Phone / WhatsApp : +91 9686446848
Spoken Tamil classes online - Book a demo

Tamil to Tamil Dictionary

We are happy to provide you with the best Online Tamil to Tamil Dictionary/Translator.
For typing word in Tamil you can use our tool typing tool

  
Tamil WordTamil Meaning
ஓர் உயிர்மெய்யெழுத்து (ப்+அ)
இருபதில் ஒரு பாகத்தைக் காட்டுமொரு கீழ்வாயிலக்கக் குறி
பஞ்சமம் எனப்படும் இளியிசையின் எழுத்து
பஃதிபகுப்பு
வேறுபாடு
திறை
வருவாய்
தாளிகையின் வரிசை எண்
பஃதுபத்து. பஃதென்கிளவி யாய்தபக ரங்கெட (தொல். எழுத். 445)
பஃபத்துநூறு. (தொல். எழுத். 482
உரை.)
பஃபத்துநூறு
பஃறாழிசைக் கொச்சகக்கலிப்பாபல தாழிசைகளோடு மற்றையுறுப்புகளையும் பெற்றுவரும் கொச்சகக் கலிப்பாவகை
பஃறிஓடம்
மரக்கலம்
இரேவதிநாள்
பஃறியர்நெய்தல்நில மக்கள்
பஃறொடைநான்கடியின் மிக்குவரும் வெண்பா
பஃறொடைவெண்பாநான்கடியின் மிக்குவரும் வெண்பா
பக்க பலம்வலுவான ஆதரவு : பெருந்துணை
பக்கக்கால்உத்திரத்தின்மேல் வைக்கப்படும் பக்கக் குத்துக்கால்
பக்கத்துணை
பக்ககன்கூட்டாளி
பக்கச்சுவர்கட்டடத்தின் இரண்டு பக்கங்களிலும் எழுப்பப்படுஞ் சுவர்
பக்கச்சொல்பக்கத்திலிருப்பவர்கள் சொல்லும் சொல்
துணைச்சொல்
தகுதிபற்றியும் வழக்குப்பற்றியும் வழங்கும் சொற்கள்
பக்கச்சொல்லாளிதுணைநின்று பேசுவோன்
பக்கசூலைசூலைநோய்
துன்பம்
பக்கஞ்செய்தல்ஒளிவிடுதல்
பக்கடுத்தல்நொறுங்குதல்
பக்கணம்ஊர்
வேடர்வீதி
அயல்நாட்டுப்பண்டம் விற்கும் இடம்
சிற்றுண்டி
தின்பண்டம்
பக்கத்தார்அயலார்
நாட்டவர்
அடுத்தவர்
கட்சிக்காரர்
பக்கத்துணைபக்க உதவி
பக்கத்துமீட்சியாண்டுத் தீயில்லை ஆண்டுப் புகையுமில்லை என்பதுபோல் துணிபொருள் ஏதுவின் மறுதலையுரை
பக்கதன்மம்துணிபொருட்கு இடனாயுள்ள பக்கத்தின் தன்மை
பக்கப்பருத்தல்மிகப் பருத்தல்
பக்கப்பாட்டுதுணைப்பாட்டு
பக்கப்பிளவைமுதுகந்தண்டருகில் விலாப்பக்கத்தில் வரும் பிளவைக்கட்டி
பக்கப்போலிதருக்கத்தில் பக்கத்தின் ஆபாசம்
பக்கபலம் வலுவான ஆதரவு
பக்கம்அருகு
இடம்
பாரிசம்
நாடு
வீடு
விலாப்புறம்
வால்
அரசுவா
சிறகு
அம்பிறகு
நட்பு
அன்பு
சுற்றம்
கொடிவழி, வமிசம்
சேனை
பதினைந்து திதிகொண்ட காலம்
திதி
கூறு
நூலின் பக்கம்
கோட்பாடு
அவமானத்தின் உறுப்பினுள் மலை நெருப்பு உடைத்து என்றதுபோன்ற உறுதிசெய் வசனம்
துணிபொருள் உள்ளவிடம்
தன்மை
கையணி
ஒளி
நரை
உணவு
பக்கம் ஒன்றிற்குப் பரிமாண அமைப்பைத் தருகிற பகுதி அல்லது பரப்பு
பக்கம்படுதல்ஒருசார்பு பற்றியிருத்தல்
பக்கர்இனத்தார்
பக்கரசம்தேன்
பக்கரைஅங்கவடி
சேணம்
துணிப்பை
பக்கல்பக்கம்
இனம்
நாள்
பக்கவழிசுற்றுவழி
குறுக்குவழி
பக்கவாட்டுபக்கங்களிற் சார்ந்துள்ளது
நேர்சம்பந்தமற்றது
பக்கவாட்டு (ஒன்றின் அல்லது ஒருவரின்) இடது அல்லது வலது பக்கம்
பக்கவாத்தியம்துணையாக வரும் இசைக் கருவிகள் : ஒருவன் கோள் சொல்ல உடன் இருப்பவர்கள் அதையொட்டிப் பேசுதல்
பக்கவாத்தியம்வாய்ப்பாட்டுக்குத் துணையான இசைக்கருவிகள்
பக்கவாத்தியம் (கச்சேரியில் முக்கிய இசைக் கலைஞருக்கு) துணையாக வாசிக்கப்படும் கருவி
பக்கவாதம்ஒருதலைப்பக்கமாகப் பேசுதல்
கைகால்களை அசைவற்றதாகச் செய்யும் நோய்
பக்கவாதம் (மூளையில் இரத்தக் கசிவு அல்லது உறைவு காரணமாக) உடலின் ஒரு பக்கத்தைச் செயல் இழக்கச்செய்யும் நோய்
பக்கவாயுகல்ல¦ரலின் நோய்வகை
அண்டவாயு
பக்கவாதம்
பக்கவிளைவு (சிகிச்சையும் மருந்தும்) நோய் தீர்க்கும்போது ஏற்படுத்தும் பிற (பாதகமான) விளைவு
பக்கவெட்டுத் தோற்றம் ஒரு பொருளின் உட்பகுதியைக் காட்டக் கூடிய (பக்கவாட்டில் வெட்டியது போன்ற) காட்சி
பக்கவெட்டுப்போடுதல்கூச்சங்காட்டுதல்
பக்கவேர்பக்கத்திற் செல்லும் வேர்
பக்கறைதுணியுறை
குழப்பம்
பல்லில் கறுப்புக்கறை ஏற்றுகை
பை
பக்காசரியான
உயர்வான
செங்கல் சுண்ணாம்புகளினாலான
பக்கா1சுமார் இரண்டு லிட்டர் கொண்ட படி
பக்கா2ஒருவரின் நல்ல அல்லது தீய இயல்பு மிகுதியைக் குறிப்பிடும் அடைமொழி
பக்காத்திருடன்பேர்போன திருடன்
பக்காவாக/பக்காவான திருத்தமாக
பக்கிபறவை
ஒன்றும் ஈயாதவன்
குதிரை வண்டி
பக்கிசைத்தல்ஒலி விட்டிசைத்தல்
வேறுபடுத்திக் கூறுதல்
பக்கிடுதல்வெடித்தல்
வடுப்படுதல்
திடுக்கிடுதல்
பக்கிணிஓர் இரவும் அதற்கு முன்பின்னுள்ள இருபகல்களும்
பக்கிராசன்பறவைகளுக்கு அரசனான கருடன்
பக்கிரிபரதேசி : வறியவன்
பக்கிரிமுகமதியப் பரதேசி
பிச்சைக்காரன்
பக்கிரி (முஸ்லிம்) பரதேசி
பக்கிள் கோட்டான்
பக்குபிளவு
கவர்படுகை
பை
மரப்பட்டை
புண்ணின் அசறு
பற்பற்று
பொருக்கு
பக்குடுக்கச் சாயனாபல்குடுக்கை நன்கணியார்
பக்குப்பக்கெனல்அச்சக்குறிப்பு
மிகுதிக்குறிப்பு
திடீரென்று எழும் ஒலிக்குறிப்பு
வெடிக்கச் சிரித்தற்குறிப்பு
அடுத்தடுத்து உண்டாகும் ஒலிக்குறிப்பு
பக்குவகாலம்தகுதியான காலம்
பெண் பூப்படையுங்காலம்
பக்குவசாலிதகுதியுள்ளவன்
ஆன்மபக்குவம் உள்ளவன்
பக்குவஞ்சொல்லுதல்மன்னிப்புக் கேட்டல்
செய்வகை கேட்டல்
பக்குவப்படுத்து பதப்படுத்துதல்
பக்குவப்படுதல்பூப்படைதல்
தகுதியாதல்
ஆன்மபரிபாகம் அடைதல்
பக்குவம்முதிர்ச்சி
பக்குவம்தகுதி
முதிர்ச்சி
ஆத்துமபரிபாகம்
ஆற்றல்
மன்னிப்பு
பூப்படைகை
பக்குவம் (-ஆக, -ஆன) (குறிப்பிட்ட உணவுக்கே உரிய) திட அல்லது திரவ நிலையோ சுவையோ மாறிவிடாமல் இருக்க வேண்டிய அளவான தன்மை
பக்குவமாதல்பூப்படைதல்
தகுதியாதல்
ஆன்மபரிபாகம் அடைதல்
பக்குவர்கருமகாண்டிகர், ஞானகாண்டிகர், பக்திகாண்டிகர் எனப்படும் வைதிக ஒழுக்கத்தவர்
மருத்துவர்
பக்குவன்தகுதியுள்ளோன்
பக்குவாசயம்இரைப்பை
பக்குவிதகுதியுடையவன்(ள்)
பூப்படைந்தவள்
பக்குவிடுதல்பிளத்தல்
தோலறுதல்
பக்கெனல்சிரிப்பின் ஒலிக்குறிப்பு
அச்சம்
வியப்பு முதலியவற்றின் குறிப்பு
வெடித்தற்குறிப்பு
விரைவுக்குறிப்பு
பக்கோடா நீர் ஊற்றிப் பிசைந்த கடலை மாவில் வெங்காயம், பச்சைமிளகாய் முதலியவற்றைச் சேர்த்துச் சிறுசிறு உருண்டைகளாக எண்ணெய்யில் போட்டு எடுக்கும் ஒரு தின்பண்டம்
பகடக்காரன்எத்தன்
வீண் ஆரவாரக்காரன்
சூழ்ச்சிக்காரன்
பகட்டன்ஆடம்பரக்காரன்
பகட்டுவிமரிசை
பகட்டுஆடம்பரம்
தற்பெருமை
ஒளி
கவர்ச்சி
ஏமாற்று
அதட்டு
பகட்டு1ஆடம்பரமாக நடந்துகொள்ளுதல்
பகட்டு2கவர்ச்சித் தன்மை மிகுந்த ஆடம்பரம்
பகட்டுதல்வெளிமினுக்குதல்
வேடங்காட்டுதல்
ஆடம்பரங்காட்டுதல்
வெருட்டுதல்
தற்புகழ்ச்சி செய்தல்
அருவருத்தல்
பொலிவுபெறுதல்
மயங்குதல்
வஞ்சித்தல்
கண்மயங்கப் பண்ணுதல்
அதட்டுதல்
பகட்டுமுல்லைமுயற்சியான் வந்த இளைப்பாலும் பாரம் பொறுத்தலாலும் மனைக்கிழவனை உழுகின்ற எருதுடன் உவமிக்கும் புறத்துறை
பகடம்தற்பெருமை
அதட்டு
நிறங்கொடுக்கை
சிலம்பம்
வெளிவேடம்
பகடிபரிகாசம்
விகடம்
சிரிப்பு உண்டாக்குபவன்
வெளிவேடக்காரன்
கூத்தாடி
கூத்துவகை
வினை
பகடி1கேலி
பகடி2(கடையை) வாடகைக்கு எடுத்தவரை வெளியேற்ற அவருக்குத் தரப்படும் கணிசமான தொகை
பகடுபெருமை
பரப்பு
வலிமை
எருது
எருமைக்கடா
ஏர்
ஆண்யானை
தெப்பம்
ஓடம்
சந்து
பகடைசூதின் தாயத்தில் ஒன்று
எதிர்பாராத நற்பேறு
சக்கிலியச் சாதிப்பெயர்
பகடைக்காய்இருதிறத்தாரின் போராட்டத்தில் இடை நின்று தவிக்கும் ஒருவர்
பகடைக்காய் (ஒரு வகையான சூதாட்டத்தில்) விளையாடுபவர் இருவரும் ஒருவர் மாற்றி ஒருவராக உருட்டும் புள்ளிகள் குறிக்கப்பட்ட (ஆறு பக்கங்கள் உடைய) சிறு மரத் துண்டு
பகடையடித்தல்இடம்பச் சொல் சொல்லுதல்
பகண்டைகவுதாரிவகை
சிவற்பறவை
விகடப்பாடல்
நறையால் என்னும் பூடுவகை
பக்தவற்சலன்அடியார்களிடம் பேரன்புள்ள கடவுள்
பக்தன்தெய்வபக்தியுள்ளவன்
பக்தாதாயம்நெல்வருவாய்
பக்திகடவுள், குரு முதலியோரிடத்து வைக்கும் அன்பு
வழிபாடு
பக்திமான் (தெய்வ) பக்தி நிறைந்தவர்
பகந்தரம்மலவாயில் புரைவைத்த புண்
பகந்திரைசிவதை
பகபகெனல்தீ எரியும்போது உண்டாகும் ஒலிக்குறிப்பு
பசியால் வயிறு எரிதற்குறிப்பு
பகம்ஐசுவரியம், வீரியம், புகழ், திரு, ஞானம், வைராக்கியமென்னும் அறுகுணம்
பெண்குறி
கொக்கு
குயில்
காண்க : கொக்குமந்தாரை
காக்கட்டான்கொடி
பகர்ஒளி
காண்க : பங்கம்பாளை
பகர்ச்சிசொல்
பகர்த்துதல்பெயர்த்து எழுதுதல்
பகர்தல்சொல்லுதல்
விற்றல்
கொடுத்தல்
உணர்த்துதல்
ஒளிர்தல்
பெயர்தல்
பகர்நர்விற்குநர்
பகரம்ஒளி
அழகு
பதிலாக
பகரமாகபார்ப்பதற்கு கம்பீரமாக
பகரிசெடிவகை
பகரிப்புபகட்டு
ஒளி
பகல்பகுக்கை
நடு
நடுவுநிலை
நுகத்தாணி
முகூர்த்தம்
அரையாமம்
மத்தியானம்
பகற்போது
பிறரோடு கூடாமை
கட்சி
இளவெயில
அறுபது நாழிகைகொண்ட நாள்
ஊழிக்காலம்
சூரியன்
ஒளி
வெளி
கமுக்கட்டு
பகல் சூரியன் உதித்ததிலிருந்து மறைகிறவரை உள்ள நேரம்
பகல் கனவுநிறைவேறும் வாய்ப்பு இல்லாதது
பகல் கனவு மனத்தில் வளர்க்கும் நிறைவேறக் கூடிய வாய்ப்புச் சிறிதும் இல்லாத எண்ணம்
பகல் கொள்ளைஅநியாயமாக விலையேற்றி விற்பனை செய்தல்
பகல் வேஷம்நல்லவர் போன்று நடித்தல்
பகல் வேஷம் நல்லவர் போன்ற நடிப்பு
பகலங்காடிபகற்கடை
பகல்செய்வான்பகற்பொழுது செய்யும் சூரியன்
பகலடிசிங்கியடித்தல்
பகல்மாறுபகற்பொழுதில்
பகல்மானம்பகற்பொழுது
பகல்வத்திவாணவகை
பகலவன்சூரியன்
பரணிநாள்
பகல்வாயில்பகலின் வாயிலான கிழக்குத்திசை
பகல்விளக்குபகலில் மரியாதைக்காக இடும் விளக்கு
பகல்வினையாளன்நாவிதன்
பகல்வெய்யோன்நடுநிலை விரும்புவோன்
பகல்வெள்ளிகாட்டுதல்காணமுடியாததொன்றனைக் காட்ட முயலுதல்
பகல்வெளிச்சம்பகலொளி
போலிநடிப்பு
பகல்வேடக்காரன்பகற்காலத்தில் பல வேடம்பூண்டு பிழைப்போன்
வெளிவேடக்காரன்
பகல்வேடம்பகற்காலத்து உருவமாற்றிக் கொள்கை
பகட்டு நடிப்பு
பகலாணிநுகத்தாணி
பகலிருக்கைநாளோலக்க மண்டபம்
தனிமை இடம்
பகலோன்சூரியன்
பகவதிஅறக்கடவுள்
துர்க்கை
பார்வதி
தாம்பிரவருணி ஆறு
பகவதிநாள்பூரநாள்
பகவன்பகம் என்பதனால் குறிக்கப்படும் ஆறு குணங்களை உடைய பெரியார்
சிவன்
திருமால்
தேவன்
பிரமன்
புத்தன்
அருகன்
சூரியன்
குரு
திருமால் அடியாரான முனிவர்
பகவான்கடவுள்
பகவான்பகம் என்பதனால் குறிக்கப்படும் ஆறு குணங்களை உடைய பெரியார்
பன்னிருசூரியருள் ஒருவன்
சிவன்
பகவிருக்கம்ஒரு பூண்டுவகை
பகவுதுண்டு
பங்கு
வெடிப்பு
பகழிஅம்பு
அம்புக்குதை
பகழித்திரள்அம்புத்திரள்
பகளி ஐம்பது வெற்றிலை கொண்ட ஒரு கட்டு
பகற்கள்ளன்பகலிற் கொள்ளையிடுவோன்
பிறர்பொருளை வஞ்சித்துக் கவர்பவன்
பகற்குருடுபகலில் குருடான கூகை
பகற்குறிகளவொழுக்கத்தில் பகற்காலத்தே தலைவனுந் தலைவியும் சந்திக்கக் குறிப்பிட்ட இடம்
பகற்கொள்ளைபட்டப்பகலிற் கொள்ளையடிக்கை
பகற்பண்பகற்காலத்தில் பாடப்படும் பண்கள்
பகற்பாடுபகற்காலம்
பிழைப்பிற்காகப் பகலில் செய்யும் வேலை
பகற்போதுபகற்காலம்
பகற்காலத்தில் மலரும் மலர்
பகற்றீவேட்டல்பகலில் பகைவரூர்களை எரித்தல்
பகன்றைகிலுகிலுப்பைச்செடி
சிவதைக்கொடி
சீந்திற்கொடி
நறையால் என்னும் பூடுவகை
பகாதூதுவளை
பகாநிலைபிரிவுபடாத தன்மை
பகாப்பதம்பகுக்கவியலாத சொல்
பகாப்பொருள்பிரிக்கப்படாத கடவுள்
பகாரம்அழகு
பகாலம்மண்டையோடு
பகாலிகபாலமுடைய சிவன்
பகாவின்பம்வீட்டின்பம்
பகாளாபாத்தயிர் கலந்த உணவு வகை
பகாளாபாத் சேமியாவை வேகவைத்துத் தயிரில் கலந்து செய்யப்படும் சிற்றுண்டி வகை
பகிடிபரிகாசம்
விகடம்
சிரிப்பு உண்டாக்குபவன்
வெளிவேடக்காரன்
கூத்தாடி
கூத்துவகை
வினை
பகிர்வெளிப்புறம். பகிர்ப்படக் குடரைக் கொய்யும் (கம்பரா. இரணிய. 138.)
பகிர்பங்கு
துண்டம்
வெடிப்பு
வெளிப்புறம்
பகிர்(வி) பங்கிடு
பகிர் (இருப்பவர்களுக்குக் கொடுப்பதற்காக) பிரித்தல்
பகிரங்கம்வெளிப்படை
பகிரங்கம் எல்லோருக்கும் தெரியும்படி நிகழும் அல்லது இருக்கும் நிலை
பகிரண்டம்வெளி அண்டம்
பகிர்த்தேசம்ஊர்ப்புறம்
மலங்கழித்தற்குரிய இடம்
பகிர்தல்பங்கிடுதல்
பிளத்தல்
பிரிதல்
பகிர்விடுதல்பிளத்தல்
பகிர்வு பங்கீடு
பகினிஉடன்பிறந்தாள்
பகிஷ்கரிபுறக்கணித்தல் : ஒதுக்குதல்
பகிஷ்கரிப்புபுறக்கணிப்பு
பகிஷ்காரம்புறக்கணிப்பு
பகிஷ்காரம் (எதிர்ப்பு நடவடிக்கையான) புறக்கணிப்பு
பகீர் எனல்மனத்துள் அச்சம் படர்தல்
பகீர்-என் (பயம், ஆபத்து முதலியவற்றால்) மனத்தில் பயம் பரவுதல் அல்லது தாக்குதல்
பகீரதப் பிரயத்தனம்கடும் முயற்சி
பகீரதப்பிரயத்தனம்பெருமுயற்சி
கங்கையைக் கொண்டுவருவதற்குப் பகீரதன் செய்த முயற்சி
பகீரதப்பிரயத்தனம் (ஒன்றை நிறைவேற்ற அல்லது ஒன்றைச் செய்துமுடிக்க) தன்னாலான அனைத்தையும் செய்யும், சகல வழிமுறைகளையும் கையாளும் பெருமுயற்சி
பகீரதிபகீரதனால் கொண்டுவரப்பட்ட கங்கை
பகீரெனல்அச்சக்குறிப்பு
திடீரென மனக்கலக்கமுறுதற் குறிப்பு
பகீலெனல்அச்சக்குறிப்பு
திடீரென மனக்கலக்கமுறுதற் குறிப்பு
பகுஅதிகமான பகுவொளிப் பவழஞ்் செவ்வாய் (சீவக. 2801)
பகுத்தல்பங்கிடுதல்
வகைப்படுத்தல்
தெளிவாய்க் கூறுதல்
கொடுத்தல்
வெட்டுதல்
பிடுங்குதல்
கோது நீக்குதல்
பகுத்தறி காரணகாரியங்களை மனத்தில் கொண்டு விஷயங்களைத் தொடர்புபடுத்தி அல்லது பிரித்து அறிதல்
பகுத்தறிதல்பிரித்தறிதல்
நன்மைதீமை அறிதல்
பொருள்களை வகைப்படுத்தி உணர்தல்
பகுத்தறிவுநன்மைதீமை அறியும் அறிவு
பகுத்தறிவு பகுத்தறியும் திறன்
பகுத்துண்ணுதல்ஏழைகள் முதலியோருக்குப் பங்கிட்டுக் கொடுத்து உண்ணுதல்
பகுத்துப்பார்த்தல்ஒரு பொருளைச் செவ்வையாக ஆராய்ந்து பார்த்தல்
பகுத்துவம்மிகுதி
இசையில் மிக்கிவரும் சுரம்
பகுதம்நிகழ்ந்துகொண்டிருப்பது
பகுதல்பிளவுபடுதல்
பாகமாய்ப் பிரித்தல்
பகுதானியஅறுபதாண்டுக் கணக்கில் பன்னிரண்டாம் ஆண்டு
பகுதிசொல்
முதனிலை
பகுப்பு
வேறுபாடு
திறை
வருவாய்
மூலப்பிரகிருதி
தன்மை
படை
மந்திரி
கூட்டம்
ஒரு சந்தவகை
புத்தகத்தின் வரிசை எண்
உரிமைப்பட்டது
பகுதி நேர (நிர்ணயிக்கப்பட்ட முழு நேரத்தைவிட) குறைந்த நேர
பகுதிக்கிளவிபக்கத்திலிருப்பவர்கள் சொல்லும் சொல்
துணைச்சொல்
தகுதிபற்றியும் வழக்குப்பற்றியும் வழங்கும் சொற்கள்
பகுதிகட்டுதல்இறைகொடுத்தல்
பங்கிடுதல்
பகுதிப்பொருள்விகுதிதனக்கு ஒரு பொருளின்றிப் பகுதியின் பொருளிலேயே வரும் விகுதி
பகுபதம்பகுதி, விகுதி முதலிய உறுப்புகளாகப் பிரிக்கக்கூடிய சொல்
பகுபதம் பகுதி, விகுதி எனக் கூறுகளாகப் பிரிக்கப்படக் கூடிய சொல்
பகுபதவுறுப்புபகுதி, விகுதி இடைநிலை, சந்தி, சாரியை, விகாரம் என்னும் சொல்லுறுப்புகள்
பகுப்பாய்வுஒரு பொருளை பிரித்து பிரித்து ஆராய்தல்
பகுப்புபிரிவு
பகுப்பு பகுத்துப் பிரிக்கப்பட்டது
பகுமூத்திரம்நீரிழிவு
பகுவசனம்பன்மை
பகுவாய்பிளந்த வாய்
அகன்ற வாய்
பிழா, தாழி
பகுவொளிபேரொளி
பகுளம்மிகுதி
தேய்பிறை
பகேசிகைகாயாத மரம்
பகைஎதிர்ப்பு
பகைவன்
மாறுபாடு
வெறுப்பு
தீங்கு
காண்க : பகைநரம்பு
வேற்றரசருடன் பகைகொள்ளுகை
கோளின் பகைவீடு
காமகுரோதம் முதலிய உட்பகை
பகை2அழிக்கவோ கெடுக்கவோ தயாராக இருக்கும் வெறுப்பு நிறைந்த நிலை
பகைசாதித்தல்வன்மங்கொள்ளுதல்
பகைஞன்எதிரி
பகைதணிவினைதூது செல்லுதல்
பகைத்தல்பகைகொள்ளல்
முரணல்
அடித்தல்
சார்தல்
பகைத்திபகைப்பெண்
பகைத்தொடைதொடை ஐந்தனுள் சொல்லாலும் பொருளாலும் மறுதலைப்படப் பாட்டுத் தொடுப்பது
பகைநரம்புயாழில் நின்ற நரம்புக்கு மூன்று ஆறாவதாயுள்ள எதிர்நரம்பு
பகைப்புலம்எதிரியின் இடம்
போர்க்களம்
பகைமுனைபோர்க்களம்
பகைமேற்செல்லல்போருக்குச் செல்லுதல்
பகைமைஎதிர்ப்பு
பகைமை பகை உணர்வு
பகையகம்போர்க்களம்
எதிரியின் இடம்
பகையாக்கல்வேற்றரசருடன் பகைகெள்ளுகை
பகையாளிஎதிரி
பகைவர்எதிராளி
பகைவர்க்கம்காமம், வெகுளி, கடும்பற்றுள்ளம், மானம், உவகை, மதம் என ஆன்மாவின் உட்பகைகளாயுள்ள ஆறு குற்றங்கள்
பகைவன்எதிரி
பகோளம்வானமண்டலம்
பங்கக்கேடுஇகழ்ச்சி, அவமானம்
பங்கசம்தாமரை
பங்கசாதம்தாமரை
பங்கதாளம்தாளவகை
பங்கப்படுதல்சிறுமையடைதல்
பங்கம்குற்றம்
பங்கம்தோல்வி
குற்றம்
அவமானம்
வெட்கம்
விகாரம்
கேடு
நல்லாடை
சிறுதுகில்
இடர்
துண்டு
பங்கு
பிரிவு
காண்க : பங்கதாளம்
குளம்
அலை
சேறு
புழுதி
பாவம்
முடம்
பந்தயம்
பங்கம்பாலைபுழுக்கொல்லிப் பூண்டு
பங்கம்பாளைபுழுக்கொல்லிப் பூண்டு
பங்கமழிதல்மானமிழத்தல்
பங்கயச்செல்விதாமரையிலுள்ள திருமகள்
பங்கயத்தவன்பிரமன்
பங்கயப்படுதாமரைமடு
பங்கயப்பீடிகைபுத்தரின் பாதங்கள் அமைந்த பதுமபீடம்
பங்கயம்சேற்றில் தோன்றும் தாமரை
தாமரை வடிவான ஆயுதவகை
நாரை
பங்கயன்கதிரவன்
தாமரையில் தோன்றிய நான்முகன்
பங்கயனாள்பிரமனுக்குரிய உரோகிணிநாள்
பங்கயாசனன்கதிரவன்
தாமரையில் தோன்றிய நான்முகன்
பங்கவாசம்சேற்றில் வாழும் நண்டு
பங்களப்படைபதர்போன்ற கூட்டுப்படை
பங்களம்பதர்க்குவியல்
பயனற்றது
காண்க : பங்களப்படை
பங்களன்வங்காள நாட்டன்
பங்களா (பெரும்பாலும்) விசாலமான அறைகள் கொண்ட பெரிய வீடு
பங்களிப்பு (ஒன்றிற்கு) தன் பங்காகத் தரப்படுவது
பங்கறைஅழகின்மை
அழகில்லாதவர்
பங்கன்பாகமுடையவன்
இவறலன், ஒன்றுங் கொடாதவன்
பங்காதாயம் கூட்டு வியாபாரத்தில் ஒருவர் செய்துள்ள முதலீட்டுக்கு உரிய லாபத்தின் பங்கு
பங்காரம்பொன்
வரம்பு
பங்காருபொன்
பங்காலிவௌவால்
பங்காளம்ஒரு நாடு
ஒரு பண்வகை
பங்காளிகூட்டாளி
தாயாதி
வங்காளநாட்டான்
பங்காளி தந்தையின் சகோதரனின் பிள்ளை
பங்காளிக் காய்ச்சல்போட்டியும் பொறாமையும்
பங்காளிக் காய்ச்சல் பங்காளிகளுக்கு இடையே ஏற்படும் போட்டியும் பொறாமையும்
பங்கிஆடவரின் மயிர்
விலங்குகளின் மயிர் வகை
பாகம் பெற்றுக்கொள்வோன்
சாதிலிங்கம்
பங்கிடு பங்குபோடுதல்
பங்கிடுதல்பகுத்துக்கொடுத்தல்
ஏற்படுத்துதல்
பங்கித்தல்வெட்டுதல்
பகுத்தல்
பங்கியடித்தல்கஞ்சாப்புகை குடித்தல்
கஞ்சா இளகம் உண்ணுதல்
பங்கிலம்தெப்பம்
பங்கீடுபங்கிடுதல்
கணக்கு
திட்டம்
உபாயம்
பங்கீடு (ஒவ்வொருவருக்கும் அல்லது ஒவ்வொன்றுக்கும்) இவ்வளவு எனப் பிரிக்கும் முறை
பங்குபாகம்
பாதி
பக்கம்
நிலம்
முடம்
முடவன்
சனி
தலைப்பாகை
பங்கு (முழுமையில்) குறிப்பிட்ட அளவுள்ள பகுதி
பங்கு பணி (ஒரு திட்டம், செயல் முதலியவற்றில்) ஒருவருடைய பங்காக அமையும் செயல்பாடு
பங்குக்காணிகூட்டுப்பங்கான நிலம்
பங்குக்காரன்பங்குக்குடையவன்
ஊர்களில் மிகுதியான நிலமுடையவன்
பங்குசம்தலைக்கோலம்
பங்குத்தந்தை ஒரு பகுதியில் வாழும் மக்களை வழிநடத்த ஆயரால் நியமிக்கப்பட்ட குரு
பங்குதாரர் (நிறுவனம், வியாபாரம் போன்றவற்றுக்கான) மூலதனத்தில் குறிப்பிட்ட ஒரு தொகையைத் தன் பங்காகச் செலுத்தியிருப்பவர்
பங்குதாரன்பங்குக்குடையவன்
ஊர்களில் மிகுதியான நிலமுடையவன்
பங்குபாகம்பங்கு
பாகப்பிரிவினை
பங்குபெறு (ஒரு நிகழ்ச்சி, கூட்டம், விழா முதலியவற்றில்) பங்குகொள்ளுதல்
பங்குபோடு (ஒவ்வொருவருக்கும்) குறிப்பிட்ட அளவு எனப் பிரித்தல்
பங்குரம்ஆற்றுமுடக்கு
வளைவு
பங்குரைஅதிவிடயம்
பங்குவழிநிலம்பங்குவழிப்படி நுகரும் பூமி
பங்குவாளிநிலக்கிழார்
பங்குவீதம்சம்மாயுள்ள பங்கு
வீதாசாரப்படி
பங்குவீதம்வீதாசாரப்படி
சமமாயுள்ள பங்கு
பங்குனிமீனம் ( 30 ) ( 15 marc)
பங்குனிஒரு மாதம்
உத்தரநாள்
பங்குனி கடைசி தமிழ் மாதத்தின் பெயர்
பங்கேசம்சேற்றில் தோன்றும் தாமரை
பங்கேருகம்சேற்றில் தோன்றும் தாமரை
பங்கேற்பாளர் (கூட்டம், விழா, நிகழ்ச்சி முதலியவற்றில்) பங்குகொள்பவர்
பசகன்சமையற்காரன்
பசங்கள் குழந்தைகள்
பச்சடம்மேற்பார்வை, விரிப்பு, திரை முதலியவற்றுக்குப் பயன்படும் நீண்ட சீலை
பச்சடிஒரு கறிவகை
பேறு, பாக்கியம்
பச்சடி மாங்காய், வெண்டைக்காய் முதலிய காய்கறிகளில் ஒன்றைப் பொடியாக நறுக்கி வேகவைத்து வெல்லம் அல்லது மிளகாய் போட்டுத் தாளித்துச் செய்யப்படும் ஒரு வகைத் தொடுகறி
பச்சரிசிநெல்லைப் புழுக்காமற் காயவைத்துக் குற்றின அரிசி
மா மரவகை
காண்க : அம்மான் பச்சரிசி
பச்சரிசி நெல்லை (அவிக்காமல்) காயவைத்துப் பெறும் அரிசி
பச்சவடம்மேற்போர்வை, விரிப்பு, திரை முதலியவற்றுக்குப் பயன்படும் நீண்ட சீலை
பச்சாத்தாபம்இரக்கம்
பச்சாத்தாபம்செய்த குற்றத்தைக் குறித்து வருந்துதல்
இரக்கம்
பச்சாதாபம்இரக்கம்
பரிவு
பச்சாதாபம் மனத்தை நெகிழ வைக்கும் இரக்கம் அல்லது பரிவு
பச்சிமகாண்டம்புது ஏற்பாடு
பச்சிமத்தோன்சனி
பச்சிமப்பிறைஇளம்பிறை
பச்சிமம்மேற்கு
பின்புறம்
பின்பட்டது
பச்சியம்வியப்புக்குறிப்பு
பச்சிரும்புஉருகின இரும்பு
பச்சிலைபச்சையிலை
ஒரு மரவகை
பச்சிலைகளால் ஆகிய மருந்து
நறைக்கொடி
புகைச்சரக்கு
துகில்வகை
பச்சிலை (மருந்தாகப் பயன்படும்) பறித்த இலை
பச்சிலைப்பட்டுபசிய இலையுடைய பட்டு
பச்சிலைமருந்துமருந்தாகப் பயன்படும் இலை
பச்சிலையோணான்ஓணான்வகை
பச்சிளம் குழந்தை பிறந்து சில நாட்களே ஆன குழந்தை
பச்சிறைச்சிபுதிய ஊன்
ஆறாப் புண்
பச்சுடம்புதாய்க்குக் குழந்தை பிறந்த பிறகு இருக்கும் புண்ணுடல்
குழந்தையின் இளவுடல்
அம்மைப்புண் காயாத உடம்பு
பச்சுதிநழுவுகை
பச்சூன்புதிய ஊன்
ஆறாப் புண்
பச்செனல்பசுமையாதற்குறிப்பு
சிறப்பாயிருத்தற்குறிப்பு
பச்செனவுபச்சை
ஈரம்
பொலிவு
பச்சைபசுமை நிறம்
மரகதம்
பயறு
திருமணத்தில் நான்காம் நாளில் மணமக்களை வாழ்த்திப் பரிசு வழங்கும் சடங்கு
வெற்றிலை
மணப்புல்வகை
சாயத்துக்கு உதவும் பூடுவகை
பச்சைகுத்திய அடையாளம்
பசப்புநிறம்
திருமால்
புதன்
நன்கொடை
கப்பல்
கைம்மாறு
உணவுப்பொருள்
வேகாதது
உலராதது
முற்றாதது
ஆறாதது
தூய்மை பண்ணப்படாதது
தோல்
போர்வை
குளிர்ச்சி
கொட்டசொல்
வெளிப்படையானது
மிகுதி
இலாபம்
அநாகரிகம்
பயிர்கட்கு வரும் நோய்வகை
பச்சை உடம்பு (பிரசவத்திற்குப் பின்) தளர்ச்சி அடைந்திருக்கும் உடல்
பச்சை1இலை, புல் போன்றவற்றில் உள்ள நிறம்
பச்சை2வேகவைத்தல், சுடவைத்தல் போன்ற எந்த விதத் தயாரிப்புக்கும் உள்ளாகாத நிலை
பச்சை3(ஒளிவுமறைவோ நயமோ இல்லாத) வெளிப்படை
பச்சைக் கற்பூரம் (சமையலில் வாசனைக்காகச் சேர்க்கப்படும்) கற்பூர வாசனை உடைய வெண்ணிறப் பொருள்
பச்சைக் கொடிஅனுமதி
பச்சைக்கருப்பூரம்ஒரு கருப்பூரவகை
பச்சைக்கல்மரகதம்
சுடாத செங்கல்
கல்வகை
காதணிவகை
பச்சைக்கல்1மரகதம்
பச்சைக்கல்2சுடாத செங்கல்
பச்சைக்கிளிகிளிவகை
வெட்டுக்கிளி
சிறுவர் விளையாட்டுவகை
பச்சைக்குதிரை ஒருவரைக் குனிய வைத்து அவர் முதுகில் கை ஊன்றித் தாண்டும் ஒரு வகைச் சிறுவர் விளையாட்டு
பச்சைக்குப்பிமதுவடைக்குங் குப்பிவகை
பச்சைக்குழந்தைஇளங்குழவி
பச்சைக்கூடுபருவுடல்
பச்சைக்கொடி காட்டு (ஒன்றைச் செய்வதற்கு) அனுமதி அளித்தல்
பச்சைக்கொம்புஇஞ்சி
பச்சைக்கோடுஒன்பான் மணிகளுள் ஒன்றான மரகதம்
பச்சைகட்டுசிறு நன்கொடை
சாந்தி செய்யும் மருந்து
தற்கால சாந்தி
பச்சைகுத்து (படம், பெயர் முதலியவை அழியாமல்) கரும் பச்சை நிறத்துடன் இருக்குமாறு ஒரு வகை மையில் ஊசியைத் தொட்டு உடலில் குத்துதல்
பச்சைகுத்துதல்உடலிற் பச்சைக்கோலம் பதித்தல்
பச்சைச்சடையன்பச்சைநிறச் சடையுடைய வயிரவன்
பச்சைத்தண்ணீர்காய்ச்சாத குளிர்ந்த நீர்
பச்சைத்தவளைதவளைவகை
பச்சைத்தேரைதேரைவகை
பச்சைத்தோல்பதனிடாத தோல்
புண் ஆறின பின்பு தோன்றும் புதுத்தோல்
பச்சைநாடான்ஒரு வாழைவகை
பச்சைபச்சையாய்ப்பேசுதல்இழிசொற்களை வெளிப்படையாகச் சொல்லுதல்
பச்சைப்பசும்பொய்முழுப்பொய்
பச்சைப்பசேரெனல்பசுமையாயிருத்தற்குறிப்பு
பச்சைப்பசேல்-என்று/-என்ற (தாவரங்கள் செழிப்பாக இருப்பதைக் குறிக்கையில்) மிகுந்த பசுமையாக/மிகவும் பசுமையான
பச்சைப்படாம்ஒரு நீண்ட சீலைவகை
பச்சைப்பதம்தானியத்தின் முற்றாப் பருவம்
நன்றாய் வேகாத நிலைமை
பச்சைப்பயறுபாசிப்பயறு
பச்சைப்பயறுபாசிப்பயறு
உழுந்துவகை
பச்சைப்பல்லக்குபாடை
பச்சைப்பாம்புஒரு பாம்புவகை
பச்சைப்பாம்பு கூர்மையான வாயையும் மெல்லிய உடலையும் உடைய பச்சை நிறப் பாம்பு
பச்சைப்பால்காய்ச்சாத பால்
பச்சைப்பானைசுடாத பானை
பச்சைப்பிள்ளைபிறந்த குழந்தை
அறியாப் பிள்ளை
பச்சைப்பிள்ளைத்தாய்ச்சிகைக்குழந்தையை உடைய தாய்
பச்சைப்புண்ஆறாத புண்
பச்சைப்புளுகன்வீணாக இடம்பம் பேசுவோன்
பெரும்பொய்யன்
பச்சைப்பெருமாள்பச்சைநிறமுள்ள திருமால்
ஒரு நெல்வகை
பச்சைப்பொய்முழுப்பொய்
பச்சைபாடிகாய்கறி யுதவுகை. (W.)
பச்சைபிடி (நடப்பட்ட பயிர் ஊட்டமாக வளர்வதற்கு அறிகுறியாக) பச்சை நிறம் தோன்றுதல்
பச்சைபிடித்தல்செழிக்கத் தொடங்குதல்
பச்சைமண்ஈரமுள்ள மண்
மட்பாண்டங்களுக்குப் பிசைந்த மண்
இளங்குழந்தை
பச்சைமரம்உயிருள்ள மரம்
வேலைக்குத் தகுதியாக்கப்படாத மரம்
பச்சைமிளகாய் மிளகாய்ச் செடியில் காய்க்கும் (காரம் மிகுந்த) காய்
பச்சையம் இலைகளுக்குப் பச்சை நிறம் தரும் இயற்கைப் பொருள்
பச்சையன்பசிய நிறமுள்ள திருமால்
பச்சையாகவெளிப்படையாக
பச்சையாய்ப்பேசுதல்வெளிப்படையாய்ப் பேசுதல்
காண்க : பச்சைபச்சையாய்ப்பேசுதல்
பச்சையிரும்புஉருக்கி வார்க்காத இரும்பு
தேனிரும்பு
பச்சையெழுதுதல்திருமணம் முதலிய சிறப்பு நாள்களில் கொடுத்த நன்கொடைகளுக்குக் கணக்கெழுதல்
பச்சைவடம்ஒரு சேலைவகை
பச்சைவாழைஒரு வாழைவகை
பச்சைவில்வானவில்
மன்மதன்வில்
பச்சைவெட்டுசுத்திசெய்யப்படாத பாஷாண மருந்து. (W.)
வெளிப்படை. (Colloq.)
பழுக்காத காய். (Colloq.)
பச்சைவெட்டுதூய்மை செய்யப்படாத மருந்து
வெளிப்படை
பழுக்காத காய்
பச்சைவெண்ணெய்காய்ச்சாத பாலிலிருந்து எடுக்கும் வெண்ணெய்
பச்சைவெயில்மாலைக்காலத்து வெயில்
பச்சோந்திஓணான்வகை
பச்சோந்தி தான் இருக்கும் இடத்தின் சூழலுக்கு ஏற்பத் தன் தோலின் நிறத்தை மாற்றிக்கொள்ளும் தன்மையை இயற்கையாகப் பெற்ற ஒரு வகை ஓணான்
பச்சோலைகாயாத ஓலை
பசண்டைபசுமை
ஈரம்
நன்னிலை
பசத்தல்பசுமையாதல்
காமத்தால் மேனிபசலைநிறமாதல்
ஒளிமங்குதல்
மங்கிப்போதல்
பொன்னிறங்கொள்ளுதல்
பசதன்சூரியன்
இந்திரன்
அக்கினி
பசந்தம்நேரம்
பசபசத்தல்தினவெடுத்தல்
முறுமுறுத்தல்
பசபசப்புதினவு
அலப்புகை
கோள்
பசபசெனல்தினவெடுத்தற்குறிப்பு
அலப்புதற் குறிப்பு
மழைதூறற்குறிப்பு
மருண்டு பார்த்தற்குறிப்பு
பசப்புபசுமைநிறம்
பாசாங்கு
நிறவேறுபாடு
ஈரப்பற்று
சுகநிலை
வளம்
பசப்பு1(தன் செயலை நிறைவேற்றிக்கொள்ள) ஒருவரின் அனுதாபத்தைப் பெறும் வகையில் பேசுதல் அல்லது நடந்துகொள்ளுதல்
பசப்பு2பிறரின் அனுதாபத்தைப் பெறும் வகையிலான பேச்சு அல்லது நடவடிக்கை
பசப்புதல்இன்முகங்காட்டி ஏய்த்தல்
அலப்புதல்
பசமந்திரம்ஒரு கொடிவகை
பசல்சிறுவன்
காண்க : பசலி
பசலிகி. பி. 591 முதல் தொடங்கப்பட்டதும் அக்பர் பேரரசரால் நடைமுறைப்படுத்தப் பட்டதுமான ஒர் ஆண்டு
பசலி கிராமத்தில் விளைநிலம்பற்றிய கணக்குகளுக்கான (பயிரிடும் காலமான ஜூலை முதல் அறுவடை முடியும் காலமான மே-ஜூன்வரை கணக்கிடும்) ஓர் ஆண்டு
பசலைஅழகுதேமல்
பொன்னிறம்
காமநிற வேறுபாடு
தலைவன் பிரிவால் வேறுபட்ட நிறம்
வருத்தம்
மனவருத்தம்
இளமை
கவலையின்மை
கீரைவகை
பசலை (பெரும்பாலும் இலக்கியத்தில்) (தலைவன் பிரிவதால்) பெண்ணின் உடலில் தோன்றும் பொன் நிறத் தேமல்
பசலைக்கீரைமுளைக்கீரை
பசலைக்கீரை (சமையலில் பயன்படும்) வெளிர்ப் பச்சை நிறத்தில் வழுவழுப்பான இலைகளைக் கொண்ட செடி/கரும் பச்சை நிறப் பெரிய இலைகளைக் கொண்ட கொடி
பசளிஒரு கீரைவகை
கோழிக்கீரை
பப்பாளி
உரம்
குழந்தை
பசளைஒரு கீரைவகை
கோழிக்கீரை
பப்பாளி
உரம்
குழந்தை
பசளைக்கதைவீண்கதை
பசளைக்கலம்பச்சைப்பானை
பசளைமண்உரமுள்ள மண்
பசற்றனம்இளமைக்குணம்
பசறுபச்சிலைச் சாறு
பசனம்சமையல்
வழிபாடு
பசனைகடவுளைத் துதித்துப் பாடுதல்
பசாசம்பேய்
இரும்பு
ஓர் இணையா வினைக்கைவகை
பசாசரதம்பேய்த்தேர்
பசாசுபேய்
பசாடுமாசு
பசாரிவிபசாரி
பசானம்ஒரு நெல்வகை
பசானநெல்லின் அறுவடைக்காலம்
பசிஉணவுவேட்கை
வறுமை
தீ
பசி1(ஒருவருக்கு) உணவு உண்ண வேண்டும் என்ற உணர்வு ஏற்படுதல்
பசி2உணவு உண்ணத் தூண்டும் உணர்வு
பசிதகனிசோறு
பசித்தல்பசியெடுத்தல்
பசித்தீபனம்உணவுவேட்கை
பசிதம்சாம்பல்
திருநீறு
பசிந்திவெண்ணிறமுள்ளதும் 15-ஆங்குலம்வரை வளர்வதுமான கடல்மீன்வகை
பசிபட்டினிஉண்ணாது வருந்துகை
பசிப்பிணிபசியாகிய நோய்
பசிய பசுமையான
பசியம்கயிறு
பசியாட்டிபசித்திருப்பவள்
பசியாற்றுதல்உண்டு பசியைத் தணித்தல்
உண்பித்தல்
பசியாறுதல்உண்டு பசியைத் தணித்தல்
உண்பித்தல்
பசியான்பசுமைநிறத்தவன்
பசியெடுத்தல்பசியுண்டாதல்
பசியேப்பம்பசிமிகுதியால் உண்டாகும் தேக்கெறிவு
பசிரிபசளைக்கொடி
பசு
காளை
இடபராசி
விலங்கு
சிற்றுயிர், சீவான்மா
சாது
வேள்விக்குரிய ஆடு
பல்லாங்குழி ஆட்டத்தில் குழியில் விழுந்து ஒருங்குசேரும் ஆறு விதை
பசு1பாலுக்காக வீட்டில் வளர்க்கப்படும் (எருமை அல்லாத) மாட்டினத்தில் பெண்
பசு2(சைவ சித்தாந்தத்தில்) ஆன்மா
பசுக்கல்பலகைகளை இணைக்கை
பசுக்கற்கதவுபலகைகளால் இணைக்கப்பட்ட கதவு
பசுக்கற்சன்னல்மரத்தால் இழைத்துச் செய்த கதவுகளையுடைய சன்னல்
பசுக்காவலர்இடையர்
காண்க : கோவைசியர்
பசுக்கோட்டம்ஆநிரை, பசுக்கூட்டம்
பசுகரணம்உயிர்களின் செயல்
பசுகாதம்மிருகபலி
பசுங்கதிர்பசுங்கதிரையுடைய சந்திரன்
பசுங்கதிர்க்கடவுள்பசுங்கதிரையுடைய சந்திரன்
பசுங்கர்ப்பூரம்ஒரு கருப்பூரவகை
பசுங்கருப்பூரம்ஒரு கருப்பூரவகை
பசுங்கல்சந்தனம் அரைக்குங் கல்
பசுங்காய்முற்றாத தானியம்
இளங்காய்
பாக்குவகை
பசுங்கிளிபச்சைக்கிளி
பசுங்குடிமேன்மையான குடி
உழவன்
பசுங்குழவிஇளங்குழந்தை
பசுங்கூட்டுமணக்கலவை
பசுங்கொடிஅறுகம்புல்
பசுஞானம்ஆன்மசொரூப ஞானம்
சிற்றறிவு
ஆன்மநிலை
பசுத்துவம்சீவத்தன்மை
பசுத்தொழுமாட்டுக்கொட்டில்
பசுதருமம்உயிர்களின் பொருட்டுச் செய்யும் அறச்செயல்
பசுதைவிலங்குத்தனம்
பசுந்தமிழ்செந்தமிழ்
பசுந்தரைபுல்தரை
பசுந்தாள் உரம் தழைக்காக வளர்க்கப்பட்ட பயிரை அந்த நிலத்திலேயே உழுது சேர்க்கும் உரம்
பசுநரம்புபெரும்பாலும் கெட்ட இரத்தத்தைக் கொண்டு செல்லும் இரத்தக்குழாய், சிரை
பசுநாகுகடாரிக்கன்று
பசுநிலைபசுக்கொட்டில்
பசுபட்டிபசுமந்தை
பசுபதிஆன்மாக்களுக்குத் தலைவனாகிய சிவபெருமான்
பசுப்புரைபசுக்கொட்டில்
பசுபுண்ணியம்உயிர்களின் பொருட்டுச் செய்யும் அறச்செயல்
பசுபோதம்ஆன்மவறிவு
பசும் (தாவரங்களைக் குறிக்கையில்) பச்சை நிறம் உடைய
பசுமஞ்சள்மஞ்சள்வகை
பசுமந்தைஆநிரை, பசுக்கூட்டம்
பசும்பட்டுநேர்த்தியான பட்டு
பசும்பதம்சமைத்தற்குரிய அரிசி முதலியன
பசும்பயறுபாசிப்பயறு
பசும்பிடிபச்சிலைமரம்
பசும்பிறப்புசமணசமயங் கூறும் அறுவகைப் பிறப்புகளுள் மூன்றாவது
பசும்புண்புதுப்புண்
பசும்புல்பச்சைப்புல்
விளைபயிர்
பசும்பைவணிகர்கள் தோளில் மாட்டிக் கொள்ளும் நீண்ட பை
பசும்பொன்மாற்றுயர்ந்த பொன்
காண்க : கிளிச்சிறை
பசுமம்திருநீறு
பசுமைபச்சைநிறம்
குளிர்ச்சி
இளமை
அழகு
புதுமை
சாரம்
நன்மை
செல்வி
உண்மை
பொன்னிறம்
செல்வம்
சால்வை வகை
பசுமைப் புரட்சி நவீன முறைகளால் குறுகிய காலத்தில் அதிக விளைச்சல் ஏற்படும் வகையில் விவசாயத்தில் நடந்த பெரும் மாற்றம்
பசுவதிசாது
பசுவன்பசுக்கன்றின் வயிற்றில் உள்ள பாலை உறையச்செய்யும் பை
கோரோசனை
கோலாட்ட விழாவில் காளைபோல் மண்ணால் செய்துவைத்துப் பெண்கள் வணங்கும் உருவம்
பசுவாசாரம்சத்திபூசை
பசுவெயில்மாலைவெயில்
பசேரெனல்பச்சைநிறமாயிருத்தல்
பசைபண வசதி
ஒட்டும் தன்மையுள்ள திண்மம் அ திரவம்
பசைஒட்டும் பசை
பிசின்
சாரம்
ஈரம்
பக்தி
அன்பு
பற்று
இரக்கம்
பயன்
செல்வம்
கொழுப்பு
முழவின் மார்ச்சனைப் பண்டம்
உசவு
பசை1ஒட்டும் தன்மை கொண்ட வழுவழுப்பான பொருள்
பசை2பண வசதி
பசைத்தல்மை முதலியன நன்றாய்ப் பதிதல்
பசைதல்அன்புகொள்ளல்
நட்புக்கொள்ளுதல்
செறிதல்
இளகுதல்
மை முதலியன நன்றாய்ப் பதிதல்
பிசைதல்
தாராளமாதல்
ஒட்டவைத்தல்
ஒன்றுசேர்த்தல்
பதமாக்குதல்
பசைந்தார்நண்பர்
பசையாப்புஉலகப் பற்றாகிய பந்தம்
பசைவுஅன்பு
பஞ்சஐந்து
பஞ்ச கோசம்ஆன்மாவை மூடிக்கொண்டுள்ள ஐவகை உறைகள்
பஞ்ச கோசம்அன்னமய கோசம்
ஆனந்த மய கோசம்
பிராணயமய கோசம்
மனோமய கோசம்
விஞ்ஞானமய கோசம்
பஞ்ச சபைகள்திருவாலங்காடு _ இரத்தின சபை
தில்லை _ பொற் சபை
மதுரை _ வெள்ளி சபை
திரு நெல்வேலி _ தாமிர சபை
திருக்குற்றாலம் _ சித்திர சபை
பஞ்ச சயனம்இலவம் பஞ்சு
பூ
கோரை
மயிர்
அன்னத்தூவி
பஞ்ச சீலம்ஐவகை ஒழுக்கம்
பஞ்ச திராவிடம்தமிழ் நாடு
ஆந்திரம்
கன்னடம்
கேரளம்
மராட்டியம்
பஞ்ச பட்சிகுறியறிதற்கு உரியனவும் : அஒ என்னும் எழுத்தால் முறையே குறிக்கப்படுவனவுமான
பஞ்ச பட்சிவல்லூறு
மயில்
ஆந்தை
காகம்
கோழி
பஞ்ச பல்லவம்பூசைக்குரிய ஐந்து தளிர்கள்
பஞ்ச பல்லவம்ஆத்தி
மா
முட்கிளுவை
முல்லை
வில்வம்
பஞ்ச பாண்டவர்தருமன்
வீமன்
அருச்சுனன்
நகுலன்
சகாதேவன்
பஞ்ச பூதம்நிலம்
நீர்
நெருப்பு
ஆகாயம்
காற்று
பஞ்ச மூலம்செவ்வியம்
சித்திர மூலம்
கண்டு பரங்கி
பேரரத்தை
சுக்கு
பஞ்சக்கிலேசம்ஐவகைத் துன்பமான அவிச்சை, தன்முனைப்பு, அவா, ஆசை, வெகுளி
பஞ்சகச்சம் வேட்டியை மூன்று முனைகளாக ஆக்கி இரு முனைகளை இடுப்பின் முன்புறத்தில் செருகி மற்றொரு முனையைக் கால்கள் இடையே கொடுத்து இடுப்பின் பின்புறத்தில் செருகிக் கட்டும் முறை
பஞ்சகஞ்சுகம்காலம், நியதி, கலை, வித்தை, அராகம் என்னும் ஐந்து ஆன்மதத்துவச் சட்டைகள்
பஞ்சகதிகுதிரையின் ஐவகை நடையான மயில்நடை, மல்லநடை, குரக்குநடை, ஏறுநடை, புலிநடை என்பன
பஞ்சகந்தம்ஐவகை முகவாசனைப் பண்டம்
உருவம், வேதனை, குறிப்பு, பாவனை, விஞ்ஞானம் என ஐவகைக் கந்தங்கள்
இலவங்கம், ஏலம், கருப்பூரம், சாதிக்காய், தக்கோலம் என்னும் ஐவகை மணச்சரக்கு
பஞ்சகம்ஐந்தன் கூட்டம்
பஞ்சகருவிதோற்கருவி, துளைக்கருவி, நரப்புக்கருவி, கஞ்சக்கருவி, மிடற்றுக்கருவி என்னும் ஐவகை இசை உண்டாக்கும் கருவிகள்
பஞ்சகலியாணிநான்கு கால்களிலும் முகத்திலும் வெண்மை நிறமுள்ள சிவப்புக் குதிரை
பஞ்சகவ்வியம்பசுவினின்றுண்டாகும் பால், தயிர், நெய், மூத்திரம், சாணம் என்பவற்றின் கலப்பு
பஞ்சகன்னியர்ஒழுக்கத்தில் சிறந்த அகலிகை, சீதை, தாரை, திரௌபதி, மண்டோதரி என்னும் ஐந்து மகளிர்
பஞ்சகாலம்காலை, சங்கவ காலம், நண்பகல், அபரான்ன காலம், மாலை என முறையே காலை முதல் அவ்வாறு நாழிகைகொண்ட ஐந்து பகற்பகுதிகள்
அகவிலை குறைந்த காலம்
பஞ்சகாவியம்சிந்தாமணி, சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை, வளையாபதி, குண்டலகேசி என்னும் ஐந்து தமிழ்ப்பெருங்காப்பியங்கள்
பஞ்சகிருத்தியம்படைத்தல், நிலைபெறுத்தல், அழித்தல், மறைத்தல், அருளல் என்னும் கடவுளின் ஐந்தொழில்கள்
படைக்கலத்தால் பொரும்பொழுது வீரன் செய்தற்குரிய தொடை, விலக்கு, செலவு, சேமம், தவிர்த்து வினைசெயல் என்னும் ஐந்தொழில்கள்
உழுது பயிர் செய்தல், பண்டங்களை நிறுத்து விற்றல், நூல்நூற்றல், எழுதுதல், படைகொண்டு தொழில் பயிலுதல் ஆகிய ஐந்தொழில்கள்
பஞ்சகோசம்அன்னமயகோசம், ஆனந்தமயகோசம், பிராணமயகோசம், மனோமயகோசம், விஞ்ஞானமயகோசம் என ஆன்மாவை மூடிக்கொண்டுள்ள ஐவகை உறைகள்
பஞ்சகோலம்சுக்கு, திப்பிலி, திப்பிலிமூலம், செவ்வியம், சித்திரமூலம் இவற்றின் சேர்க்கை
பஞ்சகௌவியம்பசுவினின்றுண்டாகும் பால், தயிர், நெய், மூத்திரம், சாணம் என்பவற்றின் கலப்பு
பஞ்சங்கூறுதல்ஏழைபோல நடித்தல்
பஞ்சசத்திபரையாற்றல், முந்தையாற்றல், விருப்பாற்றல், அறிவாற்றல், வினையாற்றல் என்னும் ஐவகை சிவ ஆற்றல்கள்
பஞ்சசயனம்இலவம்பஞ்சு, பூ, கோரை, மயிர், அன்னத்தூவி இவற்றால் செய்த படுக்கை
அழகு, குளிர்ச்சி, மார்த்தவம், பரிமளம், வெண்மை என்னும் ஐவகைத் தன்மை கொண்ட படுக்கை
பஞ்சசாயகன்ஐங்கணைகளை உடைய மன்மதன்
பஞ்சசீலம்காமம், கொலை, கள், பொய், களவு என்னும் ஐந்தனையும் முற்றத் துறத்தலாகிய பௌத்தரொழுக்கம்
பஞ்சசுத்திபூசைக்கு இன்றியமையாத ஐவகைச் சுத்திகளாகிய ஆத்துமசுத்தி, இலிங்கசுத்தி, திரவியசுத்தி, பூதசுத்தி, மந்திரசுத்தி என்பன
பஞ்சஞானன்புத்தர்
பஞ்சடைதல்பசி முதலியவற்றால் பார்வை மயங்குதல்
பஞ்சணைபஞ்சால் செய்தல மெத்தை
பஞ்சணை பஞ்சு மெத்தை
பஞ்சதசம்பதினைந்து
பன்னிரண்டாம் நாள் இறந்தவர்பொருட்டுச் செய்யும் சடங்கு
பஞ்ச பூதங்களும் பிரிதலாகிய இறப்பு
பஞ்சத்துவம்பதினைந்து
பன்னிரண்டாம் நாள் இறந்தவர்பொருட்டுச் செய்யும் சடங்கு
பஞ்ச பூதங்களும் பிரிதலாகிய இறப்பு
பஞ்சதருசந்தானம், தேவதாரம், கற்பகம், மந்தாரம், பாரிசாதம் என்னும் ஐவகைத் தெய்வமரங்கள்
பஞ்சதன்மாத்திரைஐம்பெரும் பூதங்களின் நுண் நிலைகளாகிய ஐந்து தத்துவங்கள்
பஞ்சதாரைகுதிரையின் ஐவகை நடையான மயில்நடை, மல்லநடை, குரக்குநடை, ஏறுநடை, புலிநடை என்பன
பஞ்சதாளம்சிவபிரானது ஐந்து முகத்தினின்றும் உதித்ததாகச் சொல்லப்படும் சச்சற்புடம், சாசற்புடம், சட்பிதா புத்திரகம், சம்பத்து வேட்டம், உற்கடிதம் என்னும் ஐந்துவகைத் தாளங்கள
பஞ்சதிரவியம்பசுவினின்றுண்டாகும் பால், தயிர், நெய், மூத்திரம், சாணம் என்பவற்றின் கலப்பு
பஞ்சதிராவிடம்விந்தியத்திற்குத் தெற்கேயுள்ள திராவிடம், ஆந்திரம், கன்னடம், மகாராட்டிரம், கூர்ச்சரம் என்னும் ஐந்து திராவிட நாடுகள்
பஞ்சதுகுயில்
பஞ்சதுகுயில்
நேரம்
பஞ்சதுட்டன்கொலை, களவு, பொய், கள்ளுண்ணல், குருநிந்தை என்னும் ஐவகைக் கொடுஞ்செயல்களைச் செய்வோன்
பஞ்சதுந்துபிதோற்கருவி, துளைக்கருவி, நரப்புக்கருவி, கஞ்சக்கருவி, மிடற்றுக்கருவி என்னும் ஐவகை இசைக்கருவிகள்
பஞ்சதூபம்அகில், சாம்பிராணி, குந்துருக்கம், குக்குலு, சூடன் என்னும் ஐவகையான புகைத்தற்குரிய மணப்பொருள்கள்
பஞ்சதைஐம்பூதம்
இறப்பு
பஞ்சநகம்ஆமை
யானை
புலி
பஞ்சநகிஉடும்பு
பஞ்சநதம்ஐயாறு
திருவையாறு என்னும் தலம்
பஞ்சநதிஐயாறு
திருவையாறு என்னும் தலம்
பஞ்சநதீஸ்வரர்ஐயாற்றார்
பஞ்சப் படி அகவிலைப் படி
பஞ்சப் பாட்டுஇல்லாமையைப் பற்றிப் புலம்புதல் : வசதி குறைவு குறித்து வருந்துதல்
பஞ்சபட்சிகுறியறிதற்கு உரியனவும் அ. இ. உ, எ, ஒ என்னும் எழுத்தால் முறையே குறிக்கப்படுவனவுமான வல்லூறு, மயில், ஆந்தை, காகம், கோழி ஆகிய ஐந்து புட்கள்
பஞ்சபட்சிகளின் ஒலியைக்கொண்டு குறி சொல்லும் நூல்
பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம் வல்லூறு, ஆந்தை, காகம், கோழி, மயில் ஆகிய பறவைகள் எழுப்பும் ஒலிகளை வைத்துப் பலன் சொல்லும் சோதிட முறை
பஞ்சப்படிஅகவிலைப்படி
பஞ்சப்பாட்டுஓயாது தனது ஏழைமையைக் கூறுங் கூற்று
பஞ்சப்பிரமம்ஈசானம், தற்புருடம், அகோரம், வாமதேவம், சத்தியோசாதம் என்ற சிவனின் ஐம்முகங்கள்
சிவபிரானின் ஐந்து திருமுகம் பற்றிய மந்திரங்கள்
நூற்றெட்டு உபநிடதங்களுள் ஒன்று
பஞ்சப்பொழுதுபஞ்சகாலம், சிறுபொருளும் பெருவிலை விற்கும் காலம்
பஞ்சபல்லவம்பூசனைக்குரிய ஆத்தி, மா, முட்கிளுவை, முல்லை, வில்வம் என்னும் ஐந்தன் தளிர்கள்
பஞ்சபாணம்முல்லைமலர், அசோகமலர், தாமரைமலர், மாம்பூ, குவளைமலர் என்னு மன்மதனுக்குரிய ஐந்து அம்புகள்
பஞ்சபாணன்ஐங்கணையோனான மன்மதன்
பஞ்சபாணிபார்வதி
பஞ்சபாதகம்கொலை, களவு, பொய், கட்குடித்தல், குருநிந்தை என்னும் ஐந்துவகைக் கொடுஞ்செயல்கள்
பஞ்சபூதம்ஐம்பூதங்களான நிலம், நீர், தீ, வளி, வான் என்பன
பஞ்சபூதம் நிலம், நீர், காற்று, வானம், தீ ஆகிய ஐந்து இயற்கைச் சக்திகள்
பஞ்சம்சிறுவிலைக் காலம்
ஐந்து
பஞ்சம் உணவு கிடைக்காத நிலை
பஞ்சமகதிவீடுபேறு
பஞ்சமம்ஏழுவகைச் சுரங்களுள் ஐந்தாவது
அழகு
குறிஞ்சி அல்லது பாலைப்பண்வகை
திறமை
பஞ்சமர்நளவர்
பஞ்சமலம்ஆணவம், கன்மம், மாயை, மாயேயம், திரோதனம் என்னும் ஐவகை மலங்கள்
பஞ்சம்ஹிஸ்ஸாஐந்திலொருபகுதி
பஞ்சமா பாதகம்பொய்
கொலை
களவு
கள்ளுண்ணல்
குரு நிந்தை
பஞ்சமாசத்தக்கருவிதோற்கருவி, துளைக்கருவி, நரப்புக்கருவி, கஞ்சக்கருவி, மிடற்றுக்கருவி என்னும் ஐவகை இசைக்கருவிகள்
பஞ்சமாபாதகம்கொலை, களவு, பொய், கட்குடித்தல், குருநிந்தை என்னும் ஐந்துவகைக் கொடுஞ்செயல்கள்
பஞ்சமாபாதகன்கொலை, களவு, பொய், கள்ளுண்ணல், குருநிந்தை என்னும் ஐவகைக் கொடுஞ்செயல்களைச் செய்வோன்
பஞ்சமிஐந்தாந் திதி
ஐந்தாம் வேற்றுமை
பார்வதி
இருபத்தேழு நட்சத்திரங்களுள் இறுதி ஐந்து நட்சத்திரங்கள்
பஞ்சமுகன்சிவன்
சிங்கம்
பஞ்சமூர்த்திசிவபிரானுக்குரிய சதாசிவன், மகேசுவரன், உருத்திரன், திருமால், பிரமன் என்னும் ஐந்து மூர்த்தங்கள்
விநாயகன், முருகன், சிவன், உமை, சண்டேசுவரன் என்னும் ஐவகைக் கடவுளர்
பஞ்சமூலம்சிறுபஞ்சமூலம், பெரும்பஞ்சமூலம் என்னும் ஐவகை வேர்கள்
பஞ்சரம்பறவைக்கூடு
மட்பாண்டஞ் செய்யுமிடம்
இடம்
கோயிற்கருவறையின் ஒரு பகுதி
செருந்திமரம்
கழுகு
உடம்பு
பஞ்சரித்தல்தொந்தரவுபடுத்துதல்
கொஞ்சிப் பேசுதல்
விரிவாய்ப் பேசல்
பஞ்சலக்கணம்எழுத்து, சொல், பொருள், யாப்பு, அணி என்னும் ஐவகைத் தமிழ் இலக்கணம்
பஞ்சலட்சணம்எழுத்து, சொல், பொருள், யாப்பு, அணி என்னும் ஐவகைத் தமிழ் இலக்கணம்
பஞ்சலிங்கம்பிருதிவிலிங்கம் (காஞ்சி, ஆரூர்), அப்புலிங்கம் (திருவானைக்கா), தேயுலிங்கம் (திருவண்ணாமலை), வாயுலிங்கம் (சீகாளத்தி), ஆகாயலிங்கம் (சிதம்பரம்) என்னும் சிவனின் ஐவகை இலிங்கங்கள்
பஞ்சலித்தல்மனந்தடுமாறுதல்
பஞ்சலிப்புபஞ்சத்தின் வருத்தம்
எளிமை கூறல்
பஞ்சலோகம்பொன், ஈயம், வெள்ளி, செம்பு, இரும்பு என்னும் ஐந்து உலோகம்
ஐவகை உலோகக்கலப்பு
பஞ்சலோகம் தங்கம், இரும்பு, செம்பு, ஈயம், வெள்ளி ஆகிய ஐந்து உலோகங்களின் கலவை
பஞ்சலோபிமிக உலுத்தன்
பஞ்சவடம்பூணூல்
பஞ்சவடிமயிர்க்கயிற்றால் ஆகிய பூணூல்
கோதாவரிக் கரையிலுள்ள ஒரு புண்ணியத்தலம்
பஞ்சவத்திரம்அகன்ற முகமுடைய சிங்கம்
பஞ்சவத்திரன்ஐம்முகனான சிவன்
பஞ்சவமுதுஐந்தமுதமான சருக்கரை, நெய், தேன், வாழைப்பழம், திராட்சை என்னும் இனிய பண்டங்களின் கூட்டுக்கலவை
பஞ்சவர்பாண்டியர்
பாண்டுமன்னன் புதல்வர்களான தருமன், வீமன், அருச்சுனன், நகுலன், சகாதேவன், ஐவகைச் சோதிகள்
பஞ்சவர்ணக்கிளிஐவண்ணமுடைய கிளிவகை
பஞ்சவர்ணக்கிளி உருவத்தில் சற்றுப் பெரிதாகவும் பல வண்ணம் உடையதாகவும் உள்ள கிளி
பஞ்சவர்ணம்கருமை, செம்மை, பசுமை, மஞ்சள், வெண்மை என்னும் ஐந்து நிறம்
பஞ்சவன்பாண்டியன்
பஞ்சவன்னக்களிஐந்து வண்ணமுடைய கிளி
பஞ்சவன்னம்கருமை, செம்மை, பசுமை, மஞ்சள், வெண்மை என்னும் ஐந்து நிறம்
பஞ்சவாசம்இலவங்கம்
ஏலம்
கருப்பூரம்
சாதிக்காய்
சுக்கு
பஞ்சவாசம்ஐந்து மணப்பொருள்களான ஏலம், தக்கோலம், இலவங்கம், சாதிக்காய், கருப்பூரம்
பஞ்சவாதனம்அனந்தாசனம், கூர்மாசனம், சிங்காசனம், பதுமாசனம், யோகாசனம் என்னும் ஐவகையான இருக்கைநிலைகள்
பஞ்சறைதளிர்நிலை
பஞ்சறைக்கிழவன்தளர்ந்த கிழவன்
பஞ்சனம்அழிவு
பஞ்சனிசொக்கட்டான்மனை
பஞ்சாக்கரம்ஐந்தெழுத்து மறை
பஞ்சாக்கினிஇராகம், காமம், வெகுளி, சடம், தீபனம் என்னும் ஐவகை உடற்றீ
தவசி நிற்பதற்கு நாற்றிசைக்கு நான்கு திக்குண்டமும் மேலே சூரியனுமாகிய ஐவகை அக்கினி
ஐவகை மருந்துச்சரக்கு
பஞ்சாங்கம்திதி, வாரம், நட்சத்திரம், யோகம், கரணம் எனும் ஐந்து உறுப்புகளைக் கொண்ட நூல்
காலக்குறிப்பு நூல்
ஆமை
குதிரை
சாதகம்
புரோகிதத்துக்கு விடப்படும் மானியம்
புரோகிதத்தொழில்
கொலைப்பாவத்துக்குரிய ஐந்து உறுப்புகள்
பஞ்சாங்கம் (ஜாதகம் கணிப்பதற்கும் நல்ல நேரம் பார்ப்பதற்கும் பயன்படுத்தும்) ஜோதிட முறைப்படி குறிப்பிட்ட ஆண்டுக்கு உரிய நாள், நட்சத்திரம், திதி, கிரகநிலை முதலியவை குறித்த விபரங்கள் அடங்கிய நூல்
பஞ்சாங்குலம்ஆமணக்கஞ்செடி
பஞ்சாட்சரக்காவடிதிருநீற்றுக்காவடி
பஞ்சாட்சரம்நமசிவாய என்னும் ஐந்தெழுத்துகளாலான சிவபிரானை அதிதெய்வமாகக் கொண்ட மந்திரம்
திருநீறு
பஞ்சாடுதல்கண் பஞ்சடைதல்
பஞ்சாமிர்தம்ஐந்தமுதமான சருக்கரை, நெய், தேன், வாழைப்பழம், திராட்சை என்னும் இனிய பண்டங்களின் கூட்டுக்கலவை
பஞ்சாமிர்தம் (இறைவனுக்கு அபிஷேகம் செய்து பக்தர்களுக்குப் பிரசாதமாக வழங்கப்படும்) வாழைப்பழம், தேன், நெய், சர்க்கரை, திராட்சை முதலியவற்றைச் சேர்த்துச் செய்த இனிப்புச் சுவை மிகுந்த கலவை
பஞ்சாமிலம்இலந்தை, புளியாரை, நெல்லி, எலுமிச்சை, மாதுளை என்னும் ஐவகைப் புளிப்புள்ள மரங்கள்
பஞ்சாய்கோரைவகை
தூபக்கால்
பஞ்சாய்க்கோதைபஞ்சாய்க்கோரையாற் செய்த பாவை
பஞ்சாயத்தார்நியாய சங்கத்தார்
பஞ்சாயத்துஊராட்சி
பஞ்சாயத்துஐவர் கூடிய நியாய சபை
வழக்கு விசாரணை
பஞ்சாயத்து கிராமங்களில் உருவாகும் பிரச்சினைகளை ஊர் வழக்கம், மனசாட்சி அடிப்படையில் தீர்த்துவைக்கும் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்ட ஊர்ப் பெரியவர்களின் குழு
பஞ்சாயத்து யூனியன் ஊராட்சி ஒன்றியம்
பஞ்சாய்ப்பறத்தல்விரைவாய் நடத்தல்
நிலை குலைந்திருத்தல்
பஞ்சாய்ப்பாவைபஞ்சாய்க்கோரையாற் செய்த பாவை
பஞ்சாயம்ஐந்து பேர் கூடிய நியாய சங்கம்
கோரைவகை
பஞ்சாயுதபாணிஐம்படைக் கையனான திருமால்
பஞ்சாயுதம்திருமால் தரிக்கும் ஐம்படைகளான சக்கரம், வில், வாள், தண்டு, சங்கம், இவை முறையே சுதரிசனம், சார்ங்கம், நாந்தகம், கௌமோதகி, பாஞ்சசான்னியம் எனப் பெயர் பெறும்
காண்க : ஐம்படைத்தாலி
பஞ்சாயுதன்ஐம்படைக் கையனான திருமால்
பஞ்சார்த்தல்பஞ்சடைதல்
பஞ்சாரம்ஐந்து சரம்கொண்ட கழுத்தணி
குதிரை, எருது இவற்றின் வயது
ஆடையில் பஞ்சு எழும்பியுள்ள நிலை
பறவை அடைக்கும் கூடு
பஞ்சாலைபஞ்சு அரைக்கும் ஆலை
பஞ்சாலை பஞ்சில் உள்ள தூசு, கொட்டை போன்றவற்றை நீக்கிச் சுத்தப்படுத்துவதற்கான தொழிற்சாலை
பஞ்சாவமுதம்ஐந்தமுதமான சருக்கரை, நெய், தேன், வாழைப்பழம், திராட்சை என்னும் இனிய பண்டங்களின் கூட்டுக்கலவை
பஞ்சான்பச்சைக்குழந்தை
செடிவகை
மீன்வகை
பஞ்சான்மாஅந்தர ஆன்மா, சீவான்மா, தத்துவ ஆன்மா, பூத ஆன்மா, மந்திர ஆன்மா என்பன
பஞ்சானனம்ஐம்முகமுடைய சிங்கம்
பஞ்சானனன்ஐம்முகத்தோனான சிவன்
பஞ்சானுங்குஞ்சும்குழந்தைகுட்டிகள்
பஞ்சிபஞ்சு
பஞ்சணை
வெண்துகில்
காண்க : இலவு
செவ்வரக்கு
சடைந்தது
பெருந்தூறு
வருத்தம்
சோம்பல்
பஞ்சாங்கம்
பஞ்சிகம்தாளிக்கொடி
பஞ்சிகைகணக்கு
பஞ்சாங்கம்
உரைநூல்
பஞ்சிதம்விண்மீன்
பஞ்சிநாண்பூணூல்
பஞ்சியடர்கொட்டிய பஞ்சு
பஞ்சியூட்டுதல்மகளிர் பாதங்களில் செம்பஞ்சுக் குழம்பு பூசுதல்
பஞ்சீகரணம்ஐம்பூதக் கூறுகளின் சேர்க்கை
பஞ்சுபருத்தி
சீலை
பருத்திச்செடி
செவ்வரக்குச் சாயமிட்ட பஞ்சு
விளக்குத் திரி
கவறாட்டத்தில் வழங்கும் குழூஉக்குறி
பஞ்சு (பருத்திச் செடியிலிருந்து அல்லது இலவ மரத்தின் காயிலிருந்து கிடைக்கும்) நுண்ணிய இழைகளாலான, திரவத்தை உறிஞ்சக் கூடிய, எளிதில் தீப்பற்றக் கூடிய, கனமற்ற வெண்ணிறப் பொருள்
பஞ்சு மிட்டாய் குச்சியில் பந்து போல் சுற்றியிருக்கும், வண்ணப் பஞ்சு போன்ற, சீனிப் பாகினால் ஆன தின்பண்டம்
பஞ்சுகொட்டிபஞ்சு அடிப்பவன்
பஞ்சுத்துய்பன்னிய பஞ்சுநுனி
பஞ்சுப்பொதிபஞ்சடைத்த மூட்டை
பஞ்சுரம்குறிஞ்சி அல்லது பாலை யாழ்த்திறத்துள் ஒன்று
பஞ்சூகம்பெருமை
பஞ்சேந்திரியம்மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி என்னும் ஐம்பொறிகள்
பஞ்சைபஞ்சம்
வறுமை
ஏழை
வலுவில்லான்
சிறுமைத்தனம் உள்ளவர்
பஞ்சை ஏழை
பஞ்சைக்கோலம்வறுமைவேடம்
பஞ்சைத்தனம்இவறல்
வறுமை
பஞ்சைமயிர்மெல்லிய அல்லது புன்மயிர்
பஞ்சையன்வறிஞன்
பஞ்ஞிலம்மக்கள்தொகுதி
படஒரு உவமவுருபு. மலைபட வரிந்து (சிவக. 56)
பட்-என்று எதிர்பார்க்காத முறையில் அல்லது வேகத்தில்
படக்குப்படக்கெனல்அச்சக்குறிப்பு
நாடி முதலியன அடித்தற்குறிப்பு
படகம்கவரிமா
திரைச்சீலை
பரண்
அகமுழவுகளுள் ஒன்று
சிறுபறை
போர்ப்பறை
கலகம்
கோல்
காண்க : விட்டுணுக்கரந்தை
கூடாரம்
நிலவளவு
சிறுபூடுவகை
படகாரன்ஓவியன்
நெய்வோன்
படகுசிற்றோடம்
தோணி
படகு துடுப்பால் அல்லது இயந்திர விசையால் இயக்கப்பட்டு நீரில் செல்லும் போக்குவரத்துச் சாதனம்
படகுடிகூடாரம்
படகுவலித்தல்படகைச் செலுத்துதல்
பட்கைபாம்பின் மேல்வாய் நச்சுப்பல்
படகோட்டிபடகைச் செலுத்துபவன்
படங்கம்கூடாரம்
சண்பகமரம்
படங்கன்கடல்மீன்வகை
படங்கான்கடல்மீன்வகை
படங்குகூடாரம்
மேற்கட்டி
ஆடை
இடுதிரை
பெருங்கொடி
மெய்போற் பேசுகை
சாம்பிராணிப்பதங்கம்
அடிப்பாகம்
பெருவரிச்சல்
பாதத்தின் உட்பகுதி
படங்கு தார்ப்பாய்
படங்குந்திநிற்றல்முன்காலை ஊன்றி நிற்றல்
படங்குந்திவீடுகூடாரம்
பட்சகாதவாதம்பட்சவாதம். (சீவரட்.)
படச்சுருள் புகைப்படத்தையோ திரைப்படத்தையோ பதிவுசெய்வதற்கான, ரசாயனப் பூச்சு கொண்ட பட்டை வடிவச் சுருள்
பட்சணம்சிற்றுண்டி
பட்சணம்சிற்றுண்டி
உண்கை
விலங்கின் உணவு
பட்சணம் (சில நாட்கள் வைத்துக்கொள்ளக் கூடிய) இனிப்பும் காரத் தின்பண்டங்களும்
பட்சணிஉண்போன்
பெருந்தீனிக்காரன்
பட்சணைசிற்றுண்டி
உண்கை
விலங்கின் உணவு
பட்சத்தில்ஆயின். அவன் வரும் பட்சத்தில் நான் போவேன்
பட்சதாபம்இரக்கம்
பட்சபாதம்வேண்டியவர் வேண்டாதவர் என்னும் கருத்து
பட்சபாதம்ஒருதலைச்சார்பு
கைகால்களை வலியற்றதாகச் செய்யும் நோய்
பட்சபாதம் பாரபட்சம்
பட்சம்அன்பு
கட்சி
சிறகு
பதினைந்து நாள் கொண்டது
கோட்பாடு
பட்சாந்தரம்கொள்ளப்பட்ட கொள்கையினின்று வேறுபட்ட கொள்கை
பட்சிபறவை
பட்சிபறவை
குதிரை
பட்சித்தல்உண்ணுதல்
கவர்தல்
அழித்தல்
பட்சியம்பணியாரம்
பட்சிராசன்பறவைகளுக்கு அரசனான கருடன்
பட்டகசாலைகூடம்
மனையில் உண்ணுமிடம்
பட்டகம்புழுக்கொல்லிப் பூண்டு
பட்டங்கட்டுதல்பட்டப்பெயர் சூட்டுதல்
அரசு முதலிய பதவி அளித்தல்
திருமணத்தில் மணமக்கள் நெற்றியில் பொற்பட்டங் கட்டுதல்
பட்டடைஅடைகல்
கொல்லன்களரி
குவியல்
தானியவுறை
தோணிதாங்கி
தலையணையாக உதவும் மணை
உட்காரும் பலகை
அதிர்வேட்டுக் குழாய்கள் பதித்த கட்டை
நரம்புகளின் இளியிசை
இறைப்புப் பாசனத்தால் விளையும் கழனி
கழுத்தணி
பட்டடைக்கழனிதண்ணீர் இறைத்துப் பயிரிடுங் கழனி
பட்டடைமரம்இறைச்சிவைத்துக் கொத்தும் மரம்
பட்டடையார்கடையின் முதலாளி
மேற்பார்ப்போர்
பட்டணப் பிரவேசம்மடாதிபதி
குரு பூசை முடிந்ததும் நகரை வலம் வருதல்
பட்டணப் பிரவேசம் (கொண்டாடும் நோக்கத்தோடு மதத்தலைவர், மணமகன் போன்றோரை வரவேற்று) நகர வீதியில் அழைத்து வரும் சடங்கு
பட்டணப்பிரவேசம்ஊர்வலம்
பட்டணம்பெருநகரம்
பேரூர்
பட்டணம் (பொதுவாக) நகரம்(குறிப்பாக) சென்னை நகரம்
பட்டணம்படி இரண்டு லிட்டர் அளவு கொண்ட படி
பட்டணவன்நெசவுச்சாதிவகை
பட்டணவனால் நெய்யப்பட்ட ஆடை
வலைஞர் சாதி
பட்டணைபட்டுப்படுக்கை
பட்டத்தரசிதலைமையரசி
பட்டத்தரசி அரசனின் மனைவி
பட்டத்தியானைஅரச சின்னங்களுடையதும் அரசன் ஏறுவதற்கு உதவுவதுமான யானை
பட்டத்து இளவரசன் அரசனுக்குப் பிறகு முடிசூட்டிக்கொள்ளும் உரிமை படைத்த இளவரசன்
பட்டத்து யானை அரசச் சின்னங்களைத் தாங்கியதும் அரசர் பவனி வருவதற்கு உரியதுமான யானை
பட்டத்துத்தேவிதலைமையரசி
பட்டதாரிசிறப்புப்பட்டம் பெற்றவன்
பகட்டுக்காரன்
பட்டதாரி (பல்கலைக்கழக) பட்டம் பெற்றவர்
பட்டந்தரித்தல்முடிசூடுதல்
சிறப்புப்பெயர் சூடுதல்
பட்டப்பகல்நடுப்பகல்
பட்டப்பகல் நல்ல வெளிச்சம் இருக்கிற பகல் நேரம்
பட்டப்பெயர்புனைப்பெயர்
பட்டப்பெயர்சிறப்புப்பெயர்
புனைந்து வழங்கும் பெயர்
பட்டபாடுஅனுபவித்த துன்பம்
பட்டம்பருவம்
வாள்
ஆயுதவகை
நீர்நிலை
வழி
நாற்றங்காற்பகுதி
விலங்கு துயிலிடம்
படகுவகை
கவரிமா
சிறப்புக்கு அறிகுறியாக நெற்றியிலணியும் பொற்றகடு
மாதர் நுதலணி
பட்டப்பெயர்
ஆட்சி
சட்டங்களை இணைக்க உதவும் தகடு
காற்றாடி
சீலை
பெருங்கொடி
உயர்பதவி
பொன்
பறைவகை
பலபண்டம்
பட்டம்2(காற்றில் பறக்க விடப்படும்) காற்றாடி
பட்டம்3பயிரிடுவதற்கான பருவம்
பட்டமரம்உலர்ந்துபோன மரம்
பட்டமளிப்பு விழா (பல்கலைக்கழகத்தில்) பட்டம் பெற்றவருக்கு அதிகாரபூர்வமாகப் பட்டத்திற்கு உரிய சான்றிதழை வழங்கும் விழா
பட்டயம்வாள்
தாமிரசாசனம்
பட்டா
பட்டயம் (முற்காலத்தில்) அரசனால் வழங்கப்பட்ட நிலம்குறித்த அதிகாரபூர்வமான தகவல் அல்லது அரசனுடைய வெற்றி போன்ற வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த செய்தி பொறிக்கப்பட்ட செப்புத்தகடு
பட்டர்திருமால் கோயிலில் பூசை செய்பவர்
பட்டர் திருமாலுக்கு வைணவ ஆகமப்படி பூஜை செய்யும் தகுதி உடையவர்
பட்டர்பிரான்பெரியாழ்வார்
பட்டவர்த்தனம்அரசயானை
குதிரைச் சாதி
பார்ப்பனருள் ஒரு சாரார் இடும் நெற்றிக்குறி
மறைவின்றிப் பேசுபவர்
பட்டவர்த்தனமாக/பட்டவர்த்தனமான (எந்த வித ஒளிவுமறைவுமின்றி) வெளிப்படையாக/வெளிப்படையான
பட்டவர்த்தனர்பட்டந்தரித்த சிற்றரசர்
பட்டவருத்தனம்அரசயானை
குதிரைச் சாதி
பார்ப்பனருள் ஒரு சாரார் இடும் நெற்றிக்குறி
மறைவின்றிப் பேசுபவர்
பட்டவருத்தனர்பட்டந்தரித்த சிற்றரசர்
பட்டறிவுநுகர்ச்சி, அனுபவம்
பட்டறிவு நேரடி அனுபவத்தின்மூலம் பெறும் அறிவு
பட்டறைதொழிற்சாலை
அடைகல்
தோணிதாங்கி
தலையணையாக உதவும் மணை
அதிர்வேட்டுக் குழாய்கள் பதிக்கப்பட்ட கட்டை
வீட்டின் உத்திரம்
வீட்டின் தளத்திலிருந்து எழுப்பவேண்டும் அளவில் எழுப்பிய சுவர்
மக்கள் கூட்டம்
தொழிலாளர் சமுதாயம்
பட்டறை1தச்சு வேலை போன்றவை நடைபெறும் இடம்
பட்டறை2(நெல்லைச் சேமித்து வைப்பதற்கான) சாக்கு அல்லது வைக்கோலால் ஆன அமைப்பு
பட்டறைக்கேணிபாசனத்துக்குப் பயன்படும் கிணறு
பட்டறைநிலம்கிணற்றுப் பாசனமுள்ள நன்செய் நிலம்
பட்டன்புலவன்
கோயில் அருச்சகன்
பெரியாழ்வார்
சுவாமி
உண்மை பேசுபவன்
பட்டாவாள்
உரிமையாவணம்
இரும்புப்பட்டம்
பட்டா குறிப்பிட்ட எண்ணுள்ள நிலம், வீட்டு மனை முதலியவற்றுக்கு வரி செலுத்த வேண்டிய உடமையாளர் யார் என்பதைக் காட்டும் ஆவணம்
பட்டாக்கத்திவாள்
பட்டாக்கத்தி பட்டையான பரப்புடைய வாள்
பட்டாங்குஉண்மை
உள்ள நிலைமை
சாத்திரம்
மெய்போல் பேசும் கேலிப்பேச்சு முதலியன
சித்திரவேலை யமைந்த சேலை
பட்டாசாரியன்புலவன்
கோயில் அருச்சகன்
ஒரு சமய ஆசிரியன்
பட்டாசுசீனவெடி
பட்டாசு நெருப்பு வைத்ததும் பூப்பூவாகத் தெறிக்கும் அல்லது சத்தத்துடன் வெடிக்கும் வகையில் ரசாயனத் தூள் அடைக்கப்பட்டுத் தயாரிக்கப்படும் பொருள்
பட்டாடைபட்டுச்சீலை
பட்டாணிஉருதுமொழி பேசும் முகம்மதிய சாதி
கடலைக்கொடிவகை
கொண்டியாணி வகை
பட்டாணி காயவைத்து உப்பும் மஞ்சள் பொடியும் தூவி வறுக்கப்பட்ட உருண்டையான பயறு
பட்டாதாரர்நிலவுரிமையாளர்
பட்டாதாரர் (நிலம், மனை முதலியவற்றுக்கு அளிக்கப்பட்ட) பட்டாவின் உரிமையாளர்
பட்டாதாரன்பட்டாவுடம்படிக்கை பெற்றவன்
பட்டாபிஷேகம்முடிசூட்டு விழா
பட்டாபிஷேகம் ஒரு நாட்டின் அரசராக அல்லது அரசியாக முடிசூடும் சடங்கு
பட்டாமணியம்கிராம அதிகாரி
பட்டாமணியம் வருவாய்த் துறை அதிகாரிகளால் முன்பு நில வரி போன்ற வரிகளை வசூலிக்க நியமிக்கப்பட்டிருந்த கிராம அதிகாரி
பட்டாம்பூச்சி அழகான, விதவிதமான வண்ணத்தில் இறக்கைகளை உடைய ஒரு வகைப் பூச்சி
பட்டாரகன்கடவுள்
அருகபதவி பெற்றோன்
குருதேவன்
பட்டாளம்500 முதல் 1000வரை காலாள்கள் கொண்ட படை
பட்டாளம் ராணுவம்
பட்டிதிருட்டு ஆடு
மாடுகளை அடைத்து வைக்கும் கூடம் : வெற்றிலைப் பாக்கு கட்டி வைக்கப்பட்ட சுருள்
பட்டிபசுக்கொட்டில்
ஆட்டுக்கிடை
நில வளவுவகை
கொண்டித்தொழு
சிற்றூர்
இடம்
காவலில்லாதவர்
களவு
பட்டிமாடு
விபசாரி
நாய்
பலகறை
மகன்
தெப்பம்
சீலை
புண்கட்டுஞ் சீலை
மடிப்புத் தையல்
விக்கரமாதித்தன் மந்திரி
அட்டவணை
பாக்குவெற்றிலைச்சுருள்
பூச்செடிவகை
பட்டி தொட்டிசிறு கிராமமும் அதனையொட்டிய பகுதியும்
பட்டி பார் (வர்ணம் பூசுதல் முதலிய பூச்சு வேலையைத் துவங்கும் முன்) ஒரு பரப்பைச் சமப்படுத்தும் பொருட்டு மெழுகு போன்ற பொருளைப் பூசுதல்
பட்டி1சிற்றூர்
பட்டி2(கிராமத்தில்) பிறர் நிலத்தில் பயிர்களை மேயும் ஆடு, மாடு ஆகியவற்றை (உரிமையாளர் வந்து மீட்டுச் செல்லும்வரை) அடைத்து வைக்கும் இடம்
பட்டி3(சட்டை, பாவாடை முதலிய உடைகளில்) விளிம்பை மடித்துத் தைக்கும் பகுதி
பட்டிக்கடாபொலிஎருது, பொலிகாளை
பட்டிக்காட்டான் நகர்ப்புற நாகரிகம் அறியாத கிராமவாசி
பட்டிக்காடுவசதியற்ற சிறு கிராமம்
பட்டிக்காடு நகரத்து வசதிகள் சிறிதளவுகூட இல்லாத கிராமம்
பட்டிகன்திருடன்
பட்டிகைஅரைக்கச்சை
மேகலை
முலைக்கச்சு
தெப்பம்
தோணி
ஏடு
அரசபத்திரம்
சீலை
தோளிலிடும் யோகபட்டி
சுவர்த்தலத்தின் சித்திரக்கம்பி
சீந்திற்கொடி
காண்க : செவ்வந்தி
தாழை
பட்டிகைச்சூட்டுமேகலை
பட்டிடைஒரு பூச்செடிவகை
பட்டிணிஉணவுகொள்ளாமை
பட்டிதொட்டி கிராமமும் அதைவிடச் சிறிய ஊரும்
பட்டிநியமம்கல்விமண்டபம்
ஓலக்க மண்டபம்
சொற்பொழிவு நிகழ்த்தும் அரங்கம்
சொற்போர் நடக்கும் இடம்
பட்டிப்பொங்கல்மாட்டு மந்தையிலிடும் பொங்கல்
பட்டிபுத்திரன்பண்டைக்காலத்தில் இளைஞர் விளையாட்டில் இட்டு வழங்கிய பெயர்
பட்டிபெயர்த்தல்கால்நடையைப் புறம்பே செலுத்துதல்
பட்டிபோதல்கால்நடை முதலியன பயிரை அழித்தல்
கண்டபடி திரிதல்
விபசாரம் செய்தல்
பட்டிமண்டபம்கல்விமண்டபம்
ஓலக்க மண்டபம்
சொற்பொழிவு நிகழ்த்தும் அரங்கம்
சொற்போர் நடக்கும் இடம்
பட்டிமம்கல்விபயிலும் இடம்
பட்டிமரம்கள்ளமாட்டின் கழுத்திற் கட்டும் மரம்
பட்டிமன்றம் அணியினராகப் பிரிந்து கொடுக்கப்பட்ட தலைப்புப் பொருளை ஆதரித்தும் எதிர்த்தும் பேசும் மேடை விவாத நிகழ்ச்சி
பட்டிமாடுகொண்டிமாடு, ஊர்சுற்றும் மாடு
பட்டிமுறித்தல்கட்டுக்கடந்து போதல்
கூட்டத்தை நீக்குதல்
பட்டிமேய்தல்கால்நடை முதலியன பயிரை அழித்தல்
பட்டிபோதல்
கண்டபடி திரிதல்
பட்டிமைவஞ்சனை
களவிற்போகுந் தன்மை
பட்டியடித்தல்விபசாரஞ்செய்தல்
பட்டியல்விபரங்களை ஏதேனும் ஓர் அடிப்படையில் ஒன்றன் கீழ் ஒன்றாகத் தரும் வரிசை முறை
பட்டியல்வரிச்சல்
தூணின்கீழ் வைக்குங் கல்
வணிகச்சரக்கின் விலையட்டவணை
பொருள்களின் அட்டவணை
பட்டியுரைவாய்காவாது சொல்லுஞ் சொல்
கொச்சைச் சொல்
பட்டிவாய்வாய்க்கு வந்தவாறு பேசுபவர்
பட்டினம்ஊர்
நெய்தல்நிலத்தூர்
காவிரிப்பூம்பட்டினம்
உடல்
பட்டினவன்பரவச்சாதியான்
பட்டினிஉண்ணாதிருத்தல்
அரசி
பார்ப்பனத்தி
பட்டினி (உணவு இல்லாமல் அல்லது உணவு உண்ணாமல்) பசியோடு இருக்கும் நிலை
பட்டினிகிடத்தல்உணவின்றி இருத்தல்
சாவீட்டில் உண்ணாதிருத்தல்
பட்டினிச்சாவு உணவு கிடைக்காததால் ஏற்படும் மரணம்
பட்டினிநோன்பிகள்சமணத்துறவியர்
பட்டினிப்பண்டம்சாவீட்டுக் கனுப்பும் உணவுப்பண்டம்
சாவீட்டில் உண்ணும் உணவு
பட்டினிபொறுத்தல்பசியால் வருந்துதல்
பட்டினிபோடு (உண்ணாமல், உணவு கொடுக்காமல்) பசியோடு இருக்கச்செய்தல்
பட்டினிபோடுதல்பிறரைப் பட்டினியாயிருக்கச் செய்தல்
பட்டினிவிடுதல்உண்ணாதிருத்தல்
பட்டுபட்டாடை
பட்டுப்பூச்சியால் உண்டாகும் நூல்
கோணிப்பட்டை
சிற்றூர்
இருந்தேத்தும் மாகதர்
கட்டியம்
கள்ளிவகை
பட்டு புழுவாக இருக்கும் பருவத்தில் உள்ள ஒரு வகைப் பூச்சியின் கூட்டிலிருந்து எடுக்கப்படுவதும் நூலாக ஆக்கி ஆடைகள் நெய்யப் பயன்படுவதுமான மெல்லிய இழை
பட்டு வாடாவிநியோகம்
பட்டுக்கஞ்சம்பட்டின் கற்றைத் தொங்கல்
பட்டுக்கரைஆடையில் பட்டாலியன்ற கரை
பட்டுத்தெளிதல்அனுபவத்தினால் அறிதல்
காண்க : பட்டுத்தேறுதல்
பட்டுத்தேறுதல்நோய் நீங்கி உடம்பு வலிமை பெறுதல்
அனுபவத்தால் மனவலி பெறுதல்
பட்டுப்புழு பட்டு இழையைத் தரும் வளர்ச்சிக் கட்டத்தில் உள்ள பூச்சியின் புழு
பட்டுப்பூச்சிபட்டுநூல் உண்டாக்கும் பூச்சி வகை
பட்டுப்பூச்சி பட்டு இழையைத் தரும் பூச்சி
பட்டுப்போதல்உலர்த்துபோதல். மரம் பட்டுப்போயிற்று
சாதல். போரிற்பலர் பட்டுப்போயினர்
பட்டுப்போதல்உலர்ந்துபோதல்
சாதல்
பட்டும் படாமலும்முழுமையாக ஈடுபடாத
பட்டும்படாமலும் (பேசுதல், நடந்துகொள்ளுதல் குறித்து வருகையில்) (எந்த ஒரு விஷயத்திலும் தன்னை) சம்பந்தப்படுத்திக்கொள்ளாமல்
பட்டுருவுதல்ஊடுருவுதல்
பட்டுவாடாசம்பளம் முதலியன கொடுத்தல்
பட்டுவாடா (சம்பளம், கடிதம், பொருள் போன்றவற்றை) உரியவர்களுக்கு வழங்குதல்
பட்டைமரத்தோல்
பட்டைமரத்தோல்
வாழைப்பட்டை
பொற்சரிகைப்பட்டி
கழுத்துப்பட்டை
பனம்பட்டை
போதிகை
மணியைத் துலக்கும் பட்டை
காண்க : பட்டைத்தையல்
பொடி மட்டை
அணிகலனின் ஓர் உறுப்பு
நீர் இறைக்குங் கூடை
காண்க : மரவுரி
தகடு
பனங்கை
பட்டைச்சோறு
பட்டை (-ஆக, -ஆன) (கோடு அல்லது கோடு போன்றவற்றைக் குறிக்கையில்) சற்று அகலமானது(கம்பி அல்லது கம்பி போன்றவற்றைக் குறிக்கையில்) சற்றுத் தட்டையானது
பட்டை சாதம்நைவேத்தியமாகப் படைக்கப்பட்டுப் பின்னர் வழங்கப்படும் சோறு
பட்டை நாமம்ஏமாற்றும் தன்மை
பட்டைக்கம்புசிலம்பம்
பழகுவோர் கைத்தடி
பட்டைக்காறைஒரு கழுத்தணிவகை
பட்டைகேசரிசூடன் உண்டாகும் மரம்
பட்டைச்சாதம்கடவுளுக்குப் படைக்கப்பட்ட சோற்றுக்கட்டி
பட்டைச்சாராயம்வெள்வேலம் பட்டையைக் காய்ச்சி இறக்கும் ஒரு பானவகை
காண்க : வெள்வேல்
பட்டைச்சாராயம் வேலம்பட்டை, சர்க்கரை, படிகாரம் முதலியவற்றைப் போட்டுத் தயாரிக்கும் நாட்டுச் சாராயம்
பட்டைசாதம் (கோயிலில் நைவேத்தியமாகப் படைக்கப்பட்டுப் பின் வழங்கப்படும்) கிண்ணத்தின்மூலமாகக் கட்டி போல ஆக்கப்பட்டிருக்கும் சோறு
பட்டைதட்டுதல்சோற்றைக் கிண்ணத்தில் அடக்கிக் கவிழ்த்து வில்லைச் சோறாகச் செய்தல்
பட்டைத்தையல்ஆடை முதலியனவற்றை மடித்துத் தைக்கும் தையல்
பட்டைதீட்டு (ஒளிரச்செய்யும் வகையில் வைரத்தின்) பக்கங்களை நுண்மையாக வெட்டுதல்
பட்டைதீர்தல்கண்ணம் முதலியவற்றால் பட்டை அடிக்கப்படுதல்
கெம்பு முதலியவற்றை வெட்டிப் பட்டையாக்குதல்
பட்டைநாமம்அகன்ற நாமம்
பட்டைப்பறிமீன்பிடிக்க இடும் கருவி
பட்டையடித்தல்சுண்ணாம்பு செம்மண்களால் பட்டையான நீண்ட கோடுகள் வரைதல்
அகலமாக்குதல்
காண்க : பட்டைதட்டுதல்
பட்டையம்வாள்
ஆவணம்
பட்டையுரித்தல்மரம் முதலியவற்றிலிருந்து மேற்பட்டையை நீக்குதல்
பட்டைவிட்டுப்போதல்வெயில் கடுமையாயிருத்தல்
விறகிலிருந்து பட்டை நெகிழ்தல்
பட்டொளி பட்டில் இருப்பது போன்ற மினுமினுப்பு
பட்டோலைஎழுதுதற்குச் செய்யப்பட்ட ஓலை
அரசர்விடுந் திருமுகம்
ஒருவர் சொல்ல எழுதிய ஓலை
பேரேட்டின் மொத்த வரவு செலவுக் குறிப்பு
அட்டவணை
மருத்துவரின் மருத்துவக்குறிப்பு
பட்டோலைகொள்ளுதல்பெரியோர் கூறியதை எழுதுதல்
படத்தொகுப்பு எடுக்கப்பட்ட காட்சிகளுள் தேவை இல்லாதவற்றை நீக்கித் தேவையானவற்றை வரிசைப்படி ஒழுங்குபடுத்தும் திரைப்படத் தயாரிப்பு முறை
படதீபம்ஒரு விளக்குவகை
படபடத்தல்பேச்சு முதலியவற்றில் விரைதல்
குளிர் முதலியவற்றால் நடுங்குதல்
கோபக்குறிப்பு
ஒலி உண்டாதல்
படபடப்புமனக்கிலேசம் : சஞ்சலம்
படபடப்புபேச்சு முதலியவற்றில் விரைவு
நடுக்கம்
படபடப்பு (இதயத்திலும் பிற உடலுறுப்புகளிலும்) இயல்பான நிலையில் இருக்க முடியாத அளவுக்கு ஏற்படும் துடிப்பு
படபடெனல்துடித்துப்பேசல், அசைதல், வெடித்தல், கடுமை, விரைவு, களைப்பு முதலிய குறிப்புகள்
படப்பம்மருங்கில் ஊர்சூழ்ந்த நகரம்
படப்பிடிப்பு கதையைத் திரைப்படமாகப் பதிவுசெய்தல்
படப்புபனங்கொட்டை சேகரித்து உலர்த்தும் கொல்லை
வைக்கோற்போர்
படப்பு (வைக்கோல்) போர்
படப்பைதோட்டப்பகுதி
புழைக்கடை
பக்கத்திலுள்ள இடம்
ஊர்ப்புறம்
நாடு
மருதநிலத்தூர்
பசுக்கொட்டில்
பனங்கொட்டை சேகரித்து உலர்த்தும் கொல்லை
படப்பொறிபாம்பின் படத்திலுள்ள புள்ளிகள்
துத்திச்செடி
பட்புகுணம்
படம்சீலை
சித்திரச்சீலை
திரைச்சீலை
சட்டை
போர்வை
ஓவியம் எழுதின படம்
பெருங்கொடி
விருதுக்கொடி
யானைமுகப்படாம்
பாம்பின் படம்
காற்றாடி
பாதத்தின் முற்பகுதி
உடல்
படம் எடு1புகைப்படமாக அல்லது திரைப்படமாகப் பதிவுசெய்தல்
படம் எடு2(நல்லபாம்பு சீறும்போது) தலையை உயர்த்திப் பட்டையாக விரித்தல்
படம் காட்டுபெரிது படுத்திக் கூறு
படம் பிடித்துக் காட்டுஉண்மையைத் தெளிவாகக் கூறு
படம்1தாள், துணி, படச்சுருள் போன்றவற்றில் வரைதல், அச்சடித்தல், ஒளியைப் பதிவுசெய்தல் முதலிய முறைகளில் உருவாக்கப்படுகிற உருவம் அல்லது வடிவம்
படம்காட்டு பயமுறுத்தும் அல்லது அசரவைக்கும் நோக்கத்தில் பெரிதுபடுத்துதல் அல்லது நடந்துகொள்ளுதல்
படமஞ்சரிஒரு பண்வகை
படம்பிடித்தல்ஒளியின் உதவியால் கருவி கொண்டு உருவத்தைப் பிடித்தல்
படம்பிடித்துக் காட்டு உண்மையில் உள்ளபடி காட்டுதல்
படம்புகுதல்சட்டையிடுதல்
படமரம்நெய்வார் கருவியுள் ஒன்று
படமரம் (தறியில்) நெய்த துணி சுற்றப்படும் உருளை
படமாக்கு திரைப்படமாகப் பதிவுசெய்தல்/திரைப்படம் தயாரித்தல்
படமாடம்கூடாரம்
படமாளிகைகூடாரம்
படமெடுத்தல்பாம்பு படத்தை விரித்து நிற்றல்
ஒளிப்படம் பிடித்தல்
படர்செல்லுகை
ஒழுக்கம்
வருத்தம்
நோய்
நினைவு
பகை
மேடு
துகிற்கொடி
படைவீரர்
எமதூதர்
ஏவல் செய்வோர்
இழிமக்கள்
தேமல்
தூறு
வழி
தறுகண்மை
படர்(வி) தொடர், படர்என் ஏவல்
படர் (செடி, கொடி முதலியவை) கிளைத்துப் பரவலாகுதல் அல்லது விரிதல்
படர்க்கைசொற்களுக்குரிய மூவிடங்களுள் தன்மை முன்னிலைகள் இல்லாத இடம்
படர்க்கை தானோ தன் முன் இருப்பவரோ அல்லாத பிறர் ஒருவர் அல்லது பிற ஒன்று
படர்கொடிநின்று வளராத படருங்கொடி
கொடிவகை
படர்ச்சிசெலவு
நல்லொழுக்கம்
கொடி ஓடுகை
விதி
பரந்த வடிவம்
பரவுதல்
படரடிசிதறவடிக்கை
படர்தல்ஓடுதல்
கிளைத்தோடுதல்
பரவுதல்
பெருகுதல்
அகலுதல்
விட்டுநீங்குதல்
வருந்துதல்
அடைதல்
நினைத்தல்
பாடுதல்
படர்தாமரைதோல்மேற் படரும் நோய்வகை
தேமல்வகை
அமைதியில்லாதவர்
படர்நோய்நினைவினால் உண்டாம் வருத்தம்
படர்பயிர்படர்கின்ற கொடி
படரைஆவிரை
படல்பனையோலையாலேனும் முள்ளாலேனும் செய்யப்பட்ட அடைப்பு. படலடைத்த சிறுகுரம்பை நுழைந்து புக்கு. (திவ். பெரியதி
4
4
3)
படல்ஓர் அடைப்புவகை
மறைப்புத்தட்டி
பூந்தடுக்கு
பாய்மரத்தில் இணைக்கப்பட்ட குறுக்குக்கட்டையிலுள்ள குழி
உறக்கம்
படல் மூங்கில் தப்பை, காய்ந்த குச்சி முதலியவற்றைச் சேர்த்துக் கட்டி அமைக்கப்படும் வேலி அல்லது வேலியாக்கக் கூடிய பகுதி
படலம்கூட்டம்
நூற்பகுதி
கூடு
மேற்கட்டி
நேத்திரப்படலம்
அடுக்கு
உலகம்
சுற்றம்
திலகம்
மறைப்புத்தட்டி
அடைப்பு
இரத்தினக்குற்றம்
படலம்1(புகை, புழுதி முதலியவை பொருள்களை மறைக்கும் அளவிற்கு) திரை தொங்குவது போன்று பரந்து காணப்படும் நிலை
படலம்2(காவியம், இதிகாசம் போன்றவற்றில் ஒரு நிகழ்ச்சியை விவரிக்கும்) உட்பிரிவு
படலிகூட்டம்
வீட்டின் மேற்கூரை
படலிகைபெரும்பீர்க்கு
கைம்மணி
பூப்பெட்டி
இளைப்பு
கண்ணோய்வகை
வட்டவடிவு
ஓர் அளவு
படலிடம்குடிசை
படலியம்குதிரைச்சேண உறுப்பு
படலைபடர்கை
பரந்த இடம்
வாயகன்றபறை
தாழை
பூவும் தழையும் விரவித்தொடுத்த மாலை
கூட்டம்
குதிரைக் கிண்கிண்மாலை
குலையிலுள்ள சீப்பு
அடைப்பு
படலை (வேலியில் அமைக்கப்படும்) தட்டிக் கதவு
படலைக்கண்ணிபச்சிலையும் பூவும் கலந்து தொடுத்த மாலை
படலைமாலைபச்சிலையும் பூவும் கலந்து தொடுத்த மாலை
படவம்போர்ப்பறை
படவன்படகோட்டி
படவாவகைச்சொல் : அன்புடன் அழைக்கும் கொச்சை மொழி
படவா ஒருவரைத் திட்டவும், பிரியத்துடன் அழைக்கவும் பயன்படுத்தும் சொல்
படவாள்படைவாள்
படவுசிற்றோடம்
படன்படைவீரன்
இழிகுலத்தான்
யமகிங்கரன்
பேய்
படனம்படித்தல்
மனப்பாடம்
படாபெரிய
படாக்கொட்டில்கூடாரம்
படாகிசெருக்கு
புளுகுகிறவன்
படாகைகொடி
நாட்டின் உட்பிரிவு
குடிசை
கூட்டம்
படாடோபம்ஆடம்பரம் : பகட்டு
படாடோபம்நடையுடைபாவனையிற் செய்யும் பகட்டு
படாடோபம் ஆடம்பரமும் பகட்டும் மிகுந்த தன்மை
படாதுபடுதல்மிகத் துன்புறுதல்
படாந்தரம்முழுப் பொய்
கற்பனையால் மிகுத்துக் கூறுகை
அகாரணம்
படாபஞ்சனம்முற்றும் அழிதல்
படாப்பழிபெரும்பழி
படாம்சீலை
திரைச்சீலை
பெருங்கொடி
கூடாரம்
முகபடாம்
படாம்வீடுகூடாரம்
படாமுரசுஓயாது ஒலிக்கும் பேரிகை
படார்சிறுதூறு
படார்படாரெனல்வெடித்தல் ஒலிக்குறிப்பு
படாரர்கடவுள்
பூச்சியர்
படாரன்பாம்பாட்டி
படாரிடுதல்படாரென வெடித்தல்
படாரெனல்படாரென வெடித்தல்
படாவஞ்சனம்முழுக் கற்பனை
கொடுஞ்சூழ்ச்சி
முற்றும் அழிக்கை
படாவஞ்சனைமுழுக் கற்பனை
கொடுஞ்சூழ்ச்சி
முற்றும் அழிக்கை
படிஅளக்கப் பயன்படும் ஒரு அளவை = 8 ஆழாக்கு
எ.கா. ஒரு படி அரிசி
மேலே ஏறுவதற்குப் பயன்படும் படி
மாடிப் படி
படிகற்க
படிகற்படி
ஏணிப்படி
நிலை
தன்மை
அங்கவடி
தராசின் படிக்கல்
நூறு பலங் கொண்ட நிறையளவு
நாட்கட்டளை
நாழி
அன்றாடச் செலவுக்குக் கொடுக்கும் பொருள்
உபாயம்
உதவி
நிலைமை
விதம்
வாயில் நிலையின் கீழ்க் குறுக்குக்கட்டை
உடம்பு
மரபுவழி
தகுதி
முறைமை
வேதிகை
தாழ்வாரம்
நீர்நீலை
ஒத்த பிரதி
பகை
பூமி
உவமை
ஓர் உவமவுருபு
படி(வி) வாசி, படியென் ஏவல்
படி1(பனி, ஈரம் அல்லது தூசு போன்றவை ஒரு பரப்பின் மீது) பரவித் தங்குதல்
படி2எழுதப்பட்டிருப்பதை வார்த்தைகளாக்கி உச்சரித்தல்
படி4(முகத்தலளவையில்) எட்டு ஆழாக்குக் கொண்ட ஓர் அளவு
படி5பணியாளர்களுக்குப் பயணச் செலவு, வீட்டு வாடகை, விலைவாசி உயர்வு முதலிய செலவுகளை ஈடுகட்டும் நோக்கில் அடிப்படைச் சம்பளத்தோடு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் வழங்கப்படும் தொகை
படி6(புத்தகத்தின்) அச்சடிக்கப்பட்ட பிரதி(தட்டச்சு முதலியன செய்வதில்) நகல்
படிக்கட்டளைநாட்கட்டளை
படிக்கட்டுசோபனக்கட்டு
நிறைகல்
படிக்கட்டு (ஓர் இடத்தில் அல்லது வாகனத்தில்) ஒரு படி அல்லது படிகளின் வரிசை
படிக்கம்எச்சில் உமிழும் கலம்
முழுக்குநீர் முதலியவற்றைச் சேர்க்கும் பாண்டம்
படிக்கல்நிறைகல்
படிக்கல் எடைக்கல்
படிக்கவை (தேவையான உதவிகள் செய்து, வசதிகள் ஏற்படுத்தி ஒருவரை) கல்வி கற்கச்செய்தல்
படிக்காசுநாட்செலவுக்குக் கொடுக்கும் பணம்
இரகுநாத சேதுபதியின் அவைக்களப் புலவர்
படிக்காரம்சீனக்காரம்
படிக்காரன்நாளுணவுக்காக வேலை செய்வோன்
படிகொடுப்போன்
படிக்கால்ஏணி
படிக்குப்பாதிசரிபாதி
படிகட்டுதல்உணவுக்கு வேண்டிய பணத்தைச் செலுத்துதல்
நிறைத் தடைகட்டுதல்
படிக்கல் அமைத்தல்
படிகம்பளிங்கு
கூத்து
விளாம்பட்டை
பிச்சை
படிகம் பனிக்கட்டி போன்று நிறமற்றதும் ஒளி ஊடுருவும் தன்மை கொண்டதும் இயற்கையிலேயே கிடைக்கக் கூடியதுமான திடப் பொருள்
படிகமிடுதல்நிறம் ஏறப் பொன்னைத் தீயில் காய்ச்சுதல்
படிகாரம் (தண்ணீரைத் தெளியவைத்தல் போன்றவற்றிற்குப் பயன்படும்) காரத் தன்மை கொண்ட ஒரு வேதிப் பொருள்
படிகாரன்வாயிற் காவலன்
படிகால்தலைமுறை
படிகையானை மேலிடும் தவிசு
காண்க : நந்தியாவட்டம்
படிச்சந்தம்ஒன்றைப்போன்ற வடிவு
படிச்செலவுஅன்றாடச் செலவு
படிசம்தூண்டில்
படிசியேற்றம்சிற்றேற்றம்
படிசுநிலைமை
ஒத்த அமைப்பு
படித்தரம்கோயில் முதலியவற்றுக்கு உதவும் நாட்கட்டளை
ஒழுங்கு
நடுத்தரம்
படித்தல்வாசித்தல்
கற்றல்
சொல்லுதல்
துதித்தல்
பழகுதல்
படித்தவள் கல்வி கற்றவள்
படித்தவன் (கல்வி நிலையங்களில் சேர்ந்து) கல்வி கற்றவன்
படித்தனம்கோயில் முதலியவற்றுக்கு உதவும் நாட்கட்டளை
படித்திரம்சூட்டிறைச்சி
படித்துறைபடிக்கட்டுகள் அமைந்த நீர்த்துறை
படித்துறை (ஆறு, குளம் போன்றவற்றில்) இறங்குவதற்கான படிக்கட்டு
படிதம்கூத்து
துதி
மாணிக்கவகை
படிதல்அடியிற்றங்குதல்
பரவுதல்
வசமாதல்
கையெழுத்துத் திருந்தி அமைதல்
கீழ்ப்படிதல்
குளித்தல்
கண்மூடுதல்
அமுங்குதல்
கலத்தல்
வணக்கமுடன் கீழே விழுதல்
நுகர்தல்
பொருந்துதல்
படிப்பகம் பத்திரிகைகள் படிப்பதற்கு அமைக்கப்பட்டிருக்கும் பொது இடம்
படிப்படிசிறுகச்சிறுக
படிப்படியாகசிறிது சிறிதாக
படிப்படியாக/படிப்படியான பல கட்டங்களைக் கடந்து சீராக/பல கட்டங்களைக் கடந்து சீரான
படிப்படியாய்சிறுகச்சிறுக
படிப்படைகூலிக்கு அமர்த்தும் சேனை
கூலிக்காரனின் கூட்டம்
படிப்பணம்அன்றாடச் செலவுக்குக் கொடுக்கும் பணம்
படிப்பனவுபடிப்பு
படிப்பனைபடிப்பு
கல்வி
படித்தல்
திறன்
படிப்பாளிகற்றோன்
படிப்பாளி ஒரு துறையில் நிறையப் படித்துத் தேர்ச்சி பெற்றவர்
படிப்பித்தல்கற்பித்தல்
படிப்பினைஉலக அனுபவ ஞானம்
படிப்பினை (வரலாறு, நிகழ்ச்சி, அனுபவம் போன்றவை) கற்றுக்கொடுக்கும் பாடம்
படிப்புஅறிவை பெருக்கும் செயற்பாடு அனைத்தும் படிப்பாகும்
படிப்புகல்வி
வாசிப்பு
விரகு
பாடுதல்
போதனை
படிப்பு (கல்வி நிறுவனத்தில் சேர்ந்து பெறும்) கல்வி
படிப்புரைஒட்டுத்திண்ணை
படிப்புறம்கோயிற் பூசாரிகட்கு விடப்படும் மானியம்
படிமக்கலம்முகம்பார்க்கும் கண்ணாடி
படிமகன்பூமியின் மகனான செவ்வாய்
படிமத்தாள்தேவராட்டி
படிமத்தான்தேவராளன், தெய்வமாடுவோன்
படிமத்தோன்தேவராளன், தெய்வமாடுவோன்
படிமதாளம்ஒன்பதுவகைத் தாளத்துள் ஒன்று
படிமம்படம்
படிமம்பிரதிமை
உருவம்
மாதிரி
வடிவம்
தவவேடம்
நோன்பு
சன்னதம்
காண்க : படிமக்கலம்
தூய்மை
படிமம் விக்கிரகம்
படிமவுண்டிநோற்றுப் பட்டினி விட்டுண்ணும் உணவு
படிமாஒப்பு
மாதிரி
படிமானம்கீழ்ப்படிதல்
சட்டப்பலகைகளின் இணைப்புப் பொருத்தம்
அமைவு
தணிவு
படிமுழுதிடந்தோன்நிலம் முழுதும் பெயர்த்துத் தூக்கிய திருமால்
படிமேடைபடிப்படியாக உயர்ந்தமைந்த ஆசன வரிசை
படிமைவடிவம்
பிரதிமை
நோன்பு
தவவேடம்
வழிபடுதெய்வம்
படியகம்துப்பற்பாத்திரம்
படியச்சுநேர் ஒப்புடையது
படியப்பார்த்தல்விலைகுறைத்தல்
பலகைகளை இணைத்தல்
அமிழும் நிலையில் இருத்தல்
படியவைத்தல்படியும்படி வைத்தல்
ஊன்றுதல்
அடங்கச் செய்தல்
படியளத்தல்சோற்றுக்கு வழி செய்தல்
படியளத்தல்வாழ்க்கைக்கு வேண்டும் தானியம் முதலியவற்றைக் கொடுத்தல்
படியளந்தோன்உலகை அளவிட்ட திருமால்
படியாள்படிவாங்கிப் பயிரிடும் உழவன்
படியாள் தானியத்தை அல்லது பணத்தைக் கூலியாகக் கொடுத்து வயல் வேலைகளைக் கவனிப்பதற்காக நியமித்துக்கொள்ளும் பணியாள்
படியெடுத்தல்ஒன்றைப்போல வேறொன்றை உண்டாக்குதல்
படியோர்உலகோர்
வணங்காத பகைவர்
படியோலைமூல ஓலையைப் பார்த்து எழுதிய ஓலை
படிலன்வீரன்
பணியாளன்
படிவம்வழிபடுதெய்வம்
உடம்பு
உருவம்
வடிவழகு
தவவேடம்
தோற்றம்
நோன்பு
படிவம்1(தகவல்களை வகைப்படுத்திப் பெறுவதற்காக) கேள்விகள் அல்லது வாசகங்கள் அடங்கியதும் அவற்றை நிரப்புவதற்கான இடங்களும் உள்ள தாள்
படிவம்2நிலத்தடியிலோ பாறைகளிலோ படிந்து காணப்படும் உலோகங்களின் அல்லது தாதுக்களின் அடுக்கு
படிவர்முனிவர்
படிவவுண்டிநோற்றுப் பட்டினி விட்டுண்ணும் உணவு
படிற்றுரைபொய்ச்சொல்
படிற்றொழுக்கர்காமுகர்
படிறன்திருடன்
பொய்யன்
வஞ்சகன்
கொடியவன்
காமுகன்
படிறிவஞ்சகமுள்ளவன்
படிறுவஞ்சனை
பொய்
அடங்காத்தனம்
குறும்பு
களவுப்புணர்ச்சி
கொடுமை
படினம்மேன்மை
பக்குவம்
வெற்றி
கல்வி
படீரம்சந்தனம்
சிவப்பு
வயிறு
உயரம்
வாதக்கூறான நோய்
படீரெனல்ஒலிக்குறிப்பு
படீனம்பறவைக் கதி விசேடங்களில் ஒன்று
படுகள்
மரத்தின் குலை
குளம்
மடு
மருத யாழ்த்திறத்துள் ஒன்று
உப்பு
பெரிய
கொடிய
இழிவான
கெட்டிக்காரன்
பேரறிவு
நன்மை
படு(வி) படுத்துக்கொள்
விழு
படு1ஒரு பரப்பின் மீது வந்தமைதல் அல்லது விழுதல்
படு3(தாவரங்கள்) வளர்ச்சி நிலை இழத்தல்
படு4ஓய்வுக்காக உடலை ஒரு பரப்பின் மீது கிடைமட்ட நிலையில் இருத்துதல்
படுக்க (பெரும்பாலும் வை, போடு முதலிய வினைகளோடு) கிடைமட்ட நிலையில்
படுக்கவைத்தல்கிடக்கும்படி செய்தல்
தோல்வியுறச் செய்தல்
அழித்தல்
படுக்களம்படுக்கும் இடம்
படுக்காளிபோக்கிரி
பொய்யன்
படுக்காளிப்பயல்போக்கிரி
பொய்யன்
படுக்கைபடுத்தல்
தானியம் முதலியன வைத்தற்கு உதவுமாறு அடியில் பரப்பிய பொருள்
திருவிழா
தேவதைகளுக்கு முன் இடும் படையல்
பட்டடை
படுக்கை
சரக்கு மூட்டைமேல் நீர்படாதிருக்கத் தோணியினடியில் பரப்பும் புல் அல்லது ஓலை
படுக்கை படுத்துக்கொள்ளப் பயன்படுத்தும் பாய், மெத்தை போன்ற விரிப்பு/(மருத்துவமனையில்) கட்டில்
படுக்கைப் புண் நோயாளி நீண்ட நாட்களாக ஒரே நிலையில் படுத்திருப்பதால் ஏற்படும் புண்
படுக்கைப்பற்றுபெண்ணுக்குக் கொடுக்கும் சீர்வரிசை
அந்தப்புரம்
படுக்கையறைபள்ளியறை
படுகண்ணிஅணிகலனில் கொக்குவாய் மாட்டப்படும் உறுப்பு
படுகர்பள்ளம்
மேல்நிலை
இறங்கியேறும் வழி
வயல்
மருதநிலம்
ஒரு சாதி
படுகல்நீர்நிலை
படுகளம்போர்க்களம்
தொந்தரவு
படுகளம் (தெருக்கூத்தில் துரியோதனன்) போரில் கொல்லப்படும் நிகழ்ச்சி
படுகள்ளம்பெருமோசம்
படுகள்ளன்போக்கிரி
படுகளிமிகு மகிழ்ச்சி
பெருஞ்சேறு
படுகாடுமரங்கள் ஒருசேர விழுந்த காடு
சுடுகாடு
படுகாடுகிடத்தல்செயலற்றுக்கிடத்தல்
படுகாடுநிற்றல்செயலற்றுக்கிடத்தல்
படுகாயம்உயிராபத்தான காயம்
படுகாரம்வெண்காரம்
படுகால்ஏணி
படி
மேகலை
படுகிடங்குபெருங்குழி
படுகிடைதன் எண்ணம் நிறைவேறப் பிடிவாதமாகப் படுத்திருக்கை
நோய் மிகுதியால் எழுந்திருக்கமுடியாத நிலை
படுகிழவன்மிக முதிர்ந்தவன்
படுகுலைப்படுதல்நெஞ்சில் அடியுண்டு விழுதல்
படுகுலையடித்தல்செயலறப்பண்ணுதல்
படுகுழிபெரும்குழி
படுகைஆற்றோர நிலம்
நீர்நிலை
படுகை வண்டல் மண் படியும் பகுதியும் அதை ஒட்டியுள்ள இடமும்
படுகொலைகொடுங்கொலை
படுசுட்டிமிகுந்த புத்திக் கூர்மையுள்ளவர்
மிகுந்த குறும்புத்தனமுள்ளவர்
படுசூரணம்மருந்துத்தூள்
பேரழிவு
படுசூல்முதிர்ந்த கருப்பம்
படுசூளைவட்டமாய் அமைக்கப்படும் காளவாய்
படுஞாயிறுமறையும் சூரியன்
மாலையில் உண்டாகி நடுநிசியில் நீங்கும் தலைநோய்
படுத்தடிமுருட்டுத்தன்மை
படுத்தநிலம்தளப்படுத்திய பூமி
படுத்தபடுக்கையாக நோய் முதலியவற்றால் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டுப் படுக்கையை விட்டு எழ முடியாத நிலையில்
படுத்தல்செய்தல்
நிலைபெறச்செய்தல்
சேர்ப்பித்தல்
வளர்த்தல்
உடம்பிற் பூசுதல்
அழித்தல்
பரப்புதல்
தளவரிசையிடுதல்
ஒழித்தல்
வீழச்செய்தல்
எழுத்துகளின் ஒலியைத் தாழ்த்திக் கூறுதல்
கிடத்தல்
பறையறைதல்
படுத்தலோசைதாழ உச்சரிக்கப்படும் ஒலி
படுத்து விட்டதுதொழில் மந்தம் ஆதல்
படுத்து1துன்பம், தொல்லை, தொந்தரவு முதலியவற்றுக்கு உள்ளாக்குதல்
படுத்துதல்துன்பஞ்செய்தல்
அடையச் செய்தல்
உண்டாக்குதல்
படுத்துவம்வலிமை
திறமை
படுதம்கூத்துவகை
படுதல்உண்டாதல்
தோன்றுதல்
உதித்தல்
நிகழ்தல்
மனத்தில் தோற்றுதல்
பூத்தல்
ஒன்றன்மீது ஒன்று உறுதல்
மொய்த்தல்
அகப்படுதல்
புகுதல்
பெய்தல்
பெரிதாதல்
மேன்மையடைதல்
அழிதல்
சாதல்
மறைதல்
புண்காய்தல்
சாய்தல்
வாடுதல்
துன்பமடைதல்
தொங்குதல்
ஒலித்தல்
பாய்தல்
புதைக்கப்படுதல்
உடன்படுதல்
ஒத்தல்
பொறுத்தல்
முட்டுதல்
படுதாதிரைச்சீலை
மூடுசீலை
ஒதுக்கிடம்
படுதா சாக்கு, கித்தான் முதலியவற்றால் தயாரிக்கப்பட்ட உறுதியான துணி
படுநிலம்நீரில்லா நிலம்
விளையா நிலம்
சுடுகாடு
போர்க்களம்
படுநீலிபெருஞ்சாதனைக்காரி
படுநுகம்அரசபாரம்
படுபழம்முதிர்ந்த பழம்
வஞ்சகன்
படுபழிகொடிய தீச்செயல்
படுபனைகாய்க்கும் பனை
படுபாடர்விடாப்பிடியுடையவர்
படுபாதகன்மிகக்கொடியவன்
படுபாவிமிகக்கொடியவன்
படுபுரளிபெரும்பொய்
படுபொய்பெரும்பொய்
படுபொருள்புதையல்
மிகுதியாய்த் தேடிய பொருள்
நிகழ்வது
படுமரம்பட்டமரம்
படுமலைபாலை யாழ்த்திறவகை
குறிஞ்சியாழ்த்திறவகை
படுமலைப்பாலைபாலை யாழ்த்திறவகை
குறிஞ்சியாழ்த்திறவகை
படுமுதலாகதன்னடைவே
படுமுறைஅபராதம், ஒறுப்புப் பணம்
படுமோசம்முழுமோசம்
பெருங்கேடு
பெருந்தவறு
படுவசைபெருநிந்தனை
படுவஞ்சனைபெருமோசம்
முழுதும் அழிகை
படுவம்சேற்றுநிலம்
படுவன்கள் விற்போன்
ஒரு புண்கட்டிவகை
கீரைவகை
படுவான்மேற்றிசை
அழிவான்
படுவிகள் விற்பவள்
கற்பில்லாதவள்
குட்டையானவள்
படுவைதெப்பம்
படேபெரிய
படைதானை
சேனை
படைசேனை
அறுவகைப் படைகள்
திரள்
சுற்றம்
ஆயுதம்
கருவி
சாதனம்
காண்க : இரத்தினத்திரயம்
முசுண்டி
கலப்பை
குதிரைக்கலணை
யானைச்சூல்
போர்
கல் முதலியவற்றின் அடுக்கு
செதிள்
சமமாய்ப் பரப்புகை
படுக்கை
உறக்கம்
மேகப்படை
படை(வி) உண்டாக்கு
படைஎன் ஏவல்
படை1(கலைப் படைப்பு, கதைப் பாத்திரம் முதலியவற்றை அல்லது புதிதாக, புதிய முறையில் ஒன்றை) உருவாக்குதல்
படை2(நாட்டைக் காக்க ஆயுதங்களின் உதவியால்) போரிடுவதற்குப் பயிற்சி பெற்ற வீரர்களின் தொகுதி
படை3அரிப்பையும் சொரசொரப்பான புண்ணையும் ஏற்படுத்தக் கூடிய தோல் நோய்
படைஊற்றம்படைத்தேர்ச்சி
படைக்கப்பல்போர்க்கப்பல்
படைக்கர்த்தாபடைத்தலைவர்
படைக்கலக்கொட்டில்போர்க்கருவிக்கூடம்
படைக்கலத்தொழில்ஆயுதங்களைக்கொண்டு போரிடுந் தொழில்
படைக்கலம்ஆயுதம்
எறிபடை
எஃகு
படைக்கலம் போர்க்கருவி
படைக்கிழவன்சிறுக்கன்அரசன் ஆணையைப் போர் வீரர்களுக்கு அறிவிப்போன்
படைக்குழப்பம்படைவீரரின் குழப்பம்
போர் வீரர் தலைவர்க்கடங்காது புரியும் கலகம்
படைக்கோலம்போர்க்கோலம்
படைகூட்டுதல்படைக்கு ஆள் திரட்டுதுல்
படைச்சனம்போர்வீரர்
படைச்சாத்துசேனைக்கூட்டம்
படைச்சால்உழவுசால்
படைச்சிறுக்கன்அரசன் ஆணையைப் போர் வீரர்களுக்கு அறிவிப்போன்
படைச்சிறுப்பிள்ளைஅரசன் ஆணையைப் போர் வீரர்களுக்கு அறிவிப்போன்
படைச்செருக்குபடைவீரம்
படைசாற்றுதல்போருக்கழைத்தல்
படைசெய்தல்போர்புரிதல்
படைஞர்படைவீரர்
படைத்தல்உண்டாக்கல்
பரிமாறுதல்
நிவேதித்தல்
சம்பாதித்தல்
பெற்றிருத்தல்
கலத்தல்
அடித்தல்
படைத்தலைவன்சேனாபதி
படைத்தவன்பிரமன்
படைத்துக்கோட்பெயர்கூத்திலும் விளையாட்டிலும் உறுப்பினர்க்கு இட்டு வழங்கும் பெயர்
படைத்துணைபோர்த்துணை
போரில் உதவுவோன்
படைத்துமொழிதல்கற்பித்துச் சொல்லுதல்
படைத்தோன்பிரமன்
படைநர்போர்வீரர்
படைநாள்படையெழுச்சி நாள்
படைநிலைபடையாளர் மகளிருடன் தங்குமிடம்
படைபண்ணுதல்போர் செய்தல்
படைப்பற்றுபாளையம்
மேகப்படை
படைப்பாளிஉருவாக்குனர்
ஒரு பொருளை உருவாக்கும் திறமை படைத்தவர்
படைப்பாளி (கவிதை, நாடகம் போன்றவற்றை) உருவாக்குபவன்
படைப்பாற்றல் புதிதாக உருவாக்கும் திறன்
படைப்பிலக்கியம் (மொழிபெயர்ப்பு அல்லாத) புதிதாக உருவாக்கிய இலக்கியம்
படைப்புஉண்டாக்கப்பட்டது
பெறுகை
செல்வம்
நிவேதனம்
உணவு பரிமாறுதல்
காடு
படைப்பு1(பொதுவாக) உருவாக்கப்பட்டது/(தொழிற்சாலை போன்றவற்றில்) தயாரிக்கப்பட்டது
படைப்போன்பிரமன்
படைபயிற்றல்ஆயுதவித்தை கற்பித்தல்
சிலம்பம் பழக்கல்
படைபோதல்போருக்குப் போதல்
படைமடம்அறப்போர் நெறியினின்றும் தவறுதல்
படைமயிர்பாவாற்றி
படைமரம்நெய்வார் கருவியுள் ஒன்று
படைமறுத்தல்கீழறுத்தல்
படைமுகம்போர்த்தொடக்கம்
படையணிதீப்பந்தம் வைத்துக்கொண்டு ஆடும் ஆட்டவகை
படையர்சேனைகளையுடையவர்
படையல்தெய்வத்திற்குப் படைக்கும் பொருள்
அடிக்குமடி
படையல் தெய்வத்திற்கு இலையில் வைத்து அளிக்கும் உணவு
படையறுத்தல்கீழறுத்தல்
வசீகரித்தல்
படையறுதல்வலிமையிழத்தல்
கீழ்ப்பட்டு அடங்குதல்
படையாட்சிபடைவீரன்
வீரச்செயல்
ஒரு சாதியாரின் பட்டப்பெயர்
படையாள்போர்வீரன்
படையாளன்போர்வீரன்
படையிறங்குதல்பாளையம் போடுதல்
படையுடன்படாமைஆயுதமெடேன் என்று வரைந்துகொள்ளுகை
படையுள்படுவோன்அரசன் ஆணையைப் போர் வீரர்களுக்கு அறிவிப்போன்
படையுறுப்புசேனையின் அணி
படையுறைஆயுத உறை
படையெடு (நாட்டை, நகரத்தை) கைப்பற்றப் படையுடன் நுழைதல்
படையெடுத்தல்படையுடன் பகைப்புலத்தின் மேற்செல்லுதல்
படையெழுச்சிபடையெழுதல்
படைவகுப்புதண்டம், மண்டலம், அசங்கதம், போகம் எனும் நால்வகைப்பட்ட அணிவகுப்பு
படைவட்டம்வளைதடி
படைவரம்குதிரைச்சேனம்
படைவழக்குதம்மில் இனமொத்த படைவீரர்க்கு அரசன் படைவழங்குதலைக் கூறும் புறத்துறை
படைவாள்கலப்பைக்கொழு
கலப்பை
படைவீடுபடைக்கலக்கொட்டில், ஆயுதசாலை
பாசறை
முருகனின் அறுவகைப்பட்ட இருப்பிடம்
தலைநகர்
படைவீரன்சேனைவீரன்
படோல்ஒரு பூடுவகை
படோலம்யானைகட்டுந் தறி
முள்வெள்ளரி
பண்இசை
இசைப்பாட்டு
ஏழு சுரமுள்ள இசை
யாழ் முதலிய நரம்புக் கருவிகள்
பருவம்
குதிரைக்கலணை
அலங்காரம்
கூத்துவகை
ஓசை
யானை குதிரைகளுக்குச் செய்யும் அலங்காரம்
தேருக்குச் செய்யும் அலங்காரம்
தகுதி
அமைவு
மரக்கலத்தின் இடப்புறம்
வயல்
தொண்டு
நீர்நிலை
தோணியின் இடப்பக்கப் பாய்மரக் கயிறு
பண்(வி) செய், பண்என் ஏவல்
பண் (பொதுவாக) பாடல்
பணக்காரன்செல்வன்
பணக்காரிசெல்வமிக்கவள்
பணக்கொழுப்புசெல்வச்செருக்கு
பண்கயிறுதோணியின் இடப்பக்கத்துப் பாய்மரக் கயிறு
பணச்சலுகைசெல்வச்செருக்கு
பண்செய்தல்பண்படுத்தல்
ஒப்பனைசெய்தல்
பண்டக்கலம்பொன்னணிகலன்
பண்டக்காரன்செல்வன்
பண்டத்துக்குரியவன்
பண்டகசாலை பொருள்கள் பாதுகாப்பாகச் சேமித்துவைக்கப்பட்டிருக்கும் இடம்
பண்டகன்அலி
பண்டகாரிபொருளாளன்
செல்வமிக்கவன்
பண்டங்கன்பாண்டரங்கக் கூத்தாடுவோனான சிவபெருமான்
பண்டசாலைபொருள்களைச் சேர்த்துவைக்கும் இடம்
அணிகலன் முதலியன வைக்கும் இடம்
களஞ்சியம்
கருவூல அறை
பண்டடைகளஞ்சியம்
பண்டபதார்த்தம்பொருள்கள்
உணவுப் பொருள்கள்
சொத்து
பண்டப்பழிப்புஒரு பொருளைக் குறித்துக் குறை கூறுகை
காய்கறிகளின் மதிப்பைக் குறைத்துக் கூறுகை
பண்டபாத்திரம் பொருள், பாத்திரம் முதலியவை
பண்டம்பொருள்
பாண்டம் முதலியன
தின்பண்டம்
பயன்
பொன்
நிதி
ஆடுமாடுகள்
வயிறு
உடல்
உண்மை
பழம்
பண்டம் (பொதுவாக) பொருள்/(குறிப்பாக) உணவுப் பொருள்
பண்டமாற்றுஒரு பொருளைக் கொடுத்து மற்றொரு பொருளை வாங்குதல்
பண்டமாற்று ஒரு பொருளைக் கொடுத்து (தேவையான) மற்றொரு பொருளைப் பெறுதல்
பண்டமாற்றுமுறைஒரு பொருளைக் கொடுத்து மற்றொரு பொருளை வாங்குதல்
பண்டமாறுதல்ஒன்று கொடுத்து மற்றொன்று வாங்குதல்
விற்றல்
பண்டர்கீழ்மக்களுள் பாடும் வகுப்பினர்
அசுரர்
பண்டரங்கன்பாண்டரங்கக் கூத்தாடுவோனான சிவபெருமான்
பண்டவறைபொருள்களைச் சேர்த்துவைக்கும் இடம்
அணிகலன் முதலியன வைக்கும் இடம்
களஞ்சியம்
கருவூல அறை
பண்டவீடுநிதியறை
பண்டறிசுட்டுமுன்னமே அறிந்ததைக் குறிக்குஞ் சுட்டு
பண்டன்ஆண்தன்மை இல்லாதவன்
பண்டனம்போர்
கவசம்
பண்டாக்கள்தலங்களில் பயணிகளுக்கு உதவி செய்யும் பார்ப்பனப் புரோகிதர்
பண்டாகிசேம்புச்செடி
கத்தரிச்செடி
பண்டாரசன்னிதி ஒரு சைவ மடத்தைச் சேர்ந்த சன்னியாசிகளுக்குக் குருவாகவும் பிறருக்குச் சன்னியாசம் அளிக்கும் தகுதி பெற்றவராகவும் இருந்து மடத்தின் தலைமைப் பொறுப்பு வகிப்பவர்
பண்டாரத்திபண்டாரப்பெண்
பண்டாரத்தோப்புஅரசாங்கத் தோட்டம்
பண்டாரம்பல்பண்டம்
செல்வம்
களஞ்சியம்
இனிய தின்பண்டம்
மஞ்சட்பொடி
பொது
பரதேசி
சைவத்துறவி
பூக்கட்டி விற்கும் ஒரு சாதியார்
பண்டாரம் ஆண்டி(கிராமச் சிறுதெய்வக் கோயிலில்) பூசாரி
பண்டாரவாடைவேளாண்மையையே ஆதாரமாகக்கொண்டிருக்கும் ஊர்
ஓர் ஊர்
பண்டாரவாரியம்கோயில்விசாரணைச் சபையார்
பண்டாரவிடுதிஅதிகாரிகள் தங்கும் விடுதி
பண்டாரவேலைபொது ஊழியம்
கட்டாயத்தின்மேற் செய்யும் வேலை
பண்டாரிகருவூலக் காப்பாளன்
நிதி காப்பாளன்
உடையார்சாதிப் பட்டப்பெயர்
மரக்கலப் பண்டங் காப்போன்
காவல் அதிகாரியின் ஏவலாள்
சைவத்துறவி
பண்டிவண்டி
வயிறு
உடல்
யானை
உரோகிணிநாள்
பண்டிகைதிருநாள்
பெருநாள்
பண்டிகைதிருநாள், பெருநாள், ஒருவகைச் சிற்பவேலை
பண்டிகை (தாம் சார்ந்துள்ள சமயத்தில் முக்கியமானதாகக் கருதப்பட்டு) வருடத்தில் குறிப்பிட்ட நாளில் (விருந்துடன்) சிறப்பாகக் கொண்டாடப்படுவது
பண்டிட்பண்டிதர்
பண்டித மொழியில் புலமையுடைய
பண்டிதம்கல்வித்திறம்
மருத்துவம்
பண்டிதர்புலவர்
அறிஞர்
பண்டிதர் (மொழி கற்பிக்கும்) ஆசிரியர்
பண்டிதவாய்கடுக்காய்
பண்டிதன்புலவன்
மருத்துவன்
சுக்கிரன்
புதன்
நாவிதன்
வரிக்கூத்துவகை
ஓர் அலுவலன்
பண்டிதன் (மொழியில் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட துறையில்) புலமை வாய்ந்தவன்
பண்டிதைமிகக் கறறவள்
பண்டியுளிரும்புவண்டியின் இரும்பச்சு
பண்டிலன்தூதன்
பண்டுபண்டைய
பண்டுபழைமை
முற்காலம்
நிதி
பண்டு பழங்காலம்
பண்டுகம்வேள்விவகை
ஒரு மருந்துச் சரக்கு
அப்பிரகம்
பண்டுவம்நோயினை குணமாக்க எடுக்கப்படும். மாற்று முறை
பண்டைபழமையான
பண்டைபழைமை
முற்காலம்
கல்வி
அறிவு
பண்டை/பண்டைய பழங்காலத்து
பண்டைக்காலம்முன்னாள்
பண்டைநாள்முன்னாள்
பண்டைப்பயில்வுமுற்பிறப்பின் பழக்கம்
பண்டையர்முன்னோர்
பண்டையூழிகிருதயுகம்
பண்டைவினைமுன்வினை
பண்ணத்திஉரையும் பாட்டுமாகச் செய்யப்படும் ஒரு நூல்வகை
பண்ணப்பணைத்தல்கப்புங்கிளையும்விட்டுச் செழித்தல்
பண்ணமைத்தல்சித்தஞ்செய்தல்
பண்ணமைமுழவுவீரமுழவுவகை
பண்ணல்யாழ்நரம்புகளைப் பண்ணுக்கேற்றவாறு அமைத்தல்
பண்ணவன்கடவுள்
தேவன்
அருகன்
முனிவன்
குரு
திண்ணியன்
பாணன்
பண்ணவிதேவி
பண்ணறைஇசையறிவற்றவன்
அடைவுகேடு
பண்ணாளத்திஇராக ஆலாபனம்
பண்ணானவன்நன்னெறியாளன்
பண்ணிகாரம்பலபண்டம்
பணியாரம்
பண்ணியம்இசைக்கருவி
விற்கப்படும் பொருள்
பண்டம்
பலகாரம்
பண்ணியவிலைஞர்பண்டவாணிகர்
பண்ணியவீதிகடைத்தெரு
பண்ணியற்றிறம்ஆறு சுரமுள்ள இசை
பண்ணியாங்கனைபரத்தை
பண்ணியாரம்தின்பண்டவகை
பண்ணு1செய்1
பண்ணு2செய்2
பண்ணுதல்செய்தல்
அணியமாதல்
ஆயத்தஞ்செய்தல்
இசைக்கருவியில் வாசித்தல்
சருதியமைத்தல்
அலங்கரித்தல்
சமைத்தல்
பண்ணுமைஇசைத்தன்மை
பண்ணுரைபுனைந்துரை
பண்ணுவன்குதிரைப்பாகன்
யானைப்பாகன்
பண்ணுறுத்தல்நுகத்தில் பூட்டுதல்
வாகனாதிகளைச் சித்தஞ்செய்தல்
அலங்கரித்தல்
பண்ணுறுதல்ஆயத்தமாதல், அணியமாதல்
பண்ணைமருதநிலம்
வயல்
தோட்டம்
நீர்நிலை
ஓடை
சொந்த வேளாண்மை
வாரக்குடி
பனந்தோப்புக் குடிசை
மக்கட்கூட்டம்
மகளிர்கூட்டம்
தொகுதி
பெருங்குடும்பம்
மிகுதி
மகளிர் விளையாட்டு
விலங்கு துயிலிடம்
ஒரு கீரைவகை
தடவை
இசை
பண்ணை (கிராமத்தில்) பெருமளவில் விவசாயம் செய்வதற்குத் தேவையான வயலையும் தோட்டத்தையும் கால்நடைகளையும் கொண்ட தனியாரின் சொத்து
பண்ணைக்காரன்உழவன்
பண்ணையாள்
பெருநிலக்கிழான்
ஊர் உதவிமணியக்காரன்
பண்ணைக்கீரைஒரு கீரைவகை
பண்ணைநிலம்சொந்தமாகப் பயிரிடும் நிலம்
பண்ணைபாய்தல்புனலிற் பாய்ந்து விளையாடுதல்
பண்ணைபார்த்தல்பயிரிடும் நிலங்களைக் கண்காணித்தல்
பெருங்குடும்பத்தை நிருவகித்தல்
பண்ணையில் ஊழியம் செய்தல்
பண்ணையரிவாள்கதிரறுக்கும் அரிவாள்
பண்ணையாடுதல்விளையாடுதல்
பண்ணையார்பெருநிலக்கிழார்
பண்ணையார் (கிராமத்தில்) பெருமளவில் நிலம், தோப்பு முதலியவற்றைச் சொந்தமாகக் கொண்டவர்
பண்ணையாள்வயலில் வேலைசெய்பவன்
பண்ணையாள் (கிராமத்தில்) விவசாயப் பண்ணையில் வேலை பார்ப்பவர்
பண்ணைவீடுபெருநிலக்கிழாரின் வீடு
மடைப்பள்ளி
பண்டசாலை
பண்ணைவைத்தல்தானே பயிர்செய்ய ஆள் முதலியன அமர்த்தல்
உணவு சமைத்தல்
தோணியைச் சித்தஞ்செய்தல்
கோழிப் பண்ணை முதலியன வைத்தல்
பணத்தட்டுபணமுடை
பணதரம்படத்தையுடைய பாம்பு
பணதிவேலைப்பாடு
செயல்
படைப்பு
அணிகலன்
கற்பனை
பண்பட்ட பண்பாடு நிறைந்த
பண்பட்டவன்கல்வியறிவும் அனுபவமும் உள்ளவன்
பண்படு (நிலமானது) உழுது பயிரிடுவதற்கு ஏற்றவாறு சீரடைதல்
பண்படுத்து (நிலத்தை) உழுது பயிரிடுவதற்கு ஏற்ற நிலைக்குச் சீராக்குதல் அல்லது சரிசெய்தல்
பண்படுத்துதல்சீர்திருத்துதல்
நிலம் முதலியவற்றைச் செம்மைபடுத்துதல்
பண்படுதல்சீர்திருந்துதல்
உதவுதல்
அமைதல்
நிலம் முதலியன செப்பமாதல்
பணப்பயிர் (தானியம் அல்லாத) வருமானத்தைத் தரக் கூடிய கரும்பு, பருத்தி போன்ற பயிர்கள்
பணப்பித்துபணவாசை
பணப்பேய்பொருளாசை மிகுந்தவன்
பண்பாகுபெயர்பண்புப்பெயர் பண்பிக்கு ஆகிவருவது
பண்பாடு குறிப்பிட்ட இடத்து மக்களின் பழக்கவழக்கங்களும் நம்பிக்கைகளும் கலைகளும் சிந்தனையை வெளிப்படுத்தும் முறைகளும்
பண்பாளர் சிறந்த குணநலன்களைப் பெற்றிருப்பவர்
பண்பாளன்நற்குணமுடையவன்
பண்பிபண்பையுடைய பொருள்
பண்பி பண்பை ஏற்றிருப்பவர் அல்லது ஏற்றிருப்பது
பண்புவண்ணம், வடிவு, அளவு, சுவை என்னும் நாற்குணம்
இயல்பு
மனத்தன்மை
பிறர் இயல்பை அறிந்து நடக்கும் நற்குணம்
விதம்
பண்புப்பெயர்
அழகு
முறை
செய்கை
பண்பு ஒன்றிற்கு இருக்கும் அல்லது இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கும் தன்மை
பண்புகாட்டுதல்இயற்கைக் குணத்தை வெளிப்படுத்துதல்
பண்புகொள்பெயர்பண்புச்சொல் தழுவிய பெயர்
பண்படியாகப் பிறந்த பெயர்ச்சொல்
பண்பியைக் குறிக்கும் பெயர்
பண்புச்சொல்பண்புணர்த்துஞ் சொல்
பண்புடைமைஎல்லார் இயல்புகளையும் அறிந்து ஒத்து ஒழுகும் தன்மை
பண்புத்தொகைபண்புருபு இடையில் மறைந்து வருவது
பண்புதொகுமொழிபண்புருபு இடையில் மறைந்து வருவது
பண்புரைப்பார்தூதர்
பண்புலம்உரமிட்ட வயல்
பண்புவமைஒன்றன் பண்பை மற்றொன்றற்கு ஒப்பிடுவது
பண்பொட்டுபண்புருபு இடையில் மறைந்து வருவது
பணம்பருமை
ஒரு நாணயம்
பொற்காசு
வாணிகச் சரக்கு
பொருள்
விலை
யானை நடத்தும் ஆயுதம்
பந்தயம்
பாம்பின் படம்
பாம்பு
இடங்கை வலங்கைப் பிரிவினர்
வேலை
வீடு
பணையப்பொருள்
பணம் (அரசு வெளியிடும் மதிப்பு குறிக்கப்பட்ட நாணயம், தாள் போன்ற) வாங்குதல், விற்றல் ஆகிய செயல்பாடுகளுக்குக் கருவியாகப் பயன்படும் சாதனம்
பண்மகள்விறலி
பணமணிநாகரத்தினம்
பணம்பண்ணு பணம் சம்பாதித்தல்
பண்மாறுதேசிக்கூத்தை ஒருமுறை ஆடி முடிக்கை
பணமிடுக்குசெல்வத்தாலான வலிமை
பணமிதப்புசெல்வமிகுதி
பணமுடக்கம்பணமில்லாக் குறைவு
பணம் வட்டியின்றி வீணாகத் தங்குகை
பணமுடிச்சுபணக்கிழி
பணமுடிப்பு (ஒருவரைப் பாராட்டி கௌரவிக்கும் முறையில் அல்லது நிதி சேர்க்கும் முறையாக) திரட்டி வழங்கப்படும் பெரும் தொகை
பணமுடைபணத்தட்டு
பணயக்கைதி (தங்கள் கோரிக்கைகளுக்கு இணங்கும்படி கடத்தல்காரர்கள், தீவிரவாதிகள் போன்றோர்) எதிர்த்தரப்பினரை மிரட்டிப் பணியவைக்கும் நோக்கத்துடன் பிடித்துவைத்திருக்கும் நபர்
பணயம்ஈடாக வைத்த பொருள்
விலை மகளுக்குக் கொடுக்குங்கூலி
பந்தயப் பொருள்
பணர்மரக்கிளை
அடர்ந்த கொம்பு
பணவம்தம்பட்டம்
பணவன்வேலைக்காரன்
பண்விடுதல்நிலைகுலைதல்
பணவிடைஅஞ்சல்வழி விடுக்கும் பணம்
பணவிடை (ஒருவர் மற்றொருவருக்கு) பணத்தை அஞ்சல் அலுவலகத்தின்மூலமாகக் கட்டணம் செலுத்தி அனுப்பும் முறை
பணவீக்கம் ஒரு நாட்டில் பணப் புழக்கம் அதிகமாவதால் பணத்தின் மதிப்புக் குறைந்து விலைவாசி அதிகமாகும் நிலை
பணவெடைநான்கு குன்றிமணி அல்லது அரைக்கால் வராகன் எடையுள்ள பொன்னிறை
பணவைபரண்
கழுகு
பேய்
அளவு
பணாங்கனைவிலைமகள்
பணாடவிபாம்புப் படத்தின் கூட்டம்
பணாதரம்படத்தையுடைய பாம்பு
பணாமகுடம்பாம்பின் படமுடி
பணாமணிநாகரத்தினம்
மாணிக்கவகை
பணிசெயல்
தொழில்
தொண்டு
பணிகை
பரக்கை
பயன்தரும் வேலை
நுகர்பொருள்
அணிகலன்
மலர்களால் அலங்கரிக்கை
பட்டாடை
தோற்கருவி
வேலைப்பாடு
வகுப்பு
சொல்
கட்டளை
விதி
வில்வித்தை முதலியவற்றைக் கற்பிக்குந் தொழில்
ஈகை
நாகம்
தாழ்ச்சி
பணி(வி) தொழு, பணி, பணிஎன் ஏவல்
பணி1(அதிகாரம், கட்டளை போன்றவற்றுக்கு) கட்டுப்படுதல்
பணி2(செயலை நிறைவேற்றும்படி) உத்தரவிடுதல்
பணி3(அலுவலகம், தொழிற்சாலை முதலியவற்றில்) தரப்படும் பொறுப்பை ஊதியம் பெற்று நிறைவேற்றுவது
பணிக்கம்திருத்தம்
தொழிலில் நேர்மை
எச்சில் உமிழும் கலம்
பணிக்களரிதொழில் செய்யும் இடம்
தொழிற்சாலை
பணிக்கன்ஆசாரியன்
படைக்கலம், கூத்து முதலியன பயிற்றுவோன்
தலைமைக் கொற்றன்
தச்சன்
யானைப்பாகன்
நாவிதர் தலைவன்
நச்சுத்தீர்க்கும் மருத்துவன்
பள்ளர்சாதி வகையான்
சாராயங் காய்ச்சுகிறவன்
பணிக்காயன்ஊழியன்
பணிக்காரன்வேலையாள்
பணிக்குதொழிலில் நேர்மை
நல்ல உடற்கூறு
விவரமான குறிப்பு
சூழ்வினை
பணிக்குதல்பணித்தல்
பணிக்கைநேர்த்தியாய் முகமயிர் வெட்டுகை
பணிக்கொட்டில்தொழிற்சாலை
பணிக்கொடை (பெரும்பாலும் அலுவலக வழக்கில்) குறிப்பிட்ட ஆண்டுகளுக்குக் குறையாமல் பணிபுரிந்த ஊழியர் ஓய்வு பெறும்போது அல்லது பணியில் இருக்கும் காலத்தில் இறக்க நேரிடும்போது நிர்ணயிக்கப்பட்ட விகிதத்தில் வழங்கப்படும் ஓய்வுகாலச் சலுகை வகையைச் சேர்ந்த தொகை
பணிகாரம்தின்பண்டவகை
பணிகொள்ளுதல்தொண்டனாக ஏற்றுக் கொள்ளுதல்
பணிகோள்வணக்கம்
பணிசாரகன்வேலையாள்
பணிசெய்வோன்வேலை செய்பவன்
திருமணம், சாவு முதலிய காலங்களில் சங்கு அல்லது தாரை ஊதும் சாதியான்
பணித்தட்டார்பொற்கொல்லர்
பணித்தல்தாழ்த்துதல்
குறைத்தல்
மிதித்தல்
அருளிச் செய்தல்
ஆணையிடுதல்
ஏவுதல்
கொடுத்தல்
பணித்தலைவன்பாம்பரசனாகிய ஆதிசேடன்
பணிதம்பந்தயப் பொருள்
பணிதல்தாழ்தல்
பெருமிதமின்றி அடங்குதல்
இறங்குதல்
பரத்தல்
தாழ்ச்சியாதல்
வணங்குதல்
குறைதல்
எளிமையாதல்
உண்ணுதல்
பணிதிவேலை
அணிகலன்
அலங்கரிப்பு
துதிக்கத்தக்கது
செல்வச்செருக்கு
சொல்
பணிநர்ஏவல் செய்வோர்
பணிநீக்கம் (அலுவலகம், நிறுவனம் போன்றவற்றில் ஊழியரை) பணியிலிருந்து விலக்குதல்
பணிபதம்தாழ்ந்த சொல்
பணிப்பகைபாம்பின் பகையான கருடன்
பணிப்படுத்துதல்ஒப்பனைசெய்தல்
செப்பனிடுதல்
உண்டாக்குதல்
வேலைசெய்தல்
பணிப்பாளர் (ஒரு துறையின்) இயக்குநர்
பணிப்புதணிவு
ஏவல்
பணிப்பெண்குற்றேவல்மகள்
பணிப்பெண் (மருத்துவமனை, தொழிற்சாலை போன்றவற்றில்) சிறுசிறு வேலைகளைக் கவனிக்கும் கடைநிலைப் பெண் ஊழியர்
பணிப்பொத்திதுகில்வகை
பணிப்பொன்அணிகல வடிவான பொன்
பணிபோதல்ஒரே செயலாயிருத்தல்
தொழில் புரிதல்
பணிமக்கள்தொண்டுபுரிவோர்
பணிமடங்குதல்வேலைமுடிகை
பணிமனை (பேருந்துகளை) பழுதுபார்க்கவும் நிறுத்திவைக்கவும் பயன்படுத்தப்படும் இடம்
பணிமாறுதல்இரட்டல்
ஊதுதல்
தொண்டு செய்தல்
தொழில்மாறுதல்
பணிமுடக்கம்வேலைநிறுத்தம்
பணிமூட்டுதளவாடம்
பணிமூப்பிமார்தேவரடியார்
பணிமூப்பு (பெரும்பாலும் அலுவலக வழக்கில்) ஒரே நிலையில் பதவி வகிக்கும் பலருள் ஒருவர் மற்றவரைவிட எவ்வளவு காலம் அதிகமாகப் பணியாற்றி உள்ளார் என்பதைக் கணக்கிடும் கால அளவு
பணிமொழிதாழ்ந்த சொல்
மென்மொழி
பெண்
கட்டளை
பணியரங்கு (குறிப்பிட்ட ஒரு துறையில் பயிற்சி அளிக்கும்) பட்டறை
பணியல்வழிபாடு
பணியார்பகைவர்
பணியாரம்தின்பண்டவகை
பணியாரம் (பெரும்பாலும்) வெல்லம் கலந்த அரிசி மாவைக் குழிகள் உள்ள தட்டிலோ இருப்புச்சட்டியிலோ ஊற்றித் தயாரிக்கப்படும் தின்பண்டம்
பணியாள் (தனியாரிடம்) ஊழியம் செய்பவர்
பணியாளர்வேலைக்காரர்
பணியாளர் (அலுவலகத்தில்) பணி புரிபவர்
பணியாற்று வேலை பார்த்தல்
பணியிடம் (அலுவலகத்தில்) பதவிக்கான இடம்
பணியிறைஆதிசேடன்
பணியினாக்குதண்ணீர்விட்டான்செடி
பணியோள்பணிப்பெண்
பணிலம்சங்கு
வலம்புரிச்சங்கு
சங்கினால் இயன்ற கைவளைவகை
பணிவிடைமுறை கருதிச் செய்யப்படும் செயல்
பணிவிடைகுற்றேவல்
திருப்பணி
வேலை
கட்டளை
பணிவிடை (பெரியவர்கள், நோயாளிகள் முதலியோருக்கு) தேவையானவற்றைத் தந்து பொறுப்புடன் கவனித்துச் செய்யும் உதவி
பணிவிடைக்காரன்வேலையாள்
தொழிலாளி
கோயிற்பிள்ளை
பணிவிளக்குகோயில்விளக்குவகை
பணிவுகீழ்ப்படிகை
வணக்கம்
குறை
தாழ்விடம்
பணிவு தன்னை முதன்மைபடுத்திக்கொள்ளாத மென்மை
பணினம்படத்தையுடைய பாம்பு
பணீசன்ஆதிசேடன்
பணைபருமை
பெருமை
மரக்கொம்பு
மூங்கில்
அரசமரம்
மருதநிலம்
வயல்
நீர்நிலை
குதிரை யானைகள் தங்குமிடம்
விலங்கின் படுக்கை
முரசு
வாத்தியம்
மருதநிலப்பறை
உயரம்
பரண்
தவறுகை
ஐந்து ஆண்டுகொண்ட காலவளவு
சாணைக்கல்
உலைக்களத்துப் பட்டடை
யானைத்தந்தம்
பணைத்தல்பருத்தல்
செழித்தல்
பிழைத்தல்
பணையம்பந்தயப்பொருள்
ஈடு
காலணிவகை
பணையவன்முரசறைவோன்
பணையான்சாணைக்கல் செய்வோன்
பதக்கணம்வலம்வருகை
பதக்கம்சரடு முதலியவற்றில் கோக்கப்பட்டுத் தொங்கும் கழுத்தணிவகை
பதக்கிரமம்நடன நடைமுறை
பதக்குஇரண்டு குறுணி கொண்டதோர் அளவு
இரண்டு மரக்கால்
பதக்குஇரண்டு மரக்கால் கொண்டது, இரண்டு குறுணி
பதக்குப்பதக்கெனல்அச்சக்குறிப்பு
பதகம்பறவை
பாதகம்
ஊர்த்தொகுதி
பதகளித்தல்பதறுதல்
பதகன்கொடும்பாவி
கீழ்மகன்
பதகிகொடும்பாவி
கீழ்மகள்
பதங்கம்பறவை
விட்டில்பூச்சி
பாதரசம்
மருந்துச் சரக்குவகை
சப்பங்கிமரம்
பதங்கமம்பறவை
விட்டிற்பூச்சி
பதங்கன்சூரியன்
பதங்குகுழி
ஓட்டுவரிசை
பிளந்த பனையின் பாதி
பதச்சாயைமக்களின் நிழல்
பதச்சேதம்சீர்
சொற்றொடரைத் தனித்தனி சொல்லாகப் பிரித்தல்
பதசம்பறவை
சந்திரன்
பதசாரம்சொல்லின் பொருள்நயம்
பதசாரிநாட்டியத்திற் காலடியிடும் வகை
பதசாலம்மகளிர் அணியும் காலணிவகை
பதஞ்செய்தல்பதப்படுத்துதல்
மென்மையாக்குதல்
பதட்டம்முன்பின் ஆராயாமல் விரைவுபடுதல்
பதடிபதர்
உமி
பயனின்மை
வில்
பதணம்மதிலுள்மேடை
மதில்
பத்தகேசரிகருப்பூரம்
பத்தங்கெட்டவன்ஒழுக்கங்கெட்டவன்
பத்தசாரம்காடி
பத்ததிஒழுங்கு
ஆகமக் கிரியைக்கு வழி காட்டும் நூல்
சொற்பொருள்
வழி
பதத்திரம்சிறகு
பதத்திரிபறவை
பத்தம்கட்டு
உண்மை
உணவு
செய்நன்றியறிகை
குவியல்
உண்கலம்
பத்தர்கடவுளன்புடையவர், அடியார்
அன்புடையார்
வீரசைவரில் புலால் உண்ணாத வகுப்பினர்
இருவினைப் பிணைப்புள்ள ஆன்மாக்கள்
வணிகர்கள்
தட்டார் பட்டப்பெயர்களுள் ஒன்று
குடுக்கை
தொட்டி
மரத்தாலான நீர் இறைக்கும் கருவி
குழி
நார் உரித்தற்கு ஏற்ற பனைமட்டையின் ஓர் உறுப்பு
பத்தராய்ப்பணிவார்தொகையடியாருள் சிவபிரானுக்கும் சிவனடியாருக்கும் தொண்டு புரியும் ஒரு சாரார்
பத்தராவிபத்தர்களுக்கு உயிர்போன்ற திருமால்
பத்தல்நீரிறைக்குங் கருவி
தொட்டி
குடுக்கை
குழி
நார் உரித்தற்கு ஏற்ற பனைமட்டையின் ஓர் உறுப்பு
பத்தனம்பட்டணம்
பத்தாகணவன்
துப்பு
படிப்பணம்
பத்தாசுபடகு
பத்தாசைநன்றியும் அன்பும்
பத்தாம்பசலிகாலத்திற்குப் பொருந்தாத பழங்கருத்து
பத்தாம்பசலி (காலத்துக்கு ஏற்றவாறு புதுமைகளையோ புதிய வழிமுறைகளையோ ஏற்றுக்கொள்ளாத) பழைய போக்கு
பத்தாயம்தானியம் முதலியன இட்டுவைக்கும் களஞ்சியம்
பெரும்பெட்டகம்
விலங்கு முதலியன அடைக்குங் கூண்டு
எலி முதலியன பிடிக்கும் பொறி
பத்தாயம்1(நெல் முதலிய தானியங்களைச் சேமித்து வைக்க உதவும்) கீழ்ப்புறம் திறப்புள்ள மரத்தாலான பீப்பாய் அல்லது பெட்டி போன்ற அமைப்பு
பத்தாயம்2எலிப்பொறி
பத்தாயிரம்10000
பத்திவரிசை
வகுப்பு
செய்தித்தாள் முதலியவற்றின் நீளவாட்டுப்பகுதி
பாத்தி
முறைமை
அலங்கார வேலைப்பாடு
வீட்டிறப்பு
தூண்களின் இடைவெளி
யானையின் நடை வகை
கடவுள் முதலியோரிடத்திலுள்ள பற்று
வழிபாடு
ஒழுக்கம்
ஒரு தேரையும் ஒரு யானையையும் மூன்று குதிரைகளையும் ஐந்து காலாட்களையும் கொண்ட சிறு படைப் பிரிவு
நம்பிக்கை
அன்பு
பத்திவழிபாடு
ஒழுக்கம்
முறைமை
வரிசை
வகுப்பு
பத்திரிகை முதலியவற்றின் நீளவாட்டுப் பகுதி
அலங்கார வேலைப்பாடு
யானையின் நடைவகை
வீட்டிறப்பு
தூணின் இடைவெளி
பாத்தி
நம்பிக்கை
பக்தி
படைத்தொகுதி
பத்தி1முதல் வரி மட்டும் வலதுபுறம் சற்றுத் தள்ளித் தொடங்கும்படி (கதை, கட்டுரை முதலியவற்றில்) அமைக்கும், பல வரிகளை உள்ளடக்கிய பிரிவு
பத்திக்கீற்றுமகளிர் தோள் முலைகளில் வரிக்கோலம் எழுதும் சந்தனக்குழம்பு
மகளிர் தனங்களில் சந்தனக் குழம்பால் எழுதும் கோலம்
உழுநிலம்
கீரைவகை
அழகு
கிளர்ச்சி
நீர்க்கொடிவகை
பத்திக்குறடுகோயிலுள் எழுப்பப்பட்டிருக்கும் திண்ணை
பத்திசாரன்திருமழிசையாழ்வார்
பத்திடைஆயிரம் பலங்கொண்ட நிறுத்தலளவை
பத்திநெறிபத்தியால் நற்கதியடையும் முறை
பத்திபாய்தல்ஒளிவீசுதல்
எதிரொளித்தல்
பத்திமார்க்கம்பத்தியால் நற்கதியடையும் முறை
பத்திமாலைஇடுப்புவரை தொங்குவதும் மணமக்கள் அணிவதுமான மாலை
தாழ்வடம்
பத்திமான்பத்திமிக்கோன்
பத்திமுகம்பந்தல் அல்லது சுவரின் முன்பக்க நெற்றி
பத்திமைதெய்வபத்தியுடைமை
காதல்
பத்தியம்மருந்துக்குத் தக்கவாறு உண்ணப்படும் உணவு
இதம்
கவனம்
படிப்பணம்
இலஞ்சம்
காண்க : கடுக்காய்
அவுரி
பூவாது காய்க்கும் மரம்
செய்யுள்
பத்தியம் (மருந்துக்காகவோ உடல்நிலையைப் பொறுத்தோ எதை விலக்க வேண்டும், எதைச் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ற) உணவுக் கட்டுப்பாடு அல்லது விதிமுறை உணவு
பத்தியமுறித்தல்மருந்துப் பத்தியத்தைக் கெடுத்தல்
குறித்த காலத்திற்கப்பால் பத்தியவுணவை நீக்குதல்
பத்தியிறக்குதல்தாழ்வாரம் இறக்குதல்
பத்தியுலாவுதல்கடவுள் ஊர்தியில் எழுந்தருளி உலாவருதல்
வரிசையாயுலாவுதல்
பத்திரகம்இலை
இறகு
சந்தனம்
பத்திரகாளிகொற்றவை
பத்திரகிரிபட்டினத்தடிகள் காலத்து விளங்கிய ஒரு பெரியார்
பத்திரப்படுத்து (பொருளை) பாதுகாப்பாக வைத்தல்
பத்திரப்படுத்துதல்காத்தல்
காவலில் வைத்துப் பாதுகாத்தல்
பத்திரப்பதிவுஆவணத்தை அரசாங்கப் பதிவு செய்கை
பத்திரம்இலை
புத்தகத்தின் ஏடு
இலை போன்ற தகடு
ஓர் அணிகலன்
சாசனம்
திருமுகம்
பூவிதழ்
இறகு
அம்பு
சிறுவாள்
அழகு
அழகிய உருவம்
கவனம்
நன்மை
பாதுகாப்பு
நலம்
யானைவகை
மலை
பீடத்திலுள்ள எழுதகவகை
காண்க : பத்திரலிங்கம்
குதிரைப்பந்தி
நவ வருடத்துளொன்று
காண்க : பத்திராச(த)னம்
பத்திரம்1சொத்தின் விபரமும் அதற்கு உரியவரின் பெயரும் எழுதி அரசிடம் பதிவுசெய்யப்பட்ட முத்திரைத்தாள்
பத்திரம்2(-ஆக, -ஆன) இழப்பு, சேதம் அல்லது ஆபத்து ஏற்படாத வகையிலான பாதுகாப்பு
பத்திரலிங்கம்சைவாலயத்துப் பலிபீடம்
பத்திரவருடம்நவவருடத்தொன்று
பத்திரன்சிவன்
வீரபத்திரன்
காண்க : பாணபத்திரன்
பத்திராகாரன்அழகிய வடிவினன்
பத்திராங்கம்செஞ்சந்தனம்
ஊமத்தை
பத்திராசனம்அரியணை
அவைத்தலைமை
ஆசனவகை
பத்திராதனம்அரியணை
அவைத்தலைமை
ஆசனவகை
பத்திராதியர்இதழ்நடத்துந் தலைவர்
பத்திராலாபனம்நலங்கூறுகை
பத்திரிஅம்பு
பறவை
சாதிபத்திரி
இலை
காளி
கொத்தளம்
காட்டுச்சாதி
பத்திரிக்கைசெய்தத்தாள்
பத்திரிகைஏடு
செய்தித்தாள்
இதழ்
பத்திரிகைசெய்தித்தாள்
கடிதம்
அச்சடித்ததாள்
சாதனம்
விளம்பரத்துண்டு
இலை
பத்திரிகை செய்தித்தாள்/இதழ்
பத்திரிகை வை (குடும்பச் சடங்குகளுக்கான) அழைப்பிதழை நேரில் கொடுத்து நிகழ்ச்சிக்கு வருமாறு அழைத்தல்
பத்திரிகையாளர் பத்திரிகைக்குச் செய்தி சேகரிப்பவர் அல்லது பத்திரிகை தொடர்பான பணியிலிருப்பவர்
பத்திரைஇரண்டு, ஏழு, பன்னிரண்டாந்திதிகள்
காலவகை
நற்பசு
காளி
கண்ணன் தேவியருள் ஒருத்தி
பத்திரைகேள்வன்வீரபத்திரன்
பத்திவிசுவாசம்திடமான நம்பிக்கை
பத்திவைராக்கியம்தெய்வபத்தியில் திடமாயிருத்தல்
பத்தினிகற்புடையாள்
மனைவி
பத்தினி (கற்பொழுக்கத்தில் சிறந்த) மனைவி
பத்தினிக்கடவுள்கடவுளாகக் கருதப்பட்ட கண்ணகி
பத்தினிக்கல்இறந்த கற்புடையாட்டியின் பொருட்டு நாட்டப்படுங் கல்
பத்தினிப்பிள்ளைஉரிமைப்பிள்ளை
பத்து10
பத்துஓர் எண்
தசமிதிதி
காண்க : பற்று
வயல்
கடவுள், பெரியோர் முதலியோரிடத்து உள்ள பத்தி
நாலாயிரப் பிரபந்தத்தில் பத்துப் பதிகம் கூடிய பகுதி
சீட்டுக்கட்டில் பத்துக் குறியுள்ள சீட்டினம்
பத்து1போதுமானதாக இருத்தல்
பத்து2(ஆடு, மாடு முதலியவற்றை ஓர் இடத்திலிருந்து போகும்படி) ஓட்டுதல்
பத்து3ஒன்பது என்ற எண்ணுக்கு அடுத்த எண்
பத்து4மூலிகை அரைத்து அல்லது மண் போன்றவற்றைக் குழைத்து (உடலில்) பூசிக் காயவிட்டு ஒட்டிக்கொள்ளவைத்தல்
பத்துக்காடுவயல்நிலம்
திட்டமான புன்செய்த் தீர்வை
பத்துக்காலோன்பத்துக்கால்களுடைய நண்டு
பத்துநூறாயிரம்1000000
பத்தும்பத்தாதமுழுமையாக
பத்துமாற்றுத்தங்கம்பத்தரைமாற்றுத்தங்கம், உயர்ந்த தங்கம்
பத்தூரம்பொன்னாங்காணிப்பூடு
பத்தைசிறு துண்டு
மண்ணோடுகூடிய பசும்புல் துண்டு
குயவன் அறுக்குங் கருவி
பத்தை (காய்கறி, பழம் ஆகியவற்றின்) கீற்று
பத்தைகட்டுதல்ஒடிந்த எலும்பு கூடுவதற்கு மட்டை வைத்துக் கட்டுதல்
பொய் மொழிகளால் பாசாங்கு செய்து குற்றத்தை மறைக்க முயலுதல்
பதநியாசம்நடனத்தில் ஒழுங்குபெற அடிவைக்கும் முறை
ஒரு பூண்டுவகை
பதநீர்புளிப்பு ஏறாதபடி சுண்ணாம்பு இடப்பட்ட கலயத்துள் இறக்கிய இனிப்புக் கள்
பனஞ்சாறு
பதநீர் (புளித்துப்போகாமல் இருப்பதற்காக உட்புறம் சுண்ணாம்பு தடவப்பட்ட கலயத்தில் சேகரிக்கப்படும்) பனை மரப் பாளையின் இனிப்பான சாறு
பதநெகிழ்த்தல்சொற்பிரித்தல்
பதபதெனல்ஓர் ஒலிக்குறிப்பு
நெஞ்சு அடித்தற்குறிப்பு
பதப்படுத்துதல்பயன்படும்படி செய்தல்
இணக்குதல்
பக்குவப்படுத்துதல்
பதப்படுதல்பக்குவமாதல்
பழுத்தல்
பதப்பர்வெள்ளத்தைத் தடுக்க இடும் மணற்கோட்டை
பதப்பாடுபக்குவமாகை
பழுக்கை
மதிலுறுப்பு
பதப்பிரயோசனம்சொல்லின் பொருள்நயம்
பதப்புணர்ச்சிநிலைமொழியும் வருமொழியும் ஒன்றுபடுகை
பதப்பேறுபரமுத்திக்கும் கீழ்ப்பட்ட இந்திரன் முதலிய இறையவர் பதங்கள்
பதப்பொருள்செய்யுளில் சொல்லைப் பிரித்துப் பொருளுரைத்தல்
பதபாடம்வேதவாக்கியங்களைப் பதம்பதமாக எடுத்தோதும் முறை
பதபாதம்காலடி
பதபூர்த்திசாரியை
பதம்சொல்
பதம்பக்குவம்
உணவு, சோறு
அவிழ்
தண்ணீர்
ஈரம்
கள்
அறுகம்புல்
இளம்புல்
இனிமை
இன்பம்
அழகு
ஏற்ற சமயம்
தகுதி
பொழுது
நாழிகை
கூர்மை
அடையாளம்
அளவை
பொருள்
காவல்
கொக்கு
முயற்சி
மாற்றுரு
செய்யுளடி நாலிலொன்று
பூரட்டாதிநாள்
மொழி
காண்க : பதபாடம்
இடம்
பதவி
தெய்வபதவி
வழி
தரம்
கால்
வரிசை
ஒளி
இசைப்பாட்டுவகை
பதம் பார்த்தல்சோதித்துப் பார்த்தல்
பதம்1பயன்பாட்டுக்கு ஏற்ற வகையில் பக்குவமாக இருக்கும் தன்மை
பதம்2சொல்
பதம்3சிருங்கார ரசம் நிறைந்த பாடலுக்கு ஆடப்படும் நாட்டிய வகை
பதம்பார் (ஒருவரிடமிருந்து கற்றதை அவரிடமே பயன்படுத்தி) சோதித்தல்
பதம்பார்த்தல்ஆய்வுசெய்தல்
சுவையறிதல்
செயலைத் தொடங்கமுன் ஆராய்ந்து பார்த்தல்
விதையிட நிலஞ் சோதித்தல்
பதமம்சந்திரன்
பறவை
விட்டிற்பூச்சி
பத்மராகம் மாணிக்கம்
பதமுடித்தல்பகுபத உறுப்புக் கூறுதல்
பதமுத்திபரமுத்திக்கும் கீழ்ப்பட்ட இந்திரன் முதலிய இறையவர் பதங்கள்
பதமைமென்மை
மந்தகுணம்
அமைதி
மெல்லோசை
இணக்கம்
தாழ்மை
பதயுகம்இணையடிகள்
பதர்உள்ளீடு இல்லாத நெல்
பயனின்மை
பயனற்றவர்
குற்றம்
பதர் உள்ளீடற்ற நெல்
பத்ரகாளி உக்கிரமான தோற்றத்தை உடைய காளி
பதர்ச்சொல்பொருளில்லாத சொல்
பதர்த்தல்பதராய்ப் போதல்
பதரிஇலந்தைமரம
காண்க : பதரிகாசிரமம்
பதரிகாசிரமம்இமயச்சாரலில் உள்ளதும் நாராயணர் தவம் புரிந்ததும் திருமாலுக்குச் சிறந்ததுமான தலம்
பதலம்பத்திரம்
பாதுகாப்பு
பதலைசிறுமலை
மலை
மத்தளம்
ஒருகட்பகுவாய்ப் பறை
தாழி
அலங்காரக் குடம்
பதலைவங்குமலைக்குகை
பதவம்அறுகம்புல்
பதவல்குப்பை
பதவாயுதம்கோழி
பதவிநிலை
வழி
புண்ணியவுலகம்
நால்வகை வீட்டுநிலை
நீர்மையுள்ளவன்
பதவி (நிர்வாகத்தில்) அதிகாரமுள்ள பொறுப்பு/(தொழிற்சாலை, அலுவலகம் முதலியவற்றில்) பணியிடம்
பதவி இறக்கம் (இருக்கும் பதவியைக்காட்டிலும்) அதிகாரத்திலும் மதிப்பிலும் குறைந்த பதவி
பதவி உயர்வு (பதவியில்) அடுத்த மேல்நிலை
பதவிசுஅமைதி
பதவிப்பிரமாணம் (அமைச்சர், சட்டமன்ற உறுப்பினர், நீதிபதி முதலியோர்) பதவி ஏற்கும்போது அதிகாரபூர்வமாக எடுத்துக்கொள்ளும் உறுதிமொழி
பதவியடைதல்கதியடைதல்
உயர்நிலை அடைதல்
பதவியதுசாந்தமானது
மெல்லியது
பதவியேல் (பதவிப்பிரமாணம் செய்து) பதவியை ஒப்புக்கொள்ளுதல்
பதவுகுப்பை
பதவுரைசெய்யுளில் சொல்லைப் பிரித்துப் பொருளுரைத்தல்
பதவுரை (செய்யுளின்) ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் கூறும் பொருள்
பதவைவழி
குப்பை
பதற்றம்முன்பின் ஆராயாமல் விரைவுபடுதல்
பதற்றம் செயல்படுவதில் நிதானம் இழந்து காட்டும் பரபரப்பு
பதறு நடுங்கிக் கலங்குதல்/(கை, கால்) நடுங்குதல்
பதறுதல்முன்பின் ஆராயாமல் விரைவுபடுதல்
பதன்பக்குவம்
பதன்படுதல்பக்குவமாதல்
பதன்பதனெனல்மனம் பரித்தவித்தற்குறிப்பு
பதனம்பத்திரம்
பாதுகாப்பு
மதிலுள் மேடை
மதில்
இறக்கம்
தாழ்மை
அமைதி
கோள்களின் அட்சாம்சம்
பதனழிதல்பக்குவநிலை தவறுதல்
பதனழிவுபக்குவம் கெடுகை
பதனிபுளிப்பு ஏறாதபடி சுண்ணாம்பு இடப்பட்ட கலயத்துள் இறக்கிய இனிப்புக் கள்
பனஞ்சாறு
பதனிட்டதோல்செப்பனிடப்பட்ட தோல்
பதனிடு (விலங்கின் தோலை ரசாயனப் பொருள்களின்மூலம் பொருள்கள் செய்வதற்கான) பக்குவத்துக்கு வரும்படிசெய்தல்
பதனிடுதல்தோல் முதலியவற்றை மெதுவாக்குதல்
பதாகம்விருதுக்கொடி
அபிநயத்துக்குரிய ஆண் கைகளுள் ஒன்று
பதாகன்அரசன்
கொடியுடையோன்
பதாகினிபடை
பதாகைவிருதுக்கொடி
பெருங்கொடி
இணையாவினைக்கைவகை
அபிநயக்கைவகை
பதாகை தூக்கிச் செல்வதற்கு வசதியாகக் கம்புகளில் கட்டப்பட்ட, வாசகங்கள் தாங்கிய செவ்வக வடிவத் துணி
பதாதிகாலாட்படை
ஒரு யானை, ஒருதேர், ஒரு குதிரை, ஐந்து காலாள்கள்கொண்ட படைத் தொகுதி
அமைதியின்மை
பதாயுதம்கோழி
பதார்த்தம்சமைத்த காய்கறிகள்
பதார்த்தம்சொற்பொருள்
பொருள்
சோறு ஒழிந்த கறி முதலிய உணவுப்பொருள்
சொத்து
திரவியம் முதலிய எழுவகைப் பொருள்கள்
சைவசமய முப்பொருள்
சமணசமய இருவகை மூலப்பொருள்கள்
பதார்த்தம் (சோறு நீங்கலாக ஏனைய) தயாரிக்கப்பட்ட உணவுப் பண்டம்
பதிநகரம்
பதிகை
நாற்று
உறைவிடம்
வீடு
கோயில்
குறிசொல்லும் இடம்
ஊர்
பூமி
குதிரை
தலைவன்
கணவன்
அரசன்
மூத்தோன்
குரு
கடவுள்
பதி3கணவன்
பதிக்கினிகணவனைக் கொன்றவள்
பதிகம்பத்துச் செய்யுளால் முடியும் நூல்
பாயிரம்
நாற்று
பதிகம் (குறிப்பிட்ட இடத்தில் எழுந்தருளியுள்ள) தெய்வத்தின் மேல் பாடப்படும் பத்துப் பாடல்கள்
பதிகன்வழிப்போக்கன்
காலாள்
பதிசித்திரம்கோபுரப்பதுமை
பதிசேவைகணவனுக்குச் செய்யும் தொண்டு
பதிஞானம்இறையுணர்வு
பதிஞானம்கடவுளைப்பற்றிய அறிவு, இறையறிவு
பதிஞானவாழ்வுபரம்பொருளோடு இரண்டறக் கலத்தலாகிய அனுபவம்
பதிட்டித்தல்தொடங்குதல்
பதிட்டைநிறுவுதல், பிரதிட்டை
தொடக்கம்
பதித்தல்அழுத்துதல்
மணி முதலியன இழைத்தல்
பதியவைத்தல்
குழியாக்குதல்
தாழ்த்தல்
எழுதல்
அதிகாரம் கொடுத்தல்
பதித்திரிஉலைத்துருத்தி
பதித்தெழுதுதல்அழுந்த எழுதுதல்
மேலே இடம்விட்டுக் கீழே எழுதுதல்
பதிதபாவனன்ஒழுக்கம் தவறியவரைத் தூயராக்கும் கடவுள்
பதிதல்முத்திரை முதலியன அழுந்துதல்
தாழந்திருத்தல்
ஆழ்தல்
ஊன்றுதல்
நிலையாதல்
தங்குதல்
கோள் முதலியன இறங்குதல்
விலை தணிதல்
அதிகாரம் பெறுதல்
பின்னிடுதல்
பதிதன்சமய ஒழுக்கந் தவறினவன்
பதிநிச்சயம்கடவுளின் இருப்பு அறிதல்
பதிபக்திகணவனிடம் கொண்டுள்ள அன்பு
பதிபடைமறைந்துநிற்கும் சேனை
பதிப்பகம் (புத்தகம் முதலியவற்றை) வெளியிடும் நிறுவனம்
பதிப்பாசிரியர் (பிறரின் கட்டுரைகளையோ நூலையோ) தொகுத்து அல்லது முறைப்படுத்தித் தரும் பொறுப்பை ஏற்றவர்
பதிப்பாளர் (புத்தகம் முதலியவற்றை) வெளியிடும் பணியைச் செய்பவர்
பதிப்பி (புத்தகம் முதலியவற்றை வெளியிடுவதற்காக) ஒழுங்குபடுத்துதல்/(புத்தகம் முதலியவற்றை) வெளியிடுதல்
பதிப்புபதித்தல்
நூல் அச்சிடுகை
அச்சிடப்பட்ட நூல்
பதிப்பு (புத்தகம் முதலியவை) விற்பனைக்காக ஒரு முறை குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் அச்சிடப்படுவது
பதிப்புரிமை (புத்தகம், திரைப்படம் முதலியவற்றின் பயன்பாடு, வெளியீடு முதலியவற்றை) உருவாக்கியவர் அனுமதியில்லாமல் மற்றொருவர் பயன்படுத்த முடியாத வகையில் காப்பளிக்கப்படும் உரிமை
பதிபோடுதல்பதுங்குதல்
நாற்றுநடுதல்
பதியம்போடுதல்
பதிமினுக்குஇடத்தைத் துலக்குவதாகிய துடைப்பம்
பதிமைபிரதிமை
பதியம்நாற்று
ஊன்றிநடுஞ் செடிகொடிகிளை முதலியன
காண்க : இலைப்பாசி
பதிகம்
பாடல்
பதிப்பது
தெய்வத்தைப்பற்றிப் பெரும்பாலும் பத்துச் செய்யுளால் பாடப்படும் நூல்வகை
பதியம்போடு (மல்லிகை, ரோஜா முதலிய) செடியின் கிளையை வளைத்து மண்ணில் புதைத்து அந்தக் கிளை வேர் விட்ட பின் முதல் செடியிலிருந்து வெட்டிவிடுதல்
பதியரிநாற்று
பதியன் பதியம்போடுவதால் தனியாக முளைத்துவரும் செடி
பதியிலார்கணிகையர்
பதியெழுதல்வலசைபோதல்
பயத்தால் ஊரைவிட்டு ஓடிப்போதல்
பதிரன்செவிடன்
பதில்மாற்றம்
விடை
பதிலாக
பதில் கேள்வி, வேண்டுகோள் முதலியவற்றுக்கு விபரம், விளக்கம், ஒப்புதல் என்ற வகையில் எழுத்துமூலமாகவோ பேச்சுமூலமாகவோ தரப்படுவது
பதிலடிஎதிர் நடவடிக்கை
பதிலடி பாதிப்பு அடையச்செய்தவர்களுக்குப் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் வகையில் எதிர் நடவடிக்கை
பதிலாள்பிரதியாக அமர்த்தும் ஆள்
பதிலிப்பத்திரம்அதிகாரப்பத்திரம்
பதிவாளர் (சில அரசுத் துறைகளில்) குறிப்பிட்ட விபரங்களை அதிகாரபூர்வமான முறையில் ஆவணங்களில் பதிவு செய்வதற்கு உரிய பொறுப்பு வகிக்கும் அதிகாரி
பதிவிரதம்பதிவிரதாதர்(ரு)மம்
பதிவிரதமுல்லைகற்புக்கு அறிகுறியாக அணியும் முல்லை
பதிவிரதாதர்மம்கற்புநெறி
பதிவிரதாதருமம்கற்புநெறி
பதிவிரதிகற்புடைய மனைவி
பதிவிரதைகற்புடைய மனைவி
பதிவிரதை பத்தினி
பதிவிருத்தல்ஒளித்திருத்தல்
பதிவுஅழுந்துகை
பள்ளம்
விண்மீன்களின் சாய்வு
பதுக்கம்
தீர்மானிக்கப்பட்ட செலவு
வழக்கம்
கணக்குப் பதிகை
மனம் ஊன்றுகை
அமைதி
விலைத்தணிவு
பதியம்
பதிவு ஒரு பரப்பில் ஒன்று பதிந்ததன் அடையாளம்
பதிவு அஞ்சல் முகவரியில் உள்ளவருக்குச் சேர்ப்பிக்கப்படும் என்பதை உறுதிசெய்வதற்காகக் கூடுதல் கட்டணம் செலுத்திச் சான்று பெற்றுக் கடிதம் முதலியவை அனுப்பும் அஞ்சல்
பதிவுநாடா ஒலிப்பதிவுசெய்வதற்கும் ஒளிப்பதிவுசெய்வதற்கும் பயன்படுத்தும் ரசாயனப் பொருள் பூசப்பட்ட மெல்லிய நாடா
பதிவுவைத்தல்கணக்கிற் பதிதல்
வாடிக்கை வைத்தல்
பதிவேடு (அலுவலகம், நிறுவனம் முதலியவற்றில்) செய்தியை, விபரத்தை அதிகாரபூர்வமாகக் குறிக்கப் பயன்படும் ஏடு
பதிவேற்றம்தரவேற்றம்
பதிவைத்தல்நாற்றுப் பதித்தல்
பதியம் போடுதல்
பதிவொளிகாணொளி
பதிற்சீட்டுபதிலியாக வாங்கும் ஆவணத்தின் படி
பதினாயிரம்பத்தாயிரம்
பதினாலுலகம்மேலேழுலகமான பூலோகம், புவலோகம், சுவர்க்கலோகம், சனலோகம், தபோலோகம், சத்தியலோகம், மகாலோகம், கீழேழுலகமான அதலம்
விதலம்
சுதலம், தராதலம், இரசாதலம், மகாதலம், பாதலம்
பதினாறுSixteen
பதினாறுபேறுபுகழ், கல்வி, வலிமை, வெற்றி, நன்மக்கள், பொன், நெல், நல்லூழ், நுகர்ச்சி, அறிவு, அழகு, பெருமை, இளமை, துணிவு, நோயின்மை, வாழ்நாள் என்பன
பதினெட்டாம்பெருக்குஆடிமாதம் பதினெட்டாம் நாள் காவிரிப்பெருக்கு
ஆடிப் பதினெட்டில் கொண்டாடும் விழா
பதினெண்கணம்அமரர், சித்தர், அசுரர், தைத்தியர், கருடர், கின்னரர், நிருதர், கிம்புருடர், இயக்கர், பூதர், விஞ்சையர், கந்தருவர், அந்தரர், பசாசர், முனிவர், உரகர்(நாகர்), விண்ணோர், மண்ணோர் ஆகியோர்
பதினெண்கீழ்க்கணக்குநாலடியார், நான்மணிக்கடிகை, இன்னா நாற்பது, இனியவை நாற்பது, கார் நாற்பது, களவழி நாற்பது, ஐந்திணை ஐம்பது, ஐந்திணை எழுபது, திணைமொழி ஐம்பது, திணைமாலை நூற்றைம்பது, திருக்குறள், திரிகடுகம், ஆசாரக்கோவை, பழமொழி, சிறுபஞ்சமூலம், முதுமொழிக்காஞ்சி, ஏலாதி, கைந்நிலை என்னும் பதினெட்டு நூல்கள்
பதினெண்புராணம்மச்சம், கூர்மம், வராகம், வாமனம், பதுமம், வைணவம், பாகவதம், பிரமம், சைவம், இலிங்கம், பௌடிகம், நாரதீயம், காருடம், பிரமகைவர்த்தம், காந்தம், மார்க்கண்டேயம், ஆக்கினேயம், பிரமாண்டம் என்பன
பதினெண்மொழிபதினெண் நாட்டார்க்குரிய மொழியான அங்கம், அருணம், கலிங்கம், காம்போசம்
கொங்கணம், கோசலம், கௌசிகம், சாவகம், சிங்களம், சிந்து, சீனம், சோனகம், திரவிடம், துளுவம், பப்பரம், மகதம், மராடம், வங்கம் என்பன
பதினென்கண்ணன்பதினெட்டுக் கண்களையுடைய முருகன்
பதினென்குடிமக்கள்ஓடாவி(ஓடஞ்செய்பவர்),கன்னார், குயவர், கொல்லர், கோவியர்(இடையர்), ஓச்சர், தச்சர், தட்டார், நாவிதர்
பள்ளர்
பாணர்
பூமாலைக்காரர்
எண்ணெய் வாணியர், உப்புவாணியர், இலைவாணியர், வண்ணார், வலையர், வெட்டியான் ஆகிய குடிமக்கள்
பதினோராடல்அல்லியம், கொட்டி, குடை, குடம், பாண்டரங்கம், மல், துடி, கடையம், பேடு, மரக்கால், பாவை என்னும் பதினொரு வகையான கூத்துகள்
பதுக்கம்ஒளிப்பு
கபடம்
பதுங்குந்தன்மை
மன்னிக்கை
கண்ணி
பதுக்கல்சட்ட விரோதமாக மறைத்து வைத்தல்
பதுக்கல் (வெளிச்சந்தையில் எளிதில் கிடைக்காத பொருளை அல்லது நியாய விலைக்கு விற்க வேண்டிய பொருளை விற்காமல்) சட்டவிரோதமாக மறைத்து வைத்திருப்பது
பதுக்காய்உள்ளான்குருவி
பருத்துக் குள்ளமாய் உள்ளவன்
பதுக்கு (பொருள், பணம் முதலியவற்றை அதிக அளவில்) சட்டவிரோதமாக மறைத்துவைத்தல்
பதுக்குதல்ஒளித்துவைத்தல்
பதுக்கைகற்குவியல்
இலைக்குவியல்
மணற்குன்று
சிறுதூறு
பாறை
பதுக்கைக்கடவுள்மணற்குன்றின் மேலுள்ள நடுகல் தெய்வம்
பதுங்கலன்பின்னிற்பவன்
கூச்சமுள்ளவன்
பதுங்கு (வெளியில் இருப்பது ஆபத்து அல்லது நோக்கத்துக்கு இடையூறு என்ற நிலைமையால்) ஒளிதல்
பதுங்கு குழி (எதிரியின் குண்டுவீச்சு, துப்பாக்கிச்சூடு போன்றவற்றிலிருந்து) பாதுகாத்துக்கொள்ளும் விதத்தில் மறைந்துகொள்ள வெட்டப்படும் ஆழமான குழி
பதுங்குதல்ஒளித்தல்
பதிவிருத்தல்
மறைதல்
பின்னிற்றல்
காண்க : பதுங்குபிடித்தல்
பதுங்குபிடித்தல்மேல்தளத்துக்குச் சிறுகல் பாவுதல்
பதுமகேசரம்புன்னைமரம்
பதுமகோசிகம்தாமரைக்காய் உருவமாகக் கைகுவித்து ஐந்து விரலையும் அகல விரித்துக் காட்டும் இணையாவினைக்கைவகை
பதுமநாபன்உந்தித் தாமரையோனாகிய திருமால்
பதுமநிதிகுபேரனது ஒன்பான் நிதியுள் ஒன்று
பதுமபந்துசூரியன்
தேனீ
பதுமபீடத்தன்பிரமன்
பதுமபீடம்தாமரை வடிவாகச் செய்யப்பட்ட இடம்
பதுமம்100000000000000
பதுமம்தாமரை
காண்க : பதுமரேகை
பதினெண் புராணத்துள் ஒன்று
காண்க : பதுமபீடம்
பதுமநிதி
ஆசனவகை
முடியுறுப்பு ஐந்தனுள் ஒன்று
அபிநயத்துக்குரிய ஆண் கைகளுள் ஒன்று
சோதிநாள்
மாணிக்கவகை
பதுமமணிதாமரைக்கொட்டை
பதுமயோனிதாமரையில் பிறந்த பிரமன்
பதுமராகம்மாணிக்கவகை
பதுமரேகைஒருவனது நற்பேற்றைக் குறிப்பதாகக் கருதுப்படும் தாமரை வடிவான கைக்கோடு
பதுமவியூகம்தாமரை வடிவமாக வகுக்கப்பட்ட படையணி
பதுமவீசம்தாமரைமணி
பதுமன்பிரமன்
எண்வகை நாகத்துள் ஒன்று
பதுமாக்கன்தாமரை போன்ற கண்களையுடைய திருமால்
பதுமாசனம்இரு கால்களையும் மடக்கி அமரும் தாமரை மலர்போன்ற இருக்கைநிலை
பதுமாசனன்தாமரையில் வீற்றிருக்கும் பிரமன்
பதுமாசனிதாமரையில் வீற்றிருக்கும் திருமகள்
பதுமாசனைதாமரையில் வீற்றிருக்கும் திருமகள்
பதுமாஞ்சலிஇரு கையையும் தாமரைக்காய் உருவமாகக் கூட்டும் இணைக்கைவகை
பதுமாவதிபதுமாசனி(ளை)
பதுமினிநால்வகைப் பெண்டிருள் உயர் இலக்கணம் உடையவள்
பதுமுகம்இரு கால்களையும் மடக்கி அமரும் தாமரை மலர்போன்ற இருக்கைநிலை
பதுமைதிருமகள்
காளி
கற்பிற் சிறந்த சூரபன்மன் மனைவி
திருமகள் தோன்றிய பொய்கை
ஓரிதழ்த்தாமரை
பாவை
சிலை
பதுமநிதி
பதுமை (மனித அல்லது தெய்வ உருவ) பொம்மை
பதை (பாதிக்கப்பட்டு) பொறுக்க முடியாமல் தவித்தல்
பதைத்தல்துடித்தல்
வருந்துதல்
நடுங்குதல்
ஆத்திரமடைதல்
செருக்கடைதல்
பதைபதை (மிகுதியைக் காட்டி அழுத்தம் தருவதற்கு) பதை என்னும் வினையின் இரட்டித்த வடிவம்
பதைபதைத்தல்மிகத் துடித்தல்
பந்த் (கட்சி, சங்கம் போன்ற அமைப்பு ஒரு கோரிக்கைக்காக அல்லது ஒன்றிற்கு எதிர்ப்பைத் தெரிவிக்கும் விதத்தில்) போக்குவரத்து, வியாபாரம் போன்றவற்றை நடைபெறவிடாமல் தடுத்தல்
பந்தகம்கட்டு
முடிச்சு
பற்று
அடைமானம்
சார்ந்திருத்தல்
பந்தடித்தல்பந்து விளையாடுதல்
பந்தணம்பற்று
பந்தம்பிணைப்பு
உறவு
நட்பு
பந்தம்உறவு
கட்டு
தொடர்பு
முடிச்சு
பற்று
செய்யுளின் தளை
முறைமை
கட்டுப்பாடு
மயிர்முடி
சொத்தைப் பிறர்வயப்படுத்துகை
மதில்
கைவிளக்கு
தீவட்டி
அழகு
தீத்திரள்
உருண்டை
பொன்
நூலிழை
பெருந்துருத்தி
பந்தம்1நுனியில் துணி சுற்றப்பட்டு எண்ணெய்யில் முக்கியெடுத்த, எரிப்பதற்கு வசதியான கம்பு
பந்தம்2உறவு
பந்தம்பிடித்தல்தீவட்டி தாங்குதல்
இறந்தவர் உடலத்தைச் சுடுகாட்டுக்குக் கொண்டுபோகும் போது அவர் பேரக்குழந்தைகள் நெய்யில் நனைத்த பந்தத்தைப் பிடித்தல்
பந்தயக்குதிரைபோட்டியோட்டத்தில் விடப்படுங் குதிரை
பந்தயம்போட்டி
போட்டியில் வைக்கும் பொருள்
பந்தகம்
பந்தயம் (விளையாட்டு போன்றவற்றில்) பலர் கலந்துகொள்வதாகவும் ஒருவர் வெற்றி பெறுவதாகவும் அமையும் நிகழ்ச்சி
பந்தயம் கட்டு (பணம் கட்டி அல்லது பொருள் வைத்து) பந்தயத்தில் இறங்குதல்
பந்தர்பந்தல்
நிழல்
பண்டசாலை
ஓலக்கமண்டபம்
படர்கொடி விதானம்
ஒரு கடற்கரைப் பட்டினம்
பந்தல்கால் நட்டுக் கீற்றுகள் பரப்பிய இடம்
நிழல்
பண்டசாலை
ஓலக்கமண்டபம்
படர்கொடிவிதானம்
நீர் விழுதற்குக் குழாய் வடிவாகச் செய்யப்பட்டட கருவி
பந்தல் நான்கு பக்கமும் கழிகளை நட்டு அதன் மேல் படுக்கைவாட்டில் குறுக்கும் நெடுக்குமாகக் கம்புகள் வைத்துக் கீற்றுகளைப் போட்டு அல்லது கனமான துணியைக் கட்டிச் செய்யும் அமைப்பு
பந்தற்கால்திருமணத்தை முன்னிட்டு நல்லவேளையில் பந்தல் போடுவதற்காக நடப்படும் கால்
பந்தனம்கட்டுகை
கட்டு
கயிறு
சிறைப்படுத்துகை
பந்தனாலயம்சிறைச்சாலை
பந்தனைகட்டுகை
கட்டு
பற்று
ஆணவம் முதலிய குற்றங்கள்
மகள்
குழந்தைநோய்
பந்தா (தன் பதவி, அந்தஸ்து முதலியவற்றை வெளிப்படுத்தக் கூடிய) மிடுக்கான தோரணை
பந்தாடு (ஒருவரை) ஒன்றிலும் நிலைக்க விடாமல் அலைக்கழித்தல்
பந்தானம்உறவினர் கூட்டம்
பந்திஉண்டற்கு அமர்ந்தவர் வரிசை
குதிரைச் சாலை
ஒழுங்கு
கட்டு
பந்தி (திருமணம் போன்ற விழாவில்) விருந்து உணவிற்கான வரிசை
பந்தித்தல்கட்டுதல்
கூடுதல்
ஆன்மாவைப் பாசத்துக்குள்ளாக்குதல்
பந்திப்பாய்விருந்தினர் உணவருந்த உட்காரப் போடும் நீண்டபாய்
பந்திபோசனம்பலரும் சேர்ந்து உண்ணுதல்
பந்திவஞ்சனைபந்தி பரிமாறுதலில் ஓரவஞ்சனை காட்டுதல்
பந்திவிசாரணைஉணவளிக்கும்போது பந்தியில் உள்ளோரைப் போற்றுகை
பந்துசுற்றம்
உருண்டை வடிவான விளையாட்டுக்கருவி
சுருள்
நீர்வீசுங் கருவி
மட்டத்துருத்தி
திரிகை
கட்டு
சூழ்ச்சி
பொருளின்றி வழங்கும் ஒருசொல் விழுக்காடு
ஆட்டச் சீட்டு
அடிக்கும் சவுக்கு
பந்து1(கீழே போட்டால் மேலெழக் கூடிய) உருண்டை வடிவ விளையாட்டுச் சாதனம்
பந்து2(பெரும்பாலும் பன்மையில்) உறவினர்
பந்துக்கட்டுசம்பந்தக்கட்டு, சுற்றமிகுதி
சூழ்ச்சி
கூட்டச்சேர்க்கை
இல்லாததைக் கூட்டிச் சொல்லுகை
பந்துக்கள்உறவினர்
பந்துக்குடிஒருசார் செட்டிவகுப்பினர்
பந்துசனம்சுற்றத்தார்
பந்துத்துவம்உறவு
பந்துமாலைபூப்பந்து
பந்துரம்அழகு
பந்துவராளிஒரு பண்வகை
பந்துவீச்சு (கிரிக்கெட்டில்) மட்டையுடன் விளையாடத் தயாராக இருப்பவரை நோக்கிப் பந்தை வீசுதல்
பந்தெறிகளம்பந்து விளையாடும் இடம்
பந்தோபஸ்துபாதுகாப்பு
பப்பஇகழ்ச்சிக்குறிப்பு பப்பவப்பர்(திவ்.பெரிய தி.1
3
7)
பப்படம்அப்பளம்
பப்படம் (உப்பக் கூடிய) ஒரு வகை அப்பளம்
பப்பத்துபத்துக்கொண்ட கூறுகள்
பப்பளிபப்பாளிமரம்
கிச்சிலிவகை
பப்பளிச்சேலைஒரு நிறமுடைய சேலைவகை
பப்பாதிஇரண்டு சமபாகம்
பப்பாளிஒரு சிறுமரவகை
பப்பாளி மஞ்சளும் பச்சையும் கலந்த நிறத்தில் தோலும் சிவந்த மஞ்சள் நிறத்தில் சதைப் பகுதியும் கொண்ட ஒரு வகைப் பெரிய பழம்/மேற்குறிப்பிட்ட பழம் தரும் மரம்
பப்புபரப்பு
ஒப்பு
துவரம்பருப்பு
பப்புவர்அரசனது கீர்த்தியைப் புகழ்வோர்
பம்விண்மீன்
பம்பரத்திஅடக்கமற்றவள்
பம்பரம்வேகமாகச் சுழற்றி விளையாடும் கருவி, மந்தரமலை
அடக்கமற்றவள்
பம்பரம் கீழ்ப்பகுதி கூம்பு வடிவிலும் அதன் நுனியில் ஆணியும் இருக்கும் விளையாட்டுச் சாதனம்
பம்பரமாட்டுதல்பம்பரஞ் சுழற்றுதல்
அலைக்கழித்தல்
பம்பரைக்காரியம்முறைபிறழ்ந்த செய்கை
பம்பல்பரந்த வடிவு
ஒலி
களிப்பு
பொலிவு
அறுவடை
துளி
பம்பளிமாசு தடித்த தோலும் புளிப்புச் சுவையும் உடைய, இளம் சிவப்பு நிறச் சுளைகளைக் கொண்ட, ஆரஞ்சு வகையைச் சேர்ந்த பழம்
பம்புவேடிக்கை
கல்
மூங்கில்மரம்
பம்புதல்செறிதல்
நிறைதல்
பரவுதல்
எழுதல்
ஒலித்தல்
பம்பைபம்பை தமிழர்களின் ஒரு இசைக்கருவி
பம்பைஒரு வாத்தியவகை
முல்லை நெய்தல் நிலங்கட்குரிய பறை
பறட்டைமயிர்
ஒரு பொய்கை
பாம்பன் வாய்க்கால்
பம்பை தோலால் இழுத்துக் கட்டப்பட்ட இரு வட்ட வடிவப் பக்கத்துடன் சுருங்கிய நடுப்பகுதியைக் கொண்ட, நீளமாக இருக்கும் தாள வாத்திய இணை
பம்பைக்காரன்பம்பையடிக்கும் தொழிலுடையோன்
பம்மல்மூட்டம்
தையல் நூலோட்டம்
பம்மாத்துவெளிவேடம்
பம்மாத்து வெறும் நடிப்பு
பம்மு (ஒருவரைக் கண்டு வெளிவரப் பயந்து) ஒளிதல்
பம்முதல்மேகம் மூட்டம்போடுதல்
செறிதல்
மறைதல்
மூடுதல்
ஒலித்தல்
நூலோட்டுதல்
பதுங்குதல்
பம்மைதிருமகள்
ஆரியாங்கனையருள் ஒருத்தி
பதுமை
பமரம்வண்டு
பய1(தீங்கு அல்லது ஆபத்து நேரக் கூடிய சூழ்நிலையில்) பாதுகாப்பு இல்லை என்பது போன்ற கலக்க உணர்வு தோன்றுதல்
பய2(நன்மை, தீமை முதலியவற்றை) உண்டாக்குதல்
பயகம்பனம்அச்சத்தால் நடுங்குகை
பயங்கரம்அச்சம்
மிகு அச்சம் உண்டாக்குதல்
பயங்கரம் அச்சம் தருவது/கொடிய தோற்றமுடையது
பயங்கரவாதம் அரசியல் நோக்கத்திற்காக மக்கள் இடையே பீதியைக் கிளப்பும் வகையில் வன்முறையை மேற்கொள்ளும் போக்கு
பயங்கரவாதி பயங்கரவாத முறைகளை மேற்கொள்பவர்
பயங்காட்டுதல்அச்சமடையத்தக்க தோற்றங்காட்டுதல்
அச்சமுறச் செய்தல்
பயங்காளிஅச்சமுள்ளோன்
பயசம்நீர்
பால்
பயசுநீர்
பால்
திருநாமப்பாலைப்பூண்டு
பயசுகம்பூனை
பயண நூல் ஒருவர் தான் சென்று வந்த நாட்டைப்பற்றியும் சந்தித்த மக்களைப்பற்றியும் எழுதும் நூல்
பயணங்கட்டுதல்பயணத்துக்கு ஆயத்தம் பண்ணுதல்
பயணச்சீட்டு பயணம் செய்வதற்கு உரிய கட்டணத்தைச் செலுத்திப் பெறும் சீட்டு
பயணச்சீட்டுப் பரிசோதகர் பேருந்து, ரயில் முதலியவற்றில் பயணம் செய்கிறவர்களின் பயணச்சீட்டு, சுமைக்கான கட்டணச் சீட்டு முதலியவற்றைக் கேட்டு வாங்கிச் சரிபார்க்கும் பணியைச் செய்பவர்
பயணப் படி அலுவலக வேலையின்பொருட்டு வெளி இடங்களுக்குச் செல்லும் பணியாளரின் பயணச் செலவை ஈடுகட்டக் குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் வழங்கப்படும் தொகை
பயணப்படு பயணம் மேற்கொள்ளுதல்
பயணப்படுதல்பயணத்துக்கு ஆயத்தம் பண்ணுதல்
பயணம்யாத்திரை
இறப்பு
பயணம் இருக்கும் ஊர், நகரம் முதலியவற்றிலிருந்து மற்றொன்றிற்குச் செல்லுதல்
பயணி1(பெரும்பாலும் வாகனத்தில்) பயணம் செய்தல்
பயணி2பயணம் மேற்கொள்பவர்
பயத்தம்பருப்பு பாசிப்பருப்பு
பயத்தல்விளைதல்
உண்டாதல்
பலித்தல்
கிடைத்தல்
படைத்தல்
பெறுதல்
கொடுத்தல்
பூத்தல்
இயற்றுதல்
நிறம்வேறுபடுதல்
அச்சமுறுதல்
பயதம்வண்டு
பயந்தாங்கொள்ளி சற்றும் தைரியம் இல்லாத நபர்
பயந்தாள்தாய்
பயந்தோர்பெற்றோர்
பயந்தோர்ப்பழிச்சல்தலைவியின் பெற்றோரைத் தலைவன் வாழ்த்திப் புகழும் துறை
பயந்தோன்தந்தை
பயபக்திஒடுக்கவணக்கம்
பயபக்தி பயத்தோடு கூடிய பணிவு அல்லது மரியாதை
பயப்படு (தீங்கு, துன்பம் முதலியவை வந்துவிடுமோ என்று எண்ணி) பயம்கொள்ளுதல்
பயப்படுத்துதல்அச்சுறுத்துதல்
பயப்படுதல்அஞ்சுதல்
பயப்பயமெல்ல மெல்ல
பயப்பாடுபயன்படுகை
அச்சம்
பயப்புபயன்
அருள்
நிறம் வேறுபடுகை
பொன்னிறம்
பயம்அச்சம்
அச்சச்சுவை
வாவி
அமுதம்
பால்
நீர்
பலன்
வினைப்பயன்
பழம்
இன்பம்
அரசிறை
தன்மை
பயம்பகர்தல்பயன்படுதல்
பயம்புபள்ளம்
குழி
யானையை அகப்படுத்தும் குழி
நீர்நிலை
காண்க : வசம்பு
பயமுறுத்து பயம்கொள்ளச்செய்தல்
பயமுறுத்துதல்அச்சமுண்டாக்குதல்
கண்டித்தல்
பயரைஒரு மரவகை
பயல்சிறுபிள்ளை
இழிஞன்
பாதி
பங்கு
பள்ளம்
குறிப்புச்சொல்
பயல் சிறுவனை அன்புடன் அழைக்கப் பயன்படுத்தும் சொல்
பயலாள்வாலிபப் பருவத்தவர்
பயற்றங்காய்பயறு உள்ளடங்கிய காய்
பயறு வகை
பூணூலின் நீளத்தைக் குறைக்க இடும் முடிச்சுவகை
பயற்றம்மைஅம்மைநோய்வகை
பயறுபாசிப்பயறு
தானியவகை
சித்திரை நாள்
பயன்நன்மை
வசதி
பயன்பலன்
வினைப்பயன்
சொற்பொருள்
செல்வம்
பழம்
அகலம்
சாறு
பால்
வாவி
அமுதம்
நீர்
பயன் (செயலின்) விளைவு
பயன்சொல்லுதல்பலன் இன்னதென்று சொல்லுதல்
பொருளுரைத்தல்
பயன்படு நன்மை விளைவிப்பதாக அல்லது உதவியாக இருத்தல்
பயன்படுத்து (தேவையை நிறைவேற்றும்பொருட்டு அல்லது நன்மை, வசதி போன்றவற்றைப் பெறும்பொருட்டு) கையாளுதல்
பயன்படுதல்உதவியாயிருத்தல்
பயன்பாடு பயன்தரும் அல்லது பயன்படக் கூடிய தன்மை
பயன்மரம்பயன்படுபொருள் தரும் மரம்
பயனாளி (குறிப்பிட்ட திட்டம், சட்டம் முதலியவற்றிலிருந்து) பயன்பெறுபவர்
பயனில்சொல்இழிசொல் நான்கனுள் ஒன்றாகிய வீண்சொல்
பயனிலாள்விலைமகள்
பயனிலிஒன்றுக்கும் உதவாதவன்(ள்)
பயனிலைசொற்றொடரில் எழுவாய் கொண்டு முடியும் சொல்
பயனிலை ஒரு வாக்கியத்தில் எழுவாயின் நிலையைத் தெரிவிப்பது அல்லது எழுவாய்க்கான செயலின் முடிவைத் தெரிவிப்பது
பயனுவமம்பயனைப்பற்றி வரும் உவமை
பயனுவமைபயனைப்பற்றி வரும் உவமை
பயானகம்வினைப்பயன்
அச்சம்
நரகவகை
பயிக்கம்பிச்சை
பயிட்டம்முத்துவகை
பயித்தியக்காரன்பித்துப்பிடித்தவன்
மூடன்
பயித்தியம்பித்துப்பிடித்தவன்
பயிர்விலங்கொலி
ஒலிக்குறிப்பு
அழைப்பு
பறவைக்குரல்
ஒலி
வாச்சியம்
சைகை
விதந்து கட்டிய வழக்கு
அருவருப்பு
பயன்படுத்தத்தகும் செடிகள்
பைங்கூழ்
குருத்து
காண்க : இடலை
பயிர் (நன்செய் அல்லது புன்செய் நிலத்தில் உண்டாக்கப்படும்) நெல், பருத்தி, கரும்பு, சோளம் போன்ற தாவரம்
பயிர் ஊக்கி பயிரினுடைய சீரான வளர்ச்சிக்கு ஊக்கம் தரக் கூடிய ரசாயனப் பொருள்
பயிர்க்குடிபயிரிடுங் குடி
பயிரங்கம்வெளிப்படை
பயிர்ச் சுழற்சி சில பயிர்களைச் சுழல் முறையில் பயிரிடுதல்
பயிர்த்தல்அருவருத்தல்
மனங்கொள்ளாதிருத்தல்
பயிர்த்தொழில்உழுதொழில்
பயிர்தல்விலங்கு முதலியன ஒன்று ஒன்றனைக் குறியிட்டு அழைத்தல்
அழைத்தல்
இசைத்தல்
பயிர்ப்புஅருவருப்பு
பெண்டிர் குணம் நான்கனுள் ஒன்று, பயிலாத பொருளில் வரும் அருவருப்பு
மனங்கொள்ளாமை
தூய்மையின்மை
பிசின்
பயிர்பிடித்தல்பயிரில் தானியமணி பற்றுதல்
பயிரவிஒரு கொடிவகை
பயிர்வைத்தல்பயன்தரும் மரஞ்செடிகள் நடுதல்
நிலச் சாகுபடி செய்தல்
பயிரழிவுவிலங்கு, வெள்ளம் முதலியவற்றால் உண்டாகும் பயிர்க்கேடு
பயிராகு பயிர் விளைதல்
பயிராதல்பயிர் உண்டாதல்
சினையாதல்
பயிரிடு (நிலத்தில்) பயிர் விளைவித்தல்
பயிரிடுதல்நிலத்தில் பயிர்களை உண்டாக்குதல்
விலங்குகளை அவ்வவற்றின் ஒலிக்குறிகாட்டி அழைத்தல்
பயிரிலிதரிசுநிலம்
பயிருகம்பழம்பாசி
பயிரேறுதல்பயிர்செழித்தல்
பயில்பழக்கம்
சொல்
சைகை
குழூஉக்குறி
பயில் (கல்வி, கலை முதலியவை) கற்றல்(பள்ளியில்) படித்தல்
பயிலகம் (தட்டச்சு, சுருக்கெழுத்து முதலியவற்றில்) பயிற்சியளிக்கும் நிறுவனம்
பயிலல்எடுத்தலோசை
கற்றல்
பயில்வான்மற்போர்புரிவோன்
பயில்வான் மல்யுத்தம் புரிபவன்
பயில்வுபயிற்சி
செய்கை
இருப்பு
பயிலியம்குப்பைமேனிப்பூண்டு
பயிலுதல்தேர்ச்சியடைதல்
சொல்லுதல்
பழகுதல்
சேவித்தல்
நடமாடுதல்
தங்குதல்
கற்றல்
நிகழ்தல்
நெருங்குதல்
பொருந்துதல்
ஒழுகுதல்
ஒலித்தல்
அழைத்தல்
பயிற்சிபழக்கம்
செய்துபழகுதல்
பயிற்சி (வேலை, விளையாட்டு போன்றவற்றில் அனுபவ அறிவு பெற) தேவையான செயல் குறிப்புகளைப் பல முறை செய்து பழக்கப்படுத்திக்கொள்ளும் முறை
பயிற்சிக் கல்லூரி (குறிப்பிட்ட தொழில், வேலை முதலியவற்றுக்கான) பயிற்சி அளிக்கும் நிறுவனம்
பயிற்சியாளர் (குறிப்பிட்ட பணிக்கு ஏற்ற) பயிற்சியை அளிப்பவர்
பயிற்றகம்பாடசாலை கற்று மேலும் (அ) மேலதிகமாக கற்கும் இடம்
பயிற்றிபழக்கம்
பயிற்று கற்றுக்கொடுத்தல்
பயிற்றுதல்பழக்குதல்
கற்பித்தல்
சொல்லுதல்
பலகாற் கூறுதல்
செய்தல்
கொளுவுதல்
பயிற்றுமொழி (பாடம்) கற்பிக்கப் பயன்படுத்தும் மொழி
பயிற்றுவி (ஒருவருக்கு ஒன்றை) கற்றுக்கொடுத்தல்
பயின்பிசின்
பாலேடு
கப்பலின் சுக்கான்
பயினன்ஆதிசேடன்
பயினிகுறிஞ்சிநிலத்து மரவகை
கூடுகை
பயோததிகடல்
பாற்கடல்
பயோதம்மேகம்
பயோதரம்மேகம்
கடல்
பாலைக்கொண்ட முலை
பால்
கரும்பு
பயோதிகம்கடல்நுரை
பர ஓர் இடத்தில் நிறைதல்
பர(ப்)பிரமம் பெருங்கடவுள்
பரக்கவிரிவாய்
மிக
பரக்க ஓர் இடத்தில் மட்டும் அல்லாமல் பல இடங்களில்
பரக்கப்பரக்க (பார்த்தல், விழித்தல் ஆகிய வினைகளோடு) முன்னால் இருப்பது, நிகழ்வது ஒன்றும் புரியாமல்
பர்க்கம்ஒளி
வீரியம்
பரக்கழிபெரும்பழி
சீர்கெட்டவர்
பரக்கழித்தல்பெரும்பழி விளைத்தல்
பரக்கழிதல்பெரும்பழியுறுதல்
பரக்கழிவுபெரும்பழி
சீர்கெட்டவர்
பர்க்கன்சிவன்
சூரியன்
திருமால்
பிரமன்
பரக்குதல்அலைந்துதிரிதல்
பரகதிவீடுபேறு
பரகாயப்பிரவேசம்கூடுவிட்டுக் கூடுபாய்தல்
பரகாரியம்பிறர்காரியம்
பரகாலன்பகைவர்க்கு யமன்போன்றவன்
திருமங்கையாழ்வார்
பரகிதம்பிறர்க்கு நன்மையானது
ஒருவகைச் சோதிடநூல்
பரகீயம்பிறன்மனை விரும்புவதாகிய தீய ஒழுக்கம்
பிறர்க்கு உரியது
பரகீயைபிறனுக்கு உரியவள்
பரகுடிலம்பிரணவம்
பரகுபரகெனல்தடுமாறுதற்குறிப்பு
ஒலிக்குறிப்பு
பரங்கருணைதெய்வ அருள்
பரசமயம்புறமதம்
பரசியம்எல்லாரும் அறிந்தது
பரசிவம்துரிய சிவன்
பரசிவன்துரிய சிவன்
பரசுமழுவாயுதம்
கோடரி
மூங்கில்
ஒரு பண்வகை
பரசுகம்வீடுபேற்றின்பம்
பரசுதல்துதித்தல்
மெல்லென ஒதுக்கி எடுத்தல்
மெல்லெனத் தேய்தல்
பரசுபாணிமழுவைக் கையிலுடைய சிவபிரான்
பரசுராமன்
விநாயகன்
பரசுவம்பிறர்பொருள்
பரசைசிறிய ஓடம்
பரஞ்சாட்டுதல்பொறுப்புக் காட்டுதல்
பரஞ்சுடர்மேலான ஒளியுருவக் கடவுள்
பரஞ்சோதிமேலான ஒளியுருவக் கடவுள்
பரஞானதீபவிளக்கம்திருவருள்
பரஞானம்கடவுளைப்பற்றிய அறிவு
இறைவனை உணரும் பத்திநிலைவகை
இறையறிவு
பரட்டைசெடிமுதலியன தலை பரந்துநிற்கை
காண்க : பறட்டை
பரட்டை (தலைமுடி எண்ணெய்ப் பசை இல்லாமல்) தாறுமாறாகப் பரந்து கிடப்பது
பரட்டையம்ஒட்டுச் சல்லடம்
பரடுகால்கரண்டை
பரண்காவல்மேடை
பொருள்களை வைக்கும் மேல்தட்டு
மச்சு
பரண் (பொருள்களைப் போட்டு வைப்பதற்காக) அறையின் மேற்கூரையிலிருந்து கட்டித் தொங்கவிடப்பட்டிருக்கும் மரச் சட்டம் அல்லது அது போன்று கட்டப்பட்ட சிமிண்டுத் தளம்
பர்ணசாலைஇலைவேய்ந்த குடில்
பர்ணசாலை (இலையால் வேயப்பட்ட) குடில்
பரண்டைகணைக்கால்
பறவைவகை
பரணம்தாங்குகை
உடுத்துகை
கவசம்
சம்பளம்
பட்டுச்சீலை
பரணிநாள்
பர்ணம்இலை
பரணிகீதம்
பாடல்
பரணிபரணிநாள்
அரசனுடைய போர் வெற்றியைச் சிறப்பித்துப் பாடும் சிற்றிலக்கியவகை
இராக்கதம்
அடுப்பு
செப்பு
சிலந்திக்கூடு
மதகு
கூத்து
காவல்மேடை
மேல்தட்டு
பரணி1போரில் பெரும் வெற்றி பெற்ற அரசனை அல்லது வீரனைத் தலைவனாகக் கொண்டு பாடப்படும் ஒரு சிற்றிலக்கிய வகை
பரணி2இருபத்தேழு நட்சத்திரங்களில் இரண்டாவது
பரணி3ஜாடி
பரணிகுடிசைஓலையால் வேய்ந்த குடில்
பரத நாட்டியம்இந்திய நடன வகையில் ஒன்று
பரதக்கலை பரதநாட்டியக் கலை
பரதகண்டம்இந்திய நாடு
பரதத்துவம்பரம்பொருள்
பரத்தமை விபச்சாரத் தொழில்
பரத்தல்பரவுதல்
தட்டையாதல்
அலமருதல்
பரத்தன்பரத்தையரிடம் கூடி ஒழுகுபவன்
பர்த்தாகணவன்
பரத்திநெய்தல்நிலப் பெண்
பரத்திரயம்சமண சமயத்தார் போற்றும் மும்மணிகள்
அவை : நல்லிறவு, நற்காட்சி, நல்லொழுக்கம்
பரத்திரவியம்பிறர்பொருள்
பரத்திரிமனைவியல்லாதவள்
பரத்து (இடத்தை அடைத்து) நிரப்புதல்
பரத்துதல்விரித்தல்
பரத்துவம்கடவுள்தன்மை
திருமால் நிலை ஐந்தனுள் ஒன்று
பரத்தைபொதுமகள்
தீயநடத்தை
ஒரு செடிவகை
அயன்மை
பரத்தைமைவிலைமகளுடன் கூடும் வழக்கம்
அயன்மை
தீயநடத்தை
பரதந்திரம்பிறரைச் சார்ந்திருப்பது
பரதந்திரியம்பிறரைச் சார்ந்திருப்பது
பரதநாட்டியம் பரதர் என்பவர் நிர்ணயம் செய்த மரபுகளைக் கொண்ட நாட்டியம்
பரதம்கூத்து
ஒரு கண்டம்
ஒரு நாடகத் தமிழ் நூல்
ஒரு பேரெண்
பரதம் (பொதுவாக) நாட்டியம்(குறிப்பாக) பரதநாட்டியம்
பரதமோகினிநாட்டியத்தால் பிறரை மயக்குபவள்
பரதர்குருகுலத்தரசர்
கூத்தர்
நெய்தல்நிலமக்கள்
வணிகர்
காமுகர்
பரதவசந்தன்வசந்தன் ஆட்டத்தில் ஒருவகை
பரதவர்நெய்தல்நில மக்கள்
தமிழ்நாட்டுக் குறுநில மன்னருள் ஒருசாரார்
வணிகர்
பரதவர் மீனவர்
பரதவருடம்இந்திய நாடு
பரதவித்தல்வருந்துதல்
இரங்குதல்
பரதன்இராமன் தம்பி
பரதநூல் செய்தோன்
ஓரரசன்
பர்தா (அந்நிய ஆடவர்கள் பார்க்காத வகையில் இஸ்லாமியப் பெண்கள் தங்கள்) உடலையும் முகத்தையும் மறைத்துக்கொள்ள அணியும் மேல் அங்கி
பரதாரம்பிறன்மனைவி
பரதாரிபிறன்மனை விழைவோன்
பரதிநாடகி, கூத்தாடுபவள்
பரதெய்வம்முழுமுதற் கடவுள்
பரதேகம்நுண்ணுடம்பு
பரதேசம்அயல்நாடு
காண்க : பரதேசயாத்திரை
பரதேசயாத்திரைதிருமணச்சடங்கில் காசியாத்திரை போதல்
பரதேசிகதியற்றவன்
அயல்நாட்டான்
இரவலன்
தேசயாத்திரை செய்வோன்
பரதேசி (ஊர்ஊராகச் சுற்றித் திரியும்) பிச்சைக்காரன்
பரதேவதைமுழுமுதற் கடவுள்
பரதேவதை பெரும் தெய்வம்
பரந்த பெரும் பரப்புடைய
பரந்தவட்டம்கைம்மணி
பரந்தவர்இரந்து திரிவோர்
பரந்தாமம்வைகுண்டம்
பரந்தாமன்திருமால்
பரநாரிசகோதரன்பிறர்பெண்டிரை உடன்பிறந்தாளாகக் கருதுபவன்
பரநியாசம்தெய்வத்தினிடம் அல்லது குருவிடம் ஆன்மபாரத்தை வைத்தல்
பரபக்கம்பிறர்மதக் கொள்கை
பரபட்சம்பிறர்மதக் கொள்கை
பரபத்திசிவபத்தி
கடவுளின் திருவுருவைக் காணும் பத்தியின் முதலாம் நிலை
பரபத்தியம்முதல்
வணிகக் கடன்களைப் பொறுக்கும் மதிப்பு
கொடுக்கல் வாங்கல்
சமன்செய்தல்
பரபதம்வீடுபேறு
பரப்பமிக
பரப்பளவுபரப்பப்பட்ட அளவு
பரப்பளவு (பொதுவாக) ஒரு இடத்தின் நீளத்தையும் அகலத்தையும் பெருக்கக் கிடைக்கும் அளவு/(கோளம், உருளை போன்றவற்றின்) மேல்பரப்பின் அளவு
பரப்பாழ்வானவெளி
பரப்பிரமம்முழுமுதற் கடவுள்
உலகியலறிவு அற்றவன்
நூற்றெட்டு உபநிடதங்களுள் ஒன்று
பரப்புஇடவிரிவு
உலகம்
மிகுதி
தொகுதி
அளவு
ஒரு நிலவளவு
கடல்
முகடு
நிவேதனப் பொருள்
கதவுநிலையின் மேலுள்ள மண்தாங்கிப் பலகை
படுக்கை
வரிக்கணக்கு
பரப்பு2(முப்பரிமாணம் கொண்ட பொருளின்) வெளிப்பகுதி(திரவத்தின்) பரவிய நிலை
பரப்புதல்பரவச்செய்தல்
செய்தி முதலியன பரப்பல்
விரித்தல்
ஒழுங்கின்றி வைத்தல்
நிலைபெறுதல்
பெருகக் கொடுத்தல்
பரப்புரைபலர் அறியக் கூறுவது
பரபர-என்று வேகமாக
பரபரக்க வேகமாக
பரபரத்தல்தீவிரப்படல்
மிக விரைதல்
தன்வயமழிதல்
சுறுசுறுப்பாதல்
தினவெடுத்தல்
பரபரப்புசுறுசுறுப்பு
தினவு
விரைவு
பரபரப்பு (மனத்தில் அல்லது செயலில் ஏற்படும்) அமைதியும் நிதானமும் இழந்த நிலை
பரபரெனல்விரைவுக்குறிப்பு
பரபாகம்பிறர் சமைத்த உணவு
மேன்மை
பல வண்ணங்கள் கலத்தலால் உண்டாகும் அழகு
நற்பேறு
மிச்சம்
பர்பி சர்க்கரைப் பாகில் தேங்காய்த் துருவலையும் வறுத்த ரவையையும் போட்டுக் கிளறித் தயாரிக்கும் ஓர் இனிப்புப் பண்டம்
பரபிருதம்குயில்
காகம்
பரபுட்டம்குயில்
பரபுட்டைவிலைமகள்
பரபூர்வைமறுமணம் செய்தவள்
பரபோகம்பேரின்பம்
பரம்உடல்
கவசம்
பாரம்
கேடகவகை
மேலானது
திருமால்நிலை ஐந்தனுள் ஓன்று
கடவுள்
மேலுலகம்
திவ்வியம்
வீடுபேறு
பிறவிநீக்கம்
முன்
மேலிடம்
அன்னியம்
சார்பு
தகுதி
நிறைவு
நரகம்
குதிரைக் கலணை
அத்திமரம்
பரதேசி
பரம் மேல் உலகம்
பரமகதிவீடுபேறு
இறுதிக்காலத்தில் புகும் அடைக்கலம்
பூரணகதி
பரமகாரணன்ஆதிகாரணனான கடவுள்
பரமகாருணிகன்பேரருளாளன்
பரமகுருசிறந்த குரு
ஆசாரியனுக்கு ஆசாரியன்
பரமசண்டாளன்கொடும்பாவி
பரமசத்துருபெரும்பகைவன்
பரமசந்தேகம்தீரா ஐயம்
பரமசித்திவீடுபேறு
பரமசிவன்சிவபிரான்
பரமசுதன்தேவகுமாரர், இயேசுநாதர்
பரமசுந்தரிதருமதேவதை
பரமசுவாமிகடவுள் : அழகர்மலைத் திருமால்
பரமஞானம்இறையறிவு
பரமண்டலம்அயல்நாடு
வீடுபேறு
பரமதம்பிறசமயம்
பரமநாழிகைதிதி வார யோக கரண நட்சத்திரங்களின் முழு நாழிகை
பரம்படித்தல்பரம்புச் சட்டத்தால் நிலத்தைச் சமப்படுத்தல்
பரமபதம்வீடுபேறு
பரமபதம் (வைணவ வழக்கில்) மோட்சம்
பரம்பரம்வழிவழியாக வரும் உரிமை
வமிசம்
காண்க : பரம்பரை
பரம்பரன்
முத்தி
ஒன்றுக்கு ஒன்று மேலானது
பரம்பரன்முழுமுதற் கடவுள்
பரம்பரைதலைமுறை
பரம்பரைஇடையறாத் தொடர்பு
தலைமுறைத் தொடர்பு
பரம்பரை (காலம்காலமாக) தொடர்ந்து வரும் சந்ததி
பரமபாகவதன்திருமாலடிமையில் சிறந்தவன்
பரம்புஉழுத கழனியைச் சமப்படுத்தும் பலகை
பரவிய நிலம்
மூங்கிற்பாய்
வரப்பு
இடவிரிவு
வரிக்கணக்கு
பரம்பு நன்றாக உழுத வயலை நாற்று நடுவதற்குச் சமப்படுத்த உதவும் நீண்ட பலகை
பரம்புதல்பரவுதல்
தட்டையாக விரிதல்
நிறைதல்
பரம்புப்பலகைநிலத்தைச் சமப்படுத்தும் பலகை
பரம்பொருள்மேலான பொருள்
கடவுள்
பரமம்சிறப்பு
தலைமை
முதன்மை
முதற்கடவுள்
தெய்வநிலை
பரமமூர்த்திமுதற்கடவுள்
பரமயோக்கியன்உண்மையிற் சிறந்தோன்
பரமரகசியம்அதிரகசியம்
மறைவான தத்துவக்கொள்கை
பரமராசியம்அதிரகசியம்
மறைவான தத்துவக்கொள்கை
பரமலோபிமிகு உலுத்தன்
பரமன்முதற்கடவுள்
பரமன்னம்பாயசவகை
பரமனையேபாடுவார்தொகையடியாருள் சிவனையே பாடும் ஒரு தொகுதியினர்
பரமாகாசம்பரமன் உறையும் ஞானாகாசம்
கடவுள்
பரமாச்சாரியார் ஆன்மீக குருவை அழைக்கும் மரியாதைச் சொல்
பரமாணுசூரியனின் கதிரில் படரும் துகளில் முப்பதில் ஒருபாகமாகிய மிகச் சிறிய அளவு
பரமாத்(து)மா மேலான ஆன்மா
பரமாத்துமன்கடவுள்
பரமாத்துமாபரம்பொருள்
சுத்தாத்துமா
பரமார்த்தம்மேலான பொருள்
உண்மைப் பொருள்
உண்மை
வீடுபேறு
உலக இயல்பு
அறியாமை
ஒரு கற்பநூல்
பரமார்த்தன்உண்மையிற் சிறந்தோன்
உலக அனுபவமற்றவன்
பரமாற்புதம்பெருவியப்பு
பரமானந்தம்பேரின்பம்
பரமான்மாபரம்பொருள்
பரமான்னம்பாயசவகை
பரமீசன்கடவுள்
பரமுத்திவீடுபேறு
பாசங்களிலிருந்து நீங்கித் துய்க்கும் பேரின்பம்
பரமேச்சுரன்கடவுள்
சிவபிரான்
பரமேச்சுவரன்கடவுள்
சிவபிரான்
பரமேசுவரன்கடவுள்
சிவபிரான்
பரமேசுவரிபார்வதி
பரமேட்டிபரம்பொருள்
பிரமன்
திருமால்
சிவன்
அருகன்
பரமபதத்திலுள்ள ஐம்பூதங்களுள் ஒன்று
பரமைகாந்திகடவுளிடமே மனத்தை நிறுத்தும் பெரியோன்
பரமோபகாரம்பேருதவி
பரர்பிறர்
பகைவர்
பரல்பருக்கைக்கல்
விதை
பரல் (பருக்கை வடிவ) கல்
பரலோககமனம்இறப்பு
பரலோகம்மேலுலகு
வீட்டுலகு
பரலோகம் (இறந்தவர் செல்வதாகக் கருதப்படும்) மேல் உலகம்
பரவக்காலிஅவசரப்படுபவன்
பரவக்காலித்தனம்அவசரப்படுகை
பரவசம்பிறர்வயமாதல்
தன்வயமற்றிருத்தல்
பிரமாணம்
பராக்கு
மிகுகளிப்பு
பரவசம் பெரும் மகிழ்ச்சி
பரவணிதலைமுறை, பரம்பரை
பர்வதம்மலை
பர்வதராசகுமாரிபார்வதி
பர்வதராசன்மலைகளுக்கு அரசனான இமயமலை
பரவர்ஒரு சாதியார்
பரவல்பரவின இடம்
வாழ்த்து
பரவலாக/பரவலான பல இடங்களிலும்
பரவலாக்கு (அதிகாரம் ஓர் இடத்தில் மட்டும் குவிந்திருக்காமல்) பகிர்ந்து பல இடங்களிலும் இருக்கச்செய்தல்
பரவாகீசுவரிசிவசக்தி
பரவாசுதேவன்பரமபதத்துள்ள திருமால்
பரவாதிவேற்றுச்சமயத்தவன்
இழிஞன்
பரவிருதயம்குயில்
பரவிவேகம்மெய்யறிவு
பரவு (திரவம், வாயு முதலியவை) சுற்றிலும் செல்லுதல்
பரவுக்கடன்நேர்த்திக்கடன்
பரவுதல்பரந்திருத்தல்
பரப்புதல்
சொல்லுதல்
புகழ்தல்
துதித்தல்
பாடுதல்
பரவெளிவிண்வெளி
பரவைபரப்பு
கடல்
உப்பு
ஆடல்
பரவல்
மதில்
பரவிநிற்கும் நீர்
திடல்
சுந்தரர் மனைவி
பரவையமுதுஉப்பு
பரவைவழக்குகடலால் சூழப்பெற்ற உலக வழக்கு
பரற்பரம்ஒன்றுக்கொன்று
பரன்கடவுள்
அயலான்
சீவான்மா
பரனந்திமுழுமுதற் கடவுள்
பரஸ்பரம்ஒருவர்க்கொருவர்
பரஸ்பரம் (ஒன்றில் சம்பந்தப்பட்ட இருவரும் அல்லது அனைவரும் பயனடையும்படி அல்லது பாதிப்படையும்படி) ஒருவருக்கொருவர்(நாடு, நிறுவனம் முதலியவை) ஒன்றுக்கொன்று
பராக்கடித்தல்பராமுகஞ்செய்தல்
அவமதித்தல்
பராக்கதம்கடியப்பட்டது
பராக்கிரமசாலிவலுவுள்ளவன்
வீரன்
பராக்கிரமம்பேராண்மை
பராக்கிரமம்வீரம்
வல்லமை
பராக்கிரமம் உடல் வலிமையும் வீரமும்
பராக்கிரமன்வீரன்
பராக்கிரமித்தல்வீரச்செயல் காட்டுதல்
பராக்குகவனமின்மை
மறதி
எச்சரிக்கையைக் குறிக்கும் சொல்
கவனமாறுகை
பராகண்டம்கவனமின்மை
பராகண்டிதம்கவனமின்மை
பராகம்மகரந்தம்
துகள்
ஒரு நறுமணத்தூள்
காண்க : சந்தனம்
நோன்புவகை
பராகரணம்இகழ்தல்
பராகாசம்பரமன் உறையும் ஞானாகாசம்
கடவுள்
பராகாசயபரமன் உறையும் ஞானாகாசம்
கடவுள்
பராங்கதிவீடுபேறு
பராங்குசன்எதிரிகளாகிய யானைகளை அடக்கும் அங்குசம் போன்றவன்
நம்மாழ்வார்
பராசக்திஞானமயமான சிவசக்தி
நாற்பிரிவுள்ள சிவசக்தி
பராசயம்தோல்வி
பராசலம்திருப்பரங்குன்றம்
பராசனன்கொலைஞன்
பராசிதம்சிவன் கைவாள்
விட்டுணுக்கிரந்தி
பராசியம்எல்லாரும் அறிந்தது
பராடம்பாலைநிலம்
பராதீனம்சுதந்தரமின்மை
உரிமையற்றது
பராதீனம்பண்ணுதல்தன் சொத்தைப் பிறர்க்கு உரிமையாக்குதல்
பராபத்தியம்மேல்விசாரணை
நீதிபதியின் அதிகாரம்
பொறுப்புமிக்க வேலை
கொடுக்கல் வாங்கல்
பராபர்சரியான. அவன் பராபர் ஆள். (C. G.)
பராபரம்பரம்பொருள்
பராபரவத்துபரம்பொருள்
பராபரன்பரம்பொருள்
பராபரிஒழுங்கு
சக்தி
பராபரிக்கைசோதனை
பராபரித்தல்ஒழுங்குபடுத்தல்
பராபரியாக பிறர் சொல்லக் கேட்டதன்மூலமாக
பராபரியாய்கேள்விமூலமாய்
பராபரைசிவசக்தி
பராபவஅறுபதாண்டுக் கணக்கில் நாற்பதாம் ஆண்டு
பராபவம்மதியாமை
தோல்வி
பராமரி (நலமுடன் இருக்க அல்லது நல்ல நிலையில் இருக்கத் தேவையானவற்றைச் செய்து) கவனித்துக்கொள்ளுதல்
பராமரிசம்பகுத்தறிகை
பராமரிசித்தல்ஆராய்தல்
பகுத்தறிதல்
பராமரித்தல்ஆதரித்தல்
காத்தல்
ஆலோசித்தல்
விசாரித்தல்
பத்திரப்படுத்துதல்
செயல்புரிதல்
பராமரிப்புஆதரிப்பு
விசாரிப்பு
மேலாண்மை செய்தல்
பராமரிப்பு கவனிப்பு
பராமுகம்அசட்டை
கவனிப்பின்மை
புறக்கணிப்பு
பராய்பிராய்மரம்
பராயணம்குறிக்கோள்
அறுசமயத்துள் ஒன்று
இராசிமண்டலம்
பராயணன்குறிக்கொள்வோன்
சமயத்தைப் பின்பற்றுவோன்
பரார்த்தம்10000000000000000000
பரார்த்தம்பிறர்க்கு உதவியானது
ஒரு பேரெண்
பிரமன் ஆயுளில் பாதி
பராரிஓடிப்போனவன்
நிலம் வீடு இவற்றை விட்டு ஓடிய குடி
பராரைபருத்த அடிமரம்
விலங்கின் பருத்த மேல்தொடை
உள்ளோசை
பராவணம்துதிக்கப்படும் பொருள்
பராவமதுதெய்வங்கட்குரிய அமுதம்
பராவர்த்திதம்கூத்துறுப்பினுள் ஒன்று
பராவர்த்துசம்பளப்பட்டி
மதிப்பு
பராவரம்ஒழுங்கின்மை
பராவுதல்வணங்குதல்
புகழ்தல்
பரான்னம்பிறர் கொடுத்த உணவு
தனக்குச் சொந்தமில்லாத உணவு
பரானுகூலம்பிறர்க்கு உதவியானது
பரானுகூலிஉபகாரி
விபசாரி
பரானுபவம்பேரின்பம்
பரானுபூதிபிறரனுபவம்
பரிமிகுதிப்பொருள் குறிக்கும் ஓர் இடைச் சொல். பரி புலம்பினரென (சிலப். 10
226)
பரிசெலவு
வேகம்
குதிரைநடை
குதிரை
அசுவினிநாள்
குதிரைமரம்
உயர்ச்சி
பெருமை
கறுப்பு
மாயம்
பருத்திச்செடி
பாதுகாக்கை
சுமை
துலை
ஊற்றுணர்வு
அன்பு
வருத்தம்
மிகுதிப்பொருள் குறிக்கும் ஓர் இடைச்சொல்
பரிக்காரம்ஒப்பனை, அலங்காரம்
பரிக்காரர்குத்துக்கோற்காரர்
குதிரை நடத்துவோர்
பரிக்கிரகத்தார்ஊர்ச்சபையார்
பரிக்கிரகத்துப்பெண்டுகள்கோயிற் பணிப்பெண்கள்
பரிக்கிரகம்பற்றுகை
ஏற்றுக்கொள்கை
மனைவி
வைப்பாட்டி
சூளுரை
ஊர்ச்சபை
பரிக்கிரகித்தல்ஏற்றுக்கொள்ளுதல்
வைப்பாகக் கொள்ளுதல்
பரிக்கிரமம்சுற்றுதல், அலைந்துதிரிதல்
பரிக்கிரயம்விற்பனை
பரிக்கைதேர்வு
ஆராய்ச்சி
பழக்கம்
பரிக்கோல்குத்துக்கோல்
பரிகசி பரிகாசம்செய்தல்
பரிகணித்தல்அளவிடுதல்
பரிகம்அகழி
மதிலுள்மேடை
மதில்
அழித்தல்
எழுமரம்
நித்திய யோகத்துள் ஒன்று
ஓர் இரும்பாயுதம்
பரிகரம்துணைக்கருவி
சேனை
பரிவாரம்
செய்யுளணிவகை
பரிகரித்தல்நீக்குதல்
நோயைக் குணப்படுத்துதல்
முன் கூறியதை மறுத்தல்
போக்குதல்
அடக்குதல்
ஒன்றுங்கொடாமை
போற்றுதல்
கடத்தல்
கழுவாய் செய்தல்
பத்தியம் முதலியன உதவி நோயாளியைக் கவனித்தல்
பரிகலசேடம்ஞானாசிரியர் உண்ட மிச்சில்
பரிகலபரிச்சின்னங்கள்எடுபிடி முதலியவற்றைக் கொண்டுசெல்லும் பணியாளர்
பரிகலம்குருமார் உண்கலம்
பெரியோர் உண்டு மிகுந்தது
சேனை
பேய்க்கூட்டம்
பரிகாசம்ஏளனம்
நையாண்டி
பரிகாசம்பகடி
நிந்தனை
எள்ளல்
விளையாட்டு
பரிகாரச்செலவுமருத்துவச்செலவு
பரிகாரம்விடிவு
பரிகாரம்நீக்குகை
கழுவாய்
மாற்று உதவி
மருத்துவம்
காத்தல்
கேடுநீங்கக் கூறும் வாழ்த்து
வழுவமைதி
விலக்கு
பொருள்
கப்பம்
பெண்மயிர்
பரிகாரம் தீர்வு
பரிகாரிமருத்துவன்
நாவிதன்
பரிகைஅகழி
மதிலுள்மேடை
முத்திரை வகை
பரிசகம்சித்திரசாலை
பரிச்சதம்போர்வை
பரிச்சயம்பழக்கம்
அறிமுகம்
பரிச்சயம்பழக்கம்
குதிரைநோய்வகை
பரிச்சயம் (ஒருவரைத் தெரிந்துவைத்திருக்கும் அல்லது ஒன்றைப் பல முறை அறிந்து ஏற்படுத்திக்கொண்டிருக்கும்) பழக்கம்
பரிச்சாத்துகுதிரைத்திரள்
பரிச்சிதம்பழக்கம்
பரிச்சின்னம்அரசர் முதலியவர்க்குரிய சின்னம்
அளவுபட்டது
பரிச்செண்டுவிளையாடுஞ் செண்டுவகை
பரிச்செண்டு வீசி ஆடும் விளையாட்டு
பரிச்சேதம்துண்டிப்பு
அளவுக்கு உட்படுகை
அத்தியாயம்
பகுத்தறிகை
முழுமை
சிறுபகுதி
பரிச்சைபழக்கம்
காண்க : பரீட்சை
பரிசணித்தல்மெதுவாய்ப் பேசுதல்
பரிசம்முலைவிலை, மாப்பிள்ளை வீட்டார் பெண்ணுக்காகத் தரும் கொடைப்பொருள்
சீதனம்
தொடுதல்
ஊற்றறிவு
கிரகணம் பற்றல்
பரத்தைக்குக் கொடுக்கும் முன்பணம்
ஆழம்
ஆசிரியன் மாணவற்குச் செய்யும் தீட்சைகளுள் ஒன்று
வல்லெழுத்து மெல்லெழுத்துகள்
பரிசம்போடுதல்திருமணம் உறுதிசெய்தல்
பரிசயம்பழக்கம்
பரிசயித்தல்பழகுதல்
பரிசரண்காவற்காரன்
தோழன்
படைத்தலைவன்
பரிசல்வட்ட வடிவில் உள்ள படகு. நீளமான கழியைக் (கொம்பைக்) கொண்டு நீரின் அடியே உள்ள நிலத்தை உந்தி நகர்த்தும் படகு
பெரும்பாலும் ஆற்றைக் கடக்கப் பயன்படுவது
பரிசல் மூங்கில், பிரம்பு போன்றவற்றால் பெரிதாகக் கூடை போலப் பின்னப்பட்ட நீர்வழிப் போக்குவரத்துச் சாதனம்
பரிசனபேதிதாழ்ந்த உலோகங்களைப் பொன்னாக்கும் மருந்து
பரிசனம்உறவு
ஏவல் செய்வோர்
பரிவாரம்
தொடுதல்
கிரகணம் பற்றுகை
பரிசனவேதிதாழ்ந்த உலோகங்களைப் பொன்னாக்கும் மருந்து
பரிசனன்காற்று
பரிசன்னியம்மேகம்
மேரு
பரிசனைபழக்கம்
பரிசாரகம்ஏவற்றொழில்
சமையல்தொழில்
பரிசாரகன்பணியாள்
சமையற்காரன்
பரிசாரகன் (திருமண வீட்டில், கோயிலில்) சமையல்காரன்
பரிசாரம்ஏவற்றொழில்
சமையல்தொழில்
பரிசாரிகைவேலைக்காரி
பரிசித்தல்தொடுதல்
தீண்டல்
கிரகணம் பற்றுதல்
நுகர்தல்
பழகுதல்
பரிசிரமம்பெருமுயற்சி
மிகுவருத்தம்
பரிசிரயம்கூட்டம்
பரிசில்கொடை
சிற்றோடம்
பரிசில் (புலவர், கலைஞர் போன்றோருக்கு அரசர் வழங்கிய) பரிசு
பரிசிலர்பரிசில்வேண்டி இரப்போர்
பரிசிலாளர்பரிசில்வேண்டி இரப்போர்
பரிசீலனைஆய்வு
பரிசீலனைஆராய்ச்சி
சோதனை
பரிசீலனை (திட்டம், கோரிக்கை முதலியவை பற்றி) முடிவெடுப்பதற்கான ஆய்வு
பரிசீலி (திட்டம், கோரிக்கை முதலியவை பற்றி முடிவுக்கு வருவதற்கு) சீர்தூக்கிப்பார்த்தல்
பரிசுபரிசில்
குணம்
விதம்
விதி
பெருமை
சிற்றோடம்
கொடை
மணமகளுக்கு மணமகன் வீட்டார் அளிக்கும் பணம் முதலியன
பரிசு வெற்றிக்கு உரிய அல்லது பாராட்டுக்கு உரிய செயலுக்கு வழங்கப்படுவது
பரிசுகெடுதல்சீரழிதல்
பரிசுச்சீட்டு குலுக்கல் முறையில் தேர்ந்தெடுத்துப் பணம் பரிசாகத் தருவதற்கு விற்கப்படும், வரிசை எண் அச்சிட்ட தாள்
பரிசுத்த ஆவி திரித்துவம் என்னும் தெய்வ நிலை மூன்றனுள் புனிதப்படுத்துபவர்
பரிசுத்தம்தூய்மை
துப்புரவு
பரிசுத்தம் (களங்கம் எதுவும் இல்லாத) தூய்மை
பரிசுத்தர்தூயோர்
தேவதூதர்
பரிசுத்தவான்தூயோன்
பரிசுத்தன்தூயோன்
பரிசுத்தைதூய்மையானவள்
பரிசைகேடகம்
விருது
சிற்றோடம்
கருமத்தைத் தடுத்தற்பொருட்டுப் பொறுக்கவேண்டும் துன்பங்கள்
பரிசைக்காரன்கேடகம் பிடிப்போன்
பரிசோதனைநன்கு ஆராய்தல்
பரிசோதனை (தக்க கருவிகளைக்கொண்டு) ஆராய்ந்து அறியும் முறை
பரிசோதனைச்சாலை சோதனைக்கூடம்
பரிசோதித்தல்நன்கு ஆராய்தல்
பரிஞ்சுவாட்பிடி
பரிஞ்ஞானம்பேரறிவு
பரிட்சகர் வினாத் தாள் தயாரிப்பவர் அல்லது (விடை) தாள்களைத் திருத்துபவர்
பரிட்சார்த்தம் (பெருமளவில் மேற்கொள்ளவிருக்கும் திட்டத்தை) சிறிய அளவில் செயல்படுத்திக் குறைநிறைகளை அறிந்துகொள்வதற்கான சோதனை முயற்சி
பரிட்சார்த்தி தேர்வு எழுதுபவர்
பரிட்சி சோதித்தல்
பரிட்சித்தல்ஆராய்தல்
சோதனைசெய்தல்
பரிட்சை தேர்வு
பரிட்டவணைமாறுகை
பரிட்டினகம்பறவை வட்டமிடுதல்
பரிணதன்கற்றோன்
பரிணமி (ஒன்று மற்றொன்றாக) படிப்படியாக வளர்ச்சி அடைதல்(ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்று) தோன்றுதல்
பரிணமித்தல்ஒன்றிலிருந்து ஒன்று பெருகுதல்
நிலைமாறுதல்
பரிணயம்திருமணம்
பரிணாமம்உருமலர்ச்சி
பரிணாமம்ஒன்று மற்றொன்றாக மாறுதல்
பரிணாமம் (உயிரினங்கள்) மாறும் சூழ்நிலைக்குத் தக்கவாறு எளிய அடிப்படையான வடிவங்களிலிருந்து புதிய அமைப்பும் இயக்கமும் கொண்ட வடிவத்தை அடையும் படிப்படியான மாற்றம்
பரித்தல்அறுத்தல்
சூழ்தல்
ஓடுதல்
சுமத்தல்
ஆளுதல்
பொறுக்கியெடுத்தல்
பாதுகாத்தல்
தரித்தல்
பரித்தியாகம்முற்றுந்துறத்தல்
பரித்தியாகிதுறவி
பரித்திராசம்பெரும்பயம்
பரித்திராணம்பாதுகாப்பு
பரிதபித்தல்துயருறல்
வருந்துதல்
இரங்குதல்
பரிதல்பற்றுவைத்தல்
காதல்கொள்ளுதல்
இரங்குதல்
சார்பாகப் பேசுதல்
வருந்துதல்
பிரிதல்
அறுதல்
முறிதல்
அழிதல்
ஓடுதல்
வெளிப்படுதல்
அஞ்சுதல்
வருந்திக் காத்தல்
பகுத்தறிதல்
அறிதல்
அறுத்தல்
அழித்தல்
நீங்குதல்
கடத்தல்
உதிர்த்தல்
வாங்கிக்கொள்ளுதல்
பரிதவி (பரிதாபமான நிலையில்) வருந்தித் தவித்தல்
பரிதவித்தல்துயருறல்
வருந்துதல்
இரங்குதல்
பரிதவிப்பு வருத்தத்துடன் கூடிய தவிப்பு
பரிதாகம்வெம்மை
பரிதாபப்படுதல்வருந்துதல்
இரங்குதல்
பரிதாபம்இரக்கம்
பரிதாபம்துன்பம்
இரக்கம்
தான் செய்த குற்றத்துக்கு வருந்துகை
பெருந்தாகம்
பரிதாபிஅறுபதாண்டுக் கணக்கில் நாற்பத்தாறாம் ஆண்டு
இரக்கமுள்ளவன்
துன்புறுபவர்
பரிதானம்பண்டமாற்று
கைக்கூலி
பரிதிசூரியனின் பெயர்களில் ஒன்று. ஆதவன்
செங்கதிர். பகலவன்
வெய்யோன்
ரவி
ஆதவன் எனவும் பரிதியை அழைப்பர்
பரிதிபரிவேடம் : வட்டவடிவு
சூரியன்
சக்கரப்படை
தேருருளை
சக்கரவாகப்புள்
ஒளி
வேள்விமேடை
தருப்பை
திருக்குறள் உரையாசிரியருள் ஒருவர்
பரிதி1சூரியன்
பரிதி2வட்டத்தின் சுற்றாக அமையும் கோடு
பரிதிமண்டலம்சூரியமண்டலம்
பரிதிவட்டம்சூரியமண்டலம். வெங்கதிர்ப் பரிதிவட்டத்தூடுபோய் விளங்குவாரே (திவ்.பெரியதி
4
5
10)
பரிதுபெரியது
விதம்
பரிந்து பேசு (பிரச்சினை, தகராறு முதலியவற்றில் ஒருவருக்கு) சார்பாக அல்லது ஆதரவாகப் பேசுதல்
பரிந்துபேசுதல்மற்றொருவருக்காகப் பேசுதல்
அன்போடு பேசுதல்
பரிந்துரைசிபாரிசு
ஆதரவுப் பண்பு
பரிந்துரை1(கருத்து, ஆலோசனை ஆகியவற்றை) பயன்படுத்திக்கொள்ளும்படி அல்லது நடைமுறைப்படுத்தும்படி முன்வைத்தல்
பரிந்துரை2(இவ்வாறு செய்யலாம் என்னும் முறையில் வழங்கும்) கருத்து
பரிநாமம்புகழ்
செல்வம்
பரிநியாசம்முடிவுசெய்கை
வசனப்பொருள்
பரிநிர்வாணம்வீடுபேறு
பரிபக்குவம்ஞானமுதிர்ச்சி
தகுதி
பரிபணம்கைப்பணம்
மூலதனம்
பரிப்பாகன்குதிரை நடத்துவோன்
பரிப்புஇயக்கம்
துன்பம்
தாங்குகை
பரிபரியானையை அடக்கும் பரியாய மொழிச்சொல்
பரிபவம்அவமானம்
எளிமை
இகழ்ச்சி
பரிபவித்தல்அவமதித்தல், இகழ்தல்
பரிபாகம்சமைக்கை
பக்குவம்
முதிர்வு
பரிபாகிதகுந்தவன்
அறிவுமுதிர்ச்சியுள்ளவன்
பரிபாடிஒழுங்கு
பரிபாடைகுறியீடு
குழூஉக்குறி
பரிபாலகன்காப்போன்
உதவியளிப்போன்
பரிபாலனம்ஆட்சி
பரிபாலனம்ஆளுகை
பாதுகாப்பு
பரிபாலனம் நிர்வாகம்
பரிபாலி (நாட்டை) நிர்வகித்தல்
பரிபாலித்தல்பாதுகாத்தல்
அருளுதல்
பரிபாஷை குறிப்பிட்ட குழுவினர் மட்டுமே புரிந்துகொண்டு பயன்படுத்தும் மொழி
பரிபுரம்காற்சிலம்பு
பரிபுலம்புதல்மிக வருந்துதல்
பரிபூதம்தெரிவு
அவமானம்
தூய்மையுள்ளது
பழையது
பரிபூரணதசைவீடுபேறு
இறப்பு
பரிபூரணத்துவம்முழுமைத்தன்மை
பரிபூரணம்நிறைவு
மிகுதி
முடிவு
இறப்பு
பரிபூரணம் குறைவு எதுவும் இல்லாத முழுமை
பரிபூரணன்முழுமையன்
கடவுள்
பரிபூரணிபார்வதி
திருமகள்
பரிபூர்த்திநிறைவு
மிகுதி
பரிமகம்அசுவமேதம்
பரிமளதிரவியம்மணப்பண்டம்
பரிமளதைலம்நறுமணமுடைய எண்ணெய்
பரிமளம்மிகுமணம்
நறுமணம்
பரிமளி சிறந்து விளங்குதல்
பரிமளித்தல்மிகுமணம் வீசுதல்
சிறப்படைதல்
கூடிக்களித்தல்
சிறக்கப் போற்றுதல்
புகழ்தல்
பரிமளிப்புமணம்வீசுதல்
சிறப்பு
போற்றுகை
புகழ்ச்சி
மகிழ்ச்சி
கூடிக்களிக்கை
பரிமாகுதிரை
பரிமாணம்அளவீடு
பரிமாணம் நீளம், அகலம், உயரம் அல்லது காலம் ஆகிய அளவுகளுள் ஒன்று
பரிமாவடிப்போர்குதிரைப்பாகர்
பரிமாற்றக்காரிவிபச்சாரி
பரிமாற்றப்பிழைதீயொழுக்கம்
பரிமாற்றம்மாற்றிக்கொள்ளுகை
நடக்கை
நோய் பரவியிருக்கை
கலந்திருக்கை
விபசாரம்
பரிமாற்றம் (இருவரிடமும் உள்ளவற்றை) கொடுத்துப் பெறும் முறை
பரிமாறு (ஒருவர் மற்றவருக்கு இலையில், தட்டில் உணவை) உண்பதற்கு உரிய முறையில் வைத்தல்
பரிமாறுதல்மாற்றிக்கொள்ளுதல்
உணவு படைத்தல்
நுகர்தல்
பணிமாறுதல்
கையாளுதல்
உட்கொள்ளுதல்
புணர்தல்
நடமாடுதல்
பரவுதல்
ஒழுகுதல்
உலாவுதல்
பரிமித்தல்அலங்கரித்தல்
பரிமிதம்அளவுபட்டது
பரிமிதிஅளவு
பரிமுகம்காலின் குதிரைமுகம்
அசுவினிநாள்
பரிமுகமாக்கள்கின்னரர்
பரிமுகவம்பிகுதிரைமுகவோடம்
பரிமேதம்அசுவமேதம்
பரிமேயம்அளவுபட்டது
பரியபருத்த. பரிய மாசுணங் கயிறா (தேவா.1138
6)
பரியபருத்த
பரியகம்பாதகிண்கிணி
காற்சரி
கைச்சரி
பரியங்கம்கட்டில்
துயிலிடம்
பரியட்டக்காசுதுகில்வகை
பரியதுபெரிய உடம்புபெற்றது
பரியந்தம்எல்லை
பரியந்தம் (முடிவான) எல்லை
பரியம்மணப்பரிசு
பரத்தையர்பெறுங் கூலி
பரியயம்அசட்டை
எதிரிடை
ஒழுங்கின்மை
பரியரைமரத்தின் பருத்த அடிப்பகுதி
பரியல்இரங்குதல்
விரைந்து செல்லுதல்
பரியவசானம்கடைமுடிவு
பரியவம்பலர் செல்லும் வழி
பரியழல்பெண்குதிரை முகத்தின் வடிவோடு கடலுக்குள் தங்கியிருந்து ஊழி முடிவில் மேலே கிளம்பி உலகத்தை எரித்து விடுவதாகக் கருதப்படுந் தீ
பரியன்பெரியோன்
உருவத்தால் பெரியவன்
பரியாசகர்வேடிக்கைக்காரர்
பரியாசம்பகடி
நிந்தனை
எள்ளல்
விளையாட்டு
பரியாசைபகடி
நிந்தனை
எள்ளல்
விளையாட்டு
பரியாத்திமனநிறைவு
பகுத்தறிகை
சம்பாதிக்கை
பரியாயச்சொல்ஒருபொருள் குறித்த மாற்றுச்சொல்
பரியாயநாமம்ஒருபொருட் பல்பெயர்
பரியாயப்பெயர்ஒருபொருட் பல்பெயர்
பரியாயம்மாற்றுச்சொல்
நானாவிதம்
பொருளை வெளிப்படையாய்க் கூறாது குறிப்பாய்க் கூறும் அணி
பரிணாமம்
தடவை
பரியாரம்மாற்றுவழி
பரியாரிமருத்துவன்
நாவிதன்
பரியாரி (கிராமங்களில்) முடிவெட்டுபவர்
பரியாலோசனைஆராய்தல்
கூர்ந்த யோசனை
பரியாளம்சூழ்வோர்
பரிவட்டச்சீலைநேர்த்தியான ஆடை
பரிவட்டணைமாறுகை
யாழ்நரம்பு தடவுகை
விருது
பரிவட்டம்ஆடை
கோயில் மரியாதையாக வணங்குவோரின் தலையைச்சுற்றிக் கட்டும் கடவுளாடை
சீலை
துண்டுச்சீலை
தெய்வத்திருமேனியின் உடை
துக்ககாலத்தில் தலையிற் கட்டுஞ் சீலை
நெய்வார்கருவி வகை
காண்க : பரிவேடம்
பரிவட்டம் (கோயிலில்) மரியாதைக்கு உரியவர்களை கௌரவிக்கும்பொருட்டு அவர்கள் தலையில் அணிவிக்கும், கடவுளுக்குச் சாத்திய பட்டுத் துணி
பரிவத்தித்தல்சுற்றுதல்
பரிவதனம்அழுதல்
நிந்தனை
பரிவயம்அரிசி
இளமை
பரிவர்அன்புடையவர்
பரிவர்த்தனை பரிமாற்றம்
பரிவர்த்திதம்அபிநயக்கைவகை
பரிவருத்தம்உலகமுடிவு
சுற்றுதல்
பொருள் தந்து பொருள்பெறல்
ஆமை
பரிவருத்தனம்பண்டமாற்றுகை
குதிரைநடைவகை
பரிவருத்தனைபண்டமாற்றுவகை
ஒன்றற்கொன்று கொடுத்து வேறொன்று கொண்டனவாகக் கூறும் அணி
பரிவற்சரம்ஆண்டு
பரிவற்சனம்கொலை
விடுகை
பரிவாதம்பழிச்சொல்
பரிவாரம்ஏவலர்
சூழ்ந்திருப்போர்
படை
மறவர் அகம்படியருள் ஒரு பிரிவினர்
உறை
பரிவாரம் (அரசர் போன்றோருடன்) உடன் வருவோர்/(பெரும்பாலும் கேலியாகக் கூறும்போது) உடன் வரும் கூட்டம்
பரிவாரன்வேலைக்காரன்
பரிவாராலயம்சுற்றுக்கோயில்
பரிவிரட்டம்தவறு
பரிவிராசகன்துறவி
பரிவிருத்திகோள்களின் சுற்று
கிரகசாரவாக்கியம்
பரிவுஇரக்கம்
பரிவுஅன்பு
பக்தி
இன்பம்
இரக்கம்
பக்குவம்
வருத்தம்
குற்றம்
பரிவேசம்சந்திரசூரியரைச் சூழ்ந்து தோன்றும் வட்டம்
பரிவேட்டிவலம்வருகை
பரிவேடணம்சூழுதல்
விருந்தினர்க்குப் பரிமாறுகை
பரிவேட்புபறவை வட்டமிடுகை
பரிவேடம்சந்திரசூரியரைச் சூழ்ந்து தோன்றும் வட்டம்
பரிவேடம் சந்திரனை அல்லது சூரியனைச் சுற்றிக் காணப்படும் வட்டம்
பரிவேடிப்புசந்திரசூரியரைச் சூழ்ந்து தோன்றும் வட்டம்
பரிவேதனம்சம்பாத்தியம்
திருமணம்
பரந்த அறிவு
அழுகை
பெருந்துயரம்
பரீக்கைஆராய்ச்சி
சோதனை
பரீட்சணம்ஆராய்ச்சி
சோதனை
பரீட்சித்தல்ஆராய்தல்
சோதித்தல்
பரீட்சைதேர்வு
சோதனை
பரீதாபிஅறுபதாண்டுக் கணக்கில் நாற்பத்தாறாம் ஆண்டு
இரக்கமுள்ளவன்
துன்புறுபவர்
பருசிறுகட்டி
சிலந்திநோய்
கணு
கடல்
மலை
துறக்கம்
நெல்லின் முளை
பரு(வி) அருந்து, உண்
குடி
பரு2(பெரும்பாலும் முகத்தில் சீழ் உள்ள) சிறு கட்டி
பருக்கன்பரும்படியானது
பருக்குதல்பருகச்செய்தல்
பெருக்குதல்
பருக்கென்னுதல்பருத்துக்காட்டுதல்
கொப்புளித்தல்
பருக்கைபருமனாதல்
சோற்று அவிழ்
காண்க : பருக்கைக்கல்
பளிங்கு
புல்லன்
கோது
பருக்கை சாதத்தில் உதிரிஉதிரியாக இருப்பதில் ஒன்று
பருக்கைக்கல்சிறு கூழாங்கல்
பளிங்கு
சுக்கான்கல்
பருகல்குடிக்கை
குடித்தற்குரியது
பருகுகுடிக்கை
பருகுதல்குடித்தல்
உண்ணுதல்
நுகர்தல்
பருங்கிவண்டு
பருங்குதல்பறித்தல்
கொல்லுதல்
பருங்கைகொடைக்குணமுள்ளவர்
பெருஞ்செல்வர்
பருணன்ஆள்பவன், நிருவகிப்பவன்
பருணிதன்புலவன்
அறிவுப் பக்குவமுடையவன்
பருத்தல்பெருத்தல்
பருத்தவன்தடித்தவன்
பருத்திஆடை நெய்வதற்கு பயன்படுத்தும் ஒருவகை பஞ்சு
பருத்தி பஞ்சு/பஞ்சைத் தரும் செடி
பருத்திக்காடுபருத்தி விளைநிலம்
பருத்திக்குண்டிகைபருத்திப் பஞ்சடைத்த குடுவை
பருத்திக்கொட்டைபருத்திவிதை
பருத்திக்கொட்டை (மாடுகளுக்குத் தீவனமாகப் பயன்படும்) பருத்திச் செடியின் விதை
பருத்தித்தூறுவாய்க்கிரந்தி
பருத்திப்பெண்டுபஞ்சு நூற்கும் பெண்
பருத்திப்பொதிபருத்திமூட்டை
பருத்திவீடுபருத்தியின் பன்னப்பட்ட பஞ்சு
பருதிபரிவேடம் : வட்டவடிவு
சூரியன்
சக்கரப்படை
தேருருளை
சக்கரவாகப்புள்
ஒளி
வேள்விமேடை
தருப்பை
திருக்குறள் உரையாசிரியருள் ஒருவர்
பருந்தலைபெரிய தலை
செருக்குள்ளவன்
பெருஞ்செல்வன்
மாட்டுக் குற்றவகை
பருந்தாட்டம்பருந்து தன் இரையைக் கொத்தியாட்டும் செயல்
பெருந்துன்பம்
பருந்துபறவைவகை
வளையல்
பருந்து (இறைச்சி முதலியவற்றைத் தின்று வாழும்) பிளவுபட்ட வால் பகுதி உடைய கழுகு இனத்தைச் சேர்ந்த பழுப்பு நிறப் பறவை
பருப்பதம்மலை
பருப்பதிபார்வதி
பருப்பம்பருக்கை
பருமை
மலை
பருப்புதுவரை முதலியவற்றின் உள்ளீடு
பருமை
தோல் நீக்கிய தானியங்களின் பகுதி
பருப்பு (உடைத்துக் காயவைத்து) சமையலுக்குப் பயன்படுத்தும் துவரை, உளுந்து போன்றவற்றின் விதை
பருப்புத்தேங்காய் தேங்காய்த் துருவலையும் கடலைப் பருப்பையும் வறுத்து வெல்லப்பாகில் போட்டுக் கிளறிக் கூம்பு வடிவத்தில் செய்து சில சடங்குகளில் பயன்படுத்தும் ஓர் இனிப்புப் பண்டம்
பருப்புப்பொங்கல்பருப்புக் கலந்து சமைத்த சோறு
பருப்புப்பொடி (சாதத்துடன் சேர்த்துக்கொள்ள) வறுத்த துவரம் பருப்பு, மிளகு முதலியவற்றை இடித்துத் தயாரிக்கும் பொடி
பருப்புமத்துவெந்த பருப்பை மசிக்க உதவும் மத்துவகை
பருப்பொருள்நூலின் பிண்டப்பொருள்
சுவையற்ற பொருள்
பாட்டின் மேலெழுந்த வாரியான பொருள்
பருப்பொருள்1கண்ணால் காணக் கூடியதும் தொட்டு உணரக் கூடியதுமான பொருள்
பருப்பொருள்2(செய்யுளில்) வெளிப்படையாகத் தெரியும் பொருள்
பருப்போரைபருப்புக் கலந்து சமைத்த சோறு
பருபருக்கைவேகாச் சோறு
சிறு கூழாங்கல் போன்ற பொருள்
ஓரினப் பொருள்களில் பெரியது
சிறிதும் பெரிதுமான பொருள் தொகுதி
ஒன்றிரண்டாக உடைக்கப்பட்ட தானியம்
பருபாரித்தல்மிகப் பருத்தல்
பருமட்டம்தோராய மதிப்பு
தூலமாய்க் குறிக்கப்பட்ட நிலை
பருமட்டுதோராய மதிப்பு
தூலமாய்க் குறிக்கப்பட்ட நிலை
பருமணல்பெருமணல்
வரிக்கூத்துவகை
பரும்படிஉரப்பானது
செவ்வையின்மை
பருமட்டு
பெருவாரி
கறி முதலியவற்றோடு சேர்ந்த சோறு
பருமம்பருமை
பதினெட்டு வடம்கொண்ட அரைப்பட்டிகை
நிதம்பம்
கவசம்
குதிரைக் கலணை
யானைக் கழுத்திலிடும் மெத்தை
எருதின் முதுகிலிடும் அலங்கார விரிப்பு
பருமல்கப்பற் குறுக்குமரம்
பருமன்உடலின் அகலம்
பருமன்பருமை
பருத்தது
பருத்தவர்
பருமித்தல்அலங்கரித்தல்
படைக்கலம் பயிலுதல்
இறுமாப்பாயிருத்தல்
வருந்துதல்
பருமிதம்எக்களிப்பு
இறுமாப்பு
படைக்கலம் பயிலுகை
பருமுத்துபெரிய முத்து
பெரியம்மையின் கொப்புளம்
பருமைபருத்திருக்கை
பரும்படியான தன்மை
பெருமை
முக்கியம்
பருவக்காற்றுகுறித்த காலத்தில் ஒரு பக்கமாக அடிக்குங் கடற்காற்று
பருவக்காற்று (பெரும்பாலும் தெற்கு ஆசியப் பகுதிகளில்) குறிப்பிட்ட காலத்தில் மட்டும் கடலிலிருந்து நிலப் பகுதிக்குள் குறிப்பிட்ட திசையில் வீசி மழை பெய்யச்செய்யும் காற்று
பருவகாலம்பக்குவ காலம்
ஏற்ற காலம்
மழை, காற்று, வெயில், பனி முதலியவைமிக்குத் தோன்றும் காலப்பகுதி
காருவா, மறைநிலா
வெள்ளுவா, நிறைநிலா
பருவஞ்செய்தல்செழிப்பாதல்
பருவஞ்சொல்லுதல்ஆலோசனை கூறுதல்
பருவத்தொழுக்கம்காலத்துக்கேற்ப நடிக்குஞ் செயல்
பருவதம்மலை
மீன்வகை
பருவதவர்த்தனிஇமவானால் வளர்க்கப்பட்ட பார்வதி
பருவதவாசினிநான்முகன் மனைவியாகிய காயத்திரி தேவதை
அந்தணர் நாள்தோறும் ஓதும் ஒரு வேதமந்திரம்
நான்கடிகட்குமாக 24 உயிர் எழுத்துக்களுள்ள சந்தம்
கருங்காலி
கலைமகள்
பருவதிபார்வதி
சந்திரன்
பருவநிலைகாலவேறுபாடு
காலநிலை
பருவபேதம்காலவேறுபாடு
காலநிலை
பருவம்காலம்
காலப்பிரிவு
இளமை
பக்குவம்
வயது
மறைநிலா அல்லது நிறைநிலா
கார், கூதிர், முன்பனி, பின்பனி, இளவேனில், முதுவேனில் என்னும் ஆறு பருவங்கள்
மாதம்
மழைக்காலம்
தக்க காலம்
பயிரிடுதற்குறிய காலம்
ஆண்டு
பயனளிக்குங்காலம்
கணு
நூற் கூறுபாடு
நிலைமை
உயர்ச்சி
அளவு
சூரியன் ஒவ்வோர் இராசியிலும் புகும் காலம்
ஆடவர் பெண்டிர்க்குரிய வெவ்வேறு ஆயுட்கால நிலைகள்
முகம்மதியர் திருவிழாவகை
பருவம் (ஒருவர் அல்லது ஒன்று) தோன்றியதிலிருந்து கடந்து வருகிற வளர்ச்சி நிலை
பருவம்பார்த்தல்ஆழம் பார்த்தல்
தக்க சமயம் பார்த்தல்
ஆலோசித்தல்
பருவமழைஉரிய காலத்தில் பெய்யும் மழை
பருவமழை பருவக்காற்றினால் பெய்யும் மழை
பருவமாதல்தகுதியாதல்
பெண்கள் பூப்படைதல்
பருவமுறை (உயர்கல்வி நிறுவனங்களில்) ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு பாடத்திட்டமும் தேர்வும் கொண்ட கல்வி முறை
பருவமெய்து பூப்படைதல்
பருவயோனிகரும்பு
பருவரல்துன்பம்
பொழுது
பருவருதல்வருந்துதல்
துன்புறுத்தல்
அருவருத்தல்
பருவல்பருத்தது
பருவுமுகத்தில் உண்டாகும் சிறு கட்டிவகை
பருவுதல்அரித்தல்
பருவெட்டு தடித்த தன்மை
ப்ருஹதீஸ்வரர்பெருவுடையார்
பரூஉபருமை
பரித்தல்
மிகுதிப்படுகை
பரூஉக்கைபருத்த கை
வண்டியினோர் உறுப்பு
பரேண்மிக்க வன்மை
பரேபம்நீர்நிலை
பரேர்மிக்க அழகு
பரைபார்வதி
சிவசத்தி
சீவான்மா இறையருளைப் பெற்று நிற்கும் நிலை
ஐந்து மரக்கால்கொண்ட அளவு
பரைச்சிபார்வதி
பரோட்சஞானம்கட்புலனுக்குத் தென்படாத பிரமமொன்று உண்டென்று கேட்டறிதல்
இறையறிவு
பரோட்சம்கண்ணுக்கெட்டாதது
இறையறிவு
சென்ற காலம்
அரங்கிலுள்ளோர் காதில் விழாதபடி கூறும் மொழி
பரோட்டா மைதா மாவைப் பிசைந்து மெல்லியதாக இழுத்துப் பின் சுருட்டித் தட்டித் தோசைக் கல்லில் சுட்டுத் தயாரிக்கப்படும் ஒரு வகை ரொட்டி
பரோபகாரம்பிறர்க்கு உதவுதல்
பரோபகாரம்பிறர்க்குச் செய்யும் உதவி
பரோபகாரம் பிறருக்குத் தாராளமாகச் செய்யும் உதவி
பரோபகாரிபிறர்க்கு உதவி புரிபவன்
பரோபகாரி தயங்காமல் தாராளமாக உதவி செய்பவர்
பரோல் விடுப்பு தண்டனைக் காலத்தில் நன்னடத்தை நிபந்தனையின்பேரில் சிறைக் கைதி குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு வெளியில் செல்ல வழங்கப்படும் அனுமதி
பலஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை. பலவற் றிறுதி யுருபிய னிலையும் (தொல் எழுத்.220)
பலஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை
பல்See பல
பல்எயிறு
ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை
யானை, பன்றி முதலியவற்றின் கொம்பு
நங்கூரநாக்கு
சக்கரம்
வாள் முதலியவற்றின் பல் போன்ற கூர்
சீப்புப் பல்
வெள்ளைப்பூண்டு முதலியவற்றின் தனித்தனி உள்ளீடு
தேங்காய் உள்ளீட்டின் சிறு துண்டு
பல் சக்கரம் (இயந்திரங்களில் ஒன்று மற்றொன்றோடு பொருந்திச் சுழல்வதற்கு ஏற்ற வகையில் அமைந்த) பற்கள் போன்ற முனைகள் நிறைந்த சக்கரம்
பல¦எருது
ஒட்டகம்
கடா
கோழை
பன்றி
பல1(மழை பெய்வது, காற்று அடிப்பது) வலுத்தல்
பல்1(வாயில் உணவைக் கடித்து மெல்லுவதற்கு ஏற்ற வகையில் இரு தாடைகளிலும் வரிசையாக அமைந்திருக்கும்) தட்டையான அல்லது கூரிய முனை கொண்ட உறுதியான வெண்ணிற உறுப்பு
பல2எண்ணிக்கையில் அதிகம்
பல்2பல
பலக்கேடுவலியின்மை
பலகணிசாளரம்
திட்டிவாயில்
பல்கணிசாளரம்
பலகணி (பெரும்பாலும் கண் போன்ற துளைகள் உடைய) ஜன்னல்
பலகம்அடுக்கு
கேடகம்
நாற்காலி
பல்கல்பெருகுதல்
பல்கலைக்கழகம்பல கலைகளையும் கற்பிக்கும் உயர் கல்விக்கழகம்
பல்கலைக்கழகம் தேர்வுகள் நடத்துதல், பட்டப்படிப்பு வகுப்புகள் நடத்துதல் போன்ற பணிகளைச்செய்வதும் ஆராய்ச்சி மையமாக விளங்குவதுமான உயர்கல்வி நிறுவனம்
பலகறைசோகி
பலகாரம்யானைமேற்றவிசு
சோறு அல்லாத சிற்றுண்டிவகை
பலகாரம் இனிப்பு அல்லது கார வகைத் தின்பண்டம்
பலகால்பலமுறை
பல்கால்அடிக்கடி
பல்காலும்அடிக்கடி
பல்காற்பறவைபல கால்களையுடைய வண்டு
பலகீனம்வலுக்குறைவு
பல்கு மிகுதல்
பல்குச்சி (பெரும்பாலும் ஆலம்விழுதிலிருந்தும் வேப்பமரத்திலிருந்தும் ஒடித்த) பல் தேய்ப்பதற்குப் பயன்படுத்தும் சிறு குச்சி
பல்குதல்பலவாதல்
மிகுதல்
பலகைமரப்பலகை
உழவில் சமன்படுத்தும் மரம்
சூதாட உதவுவதும் கோடுகள் வரையப்பட்டதுமான பலகை
நெடும்பரிசை
எழுதும் பலகை
வரிக்கூத்து
யானைமேற்றவிசு
பறைவகை
வயிரக் குணங்களுள் ஒன்று
பலகை செவ்வக அல்லது சதுர வடிவில் அறுக்கப்பட்ட மரத் துண்டு
பலகைமரம்நெய்வார் கருவியுள் ஒன்று
பலகை அறுக்க உதவும் மரம்
பலகையடித்தல்பரம்படித்தல்
பலங்கனிபலாப்பழம்
பலசம்நகரவாயில்
பழம்
பனசம்
போர்
வயல்
பலசரக்குபலவகைப் பண்டம்
பலசரக்கு அன்றாடம் உணவு தயாரிப்பதற்குத் தேவைப்படும் உப்பு, புளி, மிளகாய், எண்ணெய் முதலிய பொருள்கள்
பலசாலிஉடல் வலியுள்ளோன்
பலசித்திபயனடைகை
பலசிரேட்டம்மாமரம்
பலசூதனன்பலன் என்னும் அசுரனைக் கொன்ற இந்திரன்
பலட்சயம்வலுக்குறைவு
விளைவிழப்பு
பலண்டுவெங்காயம்
பலத்த (அளவில்) அதிகமான
பலத்தல்கடுமையாதல்
வலிமையடைதல்
செழித்தல்
பலத்தியாகம்செய்யும் செயலின் பயனை விடுகை
பலதரப்பட்ட பல வகையான
பலதாரமணம் ஒருவர் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பெண்களை மணந்து வாழும் முறை
பலதானம்சிறப்பு நாள்களில் பழத்துடன் அளிக்கும் கொடை
சாந்திக் கலியாணம்
பலதேவன்திருமாலின் பத்துப் பிறப்புகளுள் கண்ணபிரானுக்குத் தமையனாய் வந்தவர்
பல்நோவுபல்லில் உண்டாகும் வலி
பலபட (பேசுதல், எழுதுதல் தொடர்பான வினைகளோடு மட்டும்) பல்வேறு விஷயங்கள்குறித்துப் பலவாறு
பலபட்டடைபலசாதி
கலப்புச் சாதி
பலபண்டமுள்ள சாலை
பல கலப்பானது
பலபடுதல்பலவாதல்
கட்சிப்படுதல்
பலபத்திரன்திருமாலின் பத்துப் பிறப்புகளுள் கண்ணபிரானுக்குத் தமையனாய் வந்தவர்
பலபத்திரன்படைபலபத்திரனது படையாகிய கலப்பை
பலப்படுத்து வலுப்படுத்துதல்
பலப்படுதல்வலுவடைதல்
கருவுறுதல்
பலனுக்கு வருதல்
நயப்படுதல்
பலப்பம்ஒரு மாக்கல்வகை
கற்பலகையில் எழுத உதவும் குச்சி
பலப்பம் சிலேட்டுக் குச்சி
பலப்பரிட்சை யாருக்கு அதிக ஆதரவு என்பதைத் தீர்மானிக்கும் போட்டி
பலப்பிரயோகம் (தீர்வு காணும் வழியாக) பலத்தைப் பயன்படுத்துதல்
பலபலஅனேகமானவை. (தொல்.எழுத்.215
உரை.)
பல்பலபலபல
பலபலவெனல்ஒலிக்குறிப்பு
பொழுது விடியற்குறிப்பு
கண்ணீர் விரைந்து வடிதற்குறிப்பு
பலபலெனல்ஒலிக்குறிப்பு
பொழுது விடியற்குறிப்பு
கண்ணீர் விரைந்து வடிதற்குறிப்பு
பலபாடுபலவகைத் துன்பம்
பல செயல்
அநேக வகையான நிந்தை
பலபைசூரியன் மையவரியில் நிற்கையில் சூரியக் கடிகார மத்தியில் விழும் நிழல்
பல்பொருட்பெயர்பலபொருள் கொண்ட ஒரு சொல்
பல்பொருள் அங்காடி தேவையான அனைத்துப் பொருள்களும் ஒரே கட்டடத்தில் விற்பனைசெய்யப்படுகிற இடம்
பலபொருளொருசொல்பலபொருள் கொண்ட ஒரு சொல்
பலபோகம்பூமியில் பலருக்குரிய தனித்தனி நுகர்ச்சி
பலனை நுகர்கை
பலம்வலிமை
பலம்வலி
வேகம்
படை
உறுதி
பருமன்
நெற்றி
இலை
நிறைவகை
இறைச்சி
நிமிடம்
கனி
காய்
கிழங்கு
பயன்
பொன்
காண்க : வெட்பாலை
சாதிக்காய்
கேடகம்
மகளிர் சூதகம்
வட்டத்தின் பரப்பு
ஆயுத நுனி
செல்வாக்கு
கலப்பையின் கொழு
கணித உறுப்புகளுள் ஒன்று
பலம்2(தற்போது வழக்கில் இல்லாத) முப்பத்தைந்து கிராம் கொண்ட நிறுத்தலளவை
பலமிலிகாய்ப்பில்லா மரம்
பலமுகம்பலவழி
பல்முளைத்தல்எயிறு எழுகை
கடைவாய்ப் பல் முளைத்தல்
பலமுனை வரி உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருள் ஒவ்வொரு முறையும் விற்கப்படும்போது அரசால் விதிக்கப்படும் விற்பனை வரி
பலமூலசாகாதிகனி, கிழங்கு, இலை முதலியன
பலர்அனேகர். பலரறி சொல்லே (தொல்.சொல்.7)
சபை. (சது.)
பலர்அநேகர்
சபை
பலர் பல நபர்
பலர்க்கம்கன்னம்
பலர்பால்உயர்திணைப் பன்மைப்பால்
பலர்பால் உயர்திணையில் பலரைக் குறிப்பிடும் சொல்
பலரறிசுட்டுயாவராலும் அறியப்பட்ட சுட்டு
பலரறிசொல்பலருமறிந்த செய்தி
காண்க : பலர்பால்
பலராமன்திருமாலின் பத்துப் பிறப்புகளுள் கண்ணபிரானுக்குத் தமையனாய் வந்தவர்
பல்ல¦றுபற்களைப் பற்றியுள்ள தசை
பல்லக்குஆள்கள் சுமந்து செல்லும் ஊர்திவகை
பல்லக்கு தூக்கிச்செல்வதற்கு ஏற்ற வகையில் நீண்ட கழி இணைக்கப்பட்ட, ஏறுவதற்குப் பக்கத் திறப்புடைய, பயணம் செய்வதற்கு உரிய சாதனம்
பல்லகம்கரடி
பல்லகிசேங்கொட்டைமரம்
பல்லணம்குதிரைக்கலணை
பல்லதிஒரு பண்வகை
பலலம்சேறு
பிண்ணாக்கு
ஊன்
பல்லம்அம்பு
குதிரைக்கலணை
கரடி
ஒரு பேரெண்
சேங்கொட்டைமரம்
ஆயுதவகை
பல்லயம்ஒரு கைவாள்வகை
பல்லரணைபல் ஈற்று நோய்வகை
பல்லரளைபல் ஈற்று நோய்வகை
பல்லவத்திருஅசோகமரம்
பல்லவதரையர்பல்லவ அரச மரபினர்
பல்லவம்தளிர்
அம்பு
ஒருநாடு
கீர்த்தனத்தில் ஓர் உறுப்பு
பல்லவர்பலர். பல்லவர்க் கிரங்கும் பாடிமிழ் நெய்தல் (பு. வெ.10
காஞ்சிப். 6
கொளு)
பல்லவர்பலர்
பல்லவ அரசர்
பல்லவராயன்சோழப் படைத்தலைவர்களின் பட்டங்களுள் ஒன்று
மூடன்
இளிச்சவாயன்
கள்ளர் ஓச்சர்களின் பட்டப்பெயர்
பல்லவன்காமுகன்
கீழ்மகன்
பல்லவிஇசைப்பாட்டில் பாடப்படும் முதலுறுப்பு
பல்லவி கீர்த்தனையின் முதல் உறுப்பு
பல்லவைபலபொருள். பல்லவை நுதலியவகர விறுபெயர் (தொல். எழுத். 174)
பல்லவைபல பொருள்
இழிவான பொருள்
இழிவு
பல்லாக்குஆள்கள் சுமந்து செல்லும் ஊர்திவகை
பல்லாங்குழிபதினான்கு குழியுள்ள ஒரு விளையாட்டுக்கு உதவும் பலகை
சோகி முதலியவற்றால் பல்லாங்குழிப் பலகையில் ஆடும் விளையாட்டு
பல்லாங்குழி சோழிகள் அல்லது புளியங் கொட்டைகளைப் போட்டு விளையாட வசதியான குழிகளை வரிசைக்கு ஏழு என இரண்டு வரிசைகள் கொண்ட சாதனம்
பல்லாதகிசேங்கொட்டைமரம்
பல்லார்பலர். பல்லா ரகத்து (குறள்
194)
பல்லிஒரு சிற்றுயிரிவகை
பூடுவகை
வெற்றிலைக் கணுவில் அரும்பும் குருத்து
பெரிய பல்லுடையவள்
பலுகுக் கட்டை
கற்சிலைப் புள்
ஊரின் அரைக்கூறு
பல்லி (சுவர் போன்றவற்றில்) ஒட்டிக்கொண்டு விழாமல் செல்லக் கூடியதும் பெரும்பாலும் சாம்பல் நிறத்தில் காணப்படுவதுமான சிறு பிராணி
பல்லிதழ்பல இதழ்கொண்ட மலர்
பல்லிபடுதல்பல்லி சத்தமிடுதல்
பல்லிப்பூண்டுகொல்லைப்பல்லி யென்னும் பூண்டு
பல்லிபற்றுதல்ஒன்றை விடாது பற்றுதல்
பல்லியம்பலவகை இசைக்கருவிகள்
குதிரைப்பந்தி
தொங்கல்
மருதநிலம்
பல்லியாடுதல்விதைத்தபின் மட்டம் செய்தல்
பல்லிளித்தல்பல்லை வெளிக்காட்டுதல்
புடைவை சாயம்போதல்
பல்லிற்சொத்தைகெட்டுப்போன பல்
பல்லுஎயிறு
ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை
யானை, பன்றி முதலியவற்றின் கொம்பு
நங்கூரநாக்கு
சக்கரம்
வாள் முதலியவற்றின் பல் போன்ற கூர்
சீப்புப் பல்
வெள்ளைப்பூண்டு முதலியவற்றின் தனித்தனி உள்ளீடு
தேங்காய் உள்ளீட்டின் சிறு துண்டு
பல்லுக்கட்டுதல்பல்லுக்குத் தங்கம் கட்டுதல்
செயற்கைப் பல் வைத்தல்
பல்லுக்காட்டுதல்வெளிப்படச் சிரித்தல்
கெஞ்சுதல்
புடைவை சாயம்போதல்
பல்லுக்கிட்டுதல்குளிர் முதலியவற்றால் வாய்திறக்க முடியாமல் பற்கள் ஒன்றோடொன்று சேர்ந்திருக்கை
பல்லுக்குச்சிபல் விளக்க உதவுங் குச்சி
பல்லுக்குத்துதல்பல்லிடுக்கிற் செருகிய பொருளைக் குத்தி எடுத்தல்
பல்லுகம்கரடி
பெருவாகைமரம்
பல்லுத்தேய்த்தல்பல்லைத் தூய்மைசெய்தல்
பல்லுறைப்பைபல அறைகளையுடைய பை
பல்லூகம்கரடி
பல்லூடகம்பல் + ஊடகம்
பல்லூழ்பல தடவை
பல்லூறுதல்பல் முளைக்கையில் உண்டாகுந்தினவு
பல்லைக்கடித்தல்சினம் முதலியவற்றால் பல்லை நெறுநெறுத்தல்
பல்லைத்திறத்தல்வெளிப்படச் சிரித்தல்
கெஞ்சுதல்
புடைவை சாயம்போதல்
பல்லைப்பிடித்துப்பார்த்தல்மாட்டின் வயதைக் கணித்தல்
ஒருவன் திறனை ஆராய்தல்
பல்லைப்பிடுங்குதல்பல்லைப் பிடுங்கிவிடுதல்
ஆற்றலை வாங்குதல்
பலவத்துபயனுள்ளது
வலிமையுள்ளது
பலவந்தப்படுத்து (ஒரு பெண்ணை) வற்புறுத்தி உடலுறவுகொள்ளுதல்
பலவந்தம்கட்டாயம்
பலவந்தம்வலாற்காரம்
கட்டாயம்
பலவந்தன்முரடன்
வலிமையுள்ளவன்
பலவம்குழி
காய்
பழம்
பலவரிமெய்வருக்கம்
பல்வலம்சிறுகுளம்
பல்வலிப்பறவைசரபப்பறவை
பலவழித்தோன்றல்மருமகன். (சது.)
பலவழித்தோன்றல்மருமகன்
பல்வளம்நில நீர் முதலிய அனைத்தும் வளம் பெற்றிருத்தல்
பலவறிசொல்ஐம்பாலுள் அஃறிணையிற் பன்மை குறிக்கும் பால்
பலவாறு/-ஆக பல விதமாக
பலவான்வலிமையுடையவன்
பலவான் பலமுடையவன்
பல்விளக்குதல்பல்லைத் தூய்மைசெய்தல்
பலவின்பால்ஐம்பாலுள் அஃறிணையிற் பன்மை குறிக்கும் பால்
பலவின்பால் அஃறிணையில் பலவற்றைக் குறிப்பிடும் சொல்
பலவினீட்டம்பல பொருள்களின் தொகுதி
பலவினைச்சிலேடைபல வினைபற்றி வருஞ்சிலேடையணிவகை
பலவீனம்குறைபாடு
பலவீனம்வலியின்மை
அசதிநோய்
பலவீனம் (-ஆக, -ஆன) செயல்படுவதற்குத் தேவையான வலு இல்லாத நிலை
பலவுபலாமரம்
பலவுறுதல்பெருவிலை பெறுதல்
பலவேலைக்காரன்பலதொழில் செய்பவன்
கோயிலில் சில்லறை வேலை செய்பவன்
பல்வேறு பல வித
பலற்காரம்கட்டாயப்படுத்துதல்
பலன்விளைச்சல்
பழம்
பயன்
சோதிடபலன்
இந்திரனால் கொல்லப்பட்ட ஓர் அரக்கன்
வெங்காயம்
பலன்காணுதல்போதிய அளவு விளைதல்
பலனுள்ஒன்று பெயர்ச்சொற்குறி
பலாபலாமரம்
காண்க : சிற்றாமுட்டி
பலா பலாப்பழத்தைத் தரும் மரம்
பலாக்கன்குறும்பார்வையினன்
பலாக்கினிபித்தம்
பலாகம்கொக்கு
பலாகாரம்யானைமேற்றவிசு
சோறு அல்லாத சிற்றுண்டிவகை
பலாசம்பசுமை
இலை
முருக்கமரம்
பலா மரம்
காண்க : ஈரப்பலா
புரசமரம்
பலாசனம்பழம் உண்ணும் கிளி
பலாசுமுருக்கமரம்
பலாட்டியம்பலம்
வலாற்காரம்
பலாண்டுவெங்காயம்
பலாத்காரம்வன்முறை
பலாத்காரம் பலவந்தம்
பலாந்தம்ஒருகாற்காய்த்துப்பட்டுப்போம் பூண்டு (யாழ்.அக.)
மூங்கில்
பலாந்தம்ஒரு முறை காய்த்துப் பட்டுபோகும் பூண்டு
காண்க : மூங்கில்
பலாப்பழம் முட்கள் அடர்ந்த, பச்சை நிறத் தடித்த மேல்தோலையும் வெளிர் மஞ்சள் நிறத்தில் சுளைசுளையாக அமைந்த சதைப் பகுதியையும் கொண்ட பெரிய பழம்
பலாபலம்வலிமை மெலிமை
பலாபலன்ஊதியமும் இழப்பும், இலாப நட்டம்
பலாயனம்புறங்காட்டியோடுதல்
நிலை குலைவு
பலாரெனல்பொழுதுவிடிதற்குறிப்பு
பலாலம்வைக்கோல்
பலாற்காரம்கட்டாயப்படுத்துதல்
பலானஇன்னதென்றறியப்பட்ட
பலானஇன்னதென்று அறியப்பட்ட
பலிகாவு
பலி1(இவ்வாறு நடக்கும் என்று சொல்வது அல்லது இவ்வாறு நடக்க வேண்டும் என்று விரும்புவது) உண்மையாகவே நடத்தல் அல்லது நிகழ்தல்
பலி2(தெய்வத்திற்கு அளிக்கும்) உயிர்க் கொலை
பலிக்கந்தம்பலியிடும் இடம்
பலிகடா (தான் தப்பித்துக்கொள்ள) அநியாயமாகப் பயன்படுத்தப்படும் மற்றொருவர்
பலிகைபிண்ணாக்கு
பலிகொடுத்தல்தெய்வத்திற்குப் பலியிடுதல்
கொல்லுதல்
பலிகொள்ளிபிச்சை ஏற்கும் சிவபெருமான்
பலிசைஊதியம்
இலாபம்
வட்டி
பலித்தம்பயன்
ஊதியம்
பலிக்கை
கனிமரம்
பலித்தல்கைசுடல்
பலித்தல்நேர்தல்
பயன்விளைத்தல்
செழித்தல்
மிகுதல்
கொடுத்தல்
பலிதம்பலிக்கை
இலாபமாகை
பயன்
கனிமரம்
நரைமயிர்
பலிதம் (எண்ணத்தின்) நிறைவேற்றம்
பலிதேர்தல்பிச்சையெடுத்தல்
பலிதைகிழவி
பலிப்புவெற்றி
பயன்
நன்றாக விளையும் தன்மை
வினைப்பயன்
பலிபீடம்பலியிடும் மேடை
பலிபீடம் (தெய்வங்களின் சன்னிதியில்) பலிகொடுக்கப் பயன்படுத்தப்படும் மேடை
பலிபீடிகைபலியிடும் மேடை
பலிபுட்டம்பலியால் வளர்க்கப்படும் காக்கை
பலியம்தளிர்
பூ
பலியிடு பலி கொடுத்தல்
பலியூட்டுதல்தெய்வத்திற்குப் பலியிடுதல்
கொல்லுதல்
பலினம்நிறையக் காய்த்திருக்கும் மரம்
ஞாழல்மரம்
மிளகு
பலினிஞாழல்மரம்
நிறையக் காய்த்திருக்கும் மரம்
மல்லிகை
எலிவகை
பலுசோகி
பலுக்கல்ஒரு சொல்லினை உச்சரித்தல்
ஒலிவடிவில் வாயால் உச்சரித்து விளக்கமழித்தல்
பலுக்குதல்தெளிவாக உச்சரித்தல்
தற்புகழ்ச்சியாகப் பேசுதல்
தெளித்தல்
பலுகம்குரங்கு
பலுகுகட்டைவயலில் மண்கட்டிகளை உடைத்துப் பரப்புவதற்கான பலகொழுத்தட்டு
பலுகுதல்பலவாதல்
மிகுதல்
பலே ஒருவரின் திறமையைக் கண்டு பாராட்டிக் கூறப் பயன்படுத்தும் சொல்
பலேந்திரன்வலுவுள்ளவன்
பலைகடுக்காய், நெல்லிக்காய், தான்றிக்காய் என்னும் மூன்று காய்களின் கூட்டம்
பலோதகம்பழச்சாறு
பலோத்தமைதிராட்சைப்பழவகை
பலோதயம்ஆதாயம்
பயன்விளைகை
மகிழ்ச்சி
வீடுபேறு
வலிமை
பலோற்காரம்கட்டாயப்படுத்துதல்
பலோற்பதிமாமரம்
பவஅறுபதாண்டுக் கணக்கில் எட்டாம் ஆண்டு
பவஒளஷதீஸ்வரர்பிறவிமருந்திறைவர்
பவசாகரம்பிறவிக்கடல்
பவஞ்சம்உலகம்
உலகவாழ்வு
உலகியல்
பவண்கொடி
பவணம்நாகலோகம்
பவணர்நாகலோகத்தில் வாழ்நர்
பவணேந்திரன்இந்திரருள் ஒருவன்
பவணைகழுகு
பவத்தல்தோன்றுதல்
பவதிபார்வதி
பவந்தம்சூது
பாசாங்கு
பவந்தருதல்தோன்றுதல்
பவநாசன்பிறப்பை அறுக்கும் கடவுள்
பவம்பிறப்பு
உலகவாழ்க்கை
உலகம்
கரணம் பதினொன்றனுள் ஒன்று
உண்மை
பாவம்
மனவைரம்
அழிவு
பதினொன்றை உணர்த்தும் குறிப்புச்சொல்
பவமானன்வாயுதேவன்
பவமின்மைஇறைவன் எண்குணத்துள் ஒன்றாகிய பிறப்பின்மை
பவர்நெருக்கம்
பரவுதல்
அடர்ந்த கொடி
பாவிகள்
பவர்க்கம்நரகம்
பகரவரிசை
பவரணைநிறைநிலா
பலகறை
பவர்தல்நெருங்கியிருத்தல்
பவ்வம்மரக்கணு
நிறைநிலா
பருவகாலம்
ஆழ்கடல்
நீர்க்குமிழி
நுரை
பவ்விமலம்
அழுக்கு
பவ்வியம்தாழ்மை, அடக்கம், பணிவு
பவ்வியம் (பேச்சில், செயலில் வெளிப்படுத்தும்) மரியாதை கலந்த பணிவு
பவழம்மணிவகை ஒன்பதனுள் ஒன்று
பவழம் (நகையில் பதிப்பதற்குப் பயன்படுத்தும்) இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில் கிடைக்கும் (கடல் வாழ் உயிரினங்களின் எலும்பிலிருந்து பெறும்) விலை மதிப்புடைய பொருள்
பவழமல்லி வெண்ணிற இதழ்களையும் சிவப்பு நிறக் காம்பையும் கொண்ட மணம் மிகுந்த சிறிய பூ
பவழமல்லிகைஒரு மரவகை
காம்பு சிவந்து இதழ் வெண்மையாய் இருக்கும் ஒரு பூவகை, பாரிசாதம்
பவழவாய்கருத்தங்கும் பை
பவழம் போன்ற வாய்
பவள விழா75 ஆண்டுகள்
பவளக்காலிபவளநிறக் காலுடைய பறவை வகை
ஒரு பூண்டுவகை
பவளக்குறிஞ்சிமருதோன்றி
பவளக்கொடிகடலில் வளரும் கொடிவகை
வெற்றிலைவகை
ஓர் அரசி
பவளநீர்குருதி, செந்நீர், இரத்தம்
பவளநெடுங்குஞ்சியோன்பைரவன்
பவளப்பழம்முற்றின பவளம்
பவளப்பூண்டுஒரு செடிவகை
பவளம்மணிவகை ஒன்பதனுள் ஒன்று
பவளமணிபவளத்தாலாகிய கையணி
பவளமல்லிபவளமல்லிகைப்பூ
பவளமல்லிகைஒரு மரவகை
காம்பு சிவந்து இதழ் வெண்மையாய் இருக்கும் ஒரு பூவகை, பாரிசாதம்
பவளமாலைபவழத்தாலான கழுத்தணிவகை
பவளவடம்பவழத்தாற் கட்டிய மாலை
பவழத்தாலான முன்கை வளை
பவளவடிவன்சிவந்த வடிவம் உள்ள முருகன்
பவளவிழா எழுபத்தைந்தாம் ஆண்டின் நிறைவை ஒட்டிக் கொண்டாடப்படும் விழா
பவன்சிவபிரான்
கடவுள்
புதிதாய் உண்டாவது
பதினோர் உருத்திரருள் ஒருவர்
பவனகுமாரன்அக்கினி
பவனசம்காற்றை உண்ணும் பாம்பு
பவனம்அரண்மனை
வீடு
பூமி
உலகப்பொது
இராசி
நாகலோகம்
பாம்பு
துறக்கம்
விமானம்
பூனை
வாயுதேவன்
நெல் முதலியன தூற்றுகை
பவனவாய்காற்றுச் செல்லும் வாசலான மலவாய்
பவனன்வாயுதேவன்
பவனாசனம்காற்றை உண்ணும் பாம்பு
பவனாத்துமசன்வாயுவின் மகன்
அனுமன்
வீமன்
பவனிஉலா
பவனிஉலாவருகை
பவனி (அரசர் முதலியோர்) ஓர் இடத்திற்கு ஊர்வலமாகச் செல்லுதல்
பவனிக்குடைஅரசன் உலாவருகையிற் பிடிக்குங் குடை
பவனிவருதல்உலாவருதல்
பவாயனைகங்கையாறு
பவானிபார்வதி
காவிரியாற்றின் துணையாறு
பவிஇடியேறு
நீர்
பவிகம்சிறப்பு
பவிசுமதிப்பு
செல்வம்
ஒளி
செருக்கு
ஒழுங்கு
பவிசு (திடீரென்று வரும்) மேல்நிலை
பவிடியம்எதிர்காலம்
பதினெண் புராணத்துள் ஒன்று
பவித்தல்உண்டாதல்
பவித்திரம்தூய்மை
காண்க : தருப்பை
பூணூல்
தருப்பைப் பவித்திர வடிவான பொன் மோதிரம்
பசுந்தரநோய்
துருப்பைப் புல்லாற் செய்த ஒரு முடிச்சு
திருவிழா
மாலைவகை
நெய்
தேன்
பவித்திரம் புனிதம்
பவித்திரவான்தூயவன்
பவித்திரன்தூயவன்
பவித்திரிதருப்பைப் புல்
தூயவன்
பவித்திரைதூய்மையுள்ளவள்
பவுஞ்சுபடை
ஒழுங்கு
பவுண்டு (ஆடு, மாடுகளை அடைத்துவைக்கும்) பட்டி
பவுத்தர்புத்த சமயத்தோர்
பவுத்திரநோய்மலவாயருகில் உண்டாகும் கட்டிவகை, பகந்தரநோய்
பவுத்திரம்மலவாயருகில் உண்டாகும் கட்டிவகை, பகந்தரநோய்
பவுத்திரன்மக்கள்வயிற்றுப் பேரன்
பவுதிகம்இயற்பியல்
பூத சம்பந்தமானது
பவுந்திரம்மலவாயருகில் உண்டாகும் கட்டிவகை, பகந்தரநோய்
பவுந்திரம் மூல நோய்
பவுமன்செவ்வாய்
பவுர்ணமிமுழுமதி
பவுரணைமுழுமதி
பவுரம்முழுமதி
பவுரிமண்டலமிடுதல்
மண்டலமாய் ஆடும் கூத்துவகை
பெரும்பண்வகை
பவுரிசம்போலியான நடை
பவுருசம்ஆண்மை
பவுழியன்பூழிநாட்டை ஆண்டவனான சேரன்
பவுன் சவரன்
பழக்கதோஷம் பழக்கத்தால் ஏற்பட்ட விளைவு
பழக்கம்வழக்கம்
பயிற்சி அறிமுகம்
ஒழுக்கம்
திறன்
அமைதிக்குணம்
பழக்கம் பல முறை செய்து படிந்துவிடுகிற செயல்/முன்னரே அறிந்துவைத்திருப்பது
பழக்கம்காட்டுதல்தீயொழுக்கத்தை வெளிப்படுத்துதல்
பழக்கவழக்கம் தொடர்ந்து பின்பற்றப்பட்டுவரும் செயல்முறை
பழக்காய்செங்காய்
பழக்கு (ஒரு செயலைச் செய்ய) பயிற்சி அளித்தல்
பழக்குதல்பழகச்செய்தல்
பழகு (ஒருவரை) அறிமுகம் செய்துகொண்டு தொடர்புபடுத்திக்கொள்ளுதல்
பழகுதல்பயிலுதல்
உறவுகொள்ளுதல்
பதப்படுதல்
சாதுவாதல்
இணக்கமாதல்
ஊடாடுதல்
நாட்படுதல்
பழங்கஞ்சிமுதல்நாளிலுள்ள கஞ்சி
புளித்த கஞ்சி
பழங்கண்துன்பம்
ஒலி
மெலிவு
பழங்கணாளர்துன்புற்றோர்
பழங்கதைமுன்வரலாறு
மறந்த செய்தி
தொன்மம், புராணம்
பழங்கந்தைகிழிந்த துணி
பழங்கள்புளித்த கள்
பழங்காதைமுன்வரலாறு
மறந்த செய்தி
தொன்மம், புராணம்
பழங்கிடையன்பழைய பொருள்கள்
பழங்குடிபழமையான குடி
வழிவழியாக நிலைபெற்றுவரும் குடி
பழங்குடி ஒரே விதமான, பழமையான வாழ்க்கை முறையைப் பின்பற்றி ஓர் இடத்தில் காலம்காலமாக வாழும் சமூகம்
பழசுவயதானது
நாள்பட்டது
பழசுநாட்பட்டது
பழசு (பயன்பாட்டில், கைவசத்தில்) ஏற்கனவே இருப்பது
பழஞ்சரக்குநாட்பட்ட பண்டம்
பிராரத்த கருமம்
பழஞ்சாதம்பழைய அன்னம்
பழஞ்செருக்குமிகுந்த குடிவெறி
பழஞ்சொல்பழமொழி
பழஞ்சோற்றுத்தண்ணீர்பழஞ்சோற்றில் கலந்துள்ள நீர்
பழஞ்சோறுபழைய அன்னம்
பழஞ்சோறு பழையது
பழநடைவழக்கம்
பழந்தக்கராகம்ஒரு பழைய பண்வகை
பழப்பாக்குமுதிர்ந்த பாக்கு
பழம்மரத்தில் அல்லது செடியில் பூவிலிருந்து உருவாகி
விதையைச் சுற்றியிருக்கும் பழுத்த பகுதி. பொதுவாக உண்ணக் கூடியதாக இனிப்பாக தோலுடன் இருக்கும்
பழம்கனி
வயது முதிர்ந்தோன்
கைகூடுகை
ஆட்டக்கெலிப்பு
முக்கால்
பழம் பெருச்சாளி (பெரும்பாலும் மதிப்புத் தராத முறையில்) ஒரு பதவியில் பல காலமாக இருந்து ஆதாயம் அனைத்தையும் அடைய வழி தெரிந்துவைத்திருப்பவர்
பழம்2(காலத்தால்) முந்திய
பழம்பகைநெடுநாட் பகை
மனவைரம்
இயற்கைப் பகை
பழம்பஞ்சுரம்குறிஞ்சிப்பண்வகை
பழம்படிமுன்போல
பழம்பாக்குவாங்குதல்கலியாணம் உறுதி செய்தல்
பழம்பாசிநீர்ப்பாசிவகை
பழம்பாடம்படித்த பாடம்
நினைவாற்றலுடன் நன்றாய் மீண்டும் சொல்லக்கூடிய பாடம்
பழம்பெருச்சாளிஅனுபவமிக்க தந்திரசாலி
பழம்பெரும் வயது நிறைந்து அனுபவம் மிகுந்த
பழம்பொருள்கடவுள்
பழைய பொருள்
புதையல்
பழம்போக்குபழைய முறை
பழமலைதிருமுதுகுன்றம், விருத்தாசலம்
பழமனைஇடிந்து பாழான வீடு
பழமாதேமா
பழமெடுத்தல்பழத்தைப் பறித்தல்
ஆட்டங்கெலித்தல்
பழமைதொன்மை
பழமைதொன்மை
தொன்மையானது
வழங்காதொழிந்தது
சாரமின்மை
முதுமொழி
வெகுநாட் பழக்கம்
நாட்பட்டதால் ஏற்படும் சிதைவு
பழங்கதை
மரபு
பழமை (-ஆன) (காலத்தால்) முந்திய நிலை
பழமைபாராட்டுதல்நெடுநாளாக உள்ள பழக்கத்தைத் தெரிவித்தல்
பழமையோராகிய தேவர்மெல்ல மூச்சுவருதல்
நிலை தாழ்த்துதல்
பழமைவாதி பழமையானது சிறந்தது என்ற கொள்கை உடையவர்
பழமொழிமுதுசொல்
பதிணெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்று
பழமொழி மக்களிடையே நீண்ட காலமாக வழங்கிவருவதும் பேச்சில் ஆதாரமாகவோ உதாரணமாகவோ காட்டப்படுவதுமான கருத்துத் தொடர்
பழரசம்பழச்சாறு
பழரசம் பழத்தைப் பிழிந்து தயாரிக்கும் பானம்
பழவடியார்வழித்தொண்டர்
பழவரிசிகுற்றிப் பழகிய அரிசி
பழவினைமுன்வினை
பழனம்வயல்
மருதநிலம்
பொய்கை
பழனல்வெதிர்கரும்பு
பழனவெதிர்கரும்பு
பழனியாண்டவன்பழனியில் கோயில் கொண்டுள்ள முருகக் கடவுள்
பழனியாண்டிபழனியில் கோயில் கொண்டுள்ள முருகக் கடவுள்
பழனிவேலன்பழனியில் கோயில் கொண்டுள்ள முருகக் கடவுள்
பழிகுற்றம்
நிந்தை
அலர்
குறை
பாவம்
பழிக்குப் பழி
பொய்
பகைமை
ஒன்றுக்கும் உதவாதவன்
பழி1கடுமையாகக் குற்றம்சாட்டித் தாழ்த்துதல்
பழி2கடும் குற்றம்
பழிக்குடிபழம்பகைகொண்ட குடும்பம்
ஏழைக்குடி
பழிக்குவிடுதல்அழியவிடுதல்
பழிகரப்பங்கதம்வசையைக் குறிப்புப் பொருளாகக் கொண்ட செய்யுள்வகை
பழிகரப்புவசையைக் குறிப்புப் பொருளாகக் கொண்ட செய்யுள்வகை
பழிகாரன்பிறர்மேல் பழிகூறுபவன்
படுபாவி
பழிகிட காரியம் நிறைவேறுவதையே கருத்தாகக் கொண்டு (ஓர் இடத்தில் ஒருவருக்காக) காத்திருத்தல்
பழிகிடத்தல்தன்செயல் நிறைவேற ஒருவன் வீட்டுவாயிலில் உண்ணாமல் இருத்தல்
பழிச்சுதுதி
பழிச்சுதல்புகழ்தல்
வணங்குதல்
வாழ்த்துதல்
கூறுதல்
பழிச்சொல்நிந்தை
அலர்
பழிசுமத்தல்நிந்தனையேற்றல்
பழி ஒருவன் மேல் வருதல்
பழிசுமத்துதல்அநியாயமாகக் குற்றஞ்சாட்டுதல்
பழிசைஇகழ்ச்சி
பழித்தல்நிந்தித்தல்
புறங்கூறுதல்
பழித்துக்காட்டு (ஒருவரின் பேச்சு, நடை போன்றவற்றை) தரக்குறைவாகவும் கேலியாகவும் நடித்துக்காட்டுதல்
பழித்துரைநிந்தை
அலர்
பழிதீர்த்தல்பழிவாங்குதல்
பாவம் போக்குதல்
பழிதூற்றுதல்புறங்கூறுதல்
அலர்பரப்புதல்
பழிநாணல்பழிபாவத்திற்கு அஞ்சுதல்
பழிப்பனவுபழிப்பான செயல்
பழிப்புநிந்தை
குற்றம்
குறளை
குறை
பழிப்புக்காரன்நிந்திப்போன்
நகைப்புக்கு இடமானவன்
பழிப்புவமைஉவமேயத்தை உயர்த்தி உவமானத்தைப் பழிக்கும் அணி. (வீரசோ.அலங்.14)
பழிப்புவமைஉவமேயத்தை உயர்த்தி உவமானத்தைப் பழிக்கும் அணி
பழிபாதகம்பெரும்பாதகம்
பழிபோடுதல்அநியாயமாகக் குற்றஞ்சாட்டுதல்
பழிமுடித்தல்தீமைக்குத் தீமை செய்தல்
பழிமுடிதல்பகைமூட்டுதல்
பழிமூட்டுதல்கோட்சொல்லுதல்
பழிமூளுதல்பகையுண்டாகை
பழிமொழிநிந்தனை
புறங்கூறுகை
பழியேற்றல்குற்றப் பொறுப்பைத் தாங்குதல்
பழிவாங்கு தீமை செய்தவருக்குத் திருப்பித் தீமை செய்தல்
பழிவாங்குதல்தீமைக்குத் தீமை செய்தல்
பழிவேலைவருத்தி வாங்கப்படும் வேலை
பழுபொன்னிறம்
விலாவெலும்பு
விலா
ஏணியின் படிச்சட்டம்
சட்டம்
பேய்
பழுக்கமுற்றவும்
பழுக்க (காய்ச்சு என்னும் வினையோடு) மிகவும் சிவந்து வரும்படி
பழுக்கக்காய்ச்சுதல்சிவக்கக் காய்ச்சுதல்
பழுக்கச்சுடுதல்நிறம் ஏறப் பொன்னைத் தீயில் காய்ச்சுதல்
பழுக்கப்போடுதல்ஒரு செயல் முடிவதற்குக் காத்திருத்தல்
பழுக்காய்பழுத்த பாக்கு
மஞ்சள் கலந்த செந்நிறம்
தேங்காய்
சாயநூல்
பழுக்காய்நூல்சாயமிட்ட நூல்
பழுக்குறைஎண் குறைந்த விலாவெலும்புகளையுடைய எருதுவகை
பழுதடை சீர்கெடுதல்
பழுத்த சிறந்த தேர்ச்சி நிறைந்த
பழுத்த சுமங்கலி கணவனோடு நீண்ட காலம் வாழ்ந்து வருகிற, மங்கலமான தோற்றம் கொண்ட பெண்மணி
பழுத்தபழம்முதிர்ந்த கனி
முதிர்கிழவன்
பக்குமடைந்தவன்
தீமையிற் கைதேர்ந்தவன்
பழுத்தல்பழமாதல்
முதிர்தல்
மூப்படைதல்
பக்குவமாதல்
கைவருதல்
பரு முதலியன முற்றுதல்
மனங்கனிதல்
நிறம் மாறுதல்
நன்மையாதல்
செழித்தல்
மிகுதல்
பழுப்பு நிறமாதல்
குழைதல்
காரம் முதலியன கொடாமையால் பிள்ளை பெற்ற வயிறு பெருத்தல்
பழுதுபயனின்மை
குற்றம்
சிதைவு
பதன் அழிந்தது
பிணமாயிருக்குந் தன்மை
பொய்
வறுமை
தீங்கு
உடம்பு
ஒழுக்கக்கேடு
இடம்
நிறைவு
பழுது சீர்கெட்ட நிலை
பழுதுபடல்சீர்கெடல்
பழுதுபார் சீர்செய்தல்
பழுதுபார்த்தல்கெட்டதைச் செப்பனிடுதல்
பழுதைவைக்கோற்புரி
கயிறு
பாம்பு
பழுதை கயிறாகப் பயன்படுத்தும் வைக்கோல் பிரி அல்லது வாழைச் சருகு
பழுப்படைதல்பூங்காவி நிறமாதல்
பழுப்புபொன்னிறம்
அரிதாரம்
முதிர்ந்து மஞ்சள் நிறப்பட்ட இலை
சிவப்பு
சீழ்
ஏணியின் படிச்சட்டம்
பழுப்பு செம்மண்ணின் அல்லது வறுத்த காப்பிக்கொட்டையின் நிறம்
பழுப்பு நிலக்கரி கரும் பழுப்பு நிறத்திலிருக்கும் மிகுந்த எரி சக்தி இல்லாத நிலக்கரி
பழுப்புப்பொன்செம்பொன்
பழுப்பேறுதல்பூங்காவி நிறமாதல்
பழுபாகல்ஒரு பாகற்கொடிவகை
காண்க : தும்பை
பழுமணிமாணிக்கம்
பழுமரம்ஆலமரம்
பழுத்த மரம்
பழுவம்காடு
தொகுதி
பழுவெலும்புவிலாவெலும்பு
பழுனுதல்முதிர்தல்
கனிதல்
முற்றுப்பெறுதல்
பழூஉபேய்
பழைகள்
பழைஞ்சோறுபழைய அன்னம்
பழைமைபழமை
பழைமைதொன்மை
தொன்மையானது
வழங்காதொழிந்தது
சாரமின்மை
முதுமொழி
நெடுநாட் பழக்கம்
பழங்கதை
மரபு
நாட்பட்டதால் ஏற்படும் சிதைவு
பழையநாட்பட்ட பழைய வடியார்க்கு (திருவாச
5
89)
பழையநாட்பட்ட
பழைய (காலத்தால்) முந்திய/முன்பு இருந்த
பழைய ஆகமம்/பழைய ஏற்பாடு கிறிஸ்துவின் வருகையை அறிவிக்கும் வாசகங்களைக் கொண்ட நூல்
பழையதுநாட்பட்டது
பழஞ்சோறு
பழையது (முதல் நாளே வடித்து) நீர் ஊற்றி வைக்கப்பட்ட சோறு
பழையநாள்பண்டைக்காலம்
பழையபடிமுன்போல
மறுபடியும்
பழையமனிதன்வயதுமுதிர்ந்தவன்
பாவநிலையிலுள்ள மனிதன்
பழையர்முன்னோர்
கள் விற்போர்
பழையவமுதுபழைய அன்னம்
பழையவேற்பாடுபண்டை வழக்கம்
விவிலிய நூலின் பூர்வாகமம்
பழையோள்துர்க்கை
பழையோன்தொன்மையானவன்
நீண்டகால நட்புடையவன்
பள்பள்ளச்சாதி
நாடகநூல்வகை
காளி முதலிய தெய்வங்கட்குப் பலிகொடுக்கும் காலத்துப் பாடப்படும் பண்வகை
பளக்குகொப்புளம்
பளகம்பவளம்
மலை
பளகர்மூடர்
குற்றமுடையவர்
பளகுகுற்றம்
பள்குதல்பதுங்குதல்
பளபள (ஒன்றின் பரப்பு ஒளியால்) மினுங்குதல்
பளபளத்தல்ஒளிர்தல்
பளபளப்புஒளி
பாடல்நயம்
பளபளப்பு (ஒளியால் ஒரு பரப்பின்) மினுமினுப்பு
பளபளவெனல்ஒளிக்குறிப்பு
ஒலிக்குறிப்பு
பளபளாஇன்மைக்குறிப்பு
See பளாபளா
பள்ளக்காடுதாழ்ந்த நிலப்பகுதி
பள்ளக்கால்தாழ்ந்த நிலப்பகுதி
பள்ளக்குடிபள்ளச்சாதி
பள்ளர் குடியிருக்கும் இடம்
பள்ளச்சிபள்ளச்சாதிப் பெண்
பள்ளத்தாக்குமலைகளின் நடுவே உள்ள இடம்
தாழ்ந்த நிலம்
பள்ளத்தாக்கு மலைகளுக்கு இடையே அமையும் சரிந்த பக்கப் பகுதிகளையுடைய நிலப் பகுதி
பள்ளநாலிதாழ்விடத்துப் பாயும் நீர்க்கால்
பள்ளம்தாழ்வு
தாழ்ந்த நிலம்
ஆழம்
குழி
முகம், கால் இவற்றில் உள்ள குழிவு
பள்ளம் அருகிலிருக்கும் பிற பகுதிகளைவிடத் தாழ்ந்த பகுதி
பள்ளமடைதாழ்ந்தவிடத்துப் பாயும் நீர்க்கால்
பள்ளமான வயலுக்குப் பாயும்படி வைக்கப்பட்ட மடை
தாழ்ந்தவிடத்தில் வேகமாய்ப் பாயும் நீரோட்டம்
எளிதாகப் பாய்தற்கு இயலும் பூமி
எளிதில் நிகழ்வது
பள்ளம்பறித்தல்குழிதோண்டுதல்
ஒருவனைக் கெடுக்க முயலுதல்
பள்ளயம்உண்கல :ம்
சிறுதெய்வங்களுக்குப் படைக்கும் பொருள்
பள்ளர்வேளாண்மை தொழிலாளர்
பள்ளர்உழவர்
ஒரு சாதியார்வகை
பள்ளவோடம்படகுவகை
பள்ளாடுகுள்ளமான ஆட்டுவகை
பள்ளிகல்வி கற்குமிடம்
அறை
அறச்சாலை
இடம்
சிற்றூர்
இடைச்சேரி
நகரம்
முனிவர் இருப்பிடம்
சமண பௌத்தக் கோயில்
அரசருக்குரிய அரண்மனை முதலியன
பணிக்களம்
மக்கட் படுக்கை
கிறித்துவக் கோயில்
பள்ளிவாசல்
தூக்கம்
விலங்கு துயிலிடம்
சாலை
வன்னியச் சாதி
குள்ளமானவள்
குறும்பர்
பள்ளிக்கட்டில்அரியணை
பள்ளிக்கட்டுஇளவரசியின் திருமணம்
ஊர் உண்டாக்குகை
பள்ளிக்கணக்கன்பள்ளிக்கூடச் சிறுவன்
பள்ளிக்கணக்குபள்ளிக்கூடத்துப் படிப்பு
பள்ளிக்கணக்கு பள்ளிக்கூடத்தில் கற்ற பாடம் அல்லது அதில் பெற்ற அறிவு
பள்ளிக்குவைத்தல்பிள்ளைகளைப் பள்ளிக்கூடத்திற்கு அனுப்பிவைத்தல்
பள்ளிக்குறிப்புதூக்கக் குறி
பள்ளிக்கூடத்துத்தம்பிஊரில் எழுதப்படிக்கத் தெரிந்தவன்
பள்ளிக்கூடம்கல்வி கற்குமிடம்
பள்ளிக்கூடம் (கல்லூரிப் படிப்புப் போன்ற மேற்படிப்புக்கு அடிப்படையாக அமையும்) முதல் வகுப்பிலிருந்து பன்னிரண்டாம் வகுப்புவரை உள்ள கல்விச்சாலை
பள்ளிக்கொண்டபெருமாள்கிடந்த திருக்கோலங்கொண்ட திருமால்
பள்ளிகிராமம்கோயிற்குரிய ஊர்
பள்ளிகொண்டான்கிடந்த திருக்கோலங்கொண்ட திருமால்
பள்ளிகொள் (பெரும்பாலும் இறைவன், மகான் போன்றோரைக் குறித்து வருகையில்) படுத்து உறங்குதல்
பள்ளிகொள்ளுதல்துயில்கொள்ளுதல்
பள்ளிச்சந்தம்சமண பௌத்தக் கோயில்களுக்கு வழங்கப்பட்ட ஊர்
பள்ளித்தாமம்இறைவனுக்குச் சாத்தும் மாலை
பள்ளித்தேவாரம்அரண்மனையில் வணங்கும் தெய்வம்
அரண்மனைத் தெய்வத்துக்குரிய பூசை
பள்ளித்தோழமைபள்ளிக்கூடத்து நட்பு
பள்ளிபடைஅரசர் முதலியோர்க்குப் புரியும் ஈமக்கடன்
இறந்த அரசரின் நினைவாகக் கட்டப்பட்ட கோயில்
பள்ளிப்பிள்ளைமாணாக்கன்
பள்ளிப்பீடம்அரியணை
பள்ளிபருத்தல்அரசர் முதலியோர்க்கு ஈமக் கடன் செய்தல்
பள்ளிமண்டபம்துயிலிடம்
பள்ளிமாடம்துயிலிடம்
பள்ளியந்துலாபடுக்கைப் பல்லக்கு
பள்ளியம்பலம்துயிலிடம்
பள்ளியயர்தல்உறங்குதல்
பள்ளியறைதுயிலிடம்
பள்ளியறை (தம்பதியருக்கான) படுக்கை அறை
பள்ளியெழுச்சிதுயிலெழுப்புதல்
காண்க : திருபள்ளியெழுச்சி
அரசர் முதலியோரைத் துயிலெழுப்பும் சிற்றிலக்கியவகை
பள்ளியோடம்படகுவகை
பள்ளியோடவையம்பள்ளியோடம்போன்ற வண்டி
பள்ளிவாசல்முகமதியர் மசூதி
பள்ளிவாசல் இஸ்லாமியர் இறைவனை வழிபடுகிற இடம்
பள்ளுஉழத்திப் பாட்டு, ஒரு சிற்றிலக்கிய வகை
காண்க : பள்
பள்ளு பிறர் நிலத்தில் உழுது பயிர்செய்பவர்களைப் பாத்திரங்களாகக் கொண்ட சிற்றிலக்கிய வகை
பள்ளைகுள்ளம்
ஆடு
குள்ளமான ஆட்டு வகை
வயிறு
பருத்த உயிரினம்
பள்ளைச்சிகுள்ளமானவள்
பள்ளையம்உண்கல :ம்
சிறுதெய்வங்களுக்குப் படைக்கும் பொருள்
பள்ளையம்போடுதல்தெய்வத்துக்குமுன் அன்னம், கறி முதலியவற்றைப் படைத்தல்
பள்ளையன்குறுகிப் பருத்தவன்
பள்ளையாடுகுள்ளமான ஆட்டுவகை
பளாSee பளாபளா
பளாபளாஅதிசயக்குறிப்பு. பளாபளாவதிக வெகுமானமாகும் (திருவேங்.சத.29)
பளாபளாவியப்புக்குறிப்பு
இன்மைக் குறிப்பு
பளார்-என்று (அடி, அறை போன்றவை) சுரீரென்று வலிக்கும்படி சத்தத்தோடு
பளிக்கறைபளிங்குப் கற்களால் கட்டப்பட்ட மாளிகை
பளிக்கறைமண்டபம்பளிங்குப் கற்களால் கட்டப்பட்ட மாளிகை
பளிக்காய்பச்சைக்கருப்பூரங் கலந்த பாக்கு
பளிக்குமாடம்கண்க
பளிக்கறைமண்டபம்
பளிங்குபடிகம்
கண்ணாடி
கருப்பூரம்
சுக்கிரன்
தோணிக்கயிறு
புட்பராகம்
காண்க : அழுங்கு
பளிங்கு/பளிங்குக் கல் பளபளப்பாக்கப்பட்ட சலவைக் கல்
பளிச்-என்று கண்ணைப் பறிக்கிற வகையில் ஒளி வீசி
பளிச்சிடு (கண்ணைப் பறிக்கும் வகையில்) மின்னுதல்
பளிச்சிடுதல்ஒளிவீசுதல்
பளிச்சுப்பளிச்செனல்ஒளிவீசுதற்குறிப்பு
விரைவுக்குறிப்பு
தெளிவுக்குளிப்பு
வேதனைக்குறிப்பு
பளிச்செனல்ஒளிவீசுதற்குறிப்பு
விரைவுக்குறிப்பு
தெளிவுக்குளிப்பு
வேதனைக்குறிப்பு
பளிச்பளிச்-என்று (மின்னல், விளக்கின் ஒளி) கண்ணைக் கூசவைக்கும் அளவுக்குப் பிரகாசமாகவும் விட்டுவிட்டும்
பளிஞ்சிதோணிக்கயிறு
பளிதச்சுண்ணம்பச்சைக்கருப்பூரம் கலந்த பொடி
பளிதம்கருப்பூரம்
பச்சைக்குருப்பூரம்
பச்சடி
ஒரு பேரெண்
பளீர்-என்று/-என்ற (கண்ணைக் கவரும் அல்லது கூசவைக்கும் வகையில்) பிரகாசமாக/பிரகாசமான
பளீரெனல்ஒலிக்குறிப்பு
ஒளிவீசுதற்குறிப்பு
வேதனைக்குறிப்பு
பளுபாரம்
கனம்
கடுமை
பளு (பொருளின்) கனம்
பளுதூக்கி தடித்த கம்பிகளைப் பயன்படுத்திக் கனமான பொருள்களைத் தூக்கும் ஒரு வகை இயந்திரம்
பளுதூக்கும் போட்டி வட்ட வடிவ இரும்பு எடைகள் இரு முனைகளில் இணைக்கப்பட்ட இரும்புக் கம்பியைக் குறிப்பிட்ட முறையில் தலைக்கு மேல் தூக்கிப் பிடிக்கும் ஒரு விளையாட்டுப் போட்டி
பளுவுபாரம்
கனம்
கடுமை
பளைவளை
விலங்கு முதலியவற்றின் வளை
பற வானவெளியில் வேகமாகச் செல்லுதல்
பறக்கடித்தல்துரத்துதல்
சிதறடித்தல்
பறக்கவிடுதல்வானத்திற் செல்லும்படி செய்தல்
தொந்தரவுசெய்தல்
கெடுத்தல்
உதவி செய்யாது கைவிடுதல்
பறக்கும் தட்டு வேறு கிரகத்தைச் சார்ந்ததாகவும் வானில் சஞ்சரிப்பதாகவும் கூறப்படும் தட்டு வடிவப் பறக்கும் பொருள்
பறக்கும் படை உடனடியாக விரைந்து சென்று நடவடிக்கை எடுப்பதற்காகவோ முன்னறிவிப்பு இல்லாமல் சோதனை செய்வதற்காகவோ எப்போதும் தயார் நிலையில் இருக்கும் அலுவலர் குழு
பற்கடித்தல்கோபம் முதலியவற்றால் பல்லைக் கடித்தல்
பற்காட்டுதல்சிரித்தல்
பல்லைக் காட்டிக் கெஞ்சுதல்
பற்காவிதாம்பூலம் முதலியவற்றால் பல்லில் ஏறிய காவி
பற்காறைபற்களில் கட்டியாய்த் திரண்டிருக்கும் ஊத்தை
காண்க : பற்காவி
பற்களில் ஏற்றிய கறுப்புக்கறை
பற்குச்சிபல் விளக்குங் குச்சி
பற்குடைச்சல்பல்நோவு
சொத்தைப் பல்
பற்குத்துபல்நோவு
பறகுபறகெனல்சொறிதற்குறிப்பு
பற்குறிபற்பட்ட குறி
புணர்ச்சிக் காலத்து மகளிர் உறுப்பில் ஆடவர் பற்பட்டு உண்டாகும் தழும்பு
பற்குனிஒரு மாதம்
உத்தரநாள்
பறங்கிபூசணிக்காய்வகை
ஒரு மேகநோய்
ஐரோப்பியன்
சட்டைக்காரன்
பறங்கி (பெரும்பாலும் மதிப்புக் குறைவான முறையில்) வெள்ளைக்காரன்
பறங்கிக்காய்பூசணிக்காய்வகை
பறங்கிக்காய் (காய்கறியாகப் பயன்படுத்தும்) பக்கவாட்டில் புடைத்து உருண்டையாக உள்ள வெளிர்ச் சிவப்பு நிறக் காய்(சில இடங்களில்) பூசணி
பறங்கிக்காரன்ஐரோப்பியன்
சட்டைக்காரன்
பறங்கிச்சாம்பிராணிபெரிய மரவகை
சாம்பிராணிவகை
பறங்கிப்பட்டைஒரு கொடிவகை
பறங்கிவியாதிஒருநோய்வகை
பற்சர்பகைவர்
பற்சனம்நிந்தை
பற்சன்னியன்வருணன்
பற்சீவுங்கோல்பற்குச்சி
பற்சீவுதல்பல் விளக்குதல்
பற்சொத்தைபல்லிற் பூச்சிவிழும் நோய்
பறட்டைசெழிப்பற்றது
இன்மையைக் குறிக்கும் ஒரு விளையாட்டுக் குறியீடு
தூற்று மயிர்
பறட்டைக்கீரை
ஒரு நிந்தைமொழி
பறட்டைச்சிதூறுபோன்ற தலைமயிர், உடையவள்
பறட்டைத்தலைதூறடர்ந்த மயிர்த்தலை
பறட்டையன்தூறடர்ந்த மயிர்த்தலையன்
பறண்டுதல்நகத்தால் சுரண்டுதல்
பறண்டைஒரு வாத்தியவகை
கைம்முட்டியின் மொழி
பறத்தல்பறவை, பஞ்சு முதலியன வானத்தில் பறத்தல்
வேகமாக ஓடுதல்
விரைவுபடுத்தல்
அமைதியற்று வருந்துதல்
சிதறியொழிதல்
பறத்து வேகமாகச் செலுத்துதல்
பறதிபறத்தல்
பதற்றம்
பறந்தடிகவலையால் துரிதப்படுதல் (J.)
பறந்தடித்தல்கவலையால் விரைவுபடுதல்
பறந்தலைபாழிடம்
பாலைநிலத்தூர்
சுடுகாடு
போர்க்களம்
படைவீடு
பறந்தோடு விரைந்து நீங்குதல்
பற்பசை பல் துலக்குவதற்குப் பயன்படுத்தும் ரசாயனப் பொருள்களால் தயாரிக்கப்பட்ட வழுவழுப்புத் தன்மை உடைய பொருள்
பற்படகம்ஒரு மருந்துப்பூடுவகை
பற்பணம்ஒரு பலம் உள்ள நிறையளவு
பற்பதம்மலை
பற்பநாபன்உந்தித் தாமரையோனாகிய திருமால்
பறப்பனசிறகுடைய உயிரிகள்
பறப்பன்தேள்
விருச்சிகராசி
அவசரக்காரன்
பறப்புபறக்கை
விரைவு
கவலை
பறப்புப்பார்த்தல்அன்றாட வேலையைக் கவனித்தல்
பறப்பைபறவை
பறவை வடிவமாகச் செய்த வேள்விமேடை
வேள்வியில் நெய்வைக்கும் பாத்திரம்
பறப்பைப்படுத்தல்கருடன், பருந்து முதலிய பறவைவடிவாக வேள்விமேடை அமைத்தல்
பற்பம்தூள்
திருநீறு
நீற்றுமானப் பொருள்
தாமரை
ஒரு பேரெண்
பதினெண் புராணத்துள் ஒன்று
பற்பராகம்மாணிக்கவகை
பற்பரோகம்கண்ணிமையில் செஞ்சதை வளர்ந்திருக்கும் நோய்வகை
பற்பலமிகுதியானவை
பற்பல வெவ்வேறான
பறபறத்தல்மிக விரைதல்
பறபறவென்று ஒலித்தல்
பறபறெனல்விரைவுக்குறிப்பு
துணி கிழித்தல் முதலியன நிகழும்போது உண்டாகும் ஒலிக்குறிப்பு
பற்பாடகம்ஒரு மருந்துப்பூடுவகை
பற்பொடிபல்விளக்க உதவும் தூள்
பற்பொடி பல் துலக்குவதற்குப் பயன்படுத்தும் ரசாயன அல்லது மூலிகைப் பொடி
பறம்பர்தோல்வேலை செய்பவர்
பறம்பிமோசக்காரி
பறம்புமலை
பாரியின் மலை
பாரியின் நாடு
முலை
பறம்புதல்அடித்தல்
பறல்பறவை
பறவாதிபேராசைக்காரன்
விரைவுடையோன்
விரைவு
பறவைபறக்கும் தன்மை உடைய உயிரினங்களை பறவை எனலாம்
பறவைபுள்
இறகு
பறக்கை
வண்டு
அவிட்டநாள்
அம்மைவகை
பறவை இரு கால்களும் அலகும் உடைய, உடலின் இரு பக்கங்களிலும் பறப்பதற்கு ஏற்ற சிறகும் கொண்ட உயிரினம்
பறவைமாநாகம்ஆயுள் நீடித்தலால் உடல் குறைந்து கோழி பறக்கும் அளவு பறந்து செல்லும் தன்மையதான பாம்பு
பறவையணில்மலையில் வாழும் பறக்கும் அணில்வகை
பறவைவேந்தன்பறவைக்கு அரசனான கருடன்
பறழ்பருப்பு
மரங்களில் வாழ்வன, தவழ்வன, மூங்கா, வெருகு, எலி, அணில், நாய், பன்றி, புலி, முயல், நரி, இவற்றின் இளமைப்பெயர்
பறளிகைஇணைக்கும் தகட்டிரும்பு
பறளைஇணைக்கும் தகட்டிரும்பு
பற்றமுன்னிட்டு, அதைப்பற்ற (திருவிருத்.44, 256)
ஒட்ட. (Tinn.)
காட்டிலும் அதைப்பற்ற இது நல்லது
பற்றமுன்னிட்டு
ஒட்ட
காட்டிலும்
பற்றடித்தல்சுவர் முதலியவற்றிற்கு ஒட்டிடுதல்
பற்றடைப்புபயிரிடுதற்காக நிலத்தைக் குடிகளிடம் விடுங் குத்தகை
பற்றம்கற்றை
கூட்டம்
துணையாகப் பிடிக்கை
வீக்கம்
நன்றியறிவு
கனம்
பற்றலம்புதல்சமைத்த பாண்டங்களைக் கழுவுதல்
பற்றலர்பகைவர்
பற்றவை ஒன்றில் நெருப்புப் பற்றும்படியாகச்செய்தல்
பற்றவைத்தல்உலோகங்களைப் பொருத்துதல்
தீமூட்டல்
பகைவிளைத்தல்
பற்றறமுழுதும்
பற்றற்றான்பற்றற்றவனான கடவுள்
பற்றறுதிமுழுதுந் தொடர் பறுகை அற்றறுதி பற்றறுதியாய் விட்டது . (W.)
பற்றறுதிமுழுதுந் தொடர்பறுகை
பற்றாக்குறை தேவைக்கும் குறைவாக உள்ள நிலை
பற்றாக்கைஅம்புத்திரள்
அம்புத்திரள் கட்டும் கயிறு
பற்றாசுஉலோகங்களைப் பொருத்த இடையிலிடும் பொடி
பற்றுக்கோடு
தஞ்சம்
காரணம்
ஓர் அசைவகை
பற்றாததுசிறுமையானது
போதாதது
கொஞ்சம்
பற்றாப்படிபோதியதும் போதாததுமானது
குறைவு
பற்றாப்போரிதகுதியற்ற எதிரி
பற்றாமாக்கள்பகைவர்
பற்றாயம்பெரும்பெட்டி
உயிரினங்களைப் பிடிக்கவும் அடைக்கவும் உதவும் கூண்டு, பொறி முதலியன
பற்றாயார்முனிவர்
பற்றார்பகைவர்
பற்றிகுறித்து
என்னைப்பற்றிக் கவலைப்படாதே
பற்றிஉலோகங்களைப் பொருத்த உதவும் பொடி
குறித்து
பற்றி (குறிப்பிடப்படும் ஒருவரின் அல்லது ஒன்றின்) தொடர்பாக
பற்றிக்கொண்டுவா (ஒருவருக்கு) மிக அதிக அளவில் கோபம், எரிச்சல் போன்றவை உண்டாதல்
பற்றிப்படர்தல்கொடிபடர்தல்
குடும்பஞ் செழித்தல்
பற்றிப்பிடித்தல்தொடர்ந்துநிற்றல்
நன்றாய்ப் பிடித்தல்
சோறு வெந்து கரிந்துபோதல்
பற்றிய (குறிப்பிடப்படும் ஒன்றின் அல்லது ஒருவரின்) தொடர்பான
பறறியெரிதல்தீமூண்டெரிதல்
சினம் மூளுதல்
பற்றிரும்புஇணைக்கும் தகட்டிரும்பு
பற்றிலார்பகைவர்
உலகப் பற்றற்றவரான முனிவர்
பற்றிலான்பற்றற்றவனான கடவுள்
பற்றிலிதரிசுநிலம்
பற்றின்மைஇறைவன் எண்குணத்துள் ஒன்றாகிய விருப்பின்மை
பற்றினர்உறவினர்
நண்பர்
பற்றுபிடிக்கை
ஏற்றுக்கொள்கை
அகப்பற்றுப் புறப்பற்றுகளாகிய விருப்புகள்
சம்பந்தம்
ஒட்டு
பற்றாசு
பசை
சமைத்த பாண்டத்தில் பற்றிப் பிடித்திருக்கும் சோற்றுப்பருக்கை
சோற்றுப்பருக்கை ஒட்டியுள்ள பாத்திரம்
உரிமையிடம்
தங்குமிடம்
பல ஊர்களுடைய நாட்டுப்பகுதி
பெற்றுக் கொண்ட பொருள்
பற்றுக்கோடு
தூண்
அன்பு
நட்பு
வீட்டுநெறி
செல்வம்
இல்வாழ்க்கை
வயல்
கட்டு
கொள்கை
மருந்துப் பூச்சி
வாரப்பாடல்
சிற்றூர்
கலவைச் சுண்ணாம்புவகை
பற்று(வி) ஊன்று : பிடி
கைக்கொள்
பற்று1பிடித்தல்
பற்று4(உலக வாழ்க்கை மீது ஒருவர் கொண்டிருக்கும்) பிடிப்பு
பற்றுக்கால்தாங்குகட்டை
பொய்க்கால்
பற்றுக்குறடுஒரு கம்மக்கருவிவகை
பற்றுக்கொடிறுஒரு கம்மக்கருவிவகை
பற்றுக்கோடுஆதாரம்
பற்றுக்கோல்
கட்டுத்தறி
அடைக்கலம்
பற்றுக்கோல்ஊன்றுகோல்
மாடுகளுக்குச் சூடுபோட உதவும் இருப்புக்கோல்
ஈயம் பற்ற வைக்குங் கருவி
கம்மக்கருவியினொன்று
பற்றுக்கோல் ஈயம் பற்றவைக்கும் கருவி
பற்றுச்சீட்டுரசீது
சாகுபடிக் குத்தகைப் பத்திரம்
பற்றுதல்பிடித்தல்
பயனறுதல்
ஊன்றிப்பிடித்தல்
ஏற்றுக்கொள்ளுதல்
மனத்துக் கொள்ளுதல்
தொடுதல்
உணர்தல்
தொடர்தல்
நிறம்பிடித்தல்
தீ முதலியன மூளுதல்
தகுதியாதல்
ஒட்டுதல்
பொருந்துதல்
போதியதாதல்
உறைத்தல்
உண்டாதல்
பொறுத்தல்
பற்றுதல் பிடிப்பு
பற்றுப்போடுதல்பூச்சுமருந்து தடவுதல்
பற்றுமஞ்சள்நிறம்பிடிக்கும் பூச்சுமஞ்சள்
பற்றுவரவுகொடுக்கல்வாங்கல்
கணக்கின் வரவுசெலவுக் குறிப்பு
பற்றுவரவு (கடை முதலியவற்றில் கணக்கு எழுதும்போது) செலவும் வருமானமும்
பற்றுவாய்பற்றுவைக்கும் இடம்
துப்பாக்கியில் மருந்திடும் துளை
பற்றுவைத்தல்ஆசைகொள்ளுதல்
அன்பு வைத்தல்
பற்றுள்ளம்இவறல், பொருளின்மேல் விருப்பு
பற்றைசெந்நிறமுள்ள படர்கொடிவகை
பற்றைகொட்டுதல்குளிரால் பல் ஒன்றோடொன்று தாக்கி ஒசையுண்டாக்குதல்
பற்றைச்சிவிலைமகள்
பறாண்டுதல்நகத்தாற் கீறுதல்
பறிபிடுங்குகை
கொள்ளை
இறக்கின பாரம்
மீன்பிடிக்குங் கருவி
பனையோலைப் பாய்
உடம்பு
பொன்
பறி2(வாகனத்திலிருந்து பொருள்களை) இறக்குதல்
பறி3கூடை
பறிக்கல்கிட்டம்
பறிகாரன்அநியாயக்காரன்
வழிப்பறி செய்வோன்
பறிகொடுத்தல்களவு கொடுத்தல்
சாகக் கொடுத்தல்
பறித்தல்செடியிலிருந்து இலை முதலியவற்றை வலிய நீக்குதல்
பிடுங்குதல்
வலிதிற்கவர்தல்
தோண்டுதல்
பாரம் இறக்குதல்
அழித்தல்
நீக்குதல்
பறிதல்ஓடிப்போதல்
நிலைபெயர்தல்
வெளிப்படுதல்
எய்யப்படுதல்
ஒலியுடன் வெளிப்படுதல்
கட்டவிழ்த்தல்
இல்லாமற் போதல்
சேய்மைநிலையாதல்
ஒட்டிப்போதல்
திரட்டப்படுதல்
அறுதல்
உண்டாதல்
தணிதல்
தீர்மானப்படாதிருத்தல்
தப்பிப் போதல்
முன்செல்லுதல்
ஊடுருவுதல்
பறிதலைக்கையர்தலைமயிரைப் பறித்துக் கொள்ளும் அமணர்
பறிதலையர்தலைமயிரைப் பறித்துக் கொள்ளும் அமணர்
பறிபோ (பணம், பொருள், உரிமை முதலியவை) அபகரிக்கப்படுதல்(சட்டப்படி) பறிக்கப்படுதல்
பறிபோடுதல்மீன்பிடிக்கப் பறிவைத்தல்
பறிபோதல்கொள்ளையிடப்படுதல்
பறிமணல்பொன்மணல்
பறிமுதல்அரசால் கவர்ந்துகொள்ளப்பட்ட பொருள்
கொள்ளையிடப்பட்ட பொருள்
பறிமுதல் பறிமுதல்செய்யப்படுதல்
பறிமுதல்செய் (சட்டவிரோதமாக வைத்திருப்பதை அல்லது சட்ட நடவடிக்கையாக ஒன்றை) கைப்பற்றுதல்
பறிமுறைபல் வீழ்ந்து முளைத்தல்
பறியோலைபனையோலைப் பாய்
பறிவுகழிவு
அதிர்கை
நிலைபெயர்கை
ஒட்டிப்போகை
பறிவைசெடிவகை
சீந்திற்கொடி
காண்க : நந்தியாவட்டம்
தாழை
பறுகுசிறுதூறு
குள்ளம்
பறுணிகொள்ளு
சீந்திற்கொடி
காண்க : பெருங்குமிழ்
வல்லாரை
பெருங்குரும்பை
பறைதோற்கருவிகளின் பொதுப் பெயராகப் பறை என்பது வழங்க்பட்டுள்ளது. பறை என்ற சொல்லுக்குக் கூறு, சொல் என்ற பொருள்களில் இருக்கின்றன.
மலையாளத்தில் பறைதல் என்பது சொல்லுதல் என்ற பொருளில் வழங்கி வருவதை இன்றும் காணலாம். தீட்டைப்பறை, தொண்டகச் சிறு பறை, தொண்டகப்பறை, அரிப்பறை, மன்றோல் சிறுபறை, மென்பறை, இன்னிசைப்பறை, பொருநர்பறை, ஆடுகளப்பறை எனப் பல பெயர் கூறி சங்க இலக்கியத்தில் பறை குறிப்பிட்டப்பட்டுள்ளது
பறைதோற்கருவி
தப்பு
பறையடிக்குஞ் சாதி
வட்டம்
சொல்
விரும்பிய பொருள்
ஒரு முகத்தலளவை
மரக்கால்
நூல்வகை
வரிக்கூத்துவகை
குகை
பறத்தல்
பறவை இறகு
பறவை
பறை1முரசு போன்ற தோல் கருவி
பறை2(முன்பு வழக்கில் இருந்த) ஆறு மரக்கால் கொண்ட முகத்தலளவு
பறைக்கோலம்இழிவான கோலம்
பறைகொட்டுதல்தப்படித்தல்
மேளமடித்தல்
பல் முதலியன ஒன்றுடன் ஒன்று அடித்துக் கொள்ளுதல்
பறைச்சல்பேச்சு
பறைச்சிபறைக்குடிப் பெண்
பறைச்சேரிபறையர் வாழும் இடம்
பறைசாற்று பலரும் அறியும்படி அறிவித்தல்
பறைசாற்றுதல்காண்க
பறையறைதல்
இரகசியத்தை வெளிப்படுத்துதல்
பறைஞ்சவன்சொன்னவன் (சொன்னான்)
பறைஞ்சன்சொன்னேன்
பறைதட்டுதல்செய்தி தெரிவித்தற்குப் பறையடித்தல்
நெஞ்சடித்தல்
பறைத்தல்சொல்லுதல்
நீக்குதல்
பறைத்துடைவைபறை அடிப்பவர்களுக்கு விடப்படுகிற தோட்டம் முதலிய மானிய வருவாய்
பறைதல்சொல்லுதல்
பறைதல்சொல்லல்
தேய்தல்
அழிதல்
பறைபடுத்துதல்செய்தி தெரிவித்தற்குப் பறையடித்தல்
நெஞ்சடித்தல்
பறைப்பருந்துகரும்பருந்து
பறைப்பேச்சுகொச்சைச்சொல்
செயல் நிறைவேறாத பேச்சு
பறைமுறைசாற்றுதல்பறையடித்தறிவித்தல்
பறைமேளம்பறையர் தப்பட்டை
அலப்புவோன்
பறைமைவரிக்கூத்துவகை
ஊர்ச் சுதந்தரவகை
பறையடித்தல்செய்தி தெரிவித்தற்குப் பறையடித்தல்
நெஞ்சடித்தல்
பறையர்பறையடித்தல்
பறையலகுசோகி
பறையறைதல்செய்தி தெரிவித்தற்குப் பறையடித்தல்
நெஞ்சடித்தல்
பறையாதேசொல்லாதே
பேசாதே
பறையாமைகரிய ஆமை
பறையிறான்சொல்கிறான்
பறைவிடுதல்செய்தி தெரிவித்தற்குப் பறையடித்தல்
நெஞ்சடித்தல்
பறைவுசொல்லுகை
தெரிவிக்கை
பன்நாணல்வகை
பருத்தி
அரிவாட்பல்
பனங்கட்டிபனைவெல்லம்
பனங்கதிர்பனம்பூ
பனங்கருக்குபனைமட்டையின் கூர்மையுள்ள விளிம்பு
இளம்பனை
பனங்கள்பனைமரத்திலிருந்து இறக்கும் மது
பனங்கற்கண்டுபனஞ்சாற்றைக் காய்ச்சிச் செய்யப்படும் கற்கண்டுவகை
பனங்கற்கண்டு பதநீரைக் காய்ச்சித் தயாரிக்கும் கற்கண்டு
பனங்காடுபனைமரம் அடர்ந்த தோப்பு
பனங்காய் பனை மரத்தின் காய்
பனங்கிழங்குபனங்கொட்டையிலிருந்து உண்டாவதும் உண்ணுதற்குரியதுமான நீண்ட முளை
பனங்கிளிபனைமரத்தில் வாழும் அன்றிற்பறவை
ஒரு கிளிவகை
பனங்குடைபதநீர்
சோறு முதலியவற்றை வைப்பதற்குப் பனையோலையால் செய்தபட்டை
பனங்குருத்துபனையின் இளவோலை
பனங்கூடல் பனங்காடு
பனங்கைபனைமரத்துக் கழி
பனங்கொட்டைபனம்பழத்தின் உள்ளீடு
பனசம்பலாமரம்
பாற்சோற்றிச்செடி
முள்
பனசைஒருவிதக் கொப்புள அம்மை
ஒரு நச்சுப்பாம்புவகை
திருப்பனந்தாள் என்னும் ஊர்
பனஞ்சக்கைபனம்பழத்தின் சாறெடுக்கப்பட்ட பண்டம்
பனைவரிச்சல்
பனஞ்சட்டம்பனைவரிச்சல்
பனஞ்சாறுபுளிப்பு ஏறாதபடி சுண்ணாம்பு இடப்பட்ட கலயத்துள் இறக்கிய இனிப்புக் கள்
பனஞ்சாறு
பனஞ்சுளைநுங்கு
பனஞ்செறும்புபனைமரத்திற் செறிந்துள்ள நரம்பு
பனத்திபார்ப்பனத்தி
பனந்தாமன்பனம்பூ மாலையனாகிய பலபத்திரன்
பனந்தாரான்சேரன்
பலராமன்
பனம்பூ மாலை தரித்தோன்
பனந்தோடுபனையின் குருத்தோலை
பனம்பருமை
பனம்பட்டைபனஞ்சட்டம்
நீரிறைக்கும் பனையோலைப் பட்டை
பனையுத்திரம்
பனம்பிடுக்குபனம்பூ
பனம்புடையல்பனம்பூ மாலை
பனம்பெட்டிசில்லுக் கருப்பட்டி வைக்கும் பெட்டி
கள்ளிறக்கும் நார்ப்பெட்டி
பனம்போந்தைபனையின் இளவோலை
பன்மம்தாமரை
திருநீறு
பொடி
பன்மாபலவிதமாக
பன்மாண்பலவிதமாக
பன்மினிநால்வகைப் பெண்டிருள் உயர் இலக்கணம் உடையவள்
பன்முக பல வகையான
பன்முறைபல தடவை
பலவகை
பன்மைபல பொருட்களை குறிப்பிட பயன்படும்
எ.டு - ஆடு = ஆடுகள்
மாடு = மாடுகள்
பன்மைஒன்றுக்கு மேற்பட்டது
தொகுதி
ஒரு தன்மையாய் இராமை : நேர்குறிப்பின்மை
பொதுமை
பார்த்தும் பாராமை
பன்மை எண்ணிக்கையில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டது
பன்மைச் சமூகம் பல இன மக்களும் பல மதத்தைச் சார்ந்தவர்களும் பல மொழி பேசுபவர்களும் ஒன்றாக வாழும் சமுதாயம்
பன்மைப்பால்பலர்பால் பலவின்பால்கள்
பன்மையியற்பெயர்ஓரினப் பல பொருளைக்குறிக்கும் இயற்பெயர்
பல பாலையுங் குறித்து நிற்கும் பெயர்
பன்மொழித்தொகைஇரண்டு பெயருக்கு மேற்பட்ட பெயர்களாலாகிய தொகை
பனர்கிளை
பனவன்பார்ப்பான்
பன்றிஒரு விலங்குவகை
பன்றி வடிவான பொறிவகை
கொடுந்தமிழ் நாட்டினொன்று
பன்றி கொழுத்த உடலையும் குட்டையான கால்களையும் சற்று நீண்டு குவிந்த வாயையும் உடைய கறுப்பு அல்லது வெள்ளை நிறத்தில் காணப்படும் விலங்கு
பன்றிக்கிடைபன்றிகள் அடைக்கும் இடம்
பன்றிக்குறும்புநிலப்பனைச்செடி
பன்றிக்கூழ்ப்பத்தர்பன்றிக்குக் கூழிடுந்தொட்டி
பன்றிக்கொம்புபன்றியின் கோரப்பல்
ஒரு மீன்கொம்புவகை
பன்றிக்கொழுப்புபதப்படுத்தப்பட்ட பன்றிக்கொழுப்பு
பன்றிநாடுகொடுந்தமிழ் நாடு பன்னிரண்டனுள் ஒன்றாகிய பழனிமலையைச் சுற்றியுள்ள நாடு
பன்றிநெய்பதப்படுத்தப்பட்ட பன்றிக்கொழுப்பு
பன்றிப்பத்தர்பன்றிக்குக் கூழிடுந் தொட்டி
நீர் இறைக்குங் கருவிவகை
பன்றிப்பறைகாட்டுப்பன்றிகளை வெருட்ட அடிக்கும் பறைவகை
பன்றிமலைபழனிமலை
பன்றிமுகம்நரக விசேடம்
பன்றிவார்பன்றி இறைச்சி
பன்றிவெட்டுதல்ஒரு விளையாட்டுவகை
பன்னக்காரன்கீற்று முடைவோன்
வெற்றிலை வாணிகன்
பன்னகசயனன்பாம்பிற் பள்ளிகொண்ட திருமால்
பன்னகசாலைஇலைவேய்ந்த குடில்
பன்னகப்பூணினான்பாம்பை அணிகலனாக உடைய சிவபிரான்
பன்னகம்பாம்பு
இலை
பல்லக்கு முதலியவற்றின் மேற்கட்டி
பன்னகர்நாகலோகவாசிகள்
பன்னகவைரிபாம்பின் பகையான கருடன்
பன்னகாசனன்பாம்பை இருக்கையாகக் கொண்ட திருமால்
பாம்பை உண்கிற கருடன்
பன்னகாபரணன்பாம்பை அணிகலனாக உடைய சிவபிரான்
பன்னகுடிஇலைவேய்ந்த குடில்
பன்னச்சத்தகம்ஓலைபின்னுவோரின் கையரிவாள்
பன்னசாலைஇலைவேய்ந்த குடில்
பன்னத்தண்டுநெய்வார் கருவியுள் ஒன்று
பன்னத்தைமழைக்காலத்துத் தோன்றும் நத்தைவகை
பன்னம்ஓலைமுடைகை
இலை
இலைக்கறி
சாதிபத்திரி
வெற்றிலை
பன்னமிருகம்தழையுண்ணும் விலங்கு
பன்னரிவாள்கருக்கறுவாள்
பன்னல்பஞ்சுகொட்டுகை
சொல்
பருத்தி
சொல்லுகை
நெருக்கம்
ஆராய்கை
பன்னவல்லிவெற்றிலைக்கொடி
பன்னவேலைஓலைமுடைதல் தொழில்
பன்னாகம்தென்னங்கீற்று
தென்னந்தட்டி
பல்லக்கு முதலியவற்றின் மேற்கட்டி
பன்னாங்குதென்னங்கீற்று
தென்னந்தட்டி
பல்லக்கு முதலியவற்றின் மேற்கட்டி
பன்னாங்குழிபதினான்கு குழியுள்ள ஒரு விளையாட்டுக்கு உதவும் பலகை
சோகி முதலியவற்றால் பல்லாங்குழிப் பலகையில் ஆடும் விளையாட்டு
பன்னாசம்துளசிச்செடி
பன்னாசனம்இலையுணவு
புற்பாய்
பன்னாசிதுளசிச்செடி
பன்னாட்டு சர்வதேச
பன்னாட்டு நிதியம் பல நாடுகளுக்கு இடையே புழங்கும் பணப் பரிமாற்ற விகிதங்களை முறைப்படுத்துதல், அந்நியச் செலாவணிக்கு ஏற்படும் தடைகளை நீக்குதல் முதலிய நோக்கங்களுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு நிதி நிறுவனம்
பன்னாட்டு மன்றம் ஐக்கிய நாடுகள் சபை
பன்னாடுஒரு பழைய நாடு
பன்னாடைமூடன்
பன்னாடை (தென்னை, பனை முதலிய மரங்களில்) மட்டைகளை மரத்தோடு பிணைக்கும் வலை போன்ற பகுதி
பன்னாபன்னாவெனல்ஒன்றைப் பலமுறை பேசுதற்குறிப்பு
பன்னாலம்தெப்பம்
பன்னிகற்புடையாள்
மனைவி
பன்னிப்பன்னி (பெரும்பாலும் சொல், பேசு போன்ற வினைகளுடன்) ஒன்றையே திரும்பத்திரும்ப
பன்னிருகரத்தோன்முருகக்கடவுள்
பன்னீர்ரோசா முதலிய பூக்களினின்று இறக்கப்படும் நறுமணநீர்
சீழ்நீர்
கருப்பைநீர்
மரவகை
பன்னீர் ரோஜா போன்ற பூவின் இதழ்களிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் வாசனை நீர்
பன்னீர்க்குடம்கருவைச் சூழ்ந்த நீர்ப்பை
பன்னீர்க்குப்பிபன்னீர்தூவுங் கருவி
பன்னீர் அடைத்துள்ள புட்டி
பன்னீர்ச்செம்புபன்னீர்தூவுங் கருவி
பன்னீர்ச் செம்புபோல் செய்யப்பட்ட தாலியுருவகை
பன்னீர்ச்செம்பு உருவமைந்த மதிலுறுப்பு
பன்னீர்ச்செம்பு (திருமணம் போன்ற நிகழ்ச்சியில் வருபவர்கள் மீது பன்னீர் தெளிக்கப் பயன்படுத்தும்) குழல் போன்ற கழுத்துப் பகுதியும் கிண்ணம் போன்ற அடிப்பாகமும் உடைய உலோகப் பாத்திரம்
பன்னீர்சோடா இனிப்புச் சுவை உடைய சோடா போன்ற பானம்
பன்னீர்வடித்தல்மண எண்ணெய் இறக்குதல்
பன்னுவரிப்பணம்
பன்னுதல்பஞ்சுநூற்றல்
ஆராய்ந்து செய்தல்
புகழ்தல்
பேசுதல்
படித்தல்
நின்றுநின்று பேசுதல் அல்லது படித்தல்
பாடுதல்
நரப்புக்கருவி வாசித்தல்
பின்னுதல்
அரிவாளைக்கூராக்குதல்
நெருங்குதல்
பன்னைதறி
சூடன்
ஒரு செடிவகை
பன்னொன்றுபதினொன்று
பனாட்டுபனைவெல்லக்கட்டி
பனம்பழத்தின் பாகு
பனாட்டு பனம்பழத்தின் சாற்றைப் பிழிந்து உலரவைத்துத் தகடு போல் தட்டையாகச் செய்யப்படும் ஒரு வகை உணவுப் பண்டம்
பனாத்துதுணிவகை
பனிகுளிர்ந்துவிழுந் துளி
காண்க : பனிக்கட்டி
குளிர் : குளிர்ச்சி நீர் : கண்ணீர்
மழை
மஞ்சு
இனிமையானது
அச்சம்
நடுக்கம்
நோய்வகை
சுரம்
துன்பம்
பனி1(குளிர் காலத்தில் இலைகள், கண்ணீரால் கண்கள்) ஈரமடைதல்
பனி2(குளிர் காலத்தில்) காற்றில் உணர்கிற குளிர்ச்சி அல்லது காற்றில் இறங்குகிற ஈரம்
பனிக்கஞ்சிதாமரை
பனிக்கட்டிஉறைந்த நீர்
ஆலங்கட்டி
பனிக்கட்டி உறைந்து திடப் பொருளாக மாறிவிட்ட மழைத்துளி அல்லது நீர்
பனிக்கட்டுபனி தலையில் விழாதபடி துணியினால் கட்டுகை
பனிக்கதிர்குளிர்ந்த கதிரையுடைய சந்திரன்
பனிக்கரடி குளிர் நாடுகளில் வாழும் அடர்ந்த வெண்ணிற முடி உடைய ஒரு வகைக் கரடி
பனிக்காடுமேகமூட்டம்
பனிக்காலம்பனி பெய்யக்கூடிய மார்கழி, தை, மாசி, பங்குனி மாதங்கள்
பனிக்காற்றுவாடைக்காற்று
பனிக்குடம் வயிற்றினுள் கருவையும் கரு மிதக்கும் திரவத்தையும் தாங்கியுள்ள மெல்லிய பை போன்ற பகுதி
பனிக்குடமுடைதல்மகப்பேற்றின் முன்நிகழ்ச்சியாகப் பனிக்குடநீர் வெளிப்படுகை
பனிச்சரிவு பனி மூடிய மலையிலிருந்து பாறை போல் பெயர்ந்து வரும் பனி
பனிச்சைஐம்பால் மயிர்முடிகளுள் ஒன்று
கழுத்தின் பின்குழி
ஒரு பிளவைவகை
காட்டத்திமரம்
பனித்தல்பனிகொள்ளுதல்
துளித்தல்
இடைவிடாது மழைபெய்தல்
குளிரால் நடுங்குதல்
நடுங்கல்
அஞ்சுதல்
வருந்துதல்
ததும்புதல்
நடுங்கச்செய்தல்
வருத்துதல்
அடித்தல்
பனித்துகருப்பூரம்
பனிதாங்கிஒரு பூண்டுவகை
பனிநத்தைமழைக்காலத்துத் தோன்றும் நத்தைவகை
பனிநீர்பனித்துளி
காண்க : பன்னீர்
பனிப்பகைபனியின் பகையான சூரியன்
பனிப்பகைவானவன்பனியின் பகையான சூரியன்
பனிப்படலம்திரண்ட மேகம்
பனிப்பருவம்பனி பெய்யக்கூடிய மார்கழி, தை, மாசி, பங்குனி மாதங்கள்
பனிப்பாறைபெரும் பனிக்கட்டி
பனிப்புநடுக்கம்
அச்சம்
பனிப்புக்கட்டுதல்வருத்தமுண்டாக்குதல்
பனிப்புழுகம்பளிப்பூச்சி
சேற்றுப்புழு
பனிப்பூங்காரம்வெயிலுடன்கூடிய மந்தாரம்
பனிப்பெயர்தல்பனி சொரிதல்
பனிப்போர் நேரடியான மோதலாக வெளிப்படாத உட்பகை
பனிமலைஇமயமலை
பனிமனிதன் (இமய மலைத் தொடரில் உலவுவதாக நம்பப்படும்) அடர்ந்த ரோமங்கள் உடைய, மனிதனைவிடப் பெரிய உருவம்
பனிமாசுவெண்மேகம்
பனிமுகில்வெண்மேகம்
பனிமேகம்வெண்மேகம்
பனிமேய்ச்சல்காலை மேய்ச்சல்
அளவுக்கு மிஞ்சி இன்பம் நுகர்கை
பனியன் (ஆண்கள்) உடலின் மேல்பகுதியை மறைக்கும் வகையில் தலை வழியாக அணிந்துகொள்ளும், கழுத்துப் பட்டியோ பித்தானோ இல்லாத உள்ளாடை
பனியெதிர்பருவம்மார்கழி, தை மாதங்களாகிய முன்பனிப் பருவம்
பனிவெடிப்புபித்தவெடிப்பு
பனியால் கைகால்களில் உண்டாகும் புண்
பனிற்றுதல்தூவுதல்
பனிஸ் பருமனாகவும் மெதுவாகவும் இருக்கும் ஒரு வகை ரொட்டி
பனுக்குதல்துளித்தல்
பனுவல்நூல்
புத்தகம்
பனுவல்பன்னப்பட்ட பஞ்சு
பஞ்சிநூல்
சொல்
பாட்டு
நூல்
கேள்வி
கல்வி
ஆராய்ச்சி
பனுவல்வாழ்த்துஒரு நூலைப் புலவர் புகழ்தலைக் கூறுந் துறை
பனுவல்வென்றிபிற நூல்களினும் ஒரு நூல் சிறப்புடைத்தெனக் கூறுந் துறை
பனுவலாட்டிகலைமகள்
பனுவுதல்சொல்லுதல்
பனைஒரு மரவகை
ஒரு பேரளவு
அனுட நாள்
ஒரு மீன்வகை
பனை கூரான முனைகளை உடைய ஓலைகளையும் செதில்செதிலான கறுத்த தண்டுப் பகுதியையும் உடைய ஓர் உயரமான மரம்
பனைக்கொடியோன்பனையெழுதப்பெற்ற கொடியை உடைய பலராமன்
வீடுமன்
பனைத்துணைபனையளவு
பேரளவு
பனைநார்பனைமட்டையிலிருந்து எடுக்கப்படும் நார்
பனைப்போழ்பனையின் குருத்தோலை
பனைமடல்பனங்குருத்து
பனையோலை
பனைமுகிழ்பனங்காயின் மேல்தோல்
பனையன்ஒரு நோய்வகை
ஒரு பாம்புவகை
ஒரு மீன்வகை
பனையிடுக்குதல்சாறு வழியும்படி பனம் பாளையை நசுக்குதல்
கள்ளிறக்குதல்
பனையிதக்கைபனங்காயின் மேல்தோல்
பனையூசல்பனைமரங்களிற் கட்டி ஆடப்பெறும் ஊசல்
பனையேறிபனையேறுஞ் சாணாரச்சாதி
ஒரு பாம்புவகை
பெரியம்மைவகை
ஒரு மீன்வகை
பனைவட்டுபனஞ்சாற்றைக் காய்ச்சி எடுக்கும் வெல்லம்
பனைவாரைபனஞ்சாத்து. (W.)
பனைவாரைபனஞ்சட்டம்
பனைவெட்டுபனஞ்சாற்றைக் காய்ச்சி எடுக்கும் வெல்லம்
பனைவெல்லம்பனஞ்சாற்றைக் காய்ச்சி எடுக்கும் வெல்லம்
பனைவெல்லம் பனஞ்சாற்றைக் காய்ச்சி உண்டாக்கும் வெல்லம்
பஜனை (பலர் ஒன்றாகச் சேர்ந்து) பக்திப் பாடல்களைப் பாடும் ஒரு வழிபாட்டு முறை
பஜ்ஜி வாழைக்காய், உருளைக்கிழங்கு முதலியவற்றை மெல்லியதாகச் சீவிக் கடலை மாவில் முக்கி எடுத்து எண்ணெய்யில் பொரித்துத் தயாரிக்கப்படும் ஒரு தின்பண்டம்
பஜார் கடைத்தெரு
பஸ்பேரூந்து
பஸ் பேருந்து
பஸ்கி முழங்கால் நன்றாக மடங்கும் வகையில் உட்கார்ந்து எழுந்து தொடர்ந்து பல முறை செய்யும் உடற்பயிற்சி
பஸ்பம் புடம்போடுவதன்மூலமாகப் பெறப்படும் வெள்ளை நிற மருந்து
பாபாட்டு
நிழல்
அழகு
பாஓர் உயிர்மெய்யெழுத்து (ப்+ஆ)
பாட்டு
பரப்பு
தேர்த்தட்டு
கைம்மரம்
நெசவுப்பா
பஞ்சிநூல்
நிழல்
கடிகாரவூசி
காப்பு
பருகுதல்
தூய்மை
அழகு
பாம்பு
பூனைக்காலிக் கொடி
பா (யாப்பிலக்கணப்படி எழுதப்பட்ட) பாட்டு
பாக்கட்டுதல்நெசவுப்பாவில் அறுந்த இழையை இணைத்தல்
பாக்கம்நெய்தல்நிலத்தூர்
ஊர்
அரசன் இருப்பிடம்
சிறு மூட்டை
பாக்கல்பாவுகல்
பாக்கழிமருத யாழ்த்திறத்துள் ஒன்று
பாக்கன்பூனை
காட்டுப்பூனை
பாக்கானூல்நெசவுப்பாவில் நெய்தபின் அச்சில் மிஞ்சிய நூல்
பாக்கிநிலுவை
பாக்கிநிலுவை
மிச்சம்
பாக்கியசாலிநல்வினையாளர்
பாக்கியதானம்பிறந்த இலக்கினத்துக்கு ஒன்பதாமிடம்
பாக்கியம்செல்வம்
நல்வினை
விதி
பகல் பதினைந்து முகூர்த்தத்துள் பதினைந்தாவது
காண்க : பாக்கியதானம்
கழாயம்
பாக்கியம் பெரும் நன்மை
பாக்கியலட்சுமிதனலட்சுமி
பாக்கியவதிசெல்வமுள்ளவள்
பாக்கியவதி பாக்கியம் பெற்றவள்
பாக்கியவந்தன்செல்வமுள்ளவன்
பாக்கியவாளன்செல்வமுள்ளவன்
பாக்கியவான்செல்வமுள்ளவன்
பாக்கியவான் பாக்கியம் பெற்றவர்
பாக்கியாதிபதிபாக்கியத்தானமாகிய ஒன்பதாம் வீட்டுக்குடையவன்
பாக்கிலைபாக்குவெற்றிலை
பாக்குசாதிக்காய்
பாக்குஅடைக்காய்
கமுகு
எதிர்காலங்காட்டும் வினையெச்ச விகுதி
தொழிற்பெயர் விகுதி
பாக்குக்குப் பதிலாகப் பயன்படும் பட்டையையுடைய ஒரு செடிவகை
பாக்கு (வெற்றிலையுடன் சேர்த்து மெல்லும்) துவர்ப்புச் சுவையுடய உருண்டையான ஒரு வகைக் காய்/மேற்குறிப்பிட்ட காய் காய்க்கும் மரம்
பாக்கு வெட்டி (பாக்கு வெட்டுவதற்குப் பயன்படும்) உறுதியான அடிப்பகுதியையும் கூர்மையான பதம் உள்ள மேற்பகுதியையும் கொண்ட கத்திரி போன்ற சாதனம்
பாக்குச்சீவல்பாக்குவெட்டியாற் சீவப்பட்ட பாக்குத் துண்டு
பாக்குச்செதில்பாக்குவெட்டியாற் சீவப்பட்ட பாக்குத் துண்டு
பாக்குப்பாளைபாக்குமரத்தில் பூவை உள்ளடக்கி இருக்கும் மடல்
பாக்குப்பிடித்தல்பிறனுக்குத் தீங்குண்டாகும்படி சூழ்ச்சிசெய்தல்
குறைத்துவிடுதல்
பாக்குப்பிளவுபாக்குத்துண்டு
பாதியாக வெட்டப்பட்ட பாக்கு
பாக்குப்பைதாம்பூலமிடும் பை
பாக்குமட்டைபாக்குமரத்தில் உண்டாகும் மட்டை
கமுகமட்டையின் விரிந்த அடிப்பாகம்
பாக்குரல்வெற்றிலைபாக்கை இட்டு இடிக்கும் கையுரல்
பாக்குவெட்டிபாக்குச் சீவுங் கருவி
பாக்குவெற்றிலைதாம்பூலம்
பாக்குவைத்தல்தாம்பூலம் வைத்தல்
பாக்கு வைத்து மணத்திற்கு அழைத்தல்
பிறருக்குத் தீங்கு உண்டாகும்படி சூழ்ச்சிசெய்தல்
பாக்கைநெய்தல்நிலத்தூர்
ஊர்
பாகசாதனன்இந்திரன்
பாகசாதனிஇந்திரன் மகனான சயந்தன்
அருச்சுனன்
பாகசாலைமடைப்பள்ளி
பாகடைதாம்பூலம்
பாகண்டன்வெளிவேடக்காரன்
பாகதம்பிராகிருதமொழி
பாகதாரிசமையற்காரன்
பாகபத்திரம்சொத்துப் பிரிவினை குறிக்கும் சீட்டு
பாகப்படுத்துதல்சமைத்தல்
பக்குவப்படுத்தல்
பாகப்படுதல்பக்குவப்படுதல்
பதப்படுதல்
பாகபுடிகுயவன் சூளை
பாகம்பகுக்கை
கூறு
பாதி
பாகை
பக்கம்
பங்கம்
பிச்சை
பறைவகை
சமையல்
சூடு படுத்தல்
பக்குவம்
மூவகைச் செய்யுள் நடை
மனநிலை
புயம்
நான்கு முழம் கொண்ட நீட்டலளவை
இடம்
பாகம்1பகுதி
பாகம்2நான்கு முழ அளவு
பாகமாதல்உணவு முதலியன தயாராதல்
மருந்து முதலியன பதமாதல்
பங்கு பிரிக்கப்படுதல்
பாகர்யானை, குதிரை முதலியவற்றை நடத்துவோர்
தேரின் மேல்தட்டைச் சுற்றியுள்ள மரக் கைப்பிடிச் சுவர்
தேர்
பாகரபிரபைசூரிய ஒளி
பாகல்பாகற்கொடி
பலாமரம்
பாகல் கசப்புச் சுவை உடைய காயைத் தரும் ஒரு வகைக் கொடி
பாகலம்யானைக்கு வரும் சுரநோய்வகை
பாகலன்உன்மத்தன்
மயக்கமுடையவன்
பாகவதநடனம்வைணவ அடியார்கள் செய்யும் நடனம்
பாகவதர்இசைப் பாடகர்
பாகவதர்திருமாலடியவர்
இசையுடன் சமயக்கதைகள் சொல்வோர்
பாடகர்
பாகவதர் தொழில்முறைக் கர்நாடக இசைப் பாடகர்
பாகற்காய்பாவக்காய்
பாகற்காய் பாகல் கொடியில் காய்க்கும் காய்
பாகன்யானைப்பாகன்
தேர் முதலியன நடத்துவோன்
புதன்
பக்குவம் பெற்றவன்
பக்கத்தில் கொண்டவன்
செயலில் துணை செய்வோன்
சுங்கம் வாங்கி
பாகன் யானையைத் தன் சொற்படி கேட்டு நடக்கப் பழக்கிவைத்திருப்பவர்
பாகஸ்தன் (சொத்தில் அல்லது நிறுவனம் போன்றவற்றில்) பங்கு உடையவன்
பாகாரம்வகுத்தல்
பாகாரிஇந்திரன்
பாகிதகுதியானவன்
சாரதிவேலை செய்யும் பெண்
நாய்
பாகிடுதல்பிச்சையிடுதல்
பங்கிடுதல்
பாகித்தல்பங்கிடுதல்
பாகியம்புறம்பானது
மலங்கழிக்கை
பாகினேயன்உடன்பிறந்தாள் மகன்
பாகீடுபங்கிடுதல்
பாகீரதிகங்கை
பாகுகுழம்பான உணவு
இளகிய வெல்லம்
சருக்கரை
கற்கண்டு
பால்
பாக்கு
பரணி நாள்
பகுதி
பிச்சை
கரை
உமை
அழகு
யானைப்பாகன்
தேர் முதலியன நடத்துவோன்
ஆளுந்திறன்
கை
தலைப்பாகை
அழகு
பாகு காய்ச்சிய கரும்புச் சாறு, பதநீர் அல்லது வெல்லக் கரைசல்
பாகுடம்அரசிறை
கையுறை
பாகுடிமிகத் தொலைவு
பாகுபடுத்து வேறுபாடு தெரியும் வகையில் பிரித்தல்
பாகுபடுதல்பிரிவுபடுதல்
பாகுபாடுபிரிவுபடுகை
பகுப்பு
பாகுபாடு வேறுபாடு தெரியும் வகையில் பிரிக்கும் பிரிவு
பாகுலம்கார்த்திகைமாதம்
பாகுவலயம்தோள்வளை
பாகுவன்சமையற்காரன்
பாகுளிபுரட்டாசி மாதத்து முழுமதிநாள்
பாகைஊர்
பகுதி
வட்டத்தில் 1/360 பங்கு
ஒரு காலஅளவு
தலைப்பாகை
யானையின் உடலில் மதநீர் ஊறும் இடம்
பாகை கோணத்தை அளக்கப் பயன்படும் அலகு
பாகைமானி (கோணத்தை வரையவும் அளக்கவும் பயன்படும்) பாகைகள் குறிக்கப்பட்டு அரைவட்ட வடிவில் இருக்கும் கருவி
பாங்கர்இடம்
பக்கம்
தோழர்
கணவர்
பாங்கர்க்கொடி
உகாமரம்
பாங்கற்கூட்டம்தோழனது உதவியால் தலைவியைத் தலைவன் குறியிடத்துக்கூடுகை
பாங்கன்தோழன்
கணவன்
பாங்கானவன்மரியாதை உள்ளவன்
பாங்கிதலைவியின் தோழி
பணம் கொடுக்கல் வாங்கல் செய்யும் நிதிச்சாலை
பாங்கினம்ஆயம்
பாங்குஅழகு
பக்கம்
இடம்
ஒப்பு
நன்மை
தகுதி
நலம்
இயல்பு
ஒழுக்கம்
தோழமை
துணையானவர்
இணக்கம்
ஒருசார்பு
நாணயம்
வழி
தொழுமிடம்
ஆட்டுக்கிடை மறிப்பதற்குரிய விரியோலை முதலியன
பாங்கு1(செயலைச் செய்யும்) முறை
பாங்குபண்ணுதல்நல்லுடை தரித்தல்
பாங்கோர்நட்பினர்
பக்கத்திலுள்ளவர்
சார்பாயுள்ளவர்
பாசக்கட்டுபிறப்பிற்குக் காரணமான உயிர்த்தளை
பாசக்கயிறுசுருக்குக்கயிறு
பாசக்கயிறு (புராணத்தில்) (மனிதரின் உயிரைப் பறிக்க யமன் பயன்படுத்தும்) சுருக்குக் கயிறு
பாசகம்உண்ட உணவைச் செரிப்பதற்காக இரைப்பையில் உண்டாகும் நீர்
வகுக்குமெண்
பாசகரன்பாசத்தைக் கையிலுடைய யமன்
பாசகன்சமையற்காரன்
பாசகுசுமம்இலவங்கமரம்
பாச்சல்தாவுகை
குதிப்பு
எழுச்சி
நீரோட்டம்
சொரிகை
பெருகுகை
முட்டுகை
பாசனம்
கீழ்ப்படியாமை
குத்துகை
செருகுகை
வெடுவெடுப்பு
பாச்சாவலிமை : திறமை முதலியன
பாச்சா உருண்டை (பாச்சை போன்ற பூச்சிகள் துணி, காகிதம் முதலியவற்றை அரித்துவிடாமல் தடுக்கப் பயன்படும்) வெள்ளை நிறத்தில் ஒருவித நெடி உடையதாக இருக்கும் ரசாயனப் பொருளால் ஆன சிறிய உருண்டை
பாச்சிதாய்ப்பால் : பால்
பாச்சிதாய்ப்பால்
பாச்சிகைசூதாடுகருவி
பாச்சியம்பகுதி
வகுக்கப்படும் எண்
பாச்சுருட்டிநெய்த ஆடையைச் சுருட்டும் நெசவுத் தறிமரம்
பாச்சுற்றிநெய்த ஆடையைச் சுருட்டும் நெசவுத் தறிமரம்
பாச்சைபுத்தகப்பூச்சி
தத்துப்பூச்சிவகை
சுவர்க்கோழி
கரப்பு
பாச்சை (பெரும்பாலும் வீடுகளில் காணப்படும்) தத்திச் செல்லக்கூடிய ஒரு வகைப் பழுப்பு நிறப் பூச்சி
பாசஞானம்வாக்குகளாலும் கலாதி ஞானத்தாலும் அறியும் அறிவு
அறியாமை
பாசடம்வெற்றிலை
பாசடைபசுமையான இலை
பாசண்டச்சாத்தன்சமயநூல்களில் வல்லவனான ஐயனார்
பாசண்டம்தொண்ணூற்றாறுவகைச் சமயசாத்திரக் கோவை
புறச்சமயக் கொள்கை
வேத ஒழுக்கத்திற்கு வேறான சமயம்
பாசண்டிமூடம்புறமதத்தவரைப் போற்றும் மடமை
பாசத்தளைபிறப்பிற்குக் காரணமான உயிர்த்தளை
பாசத்தன்யமன்
வருணன்
விநாயகன்
பாசதரன்யமன்
வருணன்
விநாயகன்
பாசந்தி சுண்டக் காய்ச்சிய பாலில் படியும் பாலாடையுடன் சீனி சேர்த்து (குளிரவைத்து) உண்ணும் இனிப்பு வகை
பாசநாசம்குருவின் அருளால் ஆணவம், கன்மம், மாயை என்னும் மும்மலங்களை நீக்குகை
பாசநாசன்கடவுள்
பாசபந்தம்பிறப்பிற்குக் காரணமான உயிர்த்தளை
பாசபாணிசிவன்
வருணன்
யமன்
விநாயகன்
பாசம்ஆசை
அன்பு
கயிறு
கயிற்று வடிவமான ஆயுதவகை
படை அணிவகுப்புவகை
தளை
மும்மலம்
ஆணவமலம்
பற்று
கட்டு
பத்தி
கவசம்
தையல்
ஊசித்துளை
நூல்
சுற்றம்
பேய்
சீரகம்
பாசம் இரத்த சம்பந்தமுடைய உறவினருக்கிடையே ஏற்படும் இயற்கையான பிணைப்பு
பாசமாலைகழுத்தணிவகை
பாசமோசனம்உயிர் உலகப்பற்றிலிருந்து நீங்குகை
பாசருகம்ஒரு வாசனை மரம்
ஒரு மணப்பொருள்
புகைக்கப்படும் பொருள்களுள் ஒன்று
பாசவர்வெற்றிலை விற்போர்
ஆட்டிறைச்சி விற்போர்
இறைச்சி விற்போர்
பாசவல்செவ்வி அவல்
பசுமையான விளைநிலம்
பாசவிமோசனம்உயிர் உலகப்பற்றிலிருந்து நீங்குகை
பாசவினைபந்தத்திற்கு ஏதுவாகிய வினை
பாசவீடுமும்மலங்களிலிருந்து விடுபடுகை
பாசவைராக்கியம்உலகப் பொருள்களில் வெறுப்பு
பாசறவுபற்றறுகை
நிறத்தின் அழிவு
துயரம்
பாசறைபோர்க்களத்தில் படைகள் தங்கும் இடம்
ஒரு மரவகை
மணியாசிப்பலகை
துன்பம்
பசிய இலையால் செறிந்த முழை
பாசறை (முற்காலத்தில்) போரிடச் செல்லும் அரசர் அல்லது தளபதி தங்கள் படைகளின் நடுவே தங்கியிருக்க அமைத்துக்கொண்ட இடம்
பாசறைமுல்லைஒருவகைத் துறை, பாசறையில் தலைமகன் தலைவியை நினைக்கும் புறத்துறை
பாசன்சிற்றுயிர், சீவான்மா
யமன், வருணன்
சிவபெருமான்
பாசனக்கால்நிலங்களுக்குப் பாயும் வாய்க்கால்
பாசனம்வெள்ளம்
நீர்பாய்ச்சுதல்
வயிற்றுப்போக்கு
பாண்டம்
உண்கலம்
மட்கலம்
மரக்கலம்
தங்குமிடம்
ஆதாரம்
சுற்றம்
பங்கு
பிரிவுக்கணக்கு
நீக்கம்
நெருப்பு
ஒரு மருந்துவகை
புளிப்பு
பாசனம் பயிர்களுக்கு நீர் தரும் முறை
பாசாங்கடித்தல்போலியாக நடித்தல்
பாசாங்குபோலி நடிப்பு
பாசாங்குபோலி நடிப்பு
வஞ்சகம்
பாசாங்கு உண்மையிலேயே குறிப்பிட்ட நிலையில் இல்லாமல், ஒரு செயலைச் செய்யாமல் ஆனால் அந்த நிலையில் இருப்பதாக, அந்தச் செயலைச் செய்வதாகத் தோற்றம் தரும் நடிப்பு
பாசாங்குக்காரன்பாசாங்கு செய்வோன்
பாசாங்குக்காரிபாசாங்கு செய்பவள்
பாசாங்குசதரன்பாசத்தையும் அங்குசத்தையும் தாங்கியிருப்பவனாகிய கணபதி
பாசாங்குசன்பாசத்தையும் அங்குசத்தையும் தாங்கியிருப்பவனாகிய கணபதி
பாசாண்டிபுறச்சமயநூல் வல்லோன்
பாசாணபேதிநெருஞ்சிமுள்
சிறுநெருஞ்சி
பாசிநீர்ப்பாசி, கடற் பாசி
சிறு பயறு
கழுத்தணிக்கு உதவும் மணிவகை
பசுமையுடைய ஒன்று
மேகம்
வருணன்
யமன்
ஆன்மா
நாய்
கிழக்கு
சமைக்கை
மீன்பிடிப்பு, மீன்
பாசிபசுமையுடையது
நீர்ப்பாசி
கடற்பாசி
நெட்டிப்புல்
பூஞ்சணம்
காண்க : சிறுபயறு
குழந்தைகளின் கழுத்தணிக்கு உதவும் மணிவகை
மேகம்
காண்க : பாசிநிலை
வருணன்
யமன்
நாய்
ஆன்மா
கிழக்கு
மீன்பிடிப்பு
மீன் சமைத்தல்
பாசி1(நீரில் அல்லது நீர் படும் இடங்களில்) கரும் பச்சை நிறத்தில் படர்ந்து வளரும் ஒரு வகைத் தாவரம்
பாசிசம் அனைத்து முக்கியத் தொழில்களையும் தன் முழுமையான கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக்கொண்டும், அரசியல் ரீதியான எதிர்ப்பே எழாத வகையில் அடக்குமுறையைப் பிரயோகித்தும் நடத்தும் ஆட்சிமுறை
பாசித்தீர்வைமீன் பிடித்துக்கொள்வதற்குக் கொடுக்கும் வரி
பாசிதம்பிரிக்கப்பட்ட பங்கு
வகுத்த ஈவு
பாசிதூர்த்துக்கிடத்தல்அழுக்குப் பிடித்துக் கிடத்தல்
பாசிநிலைபகைவருடைய வலிகெட அவருடைய அகழிடத்துப் பொருதலைக் கூறும் புறத்துறை
பாசிநீக்கம்சொல்தோறும் அடிதோறும் பொருள் ஏற்றுவரும் பொருள்கோள்
பாசிநீக்குசொல்தோறும் அடிதோறும் பொருள் ஏற்றுவரும் பொருள்கோள்
பாசிபடர்தல்பாசிபிடித்தல்
பாசிபந்துதோளணிவகை
பாசிப்படைதிடீரென்று தாக்கும் படை
பலமுள்ள படை
கைவிட்ட நம்பிக்கை
பாசிப்பயறுஒரு பயறுவகை
பாசிப்பயறு பச்சை நிற மேல் தோலை உடைய சிறு உருண்டை வடிவப் பயறு
பாசிப்பருப்பு உடைத்த பாசிப்பயறு
பாசிப்பருவம்மீசையின் இளம்பருவம்
பாசிப்பாட்டம்மீன்பிடிப்பதற்கு இடும் வரி
பாசிபற்றினபல்ஊத்தையும் பசுமைநிறமும் பிடித்த அழுக்குப் பல்
பாசிபற்றுதல்பாசியுண்டாதல்
பாசிபிடித்தல்பாசியுண்டாதல்
பாசிபூத்தல்பாசியுண்டாதல்
பாசிமணிகரிய மணிவடம்
பச்சை மணிவடம்
பாசிமணி ஒரு வகை மண்ணால் செய்யப்பட்ட, பீங்கான் போன்ற பளபளப்பான தன்மை உடைய மணி
பாசிமறன்போர்மேற் சென்ற படை அகழிப்போர் வெற்றிக்குப்பின் பகைவர் ஊரகத்துப் போர் விரும்புதலைக் கூறும் புறத்துறை
பாசிலைவெற்றிலை
பச்சையிலை
பாசிவரிமீன் பிடித்துக்கொள்வதற்குக் கொடுக்கும் வரி
பாசிவிலைமீன்விலை
பாசினம்கிளிக்கூட்டம்
பாசீகன்சமையற்காரன்
பாசுபசுமை
மூங்கில்
ஊக்கம்
தளை
அன்பு
தேர்வு முதலியவற்றில் தேர்ச்சி
வெளியில் அல்லது உள்ளே செல்வதற்கோ பொருள் கொண்டுபோவதற்கோ கொடுக்கும் அனுமதிச் சீட்டு
பாசுபதம்அகப்புறச்சமயவகை
சிவனது அம்பு
காண்க : பாசுபதாத்திரம்
நூற்றெட்டு உபநிடதங்களுள் ஒன்று
பாசுபதன்சிவனை வழிபடுவோன்
பாசுபதத்தையுடைய சிவபிரான்
சைவர்களுக்குள் பாசுபத முறையைப் பின்பற்றுவோன்
பாசுபதாத்திரம்சிவபெருமானைத் தேவதையாகக் கொண்ட அம்பு
பாசுரம்திருப்பாடல்
திருமுகம்
மொழி
வாய்பாடு
புல்லாங்குழலோசை
பாசுரம் (திருமாலின் மேல் ஆழ்வார்கள் பாடிய) பக்திப் பாடல்
பாசைசமைக்கை
மொழி
ஆணை
பாசி
பாஞ்சசத்திகம்வாத்தியப்பொது
பாஞ்சசன்னியம்திருமாலின் சங்கம்
தீ
நாணல்
பாஞ்சராத்திரம்ஒரு வைணவ ஆகமம்
பாஞ்சலம்காற்று
நெருப்பு
இலாபப் பொருள்
பாஞ்சாலபுருடன்நல்லிலக்கணமுடையவன்
பாஞ்சாலம்இலக்கணம்
ஐந்து ஆறுகள் பாயும் ஒரு நாடு
பாஞ்சாலிதிரௌபதி
சித்திரப்பாவை
பாஞ்சாலிகம்மரப்பாவை விளையாட்டு
பாடகஞ்சொல்லுதல்தொன்மக் கதைகளை மனத்திற் படும்படி அபிநயத்துச் சொல்லுதல்
பாடகம்தெரு
காஞ்சியில் உள்ள ஒரு திருமால் தலம்
வயற்பகுதி
நிழல்
ஒரு வாத்தியக்கருவி வகை
கரை
சூது விளையாடல்
நட்டம்
மகளிர் காலணி
துகில்வகை
சிவப்பு
கூலி
பாடுமிடம்
பாடகன்பாடுவோன்
சொல்வன்மையுள்ளவன்
பாடகன் (நன்றாக) பாடக் கூடியவன்/பாடுவதைத் தொழில் முறையில் செய்பவன்
பாடகிபாடுபவள்
பாடகி பாடகன் என்பதன் பெண்பால்
பாடங்கேட்டல்ஆசிரியனிடத்து நூற்பொருள் கற்றல்
படித்த பாடத்தை உசாவுதல்
பாடசாலைபள்ளிக்கூடம்
பாடசாலைகல்விச்சாலை
பாடஞ்செய்தல்புகையிலை முதலியன பக்குவப்படுத்தல்
தோலைப் பதப்படுத்தல்
ஒளிவிடுதல்
பாடஞ்சொல்லுதல்கற்பித்தல்
பாடம் ஒப்பித்தல்
பாட்டம்தோட்டம்
மேகம்
பெருமழை
விட்டுவிட்டுப் பெய்யும் மழை
வரி
கிட்டிப்புள்ளு
விளையாட்டுப் பகுதி
குத்தகை
குறுக்குநிலை
குமாரிலபட்டர் என்பவர் மறையே தெய்வமென்று ஏற்படுத்திய மதம்
பாட்டம்1பெருமளவில் ஒரு முறை
பாட்டம்2(நில) குத்தகை/குத்தகைப்படி தர வேண்டிய நெல்
பாட்டன்பெற்றோரின் தந்தை
முன்னோன்
பாட்ட மதத்தான்
பாட்டன் பெற்றோரின் தந்தை
பாட்டாபெற்றோரின் தந்தை
முன்னோன்
புளிப்பு
புளித்த கள்
பாட்டாசாரியம்பாட்டாசாரியர் வேதமே கடவுளென்று ஏற்படுத்திய கொள்கை
பாட்டாணிகொண்டலாத்தி
பாட்டாள்உழைப்பாளி
சோம்பேறி
பாடுபவன்
பாட்டாளிஉழைப்பாளி
பாடுபவன்
சங்கேதத் துறையில் ஓர் அலுவலன்
பாட்டாளி உடல் உழைப்பையே மூலதனமாகக் கொண்டு வாழ்க்கை நடத்துபவர்
பாட்டிபெற்றோரின் தாய்
கிழவி
நரி
நாய்
பன்றி இவற்றின் பெண்பாற் பொது
பாடன் மகளிர்
பாட்டி பெற்றோரின் தாய்
பாட்டி வைத்தியம்அனுபவ வாயிலாக நோய்க்கு ஏற்றபடி செய்யும் மருத்துவம்
பாட்டிமை/பாட்டியமி அமாவாசைக்கு அல்லது பௌர்ணமிக்கு அடுத்து வரும் (நல்ல காரியங்களுக்கு அல்லாத) திதி
பாட்டியம்பிரதமைதிதி
பாட்டியமிபிரதமைதிதி
பாட்டியர்இசைபாடும் பெண்கள்
பாட்டிவைத்தியம் (பொதுவாகக் கிராமத்தில் நோய்களுக்கு) அனுபவத்தின் வாயிலாகத் தெரிந்து கைப்பக்குவமாகச் செய்யும் வைத்தியம்
பாட்டுஇசையுடன் பாடுவது. சொற்களை ஏற்ற இறக்க ஒலிகளுடன் அழ்கு கூட்டிப் "பாடுவது" பாட்டு
பாட்டுபாடுகை
இசைப்பாட்டு
இசை
கொய்சகம் முதலியவற்றின் அடுக்கு
செய்யுள்
சொல்
வசைமொழி
செங்கற்சுவர் எழுப்பும் போது நெடுக்காக வைக்கும் கல்
பாட்டு பாடப்படுவது
பாட்டுக்கச்சேரிஇன்னிசை அரங்கு
பாட்டுக்காடன்பாடுவோன்
இசைவல்லோன்
பாட்டுக்குதன் போக்கில்
பாட்டுக்கு பிறரால் அல்லது பிறவற்றால் பாதிக்கப்படாமல் தன் போக்கில்
பாட்டுக்கேட்டல்இசைகேட்டல்
வசை கேட்டல்
பாட்டுடைத்தலைமகன்காப்பியத் தலைவன்
பாட்டுடைத்தலைவன்காப்பியத் தலைவன்
பாட்டுநாயகன்காப்பியத் தலைவன்
பாட்டுப்படித்தல்இசைப்பாட்டுப் பாடுதல்
செய்யுளியற்றுதல்
பாட்டுமடைகுரவைக்கூத்து முதலியவற்றின் இடையே பாடும் பாட்டு
பாட்டுவாங்குதல்வசைமொழி வாங்குதல்
பாட்டைபாதை
இசை முதலியவற்றின் நடை
ஒழுக்கம்
கடல்மீன்
பாட்டை பாதை
பாட்டைசாரிவழிப்போக்கன்
பாடணம்பேச்சு
போதனை
பாடத்திட்டம் கல்வி நிறுவனங்களில் குறிப்பிட்ட படிப்பைப் பயிற்றுவிக்கும் நோக்கத்தில் கற்பிக்கப்பட வேண்டியவை, அதற்கு உரிய நூல்கள் முதலியவற்றை உரியவர்கள் நிர்ணயித்து வகுக்கும் திட்டம்
பாடநூல் மாணவர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பாடத்தைக் கற்றுக்கொடுப்பதற்கு உதவும் என்று தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட புத்தகம்
பாட்பம்கண்ணீர்
வெம்மை
பாடபேதம்ஒரு நூலின் படியிற் கண்டவற்றிற்கு வேறான பாடம்
பாடபேதம் ஒரு நூலின் எழுத்து, சொல், தொடர் முதலியவை அதன் பல படிகளில் வெவ்வேறாகக் காணப்படும் நிலை
பாடம்படிக்கும் நூற்பகுதி
படிப்பு
மூலபாடம்
வேதபாடம்
பார்க்காமல் ஒப்பிக்கும்படி கைவந்தது
தெரு
இடையர் வீதி
உடன்பாடு
கடுமை
மிகுதி
பாரம் வைத்து அழுத்துகை
பதப்படுத்துகை
மணி முதலியவற்றின் ஒளி
முடிமாலை
வெற்றிலை
சொல்
பாடம்1(மாணவர்களுக்குக் கற்பிக்கப்படும்) குறிப்பிட்ட ஒரு துறையின் அறிவைத் தருவதாக அமையும் பிரிவு/மேற்குறிப்பிட்ட பிரிவைச் சார்ந்த நூலின் பகுதி
பாடம்2(மனித உடல், விலங்கின் தோல், புகையிலை முதலியவை) கெட்டுப் போகாமல் நீண்ட நாள் நிலைக்கும்படி மேற்கொள்ளப்படும் முறை
பாடம்பண்ணுதல்மனப்பாடமாக்கல்
ஓலை முதலியவற்றை அடுக்கிவைத்தல்
தோலைப்பதனிடுதல்
புகையிலை முதலியவற்றைப் பக்குவப்படுத்துதல்
பாடம்போற்றுதல்படித்த பாடத்தைச் சிந்தித்தல்
பாடல்பாடுகை
இசைப்பா
இசை
பாட்டு
புகழ்
படிக்கை
பாகல்
காண்க : பாடலிபுரம்
பாடல் பாட்டு (என்பதன் முதல் இரு பொருள்களிலும்)
பாடல் பெற்ற (சைவ, வைணவத் தலங்களைக் குறிப்பிடும்போது) பாடல் இயற்றப்பட்ட பெருமை உடைய
பாடல்பெற்றதலம்நாயன்மார்களாலேனும் ஆழ்வார்களாலேனும் பாடப்பெற்ற ஊர்
பாடலம்சிவப்பு
வெண்சிவப்பு
குங்குமம்
குதிரை
சேரன் குதிரை
பாதிரிமரம்
மழைக் காலத்தில் விளையும் நெல்
சூளுரை
பாடலிபாதிரிமரம்
பாடலிபுரம் என்னும் நகரம்
கள்
ஒரு நெல்வகை
ஒரு கொடிவகை
பாடலிபுரம்கங்கை சோணையாறுகள் கலக்குமிடத்தில் இருந்த மகத நாட்டின் தலைநகர்
பாடலைஒரு மரவகை
துர்க்கை
பாடலிபுரம்
பாடவம்வடவைத்தீ
வல்லமை
களிப்பு
நலம்
மகளிர் காலணி
பாடவள்பாடுபவள்
மிதுனராசி
பாடவன்பாடுபவன்
மிதுனராசி
பாடவிதானம் பாடத்திட்டம்
பாடவைமிதுனராசி
பாடற்பயன்இன்பம், தெளிவு, நிறைவு, ஒளி, வன்சொல், இறுதி, மந்தம், உச்சம் என்னும் எண்வகையான இசைப்பயன்
பாடனம்பேசுகை
போதிக்கை
பாடுகை
பிளக்கை
பாடன்மகடூஉவிறலி
பாடன்மகள்விறலி
பாடனுபவித்தல்வருந்துதல்
பாடாகுதல்கெடுதியடைதல்
அழுதல்
பாடாண்பாட்டுடைத் தலைவனது புகழ், வலி, கொடை, அளி முதலியவற்றைப் புகழ்ந்து கூறும் புறத்துறை
பாடாண்திணைபாட்டுடைத் தலைவனது புகழ், வலி, கொடை, அளி முதலியவற்றைப் புகழ்ந்து கூறும் புறத்துறை
பாடாணம்கல்
மருந்துச் சரக்கு
எண்வகை இன்பங்களுள் பாறைநிலமும் அவற்றில் உண்டாகும் பொருள்களும்
பாடாந்தரம்பாடவேறுபாடு
வேற்றுமொழி
பாடாயடித்தல்கடுமையாகப் புடைத்தல்
பாடாய்முடிதல்கெடுதியாய் முடிதல்
பாடாயழிதல்மிகக் கேடுறுதல்
பாடாவதிமட்டமானது : பயனற்றது
பாடாவதிதுன்பம்
பயனற்றது
பாடாவதி தரக்குறைவானது
பாடாவறுதிமிகுபாடு
பேரிழப்பு
அடிபட்டுப் படுக்கையாகக் கிடக்கை
பாடாற்றுதல்துன்பம் பொறுத்துக்கொள்ளுதல்
பாடிநகரம்
சேரி
முல்லைநிலத்தூர்
காண்க : பாடிவீடு
கவசம்
படை
உளவாளி
பாடுபவர்
பாடிப் பிச்சையெடுப்போன்
ஒரு பண்வகை
ஓர் ஊர்
பாடிக்கதைவீண்பேச்சு
பாடிக்கொடுத்தல்பிறனுக்காகப் பாடலியற்றித் தருதல்
பாடல் இயற்றுதல்
பாடிகாப்பார்ஊர்காவலர்
பாடிகாவல்ஊர்காவல்
தலையாரி ஊர் காவற்கு வாங்கும் வரி
பாதுகாவல்
வழக்கு விசாரித்து ஒப்பநாடிச் செய்யும் ஒறுப்பு
பாடிசொல்லுதல்உளவை வெளிப்படுத்துதல்
பாடிதம்உச்சரிக்கப்படுவது
பாடிமாற்றம்வழக்குச் சொற்கள்
பாடிமிழ்தல்ஒலித்தல்
பாடியகாரர்பேருரைகாரர்
பதஞ்சலி
பிரமசூத்திரத்திற்குப் பேருரை இயற்றிய இராமானுசாசாரியர்
பாடியம்பேருரை
பாடிரம்ஒரு கிழங்குவகை
சந்தனம்
துத்தநாகம்
முகில்
மூங்கிலரிசி
கீல்வாதம்
வயல்
பாடிலம்நாடு
பாடிவீடுபாசறை
பாடிவீரர்படைவீரர்
பாடினிபாணர்சாதிப் பெண்
பாடீரம்சந்தனம்
முகில்
கீல்வாதம்
மூங்கிலரிசி
கிழங்குவகை
துத்தநாகம்
வயல்
பாடுபாட்டுப் பாடுவது
பொறுப்பு
உழைப்பு
பாடுஉண்டாகை
நிகழ்ச்சி
அனுபவம்
முறைமை
நிலைமை
செவ்வி
கடமை
கூறு
பயன்
உலகவொழுக்கம்
குணம்
பெருமை
அகலம்
ஓசை
உடல்
உழைப்பு
தொழில்
வருத்தம்
படுக்கைநிலை
விழுகை
தூக்கம்
சாவு
கேடு
குறைவு
பூசுகை
மறைவு
நீசராசி
இடம்
பக்கம்
அருகு
ஏழாம் வேற்றுமையுருபு
பாடுகாட்டுதல்சாய்ந்துவிழுதல்
பாடுகாயம்படுகாயம்
பாடுகிடத்தல்வரங்கிடத்தல்
பாடுதல்பண் இசைத்தல்
வண்டு முதலியன இசைத்தல்
பாட்டியற்றல்
பாட்டு ஒப்பித்தல்
பாராட்டுதல்
துதித்தல்
கூறுதல்
வைதல்
பாடுதாங்குதல்துணைநிற்றல்
பாடுதுறைபுலவர் பாடுதற்குரிய போர்த்துறை
தத்துவராயர் செய்த ஒரு நூல்
பாடுநர்புலவர்
இசைபாடுவோர்
பாடுபடு (உடலை வருத்தி) உழைத்தல்
பாடுபடுத்துதல்துன்பப்படுத்துதல்
கடின வேலை வாங்குதல்
பாடுபடுதல்மிக உழைத்தல்
வருத்தப்படுதல்
பாடுபறப்புகவலை
பாடுபார்த்தல்தன் வேலையைக் கவனித்தல்
நிமித்தம்பார்த்தல்
பாடுபெயல்விடாமழை
பாடுபொருள் (கவிதையின்) கருவாக அமையும் பொருள்
பாடுவன்பாடகன்
பாணன்
பாடுவான்பாடகன்
பாணன்
பாடுவிபுகழ்பவள்
பாடுவிச்சிபாண்மகள்
பாடுவித்தல்பாடச்செய்தல்
பாடேடுதாயேடு
மூலப் படி
பாடைபிணக்கட்டில்
மொழி
ஆணை
சூள்
குறிஞ்சி யாழ்த்திறவகை
காண்க : வட்டத்திருப்பி
பருத்தி
பாடை (பிணத்தைச் சுடுகாட்டுக்குச் சுமந்து செல்வதற்கான) இரு நீண்ட கழிகளின் இடையே சிறு கம்புகள் வைத்துக் கட்டி, பின்னிய பச்சைத் தென்னை ஓலையை விரித்த அமைப்பு
பாடைகுலைத்தான்பாகற்கொடி
பாடைகூறுதல்சூளுரைத்தல்
ஆணையிடுதல்
பாடைப்பாடல்அகநாடகங்களுக்கும் புற நாடகங்களுக்கும் உரிய செய்யுள் உருக்கள்
பாடோடிக்கிடத்தல்வரங்கிடத்தல்
பாண்பாட்டு
காண்க : பாணாற்றுப்படை
பாணர்சாதி
புகழ்ச்சொல்
தாழ்ச்சி
பாழாக்குவது
பாண் ரொட்டி
பாணக்கலப்பைஇராமபாணமென வழங்கப்படும் பூச்சியாகிய கலப்பை
பாணச்சிபாணர்சாதிப் பெண்
பாண்டம்கொள்கலம்
பாத்திரம்
மட்கலம்
உடம்பு
வயிற்றுவீக்கநோய்
காண்க : பாண்டரங்கம்
பாண்டம் (பெரும்பாலும் மண்ணால் செய்த) பாத்திரம்
பாண்டரங்கம்முப்புரத்தை எரித்த காலத்தில் சிவன் வெண்ணீறணிந்து ஆடிய கூத்து
பாண்டரங்கன்பாண்டரங்கக் கூத்தாடிய சிவன்
பாண்டரம்வெண்மை
செஞ்சுண்ணாம்பு
காண்க : பாண்டல்
பாண்டரம்பிடித்தல்அழுக்குப்பிடித்தல்
பாண்டல்பாசி/பூசணம் பிடித்து நாறுதல்

ஊசல்
பாண்டல்பழமை
பாசிபிடித்து நாறுகை
பாண்டலடித்தல்தீநாற்றம் வீசுதல்
பாண்டல்நாற்றம்தீநாற்றம்
பாண்டல்நெய்நாற்ற நெய்
பாண்டவர்பாண்டுவின் மைந்தர்களான தருமன், வீமன், அருச்சுனன், நகுலன், சகாதேவன் ஆகியோர்
பாண்டவர்படுக்கைசமணத் துறவியரின் மலைக் கற்படுக்கை
பாண்டன்கெட்ட நாற்றம் வீசுகின்ற ஆண்
பாண்டாகாரம்பண்டசாலை
நிதி அறை, கருவூல அறை
பாண்டிபாண்டிய நாடு
கூடாரப்பண்டி
மாட்டு வண்டி
எருது
பல்லாங்குழிப் பலகை
சிறு பிள்ளை விளையாட்டு
தக்கேசிப் பண்
பாண்டி தரையில் கட்டம் போட்டுக் கல் எறிந்து காலால் எற்றி விளையாடும் (சிறுமியர்) விளையாட்டு
பாண்டிக்குறவன்மலைநாட்டுத் தமிழ்க் குறவன்
பாண்டிகம்பறைவகை
பாண்டிகன்திருப்பள்ளியெழுச்சி பாடுவோன்
பாண்டித்தியம்கல்வித்திறம்
பாண்டித்தியம் புலமை
பாண்டிமண்டலம்பாண்டிய நாடு
பாண்டியம்பாண்டிய நாடு
எருது
உழவு
பாண்டியன்பாண்டியநாட்டு வேந்தன்
பாண்டியன் (முற்காலத்தில் மீனை அரசுச் சின்னமாகக் கொண்டு) தமிழ்நாட்டின் தென்பகுதிகளை ஆண்ட இனத்தைச் சேர்ந்த மன்னன்
பாண்டில்வட்டம்
விளக்குத் தகழி
கிண்ணி
கஞ்சதாளம்
குதிரை பூட்டிய தேர்
இரண்டு உருளுடைய வண்டி
தேர்வட்டை
வட்டக் கட்டில்
கண்ணாடி
வட்டத்தோல்
நாடு
குதிரைச் சேணம்
எருது
இடபராசி
விளக்கின் கால்
பாண்டில் என்பது கஞ்சகக் கருவியாகும். தாளமிடுவதற்காகப் பயன்படுத்துவது. பாண்டில் என்பது வாத்தியத்தையும் கைத்தாளத்தையும் இசைத் தொடர்பாகக் குறிக்கும்
பாண்டில்வட்டம்
விளக்குத்தகழி
கிண்ணி
கஞ்சதாளம்
குதிரைபூட்டிய தேர்
இரண்டு உருளையுடைய வண்டி
தேர்வட்டை
வட்டக்கட்டில்
கண்ணாடி
வட்டத்தோல்
நாடு
குதிரைச் சேணம்
எருது
இடபராசி
விளக்கின் கால்
வாகைமரம்
காண்க : சாத்துக்குடி
மூங்கில்மரம்
பாண்டில்விளக்குகால்விளக்கு
பாண்டிவடம்கண்ணபிரான் கன்றுகள் மேய்த்த பகுதி
பாண்டிற்காசுவட்டக்காசு என்ற அணிகலவகை
பாண்டீரம்ஆல்
வெண்மை
பாண்டுவெண்மை
காமாலை
ஒரு நோய் வகை
நீர்க்கோவை
பஞ்ச பாண்டவர்களின் தந்தை
காண்க : சிறுபூளை
பாண்டு1இரத்தச் சோகை காரணமாக வயிற்றில் வீக்கத்தை உண்டாக்கும் நோய்
பாண்டு2(சிமிண்டுக் கலவை, ஜல்லி முதலியவை எடுக்கப் பயன்படும்) அரைவட்ட வடிவ இரும்புச் சட்டி
பாண்டுகம்வெண்மை
நோய்வகை
பாண்டுகம்பளம்இந்திரன் இருக்கை
பாண்டுநாகம்வெள்ளையானையாகிய ஐராவதம்
பாண்டுரம்வெண்மை
நோய்வகை
பாண்டுராகம்வெண்மை
பாண்டுரைபாதிரிமரம்
பாண்டுரோகம்நோய்வகை
பாண்டைதுர்நாற்றம்
நாற்றம்
பாண்டைநாறிகெட்ட நாற்றம் வீசுகின்ற பெண்
பாண்டைநாறிகெட்ட நாற்றம் வீசுகிற பெண்
முன்கோபி
பாணத்திபாணர்சாதிப் பெண்
பாணந்தொடுத்தல்அம்பெய்தல்
கெடுக்க வழி தேடுதல்
வசைமாரி பொழிதல்
பாணம்அம்பு
ஆகாசவாணம்
காண்க : திப்பிலி
செடிவகை
ஓரங்க நாடகவகை
பட்டாடை
காண்க : இராமபாணம்
பாண்மகள்பாடுபவள், பாடினி
பாண்மகன்பாணன்
பாண்மைபாணன் தன்மை
தாழ்ச்சி
பாணன்பாடுங்குலத்தான்
தையற்காரன்
வீணன்
காண்க : காட்டாமணக்கு
சிவபக்தனான ஓரசுரன்
பாணன் (முற்காலத்தில்) யாழ் முதலிய இசைக் கருவிகளை இசைத்துப் பாடும் கலைஞன்
பாணாவயிறுபருத்த பானை
பருத்த பீசம்
மண்சட்டி
சிலம்பக்கழி
பாணாத்தடிசிலம்பக்கழி
பாணாலுசூதிலோர் தாயம்
பாணாற்றுப்படைவள்ளல் ஒருவனிடம் பரிசு பெற்றுவரும் பாணன் ஒருவன், மற்றொரு பாணனை அவ் வள்ளலிடம் பரிசு பெறுதற்கு வழிச்செலுத்துவதைக் கூறும் புறத்துறை
பாணான்தையற்காரன்
பாணிதனித்தன்மை
பாணிகாலம்
தாமதம்
நீண்டகாலம்
இசைப்பாட்டு
இசை
ஒலி
இசையுறுப்பாகிய தாளம்
அழகு
அன்பு
முல்லை யாழ்த்திறத்துள் ஒன்று
பறைப்பொது
கூத்து
கை
பக்கம்
சொல்
சருக்கரைக் குழம்பு
கள்
பழச்சாறு
இலைச்சாறு
மிளகும் பனை வெல்லமும் சேர்ந்த ஒரு மருந்துவகை
நீர்
ஊர்
நாடு
ஊர்சூழ் சோலை
காடு
பூம்பந்தர்
பலபண்டம்
கடைத்தெரு
நடை
சரகாண்டபாடாணம்
பாடினி
பாணி1(ஒருவரை அல்லது ஒன்றை) வேறுபடுத்திக் காட்டும் தனித்தன்மையான விதம்
பாணி2காய்ச்சிய பதநீர்
பாணிக்கிரகணம்கையைப் பற்றுதல்
திருமணம்
பாணிகைஅகப்பை
பாணிச்சாய்கள்போன்ற முத்துநிறம்
பாணிச்சிபாணர்சாதிப் பெண்
பாணிச்சீர்கைத்தாளம்
பாணிசம்கைந்நகம்
பாணிசரியைகயிறு
பாணித்தல்தாமதஞ்செய்தல்
பின்வாங்குதல்
பாவித்தல்
மதிப்பிடுதல்
நிறைவேற்றுதல்
கொடுத்தல்
பாணிதம்கருப்பஞ்சாறு
கற்கண்டு
பாணிதூங்குதல்தாளத்திற்கேற்றவாறு ஆடுதல்
பாணிநடைதாளத்திற்கு ஏற்ற குதிரைநடை
பாணிப்பதம்பாகு இருக்கவேண்டிய நிலை
தைலங்காய்ச்சி இறக்கும் பக்குவம்
பாணிப்பிடிப்புபூ முதலியவற்றின் சாறுள்ள நிலை
பாணிப்புபாவிப்பு
சூழ்ச்சி
தாமதம்
மதிப்பு
பாணிப்பூஉலர்ந்து எண்ணெய்க்கசிவு கண்ட இலுப்பைப் பூ
பாணிபாத்திரம்கமண்டலம்
பாணிமுகம்உடலைவிட்டு உயிர் நீங்கும் முறைகளுள் ஒன்று
பாணியாதல்வெல்லம் முதலியன கரைதல்
பாணியொத்துதல்தாளம்போடுதல்
பாணுபாட்டு
பாதக்கமலம்திருவடித்தாமரை
பாதக்காப்புசெருப்பு, அரணம்
திருவடியாகிய பாதுகாவல்
பாதக்குறடுகுமிழ்கொண்ட மிதியடி
பாதக்குறடு (சன்னியாசி போன்றோர் அணியும்) முதல் இரு கால்விரல்களின் இடைவெளியில் நுழைத்துக் கொள்வதற்கு ஏற்றவாறு கட்டையால் செய்த குமிழை உடைய காலணி
பாதகடகம்பாடகம் என்னும் மகளிர் காலணி
பாதகம்தீமை
பாதகம்பெரும்பாவம்
தடை
பாதகமலம்திருவடித்தாமரை
பாதகன்பெரும்பாவஞ் செய்தோன்
பாதகாணிக்கைகுருதட்சிணை
பாதகாப்புசெருப்பு, அரணம்
திருவடியாகிய பாதுகாவல்
பாதகிபெரும்பாவஞ் செய்தவள்
பாதகேசம்அடிமுதல் முடிவரை
ஒரு சிற்றிலக்கியவகை
பாதங்கம்பொடி
பாதச்சனிவாக்குத்தானத்துச் சனி
பாதசரம்பெண்கள் காலணிவகை
பாதசரம் கொலுசு
பாதசாரம்கோள்கள் நட்சத்திரங்களில் சஞ்சரிக்கும் சஞ்சாரம்
பாதசாரிகாலாள்
காலால் நடப்போன்
பாதசாரி (வாகனத்தைப் பயன்படுத்தாமல் சாலையில்) நடந்து செல்பவர்
பாதசாலகம்காலணிவகை
பாதசாலம்காலணிவகை
பாதசுத்திகால்கழுவுகை
பாதசேவைதொண்டுபுரிகை
பாததட்சிணைகுருதட்சிணை
பாத்தம்செய்தி
தரம்
மருதமரம்
பாததரிசனம்பெரியோரை வணங்குதல்
பாத்தருதல்பரவுதல்
உருகியோடுதல்
பாத்தல்பங்கிடுதல்
பாததாடனம்கால்உதை
பாத்திபகுதி
சிறுசெய்
பங்கு
வீடு
பாத்தி பாய்ச்சும் நீர் தேங்கியிருப்பதற்காகச் சிறு வரப்புகளால் பிரித்த அமைப்பு
பாத்திகட்டுதல்கீரைவிதை முதலியன தெளிக்க வரம்புகட்டுதல்
பாத்திகோலுதல்கீரைவிதை முதலியன தெளிக்க வரம்புகட்டுதல்
பாத்திபம்பூமி
புறாமுட்டிப்பூண்டு
பாத்தியத்தைஉரிமை
சொந்தம்
பாத்தியதைதொடர்பு : பொறுப்பு
பாத்தியதைஉரிமை
உறவு
பாத்தியதை/பாத்தியம் உரிமை
பாத்தியப்படுதல்உரிமைப்படுதல்
பாத்தியம்உரிமை
பிணை
பங்கு
தொடர்பு
காலலம்பக் கொடுக்கும் நீர்
பாத்தியன்சுற்றத்தான்
உரிமையாளன்
பிணையாளி
கடவுளின் அடியான்
பாத்திரபண்டம்பலவகைப் பாண்டங்கள்
பாத்திரபதம்புரட்டாசி மாதம்
பூரட்டாதி
உத்தரட்டாதி இரேவதி நாள்கள்
பாத்திரப்பிரவேசம்நடிப்போர் நாடகமேடையில் வருகை
பாத்திரம்கலம்
பாத்திரம்கொள்கலம்
பாண்டம்
இரப்போர் கலம்
உண்கலம்
தகுதியுள்ளவன்
நாடகத்தில் வேடம் பூண்டு நடிப்போர்
இலை
உடல்
எட்டுச்சேர் கொண்டது
கட்டளை
மந்திரி
வாய்க்கால்
வரகுபாத்தி
புரட்டாசிமாதம்
பாத்திரம்1(பொருள்களை வைத்தல், நீர் பிடித்துவைத்தல் போன்ற பல காரியங்களுக்குப் பயன்படும்) உலோகம், மண் முதலியவற்றால் ஆன கொள்கலன்
பாத்திரம்2(கதை, நாடகம் போன்றவற்றில்) படைப்பாளியால் உருவாக்கப்படுபவர்
பாத்திரவாளிதக்கோன்
பாத்திரவான்தக்கோன்
பாத்திரன்தக்கோன்
பாத்திரைஇரப்போர் கலம்
பாத்தில்வீடு
பாத்திலார்விலைமகளிர்
பாததீர்த்தம்பெரியோர் திருவடிகளைக் கழுவிய நீர்
பாத்துபார்த்து
பாத்துபகுக்கை
பங்கு
பாதி
இணை
நீக்கம்
சோறு
கஞ்சி
ஐம்புலவின்பம்
விளைவுக் குறைச்சலுக்காகச் செய்யப்படும் வரித் தள்ளுபடி
நான்கு என்னும் பொருள்கொண்ட குழூஉக்குறி
பாத்துதல்பகுத்தல்
பாத்துப்புலுநாற்பது என்னும் பொருள் கொண்ட குழுஉக்குறி
பாத்தூண்பகுத்துக் கொடுத்து உண்ணும் உணவு
பிச்சை
பாததூளிபெரியோரின் அடிப்பொடி
பாதபங்கயம்திருவடித்தாமரை
பாதப்படிஅடிவைக்கும் இடம்
பாதபம்மரம்
தோப்பு
மலை
பாதபரிசம்திருவடி படுகை
சீதாங்கபாடாணம்
பாதபற்புதிருவடித்தாமரை
பாதபீடிகைபுத்தரது திருவடி அடையாளம் கொண்ட மேடை
பாதபூசைபெரியோரின் திருவடிகளை மலர் முதலியன இட்டு வழிபடுதல்
பாதம்அடி
பாதம்கால்
பீடம் முதலியவற்றைத் தாங்கும் கால்
அடிச்சுவடு
காலடியின் அளவு
செய்யுளடி
மலை, மரம் முதலியவற்றின் அடியிடம்
காற்பங்கு
வட்டத்தின் காற்பகுதி
நட்சத்திர பாதம்
சமூகம்
நீர்
கடவுள் அருள்
இராகு
கிரகபாதம்
சைவசமய மார்க்கம்
குறைப்பேறு
யோகவகை
பாதம்1(தரையில் படும்) காலின் கீழ்ப்பகுதி
பாதம்2குறிப்பிட்ட நட்சத்திரத்தின் காலத்தில் நான்கில் ஒரு பகுதி
பாதமயக்குஅடிமயக்கு
வேறு புலவர் பாடிய மூன்றடிகளோடு தாம் ஓரடியைப் பாடி முடிக்கும் மிறைக்கவிவகை
பாதமுத்திபரகதி
திருவடிதீட்சை
பாதமுத்திரைஆசாரியனது திருவடிச் சுவடு
பாதமூலம்குதிகால்
முத்தித் திருவடி
பாதயாத்திரை (வேண்டுதலை முன்னிட்டுக் கோயில்களுக்கு அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்துடன் ஓர் இடத்திற்கு) நடந்தே மேற்கொள்ளும் பயணம்
பாதரசம்இதள்
இரசம்
பாதரசம் வெள்ளி நிறத்தில் பளபளப்புடன் திரவ நிலையில் இருக்கும் உலோகம்
பாதரட்சைசெருப்பு, அரணம்
பாதரதம்இதள்
இரசம்
பாதரோகணம்அரசமரம்
பாதலத்தம்பிநிலக்காளான்
பாதலத்தாம்பிநிலக்காளான்
பாதலம்பாதாள உலகம், மூவுலகத்துள் கீழுலகம்
நரகம்
சூரியன் நிற்கும் இராசிக்கு நான்காம் இராசி
மறைவிடம்
பாதவக்காணிகோயில் வேலைக்காரர்களுக்குரிய படித்தர நிலம்
பாதவந்தனிகம்தம்மை வணங்கும்போது மணப்பெண்ணுக்குப் பெரியோர்கள் கொடுக்கும் சீர்ப்பொருள்
பாதவம்மரம்
தோப்பு
மலை
பாதன்சூரியன்
தீ
பாதனம்வணக்கம்
கீழ்முகமாகச் செய்கை
பாதாக்கிரம்காற்பெருவிரல் நுனி
பாதாங்குட்டம்காற்பெருவிரல்
பாதாதிகாலாட்படை
பாதாதிகேசம்அடிமுதல் முடிவரை
ஒரு சிற்றிலக்கியவகை
பாதாம் அல்வா பாதாம் பருப்பால் செய்யும் அல்வா
பாதாம் பருப்பு வாதுமை மரத்தின் கொட்டையை உடைத்து எடுக்கப்படும் பருப்பு
பாதாம்கீர் காய்ச்சிய பாலில் பாதாம் பருப்பு, சர்க்கரை முதலியவற்றைப் போட்டுக் குளிரவைத்துத் தரும் பானம்
பாதாரவிந்தம்திருவடித்தாமரை
பாதாளக்கரண்டிகிணற்றில் விழுந்த பொருளை எடுக்கும் கருவி
பாதாளக்கரண்டி (கிணற்றில் விழுந்துவிட்ட வாளி போன்ற பொருளை எடுக்கப் பயன்படுத்தும்) கொக்கிகள் நிறைந்த சாதனம்
பாதாளக்கொலுசுகிணற்றில் விழுந்த பொருளை எடுக்கும் கருவி
பாதாளகங்கைபூமியின்கீழ் ஓடும் நீரோட்டம்
பாதாளத்தார்கீழ் உலகத்தார்
பாதாளம்கீழ் உலகம்
நரகம்
சூரியனுக்கு நான்காமிடம்
மறைவிடம்
பிலம்
பாதாளம் (புராணத்தில்) பூமிக்கு அடியில் இருக்கும் உலகம்
பாதாளமூலிநெருஞ்சில்
ஆடுதின்னாப்பாளை
ஒரு கறையான்வகை
சீந்திற்கொடி
கொடிவகை
பாதாளலோகம்கீழுலகம்
கீழேழுலகினுள் ஒன்று
பாதாளவஞ்சனம்பூமிக்குள் உள்ள பொருளைத் தெளியக் காண உதவுவது
பாதாளவாகினிபூமியின்கீழ் ஓடும் நீரோட்டம்
பாதாளிமிகச் சிக்கலானது
தொல்லை கொடுப்பவள்
பாதிஇரண்டு சமபாகமாகப் பகுக்கப்பட்ட பொருட்பகுதி
நடு
பகுக்கை
பாதி2(இரண்டாகப் பிரிக்கையில்) ஒரு பங்கு
பாதிடுதல்பங்கிடுதல்
பாதுகாத்தல்
நெருக்குதல்
பாதித்தல்வருத்துதல்
தடைசெய்தல்
இரண்டு சமபாகங்களாகப் பிரித்தல்
பாதிப்புஇழப்பு
"புகை பிடிப்பதால் உடலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும்"
பாதிப்பு இயல்பான தன்மைக்கு ஏற்படும் கேடு அல்லது சேதம்
பாதிப்பேச்சுஅரைகுறைப் பேச்சு
பேச்சுக்கு மத்தியில்
பாதிமதிபிறைச்சந்திரன்
பாதிமம்நாலில் ஒன்று
பாதிரம்சந்தனம்
மலையாத்திமரம்
பாதிராத்திரிநள்ளிரவு
பாதிரிசிவப்புப் பூமரவகை
வெள்ளைப்பூவுடைய மரவகை
மூங்கில்
பாதிரிமரம்
பொன்னிறமுள்ள பூவுடைய மரவகை
கிறித்தவ குருமார்
பாதிரி1மணம் மிக்க பெரிய மஞ்சள் நிறப் பூக்கள் பூப்பதும் உயரமாக வளரக் கூடியதுமான பெரிய மரம்
பாதிரியம்செவிடு
பாதிரியார் கிறித்தவத் தேவாலயத்தில் வழிபாடு நடத்திவைப்பவர்
பாதிவாரம்நிலக்கிழாரும் குடியானவனும் விளைச்சலைப் பாதிப்பாதியாகப் பிரித்துக் கொள்ளும் முறை
பாதீடுபங்கிடுதல்
அரசன் தான் வென்று கொண்ட ஆநிரையை வீரர்களுக்குப் பங்கிட்டுக் கொடுத்தலாகிய வெட்சித்துறை
பாதுகாக்கை
செறிக்கை
பாதுபங்கு
கதிரவன்
காவல்
பாதுகம்செருப்பு
சிறுசெருப்படைப்பூடு
பாதுகா (தீங்கு, அழிவு, சேதம் முதலியவை நேராமல்) காப்பாற்றுதல்
பாதுகாத்தல்காப்பாற்றுதல்
வாராமல் தடுத்தல்
ஓம்புதல்
பாதுகாப்பாளர் பதினெட்டு வயது நிரம்பாத ஒருவரின் உரிமைகளை அவர் சார்பாகக் கவனித்துக்கொள்ளும் பொறுப்புக்கு நியமிக்கப்பட்டவர்/பெற்றோருக்குப் பதிலாக மாணவர் போன்றோரைக் கவனித்துக்கொள்ளும் பொறுப்பு ஏற்பவர்
பாதுகாப்புகாப்பு
பாதுகாப்புஆதரித்தல்
காப்பாற்றுதல்
பாதுகாப்பு தீங்கு, அழிவு, சேதம் போன்றவை நேராமல் தடுக்கும் காவல் அல்லது கண்காணிப்பு
பாதுகாப்புப் பெட்டகம் (வங்கி போன்றவற்றில்) விலை உயர்ந்த பொருள்களை வைத்துக்கொள்ள ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கும் பாதுகாப்பான முறையில் உள்ள பெட்டி போன்ற அமைப்பு
பாதுகாவல்ஆதரித்தல்
காப்பாற்றுதல்
பாதுகைசெருப்பு
சிறுசெருப்படைப்பூடு
பாதுகை (புராணத்தில்) பாதக்குறடு
பாதுகைக்கொட்டைமிதியடியின் குமிழ்
பாதுஷாஓர் இனிப்புப் பண்டம்: முகலாய மன்னர்
பாதுஷா1முகலாய அரசர்
பாதுஷா2பால் ஊற்றிப் பிசைந்த மைதா மாவு உருண்டையை எண்ணெய்யில் பொரித்துச் சர்க்கரைப் பாகில் முக்கி எடுத்துத் தயாரிக்கும் ஓர் இனிப்புப் பண்டம்
பாதேயம்கட்டுச்சோறு
பாதைவழி
ஒற்றையடி வழி
முறை
மிதவை
துன்பம்
பாதோதகம்பெரியோரின் திருவடிகளைக் கழுவிய நீர்
பாந்தம்உறவுமுறை
சாதிக்கட்டு
இணக்கம்
ஒழுங்கு
பகரவிறுதி
பாந்தல்பதுங்கல்
துன்பம்
பாந்தவம்உறவுமுறை
பாந்தவியம்உறவுமுறை
பாந்தள்பாம்பு
மலைப்பாம்பு
பாந்தன்வழிச்செல்வோன்
பாந்துபொந்து
சுவர்க்கற்களின் இடையிலுள்ள சந்து
மேற்கட்டடத்தில் கட்டைகளுக்கு மத்தியிலுள்ள இடம்
எருதுகள்
வளைவுக்கும் சுவருக்குமிடையிலுள்ள பாகம்
பாந்துக்கிணறுபக்கங்களில் பொந்துவிழுந்த கிணறு
பாந்துதல்பதுங்குதல்
பிறாண்டுதல்
பாந்தைபொந்து
பாபக்கிரகம்இராகு, சனி, செவ்வாய் என்னும் தீக்கோள்கள்
பாபசங்கீர்த்தனம்பாவம் நீங்க அவற்றைக் குருவிடம் தெரிவித்தல்
பாபதத்தம்தீவினைகளிற் செலவழிக்கப்படும் பொருள்
கள்வர் முதலியோரால் கவரப்படும் பொருள்
பாபத்திவேட்டை
பாப்படுத்தல்பரப்பி விரித்தல்
பாப்பம்சோறு
பாப்பாபாவை
சிறுகுழந்தை
கண்ணின் கருவிழி
பாப்பாச்சிபாவை
ஒரு மிதியடிவகை
பாப்பாத்திபார்ப்பனக்குலப் பெண்
பாப்பான்பிராமணன்
பிரமன்
யமன்
பாப்புபிராமணன்
பிரமன்
யமன்
பாப்புப்பகைபாம்பின் பகையான கருடன்
பாப்புரிபாம்புத்தோல்
அகழி
மதிலுறுப்பு
அகழில் இறங்க உதவும் படிக்கட்டு
பாப்புவார்See பாபுவார். (R. F.)
பாபம்தீவினைப் பயன்
தீச்செயல்
நரகம்
இரக்கக்குறிப்பு
உளதாந்தன்மை
முறைமை
தியானம்
எண்ணம்
அபிநயம்
விளையாட்டு
நிலைதடுமாற்றம்
ஆத்துமாவிடம் உண்டாகும் பரிணாம விசேடம்
இயக்கம்
பாபமூர்த்திவேடன்
பாபி(வி) மதி
பாவனைசெய்
பாபுமேன்மைப்பொருளில் வரும் ஒரு பட்டப்பெயர்
தலைவன்
கதவு
பகுதி
கணக்கின் தலைப்பு
பாமகள்கலைமகள்
பாமடந்தைகலைமகள்
பாம்படம் (கிராமத்துப் பெண்கள் அணியும்) கனமான ஒரு வகைக் காதணி
பாம்பணைஆதிசேடனாகிய படுக்கை
பாம்பாட்டிபாம்பைப் பிடித்துப் பழக்கி ஆட்டுபவன்
பாம்பாட்டிச்சித்தர்
வரிக்கூத்துவகை
பாம்பாட்டி பாம்பைப் பிடித்துப் பழக்கி மகுடி ஊதி ஆட வைப்பவன்
பாம்பாடிகாளிங்கன் என்னும் பாம்பின்மீது ஆடிய கண்ணன்
பாம்புஊரும் உயிர்வகை
இராகு அல்லது கேது
நாணலையும் வைக்கோலையும் பரப்பி மண்ணைக் கொட்டிச் சுருட்டப்பட்ட திரணை
ஆயிலியநாள்
நீர்க்கரை
தாளக்கருவிவகை
பாம்பு (விஷம் உடையது, விஷம் இல்லாதது என இரு வகைகளிலும் காணப்படும்) நீண்ட உடலையும் வழவழப்பான தோலையும் உடைய, கால் இல்லாத உயிரினம்
பாம்பு விரல்நடுவிரல்
பாம்புக்கண்ணிபீநாறிச்சங்குச்செடி
பாம்புக்குத்தச்சன்பாம்புக்கு மனைகட்டும் தச்சனாகிய கறையான்
பாம்புகண்டசித்தன்கறையானை உண்ணப்புற்றில் வாய்வைத்து உறிஞ்சும்போது பாம்பைக் காணும் சித்தனாகிய கரடி
பாம்புச்செவிகூர்மையான செவியுணர்வு
பாம்புண்பறவைபாம்பை உண்ணும் கருடன்
பாம்புணிக்கருங்கல்ஒரு கல்வகை
பாம்புத்தச்சன்பாம்புக்கு மனைகட்டும் தச்சனாகிய கறையான்
பாம்புத்திசைமேற்கு
பாம்புப்புற்றுபாம்பின் வளை
பாம்புரிபாம்புத்தோல்
அகழி
மதிலுறுப்பு
அகழில் இறங்க உதவும் படிக்கட்டு
பாம்புவயிறுநீண்டு ஒட்டிய வயிறு
பாம்புவிரல்நடுவிரல்
பாம்புவிரல் (கையில்) நடுவிரல்
பாமம்பரப்பு
சிரங்கு
புண்
கோபம்
ஒளி
பாமரத்தனம் போதிய அனுபவமும் கல்வியறிவும் பெறாததால் எதையும் எளிதாக ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மை
பாமரம்மூடத்தனம்
மூடன்
பாமரமக்கள் ஒன்றைப்பற்றி விளக்கமாக அறிந்து கொள்ளக் கூடிய அளவுக்குப் போதிய கல்வியோ பயிற்சியோ இல்லாத மக்கள்
பாமரன்அறிவிலான்
இழிந்தோன்
அரசற்குத் துணைவன்
பாமன்சூரியன்
மைத்துனன்
பாமாரிகந்தகம்
பாமாலைபாக்களால் தொடுக்கப்பெற்ற மாலை
பாமினிபெண்
பாமைசிரங்கு
சத்தியபாமை
பாய்கோரை முதலியவற்றால் முடைந்த விரிப்புவகை
கப்பற்பாய்
வேலைக்காரன்
பரவுதல்
பரப்பு
பாய்(வி) தாவு
தாண்டு
குதி
பரவு
பாய்2(படுப்பதற்கும் உட்கார்வதற்கும் அல்லது பொருள்களைக் கட்டுதல் போன்ற செயல்களுக்கும் பயன்படும்) கோரை, ஓலை முதலியவற்றால் பின்னப்பட்ட பொருள்
பாயக்கட்டுஊரதிகாரி
பாய்க்கிடைநோயால் படுத்தபடுக்கையாய் இருக்கும் நிலை
பாய்கலைப்பாவைபாயும் கலைமானை ஊர்தியாக உடைய கொற்றவை
பாய்கானாகக்குசு
பாய்ச்சல்தாவுகை
குதிப்பு
எழுச்சி
நீரோட்டம்
சொரிகை
பெருகுகை
முட்டுகை
பாசனம்
கீழ்ப்படியாமை
குத்துகை
செருகுகை
வெடுவெடுப்பு
பாய்ச்சல் (விலங்குகளின்) மேல் நோக்கிய தாவல்
பாய்ச்சல்காட்டுதல்எதிர்த்துப் பாயச்செய்தல்
ஏய்த்தல்
பாய்ச்சல்மாடுபாயுங் காளை
காளைகளை நீண்ட கயிற்றால் கட்டி வெருட்டி வீழ்த்தும் கள்ளர் கொண்டாட்டவகை
பாய்ச்சல்விடுதல்தாவிச்செல்லுதல்
வேகமாய் வெருட்டுதல்
பாய்ச்சிகவறு
மீன்வலை
பாய்ச்சிகைகவறு
பாய்ச்சுபாய்கை
உருட்டுகை
கவறு
குத்துகை
வரிச்சல்
பாய்ச்சு (பயிர், செடி போன்றவற்றிற்கு) நீர் செல்லும்படி செய்தல்
பாய்ச்சுத்தேள்பொய்த்தேளிட்டுப் பிறரைக் கலங்கப்பண்ணுதல்போல உண்டாக்கும் திகில்
பாய்ச்சுதல்நீரை வெளிச்செலுத்துதல்
தள்ளுதல்
குத்துதல்
உட்செலுத்துதல்
பாய்ச்சைதத்துப்பூச்சி
சிள்வண்டு
பாயசம்பால், அரிசி, சருக்கரை அல்லது வெல்லம் முதலியவற்றோடு சேர்த்துச் செய்யும் இன்னமுது
பாற்சோற்றிச்செடி
பாயசம் அரிசி, ஜவ்வரிசி போன்றவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றைப் பாலில் போட்டு வெல்லம், முந்திரிப் பருப்பு முதலியவை கலந்து வேகவைத்துத் தயாரிக்கப்படும் திரவ வடிவ இனிப்பு உணவு
பாய்த்துபாய்ச்சல்
எழுச்சி
பாய்த்துதல்நீரை வெளிச்செலுத்துதல்
தள்ளுதல்
குத்துதல்
உட்செலுத்துதல்
பாய்தல்தாவுதல்
நீர் முதலியன வேகமாய்ச் செல்லுதல்
மேல்நின்று குதித்தல்
நீருள் மூழ்குதல்
எதிர்செல்லுதல்
பரவுதல்
வரைந்துபடிதல்
விரைந்தோடுதல்
தாக்குதல்
விரைவுபடுதல்
அகங்கரித்தல்
மடிப்பு விரிதல்
கூத்தாடுதல்
ஓடிப்போதல்
தாக்கிப்பேசுதல்
குத்துதல்
வெட்டுதல்
முட்டுதல்
பாயதானம்பாலன்னம்
பாயம்புணர்ச்சி விருப்பம்
நீர்
மனத்திற்கு விருப்பமானது
பாய்மரக்கப்பல் காற்றின் விசையால் செல்லுவதற்கேற்ற வகையில் பாய்கள் கட்டப்பட்ட (பழங்கால) கப்பல்
பாய்மரக்கூம்புபாய்மரத்தின் உச்சி
பாய்மரம்கப்பல் முதலியவற்றின் பாய்தூக்கும் நடுமரம்
பாய்மரம் (காற்றின் விசையால் செலுத்தப்படும் கப்பலில் அல்லது படகில்) விரிக்கவும் சுருட்டி இறக்கவும் கூடிய வகையில் பாய் கட்டப்பட்டிருக்கும் இரும்பு அல்லது மரத்தாலான கம்பம்
பாய்மாகுதிரை
புலி
பாய்மாலிவெள்ள அழிவு
பாயமுகம்வடவைத்தீ
பாயல்மக்கட் படுக்கை
உறக்கம்
பாதி
பாயலுணர்த்துதல்துயில் எழுப்பல்
பாய்வலித்தல்கப்பற்பாயேற்றுதல்
கப்பற்பாய் காற்றுட்கொண்டு விரியச்செய்தல்
பாய்விரிபசலைக்கீரை
பாய்விரித்தல்கப்பற்பாய் காற்றுட்கொண்டு விரியச்செய்தல்
பயணப்படுதல்
பாயிரம்முகவுரை
பொருளடக்கம்
வரலாறு
புறம்பானது
பாயிரம் (பண்டைய நூலில் நூலாசிரியரின் தகுதி, நூலின் சிறப்பு போன்றவற்றைக் கூறும் வகையில் அமைந்திருக்கும்) செய்யுள் வடிவ முன்னுரை
பாயிறக்குதல்கப்பற்பாயை மடக்குதல்
பாயுமலவாய்
பாயுடுக்கையர்பாயை உடுத்துக்கொள்ளும் சமணத்துறவியர்
பாயுருமலவாய்
பார்உலகம்
பார்பரப்பு
தேரின் பரப்பு
வண்டியின் நெடுஞ்சட்டம்
பூமி
நிலம் என்னும் பூதம்
நாடு
வன்னிலம்
பாறை
தடை
உரோகிணிநாள்
பருமை
வரம்பு
முத்து விளையும் திட்டு
மறையோன்
புத்தன்
பாத்தி பலகொண்ட பகுதி
அடுக்கு
தடவை
பார்3உலகம்
பார்க்கஉறழ்ச்சிப் பொருளில் வரும் சொல். அவைகளிலும் பார்க்கப் பிரீதியிகும்படி (கோயிற்பு. திருவிழா. 22
உரை)
பார்க்கஉறழ்ச்சிப் பொருளில் வரும் சொல்
பார்க்க1பார்த்து
பார்க்க2/பார்க்கிலும்காட்டிலும்
பார்க்கட்டுதல்புன்செய்க்கு வரம்பிடுதல்
பார்க்கவன்பிருகுவின் வழித்தோன்றலான சுக்கிரன்
பரசுராமன்
பார்க்கவிதிருமகள்
மலைமகள்
காண்க : வெள்ளறுகு
பார்க்கிலும்பார்க்க. (Colloq.)
பாரகம்பூமி
திரைச்சீலை
தோணி
பாரகன்சுமப்பவன்
தாங்குபவன்
கல்விமிகக் கற்றவன்
பாரகாவியம்பெருங்காப்பியம்
பாரங்கதன்கல்விக்கடலில் கரைகண்டவன்
பாரங்கம்இலவங்கப்பட்டை
பாரங்குசிறுதேக்கு
காட்டிலவு
நரிவாழை
பார்ச்சட்டம்வண்டியின் அடிப்பாகத்துள்ள நெடுஞ்சட்டம்
பாரச்சுமைகனத்த சுமை
பாரசிகைபருந்து
பார்சுவகிரகணம்குறைக்கிரகணம்
பார்சுவம்விலாப்பக்கம்
பக்கம்
உதவி
வட்டம்
பாரணம்உண்ணுகை
பட்டினியிருந்து உண்ணல்
மனநிறைவு
மேகம்
பாரணைஉண்ணுகை
பட்டினியிருந்து உண்ணல்
மனநிறைவு
மேகம்
பாரதகண்டம்இந்திய நாடு
பார்த்த (ஒரு திசையை) நோக்கிய
பார்த்தல்ஆராய்தல்
நோக்குதல்
அறிதல்
எதிர்பார்த்தல்
விரும்புதல்
தேடுதல்
வணங்குதல்
மதித்தல்
கவனித்தல்
மேற்பார்த்தல்
பார்வையிடுதல்
மருந்து முதலியன கொடுத்தல்
மந்திரித்தல்
கருதுதல்
கடைக்கணித்தல்
பாரத்தனம்பெருமிதம்
பார்த்திபஅறுபதாண்டுக் கணக்கில் பத்தொன்பதாம் ஆண்டு
பார்த்திபன்அரசன்
பார்த்திவம்பூமி தொடர்பானது
நிலங்களில் இருந்து பெறும் ஊதியம்
பார்த்திவன்அரசன்
பார்த்து1கவனமாக
பார்த்து2(தடையாக ஒன்று அமைவதைக் குறிப்பிடும்போது) வேண்டுமென்றே தேர்ந்தெடுத்ததுபோல்
பார்த்துக்கொள் பொறுப்போடு கவனித்துக்கொள்ளுதல்
பாரத்துவாசம்வலியன்குருவி, கரிக்குருவி
காண்க : காடை
கற்பநூலுள் ஒன்று
எலும்பு
பாரத்தொந்தரைதொந்தரவுமிக்க பெருஞ்செயல்
பாரதந்திரியம்பிறன்வயமாதல்
பாரதப்போர்பாண்டவ கௌரவர் போர்
பெருஞ்சச்சரவு
பாரதம்இந்திய நாடு
பாரதப்போர்
மகாபாரதம்
மிக விரிவுடைய செய்தி
பாதரசம்
பாரதம் இந்திய நாட்டிற்கு வழங்கும் மற்றொரு பெயர்
பாரதர்பாண்டவர் கௌரவர் உள்ளிட்ட பரதவமிசத்தவர்
பாரத நாட்டினர்
பாரதவருடம்இந்திய நாடு
பாரதாரிகம்பிறன்மனை விழைகை
பாரதாரிகன்பிறன்மனைவியை விரும்புபவன்
பாரதாரியம்பிறன்மனை விழைகை
பாரதிகலைமகள்
பைரவி
பண்டிதன்
சொல்
மரக்கலம்
பாரதிக்கைஇணைக்கைவகை
பாரதியரங்கம்சுடுகாடு
பாரதிவிருத்திகூத்தன் தலைவனாகவும் நடன் நடிகை பொருளாகவும் வரும் நாடகவகை
பாரதூரம்மிகத் தொலைவு
முதன்மையானது
ஆழ்ந்த முன்யோசனை
பாரபட்சம்ஒருவர் பக்கம் சார்தல்
பாரபட்சம்ஒரு தலைச்சார்பு
பாரபட்சம் நடுநிலையில் இல்லாமல் (ஒருவரின் அல்லது ஓர் அமைப்பின் பக்கம்) சார்ந்து செயல்படும் நிலை
பார்படைதானிய அரியைக் களத்திற் பங்கிட்டுக் கொள்ளுகை
பாரபத்தியக்காரன்மேல்விசாரணை செய்யும் அதிகாரி
வரி வசூலிக்கும் அதிகாரி முதலியோர்
அலுவலகன்
பொறுப்பான வேலையுள்ளவன்
பாரபத்தியம்மேல்விசாரணை
நீதிபதியின் அதிகாரம்
பொறுப்புமிக்க வேலை
கொடுக்கல் வாங்கல்
பாரப்படுதல்பொறுப்புமிகுதல்
சுமைமிகுதல்
நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வைக்கப்படுதல்
பார்ப்பதிபருவதராசன் மகளான உமை
திரௌபதி
இடைச்சி
காவிமண்
ஆனைநெருஞ்சி
பாரப்பழிபெருங்குற்றம்
பார்ப்பனத்திபார்ப்பனக்குலப் பெண்
பார்ப்பனன்பிராமணன்
பிரமன்
யமன்
பார்ப்பனிபார்ப்பனக்குலப் பெண்
பார்ப்பான்பிராமணன்
பிரமன்
யமன்
பார்ப்பிபார்ப்பனக்குலப் பெண்
பார்ப்புதவழ்சாதிப் பிள்ளை
விலங்கின் குட்டி
பறவைக்குஞ்சு
பார்ப்பனச்சாதி
பார்ப்புத்தேள்நிலமகள்
பாரப்புரளிபெரும்பொய்
பெருங்குறும்பு
பாரம்சுமை
பாரம்பூமி
பருத்திச்செடி
பொறுக்கை
கனம்
சுமை
ஒரு நிறைவகை
பொறுப்பு
பெருங்குடும்பம்
கொடுமை
சுரத்தால் வரும் தலைக்கனம்
பெருமை
கடமை
ஒப்புவிக்கை
குதிரைக்கலணை
கவசம்
தோணி
காவுதடி
கரை
முடிவு
விளையாட்டுவகை
பாதரசம்
பாரம் கனம்
பார்மகள்நிலமகள்
பாரம்பரம்மரபுவழி, பரம்பரை
முறைமை
பாரம்பரியநியாயம்மரபுவழியாக வரும் வழக்கம்
பாரம்பரியம்தொன்மை மரபு
வழிவழியாக
தலைமுறை
பழம்பெருமை
பாரம்பரியம் தொன்மை மரபு
பாரம்பரியரோகம்மரபுவழியாய் வரும் நோய்
பாரம்பரைமரபுவழி, பரம்பரை
முறைமை
பாரமார்த்திகம்முடிவில் உண்மையானது
உண்மை அறிவிற்குரியது
கபடமற்ற தன்மை
ஈடுபாடு
பார்மிசைநடந்தோன்புத்தன்
பார்மிசையோன்புத்தன்
பாரமிதம்மேலானது
பாரமேட்டிஒருவகைச் சந்நியாசி. சந்நியசியரிற் பாரமேட்டி யோகியென விருவருளர் (கூர்மபு. வரு.40.)
பாரமேட்டிஒருவகைத் துறவி
பாரவதம்புறா
பார்வதம்ஒரு கொடிவகை
பார்வதிபருவதராசன் மகளான உமை
திரௌபதி
இடைச்சி
காவிமண்
ஆனைநெருஞ்சி
பார்வதி (இந்து மதத்தில்) சிவனின் துணைவியாகிய தெய்வம்
பார்வதேயம்மலையிற் பிறப்பன
பாரவம்வில்லின் நாண்
பார்வல்பார்க்கை
காவல்
பறவைக்குஞ்சு
மான் முதலியவற்றின் கன்று
காண்க : பார்வைவிலங்கு
பார்வைகாட்சி
கண்
தோற்றம்
நேர்த்தி
மதிப்பு
நோக்கி மந்திரிக்கை
சூனியம்
கண்ணோட்டம்
சோதனை
மேல்விசாரிப்பு
கவனம்
காண்க : பார்வைவிலங்கு
பார்வை பார்க்கும் செயல்
பார்வைக்காரன்மந்திரித்து நோய் தீர்ப்போன்
மதிப்பிடுவோன்
மேலதிகாரி
அஞ்சனமிட்டுப் புதையல் காண்போன்
பார்வைக்குறைவுகட்புலன் மங்குகை
பேணுதலில் உண்டாகும் குறை
பார்வைத்தாழ்ச்சிஅசட்டை
பேணுதலில் உண்டாகும் குறை
பார்வைபார்த்தல்நோய் தீர்க்க மந்திரமுச்சரித்தல்
மதித்தல்
ஆராய்தல்
ஏவல்வைத்தல்
பார்வைமான்விலங்குகளைப் பிடிப்பதற்காகப் பழக்கப்பட்ட விலங்கு
பார்வையாளர் (திரைப்படம், கலை நிகழ்ச்சி, விளையாட்டு போன்றவற்றை) காண வருபவர்
பார்வையிடு (அணிவகுப்பு, கலை நிகழ்ச்சி போன்றவற்றை ஓர் இடத்திலிருந்து) காணுதல்
பார்வையிடுதல்நோய் தீர்க்க மந்திரமுச்சரித்தல்
மதித்தல்
ஆராய்தல்
ஏவல்வைத்தல்
பார்வைவிலங்குவிலங்குகளைப் பிடிப்பதற்காகப் பழக்கப்பட்ட விலங்கு
பாராகட்டுரையில் வரும் பத்தி : காவல் காத்தல்
பாரா1(ஓர் இடத்தை) சுற்றிவந்து செய்யும் காவல்
பாரா2(உரைநடையில்) பத்தி
பாராசாரிபெருங்குதிரை
பாராட்டுபுகழ்ச்சி
அன்புசெய்தல்
விரித்துரைக்கை
பகட்டுச்செயல்
கொண்டாடுதல்
பாராட்டு1உயர்வாகக் கூறுதல்
பாராட்டு2உயர்வுபடுத்திக் கூறும் கூற்று
பாராட்டுக்காரன்பகட்டன்
புனைந்து கூறுவோன்
பாராட்டுதல்புகழ்தல்
அன்புகாட்டுதல்
பெருமிதம் உரைத்தல்
கொண்டாடுதல்
பலகாலம் சொல்லுதல்
விரித்துரைத்தல்
மனத்தில் வைத்தல்
பாராட்டுந்தாய்ஈன்ற தாய்
பாராட்டுப்பேசுதல்புகழ்தல்
பாராட்டுபவர்மெச்சுபவர்
பாராத்தியம்துன்பம்
பாராமுகம்பார்த்ததாகக் காட்டிக் கொள்ளாத தன்மை
பாராமுகம் (ஒருவரை) பார்த்ததாகக் காட்டிக்கொள்ளாத போக்கு
பாராயணம்see ஓதல்
பாராயணம்சமயநூலை முறைப்படி ஓதுதல்
பாராயணம் (வேதம் முதலிய சமய நூல்களை) முறைப்படி ஓதுதல் அல்லது படித்தல்
பாராயணன்முறையாக ஓதுவோன்
ஒன்றனைக் குறிக்கொள்வோன்
பார்ப்பான்
பாராயணிகலைமகள்
முறையாக ஓதுபவர்
பாரார்உலகத்தார்
பாரார்பகைவர்
நிலவுலகத்தார்
பாராவதம்புறா
கரும்புறா
குரங்கு
மலை
கருங்காலிமரம்
பாராவலையம்வளைதடி
பாராவளையம்வளைதடி
பாராவாரம்கடல்
கடற்கரை
பாராளுமன்றம்நாடாளுமன்றம்
பாரிபூமி
நல்லாடை
கட்டில்
கடைவள்ளல்கள் எழுவருள் ஒருவன்
பூந்தாது
கட்பாத்திரம்
யானைகட்டுங் கயிறு
சிறங்கை நீர்
கடல்
மனைவி
சிங்கம்
கள்
பருத்தது
முதன்மையானது
கனவான்
கொட்டுமுழக்குடன் புரியும் இராக்காவல்
இராக்காவலாளர் பாடல்
பாரி (உடம்பு) பருத்தல்
பாரிகன்தோட்சுமைக்காரன்
பாரிகாரியம்தலையாய வேலை
பாரிசச்சூலைபக்கவாதம்
பாரிசஞ்செய்தல்பொறுப்பாக்குதல்
பாரிசம்பக்கம்
உடலின் ஒரு பக்கம்
வசம்
திசை
பாரிசவாதம்ஒருதலைப்பக்கமாகப் பேசுதல்
கைகால்களை அசைவற்றதாகச் செய்யும் நோய்
பாரிசவாயுஒருதலைப்பக்கமாகப் பேசுதல்
கைகால்களை அசைவற்றதாகச் செய்யும் நோய்
பாரிசாதம்ஐவகைத் தருக்களுள் ஒன்று
காண்க : முள்முருங்கை
பவழமல்லிகை
பாரிடம்பூமி
பூதம்
பாரித்தல்பரவுதல்
பருத்தல்
மிகுதியாதல்
தோன்றுதல்
ஆயத்தப்படுதல்
வளர்த்தல்
தோன்றச்செய்தல்
அமைத்துக்கொடுத்தல்
உண்டாக்குதல்
நிறைத்தல்
அணிதல்
அருச்சித்தல்
வளைத்தல்
உறுதிகொளல்
விரும்புதல்
காட்டுதல்
பரப்புதல்
பரக்கக்கூறுதல்
சுமையாதல்
நோயினால் கனமாதல்
இன்றியமையாததாதல்
சுமத்துதல்
காத்தல்
ஒத்தல்
பாரித்தவன்பருத்தவன்
பாரிபத்திரம்வேப்பமரம்
கசப்பு
வெறுப்பு
பாரிப்புபருமன்
பரப்பு
விருப்பம்
வீரச்செயல்
கனம்
அதிகரிப்பு
பாரிபோதல்நடுயாமத்தில் சுற்றுக்காவல் செய்தல்
ஓடிவிடுதல்
பாரிய பெரும்
பாரியம்கடுக்காய்
முருக்கு
வேம்பு
பாரியாள்பெருத்தவன்
மனைவி
பாரியானதுபருத்த தேகம்
பாரியைமனைவி
பாரிவேட்டைவேட்டை
கோயில் திருவிழாவகை
பாரிஜாதம் தேவலோகத்தில் இருப்பதாகவும் விரும்பியதையெல்லாம் தரக் கூடியதாகவும் கூறப்படும் பூவைத் தரும் மரம்
பாருமருந்து
பாருசியம்அகில்மரம்
பாரைகடப்பாரை
புற்செதுக்குங் கருவி
எறிபடைவகை
செடிவகை
ஒரு மீன்வகை
பாரோலைபழம் வைக்கப்படும் பனையோலை
பால்குழவி, குட்டி முதலியவற்றை ஊட்டத் தாய் முலையினின்று சுரக்கும் வெண்மையான நீர்மப்பொருள்
பிணத்தை அடக்கம் பண்ணின மறுநாள் அவ்விடத்திற் பாலும் நவதானியமும் சேர்த்துத் தெளிக்கும் சடங்கு
மரம் முதலியவற்றிலிருந்து வடியும் நீர்மப்பொருள்
வெண்மை
சாறு
பகுதி
அம்மை முதலியவற்றிலிருந்து கசியும் சீழ்
பிரித்துக்கொடுக்கை
பாதி
பக்கம்
வரிசை
குலம்
திக்கு
குடம்
குணம்
உரிமை
இயல்பு
ஊழ்
தகுதி
ஐம்பாற்பிரிவு
ஒருமை பன்மை என்ற இருவகைப் பாகுபாடு
அகத்திணை புறத்திணை என்ற பாகுபாடு
இடையர் குறும்பர்களின் வகை
பால் கோவாஓர் இனிப்புப் பண்டம்
பால் மாறுசோம்பல் படு
பால்1(பெண்ணின் மார்பிலிருந்து குழந்தைக்காக அல்லது விலங்கின் மடியிலிருந்து குட்டிக்காகச் சுரக்கும்) உணவுப் பொருளாகும் வெள்ளை நிறத் திரவம்
பால்2(மனிதரில்) ஆண், பெண் என்ற பகுப்பு
பாலக்கிரகாரிட்டம்கோள்களின் தீய பார்வையால் குழந்தைகட்கு உண்டாகும் பீடை
குழந்தைகளுக்கு உண்டாகும் வயிற்றுப்போக்கு
பால்கட்டுதல்நென்மணி முதலியவற்றில் பால் பற்றுதல்
அம்மைகுத்துதல்
பாலகம்(வி) எள்என் ஏவல், நிந்தி, இகழ்
பால்கறத்தல்பசு முதலியவற்றின் மடியிலிருந்து பாலைக் கறந்தெடுத்தல்
பாலகன்குழந்தை
பாலகன்காணக : பாலன்
பாலகன் இளம் சிறுவன்
பால்காய்ச்சு புதிதாக ஒரு வீட்டில் குடியேறுவதன் தொடக்கமாகப் பாலைக் காய்ச்சும் சடங்கு நிகழ்த்துதல்
பால்காய்ச்சுதல்புதுமனை புகுதற்குப் பால் காய்ச்சும் சிறப்பு
பாலகிமகள்
பால்குனம்மாசி வளர்பிறைப் பிரதமை முதல் பங்குனி அமாவாசை முடியவுள்ள சாந்திரமான மாதம்
பால்கொடுத்தல்முலையுண்ணுமாறு கொடுத்தல்
பால்கோவாதிரட்டுப்பால் என்னும் சிற்றுண்டிவகை
பால்கோவா பாலை வற்றக் காய்ச்சிச் செய்யப்படும் இனிப்புத் தின்பண்டம்
பாலசந்திரன்பிறைச்சந்திரன்
பாலசிட்சைகுழந்தைக்குப் கற்பிக்கை
சிறுவர்க்குரிய பாடப்புத்தகம்
பால்சுரம்மகளிர்க்குப் பால் மார்பில் கட்டிக் கொள்வதனால் உண்டாகும் காய்ச்சல்
பாலசூரியன்உதயசூரியன்
பால்சொரிதல்மாடு முதலியவற்றின் மடியில் இருந்து பால் தானே வழிதல்
பால்சோர்தல்மாடு முதலியவற்றின் மடியில் இருந்து பால் தானே வழிதல்
பாலடிபாலில் சமைத்த சோறு
பாலடிசில்பாலில் சமைத்த சோறு
பாலடைகுழந்தைகளுக்குப் பால் புகட்டுகிற சங்கு
காண்க : சித்திரப்பாலாடை(வி)
பாலகப்பை
பாலடை (சாய்த்தால்) உட்குழிவான தடத்தின் வழியாகத் திரவம் வரக் கூடிய வகையில் உள்ள (சங்கு வடிவ) சிறு கிண்ணம்
பாலத்தூண்ஆற்றின்மேற் பாலத்தைத் தாங்குதற்குக் கட்டும் முள்ளுக்கட்டை
பால்தோய்த்தல்உறைகுத்துதல்
பால்தோய்தல்பால் தயிராக மாறுகை
பால்நண்டுவெள்ளைநண்டு
பால்நரம்புதாய்முலையில் பால் தோன்றும் போது காணும் பச்சை நரம்பு
பால்பகாவஃறிணைப்பெயர்ஒருமை பன்மைக்குப் பொதுவாய் வரும் அஃறிணைப்பெயர்
பால்பல்குழந்தைப் பருவத்தில் தோன்றும் பல்
பால்பல் குழந்தைப் பருவத்தில் தோன்றிப் பின்பு விழுந்துவிடக் கூடிய பல்
பால்பற்றிச்சொல்லுதல்ஒருசார்பாகப் பேசுதல்
பாலபாடம்சிறுவர்க்குரிய புத்தகம்
பாலபாடம் தொடக்க வகுப்பிற்கான பாடம் அல்லது பாடநூல்
பால்பாய்தல்தாய்ப்பால் தானே பெருகுகை
வெட்டு முதலியவற்றால் மரத்தினின்று பால் வெளிப்படுகை
பால்பிடித்தல்நென்மணி முதலியவற்றில் பால் பற்றுதல்
பால்பிடிபதம்பயிர்க்கதிர் பாலடையும் பருவம்
பால்பொழிதல்செழிப்பாயிருத்தல்
பாலம்ஆற்றைக் கடக்க உபயோகப்படுத்தும் வாராவதி
பாலம்வாராவதி
நீரின் அணைச்சுவர்
நெற்றி
பூமி
மரக்கொம்பு
வெட்டிவேர்
பாலம் (ஆறு, பள்ளத்தாக்கு முதலியவற்றின் மேல் போக்குவரத்துக்காக) இரு பகுதியை இணைக்கும் விதத்தில் மரம், இரும்பு முதலியவற்றால் போடப்படும் பாதை
பால்மடிநிரம்பக் கறக்கக்கூடிய கால்நடைகளின் மடி
பால்மடியழற்சிபசு முதலியவற்றின் முலைக்காம்பு வெடித்திருக்கை
பால்மணம்பாலின் நாற்றம்
கஞ்சி காய்ச்சுகையில் பக்குவமானவுடன் உண்டாகும் நாற்றம்
பால்குடிக்கும் குழந்தைகளின் வாயிலிருந்து வீசும் பால்நாற்றம்
முற்றின அம்மைப்பாலின் நாற்றம்
பாலமணிஅக்குமணி
வெள்ளைப் பாசிமணி
பாலமணிக்கோவைகுழந்தைகளின் கழுத்தணிவகை
பாலம்மைவைசூரி
பால்மரம்பாலுள்ள மரம்
பால்மறத்தல்குழந்தை பால் குடிப்பதைத் தவிர்தல்
பால்மறுத்தல்பால் வற்றுதல்
காண்க : பால்மறத்தல்
பால்மறைபசுக்கொட்டிலில் உள்ள குறை
பால்மாறுதல்பால் வற்றிப்போதல்
தாய்ப்பால் உண்ணாது பிற உணவு கொள்ளுதல்
சோம்பியிருத்தல்
பின்வாங்குதல்
பாலமிர்தம்பாற்சோறு
பால்மேனியாள்கலைமகள்
பாலமைபிள்ளைமை
அறியாமை
பால்ய விவாகம் (முன்பு நடைமுறையில் இருந்த) குழந்தைப் பருவத்தில் நடத்திவைக்கப்படும் திருமணம்
பால்யம்இளமை
பால்யம் சிறுவயது
பாலர்சிறுவர்
காப்பவர்
இடையர்
முல்லைநில மக்கள்
பாலர் சிறு வயதுக் குழந்தைகள்
பாலர் பள்ளி சிறு குழந்தைகளுக்காக நடத்தப்படும் பள்ளி
பாலர்கள்சிறுவர்கள்
பாலரசம்பொன்னிறம்
பாலல¦லைகுழந்தை விளையாட்டு
இளைஞரின் இன்ப விளையாட்டு
பாலலோசனன்நெற்றிக்கண்ணுடைய சிவபிரான்
பால்வண்ணன்பலராமன்
சிவன்
பால்வரைகிளவிஎண், அளவு முதலியவற்றின் பகுதியைக் குறிக்கும் சொல்
பால்வரைதெய்வம்நல்வினை தீவினைகளை வகுக்கும் தெய்வம்
பால்வழுஒருபாற் சொல் ஏனைப்பாற் சொல்லோடு முடிதலாகிய குற்றம்
பால்வழுவமைதிபால் வழுவை ஆமென்று அமைத்துக்கொள்கை
பால்வழுவமைப்புபால் வழுவை ஆமென்று அமைத்துக்கொள்கை
பால்வறையல்பாலைச் சேர்த்து செய்த துவட்டல்
பாலவன்பால்வண்ணனான சிவன்
பால்வன்னத்திசிவசக்தி
பால்வாடி கிராமங்களில் ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு உணவும் தக்க கவனிப்பும் தருவதற்கு அரசாலும் தொண்டு நிறுவனங்களாலும் நடத்தப்படும் அமைப்பு
பால்வாய்க்குழவிநற்பேறு பெற்ற குழந்தை
பால்வார்த்தல்பாம்புப்புற்றில் பாலூற்றிச் செய்யுஞ் சடங்கு
பாலவிபாற்சோறு
பால்வினைநோய் உடலுறவுகொள்வதன்மூலம் (பிறப்புறுப்புகளில்) தொற்றிப் பரவும் நோய்
பால்வீதி (இரவில்) வெண்ணிறப் பாதையாகத் தோற்றம் அளிக்கும் நட்சத்திரக் கூட்டம்
பால்வெடித்தல்நெற்பயிர் பாலடையாது கெட்டுப்போதல்
பாலவோரக்கட்டைபாலத்தின் இருகரைகளிலுமுள்ள பக்கச்சுவர்
பாலன்சிறுவன்
பாலன்குழந்தை
புதல்வன்
காப்போன்
பாலனம்பாதுகாப்பு
பாலனன்காப்போன்
பாலாகையீட்டி
பாலாசிரியன்குழந்தைகளுக்குக் கற்பிக்கும் ஆசிரியன்
பாலாடைகாய்ச்சிய பாலின்மேற் படியும் ஆடை
பாலாடைக்கட்டி (ரொட்டியோடு உண்ணும்) கொழுப்புச் சத்து நிறைந்த பாலைக் காய்ச்சிக் குளிரவைத்துப் புளிக்கச்செய்துத் தயாரிக்கப்படும் மிருதுவான வெளிர் மஞ்சள் நிறக் கட்டி
பாலாலயம்இளங்கோயில், சிறிய ஆலயம்
பாலாலயம் கோயிலில் திருப்பணி நடைபெறும்போது மூல விக்கிரகத்தை வைப்பதற்கான தற்காலிக அமைப்பு
பாலாவிபாலின் ஆவி
பாலாறுநந்திதுர்க்கத்தில் தோன்றித் தமிழ் நாட்டில் பாயும் ஓர் ஆறு
பாலிஒரு பழைய மொழி
ஆலமரம்
செம்பருத்தி
காண்க : பாலாறு
கள்
பாலிகைஇளம்பெண்
ஒரு காதணிவகை
கலியாணம் முதலிய நற்காலங்களில் முளைகள் உண்டாக ஒன்பதுவகைத் தானியங்கள் விதைக்குந் தாழி
ஆயுதக்கூர்
உதடு
அடம்பு
கத்திப்பிடி
வட்டம்
நீரோட்டம்
மேற்கட்டி
பாலிகைபாய்தல்அணையின்றித் தானே நீர் பாய்தல்
பாலிசம்அறியாமை
பாலிசன்மூடன்
பாலித்தல்காத்தல்
கொடுத்தல்
விரித்தல்
அருளுதல்
பாலியம்குழந்தைப்பருவம்
இளம்பருவம்
பாலியல்உடலுறவு தொடர்புடையன
பாலியன்ஆண்குழந்தை
இளைஞன்
பாலிறங்குதல்பால் தொண்டைவழிச் செல்லுகை
அம்மைப்பால் வற்றுகை
பாலிறுவிமுருங்கைமரம்
பாலுகம்கருப்பூரம்
பாலுண்ணிஉடம்பில் உண்டாகும் ஒருவகைச் சதைவளர்ச்சி
பாலுண்ணி (பெரும்பாலும் கை, முகம் முதலியவற்றில் தோன்றும்) கட்டியாக இருக்கும் சதை வளர்ச்சி
பாலுணர்ச்சி/பாலுணர்வு உடலுறவு கொள்ள வேண்டும் என்ற உந்துதலைத் தோற்றுவிக்கும் உணர்வு
பாலுறவுபால் ரீதியான புணர்வு/உறவு எனப்படும்
பாலூட்டி தன் குட்டிக்குப் பால் கொடுத்து வளர்க்கக் கூடிய உயிரினம்
பாலேடுகாய்ச்சிய பாலின்மேற் படியும் ஆடை
பாலேயம்கழுதை
சிறுமுள்ளங்கி
மென்மை
பாலைஒரு காட்டுமரம்
தமிழர் நிலப்பிரிப்பு
பாலைமுல்லையும் குறிஞ்சியும் திரிந்த நிலம்
பாலைத்தன்மை
புறங்காடு
பாலைநிலத்து உரிப்பொருளாகிய பிரிவு
காண்க : இருள்மரம்
முள்மகிழ்
மரவகை
பெரும்பண்வகை
ஒரு யாழ்வகை
பாலையாழிற் பிறக்கும் எழுவகைப் பண்வகை
புனர்பூசம்
மிருகசீரிடநாள்
கவறாட்டத்து வழங்கும் ஒரு குழூஉக்குறி
பெண்
குழந்தை
பதினாறு அகவைக் குட்பட்ட பெண்
சிவசத்தி
மீன்வகை
பாலை (ஐந்து வகை நிலப் பாகுபாட்டில்) வறண்ட நிலப்பகுதி
பாலைக்கிழத்திபாலைக்கு உரியவளான கொற்றவை
பாலைத்திறம்பாலைப்பண்ணைச் சார்ந்த சிறு பண்கள்
பாலைநிலப்பூகள்ளி
பாலை
பூளை
பாலைநிலம்முல்லையும் குறிஞ்சியும் திரிந்த நிலம்
பாலைநிலவிலங்குசெந்நாய்
பாலைப்பண்பெரும்பண்வகை
பாலைமணிஅக்குமணி
பாலையாழ்பெரும்பண்வகை
பாலையாழ்த்திறம்பாலைப்பண்ணைச் சார்ந்த சிறு பண்கள்
பாலைவனச்சோலை பாலைவனத்தில் அபூர்வமாகக் காணப்படும் மரங்களும் நீரும் நிறைந்த பசுமையான இடம்
பாலைவனம்பரந்த மணல்வெளி
பாலைவனம் கடும் வெப்பம் நிறைந்த, நீண்ட பரந்த மணல் வெளி
பாலொடுவைபாலைவகை
பாலை யாழ்த்திறவகை
பாவகம்அக்கினி
சேங்கொட்டை
கொலை
கருத்து
தியானம்
இயல்பு
உருவம்
காதலை வெளியிடும் குறிப்பு
பாசாங்கு
பாவகன்தூய்மையானவன்
தூய்மைசெய்வோன்
அக்கினி
நஞ்சுதீர்க்கும் மருத்துவன்
பாவகாரிபாவம் செய்வோன்
பாவகிதீயில் பிறந்தோனாகிய முருகன்
பாவகைவெண்பா
ஆசிரியப்பா
கலிப்பா
வஞ்சிப்பா
பாவச்சுமைநுகர்ந்து கழித்தற்குரிய பாவத்திரள்
பாவசுத்திபாவம் நீங்குகை
மனத்தூய்மை
பாவசேடம்நுகர்ந்து கழிக்கவேண்டிய வினைப்பயன்
தூயவரிடத்து எஞ்சியிருக்கும் தீவினை
பாவட்டைசெடிவகை
சிறு மரவகை
ஆடாதோடை
பாவடிஅங்கவடி
பாட்டிலடங்கிய அடி
பாவண்ணம்நூற்பாச் சந்தம்
பாவநாசம்பாவநீக்குகை
பாவம் போக்கும் இடம் அல்லது தீர்த்தம்
பாவநிவாரணம்பாவம் நீக்குதல்
பாவப்படு இரக்கம் காட்டுதல்
பாவபாணம்மனோபாவங்களாகிய நல்வினை தீவினைகள்
பாவம்தீவினை
பாவம்2ஒருவர் தன் இரக்கத்தைத் தெரிவிக்கும் சொல்
பாவம்3உணர்ச்சி வெளிப்பாடு
பாவம்பழிகொடுந்தீச்செயல்
பாவமன்னிப்புபாவத்தைப் பொறுக்கை
பாவமூர்த்திவேடன்
பாவர்பாவிகள்
பாவரசம்கருத்துநயம்
அபிநயச்சுவை
பாவல்மிதியடி
மரக்கல வுறுப்புகளுள் ஒன்று
பாகற்கொடி
பாவலர்கவிஞர்
புலவர்
பாவலர் பாக்கள் இயற்றும் திறன் உள்ளவர்
பாவலா பாவனை(வெறும்) நடிப்பு
பாவறைகூடாரம்
பாவனத்துவனிசங்கு
பாவனம்துப்புரவுசெய்கை
தூய்மை
மருந்து குழைக்கை
பாவனன்துப்புரவாளன்
அனுமன்
வீமன்
பாவனாதீதம்எண்ணுதற்கு அரியது
பாவனிகங்கை
பசு
துளசி
மேளகர்த்தாக்களுள் ஒன்று
பாவனைபாசாங்கு : நடிப்பு
பாவனைநினைப்பு
தெளிகை
ஐம்புலனுள் ஒன்று
தியானம்
தியானிக்கப்படுவது
ஒப்பு
அடையாளம்
போலி
நடத்தை
நடிப்பு
நூற்றெட்டு உபநிடதங்களுள் ஒன்று
பாவனை1(ஒன்றைச் செய்யும் அல்லது வெளிப்படுத்தும்) தோரணை அல்லது தோற்றம்
பாவனை2பயன்
பாவனைகாட்டுதல்ஒன்றன் செயல்போலச் செய்தல்
அபிநயித்தல்
வேடங்கொள்ளுதல்
வரைந்துகாட்டுதல்
பாவாடம்நாக்கறுத்துக்கொள்ளும் வேண்டுதல்
பாவாடைபெண்களின் உடைவகை
பெரியோர் முதலியவர் நடந்துசெல்லத் தரைமீது விரிக்குஞ் சீலை
கடவுள் முதலியோர்க்கு முன் ஆடையிற் படைக்கும் அன்னம்
மேலெழ வீசும் ஒருவகை விருதுச்சீலை
மேசைவிரிப்பு
வேலைநாள்
பாவாடை (உள்ளாடையாகப் பெண்களும் வெளிப்புற ஆடையாகச் சிறுமியரும் அணியும்) இடுப்பிலிருந்து கணுக்கால்வரை தொங்கும்படியான உடை
பாவாணர்பாவலர்
பாவாத்துமாதீச்செயல் புரிவோன்
பாவாபாவம்உண்மையும் இன்மையும்
பாவார்த்தம்கருத்துரை
சொற்பொருள்
பாவாற்றிநெய்வார் குச்சு
பாவாற்றுதல்நெசவுப்பாவைத் தறிக்கு ஆயத்தம் செய்தல்
பாவிதீமையாளன்
சாது
வரக்கூடியது
பேதை
பாவி1(குறிப்பிட்ட முறையில்) கருதுதல்
பாவி2பயன்படுத்துதல்
பாவிகம்தொடக்கமுதல் முடிவுவரை வனப்புடையதாக அமையும் காப்பியப் பண்பு
பாவிட்டன்கொடும்பாவஞ் செய்தவன்
பாவித்தல்எண்ணுதல்
தியானித்தல்
பாவனைசெய்தல்
பொய்யாக நடித்தல்
நுகர்தல்
பாவியம்காப்பியம்
பாவிக்கத்தக்கது
தகுதி
பாவியர்குறிப்புடையவர்
பாவிரிமண்டபம்சங்கமண்டபம்
பாவினம்தாழிசை
துறை
விருத்தம்
பாவினம்தாழிசை
துறை, விருத்தம் என்னும் முப்பகுதியான பாவின்வகை
பாவுநெசவுப்பா
இரண்டுபாக வளவு
இரண்டு பலங்கொண்ட நிறுத்தலளவை
பாவு உருளை (தறியில்) பாவு சுற்றப்பட்டிருக்கும் உருளை வடிவ மரத் துண்டு
பாவு1(கல், பலகை போன்றவற்றைத் தளத்தில் வரிசையாக) பரப்புதல்
பாவு2(தறியிலோ துணியிலோ) நீளவாட்டில் செல்லும் இழை
பாவுகல்தளம் பரப்புங் கல்
பாவுதல்படர்தல்
பரவுதல்
ஊன்றுதல்
தளவரிசையிடுதல்
நாற்றுக்கு நெருக்கி விதைத்தல்
நாற்று நடுதல்
தாண்டுதல்
பரப்புதல்
பாவுபலகைமேல்தளமாகப் பரப்பும் பலகை
பாவைபெண்
பாவைபொம்மைபோன்ற அழகிய பெண்
பதுமை
அழகிய உருவம்
கருவிழி
பெண்
குரவமலர்
காண்க : பாவைக்கூத்து
நோன்பு வகை
திருவெம்பாவை
திருப்பாவை
இஞ்சிக்கிழங்கு
மதில்
பாவை1(மனித, விலங்கு உருவ) பொம்மை
பாவை2கண்மணி
பாவைக்கூத்துஅவுணர் மோகித்து விழுமாறு திருமகள் கொல்லிப்பாவை வடிவுகொண்டு ஆடிய ஆடல்
பொம்மலாட்டம்
பாவைக்கூத்து திரை மறைவில் இருந்துகொண்டு பொம்மைகளின் உறுப்புகளில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் நூலை இழுப்பதன்மூலம் பொம்மையை இயக்கி நிகழ்த்தும் கலை நிகழ்ச்சி
பாவைத்தீபம்கோயிலில் வழங்கும் தீப ஆராதனைக் கருவிவகை
பாவைப்பாட்டுதிருப்பாவை திருவெம்பாவைகளில் உள்ளவைபோல நான்கடியின் மிக்குவருஞ் செய்யுள்வகை
பாவைப்பிள்ளை பொம்மை
பாவையாடல்அவுணர் மோகித்து விழுமாறு திருமகள் கொல்லிப்பாவை வடிவுகொண்டு ஆடிய ஆடல்
பொம்மலாட்டம்
பாவையிஞ்சிஇஞ்சிக்கிழங்கு
பாவைவிளக்குபெண் கையில் தாங்கிநிற்பது போல அமைக்கும் விளக்கு, பதுமைவிளக்கு
பாவைவிளக்கு தீபம் ஏந்திய பெண் நிற்பதைப் போன்ற அமைப்பைக் கொண்ட விளக்கு
பாவோடல்நெசவில் இழையோடுந் தடி
பாவோடுதல்நெய்வார் தொழிலினொன்று, நூலை நெசவுப் பாவாக்குதல்
சலித்துக் கொண்டே இருத்தல்
பாழ்அழிவு
இழப்பு
கெடுதி
இழிவு
அந்தக் கேடு
வீண்
வெறுமை
இன்மை
ஒன்றுமில்லாத இடம்
தரிசுநிலம்
குற்றம்
வானம்
மூலப்பகுதி
புருடன்
பாழ் (-ஆக, -ஆன) நோக்கத்தை நிறைவேற்றத் தவறியது
பாழ் நிலம் பாலைமருதம்
நெய்தல்
பாழ்க்கடித்தல்அழித்தல்
பாழ்க்கிறைத்தல்வீணாகச் செயல் செய்தல்
பாழ்க்கோட்டம்சுடுகாடு
பாழ்ங்கிணறுதூர்ந்து அல்லது இடிந்து பாழான கிணறு
பாழ்ங்குடிசீர்கெட்ட குடும்பம்
பாழ்ஞ்சேரிகுடியிருப்பற்ற ஊர்ப்பகுதி
பாழ்த்தல்அழிவடைதல்
பயனறுதல்
சீர்குன்றுதல்
பாழ்ந்தாறுபடுகுழி
பாழ்ந்துரவுதூர்ந்து அல்லது இடிந்து பாழான கிணறு
பாழ்நிலம்விளைவுக்குதவாத நிலம்
பாழ்படுதல்கேடுறுதல்
ஒளிமங்குதல்
பாழ்ம்புறம்குடியோடிப்போன நிலப்பகுதி
பாழ்மூலைஎளிதிற் செல்லமுடியாது சேய்மையிலுள்ள இடம்
பாழ்வாய்கூறுதல்நன்றியை மறந்து முணுமுணுத்தல்
பாழ்வீடுகுடியில்லாத வீடு
பாழ்வெளிவெட்டவெளி
பரவெளி
பாழாக்குவீணாக்கு
பாழாக்கு (பணத்தை) உபயோகமற்ற வழியில் செலவழித்தல்
பாழாக்குதல்பயனில்லாததாகச் செய்தல்
பாழாதல்ஊழ்த்தல்
கெடுதல்
பாழாய்ப்போனஅருவருப்போடு குறிக்கும் தன்மை: பயனற்ற செயல்
பாழாய்ப்போன அவசியத்திற்குப் பயன்படாத ஒன்றைப்பற்றி எரிச்சலோடு குறிப்பிடுவது
பாழிஅகலம்
உரை
குகை
இடம்
கோயில்
நகரம்
மருதநிலத்தூர்
பகைவரூர்
முனிவர் வாழிடம்
மக்கள் துயிலிடம்
விலங்கு துயிலிடம்
சிறுகுளம்
இறங்குதுறை
இயல்பு
எலிவளை
சொல்
வேதம் ஓதும் முறைகளுள் ஒன்று
வெறுமை
வானம்
கடல்
பாசறை
பெருமை
வலிமை
போர்
பாழிமைவெறுமை
வலிமை
பாழிவாய்கழிமுகத்துத் திட்டு
பாழுக்கிறைத்தல்வீணாகச் செயல் செய்தல்
பாழும் பாழடைந்த
பாழூர்குடிநீங்கிய ஊர்
பாளச்சீலைபுண்ணுக்கிடும் மருந்துபூசிய சீலை
பாளம்உலோகக்கட்டி
தகட்டு வடிவம்
வெடித்த தகட்டுத்துண்டு
தோலுரிவு
வெடியுப்பு
சீலையின் கிழிவு
பளபளப்பு
பாளம் கனத்த தகடு போன்ற கட்டி
பாளயம்படை
பாசறை
பொற்றை சூழ்ந்த ஊர்
குறுநிலமன்னரூர்
பாளாசக்கயிறுகுதிரையின் காலுக்குக் கட்டுங் கயிறு
பாளிஅடையாளம்
பணித்தூசு
விதானச்சீலை
பாளிதம்சோறு
பாற்சோறு
குழம்பு
பட்டுப்புடைவை
விதானச்சீலை
பணித்தூசு
கண்டசருக்கரை
பச்சைக்கருப்பூரம்
சந்தனம்
பாளைபாக்கு, தெங்கு, பனை முதலியவற்றின் பூவை மூடிய மடல்
செம்பாளைநெல்
பதர்
சுறாவின் ஈரல்
கருப்பருவம்
ஐந்து ஆண்டுக்கு உட்பட்ட பருவம்
பாளை (பனை, தென்னை போன்றவற்றில் பூக்களை உள்ளடக்கியபடி) மட்டையிலிருந்து வெளிவரும் பருத்த குழல் போன்ற உறுப்பு
பாளைக்கத்திகள்ளிறக்குவோர் கைக்கொள்ளும் வெட்டுக்கத்தி
பாளைசீவுதல்கள்ளிறக்கப் பாளையைச் சீவுதல்
பாளையப்பட்டுஅரசருக்குப் போரில் உதவி செய்யும் நிபந்தனையுடன் படைத்தலைவருக்கு விடப்படும் ஊர்த்தொகுதி
பாளையம்படை
பாசறை
பொற்றை சூழ்ந்த ஊர்
குறுநிலமன்னரூர்
பாளையமிறங்குதல்படைவந்து இருத்தல்
பாற்கட்டிகட்டிப்பால்
குழந்தைகளின் வயிற்றில் உண்டாகும் கட்டி
பாற்கட்டுகுழந்தை குடியாமையால் முலையில் பால்சுரந்து தேங்குகை
பாற்கடல்ஏழு கடல்களுள் பால்மயமான கடல்
பாற்கடல் (புராணங்களில் திருமால் குடிகொண்டிருக்கும் இடமாகக் கூறப்படும்) பால் நிரம்பிய கடல்
பாற்கதிர்நிலா
பாற்கரன்சூரியன்
பாற்கரியம்பிரமத்தினின்றும் உலகம் தோன்றிற்று என்னும் மதம்
பாற்கரியோன்இந்திரன்
பாற்கலசம்பால் கறக்கும் கலம்
பாற்கலயம்பால் கறக்கும் கலம்
பாற்கவடிவெள்ளைச் சோகி
பாற்காரன்பால் விற்போன்
பாற்காரிபால் விற்பவள்
குழந்தைகளுக்குத் தன் முலைப்பாலைக் கொடுத்து வளர்க்கும் செவிலித்தாய்
பாற்காவடிபாற்குடங்கள் கொண்ட காவடி
பாற்கிண்டல்பால் கலந்த உணவுவகை
பாற்குழந்தைகைக்குழந்தை
பாற்குழம்புநன்றாகக் காய்ந்து ஏடுபடிந்த பால்
பாற்குனம்உத்தரநாள்
பங்குனிமாதம்
பாற்குனிஉத்தரநாள்
பங்குனிமாதம்
பாற்கூழ்பாற்சோறு
பாற்கெண்டைஒரு மீன்வகை
பாற்சுண்டுபால்காய்ச்சிய பானையின் அடியிற்பற்றிய பாற்பற்று
தலையில் தோன்றும் பொடுகு
பாற்சொக்குசெல்வமகிழ்ச்சி
பாற்சோற்றிஒரு பூண்டுவகை
பாற்சோறுபால்கலந்த அன்னம்
பாற்பசுகறவைப்பசு
பாற்பட்டார்துறவியர்
பாற்படுதல்ஒழுங்குபடுதல்
நன்முறையில் நடத்தல்
பாற்பல்முதன்முதல் முளைக்கும் பல்
பாற்பாக்கியம்கறவைப்பசுக்களை அடைந்திருக்கும் பேறு
பாற்புட்டிகுழந்தைகளுக்குப் பாலூட்டும் புட்டி
பாற்பொங்கல்பாலில் சமைத்த சோறு
பாற்போனகம்பாற்சோறு
பாறல்எருது
இடபராசி
மழைப்பாட்டம்
பாற்றம்செய்தி
பாற்றுஉரியது
பாற்றுதல்நீக்குதல்
அழித்தல்
பாறாங்கல் தனித் துண்டாகக் காணப்படும் பெரிய கல்
பாறுகேடு
பருந்து
கழுகு
மரக்கலம்
பாறுதல்அழிதல்
சிதறுதல்
நிலைகெட்டோடுதல்
கிழிபடுதல்
அடிபறிதல்
ஒழுங்கற்றுப் பரந்துகிடத்தல்
பொருதல்
கடத்தல்
பாறுபாறாக்குதல்சிதைத்தல்
பாறைபூமியிலுள்ள கருங்கல்திரள்
சிறுதிட்டை
மீன்வகை
பாறை பெரும் பரப்பு உடைய ஒரே கல்
பாறைஉப்பு பாறைகளிலிருந்து கிடைக்கும் சமையல் உப்பு
பாறைபடுதல்இறுகுதல்
பாறையுப்புகல்லுப்பு
பான்ஒரு வினையெச்சவிகுதி (நன். 343.)
பான்ஒரு வினையெச்ச விகுதி
பானக்கம்சருக்கரை
ஏலம் முதலியன கலந்த குடிநீர்வகை
நீர்மோர்
குடிக்கை
பானகம்சருக்கரை
ஏலம் முதலியன கலந்த குடிநீர்வகை
நீர்மோர்
குடிக்கை
பானகம் நீரில் வெல்லத்தைக் கரைத்துச் சுக்கு முதலியவை கலந்து தயாரிக்கப்படும் ஒரு வகை இனிப்புப் பானம்
பானசம்பலாச்சுளையிலிருந்து வடித்த கள்
பானசியர்சமையற்காரர்
பானண்டுவெள்ளைநண்டு
பானபரம்குடிக்கை
பானபாத்திரம்கிண்ணம்
பானம்குடிக்கை
குடித்தற்கு நீர் அளிக்கை
கள்
பருகும் உணவு
பானம் (சுவையூட்டும் பொருள்களைக் கலந்து தயாரிக்கப்படும்) குடிப்பதற்கான திரவம்
பான்மடைபால்கலந்த அன்னம்
பான்மயக்கம்ஒரு பாற்குரிய சொல் வேறொரு பாற்குரிய சொல்லுடன் வழங்கல்
பான்மாறுதல்பால்குடி மறத்தல்
வருந்துதல்
சோம்பலாயிருத்தல்
பான்முல்லைதலைவியைக் கூடிய தலைவன் தங்களிருவரையும் கூட்டிவைத்த நல்வினையைப் புகழ்ந்து கூறும் துறை
பான்மைகுணம்
தகுதி
பகுதி
முறைமை
சிறப்பு
நல்வினைப் பயன்
பான்மை பாங்கு
பானல்மருதநிலம்
வயல்
காண்க : கருங்குவளை, கடல்
கள்
குதிரை
வெற்றிலை
பானாள்நள்ளிரவு
பானிபருகுவோன்
படை
பானித்தல்குடித்தல்
பானியம்நீர்
பருகும் உணவு
பானீயம்நீர்
பருகும் உணவு
பானுசூரியன்
ஒளி
அழகு
சிற்பநூல் முப்பத்திரண்டனுள் ஒன்று
தலைவன்
அரசன்
பானுபலைவாழை
பானுமைந்தன்கன்னன்
சனி
சுக்கிரீவன்
யமன்
பானுவாரம்ஞாயிற்றுக்கிழமை
பானைமண்மிடா
ஓர் அளவு
பானை அரைக் கோள வடிவ அடிப்பகுதியும் அகன்ற வாயும் உடைய பாத்திரம்
பானைக்குடுவைசிறுபானை
பானைமூடிபானையை மூட உதவும் கலன்
பாஷ்யம்விரிவுரை
பாஷ்யம் (தத்துவ, இலக்கண நூல்களுக்கு எழுதப்பட்ட) விரிவான உரை
பாஷாணம்நஞ்சு
பாஷைமொழி
பிபிறவினை. விகுதி. (வீரசோ. தாதுப். 6.)
பிஓர் உயிர்மெய்யெழுத்து(ப்+இ)
பிறவினை விகுதி
பிக்கம்யானைக்கன்று
இருவேலி
பிக்கல்கடன் தொல்லை : தொந்தரவு
பிக்கல்பிடுங்கல்தொல்லை
பிக்கல்பிடுங்கல் (பணத் தேவை, கடன், நிறைவேற்ற வேண்டிய பணி போன்றவை ஏற்படுத்தும்) தொந்தரவு
பிக்காரிவறிஞன்
பிக்குசிக்கு
பிசகு
குழப்பம்
ஒவ்வாமை
பௌத்தத்துறவி
பிக்கு (பௌத்த) துறவி
பிக்குணிபௌத்தப் பெண்துறவி
பிகபந்துகுயிலின் நண்பனான மாமரம்
பிகம்குயில்
பிகவல்லபம்குயிலின் நண்பனான மாமரம்
பிகிபெண்குயில்
பிகுஇறுக்கம்
பிகுவு : தற்பெருமை
பிகுஇறுக்கம்
பலம்
செருக்கு
எடுத்த குரல்
பிகு (ஒரு செயலைச் செய்வதற்கு) பிறர் தன்னை மிகவும் வேண்டிக்கொள்ள வைக்கும் முறை
பிகுபண்ணுதல்தன்னை அருமைப்படுத்திக் கொள்ளல்
பிகுவுஇறுக்கம்
பலம்
செருக்கு
ஓரளவு கொண்ட அவுரிக்கட்டு
பிகுவேற்றுதல்இறுகச்செய்தல்
வளைத்தல்
பிங் பாங்மேசைப் பந்து
பிங்கதிருட்டிபிங்கநிறக் கண்ணுடைய சிங்கம்
பிங்கம்பொன்மை கலந்த சிவப்பு
பிங்கலம்பொன்
பொன்மைநிறம்
வடக்கு
அரிதாரநிறம்
பிங்கல நிகண்டு
எச்சில் உமிழும் படிக்கம்
பிங்கலன்குபேரன்
சிவன்
சூரியன்
தீ
பிங்கல நிகண்டு செய்த ஆசிரியன்
பிங்கலாதனம்யோகாசனவகை
பிங்கலைபத்து நாடியுள் ஒன்று
வலமூக்கு வழியாக வரும் மூச்சு
ஆந்தைவகை
எண்திசை யானைகளுள் வாமனத்துக்குரிய பெண்யானை
பார்வதி
பிங்களஅறுபதாண்டுக்கணக்கில் ஐம்பத்தோராம் ஆண்டு
பிங்களம்பொன்னிறம்
அரிதாரநிறம்
வஞ்சகம்
களிம்பு
வேறுபாடு
பிங்களாபிங்கலை
பிங்களித்தல்அருவருத்தல்
பின்வாங்குதல்
பிங்களைஎண்திசை யானைகளுள் வாமனத்துக்குரிய பெண்யானை
வாழ்நாளுள் மூன்று பகுதியுள் இரண்டாவது
பிங்காசம்ஒரு பொன்வகை
பிங்காசிநீலச்செடி
மீன்வகை
பிங்காளம்பாண்டவகை
பிங்கான் (உணவு சாப்பிடுவதற்கு உரிய) தட்டு
பிங்கிவன்னிமரம்
பிங்குசம்தலைக்கோலம்
பிசக்குதவறு
ஒவ்வாமை
பிசக்குதல்அழுக்காக்குதல்
கசக்குதல்
பிசகுதவறு : உறுப்பு பிசகுதல்: சுளுக்கு
பிசகுதவறு
ஒவ்வாமை
இடையூறு
தடை
பிசகு1(கால், கை போன்ற உறுப்பு) சுளுக்குதல்
பிசகு2தவறு
பிசகுசொல்லுதல்குற்றங்கூறுதல்
தடை நிகழ்த்துதல்
பிசகுதல்தவறுதல்
உறுப்புப் பிறழ்தல்
வழுக்கி விழுதல்
தடைப்படுதல்
மந்தமாதல்
பிசகுநாறுதல்கேடுறுதல்
பிசங்கம்பொன்மை கலந்த சிவப்பு
பிசங்கல்அழுக்கடைந்த ஆடை
பிசங்குதல்அழுக்காதல்
பிச்சடம்ஈயம்
துத்தநாகம்
பிச்சப்பழம்சருக்கரைக்கொம்மட்டிப் பழம்
பிச்சம்இறகு
ஆண்பால் மயிர்
பீலிக்குஞ்சம்
பீலிக்குடை
மயிலின் தோகை
எஞ்சி நிற்பது
எட்டிமரம்
காண்க : இருவேரி(லி)
பிச்சன்பைத்தியக்காரன்
மருண்டவன்
சிவன்
பிச்சாடனம்பிச்சையெடுத்தல்
பிச்சாடனன்சிவபிரான்
பிச்சாபாத்திரம்இரப்போர் கலம்
பிச்சிசாதிமல்லிகை. முல்லை
சிறு செண்பகம்
பித்துப்பிடித்தவள்
சைவ தவப்பெண்
ஒரு பெண்பேய்
பைத்தியம் பிடித்தவர்
சருக்கரைக்கொம்மட்டி
பிச்சி1சற்று நீண்ட காம்பில் வெண்மையான இதழ்களுடைய மணம் மிகுந்த மல்லிகை
பிச்சி2பித்துப்பிடித்தவள்
பிச்சியார்சைவ தவப்பெண்
கலம்பக உறுப்பு வகையுள் ஒன்று
பிச்சிலம்ஈரம்
குழம்பு
கஞ்சி
பிச்சுபித்தநீர்
பைத்தியம்
பிச்சுவாகையீட்டி
நுனியில் கூருடைய கத்தி
பிச்சுவா (ஆயுதமாகப் பயன்படும்) இரு பக்கங்களிலும் வெட்டும் பதத்தையும் வளைந்த கூர்மையான முன்பகுதியையும் உடைய கத்தி
பிச்சைதருமம்
இரப்போர்க்கிடும் உணவு
வாழைமரம்
நூக்கமரம்
மரகதம்
படிகம்
சருக்கரைக்கொம்மட்டி
பிச்சை ஊதியமாக இல்லாமல் பிறரின் கருணையால் பெறுவது
பிச்சைக்காசு மிகச் சிறிய அளவு
பிச்சைக்காரன்இரவலன்
பிச்சைக்காரன் பிச்சை வாங்கிப் பிழைப்பவன்
பிச்சைக்காரி பிச்சைக்காரன் என்பதன் பெண்பால்
பிச்சைச்சோறுஇரந்து பெற்ற அன்னம்
பிடியன்னம்
பிச்சைத்தனம்இரக்குங்குணம்
இழிகுணம்
வறுமை
பிச்சைத்தேவன்சிவபிரான்
பிச்சைப்படிசிறு படிவகை
பிச்சையெடு (பிழைப்பிற்காக உணவையோ பணத்தையோ) கெஞ்சிப் பெறுதல்
பிசண்டம்வயிறு
விலங்கின் முதுகு
பிசம்இறகு
தாமரைத்தண்டு
பிசல்தோள்
பிடர்
எருது முதலியவற்றின் திமில்
பிசறு (ஒரு பொருளுடன் இன்னொரு பொருளைக் கலப்பதற்காகக் கையால்) கிளறுதல்
பிசறுதல்கலத்தல்
பிசனம்ஒரு சந்தனமரவகை
பிசாசக்கைஇணையா வினைக்கைவகை
பிசாசம்பேய்
காண்க : பிசாசக்கை
பிசாசன்பேய்பிடித்தவன்
தீக்குணமுள்ளவன்
பிசாசாடுதல்பேய்பிடித்தாடுதல்
பிசாசுபேய்
பிசாசு ஒருவரைப் பற்றிக்கொண்டு தான் நினைத்ததை அவரைக் கொண்டு செய்விப்பதாகவும் அவரை ஆட்டிப்படைப்பதாகவும் நம்பப்படும் தீய சக்தி அல்லது கெட்ட ஆவி
பிசாசுபிடித்தல்பேய்க்கோட்படுகை
பேய்க்கு இருப்பிடமாகை
பிசாத்துஅற்பம்
பிசாத்துபுன்மை
பிசான்பிசுபிசுப்பு
பிசானம்ஒரு நெல்வகை
தை மாசி மாதங்களாகிய அறுவடைக் காலம்
பிசானம் தாளடி
பிசிபொய்
சோறு
உவமேயத்தை உவமானப் பொருளால் குறிப்பித்துக் கூறுவது
பிசிதம்ஊன்
காண்க : வேம்பு
மலைவேம்பு
பிசிதாசனர்ஊன் தின்னும் இராக்கதர்
பிசிர்பயனற்றது
பிசிர்நீர்த்துளி
ஊற்றுநீர்
சிம்பு
பிசிர் (துணி, மரத் துண்டு முதலியவற்றிலிருந்து) தனித்துத் தெரியும் அளவுக்கு ஒழுங்கற்று உதிரிஉதிரியாக நீட்டிக்கொண்டிருக்கும் மெல்லிய பகுதி
பிசிர்தல்துளியாகச் சிதறுதல்
பிசின்வெட்டுக்குருத்து
காண்க : பிரம்பு
ஒட்டுந்தன்மையுள்ள மரப்பால்
சாம்பிராணி
பஞ்சிநூல்
ஒட்டுகை
பிசின் (சில வகை மரங்களிலிருந்து வடியும்) ஒட்டும் தன்மையுள்ள கெட்டியான திரவம்
பிசினம்இவறல்
கோட்சொல்லுகை
பிசினன்இவறலன்
கோட்சொல்வோன்
பிசினாறிகஞ்சன்
பிசினாறி (கீழ்த்தரமான) கஞ்சன்
பிசினிஇவறல், உலோபம்
இவறலன்
உலோபி
கோட்சொல்பவன்
நெல்வகை
வெட்டுக்குருத்து
பிசினேறிஇவறலன்
பிசுபஞ்சு உண்டாகுஞ் செடிவகை
பஞ்சு
பிசுக்கர்புல்லர்
பிசுக்குஅழுக்கு
பிசுக்குஇவறல், உலோபம், குசர், பசையுறு பொருள், பெருமிதம்
பீர்க்கங்கொடி
பிசுக்கு (எண்ணெய்) படிந்து ஏற்பட்ட பிசுபிசுப்பு
பிசுக்கொட்டுதல்ஒட்டுந்தன்மையாதல்
பிசுகம்உத்தாமணிக்கொடி
பிசுகுதல்பிசிறுதல்
இவறல்
தடுமாறுதல்
பண்டம் வாங்கியபின் மேலும் கொஞ்சம் கொடுக்கும்படி கேட்டல்
பிசுபிசு1பசைத் தன்மையை அல்லது ஒட்டுவதை உணர்தல்
பிசுபிசு2(மழை) அடித்துப் பெய்யாமல் சிறு தூறலாக விழுதல்
பிசுபிசுத்தல்பசைத்தன்மையாதல்
மழை தூறிக்கொண்டிருத்தல்
வெற்றியில்லையாதல்
பிசுபிசுத்தவன்இவறலன், உலோபி, மந்தன்
பிசுபிசுப்புஒட்டும் தன்மை : கைகூடாத தன்மை : வெற்றி பெறாமை
பிசுபிசுப்பு தொட்டால் ஒட்டிக்கொள்ளக் கூடிய தன்மை
பிசுமந்தம்வேப்பமரம், செங்கழுநீர்
பிசுனம்கோட்சொல்லுகை
இவறல், உலோபம்
குங்குமம்
மஞ்சள்
பருத்தி
காக்கை
பிசுனன்இவறலன்
கோட்சொல்வோன்
பிசுனாறிஇவறலன்
கோட்சொல்வோன்
பிசுனிஇவறலன்
கோட்சொல்வோன்
பிசை (கையால்) அழுத்திப் புரட்டி உருட்டுதல்
பிசைதல்மா முதலியவற்றைச் சிறிதாக நீர் விட்டுக் கையால் நன்றாகத் துழாவுதல்
கையாற் பிசைதல்
தேய்த்தல்
கசக்குதல்
உரசுதல்
பிஞ்சகன்அழிப்போன்
சிவன்
பிஞ்சடம்கண்பீளை
பிஞ்சம்இறகு
மயிற்றோகை
சத்திக்கொடி
பிஞ்சரம்அரிதாரம்
கருமை கலந்த செந்நிறம்
பொன்
பிஞ்சலம்தருப்பை
பிஞ்சில்பழு இளம் வயதில் மூத்த வயதினரின் விரும்பத்தகாத செயல் அல்லது நடத்தை படிதல்
பிஞ்சிற்பழுத்தல்இளமையிலே முதிர்வடைதல்
இளமையிலே அறிவு பெருகுதல்
கெட்டுப்போதல்
பிஞ்சுஇளங்காய்
முற்றாமை
இளமையானது
நகையின் அரும்புக்கட்டு
கால்
பிஞ்சு (தாவரங்களில்) பூவிலிருந்து தோன்றிய நிலையில் இருக்கும் இளங்காய்/முற்றலாக இல்லாத காய்
பிஞ்சுக்கட்டைதலையகன்ற தூண்
பிஞ்சுப்பறைஇளம்பிறை
பிஞ்சைஇளங்காய்
மஞ்சள்
பிஞ்ஞகம்மகளிர் தலைக்கோலம்
பிஞ்ஞகன்அழிப்பவனான சிவன்
பிஞ்ஞைகண்ணனுக்குகந்த தேவியருள் ஒருத்தி
பிடகம்நூல்
கூடை
புத்தநூல்
கொப்புளம்
பிச்சை
பிடகன்திரிபிடக ஆசிரியனான புத்தன்
மருத்துவன்
பிடகாரிநஞ்சுமருத்துவன்
பிட்குதல்கத்துதல்
பிடகைபூந்தட்டு
பிடங்குகத்தியின் முதுகு
ஆயுதங்களின் அடிப்பாகம்
பிட்சாகாரம்பிச்சையுணவு
பிட்சாடனம்இரப்பு
பிட்சாடனன்சிவபிரான்
பிட்சாபாத்திரம்இரக்கப் பயன்படும் கலம்
பிட்சான்னம்இரந்து பெற்ற அன்னம்
பிடியன்னம்
பிட்டகம்பலகாரம்
பிட்டடித்தல்கால்கள் பிட்டத்திற்படக் குதித்தல்
பிட்டம்மனிதனின் அடி முதுகுக்கு கிழ் உள்ள பாகம்
பிட்டம்பரப்பு
பிசைந்த மா
பின்பக்கம்
இடுப்பின் பூட்டு
குண்டி
முதுகு
பிட்டம் ஆசனவாயை ஒட்டியிருக்கும் திரண்ட சதைப் பகுதி
பிட்டன்மதத்திற்குப் புறம்பானவன்
ஆடுதின்னாப்பாளை
பிட்டிபருத்திருக்கை
சிறு கூடை
குழந்தை நோய்வகை
பின்பக்கம்
இடுப்பின் பூட்டு
குண்டி
முதுகு
அரைத்த மா
தரிசுநிலம்
குறைவு
தாழ்வு
பிட்டி இடுப்பெலும்பைச் சுற்றியுள்ள பகுதி
பிட்டுசிற்றுண்டிவகை
தினை மா
பிட்டு இனிப்போ காரமோ சேர்த்து வேகவைத்த, அரிசி மாவாலான சிற்றுண்டி
பிட்டுக்காட்டுதல்கூறுபடுத்தி விளக்கிச் சொல்லுதல்
மறை வெளிப்படுத்துதல்
பிட்டுவம்அரைக்கை
பிட்டுவைவெளிப்படையாகச் சொல்
பிட்டுவை (மறைத்து வைக்கப்பட்டிருப்பதை) வெளிப்படையாக அல்லது விளக்கமாகச் சொல்லுதல்
பிட்டைவீங்கின அண்டம்
பிடர்புறங்கழுத்து
செருக்கு
பெருமை
பிடர்த்தலைபுறங்கழுத்து
பிடரிபுறங்கழுத்து
பிடல்கதவு
பிடவம்குட்டிப்பிடவமரம்
மரக்கிளை
பிடவுஒரு மரவகை
குட்டிப்பிடவமரம்
பிடாஒரு மரவகை
குட்டிப்பிடவமரம்
பிடாகைஉட்கிடையூர்
பிடாந்திரம்இல்லாப் பழி
பிடாம்போர்வை
பிடார்செருக்கு
பெருமை
பிடாரச்சொல்மருத்துவச்சொல்
புதிதாய் உண்டாக்கிய சொல்
பிடாரன்பாம்பு பிடிப்போன்
மருத்துவன்
குறவன், இசை பாடுவோன்
பிடாரிஓர் ஊர்த்தேவதை
பிடாரி கையில் சூலமும் முன் தள்ளிய நாக்குமாகத் தோற்றம் தரும் கிராமக் காவல் (பெண்) தெய்வம்
பிடாரிச்சிகுறப்பெண்
பிடியானை
பிடிபற்றுகை
மனத்திற் பற்றுகை
நம்பிக்கை
மதக்கொள்கை
கைம்முட்டி
மற்பிடி
ஆயுதப்பிடி
குதிரையின் வாய்க்கருவியிற் கோக்குங்குசை
உபாயம்
உறுதி
உதவி
உள்ளங்கைப் பிடியளவு
பணியாரவகை
நான்கு விரல்கொண்ட ஓர் அளவு
பெண்யானை
பேய்
உலர்ந்தது
காண்க : ஏலம்
சீட்டாட்டத்தில் ஒருமுறை எடுக்கப்படும் சீட்டு
பிடி ஆணை குற்றம்சாட்டப்பட்டவரை அல்லது விசாரணைக்கு நீதிமன்றம் வர மறுப்பவரைக் கைதுசெய்து அழைத்து வருமாறு காவல்துறைக்கு நீதிமன்றம் பிறப்பிக்கும் உத்தரவு
பிடி கொடுக்காதுமற்றார்க்கு இடம் கொடுக்காதபடி
பிடி1(ஒரு கைக்குள் அல்லது இரு கைகளுக்குள்) இருக்கும்படிசெய்தல்
பிடி2(நான்காம் வேற்றுமையோடு) விரும்புதல்(மனம் ஒன்றில்) நாட்டம் கொள்ளுதல்
பிடி4கைக்குள் இருக்கும் நிலை
பிடி5பெண் யானை
பிடி6இசைக் கலைஞரின் திறமையை வெளிப்படுத்தும் புதுமையான ஸ்வர அமைப்பு
பிடிக்கட்டுபனையோலையின் சிறுகட்டு
பிடிக்கொம்பன்சிறுகொம்புள்ள விலங்கு
பிடிகம்பிள்ளைக் கைவளை
பிடிகயிறுமாடுகட்டுங் கயிறு
பிடிகாரன்மீன் பிடிப்பவன்
வேட்டையாடுவோன்
பிடிகைவண்டிவகை
பிடிகொடுத்தல்தான் பிடிபடும்படி நிற்றல்
பேச்சு முதலியவற்றில் அகப்படுதல்
இடித்தல்
பிடிச்சராவிகம்மாளர் கருவியுள் ஒன்று
பிடித்தபிடிவிடாப்பிடி
பிடிவாதமான கொள்கை
பிடிவாதகுணம்
பிடித்தம்கழிவு
சிக்கனம்
மனப்பொருத்தம்
விருப்பம்
பிடித்தம்1(ஒருவருக்குச் சேர வேண்டிய தொகையில் அல்லது ஒன்றிற்கு ஏற்படுத்தப்பட்ட விலையில் குறிப்பிட்ட காரணங்களுக்காக) கழிக்கப்படுவது
பிடித்தம்2விருப்பம்
பிடித்தல்கைப்பற்றுதல்
வயப்படுத்துதல்
அகப்படுத்துதல்
கட்டுதல்
புகலடைதல்
அடைதல்
உட்கொள்ளுதல்
மேற்கொள்ளுதல்
தாங்குதல்
நிறுத்திக்கொள்ளுதல்
நிழற்படமெடுத்தல்
அபிநயம் முதலியன செய்து காட்டுதல்
பற்றிக்கொள்ளுதல்
தெரிதல்
விலைக்கு மொத்தமாகக் கொள்ளுதல்
பொருத்துதல்
உறுதியாகக் கொள்ளுதல்
குறிக்கொள்ளுதல்
சுளுக்குதல்
விதையடித்தல்
அழுத்தித்தடவுதல்
மூடிய கையளவு கொள்ளுதல்
ஒட்டிக்கொள்ளுதல்
பிரியமாதல்
ஏற்றதாதல்
செலவாதல்
நிகழ்தல்
அடங்குதல்
பிடித்தாடிபலகறை
பிடித்துகைப்பிடிப்பொருள். பிடித்தெருவும் வேண்டாது (குறள், 1037)
தொடங்கி. என்பிறப்பேபிடித்து (ஈடு, 2, 1, 1)
பிடித்துகைப்பிடிப்பொருள்
தொடங்கி
பிடித்து (தொடர்ந்து நிகழும் செயலைக் குறிக்கையில்) முதல்
பிடித்துக்கொள்ளுதல்சுளுக்குதல்
பிடிதம்பிச்சை
பிடிநாள்நல்ல நாள்
பிடிபடு (சட்ட விரோதமான பொருள்களோ குற்றம் செய்தவரோ உரியோரின்) வசத்தில் மாட்டுதல்
பிடிபடுதல்அகப்படுதல்
பிடிக்கப்படுதல்
புலப்படுதல்
அடைதல்
இணங்குதல்
பிடிப்பிச்சைபிடியளவிடும் பிச்சை
பிடிப்பிட்டுசிற்றுண்டிவகை
பிடிப்பித்தல்விதையடித்தல், காயடித்தல்
பிடிப்புபற்றுகை
ஒட்டுகை
வாயுப்பற்று
காண்க : பிடித்தம்
கருத்து
சேர்க்கப்பட்ட பொருள்
தளை
உறுதி
கைப்பிடி
கைகூடல்
ஆதாரம்
பிடிப்பு ஒரு நிலையில் நிலைக்க ஆதரவாக அமைவது
பிடிபாடுபிடிக்கப்பட்டது
சேர்க்கப்பட்டது
ஆதாரம்
பற்று
பிடிபிடியெனல்விரைவுக்குறிப்பு
பிடிமானம்அக்கறை
பிடியரிசிஅறஞ்செய்யக் கைப்பிடியளவாக அள்ளிவைக்கும் அரிசி
பிடியல்சிறுதுகில்
நல்லாடை
பிடியாள்பிடித்தடைக்கப்பட்டவன்
அமஞ்சி வேலைக்காரன்
கூலிக்காக அமர்த்தப்பட்டவன்
பிடில் வில்லால் வாசிக்கக் கூடிய வகையில் நன்கு இழுத்துக் கட்டப்பட்ட தந்திகளை உடைய இசைக் கருவி
பிடிவாதக்காரன்தான் கொண்டதை விடாது சாதிப்பவன்
பிடிவாதம்கொண்டதுவிடாமை
உறுதியுள்ள நிலை
பிடிவாதம் சிறிதும் விட்டுக்கொடுக்காத (பிறருக்குச் சங்கடம் ஏற்படுத்துகிற) உறுதி
பிடிவாதிதான் கொண்டதை விடாது சாதிப்பவன்
பிடிவிடுதல்கைப்பிடிவிடுதல்
அன்பு நீங்குதல்
பிடிவிறாந்துபிடியாணை
பிடுக்குபீசம், விதை
பிடுகுஇடி
பிடுங்கல்வலிந்து எடுக்கை
பொருள் பறித்தல்
தொந்தரவு
தொந்தரவு செய்பவர்
பிடுங்கித்தின்னுதல்கொத்தித்தின்னுதல்
கவர்ந்துண்ணுதல்
வருத்துதல்
பிடுங்கிவிடுதல்வருத்துதல்
ஓடிப்போதல்
பிடுங்கு (ஓர் இடத்தில் பதிந்திருப்பதை அல்லது ஒருவர் வைத்திருப்பதை) விசையுடன் அகற்றுதல் அல்லது எடுத்துக்கொள்ளுதல்
பிடுங்குதல்பறித்தல்
கவர்தல்
தடையை அடித்துக்கொண்டு விரைந்து செல்லுதல்
கொத்துதல்
வருத்துதல்
மிகுதியாதல்
தொல்லைகொடுத்தல்
பிடைகுகை
பிணக்கட்டில்பாடை
பிணக்கம்மாறுபாடு
ஊடல்
நெருக்கடி
பின்னுகை
பிணக்கம்/பிணக்கு உறவை அல்லது தொடர்பை முறிக்கும் வகையிலான தகராறு
பிணக்கன்மாறுபாடுள்ளவன்
பிணக்காடுசுடுகாடு
போர்க்களம்
பிணக்குமாறுபாடு
ஊடல்
நெருக்கடி
பின்னுகை
பிணக்கோலம்பிணத்தை அலங்கரிக்கை
பிணம் போல் தோற்றுகை
பிணங்கு (ஒருவரோடு) மாறுபாடுகொள்ளுதல்
பிணங்குதல்மாறுபடுதல்
ஊடுதல்
செறிதல்
பின்னுதல்
பிண்டக்காப்புசோறு
பிண்டகருமம்பிண்டம் வைத்துப் பிதிரர்க்குச் செய்யும் சடங்கு
பிண்டசூத்திரம்தலைமைப் பொருளைப் பொதுப்படக் கூறும் சூத்திரம்
பிண்டதன்தாயாதி
பந்து
உதவுபவன்
பிண்டதானம்பிதிரர்களுக்குப் பிண்டமளிக்கை
பிண்டப்பிரதானம்பிதிரர்களுக்குப் பிண்டமளிக்கை
பிண்டப்பொருள்கருத்து
பிண்டபுட்பம்அசோகமரம்
காண்க : செவ்வந்தி
பிண்டம்உண்டை
உருவற்ற கரு
உடல்
சோற்றுத்திரள்
பிதிரர் பொருட்டுக் கொடுக்கப்படுஞ் சோற்றுருண்டை
தொகுதி
காண்க : பிண்டசூத்திரம், சூத்திரம், ஓத்து, படலம் என்னும் மூன்றுறுப்புக் கொண்ட நூல்
பிண்டம் வடிவம் இல்லாத சதைத் திரள்
பிண்டம்பிடித்தல்உருண்டையாக்குதல்
படைத்தல்
உருச்சிதைத்து உருண்டையாக்குதல்
கரு உண்டாதல்
பிண்டம்விழுதல்கருச்சிதைவு
பிண்டவுரைபொழிப்புரை
பிண்டாண்டம்பிண்டமும் அண்டமும்
பிண்டாரன்இடையன்
இரவலன்
பிண்டாரிகொள்ளைக்காரன்
பிண்டிநுண்ணிய பொடி
காண்க : பிண்ணாக்கு
வடிவம்
கூட்டம்
புனர்பூசநாள்
இணையாவினைக்கைவகை
அசோகமரம்
பிண்டிக்கைஇணையா வினைக்கைவகை
பிண்டிகரணம்தொகுக்கப்பட்டது
பிண்டிகைஇருக்கை
கடிவாளம்
பிண்டித்தல்திரளையாக்குதல்
தொகுத்தல்
திரளுதல்
பிண்டிப்பகவன்அருகன்
பிண்டிப்பாலம்எறியாயுதம்
பிண்டியார்சமணர்
பிண்டியான்அருகக்கடவுள்
பிண்டிவாமன்அருகக்கடவுள்
பிண்டிவாலம்எறியாயுதம்
பிண்டீகரணம்உருண்டையாக்கல்
திரட்டப்பட்டது
பிண்டுஉடல்
பிண்டோதகம்பிதிரர்க்கு அளிக்கப்படும் நீர்க்கடன்
பிண்ணாக்குஎள்ளு, கடலை முதலியவற்றின் எண்ணெய் நீக்கிய சக்கை
காண்க : எள்ளுப்பிண்ணாக்கு
பிண்ணாக்கு நிலக்கடலை, எள் முதலிய எண்ணெய் வித்துகளிலிருந்து எண்ணெய் எடுத்த பின் மிஞ்சும் சக்கை
பிண்ணாக்குமூடன்முழுமூடன்
பிணந்தின்னிபிணந்தின்போன்
பிறரைத் துன்புறுத்துவோன்
பிணநாற்றம்பிணத்தின் கொடிய தீநாற்றம்
பிணநெஞ்சுஉணர்ச்சியற்ற மனம்
பிணப்பறைசாப்பறை
பிணம்சவம்
பிசாசம்
பிணம் (பெரும்பாலும் மனிதர்களின்) உயிர்போன உடல்
பிணர்சருச்சரை
கோங்கிலவுமரம்
பிணவல்பன்றி, நாய், மான் முதலியவற்றின் பெட்டை
பிணவறை சவக்கிடங்கு
பிணவுபெண்
பிணன்சவம்
பிசாசம்
பிணாபெண்
பிணாப்பிள்ளைபெண்பிள்ளை
பிணாரம்பருமனுள்ளது
விலங்கின் பருமன்
பிணிநோய்
கட்டுகை
கட்டு
பற்று
பின்னல்
அரும்பு
துன்பம்
நெசவுத்தறியின் நூற்படை
பிணி(வி) கட்டு, பிணிஎன் ஏவல்
பிணி1சேர்த்துக் கட்டுதல்
பிணி2நோய்
பிணிக்குறைகுழந்தைகட்கு நோயை உண்டாக்கும் பேய்க்கோள்
பிணிகைகச்சு
பிணித்தல்சேர்த்துக்கட்டுதல்
வயப்படுத்துதல்
பிணித்தோர்நோயாளிகள்
பிணிதல்சாதல்
பிணிதெறித்தல்நோய் குணமாகத் தொடங்குகை
பிணிப்புகட்டுகை
கட்டு
பற்று
பிணிமுகம்மயில்
பறவை
அன்னம்
முருகக் கடவுளின் யானை
பிணியகம்காவலிடம்
பிணியன்நோய்வாய்ப்பட்டவன்
பிணியாளன்நோய்வாய்ப்பட்டவன்
பிணியாளிநோய்வாய்ப்பட்டவன்
பிணியோலைபிள்ளைகளின் இடுப்பில் எழுதிக் கட்டும் இரட்சையோலை
பிணிவீடுஇடையூறு நீங்குகை
பிணுக்கன்மாறுபட்ட கொள்கையினன்
பிணைஇணைக்கப்படுகை
உடன்பாடு
பொருத்து
கட்டு
உத்தரவாதம்
விலங்குகளின் பெண்
பெண்மான்
பூமாலை
புறந்தருகை
விருப்பம்
தெப்பம்
பிணை(வி) பிணையிடு
கட்டு
பிணை1(ஒன்றோடு ஒன்று) நெருக்கமாக இணைதல்
பிணை2கட்டுதல்(முறுக்கியோ முடிச்சு போட்டோ) இணைத்தல்
பிணை3உத்தரவாதம்
பிணைக்கைதி பணயக்கைதி
பிணைச்சல் கதவை நிலையோடு பொருத்த உதவும் இரும்புப் பட்டை
பிணைச்சுபுணர்ச்சி
பிணைசொல்லுதல்பிறருக்காகப் பொறுப்பு ஏற்றல்
பிணைத்தல்இணைத்தல்
கட்டுதல்
கைகோத்தல்
பிணைத்தொகை பணயக்கைதியை விடுவிப்பதற்குக் கேட்கும் தொகை
பிணைதல்சேர்தல்
செறிதல்
புணர்தல்
பிணைப்படுதல்பொறுப்பு ஏற்றுக்கொள்ளுதல்
பிணைப்பணம் ஜாமீன் தொகை
பிணைப்புஇணைப்பு, சேர்க்கை
பிணைப்பு (நட்பால்) நெருக்கம்(உறவு, அன்பு முதலியவற்றால் ஏற்படும்) நெருங்கிய தொடர்பு
பிணைபோதல்பொறுப்பு ஏற்றுக்கொள்ளுதல்
பிணைமாடுஇணைக்கப்பட்ட மாடுகள்
பிணையடித்தல்கதிரடிக்க எருதுகளைப் பிணைத்தோட்டுதல்
பிணையத்தொகை ஒன்றுக்கு உறுதிகூறிக் கையெழுத்திட்டு, உறுதி கூறியவாறு நடக்காது போகுமானால் தான் பொறுப்பேற்றுக் கட்டுவதாக ஒப்புக்கொண்ட தொகை
பிணையல்ஒன்றுசேர்த்தல்
மலர்மாலை
பிணைமாடு
கதவின் கீல்
புணர்ச்சி
காண்க : இணைக்கை
பிணையல் பரப்பிய கதிர் மீது ஓட்டுவதற்காக மாடுகளைப் பிணைத்தல்
பிணையற்கைஇரண்டு கைகளால் புரியும் அபிநயம்
பிணையன்மாலைமலர்மாலை
பிணையாளிபிறருக்காகப் பொறுப்பு ஏற்பவன்
பிணையிலிதக்கோரால் பேணப்படாதவர்
பிணைவுஇணைவு
புணர்ச்சி
பிதக்குதல்நசுங்குதல்
பிதகம்இடி
பித்தக்கட்டிஈரற்குலை நோய்வகை
பித்தக்காங்கைபித்தத்தால் உண்டாகும் சூடு
பித்தக்காசம்ஒரு காசநோய்வகை
பித்தக்காமாலைகாமாலை நோய்வகை
பித்தக்காய்ச்சல்பித்தத்தினால் வரும் நோய்வகை
பித்தசாந்திபித்தந் தணிக்கும் மருந்து
காண்க : பொன்னாங்காணி
பித்தசுரம்பித்தத்தினால் வரும் நோய்வகை
பித்தசூடுபித்தத்தால் உண்டாகும் சூடு
பித்தசோகைசோகைநோய்வகை
பித்தநாடிபித்தநிலையைக் குறிக்கும் நாடி
பித்தநீர் கல்லீரலில் சுரந்து பித்தப்பையில் சேகரிக்கப்பட்டுக் கொழுப்புப் பொருளைச் செரிக்க உதவும் திரவம்
பித்தப்பைபித்தநீர் தங்கும் கல்ல¦ரல்
பித்தப்பை பித்த நீர் சேர்வதற்காகக் கல்லீரலோடு இணைந்து அமைந்திருக்கும் பை போன்ற உறுப்பு
பித்தம்ஈரலிலிருந்து தோன்றும் நீர்வகை
பித்தம் என்னும் பிணிக்கூறு
மயக்கம்
பைத்தியம்
கூத்தின்வகை
மிளகு
மண்வெட்டிக் கழுத்து
பித்தம் உடலில் ஏற்படுகிற வேதியியல் செயல்பாடுகளுக்குக் காரணமாக இருக்கும் சுரப்பு
பித்தமயக்கம்தலைக்கிறுகிறுப்பு
மயக்கநோய்
பித்தமேல¦டுபித்தம் அதிகமாக உண்டாதல்
பித்தல்நினைவு மாறுபட்டுக் குழறுகை
மண்வெட்டிக் கழுத்து
விளிம்பு
பித்தலாடகம்ஒன்றை மற்றொன்றாய்க் காட்டி வஞ்சிக்கை
பித்தலாட்டம்பொய்ச்செயல்
பித்தலாட்டம் உண்மையை மறைக்கும் அல்லது திரிக்கும் செயல்
பித்தவாயுகுன்மநோய்வகை
கிறுகிறுப்பு நோய் வகை
ஈரல்நோய்வகை
பித்தவெடிப்புபித்தத்தினால் காலில் உண்டாகும் பிளப்பு
பித்தவெடிப்பு (பெரும்பாலும்) குதிகாலின் பின்புறத்தில் அல்லது கால்விரல்களின் கீழ்ப்பகுதியில் ஏற்படும் பிளவு
பித்தவெரிவுபித்தத்தால் எரிச்சல் உண்டாக்கும் நோய்வகை
பித்தளைதாமிரமும் துத்த நாகமும் சேர்ந்த கலப்பு உலோகம்
பித்தளைசெம்பு, துத்தநாக மிவற்றின் கலப்பு
பித்தளை செம்பும் துத்தநாகமும் கலந்த மஞ்சள் நிற உலோகம்
பித்தளையாடகம்ஒன்றை மற்றொன்றாய்க் காட்டி வஞ்சிக்கை
பித்தன்சிவன், பைத்தியக்காரன்
மூடன்
கள்வன்
பித்தாசயம்பித்தநீர் தங்கும் கல்ல¦ரல்
பித்தாதிக்கம்பித்தம் அதிகமாக உண்டாதல்
பித்தாதிகாரம்பித்தம் அதிகமாக உண்டாதல்
பித்தான்சட்டையின் இறுக்கத்திற்குத் துளையிட்டு இணைக்கப்படும் கருவி
பித்தான் (சட்டை, பை முதலியவற்றில் ஒரு பகுதியை மற்றொரு பகுதியுடன்) பொருத்துவதற்காகத் தட்டையாகவும் வட்ட வடிவமாகவும் துளையுடன் செய்யப்படும் பொருள்
பித்திசுவர்
பங்கு
பித்தம்
பின்பக்கம்
காண்க : சாதிமல்லிகை
பைத்தியக்காரி
பித்திகம்ஒரு மல்லிகைவகை
பித்திகைசுவர்
அண்டச்சுவர்
காண்க : சாதிமல்லிகை
சிறுசண்பகம்
பித்துபித்தநீர்
பைத்தியம்
அறியாமை
மிக்க ஈடுபாடு
பித்துக்குளிபைத்தியம்
பித்துக்குளி பைத்தியம் பிடித்தவன்
பித்துக்கொள்ளிபைத்தியம் பிடித்தவர்
பித்துப்பிடித்தல்பைத்தியமாதல்
பித்தேறிபைத்தியங்கொண்டவர்
பித்தைமக்கள் தலைமயிர்
பித்தோன்மதம்பைத்தியவெறி
பிதளைஎண்ணெய்ப் பாண்டம்
பிதற்றர்பிதற்றுவோர்
பிதற்றல் அர்த்தம் இல்லாத பேச்சு
பிதற்றுஅறிவின்றிப் பேசும் பேச்சு
பிதற்று அர்த்தம் இல்லாமல் பேசுதல்
பிதற்றுதல்அறிவின்றிக் குழறுதல்
உணர்வின்றி விடாதுபேசுதல்
பிதாதந்தை
கடவுள்
பிரமன்
சிவன்
அருகன்
காண்க : பெருநாரை
பிதாமகன்தந்தை
பிதாமகன்தந்தையைப் பெற்ற பாட்டன்
பிரமன்
பிதாமகன் தந்தையின் தந்தை
பிதாமகிதந்தையைப் பெற்ற பாட்டி
பிதிஇடி
பிதிகாரம்கழுவாய், பரிகாரம்
பிதிர்நீர்க்கடன்
பிதிர்பூந்தாது
பொடி
திவலை
துண்டம்
பொறி
காலநுட்பம்
கைந்நொடி
விடுகதை
வியத்தகு செயல்
சேறு
தந்தை
யமலோகத்தில் வாழும் தேவசாதியார்
இறந்த பெற்றோர் முதலியோரின் ஆன்மா
பிதிர்(வி) பிதுங்கச்செய்
பிதிர்க்கடன்இறந்தவர்க்குச் செய்யும் கடன்
பிதிர்கருமம்தந்தைக்குச் செய்யும் ஈமக்கடன்
பிதிர்த்தல்சொரிவித்தல்
உதிர்த்தல்
பிதிர்தர்ப்பணம்முடிக்கை
பிதிர்தல்உதிர்தல்
சிதறுதல்
கிழிதல்
பரத்தல்
மனங்கலங்குதல்
பிதிர்திதிஆண்டுதோறும் தந்தை இறந்த நாளில் செய்யும் சடங்கு
அமாவாசை
பிதிர்தேவர்தென்புலத்தார்
பிதிர்ந்தபிளந்த
பிதிர்நாள்அமாவாசைபோன்ற பிதிர்க்கடன்கள் செய்தற்குரிய நாள்கள்
மகநாள்
பிதிர்பதிபிதிரர்களின் தலைவனான யமன்
பிதிர்பிண்டம்இறந்தோர்க்கிடும் அமுது
பிதிர்பிதிர்தந்தையைப் பெற்ற பாட்டன்
பிதிர்யானம்புண்ணியசீலர் தேவலோகத்திற்கு ஏறிச்செல்லும் வானூர்தி
பிதிரர்யமலோகத்தில் வாழும் ஒரு தேவசாதியார்
பிதிர்வழிதந்தைவழி
முன்னோர்வழி
பிதிர்வனம்சுடுகாடு
பிதிரார்ச்சிதம்தந்தைவழி முன்னோர் தேடிய சொத்து
பிதிரார்ஜிதம் தந்தை வழி முன்னோரின் சொத்து
பிதிருலகம்பிதிர்தேவதைகள் வாழும் உலகம்
பிதிவனேசுரன்சிவபிரான்
பிதிவிஊழியன்
பிதுபெருமை
தந்தை
பிதுக்கம்பிதுங்குகை
பிதுங்கியிருக்கும் பாகம்
பிதுக்கப்பட்டது
அண்டவாதம்
பிதுக்குதல்பிதுங்கச் செய்தல்
உப்பும்படி செய்தல்
பிதுங்கு அழுத்தப்படுவதால் வெளிவருதல் அல்லது வெளியே தள்ளப்படுதல்
பிதுங்குதல்அமுக்குதலால் உள்ளீடு வெளிக்கிளம்புதல்
சுவரிற் செங்கல் வெளிநீண்டிருத்தல்
பிதுர்தந்தை
இறந்த பெற்றோர் முதலியோரின் ஆன்மா
காண்க : பிதிரர்
பிதுரம்இடி
பிதுரார்ஜிதம்தந்தை வழி முன்னோர் சொத்து
பிதுருதந்தை
இறந்த பெற்றோர் முதலியோரின் ஆன்மா
காண்க : பிதிரர்
பிந்தி நேரம் கழித்து
பிந்திய அடுத்து வருகிற
பிந்தியாகாலம்சாயங்காலம்
பிந்துவிந்து, சுக்கிலம், துளி, புள்ளி
சத்திதத்துவம்
பிந்து (ஒருவருக்கு அல்லது ஒன்றிற்கு) இணைந்த நிலையில் இல்லாமல் பின்னால் அமைதல்
பிந்துதல்பின்னிடுதல்
தாழ்தல்
விரைவு குறைதல்
பிந்தைய (காலத்தில்) பிந்திய
பிப்பலகம்முலைக்காம்பு
பிப்பலம்அரசமரம்
நீர்
புள்வகை
பிப்பலிஒரு மருந்துச் சரக்கு, அது கண்ட திப்பிலி, யானைத் திப்பிலி முதலாகப் பலவகைப்படும்
பிப்பலிகைஅரசமரம்
பிப்பிலிஒரு மருந்துச் சரக்கு, அது கண்ட திப்பிலி, யானைத் திப்பிலி முதலாகப் பலவகைப்படும்
பிபீலிஎறும்பு
பிபீலிகாவாதம்எறும்பு முதலியவற்றின் பேச்சை உணரும் அறிவு
பிபீலிகைஎறும்பு
பிம்பம்உரு
பிம்பம்உருவம்
எதிரொளிக்கும் மூலப்பொருள்
பிரதிமை
கோவைக்கனி
பிம்பம் (நீர், கண்ணாடி போன்றவற்றில்) பிரதிபலிக்கும் உருவம்(ஒன்றிலிருந்து வரும் ஒளி, ஆடியை ஊடுருவி) மறுபுறத்தில் ஏற்படுத்தும் வடிவம்
பிம்பிகோவைக்கொடி
பிய்1(இணைந்திருக்கும் நல்ல நிலையிலிருந்து) பிரிந்து வருதல்
பிய்த்தல்கிழித்தல்
வேறாகும்படி பிரித்தல்
பஞ்சு முதலியன பன்னுதல்
இலை முதலியவற்றைச் சிதைத்தல்
பிடுங்குதல்
ஊடறுத்தல்
வருத்துதல்
பிய்த்துக்காட்டுதல்விளங்கும்படி தனித்தனி எடுத்துக்காட்டிச் சொல்லுதல்
பிய்த்துக்கொண்டு (பெரும்பாலும் வா, கிளம்பு போன்ற வினைகளுடன்) மிகுந்த வேகத்துடன்
பிய்த்துக்கொள் (தனக்கு விருப்பம் இல்லாத அல்லது தான் விரும்பாத சூழ்நிலையிலிருந்து) விலகிக்கொள்ளுதல்
பிய்தல்கிழிதல்
பிரிந்துபோதல்
ஊடறுதல்
சிதைவுறுதல்
பஞ்சு முதலியன பன்னப் பெறுதல்
பியந்தைமருதப்பண்வகை
பியல்பிடர்
பிர்க்கா தாலுக்காவைவிடக் குறைந்த அளவில் கிராமங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு பிரிவு
பிரக்கியம்அறிவு
பிரக்கியாதம்கீர்த்தி
புகழ்
வெளிப்படையானது
பிரக்கியாதிபுகழ்
பிரக்கியாதிபுகழ்
வெளிப்படை
பிரக்கிரமம்தொடக்கம்
பிரக்கினைஉணர்வு
அறிவு
பிரக்ஞை சுய உணர்வு
பிரகடம்வெளிப்படுத்துகை
பிரகடனம்அறிவிப்பு
சாற்றுகை
பிரகடனம்வெளியீடு
விளம்பரம்
பிரகடனம் பலரும் அறியும்படியான அதிகாரபூர்வமான அறிவிப்பு
பிரகதிகத்தரிச்செடி
காண்க : கண்டங்கத்தரி
தும்புருவின் வீணை
பிரகதீஸ்வரர்பெருவுடையார்
பிரகரணப்பிரகணம்அறம், பொருள், இன்பம் இவற்றைப் பொருளாகக்கொண்ட நாடகவகை
பிரகரணம்சமயம்
அத்தியாயம்
வாய்ப்பு
ரூபகம் பத்தனுள் ஒன்று
அறம், பொருள் இவற்றைப் பொருளாகக்கொண்ட நாடக வகை
பிரகலைகீதவுறுப்புள் ஒன்று
பிரகஸ்பதி (புராணத்தில்) தேவர்களின் குரு
பிரகாசத்திஅப்பிரகம்
பிரகாசம்ஒளி
பிரகாசம்ஒளி
வெயில்
புகழ்
குணம்
பிரகாசம் (ஒளியின் அல்லது ஒளியினால் ஏற்படும்) மிகுதியான வெளிச்சம்
பிரகாசனம்ஒளி
விரித்துவிளக்குகை
வெளிப்படுத்துகை
பிரகாசி ஒளிவீசுதல்(ஒளிவீசி) மினுங்குதல்
பிரகாசித்தல்ஒளிசெய்தல்
மேன்மையடைதல்
அறிவுநிறைதல்
விரிவாய்க் கூறுதல்
பிரகாரம்திருச்சுற்று
பிரகாரம்தன்மை
விதம்
ஒப்பு
வகுப்பு
பிரகாரம்1(கோவிலில்) கருவறைக்கும் மதில் சுவருக்கும் இடையில் சுற்றி வருவதற்காக அமைக்கப்பட்ட வழி
பிரகிருதிபகுதி
இயல்பு
மூலம்
மூலப்பகுதி
குடி
பிரசங்கம்வெளிப்படுத்துகை
சொற்பொழிவு
பிரசங்கம் (பெரும்பாலும் சமய அல்லது அரசியல் தொடர்பான) சொற்பொழிவு
பிரசங்கிசொற்பொழிவாளர்
பிரசங்கி பிரசங்கம் செய்தல்
பிரசங்கித்தல்விரித்துப் பொருளுரைத்தல்
விளம்பரப்படுத்துதல்
குறிப்பிட்டுச் சொல்லுதல்
பிரசங்கியார் (கிறித்தவ மதத்தைப் பரப்பும் வகையில்) பிரசங்கம் செய்பவர்
பிரச்சாரகர் பிரச்சாரம் செய்பவர்
பிரச்சாரம்பரப்புரை
பிரச்சாரம் ஆதரவு தேடி அல்லது மனமாற்றம் ஏற்படுத்த ஒரு கருத்தை அல்லது கொள்கையைப் பரப்புதல்
பிரச்சினைசிக்கல்
பிரச்சினைகேள்வி
சிக்கல்
பிரச்சினை இயல்பான போக்குக்குத் தடை ஏற்படுத்துவதாகவும் தீர்வு வேண்டி நிற்பதாகவும் இருப்பது
பிரசண்டம்வேகம்
வீரம்
கடுமை
பிரசண்டன்வலியன்
வீரன்
கடுமையானவன்
பிரசத்திதக்க சமயம்
சாசனம்
பிரசம்பூந்தாது
தேன்
தேனிறால்
கள்
தேனீ
வண்டு
பிரசம்சைபுகழ்ச்சி
பிரசலைமனக்கலக்கம்
பிரசவ விடுதி தாய்சேய் நல விடுதி
பிரசவசன்னிமகப்பேற்றுக்குப்பின் காணுஞ் சன்னிநோய்வகை
ஈன்ற பிறகு பசுவுக்கு உண்டாகும் நோய்வகை
பிரசவப்பெரும்பாடுமகப்பேற்றின் பின்னர்ச் சூதகம் மிகுதியாய் வெளிப்படுகை
பிரசவம்மகப்பேறு
பிரசவம் குழந்தையைப் பெற்றெடுக்கும் நிகழ்வு
பிரசவம்பார் குழந்தை பெற்றெடுப்பதற்கு உதவுதல்
பிரசவமாகு குழந்தையைப் பெற்றெடுத்தல்
பிரசவமாதல்மகப்பெறுதல்
பிரசவவலிமகப்பேறு நிகழ்வதற்கு உண்டாகும் நோவு
பிரசவவேதனைமகப்பேறு நிகழ்வதற்கு உண்டாகும் நோவு
பிரசவி (குழந்தை) பெறுதல்
பிரசவித்தல்பிள்ளைபெறுதல், ஈனுதல்
பிரசன்னம்தெளிவு
கடவுள், பெரியோர் முதலியோரின் காட்சி
மகிழ்ச்சி
பிரசன்னம் (புலன்களால் உணரக் கூடிய) இருப்பு(ஓர் இடத்தில்) காட்சி அளிக்கும் தோற்றம்
பிரசன்னமுகம்மலர்ந்த முகம்
பிரசன்னன்காட்சியருளுபவன்
பிரசாதப்படுதல்உண்ணுதல்
திருவாணை ஏற்றல்
பிரசாதம்திருவமுது
பிரசாதம்தெளிவு
திருவருள்
கடவுளுக்குப் படைக்கப்படும் உணவு
சோறு
பிரசாதம் (கோயிலில், வீட்டில்) கடவுளின் முன்வைத்துப் பூஜை செய்து தரப்படும் பொருள்
பிரசாதித்தல்திருவருள் புரிந்து உதவுதல்
பிரசாதிபத்தியம்மக்களாட்சி
பிரசாபத்தியம்எண்வகை மணத்துள் ஒன்று, மகள் கொள்ளுதற்குரிய குலத்தார் கொடுத்த பரிசத்து இரட்டித் தம் மகட்கு ஈந்து கொடுக்கும் மணவகை
மக்களாட்சி
பிரசாபதிபிரமன்
துணைப்பிரமன்
அரசன்
ஆண்குறி
காண்க : பிரசோற்பத்தி
பிரசாரம்பரப்புரை
பிரசாரம்பரவுகை
பரவச்செய்கை
வேங்கை மரம்
பிரசித்தம்நன்கு அறிமுகமானது
பிரசித்தம்அறிவிப்பு
வெளிப்படை
புகழ்
நன்கு அறியப்பட்ட நிலை
பிரசித்தம் எல்லோருக்கும் தெரிந்தது
பிரசித்திபுகழ்
பிரசித்தி பெயரும் புகழும்
பிரசினம்கேள்வி
சிக்கல்
உபநிடதத்துள் ஒன்று
பிரசினைகேள்வி
சிக்கல்
உபநிடதத்துள் ஒன்று
பிரசுரம்பதிப்பு
பிரசுரம்அறிவிப்பு
நூற்பதிப்பு
மிகுதி
பிரசுரம் (புத்தக) வெளியீடு
பிரசுரன்மிக்கவன்
சுக்கிரன்
பிரசுராலயம் (புத்தக) வெளியீட்டு நிறுவனம்
பிரசுரி (பத்திரிகை போன்றவற்றில் கட்டுரை, கதை முதலியவற்றை) வெளியிடுதல்(புத்தகம் போன்றவை) வெளியிடுதல்பதிப்பித்தல்
பிரசூதம்காண்க
பிரசவமாதல்
பிரசூதவாயுகருப்பவாயு
பிரசூனம்பூ
பிரசைகுடி
சந்ததி
வெருகன்கிழங்கு
பிரசோற்பத்திஅறுபதாண்டுக்கணக்கில் ஐந்தாம் ஆண்டு
மக்கட்பெருக்கம்
பிரஞ்ஞன்அறிஞன்
பிரஞ்ஞாபங்கம்அறிவுக்கேடு
பிரஞ்ஞானம்அறிவு
பிரஞ்ஞைஅறிவு
நிறையறிவு
முன் நிகழ்ந்ததை அறியும் அறிவு
பிரட்சாளனம்நீரால் கழுவுதல்
பிரட்டம்முதன்மையானது
தள்ளுண்டது
பொரித்தது
பிரட்டன்நன்னெறியினின்று தவறியவன்
வஞ்சகன்
பிரட்டுகீழ்மேலாகத் திருப்புதல்
மாறுபட்ட பேச்சு
வஞ்சகம்
வயிற்றுவலி
கறிவகை
வாந்திக்குணம்
பிரடையாழ் முதலியவற்றின் முறுக்காணி
முறுக்காணி வில்லை
பிரண்டைஒரு கொடிவகை
பிரண்டை (சித்த வைத்தியத்தில் பயன்படும்) தடித்த சிறு கிளைகளையும் கணுக்களுடன் கூடிய செவ்வக வடிவத் தண்டையும் உடைய ஒரு வகைக் கொடி
பிரணயகலகம்ஊடல்
பிரணயம்அன்பு
பிரணவம்ஓங்கார மந்திரம்
பிரணவன்பிள்ளையார்
பிரணாமம்கடவுள் அல்லது பெரியோர்முன் செய்யும் வணக்கம்
பிரதக்கணம்வலம்வருதல்
பிரதக்குதனியே
தனியேயுள்ளது
பிரதட்சயம்கண்கூடு
எதிர்
பிரதட்சிணம்வலம் வருதல்
பிரதட்சிணம் (வழிபடும் முறையாக) இடமிருந்து வலமாகச் சுற்றி வருதல்
பிரத்தம்பத்துப் பதார்த்தங்கொண்ட ஒரு நிறை
அளவுநாழி
பிரமாதம்
பிரத்தல்எழுத்திலா ஒலி
பிரத்தியக்கம்காட்சி
அளவை ஆறனுள் காட்சியளவை
பிரத்தியக்கவிருத்தம்காட்சிக்கு மாறுபட்டது
பிரத்தியக்குமேற்கு
பிரத்தியட்சம்நன்கு தெரிவது
பிரத்தியட்சம் கண்ணுக்குத் தெரிவது
பிரத்தியம்காட்சி
அளவை ஆறனுள் காட்சியளவை
பிரத்தியயம்விகுதி முதலிய இடைச்சொல்
பிரத்தியருத்தம்எதிருரை, மறுமொழி
பிரத்தியால¦டம்வில்லோர் நிலை நான்கனுள் இடக்கால் முந்துற வலக்கால் பின்னுற வைக்கும் நிலை
பிரத்தியேகம்தனிமை
சிறப்பியல்பு
பிரத்தியேகம் (-ஆக, -ஆன) பொதுவானதிலிருந்து அல்லது வழக்கமானதிலிருந்து வேறுபட்டது
பிரத்தியோகம்சிறப்புடைய
பிரதமமுதன்மை
பிரதம (நிர்வாக அமைப்பில்) தலைமைப் பொறுப்பில் இருக்கிற
பிரதம மந்திரி/பிரதமர் ஒரு நாட்டை நிர்வகிக்கும் அமைச்சரவையில் முதன்மைப் பொறுப்பு வகிப்பவர்
பிரதமகாலம்விடியற்காலம்
பிரதமம்முதன்மை
தொடக்கம்
பிரதமர்தலைமை அமைச்சர்
பிரதமவிசாரணைதொடக்கத்திற் செய்யும் விசாரணை
பிரதமைமுதல் திதி
கடுக்காய்
பிரதமை அமாவாசைக்கு அல்லது பௌர்ணமிக்கு அடுத்த நாள்
பிரத்யேகசிறப்பான
தனித்துவமான
பிரதரம்பெரும்பாடு
பிரதனம்படையிலொரு தொகை
பிரதனைபடையிலொரு தொகை
பிரதஷ்ணம்வலம்வரல்
பிரதாபம்சிறப்புகள் : பெருஞ் சாதனை
பிரதாபம்வீரம்
பெருமை
புகழ்
ஒளி
பிரதாபம் (வீரத்தைக் காட்டி நிகழ்த்திய) பெரும் சாதனை
பிரதானகோயில்முதன்மைத் தெய்வம் உள்ள கோயில்
கிறித்தவர்களின் தலைமைக் கோயில்
பிரதானம்முதன்மை
புகழ் முன்மை
பிரதானம்பிரகிருதி தத்துவம்
தலைமைப் பொருள்
முக்கியம்
கொடுப்பது
பிரதானம் (-ஆக, -ஆன) முதன்மை
பிரதானமடித்தல்தற்பெருமை கொண்டாடுதல்
பிரதானன்தலைமையானவன்
அரசியல் செயல்கள் அனைத்தையும் நடத்துபவன்
பிரதானிஅமைச்சன்
பிரதானிக்கம்கருவூலத் தலைமை
அமைச்சகம்
பிரதானைபார்வதி
பிரதிபடி
பிரதிஒத்த தன்மை
பதில்
விடை
படி
நகல்
நூற்படி
மாறு
போட்டி
பிரதிவாதி
ஒவ்வொரு
பிரதி கூலம்தீமை
பிரதி1(புத்தகம், பத்திரிகை, இசைத்தட்டு முதலியவை குறித்து வருகையில்) குறிப்பிட்ட ஒரே உள்ளடக்கத்தைக் கொண்டு ஒரே மாதிரியாக வெளியிடப்படும் பலவற்றுள் ஒன்று
பிரதி2பதில்
பிரதி3(கிழமை, மாதம், வருடம் முதலியவற்றுடன் வருகையில்) (குறிப்பிடப்படும்) ஒவ்வொரு
பிரதிக்கிரகம்கொடைபெறுதல்
சேனையின் பின்பகுதி
பிரதிக்கினைதுணிந்த பொருள்
நேர்த்திக் கடன்
சூளுரை
சம்மதி
தீர்மானம்
அனுமான உறுப்புகளில் சாதிக்கவேண்டிய பொருள்
பாவம் நீங்க அவற்றைக் குருவிடம் தெரிவிக்கை
பிரதிக்ஞைசூளுரை
பிரதிக்ஞை செய்துகொண்ட ஒப்பந்தம்
பிரதிகருமம்செய்ததற்கு மாறுசெய்கை
அலங்கரிக்கை
பிரதிகுலம்தீமை
தடை
கைகூடாமை
பிரதிகூலம்தீமை
தடை
கைகூடாமை
பிரதிகூலியம்தடை
பிரதிச்சீட்டுஎதிர்ச்சீட்டு
நகல்
பிரதிசாபம்எதிர்ச்சபிப்பு
பிரதிசாயைஎதிருருவம், கண்ணாடி முதலியவற்றில் தோன்றும் போலியுரு
பிரதிசிகுவைஉள்நாக்கு
பிரதிஞ்ஞைதுணிந்த பொருள்
நேர்த்திக் கடன்
சூளுரை
சம்மதி
தீர்மானம்
அனுமான உறுப்புகளில் சாதிக்கவேண்டிய பொருள்
பாவம் நீங்க அவற்றைக் குருவிடம் தெரிவிக்கை
பிரதிட்டாகலைசீவான்மாவை முத்தியில் உய்க்குங் கலை
பிரதிட்டைதெய்வத்தைப் புதுக்கோயிலில் வைத்தல்
நிலைநிறுத்துகை
புகழ்
காண்க : பிரதிட்டாகலை
பிரதிதானம்கைம்மாறு, பிற்பயன் கருதி உதவுங் கொடை
பண்டங்கட்கு விலையாகக் கொடுக்கப்பட்ட பொருள்
பிரதிதொனிஎதிரொலி
பிரதிநிதிபதிலி
நிகராளி
சார்பாளர்
பிரதிநிதிபதில் ஆள்
காலத்தின் தகுதிநோக்கி ஒரு செயலைச் செய்தற்கும் ஒழிதற்கும் உரிமையுள்ள அமைச்சர்
பிரதிநிதி (அரசின், ஒரு குழுவின், தனிப்பட்ட நபரின்) சார்பாகச் செயல்பட அல்லது கருத்தைத் தெரிவிக்க நியமிக்கப்பட்டவர் அல்லது தேர்வு செய்யப்பட்டவர்
பிரதிநிதித்துவம் (ஓர் அவையில் தங்கள் கருத்து, கோரிக்கை போன்றவற்றை) பிரதிநிதிமூலமாக முன்வைக்கும் உரிமை
பிரதிபத்திசிறப்பு
மதிப்பு
நம்பிக்கை
பிரதிபதம்பரியாயச்சொல்
பதவுரை
பிரதிபந்தகம்தடை
பிரதிபந்தம்தடை
பிரதிப்பிரயோசனம்கைம்மாறு
பிரதிப்பெயர்பெயர்ச்சொல்லுக்கு பதிலாக பயன்படுத்தப்படும் சொல்
எ.டு : அவன்,இவன்
இதை மறுபெயர்,பதிற்பெயர் என்றும் அழைப்பார்கள்
பிரதிபலன்கைம்மாறு
பிரதிபலன் ஒரு செயலைச் செய்வதன் விளைவாகக் கிடைக்கும் பலன்
பிரதிபலனம்எதிருருவம், கண்ணாடி முதலியவற்றில் தோன்றும் போலியுரு
பிரதிபலி (கண்ணாடி போன்ற பளபளப்பான பரப்பில் படும் ஒளி அல்லது உருவம்) திரும்பி வருதல் அல்லது தோன்றுதல்/(ஒளியை அல்லது உருவத்தை) திரும்ப வெளியிடுதல் அல்லது வெளிக்காட்டுதல்
பிரதிபலித்தல்உருவம் தோன்றுதல்
பிரதிபலிப்புகண்ணாடி முதலிய பளபளப்பான பரப்பில் பட்டுத் திரும்பி வரும் ஒளி
எதிரொளி
அப்பரப்பில் திரும்பத் தோன்றும் உருவம்
பிரதிபிம்பம்
ஒன்றின் ஊடாகத் தோன்றும் வெளிப்பாடு
பிரதிபலிப்பு (கண்ணாடி போன்ற பளபளப்பான பரப்பில் பட்டு) திரும்பிவரும் ஒளி
பிரதிபாதகம்எடுத்து விளக்குகை
பிரதிபாத்தியம்எடுத்து விளக்கப்படுவது
பிரதிபாதனம்எடுத்து விளக்குகை
பிரதிபாதித்தல்எடுத்து விளக்குதல்
பிரதிபிம்பம்எதிருருவம், கண்ணாடி முதலியவற்றில் தோன்றும் போலியுரு
பிரதிபிம்பம் (கண்ணாடி முதலியவற்றில்) பிரதிபலிக்கும் உருவம்
பிரதிபேதம்பாடவேறுபாடு
பிரதிபைபுதிதுபுதிதாய்ப் பொருளை ஆராய்ந்து காணும் அறிவு
பிரதிமண்டலம்சுற்றளவு
கோணவட்டம்
பிரதிமாலைஈற்றெழுத்துக் கவி
பிரதிமானம்யானைக்கொம்புகளுக்கு நடுவிலுள்ள முகப்பகுதி
பிரதிமுகம்நாடகச்சந்தி ஐந்தனுள் முளைத்து இலைதோன்றி நாற்றாய் முடிவதுபோல நாடகப்பொருள் நிற்பது
பிரதிமைஉருவம்
ஒத்த வடிவம்
உருவச்சிலை
பிரதிமை உருவச் சிலை
பிரதியுபகாரம் கைமாறு
பிரதிவாக்கியம்பிரதிவசனம்
ஒவ்வொரு வாக்கியத்திலும்
பிரதிவாதம் ஒரு வாதத்துக்கு மாறாக அல்லது எதிராக அமையும் வாதம்
பிரதிவாதிஎதிர்வழக்காடி
வாதத்தில் எதிராளி
பிரதிவாதி (உரிமையியல் வழக்கில்) வாதியால் வழக்குத் தொடுக்கப்பட்டவர்
பிரதிஷ்டைதெய்வத்தைக் கோயிலில் வைக்கும் ஆகமச் சடங்கு
பிரதிஷ்டை ஆகம முறைப்படியும் கோயில் கட்டடக் கலை அடிப்படையிலும் சடங்குகள் நிகழ்த்தித் தெய்வத்தை நிரந்தரமாகக் கோயிலில் தங்கவைத்தல்
பிரதீகம்உறுப்பு
பிரதீசிமேற்கு
பிரதீபம்எதிர்நிலை
காண்க : எதிர்நிலையணி
பிரதேசம்நிலப்பகுதி
பிரதேசம்நாட்டுப் பகுதி
இடம்
நாடு
வேற்று நாடு
பிரதேசம் (பொதுவாக) நிலப்பகுதி(தட்பவெப்பநிலை, புவியியல் அமைப்பு முதலியவற்றின் அடிப்படையில்) பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலப்பகுதி
பிரந்திசைத்துள்ளல்பல தளையும் விரவிவரும் கலிப்பா ஓசைவகை
பிரபஞ்சம்அண்டம் : பெரு வெளி
பிரபஞ்சம் (நட்சத்திரங்கள், கோள்கள், துணைக்கோள்கள் முதலிய அனைத்தையும் உள்ளடக்கி) எல்லை காண முடியாத வகையில் பரந்து விரிந்திருக்கும் பெருவெளி
பிரபஞ்சமாயைஉலகமாயை
மூலப்பகுதி, பிரகிருதி
உலகப் பொருள்களின் போலித் தோற்றம்
பிரபஞ்சமூலம்மூலப்பிரகிருதி
பிரபஞ்சவாசனைஉலகத்தின் இன்பதுன்ப நுகர்வு
பிரபஞ்சவாழ்வுஉலகவாழ்க்கை
பிரபஞ்சவியாபாரம்உலகியற் செயல்
பிரபஞ்சவிருத்திஉலகச் செய்கை
மாயாகாரியம்
பிரபஞ்சவைராக்கியம்உலக வாழ்க்கையில் உண்டாகும் வெறுப்பு
பிரபஞ்சனன்காற்று
பிரபத்திஅடைக்கலம் அடைகை
பிரபந்தம்சிறுநூல்
தொடர்பு
பாமாலை
தொண்ணூற்றாறு வகைப்பட்ட நூல்
இசையுரு
கட்டுரை
பிரபந்தம் உள்ளடக்கத்தின் அடிப்படையிலும் செய்யுள் வடிவ அடிப்படையிலும் பாகுபடுத்தப்பட்ட இலக்கிய வகை
பிரப்புகுறுணிவீதம் கொள்கலங்களில் பரப்பி வைக்கும் படையற்பொருள்
குறுணி அளவைக் கொள்ளும் பாண்டம்
பிரபலம்புகழ்
பிரபலம்புகழ்
வல்லமை
வலிவுள்ளது
பிரபலம் (-ஆக, -ஆன) புகழ் பெற்ற நிலை
பிரபலமானபெயர்பெற்ற
பிரபல்லியம்புகழ்
வல்லமை
வலிவுள்ளது
பிரபலன்புகழ்பெற்றவன்
பிரபவஅறுபதாண்டுக் கணக்கில் முதலாம் ஆண்டு
பிரபாகரன்சூரியன்
அக்கினிதேவன்
சந்திரன்
மீமாம்சா மதவகையைப் பரப்பிய ஆசிரியன்
பிரபாகீடம்மின்மினி
பிரபாதம்செங்குத்து
மலைவீழருவி
விடியற்காலை
கரை
தெரு
பிரபாதிகம்மயில்
பிரபாவம்ஒளி
புகழ்
மேன்மை
வலிமை
பிரபிதாமகன்கொள்ளுப்பாட்டன்
பிரபிதாமகிகொள்ளுப்பாட்டி
பிரபுபெருமையில் சிறந்தோன்
செல்வந்தன்
அதிகாரி
கொடையாளி
பாதரசம்
பிரபுபெருமையிற் சிறந்தவன்
அதிகாரி
கொடையாளி
செல்வன்
பாதரசம்
பிரபுத்தன்விழிப்புடனிருப்பவன்
இளைஞன்
பிரபுத்துவம்பிரபுவின் தன்மை
ஆட்சி
பிரபைஒளி
தண்ணீர்ப்பந்தல்
திருவாசி
துர்க்கை
பிரபோதம்பேரறிவு
பிரம பிரயத்தனம்கடும் முயற்சி
பிரம புராணங்கள்பிரம புராணம்
பதும புராணம்
பிரம வித்தைஅறிய செயல்
பிரம(ச்)சரியம் திருமணம் செய்துகொள்வது இல்லை என்று உறுதிபூண்ட நிலை
பிரம(ச்)சாரி திருமணம் செய்துகொள்ளாதவன்
பிரமக்கியானம்கடவுளைப்பற்றிய அறிவு
எல்லாவற்றையும் பிரமமாகக் காணும் அறிவு
சமயசமரச மதம்
பிரமக்கிழத்திஇறைவனது சத்தி
பிரமக்கொலைபார்ப்பனக்கொலை
பார்ப்பனக் கொலைப்பாவம்
பிரமகத்தி செய்தோனைத் தொடர்ந்துவரும் இறந்தவன் உருவம்
பிரமகத்திவிடாது தொடரும் கொலைப் பாவம்
பிரமகத்தி விடாது தொடரும் கொலைப் பாவம்
பிரமகற்பம்பிரமனின் ஆயுட்காலம்
ஒரு பேரெண்
பிரமகன்னிகைகலைமகள்
பிரமகாதகன்பார்ப்பனனைக் கொன்றவன்
பிரமகாயத்திரிபார்ப்பனர் நாள்தோறும் ஒதும் மந்திரவகை
பிரமகுலம்பார்ப்பனச்சாதி
பிரமகூர்ச்சம்தருப்பைமுடிச்சு
பசுவிடம் கிடைக்கும் ஐந்து பொருள்கள்
பிரமசரியம்மாணவம், ஆசிரியனிடம் கற்று விரதங்காக்கும் நிலை
திருமணமில்லா வாழ்க்கை
தவம்
பார்ப்பனர்
பிரமசாரிதிருமணமாகாதவன்
மாணவன்
ஓதுதலும் விரதங்காத்தலும் ஆகிய நியமங்களை மேற்கொண்டொழுகுபவன்
வீடுமர்
பிரமசைதன்னியம்அறிவுவடிவான கடவுள்
காண்க : பிரமஞானம்
பிரமஞானம்கடவுளைப்பற்றிய அறிவு
எல்லாவற்றையும் பிரமமாகக் காணும் அறிவு
சமயசமரச மதம்
பிரமஞானிகடவுளை அறிந்தவன்
பிரும்மஞான மதத்தைச் சார்ந்தவன்
பிரமணம்சுழலுகை
திரிகை
மயக்கம்
பிரமதகணம்சிவகணம்
பிரமதண்டம்மந்திர ஆயுதவகை
யோகதண்டம்
நற்செயல்கட்கு உதவாத நட்சத்திரம்
பிரமதத்துவம்இறைவனது உண்மை இயல்பு
பிரமத்துவம்கடவுள் தன்மை
பிரமதர்சிவகணம்
பிரமதனம்கடைகை
கொலை
பிரமதாயம்பார்ப்பனர்களுக்கு விடப்படும் இறையிலிநிலம்
பிரமதாளம்சச்சரிப்பறைவகை
பிரமதேயம்பார்ப்பனருக்குத் தானமாகக் கொடுக்கப்பட்ட ஊர்
பிரமதேவன்படைப்புக்குரியவனாகிய பிரமன்
பிரமநாடிஇடைகலை பிங்கலைகளுக்கு இடையிலுள்ள நாடி
மூலாதாரத்திலிருந்து உச்சித்துளை வரைக்கும் நிற்கும் நாடி
பிரமநாதைதாம்பிரபரணியாறு
பிரமநிருவாணம்கடவுளுடன் ஒன்றியிருத்தல்
பிரம்படிபிரம்பினால் அடிக்கும் தண்டனை
பிரம்படிக்காரர்பிரம்புகொண்டு தண்டிக்கும் அரசனின் ஏவலாளர்
பிரமபத்திரம்புகையிலை
பிரமபத்திரிபுகையிலை
பிரமபதம்(வி) பிரமலோகம்
பிரமனது நிலை
பிரமப்பிரயத்தனம் (ஒரு செயலை எப்படியாவது நிறைவேற்ற வேண்டும் என்கிற முறையில் மேற்கொள்ளும்) கடும் முயற்சி
பிரமப்பொழுதுசூரியோதயத்துக்கு இரண்டு நாழிகைக்கு முன்னுள்ள இரண்டு நாழிகை நேரம்
பிரமபாவனைதன்னைப் பிரமமாகப் பாவிக்கை
பிரம்புகொடிவகை
மூங்கில்
தேர்முட்டி
வரப்பு
கடல்
நெய்
பிரம்பு (கூடை, நாற்காலி முதலியவை பின்னப் பயன்படும்) நீர்நிலைகளின் ஓரங்களில் வளரும் எளிதில் வளையும் தன்மை படைத்த ஒரு வகைக் கொடியின் உறுதியான தண்டு
பிரம்புகட்டுதல்பாத்திரங்கட்கு விளிம்பிலே வளையங்கட்டுதல்
பிரம்புத்தடுக்குபிரம்பினாற் செய்த தட்டி
பிரமபுரம்சீகாழிநகரம்
காஞ்சிபுரம்
பிரமம்கடவுள்
பிரமம்முழுமுதற்பொருள்
பிரமன்
திருமால்
சிவன்
சூரியன்
சந்திரன்
அக்கினி
முனிவன்
வேதம்
தெய்விகம்
தத்துவம்
தவம்
மந்திரம்
வீடுபேறு
மாணவம்
பிரமசரியம்
ஞானம்
ஒழுக்கம்
பிரமசரிய விரதங்காத்தவனுக்குக் கன்னியைத் தானமாகத் தருதல்
நடு
சிட்சை
வீணைவகை
ஆடு
கலக்கம்
சுழல்காற்று
துரிதம்
தவறு
மாயை
தண்டசக்கரம்
பிரம்மசூத்திரம்வேதாந்த சூத்திரம்
பிரமமணம்பிரமசாரிக்கு கன்னியைத் தீ முன்னர்க் கொடுக்கும் மணம்
பிரம்மிவல்லாரை
பிரமயாகம்வேதமோதல்
பிரமரகசியம்பரம ரகசியம்
பிரமரகசியம்அதிரகசியம்
பிரமரந்திரம்தலையின் உச்சித்துளை
பிரமரம்வண்டு
அபிநயவகை
குதிரைச் சுழிவகை
பிரமராசனர்தபோதனர்
பிரமராயன்பார்ப்பன அமைச்சர் பட்டப் பெயர்
பிரமரிசுழற்சி
கூத்தின் விகற்பம்
ஒரு சமண மந்திரம்
பிரமலிபிபிரமனால் விதியாக எழுதப்பெற்ற தென்று கருதப்படும் மண்டை எழுத்து
தெளிவற்ற எழுத்து
பிரமலோகம்சத்தியலோகம்
பிரமவமிசம்பிரமனிடந் தோன்றிய மரபு
பார்ப்பனக் குலம்
பிரமவாதம்உலகமெல்லாம் பிரமனிட்ட முட்டை என்னும் மதம்
வேதமதம்
பிரமவாதிஉலகம் பிரமனிட்ட முட்டை என்று வாதிப்பவன்
பிரமவித்தைமெய்யறிவு, தத்துவஞானம்
அறிதற்கு அரியது
பிரமவித்தை (அறிந்துகொள்வதற்கு அல்லது அறிந்துகொண்டு செய்வதற்கு) மிகவும் கடினமானது
பிரமன்மும்மூர்த்திகளுள் ஒருவரும் படைப்புக் கடவுளுமான நான்முகன்
பார்ப்பனன்
வறட்சுண்டி
பிரகிருதிமாயை
பிரமன்/பிரமா (இந்து மதத்தில்) படைத்தல் தொழிலுக்கு உரிய இறைவன்
பிரமன்றந்தைபிரமனின் தந்தையான திருமால்
பிரமனாள்உரோகிணிநாள்
பிரமாண வாக்குமூலம் தான் கூறுவது உண்மைதான் என்று பிரமாணம் செய்து எழுத்து வடிவில் ஒருவர் நீதிமன்றத்தில் அளிக்கும் பத்திரம்
பிரமாணஞ்செய்தல்உறுதிமொழி கூறல், சத்தியம்பண்ணல்
பிரமாண்டம்உலகம்
மிகப் பெரியது
பதினெட்டு உபபுராணத்துள் ஒன்று
பிரமாண்டம் (அளவு குறித்து வருகையில்) (பிரமிப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில்) மிகப் பெரியது அல்லது விரிவானது
பிரமாணம்உண்மை என்று நிறுவுதற்குரிய ஆதாரம்
பிரமாணம்அளவை
ஆதாரம்
விதி
சான்று
ஆணை
பத்திரம்
கடவுள் நம்பிக்கை
மேற்கோள்
உண்மையான நிலை
மூவகைக் கால அளவை
மெய்யறிவை அறிதற்குதவும் கருவி
பிரமாணம் உண்மை என்று நிறுவ ஆதாரம்
பிரமாணன்மெய்யன்
திருமால்
பிரமாணிசாத்திரங்களைக் கற்றறிந்தவன்
பிரமாவின் மனைவி
முதன்மையானவன்
பிரமாணிக்கம்உண்மை
ஆணை
எடுத்துக்காட்டு
பிரமாணிகம்உண்மை
ஆணை
எடுத்துக்காட்டு
பிரமாணித்தல்நிதானித்தல்
நம்புதல்
முடிவாக ஒப்புக்கொள்ளுதல்
விதித்தல்
பிரமாத்திரம்நான்முகன் கணை
பிரமாதப்படுத்து பெரிதுபடுத்துதல்
பிரமாதப்படுதல்பெரிதாக்கப்படுதல்
பிரமாதம்நேர்த்தி
அருமை : மிகவும் சிறப்புடையது
பிரமாதம்தவறு
அளவில்மிக்கது
அபாயம்
விழிப்பின்மை
பிரமாதாஅளப்பவன்
பிரமாணங்களை அறிபவன்
மாதாமகன்
பிரமாதிஅறுபதாண்டுக் கணக்கில் பதின்மூன்றாம் ஆண்டு
பிரமாதீசஅறுபதாண்டுக் கணக்கில் நாற்பத்தேழாம் ஆண்டு
பிரமாம்பசுகோமூத்திரம். (யாழ். அக.)
பிரமாயுதம்பத்து நூறாயிரம்
பிரமானந்தம்வீட்டின்பம்
பேரின்பம்
பிரமிஒரு பூண்டுவகை
பிரமி வியப்பு நிலைக்கு உள்ளாதல்
பிரமித்தல்திகைத்தல், மயங்குதல்
பிரமிதிஅளவையால் அறியும் அறிவு
பிரமிப்புமலைப்பு திகைப்பு
பிரமிப்புமயக்கம், திகைப்பு
பிரமிப்பு (-ஆன) வியப்புற்ற நிலை
பிரமியம்ஒரு நோய்வகை
ஒரு பூண்டுவகை
பிரமிருதம்உழவுத்தொழில்
உழவால் வரும் பொருள்
பிரமுகம்சிறந்தது
நிகழ்காலம்
பிரமுகர்பெருமகனார்
பிரமுகர்முக்கியமானவர்
பிரமுகர் பலராலும் அறியப்பட்டு மதிக்கப்படுபவர்
பிரமுகன்சிறந்தோன்
பிரமேகம்வெட்டைநோய்
பிரமேயம்நியாய அளவையால் அளந்தறியப்பட்ட பொருள்
வாய்ப்பு
சொல்லப்படும் பொருள்
ஐயம்
பிரமைமனமயக்கம்(மயக்க உணர்வு)
பிரமைமயக்கம்
பைத்தியம்
பெருமோகம்
அறியாமை
பிரமை இல்லாதது இருப்பது போலவும் நிகழாதது நிகழ்வது போலவும் புலன் உணரும் மயக்க உணர்வு
பிரமைபிடி தான் செய்யும் காரியங்களில் நினைவு இல்லாமல் அல்லது ஆர்வம் இல்லாமல் வெறித்த பார்வையுடன் இருத்தல்
பிரமைபிடித்தல்பித்துக்கொள்ளுதல்
பிரமோதம்பெருமகிழ்ச்சி
பிரமோதூதஅறுபதாண்டுக்கணக்கில் நான்காம் ஆண்டு
பிரமோற்சவம்ஆண்டுக்கொருமுறை கோயில்களில் நடக்கும் சிறப்புத் திருவிழா
பிரமோற்சவம் (கோயிலில்) ஆண்டுக்கு ஒரு முறை (ஏழு நாட்களுக்கு அல்லது அதற்கும் மேற்பட்டு) நடக்கும் திருவிழா
பிரயத்தனம்பெருமுயற்சி(முயற்சி)
பிரயத்தனம் (ஒன்றைச் செய்வதற்காக) சிரமப்பட்டு மேற்கொள்ளும் முயற்சி
பிரயாச்சித்தம்கழுவாய்
பிரயாசப்படுதல்முயற்சி எடுத்தல்
வருந்தி உழைத்தல்
பிரயாசம்உழைப்பு
முயற்சி
வருத்தம்
வேள்விவகை
பிரயாசம்/பிரயாசை (முயற்சிக்கு வேண்டிய) உழைப்பு
பிரயாசைவிடாமுயற்சி
பிரயாசைஉழைப்பு
முயற்சி
வருத்தம்
முயற்சியுள்ளவர்
பிரயாணம்பயணம்
பிரயாணம்பயணம்
ஆத்திரை
இறப்பு
பிரயாணி பயணி
பிரயாணிகள்பயணிகள்
பிரயுதம்பத்துலட்சம்
கோடி
பிரயோகம்பயன்பாடு
பிரயோகம்மந்திர ஏவல்
செலுத்துகை
பயன் படுத்துதல்
மருந்து
உவமானம்
மேற்கோள்
குதிரை
பிரயோகி பிரயோகம்செய்தல்
பிரயோகித்தல்செலுத்துதல்
பயன்படுத்துதல்
பிரயோசனம்பயன்படுகை
ஆதாயம்
சடங்கு
பயன்
பிரயோசனம்பண்ணுதல்உதவிசெய்தல்
பிரயோசனன்பயன்படுபவன்
நல்லகுணமுள்ளவன்
பிரயோஜனம்பயன்
பிரலம்பம்தொங்குகை
அசைவு
கிளை
பிரலாபம்பிதற்றல்மொழி
புலம்பல்
பிதற்றுதல் உண்டாக்கும் சன்னி
பிரலாபி குறை கூறிப் புலம்புதல்
பிரலாபித்தல்புலம்புதல்
பிதற்றுதல்
ஊன்றிப்பேசுதல்
பிரவகி பெருக்கெடுத்தல்
பிரவசனம்சொற்பொழிவு
பிரவஞ்சம்உலகம்
உலகவாழ்வு
உலகியல்
பிரவணம்நான்கு தெருக்கள் கூடுமிடம்
வளைவு
பள்ளத்தாக்கு
பிரவர்த்தகம்முயற்சி
காண்க : பிரவர்த்தனம்
பிரவர்த்தனம்செல்லுதல்
செய்தல்
பிரவர்த்திமுயற்சி
மலக்கழிவு
பிரவர்த்தித்தல்முயலுதல்
பிரவரம்மரபு, வமிசம்
பிரவாகம்வெள்ளப் பெருக்கு
பிரவாகம்வெள்ளம்
குளம்
தொழில்
பிரவாதம்காற்று
ஊர்ப்பேச்சு
பிரவாலம்இளந்தளிர்
பிரவாளம்பவளம்
பிரவிடைமுப்பத்தொன்று முதல் ஐம்பத்தைந்து வயதுவரை உள்ள பெண்பாற்பருவம்
பருவமடைந்த பெண்
பிரவிருத்தன்முயல்பவன்
அதிகாரசிவன்
பிரவிருத்திமுயற்சி
மலக்கழிவு
பிரவிருத்தித்தல்முயலுதல்
பிரவீணன்விரகன்
திறமையானவன்
பிரவுடைமுப்பத்தொன்று முதல் ஐம்பத்தைந்து வயதுவரை உள்ள பெண்பாற்பருவம்
பருவமடைந்த பெண்
பிரவேசம்நுழைவு
பிரவேசம்வேலை முதலியவற்றின் தொடக்கம்
நடிகர் முதலியோர் தோன்றுதல்
வாயில்
பிரவேசம் (கட்டடம் போன்றவற்றுள் அல்லது ஒரு துறையில்) நுழையும் செயல்
பிரவேசனம்வாயில்
பிரவேசி (உள்ளே) வருதல்
பிரவேசித்தல்உட்செல்லுதல்
பிரவைஒளி
திருவாசி
துர்க்கை
தண்ணீர்ப்பந்தல்
பிரளயகாலம்உலக முடிவுகாலம்
பிரளயம்அழிவு
பிரளயம்வெள்ளம்
ஒரு பேரெண்
கற்பமுடிவு
அழிவு
படையிலொரு தொகை
பிரளயம் (உலகத்துக்கு முடிவு வந்துவிட்டது போன்ற) பெரும் அழிவு
பிரளயாக்கினிஊழித் தீ
பிரளயாகலர்ஆணவகன்ம மலங்களையுடைய உயிர்கள்
பிரற்றுதல்உரத்துச் சத்தமிடுதல்
பிரஜாவுரிமைகுடியுரிமை
பிரஜைகுடிமகன் / குடிமகள்
பிரஸ்தாபம்செய்தி
பிரஸ்தாபம் (ஒரு செய்தி, நிகழ்ச்சி முதலியவற்றை ஒருவரிடம்) குறிப்பிடுவது அல்லது சொல்வது
பிரஸ்தாபி குறிப்பிட்டுக் கூறுதல் அல்லது சொல்லுதல்
பிராகச்சு
பிராக்கியன்அறிவுடையோன்
பிராக்குசென்றது
பிராகபாவம்முன்னின்மை
பிராகாமியம்எண்வகைச் சித்திகளுள் ஒன்று, நினைத்த இன்பங்களையடைவது
ஒரே காலத்தில் பெண்கள் பலரோடு இன்பம் நுகரும் ஆற்றல்
பிராகாரம்கோயில் சுற்றுப்பகுதி
மதில்
பிராகிருதம்அழியத்தக்கது
இயற்கையானது
பிரகிருதி சம்பந்தமானது
வடமொழித்திரிபாயுள்ள மொழி
பிராகிருதம் சமஸ்கிருத மொழியுடன் தொடர்புகொண்டதும், மக்களின் பேச்சு வழக்கில் இருந்ததுமான வட இந்திய மொழி
பிராகிருதர்பிரகிருதியில் தோன்றிய பொருள்களையே உண்மை என்று எண்ணுவோர்
சாமானியர்
பிராசம்அடுத்தடுத்து வரும் எழுத்தோசை ஒற்றுமை
ஒர் ஆயுதவகை
பிராசயம்ஆதி
பிராசனம்சோறூட்டுதல்
உண்ணுதல்
பிராசாதம்கோயில்
உபரிகை
கருவறை
மந்திரம்
பிராசாபத்தியம்பரிசப்பொருள் பெறாது மகட்கொடை நேரும் மணவகை
காண்க : பிரசாபத்தியம்
மைத்துனக் கோத்திரத்தான் மகள் வேண்டிச் சென்றால் மறுக்காது கொடுக்கும் மணவகை
பகலில் ஒன்பதாம் முகூர்த்தம்
உரோகிணிநாள்
தலையிடுகை
விரதவகை
பிராசிகிழக்கு
முன்னுள்ளது
பிராசீனம்பழைமை
காண்க : ஆடுதின்னாப்பாளை
பிராசீனர்முன்னோர்
பிராஞ்ஞத்துவம்நல்லறிவு
நல்லறிவுடைமை
பிராஞ்ஞம்நல்லறிவு
பிராஞ்ஞன்அறிவுடையவன்
உயிர்
பிராட்டிஔவைப் பிராட்டி
உயர்ந்த பெண்
பிராட்டிதலைவி
தேவி
இறைவி
பிராணசகிஉயிர்த்தோழி
பிராணசங்கடம்பெருந்துன்பம்
பிராணசினேகம்பெருநட்பு
பிராணசினேகிதன்உயிர்நண்பன்
பிராணத்தறுவாய்உயிர்போகுஞ் சமயம்
பிராணத்தியாகம்தானே உயிர்விடுகை
பிராணநாதன்கணவன்
பிராணநாயகன்கணவன்
பிராணநாயகிமனைவி
பிராணம்உயிர்
மூச்சு
பத்துவகை வாயுக்களுள் மூச்சை நிகழ்விப்பது
வலிமை
இரணியகருப்பன்
பிராணவாயுஉயிர்வளி
பத்து வாயுக்களுள் மூச்சை நிகழ்விப்பது
வாயுவகை
நோய்வகை
பிராணவாயு உயிரினங்கள் உயிர்வாழத் தேவையானதும் காற்றில் கலந்திருப்பதும் நிறம், மணம், சுவை அற்றதுமான வாயு
பிராணவேதனைஇறப்புத் துன்பம்
பிராணன்உயிர்
பிராணாந்தம்இறுதிக்காலம்
வாழ்நாள் முடிவுவரை
பிராணாந்திகம்அந்தியகாலம்
ஆயுள் முடிவுரை. ஆவ்வவர்பிராணாந்திகம்.. குடவோலை எழுதிப்புகவிடப் பெறாதாகவும் (சோழவமி.)
பிராணாயாமம்எண்வகை யோகத்துள் ரேசகம், பூரகம், கும்பகம் என்னும் மூவகையாய் மூச்சை அடக்கியாளும் யோகமுறை
பிராணாயாமம் (குறிப்பிட்ட முறையில்) மூச்சை இழுத்து அடக்கி வெளிவிடும் யோக முறை
பிராணிவிலங்கு
பிராணிஉயிருள்ளது, உயிரி
பிராணி இடம் விட்டு இடம் செல்லக் கூடியதும் புலனுணர்வுகளைப் பெற்றிருப்பதுமான உயிரினம்
பிராணித்தல்மூச்சுவிடுதல்
பிராணேசன்கணவன்
பிராதக்காலம்விடியற்காலம்
பிராத்திஎண்வகைச் சித்தியுள் ஒன்று, வேண்டுவன அடைதல்
பயன்
விதி
பிராத்திகன்விரும்பியதை அடையச் செய்வோன்
பிராத்தித்தல்வேண்டுதல்
நேர்த்திக்கடன்பூணுதல்
துதித்தல்
பிராதானியம்முதன்மை
பிராதுமுறையீடு
பிராது புகார்
பிராந்தகன்அறிவு மயங்கியவன்
பிராந்தம்ஓரம்
நாட்டுப்பகுதி
திரிபுணர்ச்சி
பிராந்தன்அறிவு மயங்கியவன்
பிராந்திமயக்கம்
கழிச்சல்
சாராயம்
கவலை
திரிபுணர்ச்சி
பிராந்திஞானம்திரிபுணர்ச்சி, ஒன்றை ஒன்றாக உணரும் அறிவு
பிராந்திமதாலங்காரம்ஒப்புமைபற்றிய மயக்கவணி
பிராந்தியம்பகுதி
நிலப்பரப்பு
வட்டாரம்
நிலப்பகுதி
பிராந்தியம்சுற்றுப்புறம்
நாட்டுப்பகுதி
பிராந்தியம் (நாட்டின்) வரையறுக்கப்பட்ட நிலப் பகுதி
பிராந்துபருந்து
மயக்கம்
அறிவு மயங்கியவன்
பிராப்தம்பேறு
பிராப்தம்/பிராப்தி அதிர்ஷ்டம்
பிராப்திபேறு
விரும்பியதை அடைதலாகிய பெரும்பேறு, பயன்
விதி
உரிமம்
பிராப்பியம்பயன்
பெறத்தக்கது
எய்தப்படுவதாகிய செயப்படுபொருள்
பிராமணம்பிராமண சம்பந்தமானது
மந்திர பாகமல்லாத வேதப்பகுதி
பிராமணர்கோயில்களில் பூசை செய்தல்
குறிப்பிட்ட சில சாதியினரின் வீடுகளில் நடைபெறும் கிரியைகளை நடத்துதல்
பிராமணன்பார்ப்பனன்
பிராமணிபார்ப்பனி
எழுவகை மாதருள் ஒருத்தி
காண்க : பாம்பரணை
பிராமணியம்பார்ப்பனத்தன்மை
சான்று
பிராமமுகூர்த்தம்சூரியோதயத்துக்கு இரண்டு நாழிகைக்கு முன்னுள்ள இரண்டு நாழிகை நேரம்
பிராமிகலைமகள்
வடமொழியின் பழைய வடிவெழுத்துவகை
பிராமி இன்றைய இந்திய மொழிகள் பலவற்றின் வரிவடிவங்களுக்கு மூலமாக அமைந்த (இந்தியாவின் வடமேற்குப் பகுதியைத் தவிர்த்த ஏனைய பகுதிகளில் பயன்படுத்தப்பட்ட) தொன்மையான வரிவடிவம்
பிராமியம்சூரியோதயத்துக்கு இரண்டு நாழிகைக்கு முன்னுள்ள இரண்டு நாழிகை நேரம்
பிராயச் சித்தம்பரிகாரம்
பிராயச்சித்தம்பாவசாந்தி, கழுவாய்
பாவத்தைப் போக்குவதற்கான சடங்கு
தண்டனை
பிராயம்வயது
பிராயம்வயது
நிலை
சமானம்
பிராரத்தம்பழவினை
பிரார்த்தம்பழவினை
பிரார்த்தனம்வேண்டுகோள்
நேர்த்திக்கடன்
ஒரு விண்ணப்பம்
துதி
பிரார்த்தனைகூட்டு வழிபாடு
பிரார்த்தனை (வேண்டுகோளுடன் கூடிய) வழிபாடு
பிரார்த்தி பிரார்த்தனைசெய்தல்
பிரார்த்தித்தல்வேண்டுதல்
நேர்த்திக்கடன்பூணுதல்
துதித்தல்
பிராரத்துவம்பழவினை
பிராரம்பம்தொடக்கம்
பிராவண்ணியம்ஈடுபாடு
பிராவம்கொல்லை
பிராறுநிறைபுனல்
நீரூர்பாதை
பிரான்கடவுள்
பிரான்தலைவன்
கடவுள்
சிவன்
போற்றுபவன்
பிரான் (பெரும்பாலும் தெய்வப் பெயரோடு இணைந்து) தேவன்
பிரி2(கட்டு, முடிச்சு போன்றவற்றை) பிணைக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையிலிருந்து விடுபட்டு வரச்செய்தல்
பிரி3(கயிறு போன்று) முறுக்கப்பட்ட வைக்கோல்
பிரிசம்பொருளின் அருமை
பிரிசல்பொருளின் அருமை
பாகம்
பிரிந்து கிடக்கும் நிலை
பிரித்தல்பிரியச்செய்தல்
முறுக்கவிழ்தல்
பகுத்தல்
வகுத்தல்
கட்டவிழ்தல்
பங்கிடுதல்
பிரிதல்விட்டுவிலகுதல்
கட்டவிழ்தல்
பகுக்கப்படுதல்
வேறுபடுதல்
முறுக்கவிழ்தல்
வகைப் படுதல்
வசூலித்தல்
நினைத்தல்
பிரிதிஅன்பு
விருப்பம்
உவகை
திருமால் தலமான இமயத்துள்ள நந்தப்பிரயாகை
யோகம் இருபத்தேழனுள் ஒன்று
பிரிந்திசைக்குறள்ஒத்தாழிசைக் கலியுறுப்பினுள் ஒன்றாகிய அம்போதரங்கம்
பிரிந்திசைத்தூங்கல்பல தளையும் விரவிவரும் வஞ்சிப்பா ஓசைவகை
பிரிநிலைவேறுபடுத்திக்காட்டும் நிலை
பிரிநிலையெச்சம்பிரிக்கப்பட்ட பொருள் விளங்கக் கூறப்பெறாமல் எஞ்சிநிற்கும் வாக்கியம்
வாக்கியத்தில் கூறப்படாது எஞ்சிநிற்குஞ் சொல்
பிரிப்புஒரு பொருளிலிருந்து சிறிதக்கப்பட்டதைக் குறிக்கும்
பிரிப்புவேறுபாடு
பிரிவு
பிரிபுவேறுபாடு
பிரிவு
பிரிமணைபாண்டம் வைப்பதற்கு வைக்கோல், நார் முதலியவற்றால் அமைத்த பீடம்
பிரிமணை (பானை முதலியவை உருண்டுவிடாமல் இருப்பதற்கு ஏற்ற வகையில் அவற்றின் அடியில் வைக்கும்) பிரிகளால் ஆன வட்ட வடிவ இருக்கை
பிரிமொழிச்சிலேடைஒருவகையானின்ற சொல்லைப் பிரித்துத் தொகை வேறுபடுத்திப் பலபொருள் கொள்வது
பிரிக்கப்பட்டுப் பலபொருள் பயக்கும் சொற்றொடர்
பிரியகம்கடப்பமரம்
வேங்கைமரம்
பிரியங்காட்டுதல்அன்பு வெளிப்படுத்துதல்
பிரியதரிசினிவன்னிமரம்
பிரியப்படுத்துதல்மகிழ்வித்தல்
இச்சகம் பேசுதல்
தன்னுடையதை உயர்த்திப்பேசுதல்
பிரியப்படுதல்அன்புவைத்தல்
பிரியம்பாசம்
அன்பு
பிரியம்அன்பு
விருப்பம்
விரும்பிய பொருள்
பண்டங்களின் பெறலருமை
பிரியம் விருப்பத்துடன் கூடிய அன்பு
பிரியலர்ஒருவரை ஒருவர் பிரியாதிருக்கும் நண்பர்
பிரியன்அன்புள்ளவன்
கணவன்
பிரியன் (ஒன்றை) மிகவும் விரும்புபவன்
பிரியா விடைபிரிவதற்காக வருந்தி விடை கொடுத்தனுப்புதல்
பிரியாணி இறைச்சித் துண்டுகளையோ காய்கறித் துண்டுகளையோ சாதத்தில் கலந்து மசாலாப் பொருள்கள் சேர்த்துத் தயாரிக்கப்படும் உணவு
பிரியாம்புமாமரம்
பிரியாமைநீங்காமை
பிரியாவிடைஉள்ளம் பிரியாதே விடை பெறுகை
பிரியாவிடை பிரிய மனம் இல்லாமல் வழியனுப்புதல்
பிரியாவுடையாள்சிவபிரானைப் பிரியாத பார்வதி
பிரியைபெண்
மனைவி
பிரியை பிரியன் என்பதன் பெண்பால்
பிரிவாற்றாமைதலைவன் பிரிவைத் தலைவி பொறுக்கமுடியாமை
பிரிவிலசைநிலைதனியே வழங்காது இரட்டித்தே நிற்கும் அசைநிலை
பிரிவினைவேறுபாடு
பிரிகை
பாகம்
ஒற்றுமையின்மை
பிரிவினை (குறிப்பிட்ட வகையில்) பிரித்தல்
பிரிவினைவாதம் (இனம், மதம், மொழி போன்ற அடிப்படையில் நாட்டை) தனித்தனியாகப் பிரிக்க வேண்டும் என்ற போக்கு
பிரிவினைவாதி பிரிவினைவாதத்தைக் கடைப்பிடிப்பவர்
பிரிவுபிரிதல்
ஒற்றுமையின்மை
விட்டு செல்லுதல்
பிரிவுபிரிதல்
வகுத்தல்
பாகம்
ஒற்றுமையின்மை
பகுதி
அவிழ்கை
வேறுபாடு
இடையீடு
மூலமதத்தின் வேறுபட்ட உட்பேதம்
இறப்பு
பிரிவு (ஓர் அடிப்படையில்) வகைப்படுத்தப்பட்டது
பிரிவுக்கட்டைநீரோட்டத்தைப் பிரிக்கும் மதகு
பிரிவுபசாரம் (ஒருவரை) வாழ்த்தி வழியனுப்பும் விழா
பிரீதிஅன்பு
விருப்பம்
யோகம் இருபத்தேழனுள் ஒன்று
பிரீதி (ஒன்றைச் செய்து ஏற்படுகிற) மனநிறைவு
பிருகதிகத்தரிச்செடி
மாமரம்
ஒரு வீணைவகை
பிருகற்பதிவியாழன்
புரோகிதன்
அறநூலாசிரியருள் ஒருவர்
அறநூல் பதினெட்டனுள் பிருகற்பதியால் இயற்றப்பட்ட நூல்
பிருகா கமகம்
பிருகுபனை முதலியவற்றின் முற்றாக் கிழங்கு
சுக்கிரன்
ஒரு முனிவர்
பிருகுடிபுருவம்
நெற்றியை நெரிக்கை
பிருங்கம்வண்டு
கரிசலாங்கண்ணி
பிருங்கராசம்கரிசலாங்கண்ணி
பிருங்கிமலைபறங்கிமலை
பிருசகன்கொலைஞன்
பிருட்டம்பின்பக்கம்
இடுப்பின் பூட்டு
குண்டி
முதுகு
பரப்பு
அரைத்த மா
பிருடையாழ் முதலியவற்றின் முறுக்காணி
சுழலாணி
அடைக்குந் தக்கை
பொய்ச் செய்தி
போலி நடிப்பு
பிருடை (வீணை போன்ற கருவிகளில் சுருதிக்காக நரம்புகளின் நீளத்தைக் கூட்டவும் குறைக்கவும் பயன்படுகிற, நுனிப் பகுதியில் இருக்கிற) திருகாணி
பிருத்தியன்அடிமை
பிருதிவிநிலம், ஐம்பூதத்தினுள் ஒன்று
கடுக்காய்வகை
பிருதிவிலிங்கம்காஞ்சி, திருவாரூரிலுள்ள மண்ணாலாகிய இலிங்கம்
பிருதுவிருது
சூரிய குலத்தரசருள் ஒருவன்
பிருதுமானம்யானைக்கொம்புகளுக்கு இடையிலுள்ள முகப்பகுதி
பிருதுவிநிலம்
பிருதூதரம்ஆட்டுக்கடா
பிருந்தம்கூட்டம்
துளசிச்செடி
விலங்கின் கூட்டம்
பிருந்தாவனம்துளசிக்காடு
கல்லறை
பிருந்தைதுளசிச்செடி
காண்க : நெருஞ்சி
பிருஷ்டம் பிட்டம்
பிரேத விசாரணை சந்தேகத்திற்கு உரிய மரணத்தின் காரணத்தைக் கண்டறிய உரிய அதிகாரியால் நடத்தப்படும் விசாரணை
பிரேதக்குழிகல்லறை
பிரேதகருமம்சாவுச்சடங்கு
பிரேதகாரியம்சாவுச்சடங்கு
பிரேதப் பரிசோதனை (இயற்கையான சாவாக இல்லாதபோது) மரணத்தின் காரணத்தை அறிவதற்காக இறந்தவரின் உடலை அறுத்துச் செய்யும் பரிசோதனை
பிரேதபதிஇறந்தோர்க்குத் தலைவனான யமன்
பிரேதம்பிணம்
பிரேதம்பிணம்
பேய்
தெற்கு
பிதிரர்
பின்
பிரேதம் உயிரற்ற மனித உடல்
பிரேதவனம்நன்காடு
பிரேதவிசாரணைஐயப்பட்ட சாவின் காரணத்தைப்பற்றிய விசாரணை
பிரேம்சட்டம்
பிரேமம்காதல்
மையல்
பிரேமம்/பிரேமை காதல்
பிரேமைபிரேமம்
பிரேயம்(வி) வெளிப்படுத்து
சாறு முதலியன பிழி
பிரேரகப்பிரேரியபாவம்தூண்டுவோன் தூண்டப்படுவோன் இருவருக்குமுள்ள தொடர்பு
பிரேரகம்தூண்டுவது
சத்தியின் இயக்கம்
பிரேரகன்வினை நடத்துவோன்
ஏவுவோன்
முன்மொழிபவன், பிரேரிப்பவன்
பிரேரணம்தூண்டுகை
முன்மொழிகை, அவையோர் முடிவு அறிய ஒரு செய்தியை முதலில் எடுத்துக் கூறுகை
பிரேரணைதீர்மானம்
பிரேரித்தல்செயற்படுத்துதல்
அவையோர் முடிவு அறிய ஒரு செய்தியை எடுத்துக் கூறுதல்
முன்மொழிதல்
நல்லாசானிடம் மாணாக்கனைச் சேர்ப்பித்தல்
காரியப்படுதல்
பிரேரியம்செலுத்தப்படுவது
பிரைஉறைமோர்
பாதி
பயன்
பந்தலிட்ட இடம்
தொழிற்சாலை
சுவரின் மாடம்
பிரைக்காற்சின்னிஅரைக்காற் படி
பிரைகுத்து உறைகுத்துதல்
பிரைகுத்துதல்உறைமோர் குத்துதல்
பிரோகம்முடிச்சு
பிரௌடம்பெருமிதமானது
பிலகரிஒரு பண்வகை
பிலகாரிபெருச்சாளி
பில்குதல்சிறுதுவலை வீசுதல்
பொசிதல்
வழிதல்
கொப்புளித்தல்
பிலஞ்சுலோபம்எறும்பு
பிலந்துவாரம்கீழுலகஞ் செல்லும் வழி
நிலவறை
பிலம்பாதாளம்
கீழறை
குகை
வளை
பிலம்பிபுளிச்சைக்காய்
பில்லடைஇடியப்பம்
பில்லாணிபெண்கள் கால்விரலில் அணியும் மிஞ்சி
பில்லிசூனியவித்தை
சூனியக்காரர் ஏவும் தீத்தேவதை
பூனை
பில்லிசூனியம் (ஒருவருடைய வாழ்க்கை கெட்டுப்போவதற்கு எதிரிகளால்) மந்திரம் செய்து துஷ்ட தேவதைகளை ஏவுகிற சூனிய வித்தை
பில்லுநெசவுப்பாவைச் செம்மை செய்யும் கருவிவகை
புல்
பணச்சீட்டு
பில்லைமங்கிய மஞ்சள் நிறம்
வில்லை
திரண்டு உருண்டது
தலையிலணியும் அணிவகை
சதுர ஓடு
ஆணியின் திருகுவரை
சேவகர் முதலியோர் தரிக்கும் வில்லை
பிலவஅறுபதாண்டுக் கணக்கில் முப்பத்தைந்தாம் ஆண்டு
பிலவகம்குரங்கு
தவளை
பிலவங்கஅறுபதாண்டுக் கணக்கில் நாற்பத்தோராம் ஆண்டு
பிலவங்கம்ஆடு
தவளை
மான்
நஞ்சுள்ள உயிரினங்கள்
பிலவம்தவளை
ஆடு
காண்க : வாகை
பிலன்எறும்பு
பிலாபலாமரம்
பிலாக்கணம் ஒப்பாரி
பிலாக்குஒரு மூக்கணிவகை
பிலாச்சைகடல்தவளை
மீன்வகை
பிலாளகம்புழுகுசட்டம்
பிலிஞ்சிபுளிச்சைக்காய்மரம்
பிலிம்பிபுளிச்சைக்காய்மரம்
பிலிற்றுதல்தூவுதல்
வெளிவிடுதல்
கொப்புளித்தல்
பிலுக்கன்பகட்டன்
பிலுக்கிபகட்டுக்காரி
பிலுக்குபகட்டு
பிலுக்குதல்பகட்டுதல்
பிலுபிலு-என்று மறுப்புத் தெரிவித்தல், எதிர்த்துச் செயல்படுதல் போன்ற வகையில் சமாளிக்கவே இடம் தராமல் ஒரேடியாக
பிலுபிலுவெனல்இலை முதலியன உதிர்தற் குறிப்பு
மக்கட்கூட்டத்தின் ஒலிக்குறிப்பு
ஒலியோடு கூட்டம் கூடுதற்குறிப்பு
வாயால் அடுக்குதற்குறிப்பு
பிலுபிலுவென்றுமாற்றார் சண்டையிட்டுத் துன்புறுத்துதல்
பிவாயம்சோறு சமைத்த பானைகளுக்கு இடும் திருநீற்றுக் குறி
பிழக்கடைவீட்டின் பின்வாயிற்புறம்
கடை மடை
நுழைவாயில்
பிழக்கடைநடைவீட்டின் பின்புறத்துள்ள நடைவழி
பிழக்குபிழை
பிழம்புதிரட்சி
வடிவு
உடல்
கொடுமை
பிழம்பு (நெருப்பு போன்றவற்றின்) பெரும் திரள் அல்லது திரட்சி
பிழம்புநனியுலர்த்தல்நியமத்தின் உறுப்பாகிய காயக்கிலேசம்
பிழம்புநனிவெறுத்தல்நியமத்தின் உறுப்பாகிய காயக்கிலேசம்
பிழற்பெய்மண்டைநீரூற்றும் ஈமச்சட்டி
பிழாகொள்கலம்
இறைகூடை
தட்டுப்பிழா
பிழார்இறைகூடை
பிழிகள்
பிழி (ஒன்றில் இருக்கும் நீர், சாறு முதலியவை வெளியேறக் கையாலோ இயந்திரத்தாலோ) அழுத்துதல்(நனைந்திருப்பதிலிருந்து ஒரு திரவத்தை) முறுக்கி வெளியேற்றுதல்
பிழிஞன்கள் விற்போன்
பிழிதல்வடிதல்
சொரிதல்
கையால் இறுக்கிச் சாற்றை வெளியேறச் செய்தல்
பிழிந்தபூதேங்காய்ப்பூச் சக்கை
பிழியல்பிழிகள்
பிழிவுபிழிந்து எடுக்கப்பட்ட பொருளாகிய சாறு
பொருட்சுருக்கம்
பிழுக்கைஆடு முதலியவற்றின் மலம்
ஒன்றுக்கும் உதவாதவர்
வேலைக்காரர்
பிழுக்கைமாணிசிறிய பிரமசாரி
சிறுபிள்ளை
பிழைதவறு
பிழைதவறு
குற்றம் : குறைவு
பிழை(வி) உய்
குற்றஞ்செய்
பிழை திருத்தம் (நூலில் காணப்படும்) அச்சுப் பிழைகளும் அவற்றின் சரியான திருத்தமும் குறிக்கப்பட்ட பட்டியல்
பிழை திருத்துநர் (அச்சகத்தில்) அச்சடித்த மாதிரிப் பிரதியில் உள்ள பிழைகளைக் கண்டுபிடித்துத் திருத்தும் பணி செய்பவர்
பிழை1வாழ்க்கை நடத்துதல்
பிழை2தவறு
பிழைத்தல்குற்றஞ்செய்தல்
பலியாதுபோதல்
சாதல்
தவறிப்போதல்
உய்தல்
கேட்டினின்று தப்புதல்
உயிர்வாழ்தல்
வாழ்க்கை நடத்துதல்
நீங்குதல்
இலக்குத் தவறுதல்
பிழைதிருத்தம்பிழையும் அதன் திருத்தமும் அடங்கிய அட்டவணை
பிழைப்பித்தல்பிழைக்கச் செய்தல்
பிழைப்புகுற்றம்
தப்பி உய்கை
உயிர்வாழ்கை
வாழ்க்கை
கருச்சிதைவு
பிழைப்புக்காட்டுதல்வாழ வழிகாண்பித்தல்
பிழைப்பூட்டுதல்உயிர்ப்பித்தல்
காப்பற்றுதல்
பிழைபாடுதவறுபடுகை
பிழைபார்த்தல்தவறுகளைத் திருத்துதல்
தவறு கண்டுபிடித்தல்
பிழைமணம்ஒழுங்கற்ற திருமணம் அல்லது சேர்க்கை
பிழைமொழிகுற்றமுள்ள சொல்
பிள்பிலவுண்டாதல்
துண்டி
துண்டுபடுதல். அப்பளம் பிண்டுபோயிற்று
மனம் வேறுபடுதல். இருவர்க்கும் பிட்டுக்கொண்டது.-tr
விள்ளுதல். அன்னை யடரும் பிட்டுப் பிட்டுண்டாய் (குமர. பிர. மதுரைக்கலம். 1)
நொறுக்குதல். முடியொரு பஃதவையுடனே பிட்டான் (தேவா. 883, 8)
பிள்பிள்ளைமையழகு
பிள (நிலம், பாறை, மரம் முதலியவை) தனித்தனியாகப் பிரியும்படி இரண்டாதல்/(பாறை, மரம் முதலியவற்றை) இரண்டாக்குதல்
பிள் (உணவுப் பொருளைப் பிய்த்து அல்லது உடைத்து) துண்டாக்குதல்
பிளகுபிரிவு
கமுகவேர்
பிளத்தல்பிரிவுபடுதல்
வெடிபடுதல்
ஊடுருவப்படுதல்
மனமுடைதல்
திறந்திருத்தல்
வெடிக்கச்செய்தல்
ஊடுருவுதல்
போக்குதல்
பாகுபடுத்துதல்
வெல்லுதல்
பிளந்துகட்டு (பாராட்டும் விதத்தில்) அருமையாக அல்லது சிறப்பாகச் செய்தல்
பிளப்புபிளவு
வெடிப்பு
பிளவுவிரிந்துண்டாஞ் சந்து
துண்டு
வெட்டுப்பாக்கு
அரைக் குன்றிமணி எடை
பிரிந்திசைப்பு
வெடியுப்பு
பிளவு பிளந்திருப்பதால் ஏற்படும் இடைவெளி
பிளவுப்பிறைஇளம்பிறை
பிளவுபோடுதல்தாம்பூலந்தரித்தல்
பிளவைபிளக்கப்பட்ட துண்டு
புண்கட்டி
மாட்டுநோய்வகை
பிள்ளளையெடுத்தல்தத்து எடுத்தல்
பிள்ளுவெடி
பிள்ளுதல்பிளவுண்டாதல்
துண்டுபடுதல்
மனம் வேறுபடுதல்
விள்ளுதல்
நொறுக்குதல்
பிள்ளுவம்யானை
பிள்ளைகுழந்தை
மகன்
மகள்
இளைஞன்
இளமை
சிறுமை
சாதி
கோட்டில் வாழ்விலங்கின் இளமை
நாயொழிந்த விலங்கின் இளமை
பறப்பன தவழ்வன இவற்றின் இளமை
கரிக்குருவி
காகம்
நெல்லும் புல்லும் ஒழிந்த ஒரறிவுயிரின் இளமைப் பெயர்
பிள்ளைப்பூச்சி
வைரவன்
வேளாளர் பட்டப்பெயர்
சங்கின் ஏறு
மரப்பாவை
பிள்ளை குட்டிகுழந்தைகள்
பிள்ளை பிடிப்பவன் குழந்தைகளைக் கடத்துபவன்
பிள்ளைக்கவிகடவுளையோ பெரியவரையோ பிள்ளையாகக் கருதிக் காப்பு முதலிய பருவங்களை அமைத்துப் பாடும் சிற்றிலக்கிய நூல்
பிள்ளைக்கிணறுஉட்கிணறு
பிள்ளைகரைத்தல்கருச்சிதைத்தல்
பிள்ளைகுட்டி குழந்தைகள்
பிள்ளைகுட்டிக்காரன்பெருங்குடும்பமுடையவன்
பிள்ளைகூட்டுதல்தத்து எடுத்தல்
பிள்ளைத்தமிழ்கடவுளையோ பெரியவரையோ பிள்ளையாகக் கருதிக் காப்பு முதலிய பருவங்களை அமைத்துப் பாடும் சிற்றிலக்கிய நூல்
பிள்ளைத்தாய்ச்சிகருவுற்றிருப்பவள்
கைக்குழந்தையையுடைய தாய்
பிள்ளைத்தேங்காய்தென்னைநெற்று
பிள்ளைநிலைபோரிற் சென்றறியாத மறக்குடிச் சிறுவர் தாமே செய்யுந் தறுகணாண்மையைக் கூறும் புறத்துறை
பிள்ளைப்பன்மைமக்கள்
பிள்ளைப்பாட்டுகாண்க
பிள்ளைத்தமிழ்
பிள்ளைப்பால்குழந்தைகளுக்கு அறமாகத்தரும் பால்
முலைப்பால்
பிள்ளைப்பிறைஇளம் பிறைச்சந்திரன்
பிள்ளைப்பூச்சிசேற்றில் வாழும் பூச்சிவகை
பிள்ளைப்பூச்சி தலைப்பிரட்டைக்கு இருப்பது போன்ற தலையும் சாம்பல் நிற உடலும் உடைய ஊர்ந்து செல்லும் பூச்சி
பிள்ளைப்பேறறிந்தவள்மருத்துவச்சி
பிள்ளைப்பேறுமகப்பேறு, பிரசவம்
பிள்ளைப்பேறு குழந்தை பெறும் பாக்கியம்
பிள்ளைமைபிள்ளைத்தன்மை
இளமையிலுள்ள அறியாமை
பிள்ளையன்வேளாளத் தலைவர் சிலருக்கு வழங்கும் சிறப்புப்பெயர்
இளைஞன்
பிள்ளையாண்டான்இளைஞன்
பிள்ளையார்யானைமுகத்தையுடைய கடவுள்
பிள்ளையார்விநாயகர்
முருகக்கடவுள்
மகன்
பெருவயிறன்
காண்க : ஆளுடையபிள்ளையார்
நூறு அல்லது ஆயிரத்தைக் குறிக்கும் குழூஉக்குறி
பிள்ளையார் எறும்புகறுப்பு நிறமுடைய கடிக்காத எறும்பு வகை
பிள்ளையார் எறும்பு (கடித்து வலி ஏற்படுத்தாத) கறுப்பு நிறமுடைய எறும்பு
பிள்ளையார் சுழிஉ என்னும் எழுத்து
பிள்ளையுண்டாதல்கருத்தரித்தல்
பிள்ளைவங்குபாய்மரம் நிற்குங் குழி
பிள்ளைவலிமகப்பேற்றுவலி
பிளாச்சிமூங்கில் முதலியவற்றின் பிளவு
பிளந்த விறகு
பனங்கிழங்கின் பிளவு
பிளாச்சுமூங்கில் முதலியவற்றின் பிளவு
பிளந்த விறகு
பனங்கிழங்கின் பிளவு
பிளாச்சு நீளவாக்கில் பிளக்கப்பட்ட மூங்கில் துண்டு
பிளாஸ்திரி (காயத்தின் மீது வைக்கும் பஞ்சு, துணி முதலியவை விலகாமல் இருக்கப் பயன்படுத்தும்) ஒட்டும் பரப்புடைய நீண்ட பட்டையான துணி(காயத்தின் மீது போடும்) மருந்து தடவப்பட்ட, ஒட்டும் பரப்புடைய துண்டுத் துணி
பிளிச்சுமூங்கில் முதலியவற்றின் பிளவு
பிளிர்த்தல்கொப்புளித்தல்
பிளிறல்பேரோசை
கிளைக்கை
யானையின் முழக்கம்
பிளிற்றுதல்ஆரவாரித்தல்
வெகுளுதல்
கக்குதல்
பிளிறுபேரோசை
பிளிறு (யானை) பேரொலி எழுப்புதல்
பிளிறுதல்முழங்குதல்
கிண்டுதல்
பிறமற்றவை
ஓர் அசைச்சொல்
பிற1(நான்காம் வேற்றுமை உருபோடு) (குழந்தை) பெறுதல்/(ஆணோடு தொடர்புபடுத்திக் கூறும்போது) (குழந்தை) அடையப்பெறுதல்/(விலங்கினத்தைக் குறிப்பிடும்போது) வெளிவருதல்
பிற2வேறு சில
பிறக்கடிபின்வாங்கின அடி
பிறக்கடியிடுதல்நிலைகெட்டோடுதல்
பிறக்கணித்தல்பாராமுகமாதல்
வெறுத்தொதுக்கல்
பிறக்கம்ஒளி
உயர்ச்சி
குவியல்
மரக்கிளை
அச்சம்
பிறக்கிடுதல்பின்வாங்குதல்
பின்நிகழ்தல்
கொண்டையில் முடித்தல்
பிறக்கீடுபின்னிடுகை
பிறக்குபின்பு. துறை பிறக்கொழியப் போகி (பெரும்பாண். 351)
முதுகு. (நிகண்டு.)
குற்றம். (சூடா.)
ஒர் அசைச்சொல். (தொல். சொல். 281.)
பிறக்குபின்பு
முதுகு
குற்றம்
ஓர் அசைச்சொல்
வேறாக
வாழ்வு
பிறக்குதல்அடுக்குதல்
பிற்கட்டுபாட்டின் இறுதியிலுள்ள நல்லோசை அமைதி