப்புச்செய்தல்
நன்றாகப் புடைத்தல்
கடன் முதலியன ஒழித்தல்
மனைவியை விலக்குதல்
தீர்த்தவாசிபுண்ணியத்திறைப் பக்கத்து வாழ்பவன்
தீர்த்தயாத்திரை செல்வோன்
தீர்த்தன்தூயோன்
கடவுள்
அருகன்
குரு
தீர்த்திகைதீர்த்தம்
ஆறு
தீரத்துவம்மனத்திட்பம்
தீர்தல்உள்ளது ஒழிதல்
முற்றுப்பெறுதல்
உரிமையாதல்
இல்லையாதல்
அழிதல்
கழிதல்
செலவாய்ப்போதல்
தீரதைமனத்திட்பம்
தீர்ந்தவன்தேறினவன்
துறந்தவன்
ஊக்கமுடையவன்
தீர்ப்பளி (இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்டு விசாரித்து) சட்டபூர்வமாகத் தீர்ப்பு வழங்குதல்/நியாயம் கூறுதல்
தீர்ப்பாணை ஒரு வழக்கில் அளிக்கப்பட்ட தீர்ப்பைச் செயல்படுத்துமாறு நீதிமன்றத்தால் முறைப்படி இடப்படும் ஆணை
தீர்ப்பாயம் (நீதிமன்றம் போல் செயல்படும்) குறிப்பிட்ட சில பிரச்சினைகளை விசாரித்துத் தீர்ப்பு வழங்கும் அதிகாரம் படைத்த ஒருவர் அல்லது ஒரு குழு அடங்கிய தனியமைப்பு
தீர்ப்பான்மருத்துவன்
தீர்ப்புதீர்மானம்
முடிவு, தீர்ப்பான பேச்சு
வழக்கின் தீர்மானம்
தண்டனை
சங்கற்பம்
நிவர்த்தி
பரிகாரம்
தீர்ப்புமுடிவு
நியாயத்தீர்ப்பு
தீர்மானம்
தண்டனை
ஒழிப்பு
கழுவாய்
தீர்ப்புக்கட்டுதல்முடிவை உறுதிப்படுத்துதல்
மதிப்பிடுதல்
இலாபநட்டக் கணக்கு முடிவு கட்டுதல்
தீர்ப்புரை (ஒரு வழக்கின் தொடர்பாக) நீதிமன்றத்தில் நடந்த இருதரப்பு வாதம், சாட்சிகளின் வாக்குமூலம், சாட்சியங்கள் முதலியவற்றின் அடிப்படையில் வழங்கும் தீர்ப்புக்கான காரணங்கள், முடிவு ஆகியவற்றைக் கூறும் நீதிபதியின் உரை
தீர்புதீர்தல்
தீரம்துணிவு
அறிவு
கரை
செய்வரம்பு
அம்பு
மஞ்சள்
தீரம்1பயம் இல்லாமல் எதையும் செய்யும் துணிவு
தீரம்2(ஆற்றின்) கரை
தீர்மானம்தண்டனை
தாளத்தீர்ப்பு
முடிவு
முழுமை
சுண்ணாம்பு மட்டிப்பூச்சின்மேல் வெள்ளையால் மெருகிடுகை
தீர்மானம்1(ஒருவர் ஒன்றைக்குறித்துக் கொள்ளும்) உறுதியான கருத்து அல்லது முடிவு
தீர்மானம்2கோர்வை
தீர்மானி (ஒன்றை) முடிவுசெய்தல்
தீர்மானித்தல்கணித்தல்
முடித்தல்
தாளந்தீர்த்தல்
தீர்மைநீக்கம்
தீரவாசம்ஆற்றுப்பாய்ச்சலுள்ள இடம்
தீரவாசிஆற்றங்கரையில் வாழ்வோர்
தீர்வுநீங்குகை
கழுவாய்
தாளத்தீர்ப்பு
தீர்வு (ஒரு பிரச்சினை, சிக்கல் முதலியவற்றை) தீர்க்கும் அல்லது முடிவுசெய்யும் வகையில் அமையும் வழிமுறை
தீர்வைஉறுதி
கணக்கு
முடிவு
விதி
வரிப்பணம்
கழுவாய்
கீரிப்பிள்ளை
தீர்வைக்காரன்ஆயக்காரன்
வரிதண்டுவோன்
தீர்வைச்சரக்குசுங்கவரி இதற்குரிய பொருள்
தீர்வைத்துறைசுங்கத்துறை
தீர்வையிடுதல்தீர்மானித்தல்
முடிவுசெய்தல்
தீரன்மன உறுதியுள்ளவன்
தீரன் பயப்படாமல் எதையும் துணிந்து செய்பவன்
தீராந்திவிட்டம்
தீராமாற்றுகழுவாயில்லாத செயல்
தீராமைகொடுமை
கடுந்துரோகம்
பொய்க்குற்றச்சாட்டு
பேரநீதி
வன்மத்தாற் சொல்லுங் கோள்
ஆற்றாமை
தீராமைக்காரிவன்கண்மை உள்ளவள்
தீரிக்கைஒழிந்த வேளை
தீரைதுணிவுள்ளவள்
தீவகச்சாந்திமுற்காலத்தில் காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் நடந்த இந்திரவிழா
தீவகம்விளக்கு
ஓரிடத்து நின்ற மொழி பலவிடத்தும் சென்று பொருள் விளக்கும் அணிவகை
பார்வை விலங்கு
தீவகமிருகம்பார்வை விலங்கு
தீவட்டிதீப்பந்தம்
பயனற்ற அறிவிலி
தீவட்டி (வெளிச்சத்துக்காகப் பிடிக்கப்படும்) தீப்பந்தம்
தீவட்டித்தடியன்பயனற்ற அறிவிலி
தீவட்டித்தடியன் (பெரும்பாலும் வசைச் சொல்லாக) (உடல் வலிமையுள்ள ஆனால்) உபயோகமில்லாத நபர்
தீவண்ணன்நெருப்பு நிறத்தவனான சிவன்
தீவத்திதீப்பந்தம்
பயனற்ற அறிவிலி
தீவம்விளக்கு
தீவு
தீவர்த்திதீப்பந்தம்
பயனற்ற அறிவிலி
தீவலஞ்செய்தல்திருமணம்
திருமணச் சடங்கு முதலியவற்றில் ஓமத்தீயை வலமாகச் சுற்றி வருகை
தீவளர்த்தல்உடன்கட்டையேறல் முதலியவற்றிற்கு நெருப்பு வளர்த்தல்
வேள்வித்தீயைப் பெருக்குதல்
தீவளர்ப்போர்முத்தீயைப் பேணுவோராகிய அந்தணர்
முனிவர்
தீவளிகடுங்காற்று
தீவறைபெருநெருப்பெரிக்கும் குழியடுப்பு
தீவனம்பசி
கால்நடைகளின் உணவு
தீவனம் (வீட்டில் வளர்க்கப்படும் கால்நடை, பறவை ஆகியவற்றுக்கான) உணவு
தீவாணம்அரசாட்சி
அறங்கூறவையம்
தீவாந்தரம்தூரத்தீவு
தீவாந்திரம் தொலை தூரத்தில் உள்ள தீவு
தீவாளிதீபாவலி(ளி)
தீவாளிகுளித்தல்வீண்செலவு செய்து வறியவனாதல்
தீவாளியாதல்கடனால் நிலைகுலைதல்
தீவான்முதலமைச்சன்
அரசிறையதிகாரி
தீவானம்பைத்தியம்
தீவிபுலி
பறவைவகை
தீவிகைவிளக்கு
தீவிதிராட்சம்வெளிநாட்டுக் கொடிமுந்திரிகை
தீவியஇனிமையான. செவ்விய தீவிய சொல்லி (கலித்.19)
தீவியஇனிமையான
தீவிரகந்தம்துளசி
தீவிரச்சிகிச்சைப் பிரிவு மருத்துவமனையில் ஆபத்தான நிலையில் உள்ள நோயாளிகளுக்கு இடைவிடாத கவனிப்பையும் சிகிச்சையையும் வழங்கும் பிரிவு
தீவிரம்கடுமை
தீவிரம்விரைவு
கடுமை
கொடுமை : சூரியக்கதிர்
உறைப்பு
ஒரு நரகம்
பெருங்கோபம்
தீவிரம் (-ஆக, -ஆன) (ஒரு செயலைச் செய்வதில்) வழக்கத்தைவிட அதிகமான கவனமும் கூடுதலான முனைப்பும்
தீவிரவாதம் (சட்டப்படியான வழிகளைப் பின்பற்றாமல்) பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு காண வன்முறையை மேற்கொள்ளும் போக்கு
தீவிரவாதி தீவிரவாதத்தைக் கடைப்பிடிப்பவர்
தீவிரித்தல்விரைவுபடுத்துதல்
கொடுமையாதல்
தீவிழித்தல்சினத்துடன் பார்த்தல்
தீவிளிகாயாமரம்
பசுங்காய்
கொடுஞ்சொல், கடுங்காற்று
தீபாவளி
தீவினைதீவினைப்பயன்(தீவினை). பகைபாவ மச்சம் பழி (குறள், 146)
தீச்செயல்.(சூடா.)
நரகம். (பிங்.)
இரக்கக்குறிப்பு. அவள் மிக ஏழை: பாவம்!
தீவினைபாவம்
கொடுஞ்செயல்
அக்கினி காரியம்
தீ வழிபாடு
தீவினை தீய செயலின் விளைவாகிய பாவம்
தீவினையச்சம்தீய செயல்களைச் செய்வதற்கு அஞ்சுதல்
தீவுநாவல்
இறலி
குசை
கிரவுஞ்சம்
புட்கரம்
தெங்கு
கமுகு
தீவுநாற்புறமும் நீர் சூழ்ந்த நிலம்
தொலை நாடு
பயிர் கரிந்துபோதல்
இனிமை
தீவு நான்கு பக்கமும் நீர் சூழ்ந்த நிலப் பகுதி
தீவுக்குருவிஅயல்நாட்டுப் பறவை
தீவுச்சரக்குவெளிநாட்டுச் சரக்கு
தீவேட்டல்திருமணஞ்செய்தல்
வேள்வி செய்தல்
தீவேள்விதீச்சான்றாகச் செய்யும் மணவினை
தீவைப்பு (விரோதம், கலகம் காரணமாக) வீடு, பொது உடமைகள் ஆகியவற்றுக்குத் தீ வைத்து எரிக்கும் அழிவுச் செயல்
தீழ்ப்புகீழ்மை
தீட்டு
தீற்றிப்போடுஇரகசிய போதனைசெய்தல். (J.)
தீற்று (மை, வர்ணம் போன்றவை) தீட்டுதல்
தீற்றுதல்சுண்ணம் முதலியவற்றால் துளை அடைத்தல்
ஊட்டுதல்
பூசுதல்
மெழுகுதல்
ஆடையைச் சுருக்கெடுத்து மெதுவாக்குதல்
கயிற்றின் முறுக்காற்றுதல்
பல்விளக்குதல்
தீன்மதம்
உணவு
தீனக்காரன்நோயாளி
தீன்பண்டம்உணவுப்பொருள்
பண்ணிகாரம்
தீனபந்துஎளியார்க்கு அன்பன்
கடவுள்
தீனம்வறுமை
நோய்
கொடுமை
நட்பு
தீனம் (நோயால், வலியால் வருந்துவோரின் குரலைக் குறிப்பிடும்போது) சன்னம்
தீனரட்சகன்எளியவரைக் காப்பவன்
கடவுள்
தீனன்வறியவன்
இரப்போன்
தீம்பன்
பெருந்தீனி தீன்பவன்
தீனிகொழுத்த உணவு
சிற்றுண்டி
விலங்குணவு
தீனி (விலங்கு, கோழி முதலியவற்றுக்குப் போடும்) உணவு
தீனிப்பைஇரைப்பை
துசுட்டுப்பெயர் வினாப்பெயர்களில் ஒன்றன்பால் குறிக்கும் விகுதி
தன்மையொருமை முற்றுவிகுதி. (தொல். சொல். 204.)
ஒன்றன்பால் வினைவிகுதி. (தொல். சொல். 8.)
பகுதிப்பொருள் விகுதி. (குறள், 637.)
கெடு
உண்
பிரிவு
துஒர் உயிர் மெய்யெழுத்து (த்+உ)
உணவு
அனுபவம்
பிரிவு
ஒருமைத் தன்மை விகுதி
சுட்டுப்பெயர் வினாப்பெயர்களில் ஒன்றன் பால் குறிக்கும் விகுதி
ஒன்றன்பால் விகுதி
பகுதிப்பொருள் விகுதி
துக்கக்காரன்இழவு கொண்டாடுவோன்
துக்ககன்துயரமுள்ளோன்
துக்கங்கேட்டல்இழவு விசாரித்தல்
துக்கங்கொண்டாடுதல்இழவு கொண்டாடுதல்
துக்கசகிதர்மானிடர்
துக்கசாகரம்துயர்க்கடலாகிய பெருந்துயர்
துக்கடாசிறியது
முக்கியமில்லாதது
சிறுதுண்டு
உணவிற்குரிய பச்சடிமுதலிய உபகரணம்
அற்பமான
துக்கடா வேலை
துக்கடாசிறு துண்டு
உணவிற்குரிய பச்சடி முதலிய துணை உணவுப்பொருள்
மிகச் சிறிதான
துக்கடா (அளவில்) சிறியது(மதிப்பில்) முக்கியமற்றதுதுணுக்கு
துக்கடிநிலப்பகுதி
துக்கடிசிறு துண்டு
நிலப்பகுதி
துக்கத்திரயம்ஆதிதெய்விகம், ஆதியான்மிகம், ஆதிபௌதிகம் என்னும் மூவகைத் துன்பங்கள்
துக்கநிவாரணம்துயரிலிருந்து விடுபடுகை
அவா என்னும் பற்றுவிட்டு நிற்கும் நிலையே வீடு என்னும் பௌத்தமதக் கொள்கை
துக்கநிவாரணமார்க்கம்வாய்மை நான்கனுள் பற்று இல்லாமையே துக்க நீக்கத்திற்கு வழி என்னும் பௌத்தமதக் கொள்கை
துக்கம்துன்பம்
வாய்மை நான்கனுள் உலகப பிறப்பே துன்பம் என்று கூறும் பௌத்த மதக்கொள்கை
நோய்
சயரோகம்
நரகம்
வானம்
துக்கம் (இழப்பால் ஏற்படும்) மன வருத்தம்
துக்கம் கொண்டாடு (ஒருவர் இறந்ததால் பண்டிகை, விழா முதலியவை கொண்டாடாமல் இருந்து) துன்பத்தையும் துயரத்தையும் வெளிப்படுத்துதல்
துக்கம் விசாரி (இறந்துபோன ஒருவரின் வீட்டுக்குச் சென்று அவருடைய உறவினர்களுக்கு) ஆறுதல் கூறுதல்
துக்கர்காசநோயாளிகள்
துக்கரம்செய்தற்கரியது
துக்கராகம்இழவுக்குரிய பண்வகை
பாலை யாழ்த்திறவகை
துக்கவீடுஇழவு கொண்டாடும் வீடு
துக்காணிஇரண்டு அல்லது நான்கு தம்படி மதிப்புக்கொண்ட சிறு செப்புநாணயம்
துக்காதீதம்இன்பம்
துக்கிதுயரமுடையோன்
துயரமுடையோள்
துக்கித்தல்மனம் வருந்துதல்
துக்கிதம்துன்பம்
துக்கிதன்துயரமுடையோன். தலைவலியரியுந்துக்கிதன் (சிவதரு. சனன. 48)
துக்கிதன்துயரமுடையோன்
துக்கிரிவிரும்பத் தகாதது : அமங்கலத் தன்மை
துக்குகீழ்மை
பயனின்மை
உதவாதவ + ன், து
துக்குகீழ்மை
பயனின்மை
உதவாதவன்
உதவாதது
துரு
துவக்கு என்னும் தோல்
துக்குடிசிறு துண்டு
நிலப்பகுதி
துக்குணிமிகச் சிறியது
துக்குப்பிடித்தவன்பயனற்றவன்
துக்கைதுர்க்கை
மகளிர் மாதத்தீட்டு
துக்கோற்பத்திவாய்மை நான்கனுள் அவாவே எல்லாவகைத் துயரத்திற்கும் காரணம் என்னும் பௌத்தமதக் கொள்கை
துகத்தல்கசத்தல்
துகம்நிலத்தாக்கு
பங்கு
துகள்தூளி
குற்றம்
பூந்தாது
துகள் ஒரு பொருளின் மிகமிகச் சிறிய பகுதி
துகளிதம்தூளி
துகளிலிகுற்றமற்றவனான கடவுள்
துகிதைமகள்
துகிர்பவளம், பவளக்கொடி
துகிர்த்தாளிஒரு மரவகை
காம்பு சிவந்து இதழ் வெண்மையாய் இருக்கும் ஒரு பூவகை, பாரிசாதம்
துகிரிகைஎழுதுகோல்
சாந்து
சித்திரம்
துகில்நல்லாடை
துணிக்கொடி
விருதுக்கொடி
துகில் (பொதுவாக) மெல்லிய ஆடை(குறிப்பாக) புடவை
துகிலிகைஎழுதுகோல்
சித்திரம்
துணிக்கொடி
துகிற்கிழிஉறை
துகிற்பீசம்பருத்திவிதை
துகினசயிலம்பனிமலையான இமயமலை
துகினம்பனி
நிலாவின் கதிர்
துகின்மனைகூடாரம்
துகின்முடிதலைப்பாகை
துகின்முடித்தல்தலைப்பாகை கட்டுதல்
துகினூல்வெண்ணூல்
துகுவருத்தம்
துகுத்தல்தொகுதியாக்குதல்
துகுதல்தொகுதியாதல்
துகுதுகுவெனல்பெருங்கூட்டம் வருகையில் எழும் ஒலிக்குறிப்பு
துகூலம்நுண்ணிய சீலை
வெண்பட்டு
துகைத்தல்மிதித்துழக்குதல்
இடித்தல்
வருத்துதல்
திரிதல்
துகையல்தேங்காய் காய்கறிகளை அரைத்துச் செய்யும் உணவின் துணைப்பொருள்வகை
துங்கசேகரம்மலை
துங்கதைஉயர்ச்சி
பெருமை
துங்கபத்திரிதுங்கபத்திரையாறு
துங்கம்உயர்வு
அகலம்
பெருமை
நுனி
தூய்மை
மலை
வெற்றி
கதிவலயத்திலிருந்து சந்திரன் செல்லும் அதிக தூரம்
துங்கரிகம்காவிக்கல்
துங்கன்தூயவன்
உயர்ந்தோன்
மேன்மையுடையோன்
கதிவலயத்திலிருந்து சந்திரன் செல்லும் அதிக தூரம்
துங்கிஇரவு
துங்கீசன்சூரியன்
சிவன்
திருமால்
சந்திரன்
துங்கீபதிசந்திரன்
துசகம்மாதுளைமரம்
கொம்மட்டிமாதுளை
துச்சத்தருஆமணக்கு
துச்சதானியம்பதர்
துச்சம்அற்பப் பொருள் : பொருட் படுத்தாமை
துச்சம்இழிவு
கீழ்மை
வெறுமை
பதர்
நிலையின்மை
பொய்
பேய்க்கொம்மட்டிக் கொடி
இன்மை
கொம்மட்டி மாதுளைக் கொடி
துச்சம் ஒரு பொருட்டாகக் கருதப்படாத, முக்கியத்துவமற்ற ஒன்று
துச்சரிதம்தீயொழுக்கம்
துச்சவனன்இந்திரன்
துச்சன்இழிந்தவன்
துச்சாரிதீய நடத்தையுள்ளவன்
துச்சிஉண்ணுகை
அனுபவம்
தேர்வு
பூநீறு
துச்சிமைகீழ்மை
துச்சில்ஒதுக்கிடம்
தங்குமிடம்
மயில் முதலியவற்றின் கொண்டை
துச்சுஇழிவு
துசம்கொடி
பல்
உமி
குங்கிலியம்
முட்டையில் பிறப்பது
துசன்பார்ப்பான்
துஞ்சர்அசுரர்
துஞ்சரித்தல்கண்விழித்தல்
துஞ்சறமுழுமையும்
துஞ்சுஐம்பால்களுள் பின்னித் தொங்கவிட்ட கூந்தல்வகை
துஞ்சுகுழல்ஐம்பால்களுள் பின்னித் தொங்கவிட்ட கூந்தல்வகை
துஞ்சுதல்தூங்குதல்
துயிலுதல்
சோம்புதல்
தொழிலின்றி இருத்தல்
சோர்தல்
இறத்தல்
வலியழிதல்
குறைதல்
தொங்குதல்
தங்குதல்
நிலைபெறுதல்
துஞ்சுநிலைகட்டில்
துஞ்சுமரம்மதில் வாயிலில் இடும் கணையமரம்
கழுக்கோல்
துஞ்சுமன்சோம்பலுள்ளவன்
துஞ்சைஐம்பால்களுள் பின்னித் தொங்கவிட்ட கூந்தல்வகை
துடக்கம்தொடங்குகை
ஆரம்பம்
ஆதி
செல்வம்
வருக்கம்
துடக்கறுப்பான்ஒரு கொடிவகை
துடக்குசம்பந்தம்
தன்னகப்படுத்துவது
மாதவிலக்கு
உறவினர்களின் பிறப்பிறப்புகளில் காக்கும் தீட்டு
துடக்குதல்கட்டுதல்
அகப்படுத்துதல்
தொடங்குதல்
சம்பந்தப்படுத்துதல்
துட்கரம்வருந்தி முடித்தற்குரியது
துட்கிரமம்ஒழுங்கற்றது
எட்டாதது
துட்குஅச்சம்
துட்குதல்அச்சங்கொள்ளுதல்
துட்கெனல்அச்சக்குறிப்பு
துடங்குதல்ஆரம்பித்தல்
முயலுதல்
ஒத்தல்
துட்சணத்துவம்குறும்புத்தனம்
துட்சணம்குறும்புத்தனம்
அவையில் கூறத்தகாத சொல்
துட்டக்கிளவிதீய சொல்
துட்டகண்டகன்மிகக் கொடியவன்
பிறரை வருத்தி வேலைவாங்குவோன்
துட்டகம்பொல்லாங்கு
துட்டகன்தீமைபுரிவோன்
துட்டத்தனம்தீக்குணம்
துட்டதேவதைமாடன், காட்டேறி முதலிய கொடுந்தெய்வங்கள்
துட்டநிக்கிரகம்தீயோரையழித்தல்
துட்டம்தீமை
கொடுமை
மரகதக் குற்றங்களுள் ஒன்றாகிய நீலோற்பலநிறம்
துட்டரி(வி) தொடரிச்செடி
துட்டன்தீயோன்
தேள்
துட்டாட்டம்முருட்டுதனம்
தீய வாழ்வு
துட்டாப்புசிட்டைமரத்திடையே கட்டிய பாரம் சுமத்தல்
செரியாமை
துட்டிமனநிறைவு
கெட்டவள்
சாவுத்தீட்டு
சாதுயர்
சம்பளம் பிடிக்கை
துட்டுபணம்
இரண்டு அல்லது நான்கு தம்படி மதிப்புக்கொண்ட செப்புநாணயம்
தீமை
துட்டு பணம்
துட்டுக்கட்டைகுறுந்தடி
துட்டுத்தடிகுறுந்தடி
துட்டுத்துக்காணிபணம்
சில்லறைப்பணம்
செல்வம்
துட்டுவம்சிறுமை
புன்மை
துட்டைகட்டுக்கடங்காதவள்
கற்பில்லாதவள்
துட்பதம்பாசாங்கு
துடப்பம்துடைப்பம்
துடர்சங்கிலி
துடர்தல்இடையறாது வருதல்
பிணைந்து நிற்றல்
அமைதல்
தாக்குதல்
பின்பற்றுதல்
மிகுதல்
நெருங்குதல்
கட்டல்
தேடல்
வழக்கிற்கு இழுத்தல்
துடராமுறிவிடுதலை ஆவணம்
துடரிதொடரிச்செடி
புலிதொடக்கி
திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலுள்ள ஒரு மலை
துடவர்நீலகிரி மலைச்சாதியார்
துடவைதோட்டம்
சோலை
விளைநிலம்
துடிதுடி என்பது பொருள்களின் மிகச்சிறிய அலகு ஆகும்
தமிழில் இதற்கு இணையான வேறு சொல் மூலக்கூறு
இருபுறமும் தோல் கொண்ட வாத்தியம். உடுக்கைப்போன்று இருக்கும், ஆனால் இது சற்றே உடுக்கையை விட நீளமாக இருக்கும். எனவே இரு கரங்கள் கொண்டு வாசிக்க வேண்டிருக்கும்
துடிசலிப்பு
காலநுட்பம்
வேகம்
சுறுசுறுப்பு
அறிவுநுட்பம்
மேன்மை
வலி
அகில்மரம்
காண்க : தூதுளை, கூதாளிச்செடி
சங்கஞ்செடி
ஏலச்செடி
மயிர்ச்சாந்து
உடுக்கை
காண்க : துடிக்கூத்து
துடிகொட்டுபவன்
சிறுமை
திரியணுகம்
துடி நடுக்கத்துடன் துள்ளி அசைதல்
துடிகம்தும்பைச்செடி
துடித்தல்படபடவெனச் சலித்தல்
மனம்பதைத்தல்
பரபரத்தல்
மின்னுதல்
பசி முதலியவற்றால் வருந்துதல்
துடுக்காதல்
துடிதலோகம்பௌத்தமத நூல்களில் கண்ட தேவலோகம்
துடிதுடி (மிகுதியைக் காட்டி அழுத்தம் தருவதற்கு) துடி என்னும் வினையின் இரட்டித்த வடிவம்
துடிதுடித்தல்மனம் பதைபதைத்தல்
கடுகடுத்தல்
துடிதுடிப்புதுன்பத்தின் மிகுதி
துடிநிலைபோர்க்களத்திலே மறவருடைய வீரம் மிகத் துடிகொட்டுதலைக் கூறும் புறத்துறை
வழிவழியாய் துடிகொட்டி வருபவனது குணங்களைப் புகழும் புறத்துறை
துடிநூல்உடலில் நாடித்துடிப்புகளைக் கொண்டு விளைவுகூறும் அறிவியல்நூல்
துடிப்புநாடியடிக்கை
நடுக்கம்
பரபரப்பு
சினம்
பிரம்பு முதலியவற்றின் வீச்சு
செருக்கு
விலை முதலியவற்றின் ஏற்றம்
ஊற்றம்
துடிப்பு உடனடியாக ஒன்றைச் செய்ய வேண்டும் என்ற பரபரப்பு/(அதிர்ச்சியால்) தவிப்பு
துடியடிதுடிபோன்ற காலையுடைய யானைக் கன்று
துடியன்துடிகொட்டுபவன்
சுறுசுறுப்புள்ளவன்
சினமுள்ளவன்
தீயன்
துடியாக/துடியான சுறுசுறுப்பாக
துடியாஞ்சிசெடிவகை
துடியாடல்துடிக்கூத்து
துடியானசுறுசுறுப்பான
துடுக்கன்செருக்குள்ளவன்
துடுக்குகுறும்புத்தனம்
துடுக்குகுறும்புத்தனம்
சுறுசுறுப்பு
தீச்செயல்
துடுக்கு தன்னுடைய வயதுக்கு மீறி அதிகப்பிரசங்கித்தனமாகவோ கேட்பவரின் தகுதியைக் கருதாமல் கேலியாகவோ பேசும் அல்லது செயல்படும் விதம்
துடுக்குக்காரன்செருக்குள்ளவன்
தீயவன்
துடுப்பாட்டம்11 வீரர்கள் கொண்ட இரு அணிகளுக்கிடையே ஆடப்படும்
மட்டைப்பந்து
துடுப்பாற்றிஒரு கடல்மீன்வகை
துடுப்புசட்டுவம்
அகப்பை
வலிதண்டு
பூங்கொத்து
அகப்பைபோன்ற காந்தள்மடல்
துடுப்பு (படகு ஓட்டப் பயன்படுத்தும்) அகன்ற பட்டையான முனையுடைய நீண்ட மரக் கோல்
துடும்புதல்ததும்புதல்
கூடுதல்
துடுமெனல்ஒலிக்குறிப்பு
நீரில் விழுதற்குறிப்பு
துடுமைஒரு தோற்றக்கருவிவகை
துடுவைநெய்த்துடுப்பு
துடைதொடை என்னும் உறுப்பு
சுவர்க்கட்டை
சுவர்ப்புறத்து நீண்ட உத்திரம்
அரசமரம்
காண்க : விடமூங்கில்
துடை1(ஈரம், அழுக்கு முதலியவற்றை) தேய்த்து நீக்குதல்
துடைகாலன்தன் குடும்பத்துக்குக் கேடு விளைவிக்கும் இயல்புடையோன்
துடைகாலிதன் குடும்பத்துக்குக் கேடு விளைவிக்கும் இயல்புடையவள்
துடைத்தல்தடவிப்போக்குதல்
பெருக்கித் தள்ளுதல்
அழித்தல்
துவட்டுதல்
கொல்லுதல்
தீற்றுதல்
காலியாக்குதல்
நீக்குதல்
கைவிடுதல்
ஒப்பமிடுதல்
துடைப்பக்கட்டைவிளக்குமாறு
துடைப்பம்விளக்குமாறு
துடைப்பம் (வீடு முதலியவற்றைக் கூட்டிச் சுத்தம்செய்வதற்கான) தென்னை ஓலையின் ஈர்க்குகளையோ கோரை முதலியவற்றையோ கட்டிய தொகுப்பு
துடையரசுஒரு செடிவகை
துடைவாழைதொடையில் உண்டாகும் கட்டிவகை
அரையாப்புக்கட்டி
துடைவைதோட்டம்
சோலை
விளைநிலம்
துணங்கல்கூத்து
துணங்கறல்இருள் திருவிழா
துணங்குஇருள்
துணங்கைபேய்
முடக்கிய இரு கைகளையும் விலாப்புடைகளில் ஒற்றியாடும் கூத்துவகை
திருவிழா
திருவாதிரைநாள்
துண்டம்துண்டு
சிறுதுணி
பிரிவு
சிறிய வயற்பகுதி
சிறிய வாய்க்கால்
மூக்கு
பறவை யலகு
யானைத் துதிக்கை
ஆயுதவலகு
சாரைப்பாம்பு
மீன்துண்டம்
துண்டம் (பழம், மாமிசம், காய் முதலியவற்றின் வெட்டப்பட்ட) துண்டு
துண்டமதிபிறைச்சந்திரன்
துண்டமிழுத்தல்தோட்டங்களில் சிறுவாய்க்கால் அமைத்தல்
துண்டரிக்கம்கொடுமை
தொல்லை
கண்டிப்பு
முகக்களை
துண்டரிகம்கொடுமை
தொல்லை
துண்டன்கொலைஞன்
துண்டாடு (ஒரு நாடு, அமைப்பு போன்றவற்றைச் சிறுசிறு பிரிவுகளாக) பிரித்தல்(ஒற்றுமைக் குலைவு உண்டாகும்படி) சிதறடித்தல்
துண்டாடுதல்துண்டுதுண்டாக வெட்டுதல்
துண்டாயம்பொற்பணம்
பொன்மணல்
துண்டிதுண்டுநிலம்
கொப்பூழ்
பறவையலகு
துண்டி(வி) பிள
வெட்டு
கூறுபடுத்து
துண்டி (ஒன்றாக இருப்பதை அல்லது ஒன்றோடு இணைந்திருப்பதை வெட்டியோ அறுத்தோ) தனித்தனிப் பகுதிகளாக்குதல்
துண்டிகைகொப்பூழ
துண்டித்தல்சுருக்கிப்பேசுதல்
வெட்டல்
மரித்தல்
கிழித்தல்
கண்டித்தல்
மறுத்தல்
துண்டில்மூங்கில்
துண்டீரபுரம்துண்டீரனது நகரமான காஞ்சிபுரம்
துண்டுசிறுதுணி
சீட்டு
கையொபபச் சீட்டு
பாக்கி
இழப்பு
கூறு
புகையிலைக்கட்டு
வெற்றிலைக்கட்டு
மொத்த விளைவில் நிலக்கிழாருக்குரிய பகுதி
தனியானது
துண்டு விழுதல்பணப் பற்றாக் குறை
துண்டு1(-ஆக, -ஆன) (முழுமையிலிருந்து பிரிந்த அல்லது பிரிக்கப்பட்ட) சிறு பகுதி
துண்டு2(துடைக்க, துவட்டப் பயன்படும்) செவ்வக வடிவத் துணி
துண்டுகத்திரிஒரு நச்சுப்புழுவகை
துண்டுதுடுக்குசிறு துணுக்கு
தீண்டக்கூடாத பொருள்
துண்டுந்துணியுமாகதுண்டுதுண்டாக
துண்டுப் பிரசுரம் அறிவிப்பு, விளம்பரம் முதலியவை அச்சடிக்கப்பட்ட ஓரிரு பக்க வெளியீடு
துண்டுபடுதல்வேண்டிய அளவுக்குமேல் மிச்சப்பகுதி அமைதல்
வேண்டிய அளவுக்குக் குறைவுபடுதல்
இழப்புண்டாதல்
துண்டுப்பத்திரிகைதனிக் கடிதமாக வெளியிடும் செய்திச்சீட்டு
துண்டுவிழு (செலவு, திட்டம் போன்றவற்றுக்குத் தேவைப்படும் பணத்தில்) பற்றாக்குறை ஏற்படுதல்
துண்டுவிழுதல்வேண்டிய அளவுக்குமேல் மிச்சப்பகுதி அமைதல்
வேண்டிய அளவுக்குக் குறைவுபடுதல்
இழப்புண்டாதல்
துண்ணிடுதல்அச்சம் முதலியவற்றால்
திடுக்கிடுதல்
துண்ணெனல்திடுக்கிடுதற்குறிப்பு
அச்சக் குறிப்பு
விரைவுக்குறிப்பு
துணதுணத்தல்விடாதுபேசுதல்
துணர்பூ
பூங்கொத்து
பூந்தாது
குலை
துணர்த்தல்கொத்துடையதாதல்
துணர்தல்கொத்துடையதாதல்
துணரிபூங்கொத்து
துணவுவிரைவு
நுணாமரம்
துணிஒளி
தெளிவு
துண்டம்
மரவுரி
சோதிநாள்
உறுதி
ஆடை
தொங்கல்
தேரில் கட்டிய கொடி
துணி1(பயமோ தயக்கமோ இல்லாமல் ஒன்றைச் செய்ய) தைரியம் கொள்ளுதல்/தைரியத்துடன் (ஒன்றை) எதிர்கொள்ள அல்லது செய்ய முன்வருதல்
துணி2பருத்தி, கம்பளி, பட்டு முதலியவற்றின் நூலால் அல்லது இழையால் நெய்யப்பட்ட பொருள்
துணிக்கைசிறுதுண்டு
துணிகரம்பாவச் செயலை அச்சமின்றி செய்தல்
துணிகரம்துடுக்கு
துணிகரம் (அச்சம் தரும் செயலை அல்லது அரிய செயலைத் தயக்கமின்றிச் செய்யும்) தைரியம்
துணிகரித்தல்துணிவுகொள்ளுதல், ஊக்கங் கொள்ளுதல்
துணிச்சல்துடுக்கு
துணித்தல்வெட்டுதல்
துணிதல்வெட்டுண்ணுதல்
நீங்குதல்
கிழிதல்
தெளிவாதல்
உறுதிசெய்தல்
ஊக்கமடைதல்
தொடங்குதல்
துணிதாண்டுதல்ஆடையைத் தாண்டிச் சத்தியம் பண்ணுதல்
உறுதிமொழி கூறுதல்
துணிந்தவன்எதற்கும் அஞ்சாதவன்
துணிந்துமணியங்கட்டுதல்பிடிவாதமாயிருத்தல்
ஊக்கத்தோடு முயலுதல்
துணிநிலாபிறைச்சந்திரன்
துணிபுதெளிவு
மனத்திட்பம்
நம்பிக்கை
நோக்கம்
துண்டு
ஆண்மை
துணிச்சல்
உறுதி
முடிவு
கொள்கை
தாளம்
கைக்கிளை வகையுள் ஒன்று
துணிபு முடிந்த முடிவு
துணிபொருள்துணிந்த மெய்ப்பொருள்
உறுதி செய்யப்பட்ட பொருள்
சித்தாந்தம்
தத்துவம்
பரம்பொருள்
துணிமணி உடை, ஆடை, பயன்படுத்தும் பிற துணிகள் முதலியவற்றைக் குறிப்பிடும் ஒரு பொதுச்சொல்
துணியல்துண்டு
துணிவுதெளிவு
மனத்திட்பம்
நம்பிக்கை
நோக்கம்
துண்டு
ஆண்மை
துணிச்சல்
உறுதி
முடிவு
கொள்கை
தாளம்
கைக்கிளை வகையுள் ஒன்று
துணிவு (ஒன்றைச் செய்வதற்கு வேண்டிய) மனத் திடம்
துணிவுவமைஉவமேயத்தை உவமானமாக முதலில் ஐயுற்றுப் பின் உவமேயமாகவே துணியும் அணிவகை
துணுக்கம்நடுக்கம்
அச்சம்
உள்ளோசை
துணுக்கம் வெளியே காட்ட முடியாத, மனத்தைக் கவ்வும் பயம்
துணுக்கிடுதல்திடுக்கிடுதல்
அஞ்சுதல்
துணுக்குதுண்டு
காண்க : துணுக்கம்
துணுக்கு (ஒன்றின்) சிறு பகுதி
துணுக்குறு (எதிர்பார்ப்பது இல்லாததால்) மன நடுக்கம் கொள்ளுதல்
துணுக்குறுதல்மன நடுக்கம் : அடைதல்
துணுக்கெறிதல்அச்சத்தால் துள்ளுதல்
துணுக்கெனல்அச்சக்குறிப்பு
துணுக்கைதுண்டு
துணுங்குதல்வெருவுதல்
துணைஅளவு
இணை, ஒப்பு
ஆதரவு, உதவி
உதவுவோன்
காப்பு
கூட்டு
இரண்டு
இரட்டை
கணவன்
மனைவி
உடன்பிறப்பு
புணர்ச்சி
வரை
ஆயுதமுனை
அம்பு
நட்பினன்(ள்)
துணை போதல்பாவச் செயலுக்கு உதவுதல்
துணை2(ஒரு பதவிப் பொறுப்பில்) முதல் நிலைக்கு அடுத்த அல்லது முதல் நிலைக்கு வரக் கூடிய
துணைக்கண்டம் (தனிக் கண்டமாகக் கருதப்படத் தகுந்த) ஒரு கண்டத்தின் பகுதியாக இருக்கும் பரந்த நிலப் பகுதி
துணைக்கருவிஒரு தொழிலைச் செய்வதற்குத் தேவையான கருவி பயன்பாட்டுக்கான சாதனம்
துணைக்கருவிஉதவிக்கருவி
வழிவகை
துணைக்காரணம்காரியம் முடியும் வரையில் இருந்து பின் நீங்கும் கருவி
துணைக்கோள் கிரகத்தைச் சுற்றும் சிறிய கோள்
துணைச்சொல்வழிமொழிகை
துணைத்தல்மாலை கட்டல்
ஒத்தல்
துணைதல்ஒத்தல்
துணைநிலை ஆளுநர் (இந்தியாவில்) தனி மாநிலமாக இல்லாத, மைய அரசின் நேரடி நிர்வாகத்தில் உள்ள பகுதிகளுக்கு நியமிக்கப்படும் ஆளுநர்
துணைநூற்பட்டியல் (ஆய்வுக்கட்டுரை, புத்தகம் முதலியவை உருவாவதற்கு) உதவிபுரிந்த நூல், கட்டுரை முதலியவற்றின் அகரவரிசைப்படுத்தப்பட்ட விபரத் தொகுப்பு
துணைப்படைதனக்கு உதவும் நட்பரசனின் படை
துணைப்பேறுஉதவிபெறுகை
துணைப்பொருள்ஒப்புமை கூறப்படுவது
துணைப்போதல்ஒப்பாதல்
துணைபோ (பெரும்பாலும் நியாயமற்றதாகக் கருதப்படும் ஒன்றிற்கு) உதவ முற்படுதல்
துணைமுத்தம்பல வடம் சேர்ந்த முத்து
துணைமைஉதவி
பிரிவின்மை
ஆற்றல்
துணையல்பூமாலை
துணையறைஅணிகலன் முதலியவற்றின் தொங்கல்
துணையாளன்உதவிபுரிவோன்
துணையிருத்தல்காவலாய் உடனிருத்தல்
துணைவஞ்சிபிறரை வெல்லவோ, கொல்லவோ நிற்கும் வீரனைச் சில கூறிச் சந்து செய்வித்தலைக் கூறும் புறத்துறை
துணைவன்உதவிசெய்வோன்
தோழன்
கணவன்
மந்திரி
உடன்பிறந்தான்
துணைவன்1நண்பன்
துணைவன்2(மாணவர்கள் தேர்வு எழுதுவதற்குப் பயன்படும் வகையில் பாடநூலுக்கு எழுதப்படும்) வினாவிடை நூல்
துணைவிமனைவி
தோழி
உடன்பிறந்தாள்
துணைவேந்தர் (பல்கலைக்கழகத்தின்) நிர்வாகப் பணியையும் கல்விப் பணியையும் ஏற்றுத் தலைவராகச் செயல்பட ஆளுநரால் நியமிக்கப்படுபவர்
துத்தநாகம்ஓர் உலோகம்
துத்தநாகம் இரும்புக் குழாய், தகடு முதலியவை துருப்பிடிக்காமலிருக்கப் பூசும் வெளிர் நீல நிறம் உடைய உலோகம்
துத்தபேனம்பால்நுரை
துத்தம்ஏழிசையுள் ஒன்று
சமனிசை
ஓமாலிகைவகை
கண்மருந்தாக உதவும் துரிசு
நாணற்புல்
காண்க : நீர்முள்ளி
நாய்ப்பாகல்
நாய்
வயிறு
பால்
வைப்புப்பாடாணவகை
துத்தரிஊதுகொம்புவகை
துத்தல்உண்ணுதல்
நுகர்தல்
துத்தன்வஞ்சகன்
துத்தாத்திபாற்கடல். (யாழ்.அக.)
துத்தாத்திபாற்கடல்
துத்தாரிஒருவிதச் சீலை
ஊதுகுழல்வகை
துத்திபாம்பின் படப்பொறி
உடலில் தோன்றும் தேமல்
யானை மத்தகப்புள்ளி
செடிவகை
ஒத்துக்கருவி
திருவடிநிலை
திருமண்
காண்க : பெருந்துத்தி
வட்டத்துத்தி
முசுக்கட்டைமரம்
முள்வெள்ளரிவகை
துத்தியம்புகழ்ச்சி
துத்துபொய்
வஞ்சனை
தப்பிதம்
சேணம் முதலியவற்றின் உள்ளிடும் கம்பளி ஆட்டுமயிர் முதலியன
கம்பளிப்போர்வை
துத்துக்கோல்நெசவுப்பாவினுள் நெய்வோர் செலுத்துங் கழி
துத்துமாற்றுசூழ்ச்சி
வஞ்சனை
பொல்லாங்கு
துத்தூரம்செடிவகையில் ஒன்று
வெள்ளூமத்தை
கருவூமத்தை
உன்மத்தம்
துதம்தோத்திரம்
அசைவு
துதமுகம்வேண்டாமை குறித்தற்கு இடம்வலமாகத் தலையாட்டல்
துதிதோத்திரம்
புகழ்
நுனி
துருத்தி
உறை
காண்க : தூதுளை
துதி பாடுதல்புகழ்ந்து பேசுதல்
துதி1தொழுதல், வழிபடுதல்
துதி2(தெய்வத்திற்கு) வணக்கம்/(வணக்கத்திற்கான) தொழுகைப் பாடல்
துதிக்கைதும்பிக்கை
துதிகைவளர்பிறை தேய்பிறைகளில் இரண்டாம் திதி
இரண்டாம் வேற்றுமை
துதிகை குமாரத்தி (பெரும்பாலும் திருமண அழைப்பிதழில்) இரண்டாவது பெண்
துதித்தல்புகழ்தல்
தொழுதல்
நினைத்தல்
துதிபாடி (ஒருவரை) துதிபாடுபவர்
துதிபாடு (தான் பயன் அடைவதற்காகப் பதவியில் இருப்பவர்களை அல்லது வசதி படைத்தவர்களை) புகழ்ந்து பேசுதல்
துதியம்குறட்டைப்பழம்
துதியரிசிமங்கலவரிசி
துதியைவளர்பிறை தேய்பிறைகளில் இரண்டாம் திதி
இரண்டாம் வேற்றுமை
துதிவாதம்புகழுரை
துதுஇருது, மாதப்பருவம்
துதைநெருக்கம்
துதைத்தல்நெருக்குதல்
துதைதல்செறிதல்
மிகுதல்
படிதல்
துந்தகூபதிகொப்பூழ்
துந்தம்வயிறு
துந்தமம்ஒரு பறைவகை
துந்திவயிறு
கொப்பூழ்
வாய்ப்புண்வகை
துந்திகன்பெருவயிறு
துந்திரோகம்பெருவயிறு, மகோதரம்
துந்துபம்கடுகு
துந்துபிபேரிகை
வாத்தியப்பொது
அறுபதாண்டுக் கணக்கில் ஐம்பத்தாறாம் ஆண்டு
ஓர் அசுரன்
துந்துமிபேரிகை
பேரொலி
மழைத்துளி
துந்துருபாவைதுடிப்புள்ளவன்
துந்துருமாலைதுடிப்புள்ளவன்
துந்துளம்காரெலி
துந்நிமித்தம்தீக்குறி
துந்நெறிகெட்ட வழி
துப்பகம்நெய்
குருதி
துப்பட்டாமேல்விரிப்பு
மேலுக்கு அணியும் விலையுயர்ந்த ஆடை
துப்பட்டா தோளில் போட்டுக்கொள்ளும் பெரிய அகலமான துணி
துப்பட்டிசால்வை
துப்பட்டிகுளிருக்காகப் போர்த்துக்கொள்ளும் துணிப்போர்வை
மேல்விரிப்பு
விழாக்காலங்களில் பரவமகளிர் போர்த்துக்கொள்ளும் போர்வை
துப்பட்டி போர்வை
துப்பம்நெய்
குருதி
துப்பல்உமிழ்நீர்
பயனற்றது
ஆணை
துப்பற்காளாஞ்சிஎச்சில் உமிழும் கலம்
துப்பற்றவன்திறமையில்லாதவன்
கதியற்றவன்
துப்பறி (கொலை, திருட்டு, மோசடி போன்ற குற்றங்களில்) தடயங்களைச் சேகரித்தல்/(குற்றவாளியை) அறிவதற்காகத் தகவல் சேகரித்தல்(வழக்கை) ஆய்வுசெய்தல்
துப்பறிதல்உளவறிதல்
துப்பன்வலிமையுள்ளவன்
ஒற்றன்
துப்பாக்கிதுமுக்கி
சுடுங்கருவி
கதிர்த்தலையைத் தாக்கும் நெற்பயிர்நோய்
துப்பாக்கி நீண்ட குழாய் வழியே வெடிப்பொலியுடன் குண்டுகளை விசையுடன் செலுத்தும் ஆயுதம்
துப்பாக்கிக்குதிரைதுப்பாக்கி சுடுதற்குக் கையினால் இழுத்துவிடும் உறுப்பு
துப்பாக்கிச்சூடு (கலவரம், வன்முறை போன்றவை கட்டுக்கடங்காமல் போகும்போது நிலைமையைச் சமாளிக்கக் காவல்துறையினர்) துப்பாக்கியால் சுடும் நடவடிக்கை
துப்பாசிஇடைநின்று மொழிபெயர்ப்போன்
ஐரோப்பியரின் வாணிகத்தில் இடைநின்று உதவும் இந்தியத் தரகன்
துப்பார்உண்பவர்
துப்பிரசம்கருஞ்சுண்டிமரம்
துப்புவலிமை
அறிவு
திறமை
ஆராயச்சி
முயற்சி
பெருமை
துணை
ஊக்கம்
பொலிவு
நன்மை
பற்றுக்கோடு
தன்மை
தூய்மை
உளவு
பகை
பவளம்
அரக்கு
சிவப்பு
நுகர்ச்சி
நுகர்பொருள்
உணவு
துரு
உமிழ்நீர்
நெய்
ஆயுதப்பொது
துப்பு(வி) துப்புஎன் ஏவல்
காறியுமிழ்
துப்பு2(எதிர்மறைச் சொற்களோடு அல்லது எதிர்மறைத் தொனியில்) (ஒன்றைச் செய்வதற்குத் தேவையான) சாமர்த்தியம்
துப்பு3(குற்றவாளியைக் கண்டுபிடிப்பதற்கு உதவும்) தடயம்
துப்புக் கெட்டுதிறமையில்லாது
துப்புக்கூலிஉளவு கண்டுபிடித்தற்கு உதவும் பொருள்
துப்புக்கெட்டவன்திறமையில்லாதவன்
அறிவற்றவன்
அழுக்குப் பிடித்தவன்
துப்புக்கெட்டு/துப்புக்கெட்ட (ஒன்றைச் செய்துமுடிக்கத் தேவையான) சாமர்த்தியம் இல்லாமல்/சாமர்த்தியம் இல்லாத
துப்புக்கேடுசீர்கேடு
துப்புண்ணிசீர்கெட்டவர்
துப்புத்துருப்பிடித்தல்உளவு கண்டுபிடித்தல்
விவரமாக விசாரித்தல்
துப்புத்துருவிவிசாரித்தல்உளவு கண்டுபிடித்தல்
விவரமாக விசாரித்தல்
துப்புத்துலக்கு துப்பறிதல்
துப்புதல்உமிழ்தல்
துப்புரவாக முழுமையாக
துப்புரவாய்தூய்மையாய்
முழுதும்
துப்புரவுதூய்மை
நுகர்ச்சிப்பொருள்
ஐம்பொறி நுகர்ச்சி
அனுபவம்
திறமை
முறைமை
மேன்மை
வேண்டற்பாடு
அழகு
துப்புரவு (இடம், பொருள் முதலியவற்றின்) சுத்தம்
துபாக்கிதுமுக்கி
சுடுங்கருவி
கதிர்த்தலையைத் தாக்கும் நெற்பயிர்நோய்
துபாசிஇடைநின்று மொழிபெயர்ப்போன்
ஐரோப்பியரின் வாணிகத்தில் இடைநின்று உதவும் இந்தியத் தரகன்
தும்தூசி
இறப்பு எதிர்காலங்களைக் காட்டும் தன்மைப் பன்மை வினைமுற்று விகுதி
தும்சம்அழிவு
தும்பகாஒரு செடிவகை
போர் செய்வோர்அணியும் அடையாளமலை
போர்
தும்பைத்திணை
கூட்டம்
வெற்றிலை
ஒரு மீன்வகை
தானியவகை
தும்படைசிநாடாவில் ஓர் உறுப்பு
தும்பரம்அத்திமரம்
தும்பராட்டகம்ஒரு மருந்துச் செடிவகை
தும்பன்தீயவன்
தும்பால்இறையிலிநிலம்
தும்பாலைசுரைக்கொடி
தும்பியானை
வண்டு
ஆண்வண்டு
கருவண்டு
கறுப்புமரவகை
காண்க : காட்டத்தி
சுரைக்கொடி
முடக்கொற்றான்கொடி
கரும்பு
ஒரு மீன்வகை
கற்பில்லாதவள்
கருந்தாளிவகை
பானத்துக்குரிய பாத்திர வகை
தும்பி தட்டான் பூச்சி
தும்பிக்கையானைத் துதிக்கை
தும்பிச்சிகற்பில்லாதவள்
பழைய நாணயவகை
தும்பிப்பதக்கம்வண்டின் வடிவாகச் செய்யப்பட்ட அணிவகை
தும்பியூதுதல்வண்டுபோல ஒலித்தல்
ஓசையோடு வலிந்து மூச்சு வாங்குதல்
எச்சில், சவர்க்காரநீர் முதலியவற்றை ஊதிக் குமிழி உண்டாக்குதல்
தும்பிலிஒரு மரவகை
கடல்மீன்வகை
தும்பினிமின்மினிப்பூச்சி
தும்புநார்
தும்புகயிறு
நார்
சிம்பு
தாலியுரு
நெருஞ்சி
கரும்பு
வரம்பு
தூசி
குற்றம்
அநாகரிகச் சொல்
தும்பு1(மாட்டையோ கன்றையோ கட்டிப்போடும்) நீளம் அதிகம் இல்லாத கயிறு
தும்பு2தேங்காய் மட்டையிலிருந்து உரித்த நார்
தும்பு3வம்பு என்பதோடும் தூசி என்பதோடும் இணைந்து வரும் சொல்
தும்புக்கட்டுதேங்காய் நாரால் செய்த துடைப்பம்
தும்புக்கட்டு தென்னந் தும்பினால் கட்டப்பட்ட துடைப்பம்
தும்புக்கயிறுதென்னை, பனை முதலியவற்றின் நாரால் திரிக்கப்பட்ட கயிறு
மாட்டுத்தும்பு
தும்புதட்டுதல்நையப் புடைத்தல்
தும்புபோடுதல்கயிறு திரித்தல்
துருவியறிதல்
தும்புருயாழ்வகை
ஒரு கந்தருவன்
தும்புவெட்டுஆடையின் ஓரத்தைக் கத்தரித்தல்
தும்பைவெண்மையான நிறத்தையுடைய ஒருவகை மலராகும்
தும்பை (மருந்தாகப் பயன்படும்) சிறிய வெள்ளை நிறப் பூவைத் தரும் ஒரு சிறு குத்துச்செடி
தும்பைத்திணைபெருவீரச் செயல் காட்டிப் பகைவரோடு போர் செய்தலைக் கூறும் பகுதி
தும்பைமாலைதும்பைமாலை அணிந்து பெரும்போர் புரிந்த வீரனைப் புகழ்ந்து கூறும் நூல்வகை
தும்மட்டிசிறுகொம்மட்டி
தும்மல்தும்முதல்
மூச்சு
தும்மல் மூக்கிலிருந்து வெடிப்பொலியோடு வெளிப்படும் மூச்சுக் காற்று
தும்மற்காதல்தும்மலைக்கொண்டு குறி சொல்லுகை
தும்முதும்முதல்
கொசு
தும்முட்டிசிறுகொம்மட்டி
தும்முதல்தும்மல்
மூச்சுத் தடைப்பட்டு ஒலியுடன் மூக்கு வாய்வழியாய் வெளிவருதல்
விடுதல்
மூச்சுவிடுதல்
துமாலாஇறையிலிநிலம்
வெள்ளி அல்லது பொன்சரிகை யிழுக்கும் தொழிலின் கடைசிச் செயல்
துமானம்அணிகலப்பெட்டி
துமிவெட்டு
மழைத்துளி
தூறல்
நீர்த்துளி
துமிவெட்டு
தூறல்
மழைத்துளி
நீர்த்துளி
துமித்தல்வெட்டுதல்
அறுத்தல்
விலக்குதல்
துளித்தல்
துமிதம்மழைத்துளி
துமிதல்வெட்டுண்ணல்
உமிதல்
அழிதல்
விலக்குதல்
துமிலம்பேராரவாரம்
துமுக்கிதுப்பாக்கி
துமுலம்குழப்பம்
துய்உணவு
பஞ்சு
பஞ்சின் நுனி
புளியம் பழத்தின் ஆர்க்கு
மென்மை
கதிர்
பூவிதழ் முதலியவற்றின் மெல்லிய பகுதி
சிம்பு
கூர்மை
துய் (இன்பத்தை, பயனை) அனுபவித்தல்
துயக்கம்சோர்வு
தடை
துயக்கன்மனத்திரிவை உண்டாக்குபவன்
துயக்குசோர்வு
துயரம்
மனமயக்கம்
ஆசை
பந்தம்
தடை
மனத்திரிவு
துயக்குதல்தளரச் செய்தல்
துயங்குதல்சோர்தல்
துய்த்தல்புலன்களால் நுகர்தல்
உண்ணுதல்
நூல்நூற்றல்
நாடகச் சந்தி ஐந்தனுள் இறுதியானது
துய்ப்புஅனுபவித்தல்
அல்லது மூழ்கிக் களித்தல் எனப் பொருள்தரும் சொல்
துய்ப்புநுகர்ச்சி
துயம்இரண்டு
திருமாலைத் தேவதையாகக் கொண்டதும் இரண்டு வாக்கியங்கள் உடையதுமான மந்திரம்
கொடி
துய்யகலப்பற்ற. துய்யவெள்ளை
பரிசுத்தமான. துய்யதேவர் (கம்பரா. பிரமாத்திர. 189)
நிச்சயமான. துய்ய பொருளீதென் றுந்தீபற (திருவுந்தி. 10)
துய்யதூய்மையுள்ள
கலப்பற்ற
உறுதியான
துய்யம்தூய்மை
துய்யமல்லிநான்கு முதல் ஆறுமாதங்களில் விளையக்கூடிய சம்பாநெல்வகை
துய்யன்தூயன்
வெள்ளிமணல்
துய்யாதிரைகளின் ஓரத்தில் அமைக்கப்படும் அலங்காரப் பின்னல்
நெசவுப் பின்னல் கயிறு
துய்யாள்தூய்மையுடையாள்
நாமகள்
துயர்துன்பம்
அரசர்க்கு உரிய சூது முதலாகிய விதனம்
துயர் துடைப்புப் பணி (வறட்சி, வெள்ளம் முதலியவற்றால்) பாதிக்கப்பட்டவர்களின் துன்பம் போக்கும் நிவாரண நடவடிக்கை
துயரடிதுன்பம்
சோர்வு
துயர்தல்வருந்துதல்
தொடர்தல்
துயரம்துன்பம்
மனத்துக்கம்
இரக்கம்
மழை
துயரம் (-ஆன) துன்பம்
துயரியாழ்நரம்பு
துயல்தல்அசைதல்
தொங்குதல்
பறத்தல்
துயல்வருதல்அசைதல்
துயலுதல்அசைதல்
தொங்குதல்
பறத்தல்
துயவுஅறிவின் திரிபு
துயற்சிதூக்கம்
துயில்உறக்கம்
கனா
தங்குகை
இறப்பு
புணர்ச்சி
ஆடை
துயில்1உறங்குதல்
துயில்2உறக்கம்
துயில்கூர்தல்உறங்குதல்
துயில்மடிதல்உறங்குதல்
துயில்வுஉறக்கம்
துயிலார்உறக்கமில்லாத தேவர்
துயிலார்தல்உறங்குதல்
துயிலிஒரு கீரைவகை
ஓர் ஆடைவகை
துயிலிடம்உறங்கும் இடம்
மக்கட்படுக்கை
துயிலுணர்தல்விழித்தல்
துயிலுதல்உறங்குதல்
தங்குதல்
இறத்தல்
மறைதல்
துயிலெடுத்தல்தூக்கத்திலிருந்து எழுப்புதல்
துயிலெடுப்புதூக்கத்திலிருந்து எழுப்புதல்
துயிலெடைதுயிலெழுப்பல்
துயிலெடைநிலைபாசறையில் வேந்தர் புகழ்கூறி அவரைத் துயிலெழுப்புவதாகக் கூறும் புறத்துறை
அரசர் முதலியோர் துயில் நீங்குதல்பற்றிப் பாடப்படும் நூல்வகை
துயிலெடைமாக்கள்அரசரைத் துயிலெழுப்பும் சூதர்
துயிலெழு தூக்கத்திலிருந்து விழித்தல்
துயிலெழுதல்உறக்கம்விட்டு எழுதல்
துயிலெழுமங்கலம்பாணர் முதலியோர் அரசரைத் துயிலெழப் பாடும் மங்கலப்பாடல்
துயிலேற்றல்உறக்கம்விட்டு எழுதல்
துயிற்றுதல்உறங்கச்செய்தல்
தங்கப்பண்ணுதல்
துயினடைதூக்கத்திடையே எழுந்து செல்லச் செய்யும் நோய்
துயுலிகீரைவகை
துர்தீதுப்பொருள் தரும் ஒரு வடமொழி முன்னொட்டு
துர்க்கடம்இடர்ப்பாடு
துர்க்கதன்வறுமையுற்றவன்
துர்க்கதிகெட்ட நடத்தை
வறுமை
நரகம்
துர்க்கந்தம்தீநாற்றம்
துர்க்கம்அரண்
மலைக்கோட்டை
துர்க்கருமம்தீச்செயல்
துர்க்காதேவிகொற்றவை
பார்வதி
துர்க்காபூசைநவராத்திரியில் துர்க்காதேவியைக் குறித்துச் செய்யும் மூன்றுநாள் பூசை
துரக்குஐயப்பாடு
துர்க்குணம்தீக்குணம்
துர்க்குணன்தீயவன்
துர்க்குறிதீச்சகுனம், தீநிமித்தம், கேட்டைக் குறிக்கும் அடையாளம்
சென்றவிடங்களில் தீமை விளைவிக்கக்கூடிய தீயூழினர்
துர்க்கைசிவபிரான் தேவியும் பாலைநிலத் தேவியுமாகிய பெண்தெய்வம்
பூரநாள்
துர்க்கை வெற்றி வேண்டி வழிபடும் தெய்வமாகிய காளி
துரகதம்குதிரை
துரகதாமன்அசுவத்தாமன்
துரகம்குதிரை
காண்க : குதிரைத்தறி, குதிரைப்பல் பாடாணம்
துரங்கம்குதிரை
மனம்
துரங்கமம்குதிரை
துரங்கவதனன்குதிரை முகத்தையுடையவனான கின்னரன்
துரங்காரிஎருமை
துரங்கிகுதிரைக்காரன்
துர்ச்சரிதம்கெட்ட நடத்தை
துர்ச்சனன்தீயவன்
துரட்டன்தீநெறி ஒழுகுபவன்
துரட்டுமுள்மரவகை
சிறுமரவகை
சிக்கல்
அபாயம்
துரத்தல்ஓட்டிச் செலுத்துதல்
எய்தல்
போக்குதல்
அடித்தல்
தூண்டுதல்
முடுக்கி உட்செலுத்துதல்
முயலுதல்
வீசுதல்
எரிதல்
போதல்
துர்த்தினம்தீய நாள்
சூரிய கிரணமின்றி மேக மூட்டமுள்ள நாள்
துரத்து (பிடிப்பதற்காக) ஓடிப் பின்தொடர்தல்
துரத்துதல்வெருட்டி ஓட்டுதல்
அப்புறப்படுத்துதல்
திருடன் முதலியோரைப் பிடிக்கப் பின் தொடர்தல்
வண்டிமாடு முதலியவற்றைத் தூண்டி விரைந்தோடச் செய்தல்
துர்த்தூரம்ஊமத்தஞ்செடி
துர்த்தேவதைசிறுதெய்வம்
துரதிட்டம்நல்வினையின்மை, நற்பேறின்மை
துரதிர்ஷ்டம் ஏன் என்று விளக்க முடியாத வகையில் நேரும் கெடுதல்
துரதிர்ஷ்டவசம் அதிர்ஷ்டக் குறைவின் விளைவாக ஏற்படுவது
துர்நடத்தைதீயொழுக்கம்
துரந்தரம்பொதியெருது
பொறுப்பு
துரந்தரன்பொறுப்பு ஏற்பவன்
முயன்று நிற்போன்
வெற்றிபெற்றவன்
துரந்தரிபொறுப்பு ஏற்போள்
துர்நாற்றம் பொறுத்துக்கொள்ள முடியாத நாற்றம்
துரப்பணக் கிணறு நிலத்தடியிலிருந்து நீர் எடுப்பதற்காகத் தோண்டப்படும் ஆழ்குழாய்க் கிணறு
துரப்பணம்துளையிடும் தச்சுக்கருவி
துர்ப்பரிசம்ஒரு செடிவகை
துர்ப்பலம்வலுவின்மை
தாழ்நிலை
துர்ப்பலன்வலியற்றவன்
கோள் முதலியவற்றின் தீப்பயன்
துர்ப்பிட்சம்பஞ்சம்
துரப்புமுடுக்குதல்
அகற்றுதல்
மலையிற் குடையப்பட்ட பாதை
துர்ப்புத்திகெடுமதி
தீய கொள்கை
கெடுமதியுடையோர்
தீயுரை
துரப்புதல்தேடுதல்
துர்பாக்கியம் நற்பேறு இன்மை
துரபிமானம்தகாத இடத்தில் வைக்கப்பட்ட பற்று
வீண்பெருமை
வெறுப்பு
துரம்பொறுப்பு
சுமை
ஓர் இசைக்கருவி
கோயிற்குரிய வரிவசூலிக்கும் அலுவலகம்
துர்மரணம்தற்கொலை முதலியவற்றால் உண்டாகும் சாவு
துர்மரணம் இயற்கையாக இல்லாமல் தற்கொலை, கொலை முதலியவை காரணமாக நேரும் மரணம்
துரமிதொடரிச்செடி
தூதுளைக்கொடி
துர்லபம்அரிது : கடினம்
துர்லபம்பெறுதற்கரியது
துர்லபம் முடியாத ஒன்று
துர்வாதம்நேர்மையற்ற வாதம்
துர்விநியோகம்தீயவழியில் செலவிடுகை
துரவுபெரிய கிணறு
துரவுபாசனத்துக்கு உதவும் பெருங்கிணறு
மணற்கேணி
தூது
துரவு1கிணறு கட்டுவதற்காகத் தோண்டப்படும் பெரிய குழி
துரவுவாரகம்கிணறுவெட்டக் கொடுக்கும் கடன்
துராகதம்உரிமை இல்லாவிடத்து வலிய நிகழ்த்தும் செயல்
கெட்ட நடத்தை
பலவந்தக் கற்பழிப்பு
நிந்தை
துராகிருதம்உரிமை இல்லாவிடத்து வலிய நிகழ்த்தும் செயல்
கெட்ட நடத்தை
பலவந்தக் கற்பழிப்பு
நிந்தை
துராசர்கெட்ட ஆசையை உடையவர்
துராசாரம்தீயொழுக்கம்
அவமரியாதை
ஒழுக்கக்கேடு
துராசாரிதீயொழுக்கமுடையான்(ள்)
துராசைதகாத இச்சை
துராத்தியம்ஏழைமை
துராத்துமாதீயோன்
துராய்அறுகம்புல்லால் திரித்த பழுதை
தலையணிவகை
செடிவகை
துராய்க்கட்டைதரா என்னும் உலோகத்தாற் செய்த பாத்திரம்
துராரம்பலம்தீச்செயல்
துரால்செத்தை
துன்பம்
துராலபம்சிறுகாஞ்சொறிக்செடி
அடைதற்கு அரியது
துராலோசனைதீய யோசனை
துராலோபம்சிறுகாஞ்சொறிக்செடி
துரிஎழுதுகோல்
பாரம்
பாவாற்றி
துரிசுதுன்பம்
குற்றம்
குறும்பு
மயில் துத்தம்
துரிஞ்சில்வௌவால்வகை
சீக்கிரிமரம்
துரிதகதியில் (மிகவும்) வேகமாக
துரிதம்விரைவு
துரிதம்விரைவு, வேகம், ஆடல்பாடல்களில் தாள விரைவு
பாவம்
கலக்கம்
கேடு
துரிதம் (-ஆக, -ஆன) (செயல்பாடு, வளர்ச்சி முதலியவற்றைக் குறிக்கையில்) வேகம்
துரியசிவன்மும்மூர்த்திகட்கும் மேலான சிவன்
துரியத்தானம்ஆன்மா துரியநிலையில் அடங்குவதற்குரிய உந்திப்பகுதி
துரியம்நான்காவது
நான்காம் அவத்தை
யோகியர் தன்மயமாய் நிற்கும் உயர்நிலை
பொதியெருது
சுமத்தல்
துரியன்சுத்தான்மா
கடவுள்
துரியாதீதம்துரியம் என்னும் நான்காம் நிலைக்கும் மேம்பட்ட ஐந்தாம் நிலை
நூற்றெட்டு உபநிடதங்களுள் ஒன்று
துரியோதனாதியர்துரியோதனன்
யுயுத்சு
துச்சாதனன்
துச்சகன்
துச்சலன்
துர்முகன்
விளிஞ்சதி
விகர்ணன்
சலசந்தன்
சுலோசனன்
விந்தன்
அதுவிந்தன்
தூர்த்தருஷன்
சுவாகு
துர்ப்பிரதருஷணன்
துர்மருஷ்ணன்
துருமுகன்
துர்க்கருணன்
கர்ணன்
சித்திரன்
உபசித்திரன்
சித்திராக்கன்
சாரு
சித்திராங்கன்
துர்மதன்
துர்பிரகாஷன்
விவித்சு
விகடன்
சமன்
ஊர்ணநாபன்
பத்மநாபன்
நந்தன்
உபநந்தன்
சேனாபதி
சுடேணன்
கண்டோதரன்
மகோதரன்
சித்திரவாகு
சித்ரவர்மா
சுலர்மா
துருவிரோசனன்
அயோவாகு
மகாவாகு
சித்திரசாயன்
சுகுண்டலன்
வீம வேகன்
வீம பாலன்
பாலகன்
வீம விக்ரமன்
உக்ராயுதன்
வீமசரன்
கனகாயு
திருஷாயுதன்
திருஷவர்மா
திருஷகத்ரன்
சோமகீர்த்தி
அநூதரன்
சராசந்தன்
திருஷசந்தன்
சத்தியகந்தன்
சகச்சிரவாகு
உக்ரசிரவா
உக்ர சேனன்
சேனானி
மகமூர்த்தி
அபராஜிதன்
பண்டிதகன்
விசாலாட்சன்
துராதரன்
திருஷகத்தன்
சுகத்தன்
வாதவேகன்
சுவர்ச்சசன்
ஆதித்திய கேது
வெகுவாதி
நாகத்தன்
அநுயாயி
நிஷல்கி
கவசி
தண்டி
தண்டதரன்
தனுக்கிரகன்
உக்கிரன்
பீமரதன்
வீரன்
வீரவாகு
அலோலுபன்
அபயன்
ரெளத்ரகம்மன்
திருஷரதன்
அநாதிருஷ்யன்
குண்டபேதன்
விராவி
தீர்க்க லோசனன்
தீர்க்கவாகு
மகாவாகு
வியுகுடாரு
கனகாங்கதன்
குண்டசித்து
சித்திரகன்
துரீநெசவுப் பாவாற்றி
துரீயம்பொதியெருது
சுமக்கை
துரீலெனல்எதிர்பாராது விரைந்துவருதற்குறிப்பு
துருஇருப்புக்கறை
களிம்பு
குற்றம்
செம்மறியாடு
வேதம் முதலியன ஓதும் சந்தவகை
மரவகை
துரு சில உலோகங்களின் மீது (குறிப்பாக இரும்பின் மீது) காற்றும் தண்ணீரும் படும்போது அவற்றின் வெளிப்புறத்தில் ஏற்படுகிற (வேதியியல் மாற்றத்தின் விளைவாகத் தோன்றுகிற) செம் பழுப்பு நிறப் படிவு
துரு துரு என்றுசுறு சுறுப்பு
துருக்கம்செல்லுதற்கு அரிய இடம்
ஒடுக்க வழி
மலையரண்
மதில்
குறிஞ்சிநிலம்
காடு
கலக்கம்
கத்தூரி
காண்க : குங்குமம், குங்குமமரம்
காண்க : குந்துருக்கம்
கத்தூரிமான்
துருக்கல்செம்புறைக்கல்
இரும்புக்கிட்டம்
துருக்கன்துருக்கிநாட்டான்
முகமதியன்
துருக்குதுருக்கருக்கு உரியது
துருக்கர் மொழி
துருக்கி நாட்டான்
துருகம்மதில்
துருசிமயில்துத்தம்
களிம்பு
மாசு
விரைவு
ஆத்திரம்
துருசிகுருநவச்சாரம்
துருசுமயில்துத்தம்
களிம்பு
மாசு
விரைவு
ஆத்திரம்
துருஞ்சில்வௌவால்வகை
சீக்கிரிமரம்
துருணன்சிவபிரான்
துருத்திஆற்றிடைக்குறை
தோல்
ஊதுந்துருத்தி
உலைத்துருத்தி
உலையூதுகருவி
தோற்பை
நீர்வீசுங் கருவி
தோலால் அமைந்த ஓர் இசைக்கருவி
காண்க : ஒத்து
வயிறு
கவறாட்டத்து வழங்கும் ஒரு குழூஉக்குறி
துட்டப்பெண்
துருத்தி (பட்டறையில் அல்லது தொழிற்சாலையில் நெருப்பு எரிவதற்குக் காற்றை உட்செலுத்தப் பயன்படும்) சுருங்கி விரியக் கூடிய வகையில் தோல் அல்லது ரப்பரால் ஆன கருவி
துருத்து (பை முதலியவற்றிலிருந்து அல்லது ஒரு பரப்பிலிருந்து ஒன்று) வெளியே நீட்டிக்கொண்டிருத்தல்
துருத்துதல்வெளித்தோன்றுதல்
வெளித்தள்ளுதல்
துருத்தூரம்ஊமத்தை
துருதம்விரைவு
துருதிர்ஷ்டம்நற்பேறின்மை
துருதுரு (ஒன்றைச் செய்யவேண்டும் என்று) வேகம் கொள்ளுதல்
துருதுரு-என்று ஒரு நிலையில் இல்லாமல் சுற்றித் திரிந்து
துருதுருத்தல்ஆத்திரப்படல்
அமைதியின்றியிருத்தல்
துடிதுடித்தல்
துருதுருப்புஅமைவின்மை
சுறுசுறுப்பு
விரைவு
துருதுரும்பைகுழந்தை விளையாட்டுவகை
துருதுருவெனல்குழந்தை நிலையில் அமைதியின்மைக் குறிப்பு
துருதுரெனல்குழந்தை நிலையில் அமைதியின்மைக் குறிப்பு
துருதைதினவு
ஆசைப்பாடு
துருந்துதல்துளை பெரிதாக்குதல்
ஆராய்தல்
துருநாமம்மூலநோய்
துருப்பணம்துளையிடும் தச்சுக்கருவி
துருப்பிடித்தல்இரும்பில் கறைபற்றுதல்
குற்ற அடையாளம் கண்டுபிடித்தல்
துருப்புபடை
சீட்டுத்துருப்பு
துருப்பு1(பெரும்பாலும் பன்மையில்) ராணுவம்
துருப்புக்கூடுதூற்றாப் பொலி
துருப்புச் சீட்டுஒருவரை வயப் படுத்த அவர்க்கு பிரியமானதைத் தன்பால் கைக் கொண்டு செயல் மேற் கொள்ளுதல்
துருபவருணிகாட்டாமணக்கஞ்செடி
துருமசிரேட்டம்பனைமரம்
துருமதிகெடுமதி
கெட்ட எண்ணமுடையவர்
துருமநகம்முள்
துரும்பன்கீழ்ச்சாதிகளுக்கு வெளுக்கும் வண்ணான்
ஒன்றுக்கும் உதவாதவன்
கீழ்த்தரச் சாதியான்
துரும்புகூளம்
சிராய்
சக்கை
கண்ணுக்கு மை இடும் கருவி
ஒரு சாதி
சீட்டுத்துருப்பு
துரும்பு (மரம், செடி, கொடி முதலியவற்றின் பயன்படாத) மெல்லிய சிறு குச்சி
துரும்புமுறித்துபோடுதல்தடையுண்டாக்குதல்
பகையுண்டாக்குதல்
துருமம்கற்பகத்தரு
மரம்
மனக்கலக்கம்
சாப்பிராமரம்
துருமவருணிகாட்டாமணக்கஞ்செடி
துருமவியாதிகொம்பரக்கு
துருமாரியானை
துருமோற்பலம்கோங்குமரம்
துருவகம்குற்றி
துருவங்கட்டுதல்சோதிடத்தில் கிரகணம் முதலியன அறிதற்கு முறையமைத்தல்
வழிவகை தேடுதல்
கணக்கு முதலியவற்றிற்குச் சூத்திரவிதி உண்டாக்குதல்
துருவசக்கரம்இரவு பகல்களை உண்டாக்குவதாகக் கருதப்படும் வானவட்டம்
சப்தவிருடி மண்டலம்
துருவண்ணம்வெள்ளி
துருவதாளம்தாளவகையுள் ஒன்று
எழுவகைத் தாளத்துள் ஒன்று
துருவநட்சத்திரம் வானத்தில் வடக்குத் திசையில் தெரியும் ஒரு பிரகாசமான நட்சத்திரம்
துருவம்அசையாநிலை
துருவமீன்
ஒப்பு
கோல்நடையின் தூரநிலை
என்றுமிருப்பது
நவதாளத்துள் ஒன்று
யோகத்துள் ஒன்று
உபாயம்
ஒடுக்கவழி
வீடுபேறு
ஊழ்
மலைக்கோட்டை
உறுதி
பூமியின் முனை
கூத்து விகற்பம்
துருவம் பூமியின் வடக்கு அல்லது தெற்கு முனை
துருவமண்டலம்வானிடத்திலுள்ள துருவப் பகுதி
துருவர்ணம்துருவவண்ணம்
துருவல்தேடல்
துளைத்தல்
துருவிய பொருள்
தேங்காய் முதலியன துருவும் கருவி
துருவல் (தேங்காய், கேரட் முதலியவற்றிலிருந்து) துருவி எடுக்கப்பட்ட மெல்லிய துகள்கள்
துருவலகுதேங்காய் துருவும் கருவி
துருவலகுகுற்றிதேங்காய் துருவும் கருவி
துருவல்மணைதேங்காய் துருவும் கருவி
துருவாக்கியம்சோதிடத்தில் பயன்படுத்தும் கணக்கு வாய்பாட்டுவகை
துருவாட்டிஏலம்
துருவாடுசெம்மறியாடு
துருவாதிகாட்டாமணக்கஞ்செடி
துருவுதுருவல்
தேடுகை
தொளை
துருவு (தேங்காய்ப் பருப்பு, கேரட் முதலியவற்றை) தேய்த்து மெல்லிய துகள்களாக விழச்செய்தல்
துருவுதல்தேடுதல்
ஆராய்தல்
தொளைத்தல்
கடைதல்
தேங்காய் முதலியன கடைந்து சீவுதல்
துன்புறுத்துதல்
துருவுமனைதேங்காய் துருவும் கருவி
துருவைசெம்மறியாடு
ஆடு
இசையுறுப்புள் ஒன்று
பார்வதி
துருளக்கம்குந்துருக்கம்
சாம்பிராணி
துரைதலைவன்
ஐரோப்பியன்
வேகம்
மிகுதிப்பாடு
துரை ஐரோப்பியரைக் குறிப்பிடும் சொல்
துரைச்சிதலைவி
ஐரோப்பியப் பெண்
உலோகநிமிளை
துரைசாணி துரை என்பதன் பெண்பால்
துரைசானிதலைவி
ஐரோப்பிய மாது
துரைத்தனக்காரர்அதிகாரமுள்ளோர்
துரைத்தனம்அரசாங்கம்
துரைத்தனம் ஆங்கிலேயர் நடத்திய ஆட்சி
துரைப்பெண்சீமாட்டி
தலைவி
துரைமகள்சீமாட்டி
தலைவி
துரைமகன்தலைவன்
துரோகம்இரண்டகம்
துரோகம்ஐவகை நன்றியில் செய்கை
தீங்கு
ஏமாற்றுகை
துரோகம் (தன்னை நம்பும் ஒருவரின்) நம்பிக்கைக்கும் நலனுக்கும் மாறாக அல்லது எதிராகச் செய்யும் செயல்
துரோகிஇரண்டகம் எண்ணுபவன்
ஏமாற்றுவோன்
கொடும்பாவி
இரக்கமற்றவன்
துரோகி காட்டிக்கொடுப்பவன்
துரோட்டிஅங்குசம்
துறட்டுக்கோல்
துரோணம்பதக்கு என்னும் ஓர் அளவை
ஏழு மேகங்களுள் மண்பொழிவது
சரபம்
எண்காற் பறவை
காக்கை
தும்பைச்செடி
வில்
தனுராசி
கிணற்று அருகிலுள்ள நீர்நிலை
தொன்னை
தேக்குமரம்
துரோணிதோணி
துரோணிகைசெடிவகை
துரோணிதலம்செடிவகை
தென்னைமரம்
தென்னம்பாளை
துரோதரம்சூதாட்டம்
துரோபவம்மயக்கு, மாமாயம்
துலக்கம்விளக்கம்
ஒளி, பளபளப்பு, மெருகு
தெளிவு
துலக்கம் (ஒன்றை மற்றவற்றிலிருந்து) வேறுபடுத்தும் வெளிப்படை
துலக்கு (பற்களை) சுத்தம்செய்தல்(பாத்திரத்தை) (அழுக்கு நீக்கி) பளிச்சிடச்செய்தல்
துலக்குதல்தேய்த்துக்கழுவுதல்
வெளிப்படுத்துதல்
மெருகிடுதல்
ஒளிரப்பண்ணுதல்
தூய்மைசெய்தல்
தீட்டுதல்
துலங்குதொழுமரம்
துலங்குதல்ஒளிர்தல்
விளங்குதல். தெளிவாதல்
சிறத்தல்
கலங்குதல்
தொங்கியசைதல்
ஒப்பமிடப்படுதல்
துலங்கூர்திதொங்கியாடும் கட்டில்
துலத்தாதுநிலப்பனை. (சங்.அக.)
துலம்கனம்
துலாநிறை
நீர்முள்ளிச்செடி
கோரைப்புல்
பருத்தி
நிறைகோல்
துல்லபம்அருமை
துல்லம்பேரொலி
துல்லிபம்ஒப்பு
துல்லியம்மிகச் சரியானது
பிழையற்ற
துல்லியம்ஒப்பு
உவமை
ஒப்பக் கையெழுத்து
தூய்மை
அப்பிரகம்
துல்லியம் தவறோ குறையோ இல்லாதது
துல்லியோகிதாலங்காரம்ஒப்புமைக் கூட்ட அணி
துல்லியோகிதைஒப்புமைக் கூட்ட அணி
துலவம்பருத்தி
துலாநிறைகோல்
ஏற்றமரம்
திராவி
தூண்மேலுள்ள போதிகையின்கீழ் வாழைப்பூ வடிவில் அமைந்த அலங்கார உறுப்பு
துலாராசி
வண்டி ஏர்க்கால்
துலா (பெரிய) தராசு
துலாக்கட்டைதிராவி
வண்டியச்சுக்கட்டை
துலாக்கொடிஏற்றமிழுக்குங் கயிறு
ஏற்றமிழுக்கும் சிறுமூங்கில்
துலாக்கோல்நிறைகோல்
துலாகோடிநிறைவகை
பத்துக்கோடி
மகளிர் காலணிவகை
துலாதரன்சூரியன்
துலாதாரம்நிறைகோல்
தராசுக்கயிறு
துலாதாரன்வணிகன்
துலாதானம்ஒருவன் தன் நிறையுள்ள பொன்னைப் பார்ப்பனர்க்குக் கொடுக்குங்கொடை
துலாந்துதுலாக்கட்டை
வீட்டில் பொருள் வைக்க உதவும் ஒரு பரண்வகை
துலாபாரதானம்ஒருவன் தன் நிறையுள்ள பொன்னைப் பார்ப்பனர்க்குக் கொடுக்குங்கொடை
துலாபாரம்ஒருவன் தன் நிறையுள்ள பொன்னைப் பார்ப்பனர்க்குக் கொடுக்குங்கொடை
துலாபாரம் ஒருவரைத் தராசின் ஒரு தட்டில் அமரச்செய்து மறு தட்டில் மதிப்புடைய பொருள்களை அவருடைய எடைக்குச் சமமாக வைத்துக் காணிக்கை செலுத்துதல்
துலாபாரமேறுதல்ஒருவன் தன் நிறையுள்ள பொன்னைப் பார்ப்பனர்க்குக் கொடுக்குங்கொடை
துலாம்நிறைகோல்
ஒரு நிறையளவு
துலாராசி
ஐந்துவீசை, நூறுபலம், இருநூறுபலம் கொண்ட நிறைகள்
ஐப்பசிமாதம்
துலாக்கட்டை
உத்திரக்கட்டை
தூண்மேலுள்ள போதிகையின்கீழ் வாழைப்பூ வடிவில் அமைந்த அலங்கார உறுப்பு
ஏற்றமரம்
துலாம் தராசைக் குறியீட்டு வடிவமாக உடைய ஏழாவது ராசி
துலாம்பரம்வெளிப்படை
ஐப்பசி வானம் போன்றதான துலக்கம்
துலிபெண்ணாமை
துலிதம்நிறுக்கப்பட்டது
அசைவு
துலுக்கப்பூசெடிவகை
துலுக்கன்துருக்கி நாட்டான்
முகமதியன்
துலுக்காணம்துருக்கித்தானம் என்னும் நாடு
ஒருவகைச் சதுரங்க விளையாட்டு
துருக்க சம்பந்தமானது
துருக்க இராச்சியம்
துலுக்காணியம்துருக்க அரசாட்சி
துலுக்காவணம்துருக்க அரசாட்சி
துலுக்கிசிங்காரி
துலுக்குஅசைக்கை
முகமதியர் பேசும் மொழி
துலுக்குதல்குலுக்குதல்
செருக்கி நடத்தல்
அசைத்தல்
துலுங்குதல்அசைதல்
துலைநிறைகோல்
காண்க : துலாதானம்
துலாராசி
கிணற்றிலிருந்து இறைக்கும் நீர் தங்குமிடம்
ஏற்றமரம்
மடைமுகம்
நூறு பலம் கொண்ட நிறை
ஒப்பு
வெகுதூரம்
தூரப்பிரதேசம்
தோட்டம்
துலைக்குழிஏற்றச் சாலிலிருந்து நீர் கொட்டும் பள்ளம்
துலைநாதராசுமுள்
துலைமுகம்துலைக்கிடங்கு
கிணற்றிலிருந்து இறைக்கும் நீர் தங்குமிடம்
துலையோடுதண்ணீரிறைப்பதற்குத் துலாமரத்திலேறி மிதித்தல்
துலைவாய்துலைக்கிடங்கு
கிணற்றிலிருந்து இறைக்கும் நீர் தங்குமிடம்
துலோபம்கருஞ்சுண்டி
துவக்கப் பள்ளி ஆரம்பப் பள்ளி
துவக்கம்ஆதி
துவக்குகட்டு
தொடர்பு
பற்று
செடிகொடிகளின் பிணக்கு
சங்கிலி
தோல்
உடல்
ஊறு உணர்கருவி
துப்பாக்கி
துவக்கு1தொடங்குதல்
துவக்கு2துப்பாக்கி
துவக்குதல்கட்டுதல்
கட்டுண்ணுதல்
தொடங்குதல்
வயப்படுத்தல்
துவங்கிசம்தேசம்
இழப்பு
துன்பம்
துவங்கு தொடங்குதல்
துவங்குதல்தொடங்குதல்
துவசங்கட்டுதல்வெற்றி முதலியன குறிப்பதற்குக் கொடியேற்றுதல்
முயன்று நிற்றல்
எதிராளியாய் நிற்றல்
துவசத்தம்பம்கோயிற் கொடிமரம்
துவசம்கொடி
அடையாளம்
ஆண்குறி
வணிகம் குறிக்க அமைக்கும் குறி
துவசமங்கையர்கள் விற்கும் பெண்கள்
துவசர்கள் விற்போர்
துவஞ்சம்அழிவு
துவட்சிஅசைவு
ஒசிவு
சோர்வு
வாடுகை
வறட்சி
துவட்சிகைகடுக்காய்ப்பிஞ்சு
துவட்டர்சிற்பியர்
துவட்டல்நீரைத் துடைத்தல்
கறி முதலியன துவட்டுதல்
கறிப்பண்டங்களைத் தொட்டுக் கொள்ளுதல்
கசக்குதல்
துவட்டாதேவதச்சனாகிய விசுவகருமன்
துவட்டாநாள்சித்திரைநாள்
துவட்டுகறிவகை
துவட்டுதல்
துவட்டு1(உடலில் உள்ள ஈரத்தைத் துணியால்) அழுத்தித் துடைத்தல்
துவட்டு2(காய்கறி, கீரை போன்றவற்றை) வதக்குதல்
துவட்டுதல்நீரைத் துடைத்தல்
கறி முதலியன துவட்டுதல்
கறிப்பண்டங்களைத் தொட்டுக் கொள்ளுதல்
கசக்குதல்
துவடாபகைவர்
துவணுகம்இரண்டு பரமாணுக்களின் கூட்டம்
துவந்தன்தம்முன் மாறுபட்ட இருவகை நிலைத் துன்பத்துக்கு இடமாயிருப்பவன்
துவந்தனைகட்டு
தடை
துன்பம்
துவந்தித்தல்தொடர்புறுதல்
துவந்துவம்இரட்டை
தொடர்பு
பழவினைத் தொடர்பு
தம்முள் மாறுபட்ட இருவகை நிலை
நோய்களின் பிணைப்பு
சண்டை
ஐயம்
துவம்இரண்டு
அசையாநிலை
பண்புணர்த்தும் ஒரு வடமொழி விகுதி
துவம்சம்நாசம் : அழிவு
துவயம்இரண்டு
இரண்டு வாக்கியமாய்த் திருமாலைப்பற்றியமைந்த மந்திர விசேடம்
துவரமிக
முழுதும்
துவர்துவர்ப்பு
துவர்ப்புடைய பொருள்கள்
பகை
செருக்கு
உலர்ந்த விறகு
சருகிலை
சிவப்பு
பவளம்
காவி
துவரை
பாக்கு
துண்டு
கோது
துவர்1துவர்ப்புச் சுவை கொண்டிருத்தல்
துவர்2துவர்ப்பு
துவர்க்கட்டிகாசுக்கட்டி
துவர்க்கண்டல்செந்தாழை
துவர்க்காய்பாக்கு
துவர்ச்சிகைகடுக்காய்ப்பிஞ்சு
கூவை மா
துவர்த்தல்துவர்ப்புக்கொள்ளுதல்
சிவத்தல்
பூசுதல்
ஈரம்போக்கல்
துவர்த்துஈரம் துவட்டும் துணி
துவர்த்துமுண்டுஈரம் துவட்டும் துணி
துவர்தல்பிரிதல்
வகிர்தல்
தெளிதல்
உலருதல்
புலர்த்துதல்
பூசுதல்
முதிர்தல்
முழுதுமாதல்
ஆடுதல்
துவர்நீர்துவர்ப்புத்திராவகம்
துவர்ப்பசைகுரோதம், மானம், மாயை, உலோபம் என்னும் நான்கு பாவங்கள்
துவர்ப்பிடித்தல்தடுத்திடுமாறு ஆடையைப் பிடித்தல்
துவர்ப்புஅறுசுவையுள் ஒன்று
நகைச்சுவை
இரதி, அரதி, சோகம், பயம், சுகுச்சை என்னும் குண வேறுபாடுகள்
உயிர்த்துன்பம், பத்து
துவர்ப்பு பாக்கு, வாழைப்பூப் போன்றவற்றை உண்ணும்போது உணரப்படும் சுவை
துவரம்துவர்ப்பு
கறிவகை
துவரம்பருப்பு (சாம்பாருக்குப் பயன்படுத