Phone / WhatsApp : +91 9686446848
Spoken Tamil classes online - Book a demo

Tamil to Tamil Dictionary

We are happy to provide you with the best Online Tamil to Tamil Dictionary/Translator.
For typing word in Tamil you can use our tool typing tool

  
Tamil WordTamil Meaning
ஒர் உயிர்மெய்யெழுத்து (ம்+அ)
மத்திமம் எனப்படும் இசையின் எழுத்து
சந்திரன்
சிவன்
யமன்
காலம்
பிரமன்
திருமால்
நஞ்சு
மஃகான்மகரவொற்று
மகமகன் அல்லது மகள்
பிள்ளை
இளமை
நிலவரிவகை
மகக்குழைமாவிலை
மக்கட்கதிநாற்கதியுள் மக்களாய்ப் பிறக்கும் பிறப்பு
மக்கட்சேவகம்ஊழியம்
மக்கட்சேவகன்ஊழியன்
மக்கட்டம்பிடித்தல்இழுபறிப்படுதல்
மக்கட்டாயம்மகன்முறையாய் வரும் தாய உரிமை
மக்கட்டுஅரையில் ஆடையின்மேற் கட்டுங் கட்டு
மணிக்கட்டு
மக்கட்டொகுதிமக்கள்தொகை
மக்கட் கூட்டம்
மக்கட்பரப்புமக்கள்தொகை
மக்கட் கூட்டம்
மக்கட்பாடுமக்களுடைய முயற்சி
மக்கட்பேறுகுழந்தைச்செல்வம்
மக்கட்பேறு (தனக்கென) குழந்தையை அடையும் அதிர்ஷ்டம்
மக்கடாபுத்தியீனன்
மக்கடித்தல்உருவழித்தல்
மக்கண்முரிவடிவிற் சிறியவர்
மக்கம்நெய்வோர் தறி
காண்க : எருக்கு
முகம்மது நபி பிறந்த இடம்
மக்கர்இயந்திரம் பழுதடைதல்
மக்கர்இடக்கு
மக்கர் (வாகனம், இயந்திரம்) சரிவர இயங்காமல்போகிற நிலை
மக்கல்கெட்டுப் போனது
மக்கல்கெட்டுப்போன பொருள்
கூளம்
மக்கல் (ஈரத்தால் அல்லது பல நாள் வெயிலில் கிடந்து) கெட்டுப்போனது
மக்கள்மானுடவினம்
ஐம்பொறியுணர்வோடு மனவறிவுடைய உயிர்கள்
பிள்ளைகள்
மக்கள் (பெரும்பாலும் ஒரு நாட்டில் வாழும்) மனிதர்கள்
மக்கள் தொடர்பு அலுவலர் ஓர் அமைப்பு பொதுமக்களுடன் ஏற்படுத்தும் இணக்க உறவுகுறித்த பணிக்கான அதிகாரி
மக்கள் தொடர்புச் சாதனங்கள் மக்கள் இடையே பரவலாகச் செய்திகளைப் பரப்பப் பயன்படும் பத்திரிகை, தொலைக்காட்சி, வானொலி முதலிய சாதனங்கள்
மக்கள்தொகை (ஒரு நாட்டில் வாழும்) மக்களின் மொத்த எண்ணிக்கை
மக்களவை (இந்திய நாட்டை நிர்வகிக்க) மாநிலவாரியாக மக்களால் நேரடியாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களைக் கொண்ட அவை
மக்களாட்சி வாக்களிக்கும் உரிமை பெற்ற மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் பங்கேற்று நடத்தும் ஆட்சி முறை
மக்களித்தல்குணமடைந்த நோய் திரும்புதல்
உடற்சந்து பிசகுதல்
சறுக்குதல்
மாற்றுதல்
மக்களிப்புபுரளல்
காண்க : மக்களித்தல்
மக்கன்அடைமண்
மந்தகுணம்
அறிவீனன்
மரவேலையில் சந்து தெரியாமல் அடைக்கும் பொடி
மக்கனம்மூழ்குகை
அவமானம்
மக்காச்சோளம்ஒரு சோளவகை
மக்காச்சோளம் மஞ்சள் நிற, தட்டையான மணிகள் வரிசைவரிசையாக அமைந்துள்ள கதிர்களைக் கொண்ட ஒரு வகைச் சோளம்
மக்கிஇரேவற்சின்னிப்பால்
காண்க : இரேவற்சின்னி
குளிகைவகை

வெண்பார்க்கல்
மக்கினம்மூழ்குகை
அவமானம்
மக்குமூடன்
மெழுகு போன்ற பொருள்
மக்கு1(பல நாட்கள் ஈரத்தில் அல்லது வெயிலில் கிடந்து) உரிய தன்மை இழந்து கெட்டுப்போதல்
மக்கு2எளிதில் புரிந்துகொள்ளத் தெரியாதவன்/-ள்
மக்கு3(மர வேலையில் பலகைகளின் இடைவெளி தெரியாமல் அடைக்கும்) மெழுகு போன்ற பொருள்
மக்குதல்அழிதல்
மந்தமாதல்
கெடுதல்
அழுக்கேறுதல் : ஈரத்தாற் கெட்டுப்போதல்
மகங்காரம்ஆணவம்
மகச்சோறுமுப்பத்திரண்டு அறங்களுள் குழந்தைகளுக்குச் சோறளிக்கும் அறம்
மகசர்பலர் கையெழுத்திட்ட பொது விண்ணப்பம்
மகசூல்தானிய விளைச்சல்
மகசூல்நிலத்தின் விளைச்சல்
மகசூல் (தானியப் பயிரின், காய்கறிச் செடியின்) விளைச்சல்
மகட்கருமம்பெண்ணை மணந்துகொள்கை
மகட்கொடைமகளை மணஞ்செய்து கொடுத்தல்
மகட்கோடல்பெண்ணை மணம்புரிகை
மகட்பாற்காஞ்சிமுதுகுடித் தலைவனிடம் மகளைத் தருகவென்று கேட்கும் அரசனோடு அவன் மாறுபட்டு நிற்பதைக் கூறும் புறத்துறை
மகட்பேசுதல்திருமணத்திற்குப் பெண் உறுதி செய்தல்
மகடுபெண்
மனைவி
மகடூஉபெண்
மனைவி
மகடூஉக்குணம்பெண்தன்மைக்குரிய நாணம், மடம், அச்சம், பயிர்ப்பு என்னும் நாற்குணம்
மகடூஉமுன்னிலைபெண்ணை முன்னிலைப் படுத்திக்கூறுகை
மகண்மறுத்தல்பகைவீரன் தம் மகளை மணங்கோடற்கு விரும்பிக் கேட்கச் சிற்றரசர் மறுத்தலைக் கூறும் புறத்துறை
மகண்மறுத்துமொழிதல்பகைவீரன் தம் மகளை மணங்கோடற்கு விரும்பிக் கேட்கச் சிற்றரசர் மறுத்தலைக் கூறும் புறத்துறை
மகண்மாபெண்ணுருக்கொண்ட ஒரு விலங்கு
அலி
மகண்மைமகளாகும் தன்மை
பெண்தன்மை
காண்க : மகமை
மகத்தத்துவம்அறிவுத்தத்துவம்
மகதத்துவம்காண்க
மகத்தத்துவம்
மகத்தானபெரிதான : நிரம்ப
மகத்தான (அளவால், முதன்மையால்) வியக்கத்தகுந்த
மகத்துபெரியது
அதிகமானது
பெருமையானது
மகாத்துமா
நாடு
நூற்றெட்டு உபநிடதங்களுள் ஒன்று
மகத்துவம்பெருமை
மகத்துவம் மகிமை
மகத்துறைவேள்வி செய்யுமிடம்
மகத்தூண்வேள்விப் பசுவைக் கட்டிய தூண்
மகதம்நாடு ஐம்பத்தாறனுள் ஒன்று
நடு நாட்டில் திருக்கோவலூரைச் சார்ந்த ஒரு பகுதி
பதினெண் மொழியுள் ஒன்று
மகதவன்மகதநாட்டவன்
மகதிநாரதன் வீணை
பார்வதி
திப்பிலி
மகதைதிப்பிலி
நடுநாட்டில் திருக்கோவலூரைச் சார்ந்த ஒரு பகுதி
மகந்தரம்கள்
பதநீர்
மகபதிவேள்விக்கு தலைவனாகிய இந்திரன்
மகப்பால்வார்த்தல்அநாதப் பிள்ளைக்குப் பால் வார்த்தல்
மகப்பேறுபிள்ளைப்பேறு
மகப்பேறு குழந்தை பெற்றெடுத்தல்
மக்பிஇரகசியமான. (C. G.)
மகம்மகநாள்
வேள்வி
பலி
இன்பம்
பிரபை
விழவு
மகம் இருபத்தேழு நட்சத்திரங்களுள் பத்தாவது
மகம்பூசெடிவகை
மகமாயிபார்வதி
பெரியம்மைக்குரிய தேவதை
மகமாயி (பெரும்பாலும் கிராமங்களில்) சக்தி வாய்ந்ததாக நம்பி வழிபடும் பெண் தெய்வம்
மகமுறைவிருந்து
வேள்விசெய்யும் முறை
மகமேருமேருமலை
மகமேருபொன்மலை, மேருமலை
மகமைவியாபாரிகள் தங்கள் வருமானத்திலிருந்து ஒதுக்கிச் சமூகத்தின் பொது வளர்ச்சிக்கு ஏற்படுத்தும் நிதி
மகமைகோயில், சத்திரம் முதலியவற்றின் செலவிற்காக வசூலிக்கும வரி
வணிகர்கள் தங்கள் ஊதியத்திலிருந்து அறச்செயலுக்குக் கொடுக்கும் நிதி
பழைய நிலவரிவகை
மகமை வியாபாரிகள் தங்கள் வருமானத்திலிருந்து குறிப்பிட்ட தொகையை ஒதுக்கித் தங்கள் சமூகத்தின் பொது வளர்ச்சிக்காக ஏற்படுத்தும் சேமிப்பு
மகரக்குழைசுறாமீன் வடிவமைந்த காதணி
மகரக்குறுக்கம்தன் மாத்திரையிற் குறைந்து நிற்கும் மகரமெய்
மகரக்கொடியோன்மீனைக் கொடியிலுடைய மன்மதன்
மகரகண்டிகைகழுத்தணிவகை
காண்க : மகரதோரணம்
மகரகுண்டலம்சுறாமீன் வடிவமைந்த காதணி
மகரகேதனம்மீனக்கொடி
மகரகேதனன்மீனைக் கொடியிலுடைய மன்மதன்
மகரசங்கராந்திதைமாதப் பிறப்பு
மகரத்துவசன்மீனைக் கொடியிலுடைய மன்மதன்
மகரதோரணம்மகரமீன் வடிவம் போன்ற ஓர் அலங்காரத் தோரணம்
மகரந்தப்பொடிபூந்தேன்
பூந்தாது
மகரந்தம்மலர்த்தாது
பூந்தேன்
கள்
வண்டு
குயில்
செடிவகை
மகரந்தம் (தாவரத்தின் இனப்பெருக்கத்துக்கான) மலரின் மஞ்சள் நிறத் துகள்
மகரந்தவதிபாதிரிப்பூ
மகரந்தோய்த்தல்செங்காவி நிறமூட்டுதல்
மகரநீர்கடல்
மகரப்பகுவாய்திறந்த சுறாவினது வாய்போலச் செய்யப்பட்ட ஒரு தலைக்கோலவகை
மகரம்சுறாமீன்
முதலை
குபேரனது ஒன்பது வகை நிதியுள் ஒன்று
ஒரு பேரெண்
காண்க : மகரக்குழை
மகரராசி
குறங்குசெறியணி
தைமாதம்
அபிநயக்கைவகை
அரசசின்னத்துள் ஒன்று
மணமேடை அலங்கரிப்பு
காதல்
மலர்த்தாது
மங்கிய சிவப்புநிறம்
தேவருலகம்
மகரம் வடிவில் பாதி மீனாகவும் பாதி விலங்காகவும் இருக்கும் உருவத்தைக் குறியீடாக உடைய பத்தாவது ராசி
மகரமாதம்தைமாதம்
மகரமீன்சுறாமீன்
மகரமுகம்அபிநயவகை
மகரமுயர்த்தோன்மீனைக் கொடியிலுடைய மன்மதன்
மகரயாழ்நால்வகை யாழினுள் மகரவடிவம் அமையப்பெற்றுப் பத்தொன்பது நரம்புடைய யாழ்
மகரயூகம்மகரமீனின் வடிவான படை வகுப்பு
மகரராசிபத்தாம் இராசி
மகரரேகைசெல்வன் என்பதைக் காட்டும் குறியாக உள்ளங்கையில் அமையும் மீன்வடிவ வரி
மகரவலயம்திறந்த சுறாவினது வாய்போலச் செய்யப்பட்ட ஒரு தலைக்கோலவகை
மகரவாகனன்வருணன்
மகரவாய்திறந்த சுறாவினது வாய்போலச் செய்யப்பட்ட ஒரு தலைக்கோலவகை
மகரவாய்மோதிரம்மகரமீனின் வடிவமைந்த கால்விரலணிவகை
மகரவாழைஒரு மல்லிகைவகை
வாழைவகை
மகரவியூகம்மகரமீனின் வடிவான படை வகுப்பு
மகரவீணைநால்வகை யாழினுள் மகரவடிவம் அமையப்பெற்றுப் பத்தொன்பது நரம்புடைய யாழ்
மகரவுச்சன்செவ்வாய்
மகரன்சனி
மகராகரம்கடல்
மகராசன்செல்வம் மிகுந்த தருமவான்
மகராசன்பேரரசன்
குபேரன்
பெருஞ் செல்வன்
கவலையற்றவன்
சமணகுரு
மகராசன் (பெரும்பாலும் வாழ்த்தும்போது) செல்வமும் பிற நலன்களும் உடையவன்
மகராசிமகராசன் என்பதன் பெண்பால்
மகராசிசெல்வமுள்ளவள்
அரசி
மகராயனம்சூரியன் வடக்கு நோக்கித் திரும்புங்காலம்
மகராலயம்கடல்
மகரிகடல்
மகரிகைமகரமீன் வடிவமாகச் செய்யப்பட்ட குறங்குசெறி என்னும் அணிகலன்
ஒருபேரெண்
தோரணம்
மகரவடிவாய்ச் செய்த பெட்டி
மகரிஷிமுனிபுங்கவர்
மகரிஷி சிறப்பு வாய்ந்த முனிவர்
மகருதம்சித்திரமூலம் என்னுங் கொடி
மகலோகம்மேலேழுலகினுள் ஒன்று
மகவதிஇந்திராணி
மகவன்இந்திரன்
சிவன்
மகவாட்டிமகப்பேறுள்ளவள்
மகவான்இந்திரன்
சிவன்
மகவின்கோள்வியாழன்
மகவுகுழந்தை
மகன்
கோட்டில்வாழ் விலங்கின் பிள்ளை
மகவுவளர்த்தல்குழந்தைகளை வளர்த்தல்
மகவேள்விஆண்மகவுவேண்டிச் செய்யும் யாகம்
மகள்ஒருவரின் பெண் குழந்தை
மகள்பெண்
புதல்வி
மனைவி
மகள் (ஒருவருடைய) பெண் குழந்தை
மகளிக்கீரைஒரு கீரைவகை
மகளிர்பெண்டிர்
மகளிர் கூந்தல்கொண்டை
குழல்
பனிச்சை
முடி
சுருள்
மகளிர்சாதிஅருணி, வடவை, அத்தினி என்னும் மூவகைப் பெண்கள்
மகளிர்பருவம்பேதை, பெதும்பை, மங்கை, மடந்தை, அரிவை, தெரிவை, பேரிளம் பெண் என்னும் எழுவகைப் பெண்பருவம்
வாலை, தருணி, பிரவுடை, விருத்தை என்னும் நால்வகைப் பெண்பருவம்
மகற்பலம்பெரும்பலன்
மகன்ஒருவரின் ஆண் குழந்தை
மகன்புதல்வன்
ஆண்பிள்ளை
குழந்தை
சிறந்தோன்
வீரன்
கணவன்
மகன் (ஒருவருடைய) ஆண் குழந்தை
மகன்மைஆண்தன்மை, புதல்வன் தன்மை
பழைய வரிவகை
மகன்றில்ஆண்பெண்களுள் ஒன்றைவிட்டு ஒன்று பிரியாத ஒரு நீர்வாழ் பறவை
மகஜர் குறைகளைத் தீர்க்குமாறு அல்லது உதவி செய்யுமாறு கோரிப் பலர் கையெழுத்திட்டு உரியவரிடம் அளிக்கும் மனு
மகாபெருமையான. மகாசபையோம் (S. I. I. iii, 68)
அளவற்ற
உயர்ந்த
மிகுந்த
மகாபெருமையான
அளவற்ற
உயர்ந்த
மிகுந்த
மகா (குறிப்பிட்டுச் சொல்லும்படியான) சிறப்பு அல்லது கீர்த்தி வாய்ந்த
மகாகதம்காய்ச்சல்
மகாகர்வம்பத்துலட்சங்கோடி
மகாகவம்பெரும்போர்
மகாகவிபெருங்கவி
மகாகாசம்பெருவெளி
பெருஞ்சிரிப்பு
மகாகாயம்பெருவெளி
யானை
மகாகாலம்நெடுங்காலம்
மாமரம்
மகாகாலன்உருத்திரன்
மகாகாளிசத்திகளுள் ஒருத்தி
மகாகிதிகோடிகோடாகோடி
மகாகோடிஒரு பேரெண்
மகாகோரம்காணப் பொறுக்காத கொடுமை
நரகவகை
மகாசங்கம்மாநாடு
ஆயிரங்கோடாகோடி
குபேரன் நிதியினுள் ஒன்று
எலும்பு
நெற்றி
மகாச்சாயம்ஆலமரம்
மகாசத்திசிவசத்தி
முருகக்கடவுள்
மகாசந்நிதானம்சைவ மடத்தின் பீடாதிபதி
மகாசபைஊர்ப் பொதுச்செயல்களைப் பார்க்கும் மன்றம்
மகாசம்புபெருநாவல்
மகாசமுத்திரம்பெருங்கடல்
ஒரு பேரெண்
மகாசனம்மக்கட்கூட்டம்
ஊரில் முதன்மையானவர்
உயர்ந்தோர்
பார்ப்பனர்
மகாசன்னிதானம் (தான் சேர்ந்த சமயத்தைத் தோற்றுவித்தவரின் பிரதிநிதியாக) ஒரு சைவ மடத்தின் தலைமைப் பொறுப்பில் இருப்பவர்
மகாசாத்தாஐயனார்
மகாசாத்திரன்சமயங்களின் மூலசாத்திரங்களைப் பயின்றவன்
ஐயனார்
மகாசாமந்தன்பெரிய படைத்தலைவன்
மகாசூதம்போர்ப்பறை
மகாசூரன்பெருவீரன்
தறுகணாளன்
மகாசேனன்படைத்தலைவன்
கந்தன்
அருகன்
புத்தன்
மகாசோபம்நூறுகோடி கோடாகோடி
மகாண்டுஅறுபது ஆண்டுகொண்ட வியாழவட்டம்
மகாத்(து)மா சுயநலம் கருதாமல் பொதுநலத்துக்காக அல்லது ஓர் உயர்ந்த லட்சியத்துக்காகத் தன் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தவர்
மகாதசைசாதகனுக்கு ஒரு கோளின் நடப்புக் காலம்
மகாத்தியாகம்பெருந்துறவு
மகாத்துமாபேரறிஞர்
பரமஞானி
மகாத்மாபெருமகன்
மகாத்மியம்மகிமை
மகாதலம்பூமி
அரிதாரம்
புண்ணியத்தலம்
முதன்மைத் தலம்
கீழேழுலகினுள் ஒன்று
மகாதனம்பொன்
வேளாண்மை
புகை
மகாதுந்துமிபோர்ப்பறை
மகாதுருமம்அரசமரம்
மகாதேவன்கடவுள்
சிவபிரான்
வருணன்
மகாதேவிபார்வதி
பட்டத்தரசி
மகாதோரைஒரு பேரெண்
மகாநடன்சிவபிரான்
மகாநதிபேராறு
கங்கை
ஓர் ஆறு
மகாநவமிகலைமகள் பூசை நிகழும் ஒன்பான் இரவின் இறுதிநாள்
மகாநாகம்சுரபுன்னைமரம்
பெரும்பாம்பு
மகாநாதம்சங்கு
சிங்கம்
பேரொலி
முகில்
யானை
வாத்தியக் கருவி
மகாநித்திரைஇறப்பு
பெருந்துயில்
மகாநிம்பம்ஒரு மரவகை
மகாநேமிகாகம்
மகாபத்திரம்பனைமரம்
மகாபதுமம்குபேரனுக்குரிய ஒன்பதுவகை நிதியுள் ஒன்று
ஒரு பேரெண்
வெண்டாமரை
176 சிகரங்களையும் 22 மேனிலைக் கட்டுகளையும் உடைய கோயில்
சித்திரகவி வகை
மகாப்பிரசாதம்கோயில்களில் கடவுளுக்குப் படைத்து அடியார்களுக்கு வழங்கும் பொங்கல் முதலியன
மகாப்பிரபுபெருஞ்செல்வன்
பெருங்கொடையாளி
மகாபலம்தெங்கு
வில்வம்
கொழிஞ்சி
தூதுவளை
மகாபலிபூராடம்
மகாபலைவில்வம்
மகாபாதகம்பொய், கொலை, களவு, கள், காமம், என்னும் ஐம்பெரும் பாதகம்
மகாபிரதானிமுதல்மந்திரி
மகாபுருடன்சான்றோன்
மகாபூரிஒரு பேரெண்
மகாபோதிகௌதமர் தங்கியிருந்து ஞானோதயம் பெற்றுப் புத்தரான அரசமரம்
மகாமகம்பன்னீராண்டிற் கொருமுறை மாசிமகத்தில் கும்பகோணத்தில் நிகழும் விழா
மகாமண்டபம்கோயிலில் அர்த்தமண்டபத்தை அடுத்துள்ள பெரிய மண்டபம்
மகாமந்திரமூர்த்திகள்ஏழரைக் கோடியினரான உயர்தர ஆன்மாக்கள்
மகாமாயிதுர்க்கை
மகாமாயைபார்வதி
காண்க : சுத்தமாயை
மகாமார்க்கம்சிறந்த சமயநெறி
மகாமாரிதுர்க்கை
கொள்ளைநோய்
மகாமிருகம்யானை
மகாமுகம்முதலை
மகாமுனிபெருந்தபோதனன்
அகத்தியன்
புத்தன்
மகாமெலம்கொம்மட்டி. (சங். அக.)
மகாமேதைபேரறிவு
பேரறிவாளன்
மருள் ஊமத்தை
மகாமேருபொன்மலை, மேருமலை
மகாயுகம்நான்கு யுகம் கூடியதும் 43,20,000 ஆண்டுகள் கொண்டதுமான் காலம்
மகார்புதல்வர்
பாலர்
மக்கள்
இடக்கு
மகாரதன்பதினோராயிரம் தேர்வீரரோடு போர்செய்வோன்
மகாராசன்பேரரசன்
குபேரன்
பெருஞ் செல்வன்
கவலையற்றவன்
சமணகுரு
மகாராணிபேரரசி
மகாராணி மகாராஜாவின் பட்டத்தரசி
மகாராஜா பேரரசர்
மகாரோகம்குட்டம் முதலிய பெருநோய்
மகால்அரண்மனை
மகாலட்சுமிதிருமகள்
மகாலயம்கோயில்
பிதிரர்க்குப் புரட்டாசி மாதத்துத் தேய்பிறையில் செய்யும் சிராத்தம்
பிரமலோகம்
புரட்டாசி மாதத்துத் தேய்பிறை
மகாலயன்கடவுள்
நான்முகன்
மகாவற்புதம்ஒரு பேரெண்
மகாவித்தியாலயம் மேனிலைப் பள்ளி
மகாவித்வான் (பெரும்பாலும்) மொழி, இசைத் துறைகளில் பெரும் புலமை பெற்றவர் என்பதைக் குறிக்க அளிக்கும் பட்டம்
மகாவிந்தம்ஒரு பேரெண்
நளனது தலை நகரம்
வைகுந்தம்
மகாவிந்துஅப்பிரகம்
மகாவிரதம்சைவத்தின் உட்சமயம் ஆறனுள் ஒன்று
சமண நோன்புவகை
மகாவிலயம்வானம்
இதயம்
குகை
நீர்ச்சாடி
மகாவீரன்அக்கினி
அருகதேவன்
கருடன்
திருமால்
பெருவீரன்
மகான்பெரியார்
மகான்அறிவுத்தத்துவம்
பெரியோன்
மகான் மகாத்மா
மகானுபாவன்ஒருவரை ஏளனக் குறிப்பில் உரைப்பது
மகானுபாவன்பேரறிஞன்
சிறந்தவன்
ஞானி
கொடைப்பண்பினன்
மகானுபாவன் (பெரும்பாலும் கேலித் தொனியில்) பெருமைக்கு உரியவர்
மகிபூமி
பசு
மகிடம்எருமைக்கடா
மகிடமர்த்தனிதுர்க்கை
மகிடவாகனன்எருமையை ஊர்தியாகவுடைய யமன்
மகிடவாகனிஎருமையை ஊர்தியாகவுடைய துர்க்கை
மகிடற்செற்றாள்மகிடாசுரனைக் கொன்ற துர்க்கை
மகிடாசுரமர்த்தினிமகிடாசுரனைக் கொன்ற துர்க்கை
மகிடிஇசைக்கருவிவகை
பாம்பாட்டியின் ஊது குழல்வகை
மகிடித்தல்மக்களித்தல்
தலைகீழாக விழுதல்
மகிணன்கணவன்
மருதநிலத் தலைவன்
மகிதம்சிவபிரானது திரிசூலம்
மகிதலம்பூமி
மகிந்தகம்எலி
கீரி
மகிபன்அரசன்
மகிபாலன்அரசன்
மகிமாஎண்வகைச் சித்திகளுள் விருப்பம்போல உருவத்தைப் பருக்கச் செய்யும் பேராற்றல்
மகிமைபெருமை
மகிமைபெருமை
காண்க : மகமை
சிறப்பு, மதிப்பு
மகிலைபெண்
வெறிபிடித்தவள்
மகிழ்இன்பம்
குடிவெறி
மது
மரவகை
மகிழ்1(விரும்பத் தகுந்த அல்லது நிறைவு தரக் கூடிய அனுபவத்தினால்) இன்பம் அடைதல்
மகிழ்ச்சிபேரின்பம்
மகிழ்ச்சிஉவகை
காண்க : மகிழ்ச்சியணி
மகிழ்ச்சிநிலைஉள்ளமிகுதி
மகிழ்ச்சியணிமகிழ்ந்து சொல்லுகையாகிய அலங்காரவகை
மகிழ்ச்சிவினைபுண்ணியம், நல்வினை
மகிழ்த்தாரான்மன்மதன்
மகிழ்தல்அகங்களித்தல்
உணர்வழிய உவகை எய்துதல்
குமிழியிடுதல்
விரும்புதல்
உண்ணுதல்
மகிழ்நன்கணவன்
மருதநிலத் தலைவன்
மகிழம்மகிழமரம்
மகிழம்பூவகுளம்பூ
மகிழமரம் வெளிறிய பழுப்பு நிறத்தில் இதழ்களும் மிகுந்த மணமும் உடைய சிறிய பூப் பூக்கும் உயரமான மரம்
மகிழலகுமகிழம்விதை
மகிழ்வி மகிழ்ச்சி அடையச்செய்தல்
மகிழ்வுஇன்பம்
மகிளம்பூவிதழ்
மகிஷம்எருமை(க்கடா)
மகிஷம் எருமைக் கடா
மகீதரம்மலை
மகீபதிஅரசன்
மகீபன்அரசன்
மகீருகம்பூமியில் முளைப்பதான தாவரம்
மகீலதைநாங்கூழ்
மகுட வாசகம்திரு வாசகம்
வரவேற்ப்பு வாசகம்
மகுடம்முடி
மகுடம்மணிமுடி
தலைப்பாகைவகை
தலையணி
பல பாடல்களில் ஓர் இறுதியாக வரும் முடிவு
கட்டுரைத் தலைப்பு
சிவாகமம் இருபத்தெட்டனுள் ஒன்று
ஓலைச்சுவடியின் மணிமுடிச்சுக் கொண்டை
மாதர் காதணி வகை
மத்தளத்தின் விளிம்பு
பறைவகை
ஒளிமங்கல்
மகுடம் (அரசன், அரசி போன்றோர்) அதிகாரத்தின் சின்னமாகத் தலையில் வைத்துக்கொள்ளும் அணி
மகுடராகம்ஒரு பண்வகை
மகுடராமக்கிரியம்ஒரு பண்வகை
மகுடவர்த்தனர்முடிமன்னர்
மகுடாதிபதிமுடியுடை வேந்தன்
மகுடிபாம்பாட்டிகள் பயன்படுத்தும் ஒரு மரபுவழி இசைக்கருவி இதுவாகும். இது துளைக்கருவிகள் அல்லது காற்றுக்கருவிகள் வகையைச் சேர்ந்தது
மகுரம்கண்ணாடி
பளிங்கு
பூமொட்டு
தண்ட சக்கரம்
மகுலம்மகிழமரம்
மகுளிஓசை
எட்பயிர் நோய்வகை
மகுளிபாய்தல்பெருமழையால் நிலம் இறுகிவிடுதல்
நீரின்மையால் எள்ளு முதலிய செடி கொடிகள் செந்நிறமடைதல்
மகூலம்மலர்ந்த பூ
மகேச்சுரன்சிவபெருமான்
மகேசன்சிவபெருமான்
மகேசுரவடிவம்இலிங்க வடிவொழிந்த சிவமூர்த்தங்கள்
மகேசுவரன்சிவபெருமான்
மகேசுவரிபார்வதி
மகேசுவரியம்பெருஞ்செல்வம்
மகேந்திரசாலம்வியப்பைக் காட்டும் வித்தை
மகேந்திரம்ஒரு மலை
மகேந்திரன்இந்திரன்
மகோததிகடல்
தனுக்கோடிக்கு வடக்கிலுள்ள கடற்பிரிவு
மகோதயம்ஒரு புண்ணியகாலம்
பெருமை
வீடுபேறு
மேன்மை
மகோதரம்பூதம்
பெருவயிற்றுநோய்
மகோதரம் வயிற்றிலும் காலிலும் வீக்கத்தை ஏற்படுத்தக் கூடிய ஈரல் நோய்
மகோதைகொடுங்கோளூர்
மகோற்சவம்பெரிய திருவிழா
மகோன்மதம்மிகுவெறி
மகோன்னதம்உன்னதமானது
மகோன்னதம்மிக்க உயரம்
உயர்ந்த நிலை
பனை
மகோன்னதம் மிகவும் உன்னதமானது
மகௌடதம்சுக்கு
திப்பிலி
வசம்பு
நன்மருந்து
மங்கல்கெடுதல்
ஒளிமங்குதல்
இருள்நேரம்
மங்கல் குறைவான ஒளி/(நிறம் வெளுத்து) பளபளப்பு குறைந்த தன்மை
மங்கல நாண் தாலி
மங்கலக்கருவியாழ் முதலிய இசைக்கருவிகள்
சவரக்கத்தி
மங்கலக்கிழமைசெவ்வாய்க்கிழமை
மங்கலகாரியம்நற்செயல்
மங்கலகீதம்நல்ல காலங்களில் பாடும் பாட்டு
மங்கலகௌசிகம்ஒரு பண்வகை
மங்கலச்சொல்மங்கலமொழி, நன்மையைக் குறிக்கும் மொழி
வாழ்த்துரை
செய்யுள்களின் முதலில் வரற்குரிய திரு, பூ, உலகம் முதலிய நன்மொழிகள்
மங்கலசூத்திரம்தாலிக்கயிறு
மங்கலத்திருநாள்புண்ணியதினம், திருவிழாவில் சிறந்த நாள்
மங்கலத்துகில்வெண்துகில்
மங்கலதினம்நன்னாள்
மங்கலநாண்தாலிக்கயிறு, கழுத்திலணியும் திருமங்கலியச் சரடு
மங்கலநாள்நன்னாள்
மங்கலபத்திரிகைதிருமண அழைப்பிதழ்
மங்கலப்பாட்டுநல்ல காலங்களில் பாடும் பாட்டு
மங்கலப்பிரதைமஞ்சள்
மங்கலப்பொருத்தம்செய்யுள் முதன்மொழிப் பொருத்தம் பத்தனுள் முதன்மொழியிடத்து மங்கலச்சொல் நிற்பது
மங்கலபாடகர்அரசர் முதலியோரைப் பாடுவோர்
மங்கலபேரிகைநல்ல காலங்களில் முழக்கும் முரசம்
மங்கலம்சாமரம்
நிறைகுடம்
கண்ணாடி
தோட்டி
முரசு
விளக்கு
கொடி
இணைக்கயல்
மங்கலம்திருமணம்
ஆக்கம்
பொலிவு
நற்செயல்
நன்மை
தாலி
தருமம்
சிறப்பு
வாழ்த்து
காண்க : மங்கலவழக்கு
எண்வகை மங்கலம்
சேகரிப்பு
தகனபலி
சில ஊர்ப்பெயர்களின் பின் இணைக்கப்படும் துணைச் சொல்
மங்கலமகளிர்சுமங்கலிகள்
மங்கலமங்கையர்சுமங்கலிகள்
மங்கலமடந்தைகணவனுடன் வாழ்பவள்
ஒரு பெண்தேவதை
மங்கலம்பதினாறுகவரி, நிறைகுடம், கண்ணாடி, கோட்டி, முரசு, விளக்கு, கொடி, இணைக்கயல் என்னும் எண்வகை மங்கலத்தோடு வாள், குடை, ஆலவட்டம், சங்கம், தவிசு, திரு, அரசியலாழி, ஓமாலிகை என்னும் எட்டுஞ் சேர்ந்த பதினாறு வகையான எடு பிடிகள்
மங்கலமரபுதகுதிவழக்கு மூன்றனுள் மங்கல மல்லாததை மங்கலமாகக் கூறும் வழக்கு
மங்கலமாந்தர்மங்கலச் செயல்களைச் செய்பவர்
மங்கலமுகூர்த்தம்நல்வேளை
மங்கலமுரசுவிழாக்காலங்களில் முழக்கும் முரசு
மங்கலமுழவம்விழாக்காலங்களில் முழக்கும் முரசு
மங்கலமொழிமங்கலமொழி, நன்மையைக் குறிக்கும் மொழி
வாழ்த்துரை
செய்யுள்களின் முதலில் வரற்குரிய திரு, பூ, உலகம் முதலிய நன்மொழிகள்
மங்கல்யம்தாலி
மங்கலவண்ணம்மங்கலக்குறியான வெண்ணிறம்
மங்கலவணிதிருமங்கலியம்
இயற்கையழகு
மங்கலக்குறியாக அணியும் வெள்ளணி
மங்கலவழக்குதகுதிவழக்கு மூன்றனுள் மங்கல மல்லாததை மங்கலமாகக் கூறும் வழக்கு
மங்கலவள்ளைஉயர்குல மங்கையை ஒன்பது வெண்பாக்களால் வகுப்புறப் பாடும் நூல்
மங்கலவார்த்தைநல்லுரை
நற்செய்தி
மங்கலவாரம்செவ்வாய்க்கிழமை
நல்ல நாள்
மங்கலவாழ்த்துநூலின் முதலில் அல்லது இறுதியில் செய்யப்படும் துதி
மணமக்களுக்கு வாழ்த்துக் கூறுகை
மங்கலவினைஞன்நாவிதன்
நற்செயல் செய்யத் தகுதியுள்ளவன்
மங்கலவெள்ளைசந்தனக்குழம்பு
நூல்வகை
மங்கலவேளைநல்வேளை
மங்கலன்நாவிதன்
செவ்வாய்
மங்கலாதேவிஒரு பெண்தேவதை
மங்கலிசுமங்கலி
நாவிதன்
மங்கலியசூத்திரம்தாலிக்கயிறு
மங்கலியப்பிச்சைகணவன் உயிரைக்காக்குமாறு மனைவி இரந்து கேட்கை
மங்கலியப்பெண்டுகள்தெய்வமாகக் கொண்டாடப்படும் பெண்டிர்
சுமங்கலிகளாய் இறந்த மகளிர்
மங்கலியப்பொருத்தம்திருமணப் பொருத்தத்துள் ஒன்று
மங்கலியம்திருமணத்தில் கட்டப்படும் தாலி
சந்தனம்
தயிர்
பொன்
செவ்வீயம்
மங்கலியவதிசுமங்கலி
மங்கலைசுமங்கலி, கணவனோடு வாழ்பவள்
திருமகள்
பார்வதி
துர்க்கை
அம்பட்டத்தி
மங்களகரம்நன்மையானது
மங்களம்திருமணம்
ஆக்கம்
பொலிவு
நற்செயல்
நன்மை
தாலி
தருமம்
சிறப்பு
வாழ்த்து
காண்க : மங்கலவழக்கு
எண்வகை மங்கலம்
சேகரிப்பு
தகனபலி
சில ஊர்ப்பெயர்களின் பின் இணைக்கப்படும் துணைச் சொல்
மங்களம் பாடுதல்நிகழ்ச்சியை முடித்தல்
மங்களம்பாடு (கச்சேரி, கூத்து முதலியவற்றின் முடிவில்) நிறைவுபெறுவதின் அடையாளமாகக் குறிப்பிட்ட பாடலைப் பாடுதல்
மங்களம்பாடுதல்நற்செயல் முடிவில் வாழ்த்துப்பாட்டுப் பாடுதல்
செயலை முடித்தல்
மங்களரேகைஒருவனுக்கு உண்டாகும் நன்மைகளைக் குறிப்பதாகக் கருதப்படும் உள்ளங்கை வரி
மங்களவாத்தியம்நற்காலங்களில் இசைக்கும் இசைக்கருவி
மங்களவாரம்செவ்வாய்க்கிழமை
மங்களாசரணைவாழ்த்து, வணக்கம், வருபொருள் என்னும் முப்பகுதியுடைய நூன்முகம்
மங்களாசாசனம்நன்மையை வேண்டுகை
பெரியோர்கள் வழிபாடு
ஆழ்வாராதியரால் துதிக்கப்பெறுகை
மங்களாரத்திகடவுளுக்குச் சுழற்றியெடுக்கும் கருப்பூர ஆரத்தி
நல்ல காலங்களில் மஞ்சள் நீர் சுற்றுகை
மங்களைபார்வதி
மக்களின் பருவநிலைகளுள் ஒன்று
யோகினிதிசையி னொன்று
மங்கினிமிக்க மந்தபுத்தியுள்ளவர்
பயன்றறவர்
மங்குவங்கு
கேடு
சாடி
மங்குங்காலம்தீமைக்காலம்
மங்குசனிஒருவனுடைய வாழ்நாளில் முதலில் வந்து தீமை செய்யும் ஏழரையாண்டுச் சனி
மங்குதல்ஒளிமழுங்குதல்
குறைதல்
நிறங்குன்றுதல்
பெருமை குறைதல்
வாட்டமுறுதல்
கெடுதல்
சாதல்
மங்குரம்பளிங்கு
மங்குல்வானம்
மேகம்
மூடுபனி
இரவு
இருட்டு
திசை
மங்குலம்மழுக்கம்
கலக்கம்
முகவாட்டம்
பார்வை மந்தம்
ஐயம்
நிறக்குறைவு
மங்குல்வாணிதெய்வவாக்கு, வானொலி
மங்குலிமேகத்தின் தலைவனாகிய இந்திரன்
மங்குளம்மழுக்கம்
கலக்கம்
முகவாட்டம்
பார்வை மந்தம்
ஐயம்
நிறக்குறைவு
மங்கைபெண்
மங்கைபெண்
பன்னிரண்டு முதல் பதின்மூன்று வயது வரையுள்ள பெண்
கற்றாழை
பாதரசம்
சில ஊர்ப்பெயர்களின் பின் இணைக்கப்படும் துணைச்சொல்
மங்கை (பொதுவாக) பெண்(குறிப்பாக) பருவப் பெண்
மங்கைபங்கன்உமையொருபாகன், சிவபெருமான்
மங்கைபங்காளன்உமையொருபாகன், சிவபெருமான்
மங்கைபாகன்உமையொருபாகன், சிவபெருமான்
மசக்குதல்மயக்குதல்
குழப்புதல்
ஆடையைக் கஞ்சிப்பற்று நீங்கும்படி கசக்குதல்
மசக்கைகர்ப்பவதி
மசக்கைசூதகக்கட்டு
கருக்கொண்ட பெண்ணுக்கு மயக்கம் முதலியவற்றை உண்டாக்கும் ஒரு நோய்வகை
மசக்கை கர்ப்பமுற்ற ஓரிரு மாதங்களில் குமட்டல், வாந்தி முதலியவை ஏற்படும் நிலை
மசகம்கொசு
நீர்த்துருத்தி
மயிர்
மயக்கம்
மசகவரிசித்திரப்பணி எழுதியதும் கொசுக்களை விலக்குவதுமான அமளித்திரை
மசகாரிசித்திரப்பணி எழுதியதும் கொசுக்களை விலக்குவதுமான அமளித்திரை
மசகிஅத்திமரம்
மசகிற்புள்கடற்பறவைவகை
மசகுநடுக்கடலில் திசைதெரியாது ஆழ்ந்து அகன்ற இடம்
வைக்கோற் கரியோடு எண்ணெய் கலந்து கட்டைவண்டியின் அச்சிலிடும் மை
திகைப்பு
மசகு எண்ணெய் வைக்கோலை எரித்து அதன் கரியில் எண்ணெய் சேர்த்துத் தயாரிக்கும் மை
மசகுதல்சுணங்கிநிற்றல்
மனந்தடுமாறுதல்
மசங்கல்மயக்கம்
அந்திப்பொழுது
மசங்குதல்மயங்குதல்
ஒளிகுறைதல்
கசங்குதல்
மச்சக்கொடிகாமனுக்கும் பாண்டியனுக்கும் உரியதான மீனக்கொடி
மச்சப்பொன்மாற்றறிய வைத்திருக்கும் மாதிரிப் பொன்
மச்சம்திருமாலின் பத்துப்பிறப்புகளுள் முதலாவதான மீன்பிறப்பு
மச்சம்1(பிறப்பிலிருந்தே இயற்கையாக) உடலின் மேல் தோலில் காணப்படும் சிறிய கறுப்பு நிறப் புள்ளி அல்லது கறுப்பு நிறப் படிவு
மச்சம்2மீன்
மச்சாவதாரம்திருமாலின் பத்துப்பிறப்புகளுள் முதலாவதான மீன்பிறப்பு
மச்சாவிஅண்ணி
மச்சாள்மனைவியின் உடன்பிறந்தாள்
தாய்மாமன் அல்லது அத்தையின் மகள்
மச்சான்தாய்மாமன் மகன் அல்லது அத்தை மகன்
மனைவியின் உடன்பிறந்தான்
உடன் பிறந்தாளின் கணவன்
மச்சிமனைவியின் உடன்பிறந்தாள்
தாய்மாமன் அல்லது அத்தையின் மகள்
மச்சிகைமோர்

மச்சினச்சிமனைவியின் உடன்பிறந்தாள்
மாமன் அல்லதுஅத்தையின் மகள்
உடன்பிறந்தான் மனைவி
மச்சினன்மனைவி அல்லது கணவனுடன் பிறந்தான்
மாமன் அல்லது அத்தையின் மகன்
உடன்பிறந்தாளின் கணவன்
மச்சினிமனைவியின் உடன்பிறந்தாள்
மாமன் அல்லதுஅத்தையின் மகள்
உடன்பிறந்தான் மனைவி
மச்சினிச்சிமனைவியின் உடன்பிறந்தாள்
மாமன் அல்லதுஅத்தையின் மகள்
உடன்பிறந்தான் மனைவி
மச்சுமட்டமாகச் செங்கல்குத்திப் பாவியமேல்தளம்
மேல்தளத்தில் பாவும் பலகை
உத்தரமட்டத்தின் மேலுள்ள பலகைத்தடுப்பு
மேல்மாடம்
காண்க : மச்சப்பொன் : குற்றம்
தகாதது
கொடிவகை
ஒர் அசைநிலை
மச்சு மாடி
மச்சுக்கல்மேல்தளத்தில் பதிக்கும் செங்கல் வகை
மச்சுப்பாவுதல்மேல்தளத்தைப் பலகை முதலியவற்றால் மூடுதல்
மச்சுவீடுமேல்தளமுள்ள கட்டடம்
பலகையடைப்புள்ள மேன்மாடி வீடு
மச்சுனமைமைத்துனவுரிமை
மச்சுனன்மனைவி அல்லது கணவனுடன் பிறந்தான்
மாமன் அல்லது அத்தையின் மகன்
உடன்பிறந்தாளின் கணவன்
மச்சுனிமனைவியின் உடன்பிறந்தாள்
மாமன் அல்லதுஅத்தையின் மகள்
உடன்பிறந்தான் மனைவி
மச்சைஅம்பு எய்தற்குரிய குறி
உடம்பிலுண்டாம் புள்ளி
ஏழு தாதுவில் ஒன்று
உட்சுரம்
காண்க : மீனம்பர்
மசடன்குணங்கெட்டவன்
மசண்டைஅந்திநேரம்
மசம்கொசு
மசமசஎன்றுஅசமந்தமாக
மசமச-என்று சுறுசுறுப்பு இல்லாமல்
மசமசத்தல்தினவெடுத்தல்
செயலை முடியாது தாழ்த்தல்
மசமசெனல்தினவு எடுத்தற்குறிப்பு
பேச்சு முதலியவற்றில் தீர்மானமின்றி இழுத்தற் குறிப்பு
மசரதம்கானல்நீர், பேய்த்தேர்
மசனம்வருத்தல்
மசால்தோசை (உருளைக்கிழங்கு) மசாலாவை உள்ளே வைத்து மடித்துத் தரப்படும் தோசை
மசால்வடை கடலைப்பருப்பை அரைத்துப் பிசைந்து வட்டமாகத் தட்டி எண்ணெய்யிலிட்டுத் தயாரிக்கும் ஒரு வகை உணவுப் பண்டம்
மசாலா (பொதுவாக அசைவ உணவில் பயன்படுத்தப்படும்) கசகசா, லவங்கப்பட்டை, பூண்டு முதலியவை சேர்த்து அரைக்கப்பட்ட கலவை
மசாலைகறிச்சரக்கு
குதிரை முதலிய விலங்குகட்குக் கொடுக்கும் மருந்து
மசானக்கொள்ளைபகற்கொள்ளை
மசானம்சுடுகாடு
மசிஎழுதும் மை
வண்டியின் அச்சிலிடும் மசகு
மசி1(நசுக்கப்பட்டு) மாவு அல்லது கூழ் போன்ற மென்மையான நிலைக்கு வருதல்
மசி2(நசுக்கி) மாவு அல்லது கூழ் போன்ற மென்மையான நிலைக்கு வரச்செய்தல்
மசி3மை
மசிக்கூடுஎழுதும் மைவைக்குங் குப்பி
மசிகம்புற்று
மசித்தல்கடைதல் முதலியவற்றால் குழையச் செய்தல்
குழப்புதல்
மசிதல்வழுவழுப்பாயிருத்தல்
விட்டுக் கொடுத்தல்
மசிபதம்இறகுபேனா
மசிமையிலிநாணமில்லாதவன்
மசியல்கடைந்து செய்த உணவு முதலியன
மசியல் உருளைக்கிழங்கு, வாழைக்காய், கீரை முதலியவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை வேகவைத்து மசித்துத் தாளித்துத் தயாரிக்கப்படும் ஒரு வகைத் தொடுகறி
மசிர்அறுகம்புல் : மயிர்
மசுக்கரம்மூங்கில்மரம்
மசுரம்கடலை
மசூதிபள்ளிவாயில்
மசூதி பள்ளிவாசல்
மசூரம்மூட்டுப்பூச்சி
தானியவகையுள் ஒன்று
மசோதாசட்ட முன்வடிவு, சட்டமாவதற்கு முன் சட்டப் பேரவைக்குக் கொணரப்படும் சட்ட நகலின் குறிப்பு
மூலப்பத்திரத்துக்கு முன் குறிக்கப்படும் நகல்
மசோதா நாடாளுமன்றம் முதலியவற்றில் ஒன்றைச் சட்டமாகச் செய்வதற்கு உறுப்பினர்களால் அல்லது அரசால் கொண்டுவரப்பட்ட திட்டம் முதலியவை அடங்கிய குறிப்பு
மஞ்சகம்கட்டில்
கொக்குவகை
மஞ்சட்காப்புகாப்பாக நெற்றியிலிடும் மஞ்சள் பொட்டு
கோயிலில் தெய்வங்களுக்குச் சாத்தும் அரைத்த மஞ்சட் குழம்பு
ஓலைக்கு மஞ்சற் பூசுதல்
மஞ்சட்காமாலைஒரு கண்நோய்வகை
மஞ்சட்குருவிஒரு குருவிவகை
மஞ்சட்குளிமஞ்சள் தேய்த்துக் குளிக்கை
மஞ்சள் நீர் விளையாட்டு
மஞ்சட்கொத்துகிழங்குடன் கூடிய மஞ்சட்செடி
மஞ்சட்பால்கொடுத்தல்தத்தெடுத்தல்
மஞ்சட்பாவாடைஊர்த்தேவதைகளை வழிபடும்போது அணியும் மஞ்சள் நீரில் தோய்த்த புத்தாடை
மஞ்சட்பூஒரு மரவகை
காம்பு சிவந்து இதழ் வெண்மையாய் இருக்கும் ஒரு பூவகை, பாரிசாதம்
மஞ்சட்பூச்சுமகளிர் குளிக்கும்போது மஞ்சள் அரைத்துப் பூசிக்கொள்கை
மஞ்சணம்பற்பொடி
மஞ்சணீர்நல்ல காலத்தில் பயன்படுத்தும் மஞ்சட் கரைத்த நீர்
கலியாணத்தில் விருந்தினர்மீது மஞ்சள்நீர் தெளிக்கும் சடங்கு
மஞ்சணீர்ச்சீட்டுவளர்ப்புப் பிள்ளையை எடுத்தற்கு உரித்தாக்குஞ் சீட்டு
மஞ்சணீர்நதிகாஞ்சிபுரத்தருகில் ஓடும் வேகவதி ஆறு
மஞ்சணீர்ப்பிள்ளைவளர்ப்புப்பிள்ளை
மஞ்சணைசில சாதி மகளிர் கழுத்திலும் சிறுதேவதைகளின் உருவங்களிலும் பூசப்படும் எண்ணெய்க் குங்குமக்குழம்பு
மரவகை
மஞ்சத்தலம்அரியணை
மஞ்சம்கட்டில்
பஞ்சணை
மஞ்சம்கட்டில்
இருக்கையிடுதற்குரிய மேடை
சப்பரம்
காண்க : கொம்மட்டிமாதுளை
மஞ்சம் படுக்கையோடு கூடிய கட்டில்
மஞ்சரிமாலை
மஞ்சரிதளிர்
பூங்கொத்து
பூமாலை
மலர்க்காம்பு
ஒழுக்கம்
ஒரு நூல்வகை
மருந்துவகை
முத்து
நாயுருவிச்செடி
பண்வகை
மஞ்சரிப்பாநூல்வகை
மஞ்சள்ஒரு நிலக்கிழ் தாவரம்
ஒரு நிறம்
மஞ்சள் எலுமிச்சம் பழம், தங்கம் முதலியவற்றில் இருப்பது போன்ற நிறம்
மஞ்சள் அட்டை (கால்பந்தாட்டத்தில்) தவறாக விளையாடிய ஆட்டக்காரரை எச்சரித்துக் காண்பிக்கப்படும் மஞ்சள் நிற அட்டைத் துண்டு
மஞ்சள் கடுதாசி ஒருவர் கடனைத் திருப்பிக் கட்ட முடியாத நிலையைத் தெரிவிக்கும் அறிவிப்பு
மஞ்சள் கயிறு தாலியாக அணியும் மஞ்சள் தடவிய கயிறு
மஞ்சள் கரு முட்டையினுள் மஞ்சள் நிறத்திலிருக்கும் உயிர்ப்பொருள்
மஞ்சள் காமாலை இரத்தத்தில் பித்தநீர் கலப்பதால் கண்களும் தோலும் மஞ்சள் நிறமடைந்து காணப்படும் ஒரு நோய்
மஞ்சள் நீராட்டு விழா பெண் பருவமடைந்தவுடன் மஞ்சள் கரைத்த நீரால் குளிப்பாட்டி நடத்தப்படும் சடங்கு
மஞ்சள் பத்திரிகை புகழ் பெற்றவர்களுடைய சொந்த வாழ்க்கையைப்பற்றித் தரக் குறைவாக எழுதப்பட்ட கட்டுரைகளையும் உடலுறவுகுறித்த ஆபாசமான படங்களையும் வெளியிடும் பத்திரிகை
மஞ்சள்காப்பு (கோயில்களில்) விசேஷ நாட்களில் மூல விக்கிரகத்தின் மேல் மஞ்சள் அப்பிச் செய்யும் அலங்காரம்
மஞ்சள்வெயில்மாலைநேர வெயில்
மஞ்சளாலாத்திகண்ணேறு போக்க மஞ்சள் நீரால் எடுக்கும் ஆராத்தி
மஞ்சன்ஆண்மகன்
மஞ்சள்நிறமுடையவன்
மஞ்சனசாலைகுளியலறை
மஞ்சனநீர்முழுக்குநீர்
மஞ்சனம்நீராட்டம்
காண்க : மஞ்சனநீர்
மஞ்சனமாடுதல்நீராடுதல்
மஞ்சனிஉத்தாமணிக்கொடி
மஞ்சாஇலைக்கள்ளி
மஞ்சாடிஒரு மரவகை
காண்க : மஞ்சாளி
செவ்வள்ளி
நுணாப்பட்டை
மஞ்சாடிமரம்ஒரு மரவகை
மஞ்சாரிஒருவகைப் பூண்டு
திருநீற்றுப் பச்சை
நாய்த்துளசி
மஞ்சாளிஇரண்டு குன்றிமணி எடைகொண்ட மஞ்சாடி வித்து
மஞ்சிசிறுவரம்பு
படகு
சணல்நார்
காண்க : சணல்
குறுமாடி
மூடுபனி
சுங்கம்வாங்கி
புல்வகை
மஞ்சிகம்பெட்டி
தாளிக்கொடி
மஞ்சிகன்நாவிதன்
மஞ்சிகைபெட்டி
கொட்டாரம்
தொம்பை
தாளிக்கொடி
கையாந்தகரை
காதணிவகை
மஞ்சிட்டிஒரு நீர்ப்பூடுவகை
மஞ்சிபலைவாழை
மஞ்சிமம்அழகு
மஞ்சிரம்காலாழி
மஞ்சில்முதுவரப்பு வழி
பாதையில் தங்கிச் செல்லும் இடம்
மஞ்சிலிக்கான்திருநீற்றுப்பச்சை
மஞ்சிலைசெங்கல்
மஞ்சிவிரட்டுஏறு தழுவும் விழா, முரட்டு எருதுகளைக் கொட்டு முழக்குடன் வெளியில் விடுத்து அவற்றினைத் தழுவிப் பிடிக்கச்செய்யும் ஒரு விழா
மஞ்சிறுகரிசலாங்கண்ணிப் பூண்டு
மஞ்சீரம்காற்சிலம்பு
மஞ்சுஅழகு
அணிகலன்
மேகம்
வெண்மேகம்
பனி
மூடுபனி
யானையின் முதுகு
களஞ்சியம்
கட்டில்
குறுமாடியின் அடைப்பு
வீட்டு முகடு
இளமை
வலிமை
மஞ்சுகம்கொக்குவகை
மஞ்சுவிரட்டு ஜல்லிக்கட்டு
மஞ்சுளம்அழகு
மிருது
மஞ்சூடைபெரிய கூடை
பெட்டி
மஞ்சூர்நகல்சரிபார்த்து ஒப்புக்கொண்ட படி
மஞ்சூரம்கடலை
மஞ்ஞைமயில்
மஞ்ஞையீர்க்குமயிலிறகு
மஞ்ஞையூர்திமயில் ஊர்தியனாகிய முருகக்கடவுள்
மட(ச்)சாம்பிராணி சிறிதும் அறிவில்லாத நபர்
மடக்கடிகோணல், சமனின்மை
அபாயம்
தந்திரம்
வலைக்குட்படுத்துகை
சூதுமொழி
மடக்கம்வளைவு
பணிவு
மனவடக்கம்
வணக்கம்
நோய் திரும்புகை
மடக்கிடுதல்மேற்செல்லாது தடுத்துவைத்தல்
வாய்மடுத்தல்
மடக்கிளிஇளங்கிளி
பெண்
ஒரு மீன்வகை
மடக்குமூலைமுடுக்கு
வளைவு
திருப்பு
மடிப்பு
பிடிக்குள் மடக்கிவைக்கும் கத்தி
தடை
மாறிமாறி வருகை
தாறுமாறு
நிலவளவுவகை
பெரிய மண்ணகல்
செய்யுளில் சொல், சீர் முதலியன பொருள் வேறுபட்டு மீண்டும் மீண்டும் வருவதாகிய சொல்லணி வகை
ஒரு தடவையில் உட்கொள்ளக்கூடிய நீர்
மடக்கு1(நீண்டிருக்கும் அல்லது விரிந்திருக்கும் ஒன்றைக் குறிப்பிட்ட ஒரு நிலையில்) மடங்குமாறுசெய்தல்
மடக்கு2மடக்கக் கூடிய அமைப்புக் கொண்டது
மடக்கு3(நீர் முதலியவை அருந்தும்போது) ஒரு முறை விழுங்குகிற அளவு
மடக்குக்கட்டில்மடிக்கக் கூடிய கட்டில்
மடக்குதல்மடித்தல்
திருப்புதல்
மாறிமாறிச் செய்தல்
வென்று கீழ்ப்படுத்துதல்
வாயடக்குதல்
கால்நடை முதலியவற்றை ஒருசேர அடக்கிவைத்தல்
பண்டம் முதலியவற்றைத் தன்வயப்படுத்துதல்
ஒதுக்கிக்கட்டுதல்
தடுத்தல்
அழித்தல்
பணிவாக்குதல்
தானிய அரியறுத்தல்
உடற்கட்டுக் குலைத்தல்
மருந்து முதலியவற்றின் கடுமை முதலியவற்றை முறித்தல்
உடுத்துதல்
திரும்பத்திரும்ப வருதல்
மடக்குப்பிடிக்கத்திபிடிக்குள் மடக்கிவைக்கும் கத்திவகை
மடக்குமடக்கெனல்நீர்குடிப்பதால் உண்டாகும் ஒலிக்குறிப்பு
மடக்குமேசைகால்களை மடக்கி வைத்தற்குரிய மேசை
மடக்குவரிஇரண்டாம் விளைச்சலின்மேல் விதிக்கும் வரி
வரிமேல் வரி
மடக்கொடிபெண்
மட்கலம்மட்பாண்டம்
மட்குகைமண்குகை
மழுங்குதல்
மட்குதல்ஒளிமங்குதல்
வலிகுன்றுதல்
மயங்குதல்
அழுக்கடைதல்
அழிதல்
மடங்கக்கூறுதல்திரும்பக்கூறுதல்
மடங்கடித்தல்தோற்றோடச் செய்தல்
திரும்பச் செய்யும்படி பண்ணுதல்
மடங்கல்வளைகை
கோணம்
மீளுகை
மழுங்கிப்போகை
அடக்கம்
ஒடுக்கம்
முடிவு : இடி
வடவைத்தீ
ஊழிக்காலம்
யமன்
யமனேவல் செய்யுங் கூற்றம்
சிங்கம்
காண்க : நரசிங்கம்
யாளி
நோய்வகை
முற்றிய கதிர்
கோடைப்பயிர்
காண்க : தாழை
மடங்கலர்பகைவர்
மடங்கலூர்திசிங்க ஊர்தியையுடைய துர்க்கை
மடங்கற்கொடியோன்சிங்கக் கொடியோனாகிய வீமன்
மடங்காநீர்வற்றாத நீருற்று
மடங்குஅளவு
அடக்கம்
தண்டவரி
நோய்
இழைக்கயிறு
நிறைவகை
மடங்கு1(நீண்டிருக்கும் அல்லது விரிந்திருக்கும் ஒன்று) தன் மீது ஒரு முறை வரும்படி படிதல்
மடங்கு2தன் அளவை ஒத்த மற்றொரு பங்கு அல்லது தன் அளவின் விகிதத்தில் குறைந்த பங்கு
மடங்குதல்வளைதல்
முடங்குதல்
கோணுதல்
வளைந்துசெல்லுதல்
மீளுதல்
சொல்முதலியன திரும்ப வருதல்
திருகுறுதல்
குறைதல்
சுருங்குதல்
ஒடுங்குதல்
நெளிதல்
கீழ்ப்படுதல்
தாழ்தல்
செயலறுதல்
கடுமையடங்குதல்
நிறுத்தப்பெறுதல்
தடுக்கப்படுதல்
வாயடங்குதல்
சொத்து முதலியன ஒருவன்பால் அடைந்துவிடுதல்
மட்சாந்துசுவர்கட்ட உதவும் குழைத்த மண்சேறு
மட்சுவர்மண்ணாலாகிய சுவர்
மட்டக்கோல்சமனறியும் தச்சுக்கருவி
கொத்து வேலைக் கருவிகளுள் ஒன்று
மட்டங்கட்டுதல்தளம் முதலியவற்றின் ஏற்றத் தாழ்வைச் சமனாக்குதல்
தராசின் தட்டுகளைத் தடைப்பொருளிட்டுச் சமனாக்குதல்
மட்டச்சுவர்சிறுசுவர்
மட்டஞ்செய்தல்சமனாக்குதல்
செவ்விதாகச் செய்தல்
மட்டத்துருத்திநீர் முதலியன வீசுங்கருவிவகை
கம்மக்கருவிவகை
நறுமணம் புகைக்கும் கலம்
மட்டந்தட்டுதல்சமனாக்குதல்
செருக்கடக்குதல்
மட்டப்பலகைசமனறியுந் தச்சுக்கருவி
மணியாசிப்பலகை
வயலில் மண்கொண்டு செல்லும் தட்டுப்பலகை
சமனிலை காட்டுங் கொத்துக் கருவி
உயர்வு தாழ்வுகளைக் காட்ட உதவும் அளவுகோடிட்ட பலகை
மட்டப்பொன்மாற்றுக் குறைவான பொன்
மட்டம்அளவு
சமனிலை
அளவுகோல்
எல்லை
எதிர்பார்ப்பு
ஒப்பு
சிறுமை
தாழ்வு
மிதம்
செட்டு
மையநிலை
சிறுகுதிரை
ஆண்யானைக்குட்டி : வாழை, கரும்பு முதலியவற்றின் கன்று
பொன்மணியின் உறுப்பு
ஒரே உயரமுள்ள நிலை
சமவெண்
மூன்று ஒத்துடைய தாளம்
குறைவு
கேடகம்
கள்
மட்டம் போடுதல்வேலை செய்யாதிருத்தல்
மட்டம்1(நிலம், நீர் முதலியவற்றின்) உயரத்தின் அளவு
மட்டம்2(உணவு, பொருள் முதலியவற்றின் தரத்தைக் குறிக்கையில்) சராசரியைவிட மோசமாக இருக்கும் தன்மை(ஒருவரின் நடத்தை முதலியவற்றைக் குறிக்கையில்) மோசம்கீழ்த்தரம்
மட்டம்3தடவை
மட்டம்தட்டு உரிய மதிப்புக் கொடுக்காமல் குறைகூறித் தாழ்த்துதல் அல்லது தரக் குறைவாகப் பேசுதல்
மட்டம்பார்த்தல்பாதை, சுவர் முதலியவற்றின் ஒழுங்கைக் கவனித்தல்
மட்டம்பிடித்தல்சமனாக்குதல்
மதிப்பிடுதல்
மட்டம்போடு (பள்ளிக்கூடத்துக்கு அல்லது வேலைக்கு வேண்டுமென்றே) போகாமலிருத்தல்
மட்டம்போடுதல்வேண்டுமென்று வேலை முதலியவற்றிற்கு வாராதிருத்தல்
மட்டம்வெடித்தல்கிளைகப்புகள் உண்டாதல்
மட்டவேலைபரும்படியான வேலை
மட்டற்ற அளவு கடந்த
மட்டறிதல்அளவறிதல்
மதிப்பிடுதல்
பழகியறிதல்
ஒப்பிடுதல்
குறிப்பறிதல்
மட்டன்மூடன்
மட்டனம்பூசுகை
மட்டாய்மிதமாய்
வேண்டியவளவாக
ஏற்கத்தக்கதாக
செட்டாக
மட்டாயுதம்வாள்
மட்டிமுட்டாள்
மட்டிமூடன்
ஒழுங்கின்மை
பரும்படியாக அரைத்த சுண்ணச்சாந்து
பரும்படி
மக்கு
சிப்பிமீன்
ஆயுதம்
மண்டலிக்கை
வாழைவகை
மட்டிடுதல்அளவறிதல்
மதிப்பிடுதல்
பழகியறிதல்
ஒப்பிடுதல்
குறிப்பறிதல்
மட்டித்தல்அழித்தல்
முறித்தல்
பேசுதல்
மெழுகுதல்
பிசைதல்
உறுதிசெய்தல்
மண்டலித்தல்
வட்டமாக்குதல்
மட்டித்தனம்மூடத்தனம்
மட்டித்தையல்பரும்படியான தையல்
மட்டிப்பால்மரவகை
ஒரு மணப்பொருள் வகை
மட்டியம்எழுவகைத் தாளத்துள் ஒன்று
மட்டில் வரையில்
மட்டிலைபச்சையிலை
ஒரு மரவகை
பச்சிலைகளால் ஆகிய மருந்து
நறைக்கொடி
புகைச்சரக்கு
துகில்வகை
மட்டுஅளவு
எல்லை
எதிர்பார்ப்பு மதிப்பு
மிதம்
சாமானியம்
நிலவளவுவகை
ஒப்பு
சிறுமை
தாழ்வு
குறைவு
தேன்
கள்
சாறு
காமபானம்
மதுவைக்குஞ் சாடி
மணம்
மட்டு மிதமாக உள்ளதைவிட அல்லது சராசரியாக உள்ளதைவிடக் குறைவு
மட்டு மரியாதைஉரிய மரியாதை
மட்டுக்கட்டுதல்நிதானித்தல்
இனம் அறிந்து கொள்ளுதல்
உணர்தல்
மதிப்பிடுதல்
அனுமானித்தல்
அளவுக்குட்படுத்தல்
தடுத்தல்
சரிநிலைக்கு வருதல்
மட்டுக்குமிஞ்சுதல்அளவுகடத்தல்
மட்டுக்குழிஅளவாக வெட்டிய குழி
மட்டுக்கோணம்நேர்கோணம்
மட்டுக்கோல்அளவுகழி
மட்டுத்தப்புநிதானமின்மை
மட்டுத்தப்புதல்இலக்குத் தவறுதல்
மரியாதை தவறுதல்
அளவுகடந்து செலவிடுதல்
மிதமிஞ்சுதல்
மட்டுத்திட்டம்மதிப்பு
அளவு
நன்னடத்தை
மட்டுப் படுகுறை : வேகம் : தணி
மட்டுப் படுத்துகுறைவுப் படுத்து
மட்டுப்படு (அளவு) குறைதல்
மட்டுப்படுத்து (அளவை) குறைத்தல்
மட்டுப்படுதல்அளக்கப்படுதல்
வரையறைப்படுதல்
உணரப்படுதல்
குறைதல்
மட்டும்வரை
மாத்திரம்
மட்டுமதிப்புதகுதிக்கேற்ற மரியாதை
நன்னடை
மட்டுமதியம்சரியளவு
அளவு
மதிப்பு
நன்னடத்தை
மட்டுமரியாதைதகுதிக்கேற்ற மரியாதை
நன்னடை
மட்டுமரியாதை (ஒருவரின்) வயது, தகுதி முதலியவற்றுக்கு உரிய மரியாதை
மட்டுமிஞ்சுதல்அளவுமீறுதல்
மட்டைதென்னை, பனை முதலியவற்றின் மடல்
தேங்காயின் மேல்தோடு
நாற்பத்தைந்து கவளிகொண்ட வெற்றிலைக் கட்டு
பந்தடிக்கும் மட்டை
பாம்பு
மொட்டை
அட்டை
உடற்குறை
மூடன்
பயனற்றவர்
பயனற்றது
ஒரு மட்டமான நெல்வகை
மாசுள்ள நெல்மணி
பிணம்
மட்டை1(தென்னை, பனை முதலிய மரங்களில்) ஓலைகளைத் தாங்கியிருக்கும் பட்டையான பகுதி
மட்டை2(விளையாட்டுகளில் பந்தை அடிக்க) சற்று அகன்ற கீழ்ப்பரப்பு உடையதாகவும் கையில் பிடித்துக் கொள்வதற்கு ஏற்ற பிடி உடையதாகவும் செய்த சாதனம்
மட்டைத்தும்புபனைநார்
மட்டைப்பந்துதுடுப்பாட்டம்
மட்டையடி ஒரே மாதிரியான சூழ்நிலையில் ஒரே காரியத்தை உற்சாகம் இல்லாமல் செய்தல்
மட்டையர்சமணர்
மடத்தகைஇளமைத்தன்மை
மடத்தனம்அறியாமை
மடத்தனம் அறிவைப் பயன்படுத்தாத அல்லது சிந்திக்காத தன்மை
மடநடைமென்னடை
மடந்தை14 முதல் 19 வரை வயதுள்ள பெண்
பொதுவாக பதின்ம வயதில் இருக்கும் பெண்
பருவமாகாத பெண்
மடந்தைபெண்
பதினான்கு முதல் பத்தொன்பது வயதுவரையுள்ள பெண்
பருவமாகாத பெண்
சேம்புவகை
மடந்தையாயிருத்தல்மகப்பெறும் பருவத்தினளாதல்
மடநோக்குமருண்ட பார்வை
மட்பகைமட்கலமறுக்குங் கருவி
குயவன்.
மட்பகைஞன்குயவன்
மடப்பம்எளிமை
மடப்பம்பேதைமை
மென்மை
இணக்கம்
ஐந்நூறு ஊருக்குத் தலையூர்
அரண்மனையிற் பெண்
மருதநிலத்தூர்
மடப்பள்ளிகோயில் முதலியவற்றின் அடுக்களை
ஒரு சாதி
அரண்மனைச் சரக்கறைத் தலைவன்
மடப்பள்ளி (கோயில்) சமையல் அறை
மடப்பளிகோயில் முதலியவற்றின் அடுக்களை
ஒரு சாதி
அரண்மனைச் சரக்கறைத் தலைவன்
மடப்பற்றுமடத்தைச் சார்ந்த சொத்து
மடப்புறம்மடத்துக்கு விடப்பட்ட இறையிலி நிலம்
மட்பலகைசுடாத செங்கல்
மட்பாண்டம்குயக்கலம்
மட்பாண்டம் மண்ணால் செய்த பாத்திரம்
மட்பாம்புஆதிசேடன்
மடம்அறியாமை
பொருண்மை அறியாது திரியக்கோடல்
பேதைமை
அழகு
மென்மை
இணக்கம்
முனிவர் வாழிடம்
சத்திரம்
சாவடி
கோயில்
இடம்
தேர்
பிரமசாரிகளும் துறவியரும் வாழும் இடம்
மடம் (இந்து சமயத்தைச் சார்ந்த) தலைமைத் துறவி மற்ற துறவிகளோடு இருந்து சமயப் பணிகளை மேற்கொள்ளும் இடம்
மடமட-என்று கடகட-என்று
மடமடத்தல்ஒலித்தல்
மடமடெனல்ஓர் ஒலிக்குறிப்பு
விரைவுக் குறிப்பு
மடமயில்அழகிய பெண்
மடமான்பெண்
மடமைஅறியாமை
முட்டாள் தனம்
மடமை புரிந்துகொள்ளும் திறனும் முன் யோசனையும் இல்லாத தன்மை
மடல்பனை முதலியவற்றின் ஏடு
தோண்மேலிடம்
கை
ஏற்றக்கழி
பனங்கருக்கு
காண்க : மடன்மா
உலாமடல்
பூவிதழ்
கிளை
சிறுவாய்க்கால்
கண்ணிமை
திருநீறும் சந்தனமும் வைக்குங் கலம்
சோளக்கதிர் முதலியவற்றின் மேலுறை
காதுமடல்
ஆயுதவலகு
மடல்1(தாழை போன்ற தாவரத்தின்) சற்று அகலமாக நீண்டிருக்கும் தடித்த இலைப் பகுதி
மடல்2கடிதம்
மடல்3(திருநீறு, சந்தனம் போன்றவை வைப்பதற்கான) சற்று நீண்டு குழிந்திருக்கும் மரப் பெட்டி அல்லது சிறிய பாத்திரம்
மடலகம்அஞ்சல்பெட்டி
மடலவிழ்தல்இதழ்விரிதல்
மடலிஇளம்பனை
மடலூர்தல்தலைவன் தான் காதலித்த தலைவியை அடைதல் வேண்டிப் பனைமடலால் ஆன குதிரையின் மீது ஏறுதல்
மடலேறுதல்தலைவன் தான் காதலித்த தலைவியை அடைதல் வேண்டிப் பனைமடலால் ஆன குதிரையின் மீது ஏறுதல்
மடவரல்எளிமை
பெண்
மடவரல்பெண்
மடப்பம்
மடவள்அறிவிலாள்
மடவளாகம்கோயிலைச் சூழ்ந்துள்ள தெரு
மடவன்மடையன்
மடவாதல்மடப்பம் வருதல்
மடவாயம்மகளிர் விளையாட்டுக் கூட்டம்
மடவார்பெண்டிர்
மூடர்
மடவாள்பெண்
மடவியர்பெண்டிர்
மூடர்
மடவைகவைக்கால்
துடுப்பு
காண்க : தணக்கு
மீன்வகை
மடவைக்கெண்டைஒரு மீன்வகை
மடவோர்பெண்டிர்
மூடர்
மடற்பனைகருக்குமட்டை விழாத ஆண்பனை
மடற்பாளைபூம்பாளை
மடன்அறியாமை
அறிவிலான்
கொளுத்தக் கொண்டு கொண்டது விடாமை
மடன்மாகாதலித்த தலைவியைப் பெறா விடத்துத் தலைவன் ஏறுதற்பொருட்டுப் பனங்கருக்காற் குதிரைபோல் செய்த ஊர்தி
மடாபாண்டவகை
மடாதிபத்தியம்கோயில் அல்லது மடத்தின் ஆளுகை
மடாதிபதி மடத்தின் தலைமைப் பொறுப்பேற்றிருக்கும் துறவி
மடாரெனல்ஓர் ஒலிக்குறிப்பு
மடாலயம்முனிவர் வாழுமிடம்
பிரமசாரிகளும் சந்நியாசிகளுமான ஆசாரியார் வாழும் இடம்
மடாலயம் மதத் துறவிகள் வசிக்கும் இடம்
மடிமடங்குகை
வயிற்றுமடிப்பு
வயிறு
அரை
மடித்த தொடையின் மேற்பாகம்
ஆடை
தாள் முதலியவற்றின் மடிப்பு
பை போன்ற முந்திச்சுருக்கு
வலைவகை
பசு முதலியவற்றின் முலையிடம்
அடக்கம்
தனிமை
சோம்பல்
சோம்பலுடையவன்
நோய்
மீன்வலையோடு சேர்ந்த பெரும்பை
கேடு
பகை
பொய்
தீநாற்றம்
ஆடைவகை
தீட்டில்லா நிலை
இரட்டைக் கட்டுமரம்
சோறு
தாழை
தாழைவிழுது
மடங்கு
மடி1உயிர் இழத்தல்
மடி2(விரிந்திருக்கும் அல்லது நீண்டிருக்கும் நிலையிலிருந்து) தன் மீதாகவே வரும்படி படிதல்
மடி3(நீண்டிருக்கும் அல்லது விரிந்திருக்கும் ஒன்றை) தன் மீதாகவே படியும்படி செய்தல்
மடி4(உட்கார்ந்திருக்கும்போது) மடக்கிய முழங்காலுக்கு மேல் உள்ள தொடைப் பகுதி
மடி5(குளித்துவிட்டு முதல் நாள் துவைத்த ஆடை அணிந்து) பிறரால் தொடப்படாமல் தூய்மையாக இருக்கும் நிலை
மடிகட்டுதல்ஆசார உடை அணிதல்
ஆடையை உலர்த்தல்
மணப்பெண்ணின் மடியில் வெற்றிலை பாக்கு பழங்கட்டுதல்
அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ளுதல்
மடிச்சீலைஆசார உடை
கோவணம்
மடியிற் கட்டிக்கொள்ளும் பணப்பை
மடிசஞ்சிபுல் அல்லது கம்பளியாலான பை
மடிசஞ்சி மடியை அனுசரிக்க வேண்டிய துணியை வைத்துக்கொள்வதற்கான பை
மடிசார் மூன்று முனையாக மடித்த சேலையின் ஒரு முனையைக் கால்களுக்கு இடையில் கொடுத்துத் தொங்கும் வகையில் இடுப்பின் பின்புறத்தில் செருகிக் கட்டும் முறை
மடிதடவுதல்பிறன்பொருளைக் கவர்தல்
ஏதேனும் மறைத்து வைத்திருப்பதைப் பார்க்க மடியை ஆராய்தல்
மடித்தல்மடக்குதல்
வளைத்தல்
பேச்சில் மடங்க வடித்தல்
அழித்தல்
உழக்குதல்
மடிதல்மடங்குதல்
நுனிமழுங்குதல்
தலைசாய்தல்
வீழ்தல்
வாடுதல்
சுருளுதல்
முயற்சி அறுதல்
தூங்குதல்
சுருங்குதல்
ஊக்கங்குறைதல்
அழிதல்
சாதல்
தானியங் கேடுறுதல்
திரண்டுசெல்லுதல்
கொப்புளம் உடைதல்
மறத்தல்
மடிதாறுஉடையின் பின்கச்சம்
மடிப்பணம்கைப்பணம்
மடிப்பிச்சைஇரந்து பெறுவது
மடிப்பிச்சைமடிச்சீலையில் வாங்கும் பிச்சை
தாழ்மையாகக் கேட்கும் இரத்தற்பொருள்
மடிப்பிச்சை இடுப்புத் துணியை விரித்து ஏந்திப் பெறும் பிச்சை
மடிப்பிளைவங்கமணல்
மடிப்பினைவங்கமணல்
மடிப்புஒன்றைப் பல பகுதிகளாக மடித்திருப்பது
மடித்துத் தைக்கும் தையல்
மடிப்படையாளம்
மோசம்
தொந்திமடிப்பு
இருபோகம்
மடிப்பு (தாள், துணி முதலியவை) மடிக்கப்பட்டிருப்பது
மடிப்புக்காரன்வஞ்சகன்
மடிப்புடைவைமடித்தலுடைய ஆடை
மகளிரின் ஆசாரச் சீலை
மடிப்புப்பேச்சுகவர்பொருள் படும் சொல்
மடிப்பைஅடிப்பை
காண்க : மடிசஞ்சி
அரை மடியிற் கட்டிய பை
மடிபிசைதல்பால் சுரக்கும்படியாகப் பசுவின் மடியைத் தடவுதல்
மடிபிடிமடிச்சீலையிற் பிடிக்கும் பிடி
கட்டாயப்படுத்தல்
சண்டை
மடிபிடித்தல்கட்டாயப்படுத்தல்
வழக்காடுதல்
வலுவிற் சண்டைக்கு அழைத்தல்
மடிமாங்காய்போடுதல்பொய்க்குற்றஞ் சாட்டுதல்
இலஞ்சங் கொடுத்தல்
மடிமாங்காயிடுதல்பொய்க்குற்றஞ் சாட்டுதல்
இலஞ்சங் கொடுத்தல்
மடிமைசோம்பல்
மடியில்கூடாரம்
மடியிறக்குதல்ஈனுதற்கு முன் பசுவின் மடி பருத்தல்
மடியுறைவிம்மிதம்
மடியேந்துதல்இரத்தல்
மடியேற்றல்இரத்தல்
மடிவிடுதல்ஈனுதற்கு முன் பசுவின் மடி பருத்தல்
மடிவித்தல்கொல்லுதல்
முனைமழுங்கச் செய்தல்
மடிவுசோம்பல்
ஊக்கக்குறைவு அழிவு
சாவு
மடிவைதழை
மடுநீர்நிலை
குளம்
ஆற்றிடைப் பள்ளம்
மடு1சுனை
மடுத்தல்உண்ணுதல்
நிறைத்தல்
சேர்த்தல்
அடக்கிக்கொள்ளுதல்
ஊட்டுதல்
தீமூட்டுதல்
அமிழ்த்துதல்
குத்துதல்
மோசம் பண்ணுதல்
விழுங்குதல்
மயக்குதல்
செலுத்துதல்
இடையூறு எதிர்ப்படுதல்
மடுப்படுத்தல்ஆழ்ந்திருத்தல்
மடுப்புஅடைவு
நிறைப்பு
உண்கை
மோசஞ் செய்கை
ஏமாற்றம்
கேடு
காண்க : மடிப்பு
மடுவங்கரைகுளக்கரை
மடைசமையல்வேலை
சோறு
தெய்வபலி
மதகு
தொளை
மதகுபலகை
நீரணை
ஓடை
அணிகலக் கடைப்பூட்டு
பழைய நாணயவகை
ஆயுதமூட்டு
ஆணி
பகுதி
மடை (வயலில், தோட்டத்தில், வீட்டில்) நீர் செல்வதற்கு ஏற்ற வகையில் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கும் சிறு வழி
மடைக்கடல்ஆறு கடலொடு கலக்கும் இடம்
மடைக்கலம்சமையற்பாண்டம்
மடைகோலுதல்வயலுக்கு நீர்பாய்ச்சுதல்
மடைத்தலைமதகு
மடைத்தனம்அறியாமை
மடைத்தொழில்சமையல்வேலை
மடைத்தொழிலோன்சமையற்காரன்
மடைநூல்அட்டிற்கலை
மடைப்பள்ளிகோயில் முதலியவற்றின் அடுக்களை
ஒரு சாதி
அரண்மனைச் சரக்கறைத் தலைவன்
மடைபரவுதல்அலங்கார நிவேதனஞ் செய்தல்
மடைமாறிபுரட்டுக்காரன்
மடைமுகம்மதகு
காண்க : மடைக்கடல்
மடையடைத்தல்நீர்பாயுங் காலை மூடுதல்
தீர்மானமான விடை சொல்லுதல்
மடையன்முட்டாள் ஆண்
மடையன்சமையற்காரன்
நீர்மடை திறப்போன்
அறிவிலான்
மடையான்நீர்மடை திறப்போன்
ஒரு பறவை வகை
உள்ளான்வகை
மண்நிலவுலகம்
நீராடுங்கால் பூசிக்கொள்ளும் பத்துவகை மண்
பூமி
புழுதி
காண்க : திருமண்
தரை
அணு
சுண்ணச்சாந்து
மத்தளம் முதலியவற்றில் பூசும் மார்ச்சனை
மணை
வயல்
கழுவுகை
ஒப்பனை
மாட்சிமை
மண் (தாவரங்கள் முளைக்கும்) பூமியின் மேற்பரப்பு
மண1மணம் வீசுதல்
மண2திருமணம் செய்தல்
மணக்கால்கலியாணப் பந்தலிடுவதற்கு முதலில் நடும் முகூர்த்தக்கால்
மணக்கோல்மன்மதனின் மலரம்பு
மணக்கோலம்கலியாணத்துக்குரிய அலங்காரம்
மண்கட்டுதல்புற்றுக்கட்டுதல்
உலோகங்களை உருக்குவதற்காகக் கருக்கட்டுதல்
மண்கணைகுடமுழவுவகை
முழவுப்பொது
மண்கல்செங்கல்
வெள்ளைச் சுக்கான்கல்
மண்கிடங்குமண்ணெடுத்த குழி
கல்லறை
களிமண்ணில் தோண்டிய கட்டப்படாத கிணறு
மணற்பாங்கில் தோண்டப்பட்ட கிணறு
மண்கிணறுமண்ணெடுத்த குழி
கல்லறை
களிமண்ணில் தோண்டிய கட்டப்படாத கிணறு
மணற்பாங்கில் தோண்டப்பட்ட கிணறு
மண்குகைநிலவறை
குளவிக்குகை, மண்ணாலான குகை
மண்குத்துநோவுமகப்பேற்றுக்குப் பின் உண்டாகும் நோவு
மண்கும்பம்மண்ணாலான மேடு
மண்குளித்தல்புழுதியாடுதல்
மண்கூட்டாளன்குயவன்
மண்கொட்டுமண்ணை வெட்டி எடுக்கும் கருவி
மண்கொத்தளம்மண்ணாற் செய்த மதிலுறுப்பு
மணங்கட்டுதல்நறுமணமூட்டுதல்
மணங்கல்பெரும்பானை
மணங்குஆட்டுக்குட்டி
நிறைவகை
அளவு
காண்க : இருவாட்சி
மணங்கு 11.25 கிலோகிராம் எடை உள்ள அளவ
மணங்குலைதல்நிலைகெடுதல்
மண்சாந்துகுழைத்த சேறு
மண்சிலைகற்காவி
மண்சீலைமருந்தைப் புடமிடக் கலத்தின்மேல் சுற்றும் மண்ணூட்டிய துணி
மண்செய்கைமண்ணால் கரை முதலியன இடுந்தொழில்
மண்சேய்நிலமகள் மகனாகிய செவ்வாய்
மண்டக்கம்முத்துக்குளிப்பவர்களை இழுக்குங் கயிறு
மண்டக்கன்முத்துக்குளிப்பவனைக் கயிறு கொண்டு மேலிழுப்பவன்
மண்டக்காள்முத்துக்குளிப்பவனைக் கயிறு கொண்டு மேலிழுப்பவன்
மண்டக்குமுத்துக்குளிப்பவர்களை இழுக்குங் கயிறு
மண்டகப்படிகேலி
அடி
காண்க : மண்டபச்செலவு
மண்டகப்படி திருவிழாக் காலத்தில் உற்சவமூர்த்தியை மண்டபத்தில் எழுந்தருளச்செய்யும் நிகழ்ச்சி
மண்டகம்சருக்கரை போடாத கோதுமைப்பூரி
அலங்காரப் பந்தல்
திருநாளில் சுவாமி தங்குவதற்காகக் கட்டப்பட்ட கற்கட்டடம்
சாவடி
மண்டபச்செலவுஉற்சவமூர்த்தி மண்டபத்தில் எழுந்தருளுவதற்காகச் செய்யும் செலவு
மண்டபப்படிஅலங்கார நைவேத்தியம்
திருவிழாவில் சுவாமி தங்குமிடம்
திருநாட்சிறப்பு
காண்க : மண்டபச்செலவு
மண்டபம்கூடம்
மண்டபம்திருநாளில் சுவாமி தங்குவதற்காகக் கட்டப்பட்ட கற்கட்டடம்
மந்திரச் சக்கரம்
அலங்காரப் பந்தல்
சாவடி
மண்டபம் (கோயில் விழாவுக்கான) கல் தூண்கள் தாங்கிய கூரையோடு நான்கு பக்கமும் திறப்பாக உள்ள சதுர அல்லது செவ்வக வடிவக் கட்டடம்
மண்டபவெழினிகூடாரம்
மண்டம்நீர்மப்பொருளைக் காய்ச்சும்போது அல்லது புளிப்புச் சேர்க்கும்பொழுது மேலெழும் ஏடு
தயிரேடு
ஆமணக்கஞ்செடி
மண்டர்படைவீரர்
மண்டல¦கன்அரசன்
நாட்டின் பகுதியை ஆளும் ஆதிகாரி
மண்டலங்கள்சூரிய மண்டலம்
சந்திர மண்டலம்
வாயு மண்டலம்
வருண மண்டலம்
நட்சத்திர மண்டலம்
அக்கினி மண்டலம்
திரிசங்கு மண்டலம்
மண்டலச் சார்பற்ற நாடு தன் பகுதியில் உள்ள எந்தக் கூட்டமைப்புடனும் சேராத நாடு
மண்டலசெயம்திக்குவிசயம்
மண்டலநிலைவில்லோர் நிலையுள் ஒன்று
மண்டலம்நாடு
வட்டம்
பூமி
வட்டவடிவம்
சூரியவீதி
நாட்டுப்பகுதி
பாம்பு முதலியவற்றின் சுற்று
வட்டவடிவமான படைவகுப்புவகை
நாட்டின் பெரும்பகுதி
ஊர்
மந்திரச் சக்கரம்
தேசிக்கூத்தின்வகை
40, 41, அல்லது 45 நாள்கொண்ட காலஅளவு
குதிரை நடைவகை
கூட்டம்
பரிவேடம்
அபிநயவகை
நூற்றெட்டு உபநிடதங்களுள் ஒன்று
அடையாளம்
வில்லோர் நிலையுள் ஒன்று
மண்டலம்1(பூஜை, விரதம் முதலியவை தொடர்பாக) நாற்பதிலிருந்து நாற்பத்தைந்து நாளுக்குக் குறையாத கால அளவு
மண்டலம்2(ஒரு துறையின் வசதிக்காகப் பிரித்திருக்கும்) நிர்வாகப் பிரிவு
மண்டலம்போடுதல்பாம்பு முதலியன வட்டமாகச் சுற்றியிருத்தல்
சுற்றிச்சுற்றி வட்டமிடுதல்
சக்கரம் முதலியன வரைதல்
காண்க : மண்டலமிடுதல்
மண்டலமழைஎங்கும் பொழியும் மழை
மண்டலமாக்கள்அரசர்
காண்க : மண்டிலமாக்கள்
மண்டலமிடுதல்பாம்பு முதலியன வட்டமாகச் சுற்றியிருத்தல்
சுற்றிச்சுற்றி வட்டமிடுதல்
சக்கரம் முதலியன வரைதல்
காண்க : மண்டலமிடுதல்
மண்டலவந்தாதிஈற்றடியிறுதியும் முதலடி முதலும் ஒன்றாகவரும் அந்தாதிவகை
மண்டலவியூகம்வட்டமாக அமைக்கும் படைவகுப்பு
மண்டலாகாரம்வட்டவடிவம்
மண்டலாபிஷேகம் (கோயிலில்) கும்பாபிஷேகம் முடிந்த நாளிலிருந்து ஒரு மண்டலம்வரை செய்யப்படும் அபிஷேகம்
மண்டலிஒரு பாம்புவகை
காட்டுப்பூனை
ஒரு எலிவகை
நாய்
கூட்டம்
பூமி
மண்டலிகன்அரசன்
நாட்டின் பகுதியை ஆளும் ஆதிகாரி
மண்டலிசிதம்கடுகு
தேன்
வியர்வை
மண்டலித்தல்காலை வளைத்து வட்டமாக்குதல்
காண்க : மண்டலம்போடுதல்
வளைத்தல்
இசைத்தல்
மண்டலேச்சுவரன்அரசன்
சிவதீட்சையில் மத்தியகும்பத்தின் கீழிடப்படும் எந்திரம்
மண்டலேசன்அரசன்
சிவதீட்சையில் மத்தியகும்பத்தின் கீழிடப்படும் எந்திரம்
மண்டலேசுரன்அரசன்
சிவதீட்சையில் மத்தியகும்பத்தின் கீழிடப்படும் எந்திரம்
மண்டாமீன், பன்றி முதலியவற்றைக் குத்த உதவும் ஈட்டிவகை
மண்டிகாலை முடக்கி முழந்தாளால் நிற்கை
வண்டல்
தானியம் மிகுதியாக விற்கும் இடம்
மொத்தவாணிகம் செய்யும் பண்டசாலை
மண்டி1(பாத்திரத்தின் அடியில் சிறிதளவு உள்ள திரவத்தின்) கலங்கல்/அடியில் படிந்திருப்பது
மண்டி2(பெரும்பாலும் காய்கறி, பழங்கள், உணவு தானியங்கள்) மொத்த அளவில் விற்பனைசெய்யப்படும் இடம்
மண்டிகைஅப்பவருக்கம்
மண்டிபோடுதல்முழங்கால் முட்டிமேல் நிற்றல்
மண்டியிடுபணிந்து வணங்கு
மண்டியிடு முழங்கால் முட்டியைத் தரையில் வைத்து இருத்தல்
மண்டியிடுதல்முழங்கால் முட்டிமேல் நிற்றல்
மண்டிரவல்இரவலாக வாங்கிய நகையை வறுமையால் அடகுவைக்கை
மண்டிலக்கடவுள்சந்திரன்
மண்டிலநிலைதேசிக்கூத்தின்வகை
வில்லோர் நிலையுள் ஒன்று
மண்டிலம்வட்டம்
வட்டவடிவம்
வட்டமாயோடுகை
குதிரை
குதிரைநடைவகை
பூமி
சூரியன்
சந்திரன்
பரிவேடம்
வானம்
கண்ணாடி
நாட்டின் பெரும்பகுதி
ஊர்
தேசிக்கூத்தின்வகை
மண்டிலமாக்கள்நாட்டின் பகுதியை ஆளும் அதிகாரிகள்
மண்டிலயாப்புநாற்சீரடிச் செய்யுள்
மண்டிவியாபாரம்மொத்த வாணிகம்
மண்டுமுட்டாள்
மண்டுசெறிவு
மிகுதி
மூடன்
பொதுவிடம்
மண்டு1பெருமளவில் நிறைந்து காணப்படுதல்
மண்டு2(மிக நெருக்கமானவரை, பெரும்பாலும் வயதில் இளையவரைத் திட்டும்போது) முட்டாள்
மண்டுகால்முட்டுக்கால்
மண்டுதல்நெருங்குதல்
விரைந்து செல்லுதல்
திரளுதல்
கடுமையாதல்
மிக ஒளிவிடுதல்
அதிகமாதல்
ஈடுபடுதல்
செலுத்துதல்
நெருங்கித் தாக்குதல்
நிரம்ப உண்ணுதல்
சேரவிணைத்தல்
மூண்டு பொருதல்
கவர்தல்
தாங்குதல்
மண்டூகம்மூடன்
மண்டூகம்தவளை
மூடன்
காண்க : மண்டூரம்
மண்டூகம் புரிந்துகொள்ளவும் புரிந்துகொண்டதைச் சரிவர வெளிப்படுத்தவும் தெரியாத நபர்
மண்டூகைவிலைமகள்
மண்டூரசிந்தூரம்இரும்புக்கிட்டத்தாற் செய்த செந்நிறப் பொடி
மண்டூரம்இரும்புக்கிட்டம்
மண்டைதலை
தலையோடு
தென்னை
முதலியவற்றின் தலைப்பக்கம்
இரப்போர் கலம்
கலம்
ஓரளவை
விலைமகள்
மண்டை முகம் நீங்கலாக உள்ள தலைப் பகுதி
மண்டைக் கர்வம்மடடைக் கனம் : இறுமாப்பு : செருக்கு
மண்டைக்கண்குழிந்த கண்
மண்டைக்கரப்பான்தலையில் வரும் கரப்பான் நோய்வகை
மண்டைக்கர்வம் தலைக்கனம்
மண்டைக்கருவம்மிகுசெருக்கு
மண்டைக்கனம்நீர்க்கோவையால் தலை கனத்திருக்கை
காண்க : மண்டைக்கருவம்
மண்டைக்குடைச்சல்தலைநோவுவகை
மண்டைகாய் (மிகவும் தீவிரமாக யோசிப்பதால்) கூர்மையை இழத்தல்
மண்டைச்சூலைஒரு நோய்வகை
மண்டைப்பாணர்உண்கலம் ஏந்தி இரக்கும் பாணர்வகையார்
மண்டைப்பீனசம்பீனசநோய்வகை
மண்டையிடி தலைவலி
மண்டையை உடைத்துக் கொள்தீவிரமாகச் சிந்தனை செய்
மண்டையைப்போடு (அனுதாபமற்ற முறையில் கூறும்போது) இறத்தல்
மண்டையோடுதலையோடு, கபாலம்
மண்டையோடு தலையின் எலும்புப் பகுதி
மண்டைவெல்லம் கோள வடிவில் திரட்டிய வெல்லம்
மண்ணகம்நிலவுலகம்
மண்ணகமடந்தைநிலமகள்
மண்ணங்கட்டிமண்கட்டி
மண்ணசைநிலத்தை அடைவதிலுள்ள பற்று
மண்ணடித்தல்மண்கொணர்ந்து கொட்டுதல்
மண்மேடிடுதல்
சீர்கொடுத்தல்
மண்ணம்நீற்றிய சுண்ணாம்பு
மண்ணரிநார்குயவன் வனைந்த கலங்களை அரியுங் கயிறு
மண்ணரிவாளன்குயவன்
மண்ணரைத்தல்சோம்பியிருத்தல்
மண்ணவர்மனிதர்
மண்ணறைமண்பூச்சு
மண்ணன்மந்தன்
சின்னம்மை நோய்வகை
மண்ணாங்கட்டிஉருப்படாதது
மண்ணாங்கட்டி (ஏதாவதொரு வடிவில்) மொத்தமாக இருக்கும் மண்
மண்ணாசைநிலத்தை அடைவதிலுள்ள பற்று
மண்ணாந்தைஅறிவிலி
மண்ணிமந்தன்
ஒரு மீன்வகை
சோழ நாட்டில் இருந்த ஓர் ஆறு
மண்ணிடுதல்மண்மேடிடுதல்
மண்பூசுதல்
கால் கழுவுகையில் மண்ணால் தூய்மை செய்தல்
மண்ணியல்மண்னை பற்றிய பாடப்பிரிவு
மண்ணியல் நில இயல்
மண்ணிலம்பூமி
மண்ணிலவேந்தன்அரசமரம்
முடிதும்பை
வெற்றிலை
பூவரசமரம்
மண்ணில்வேந்தன்அரசமரம்
முடிதும்பை
வெற்றிலை
பூவரசமரம்
மண்ணினாதம்உவர்மண்
மண்ணினாதனம்உவர்மண்
மண்ணீட்டாளர்சிற்பாசிரியர்
குயவர்
சுதையால் பாவை முதலியன செய்வோர்
மண்ணீடுதிண்ணை
வேயாமாடம்
சாந்தினால் செய்த பாவைவடிவம்
மாடப்புரை
மண்ணீர்கழுவ உதவும் நீர்
மண்ணீர்மைஉலகவியல்பு
மண்ணீரல்இடவிலாவை ஒட்டியுள்ள ஈரல்
மண்ணீரல் இரத்தத்தின் சுத்தத் தன்மைக்குக் காரணமான உயிரணுக்களை உற்பத்திசெய்யும், இரைப்பையின் இடதுபுறத்தில் அமைந்திருக்கும் உறுப்பு
மண்ணுடையான்அரசன்
குயவன்
நிலவுரிமைக்காரன்
மண்ணுண்ணுதல்மண்ணைப் புசித்தல்
தோற்றுவிழுதல்
மண்ணுணிஒரு பாம்புவகை
மண்ணில் உண்டாகும் புழுவகை
மண்ணுதல்நீராடுதல்
மூழ்குதல்
கழுவுதல்
பூசுதல்
செய்தல்
அலங்கரித்தல்
செப்பமிடுதல்
மண்ணுநீர்மஞ்சனநீர்
காண்க : மண்ணீர்
மண்ணுப்புஉப்புவகை
மண்ணுப்பெய்தல்குளிப்பாட்டுதல்
மண்ணுமங்கலம்அரசன் முடிபுனைந்த காலந்தொடங்கி ஆண்டுதோறும் முடிபுனைந்து நன்னீராடுதலைக் கூறும் புறத்துறை
மண்ணுலகுநிலவுலகம்
மண்ணுள்ளார்மனிதர்
மண்ணுளிப்பாம்புஒரு பாம்புவகை
மண்ணில் உண்டாகும் புழுவகை
மண்ணுளிப்பாம்பு தலை எது, வால் எது என்று தெரியாத வகையிலான உடல் அமைப்பை உடையதும் மண்ணுக்குள் புதைந்து வாழ்வதுமான ஒரு வகை உயிரினம்
மண்ணுறுத்தல்அலங்கரித்தல்
கழுவுதல்
மஞ்சனமாட்டுதல்
மண்ணெடுத்தல்குழியினின்று மண்ணை நீக்குதல்
மண்ணைப் பறித்துக் கிளப்புதல்
வயலை வெட்டித் திருத்துதல்
கோட்டுமண் கொள்ளுதல்
மண்ணெண்ணெய்தைலவகை
கன்னெய், பூமியிலிருந்து எடுப்பதும் எரிப்பதற்கு உதவுவதுமான எண்ணெய்வகை
மண்ணெண்ணெய் கச்சா எண்ணெய்யைச் சுத்திகரிக்கும்போது கிடைக்கும், நீரைவிட அடர்த்தி குறைந்த (எரிபொருளாகப் பயன்படும்) எண்ணெய்
மண்ணைபேய்
இளமை
மூடன்
கூர்மழுக்கம்
காலின் கெண்டைச்சதை
கொடிவகை
மண்ணைக் கவ்வுதல்தோல்வியடைதல்
மண்ணைக்கவ்வு (பிறரின் பார்வையில் அவமானப்படும் விதத்தில்) மோசமாகத் தோல்வி அடைதல்
மண்ணைப்போடு பெரும் பாதிப்பு அல்லது இழப்பு ஏற்படச்செய்தல்
மண்ணொட்டர்மண்சுமப்போர்
மண்வேலை செய்வோர்
மண்ணோர்மனிதர்
மணத்தக்காளி கரும் பச்சை நிற இலைகளையும் பழுத்த நிலையில் கரு நிறமாக இருக்கும் சிறிய மணி போன்ற காய்களையும் உடைய ஒரு வகைச் செடி
மணத்தல்கமழ்தல்
விளங்குதல்
மணம்புரிதல்
புணர்தல்
கூடியிருத்தல்
அணைத்தல்
கலத்தல்
வந்துகூடுதல்
நேர்தல்
பொருந்துதல்
மணத்தூண்திருவரங்கத்தில் அரங்கநாதர் சன்னதியின் உட்புறத்திலுள்ள இரட்டைத் தூண்கள்
மண்தோண்டிமண் சேறுகளைத் தோண்டி எடுக்கும் இயந்திரம்
மணந்தட்டுதல்பரிமளித்தல்
மணப் பொருத்தம்தினப் பொருத்தம்
கணப் பொருத்தம்
மகேந்திரப் பொருத்தம்
ஸ்திரீ தீர்க்கப் பொருத்தம்
கோனிப் பொருத்தம்
ராசிப் பொருத்தம்
ராசியதிபதி பொருத்தம்
வசியப் பொருத்தம்
ரச்சுப் பொருத்தம்
வேதைப் பொருத்தம்
மணப்பந்தல்கலியாணத்தில் இடப்படும் அலங்காரப் பந்தல்
மணப்புநறுமணம்
சாரம்
புணர்ச்சி
செல்வமுடைமை
மணப்பூச்சுஉடம்பில் பூசும் சந்தனக்குழம்பு முதலியன
மணப்பெண்கலியாணப் பெண்
மணப்பொருத்தம்இராசி, இராசித் தலைவர், இரச்சு, கணம், திரிதீர்க்கம், தினம், மாகேந்திரம், யோனி, வசியம், வேதை என்னும் பத்துக் கலியாணப் பொருத்தங்கள்
திருமண உடன்படிக்கை
மண்பாக்குஒரு மட்டமான பாக்குவகை
மண்பாடுபூமியின் இயல்பு
மண்பாண்டம்மண்ணாலான பாண்டம்
மண்பார்கிணறு வெட்டுகையில் பாறையின் கீழ்க் காணப்படும் கெட்டிமண்
மண்புரைமண் பொதிந்த வீடு
மண்புழு உடலைச் சுருக்கி நீட்டி நகர்ந்துசெல்லும், மண்ணில் வாழும் பழுப்பு நிறப் புழு
மண்பூசுதல்சுவர் முதலியவற்றிற்கு மண்சாந்து தீற்றுதல்
மண்பொதுத்தந்தைபிரமன்
மண்பொறிமண்ணிட்டு அதன்மேல் பொறித்த இலாஞ்சனை
மணம்கூடுதல்
நறுநாற்றம்
மணப்பொருள்
மதிப்பு
நன்னிலை
எண்வகை மணம்
மணம்1இனிய வாசனை
மண்மக்கள்வேளாளர், உழவர், நான்காம் வகுப்பார்
மணமக்கள் புதிதாகத் திருமணம் செய்துகொண்டவர்கள்
மணமகள்கலியாணப் பெண்
மண்மகள்நிலமகள்
மணமகள் திருமணம் செய்துகொள்ளப்போகும் பெண்
மண்மகள்புதல்வர்வேளாளர், உழவர், நான்காம் வகுப்பார்
மணமகன்கலியாண மாப்பிள்ளை
கணவன்
மண்மகன்குயவன்
மணமகன் திருமணம் செய்துகொள்ளப்போகும் ஆண்
மண்மடந்தைநிலமடந்தை
பூலோகத்துப் பெண்
மணமண்டபம்திருமணக்கூடம்
மணம்பிடித்தல்மோப்பம்பிடித்தல்
தீநாற்றம் வீசுதல்
நாற்றத்தால் இழுக்கப்படுதல்
மணம்புரிதல்கலியாணம் செய்தல்
மண்மலிஒரு மணச்செடிவகை
மண்மழைமண்ணாகப் பெய்யும் மழை
வறுமை
மண்மாரிமண்ணாகப் பெய்யும் மழை
வறுமை
மணமாலைகலியாணத்தில் மணமக்கள் அணியும் பூமாலை
மணமுடி திருமணம் செய்தல்
மணமுரசுவிழாமுரசு
மணமுழவுமருதநிலப் பறை
மண்மூசைமருந்து செய்யவும் உலோகம் உருக்கவும் உதவும் மண்ணாலான குகை
மண்மேடிடுதல்ஆறு, வயல் முதலியன மணலால் தூர்ந்து மேடாய்ப்போதல்
மண்மேடுமண்ணாலான குன்று
மணமேடை திருமணச் சடங்குகளை நிகழ்த்துவதற்காக அமைக்கப்பட்டிருக்கும் மேடை
மணல்பொடியாயுள்ள பிதிர்மண்
மரகதக்குற்றம் எட்டனுள் ஒன்று
மணல் (கடற்கரை, பாலைவனம் போன்ற இடங்களில்) படிந்து காணப்படுவதும் பொடியாக இருப்பதுமான இறுக்கமற்ற துகள்கள்
மணலக் கீரைநாவமல்லிக் கீரை
மணல்வாரிமண் சேறுகளைத் தோண்டி எடுக்கும் இயந்திரம்
மணல்வாரி தட்டம்மை
மணலிமணலிக்கீரை
மருக்கொழுந்து
ஒரு நெல்வகை
ஒரு பாம்புவகை
ஓர் ஊர்
மணலேறுமுத்துக்குற்றவகை
மணவணிகலியாணத்துக்குரிய அலங்காரம்
மணவறைதிருமணமண்டபம்
பள்ளியறை
மணவறை (திருமணச் சடங்கின்போது) மணமேடையைச் சுற்றிக் கழிகளை நட்டு அலங்கரிக்கப்பட்ட அமைப்பு
மணவறைத்தோழன்மாப்பிள்ளைத் தோழன்
மணவாட்டிமணமகள்
மனைவி
மண்வாரிபெருங்காற்று
மண்வாரி மண்ணை அள்ளி வெளியேற்றும் இயந்திரம்
மணவாளன்மணமகன்
தலைவன்
கணவன்
மணவிலக்கு விவாகரத்து
மண்விழு (இடையில் உருவாகும் ஏதாவது ஒரு காரணத்தால் ஆசை) நிறைவேறாமல்போதல்
மணவினைதிருமணச்சடங்கு
மண்வினைமாக்கள்குயவர்
மண்வெட்டிமண்ணை வெட்டி எடுக்கும் கருவி
மண்வெட்டி (மண்ணை வெட்டி அள்ளிப் போடப் பயன்படுத்தும்) மரக் கட்டையில் தடித்த இரும்புத் தகடு பொருத்தப்பட்ட கருவி
மண்வேலைமண்ணால் கரை முதலியன இடுந்தொழில்
மணவைஅடுப்பு
மணவோலைதிருமண அழைப்பிதழ்
மணற்கால்மணற்பாங்கான நிலம்
மணற்குன்றுமணலின் திட்டை
மணற்கூகைதவளை
மணற்கோட்டைமணலாலான கோட்டை
வெள்ளத்தைத் தடுக்க இடும் மணற்குவியல்
மணற்கோடுமணலாலான கோட்டை
வெள்ளத்தைத் தடுக்க இடும் மணற்குவியல்
மணற்சோறுகுழந்தைகள் விளையாட்டில் சோறாகக் கருதும் மணல்
மணற்பாக்குகெடாமலிருப்பதற்காக மணலில் புதைத்து வைக்கும் பாக்கு
மணாட்டுமணமகளாகும் நிலை
மணாட்டுப்பெண்மருமகள்
மணாளன்மணமகன்
தலைவன்
கணவன்
மணிஒளி வீசும் வைரம் போன்ற கல்
வெண்கலத்தால் செய்த, நடுவில் நாவுடன் அமைந்து, ஆட்டினால் ஒலி எழுப்பும் கவிழ்ந்த கிண்ணம் போன்ற கருவி
60 நிமிட கால அளவு
மணிகோமேதகம்
நீலம்
பவளம், புட்பராகம், மரகதம், மாணிக்கம், முத்து, வைடூரியம், வயிரம் என்னும் ஒன்பதுவகை இரத்தினங்கள்
நீலமணி
காண்க : சிந்தாமணி
பளிங்கு
கண்மணி
உருத்திராக்கம்
தாமரைமணி முதலியன
தானியமணி நஞ்சுநீக்குங் கல்
சந்திரகாந்தக்கல்
மணிமாலை
அணிகலன்
உருண்டை வடிவமாயுள்ள பொருள்
மீன்வலையின் முடிச்சு
ஆட்டினதர்
வீடுபெற்ற ஆன்மா
அழகு
சூரியன்
ஒளி
நன்மை
சிறந்தது
கருமை
கண்டை
அறுபது நிமிடமுள்ள நேரம்
ஒன்பது
ஆண்குறியின் நுனி
பெண்குறியின் ஓர் உள்ளுறுப்பு
மணி விழா60 ஆண்டுகள்
மணி1(பெரும்பாலும்) வெண்கலத்தால் செய்த, கவிழ்த்த கிண்ணம் போன்ற பகுதியின் நடுவில் தொங்கும் நாக்கால் அடிக்கப்பட்டு ஒலி எழுப்பும் சாதனம்
மணி2(ஆபரணம் முதலியவற்றில் பதிக்கும்) விலை உயர்ந்த கற்களைக் குறிக்கும் பொதுப்பெயர்(குறிப்பாக) நீலம்
மணிக்கட்டுகைத்தலத்திற்கும் முன்கைக்கும் உள்ள மூட்டுவாய்
மணிக்கட்டு உள்ளங்கை முடியும் இடம்
மணிக்கணக்குகடிகாரப்படியுள்ள ஒழுங்கு
மணிக்கயிறுகண்டாமணியை இழுத்தடிக்குங் கயிறு
முடிச்சுள்ள சாட்டைக்கயிறு
பாசக்கயிறு
முத்துவடம்
முறுக்கு நன்கமைந்த கயிறு
மணிக்காடைசிறு காடைவகை
மணிக்காம்புஇரத்தினம் இழைத்துச் செய்தகால்
காண்க : தக்காளி
மணிக்காலறிஞர்இரத்தினங்களின் குணாகுணங்களையறிந்த வணிகர்
மணிக்காற்பள்ளிஅரசர்க்குரிய சிவிகைவகை
மணிக்குடல்சிறுகுடல்
மணிக்கூடுகடிகாரம் அமைந்த கோபுரம்
மணிதூங்குமாடம்
மணிக்கூண்டுகடிகாரம் அமைந்த கோபுரம்
மணிதூங்குமாடம்
மணிக்கூண்டு கடிகாரம் பொருத்தப்பட்ட உயர்ந்த தூண் அல்லது கோபுரம் போன்ற அமைப்பு
மணிக்கைமணிக்கட்டு
மணிக்கோவைஇரத்தினமாலை
மணிகண்டன்நீலகண்டத்தையுடைய சிவன்
மணிகம்நீர்க்குடம்
மணிகர்ணிகைகாசியிலுள்ள ஒரு தீர்த்தம்
மணிகன்றிகைகாசியிலுள்ள ஒரு தீர்த்தம்
மணிகன்னிகைகாசியிலுள்ள ஒரு தீர்த்தம்
மணிகாசம்கண்ணோயுள் ஒன்று
மணிகாரகன்இரத்தினவேலை செய்வோன்
மணிச்சட்டம்ஒருவிதமான கணிகருவி
கூட்டல் கழித்தல் போண்ற கணக்கு வேலைகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் மணிகள் கோர்த்த ஒரு சட்டம்
மணிச்சட்டம்குழந்தைகளுக்கு எண் அறிவிக்க உதவும் மணிகள் கோத்த சட்டம்
மணிச்சட்டிவிளிம்பில் மணிவடிவாய் அமைந்த மண்சட்டி
மணிச்சத்து பயிரின் கதிர், மணி ஆகியவற்றின் திரட்சிக்கான தாவரச் சத்து
மணிச்சிகைகுன்றிமணி
மணிச்செப்புமணியிழைத்த செப்பு
மணித்தக்காளிஒரு செடிவகை, மணத்தக்காளி
மணிதனுவானவில்
மணிநாமணியின் நாக்கு
மணிநிறம்கருநீலநிறம்
மணிநிறவண்ணன்திருமால்
மணிநீர்மணிபோலும் நிறத்தினையுடைய நீர்
இரத்தினத்திலுள்ள நீர்
மணிபந்தம்கைத்தலத்திற்கும் முன்கைக்கும் உள்ள மூட்டுவாய்
மணிபந்துகைத்தலத்திற்கும் முன்கைக்கும் உள்ள மூட்டுவாய்
மணிப்பாரிஇராக்காவலர்களின் பாட்டுவகை
அரண்மனைவாயிலில் மணியடித்துக் காவல் புரியும் வேலை
மணிப்பிடிப்புநெற்கதிரில் தானியமணி தோன்றுகை
மணிப்பிரவாளம்தென்னிந்தியாவில் சமஸ்கிருதமும்
திராவிட மொழியொன்றும் கலந்து எழுதப்பட்ட ஒரு இலக்கிய நடையைக் குறிக்கும். மணியும்
பவளமும் சேர்த்து உருவாக்கப்பட்ட மாலை போல இரண்டு மொழிகள் கலந்து உருவான இலக்கிய நடை என்பது இதன் பொருளாகும்
மணிப்பிரவாளம்மணியும் பவளமும் கலந்தமை போன்று வடமொழியும் தென்மொழியும் கலந்த நடை
மணிப்பிரவாளம் (தமிழ்நாட்டில்) வடமொழிச் சொற்கள் அதிக அளவிலும் வடமொழி இலக்கண விதிகள் குறைந்த அளவிலும் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு வகைத் தமிழ் உரைநடை
மணிப்புறாஒரு புறாவகை
மணிப்புறா உடலில் புள்ளிகளோடு காணப்படும் சிறிய புறா
மணிபிடித்தல்கதிரில் தானியம் பிடித்தல்
மணிபூரகம்ஆறு நிலைக்களங்களுள் ஒன்றாகிய நாபித்தானம்
மணிபூரம்ஆறு நிலைக்களங்களுள் ஒன்றாகிய நாபித்தானம்
மணிமகுடம்இரத்தினமுடி
ஏட்டுச் சுவடியைக் கட்டுங் கயிற்றின் தலைமுடிச்சு
மணிமண்டபம்கடிகாரம் அமைந்த கோபுரம்
மணிதூங்குமாடம்
மணிமந்தம்இந்துப்பு
மணிமலர்குவளை
மணிமலைமேருமலை
மணிமாடம்சிறந்த மாளிகை
திருநறையூர்த் திருமால்கோயில்
மணிமாலைமுத்துவடம்
ஒரு நூல்வகை
திருமகள்
திருவாசியாகிய பிரபை
காதலியின் உடலில் காதலனாற் செய்யப்பட்ட பற்குறி
மணிமாளிகைகடிகாரம் அமைந்த கோபுரம்
மணிதூங்குமாடம்
மணிமான்கதிரவன்
மணிமிடைபவளம்மணியும் பவளமுங் கலந்த அணிகலன்
அகநானூற்றின் இரண்டாம் பிரிவு
மணிமுடிஇரத்தினகிரீடம்
இறுகித் திரண்ட முடிச்சு
மணிமேகலாதெய்வம்இந்திரன் ஏவலால் தீவுகள் சிலவற்றைக் காவல்புரிந்து வந்த தெய்வம்
மணிமேகலைகோவலனுக்கு மாதவியிடம் பிறந்த மகள்
சாத்தனார் இயற்றிய நூல்
காண்க : மணிமேகலாதெய்வம்
இடையில் அணியும் அணிவகை
மணியக்காரர் (முன்பு) கிராமத்தில் நில வரிவசூல் முதலியவற்றைக் கவனிப்பவர்
மணியக்காரன்ஊர்க்கோயில் முதலியவற்றைக் கண்காணிப்பவன்
ஊர்வரி வாங்குவோன்
மணியகாரன்ஊர்க்கோயில் முதலியவற்றைக் கண்காணிப்பவன்
ஊர்வரி வாங்குவோன்
மணியச்சட்டம்அதிகாரம்
மணியம்ஊர், கோயில், மடம் முதலியவற்றை மேற்பார்க்கும் வேலை
மணியம்பலம்சபைமண்டபம்
மணியரங்கம்நிலாமுற்றம்
மணியாசிக்கட்டைசுவர்த்தலத்திற்கு மெருகிடும் பலகை
மணியாசுசுவர்த்தலத்திற்கு மெருகிடும் பலகை
மணியாசுப்பலகைசுவர்த்தலத்திற்கு மெருகிடும் பலகை
மணியாட்டிபூசாரி
மணியாடிகுலகுரு
மணியீரல்குடலின் ஒரு பகுதி
மணியுயிர்வீடுபேறடைந்த உயிர்
மணியெண்ணிநென்மணி எண்ணுபவன்
இவறலன்
மணிரங்குஒரு பண்வகை
மணிலா/மணிலாக்கொட்டை நிலக்கடலை
மணிலாக்கொட்டைநிலக்கடலை
மணிவட்டம்வீரக்கழல்
சிலம்பு
சேகண்டி
மணிவடம்முத்துமாலை
இரத்தினமாலை
அக்கமாலை
உருத்திராக்கம் முதலிய மணிகளாலான மாலை
வீரக்கழல்
பாதசாலம்
மணிவண்ணன்நீலமணிபோன்ற நிறமுடைய திருமால்
மணிவலைமீன்பிடிக்கும் ஒரு வலைவகை
மணிவாசல்அலங்காரத் தலைவாயில்
மணிவிழா அறுபது ஆண்டு நிறைவில் நடத்தும் கொண்டாட்டம்
மணிவினைஞர்இரத்தின வேலைக்காரர்
முத்துக்கோப்போர்
மணிவீசம்மாதுளை
மணீசகம்சந்திரன் ஒளியில் நீர் சுரப்பதாகிய கல்
மணைஅமரும் பலகை
சிறுபீடம்
மணமேடை
யானைமேற்றவிசு
பலகை
வெட்டுக்கருவியின் அடிக்கட்டை
பாதம் வைக்கும் படி
பருத்தியினின்று பஞ்சுபிரிக்குங் கருவி
தேங்காய் துருவலகு
மழுங்கலாயுதம்
மழுங்கல்
மணை அடியில் சிறு குமிழோ கட்டையோ பொருத்தப்பட்டு உட்கார்வதற்குப் பயன்படுத்தும் பலகை
மதவலிமை
அழகு
மிகுதி
மடமை
மதக்கம்பேருண்டி, குடி, கஞ்சா முதலியவற்றாலுண்டாகும் மயக்கம்
வதங்குகை
சோர்வு
மதகம்யானை மத்தகம்
சுக்கு
மதகயம்ஆண்யானை
மதகரிஆண்யானை
மதகரிக்கணையானைத்திப்பிலி
மதகுசக்கரவாளகிரி
குளம் முதலியவற்றில் நீர்பாயும் மடைவகை
மதகு (அணை, ஏரி முதலியவற்றில்) தேவையான நீரைச் சீராக வெளியேற்றுவதற்கு ஏற்ற வகையில் திறந்து மூடக் கூடிய அமைப்பைக் கொண்ட சாதனம்
மதங்கம்சிறுவாத்தியவகை
யானை
முகில்
ஒரு மலை
ஓர் ஆகமம்
கலம்பகவுறுப்புப் பதினெட்டனுள் ஒன்று
மதங்கயம்யானை
மதங்கன்பாணன்
பெரும்பாணன்
ஒரு முனிவன்
மதங்கிபாண்மகள்
பார்வதி
காளி
ஆடல் பாடல்களில் வல்லவள்
மதங்கியார்இரண்டு கைகளிலும் வாள் எடுத்துச் சுழற்றியாடும் இளம்பெண்ணான மதங்கிமீது ஒருவன் காமுறுவதாகப் பாடும் கலம்பக உறுப்பு
மத்தகக்குழிவுமாணிக்கக் குற்றங்களுள் ஒன்று
மத்தகங்குழிதல்மாணிக்கக் குற்றங்களுள் ஒன்று
மத்தகசம்மதயானை
மத்தகம்தலை
உச்சி
நெற்றி
தலைக்கோலம்
யானையின் தலைநெற்றி
முகப்பு
மலைநெற்றி
தரிசுநிலம்
மத்தகம் (யானையின்) புடைத்த நெற்றிப் பகுதி
மத்தகன்மதிமயங்கியவன்
மத்தகுணம்மதகுணம்
யானை
மத்தங்காய்செஞ்சாமையரிசி
கடுக்காய்
பூசணி
மத்தங்காய்ப்புல்ஒரு புல்வகை
மதத்தல்மதங்கொள்ளுதல்
கொழுத்தல்
காமமிகுதல்
செருக்குதல்
மயங்குதல்
மதத்தன்சமயவாதி
செருக்குப்பிடித்தவன்
மதத்துபண உதவி
வெறியுண்டாக்கும் கூட்டு மருந்துவகை
மத்தம்களிப்பு
மயக்கம்
யானைமதம்
பைத்தியம்
செருக்கு
ஊமத்தஞ்செடி
எருமைக்கடா
குயில்
மத்து
மத்தமாயானை
மத்தமாதங்கம்யானை
மததயிலம்யானையின் மதநீர்
விந்து, வீரியம்
மத்தவாரணம்மதயானை
மத்தளம்ஒரு வகை வாத்தியம்
பறை வகை
மத்தளம் நீண்ட மிருதங்கம் போன்ற வாத்தியம்
மத்தளிவாத்தியவகை
உடல்
காண்க : மத்தளிகன்
மத்தளிகன்மத்தளங் கொட்டுவோன்
மத்தன்அதிக உற்சாகமுள்ளவன்
பைத்தியம் பிடித்தவன்
புத்திமயக்கம் அடைந்தவன்
கொழுப்புள்ளவன்
மத்தனம்கடைகை
அழுத்திப்பிடிக்கை
மத்தாடிசெடிவகை
மத்தாடுதல்பெண்கள் கைகோத்தாடுதல்
மத்தாப்புவெளிச்சம் தருவதற்குக் கொளுத்தப்படும் வாணவகை
மத்தாப்பு பற்ற வைத்தால் வண்ணச் சுடர் எழுப்பக் கூடிய ரசாயனக் கலவை ஒரு முனையில் பூசப்பட்ட தீக்குச்சி வடிவப் பட்டாசு
மத்திநடு
ஒரு மீன்வகை
மத்திகைகுதிரைச் சம்மட்டி
விளக்குத்தண்டு
கழி
பூமாலை
மத்திடுதல்கடைதல்
மத்தித்தல்கடைதல்
அடித்தல்
தேய்த்தல்
மருந்துகலத்தல்
மத்திபம்நடுத்தரம்
மட்டமானது
நடு
மத்திமதானம்ஏழை, குருடர் முதலியோர்க்குக் கொடுக்கும் கொடை
மத்திமதீபம்விளக்கணி வகை
செய்யுளின் இடையில் வரும் ஒரு சொல் முன்பின் வரும் சொற்களோடு இயைந்து பொருள் தருவது
மத்திமபட்சம்நடுத்தரம்
மத்திமபூமிபூகோளத்தின் நடுப்பாகம்
தட்பவெப்பம் சமமான பூமி
மத்திமம் நடுத்தரம்
மத்திமன்நடுத்தரமானவன்
சாமானியன்
நடுநிற்போன்
மத்திமைநடுவிரல்
சமனிசை
நாதரூபமான ஒலி
மத்தியமைய
நடுவண்
மத்திய அரசு நாடாளுமன்றத்தில் பெரும்பான்மை பெற்ற கட்சியால் அமைக்கப்பட்ட அமைச்சரவைமூலம் நாட்டின் எல்லா மாநிலங்கள் மீதும் அதிகாரம் செலுத்த உரிமையுடைய அரசு
மத்திய1மத்திய அரசைச் சார்ந்த/மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்பட்ட
மத்திய2நடுவில் அமைந்த
மத்தியகாலம்இடைப்பட்ட காலம்
நடுத்தரமாகப் பாடும்முறை
கிரகண நடுக்காலம்
மத்தியத்தன்நடுவுநிலையை உடையவன்
மத்தியபானம்கள்ளுண்ணுகை
மத்தியம்கேந்திரம்
மத்தியலோகம்நிலவுலகம்
மத்தியவிருத்தம்உந்தி
மத்தியன்வேகமும் மந்தமும் இன்றி நடுத்தரமாக வேலைசெய்யும் பணியாளன்
மத்தியஸ்தம்சமரசம்
மத்தியஸ்தம் (தகராறு, பிரச்சினை முதலியவற்றை) நடுநிலை வகித்து எல்லாத் தரப்பினரிடமும் பேசிச் செய்யும் சமரசம்
மத்தியஸ்தர் மத்தியஸ்தம் செய்பவர்
மத்தியானம்நண்பகல்
மத்தியில் நடுவில்
மத்திரித்தல்கோபித்தல்
போட்டியிடுதல்
மத்திரிப்புகோபம்
போட்டி
மத்துதயிர் முதலியன கடையுங் கருவி
காண்க : ஊமத்தை
மோர்
தயிர்
மத்து (கீரை முதலியவற்றை மசிப்பதற்காக) அரைக்கோள வடிவ அடிப்பகுதி கொண்ட அல்லது (வெண்ணெய் திரட்டுவதற்காக) விளிம்புகளோடு கூடிய அடிப்பகுதி கொண்ட சமையல் அறைச் சாதனம்
மத்தைஊமத்தஞ்செடி
சத்துள்ளது
மதநீர்யானையின் மதநீர்
விந்து, வீரியம்
மதநீர் இனப்பெருக்க விழைவுக் காலத்தில் யானை வெளியேற்றும் கழிவு
மதப்புகளிப்பு
மிகுகாமம்
வெறிகொள்ளுகை
நிலம் முதலியவற்றின் செழிப்பு
மதபேதம்கொள்கைவேறுபாடு
புறச்சமயம்
மதம்கருத்து, கொள்கை, சமயம்
அறிவு
இசைவு
போதனை
பெற்றதைப் பெரிதாக மதிப்பது
பல
ஆறு
மகிழ்ச்சி
யானையின் மதநீர்
வலிமை
செருக்கு
சாரம்
தேன்
வெறி
காமவிகாரத்தின் மிகுதி
நிலவளம்
மதுக்களிப்பு
கத்தூரி
கன்மதம்
வீரியம்
மிகுதி
பெருமை
மதம்1இறைத் தத்துவத்தையும் ஆன்மீகத்தையும் அடிப்படையாகக் கொண்ட நெறிமுறை
மதம்2(யானைக்கு) இனப்பெருக்க விழைவுக் காலத்தில் ஏற்படும் வெறி
மதமதக்கத்தாழிமுதுமக்கட்டாழி
மதமத்தகம்கஞ்சாச்செடி
மதமத்தம்ஒரு செடிவகை
மதமத்தன்மதத்தினால் மயங்கிக் கிடப்போன்
மதமத்தைஒரு செடிவகை
மதமதப்புஉணர்ச்சியின்மை
திமிர்
செழிப்பு
மதமதர்த்தல்களிப்பு மிகுதல்
மதமதெனல்மதமுறுதற்குறிப்பு
உடல் உறுப்பு மரத்துப்போதற்குறிப்பு
செழித்து வளர்தற்குறிப்பு
நீர் குடிக்கும்போதுண்டாகும் ஒலிக்குறிப்பு
விரைவுக்குறிப்பு
மதமலையானை
மதமொய்யானை
மதர்மிகுதி
செருக்கு
மகிழ்ச்சி
வீரம்
பாய்ச்சல்
மதநீர்
மதரணிஒளிமிக்க அணிகலன்
மதர்த்த செருக்கான
மதர்த்தல்செழித்தல்
மரஞ்செடி முதலியன பயனறும்படி மிதமிஞ்சிக் கொழுத்தல்
மதங்கொள்ளுதல்
செருக்குதல்
களித்தல்
மிகுதல்
மதர்ப்புசெழிப்பு
இறுமாப்பு
உள்ளக்களிப்பு
ஆசைப்பெருக்கம்
அழகு
வலிமை
மிகுதி
புலவி
இடம்
பூமி
மதர்ப்பு (உடலைக் குறிப்பிடும்போது) செழிப்பு
மதர்வுசெழிப்பு
இறுமாப்பு
உள்ளக்களிப்பு
ஆசைப்பெருக்கம்
அழகு
வலிமை
மிகுதி
புலவி
இடம்
பூமி
மதர்வைமயக்கம்
செழிப்பு
செருக்கு
களிப்பு
மதலிகைஅணிகலத்தொங்கல்
அலங்காரத்தொங்கல்
மதலைமகன்
குழந்தை
மழலைமொழி
பாவை
பற்றுக்கோடு
தூண்
வேள்வித்தூண்
வீட்டின் கொடுங்கை
பற்று
மரக்கலம்
கொன்றைமரம்
காண்க : சரக்கொன்றை
மதலைக்கிளிஇளங்கிளி
மதலைத்தூக்குஇருசீருடைய இசைத்தூக்கு
மதலைப்பள்ளிகொடுங்கையைத் தாங்கும் பலகையாகிய கபோதகத்தலை
மதவலிமிகுவலி
மிக்க வலிவுடையவன்
முருகன்
மதவாதிசமயவாதஞ் செய்வோன்
மதவுவலிமை
அழகு
மிகுதி
மடமை
மதகு
மதளைமழலைமொழி
மதன்அழகு
மாட்சிமை
மிகுதி
செருக்கு
வலிமை
மதவெழுச்சி
மடமை
கலக்கம்
மன்மதன்
மதனகீதம்காமப்பாடல்
மதனபாடகம்காமத்தைத் தூண்டும் பாட்டினை உடையதான குயில்
மதனம்காமம்
மன்மதன் கணைகளுள் புணர்ச்சி விருப்பத்தைத் தருவது
பெருமிதம்
இளவேனில்
வசந்தகாலம்
தேனீ
தேன்மெழுகு
காண்க : மருக்காரை
கடைகை
அழிக்கை
மனக்கலக்கம்
மௌனம்
கடல் மீன்வகை
மதனல¦லைகாமவிளையாட்டு
மதனவேள்மன்மதன்
மதன்றாய்மன்மதன் தாயாகிய திருமகள்
மதனன்மன்மதன்
காமுகன்
மதனாங்குசம்பெண்குறி
நகம்
மதனாலயம்தாமரை
பெண்குறி
மதனாவத்தைபிரிவுத்துயர்
மதனிஅண்ணன் மனைவி
மதனைவென்றோன்அருகக்கடவுள்
மதாசாரம்சமயவொழுக்கம்
மதாணிகழுத்தணியின் தொங்கல்
அணிகலன்
மதாபிமானிசமயப்பற்றுள்ளவன்
மதார்செருக்கு
மதாரம்கத்தூரி
பன்றி
யானை
மதாலம்கொன்றைமரம்
மதாவளம்யானை
மதாளித்தல்செழித்து வளர்தல்
பயிர் முதலியன பயன்படாதபடி கொழுத்துக் கெடுதல்
மதாளித்து கொழுத்து
மதிநிலா
மதிசந்திரன்
மாதம்
ஒன்று என்னும் எண்ணைக் குறிக்கும் குழூஉக்குறி
இராசி
குபேரன்
இடைகலை
காண்க : மதிநாள்
மதிஞானம்
கற்கடகராசி
இயற்கையறிவு
பகுத்தறிவு
வேதத்தின்படி நடத்தல்
மதிப்பு
காசியபரின் மனைவி
அசோகமரம்
அதிமதுரம்
ஒரு முன்னிலை யசைச்சொல்
ஒரு படர்க்கை யசைச்சொல்
யானை
மதி1(ஒருவரின் வயது அல்லது ஒன்றின் விலை, அளவு முதலியவற்றை) கணக்கிடுதல்
மதி2அறிவு
மதி3நிலவு
மதிக்கண்ணியான்சிவபிரான்
மதிக்கணம்நூலின் முதற் செய்யுளின் முதலில் அமையும்படி புளிமாங்காய் என்னும் வாய்பாடு பற்றி வரும் நற்கணச் சீர்வகை
மதிக்கலைசந்திரகலை
பதினாறு
மதிக்கொழுந்துஇளஞ்சந்திரன்
மதிகம்செடிவகை
மதிகூர்மைமருந்து உப்புவகை
மதிகேடன்அறிவில்லாதவன்
மதிகேடன் அறிவுகெட்டவன்
மதிகேடிஅறிவில்லாதவள்
மதிகேடுபுத்திக்குறைவு
மதிசகன்சந்திரனது தோழனாகிய மன்மதன்
மதிச்சடையன்சந்திரனைச் சடையிலே தரித்த சிவபிரான்
மதிசூடிசந்திரனைச் சடையிலே தரித்த சிவபிரான்
மதிஞன்அறிஞன்
மதிஞானம்இயற்கையறிவு
மதித்தல்அளவிடுதல்
பொருட்படுத்துதல்
கருதுதல்
தியானித்தல்
துணிதல்
கடைதல்
கொழுத்தல்
மதங்கொள்ளுதல்
சாதல்
உப்புதல்
மதிதம்மோர்
தயிர்
மதிதிசைவடக்கு
மதிநாள்மிருகசீரிடநாள்
மதிநுட்பம்இயற்கை நுண்ணறிவு
மதிநெறிசந்திரமரபு
மதிப்பஒரு உவமவாய்ப்பாடு. (தொல். பொ. 289)
மதிப்பஓர் உவம வாய்பாடு
மதிப்பகைஇராகு
மதிப்பாகம்பிறைச்சந்திரன்
மதிப்பாகுபிறைச்சந்திரன்
மதிப்பிடு (அளவு, விலை முதலியவற்றின்மூலம் அல்லது தரத்தின் அடிப்படையில்) கணக்கிடுதல்
மதிப்பிளவுபிறைச்சந்திரன்
மதிப்பிள்ளைபிறைச்சந்திரன்
மதிப்பீடு (விலை, அளவு, தரம் முதலியவை குறித்துச் செய்யும்) கணிப்பு
மதிப்புவிலைமிக்க/பெறுமதி
கொள்கை
மதிப்புஅளவிடுகை
சிறப்பிக்கை
கருத்து
கடைகை
கொழுத்திருக்கை
மதிப்பு (ஒரு பொருளுக்கு விலையாக) நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவு
மதிப்புரை (நூல் முதலியவற்றின்) தரம்பற்றிய கருத்து அல்லது கணிப்பு
மதிப்பூதியம் (மாத ஊதியம் போல் அல்லாமல்) ஒருவர் பணிக்குச் சிறப்பாக அளிக்கப்படும் தொகை
மதிப்பெண் (எழுத்துத் தேர்வு, போட்டி போன்றவற்றில்) திறமை, செயல்பாடு போன்றவற்றை மதிப்பீடு செய்து அளிக்கப்படும், தர அளவுக்கான குறியீடு
மதிமகன்புதன்
மதிமண்டலம்புருவமத்தி
நாபித்தானம்
உச்சித்துளையின் நுனிப்பகுதி
மதிமணல்வெள்ளிமணல்
மதிமயக்கம்புத்திமாறாட்டம்
மதிமான்புத்திமான்
மதிமுகம்சந்திரன்போன்ற முகம்
மந்திர வித்தைவகை
மதிமேகக்கல்குருவிந்தக்கல்
மதிமைஅறிவு
மதிமோசம்அறிவின்மை
மதிய உணவுமதிய(12.00 பி.ப - 2:00 பி.ப) வேளை உணவு
மதியங்குஒரு மணப்பண்டவகை
மதியந்திரும்புதல்பொழுதுசாய்தல்
மதியப்பூப்புசந்திரோதயம்
மதியம்சந்திரன்
முழுநிலா
மாதம்
நடு
மத்தியானம்
மதிப்பு
மதியம் சூரியன் உச்சிக்கு வரும் நேரம்
மதியழகன்மதி போன்ற அழகன்
மதியாணிபகலாணி, நுகத்தின் நடுவாணி
மதியாணிக்கட்டைபகலாணி, நுகத்தின் நடுவாணி
மதியிலிஅறிவில்லாதவர்
அறிவற்றது
மதியீனம்புத்திக்குறைவு
மதியுடம்படுதல்தலைவி தலைவன் கருத்தோடு இணங்கியவளாதல்
தலைவன் தலைவியர் இருவர்க்கும் கூட்டமுண்மையை அவர்தம் கருத்தொற்றுமைபற்றித் தோழியுணர்தல்
மதியுணிஇராகு
மதியுப்புவளையலுப்பு
காண்க : இந்துப்பு
மதியூகம் கூர்மையான அறிவு
மதியையழைத்தல்அம்புலிப்பருவம்
மதிரம்கள்
மதிரைகள்
மதில்கோட்டைச்சுவர்
சுவர்
சுவரின் மேற்கட்டு
இஞ்சி
மதில் (அரண்மனையை உள்ளடக்கிய) கோட்டையின் வெளிச்சுவர்/(கட்டடத்தின்) சுற்றுச்சுவர்
மதிலரண்நால்வகை அரண்களுள் ஒன்று
மதிலுண்மேடைகொத்தளம்
மதிவல்லோர்அறிவாளர்
அமைச்சர்
மதிள் (வீட்டின்) மதில்
மதிற்சுற்றுசுற்றுமதில்
பிராகாரம்
மதிற்சூட்டுகோட்டைமதிலின் தலையீடான உறுப்பு
மதின்மரம்கோட்டைமதிலின் கதவிலிடுங் கணையமரம்
மதினிஅண்ணன் மனைவி
மதுதேன்
கள்
இலுப்பைப்பூ முதலியவற்றினின்று வடிக்கும் செய்நீர்
மகரந்தம்
இனிமை
நீர்
அமுதம்
பால்
இளவேனில்
அசோகமரம்
காண்க : அதிமதுரம்
திருமாலால் கொல்லப்பட்ட ஓர் அசுரன்
மது நொதிக்கவைத்துத் தயாரிக்கப்பட்ட போதை ஊட்டும் பானம்
மதுகந்தம்இருப்பைமரம்
மகிழமரம்
மதுகம்வண்டு
செடிவகை
தித்திப்பு
தரா என்னும் உலோகம்
இருப்பைமரம்
மதிரை
எட்டிமரம்
அழகு
மதுகரம்தேனீ
ஆண்வண்டு
கள்
வச்சநாபி
எட்டிமரம்
மதுகரன்அன்பன்
மதுகைஅறிவு
வலிமை
மதுங்குதல்இனிமையாதல்
மதுசகன்வசந்தனின் நண்பனான மன்மதன்
மதுசூதன்மதுவென்னும் அசுரனைக் கொன்ற திருமால்
மதுசூதனன்மதுவென்னும் அசுரனைக் கொன்ற திருமால்
மதுத்தண்டுகள்ளடைக்கும் மூங்கிற்குழாய்
மதுத்திருமணம்கரும்பு
மதுபதிகாளி
பார்வதி
மதுப்பிரமேகம்நீரிழிவு
மதுபம்கள்
வண்டு
மதுபர்க்கம்தேன்
பழம்
பால் முதலியவற்றோடு கூடிய உணவு
மதுபருக்கம்தேன்
பழம்
பால் முதலியவற்றோடு கூடிய உணவு
மதுபானம்கள்
கட்குடிக்கை
மதுபானம் போதை தரக் கூடிய மது வகைகள்
மதுபானிகட்குடியன்
மதுமாமாமரம்
மதுமாமிசம்கள்ளும் இறைச்சியும்
மதுரகவிநாற்கவிகளுள் இனிமை பெருகப்பாடுங் கவி
சொற்சுவை
பொருட்சுவை முதலியன நிரம்பிய பாட்டு
பன்னிருஆழ்வாருள் ஒருவர்
மதுரகிரந்தம்இனிய நூல்
மதுரசம்கரும்பு
காண்க : கொடிமுந்திரிகை
சாராயம்
இனிமை
பேரீந்து
பனை
மதுரம்இனிமை
மதுரம்இனிமை
நாற்கவிகளுள் இனிமை பெருகப் பாடுங் கவி
இன்குணம்
சமனிசை
செடிவகை
காண்க : கொடிமுந்திரிகை
செஞ்சந்தனமரம்
முளை
நஞ்சு
எட்டிமரம்
துத்தநாகம்
மதுரவசனம்இனிமையாகப் பேசுந் திறமை
வாய்ப்பாட்டு
மதுரவள்ளிகொம்மட்டிக்கொடி
சருக்கரை
வள்ளிக்கொடி
மதுரவாக்குஇன்சொல்
மதுரித்தல்தித்தித்தல்
செவிக்கினியவாதல்
இனிப்பாகச் செய்தல்
மதுரேசன்கண்ணபிரான்
பாண்டியன்
மதுரையிற் கோயில்கொண்டிருக்குஞ் சோம சுந்தரக் கடவுள்
மதுரைகள்
இனிமையானது
ஒரு நகரம்
மதுரைச்சங்கம்மதுரையிலிருந்த மூன்றாம் தமிழ்ச்சங்கம்
மதுரைத்தொகைமதுரையிலிருந்த மூன்றாம் தமிழ்ச்சங்கம்
மதுரைமாதெய்வம்மதுரையின் காவற்றெய்வமாகிய மதுராபதி
மதுரோதயவளநாடுகோயில்பட்டி வட்டத்தைச் சுற்றியுள்ள ஒரு பழந்தமிழ்நாட்டுப் பிரிவு
மதுவம்கள்
தேன்
வண்டு
மதுவிலக்கு (சட்டப்படி) மது அருந்துவதற்குத் தடை
மதூகம்இருப்பைமரம்
மதூத்தம்சிறுநாகப்பூ
மதைஇயமதர்த்த. மதைஇய நோக்கு (கலித். 131)
அழகிய. மாதர் வாண்முக மதைஇய நோக்கே (தொல். சொல். 378, உரை)
மடமையான
வலிய
மதைஇயமதர்த்த
அழகிய
மடமையான
வலிய
மதோமதிபெருங்களிப்புடையாள்
மதோற்கடம்மதயானை
யானைமத்தகம்
மதோன்மத்தன்மிகு களிப்புடையோன்
செருக்கு மிக்குடையோன்
மந்த மாருதம்தென்றல்
மந்தக்குணம்தாமதத்தன்மை
உணவு செரியாமையால் உண்டாகும் நோய்வகை
மந்தகதிதாமதநடை
தாமதத்தன்மை
மந்தகாசம்புன்சிரிப்பு
மந்தகாசம்புன்னகை
புன்சிரிப்பு
காசநோய்வகை
மந்தகுணம்தாமதத்தன்மை
உணவு செரியாமையால் உண்டாகும் நோய்வகை
மந்தணம்இரகசியம்
மந்தணம்சூழ்வினை
கமுக்கம்
இரகசியம்
மந்தப்புத்திஅறிவுக்குறைவு
குறைந்த அறிவுடையவன்
மந்தம்சோர்வு
மந்தம்தாமதம்
அறிவுமழுக்கம்
சோம்பல்
புன்மை
மென்மைத்தன்மை
பாடற்பயன் எட்டனுள் ஒன்றான சமனிசை
படுத்தலிசை
தென்றல்
குதிரைநடைவகை
தனக்கு மாத்திரங் கேட்கும்படி மந்திரோச்சாரணஞ் செய்கை
செரியாமை
குடிவெறி
மத்து
செறிவு
செவ்வியழியாமை
மந்தம் இயக்கக் குறைவு
மந்தமந்தம்மெல்லமெல்ல
மந்தமந்திரம்தனக்கு மாத்திரங் கேட்கும்படி உச்சரிக்கும் மந்திரம்
மந்தமாயானை
மந்தமாருதம்தென்றல்
மந்தரன்ஒற்றன்
சோம்பன்
மந்தல்சோம்பல்
மந்தவறிவுமழுங்கலான அறிவு
மந்தவாடைஇளவாடைக் காற்று
மந்தவாரம்சனிக்கிழமை
மந்தவிசைபடுத்தலோசை
மந்தன்அறிவு மழுங்கியவன்
தாமதமாக வேலை செய்யும் பணியாளன்
யமன்
சனி
மந்தனம்யானையின் முகபடாம்
மந்தனம்யானை முகபடாம்
ஆலோசனை
காண்க : மந்தணம்
மந்தாகினிவானகங்கை
பால்வீதிமண்டலம்
கங்கையாறு
அறுபது வயதுள்ளவள்
மந்தாரச்சிலைஒரு மருந்துக் கல்வகை
மந்தாரம்மப்பு
மந்தாரம்மேகமூட்டம்
ஐவகைத் தருவிலொன்று
முள்முருக்கு
செம்பரத்தை
மந்தாரம்போடுதல்மேகமூட்டமாயிருத்தல்
மந்தாரித்தல்மேகமூட்டமாயிருத்தல்
மந்தாரைஒரு மரவகை
மந்தானம்மத்து
மந்தானிலம்தென்றல்
மந்திபெண் குரங்கு அல்லது பொதுவாக குரங்கு
மந்திபெண்குரங்கு
குரங்கு
வண்டு
சூரியன்
காண்க : ஆடுதின்னாப்பாளை
மந்தி1(அஜீரணம் போன்ற காரணத்தால்) பசியற்ற நிலையில் இருத்தல்
மந்தி2(பொதுவாக) குரங்கு(குறிப்பாக) பெண் குரங்கு
மந்தித்தல்தாமதித்தல்
செரியாமை
மந்தமடைதல்
மந்திப்புசுறுசுறுப்பின்மை
செரியாமை
மந்திரக்கலப்பைமந்திரசெபத்துக்குரிய பண்டம்
மந்திரக்கிழவர்சூழ்வினையாளர்
மந்திரக்கூறைபூசைப்பட்டு
மந்திரக்கோட்டிஆலோசனை செய்யும் சபை
மந்திரக்கோடிமந்திரவாழ்த்துகளோடு மணமகள் பெறும் கூறைப்புடைவை
மந்திரக்கோல் (மந்திரவாதி வைத்திருக்கும்) அபூர்வ சக்தி வாய்ந்ததாகக் கருதப்படும் சிறு கோல்
மந்திரகலைமந்திரங்களைக் கூறும் நூல்
மந்திரகாவிசெங்காவி தோய்த்த சன்னியாச உடை
மந்திரகூடன்தூதன்
ஒற்றன்
வேவுகாரன்
மந்திரகூர்மைஇந்துப்பு
மந்திரச்சுற்றம்அமைச்சர்குழு
மந்திரசத்திஅமைச்சரின் சூழ்ச்சிவன்மையால் அரசருக்கு உண்டாகும் ஆற்றல்
மந்திரத்திற்குள்ள ஆற்றல்
மந்திரசாலைமந்திரிகளுடன் சூழ்வினை புரியும் தனி மண்டபம்
மந்திரசித்திமந்திரத்தால் பெற்ற பேறு
மந்திரத்துணைவர்சூழ்வினையாளர்
மந்திரத்தோழிதலைவியின் அணுக்கமான பாங்கி
மந்திரதந்திரம்மந்திரமும் கிரியையும்
மந்திரபாரகர்சூழ்வினையில் தேர்ந்தவர்
மந்திரபுட்பம்அஞ்சலியிற்கொண்டு மந்திரம் ஓதித் தூவப்படும் மலர்
மந்திரம்மந்திரக் கலை
மந்திரம்ஆலோசனை
அமைச்சர்கள் அவை : எண்ணம்
வேதமந்திரம்
காண்க : திருமந்திரம்
வீடு
அரண்மனை
தேவர் கோயில்
மண்டபம்
உறைவிடம்
குகை
அறச்செயல்வகை
குதிரைச்சாலை
குதிரைக்கூட்டம்
கள்
யானைவகை
மேருமலை
மந்திரம் (வழிபாடு, சடங்கு முதலியவற்றில் கூறப்படும்) சக்தி வாய்ந்த புனித வார்த்தைகள் அல்லது ஒலிகள்
மந்திரமாக்கள்சூழ்வினையாளர்
மந்திரமாடம்ஆலோசனை செய்யும் மண்டபம்
மந்திரமாலிகைசிவஐந்தெழுத்து
திருமால் எட்டெழுத்து
திருமூலர் இயற்றிய நூல்
கோயில்
மந்திரமாலைசிவஐந்தெழுத்து
திருமால் எட்டெழுத்து
திருமூலர் இயற்றிய நூல்
கோயில்
மந்திரமூர்த்திமந்திரநாயகன்
மந்திரவடிவமான கடவுள்
மந்திரசித்தியால் பேயோட்டுதல் முதலியன செய்பவன்
மந்திரர்அமைச்சர்
மந்திரவஞ்சிவருகமஞ்சள்
மந்திரவாதம் மந்திரத்தால் நிகழ்த்தும் வித்தை
மந்திரவாதிமந்திரவித்தைக்காரன்
மந்திரசித்தியால் பேயோட்டுதல் முதலியன செய்பவன்
மந்திரவாதி மந்திரம் கூறி அசாதாரணமான செயல்களை நிகழ்த்தக் கூடிய நபர்
மந்திரவித்தைஒரு தேவதையை அதற்குரிய மந்திரத்தால் வழிபடுகை
மந்திரங்களைப் பற்றிய வித்தை
மாயவித்தை
மந்திரவிதிமந்திரம் பயன்படுத்தும் முறை
மந்திரவீதிமாடவீதி
மந்திரவோலைஅரசன் திருமுகம்
மந்திராலோசனைஅரசன் அமைச்சர்களுடன் ஆராய்கை
மந்திரிஅமைச்சர்
மந்திரிஅமைச்சன்
வியாழன்
சுக்கிரன்
குபேரன்
வரும்பொருள் உரைப்போன்
படைத்தலைவன்
புதன்
பித்தம்
காண்க : திராய்
மந்திரி1(மந்திரவாதி போன்றோர் விஷத்தை இறக்கவோ நோய் முதலியவற்றை நீக்கவோ) மந்திரம் சொல்லுதல்
மந்திரி2(அரசனின்) அமைச்சன்
மந்திரிசபைஅமைச்சரவை
மந்திரித்தல்மந்திர ஆற்றலால் அடக்குதல்
மந்திரத்தால் சக்தியுண்டாகச்செய்தல்
மந்திரத்தால் தியானித்தல்
ஆலோசித்தல்
மந்திரஞ்செபித்தல்
தீயுரைசொல்லுதல்
மந்தினிதயிர்கடை தாழி
காண்க : ஆடுதின்னாப்பாளை
மந்துஅரசன்
மனிதன்
குற்றம்
நாய்வேளைப் பூண்டு
காண்க : மந்துகால்
மந்துகால்யானைக்கால்நோய்
மந்துரம்குதிரைப்பந்தி
குதிரைச்சாலை
தொழுவம்
படுக்கை
மந்துரைகுதிரைப்பந்தி
குதிரைச்சாலை
தொழுவம்
படுக்கை
மந்தைலங்கு அல்லது பறவைக்கூட்டம்
கிராமத்தின் மையத்திலுள்ள திறந்த வெளி
மந்தைஆடுமாடுகளின் கூட்டம்
பொதுமேய்ச்சலிடம்
ஊர்ப்பொது வெளியிடம்
சட்டையின் பின்பக்கத்து ஒட்டுத்துணி
மந்தை கால்நடைகளின் தொகுதி
மந்தை வெளிமேய்ச்சல் நிலம்
மந்தைக்கல்ஆவுரிஞ்சுதறி, பசுக்கள் உராய்ந்து தினவு தீர்க்க நடப்படும் கல்தூண்
மந்தைமறித்தல்மந்தையைக் காத்தல்
மந்தையன்அறிவுமழுங்கியவன்
மந்தைவெளிமேய்ச்சல்நிலம்
கால்நடையை அடைத்துவைக்கும் அடைப்பிடம்
மந்தைவெளி மேய்ச்சலுக்கான மைதானம்
மப்பன்அறிவுமழுங்கியவன்
மப்புமேகமூட்டம்
செரியாமை
மயக்கம்
மட்டித்தனம்
செருக்கு
மப்பு1(மழை வருவதற்கு அறிகுறியான) கரு மேக மூட்டம்
மப்பு2(வயிற்றில் அஜீரணம் முதலியவற்றால்) பசியற்ற மந்த நிலை
மப்பும் மந்தாரமாகமழை வரும் குறிப்பு
மப்புமந்தாரம்மேகமூட்ட நிலை
மப்பும்மந்தாரமுமாக (மழை வருவதற்கு அறிகுறியாக) வானம் இருட்டிக்கொண்டு கரிய மேக மூட்டத்துடன்
மமஎன்னுடைய. மமவிநாயகன் (திருப்பு. 16)
மமநற்பேறு
நீர்
என்னுடைய
ம்ம்அதிருப்தியைக் காட்டுதற்கு அறிகுறியாக வழங்குஞ் சொல்
மமகாரம்செருக்கு
மமதைசெருக்கு
மம்மட்டிமண்வெட்டி
சிற்றாமுட்டிச்செடி
மம்மர்அறியாமையாகிய மயக்கம்
துயரம்
கல்லாமை
காமம்
மயக்கடிமயக்கம்
குடிவெறி
மயக்கம்அறிவின் திரிபு
அவித்தை
பிழைபட உணர்கை
விரகநோய்
மூர்ச்சை
படைப்பில் அலித்தன்மை முதலிய கலப்பு
கூடல்
கலப்பு
எழுத்துப்புணர்ச்சி
சாவுச்சடங்கினுள் ஒன்று
சோம்பேறித்தனம்
மயக்கமருந்து மயக்கம் ஏற்படுத்தும் மருந்து
மயக்கவணிஒற்றுமைபற்றி ஒரு பொருளை வேறொரு பொருளென மயங்குவதாகக் கூறும் அணி
மயக்கிடைஅறிவின் திரிபு
அவித்தை
பிழைபட உணர்கை
விரகநோய்
மூர்ச்சை
படைப்பில் அலித்தன்மை முதலிய கலப்பு
கூடல்
கலப்பு
எழுத்துப்புணர்ச்சி
சாவுச்சடங்கினுள் ஒன்று
சோம்பேறித்தனம்
மயக்கிமாலைதந்திரக்காரி, விரகி
மயக்குஅறிவின் திரிபு
அவித்தை
பிழைபட உணர்கை
விரகநோய்
மூர்ச்சை
படைப்பில் அலித்தன்மை முதலிய கலப்பு
கூடல்
கலப்பு
எழுத்துப்புணர்ச்சி
சாவுச்சடங்கினுள் ஒன்று
சோம்பேறித்தனம்
மயக்கு கவர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கிக் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைத்திருத்தல்
மயக்குதல்மனங்குழம்பச் செய்தல்
மலைக்கச் செய்தல்
தன்வயமிழக்கச் செய்தல்
கலத்தல்
சேர்த்தல்
சிதைத்தல்
நிலைநெகிழ்த்துதல்
ஊடல் உணர்த்துதல்
மூர்ச்சையடையச் செய்தல்
மயங்கக்கூறல்நூற்குற்றம் பத்தனுள் இன்னது என்று துணியக்கூடாமற் கூறும் குற்றம்
மயங்கவைத்தல்நூற்குற்றம் பத்தனுள் இன்னது என்று துணியக்கூடாமற் கூறும் குற்றம்
மயங்கியோர்அறிவுதிரிந்தோர்
மயங்கு கவர்ச்சிக்கு உள்ளாகிக் கட்டுப்படுதல்
மயங்குகால்சுழல்காற்று
மயங்குதல்மருளுதல்
தன்னை மறத்தல்
வெறிகொள்ளுதல்
மாறுபடுதல்
நிலையழிதல்
வருந்துதல்
தாக்கப்படுதல்
ஐயுறுதல்
தயங்குதல்
கலத்தல்
போலுதல்
நெருங்குதல்
கைகலத்தல்
அறிவுகெடுதல்
கலக்கமுறுதல்
உணர்ச்சியிழத்தல்
மயங்குதிணைநிலைவரிவரிப்பாட்டுவகை
மயத்தல்மயங்குதல்
மயம்அழகு
தன்மை
நிறைவு
சொத்து
பொருள்
மகிழ்ச்சி
செருக்கு
கோமயம்
ஒட்டகம்
மய்யத் உயிரற்ற உடல்
மயர்மயக்கம்
மயர்தல்மயங்குதல், உணர்வறுதல்
சோர்தல்
திகைத்தல்
மயர்வுஅறியாமை
சோர்வு
அறிவுமயக்கம்
மயரிஉன்மத்தன்
காமுகன்
அறிவீனன்
மயல்மயக்கம்
பைத்தியம்
ஆசை
காமவிருப்பு
மாயை
ஐயம்
அச்சம்
செத்தை
நெருப்பு
மந்தம்
பிசாசம்
மயற்கைசெத்தை
மயக்கம்
மயற்பகைபித்து
பித்துக்குக் காரணமாகிய மருந்து
மயன்தச்சன்
சிற்பி
அசுரத்தச்சன்
கின்னரன்
மயான வைராக்கியம்தற்காலிக உறுதி
மயான வைராக்கியம் இறந்தவரை மயானத்தில் எரிப்பதைக் காணும்போது வாழ்க்கை நிலை இல்லாதது, உலகப் பொருள் மீது விருப்பம் கொள்வது தேவையற்றது என்ற வகையில் எடுக்கும் தற்காலிக உறுதி
மயானக்கரைசுடுகாடு
மயானக்கிரியைஈமச்சடங்கு
மயானம்துயிலும்இல்லம்
மயானம் இறந்தவர்களைப் புதைக்கும் அல்லது எரிக்கும் இடம்
மயானவாசினிசுடுகாட்டில் இருப்பவளாகிய துர்க்கை
மயானவைராக்கியம்மயானத்தைக் கண்டதும் உடல் அழியுந்தன்மை உடையதென்று தாற்காலிகமாகத் தோன்றும் பற்றின்மை
இறக்கும்வரை ஒருவருக்கொருவர் உண்மையாய் நடந்து கொள்வதாக மணமக்கள் கூறும் உறுதிமொழி
மயிடம்எருமை
இலவம்பிசின்
மயிடற்செற்றாள்துர்க்கை
மயிந்துதல்பதுங்குதல்
மயிர்உரோமம்
சாமரை
தூவி
மயிர் மாணிக்கம் (தோட்டங்களிலும் வீட்டு முகப்புகளிலும் அழகுக்காக வளர்க்கப்படும்) கம்பி போன்ற சிறிய இலைகளையும் சிவப்பு நிறப் பூக்களையும் உடைய ஒரு வகைக் கொடி
மயிர்க்கட்டுதலைமயிர்முடிச்சு
தலைப்பாகை
மயிர்க்கத்திசவரக்கத்தி
மயிர்க்கால்மயிர்த்துளை
மயிர்க்கால் ரோமக்கால்
மயிர்க்கிடுகுமயிர்செறிந்த தோலால் மூடப்பட்ட கேடகம்
மயிர்க்கிடைமயிரின் அகலவளவு
மயிர்க்குச்சுமயிர்சிலிர்த்தல்
துகிலிகை
கொண்டையூசி
தலையணிவகை
மயிர்க்குச்செறிதல்உடம்பு சிலிர்த்தல்
மயிர்க்குட்டிசருமத்தில் மயிர்களை கொண்ட ஊர்வன. இவற்றில் நச்சுத் தன்மை கொண்டவையும் உள்ளன
மயிர்க்குட்டி/மசுக்குட்டி
மயிர்க்குடிமயிர்ச்செறிவு
மயிர்க்குழற்சிமயிர்க்குழைவு
உடம்பு சிலிர்த்தல்
மயிர்க்கூச்சுமயிர்சிலிர்க்கை
மயிர்க்கூச்செறி உடல் முடி குத்திட்டு நிற்றல்
மயிர்க்கேடகம்மயிர்செறிந்த தோலால் மூடப்பட்ட கேடகம்
மயிர்க்கோள்மயிர்சிலிர்க்கை
மயிர்கழித்தல்மழித்தல், சவரஞ்செய்தல்
மயிர்களைதல்மழித்தல், சவரஞ்செய்தல்
மயிர்களைவோன்நாவிதன்
மயிர்குறைகருவிமயிர்க்கத்திரி
சவரக்கத்தி
மயிர்ச்சந்தனம்கூந்தலுக்கு இடும் மணச்சாந்து
மயிர்ச்சாந்தம்கூந்தலுக்கு இடும் மணச்சாந்து
மயிர்ச்சாந்துகூந்தலுக்கு இடும் மணச்சாந்து
மயிர்ச்சிகைப்பூண்டுஅரிவாள் முனைப்பூண்டு
மயிர்ச்சுருள்மயிர்க்குழைவு
மயிரின் சுருள்
மயிர்ச்சேணம்மயிரடைத்துச் செய்த மெத்தை
மயிர்த்தவிசுமயிரடைத்துச் செய்த இருக்கை
மயிர்ப்படம்கம்பளியாடை
மயிர்ப்பாடுமயிர் செறிந்து தோன்றுகை
மயிர்ப்பிளவைதலைப்பொடுகு
மயிர்ப்புழுகம்பளிப்பூச்சி
மயிர்பிடித்துக்கொள்ளுதல்சண்டைபோடுதல்
மயிர்பொடித்தல்மயிர்சிலிர்த்தல்
மயிர்மாட்டிஓர் அணிகலவகை
மயிர்மாணிக்கம்அரிவாள்முனைப்பூண்டு
ஒரு செடிவகை
பூடுவகை
மரவகை
கொடிவகை
கோரோசனை
மயிர்முடிமுடிந்த மயிர்
மயிர்முள்முள்ளம்பன்றியின் மயிர்
மயிர்வாங்கிமயிர்பிடுங்குங் கருவி
சாமணம்
மயிர்வாரிசீப்பு
மயிர்வினைசவரம்
குழந்தைகளுக்கு முதன் முதலில் மயிர்கழிக்கும் சடங்கு
கத்திரிக்கோல்
காண்க : மயிர்வினைஞன்
சவரக்கத்தி
மயிர்வினைஞன்நாவிதன்
மயிரிழவுதுன்பக்குறியாக மயிர்நீக்குகை
மயிரிழையில்நல்வாய்ப்பின் பேறு
மயிருதிரல்வழுக்கைநோய்
மயிரெறிகருவிமயிர்க்கத்திரி
சவரக்கத்தி
மயிரெறிதல்மயிர் சிலிர்த்தல்
மயிரொழுக்குமயிர்வரிசை
மயிரொழுங்குமயிர்வரிசை
மயில்பறவைவகை
செடிவகை
சிறு மரவகை
இருக்கைவகை
மயில் மினுமினுப்பான கருநீல நிற உடலும் நீண்டு வளைந்த மெல்லிய கழுத்தும் உடைய பறவை
மயில் துத்தம் (சாயமேற்றவும் பூச்சிக்கொல்லியாகவும் பயன்படும்) கருநீல நிறப் படிகம்
மயிலடிமாதர் காலணியுள் ஒன்று, காற்பீலி
காட்டுநொச்சிமரம்
மரவகை
எருமை
மயிலம்மயிலிறகு
ஓர் ஊர்
பருத்திவகை
குப்பைமேனி
மயில்வாகனன்மயிலேறிச் செல்லும் முருகக் கடவுள்
மயில்விசிறிமயில்தோகையால் அமைந்த ஆலவட்டம்
மயிலாட்டம் மயில் இறகுகளைக் கோத்து இடுப்பில் கட்டிக்கொண்டு மயில் ஆடுவது போல் ஆடும் ஒரு வகை நாட்டுப்புற நடனம்
மயிலாப்புமயிலாப்பூர்
மயிலாபுரிமயிலாப்பூர்
மயிலார்கன்னிப்பெண்கள் நோற்கும் சடங்குவகை
பொங்கற்பண்டிகையின் பின்பு வண்ணார் கும்பிடுந் தெய்வவழிபாடு
மயிலாளிமயிலை ஏறி ஆள்வோனாகிய முருகக்கடவுள்
மயிலியம்செடிவகை
மயிலியல்மயில்போலுஞ் சாயலுள்ள பெண்
மயிலூர்திமயிலேறிச் செல்லும் முருகக் கடவுள்
மயிலெண்ணெய்மயிலின் கொழுப்பிலிருந்து எடுக்கும் எண்ணெய்வகை
மயிலெள்ஓர் எள்வகை
மயிலைஇருவாட்சி
மீன்
மீனராசி
காண்க : வெட்சி
காட்டுநொச்சிமரம்
மரவகை
மயிலாப்பூர்
அழுக்கு
வெண்மை கலந்த கருநிறம்
மயிலை (காளை, பசு முதலியவற்றின் நிறத்தைக் குறிப்பிடும்போது) சாம்பல் நிறம்
மயிலைநந்திஒரு செடிவகை
மயிலைப்பச்சைகருமை கலந்த பச்சை
மயிற்கழுத்துமயிலின் கழுத்து உருவும் வண்ணமுமமைந்த மாலைவகை
மயிற்கூத்துஒரு காலை யூன்றி ஒரு காலைத் தூக்கியாடுங் கூத்துவகை
ஒன்றை நாட்டும் வழி மற்றொன்று விட்டுப்போவதைக் காட்டும் ஒருவகை நியாயம்
மயிற்கொடிதாலிவகை
முருகக்கடவுட்குரிய மயில் எழுதிய கொடி
மயிற்கொன்றைஒரு செடிவகை
ஒரு மரவகை
மயிற்கொன்றைமரம்கொன்றை மரவகை
மயிற்சிகைமயிலின் கொண்டை
ஒரு கொடிவகை
மயிற்பகைபச்சோந்தி
மயிற்பிச்சம்மயிலிறகால் செய்த குடை
மயில்தோகை விசிறி
மயிற்பீலிமயிலிறகு
மயில்தோகை விசிறி
மயிற்பீலிக்குடைமயிலிறகாற் செய்த குடை
மயிற்றுத்தம்ஒரு மருந்துவகை
மயிற்றோகைவாலாக நீண்ட மயிலின் இறகு
மயூகம்அழகு
நாழிகைவட்டத்தின் ஊசிநிழல்
கதிர்
சுடர்
ஒளி
மயூரகதிகுதிரைநடை ஐந்தனுள் ஒன்று
மயூரகம்மயில்
மருந்துவகை
நாயுருவிச்செடி
நாய்வேளைப்பூண்டு
காண்க : மயூரகதி
செடிவகை
மயூரம்மயில்
சிறுமரம்
ஆசனவகை
காண்க : மயூரகதி
செடிவகை
மயூராரிபல்லி
பச்சோந்தி
மயேச்சுரன்சிவபிரான்
யாப்பிலக்கண நூலாசிரியருள் ஒருவர்
மயேசன்சிவபிரான்
மயேசுரன்சிவபிரான்
மயேசுவரன்சிவபிரான்
மயேசுவரிபார்வதி
மயேடம்இலவம்பிசின்
மயேந்திரசாலம்மாயவித்தைகளுள் ஒன்று
வியத்தகு செயல் செய்யும் வித்தை
மயேனம்வால்மிளகு
மர (இரத்த ஓட்டத் தடையால் தசை) கனத்து விறைப்பாக இருத்தல்
மர்க்கடகம்பெருங்காயம்
மர்க்கடம்குரங்கு
மர்க்கடமுட்டிகுரங்குப்பிடி
மரக்கண்மரத்தில் கிளையுண்டாகும் முடிச்சு
மரக்கணுமரத்தில் கிளையுண்டாகும் முடிச்சு
மரக்கரிஅடுப்புக்குப் பயன்படும் கரி
மரக்கலம்கப்பல்
மரக்கலம்/மரக்கலன் (பொதுவாக) நீரில் செல்லும் மரத்தாலான போக்குவரத்துச் சாதனம்(குறிப்பாக) மரக் கப்பல்
மரக்கறிகாய்கறி
சமைத்த காய்கறியுணவு
மரக்கறி (சைவ உணவான) காய்கறி, கீரை முதலியவை
மரக்கன்றுஇளமரம்
மரக்காபூஞ்சோலை
ஓர் அளவுவகை
மரக்காயர்தமிழ்த் துலுக்கவகையினர்
மரக்கலம் ஓட்டுபவர்
மரக்கால்முகத்தலளவைக்கருவி வகை
1/12 கலம்
எட்டுப் படி
ஒரு மரக்கால் விரைப்பாடு
மரத்தால் செய்த பாதம்
ஆண்டு மழையின் அளவு. ஒருமரக்கால் மழை இவ்வருடத்தில்
திருமால் கூத்து வகை
துர்க்கைக் கூத்து - கூத்துப் பதினொன்றனுள் வஞ்சத்தால் வெல்லுதல் கருதிப் பாம்பு தேள் முதலியவாய் அவுணர் புகுதலையுணர்ந்து துர்க்கை அவற்றை யுழக்கிக் களைதற்கு மரத்தால் செய்த காலைக்கொண்டுஆடிய ஆட்டம்
உப்பளம்
ஆயிலிய நாள்
சோதி நாள்
மரக்கால்முகத்தலளவைக் கருவி
ஓர் அளவு வகை
ஒரு மரக்கால் விதைப்பாடு
ஒரு குறுணி
ஆண்டுமழையின் அளவு
மரத்தாற் செய்த பாதம்
திருமால் கூத்துவகை
கொற்றவை மரத்தால் செய்த காலைக்கொண்டு ஆடிய கூத்து
உப்பளம்
ஆயிலியநாள்
சோதிநாள்
மரக்கால் (தானியம் அளக்கும் முகத்தலளவையில்) எட்டு லிட்டர் கொண்ட அளவு
மரக்காலாடல்கொற்றவை மரத்தால் செய்த காலைக்கொண்டு ஆடிய கூத்து
மரக்காழ்மரவயிரம்
மரக்காளான்மரத்தில் முளைக்கும் காளான்வகை
மரக்காளான்மரத்தில் முளைக்கும் காளான் வகை
மரக்காற்கூத்துதிருமால் கூத்து
காண்க : மரக்காலாடல்
மரக்கானாரைநாரைவகை
மரக்கோவைகப்பல்
மரகதக்குணம்நெய்த்தல், கிளிக்கழுத்தொத்தல், மயிற்கழுத்தொத்தல், பயிரிற் பசுத்தல், பொன்மையுடன் பசுத்தல், பத்திபாய்தல், பொன்வண்டின் வயிறொத்தல், தெளிதல் என்னும் எட்டுவகைப் பச்சைமணிக்குணம்
மரகதக்குற்றம்கருகல், வெள்ளை, கல், மணல், கீற்று, பொரிவு, தராசம், இறுகுதல் என்னும் எண்வகையான பச்சைமணிக் குற்றம்
மரகதநாயகம்நடுவிற் பச்சைக்கல் வைத்து இழைத்த காலாழிவகை
மரகதப்பச்சைநாகப்பச்சை
மரகதம்ஒன்பதுவகை மணியுள் ஒன்றான பச்சைமணி
பச்சைநிறம்
மரகதம் விலை உயர்ந்த பச்சை நிறக் கல்
மரகதமேனியன்திருமால்
மரகதவல்லிபார்வதி
அறக்கடவுள்
மரகதன்குபேரன்
மரங்கொத்திமரத்தில் வேலை செய்பவன்
மரங்கொத்தி மரத்தைக் கொத்தித் துளைத்துப் பூச்சியைத் தின்பதற்கு ஏற்ற வகையில் அமைந்த நீண்ட, உறுதியான அலகையுடைய பறவை
மரச்சக்கைசிறாய்
மரச்சீனிக்கிழங்கு மரவள்ளிக்கிழங்கு
மரச்செவிமரப்பாவையின் காது
சற்றுங் கேளாத காது
மரச்செறிவுசோலை
மரண அடி மரணம் ஏற்படுவதற்குக் காரணமாகும் விதத்தில் விழும் பலத்த அடி
மரண தண்டனை கொலை முதலிய கடும் குற்றம் புரிந்தவரின் உயிரைப் போக்குமாறு நீதிமன்றம் வழங்கும் தண்டனை
மரணக்கொடிஇறப்பச்சம்
மரணசனிசாவைக் குறிப்பதும் வாழ்நாளுள் மூன்றுமுறை வருவதுமான ஏழரையாண்டுச் சனி
மரணசாசனம்சாகுந்தறுவாயில் ஒருவன் தன் சொத்தைப் பிரித்துக் கொடுப்பதைக் குறித்து எழுதிவைக்கும் ஆவணம், இறுதிமுறி
மரணதண்டணைஉயிர்நீக்குமாறு கொடுக்கப்படும் தூக்குத்தண்டனை
மரணப்படுக்கை (நோய் முதலியவற்றால்) மரணம் நெருங்கும் கட்டம்
மரணம்இறப்பு
சாவு
மரணம்சாவு
ஐவகை அவத்தையுள் மிகு மயக்கமும் அயர்ச்சியும் உண்டாகும் நிலை
மரணயோகம்கெடுதியை விளைவிக்கும் யோகவகை
தீங்கைக் குறிக்கும் வேளை
மரணவாக்குமூலம்சாவு நேர்வதாகக் கருதப்படுங் காலத்தில் கொடுக்கும் உறுதிமொழி
மரணவாக்குமூலம் மரணம் நெருங்கும் தறுவாயில் உள்ள ஒருவர் தரும் வாக்குமூலம்
மரணவேதனைசாகும்வேளையிற் படும் அவத்தை
மரணி மரணமடைதல்
மரணித்தல்சாதல்
மரணைசாதல்
நினைவு
உணர்ச்சி
மரத்தல்கால் முதலியன உணர்ச்சியற்றுப்போதல்
விறைத்தல்
திகைத்தல்
மரத்தார்பகுத்தறிவில்லாதவர்
மர்த்தித்தல்கடைதல்
அடித்தல்
தேய்த்தல்
மருந்துகலத்தல்
மர்த்தியம்நிலவுலகம்
மரத்துப்பால்கள்
மரத்துப்போதல்கால் முதலியன உணர்ச்சியற்றுப்போதல்
விறைத்தல்
திகைத்தல்
மரத்தோல்மரப்பட்டை, மரவுரி
மரந்தம்பூந்தேன்
மரந்தலை ஆயக்கட்டுஊரிலுள்ள மரங்களின் விவரங்குறிக்கும் பட்டி
மரநாய்விலங்குவகை
மரநாய் பகலில் மரப் பொந்துகளில் இருப்பதும் இரவில் நடமாடுவதுமான கரும் பழுப்பு நிற (பூனை போன்ற) விலங்கு
மரப்பட்டைமரத்தின்மேலுள்ள தோல்
மரப்பத்தல்இறைமரம்
மரப்பந்தர்சோலை
மரப்பாச்சிகுழந்தைகளுக்கு விளையாட்டுக் காட்டும் மரப் பொம்மை
மரப்பாச்சிசிறுவர் விளையாட்டுக்குரிய மரப் பொம்மை
மரப்பாச்சி (பெண்) குழந்தைகளுக்கான மரப் பொம்மை
மரப்பாவைசிறுவர் விளையாட்டுக்குரிய மரப் பொம்மை
மரப்புணைமரத்தால் செய்யப்பட்ட தெப்பம்
மரப்பெட்டிமரத்தாலான பெட்டி
மரப்பொதுசோலை
மரபியல்மரபியல் அல்லது பிறப்புரிமையியல் என்பது மரபணுக்கள்
பாரம்பரியம் மற்றும் உயிரினங்களுக்கு இடையேயான வேறுபாடுகள் குறித்த அறிவியல் துறையாகும்
மரபியல்முன்னோர் வழங்கிய சொல்வழக்கைக் கூறும் இலக்கணப்பகுதி
மரபியல் சொல் வழங்கும் மரபைக் கூறும் இலக்கணப் பகுதி
மரபினோர்வழித்தோன்றியவர்
மூதாதையர்
ஒரு குடியினர்
சுற்றத்தார்
மரபுமுறைமை
சான்றோரின் சொல்வழக்குமுறை
பழைமை
வமிசம்
பாரம்பரியம்
இயல்பு
இலக்கணம்
நல்லொழுக்கம்
பெருமை
பாடு
நியாயம்
வழிபாடு
பருவம்
மரபு (பண்பாட்டின் எல்லா அம்சங்களிலும்) பல காலமாகப் பின்பற்றப்பட்டு வருவது அல்லது பலரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நியதி
மரபுச்சொல்ஒன்றற்குத் தொன்றுதொட்டு வழங்கிவரும் பெயர்
மரபுத்தொடர்சொல்லுக்குச் சொல் பொருள் கொள்ள முடியாததும் முற்றிலும் வேறுபட்ட பொருளில் வழங்கி வருவதுமான தொடர்
மரபுப்பெயர்ஒன்றற்குத் தொன்றுதொட்டு வழங்கிவரும் பெயர்
மரபுமயக்கம்தொன்றுதொட்டு வழங்கி வரும் முறைமைக்கு மாறானது
மரபுவழுதொன்றுதொட்டு வழங்கி வரும் முறைமைக்கு மாறானது
மரபுவழுவமைதிமரபுவழுவை அமைதியுடையதென்று சான்றோர் அமைத்துக்கொள்வது
மரபுளோர்வழித்தோன்றியவர்
மூதாதையர்
ஒரு குடியினர்
சுற்றத்தார்
மரம்கெட்டியான
திடமான நடுத் தண்டுடன்
உயரமாக வளரும் நிலைத்திணை (தாவரயினம்)
மரம்உள்வயிரமுள்ள தாவரம்
அறுக்கப்பட்ட மரம்
மூலிகை
தொழுமரம்
மரக்கலம்
காண்க : இயமரம்
உழுத வயலைச் சமப்படுத்தும் பலகை
மரம் பருத்த அடிப்பாகத்தையும் கிளைகளையும் உடையதாக உயரமாக வளரும் தாவரம்
மர்ம (நாவல், திரைப்படம் தொடர்பாக) எதிர்பாராத திருப்பங்களுடன் திகில் அம்சங்கள் நிறைந்த
மரமஞ்சள்ஒரு கொடிவகை
மரமண்டை அறிவில்லாதவன்
மர்மம்மசைபொருள்
மர்மம்உயிர்நிலை
மார்பு
மர்மம் தெளிவாக விளங்காமலும் வெளிப்படையாக இல்லாமலும் மறைமுகக் காரணங்கள் கொண்டதாகவும் அமைவது
மர்மஸ்தானம் (ஆணின்) உயிர்நிலையான இனவிருத்தி உறுப்பு
மரமுலைஆண் பெண்ணுருக் கொள்ளும்போது கட்டிக்கொள்ளும் பொய்ம்முலை
மரமேறிகள் இறங்குவதற்குத் தென்னை, பனை முதலிய மரமேறுஞ் சாணான்
மரயம்புளியம்புறணி
மரல்சிறு செடிவகை
மரல்மஞ்சிமரல்நார்
மரலுகம்குங்குமப்பூ
மரவட்டணம்மரத்தட்டு
நெடும்பரிசை
மரவட்டைபூச்சிவகை
மரவகை
மரவடிபாதக்குறடு
மரவம்குங்குமமரம்
வெண்கடம்பு
மரவகை
மரவள்ளிஒரு செடிவகை
மரவள்ளிக்கிழங்கு தடித்த பழுப்பு நிறத் தோலுடைய (உணவாகும்) ஒரு வகைக் கிழங்கு
மரவாடிமரக்கடை
மரவாணிமரத்தாலாகிய ஆணி
மரவிடைபயன்தரும் மரம்
பத்திரம் எழுதுவோர் விற்கும் நிலத்திலுள்ள மரங்களைக் குறிக்கும் சொல்
மரவினைஞர்தச்சர்
மரவினையாளர்தச்சர்
மரவுப்புஓர் உப்புவகை
மரவுரல்மரத்தாலான உரல்
மரவுரிமரப்பட்டையால் செய்த ஆடை
முனிவர் உடுக்கும் மரப்பட்டை ஆடைவகை
மரவகை
காண்க : சீரகம்
மரவுரி (முற்காலத்தில் முனிவரும் காட்டில் வந்து வசிப்போரும்) ஆடையாகப் பயன்படுத்திய மரப் பட்டை
மரவேலை மரச் சாமான்கள் செய்யும் வேலை
மரவைமரத்தாலான பாண்டம்
மரவை (திருநீற்று) மடல்
மராட்டம்புறமயிர்
பெண்மயிர்
மகாராட்டிர மாநிலம்
இடம்
மராடிமரத்தின் அடிப்பகுதி
பாதுகை
மராம்வெண்கடப்பமரம்
கடப்பமரம்
காண்க : செங்கடம்பு
மராமத்திலாகாபொதுப்பணித்துறை
மராமத்துகட்டடம் முதலியவற்றின் சீர்திருத்த வேலை
மராமத்து கட்டடம், குளம், சாலை முதலியவற்றைப் பழுதுபார்க்கும் வேலை
மராமரம்அரசமரம்
ஆச்சாமரம்
மராளம்அன்னம்
பூநாரை
பாம்பு
மாதுளை
மரி சாதல்
மரிச்சம்மாமரம்
மரிசம்மிளகு
மரிசிபுது வரம்புவழி
செடி
மரிசிதம்பொறுமை
மரிசுவரம்பு
வரம்பருகு
மரித்தல்சாதல்
நினைத்தல்
மரிப்புசாவு
மரியவர்பின்பற்றி நடப்பவர்
மரியன்னை இயேசுநாதரின் அன்னை
மரியாதைமதிப்பு
மானம்
மரியாதைசிறப்பான நடக்கை
சாதியொழுக்கம்
நேர்மையான ஒழுக்கம்
நீதி
விதம்
வரம்பு
நன்கொடை
மரியாதை (வயது, அந்தஸ்து, பதவி முதலியவை அடிப்படையில்) (ஒருவருக்கு) காட்டும் அல்லது ஏற்பட்டிருக்கும் மதிப்பு
மரியாதைக்காரன்நல்லொழுக்கமுள்ளவன்
சிறப்பித்தற்குரியவன்
மரியாதைப் பன்மை பன்மையாக இருந்தாலும் உயர்வு கருதி ஒருவரைக் குறிப்பிடும் முறையில் வழங்கும் சொல்
மரியாதைப்பிழைமதிப்புக் குறைவான நடத்தை
மரியாதையாகஅச்சுறுத்தும் குறிப்பு
மரியாள்மரியாள் இயேசுவின் தாய்
மரியாள் இயேசுநாதரின் அன்னையைக் குறிப்பிடும் பெயர்
மரியான்அழிவில்லாதவன்
தலைவன்
இறைவன்
மரீசம்மிளகு
மரீசிபிரமன் புதல்வர்களுள் ஒருவரான முனிவர்
மிளகு
கதிர்
வரம்பு
மரீசிகைகானல்
மரீசினம்வால்மிளகு
மருமணம்
மருக்கொழுந்து, ஒரு மணச்செடி
மணமகனுக்குப் பெண்வீட்டார் இடும் முதல் விருந்து
இடம்
நீரும் நிழலுமற்ற இடம்
மலை
மரு1பாலுண்ணி
மருஉமொழிநட்பு
இயல்புவழக்கு மூன்றனுள் இலக்கணம் சிதைந்து மருவி வழங்கும் சொல்
மருக்கட்டிமச்சம்
பாலுண்ணி
மருக்கம்காற்று
குரங்கு
உடம்பு
மிளகு
காண்க : மருக்கொழுந்து
மருக்காரைசிறுமரவகை
காரைவகை
மருக்கொழுந்துஒரு மணச்செடிவகை
மருக்கொழுந்து நறுமணம் மிகுந்த துளிர்களை இலைகளாகக் கொண்ட ஒரு வகைக் குத்துச் செடி
மருக்கொழுந்துசக்களத்திஅளத்துப்பச்சை
மரவகை
பூடுவகை
மருகம்மான்வகை
ஆதொண்டைச்செடி
மருகன்மகள் கணவன்
ஒருவனின் உடன் பிறந்தாள் மகன்
ஒருத்தியின் உடன் பிறந்தான் மகன்
மருகிமகன் மனைவி
ஒருத்தியின் உடன் பிறந்தான் மகள்
ஒருவனின் உடன்பிறந்தாள் மகள்
மருகுஒரு மணச்செடிவகை
பூண்டுவகை
காட்டுமல்லிகை
மகரவாழை
மருகன்
காண்க : மருமகன்
வழித்தோன்றல்
மருங்குபக்கம்
விலாப்பக்கம்
இடை
வடிவு
எல்லை
இடம்
சுவடு
சுற்றம்
குலம்
ஒழுங்கு
செல்வம்
நூல்
மருங்கு (ஓர் இடத்தின்) ஓரம்
மருங்குல்இடை, இடுப்பு
வயிறு
உடம்பு
மருங்குற்பக்கம்இடுப்பு
மருங்கைபிள்ளைபெற்ற ஐந்தாம் நாள்
மருச்சகன்இந்திரன்
அக்கினி
மருச்சுதன்வீமன்
அனுமான்
மருஞ்சகம்ஒருவகை மருந்துச் சரக்கு
மருட்கைமெய்ப்பாடு எட்டனுள் ஒன்றாகிய வியப்பு
மயக்கம்
மருட்சிபொய்யுணர்வு
மயக்கம்
மருட்சி பயத்தின் விளைவான கலக்கம்
மருட்டம்மயக்கந்தருவது
ஏமாற்று
கள்
மருட்டிமயக்கந்தருவது
கள்
மயங்கும்படி மினுக்குபவள்
மருட்டுஅச்சுறுத்துகை
மயக்குகை
மருட்டுதல்மயக்குதல்
அச்சுறுத்துதல்
மாறுபடச் செய்தல்
ஒத்தல்
மனங்கவியச் செய்தல்
ஏமாற்றுதல்
மறக்கச்செய்தல்
மருட்பாவெண்பாவும் ஆசிரியப்பாவும் கலந்து வரும் செய்யுள்வகை
மருண்மாயானை
மருண்மாலைஅந்திநேரம்
மருதக்கிழவன்மருதநிலத் தலைவன்
மருத நிலத்துக்குரிய கடவுளான இந்திரன்
மருதணிஐந்திணையுள் ஒன்றான வயலும் வயல் சார்ந்த இடமும்
செடிவகை
மருதத்திணைஐந்திணையுள் ஒன்றான வயலும் வயல் சூழ்ந்த இடமும்
மருத்தன்மருத்துவன்
வாயுபகவான்
மருத்தீடுவசியமருந்திடுகை
வசியமருந்து இடுதலால் வரும் நோய்வகை
மருத்துகாற்று
வாயுதேவன்
வாதநோய்
மருத்துச்சஞ்சீவிமருந்தாக உதவும் புல், மரம், புதல், பூடு, கொடி முதலியன
மருத்துண்ணிகாற்றை உண்ணும் பாம்பு
மருத்துபலம்ஆலங்கட்டிமழை
மருத்துபாலன்இந்திரன்
மருத்துவக்கலைஞன்மருத்துவன்
மருத்துவச்சிஅனுபவத்தால் மருத்துவம் செய்யும் மாது
மருத்துவச்சிமருந்து கொடுத்து நோய் நீக்குபவள்
மகப்பேற்றுக்கு உதவுவோள்
மருத்துவச்சி (கிராமப்புறங்களில்) நிறைந்த அனுபவத்தால் பிரசவம்பார்ப்பவள்
மருத்துவதிதாமிரபரணி
மருத்துவநாள்அசுவினிநாள்
மருத்துவநூலோன்மருத்துவன்
மருத்துவப்பதம்பரிகாரஞ் செய்யக்கூடியதாகிய நோயின் நிலைமை
மருத்துவம்மருத்துவர் பரிசோதனை மூலம் நோயினைக் கண்டறிந்து
அதற்கு தகுந்த படி மருந்தினைக் கொண்டு
நோயாளியைக் (அந்நோயினை) குணப் படுத்துதலே
மருத்துவம் எனப்படும்.இதில் பல வகைகள் உண்டு
மருத்துவம்வைத்தியம்
மருந்து
பரிகாரம்
மகப்பேறு பார்க்கும் தொழில்
ஒரு யாழ் வகை
மருத்துவம் நோய்க்கான காரணத்தைக் கண்டறிதலையும் நோயைக் குணப்படுத்துதலையும் நோக்கமாகக் கொண்ட சோதனைமுறையிலான வழிமுறை
மருத்துவமனை நோயாளிகள் சென்று அல்லது தங்கியிருந்து சிகிச்சை பெறும் இடம்
மருத்துவர்வைத்தியர்
அசுவினிதேவர்
மருத்துவர் முறையாக மருத்துவம் பயின்று சிகிச்சை அளிப்பதற்குத் தகுதி பெற்றவர்
மருத்துவன்வைத்தியன்
இந்திரன்
மருத்துவான்வைத்தியன்
இந்திரன்
மருத்துவிமருத்துவம் செய்பவள்
மருத்துவிச்சிமருந்து கொடுத்து நோய் நீக்குபவள்
மகப்பேற்றுக்கு உதவுவோள்
மருதநாதன்இந்திரன்
மருதநிலப்பறைமருதநிலத்துக்குரிய பறை
மருதநிலம்ஐந்திணையுள் ஒன்றான வயலும் வயல் சூழ்ந்த இடமும்
மருதநிலவேந்தன்இந்திரன்
மருதப்பண்மருதநிலத்துக்குரிய காலைப்பண் வகை
மருதப்பறைமருதநிலத்துக்குரிய பறை
மருதம்வயலும் வயல் சார்ந்த நிலமும்
மருதம்மருதத்திணை, மருதப்பண்
அகத்திணை ஏழனுள் ஒன்றானதும் ஊடியுங் கூடியும் இன்பம் நுகர்வதுமான ஒழுக்கம்
வயல்
மருதமரம்
மருதம் (ஐந்து வகை நிலப் பாகுபாட்டில்) வயலும் வயல் சார்ந்த இடமும்
மருதயாழ்மருதநிலத்துக்குரிய யாழ்வகையுள் ஒன்று
காண்க : மருதப்பண்
மருதயாழ்த்திறம்நவிர், வடுகு, வஞ்சி, செய்திறம் என நால்வகைப்பட்ட மருதப் பண்வகை
மருதவைப்புமருதத்திணை, மருதப்பண்
அகத்திணை ஏழனுள் ஒன்றானதும் ஊடியுங் கூடியும் இன்பம் நுகர்வதுமான ஒழுக்கம்
வயல்
மருதமரம்
மருதாணிஒரு மரவகை
செடிவகை
மருதாணி அரைத்துப் பூசிக்கொண்டால் (உள்ளங்கை, நகம் முதலியவற்றில்) சிவப்பு நிறம் தரும் ஒரு வகை இலை/அந்த இலையை உடைய செடி
மருதுநீர்மருது
கருமருது
பூமருது
மருதூணிஒரு மரவகை
செடிவகை
மருதோன்றிஒரு மரவகை
செடிவகை
மருந்தகம்மருந்து கிடைக்குமிடம்
மருந்து விற்குமிடம்
மருந்தகம் தனிப்பட்ட முறையில் நோயாளிகளைக் கவனித்து அனுப்புவதற்காக மருத்துவர் ஏற்படுத்திக்கொண்ட இடம்
மருந்தம்நஞ்சு
பாடாணவகை
மருந்தாளுநர் (ஆங்கில) மருந்துகளைத் தயாரிக்கும் முறையைப் பயின்றவர்
மருந்திடல்வசியமருந்து கொடுக்கை
கருவுற்றாளுக்கு மருந்துகொடுக்குஞ் சடங்கு
மருந்தியல் மருந்தில் உள்ள மூலப் பொருள்பற்றியும் நலன்கள்பற்றியும் விவரிக்கும் அறிவியல் துறை
மருந்தீடுவசியமருந்திடுகை
வசியமருந்து இடுதலால் வரும் நோய்வகை
மருந்துஅமுதம்
ஔடதம்
பரிகாரம்
வசிய மருந்து
சோறு
குடிதண்ணீர்
இனிமை
வெடிமருந்து
முள்ளுக்கடம்பு
புதற்புல் என்னும் புல்வகை
மருந்து (நோய், காயம் முதலியவற்றை) குணப்படுத்தும் பொருள்
மருந்துக்கடை மருந்துகள் விற்கும் கடை
மருந்துக்குக் கூடசிறிதளவிலும்
மருந்துக்குக்கூடகொஞ்சமும்
மருந்துக்குக்கூட (எதிர்மறைச் சொற்களோடு மட்டும்) சிறிதளவுகூட, (எதிர்பார்க்கப்படும்) குறைந்த அளவிலும்
மருந்துக்கும்கொஞ்சமும்
மருந்துச்சரக்குமருந்து செய்ய உதவும் பண்டம்
மருந்துச்சாலைமருந்துச்சரக்கு விற்கும் கடை
வெடிமருந்துக் கிடங்கு
மருந்துபோடுதல்வசியமருந்திடுதல்
மருந்துவைத்தல்வசியமருந்திடுதல்
மருந்தெண்ணெய்மருந்துச்சரக்குகள் கூட்டிக் காய்ச்சிய தைலம்
மருநிலம்நீரும் நிழலுமற்ற நிலம்
மருப்புவிலங்கின் கொம்பு
யானைத்தந்தம்
யாழின் உறுப்புவகை
மரக்கொம்பு
பிறைச்சந்திரனின் இருகோடு
இஞ்சி
மருப்புத்தாடியானைத் தந்தத்தாற் செய்த விரலுறை
மருபுகாஒரு வாழைவகை
மருபூநீரும் நிழலுமற்ற நிலம்
மருமக்கட்டாயம்மலையாளத்தில் ஒருவனுடைய சொத்தை அவனுக்குப்பின் அவனுடைய உடன்பிறந்தாளின் ஆண்மக்கள் அடையும் உரிமைமுறை
மருமக்கள்ஒருவனின் உடன்பிறந்தாள் மக்கள்
ஒருத்தியின் உடன்பிறந்தான் மக்கள்
மருமகப்பிள்ளைமகள் கணவன்
ஒருவனின் உடன் பிறந்தாள் மகன்
ஒருத்தியின் உடன் பிறந்தான் மகன்
மருமகள்மகன் மனைவி
ஒருத்தியின் உடன் பிறந்தான் மகள்
ஒருவனின் உடன்பிறந்தாள் மகள்
மருமகள் மகனின் மனைவி
மருமகன்மகள் கணவன்
ஒருவனின் உடன் பிறந்தாள் மகன்
ஒருத்தியின் உடன் பிறந்தான் மகன்
மருமகன் மகளின் கணவன்
மருமதாரைஉயிர்நிலை
மார்பு
மருமம்உயிர்நிலை
மார்பு
மருமராஞ்சம்வில்லின் நாணொலி
காற்றால் அசையுஞ் சீலையாலும் இலையாலும் எழும் ஒலி
மருமாட்டிவழித்தோன்றியவள்
மருமகள்
மருமான்மகள் கணவன்
ஒருவனின் உடன் பிறந்தாள் மகன்
ஒருத்தியின் உடன் பிறந்தான் மகன்
மருவகம்சிறுமரவகை
காரைவகை
மருவலர்பகைவர்
மருவலார்பகைவர்
மருவார்பகைவர்
மருவாளிபச்சைக்கருப்பூரம்
வைப்புச் சூடன் வகை
மருவிதழ்பூவிதழ்
மருவீட்டுச்சடங்குதிருமணத்திற்குப்பின் மணமக்களைப் பெண் வீடு அல்லது பிள்ளைவீட்டுக்கு அழைத்துச் செல்லுஞ் சடங்கு
மருவீடுதிருமணத்திற்குப்பின் மணமக்களைப் பெண் வீடு அல்லது பிள்ளைவீட்டுக்கு அழைத்துச் செல்லுஞ் சடங்கு
மருவுமருவுகை
மணம்
மணச்செடிவகை
மணமகனுக்குப் பெண்வீட்டார் இடும் முதல் விருந்து
மருவுதல்கலந்திருத்தல்
வழக்கப்படுதல்
தோன்றுதல்
கிட்டுதல்
தழூவுதல்
பயிலுதல்
புணர்தல்
தியானித்தல்
பதித்தல்
மருளஓர் உவமவுருவு. (தொல். பொ. 286.)
மருள்மயக்கம்
திரிபுணர்ச்சி
வியப்பு
உன்மத்தம்
கள்
குறிஞ்சியாழ்த்திறம் எட்டனுள் ஒன்று
பண்வகை
எச்சம் எட்டனுள் பிறவிமுதல் அறிவின்றி மயங்கியிருக்கும் நிலை
சிறு செடிவகை
புதர்
பேய்
ஆவேசம்
புல்லுரு
மருள் (பயத்தால்) மிரளுதல்
மருளல்அஞ்சல்
மயங்கல்
எழுத்திலாவோசை
பேசலால் எழும் ஒலி
வியத்தல்
ஒப்பாதல்
மருளன்அறிவுமயக்கமுள்ளவன்
தெய்வமேறப் பெற்றவன்
மதவெறிப்பிடித்தவன்
மருளாளிபேயாவேசங்கொண்டு குறி சொல்லும் பூசாரி
ஒருசார் சிறுதெய்வங்களை வழிபடுவோன்
மருளிமயக்கம்
புத்திமயக்கமுள்ளவன்
மருளிந்தம்ஒரு பண்வகை
மருளிந்தராகம்ஒரு பண்வகை
மருளிந்தளம்ஒரு பண்வகை
மருளுதல்மயங்குதல்
வெருவுதல்
வியத்தல்
ஒப்பாதல்
மருளூமத்தைஊமத்தைவகை
மரூஉநட்பு
இயல்புவழக்கு மூன்றனுள் இலக்கணம் சிதைந்து மருவி வழங்கும் சொல்
மரூஉ மாற்றம் அடைந்து வழங்கும் சொல்
மரைஒரு மான்வகை
காட்டுப்பசு
தவளை
இரத்தினக்குற்றம்
திருகுவகை
விளக்கின் திரியை ஏற்றவுமிறக்கவும் உதவும் திருகுள்ள காய்
தாமரை
மரை (திருகாணி போன்றவற்றின்) நுனியிலிருந்து மேல் நோக்கிச் சுற்றிச் செல்லும் கோடு போன்ற பதிவு
மரைக்காயர்துருக்கரில் ஒருவகையார்
மரைக்கார் (முஸ்லிம் வழக்கில்) பள்ளிவாசல் நிர்வாக உறுப்பினர்
மரைக்கிட்டிவில்முடுக்கு
மரைநீகம்தவளை
மரையாகாட்டுப்பசு
மரையாடுஆட்டுவகை
மரையான்காட்டுப்பசு
மல்வளம்
வருவாய்
வலிமை
மல்தொழில்
மற்போர் செய்பவன்
திருமாலாடிய கூத்து
பருமை
காண்க : மல்லுச்சட்டம்
துகில்வகை
மல் அதிக கனமில்லாத இழைகளால் நெய்யப்பட்ட துணி
மல¦மசம்அழுக்கு
இரும்பு
மலக்கட்டுமலவடைப்பு
மலக்கடிமனக்கலக்கம்
மலக்கம்மனக்கலக்கம்
மலக்குமயக்கம்
தேவன்
மலக்குண்ணுதல்கலக்கப்படுதல்
மலக்குதல்கலக்குதல்
மலகரிகுறிஞ்சிப்பண்வகை
மல்காத்தல்மேல்முகமாகக் கிடக்கச்செய்தல்
தோற்றுப்போதல்
மல்கு (கண்ணீர்) நிறைதல்
மல்குதல்நிறைதல்
செழித்தல்
அதிகமாதல்
மல்கோவா திட்டுதிட்டாகப் பச்சை நிறம் காணப்படுகிற மஞ்சள் நிறத் தோலையும், திரட்சியான சதைப் பகுதியையும், மிகுந்த இனிப்புச் சுவையையும் உடைய ஒரு வகை மாம்பழம்
மலங்க மலங்ககுழப்பமாக
மலங்கல்குளம்
காண்க : மலங்கு
மலங்கழித்தல்உடல்மலத்தை வெளியேற்றுதல்
ஆணவம் முதலிய மலம் நீக்குதல்
மலங்கழிதல்உடல்மலம் வெளியேறுதல்
ஆணவம் முதலிய மலம் நீங்குதல்
மலங்குவிலாங்குமீன்
மலங்குதல்நீர் முதலியன குழம்புதல்
கெடுதல்
மனங்கலங்குதல்
பிறழ்தல்
ததும்புதல்
மலசகிதர்மும்மலத்தோடு கூடியவர்
மலச்சிக்கல்மலவடைப்பு
மலச்சிக்கல் (எளிதில் அல்லது சரிவர) மலம் வெளியேறாதிருக்கும் நிலை
மலச்சிக்குமலவடைப்பு
மலசலம்மலமூத்திரங்கள்
மலட்டாகன்று போடாத பசு
மலட்டாறுகாடுகளில் ஓடுவதும் விரைவில் நீர் வற்றுவதுமான ஆறு
மலடன்பிள்ளையில்லாதவன்
மலடன் பெண்ணைக் கருத்தரிக்கச்செய்ய முடியாத உடல் குறைபாடு உடையவன்
மலடிமகப்பேறில்லாதவள்
கருத்தரியாமை
ஈனாதவள்
ஈனாதது
மலடி கருத்தரிக்க முடியாத உடல் குறைபாடு உடையவள்
மலடு கருத்தரிக்க அல்லது கருத்தரிக்கச்செய்ய இயலாத உடல் குறைபாடு உள்ள நிலை
மலத்திரயம்ஆணவம்
கன்மம், மாயை என்னும் மூவகை மலங்கள்
காமம், வெகுளி, மயக்கம் என்னும் மூவகை உயிர்க்குற்றங்கள்
மலநானம்தூய்மையான இடத்தில் எண்விரலுக்குக் கீழாகவுள்ள மண்ணையெடுத்து மந்திரஞ் சொல்லி உடம்பிற்றேய்த்து நீரில் மூழ்குகை
மலநீர்சிறுநீர்
மலமூத்திரம்
மலபந்தம்மலவடைப்பு
மலப்புகடவுள் திருமுன்னர் ஆடும் ஒரு கூத்து வகை
மலப்பைமலம் தங்குமிடம்
உடம்பு
மலபரிபாகம்மலங்கள் தேய்தற்குரிய காரணங்களோடு கூடிய நிலை
மலபாண்டம்உடம்பு
மலம்ஆணவம்
கன்மம்
மாயை
மாயேயம்
திரோதானம் (மறைப் பற்றல்)
மலம்அழுக்கு
பவ்வீ
சுக்கிலம்
தீட்டு
மூத்திரம் முதலிய உடல்மாசு
வண்டல்
துரு
காண்க : மும்மலம்
பாவம்
கருப்பூரம்
மலம்1(மனித உடலிலிருந்து) ஆசனவாய் வழியாக வெளியேறும் கழிவு
மலம்2(சைவ சித்தாந்தத்தில்) பாசம்
மலம்பாதைமலைவழி
மலமலத்தல்ஓர் ஒலிக்குறிப்பு
மலமலெனல்ஓர் ஒலிக்குறிப்பு, கண்ணீர் பெருகுதற்குறிப்பு
மலமிளக்கி குடலில் மலத்தை இளக்கி எளிதாக வெளியேறச்செய்யும் தன்மை கொண்ட மருந்து
மலயக்கால்பொதியமலையிலிருந்து வரும் தென்றற்காற்று
மலயக்கோபொதியமலைக்குத் தலைவனான பாண்டியன்
மலயசம்சந்தனமரம்
தென்றற்காற்று
மலையாடு
மலயம்பொதியமலை
சந்தனமரம்
மலயமாருதம்பொதியமலையிலிருந்து வரும் தென்றற்காற்று
மலயமுனிஅகத்தியர்
மல்யுத்தம் முதுகு தரையில் படும்படி பிடிபோட்டுத் தள்ளி விழச்செய்வதால் வெற்றியடையும் விளையாட்டு
மலர்மரம், செடி, கொடி, புல் முதலான நிலத்திணைகளில் காணப்படும் ஓர் உறுப்பு. இது பல்வேறு நிறங்களிலும், பல்வேறு மணங்கள் பரப்புவனவாகவும், பல்வேறு மென்மைகளுடன் காணப்படும். தன் இனத்தைப் பரப்ப, காயாகிப் பழமாகி விதைகள் உருவாக்கும் முன் சூல்கொள்ளும் உறுப்பு
மலர்ந்து மணம் கமழும் நிலை
மலர்பூ
தாமரை
ஒரு பேரெண்
ஆயுதம் முதலியவற்றின் மேற்குமிழ்
வெண்பாவின் இறுதிச்சீர் வாய்பாடுகளுள் ஒன்று
மும்மலமுடையவர்
மலர்1மொட்டு விரிதல்
மலர்2பூ
மலர்3விழா, பண்டிகை போன்றவற்றுக்கான ஒரு பத்திரிகையின் அல்லது நிறுவனத்தின் சிறப்பு வெளியீடு
மலர்க்கடைபூ விற்கும் கடை
மலர்க்கணையோன்பூக்களை அம்பாகவுடைய மன்மதன்
மலர்க்காபூங்காவனம்
மலர்க்காட்சி பூச்செடிகளையும் அலங்காரச் செடிகளையும் பார்வைக்கு வைத்திருக்கும் கண்காட்சி
மலர்க்காம்புபூவில் இதழின் கீழுள்ள பாகம்
மலரகிதர்மும்மலம் நீங்கப்பெற்றவர்
மலர்ச்சிபொலிவு
மகிழ்ச்சி
மலர்தல்
மலரடிபெரியார் அல்லது தெய்வத்தின் தாமரைபோன்ற திருவடி
மலரணைபூவாலாகிய படுக்கை
மலர்த்தல்நிமிரச்செய்தல்
மலரச்செய்தல்
மலர்த்தாதுகோங்குவகை
நீர்க்கோங்கு
முள்ளிலவு
மரவகை
மலர்த்தாள்பூவில் இதழின் கீழுள்ள பாகம்
மலர்த்திரள்பூங்கொத்து
மலர்த்து விரியத் திறத்தல்
மலர்த்துதல்மலரச்செய்தல்
மூடிய கை
குடை முதலியவற்றை விரித்துத் திறத்தல்
மல்லாத்துதல்
மலர்த்தூள்பூந்தாது
மலர்த்தேவிதிருமகள்
மலர்த்தேன்பூவிலுண்டாகும் தேன்
பூந்தாது தங்குமிடம்
மலர்தல்பூவின் மொட்டவிழ்தல்
பரத்தல்
மனமகிழ்தல்
தோன்றல்
எதிர்தல்
அகலுதல்
மிகுதல்
மலர்தொடுத்தல்பூவை இணைத்துக் கட்டுதல்
மலர்ப்பலிகைநிறையக் கொண்டு வழிபாடாக இடும் பூ
மலர்ப்பள்ளிபூவாலாகிய படுக்கை
மலர்ப்புமலர்விக்கை
வெளிப்படக் காட்டுகை
மலர்மகள்திருமகள்
மலர்மங்கைதிருமகள்
மலர்மண்டபம்பூத்தொடுக்கும் மண்டபம்
மலர்மிசைநடந்தான்தாமரைப்பூவில் நடந்த அருகன்
பரம்பொருள்
மலர்மிசையேகினான்தாமரைப்பூவில் நடந்த அருகன்
பரம்பொருள்
மலர்மிசையோன்தாமரையிலிருப்பவனான பிரமன்
மலர்வகைகள்கோடிப்பூ
கோட்டுப்பூ
நீர்ப்பூ
நிலப்பூ
மலர்வளையம் (இறந்தவர்க்கு அஞ்சலி செலுத்தும் விதத்தில் வைக்கும்) இலைகளாலும் சிறிய மலர்களாலும் கட்டிய வளையம்
மலரவன்தாமரையிலிருப்பவனான பிரமன்
மலருக்குநாயகம்கருவண்டு
மலரோன்தாமரையிலிருப்பவனான பிரமன்
மல்லகசாலைமல்வித்தை பயிலுமிடம்
மல்லகதிகுதிரையின் ஐவகை நடையினுள் ஒன்று
மல்லசம்மிளகு
மல்லம்மற்போர்
மல்லகதி
வலிமை
கிண்ணம்
தட்டம்
கதுப்பு
வேள்வியில் எஞ்சியது
பள்ளியறை
மல்லமார்க்கம்குதிரையின் ஐவகை நடையினுள் ஒன்று
மல்லயுத்தம்அறுபத்துநான்கு கலைகளுள் ஒன்றான மற்போர்
மல்லர்மற்போர் செய்வோர்
வலியர்
திருக்குறள் உரையாசிரியருள் ஒருவர்
மல்லரங்கம்மல்வித்தை கற்குங் கூடம்
மல்லரிபறைவகை
மல்லல்வளம்
வலிமை
மிகுதி
பொலிவு
அழகு
செல்வம்
மல்லன்மற்போர் செய்வோன்
பெருமையிற் சிறந்தோன்
மல்லன் மல்யுத்தம் செய்வதில் தேர்ச்சி பெற்றவன்
மல்லாக்கடித்தல்மேல்முகமாகக் கிடக்கச்செய்தல்
தோற்றுப்போதல்
மல்லாட்டம்சண்டை
மல்லாடல்திருமால் கூத்தினுள் ஒன்று
மல்லாடு (ஒன்றைச் செய்துமுடிக்க, சமாளிக்க) சிரமப்படுதல்
மல்லாடுதல்சிரமப் பட்டுப் போராடுதல்
மல்லாத்தல்மேல்முகமாகக் கிடக்கச்செய்தல்
தோற்றுப்போதல்
மல்லாத்து மல்லாந்து இருக்கும்படிசெய்தல்
மல்லாத்துதல்முதுகுகீழாக முகம் மேலாகக் கிடக்கச்செய்தல்
மல்லாந்துமுதுகு கீழாகவும் முகம் மேல் நோக்கியும் இருத்தல்
மல்லாய்இரப்போர் கலம்
மல்லாரிபறைவகை
பண்வகை
சண்டைக்காரி
மல்லிகுடமுல்லை
காண்க : எருமைமுல்லை
காட்டுமல்லி
பருத்துத்தடித்தவள்
தீர்த்தங்கரருள் ஒருவர்
பேராமல்லிகை
கொத்துமல்லி
மல்லிகைபூங்கொடிவகை
குடமல்லிகை
விளக்குத்தண்டு
இரப்போர் கலம்
பாண்டம்
மகரந்தமல்லிகை
மல்லிகை மணம் மிகுந்த சிறு கூம்பு வடிவ வெண்ணிறப் பூ/அந்தப் பூப் பூக்கும் செடி
மல்லிகைப்பூமுல்லைப்பூ
மல்லிகைமொட்டுமலராத மல்லிகைப்பூ
மகளிர் தலையணிவகை
மொட்டம்பு
மல்லுக் கட்டுதகராறு
மல்லுக்கட்டு1மற்போர் செய்தல்
மல்லுக்கட்டு2மற்போர்
மல்லுக்கட்டுதல்மற்போர்புரிதல்
பொருதல்
கட்டாயப்படுத்துதல்
வற்புறுத்தல்
மல்லுக்கு நில் (எதிர்த்துப் பேசி) சண்டைபோடுதல்/(எதிர்க்கும் நபரோடு) போராடுதல்
மல்லுச்சட்டம்குறுக்குவிட்டம்
மல்லுப்பிடித்தல்மற்போர்புரிதல்
பொருதல்
கட்டாயப்படுத்துதல்
வற்புறுத்தல்
மல்லூகம்புழு
மல்லைவளம்
பெருமை
காண்க : மல்லாய்
வட்டம்
மாமல்லபுரம்
மலவாசயம்மலம் தங்குமிடம்
உடம்பு
மலவாயில்உடலினின்றும் மலங்கழியும் வழி
மல்வென்றிவாகைத்திணையுள் மற்போரில் வெற்றியைக் கூறும் ஒரு புறத்துறை
மலவைரிசிவபிரான்
மலாகைதூதுசெல்பவள்
காமமிக்கவள்
பெண்யானை
மலாசுநடைவழியில் முளைக்கும் ஒரு பூண்டுவகை
மலாஞ்சிவெள்ளுள்ளி
மலாடுபன்னிரண்டு கொடுந்தமிழ் நாட்டினுள் ஒன்றான திருக்கோவலூரைச் சூழ்ந்த நாடு
மலாம்முலாம்பூசுகை
மலார்வளார்
மலாரம்வளையற்கோவை
மலாவகம்பிண்ணாக்கு
மலி (பொருள்) அதிக அளவில் கிடைத்தல்
மலிசம்அரசமரம்
மலிதல்நிறைதல்
பெருகல்
மிகுதல்
நெருங்குதல்
புணர்ச்சியில் மகிழ்தல்
செருக்குதல்
விம்முதல்
பரத்தல்
விரைதல்
விலைநயத்தல்
சொல்லுதல்
மலிபுமிகுதி
நிறைவு
காதலரின் சேர்க்கை வகை
உவகை
நயவிலை
தன்மை
உயர்வு
உத்தமம்
மலிர்தல்பெருகுதல்
நீர் முதலியன ஒழுகுதல்
பயிலுதல்
மலிர்நிறைபெருவெள்ளம்
நீரூற்று
மலிவான தரம் இல்லாத
மலிவு (பொருளின் விலை) குறைவு
மலிவுப் பதிப்பு குறைந்த விலையில் விற்கப்படும் (நூலின்) பதிப்பு
மலினம்கருமை
மாசு
மரவகை
தீயகுணம்
பாவம்
குற்றம்
கெடுதி
மோர்
மலினம் உரிய நிலையிலிருந்து தரம் தாழ்த்திக் கேவலப்படுத்துவதாக அமைவது
மலினமுகன்அக்கினி
பிசாசு
கருங்குரங்கு
கொடியவன்
கருவண்டு
மலினிதீட்டாயுள்ள பெண்
மலூகம்குருவி
மலைஈட்டம்
காண்க : மலைக்கட்டுக்குளம்
மலை2(பூமியின் மேற்பரப்பில்) மேல்நோக்கி உயர்ந்து அமைந்திருக்கும் உறுதியான பாறைகளின் தொகுதி
மலைக்கால்ஆட்டுக்கல்
மலைக்குகைமலையிலே தானாகவாவது குடையப்பட்டாவது அமைந்த உள்ளிடம்
மலைக்குடவுஇருமலைகளின் இடைப்பட்ட பள்ளம்
மலைக்குண்டுவேர்ஒரு செடிவகை
மலைக்கொடிமன்னன்தடாதகைப்பிராட்டியின் தந்தையாகிய பாண்டியமன்னன்
மலைக்கோன்கொன்றைமரவகை
மலைகட்டுக்குளம்மலையடிவாரத்தில் அமைக்கப்பெற்ற குளம்
மலைகலக்கிஒரு பூண்டுவகை
மலைகுனியநின்றபிரான்திருவேங்கடமுடையான்
மலைகுனியநின்றான்திருவேங்கடமுடையான்
மலைச்சரக்குகருப்பூரவகை
மலையில் உண்டாகும் மூலிகைகளிலிருந்து எடுத்த மருந்துச்சரக்கு
மலைச்சார்புமலைப்பகுதி
மலைச்சாரல்மலையின் சரிவான பகுதி
மலையிற் சாரலாகப் பெய்துசெல்லும் மேகம்
மலையில் விழும் மழை
சாரற்காற்று
மலைச்சாரல் மலையின் சரிவான பகுதி
மலைச்சார்வுமலைப்பகுதி
மலைச்சிகரம்மலையினுச்சி
மலைத்தல்மாறுபடுதல்
பொருதல்
மயங்குதல்
வருத்துதல்
திகைத்தல்
வியத்தல்
மலைத்தாரம்மலையில் உண்டாகும் மிளகு, கோட்டம், அகில், தக்கோலம், குங்குமம் என்னும் ஐவகை மணப்பண்டம்
மலைத்துவரைஒரு துவரைவகை
மலைத்தேன்மலையில் உண்டாகுந் தேன்
இன்சுவையுள்ள பலாப்பழம்
மலைதல்சூடுதல்
மேற்கொள்ளுதல்
ஒத்தல்
பறித்தல்
எதிர்த்தல்
பகைத்து மாறுபடுதல்
மயங்குதல்
வாதாடுதல்
மலைதாங்கிஒருவகைப் பூண்டு
மலைநாடன்மலைவளமுடைய நாட்டுக்கு அரசன்
சேரன்
மலைநாடுமலைப்பாங்கான நாடு
சேரநாடு
மலைநாதம்கன்மதம்
சகஸ்பரபேதி
வக்கிராந்த பாடாணம்
மலைநார்ஒருவகை மருந்து
மலைநெல்நெல்வகை
மலைபடுபொருள்மலையில் உண்டாகும் மிளகு, கோட்டம், அகில், தக்கோலம், குங்குமம் என்னும் ஐவகை மணப்பண்டம்
மலைப்பக்கம்மலையின் சரிவான பாகம்
மலைப்பச்சைஒரு செடிவகை
மலைப்பழம் (மலைப் பிரதேசங்களில் பயிரிடப்படும்) ஒரு வகை வாழைப்பழம்
மலைப்பள்ளிஅருந்தவர் வாழும் மலையிடம்
மலைப்பாம்புஒரு பாம்புவகை
மலைப்பாம்பு நீண்ட, தடித்த உடலால் விலங்குகளைச் சுற்றி நெரித்து விழுங்கக் கூடிய விஷமற்ற பாம்பு
மலைப்பாழிமலையிலே தானாகவாவது குடையப்பட்டாவது அமைந்த உள்ளிடம்
மலைப்பிஞ்சுசிறுகல்
மலைப்பிளப்புமலையில் உள்ள விடர்
மலைப்பிறங்கம்உலோகமணல்
மலைப்புஅறிவுமயக்கம்
திகைப்பு
போர்
மாறுபாடு
கூத்தின் விகற்பம்
மயக்கம்
சம்பிரமம்
மலைப்பு (-ஆன) விளங்கிக்கொள்ள முடியாமல் வியப்புற்ற நிலை
மலைப்புறம்மலைச்சார்பு(வு)
மலைப்புனம்தினைவிளையும் நிலம்
மலைப்போர்வைblack vulture
மலைமகள்பார்வதி
மலைமஞ்சிபெருங்குரும்பை எனும் செடிவகை
மலைமடந்தைபார்வதி
மலைமதம்கன்மதம்
மலைமல்லிகைகாட்டுமல்லி, மரமல்லிகை
மலைமலையாககுவியலாக
மலைமலையாக (ஒன்றின் அளவைக் குறிக்கையில்) மிக அதிகமாக
மலைமாதுபார்வதி
மலைமான்பார்வதி
மலைமுழக்குமலையினின்று கேட்கும் எதிரொலி
மலைமுழைமலையிலே தானாகவாவது குடையப்பட்டாவது அமைந்த உள்ளிடம்
மலைமுழைஞ்சுமலையிலே தானாகவாவது குடையப்பட்டாவது அமைந்த உள்ளிடம்
மலையஓர் உவமவாய்பாடு. (தொல். பொ. 286
உரை.)
மலையஓர் உவம வாய்ப்பாடு
மலையக்கால்பொதியமலையிலிருந்து வரும் தென்றற்காற்று
மலையசம்சந்தனமரம்
தென்றற்காற்று
மலையாடு
மலையடிதாழ்வரை
சேவற்கோழி
கொங்கு வேளாளர்
மலையடிப்படிகுறிஞ்சிநிலத்தூர்
மலையடிவாரம்தாழ்வரை
மலையப்பொருப்பன்பாண்டியன்
மலையம்மலையினுச்சி
குறிஞ்சியாழ்த்திறத்துள் ஒன்று
பொதியமலை
மலையமாருதம்பொதியமலையிலிருந்து வரும் தென்றற்காற்று
மலையமான்சேரன்
உடையார்சாதியின் உட்பிரிவினர்
மலாடு ஆளும் அரசன்
மலையமானாடுசெந்தமிழ்நாடு பன்னிரண்டனுள் திருக்கோவலூரைச் சூழ்ந்த நாடு
மலையரசன்மலைநாட்டுக்கு அரசன்
மலாடு ஆளும் அரசன்
இமயமலைக்கு அரசன்
மலையரண்அரண் நான்கனுள் ஒன்றான மலையாகிய காப்பிடம்
மலைமேற்கோட்டை
மலையருவிமலையிலிருந்து விழும் நீர்வீழ்ச்சி
மலையரையன்மலைநாட்டுக்கு அரசன்
மலாடு ஆளும் அரசன்
இமயமலைக்கு அரசன்
மலையன்குறிஞ்சிநிலத் தலைவன்
சேர மன்னன்
கடையெழு வள்ளலுள் ஒருவனான காரி
தமிழ்நாட்டுப் பணிக்கச் சாதியினர்
மலையாட்டிமலைநாட்டுப் பெண்
மலையாடுமலைப் பிரதேசங்களில் வாழும் ஓர் ஆடு
மலையாரம்சந்தனமரம்
மலையாள்பார்வதி
மலையாளபகவதிமந்திரங்களுக்கு அதிதேவதையாகக் கருதப்படும் துர்க்காதேவி
பெருமோசக்காரன்
மலையாளம் (கேரள மாநிலத்தில் உள்ளவர்களால் பேசப்படுகிற, தமிழ் மொழியோடு நெருங்கிய ஒப்புமை உடைய) திராவிட மொழிக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒரு மொழி
மலையாளர்மலைநாட்டார்
மலையாளர்வளைப்புமலையாளிகளைப்போல ஒருவன் பக்கலில் ஒன்றை வாங்க நினைத்தால் வாங்கி யல்லது போகாத்தன்மை. நாழிகை முப்பது சென்றாலும் மலையாளர் வளைப்புப் போலே ஒரடி பேராதாய்த்து (ஈடு
10
3
3)
மலையாளிமலையில் வாழ்பவன்
மலையாள நாட்டான்
வேளாள வகுப்பின் ஒரு பிரிவினர்
மிளகு
மலையானிலம்பொதியமலையிலிருந்து வரும் தென்றற்காற்று
மலையிடறுபெருந்தடை
மலையிலக்குவெளிப்படையானது
மலையிறக்கம்மலையின் இறங்குசரிவு
மலையின்முனிவன்அகத்திமரம்
மிளகு
அத்திவகை
மலையீந்துஒரு மரவகை
மலையேறு (ஒருவரைப் பிடித்திருக்கும் தெய்வ ஆவேசம் அவரை) விட்டு நீங்குதல்
மலையேறுதல்தெய்வம் இடத்தினின்று நீங்குதல்
முடிவடைதல்
மாவிளக்கு நெய்யற்று அணைந்துபோதல்
மலையின்மேல் ஏறுதல்
மலைவசம்புஒரு செடிவகை
மிளகு
மலைவட்டைஒரு மரவகை
மலைவமைதிஇடம், காலம், கலை முதலிய அறுவகை மலைவும் சில காரணங் கருதிப் பொருத்தமுடையனவாக அமைத்து கொள்ளப்படுவது
மலைவளம்மலைநிலத்தின் செழிப்பு
காண்க : மலைபடுபொருள்
மலைவளர்காதலிபார்வதி
மலைவாசம்மிளகு
உடல்நலம் கருதி மலையிற் சென்று வசிக்கை
மலைவாசிமலையில் வாழ்பவர்
மலையில் வாழ்வது
மலைவாசிக்கொம்புபன்றிக்கொம்பு
மலைவாணர்மலைவாழ்நர்
மலைவாழைஒரு வாழைவகை
மலைவீரியம்அன்னபேதி
மலைவுஉவமச்சொல்
மயக்கம்
மாறுபாடு
திகைப்பு
உரை செயல்களின் முன்னுக்குப் பின் முரண்
இடம், காலம், கலை, உலகம், நியாயம், ஆகமம் என்பவற்றைப் பொருத்தமின்றிக் கூறுகையாகிய குற்றம்
போர்
மலைவேம்புவேப்பமரவகை
பெருமரவகை
மலைஜாதி மலைப் பகுதியில் வசிக்கும் பழங்குடி
மவ்வம்அழகு
மவ்வல்முல்லை
காட்டுமல்லிகை
தாமரை
மவுசுமதிப்பு
மவுசு (தேவை அல்லது சந்தர்ப்பம் காரணமாக ஏற்படுகிற) மதிப்பு அல்லது வரவேற்பு
மவுட்டியம்அறியாமை
மவுணன்கணவன்
மவுத்து (முஸ்லிம் வழக்கில்) சாவு
மவுலிமுடி
சடை
தலை
மவுனம்அமைதி
மவுனம்மோனம், பேசாமை
மவுனிஆமை
மவுனஞானி
மழஇளமை
குழந்தை
மயக்கம்
மழகொங்கம்திருச்சிராப்பள்ளிக்கு மேம்பால் காவிரியாற்றுக்கு வடபாகத்திலுள்ள பகுதி
மழநாடுதிருச்சிராப்பள்ளிக்கு மேம்பால் காவிரியாற்றுக்கு வடபாகத்திலுள்ள பகுதி
மழபுலம்திருச்சிராப்பள்ளிக்கு மேம்பால் காவிரியாற்றுக்கு வடபாகத்திலுள்ள பகுதி
மழபுலவஞ்சிபகைவர் நாட்டைப் பாழ்படுத்தும் புறத்துறை
மழபுலவர்பள்ளியிற் படிக்கும் சிறுவர்
மழமழத்தல்வழவழப்பாதல்
மழமழப்புமெதுத்தன்மை
உரை செயல்களில் உறுதியின்மை
மழமழப்பு உராய்வு ஏற்படுத்தக் கூடியதாக இல்லாமல் இருக்கும் வழவழப்பு
மழமழெனல்மெத்தெனற்குறிப்பு
மழலைவயதில் மிகவும் சிறிய குழந்தை
குழந்தைகளின் செவிக்கினிய குளறல் பேச்சு
குதலைப் பேச்சு
மழலைகுழந்தைகளின் திருந்தாச் சொல்
மென்மொழி
இளமை
மெல்லோசை
மழலை (குழந்தைகளின்) திருத்தமற்ற இனிய பேச்சு
மழலைத்தேன்புதுத்தேன்
மழலைப்பேச்சுகுதலைச்சொல்
திருந்தாப்பேச்சு
மழவன்இளைஞன்
வீரன்
மழநாட்டான்
மழவுஇளமை
குழந்தை
மயக்கம்
மழறுதல்மென்மையாதல்
தெளிவில்லாதிருத்தல்
மழி (தலையில், முகத்தில் உள்ள) முடியை நீக்குதல்
மழித்தல்மொட்டையடித்துக்கொள்ளுதல்
மழித்தலைமொட்டைத்தலை
மழுமழுங்கிய. மழுமட்டை
அதிகமான
மழுகோடரி
காண்க : மழுவாள்
பழுக்கக் காய்ச்சிய இரும்பு
கடல்
மழுங்கிய
அதிகமான
மழு(வி) கப்பு
மங்கு
மழு சிறிய கைப்பிடியின் முனையில் கோடாலியில் இருப்பது போன்ற பட்டையான வெட்டும் பகுதி இணைக்கப்பட்ட ஓர் ஆயுதம்
மழுக்கம்கூரின்மை
நிலைமைத்தாழ்வு
ஒளிமழுங்குகை
விவேகமின்மை
மொட்டை
மழுக்கல்நெல்லை ஒருமுறை குற்றியெடுத்த தவிடு நீங்காத அரிசி
மழுக்கு மொன்னையாக்குதல்
மழுக்குதல்மழுங்கச்செய்தல்
ஒளிகுறையச்செய்தல்
விவேகத்தைக் குறைத்தல்
நெற்குற்றுதல்
அடித்தல்
மொக்குதல்
மழுகுதல்மழுங்குதல்
ஒளிகுறைதல்
மழுகூழைவாலிழந்த விலங்கு
மூடன்
மழுங்கல்மழுங்கினது
நாணிலி
மூடன்
மட்டமான பொன் வகை
மழுங்கல் கூர்மை இல்லாமை
மழுங்கு (கத்தி போன்றவற்றில்) கூரிய முனை தேய்தல்
மழுங்குணிஅறிவற்றவன்
மழுங்குதல்கூர்நீங்குதல்
பொலிவழிதல்
கெடுதல்
ஒளிகுறைதல்
அறிவுக்கூர்மை குறைதல்
கவனிப்பின்றி மறைந்துபோதல்
மழுப்பன்செயலை மழுப்பிவிடுவோன்
தாமதப்படுத்துவோன்
குதர்க்கம் பேசுவோன்
மழுப்பு (கேள்விக்கு) சரியான விளக்கம் தராமல் விடுதல்
மழுப்புதல்நெகிழவிடுதல்
செயலைப் பயனற்றதாக நெகிழ்த்துதல்
தாமதப்படுத்தல்
ஏமாற்றுதல்
மழுமட்டைகூர்மழுங்கினது
முழுமூடத்தனம்
மழுமாறிபுரட்டன்
மழுமாறுதல்தந்திரம் பண்ணுதல்
மழுமொட்டைகூர்மழுங்கினது
முழுமொட்டையான தலை
மழுவலான்மழுவை ஆயுதமாகக் கொண்டவனான சிவபிரான்
மழுவன்அஞ்சாதவன்
நகர்காப்போன்
பிடிவாதமுள்ளவன்
மழுவாள்பரசாயுதம்
மழுவாளிமழுவை ஆயுதமாகக் கொண்டவனான சிவபிரான்
மழுவிநாணமிழந்தவள்
மழுவெடுத்தல்கை, நா முதலியவற்றிலே மழுவையேந்திச் சூளுரைத்தல்
மழுவேந்திமழுவை ஆயுதமாகக் கொண்டவனான சிவபிரான்
மழுவோன்மழுவை ஆயுதமாகக் கொண்டவனான சிவபிரான்
மழைமேகத்தினின்று பொழியும் நீர்
நீருண்ட மேகம்
காண்க : மழைக்கால்
நீர்
கருமை
குளிர்ச்சி
மிகுதி
மழை மேகங்களிலிருந்து துளித்துளியாகப் பூமிக்கு இறங்கும் நீர்
மழைக்கண்ணிஒரு பறவை வகை
மழைக்கருமேகம் நீர்கொள்ளுதல்
புகை
மழைக்கால்பெய்யும் நிலையில் கருநிறத்தோடு மேகத்திலிருந்து இறங்கும் நீர்க்கால்
மழைக்காலிருட்டுமழைபெய்யுங் காலத்து இரவிலுண்டாகும் பேரிருள்
மழைக்குணம்மழை வருவதற்குக்குறியான மந்தாரம்
மழைக்குறிமழை வருவதற்குக்குறியான மந்தாரம்
மழைக்கோள்சுக்கிரன்
மழைக்கோளாறுமழை வருவதற்குக்குறியான மந்தாரம்
மழைகாலம்மாரிக்காலம்
மழைச்சிலைவானவில்
மழைத்தல்மழை நிறைந்திருத்தல்
கருநிறமாதல்
குளிர்தல்
மழைபெய்தல்
மழைத்தாரைவிடாது பொழியும் மழைநீர்
மழைத்துளிமழைநீர்ச்சொட்டு
மழைத்தூவல்சிறு திவலையாகத் தூற்றும் மழை
மழைத்தூறல்சிறு திவலையாகத் தூற்றும் மழை
மழைத்தோற்றம்மழை வருவதற்குக்குறியான மந்தாரம்
மழைதாங்கிகொங்காணி
குடை
மழைப்புகார்மழை வருவதற்குக்குறியான மந்தாரம்
மழைபெய்தல்மேகத்தினின்று நீர்விழுதல்
மழைமானி ஓர் இடத்தில் பெய்யும் மழையின் அளவைக் கணக்கிடப் பயன்படும் கருவி
மழைமுகில்சூற்கொண்ட மேகம்
மழையடைவிடாது பெய்யும் மழை
மழையலர்நீர்
மழையான்திருமால்
மழையேறுஇடி
மழையொறுத்தகாலம்வறண்ட காலம்
மழைவண்ணக்குறிஞ்சிமேகவண்ணப் பூவுள்ள மருதோன்றி
மழைவண்ணன்திருமால்
மழைவறங்கூர்தல்மழை பெய்யாதொழிதல்
மழைவீற்றிருத்தல்பருவமழை பெய்கை
மள்குதல்குறைதல்
மளமள-என்று மடமடவென்று
மளமளத்தல்மரக்கொம்பு முதலியன முறியும் போது ஒலியெழும்புதல்
மளமளப்புமுறிதற்குறிப்புள்ள ஒலி
மளமளெனல்ஓர் ஒலிக்குறிப்பு
விரைவுக்குறிப்பு
மள்ளம்வலிமை
மள்ளல்வலிமை
மள்ளன்உழவன்
திண்ணியோன்
வலிமையுடையவன்
படைத்தலைவன்
படைவீரன்
இளைஞன்
மருதநிலத்தோன்
குறிஞ்சிநிலத்து வாழ்வோன்
மள்ளுகைம்மரம்
மளாரெனல்ஓர் ஒலிக்குறிப்பு
மளிகாரம்வெண்காரம்
மளிகைபலசரக்குக்கடை
மளிகை பலசரக்கு
மளிகைக்கடைபலசரக்குக்கடை
மளுக்கெனல்ஓர் ஒலிக்குறிப்பு
மற நினைவிலிருந்து நீக்குதல் அல்லது தப்பவிடுதல்
மறக்கருணைஅழித்து நலமுண்டாக்கும் அருள்
மறக்களம்போர்க்களம்
மறக்களவழிபோரிற் பகையழிக்கும் ஒருவனை உழும் வேளாளனாக மிகுத்துக்கூறும் புறத்துறை
மறக்களவேள்விபேய்கள் வயிறார உண்ணும்படி வீரன் போர்புரிந்து பகையழித்ததைக் கூறும் புறத்துறை
மறக்கற்புபத்தினி தன் சீற்றத்தாற் கடுஞ்செயல் தோற்றுவிக்குங் கற்பு
மறக்காஞ்சிபோரில் விழுப்புண்பெற்ற வீரன் தன் வாழ்க்கை வேண்டாது அப்புண்ணைக் கிழித்துக்கொண்டு இறத்தலைக் கூறும் புறத்துறை
மறக்குடிவீரகுலம்
மறவர்குலம்
மற்கடம்குரங்கு
மற்கரைகுகை
மலடி
மற்குகோபம்
மற்குணம்மூட்டுப்பூச்சி
மற்கூத்துதிருமால் ஆடிய கூத்து
மற்கோல்பகை
மறங்குதல்கலங்குதல்
மறச்செவிபாவம் பயக்கும் மொழிகளைக் கேட்குங் காது
மற்சம்மீன்
மீனராசி
ஆசனவகை
மற்சரம்பொறாமை
போட்டி
மற்சரித்தல்போட்டியிடுதல்
மற்சியம்தழும்பு
அடையாளம்
அடித்தடம்
அடிச்சுவட்டின் ஒலி
அங்கவடி
தூய்மையின்மை
ஒன்றைப் பதித்தலால் ஏற்படும் குறி
ஆற்றல்
பழக்கம்
வழி
வச்சிராங்கி
நெல் இலக்கம்
360 நெற்கொண்ட அளவு
கயிறு
சுவை
மறத்தல்அயர்த்தல்
அசட்டைபண்ணல்
ஒழிதல்
நினைவின்றிப்போதல்
பொச்சாப்பு
மறத்திமறக்குடிப் பெண்
பாலைநிலப் பெண்
குறிஞ்சிநிலப் பெண்
மறத்துறைபாவநெறி
வீரச்செயல்கள்
மறதிநினைவின்மை
மறதி (வேண்டியதை) நினைவில் வைத்துக்கொள்ள முடியாத தன்மை
மறந்திசின்மறந்தேன்
மறநிலைப்பொருள்வெற்றி
திறை, தண்டம் முதலியவற்றால் அரசன் தேடிய பொருள்
மறநிலையறம்அரசன் பகையறுத்து நாட்டினைக் காவல்புரியும் அறச்செயல்
மறநிலையின்பம்வீரச்செயல், குறியெய்தல், ஏறுதழுவல், வலிதிற்கோடல் முதலியவற்றால் விரும்பிய கன்னியை அரசன் மணமுடித்து இன்புறல்
மறப்பிலிகடவுள்
மறப்புநினைவின்மை
மறுப்பு
மறப்புகழ்வீரச்செயலால் வருங் கீர்த்தி
மறப்புலிகொடியபுலி
சிங்கம்
மற்பயிலிடம்மல்வித்தை கற்குங் கூடம்
மறம்வீரம்
கோபம்
பகை
வலிமை
வெற்றி
போர்
கொலைத்தொழில்
யமன்
கெடுதி
பாவம்
கலம்பகத்தின் ஓர் உறுப்பு
மறவர் குலம்
மயக்கம்
மறமலியானை
மறமுல்லைவேந்தன் வேண்டியது கொடுப்பவும் கொள்ளாத வீரனது பயன்கருதா நிலையைக் கூறும் புறத்துறை
மறல்பகை
பிணக்கு
போர்
யமன்
மரணம்
எழுச்சி
ஒரு கூத்துவகை
மறதி
மயக்கம்
மறுத்தல்
வறுமை
குற்றம்
மறலிமறதி
மயக்கம்
யமன்
பொறாமை
மறலிமறலிசிவன்
மறலுதல்மாறுபடுதல்
போர்செய்தல்
கொல்லுதல்
மறலைபுல்லறிவாளன்
மறவணம்பாவகுணம்
மறவன்பாலைநிலத்தான்
மலைவேடன்
மறக்குடியான்
வீரன்
வலியவன்
படைத் தலைவன்
கொடியோன்
மறவனப்புஇதிகாசம்
மறவாணர்மலைவேடர்
மறவிமறதி
கள்
தேன்
பதநீர்
மறதியுள்ளவன்
அழுக்காறு
இழிவு
குற்றம்
மறவுரைதீய உபதேசமொழி
மறவைவன்கண்மையுடையது
மறவோன்வீரன்
பத்துக்குமேல் பதினான்கு வயதுக்குட்பட்ட ஆண்மகன்
மற்றSee மற்றை. மற்றவுயிர்கள்
மற்ற (குறிப்பிடுவது நீங்கலாக) மேலும் உள்ள
மற்றதுஏனையது
மற்றநாள்மறுநாள்
நாளைநின்று மறுநாள்
மற்றபடிவேறு
மற்றபடி (குறிப்பிட்டதை அல்லது கவனிக்க வேண்டியதை) நீக்கிவிட்டுப் பார்த்தால்
மற்றப்படிவேறுவகையில்
மற்றவர்பிறர்
ஏனையோர்
மற்றவன் (குறிப்பிட்ட நபரைத் தவிர்த்து) இன்னொருவன்(குறிப்பிட்ட ஒன்றில்) சம்பந்தப்படாத ஒருவன்பிறன்
மற்றுஓர் அசைநிலை. (தொல். சொல். 264)
வினைமாற்றுக் குறிப்பு. (நன். 433.)
பிறிதுப்பொருட் குறிப்பு. (நன். 433.)
மறுபடியும். (W.)
பின்
மற்றப்படி
மற்றுஓர் அசைநிலை
பிறிதின் பொருட்குறிப்பு
வினைமாற்றுக்குறிப்பு
மறுபடியும்
பின்
காண்க : மற்றப்படி
மற்றும்மேலும்
மீண்டும்
மற்றைபிற. (நன். 434.)
மற்றைய மற்ற
மற்றையதுகுறித்த பொருளுக்கு இனமான வேறு ஒன்று
மற்றொரு (தொடர்புடையவற்றைக்குறித்து வருகையில்) (குறிப்பிடப்படுவதோடு கூட) இன்னும் ஒரு
மற்றொழில்மல்வித்தை
மற்றொன்றுபிறிதொன்று
மற்றோஅதிசயவிரக்கங்களைக் குறிக்குஞ் சொல். (யாழ். அக.)
மறிஆடு, குதிரை, மான் இவற்றின் குட்டி
ஆடு, குதிரை, மான் இவற்றின் பெண்
ஆடு
மேடராசி
அழுங்கு
அழுங்கின் குட்டி
மான்
நிறுத்துகை
மறி (ஒருவரை அல்லது ஒன்றைத் தொடர்ந்து போகவிடாமல்) குறுக்கே தடுத்தல்
மறிக்கையான்சிவபிரான்
மறிகாணுதல்குதிரை, மான் முதலியன குட்டி போடுதல்
மறித்தல்தடுத்தல்
திருப்புதல்
மேல்கீழாக்குதல்
அழித்தல்
தடுத்தற்குறியாகக் கையசைத்தல்
திரும்பச்செய்தல்
மறித்து திரும்ப
மறித்தும்மீண்டும்
மறிதரல்மீளுகை
மறிதல்கீழ்மேலாதல்
மீளுதல்
முதுகிடுதல்
விழுதல்
சாய்தல்
கிளர்தல்
முறுக்குண்ணுதல்
பலகாலுந்திரிதல்
தடைப்படுதல்
நிலைகுலைதல்
அறுபடுதல்
சாதல்
துள்ளுதல்
மறிந்துமீண்டும்
மறிபடுதல்தடுக்கப்படுதல்
இடையூறுபடுதல்
மறியல்நிறுத்துகை
தடை
வழக்கில் செய்யும் தடையாணை
வேலைநிறுத்தம்
வாணிகம் நடக்கவொட்டாதபடி தடுத்துநிறுத்துகை
மறியல்1(தங்கள் எதிர்ப்பைத் தெரிவிக்க) (பணிபுரிவோரை) செல்லவிடாமல் அல்லது (வாகனங்களை) ஓடவிடாமல் தடுக்கும் செயல்
மறியல்2சிறை
மறிவுதிரும்புகை
கேடு
மறுமற்ற. மறு பிறப்போட (திருவாச. 36
2)
மறுகுற்றம்
களங்கம்
தீமை
அடையாளம்
மச்சம்
பாலுண்ணி
மற்ற
மறு1எதிர்த்தல்
மறு3மீண்டும் ஒரு முறை
மறுக்கதிரும்ப. மறுக்க நீ வரக்கூடாது
மறுக்கம்சுழற்சி
துன்பம்
மனக்கலக்கம்
மறுக்களித்தல்மறுத்தல்
காண்க : மறுகலித்தல்
மறுக்களித்துப்பேசுதல்சொன்னதை மறுத்துப்பேசுதல்
மறுக்குத்துஒரு செடிவகை
மறுக்குதல்புளி முதலியன சேர்த்து எண்ணெயிலுள்ள கெடுதிகளை நீக்குதல்
மனத்தைக் கலக்குதல்
எண்ணெய் முதலியவற்றால் தொண்டை கரகரத்தல்
மறுகரைஎதிர்க்கரை
மறுகல்நோய்திரும்பல்
சுழலல்
கலங்குதல்
மறுகலித்தல்நோய் முதலியன திரும்புதல்
மறுகாமறுதடவை அல்லது பிறகு என்பதைக் குறிக்கும் மட்ட்டக்களப்புக் கிராமியப் பேச்சுத்தமிழ். " ஆடவர் தோளிலும் கா
(இரு பக்கமும் பாரமான பொருட்களைக் கட்டிக்கொண்டு செல்லப் பயன்படும் காவுதடி ) அரிவையர் நாவிலும் கா " ( மறுகா என்ற சொல் ) என்பது அப்பகுதிக்ளில் உலா வரும் நாட்டுப் பழமொழி
மறுகால்மதகு
அதிக நீரை வெளியேற்றும் வாய்க்கால்
மறுபடி
இரண்டாம் முறை பயிரிட்ட பயிர்
மறுகுதெரு
குறுந்தெரு
அறுத்த தாளினின்று உண்டாகும் இரண்டாம் விளைச்சல்
மறுகு ஏங்கி வருந்துதல்
மறுகுசிறைதெருவின் இருபுறத்துமுள்ள வீட்டு வரிசை
மறுகுதல்சுழலுதல்
பலகாலுந் திரிதல்
மனம் கலங்குதல்
வருந்துதல்
சிதைதல்
அரைபடுதல்
கொண்டுபோதல்
மறுகைதெரு
மாட்டின் பொதிப்பாரத்தில் பாதியளவு
நுங்கு
மறுசொல்பதில்விடை
மறுத்தரவுமீட்கை
மறுத்தருதல்மீட்டல்
மறுத்தல்தடுத்தல்
திருப்புதல்
இல்லையென்னுதல்
நீக்குதல்
வெட்குதல்
திரும்பச் செய்தல்
இல்லாமற்போதல்
மறுத்துமறுபடியும்
மேலும்
மறுத்துப்போதல்பலன் கொடுக்காமற் போதல்
மறுத்துமொழிநிலைஓர் அணிவகை
மறுத்துரைத்தல்எதிர்ப்புக்கூறல்
மறுதரவுமீட்கை
மறுதலி1மறுத்து ஒதுக்குதல்
மறுதலி2(நோய் முதலியவை) திரும்ப வருதல்
மறுதலித்தல்வேறுபடுதல்
மாறுபடுதல்
மறுத்தல்
நெறியைவிட்டு நீங்குதல்
காண்க : மறுகலித்தல்
மறுதலிப்புமறுக்கை
வேறுபடுகை
மறுதலைஎதிர்க்கட்சி
பூர்வபட்சம்
பகைப்பொருள்
பகை
நிகர்
இரண்டாம் முறை
மறுதலைத்தல்எதிரிட்டுத் தோன்றுதல்
மறுத்தல்
மறுதலைப்பெண்இரண்டாந்தாரம்
மறுதாக்கல்எதிருரை
விடை
மறுதாய்மாற்றாந்தாய்
மறுதாரம்இரண்டாந்தாரம்
மறுதொழில்பாவம்
மறுநாள்அடுத்த தினம்
மறுநோய்மறுக்களித்த நோய்
பழம்பிறப்புணர்வு
மறுபடிவிடை
மறுபடியும்
மறுபடிவிடை
காண்க : மறுபடியும்
மறுபடி இன்னொரு முறை
மறுபடியும்மீளவும்
மறுப்பஒர் உவம வாய்பாடு. (தொல்.பொ. 291.)
மறுப்படுதல்வசைப்பாடல்
சிதைவுறுதல்
புள்ளியுடைத்தாதல்
துன்பப்படுதல்
மறுப்பாளர் ஏற்க மறுப்பவர்
மறுப்புமறுத்தல்
எதிர்த்தல்
கண்டனம்
மறு உழவு
முன்னுழுத சாலுக்குக் குறுக்காக உழுகை
மறுப்பு கூறப்பட்டது தவறு என்றோ ஏற்கப்பட முடியாதது என்றோ தெரிவிப்பது
மறுபாடுபின்பக்கம்
மறுபாடுருவநன்றாக
மறுபாடுருவுதல்ஊடுருவிப்போதல்
மறுபாவிபகைவன்
மறுபிறப்புமுற்பிறப்பு
இனி உண்டாகப் போகும் பிறப்பு
புதுப்பிறப்பு
மறுபிறவிமுற்பிறப்பு
இனி உண்டாகப் போகும் பிறப்பு
புதுப்பிறப்பு
மறுபிறவி (இறந்து) மீண்டும் பிறப்பதாக நம்பும் பிறப்பு
மறுபுலம்பாலைநிலம்
மறுபெயர்பெயருக்கு பதிலாக அழைக்கப்படும் பெயர்
மறுபேச்சுமாற்றிக் கூறும் சொல்
தடுத்துரைக்கை
காண்க : மறுசொல்
மறுபேச்சு (ஒருவர் கூறியதற்கு) பதிலாகப் பேசும் பேச்சு
மறுபோகம்ஆண்டின் இரண்டாம் முறை விளைச்சல்
மறுமணம்கணவன் அல்லது மனைவி இறந்த பின் மீண்டும் செய்துகொள்ளுங் கலியாணம்
மறுமணம் திருமணமானவர் மீண்டும் செய்துகொள்ளும் திருமணம்
மறுமலர்ச்சி (கலை, இலக்கியம், சமுதாயம் போன்றவற்றின்) வளர்ச்சியில் மந்த நிலை நீங்கி ஏற்படும் புதிய எழுச்சி
மறுமனசுபடுதல்முன்னிருந்த எண்ணம் மாறுதல்
மறுமாடிவீட்டின் உத்தரமட்டத்துக்கு மேலுள்ள அடைப்புச்சுவர்
மாடிக்குமேல்மாடி
மலைப்பிளவு
வரம்பு
மறுமாற்றம்பதில்விடை
மறுமுகம்வேறு பக்கம்
அயலான் முகம்
மறுமுள்பாலுண்ணி
அம்மை முத்தின் மேலுண்டாம் மறுமுத்து
ஆறிவரும் புண்ணில் தோன்றும் சிரங்கு
மறுமுறைமறுதடவை
மறுபிறப்பு
மறுமைமறுபிறவி
மறுவுலகம்
மறுமை மறுபிறவி
மறுமொழிபதில்
மறுமொழிபதில்விடை
அனுப்புஞ் செய்தி
மறுவருதல்மனஞ்சுழலுதல்
மறுவல்கத்தூரிவிலங்கு
கத்தூரி
மீட்டும்
மறுவலிடுதல்திரும்புதல்
சிறிது எஞ்சிநிற்றல்
மறுவலும்மீண்டும்
மறுவாழ்வு இயல்பான வாழ்க்கையை இழந்தோர்க்குத் திரும்ப அமைத்துத்தரப்படும் வாழ்க்கை
மறுவிகத்தூரிவிலங்கு
கத்தூரி
மீட்டும்
மறுவோலைவிடைக்கடிதம்
மறைமறைக்கை
இரகசியம்
மந்திராலோசனை
வேதம்
உபநிடதம்
ஆகமம்
மந்திரம்
உபதேசப் பொருள்
சிவப்புப் புள்ளிகளையுடைய மாடு முதலியன
களவுப் புணர்ச்சி
பெண்குறி
உருக்கரந்த வேடம்
திருகுவகை
விளக்கின் திரியை ஏற்றவும் இறக்கவும் உதவும் திருகுள்ள காய்
புகலிடம்
சிறைக்கூடம்
மறைவிடம்
வஞ்சனை
இரண்டாம் உழவு
கேடகம்
எதிர்மறை
விலக்குகை
புள்ளி
சங்கின் முறுக்கு
மறை1கண்ணுக்குப் புலப்படாமல் இருத்தல்
மறை2எளிதில் கண்ணுக்குப் புலப்படாதவாறு ஆக்குதல்
மறை3வேதம்
மறைக்கிழவன்பிரமன்
மறைக்கொடியோன்துரோணாச்சாரியன்
பார்ப்பனன்
பிரமன்
மறைக்கோபிரமன்
மறைச்சிபுள்ளியுள்ள பெண்விலங்கு
பார்ப்பனத்தி
மறைச்சிரம்உபநிடதம்
மறைசைமறைக்காடு
வேதாரணியம்
மறைசொல்மந்திரம்
வேதம்
இடக்கரடக்கல்
மறைத்தல்மறையச்செய்தல்
மூடுதல்
தீது வாராமற் காத்தல்
மறைத்தலைவிதிருமகள்
மறைத்திரு (தெய்வத் தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளவரைக் குறிப்பிடும்போது) வணக்கத்துக்கு உரிய
மறைத்துமொழிகிளவிஇடக்கரடக்கல்
மறைதல்ஒளிந்துகொள்ளுதல்
தோன்றாமற்போதல்
மறைபதிகள்ளக்கணவன்
மறைப்புநிரைச்சல்
ஒளிப்பு
மறைப்பு ஒரு பக்கத்திலிருந்து மறுபக்கம் போகாதபடி அல்லது தெரியாதபடி அமைக்கப்படுவது
மறைப்புச்சுவர்வீட்டுக்குள் கட்டப்படும் கனமில்லாத சுவர்
மறைபுகல்அடைக்கலம் புகுதல்
மறைபொருள்உட்கருத்து
ஒளிக்கத்தக்கது
இரகசியம்
மறைமுக வரி பொருள்களை விற்கும்போது நுகர்வோரிடமிருந்து வசூலித்து வர்த்தகர் செலுத்தும் வரி
மறைமுகம் நேரடியானதாகவோ வெளிப்படையானதாகவோ அல்லாமல் இருப்பது
மறைமுடிவுவேதாந்தம்
கடவுள்
மறைமுடுக்கிவில்முடுக்கி
மறைமுதல்கடவுள்
சிவபிரான்
பிரணவம்
மறைமுதல்வன்கடவுள்
வேதம்வல்ல அந்தணன்
மறைமுதலிகடவுள்
சிவபிரான்
பிரணவம்
மறைமூலம்உச்சிமையம்
பிரமரந்திரம்
மறைமொழிமந்திரம்
வேதம்
இடக்கரடக்கல்
மறையான்பிரமன்
காண்க : மறைபதி
மறையிலார்இழிந்தோர்
மறையிறைபதில்விடை
மறையீறுஉபநிடதம்
மறையோன்பிரமன்
வியாழன்
அந்தணன்
மறைவாணர்பார்ப்பனர்
மறைவிடம்வெளியிலிருந்து காணவியலாத இடம்
கழிவிடம்
மறைவிடம் மறைந்திருப்பதற்குப் பயன்படுத்தும் இடம்
மறைவிடைமறுத்துக்கூறும் விடை
மறைவுமறைகை
ஒளிப்பிடம்
இரகசியம்
நிரைச்சல்
கோள்கள் ஒன்றாலொன்று மறைகை
மறைவு (-ஆக, -ஆன) இருப்பது வெளியே தெரியாதது
மனமிகவும். அஃதவல மன்று மன (கலித்.108).--part
வினைமுற்று வினையெச்சங்கட்கு இறுதியாகவரும் இடைச்சொல். (தொல். எழுத். 210.)
மனமிகவும்
வினைமுற்று வினையெச்சங்கட்கு இறுதியாக வரும் இடைச்சொல்
மன்ஓர் அசை நிலை. ஆயிருதிணையி னிசைக்குமன் (தொல். சொல். 1)
Affix indicative of
(a) future tense
எதிர்காலங்காட்டும் இடைநிலை. (தொல்.சொல். 1, சேனா. கீழ்க்குறிப்பு.) (சி. போ. பா.1, உரை.)
(b) ellipsis
ஒழியிசைக்குறிப்பு. கூரியதோர் வாண்மன் (தொல். சொல். 252, உரை):
(c) greatness, abundance
மிகுதிக்குறிப்பு. சிறியோன் பெறினது சிறந்தன்று மன்னே (புறநா. 75):
(d) change or transformation
பிறிதொன்றாகைக்குறிப்பு. பண்டு காமெனின்று கயல்பிறழும் வயலாயிற்று (தொல். சொல். 252, உரை)
(e) Prosperity
ஆக்கக்குறிப்பு. திருநிலைஇயபெருமன்னெயில் (பட்டினப். 291):
(f) what is past and gone
கழிவுக்குறிப்பு. சிறியகட் பெறினே யெமக்கீயு மன்னே (புறநா. 235):
(g) permanence
நிலைபேற்றுக்குறிப்பு. (நன். 432.)
A personal suffix, as in vaama
ஒரு பெயர்விகுதி
மன்ஓர் அசைநிலை
எதிர்காலங் காட்டும் இடைநிலை
ஒழியிசைக்குறிப்பு
பிறிதொன்றாகைக் குறிப்பு
மிகுதிக்குறிப்பு
ஆக்கக் குறிப்பு
கழிவுக்குறிப்பு
நிலைபேற்றுக்குறிப்பு
ஒரு பெயர்விகுதி
அரசன்
வீரன்
தலைவன்
கணவன்
உத்தரட்டாதிநாள்
பெருமை
இழிவு
மந்திரம்
மணங்கு
மனக் கோட்டைகற்பனை
மனக்கசப்புவெறுப்பு
மனக்கசிவுமனமிளகுதல்
மனக்கடினம்நெஞ்சழுத்தம்
மனக்கடுப்புஉட்கோபம்
மனக்கண்மனமாகிய கண்
மனக்கலக்கம்மனந்தடுமாறுகை
மனக்கவலைஒன்றைப்பற்றி மனத்தில் உண்டாகும் கலக்கம்
மனக்கவற்சிஒன்றைப்பற்றி மனத்தில் உண்டாகும் கலக்கம்
மனக்களிப்புஅகமகிழச்சி
மனக்கனிவுமனமிளகுதல்
மனக்காய்ச்சல்பொறாமை
மனக்கிடக்கைஉள்ளக்கருத்து
மனக்கிடைஉள்ளக்கருத்து
மனக்கிலேசம்மனத்துன்பம்
மனக்குருடுஅறிவின்மை
மனக்குழப்பம்மனக்கலக்கம்
மனக்குள்ளம்வஞ்சகம்
விரகு
மனக்குறிப்புஉட்கருத்து
மதிப்பு
மனக்குறைவருத்தம்
திருப்தியின்மை
மனக்கொதிமனவெரிச்சல்
மனக்கொள்ளுதல்நன்கறிதல்
மனக்கோட்டம்புத்தியின் கோணல்
அழுக்காறு
மனக்கோட்டரவுஊக்கக்குறைவு
துணிவின்மை
மனக்கோட்டைவீண் எண்ணம்
புலவிநீட்டம்
மனக்கோட்டை எதிர்காலத்தைக்குறித்து மனத்தில் வளர்க்கும் கற்பனை
மனக்கோண்அழுக்காறு
மனக்கோழைதுணிவில்லாதவர்
மனக்கோள்உட்கருத்து
மதிப்பு
மனங்கசிதல்மனமுருகல்
மனங்கரைதல்நெஞ்சிளகுதல்
பின்னிரங்குதல்
துயரப்படுதல்
மனங்குத்துதல்தன் குற்றம்பற்றி மனத்தில் தோன்றும் கழிவிரக்கம்
மனங்குவிதல்மனமொடுங்குதல்
மனவமைதி கொள்ளுதல்
மனங்கூசுதல்மனம் பின்னிடைதல்
மனங்கூம்புதல்ஊக்கங்குன்றுதல்
மனவமைதி கொள்ளுதல்
மனங்கொதித்தல்கோபங்கொள்ளுதல்
துக்கித்தல்
பேராவல்கொள்ளுதல்
மனங்கொள் (ஒன்றை) புறக்கணிக்காமல் இருத்தல்
மனங்கொள்ளுதல்மனத்திற் கொள்ளுதல்
விரும்புதல்
மனங்கோணுதல்மனமாறுதல்
வெறுப்படைதல்
கோபங்கொள்ளுதல்
மனச்சஞ்சலம்மனக்குழப்பம்
மனச்சலிப்புவெறுப்பு
துயரம்
மனச்சாட்சிஅந்தக்கரணமாகிய சான்று
மனச்சாய்வுமனம்போகும் வழி
மனச்சார்புமனப்பற்று
காண்க : மனப்போக்கு
மனச்செருக்குஅகம்பாவம்
காண்க : மனக்களிப்பு
மனச்சோர்வுஊக்கக்குறைவு
மனசறிந்தவன்உண்மையான நண்பன்
அந்தக்கரண சுத்தியாக நடப்பவன்
மனசறியநெஞ்சறிய
மனச்சாட்சிப்படி
மனசாட்சி சரி அல்லது தவறு என்று சுட்டிக்காட்டுவதும் தவறு செய்தால் குற்ற உணர்வை எழுப்புவதுமான உள்ளுணர்வு
மனசாரநெஞ்சறிய
மனச்சாட்சிப்படி
மனசிரங்குதல்நெஞ்சிளகுதல்
மனத்தழுக்குஅழுக்காறு
மனத்தளர்ச்சிஊக்கக்குறைவு
மனத்தாங்கல் (ஒருவர் மீது ஒருவர்) மனத்தில் கொள்ளும் குறை(ஒருவர் அடையும்) வருத்தம்மனஸ்தாபம்
மனத்தாபம்துக்கம்
வெறுப்பு
இணக்கமின்மை
மனந்திரும்புகை
மனத்தாழ்மைபணிவான எண்ணத்துடன் இருக்கை
மனத்திட்டம்மதிப்பு
மனநேர்மை
மனத்திட்பம்மனவுறுதி
மனத்திடம்மனவுறுதி
மனத்திடன்மனவுறுதி
மனத்திருத்திமனநிறைவு
கிடைத்ததுபோதுமெனக் கொண்டு மகிழ்கை
மனத்துக்கம்மனத்துன்பம்
மனத்துடிப்புமிகுந்த ஆசை
விரைவு
மனத்துப்புரவுமனமாசின்மை
மனத்தின் நேர்மை
மனத்துயர்மனத்துன்பம்
மனத்தூய்மைமனமாசின்மை
மனத்தின் நேர்மை
மனத்தெளிவுமனம் கலங்குதலின்மை
மனத்தேற்றம்மனம் கலங்குதலின்மை
மனதறிய (தனக்கு) தெரிந்து
மனதாரநெஞ்சறிய
முழுமனத்துடன்
மனதார அரைகுறையாக இல்லாமல் முழுமையாக
மனதுநெஞ்சம்
எண்ணம்
விருப்பம்
இந்துப்பு
மனநடுக்கம்அச்சம்
மனந்தளம்புதல்உள்ளம் நிலைதடுமாறுதல்
கவலையால் உள்ளம் வருந்துதல்
மனந்தளர்தல்ஊக்கங்குறைதல்
மனந்திரும்புதல்மனமாறுதல்
செய்த பிழைக்கு வருத்தமுறல்
மனந்தீய்தல்ஏங்குதல்
மனம்புழுங்குதல்
மனநலம் மனத்தின் சமநிலை
மனநிதானம்மனவுறுதி
மனநியாயம்மனச்சாட்சிக்குரிய நீதி
மனநிலைஉளப்பாங்கு
மனம் ஒருநிலையில் நிற்கை
மனநிறைமனம் ஒருநிலையில் நிற்கை
மனங்கோடாமை
மனவடக்கம்
மனநெகிழ்ச்சிபிறர் துயரம், அச்சம் முதலியவற்றால் உண்டாம் மனவேறுபாடு
மனநேர்மைமனத்தின் வஞ்சகமற்ற நிலை
மனநோதல்வருந்துதல்
மனநோய்மனவருத்தம்
மனநோய் உணர்வு, எண்ணம் ஆகியவற்றின் சமநிலையில் பாதிப்பு
மனநோவுமனவருத்தம்
மன்பதுமக்கட்பரப்பு
மன்பதைமக்கட்பரப்பு
மனப்படுத்துதல்இணக்குதல்
மனப்பாடஞ் செய்தல்
மனப்பதற்றம்அச்சம்
மனப்பதைப்புமனக்கவலை
மனத்திற்கு உகந்தது
மனப்பரிப்புமனத்துன்பம்
மனப்பரியயஞானம்பிறர் கருத்துகள், முற்பிறப்புகள் முதலியவற்றை அறியும் அறிவு
மனப்பற்றுவிருப்பு
மனம் அழுந்தியிருக்கை
மனப்பாங்குஉளப்பாங்கு
மனம் ஒருநிலையில் நிற்கை
மனப்பாடம்கற்றதை மறதியின்றிச் சொல்லும் பாடம்
மனப்பாடம் (திரும்பச் சொல்கிற அளவுக்குப் படித்ததை) நினைவில் வைத்தல் அல்லது இருத்துதல்
மனப்பால்குடி மனத்தில் வீணாக ஆசையை வளர்த்து அது (தானாக) நிறைவேறும் என்று நம்புதல்
மனப்பால்குடித்தல்கை கூடாதவற்றைப்பற்றி நெடுக எண்ணி அகமகிழ்தல்
மனப்பான்மைகருத்து
மனப்பான்மை (குறிப்பிடப்படுவதைச் செய்வதற்கு வேண்டிய) மனநிலை
மனப்பிடிப்புவிருப்பு
மனம் அழுந்தியிருக்கை
மனப்பிரமைமனத்தில் உண்டாகும் மயக்கம்
மனப்பிராந்திமனத்தில் உண்டாக்கும் உணர்வு : பயம் : வீண் கற்பனை
மனப்பிராந்தி இல்லாதது இருப்பது போன்ற அல்லது நிகழாதது நிகழ்வது போன்ற உணர்வு
மனப்பிரிப்புமனந்தடுமாறுகை
மனப்பூரணம்மனநிறைவு
முழுமனம்
மிகுகளிப்பு
மனநேர்மை
மனப்பூர்த்திமனநிறைவு
முழுமனம்
மிகுகளிப்பு
மனநேர்மை
மனப்பூர்வம்மனநிறைவு
முழுமனம்
மிகுகளிப்பு
மனநேர்மை
மனப்பூர்வமாக/மனப்பூர்வமான முழுமனத்தோடு/முழுமனத்தோடு கூடிய
மனப்பூரிப்புமிகுகளிப்பு
முழுமனநிறைவு
மனப்பொருத்தம்மனவொன்றிப்பு
தன்மனத்துக்கு ஏற்றதாகை
மனப்பொறுப்புமனஞ்சகிக்கை
மனப்போக்குமனம்போகும் வழி
மனம்ஒருவருடைய எண்ணங்களுக்கு நிலைக்களனாக விளங்குவது
அவருடைய மனம் எனப்படும்
மனம் ஒருவரின் எண்ணம், உணர்வு போன்றவற்றுக்குக் காரணமாக அல்லது இருப்பிடமாக அமைவது
மனம் போனபடிவிரும்பிய படி
மன்மகளிர்அரசனால் தலைக்கோல் பெற்ற ஆடல்மகளிர்
மனமகிழ் மன்றம் பொழுதுபோக்குக்காக விளையாட்டு போன்றவற்றில் ஈடுபடுவதற்கான அமைப்பு
மனமகிழ்ச்சிஅகக்களிப்பு
மனமடிவுஊக்கக்குறைவு
மன்மதஅறுபதாண்டுக் கணக்கில் இருபத்தொன்பதாம் ஆண்டு
மன்மததந்திரம்மன்மதனுடைய மலர்க்கணை
மன்மதபாணம்ஒரு மல்லிகைவகை
மன்மதன்காமன்
மன்மதன் (புராணத்தில்) ஆண்பெண் இடையே காதலைத் தோற்றுவிப்பவனாகவும் அழகில் சிறந்த ஆணாகவும் கூறப்படும் கடவுள்
மன்மதன்கணைமன்மதனின் மலரம்பு
மாமரம்
மனம்திரும்பு திருந்துதல்
மன்மதோபாலம்பனம்காமனைப் பழிக்கை
மனம்பதிதல்கருத்துவைத்தல்
மனம்பேதித்தல்கருத்துவேறுபடுதல்
மனங்கலங்குதல்
மனம்பொங்குதல்மனம் அலைவுறுதல்
சினங்கொள்ளல்
மனம்பொருந்துதல்இசைதல்
ஏற்றுக்கொள்ளல்
மனமொற்றுமையாதல்
மனம்போனபடி எந்த விதக் கட்டுப்பாடும் இல்லாமல்
மனம்போனபோக்குசிந்தை சென்றவழியே செல்லுகை
மன்மம்தீராப்பகை
வஞ்சினம்
மனமலர்ச்சிஅகக்களிப்பு
மனம்வா (எதிர்மறையில் அல்லது எதிர்மறைத் தொனியில்) விரும்புதல்
மனமாசுமனக்குற்றம்
மனமிடுக்குமனத்திடம்(ன்)
மனமிளகுதல்மனமிரங்குதல்
மனமிறுகுதல்கடினமனமாதல்
உலோபகுணங் கொள்ளுதல்
மனமுடை மன உறுதி இழத்தல்
மனமுடைதல்துன்பத்தால் ஊக்கங்குன்றுதல்
மனமுவந்து விரும்பி
மனமுளைதல்மனம் வருந்துதல்
மனமுறிதல்துன்பத்தால் ஊக்கங்குன்றுதல்
மனமுறிவுஊக்கமிழக்கை
மனவசியம் மனத்தின் விழிப்பு நிலையை இழக்கச்செய்து உறக்கம் போன்ற நிலையில் ஆழ்த்தும் உளவியல் முறை
மனவிகற்பம்மனவேறுபாடு
மனவிகாரம்மனத்திரிவு
பைத்தியம்
மனவிகாரம் இயல்புக்கு விரோதமான திரிபுற்ற ஆசை, எண்ணம் முதலியவை
மனவிருப்பம்ஆசை
மனத்திற்கு உகந்தது
மனவிழிஇசைப்பாட்டுவகை
மனவுமணி
அக்குமணி
சங்கு
அரையிற் கட்டும் பட்டிகை
புடைவை
மனவுருக்கம்மனமிளகுதல்
மனவுறுதிமனத்திடம்(ன்)
மனவூக்கம்மனத்திடம்(ன்)
மனவெரிச்சல்பொறாமை
மனவெழுச்சிஉள்ளக்கிளர்ச்சி
மனவேகம்மனத்தின் வேகம்போன்ற விரைவு
சினம்
மனவேற்றுமை/மனவேறுபாடு (பிறரோடு ஒன்றைக்குறித்து) கருத்து வேற்றுமை
மனவொடுக்கம்மனத்தை ஒருமுகப்படுத்துகை
அமைதி
அடக்கம்
மனவொன்றிப்புமனவொற்றுமை
மனத்தை ஒருமுகப்படுத்துகை
மன்றஓர் அசைச்சொல்
உறுதியாக
தெளிவாக
மிக
மன்றகம்அவை
மன்றம்அவை : கழகம்
வழக்குமன்றம்
ஊருக்கு நடுவாயுள்ள மரத்தடிப் பொதுவிடம்
காண்க : செண்டுவெளி
வெளியிடம்
போர்க்களப் பரப்பின் நடுவிடம்
சிதம்பரம்
வீடு
பசுவின் தொழுவம்
நெடுந்தெரு
மெய்ம்மை
உறுதி
மணம்
மன்றம் (ஒத்த கருத்துடையவர்களுக்கான அல்லது குறிப்பிட்ட நோக்கத்துக்கான) குழு அல்லது கூட்டமைப்பு
மன்றல்திருமணம்
மன்றல்திருமணம்
மணம்
புணர்ச்சி
நெடுந்தெரு
பாலைப்பண்வகை
மன்றவாணன்தில்லைச் சிவபிரான்
மன்றன்சிவபிரான்
மன்றாட்டம்வேண்டுகோள்
தொந்தரவு
மன்றாட்டுவேண்டுகோள்
மன்றாடிசிவபெருமான்
கூத்தப்பிரான்
பிறர்க்காக வழக்கெடுத்துரைப்போன்
சபையில் வழக்காடுபவன்
சில சாதியாரின் பட்டப்பெயர்
ஆட்டிடையன்
மன்றாடுதல்குறையிரந்து வேண்டுதல்
வழக்காடுதல்
பிறர்க்காக வழக்கெடுத்துரைத்தல்
மன்றில்வாயில்முற்றம்
மன்றுஅரங்கம்
கூடுமிடம்
மன்றுசபை
தில்லையிலுள்ள பொன்னம்பலம்
நீதிமன்றம்
பசுத்தொழுவம்
பசுமந்தை
மரத்தடிப் பொதுவிடம்
தோட்டத்தின் நடு
நாற்சந்தி
மணம்
மன்றுதல்தண்டஞ்செய்தல், ஒறுத்தல்
மன்றுபடுதல்வெளிப்படுதல்
மன்றுபாடுதருமாசனத்தின் முன் அபராதமாகக் கொடுக்கும் பொருள்
மன்றுளாடிசிவபிரான்
மன்னகுமரன்இளவரசன்
மனனம்சிந்திக்கை
நினைவில் வைக்கை
எல்லாமறிகை
எண்ணம்
மன்னர்பின்னர்வணிகர்
மன்னர்பின்னோர்வணிகர்
மன்னர்மன்னவன்பேரரசன், சக்கரவர்த்தி
துரியோதனன்
மன்னர்விழைச்சிஅரசனால் நுகர்தற்குரியது
மன்னராட்சி முடியாட்சி
மன்னல்நிலைபேறு
வலிமை
பெருமை
உயர்ச்சி
விடாமுயற்சி
மன்னவன்அரசன்
எப்பொருட்கு மிறைவன்
கணவன்
தலைவன்
முப்பத்திரண்டுக்குமேல் நாற்பத்தெட்டு வயதுக்குட்பட்ட ஆடவன்
உத்தரட்டாதிநாள்
மன்னன்அரசன்
எப்பொருட்கு மிறைவன்
கணவன்
தலைவன்
முப்பத்திரண்டுக்குமேல் நாற்பத்தெட்டு வயதுக்குட்பட்ட ஆடவன்
உத்தரட்டாதிநாள்
மன்னாப்புக்குற்றவாளிஅரசாங்கத்தாரால் மன்னிப்புப்பெற்றுச் சாட்சிகூறுங் குற்றவாளி
மன்னார்பகைவர்
மன்னாவுலகம்துறக்கம்
மன்னிகழுத்து
மன்னி (ஒருவர் ஒன்றைச் செய்யாதபோது அல்லது தவறு செய்யும்போது அதை) பொருட்படுத்தாமல் விடுதல்
மன்னிக்கணும்மன்னிக்க வேண்டும்
மன்னிச்சிடுங்கமன்னிக்க வேண்டும்
மன்னித்தல்குற்றத்தைப் பொறுத்துக் கொள்ளல்
மன்னிப்புகுற்றத்தைப் பொறுத்துக் கொள்ளல்
மன்னியர்மதிக்கத்தக்கவர்
மன்னிறைதருதல்அரசனுக்குரிய வரியைத் தருதல்
மன்னினைவரிவிலக்கு
மன்னுதல்நிலைபெறுதல்
தங்குதல்
பொருந்துதல்
விடாது முயலுதல்
உறுதியாய் நிற்றல்
அடுத்தல்
மிகுதல்
ஆடையைத் தூக்கிப் பிடித்துக்கொள்ளுதல்
மன்னும்பெரும்பான்மையும் (திருக்கோ.131, உரை)
ஓர் இடைச்சொல். காதலாள் பெயர் மன்னும் (சிலப். மங்கலவா. 29)
மன்னும்பெரும்பான்மையும், ஓர் இடைச்சொல்
மன்னுமான்கடவுள்
மன்னுயிர்நிலைபெற்ற உயிர்
விலங்குச்சாதி
மானிடச்சாதி
ஆன்மா
மன்னுயிர்முதல்வன்கடவுள்
மன்னுலகம்துறக்கம்
மன்னுலகுதுறக்கம்
மன்னைதொண்டை
கோபம்
கதுப்பு
காண்க : மன்னைக்காஞ்சி
மன்னைக்காஞ்சிஇறந்தவனைப்பற்றிச் சிறப்பித்து ஏனையோர் இரங்கிக் கூறும் புறத்துறை
மன்னைப்பிடிதொண்டையை இறுகப்பிடிக்கை
மன்னைப்பிடித்தல்தொண்டையைப் பிடித்தல்
ஒருவனைத் தாங்கிக்கேட்டல்
மனஸ்தாபம்மனத் தாங்கல்
மனாஅக்குமணி
அரையிற் கட்டும் பட்டிகை
மனாகுலம்மனத்துன்பம்
மனாலம்குங்குமமரம்
காண்க : சாதிலிங்கம்
மனாவுஅரையிற் கட்டும் பட்டிகை
மனிச்சடித்தல்பெருமையாகப் பேசுதல்
மனிச்சர்மனிதர்
மனிச்சுஆண்தகைமை
மனிசன்மனிதன்
மனித இறைச்சிமனித உணவு
மனிதகணம்மனிதசாதி
சூரியமரபு
மனிதச்சங்கிலி (ஒன்றைக்குறித்த தங்கள்) கருத்தை வெளிப்படுத்தும் விதமாகவோ எதிர்ப்பைக் காட்டும் விதமாகவோ திரண்டு வந்து சாலை ஓரத்தில் ஒருவரோடொருவர் கை கோர்த்து நிற்றல்
மனிதசஞ்சாரம்மனிதர் நடமாடுகை
மனிதத்தன்மை அன்பு, இரக்கம் முதலிய மனிதனுடைய அடிப்படைப் பண்பு
மனித்தன்ஆண்மகன்
மனிதநேயம் மனிதன் மனிதனை மதித்துச் செலுத்தும் அன்பு
மனிதம் மனிதத்தன்மை
மனிதர் (ஒருவரைக் குறிப்பிடுகையில்) நபர்
மனிதன்மாந்தன்
மனிதன் (பொதுவாக) சிந்திக்கும் ஆற்றல் உடைய இனத்தில் ஒரு நபர்(குறிப்பாக) ஆண்
மனிதாபிமானம் மனிதன் மனிதனின் மீது காட்டும் பரிவு கலந்த உணர்வு
மனிதாபிமானி மனிதாபிமானம் உள்ளவர்
மனிலாக்கொட்டைநிலக்கடலை
மனிலாப்பயிறுநிலக்கடலை
மனுசூரியகுலத்து முதலரசனான ஏழாம் மனு
அறநூல் பதினெட்டனுள் ஒன்றான மனுதருமசாத்திரம்
அறநூல்
மந்திரம்
மனிதன்
சோழமன்னர்களின் முன்னோன்
விண்ணப்பம்
சொல்
அளவுவகை
பதினான்கு ஆதி அரசர்
மனு (வேலை முதலியவற்றிற்காக) விண்ணப்பிக்கும் படிவம்
மனுகுலம்மனிதசாதி
சூரியமரபு
மனுச்செய் (வேலை முதலியவற்றுக்கு) மனு எழுதி அனுப்புதல் அல்லது தருதல்
மனுசரிதன்மனுநீதிப்படி அரசியல் புரிவோன்
மனுசன்ஆண்மகன்
மனுடன்ஆண்மகன்
மனுதார்விண்ணப்பஞ் செய்வோன்
மனுதாரர் மனு அளிப்பவர்
மனுதாரிவிண்ணப்பஞ் செய்பவள்
மனுநெறிஅளவுவகை
நீதி
மனுப்படுதல்பூப்படைதல்
பசு முதலியன சினையாதல்
பயன்படுதல்
மனுமக்கள்மனிதர்கள்
மனுமகன்உயர்குடியிற் பிறந்தவன்
நாணயமானவன்
மனுவர்கொல்லர்
மனிதர்
மனுஷன்மனிதன்
மனுஷிபெண்
மனைவசிப்பிடம்
மனைவீடு
வீடுகட்டுதற்குரிய நிலம்
நில அளவுவகை
குடும்பம்
மனைவி
இல்வாழ்க்கை
சூதாடுபலகையின் அறை
நற்றாய்
மனை (வீடு கட்டுவதற்காக) அளந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலம்
மனைக்கட்டுவீடுகட்டுதற்குரிய இடம்
மனைக்கிழத்திவீட்டுக்குரியவளான மனைவி
மனைக்கிழவன்வீட்டுக்குரியவனான கணவன்
மனைக்கோள்பல்லி
மனைகட்டுதல்சொக்கட்டானில் ஓர் ஆட்டம் வெல்லுதல்
மனைகோலுதல்வீடு கட்டுதல்
மனைச்சீட்டுமனையின் விலையாவணம்
மனைத்தாயம்இல்லறவொழுக்கம்
மனைப்படப்புவீட்டுக்கொல்லை
மனைப்படப்பைவீட்டுக்கொல்லை
மனைப்பலிமனையுறை தெய்வங்கட்கு இடும் பலி
மனைபூஜை/மனைமுகூர்த்தம் மனையில் கட்டடம் கட்டும் வேலை துவங்குவதற்கு நல்ல நாளைத் தேர்ந்தெடுத்து அந்த நாளில் இறைவனை வேண்டிச் செய்யும் பூஜை
மனைமரம்தேற்றாமரம்
மனைமுதல்மனைவி
மனையறம்இல்லறம்
மனையாட்டிமனைவி
மனையாள்மனைவி
மனையியல் வீட்டை அலங்கரித்தல், நிர்வகித்தல், சத்து நிறைந்த உணவு தயாரித்தல் முதலியவற்றை அறிவியல் முறையில் கற்றுத்தரும் படிப்பு
மனையிறைவீட்டுவரி
மனையுறைமகள்திருமணமான பெண்
மனையோள்மனைவி
மனைவழிவீட்டுக்குரிய இடம்
மனைவாழ்க்கைஇல்வாழ்க்கை
மனைவிஇல்லாள்
மருதநிலத்தின் தலைவி
மனையையுடையாள்
மனைவி ஓர் ஆணைச் சட்டப்படி திருமணம் செய்துகொண்டவள்
மனைவீடுமனையும் வீடும்
ஊர்நத்தம்
மனைவேலிவீட்டின் எல்லைச்சுவர்
மனைவேள்விஇல்லறம்
மனோக்கியம்இன்பமானது
விரும்பப்படுந்தன்மை
அழகுடைத்தன்மை
மனோகதிமனத்தின் வேகம்
மனோகரம்இன்பமானது
விரும்பப்படுந்தன்மை
அழகுடைத்தன்மை
மனோகரம்1மனத்துக்கு இன்பம் தரும் முறையில் அமைவது
மனோகரம்2கடலை மாவை அச்சில் வைத்துப் பிழிந்து பின்னர் வெல்லப் பாகில் கலந்து செய்த இனிப்புப் பண்டம்
மனோசன்மனத்தில் உதித்தவனான மன்மதன்
மனோசியைபிறவிப்பாடாணவகை
மனோதண்டம்மனத்தை ஒறுக்கை
மனோதத்துவம் உளவியல்
மனோதர்மம் (இசை முதலியவற்றில்) கற்பனை வளம்
மனோதிடம்மனத்திடம்(ன்)
மனோதைரியம்மனத்திடம்(ன்)
மனோபலம்மனத்திடம்(ன்)
மனோபவம்எண்ணம்
மனோபவன்மனத்தில் உதித்தவனான மன்மதன்
மனோபாவம்மனப்பான்மை
மனோபாவம்மனப்பாவிப்பு
மனநிலை
மனோபாவனைமனப்பாவிப்பு
மனநிலை
மனோபுமனத்தில் உதித்தவனான மன்மதன்
மனோபூசைமானதபூஜை
மனோமயம்ஐந்து உறையுள் ஒன்றான மனம்
மனோரஞ்சிதம்இன்பமானது
ஒரு பூவகை
மனோரதம்ஆசை
மனத்திற்கு உகந்தது
மனோரம்மியம்மனநிறைவு
இன்பமானது
மனோராச்சியம்மனோபாவனையில் எண்ணியது
மனோராசிசம்மதம்
மனோலயம்மனவொடுக்கம்
மனோவதிபிரமன் நகரம்
மனோவாயுபத்து வாயுக்களுள் மூச்சை நிகழ்விப்பது
மனோவிகாரம்மனநிலை
அறிவுதிரிகை
மனோவியாபாரம்மனத்தின் தொழில்
மனோவிருத்திமனத்தின் தொழில்
வீட்டுச் செலவு
மனோவேகம்மனத்தின் வேகம்போன்ற விரைவு
மனோற்சாகம்உள்ளக்கிளர்ச்சி
மனோற்பவன்மனத்தில் உதித்தவனான மன்மதன்
மனோன்மணிபார்வதி
மஜ்கூர்மேற்படி. (C. G.)
மஜ்ஜை எலும்பின் உள்ளீடாக இருப்பது
மஸ்கூர்மேற்படி
மஷ்ரூத்ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட. (C. G.)
நிபந்தனைக்குட்பட்ட
மஹர் திருமணத்தின்போது மணப்பெண்ணின் நலனுக்காக மணமகனால் கொடுக்கப்படும் பணம்
மஹாயுகம்10000000000000000000000
ஜந்துக்களால்
மஹோற்சவம்திருவிழா
மாஇலக்குமி. மாமறுத்த மலர்மார்பின் (புறநா. 7)
செல்வம். (சங். அக.)
சரசுவதி. (சங். அக.)
மாற்று ஒட்டறும் செம்பொன் னொக்க வொருமாவுங் குறையாமல் (பெரியபு. எயர் கோன்.137)
ஒரு நிறை. (தொல். எழுத்.170, உரை.)
கீழ்வாயிலக்கத் தொன்று. (பிங்.)
நிலவளவைவகை. மாநிறை வில்லதும் பன்னாட் காகும் (புறநா. 184)
வயல். (பிங்.)
நிலம். மருதமாவின் றலையன (இரகு. நாட்டுப். 56).10
வெறுப்பு. (சூடா.)1
கானல். (அரு. நி.) --Part.An indeclinable, in
ஆகாது என்ற பொருளில் வரும் ஒரு வடசொல். (சீவக. 484, உரை.)
பெரிய
விலங்கு
மாஓர் உயிர்மெய்யெழுத்து(ம்+ஆ)
விலங்கு
குதிரை
யானை
குதிரை, பன்றி, யானை ஆகியவற்றின் ஆண்
சிம்மராசி
வண்டு
அன்னம்
விலங்கு வடிவமாய்ப் பிறக்கும் மானுடம்
மாமரம்
அழைக்கை
சீலை
ஆணி
துன்பம் பொறுக்கை
ஓர் அசைச்சொல்
திருமகள்
செல்வம்
கலைமகள்
மாற்று
ஒரு நிறை
கீழ்வாயிலக்கத்துள் ஒன்று
நிலவளவைவகை
வயல்
நிலம்
வெறுப்பு
கானல்
ஆகாது என்னும் பொருளில் வரும் ஒரு வடசொல்
பெருமை
வலி
அழகு
கருமை
நிறம்
மாமைநிறம்
அரிசி முதலியவற்றின் மாவு
துகள்
நஞ்சுக்கொடி
அளவை
இயற்சீர் இறுதியிலுள்ள நேரசையைக் குறிக்கும் சொல்
மா2விலங்கு
மா3(அரிசி முதலியவற்றின்) பொடி
மா4(நில அளவையில்) நூறு குழி கொண்ட அளவு
மாக்கருவிகுதிரைச்சேணம்
மாக்கல்பலப்பம் முதலியவை செய்தற்குரிய கல்
சவர்க்காரக்கல்
மாக்கல் வெளிர்ச் சாம்பல் நிறக் கல்
மாக்கள்மனிதர்கள்
பகுத்தறிவிலார்
குழந்தைகள்
விலங்குகள்
மாக்காப்புதெய்வத் திருமேனிகட்குச் சாத்தும் அரிசிமாச் சாத்துப்படி
மாக்கிகம்நிமிளை
தேன்
மாக்குளித்தல்மகளிர் விளையாட்டுவகை
மாக்கோலம்நீர் சேர்த்த அரிசிமாவால் பூமியிலிடும் சித்திரங்கள்
மாக்கோலம் அரிசிமாவை நீரில் கரைத்துப் போடும் கோலம்
மாகத்தார்தேவர்
ஒரு குழுவினர்
மாகதிஒரு மருந்துச் சரக்கு, அது கண்ட திப்பிலி, யானைத் திப்பிலி முதலாகப் பலவகைப்படும்
மாகந்தம்மாமரம்
மாகந்திநெல்லிமரம்
காண்க : அமுக்கிரா
மாகபதிஇந்திரன்
மாகம்மாசிமாதம்
மகநாள்
மேலிடம்
வானம்
துறக்கம்
திக்கு
மேகம்
மாகரிஆண்யானை
மாகவதிகீழ்த்திசை
மாகனன்பார்ப்பனன்
மாகாணசபை மாகாண நிர்வாகத்தைக் கவனிக்கும் உறுப்பினர்களைக் கொண்ட சபை
மாகாணம்மாநிலம்
நாடு
சனக்கட்டு
நாட்டின் பெரும்பகுதி
மாகாணம் (முன்பு) நிர்வாக வசதியை மட்டுமே கருதிப் பிரிக்கப்பட்டிருந்த நிலப்பகுதி
மாகாணிஓர் அளவு
பதினாறில் ஒரு பாகம்
மாகாளிகொற்றவை
ஏழு மாதர்களுள் ஒருத்தி
காண்க : மாகாளிக்கிழங்கு
களாவகை
மாகாளிக்கிழங்குமலையில் விளையும் நன்னாரிவகை
மாகுவலை
வலையில் கோத்த மணி
மாகுலர்வேடர்
மாகுலவர்வேடர்
மாகுலிஉயர்குடியிற் பிறந்தவள்
மாகேச்சுவரிபார்வதி
ஏழுமாதருள் ஒருத்தி
மாகேசம்வரிக்கூத்துவகை
மாகேசுவரபூசைசிவனடியார்க்கு உணவிடுதல்
மாகேயம்பவளம்
மாகேவார்மாதவாரி
மாகைபசு
மாங்கல்யம் தாலி
மாங்கல்லியம்தாலி
மாங்கலியசூத்திரம்தாலி
மாங்கலியதாரணம்தாலிகட்டுஞ் சடங்கு
மாங்கலியப்பிச்சைதான் மாங்கலியத்துடன் வாழும்படி தன் கணவனுயிரைக் காக்குமாறு ஒருத்தி வேண்டுகை
மாங்கலியம்திருமணத்தின் போது ஆண் பெண்ணுக்கு கட்டும் ஒருவகை கழுத்து சங்கிலி
தாலி
மாங்கன்றுமாஞ்செடி
மாங்காய்மாவின் காய்
கழுத்தணிவகை
விலங்குகளின் மூத்திரப்பை
மாங்காய் மாமரத்தின் புளிப்புச் சுவையுடைய காய்
மாங்காய்ப்பூட்டுஒரு பூட்டுவகை
மாங்காய்மாலைமாங்காய் வடிவமான உருக்கள் கோத்த கழுத்தணிவகை
மாங்காயீரல்மூத்திராசயம்
மாங்கிசம்தசை
இறைச்சி
மாங்குபிறந்த குழந்தையின்மேற் பற்றியிருக்கும் ஒரு பசைவகை
மாசக்கடன்மாதந்தோறும் பகுதி பகுதியாகச் செலுத்தவேண்டிய கடன்தொகை
மாசக்காய்ஒரு மருந்துச்சரக்குவகை
செடிவகை
மரவகை
மாசங்கம்பெண்களுக்கு மாதந்தோறும் ஏற்படும் இரத்த வெளியேற்றம்
மாதவிலக்கு
மாசச்சந்துக்கட்டுபணமுடையேற்படும் மாத முடிவிலுள்ள நாள்கள்
மாச்சரியம்பொறாமை
பகைமை
மாச்சல்சாதல்
மிக்க வருத்தம்
சோம்பல்
மாச்சிகைவிலங்கு
அருவதா
மாச்சீர்நேரசையால் இறும் இயற்சீர்
மாச்சுவிலங்கு
குற்றம்
பிள்ளை விளையாட்டு
மாசப்பிறப்புமாதத்தொடக்கம்
மாசம்சாந்திரமானமாதம்
ஆண்டின் பன்னிரண்டில் ஒரு பகுதி
சித்திரை, வைகாசி, ஆனி, ஆடி, ஆவணி, புரட்டாசி, ஐப்பசி, கார்த்திகை, மார்கழி
தை, மாசி, பங்குனி என்னும் பன்னிரு சௌரமானமாதங்கள்
மாசமாசம்மாதந்தோறும் கோயிலுக்குச் சென்று வழிபடுகை
காண்க : மாசாந்தம்
மாசலம்நோய்
முதலை
மாசலன்கள்வன்
மாசறுதல்குற்றம் நீங்குதல்
மாசனம்மக்கட்கூட்டம்
மந்திரி, புரோகிதர் முதலியோர்
ஒரு போதைமருந்து
மாசாந்தம்பெரும் பொறுமை
மாதமுடிவு
அமாவாசை
மாதக்கடைசியில் வரும் கிழமையொன்றில் கோயிலில் செய்யும் வழிபாடு
மாசாந்தரம்மாதந்தோறும் கோயிலுக்குச் சென்று வழிபடுகை
காண்க : மாசாந்தம்
மாசாமாசம்மாதந்தோறும் கோயிலுக்குச் சென்று வழிபடுகை
காண்க : மாசாந்தம்
மாசாலம்ஒரு மாயவித்தை
சிணுங்குகை
மாசிகும்பம் (30 ) ( 13 feb)
மாசிமேகம்
பதினோராம் மாதம்
புதுவரம்பு
மகநாள்
கடல்மீன்வகை
மாசி1பதினோராவது தமிழ் மாதத்தின் பெயர்
மாசி2ஒரு வகை மீனைக் காயவைத்து இடித்துத் தயாரிக்கும் பொடி
மாசிக்காய் (நாட்டு வைத்தியத்தில் மருந்தாகப் பயன்படும்) ஒரு வகை மரத்தின் இறுகிக் கெட்டியான பால்
மாசிகம்இறந்தோர்க்கு இறந்த ஆண்டில் மாதந்தோறுஞ் செய்யும் சிராத்தம்
மாசிகைபறவை
மாசிங்கம்கலைமான்கொம்பு
மாசிதறிருக்கைபகைவரிடத்துக் கவர்ந்த யானை, பசு முதலிய விலங்குகளை இரப்போர்க்கு அளவிறந்து கொடுக்கும் பாசறை
மாசிபத்திரிமணப்பூடுவகை
கொட்டைக் கரந்தைவகை
மாசிமகம்மாசிமாத முழுநிலவும் மகநாளும் கூடிய புண்ணியநாள்
மாசியம்இறந்தோர்க்கு இறந்த ஆண்டில் மாதந்தோறுஞ் செய்யும் சிராத்தம்
மாசிலாமணிமறுவற்ற மணி
கடவுள்
மாசுஅழுக்கு
குற்றம்
மறு
மாறுபாடு
கருமை
இருள்
மேகம்
பாவம்
தீமை
தூளி
புழுதி
புன்மை
பால்வீதிமண்டலம்
மெய்ம்மலம்
நஞ்சுக்கொடி
பித்தநீர்
கோழை
கண்ணின் காசபடலம்
வலைவடம்
குழப்பின மா
மாசு (ஒரு பொருளில் நீக்க வேண்டியதாக உள்ள அல்லது ஒன்றின் தூய்மையைக் கெடுக்கும் வகையில் சேரும்) அழுக்கு
மாசு மருவற்றசுத்தமான
மாசுகம்ஒரு கொடிவகை
மாசுணம்பாம்பு
பெரும்பாம்பு
மாசுதீர்ப்பான்நாவிதன்
மாசுமறுகுற்றம்
மாசுமறுவற்ற எந்த வித அழுக்கும் இல்லாத
மாசூல்பயிரின் விளைச்சல்
மாசேனன்அருகன்
திருமால்
கடவுள்
முருகன்
மாசைபொன்
உழுந்து நிறையளவுள்ள பழைய நாணயம்
மாஞ்சம்தசை
இறைச்சி
மாஞ்சா (பட்டத்தின் கயிற்றில் தடவுவதற்குப் பயன்படுத்தும்) கண்ணாடிப் பொடி கலந்த வஜ்ரப் பசை
மாஞ்சிமணப்பண்டம்
காண்க : சடாமாஞ்சில்
சணல்
ஒரு பண்வகை
மாடக்குழிசுவரில் உள்ளடங்கிய புரை
மாடகம்யாழின் முறுக்காணி
மாடகூடம்உபரிகையுள்ள வீடு
மாட்சிஉயர்வு
மாட்சிபெருமை
விளக்கம்
இயல்பு
அழகு
மாட்சி பெருமை பொருந்திய உயர்நிலை
மாட்சிமைஉயர்வு
மாட்டடிமாட்டின் அடிவைப்பு
கடுமையான அடி
மாட்டல்காதணி
மாட்டல்மகளிர் காதணியிலிருந்து தலைமயிரில் மாட்டும் ஓரணி
மாட்டல் காதில் அணிந்திருக்கும் ஆபரணத்தோடு இணைந்த, தலைமுடியில் செருகிக்கொள்ளக் கூடிய சங்கிலி
மாட்டாங்கோல்மாட்டையோட்டுங்கோல்
மாட்டாதார்வல்லமையில்லாதார்
மாட்டார்வல்லமையில்லாதார்
மாட்டிக்கொள்ளுதல்சிக்கிக்கொள்ளுதல்
மாட்டிவிடுதல்தொழுக்கட்டை முதலியவற்றிற் சேரவிணைத்தல்
அகப்படுத்துதல்
மாட்டிறக்கம்ஆற்றிலே மாடிறக்குந் துறை
மாட்டுஅகன்று கிடப்பினும் அணுகிய நிலையில் கிடப்பினும் பொருள் முடியுமாற்றாற் கொண்டுகூட்டிய சொல் முடிவுகொள்ளும் முறை
அடி
சொல்
மாட்டு1(செருகுதல், நுழைத்தல், திருகுதல் முதலியவற்றின் மூலமாக ஒன்றை மற்றொன்றில் நிற்குமாறு) பொருத்துதல்
மாட்டுக்காரன்மாட்டிற்குரியவன்
மாடுமேய்ப்பவன்
மாட்டுக்கிடைமாட்டுமந்தை
பசுத்தொழுவம்
மாட்டுக்கொட்டகைமாடு கட்டும் இடம்
மாட்டுக்கொட்டில்மாடு கட்டும் இடம்
மாட்டுத்தனம்விலங்குத்தன்மை
மாட்டுத்தாவணி மாடுகள் வாங்குவதற்கும் விற்பதற்குமான சந்தை
மாட்டுத்தும்புமாடு கட்டுவதற்கான கவையுள்ள புரிக்கயிறு
மாட்டுதல்இணைத்தல்
தொடுத்தல்
செருகுதல்
செலுத்துதல்
உட்கொள்ளுதல்
கற்றுவல்லனாதல்
அடித்தல்
விளக்கு முதலியன கொளுத்துதல்
எரித்தல்
கூடியதாதல்
வலிபெறுதல்
மாளச்செய்தல்
அழித்தல்
போக்குதல்
மாட்டுப்பறங்கிக்காய்பூசணிவகை
மாட்டுப்புத்திமிகுந்த அறிவுக்குறைவு
மாட்டுப்பெண்மகனின் மனைவி
மாட்டுப்பொங்கல்தைமாதம் இரண்டாம் நாள் மாட்டுக்கு நன்றிசெலுத்தப் பொங்கலிடுவதான பண்டிகை
மாட்டுவண்டி ஒரு மாடு அல்லது இரு மாடுகள் இழுத்துச் செல்லும், மரத்தால் செய்த வண்டி
மாட்டுவாரம்குடியானவன் உதவும் உழவு மாட்டுக்குத் தகக்படி மேல்வாரக்காரன் அவனுக்குக் கொடுக்கும் விளைச்சலின் பங்கு
மாட்டுவித்தல்அழியச் செய்தல்
இணையும்படி செய்தல்
மாட்டெறிதல்ஏறிட்டுக் கூறுதல்
ஆவணத்தின் மேற்புறத்தே விவரக்குறிப்பு எழுதுகை
மாட்டேறுமுப்பத்திரண்டு உத்திகளுள் ஒன்றானதும் ஒரு சூத்திரத்தில் கூறிய விதியை அதனையொத்த சூத்திரங்கட்கும் இணைத்துக் கொள்வதுமான உத்தி
மாடநிலைஉபரிகை
மாடப் புறாblue-rock pigeon
மாடப்புறாஒரு புறாவகை
மாடம்உபரிகையுள்ள வீடு
வீடு
குடிசை
காண்க : மாடக்குழி
உழுந்து
ஒரு நிறை
மேட்டிடத்தில் குறுகிய வழியுள்ளதாகக் கோச்செங்கணான் கட்டிய சிவாலயம்
மாடம்1ஏற்றிய விளக்கை வைப்பதற்குச் சுவரில் உள்ள குழிவான சிறிய அமைப்பு
மாடம்2(அரண்மனை, மாளிகை முதலியவற்றில்) பலகணிகளுடன் கூடிய மாடிப் பகுதி
மாடமாளிகைஉபரிகையுள்ள வீடு
மாடவீதிகோயிலைச் சுற்றியுள்ள தெரு
மாடன்ஒரு சிறுதெய்வம்
மூடன்
மாடாபத்தியம்மடத்தின் தலைமை அதிகாரம்
கோயில் விசாரணை
மாடிஉபரிகை
இக்கட்டு
கோபம்
புடைவையோரம்
ஓர் ஊர்த்தேவதை
மாடி (கட்டடத்தில்) தரை மட்டத்தில் அமைந்திருக்கிற தளத்துக்கு மேல் இருக்கும் தளம்
மாடியம்காப்புச்சட்டை, கவசம்
மாடிவீடுஉபரிகையுள்ள வீடு
மாடுவிடுகளில் பெண் மாட்டை பாலுக்காக வளர்க்கப்படும் பிராணி,
ஆண் மாடு(எருது) வயலை உளுவதத்காக வளப்பர்கள்
மாடுஎருது
பக்கம்
இடம்
ஏழனுருபு
செல்வம்
பொன்
சீதனம்
அகன்மணி
மாடு உழுதல், வண்டி இழுத்தல் போன்றவற்றுக்குப் பயன்படுத்தும் ஆணினத்தையும் பால்தரக் கூடிய பெண்ணினத்தையும் உள்ளடக்கிய, (கொம்புடைய) வீட்டுவிலங்கின் பொதுப்பெயர்
மாடுசாய்த்தல்மாடுகளை ஒருசேர ஓட்டிச் செலுத்துதல்
மாடுசாய்தல்மாடுகள் ஒருசேர மாலையில் வீடு நோக்கி வருகை
மாடுபிடுங்கிasian white-backed vulture
மாடுவரும்வேளைமேய்ச்சலானபின் மாடுகள் திரும்பிவரும் காலம்
மாலைவேளை
மாடைபொன், அரை வராகன்
ஒரு பழைய நாணயவகை
மாட்டுக்கொம்பு முதலியன கீழ்நோக்கி வளைந்திருத்தல்
மாடைக்கொம்பன்கீழ்நோக்கி வளைந்த கொம்புள்ள மாடு
மாடோட்டும்வேளைமாடுகளை மேய்ச்சலுக்கு விடும் காலைவேளை
மாண்உயர்ந்த
சிறந்த
மாண்மாட்சிமை
மடங்கு
மாணவன்
பிரமசாரி
குள்ளமானவர்
மாண்டல்மாட்சிமைப்படுதல்
இறத்தல்
மாண்டவர்மாட்சிமையுள்ளவர்
இறந்தவர்
மாண்டார்இறந்தவர்
மாண்புஉயர்வு
மாண்புபெருமை
அழகு
நன்மை
மாட்சிமை
மாண்பு உன்னதத் தன்மை
மாணம்மாட்சிமை
மாணல்மாட்சிமை
நன்மை
மாணவகம்கல்வி
மாணவகன்பிரமசாரி
மாணாக்கன்
எட்டு முதல் பதினாறு ஆண்டிற்குட்பட்ட சிறுவன்
அறிவீனன்
மாணவம்பிரமசரியம்
பதினாறு கோவையுள்ள முத்தாரம்
மாணவ்வியம்பிள்ளைத்தன்மை
மாணவர்கூட்டம்
மாணவன்பிரமசாரி
மாணாக்கன்
படிக்கும் சீடன்
மாணவன் பள்ளியிலோ கல்லூரியிலோ கல்வி கற்பவன்
மாணவிபள்ளியில் படிக்குஞ் சிறுமி
மாணவி மாணவன் என்பதன் பெண்பால்
மாணாக்கன்பள்ளியில் படிக்கும் சிறுவன்
மாணாக்கன் மாணவன்
மாணாக்கிபள்ளியில் படிக்குஞ் சிறுமி
மாணார்மாட்சிமையற்ற பகைவர்
மாணிபிரமசாரி
குறள்வடிவம்
அழகு
ஆண்குறி
மாணிக்கத்தாள்விலைமகள்
மாணிக்கப்பட்டைகோயிலின் திருமதில் முதலியவற்றில் அடிக்கும் சிவப்புப்பட்டை
மாணிக்கப்பீடம்மணிவைத்து இழைத்த மோதிரம்
மாணிக்கம்ஒன்பான் மணியுள் ஒன்றான சிவப்பு மணி
மாணிக்கம் கரும் சிவப்பு நிறத்தில் உள்ள விலை உயர்ந்த கல்
மாணிக்கமாலைவெள்ளை சிவப்பு வளையங்கள் மாறிமாறிவரத் தொடுத்த பூமாலைவகை
மாணைஒரு கொடிவகை
மாதங்கம்யானை
மாதங்கம்யானை
அரசமரம்
இளமை
கடல்
உத்தி
தலையணிவகை
மாதங்கன்கீழ்மகன்
வேடன்
அரசமாதுக்கும் வேடனுக்கும் பிறந்தோன்
புலையன்
மாதங்கிகாளி
பார்வதி
யாழ்த்தெய்வம்
ஆடல்பாடலில் வல்லவள்
மாதசூதகம்மாதவிடாய்
மாதண்டம்இராசவீதி
மாத்தகைபெருந்தகுதியுள்ளவன்
மாதத்தீட்டுமகளிரின் மாதத்தீட்டு
மாத்தான்பெரியோன்
மாத்திக்குவீட்டுநெறி
மாத்திரத்தில்உடனே
மாத்திரம்தனிமை. (சங். அக.)
மட்டும். அதைமாத்திரம் எடு
மாத்திரம்தனிமை
மட்டும்
அளவு
தும்பி
மாத்திரைதமிழ் இலக்கணத்தில் மாத்திரை எனப்படுவது கண் இமைக்கும் (சிமிட்டும்) நேரத்தைக் குறிக்கும் அளவாகும், விரலை நொடிப்பதற்கும் உரிய கால அளவு மாத்திரை எழுத்துக்கள் ஒலிக்கப்படும் கால நீட்டத்தைக் குறிக்க மாத்திரை என்னும் கால அளவு பயன்படுகின்றது
மருந்து
மாத்திரைகணப்பொழுது
கண்ணிமைத்தல் அல்லது கைந்நொடித்தல் அளவான காலம்
செய்யுளில் வரும் எழுத்தொலியின் அளவு
குற்றெழுத்து
குருவிற்பாதி
காலவிரைவு
மிகச் சுருக்கமான இடம்
குளிகை
துறவியின் தண்டகமண்டலங்கள்
பேறு
மாத்திரை1சிறிய வில்லை வடிவ மருந்து
மாத்திரைக்கோல்சித்தர் முதலியோர் கையில் கொள்ளும் மந்திரக்கோல்
மந்திரவாதியின் கைக்கோல்
அளவுகோல்
மாத்துபெருமை
செருக்கு
சதுரங்க ஆட்டத்தில் அரசனை அசையவொண்ணாது பேதாக்காய் தடுத்துநிற்கை
மாத்துவம்பெருமை
காண்க : துவைதம்
மாததூரம்மகளிரின் மாதத்தீட்டு
மாதப்பிறப்புசூரியன் ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்குப் போகும் காலம்
மாதத்தின் முதல் நாள்
மாதம்திங்கள்
மாதம்ஏறக்குறைய முப்பது நாட்கொண்ட காலம்
மாதம் ஓர் ஆண்டின் மொத்த நாட்களைப் பன்னிரண்டாகப் பகுத்த பிரிவுகளுள் ஒன்று
மாதர்அம்மா
தாய்
மாதர்பெண்
அழகு
பொன்
காதல்
ஓர் இடைச்சொல்
மாதராள்பெண்
மாதரிகாளி
கண்ணகியைப் போற்றிய ஓர் இடைச்சி
மாதலம்கீழேழுலகத்துள் ஒன்று
மாதலிஇந்திரனின் சாரதி
மாதவம்பெருந்தவம்
இளவேனில்
வைகாசி மாதம்
இனிமை
மது
மாதவர்சிறந்த தவத்தினையுடையவர், முனிவர்
மாதவர்பள்ளிமுனிவர் ஆசிரமம்
மாதவழிச்செலவுமாதச்செலவு
மாதவறுதிமாதமுடிவு
மாதவன்திருமால்
வசந்தன்
மாதவிதுளசி
துர்க்கை
கிருட்டினனின் தங்கையான சுபத்திரை
கூட்டிக்கொடுப்பவள்
காண்க : கள்ளி
சீனி
கோவலனின் ஆசைநாயகி
கண்ணன் மனைவி
குருக்கத்திக்கொடி
பனைவெல்லம்
மாதவிகொழுநன்அருச்சுனன்
மாதவிடாய்பெண்களுக்கு மாதந்தோறும் ஏற்படும் இரத்த வெளியேற்றம்
மாதவிலக்கு
முதிர்ச்சியடைந்த கருமுட்டைகளின் வெளியேற்றம்
மாதவிடாய்/மாதவிலக்கு (பெண்களுக்கு) மாதம் ஒரு முறை ஏற்படும் இரத்த வெளியேற்றம்
மாதவிப்பந்தல்குருக்கத்திக் கொடிகளாலான பந்தல்
மாதவிலக்குமாதவிடாய்
மாதளைஒரு மரவகை
பேரெலுமிச்சை
மாதாதாய்
பார்வதி
அறிபவன்
கலைமகள்
மாதா கோயில் மரியன்னையின் கோயில்
மாதாந்தம்மாதந்தோறும் கோயிலுக்குச் சென்று வழிபடுகை
காண்க : மாசாந்தம்
மாதாந்தர/மாதாந்திர மாதத்திற்கு ஒரு முறையான
மாதாந்தரம்மாதந்தோறும் கோயிலுக்குச் சென்று வழிபடுகை
காண்க : மாசாந்தம்
மாதாமகன்தாயைப் பெற்ற பாட்டன்
மாதாமகிதாயைப் பெற்ற பாட்டி
மாதானுபங்கிதிருவள்ளுவர்
மாதிவட்டமாயோடல்
கோளின் சுற்று
மாமரம்
மாதிகம்குதிரைபோகும் வழி
மாதிமைதகுதி
காதல்
மாதிரம்வானம்
திசை
மலை
யானை
நிலம்
மண்டிலம்
மாதிரிஒரு மருந்துச் செடி
மாதிரி1(-ஆக, -ஆன) தினுசு
மாதிரி2(பெயரெச்சத்தின் பின்) உண்மைக்கு ஒத்த நிலையில் இருப்பதைக் காட்ட இணைக்கப்படும் சொல்
மாதிரிகைதினுசு
முறை
தன்மை
மூலப்படி
மாதிருமாதா
வானம்
திருமகள்
பசு
பூமி
பார்ப்பனி
இரேவதி
மாதிருகைநெடுங்கணக்கு
கைத்தாய்
தாய்
தேவி
மாதுபெண்
மாதுபெண்
அழகு
காதல்
பெருமை
குற்றம்
ஓர் அசைச்சொல்
மாதுகரம்வண்டுகள் பல மலர்களினின்று தேனைச் சேர்ப்பதுபோலப் பல வீடுதோறும் சென்று பிச்சையெடுத்தல்
மாதுபங்கன்சிவன்
மாதுமைபெண்தன்மை
அறிவின்மை
மாதுரம்மல்லிகைவகை
மாதுரிசாராயம்
மாதுரியம்இனிமை
மாதுருகோத்திரம்தாய்வழிச்சுற்றம்
மாதுலங்கம்ஒரு மாதுளை மரவகை
மாதுலன்தாயுடன் பிறந்தோன்
கணவன் அல்லது மனைவியின் தந்தை
மாமனார்
அத்தை கணவன்
சிற்சில வகுப்புப் பெண்கள் தங்கள் கணவரை அழைக்கும் பெயர்
மாதுலிமாமன் மனைவி
காண்க : மாதலி
மாதுலுங்கம்ஒரு மாதுளை மரவகை
மாதுவம்கள்
பேரீந்து
மாதுவான்பெண்குதிரை
நகச்சுற்று
மாதுளங்கம்ஒரு மாதுளை மரவகை
மாதுளம்ஒரு மரவகை
பேரெலுமிச்சை
மாதுளைஒரு மரவகை
பேரெலுமிச்சை
மாதுளை பவள நிறச் சதை ஒட்டிய முத்துகளை உள்ளீடாக உடைய, தடித்த மேல் தோல் உடைய பழம்/மேற்குறிப்பிட்ட பழம் காய்க்கும் மரம்
மாதூகரம்வண்டுகள் பல மலர்களினின்று தேனைச் சேர்ப்பதுபோலப் பல வீடுதோறும் சென்று பிச்சையெடுத்தல்
மாதேவன்சிவபிரான்
பதினோர் உருத்திரருள் ஒருவர்
மாதேவிபார்வதி
பட்டத்தரசி
செங்கழுநீர்ப்பூ
மாதொருபாகன்சிவன்
மாதோஓர் அசைச்சொல்
மாதோபவாசம்ஒரு மாதகாலம் பட்டினியிருக்கை
மாதோயம்கடல்
பெருநீர்
மாநகரம் பத்து லட்சத்திற்கு மேற்பட்ட மக்கள் தொகை கொண்ட பெரிய நகரம்
மாநகராட்சி மாநகரத்தை நிர்வகிக்கும் உள்ளாட்சி அமைப்பு
மாந்தக்கொதிகுழந்தைநோய்வகை
மாந்தசன்னிமாந்தத்தால் குழந்தைகளுக்கு வரும் சன்னி
மாந்தம்குழந்தைநோய்வகை
ஒரு புல்வகை
மந்தத்தால் குழந்தைகளுக்கு வரும் கணைநோய்
செரியாமை
மாந்தம் குழந்தைகளுக்குப் பல நோய்கள் வரக் காரணமாகும் ஒரு வித அஜீரணம்
மாந்தர்மக்கள்
ஆண் மக்கள்
மாந்தர்மனிதர்
ஆடவர்
ஊர்காவலர்
மாந்தளிர்துவர் பத்தனுள் ஒன்றாகிய மாமரத்துளிர்
மாந்தளிர்க்கல்ஒரு மாணிக்கவகை
மாந்தளிர்ச்சிலைகாவிக்கல்
மாந்தளிர்நாணான்மன்மதன்
மாந்தன்ஆண்மகன்
வாழைவகை
மாந்திமாமரம்
கலியாணச்சடங்கு
காண்க : குளிகன்
மாந்திரிகன்மந்திரபலத்தால் சிறப்பாற்றலைச் செலுத்துபவன்
மாந்திரீகம்மந்திர வித்தை
மாந்திரீகம்மந்திரபலத்தால் சிறப்பாற்றலைச் செலுத்தும் வித்தை
மாந்திரீகம் தீய சக்திகளை மந்திரம் கூறி அடக்கும் அல்லது வெளியேற்றும் வித்தை
மாந்திரீகன் மாந்திரீகம் தெரிந்தவன்
மாந்துதல்குடித்தல்
உண்ணுதல்
வருந்துதல்
அவிந்தடங்கல்
இறத்தல்
நுகர்தல்
ஊக்கமழிதல்
மாந்தைஒரு நோய்வகை
ஒரு நகரம்
மாநாகம்ஒரு பாம்புவகை
மாநாடு பெருமளவில் உறுப்பினர்களும் பார்வையாளர்களும் கலந்துகொள்ளும் கூட்டம்
மாநிருத்தாதனம்ஒரு காலைத் தூக்கி நிற்கும் யோகநிலை
மாநிலங்களவை சட்டமன்ற உறுப்பினர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களோடு குடியரசுத் தலைவரால் நியமிக்கப்பட்டவர்களையும் உறுப்பினர்களாகக் கொண்ட, இந்தியப் பாராளுமன்றத்தின் ஓர் அவை
மாநிலம்ஒரு நாட்டின் பெரும்பிரிவு
பூமி
மாநிலம் (இந்தியாவில் பொதுவாக) மொழி அடிப்படையில் பிரிக்கப்பட்ட நிலப் பகுதி
மாநிறம்மாந்தளிர்போன்ற நிறம்
மாநிறம் (மனிதர்களின் உடல் நிறத்தைக் குறிப்பிடும்போது) சிவப்பு என்றோ கறுப்பு என்றோ சொல்ல முடியாத, இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட நிறம்
மாப்பிள்ளைமணமகன்
மாப்பிள்ளைமணவாளப்பிள்ளை
மகளின் கணவன்
மைத்துனன்
மாமன்மகன்
மாமி மகன்
தங்கை கணவன்
ஒரு பட்டப்பெயர்
ஒரு முகம்மதிய வகுப்பார்
மாப்பிள்ளை அழைப்பு திருமணம் நடக்கும் இடத்துக்கு மாப்பிள்ளையை உரிய மரியாதையுடன் ஊர்வலமாக அழைத்து வரும் சடங்கு
மாப்பிள்ளை மாடு பொலிகாளை
மாப்புமன்னிப்பு
மிகுதி
மீன்றிரள்
மாப்பு மன்னிப்பு
மாப்புவிடுதல்மன்னித்தல்
மாபலன்காற்று
மாபனம்அளவு
தராசு
மாபாடியம்பேருரை
பாணினி சூத்திரங்களுக்குப் பதஞ்சலியார் செய்த பேருரை
மாபாதகம்பொய், கொலை, களவு, கள், காமம், என்னும் ஐம்பெரும் பாதகம்
மாபாவிபெரும்பாவி
மாபுலிசிங்கம்
மாபுறயாகம்வெளிப்பூசை
மாபெலைபார்வதி
மாமகம்காசாயவகை
காண்க : மகாமகம்
மாமகன்அம்மான்
இவறலன்
திருமகளின் மகனான மன்மதன்
மாமடிகணவன் அல்லது மனைவியின் தந்தை
தாயின் உடன்பிறந்தான்
மாமடிகள்கணவன் அல்லது மனைவியின் தந்தை
தாயின் உடன்பிறந்தான்
மாமணிமாணிக்கம்
மாம்பழம்Mango
மாம்பழம்மாங்கனி
புடைவை உடுத்தும்போது செருகும் முடிப்பு
மாம்பழம் இனிப்புச் சுவைக்காக விரும்பி உண்ணப்படும், மாமரத்தின் பழம்
மாம்பால்மாங்காயின் காம்பிலுண்டாம் பால்
ஒரு கூழ்வகை
மாம்போழ்மாவடுவின் பிளவு
மாமரம்ஒரு மரவகை
மாமரம் முதலில் புளிப்பாகவும் பழுத்த பின் இனிப்பாகவும் இருக்கும் காயைத் தரும் மரம்
மாமலர்சரஞ்சரமாகப் பூக்கும் கொன்றைமரம்
மாமல்லைமாமல்லபுரம் என்னும் ஊர்
மாமன்தாயுடன் பிறந்தோன்
கணவன் அல்லது மனைவியின் தந்தை
மாமனார்
அத்தை கணவன்
சிற்சில வகுப்புப் பெண்கள் தங்கள் கணவரை அழைக்கும் பெயர்
மாமன்னன் பேரரசர்
மாமனார்கணவன் அல்லது மனைவியின் தந்தை
மாமனார் கணவனுடைய அல்லது மனைவியுடைய தந்தை
மாமாஅம்மாவின் சகோதரன்
மாமாங்கம்12 ஆண்டுகாலம் நெடுங்காலம்
மாமாங்கம்கும்பகோணத்தில் பன்னீராண்டுகட்கு ஒரு முறை மாசிமகத்தன்று நிகழும் ஒரு திருமுழுக்கு விழா
மாமாங்கம் பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் கொண்ட காலம்
மாமாத்திரன்மருத்துவன்
மாமாத்துமிகப்பெரியது
பெருஞ்செருக்கு
மாய்மாலம்
மாமாயைபார்வதி
சுத்தமாயை
மாமாலம்பெருவஞ்சனை
பாசாங்கு
மாமான்தாயுடன் பிறந்தோன்
கணவன் அல்லது மனைவியின் தந்தை
மாமனார்
அத்தை கணவன்
சிற்சில வகுப்புப் பெண்கள் தங்கள் கணவரை அழைக்கும் பெயர்
மாமிஅம்மான் மனைவி
மனைவியின் அல்லது கணவனின் தாய்
அத்தை
மாமிசதாரிபுலாலுண்போன்
மாமிசப் பட்சிணிபிற விலங்கின் இறைச்சியை உணவாகக் கொள்ளும் பிராணி
மாமிசபட்சணிபுலாலுண்ணி
மாமிசப்பட்சிணி பிற விலங்கின் இறைச்சியை உணவாக உட்கொள்ளும் பிராணி
மாமிசபேதிதசையைக் கரைவிக்கும் ஒரு பூண்டுவகை
மாமிசம்இறைச்சி
புலால்
தசை
மாமிசம் (பொதுவாக விலங்கினத்தின்) தசை
மாமியார்அம்மான் மனைவி
மனைவியின் அல்லது கணவனின் தாய்
அத்தை
மாமியார் கணவனுடைய அல்லது மனைவியுடைய தாய்
மாமியார் வீடுசிறைச்சாலை
மாமியார்வீடு சிறை
மாமுகத்தன்விநாயகர்
மாமுகவன்விநாயகர்
மாமுனிபெருந்துறவி
அருகன்
வசிட்டன்
நாயுருவிச்செடி
மாமூல்லஞ்சம்
மாமூல்பரம்பரை வழக்கம்
மாமூல் (-ஆக, -ஆன) (மக்களின் வாழ்க்கை நிலையைக் குறிப்பிடும்போது) சகஜம்
மாமேருமேருமலை
மாமைநிறம்
அழகு
கருமை
மேனி
துன்பம்
மாமோகம்ஐம்புல நுகர்ச்சியிற் பற்று
மாயக்கள்ளிமயக்கி ஏமாற்றுபவள்
மாயக்காரன்வஞ்சகன்
மாயவித்தைக்காரன்
மாயக்காரிமயக்கி ஏமாற்றுபவள்
மாயக்குரம்பைநிலையற்ற வுடல்
மாயக்கூத்தன்திருமால்
மாய்ச்சல்மாய்த்தல்
சாவு
மறைவு
மாய்ச்சிபூட்டுவிலங்கு
மாயசாலம்வஞ்சனை
மாய்த்தல்மறைத்தல்
கொல்லுதல்
அழித்தல்
வருத்துதல்
தீட்டுதல்
மாய்தல்மறைதல்
அழிதல்
சாதல்
ஒளி மழுங்குதல்
கவலை மிகுதியால் வருந்துதல
அறப்பாடுபடுதல்
மறத்தல்
மாய்ந்துமாய்ந்து மிகவும் சிரமப்பட்டுச் சக்தி முழுவதையும் செலவழித்து
மாய்ப்புமாய்த்தல்
சாவு
மறைவு
மாயப்புணர்ச்சிதலைவன் தலைவியரது களவுக்கூட்டம்
மாயப்பெண்மாறுவேடம் பூண்ட பெண்
பெண் வேடம் பூண்ட ஆண்
மாயப்பொடிமாயத்தன்மை செய்யும் பொடி
மாயப்போர்அற்புதமான போர்
வஞ்சகயுத்தம்
மாயம்மாயை
வஞ்சனை
பித்தளை
பாசாங்கு
அறியாமை
கனவு
பொய்
நிலையின்மை
வியப்பு
அழகு
தீமை
கயமைத்தன்மை
கறுப்பு
உயரம்
நீளம்
தொகை
மாயம் இல்லாதது இருப்பதாகத் தெரியும் பொய்மை
மாயமந்திரம்மாயம்பண்ணும் மந்திரம்
மாய்மாலம்பாசாங்கு
பசப்பு
மாய்மாலம்பாசாங்கு
மோசடி
மாயமான் தேடி அடையத் தூண்டுகிற வசீகரத் தன்மையுடையதாகவும் தேடிச் சென்றால் கிட்டாததாகவும் உள்ள ஒன்று
மாயரூபம்மெய்போலத் தோற்றும் பொய்யுருவம்
மாயவண்ணன்திருமால்
மாயவள்கரியநிறமுடையவள்
துர்க்கை
தெய்வப்பெண்
காண்க : இடாகினி
மாயவன்திருமால்
மாயவிஞ்சைஇந்திரசால வித்தை
மாயவித்தைஇந்திரசால வித்தை
மாய்வுசாவு
மறைவு
மாயவேடம்பொய்வேடம்
மாயன்கரியவன்
திருமால்
வஞ்சகன்
மாயாகாரியம்மாயையின் தோற்றமாகிய பிரபஞ்சம் முதலியன
தனுகரண புவன போகங்களாகிய மாயையின் விளைவுகள்
மாயாசத்திமாயையாகிய சத்தி
மாயாசூனியம்மாயையால் மறைவின்மை
மாயாதேகம்நிலையற்ற வுடல்
மாயாதேவிமாயையாகிய தேவி
கௌதமபுத்தரின் தாய்
மாயாபஞ்சகம்தமம், மாயை, மோகம், அவித்தை, அநிருதம் என்னும் ஐந்து விதமாயுள்ள மாயை
மாயாபாசம்மாயையாகிய பந்தம்
மாயாபுரிஉடம்பு
பித்தளை
அரித்துவாரம் என்னும் புண்ணியத்தலம்
மாயாவாதம் புலன்களுக்குப் புலனாகிற இந்த உலகம் ஒரு மாயை என்பதை வலியுறுத்தும் சில இந்தியத் தத்துவங்களின் கொள்கை
மாயாவிமாயை செய்வோன்
அமானுடசத்தியால் வேண்டும் உருக்கொள்வோன்
வஞ்சகன்
மாயாவி திடீரெனத் தோன்றி மறைதல், விரும்பிய உருவம் கொள்ளுதல் போன்றவற்றைச் செய்வதற்கு உரிய சக்தி படைத்தவன்
மாயாவிநோதம்இந்திரசால வித்தை
மாயாவிமோசனம்மாயையினின்று நீங்குகை
மாயிதுர்க்கை
ஆண்பெண்களைக் களவிற்புணர்ப்பிக்கும் ஆண்மகன்
மாயாவாதி
மாயிடம்எருமை
மாயிரம்புறமாயுள்ளது
மாயுநாடிபித்தநிலையைக் குறிக்கும் நாடி
மாயூரம்மயில்
மயிலாடுதுறை என்னும் சிவதலம்
மாயேயம்ஐந்து மலத்துள் ஒன்றும் அசுத்த மாயையின் காரியமுமான கலை, வித்தை, இராகம், புருடன், மாயை, காலம், நியதி முதலிய ஏழு தத்துவங்கள்
மாயைதமம்
மாயை
மோகம்
அவித்தை
அநிருதம்
மாயைமூலப்பிரகிருதி
விந்து, மோகினி
மாயேயம் என்னும் மூவகைப்பட்ட மலம்
மாயா பஞ்சகத்துள் ஒன்றாகிய மாயை
பொய்த் தோற்றம்
மாயவித்தை
வஞ்சகம்
அமானுடசத்தி
காளி
பார்வதி
காண்க : அசுத்தமாயை
மாயாதேவி
மாயாபுரி
திரோதான சத்தி
ஒரு நரகவகை
மாயை உண்மையில் இல்லாமல், இருப்பது போலத் தோற்றம் மட்டும் அளிப்பது
மாயையுற்றாள்காளி
மாயோள்கருநிறமுடையவள்
மாமை நிறமுடையவள்
பெண்
வஞ்சகி
மாயோன்கருநிறமுடையோன்
திருமால்
மாயோன்பூடுதுளசி
மாயோன்மருகன்திருமாலின் மருகனான முருகக்கடவுள்
மாயோனாடல்அல்லியம், மற்கூத்து, குடக்கூத்து எனத் திருமாலாடிய கூத்துவகைகள்
மாயோனாள்திருவோணநாள்
மார்ஓர் அசை. (தொல். எழுத். 186.)
பல்லோர் படர்க்கைவிகுதியுள் ஒன்று. (தொல். சொல். 209.)
ஒரு வியங்கோள் விகுதி. (நன்.)
ஒரு பன்மை விகுதி. தாய்மார் மோர் விற்கப்போவர் (திவ். பெரியாழ். 3, 1, 9)
மார்நெஞ்சு
முலை
மார்பு
நெஞ்சு
நான்குமுழ அளவுள்ள நீட்டலளவை
ஓர் அசை
பல்லோர் படர்க்கை விகுதியுள் ஒன்று
ஒரு வியங்கோள் விகுதி
பன்மைவிகுதி
மார்1மார்பு
மார்க்கட்டிமார்பில்வரும் புண்
மார்க்கட்டுமார்பின் உறுதியமைப்பு
இரவிக்கை
மார்பின் குறுக்கேயிடும் வேட்டிக்கட்டு
சந்தை
மார்க்கடம்குரங்கு
மார்க்கண்டம்மார்பெலும்பு
மார்க்கணம்அம்பு
இரப்பு
தேடுகை
நெஞ்சுப்பகுதி
மார்க்கம்நெறி
வழி
மார்க்கம்சரியை
கிரியை
யோகம்
ஞானம்
மார்க்கம்நெறி, வழி
நெடுந்தெரு
ஒழுங்கு
முறை
ஒழுக்கம்
சமயம்
மூலம்
மரபுவழி
மறுதலை
ஆராய்ச்சி
மார்கழிமாதம்
கத்தூரி
அகப்பொருட்டுறை
கூத்துவகை
தாளப்பிரமாணத்துள் ஒன்று
குதிரைநடை
காண்க : மார்க்கவம்
உலகம்
மார்க்கவசம்மார்பிலணியும் காப்புச்சட்டை
மார்க்கவம்கையாந்தகரைப்பூண்டு
மார்க்கிகன்வழிச்செல்வோன்
வேடன்
மார்க்சியம்காரல்மார்கஸ் என்பவரின் கொள்கை
மார்க்சியம் பொதுவுடைமையே சமத்துவச் சமுதாயத்துக்கு வழிவகுக்கும், வர்க்கப் போராட்டமே வரலாற்றை நிர்ணயிக்கும் போன்ற கோட்பாடுகளைக் கொண்ட தத்துவம்
மாரகம்சாவு
இறப்பைத்தருவது
கொடுமையான தொற்றுநோய்
மார்கர் பேனாவரைவுத் தூவல்
மார்கழிசிலை ( 29 ) ( 16 Dec)
மார்கழிசௌரமான மாதம் பன்னிரண்டனுள் ஒன்பதாம் மாதம்
மார்கழி ஒன்பதாவது தமிழ் மாதத்தின் பெயர்
மார்கழிநீராடுதல்மார்கழி மாதத்தில் இளம்பெண்கள் நாடோறும் அதிகாலையில் குளத்திற்குச் சென்று நீராடுகை
மாரகன்சாவுக்குக் காரணமான கோள்
சாவை உண்டாக்குவோன்
மாரகாகளம்மன்மத வாத்தியமான குயில்
மார்ச்சரியம்பொறாமை
மார்ச்சளிநெஞ்சில் சளிபிடிக்கும் நோய்வகை
மார்ச்சனம்துடைத்தல்
தூய்மைசெய்தல்
கடவுள் திருமுன் இடக்கையினின்று ஒழுகவிடும் நீரை மந்திரபூர்வமாய்த் தலையில் தெளிக்கை
மார்ச்சனிதுடைப்பம்
சீமையால்
மார்ச்சனைஇனிது ஒலிக்க மேளத்திடும் கரிய மட்சாந்து
முழவின் வார்
மார்ச்சாலம்பூனை
காண்க : மரநாய்
மார்ச்சிலந்திமுலைப்பக்கத்துண்டாகும் புண்
மாரசயன்மாரனை வென்றவனான அருகன்
மாரடித்தல்விருப்ப மில்லாத வேலை செய்தல்
மாரடித்தல்இன்னற்படுதல்
இழவில் அழும்போது மார்பில் மகளிர் அடித்துக்கொள்ளுகை
மாரடிப் பாட்டு மாரடித்து அழும்போது பாடும் பாட்டு
மாரடைப்புநெஞ்சடைப்பு, மூர்ச்சை
சூதகநோய்
மார்பில் உண்டாகும் வலிவகை
மாரடைப்பு (உயிருக்கு ஆபத்தை விளைவிக்கும் வகையில் ஒழுங்கில்லாத இதயத் துடிப்பையும் கடுமையான வலியையும் ஏற்படுத்தும்) இதயத்தின் இரத்த ஓட்டத் தடை
மாரணம்சாவு
அழித்தல்
எண்வகை மாயவித்தையுள் ஒருவனை மந்திரத்தால் இறக்கச் செய்யும் வித்தை
மார்தட்டு கர்வப்படுதல்
மார்தட்டுதல்போட்டிபோடுதல்
குறித்த ஒரு துறையில் தான் மேன்மையானவன் என்பதைக் குறிப்பிக்குமாறு மார்பைத் தட்டுதல்
தற்பெருமையடைதல்
மார்த்தவம்மென்மைத்தன்மை
மார்த்தாண்டன்சூரியன்
மாரதந்திகாமன் யானையான இருள்
மாரதன்தான் ஒருவனே பத்தாயிரம் வீரரை எதிர்த்துப் போர் செய்யவல்ல தேர்வீரன்
மார்பகம்நெஞ்சு
முலை
மாரப்பற்றுகருப்பூரவகை
மார்பம்நெஞ்சு
முலை
மார்பாகமூலமாய்
மார்பாணிஒரு மார்பின் புண்வகை
தலைமையாணி
தண்டனையாக மார்பில் தைக்கும் ஆணி
மார்புநெஞ்சு
முலை
வடிம்பு
தடாகம்
அகலம்
கருப்பூரவகை
நான்குமுழ அளவுள்ள நீட்டலளவை
மார்புக்குழிமார்பெலும்பின் கீழுள்ள குழி
இதயம், நுரையீரல் முதலிய உறுப்புகளடங்கிய நெஞ்சின் அறை
மார்புக்கூடு இதயம், நுரையீரல் முதலியவற்றைச் சுற்றிக் கூண்டாக அமைந்திருக்கும் எலும்புகள்
மார்புச்சளிநெஞ்சில் சளிபிடிக்கும் நோய்வகை
மார்புநோவுமார்பில் உண்டாகும் வலிவகை
மார்த்தசையில் உண்டாகும் நோவுவகை
மார்புற மார்போடு சேர்த்து
மார்பெலும்புமார்பிலுள்ள எலும்பு
மாரபேரிகாமன் முரசான கடல்
மாரம்செடிவகை
மார்வம்நெஞ்சு
மார்வலிமார்பில் உண்டாகும் வலிவகை
மார்த்தசையில் உண்டாகும் நோவுவகை
மார்வாடிவட்டிக்குப் பணம் தருபவன்
மார்வாடி/மார்வாரி (தமிழ்நாட்டில்) வட இந்திய வியாபாரி
மாரவேள்காமன்
மாரன்மன்மதன்
புத்தரை மயக்க முயன்று தோற்ற ஒரு தேவன்
மாரனாலயம்மன்மதன் இருக்கை
பெண்குறி
மாராட்டம்துன்பம்
ஆள்மாறாட்டம்
மகாராட்டிரதேசம்
ஊர்
மாராப்புபெண்கள் தம் மார்பின் குறுக்கேயிடும் சீலைப்பகுதி
முதுகுடன் இணைத்து மூட்டை கட்டுங் கச்சை
மாராப்பு (புடவையில்) மார்பை மறைக்கும் பகுதி
மாராயஞ்சொல்லுதல்நற்செய்தி கூறுதல்
மாராயம்வேந்தனால் பெறும் சிறப்பு
மகிழ்ச்சி
நற்செய்தி
பாராட்டுச்சொல்
பெண் பூப்படைந்தமையைச் சுற்றத்தாருக்கு அறிவிக்கை
மாராயவஞ்சிஅரசனாற் சிறப்பெய்திய வெற்றி வீரனின் பெற்றிமை கூறும் புறத்துறை
மாராயன்அரசன்
அரசனாற் பெறும் பட்டப்பெயர்
திருவிதாங்கூரில் உவச்சரையொத்த ஒரு சாதி
மாராழம்மார்பளவுள்ள ஆழம்
மாரிமழை
நீர்
மேகம்
மழைக்காலம்
பூராட நாள்
புள்வகை
சாவு
அம்மைநோய்
ஒரு தேவதை
துர்க்கை
மாரி1மழை
மாரிக்காலம்மழைக்காலம்
மாரிநாள்உத்தரநாள்
மாரிபம்மூலம்
மாரிமழைவேனிற்காலத்திற் பெய்யும் மழை
மாரிமறுத்தல்மழை நின்றுவிடுகை
மழையில்லாமை
மாரிமுத்துஅம்மைநோய்
மாரியம்மன்அம்மைக்குரிய தேவதை
மாரீசம்வஞ்சகம்
மூர்ச்சை
உபபுராணத்துள் ஒன்று
மிளகுதைலம்
மாருதப்படைவாயுதேவனின் அம்பு
மாருதம்காற்று
மாருதன்வாயுபகவான்
மாருதிஅனுமான்
வீமன்
மாருதிநாதம்வங்கமணல்
மாருதேயன்அனுமான்
மாரெரிச்சல்செரியாமையால் உண்டாகும் மார்பெரிச்சல் நோய்
மாரோடம்செங்கருங்காலி
மாலமாலை
மால்பெருமை
பெருமையுடையவன்
திருமால்
அருகன்
இந்திரன்
காற்று
புதன்
சோழன்
மலை
வளமை
செல்வம்
பழைமை
மேகம்
கண்ணேணி
மயக்கம்
ஆசை
காமம்
கருமை
விட்டுணுக்கரந்தை
எழுதக்கருவி
செங்கற்கட்டளை
காளவாய்
மாதிரி
எல்லை
வலைவகை
இலாயம்
அரசிறைவகை
சொத்து
அரண்மனை
மாலகம்வேப்பமரம்
செம்பரத்தைவகை
மால்தங்கைஉமை
பாடாணவகை
மாலதிசிறுசண்பகம்
மல்லிகை
காட்டுமல்லிகை
விளக்குத்தண்டு
நிலவின்கதிர்
நிருவாணம்
மாலதிபலம்சாதிக்காய்
மால்தொடைதுளசி
மால்புகண்ணேணி
மாலம்குங்குமமரம்
பேய்
மாலமாயம்பேயின் தந்திரம்
மால்முடிதல்வலைபின்னுதல்
மால்முருகுதுளசி
மால்மைத்துனன்சிவபிரான்
துருசு
மாலயம்சந்தனமரம்
காண்க : மாளயம்
மாலர்கவசம்
வேடர்
புலையர்
மாலவன்புதன்
திருமால்
மால்வீடுதிருமால் உருவமாகக்கொண்டு பூசித்தற்குரிய ஒருவகைச் சிலை, ஒரு திருமால் தலம்
மாலிமாலையணிந்தவன்
சூரியன்
ஓர் அரக்கன்
கள்
தோட்டக்காரன்
மாலிகன்பூ விற்போன்
மாலிகைமாலை
வரிசை
சீமைச்சணல்
மாலிமிஇளமைப் பருவத்திற் செய்யும் நட்பு
காண்க : மாலுமி
மாலியம்கடவுளுக்குப் படைக்கும் மலர்
பூ
மாலிருஞ்சோலைமதுரை மாவட்டத்திலுள்ள அழகர்மலை
மாலினிபார்வதி
துர்க்கை
மாலுக்கிளையாள்துர்க்கை
மாலுகம்வேப்பமரம்
செம்பரத்தைவகை
மாலுதல்மயங்குதல்
மாட்சிமைப்படுதல்
எழுதகம் அமைத்தல்
மாலுதானம்ஒரு பாம்புவகை
மாலுதானன்ஒரு பாம்புவகை
மாலுந்திவந்தோன்திருமாலின் கொப்பூழில் உதித்தவனான பிரமன்
மாலுமிகப்பலோட்டி
மாலுமி கப்பலை இயக்கிச்செல்வதற்கு வேண்டிய பணி செய்பவர்
மாலூர்திதிருமாலின் ஊர்தியான கருடன்
மாலூரம்வில்வமரம்
மாவிலிங்கமரவகை
மாலைஅந்திப்பொழுது
இரவு
இருள்
சமயம்
குற்றம்
மரகதக்குற்றவகை
இயல்பு
குணம்
தொடுக்கப்பட்டது
தொடுத்த பூந்தொடை
மாதரணிவடம்
நூல்வகை
வரிசை
பாசம்
விறலி
பெண்
மாலை1பிற்பகலுக்குப் பின்னர் சூரியன் மறையும்வரை உள்ள நேரம்
மாலை2(கழுத்தில் போடுவதற்கு ஏற்றதாக) பூ முதலியவற்றால் வளையமாகக் கட்டப்பட்டது
மாலைக்கண்இரவில் கண் தெரியாமை
பார்வைக்குறைவு
மாலைக்கண் மாலையில், மங்கலான ஒளியில் பார்க்க முடியாத வகையில் ஏற்படும் பார்வைக் குறை
மாலைக்கண்ணண்இராக்குருடன்
பார்வைக் குறைவுள்ளவன்
மாலைக்காரன்மாலை தொடுப்போன்
மாலைக்குளியல்அந்திநேரத்துக் குளிக்கை
மாலைக்குளியன்மாலையிற் குளித்து அலங்கரித்துக்கொள்ளும் பகட்டன்
மாலைகட்டிகோயிலுக்குப் பூமாலை கட்டுவோன்
மாலைசாத்துதல்மாலையால் அலங்கரித்தல்
மாலைசூட்டுதன்னை விரும்பி வந்த அரசர் கூட்டத்தில் தலைவி தலைவனைத் தானே தேர்ந்து வரித்துக்கொள்ளுகை
மாலைசூட்டுதல்மாலை சூட்டி மணத்தல்
மாலைநிலைஇறந்த கணவனுடைய சிதையில் தீப்பாயும் பொருட்டு அவன் மனைவி மாலைக் காலத்து நின்ற நிலை கூறும் புறத்துறை
மாலைநேரம்அந்திவேளை
மாலைப்படிகம்பளிங்கு
மாலைமசங்கல்அந்திக்காலத்து மங்கற்பொழுது
மாலைமாற்றுஎழுத்துகளை ஈறுமுதலாகப் படிக்குமிடத்தும் பாட்டு மாறாமலிருக்கும் மிறைக்கவிவகை
திருமணத்தில் மாலை மாற்றுதல்
மாலைமாற்று (மணமகனும் மணமகளும் கணவன் மனைவி ஆனதன் அறிகுறியாகத் தத்தம்) மாலையை மாற்றி அணிவித்தல்
மாலைமாற்றுதல்திருமணத்தில் மணமக்கள் ஒருவருக்கொருவர் மாறிமாறி மாலையிடுதல்
மாலையணிஓர் அணிவகை
மாலையணிதல்மாலையால் அலங்கரித்தல்
புணர்ச்சியின்பந் துய்த்தல்
மாலையந்திஅந்திவேளை
மாலையிட்டவன்கணவன்
மாலையிடு (மாலை போட்டு) திருமணம் செய்துகொள்ளுதல்
மாலையிடுதல்மாலை சூட்டி மணத்தல்
மாலையீடுதன்னை விரும்பி வந்த அரசர் கூட்டத்தில் தலைவி தலைவனைத் தானே தேர்ந்து வரித்துக்கொள்ளுகை
மாலையுவமைபூமாலைபோல் உவமை பல ஒன்றற்கொன்று தொடர்புடையதாய் வரும் அணிவகை
மாலைவாங்குதல்மாலையை விலைக்கு வாங்குதல்
பரிசங் கொடுத்தல்
மாலைவெயில்அந்திப்பொழுதின் மஞ்சள் வெயில்
மாலைவெள்ளிஅந்தியில் தோன்றும் சுக்கிரன்
மாலோகம்மேலேழுலகத்துள் ஒன்று
மிகுதி
மாலோன்புதன்
திருமால்
மாவட்ட ஆட்சியர் ஒரு மாவட்டத்தில் வரி வசூலித்தல், நிர்வாகம், சட்டம், ஒழுங்கு முதலியவற்றைக் கவனிக்கும் முதன்மைப் பொறுப்பில் உள்ள உயர் அரசு அதிகாரி
மாவட்டணம்நெடும்பரிசை
மாவட்டம்மாநிலத்தின் ஒரு பிரிவு
மாவட்டம் (ஒரு மாநிலத்தில்) நிர்வாக வசதிக்காக மக்கள் தொகை அடிப்படையில் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் (பல வட்டங்கள் கொண்ட) பிரிவு
மாவடம்மாம்பலகை
மாவடிமாவடு
மாவடுவின் பிளவு
மாவடுமாவின் பிஞ்சு
மாவடு (ஊறுகாய் தயாரிக்கப் பயன்படுத்தும்) பிஞ்சு மாங்காய்
மாவடைநிலத்திலடங்கிய விலங்குகள்
ஊரில் கால்நடை அடையும் இடம்
மாவயிரக்கல்நிலத்தில் அகப்படுங் கனிப்பொருள்வகை
மாவரிசல்லடை
மாவலன்குதிரையேற்றத்தில் வல்லவன்
குதிரைப்பாகன்
யானைப்பாகன்
மாவலான்குதிரையேற்றத்தில் வல்லவன்
குதிரைப்பாகன்
யானைப்பாகன்
மாவலிதிருமாலால் ஒடுக்கப்பட்ட ஓர் அசுரன்
தீப்பொறி சிதறும் கார்த்திகை வாணவகை
மாவாட்டு (அரிசி, உளுந்து முதலியவற்றை) மாவாக ஆகும்படி அரைத்தல்
மாவிட்டம்கடல்நுரை
மாவிடைநிலத்திலடங்கிய விலங்குகள்
ஊரில் கால்நடை அடையும் இடம்
மாவித்தன்யானைப்பாகன்
மாவிரதம்சைவ உட்சமயங்களுள் ஒன்று
பாதகங்கள் யாவும் விலகக்கொள்ளும் உறுதிமொழி
மாவிரதியர்மாவிரத சமயத்தைச் சார்ந்த சைவத்துறவியர்
மாவிருக்கம்கள்ளிவகை
மாவிலங்கம்ஒரு மரவகை
மாவிலங்குஒரு மரவகை
இலிங்கபாடாணம்
மாவிலங்கைஇலிங்கபாடாணம்
திண்டிவனத்திலிருந்த ஓய்மான் நல்லியக்கோடனது தலைநகர்
மாவிலிங்கம்ஒரு மரவகை
இலிங்கபாடாணம்
மாவிலைத்தோரணம்மங்கலமாக வீடு முதலியவற்றின் முகப்பில் மாவிலையாற் கட்டுந்தோரணம்
மாவிளக்குமாவினாற் செய்த நெய்விளக்கு
மாவிளக்கு (கடவுள் சன்னிதியில்) வெல்லம் சேர்த்துப் பிசைந்த அரிசி மாவில் நெய் ஊற்றித் திரியிட்டு ஏற்றும் விளக்கு
மாவிளம்வில்வமரம்
மாவு (அரிசி, கோதுமை, கேழ்வரகு முதலிய தானியங்களைக் காய வைத்து) அரைப்பதால் கிடைக்கும் மெல்லிய தூள்
மாவுச்சத்து அரிசி, கோதுமை, சோளம், உருளைக்கிழங்கு முதலியவற்றில் உள்ளதும் உடல் உழைப்புக்குத் தேவையான சக்தியைத் தருவதுமான சத்துப் பொருள்
மாவுத்தன்யானைப்பாகன்
மாவுத்தன் யானைப் பாகன்
மாவெனல்அழைத்தற்குறிப்பு
மாவேலிமகாபலி
மாழ்கிதொட்டால் சுருங்கும் செடிவகை
சுண்டிவகை
மாழ்குமிருகசீரிடநாள்
சுருள்
மாழ்கு (இரக்கத்தில்) மூழ்குதல்
மாழ்குதல்மயங்குதல்
கெடுதல்
சோம்புதல்
கலத்தல்
மாழாத்தல்மயங்குதல்
ஒளிமழுங்குதல்
மாழாம்பலம்தூக்கம்
மாழைஇளமை
அழகு
பேதைமை
மாமரம்
மாதர்கூட்டம்
உலோகம்
மாழைஇளமை
அழகு
பேதைமை
மாமரம்
மாவடு
மாதர் கூட்டம்
ஓலை
உலோகக்கட்டி
பொன்
திரட்சி
மாளஒரு முன்னிலையசை. (தொல். சொல். 298
உரை.)
மாளஒரு முன்னிலை அசை
மாள்இறத்தல்
அழிதல்
மாளம்கத்தூரி
மாளயம்புரட்டாசி மாதத்தில் இறந்தவரை நினைத்து அன்னார்க்குச் செய்யும் சிராத்தம்
சாந்திரமான மாதத்துத் தேய்பிறை
மாளவகவுளம்ஒரு பண்வகை
மாளவிஒரு பண்வகை
மாளிகைஅரண்மனை
கோயில்
மாடிவீட்டின் மேல்நிலம்
மாடமுள்ள பெருவீடு
வீடு
மாளிகை பெரிய பரப்பளவில் அமைந்த, நிறைய அறைகளைக் கொண்ட, பிரமாண்டமான இல்லம்
மாளிகைச்சாந்துஉயர்ந்த கலவைச்சந்தனம்
மாளுதல்சாதல்
அழிதல்
கழிதல்
இயலுதல்
மாளைபுளியம்பட்டை
மாற்சரியம்பொறாமை
மாற்றமாற்றுதல்
மாற்றம்சொல்
விடை
வஞ்சினமொழி
மாறுபட்ட நிலை
பகை
கழுவாய்
வாதம்
மாற்றம் இதுவரை இருந்துவந்தது வேறுபட்டு அமைவது
மாற்றல்கொடாமை
ஒன்று கொடுத்து ஒன்று வாங்கல்
ஒன்றை வேறொன்றாக்கல்
தீர்த்தல்
இடம் மாறல்
மாற்றுதல்
மாற்றல் (ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டு) ஒரு பணியிடத்திலிருந்து மற்றொரு பணியிடத்துக்கு அல்லது ஒரு அலுவலகத்திலிருந்து மற்றொரு அலுவலகத்துக்குச் செல்லுதல்
மாற்றலர்பகைவர்
மாற்றவள்பகைவன்
ஒட்டுப்பலகை
மாற்று மருந்து
மாற்றாட்டிபகைவன்
ஒட்டுப்பலகை
மாற்று மருந்து
மாற்றாண்மைபகைமை
மாற்றாந்தாய்தந்தையின் மறுதாரம்
மாற்றாந்தாய் (இறந்துபோன தாயின் இடத்தில் இருக்கும்) தந்தையின் இளைய தாரம்
மாற்றாந்தாய் மனப்பான்மை சமமாகக் கருதி நடத்தப்படவேண்டியவர்களில் தான் விரும்பியவருக்கு மட்டும் எல்லாச் சலுகையும் அளித்து விரும்பாதவரை முற்றாக ஒதுக்கும் போக்கு
மாற்றாள்சக்களத்தி
மாற்றான்பகைவன்
ஒட்டுப்பலகை
மாற்று மருந்து
மாற்றுவேறுபடுத்துகை
ஒழிக்கை
கொடிய மருந்து, நஞ்சு முதலிய குற்றத்தை நீக்கக் கொடுக்கும் மருந்து
பண்டமாற்று
விலை
வண்ணான் வெளுத்த உருப்படி
மாற்றி உடுத்தும் சீலை
பொன் வெள்ளிகளின் உரைமாற்று
தங்கம்
எதிர்
உவமை
வலிமை
வண்ணம்
மாற்று ஒற்றையர் ஆட்டம் (சில விளையாட்டுகளில்) (ஒருவரை எதிர்த்து ஒருவர் ஆடும் இரு ஆட்டங்கள் முடிந்ததும்) முதல் ஆட்டத்தில் ஆடியவர் மற்றொரு ஆட்டத்தின் எதிரணி ஆட்டக்காரரோடும் மற்றொரு ஆட்டத்தில் ஆடியவர் முதல் ஆட்டத்தின் எதிரணி ஆட்டக்காரரோடும் விளையாடும் முறை
மாற்று3(தங்கம், வெள்ளி ஆகிய உலோகங்களின்) கலப்பற்ற நிலை
மாற்றுக்குறைச்சல்பொன் முதலியவற்றின் தாழ்ந்த தரம்
மாற்றுத்தாய்தந்தையின் மறுதாரம்
மாற்றுதல்வேறுபடுத்துதல்
செம்மைப்படுத்துதல்
நீக்குதல்
கெடுத்தல்
ஓடச்செய்தல்
தடுத்தல்
மறுத்துரைத்தல்
அழித்தல்
ஒடுக்குதல்
மறைத்தல்
நாணயம் மாற்றுதல்
பண்டமாற்றுதல்
இருப்பிடம் வேறுபடுத்துதல்
பெருக்கித் துப்புரவு செய்தல்
இடைவிடுதல்
ஒழிதல்
தாமதித்தல்
ஓரிடத்துச் சமைத்த உணவை வேறிடத்துக்கு அனுப்புதல்
மாற்றுபகாரம்கைம்மாறு
மாற்றுமைமாறுபாடு
மாற்றுவேந்தன்பகையரசன்
மாற்றோர்பகைவர்
மாற்றோலைப்படுதல்ஓர் அட்டவணையினின்றும் நீக்கி வேறோர் அட்டவணையிற் சேர்க்கப்படுதல்
மாறன்பாண்டியன்
சடகோபர் என்னும் நம்மாழ்வார்
பகைவன்
மாறாக/மாறான (எதிர்பார்த்ததற்கு) எதிரான விதத்தில்
மாறாட்டம்மாற்றுகை
புரட்டு
தடுமாற்றம்
பைத்தியம்
தவறு
மாறாட்டுபுரட்டு
காண்க : பரிவருத்தனை
மாறாடுதல்உருவம் முதலியன மாறுதல்
தடுமாறுதல்
எதிர்த்துநிற்றல்
மாறிப்புகுதல்
புரட்டுதல்
மாறிபண்டமாற்றுவோன்
இரண்டகஞ்செய்வோன்
பொன் மாற்று
மாறக்கூடிய பெறுமதி
மாறி மாறிஅடுத்தடுத்து
மாறிப்போடுதல்மாற்றுதல்
மாறிமாறி முதலில் ஒன்று, பிறகு மற்றொன்று என்ற முறையில் மீண்டும் தொடர்ந்து
மாறியடித்தல்காற்றுத் திருப்பிவீசுதல்
ஏவினவனையே பேய் திருப்பித் தாக்குதல்
மாறியாடுதல்காலை மாற்றி நடனமாடுதல்
மாறிருமார்பினள்திருமகள்
மாறுவேறுபாடு
பகை
ஒவ்வாதது
ஒப்பு
இறந்துபாடு
பிறவி
பதிலுதவி
பதில்
துடைப்பம்
மிலாறு
பருத்தி முதலியவற்றின் தூறு
எதிர்
பதிலியாகக் கொள்ளுவது
பிரம்பு
விதம்
காரணப் பொருளுணர்த்தும் ஓர் இடைச்சொல்
மாறு(வி) குணி
ஒன்றை மற்றொன்றாக்கு
வேறாக்கு
மாற்று
மாறு1(இருக்கும் நிலையிலிருந்து) புதிய அல்லது வித்தியாசமான நிலைக்கு வருதல்
மாறு2முரண்
மாறுகண்சாய்ந்த பார்வை, ஓரப்பார்வை
மாறுகண் (கண்களின் இரு விழிகளும் வெவ்வேறு திசையில் பார்ப்பது போன்று) பார்வை சற்று விலகி உள்ள நிலை
மாறுகம்சீலை
மாறுகால்தேசிக்கூத்திற்குரிய கால்வகை
மாறுகால்மாறுகை வாங்கு (முற்காலத்தில் குற்றவாளியைத் தண்டிக்கும்போது) ஒரு பக்கத்துக் காலையும் மறுபக்கத்துக் கையையும் வெட்டுதல்
மாறுகால்மாறுகைவாங்குதல்ஒரு பக்கத்துக் கையையும் மறுபக்கத்துக் காலையும் தண்டனையாக வெட்டுதல்
மாறுகொளக்கூறல்நூற்குற்றம் பத்தனுள் முன்னோடு பின் முரணாகக் கூறும் குற்றவகை
மாறுகொள்ளுதல்மாறிப்போதல்
முரணுதல்
பகைமைகொள்ளுதல்
மாறுகோள்வக்கிரம்
ஒவ்வாமை
மாறுத்தரம்பதில்
மாறுதல்வேறுபடுதல்
குணமாதல்
சரிப்படுதல்
பின்வாங்குதல்
இருப்பிடம் வேறுபடுதல்
நீங்குதல்
முதுகிடுதல்
கூத்தாடுதல்
இறத்தல்
இல்லையாதல்
பொய்யாதல்
விற்றல்
பணிசெய்தல்
கைவிடுதல்
பிறனுக்குதவுதல்
கழித்தல்
மறுத்தல்
எண் பெருக்குதல்
அடித்தல்
மாறுபடல்மாறிப்போதல்
முரணுதல்
பகைமைகொள்ளுதல்
மாறுபடு மாற்றம் தெரியும்படி காணப்படுதல்
மாறுபடுதல்மாறிப்போதல்
முரணுதல்
பகைமைகொள்ளுதல்
மாறுபடுபுகழ்நிலைசொல்லக்கருதிய பொருளைவிடுத்து அதனைப் பழிக்கும் பொருட்டு வேறொன்றை வெளிப்படையாக புகழும் அணிவகை
மாறுபடுபொருண்மொழிமுன்மொழிந்ததற்கு மாறாகப் பொருள் தோன்றிவருஞ் சொல்லுடையதாகிய அணிவழு
மாறுபாடுபகைமை
வேறுபடுதல்
ஒவ்வாமை
புரட்டு
மாறுபாடு மாற்றம்
மாறுமுகம்நினைத்தவாறு மாற்றிக்கொள்ளும் முகவடிவு
மாறுரைபதில்
மாறுவேடப் போட்டி மாறுவேடத்தில் வந்து நடித்துக்காட்டும் பலரில் சிறப்பாகச் செய்தவரைத் தேர்ந்தெடுக்கும் போட்டி
மானஓர் உவமைச்சொல். (தொல். பொ. 287.)
மான்ஒரு விலங்குவகை
விலங்கின் பொது
குதிரை
சிங்கம்
மகரமீன்
மகரராசி
ஒரு பெயர் விகுதி
படியாக என்னும் பொருளில் வரும் இடைச்சொல்
காண்க : மகத்தத்துவம்
மூலப்பகுதி
மானுடன்
பெரியோன்
மலை
ஒப்பு
மான் (மருளும் குணத்துக்கு எடுத்துக்காட்டாகக் கூறும்) வேகமாகத் துள்ளித்துள்ளி ஓடக் கூடிய ஒரு வகை விலங்கு
மானக்கவரிசாமரை
கவரிமான்
மானக்குருடன்முழுக்குருடன்
மானக்குறைபெருமைக்கேடு
மானக்கேடுபெருமைக்கேடு
மானகவசன்மானத்தையே கவசமாகத் தரித்தோன்
மானகீனன்மானங்கெட்டவன்
மான்குளம்புமானின் பாதம்
காண்க : அடம்பு
மான்கொம்புபாதிரிமரம்
மானங்காத்தல்ஒருவன் அல்லது ஒருத்தியின் மானத்தைப் பேணுதல்
மானசம்மானத்தொடர்பானது
கருத்து
மனம்
ஒரு புண்ணியதீர்த்தம்
மானசிஉமை
மானசிகம்மனத்தாற் செய்யுந் தவம்
மானசீகம் மனத்தில் மட்டும் இருப்பது
மானசூத்திரம்அரைஞாண்
மானதக்காட்சிஆன்மா புத்தி தத்துவத்தில் நின்று சவிகற்பமாய் அறியும் அறிவு
மானத்தாழ்ச்சிபெருமைக்கேடு
மானத்தை வாங்கு (ஒருவருடைய) மதிப்பையும் கௌரவத்தையும் இழக்கச்செய்தல்
மானதபூசைமனப்பாவனையால் வழிபடுதல்
மானதம்மனத்தால் மந்திரம் நினைத்தல்
பாவனை
மனம்
ஒரு புண்ணியதீர்த்தம்
மானதன்பகைவரது மானத்தை அழிப்பவனான அரசன்
மனத்தினின்று தோன்றியவன்
மானதுங்கன்மானமிக்கவன்
மானநஷ்டம் (ஒருவருடைய) மதிப்புக்கும் கௌரவத்துக்கும் விளைவிக்கும் களங்கம் அல்லது இழிவு
மானபங்கம்மானக்குறைவு
மானபங்கம் மதிப்புக்கும் கௌரவத்துக்கும் ஏற்படும் குறைவு/(பெண்ணின்) மானக் குலைவு
மானபரன்தன்மதிப்புள்ளோன்
அரசர் சிலர் பூண்ட பட்டப்பெயர்
மானம்மதிப்புடைமை
கற்பு
பெருமை
புலவி
வலிமை
வஞ்சினம்
கணிப்பு
அளவு கருவி
ஒப்புமை
அளவை
அன்பு
பற்று
இகழ்ச்சி
வெட்கம்
குற்றம்
வானூர்தி
கோயில் விமானம்
மண்டபம்
கத்தூரி
சவ்வாது
வானம்
ஒரு தொழிற்பெயர் விகுதி
ஓர் இடைச்சொல்
மான்மகன்திருமாலின் மைந்தனான மன்மதன்
நான்முகன்
மான்மதச்சாந்துகத்தூரியாற் செய்த நறுமணக் குழம்பு
மான்மதச்சேறுகத்தூரியாற் செய்த நறுமணக் குழம்பு
மான்மதம்கத்தூரி
சவ்வாது
மானம்பார்த்தபூமிமழைநீரை நம்பிப் பயிரிடப்படும் நிலம்
மானமரியாதைமதிப்பு, சிறப்பு
மான்மறிமான்குட்டி
பெண்மான்
வள்ளிநாயகி
மானமாஒருவகை மான்
மான்மியம்பெருமை
தலப்பெருமையைக் கூறும் நூல்
மான்முருகுதுளசி
மானமுறுதல்பார்த்தல்
மானமூடுதல்உடை முதலியவற்றால் உடலை மறைத்து மானங்காத்தல்
மான்மைத்துனன்சிவபிரான்
காண்க : மான்முருகு
மான்மைந்தன்திருமாலின் மைந்தனான மன்மதன்
நான்முகன்
மானரந்தரிநாழிகைவட்டில்
மானரியம்விந்தையானது
மானல்ஒப்பு
ஐயுறுதல்
நாணம்
மயக்கம்
மானவர்மாந்தர்
மானவன்மனிதன்
பெருமையுடையோன்
அரசன்
படைத்தலைவன்
வீரன்
மானவாரிமழைநீரை நம்பிப் பயிரிடப்படும் நிலம்
மானவாரிநிலம்மழைநீரை நம்பிப் பயிரிடப்படும் நிலம்
மானவிலங்குஒருவகை மான்
மானவிறல்வேள்முற்காலத்துச் சிற்றரசர் சிலருக்கு வழங்கிய பட்டபெயர்
மானவீனம்பெருமைக்கேடு
மானவுதெளிவு
மான்றல்மயக்கம்
மான்றலைமிருகசீரிடநாள்
அபிநயவகை
மான்றார்புத்திமயங்கியவர்
மான்றோல்மானின் தோல்
மானன்தலைவன்
மூடன்
வேடன்
மதிப்புள்ளவன்
மானஸ்தன் தன்மானம் மிக்கவன்
மானாபாட்டன்
தகப்பன்
மானாகம்நாரைவகை
தலைச்சங்கத்து வழங்கிய இசைநூலுள் ஒன்று
மானாங்காணியோசனையின்மை
ஒழுங்கீனம்
மானாபரணன்மானமாகிய அணிகலனை அணியாக அணிந்தவன்
மானார்பெண்டிர்
பகைவர்
மானாவாரிமனப்போக்கு
ஒரு விளைச்சல்
விழிப்பின்மை
மழைபெய்து விளையும் விளைச்சல்
மானாவாரி மழை நீரை மட்டுமே நம்பியிருப்பது
மானாவிநவராத்திரி விழா
காண்க : மானாவிச்சோலை
மானாவிச்சோலைஒன்பான் இரவு (நவராத்திரி) விழாவில் அமைக்கும் அலங்காரச் சோலை
மானாள்பெண்
மானிமதிப்புள்ளவர்
செருக்குடையவர்
மங்கையர்க்கரசியார்
மாமன்
மானி தன்மானம் மிக்க நபர்
மானிகைசாராயம்
மானிடச்சட்டைதெய்வந்தாங்கும் மானிட வடிவம்
மானிடசாதிமக்கட்பிறப்பு
காண்க : மானிடம்
மானிடசென்மம்மக்கட்பிறப்பு
காண்க : மானிடம்
மானிடத்தன்மானை இடக்கையில் ஏந்தியவனாகிய சிவபிரான்
மானிடத்தன்மன்குபேரன்
மானிடம்மக்கள்தொகுதி
மனிதன்
மானிடம் மனிதத் தன்மை
மானிடமேந்திமானை இடக்கையில் ஏந்தியவனாகிய சிவபிரான்
மானிடவன்மனிதன்
மானிடவியல் மனித இனத்தையும் சமூகத்தையும் பண்பாட்டையும் பற்றிய படிப்பு
மானிடவேள்விவிருந்தினரைப் போற்றுதல்
மானிடன்மனிதன்
காண்க : மானிடத்தன்
மானித்தல்நாணுதல்
செருக்குக்கொள்ளுதல்
பெருமைப்படுத்துதல்
மானிதம்சிறப்பு
மானிதைசிறப்பு
மானியக்காரன்சொந்தநிலக்காரன்
மானியம்இனாம்
கொடை
உதவித் தொகை
மானியம்இறையிலி நிலம்
அளவிடுகை
நிலத்தின் தீர்வையை இனாமாகப் பெறும் உரிமை
மானியம் (பொருள்களின் விலை, அரசு கொடுக்கும் கடன் ஆகியவற்றில்) சலுகையாக அளிக்கப்படும் தள்ளுபடித் தொகை
மானினிபெண்
மானுடத்திபெண்
மானுடத்துவம் (மதத்தின் உதவி இல்லாமல்) மகிழ்ச்சியையும் நிறைவையும் அடையக்கூடிய திறன் மனித குலத்திற்கு உண்டு என்று நம்பும் கொள்கை
மானுடம்மக்கட்பிறப்பு
காண்க : மானிடம்
மானுடமடங்கல்திருமாலின் நரசிம்மாவதாரம்
மானுடயாகம்விருந்தினரைப் போற்றுதல்
மானுடவன்மனிதன்
மானுதல்ஒத்தல்
மானேறுஉத்தரநாள்
கலைமான்
மாஜிமுன்னாள்
முந்தின. (C. G.)
மிஓர் உயிர்மெய்யெழுத்து (ம் + இ)
மிகமிகவும்
மிக தன்மையின் மிகுதியைக் காட்டுவதற்கும் ஒன்றிற்கு அழுத்தம் தந்து கூறுவதற்கும் பயன்படுத்தப்படுவது
மிக்கமிகுந்த. மிக்க பெரும்புகழ் மாவலி (திவ். பெரியாழ். 1, 8, 7)
உயர்ந்த. மிக்க வேதியர் (திவ். கண்ணிநுண். 9)
மிக்கமிகுந்த
உயர்ந்த
மிக்க மிக/மிகுந்த
மிக்கசெயல்பெருந்தன்மை
அளவிலா ஆற்றல்
மிக்கதுமிகுதியானது
சிறந்தது
ஒன்றின் மேம்பட்டது
மீறிய செய்கை
எஞ்சியது
வேறானது
நியாயமற்றது
மிக்கபெயல்அதிகமழை
மிக்கவன்உயர்ந்தோன்
பெருமையிற் சிறந்தவன்
மிக்கவைமிகுதியானவை
தீயவை
சோறு
ஊன்
நிறைகை
மிக்கார்பெரியோர்
மேம்பட்டவர்
காண்க : மிக்கோர்
பெரும்பாலோர்
தீமை செய்பவர்
பகைவர்
மிக்கிளமைகுழந்தைப்பருவம்
மிக்குமிகவும்
மிக்கோர்அறிவுடையோர்
மிக்கோன்பெரியோன்
மிகல்மிகுதல்
பெருமை
வெற்றி
எழுத்து இரட்டிக்கை
மிகவுஅதிகம்
எழுத்து இரட்டிக்கை
நிறைவு
திரள்
பொலிவு
மீதி
சிறப்பு
செருக்கு
மிகற்கைஎழுத்து இரட்டிக்கை
மிகிரம்காற்று
முகில்
மிகிரன்சந்திரன்
சூரியன்
மிகுஓர் உவம வுருபு. (தண்டி. 33.)
மிகுபெரிய
ஓர் உவமவுருபு
மிகு1(அளவில், எண்ணிக்கையில்) அதிகமாதல்
மிகுகொடையாளன்கொடையிற் சிறந்தவனான கன்னன்
மிகுத்தல்அதிகப்படுத்துதல்
விஞ்சுதல்
பெருக்குதல்
பெருமையாகக் கருதுதல்
மிச்சப்படுத்துதல்
மிகுத்துச்சொல்லல்விதந்துசொல்லல்
கூறுதல்
மிகுத்துதல்மிச்சப்படுத்துதல்
மிகுதம்மிகுதி
மிகுதல்அதிகமாதல்
பெருகுதல்
மிஞ்சுதல்
பொங்குதல்
எழுத்து அதிகரித்தல்
நெருங்குதல்
சிறத்தல்
ஒன்றின் மேம்படுதல்
செருக்கடைதல்
எஞ்சுதல்
தீமையாதல்
மிகுதிஅதிகம்
எழுத்து இரட்டிக்கை
நிறைவு
திரள்
பொலிவு
மீதி
சிறப்பு
செருக்கு
மிகுதி (எண்ணிக்கையில்) நிறைய இருப்பது
மிகுதிக்குறைமைமிகுவதும் குறைவதும்
மிகுதிச்சொல்வரம்புகடந்த சொல்
மிகுதியாய்மிகவும்
பெரும்பாலும்
மிகுதியும்மிகவும்
பெரும்பாலும்
மிகுந்தஅதிகமான, மிகுந்த ஜனங்கள் வந்திருந்தனர்
மிச்சமான. மிகுந்த பொருளை என்செய்வது
மிகுந்தஅதிகமான
மிச்சமான
மிகுபெயல்அதிக மழை
மிகுமழைஅதிக மழை
மிகுமின்கடத்தி மிகக் குறைந்த வெப்ப நிலையில் மின்சாரத்தைத் தடை இல்லாமல் கடத்தும் பொருள்
மிகைதேவைக்குப் போக எஞ்சியிருப்பது, தேவைக்கு மேல் கிடைப்பது
கூடுதல்
மிகைமிகுதி
சிறந்த பொருள்
மேன்மை
பெருமை
தேவையற்றது
வேண்டுமளவின் மிக்கதென்னுங் குற்றம்
மிகுதிப்பொருள்
அதிகப்படியானது
செருக்கு
தீச்செயல்
தவறு
தண்டனை
வேதனைசெய்கை
வருத்தம்
துன்பம்
கேடு
மிகை உண்மையில் இருப்பதைக்காட்டிலும் அதிகப்படுத்தப்பட்டது
மிகைசொல்லுதல்பொய்க்குற்றஞ்சாட்டுதல்
மிகைத்தல்அதிகமாதல்
செருக்குறுதல்
மிகைபடக்கூறல்நூற்குற்றம் பத்தனுள் வேண்டுமளவின் மிக்கதைக் கூறும் குற்றம்
மிகைபடுதல்அதிகப்படுதல்
குற்றப்படுதல்
மிகைமொழிஒரு பொருளைக் குறித்துக் கூறும் அளவிறந்த கற்பனை
அதிசயோக்தி அலங்காரம்
மிச்சப்படுத்து செலவாவதைத் தவிர்த்தல்
மிச்சம்மீதி
பொய்
அதிகம்
காண்க : மித்தியாத்துவம்
மிச்சம்1(செலவழித்தது, எடுத்தது, கழித்தது போக) தங்கியிருப்பது
மிச்சம்2(அடைக்கு அடையாக வரும்போது) மிக
மிச்சம்பிடி மிச்சப்படுத்துதல்
மிச்சம்பிடித்தல்செட்டாயிருந்து பொருள் சேர்த்தல்
மிச்சமீதி மிகக் குறைந்த அளவில் அல்லது எண்ணிக்கையில் எஞ்சியிருப்பது
மிச்சிரம்கலப்பு
கலப்பானது
மிச்சில்எஞ்சிய பொருள்
எச்சில்
கரி
மிச்சில்சீப்பவர்எச்சிலிலை முதிலியன எடுத்துத் தூய்மை செய்வோர்
மிச்சைஅறியாமை
வறுமை
காண்க : இலாமிச்சு(சை)
பொய்
மிசிரம்கலப்பு
கலப்புச்சாதி
கலப்பானது
மிசுக்கன்ஈனன்
வறிஞன்
மிசுக்கைபுல்லியது
மிசைஉணவு
சோறு
உயர்ச்சி
மேலிடம்
மேடு
வானம்
முன்னிடம்
ஏழனுருபு
மிசைஞர்உண்பவர்
மிசைத்திரள்காற்கரடு
மிசைதல்உண்ணுதல்
நுகர்தல்
மிசைவடம்வீரக்கழல்
மிசைவுஉண்கை
உணவு
மிஞ்சிகாலில் அணியும் மோதிரவகை
மிஞ்சிகம்பெண்பால் மயிர்முடி
மிஞ்சிகைகுண்டலம்
பேழை
மிஞ்சிப் போனால்மிக அதிகமான அளவு காணின்
மிஞ்சிப்போதல்கைகடந்துபோதல்
அளவுக்கு மீறுதல்
மிஞ்சிப்போனால் மிக அதிகமாகக் கணித்தால்கூட
மிஞ்சினவன்அடங்காதவன்
மேற்பட்டவன்
மிஞ்சுமிகுவது
வண்டு
மிஞ்சு மீதமாதல்
மிஞ்சுதல்வரம்புமீறுதல்
மிகுதியாதல்
செருக்குதல்
மிஞிறுவண்டு
தேனீ
மிட்டா/மிட்டாதாரர் கிராமத்தில் வசித்துக்கொண்டு பெரிய அளவில் உள்ள தனக்குச் சொந்தமான நிலத்தை விவசாயம் செய்துவந்தவர்
மிட்டாய்இனிப்புவகை
மிட்டாய் சீனிப் பாகை அல்லது வெல்லப் பாகைக் கட்டியாக்கிச் செய்யும் தின்பண்டம்
மிட்டாய்க்காரன்மிட்டாய் விற்பவன்
மிடல்வலிமை
மகன்
சந்திரன்
மிடறுகழுத்து
ஒலியெழும் கண்ட உறுப்பு
ஒரு வாய் கொண்ட நீர்ப்பொருள்
கீழ்வாய்
தொண்டை
இன்குரற் கருவியாகிய கண்டம்
மிடறு (ஒலி வரும்) கண்டம்
மிடன்வலிமை
மகன்
சந்திரன்
மிடாதடா
பானை
குழிசி
மிடா (சாராயம் காய்ச்சுதல் முதலியவற்றுக்குப் பயன்படும்) பெரிய மண் பானை
மிடிவறுமை
துன்பம்
மிடித்தல்வறுமையுறுதல்
குறைவுறுதல்
மிடிமைவறுமை
துன்பம்
மிடியன்வறியவன்
மிடிவுவறுமை
துன்பம்
மிடுக்கன்வலிமையுள்ளவன்
முருடன்
இறுமாப்புடையவன்
முருட்டுத்தனம்
மிடுக்குவலிமை
கம்பீரம், செருக்கு
மிடுக்குவலிமை
செருக்கு
மிடுக்கு (-ஆக, -ஆன) தோரணை
மிடுமிடுத்தல்விரைதல்
மிடைபரண்
புணர்ச்சி
நெருக்கம்
தூறு
மிண்டன்திண்ணியன்
அறிவில்லாதவன்
மிண்டிநெம்புதடி
மிண்டுவலிமை
முட்டு
துணிவு
அறிந்து செய்யுங் குற்றம்
துடுக்கு
இடக்கர்ப்பேச்சு
செருக்கிக்கூறும் மொழி
மிண்டுதல்நெருங்குதல்
வலியதாதல்
நிறைதல்
மதங்கொள்ளுதல்
போரிற் கலத்தல்
நெம்புதல்
குத்துதல்
செருக்காகப் பேசுதல்
முன்தள்ளுதல்
மிண்டைகண்ணின் கருவிழி
மிணுமிணுத்தல்வாய்க்குட் பேசுதல்
மிணுமிணுப்புமுணுமுணுப்பு
மித (திரவத்தின்) மேல்பரப்பில் மூழ்காமல் இருத்தல் அல்லது நிலைகொள்ளுதல்
மிதத்தல்நீர் முதலியவற்றின்மேற் கிடத்தல்
மேலெழும்புதல்
அளவிற்குமேற் குவிதல்
மிகுதல்
வீண்பெருமை பண்ணுதல்
மித்திஞ்சயம்இறப்பை நீக்கவல்ல மந்திரம்
மித்தியம்பொய்
மித்தியாத்துவம்உண்மைநிலை மறைகை
பிரகிருதி தத்துவங்களுள் ஒன்று
மித்தியாமதிஅறியாமை
பிழை
மித்தியைபொய்
கபடம்
மித்திரநாள்அனுடநாள்
மித்திரபேதம்நட்பினரைப் பிரித்தல்
மித்திரம்நட்பு
பொய்கூறுகை
கோள்
மித்திரன்நண்பன்
உறவினன்
சூரியனைக் குறிக்கும் கடவுள்
சூரியன்
மித்திரன்நண்பன்
உறவினன்
பதினோர் ஆதித்தருள் ஒருவன்
சூரியன்
மித்திரைதோழி
மித்துருநண்பன்
மித்துருத்தானம்சன்மலக்கினத்துக்கு நாலாமிடம்
மித்தைபொய்
மிதப்புஉயர்ச்சி
மேடு
தெப்பம்
செழிப்பு
பொருட்படுத்தாமை
மேலெழுந்த தன்மை
நீர் முதலியவற்றின்மேற் கிடக்கை
தூண்டில், வலை முதலியவற்றில் நீர்மேல் மிதக்குமாறு அமைத்த மரச்சக்கை
மிதப்பு (திடீர் மேல்நிலை அல்லது வெற்றி தந்த) அலட்சியப் போக்கு
மிதம்அளவு
நிதானம்
நடுத்தரமானது
மிதம் அதிகமாகவோ குறைவாகவோ இல்லாத நிலை
மிதமிஞ்சு அளவுக்கு அதிகமாதல்
மிதலைகொப்பூழ்
மிதவாதம்மென்போக்கு
மிதவாதம் (அரசியல், பொருளாதாரம் முதலியவற்றில்) தீவிரமான போக்கை மேற்கொள்ளாமல் மிதமான முறையிலேயே செயல்படுவது என்ற கொள்கை
மிதவாதிதணிப்பாளன், நிதானமான கொள்கையாளன்
மிதவாதி மிதவாதத்தைக் கடைப்பிடிப்பவர்
மிதவைதெப்பம், மிதப்பு - வெண்கிடை மிதவையர் (பரிபா. 6,35)
சோறு. - (சூடாமணி நிகண்டு)
கூழ் - ஆய்மக ளட்ட வம்புளி மிதவை (புறநா.215)
கும்மாயம் - உழுந்துதலைப்பெய்த கொழுங்களி மிதவை (அகநா. 86, 1)
மிதவைதெப்பம்
சோறு
கூழ்
கும்மாயம்
மிதவை நீரில் மிதந்து செல்லக் கூடிய தெப்பம் போன்ற அமைப்பு
மிதாசனிஅளவாக உண்பவர்
சிறியவளவு உண்பவர்
மிதிமிதிக்கை
அடிவைப்பு
படிக்கல்
நெய்வார் கருவியுள் ஒன்று
மிதித்துத் திரட்டப் பெற்ற கவளம்
நடை
அளவு
அறிவு
சான்று
மிதி1(காலின் அடிப்பகுதி படும் வகையில் ஒன்றின் மீது) காலைப் பதித்தல்/(ஒன்றின் மீது) வேகத்துடன் காலை இறக்குதல்
மிதி2(ஒன்றின் மீது பலத்துடனும் வேகத்துடனும்) காலைப் பதிக்கும் செயல்
மிதித்தல்அடிவைத்தல்
காலால் துவைத்தல்
அவமதித்தல்
பாய்தல்
குதித்தல்
மிதிதோல்துருத்தி
மிதிபலகைஅடி வைக்கும் படிப்பலகை
மிதிபாகல்ஒரு பாகல்வகை
மிதியடிபாதுகை, செருப்பு
மிதியடி (காலில் உள்ள தூசு முதலியவற்றை அகற்றிக்கொள்வதற்கான) கயிறு, நார் போன்றவற்றால் தயாரிக்கப்படும் சொரசொரப்பான பரப்புடைய சிறு விரிப்பு
மிதியிடுதல்அடியால் குறிசெய்தல்
காலால் துவைத்தல்
மிதிலைநாடிசீதை
மிதிவண்டிஇரு சக்கர வண்டி
மிதிவண்டிமிதித்து ஓட்டும் சைக்கிள்வண்டி, ஈருருளி
மிதிவண்டி கால்களால் மிதித்து இயக்கப்படும் இரண்டு சக்கர வாகனம்
மிதுக்கைதும்மட்டிக்கொடி
மிதுனம்இரட்டை
புணர்ச்சி
மிதுனராசி
ஆனிமாதம்
ஆண்பெண் இரட்டை
ஒரு பறவைவகை
மிதுனம் இரட்டையர் போன்ற உருவத்தைக் குறியீடாக உடைய மூன்றாவது ராசி
மிதுனவீதிசூரியவீதியுள் ஒன்று
மிதுனன்மிதுனராசிக்குடையவனான புதன்
மிதுனிகுருவிவகை
மியாஒரு முன்னிலை யசைச்சொல். (தொல். சொல். 276.)
மியாஒரு முன்னிலை அசைச்சொல்
மிரட்சி பயம் நிறைந்த கலக்கம்
மிரட்டல்பயமுறுத்தல்
அச்சுறுத்தல்
மிரட்டு (தன் நோக்கம் நிறைவேற அல்லது பிறர் நோக்கத்தை முறியடிக்கச் செய்கையாலோ பேச்சாலோ) பயப்படவைத்தல்
மிரட்டுதல்அச்சுறுத்தல்
மயக்குதல்
ஓட்டுதல்
மிரதம்பாம்பு
மிரள் (பயத்தால்) கலக்கமடைதல்/(கலக்கமடைந்து) கட்டுப்பாடு இழத்தல்
மிரள்தல்மயங்கி அஞ்சுதல்
மிரளமிரள (பார், விழி ஆகிய வினைகளோடு) விழிகளை அங்குமிங்குமாக உருட்டியபடி
மிரளுதல்மயங்கி அஞ்சுதல்
மிராசிமரபுவழி நிலவுரிமை
நிலம், உத்தியோகம் இவை தொடர்பாக வழிவழியாய் வரும் முழு உரிமை
மிராசுமரபுவழி நிலவுரிமை
நிலம், உத்தியோகம் இவை தொடர்பாக வழிவழியாய் வரும் முழு உரிமை
மிராசு/மிராசுதார் ஒரு கிராமத்தின் அங்கமாகச் சொந்த நிலத்தில் பண்ணை முறையில் விவசாயம் செய்து அந்தஸ்தோடு இருப்பவர்
மிராசுகுடிவழிவழி நிலவுரிமை உடையவன்
மிரிநாளம்தாமரை
மிரியம்மிளகு
மிரியல்மிளகு
மிருகக்காட்சிசாலை உயிரியல் பூங்கா
மிருகசஞ்சாரம்விலங்கு திரியுமிடம்
நாணமில்லாப் புணர்ச்சி
விலங்கோடு புணர்கை
மிருகசீரிடம்ஐந்தாம் நட்சத்திரம்
மிருகசீருடம் இருபத்தேழு நட்சத்திரங்களில் ஐந்தாவது
மிருகதரன்சந்திரன்
மிருகதூர்த்தகன்நரி
மிருகநாதன்விலங்குகட்கு அரசனான அரிமா
மிருகநாபிகத்தூரி
கத்தூரிமான்
மிருகபதிவிலங்குகட்கு அரசனான அரிமா
மிருகம்விலங்கு
மிருகம்விலங்கு
மான்
விலங்கின் பொது
மிருகசீரிடநாள்
பன்றி
யானைவகை
கத்தூரிமான்
பாம்பு
மிருகமதம்கத்தூரி
கத்தூரிவிலங்கு
கத்தூரிமஞ்சள்
மிருகராசன்விலங்குகட்கு அரசனான அரிமா
வேங்கைப்புலி
மிருகவாகனன்மானை ஊர்தியாகவுடைய வாயுதேவன்
மிருகாங்கம்காற்று
சந்திரன்
மிருகாங்கன்சிவன்
சந்திரன்
மிருகாசனம்அரிமா
புலி
மிருகாண்டிவிலங்காண்டி
காட்டுமிராண்டி
மிருகாதனம்அரிமா
புலி
மிருகாதிபதிவிலங்குகட்கு அரசனான அரிமா
மிருகாரிஅரிமா
புலி
மிருகேந்திரன்அரிமா
சிம்மராசி
மிருசம்காட்சி
மிருஞ்சிசெம்முருங்கை
மிருடன்சிவபிரான்
மிருடார்த்தகம்இல்லாதது
மிருடானிபார்வதி
மிருடைதுர்க்கை
மிருதகம்பிணம்
மிருதங்கம்மத்தளம்
முழவு
ஒலி
மூங்கில்
ஒலிக்கருவிகளுள் ஒன்று
மிருதங்கம் இருபுறமும் விரல்களால் தட்டி வாசிக்கப்படும், சிறிய உருளை வடிவத் தோல் கருவி
மிருதசஞ்சீவிஉயிர்தரும் மருந்து
மிருதசஞ்சீவினிஉயிர்தரும் மருந்து
மிருதண்டன்சூரியன்
மிருத்தஞ்சயன்யமனை வென்றவனான சிவபெருமான்
மிருத்தனம்துவரஞ்செடி
காண்க : காட்டத்தி
துவாரகை
கோவணம்
மிருத்தாலகம்உவர்மண்
துவரை
மிருத்திகைமண்
நிலம்
மிருத்தியம்மண்
மிருத்தியுஇறப்பு
யமன்
தீராப்பகைவன்
காண்க : ஆணவமலம்
மிருத்தியுஞ்சயம்இறப்பை நீக்கவல்ல மந்திரம்
மிருத்தியுஞ்சயன்யமனை வென்றவனான சிவபெருமான்
மிருத்துமண்
யமன்
சாவு
மிருதம்பிணம்
சாவு
போர்
நஞ்சு
வச்சநாபி
இரந்து தேடிய பொருள்
பிறவிப் பாடாணவகை
காண்க : தண்ணீர்விட்டான்
மிருதாண்டன்சூரியன்
மிருதாரசிங்கிதூய்மை செய்யப்படாத ஈயம்
ஈயம்
பூண்டுவகை
வைப்புப் பாடாணவகை
மிருதிசாவு
நினைவு
அறநூல்
அறநூல் வல்லோன்
பார்வதி
மிருதித்தல்இறத்தல்
மிருதுமெது
மென்மை
மிருதுமென்மை
சாந்தம்
மந்தம்
மழுங்கல்
நொய்ம்மை
சமுத்திரப்பாலை
வெள்ளரி
சாவு
மிருது (தொடு உணர்வால் அறியும்) மென்மை
மிருதுபலம்ஒரு மரவகை
மிருதுமம்இலாமிச்சு(சை)
மிருதுவாதம்சிறுதென்றல்
மிருதுளம்மென்மையானது
மிருதுன்னகம்பொன்
மிருதைபூமி
மிருநாளம்தாமரைத்தண்டு
காண்க : இலாமிச்சை
இலாமிச்சு(சை)
மிலாங்கிலிசெந்நிறமுள்ள படர்கொடிவகை
மிலாரடிகலக்கம்
உன்மத்தம்
மிலாறுவளார், இளங்கொம்பு
மிலேச்சன்நாகரிகமற்ற புறநாட்டான்
திருத்தமற்ற மொழியைப் பேசுவோன்
அனாரியன்
அறிவீனன்
வணிகனுக்கும் பார்ப்பனப் பெண்ணுக்கும் பிறந்த மகன்
தாழ்ந்தவன்
வேடன்
சூரியன்
மிலைச்சுதல்சூடுதல்
மிலைத்தல்மயங்குதல்
கனைத்தல்
மிலைதல்சூடுதல்
மிழலைமழலைச்சொல்
சோழநாட்டின் ஒரு பகுதி
மிழற்றல்சொல்லுதல்
மழலைச்சொல்
பேசலால் எழுமொலி
மிழற்றுதல்மெல்லக் கூறுதல்
மழலைச்சொல் சொல்லுதல்
மிளகரணைகாட்டுமிளகு
மிளகாணம் (தேங்காய், மிளகாய் சேர்க்காமல்) மிளகு சேர்த்துச் செய்யப்படும் கறிக்குழம்பு
மிளகாய்காரமுள்ள காய்விளையும் செடிவகை
மிளகாய் பச்சைமிளகாய்
மிளகாய் வற்றல் செடியிலிருந்து பறித்து வெயிலில் காய வைத்த மிளகாய்
மிளகாய்ப்பொடிஉணவுக்குக் கூட்டாகச் சேர்க்கும் மிளகாயின் தூள்
குழம்பிற்குப் பயன்படுத்தும் மிளகாய் முதலியவற்றாலான கூட்டுத்தூள்
மிளகாய்ப்பொடி (இட்லி, தோசை போன்றவற்றுக்குத் தொட்டுக்கொள்ள) மிளகாய் வற்றலை வறுத்து இடித்துப் பெருங்காயம் போன்றவை சேர்த்துத் தயாரித்த தூள்
மிளகிஒரு சிறுநெல்வகை
மிளகுசெவ்வியம்
பச்சை மிளகு
மிளகு (சமையலில் பயன்படுத்தும்) சின்னஞ்சிறிய, காரமான கறுப்பு நிறக் காய்/அந்தக் காய் காய்க்கும் கொடி
மிளகுகரணைகாட்டுமிளகு
மிளகுசம்பாமிளகுபோன்ற சிறுமணிகளையுடைய உயர்ந்த சம்பாநெல்வகை
மிளகுசாதம்மிளகுபொடி, சீரகம் முதலியன சேர்த்துச் செய்த பொங்கல்வகை
மிளகுசாறுமிளகு அதிகம் சேர்த்த இரசம்
மிளகுதண்ணீர்மிளகு அதிகம் சேர்த்த இரசம்
மிளகுத்தக்காளிகாரற்கத்திரி. (L.)
மிளகுதிரிஅம்மைவகை
மிளகுதைலம்மிளகு சேர்த்துச் செய்த தைலம்
மிளகுபொடிமிளகுதூள்
மிளகும் சீரகமும் உப்பும் கலந்து சோற்றோடு உண்ண உதவும் பொடி
மிளகுரசம்மிளகு அதிகம் சேர்த்த இரசம்
மிளப்புஇலவங்கம்
மிளாறு (சவுக்கு, புளி முதலிய மரத்தின் வளைந்துகொடுக்கும்) இளம் கொம்பு
மிளிர்பெருமை
ஒளி
மிளிர்த்தல்புரட்டுதல்
கீழ்மேலாக்குதல்
மிளிர்தல்புரளுதல்
கீழ்மேலாதல்
குதித்தல்
ஒளிசெய்தல்
பெருமையடைதல்
மிளிறுகரடி
மிளைகாவற்காடு
குறுங்காடு
சிறுதூறு
காட்டுவேலி
காவல்
மிற்குஇரை
மென்மை
பேசுதல்
மிறல்பெருமை
மிறுக்குமிடுக்கு
வருத்தம்
மிறைஅச்சம்
குற்றம்
வருத்தம்
வேதனை
வளைவு
அரசிறை
மிறைக்கவிநாற்கவிகளுள் சித்திரத்தில் அமைத்தற்கேற்பப் பாடும் மிறைக்கவி
சித்திரகவி பாடுவோன்
மிறைக்கொளிதிருத்துதல்ஆயுதத்தின் வளைவுநீக்குதல்
மிறைக்கொளுவுதல்ஆயுதத்தின் வளைவுநீக்குதல்
மிறைத்தல்துன்புறுத்தல்
விறைத்தல்
மிடுக்காயிருத்தல்
துன்பப்படல்
பாடுபடல்
மின்மின்சாரம்
மின்மின்னல்
ஒளி
பெண்
முன்னிலையேவற்பன்மை விகுதியுள் ஒன்று
மின் தடங்கல் தொடர்ந்து வந்துகொண்டிருக்கும் மின்னோட்டம் இடையே நின்றுவிடுதல்
மின்கலம் வேதியியல் முறையில் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யும் சாதனம்
மின்காந்தம் (கம்பிச் சுருள் வழியாக) மின்சாரம் பாய்ந்துகொண்டிருக்கும்வரை காந்த சக்தியைப் பெற்றிருக்கும் உலோகத் துண்டு
மின்சார ரயில் மின்சாரத்தால் இயங்கும் ரயில்
மின்சாரக்கம்பிமின்னாற்றல் செல்லும் கம்பி
மின்சாரம்பொருளணுக்களின் அசைவால் ஏற்படும் ஒருவகையாற்றல்
மின்சாரம் (விளக்குகளை ஒளிரச்செய்தல், இயந்திரங்களை இயக்குதல் முதலியவற்றிற்குப் பயன்படும்) மின்னணுக்களின் ஓட்டத்தால் கிடைக்கும் சக்தி
மின்சாரயந்திரம்மின்னாற்றலை உண்டாக்கும் பொறி
மின்சாரவண்டிமின்னாற்றலால் இயங்கும் தொடர்வண்டி
மின்தொகுப்பு பல்வேறு உற்பத்தி நிலையங்களிலிருந்து வரும் மின்சாரத்தைப் பெற்று அதை உபயோகத்துக்கெனப் பங்கிட்டு அனுப்பும் அமைப்பு
மின்மயமாக்கு முழுவதுமாக மின்சாரத்தால் இயங்குமாறு மாற்றி அமைத்தல்
மின்மாற்றி (வெகு தூரம் கம்பிகளின்மூலம் கொண்டுசெல்வதற்கு அல்லது பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ற வகையில்) மின்சாரத்தின் அழுத்தத்தையும் அளவையும் அதிகரிக்கவோ குறைக்கவோ செய்யும் சாதனம்
மின்மினிஒளிவீசும் ஒரு பூச்சிவகை
மின்மினிப்பூச்சிஒளிவீசும் ஒரு பூச்சிவகை
மின்மினிப்பூச்சி (இருட்டில்) பறக்கும்போது ஒளிவிட்டு மின்னும் உறுப்பை வால் பகுதியில் கொண்ட ஒரு சிறு பூச்சி
மின்மினிபறத்தல்ஒளிமிகுதியால் கண்ணொளி மழுங்குதல்
மின்முலாம் (பொருள்களில்) மின்னியல் ரசாயன முறைப்படி பூசப்படும் உலோகப் பூச்சு
மின்விசிறி காற்று வீசச்செய்யக் கூடிய இறக்கைகளை மின்சாரத்தால் இயக்கும் சாதனம்
மின்விளக்குமின்னாற்றலால் ஒளிதரும் விளக்கு
மின்விளக்கு மின்சார சக்தியால் ஒளிரும் விளக்கு
மின்வெட்டுமின்னல் பாய்கை
மின்வெட்டு மின்சார உற்பத்தி குறையும் காலத்தில் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மின்சாரம் அனுப்பாமல் நிறுத்தும் செயல்
மின்னணு மின்னோட்டம், ரசாயன மாற்றம் முதலியவற்றுக்குக் காரணமாக அமைவதும் எதிர் மின்சக்தியைக் கொண்டதுமான அணுவின் கூறு
மின்னணுவியல் மின்னணுவின் இயக்கம்குறித்தும், அதனை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஏற்படுத்தும் சாதனங்கள்குறித்தும் விவரிக்கும் துறை
மின்னல்மழைமேகத்தில் தோன்றும் மின்னொளி
ஒளிமிக்க நாணயம்
மின்னல் (பெரும்பாலும் மழைக் காலத்தில் மேகங்களுக்கு இடையே ஏற்படும் மின்னோட்டத்தின் விளைவாக) வானில் கணப் பொழுதில் மிகுந்த வேகத்துடன் பரவி மறையும் (பெரும்பாலும்) இடியுடன் கூடிய ஒளிப் பிழம்பு
மின்னற்கொடிமின்னலின் ஒளிவீச்சு
மின்னார்அழகிய பெண்டிர்
மின்னிநீர்ப்பயறு
கருங்காக்கணம்
மின்னியல் மின்சார உற்பத்தி, பயன்பாடு முதலியவை குறித்தும் மின்சாரத்தால் இயங்கும் இயந்திரங்கள் குறித்தும் விவரிக்கும் துறை
மின்னு மின்னல் பளீரெனத் தோன்றுதல்
மின்னுக்கொடிமின்னலின் ஒளிவீச்சு
மின்னுதல்மின்னல்
ஒளிவீசுதல்
மின்னெறிதல்மின்னல்
ஒளிவீசுதல்
மின்னோட்டம் மின்னணுக்களின் ஓட்டம்
மினி செல்மின்னில்
மினுக்கம்ஒளி, சிறப்பு
பகட்டு
மினுக்கிதன்னை அழகுபடுத்துபவள், பகட்டுபவள்
மினுக்குபகட்டு
மினுக்கு1பளபளப்பாக்குதல்
மினுக்கு2பளபளப்பு
மினுக்குதல்பளபளப்புண்டாக்குதல்
பகட்டுதல்
அரிசி தீட்டுதல்
மினுக்குமினுக்கெனல்விட்டுவிட்டு ஒளிவீசல்
மினுக்கெண்ணெய்உடலுக்குப் பளபளப்புண்டாக்குந் தைலவகை
மரச்சாமான்களுக்குரிய பூச்செண்ணெய்
மினுக்கெண்ணெய்உடலுக்குப் பளபளப்புண்டாக்கும் தைலவகை
மரப்பொருள்களுக்குரிய பூச்செண்ணெய்
மினுக்மினுக்-என்று (விளக்கு முதலியவை) பிரகாசமின்றி விட்டுவிட்டு
மினுங்கு ஒளிர்தல்
மினுங்குதல்ஒளிவீசுதல்
விளக்கமாய்த் தோன்றுதல்
மினுமினு (விட்டுவிட்டு) பிரகாசத்துடன் ஒளிர்தல்
மினுமினுத்தல்ஒளிவீசல்
ஒளிகுன்றுதல்
மினுமினுப்புஒளிர்வு
மினுமினுப்பு (விட்டுவிட்டுப் புலப்படும்) ஒளிர்வு
மீமேன்மை
மேலிடம்
மேலே
உயரம்
மீஒர் உயிர்மெய்யெழுத்து (ம் + ஈ)
மேலிடம்
உயரம்
வானம்
மேன்மை
மீக்கட்டணம்மேல்கட்டணம்
மேல்வரி
மீக்குணம்பெருமிதமாய் நடக்குந்தன்மை
மீக்குவம்மருதமரம்
மீக்கூர்தல்மிகுதல்
மீக்கூறல்மேம்பாடு
மிகுத்துக்கூறல்
மீக்கூற்றம்புகழ்
மேலாக மதிக்கப்படுஞ் சொல்
மீக்கூற்றுபுகழ்
மேலாக மதிக்கப்படுஞ் சொல்
மீக்கூறுபுகழ்
மீக்கூறுதல்உயர்த்திக் கூறுதல்
மீக்கொள்ளுதல்உயர்தல்
மிகுதல்
மேலாக மதித்தல்
மிகுதியாகக் கொள்ளுதல்
மேலே தரித்தல்
மீக்கோள்ஏறுதல்
மேல்தாங்குகை
பொலிவு
மேற்பார்வை
மீகண்கண்ணின் மேலிடம்
மேலிடம்
மீகாமன்மாலுமி
மீகாரம்மாளிகையின் மேலிடம்
மீகான்மாலுமி
மீகைமேலெடுத்த கை
கொடிவகை
மீச்செலவுநீதி தவறிய செயல்
மேற்போதல்
மீசரம்மேலானது
விரைவு
மிகுதி
மீசரன்மேலானவன்
மீசுமேற்புறம்
மேடு
மேல்
அதிகம்
மீசுமீட்டல்மேலாக எடுக்கை
மீசுரம்மேலானது
விரைவு
மிகுதி
மீசுவைத்தல்மேலே வைக்கை
மீசைஉதட்டின்மேலுள்ள மயிர்
மேலிடம்
மீசை (ஆணின்) மேல் உதட்டில் இருக்கும் முடி
மீட்சிதிரும்புகை
விடுதலைசெய்கை
எஞ்சுவதைக் கொள்ளுகையாகிய பிரமாணம்
கைம்மாறு
மீட்சி (ஒரு நிலையிலிருந்து) விடுபடுதல்
மீட்டுமீண்டு, மீண்டும்
மீட்டு1(வீணை போன்ற இசைக் கருவிகளின்) தந்தியை விரலால் அதிரச்செய்தல்
மீட்டு2(அடகு வைத்ததை) திரும்பப் பெறுதல்
மீட்டு3நினைவுகூர்தல்
மீட்டுதல்மீளச்செய்தல்
யாழ் முதலியவற்றின் நரம்பைத் தெறித்தல்
ஒற்றி முதலியவற்றைத் திருப்புதல்
காப்பாற்றுதல்
அள்ளுதல்
நாணேற்றுதல்
மீட்டும்மீண்டு, மீண்டும்
மீட்டெடுத்தல்காப்பாற்றுதல்
மேலாக எடுத்தல்
இரையெடுத்தல்
மீட்பர்காப்பாற்றுவோர்
மீட்புமீட்கை
மீட்பு (வெள்ளம், பூகம்பம் முதலியவற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை) காப்பாற்றும் நடவடிக்கை
மீடம்சிறுநீர்
மீண்டுதிரும்ப
மீண்டும்திரும்ப
மீண்டும் (செயலை) மறுபடியும்
மீத்துவைத்தல்மிச்சப்படுத்துதல்
மீத்தோல்மேல்தோல்
மீதம் மீதி
மீதாட்சிநிலம் முதலியவற்றில் மேலாணை
மீதாடுதல்கடந்துசெல்லுதல்
மீதாரிமிச்சம்
ஒரு கலப்புவகை
நறுமணப்புகை
மீதான (ஒருவர்) மேல் உள்ள
மீதிமிச்சம்
காட்டுக்கத்தரி
எட்டிமரம்
மீதி மிச்சம்
மீதிடல்வளர்தல்
மீதுமேற்புரம்
மேடு. (நாமதீப. 535)
மேல். தண்வயலூரன்மீது (நாலடி, 389)
அதிகம்
மீதுரைபலகால் கூறுதல்
மீதூர்தல்மேன்மேல் வருதல்
அடர்தல்
அடர்த்தல்
மீதோல்மேல்தோல்
மீந்ததுமிச்சம்
மீந்தோல்மேல்தோல்
மீநீர்நீரின் மேற்பரப்பு
மீப்புமிகுதி
மேன்மை
மீப்போர்த்தல்மேலே போர்த்தல்
மீப்போர்வைமேற்போர்வை
மீமாங்கிசன்பூர்வ மீமாஞ்சையில் வல்லவன்
மீமாஞ்சகன்பூர்வ மீமாஞ்சையில் வல்லவன்
மீமாஞ்சைவேதப்பொருள் அறிவிக்கும் நூல்
பூர்வமீமாஞ்சை
மீமிசைமிக்கது. (பிங்)
மீமிசைச்சொல்.மீமிசை யென்று பெயராய் அர்த்தத்தினுடைய அதிசயத்தைக் காட்டக் கடவது (திவ்.பெரியதி. 8, 1, 7, வ்யா)
மேலிடத்தில். கள்ளி மீமிசைக் கலித்த வீநறு முல்லை (நற்.169). கொல்களிற்று மீமிசை (புறநா.9)
மீமிசைமிக்கது
காண்க : மீமிசைச்சொல்
மேலிடத்தில்
மீமிசைச்சொல்சிறப்புப் பொருளைத் தெரிவித்தற்கு முன்னுள்ள சொல்லின் பொருளிலேயே அடுத்துவரும் சொல்
மீமிசையண்டம்வீடுபேறு
மீயடுப்புபுடையடுப்பு
மீயளவுஉச்சவுயர் நிலை
உயர்சிறப்படை
மீப்பெயரடை
மீயாட்சிநிலம் முதலியவற்றில் மேலாணை
மீயாளுதல்மேலதிகாரஞ் செய்தல்
மீயான்மாலுமி
மீயைசெங்குடை
மீரம்கடல்
மீலம்வானம்
மீலனம்கண்சிமிட்டு
மீவான்மாலுமி
மீளமறுபடியும்
மீள்2(விபத்து, ஆபத்து முதலியவற்றில் சிக்கியவர்களை) காப்பாற்றுதல்
மீளவும்மறுபடியும்
மீளாக்கதிவீடுபேறு
திரும்பிவாராநெறி
மீளாக்காட்சிவீடுபேறு
திரும்பிவாராநெறி
மீளாவழிவீடுபேறு
திரும்பிவாராநெறி
மீளிமீளுகை
இரங்கல்
தலைவன்
பாலைநிலத் தலைவன்
படைத்தலைவன்
இறை
வலியவன்
பெருமையிற் சிறந்தோன்
வலிமை
வீரம்
பெருமை
தலைமை
கூற்றுவன்
பேய்
இளைஞன்
ஏழு அகவைக்கு மேல் பத்து அகவை முடியுமளவுள்ள பருவம்
மீளிமைவீரம்
வலிமை
மீளுதல்திரும்புதல்
இல்லையாதல்
காப்பாற்றப்படுதல்
கடத்தல்
மீளுருவாக்கம்உருவாக்கப்பட்ட ஒன்றை மீண்டும் அதேபோல உருவாக்குதல்
மீறல் (சட்டம், உரிமை முதலியவற்றை) மீறும் செயல்
மீறு (சட்டம், விதி போன்றவற்றை) பின்பற்றாமல் விடுதல்
மீறுதல்ஆணை முதலியன கடத்தல்
மேற்போதல்
அதிகாரஞ்செய்தல்
மிகுதல்
எஞ்சியிருத்தல்
பெரியதாய் வளர்தல்
செருக்கடைதல்
மீன்நீரில் வாழும் உயிரினம். (காரணப்பெயர்-மின்னுகின்ற தன்மையால்)
மீன்நீர்வாழ் உயிரி
விண்மீன்
சித்திரைநாள்
அத்தநாள்
மீனராசி
சுறா
நெய்தல்நிலப்பறை
மீனக்கொடியோன்மீன் வடிவமெழுதிய கொடியையுடைய பாண்டியன்
மன்மதன்
மீன்கவிச்சுமீனின் நாற்றம்
மீன்காட்சியகம் விதவிதமான மீன்களும் பிற நீர்வாழ் உயிரினங்களும் நீர் நிறைந்த கண்ணாடிப் பெட்டிக்குள் உயிருடன் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கும் இடம்
மீன்காரன்மீன்விற்போன்
செம்படவன்
மீன்காரிமீன்விற்பவள்
செம்படத்தி
மீன்குஞ்சுமீனின் இளமை
மீன்குத்திமீன்கொத்திப்பறவை
பாரைக்கோல்
மீனகேதனன்மீன் வடிவமெழுதிய கொடியையுடைய பாண்டியன்
மன்மதன்
மீன்கொடியோன்மீன் வடிவமெழுதிய கொடியையுடைய பாண்டியன்
மன்மதன்
மீன்கொத்திஆற்றங்கரை
குளங்களில் இப்பறவையை காணக்கூடியதாக இருக்கும். மீன்களை உணவாக உண்ணும்
மீன்கொத்தி (ஆறு, குளம் முதலிய நீர்நிலைகளில் உள்ள மீன்களைப் பிடித்துத் தின்னும்) நீண்ட அலகுடன் நீலமும் பழுப்பும் கலந்த நிறத்தில் இருக்கும் ஒரு சிறு பறவை
மீன்கொழுப்புதிமிங்கிலநெய்
மீன்கோட்பறைநெய்தல்நிலப் பறை
மீனங்கம்மீனெலும்பு
மீனச்சனிமீனராசியிலுள்ள சனி
மீன்சிதள்மீன்செதில்(ள்)
மீன்சிறகுசிறகுபோலக் காணப்படும் மீனின் உறுப்பு
மீன்சினைமீன்முட்டை
மீனின் கொழுப்பு
மீன்செகிள்மீனின் மேற்புறத்தேயுள்ள பிரால்
மீன்செதில்மீனின் மேற்புறத்தேயுள்ள பிரால்
மீன்செதிள்மீனின் மேற்புறத்தேயுள்ள பிரால்
மீன்செலுமீனின் மேற்புறத்தேயுள்ள பிரால்
மீனத்துவசன்மீன் வடிவமெழுதிய கொடியையுடைய பாண்டியன்
மன்மதன்
மீனநிலயம்[மீன்களின் இருப்பிடம்] கடல். மூதூர் மீனநிலயத்தினுகவீசி (கம்பரா.பொழிவிறுத்.2)
மீனநிலயம்மீன்களின் இருப்பிடமான கடல்
மீன்பறிமீன்பிடிக்குங் கூட்டுப்பொறி
மீன்பாடுமீன்கள் வலையுட்படுகை
மீன்பிரால்மீன்செதில்(ள்)
மீனம்உடு
மீன்
காண்க : மீனராசி
பங்குனி மாதம்
மீனம் மீனைக் குறியீட்டு வடிவமாக உடைய பன்னிரண்டாவது ராசி
மீன்மடைகுளங்குட்டைகளில் மீன்பிடித்தற்கு அமைத்த சிறிய மண்ணணை
மீனம்பர்மீன்வயிற்றில் அகப்படும் ஒரு மணப்பண்டவகை
மீன்முள்மீனெலும்பு
மீனரசுஉடுக்களின் அரசான சந்திரன்
மீனராசிமேடத்திலிருந்து பன்னிரண்டாம் ராசி
மீனவன்மீன்கொடியையுடையவனான பாண்டியன்
மீனவன் மீன் பிடிக்கும் தொழிலாளி
மீனவுச்சன்மீனராசியை உச்சத்தானமாகக் கொண்டவனான சுக்கிரன்
மீன்வேட்டைமீன்பிடிக்கை
மீனன்மீனராசியை வீடாக உடைய வியாழன்
மீனாவயிரமுள்ள மரவகை
மீனாட்சிமதுரைத் தெய்வமாகிய உமாதேவி, அங்கயற்கண்ணி, பொன்னாங்காணிக்கீரை
மீனாண்டிசருக்கரை
மீனாம்பூச்சிஒளிவீசும் ஒரு பூச்சிவகை
மீனாய்நீர்நாய்
மீனாலயம்மீன்களின் இருப்பிடமான கடல்
மீனிலாஉடுக்களின் வெளிச்சம்
மீனுணங்கல்கருவாடு
மீனூர்திமீனை ஊர்தியாகவுடைய வருணன்
மீனெண்ணெய்ஒருவகை மீனிலிருந்து எடுக்கும் நெய்
மீனெய்ஒருவகை மீனிலிருந்து எடுக்கும் நெய்
மீனெறிபறவைமீன்கொத்திப்பறவை
மீனேறுசுறாமீன்
முமூப்பு
முஓர் உயிர்மெய்யெழுத்து(ம்+உ)
மு¬ழுஞ்சுமலைக்குகை
துளை
முக வெட்டுமுகப் பொலிவு
முகக்கட்டைமோவாய்க்கட்டை
முகக்கடுப்புமுகத்தில் காணும் கடுமைக்குறி
முகக்கயில்உடைந்த தேங்காயின் கண்ணுள்ளதாகிய மேல்மூடி
முகக்கருவிகடிவாளம்
முகக்களைமுகத்தினழகு
முகக்கிளர்ச்சிமுகமலர்வு
முகக்குறிமுகத்தில் தோன்றும் குறிப்பு
முகக்கொள்ளிகொள்ளிவாய்ப் பிசாசு
முகக்கொள்ளுதல்அளந்து கொள்ளுதல்
முகக்கோட்டம்வெறுப்பு, துயரம் முதலியவற்றின் குறியாக முகங்கோணுகை
முக்கட்செல்வன்மூன்று கண்களையுடைய கடவுளாகிய சிவபிரான்
முக்கட்டுகாலை, உச்சி, மாலை என்னும் முக்கால சந்தி
மூன்று தெருக்கள் கூடுமிடம்
முக்கட்பகவன்மூன்று கண்களையுடைய கடவுளாகிய சிவபிரான்
முக்கடுகம்சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி என்னும் மூன்று மருந்துச்சரக்கு
முக்கடுகுசுக்கு, மிளகு, திப்பிலி என்னும் மூன்று மருந்துச்சரக்கு
முக்கண்டகம்ஒரு முட்பூண்டுவகை
முக்கண்டகிஒரு முட்பூண்டுவகை
முக்கண்ணப்பன்மூன்று கண்களையுடைய கடவுளாகிய சிவபிரான்
முக்கண்ணன்சிவன்
விநாயகன்
வீரபத்திரன்
முக்கண்ணிபார்வதி
காளி
தேங்காய்
முக்கணன்சிவன்
விநாயகன்
வீரபத்திரன்
முக்கப்புசூலப்படை
முக்கம்பல்லி செய்யும் ஒலி
நாவாற் கொட்டும் ஒலி
முக்கரணம்மனம், வாக்கு, காயம் ஆகிய திரிகரணங்கள்
பிடிவாதம்
குட்டிக்கரணம்
முக்கரணம்போடுதல்குட்டிக்கரணம் போடுதல்
பிடிவாதங்காட்டுதல்
முக்கரம்பிடிவாதம்
முக்கல்மூச்சை இறுகப்பிடித்து மெல்ல வெளிவிடுதல்
பேசலால் எழும் ஒலி
பெருமுயற்சி
எடுத்தலோசை
தீநாற்றம்
முக்கல் முக்கும் செயல்
முக்கனிமா, பலா, வாழை என்னும் மூவகைப் பழங்கள்
முக்காட்டங்கிமகளிருடைய தலைமறைவுச் சீலை
முக்காட்டுக்கூறைமணப்பெண்ணுக்குப் பெற்றோர் உதவும் தலைமறைவுச் சீலை
ஒருத்தி கைம்பெண்ணாகும் போது அவளது பெற்றோர் கொடுக்கும் சீலை
முக்காட்டுச்சீலைமகளிருடைய தலைமறைவுச் சீலை
முக்காடுதலைமறைவுச் சீலை
முக்காடு தலையை மறைத்துத் தொங்கும்படி விட்டிருக்கும் துணி
முக்காணிஎண்பதில் மூன்று பங்குடைய ஒரு பின்னவெண்
மாட்டின் கழுத்திலிடும் முக்கோணத் தளை
முன்குடுமி தரிக்கும் பார்ப்பனர்
மூன்று காணியாகிய அளவு
முக்காரம்எருதின் முழக்கம்
மரக்கட்டை
பிடிவாதம்
தாழ்ப்பாள்
முக்காரமிடுதல்துளை முதலியன அடைத்தல்
எருது போர்விளைக்கும் ஒலி
தாழ்ப்பாள்
முக்கால்மூன்றாம் முறை
மூன்றுமுறை
நான்கில் மூன்று பங்குடைய பின்னவெண்
ஒரு சந்தவகை
காண்க : முக்காலம்
முக்கால் நான்கில் மூன்று பகுதி
முக்கால் புள்ளி எழுதும்போதோ அச்சிடும்போதோ வாக்கியத்தில் விளக்கம், எடுத்துக்காட்டு முதலியவை தரப்படுவதற்கு முன் பயன்படுத்தும் ( என்னும்) குறி
முக்காலம்இறந்தகாலம்
நிகழ்காலம்
எதிர்காலம் என்னும் மூன்று காலங்கள்
காலை, மாலை, உச்சி என்னும் ஒரு நாளின் மூன்றுவேளை
முக்காலமறிந்தவன்முக்கால நீகழ்ச்சியை உணர்பவன்
முக்காலிமூன்றுகால் பீடம்
முக்காலி (உட்காருவதற்கான அல்லது பொருள்களை வைப்பதற்கான) மூன்று கால்கள் கொண்ட (சாய்வதற்கு முதுகு இல்லாத) இருக்கை
முக்காலும் பெரும்பாலும்
முக்காழ்மூன்று கோவையாலான முத்துவடம்
முக்காழிமூன்று கொட்டையுள்ள பனம்பழம் முதலியன
முக்கி முனகிசிரமப் பட்டு
முக்கிமுனகி (ஒன்றைச் செய்வதற்கு) மிகவும் சிரமப்பட்டு
முக்கிமுனங்குதல்மனமின்மை காட்டி முணுமுணுத்தல்
மிகத் துன்புறுதல்
முக்கியத்துவம் முக்கியம் பொருந்திய தன்மை
முக்கியப்பொருள்இலக்கணையாகவன்றிச் சொல்லின்படி நேராகக் கொள்ளும் பொருள்
முக்கியம்முதன்மை
முன்னுரிமை
முக்கியம்இன்றியமையாதது
சிறப்பானது
தலைமை
முக்கியம் (-ஆக, -ஆன) உடனடிக் கவனத்தை வேண்டுவதாக அல்லது இன்றியமையாத தன்மை கொண்டதாக இருப்பது
முக்கியமாக குறிப்பாக
முக்கியன்தலைவன்
முக்கியஸ்தர்முன்னிலையாளர்
முதன்மையாளர்
முக்கியஸ்தர் செல்வாக்கும் சிறப்பும் உடையவர்
முக்குமூச்சுத்திணறுகை
நோய்வகை
மூலை
சந்து
பெருமுயற்சி
மூச்சை இறுகப்பிடித்து மெல்ல விடுதல்
முக்கு1(ஒரு செயலைச் செய்வதற்காக) மூச்சை உள்ளிழுத்து நிறுத்தி அழுத்தம் தருதல்
முக்கு2(நீர் முதலிய திரவத்தில்) முழுக்க நனையச்செய்தல்
முக்கு3(சாலை, தெரு முதலியவற்றின்) முனை
முக்குடுமிசூலம்
குடுமிவகை
முக்குடைஅருகனுக்குரியதும் சந்திராதித்தம், சகலபாசனம், நித்தியவிநோதம் என மூன்று அடுக்குள்ளதுமான குடை
முக்குடைக்கல்சமண அறக்கட்டளைக்கு விடப்பட்ட நிலத்தின் எல்லையைக் குறிக்கும் முக்குடை வடிவு செதுக்கப்பட்டக் கல்
முக்குடைச்செல்வன்முக்குடை உடைய அருகன்
முக்குடையான்முக்குடை உடைய அருகன்
முக்குடையோன்முக்குடை உடைய அருகன்
முக்குணம்சாத்துவிகம், இராசதம், தாமதம் என்னும் மூன்று குணங்கள்
முக்குணுக்கிடுதல்மூன்று வளைவு உண்டாகும்படி செய்தல்
முக்குதல்மூச்சை இறுகப்பிடித்து மெல்ல வெளிவிடுதல்
பெருமுயற்சி செய்தல்
நிரம்பவுண்ணுதல்
மூழ்குதல்
மூழ்குவித்தல்
முக்குலம்அக்கினிமரபு, சந்திரமரபு, சூரியமரபு என்னும் மூன்று அரசர் குலம்
முக்குழிமூன்று வேதாக்கினிகளை வளர்க்குங்குழிகள்
முக்குழிச்சட்டிபணியாரம் சுடும் மூன்று குழியுள்ள சட்டிவகை
முக்குளம்கங்கை, சரசுவதி, யமுனை என்னும் மூன்று ஆறுகள் கூடுமிடம்
பூராடநாள்
முக்குளிஒரு பூண்டுவகை
முக்குளி (நீரில்) அமிழ்ந்து உள்ளே செல்லுதல்
முக்குளித்தல்முழுகுதல்
முக்குற்றங்கடிந்தோன்முக்குற்றத்தையும் ஒழித்தவனான புத்தன்
முக்குற்றம்காமம், வெகுளி, மயக்கம் என்னும் மூவகை உயிர்க்குற்றங்கள்
முக்குறும்புகாமம், வெகுளி, மயக்கம் என்னும் மூவகை உயிர்க்குற்றங்கள்
முக்கூட்டரத்தம்வெற்றிலை பாக்குச் சுண்ணாம்புகளை மெல்லுதலால் உண்டாகும் செந்நிறம்
முக்கூட்டுமூன்று சரக்குகளாகிய மருந்து
பசுவின்நெய்
விளக்கெண்ணெய், நல்லெண்ணெய் ஆகிய மூன்றுஞ் சேர்ந்த மருந்தெண்ணெய்
மூன்று கட்டிகளைக் கூட்டியமைத்த அடுப்பு
மூன்று வழிகள் சேருமிடம்
பரணிநாள்
முக்கூடல்மூன்று ஆறுகள் கூடும் புண்ணியத்துறை
ஓர் ஊர்
முக்கைப்புனல்மூன்றுமுறை குடங்கையால் நீர் முகந்து தென்புலத்தார்க்குச் செய்யும் நீர்க்கடன்
முக்கோட்டைதன்னை வழிபட்டோர்க்குப் பாடுமாற்றலை அளிக்கும் கொற்றவை கோயில்
முக்கோடி1000000000000000000000
முக்கோண்மூன்று நிலை
மூன்று கோணங்களை உடைய வடிவம்
நரகவகை
முக்கோணம்மூன்று நிலை
மூன்று கோணங்களை உடைய வடிவம்
நரகவகை
முக்கோணம் மூன்று பக்கங்களையும் மூன்று கோணங்களையும் உடைய ஒரு வடிவம்
முக்கோல்தவசிகளுக்குரிய திரிதண்டம்
திருவோணநாள்
முக்கோற்பகவர்திரிதண்டந் தாங்கிய துறவியர்
முகங் கொடுத்துப் பேசுஇன்னுரை செய்
முகங்கடுத்தல்சினம், வெறுப்பு முதலியவற்றின் குறியாக முகத்திற் கடுமைகாட்டுதல்
முகங்கவிழ்தல்நாணம் முதலியவற்றால் தலைகுனிதல்
முகங்காட்டுதல்முகத்தைக் காட்டுதல்
காட்சி கொடுத்தல்
காண்க : முகங்காண்பித்தல்
முகங்காண்பித்தல்பெரியோரைச் சென்று காணுதல்
முகங்காணுதல்கட்டி உடைவதற்குமுன் வாய்திரளுதல்
பிறந்த குழந்தையின் முகத்தைத் தந்தை பார்த்தல்
தாய்முகம் பார்த்தல்
முகங்குறாவுதல்துன்பத்தால் முகப்பொலி விழத்தல்
முகங்கொடுத்தல்இன்முகங் காட்டுதல்
காட்சி கொடுத்தல்
செவிசாய்த்தல்
செல்லங்கொடுத்தல்
முகங்கொள்ளுதல்ஒப்புதல் பெறுதல்
உடன்பாட்டுக்குறி காட்டுதல்
காண்க : முகங்காணுதல்
முகங்கோடுதல்முகத்தில் வெறுப்புக்குறிகாட்டல்
முகங்கோணுதல்முகத்தில் வெறுப்புக்குறிகாட்டல்
முகச்சரக்குகடடையின்முன் பார்வைக்காக வைக்கப்படும் பண்டம்
முகச்சவரம்முகத்தளவில் செய்துகொள்ளும் சவரம்
முகச்சாடைமுகக்குறி
காண்க : முகச்சாயல்
கண்டுங்காணாமை
முகச்சாயல்முகத்தின் தோற்றம்
முகச்சார்த்துசார்த்துவரி என்னும் இசைப்பாட்டுவகை
முகச்செழிப்புமுகத்தினழகு
முகசந்திநாடகச்சந்தி ஐந்தனுள் முதலிலுள்ள சந்தி
முகசோதிஎலுமிச்சை
முகஞ்சுண்டுதல்வெட்கப்படுதல்
சினமுதலியவற்றால் முகம் கன்றுதல்
காண்க : முகங்கடுத்தல
முகஞ்சுளித்தல்முகங்கடுத்தல
முகஞ்செய்தல்நோக்குதல்
தோன்றுதல்
முன்னாதல்
முகட்டாணிகூரையின் உச்சியிலுள்ள மர ஆணிவகை
முகட்டுத்துவாரம்கூரையில் காற்றுச் செல்லவிடும் வழி
முகட்டுப்பந்தல்முகடு வைத்த சாய்வுப் பந்தல்
முகட்டுப்பூச்சிமூட்டுப்பூச்சி
முகட்டுவளைகூரைமுகட்டின் நீட்டுவளை
முகடிமூதேவி
முகடுஉச்சி, மலை, வீடு முதலியவற்றின் உச்சி
முகட்டுவளை
அண்டமுகடு
உயர்வு
வாயில்
திண்ணை
சபைக்குறடு
தலை
முதுகு
பாழ்
வீடுபேறு
முலைமுகம்
முகடு (மலை) உச்சி
முக்தகஞ்சுகம்தோலுரித்த பாம்பு
முக்தசர்சுருக்கமான. முக்தசராய்ச் சொன்னாள்
சாராமிசம். அவன் பிராதின் முக்தசர் என்ன
முகத்தல்மொள்ளுதல்
அளத்தல்
தாங்கியெடுத்தல்
விரும்புதல்
நிரம்பப்பெறுதல்
மணம் பார்த்தல்
காண்க : முகத்தலளவு(வை)
முகத்தலளவுதானியங்களை முகந்து அளக்கும் அளவை
முகத்தலளவைதானியம்
திரவம் முதலியவற்றை முகந்தளக்கும் அளவை
முகத்தலளவை படி, மரக்கால் போன்றவற்றைக் கொண்டு திரவங்களையும் தானியங்களையும் முகந்து அளவிடும் முறை
முகத்தாலடித்தல்நேரே நிந்தித்தல்
கடுமுகங்காட்டிக் கண்டித்தல்
அருவருப்பாதல்
முகத்தான் பொருட்டு
முகத்திரியக்குநாடிமுகத்தில் குறுக்காய் ஓடும் அரத்தக்குழாய்
முகத்திரைமறைவான பொய்ம்மை
முகத்திரை முகத்தை மறைக்கும் முறையில் போட்டுக்கொள்ளும் மெல்லிய துணி
முகத்தில¦யாடாமைகவலைகொண்ட முகங்கொள்ளுகை
முகத்திலடித்தல்நேரே நிந்தித்தல்
கடுமுகங்காட்டிக் கண்டித்தல்
அருவருப்பாதல்
முகத்துதிஒருவன்முன் புகழ்தல்
முகத்துநாடிமுகத்திலோடும் அரத்தக்குழாய்
முகத்துரைதானே நேரில்நின்று பேசுகை
முகத்துவாரம்கழிமுகம்
முகத்தெளிவுமுகத்தினழகு
முகதலைசீலையின் முன்றானை
கைம்மாற்றுக் கடன்
எதிர்முகமாக்குகை
முகதலைத்தல்எதிர்முகமாக்குதல்
முகதாட்சிணியம்ஒருவன் முன்னிலையில் காட்டும் கண்ணோட்டம்
முக்தாபலம்கருப்பூரம்
முத்து
முக்திவீடு பேறு
முக்திவீடுபேறு
விடுபடுகை
இருவகை முத்திநிலை
திசை
முத்தம்
திருமகள்
தேமல்
முகநட்புவெளிநட்பு
முகந்திரிதல்முகங்கோணுதல
முகந்திருத்துதல்முகவாட்டந் தவிர்த்தல்
முகந்துடைத்தல்முகச்சவரஞ் செய்தல்
முகநான்குடையான்பிரமன்
முகநிலைஇசைப்பாட்டுவகை
முகநிலைப்பாசம்பெருவிரலும் சுட்டுவிரலும் முகங்கூடி உகிர்விட்டிருக்கும் பசாசக்கைவகை
முகநூல்ஒருவருடைய சுயவிபரத்தை அறியக்கூடிய நூல்
முகநோக்குதல்நோக்கெதிர் நோக்குதல்
முகபடாம்யானையின் முகத்திலிடும் அலங்காரத் துணி
முகப்படாம் யானையின் மத்தகத்தில் போடும் அலங்காரத் துணி
முகப்படுதல்முன்தோன்றுதல்
முகப்பணிமுகத்தளவில் செய்துகொள்ளும் சவரம்
முகப்பருமுகத்தில் தோன்றும் சினைப்பு
முகப்பழக்கம்அறிமுகம்
முகப்புதலைப்பு, முற்பகுதி, முன்னிலை
வீட்டுமுன் கூரைக் கட்டடம்
அணிகலப் பொருத்து வாய்
மகளிரின் சீலை முன்றானை
முகப்பு (வீடு, கட்டடம் முதலியவற்றின்) வாசலும் வாசலை ஒட்டிய பகுதியும்
முகப்புமடைதலைமடை
முகப்பூச்சுமுகத்தில் தடவும் பொடி
வெளிப்பகட்டு
முகப்பூச்சு (ஒப்பனைக்காக) முகத்தில் பூசிக்கொள்ளும் பசை அல்லது மாவுப் பொருள்
முகப்பொருத்தம்முகக்கவர்ச்சி
நற்பேறு
முகப்பொலிவுமுகத்தின் அழகு
முகப்போதரவுஇச்சகம்
முகபாவம் உணர்ச்சியைக் காட்டும் முகத் தோற்றம்
முகம்தலையில் நெற்றிமுதல் மோவாய் வரையுள்ள முன்புறம்
வாய்
வாயில்
கழி
இடம்
மேலிடம்
நுனி
தொடக்கம்
வடிவு
நோக்கு
தியானம்
முகத்துதி
காரணம்
ஏழாம் வேற்றுமையுருபு
முன்பு
நாடகச்சந்தி ஐந்தனுள் முதலிலுள்ள சந்தி
நடிகர்கள் அரங்கிற்கு வருமுன் நிகழுங் கூத்து
இயல்பு
நிலை
தோற்றம்
கட்டி முதலியவற்றின் முனையிடம்
முதன்மை
பக்குவம்
பக்கம்
உவமவுருபு
மூலம்
யாகம்
வகை
இந்திரகோபம்
முகம் செத்துப் போதல்அவ மதிப்பு காணல்
முகம்கொடுத்துப் பேசு (இன்முகம் காட்டி) மதித்துப் பேசுதல்
முகமண்டபம்கோயிலின் முன்மண்டபம்
முகமண்டலம்தலையில் நெற்றிமுதல் மோவாய் வரையுள்ள முன்புறம்
முகமதியர் இஸ்லாமியர்
முகம்பார்த்தல்நேர்நோக்குதல்
அன்புசெய்தல்
நன்குமதித்தல்
குழந்தை பிறர்முகத்தைக் கவனித்து இனந்தெரிதல்
முகம்புகுதல்முகப்பொலிவு கொள்ளுதல்
அருள்காட்டும்படி எதிர்சென்று நிற்றல்
முகம்புடைத்தல்துக்கக் குறியாக முகத்தில் அடித்துக்கொள்ளுதல் காண்க : முகங்காணுதல
முகம்புதைத்தல்முகத்தை மூடுதல்
முகம்பெறுதல்தோன்றுதல்
முகமயக்குபார்வையால் மயக்கும் மாயவித்தை
காண்க : முகமாயம்
முகமலர்ச்சிமுகத்தில் தோன்றும் மகிழ்ச்சி
முகமறிதல்அறிமுகமாதல்
முகமறுத்தல்இரக்கமின்றிப் பேசுதல்
கணக்காய்ப் பேசுதல்
முகமன்உபசாரச் சொற்கள்
முகத்துதி
துதி
முகமன் (ஒருவரை) புகழ்ந்து கூறும் சொற்கள்
முகமாதல்உடன்படுதல்
முகமாயம்முகவழகில் உண்டாகும் கவர்ச்சி
முகமாறுதல்முகங்கோணுதல
முகமில்வரிஇசைப்பாட்டுவகை
முகமுகங்கணோக்குதல்முகத்தை முகம் பார்த்தல்
முகமுகம்பார்த்தல்முகத்தை முகம் பார்த்தல்
முகமுகமாய்நேருக்கு நேராய்
முகமுடைவரிமூன்றடிமுதல் ஏழடிவரை வரும் இசைப்பாட்டுவகை
முகமுறித்தல்இரக்கமின்றித் துன்புறுத்துதல்
சினமூட்டுதல்
முகமுறிதல்இரக்கமறுதல்
மனநோதல்
முகமுறிவுவெறுப்பு
அருளின்றி நடந்து கொள்ளுதல்
முகமுன்னிலைநேர்முகம்
முகமூடிபிறக்கும்பொழுது குழந்தையின் முகத்தை மூடியுள்ள பை
முக்காடு
பிணத்தின் முகத்தை மூடும் ஆடை
முகத்தை மறைக்கும் துணி
முகமூடி முகத்தை மறைத்து அணிந்துகொள்ளும், கண் மட்டும் தெரியும்படியான திறப்பை உடைய தோல், துணி முதலியவற்றாலான சாதனம்
முகர்1வாசத்தை உணர்தல்
முகர்2முகத்தல்
முகரதம்முகத்திற் புணர்கை
முகர்தல்மூக்கால் மோத்தல்
முகரம்கடிய ஒலி
சங்கு
காகம்
முகர்வைத்தல்முத்திரையிடுதல்
முகரன்பயனில்சொல் சொல்லுவோன்
முகராசிநற்பேறு
முகராசி முகத்தின் வசீகரத் தோற்றம்
முகரிமல்லிகைப்பூ
தாழைமரம்
ஆரவாரஞ்செய்வோன்
முன்புறம்
தொடக்கம்
தலைமை
மூக்கின் அடி
ஓர் ஆறு
காண்க : மூரி
முகரிமைபேரறிவு
தலைமை
முகரியோலைமுடங்கின பனையோலை
முகருதல்மூக்கால் மோத்தல்
முகரைமூக்கின் அடி
காண்க : முகரைக்கட்டை
முகரைக்கட்டைமுகம்
முகவாய்க்கட்டை
முகரோமம்மீசைமயிர்
முகவங்குமுகத்திற் படரும் தேமல்
முகவசிகரம்முகத்தின் அழகு
பார்வையால் மயக்கும் மாயவித்தை
முக இரக்கமான பார்வை
முகவசியம்முகத்தின அழகு
பார்வையால் மயக்கும் மாயவித்தை
முக இரக்கமான பார்வை
முகவட்டுவிலங்கின் தலையணிவகை
முகவணைமுகவுரை
முகப்பு
வண்டியின் முகப்பில் வண்டிக்காரன் இருந்தோட்டும் இடம்
காண்க : முகவணைக்கல்
முகவீணை
முகவணைக்கல்வாசலின் மேலுள்ள உத்திரப்படிக்கல்
முகவபிநயம்பதினான்கு வகையாய் முகத்தாற் குறிக்கும் அபிநயங்கள்
முகவர் (ஓர் அமைப்பின், நிறுவனத்தின் சார்பாக) பொருள் வாங்கி விற்பனைசெய்து கழிவுத்தொகை பெறுபவர்
முகவரிவிலக்கம்
முகவரிமேல்விலாசம்
முகவரி (வசிக்கும் அல்லது பணிபுரியும்) ஊர், தெருவின் பெயர், கட்டட எண் முதலியவை அடங்கிய சிறு குறிப்பு
முகவல்லபம்மாதுளை
முகவழிமூலம்
முகவாசம்வாயிலிடும் நறுமணப் பண்டம்
வெற்றிலை
முகப்பழக்கம்
பிணத்தின் முகத்தை மூடும் ஆடை
முகவாசல்தலைவாசல்
முகவாட்டம்முகத்தில் தோன்றும் சோர்வு
முகவாய்/முகவாய்க் கட்டை கீழ்த்தாடையின் குறுகிய பகுதி
முகவாய்க்கட்டைமோவாய்
முகவாள்கலப்பைக்கூர்
முகவிச்சகம்எதிர்நின்று கூறும் புகழ்ச்சிமொழி
முகவிச்சைஒருவன்முன் புகழ்தல்
முகவியர்இன்முகமுள்ளோர்
முகவிலாசம்முகப்பொலிவு
முகவீணைஓர் இசைக்கருவிவகை
முகவுரைமுன்னுரை
திருமுகம் முதலியவற்றின் தொடக்கத்தில் எழுதும் மங்கலச்சொல்
கணக்குப் புத்தகம் முதலியவற்றின் தலைப்பில் எழுதும் ஆண்டு, மாதம், நாள் முதலியகுறிப்பு
முகவுரை உரிய விபரங்களைத் தந்து நூலை அறிமுகப்படுத்தி நூலாசிரியரே எழுதும் கட்டுரை
முகவெட்டுமுகத்தின் அழகு
பார்வையால் மயக்கும் மாயவித்தை
முக இரக்கமான பார்வை
முகவெட்டு (பெரும்பாலும் திரைப்படத்தில், நாடகத்தில் பாத்திரம் ஏற்பவருக்கு வேண்டிய) முகத் தோற்றம்
முகவெழுத்துமுகத்தில் எழுதிப் புனையும் அலங்காரம்
முகவேலைமுகத்தளவில் செய்துகொள்ளும் சவரம்
முகவைமுகந்துகொள்ளுகை
மிகுதியாகக்கொடுக்கும் பொருள்
நீர் முகக்குங் கருவி
அகப்பை
நெற்பொலி
இராமநாதபுரம்
முகவைப்பாட்டுகளத்தில் சூடடிக்கும்போது பாடும் பொலிப்பாட்
முகவோலைஅரசர் முதலியோர் எழுதுந் திருமுகம்
முகனைமுன்புறம்
தலைமை
தொடக்கம்
முன்கோபம்
பொழுது
முகனைக்கல்கோயில் முதலியவற்றின் வாசற்காலின் மேல் உள்ள உத்திரக்கல்
முகனைக்காரன்முதலாளி
முகஸ்துதி புகழ்ச்சி
முகாந்தரம்அடிப்படை : ஆதாரம்
முகாந்தரம்காரணம்
மூலம்
வேறுசெய்தி
முகாந்தரம்/முகாந்திரம் ஆதாரம்
முகாந்திரம்காரணம்
மூலம்
வேறுசெய்தி
முகாம்சுற்றுப்பயணத்தில் தங்குமிடம்
முகாமைமுதன்மை
முகாமைக்காரன்முன்னின்று நடத்துவோன்
முகாமையாளர் மேலாளர்
முகாரிஒரு பண்வகை
காண்க : முகாமைக்காரன்
முகித்தல்முடித்தல்
முகிதல்முடிதல்
முகிரம்அன்பு
காமம்
முகிரன்காமன்
மூடன்
முகில்மேகம்
திரள்
முகில்வண்ணன்மேகநிறம் வாய்ந்த திருமால்
முகில்வாகனன்மேகத்தை ஊர்தியாகவுடைய இந்திரன்
முகிலூர்திமேகத்தை ஊர்தியாகவுடைய இந்திரன்
முகிவுமுடிவு
முகிழ்முகிழ்த்து வரும் நிலை
முகிழ்அரும்பு
காண்க : முகிழ்ப்புறம்
தேங்காய் முதலியவற்றின் மடல்
ஐந்து விரலும் தம்மில் தலைகுனிந்து உயர்ந்து நிற்கும் இணையாவினைக்கைவகை
தயிர் முதலியவற்றின் கட்டி
முகிழ்காங்கூலம்காங்கூலக் கைவகை
முகிழ்த்தம்நேரம்
நல்வேளை
ஒன்றரை மணி நேரங்கொண்ட காலவளவை
இரண்டு நாழிகை கொண்ட நேரம்
திருமணம்
முகிழ்த்தல்அரும்புதல்
தோன்றுதல்
குவிதல்
தோற்றுவித்தல்
ஈனுதல்
முகிழ்தல்குவிதல்
முகிழ்நகைபுன்சிரிப்பு
முகிழ்ப்புறம்காய், பூ முதலியவற்றின் காம்படி
முகிழம்மலரும்பருவத்து அரும்பு
முகிழித்தல்குவிதல்
முகிழிதம்அரும்பு, காய், பூ முதலியவற்றின் காம்படி
தேங்காய் முதலியவற்றின் மடல்
தயிர் முதலியவற்றின் கட்டி
இணையாவினைக்கைவகை
முகிள்அரும்பு
முகிளம்அரும்பு
முகிளிதம்அரும்பு
சிறிது குவிகை
முகிற்குன்றம்மேகமூடிய மலை
வக்கிராந்த பாடாணம்
முகின்மேனிமேகநிறம் வாய்ந்த திருமால்
முகினாயகன்வருணன்
முகினிபுளியமரம்
முகுவிருப்பம்
மனநிறைவு
முகுடம்முடி
முடியுறுப்பு ஐந்தனுள் ஒன்று
முகுத்தம்நேரம்
நல்வேளை
ஒன்றரை மணி நேரங்கொண்ட காலவளவை
இரண்டு நாழிகை கொண்ட நேரம்
திருமணம்
முகுந்தம்குபேரன் நவநிதிகளுள் ஒன்று
முகுந்தன்திருமால்
முகுர்த்தம்நேரம்
நல்வேளை
ஒன்றரை மணி நேரங்கொண்ட காலவளவை
இரண்டு நாழிகை கொண்ட நேரம்
திருமணம்
முகுரம்கண்ணாடி
பெருமல்லிகை
தளிர்
முகுலிதாழைமரம்
முகுளம்அரும்பு
தாமரைத்தண்டு ஐந்து விரலும் தம்மில் தலைகுவிந்து உயர்ந்துநிற்கும் இணையாவினைக்கைவகை
யோகாசனவகை
ஆசனவகை
மூளையின் பின்பகுதி
முகுளாதனம்இரண்டு கையும் முதுகிலே கூட்டிக் கும்பிட்டிருக்கும் ஆசனவகை
முகுளித்தல்குவிதல்
முகூர்த்தக்கால்கலியாணப் பந்தலுக்கு நல்வேளையில் முதலாக நாட்டும் பந்தற்கால்
முகூர்த்தம்நல்வேளை
முகூர்த்தம் (திருமணத்தில் குறித்த நல்வேளையில் நடத்தும்) தாலி கட்டும் நிகழ்ச்சி
முகூர்த்தம்பார்த்தல்திருமணம் முதலிய நற்செயல்களுக்கு நல்வேளை ஆராய்தல்
காண்க : முகூர்த்தம்வைத்தல்
முகூர்த்தம்வைத்தல்திருமணம் உறுதிசெய்தல்
நல்வேளை குறித்தல்
முகூர்த்தவிதானிமுகூர்த்தம் விதிப்பவன்
முகேரெனல்ஓர் ஒலிக்குறிப்பு
முகைஅரும்பு
மொட்டு
குகை
கூட்டம்
மிடா
முகைத்தல்அரும்புதல்
முகைதல்அரும்புதல்
முகைதிறத்தல்அரும்பு மலர்தல்
முங்கு திரவத்தினுள் செல்லும்படி அமிழ்தல்
முங்குதல்நீரில் மூழ்குதல்
அமிழ்தல்
நிறைதல்
முசகம்எலி
முச்சக்கரம்மூவுலகங்களான துறக்க மத்திய பாதாள உலகங்கள்
முச்சகம்மூவுலகங்களான துறக்க மத்திய பாதாள உலகங்கள்
முச்சங்கம்பாண்டியமன்னர் ஆதரவில் புலவர்கள் கூடி ஆராய்ந்த தலை, இடை, கடைச் சங்கம் என்னும் மூவகைத் தமிழ்ச் சங்கங்கள்
முச்சட்டைஅழகு
ஒழுங்கு
முச்சத்திபிரபுசத்தி, மந்திரசத்தி, உற்சாகசத்தி என்னும் அரசர்க்குரிய மூவகை ஆற்றல்
முச்சதுரம்முக்கோணம், காண்க : சதுரக்கள்ளி
முச்சந்திகாலை, உச்சி, மாலை என்னும் முக்கால சந்தி
மூன்று தெருக்கள் கூடுமிடம்
முச்சந்தி மூன்று சாலைகள் கூடும் இடம்
முச்சலிக்காஉடன்படிக்கைப் பத்திரம்
பிணையப் பத்திரம்
முச்சலிக்கைஉடன்படிக்கைப் பத்திரம்
பிணையப் பத்திரம்
முச்சலிகைவாய்நீர், சிறுநீர், நாதநீர் என்னும் மூவகைநீர்
முச்சாரிகைகுதிரை, தேர், யானை என்னும் இவை மூன்றும் சேர்ந்துபோதல்
முச்சிதலையுச்சி
கொண்டைமுடி
சிறுசுளகு
சூட்டு
வேலையாள்
தோல்வினைஞன்
உறைகாரன்
வன்னக்காரன்
தச்சன்
முச்சியர்வன்னக்காரர்
மரவினையாளர்
முச்சிரம்சூலம்
பெருஞ்சீரகம்
முச்சில்சிறுமுறம்
முச்சுடர்சூரியன், சந்திரன், அக்கினி ஆகிய மூன்று சோதிகள்
முச்சூடும்முழுதும்
முச்செயல்படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் என்னும் கடவுளின் மூவகைச் செயல்கள்
முச்சொல்லலங்காரம்ஒரு தொடர் மூன்றுவகையாகப் பிரிக்கப்பட்டு மூன்று பொருள்கொண்டு நிற்கும் சொல்லணிவகை
முசர்தயிர்
மோர்
முசருதயிர்
மோர்
முசல்முயல்
கொம்மட்டி
ஒரு பூண்டுவகை
முசலகன்நடராசப் பெருமான் ஏறி நடித்து மிதிக்கும் பூதம்
ஒரு நோய்வகை
முசலம்உலக்கை
ஓர் ஆயுதம்
முசல்வலிஒரு வலிப்புநோய்வகை
முசலிஉடும்பு
பல்லி
முதலை
கடல்மீன்
நிலப்பனை
வெருகங்கிழங்கு
தாழைமரம்
முசலத்தையுடைய பலராமன்
பச்சோந்தி
முசலிகைஉடும்பு
இரண்டு கையும் காலும் சம்மணம் கூட்டுவதுபோல மடக்கி மார்பு நிலத்திலே தோயக் கிடக்கை
முசலைகோரைக்கிழங்கு
முசற்காதுமருந்துப்பூண்டு
அடப்பங்கொடி
முசாதகம்வெண்டாமரை
முசிகுந்தம்குபேரன் வில்
சூரியன் கைச்சங்கு
முசித்தல்களைத்தல்
இடர்ப்படுதல்
மெலிதல்
அழிதல்
கசக்குதல்
திருகுதல்
முசிதல்அறுதல்
கசங்குதல்
களைத்தல் : மெலிதல்
அழிதல்
குன்றுதல்
முசிப்பாற்றிஇளைப்பாற்றுகை
முசிப்பாறுதல்இளைப்பாறுதல
முசிப்புஇடை
மெலிவு
களைப்பு
அழிவு
முசிரம்வள்ளல்தன்மை
முசிரன்கொடையாளி
முசிறுசெந்நிற எறும்பு
கடுகடுப்புள்ளவர்
முசுகருங்குரங்கு
திமில்
முசுக்கட்டைபட்டுப்பூச்சி வாழும் மரம்
கம்பளிப்பூச்சி
மரவகை
முசுக்கட்டை1கம்பளிப்பூச்சி
முசுக்கட்டை2ரம்பத்தின் பற்களைப் போன்ற இலைகளையும் கம்பளிப்பூச்சி போன்ற பழங்களையும் உடைய ஒரு வகைக் குத்துச்செடி
முசுக்கட்டைப்பூச்சிகம்பளிப்பூச்சிவகை
முசுட்டைஒரு கொடிவகை
முசுடர்முசுண்டர்
முசுடிநொடி
கோபக்காரி
முசுடுசெந்நிற எறும்பு
கடுகடுப்புள்ளவர்
முசுடு1சிடுமூஞ்சி
முசுடு2(மரங்களில் அதிகமாக இருக்கும்) பழுப்பு நிறப் பெரிய எறும்பு
முசுண்டர்கீழ்மக்கள்
முசுண்டிஆயுதவகை
முசுண்டைஒரு கொடிவகை
முசுப்பதிபோர்வீரர் உறையுமிடம்
முசுப்பாத்தி வேடிக்கை
முசுப்புதிமில்
முசுமுசுக்கைஒரு மருந்துக்கொடிவகை
முசுமுசுத்தல்குறட்டைவிடல்
நீர் முதலியன கொதித்தல்
தினவெடுத்தல்
உறிஞ்சுதல்
முசுமுசெனல்தினவுக்குறிப்பு
நீர் முதலியன கொதித்தற்குறிப்பு
முசுறுசெந்நிற எறும்பு
கடுகடுப்புள்ளவர்
முஞ்சகேசன்திருமால்
முஞ்சகேசிதிருமால்
முஞ்சம்குழந்தைகளின் தலையணிவகை
முஞ்சரம்தாமரைக்கிழங்கு
முஞ்சிநாணற்புல்
பார்ப்பனப் பிரமசாரிகள் அரையிற் கட்டும் நாணற்கயிறு
முஞ்சுதல்சாதல்
முடிதல்
முஞ்ஞைமரவகை
முஞல்கொசு
முடக்கடிதடை
தொல்லை
முடக்கம்தடை
அடக்கம்
கைகால் முடங்குதல்
வளைவு
பணமுடை
முடக்கம் தடை ஏற்பட்ட அல்லது தடுக்கப்பட்ட நிலை
முடக்கற்றான்ஒரு கொடிவகை
முடக்கறைஏப்புழை, மறைந்து அம்பு எய்தற்குரிய மதில் உறுப்பு
முடக்கன்தாழைமரம்
முடக்குவளைவு
நாக்கு
தெருவின் கோணம்
விரலணியுள் ஒன்று
காண்க : ஏவறை
தடை
தாமதம்
சினம்
வேலையின்மை
நோய்வகை
முடக்குச்சரக்குவிலைபடாது முடங்கிக்கிடக்குஞ் சரக்கு
முடக்குமோதிரம்நெளிமோதிரம்
முடக்குவாதம்கைகால் உறுப்புகளை முடங்கச்செய்யும் நோய்வகை
முடக்கொற்றான்ஒரு கொடிவகை
முட்கரம்ஓர் ஆயுதவகை
முட்கீரைஒரு கீரைவகை
முட்கோல்குதிரையைத் தூண்டும் தாற்றுக்கோல்
முடங்கர்ஈன்றணிமையில் உண்டாகும் மெலிவு
முடங்கல்மடங்குகை
தடைப்படுகை
பணம் முதலியன தேங்கிக்கிடக்கை
காண்க : முடக்குவாதம்
முள்ளி
மூங்கில்
சுருளோலைக் கடிதம்
சிறுமை
தாழைமரம்
முடங்கிநோயால் படுக்கையாய்க் கிடப்பவன்
நிலத்தின் மூலைநீட்டம்
முடங்கிறைகூடல்வாய்
முடங்குமுடக்குவாதம்
தெருச்சந்து
தெருவளைவு
நிலத்தின் மூலைநீட்டம்
முடங்கு (செயல்பாடு தொடராதபடி) தடைப்படுதல்
முடங்குதல்சுருங்குதல்
கைகால் வழங்காமற்போதல்
தடைப்படுதல்
வளைதல்
படுத்துக்கொள்ளுதல்
கெடுதல்
தங்குதல்
முடங்குளைபிடரிமயிர்
பிடரிமயிருடைய சிங்கம்
முட்சங்குமுள்ளுள்ள சங்குவகை
சங்கஞ்செடி
முட்செவ்வந்திரோசா, நிலத்தாமரை
முட்டமுழுதும்
மிகவும்
முட்ட நிறைந்து காணும்படி
முட்டடிஅண்மை
நெருக்கம்
முட்டத்தட்டுதல்முழுதும் பறித்தல்
முழுதும் இல்லையாதல்
முட்டத்தனம்மூடத்தன்மை
முட்டம்ஊர்
பக்கம்
காக்கை
காண்க : முட்டான்
ஒரு திருமால் தலம்
முட்டமுடியமுழுதும்
மிகவும்
முட்டாக்கிடுதல்முகத்தைப் போர்த்தல்
உள்ளடக்குதல்
முட்டாக்குதலைமூடுசீலை
போர்வை
முட்டாட்டம்முட்டுகை
முட்டாள்தன்மை
செருக்கு
முட்டாள்மூடன்
கொத்துவேலைச் சிற்றாள்
ஊர்தியின் அடியில் அதைத் தாங்குவதுபோல் வைக்கும் பதுமை
முட்டாள் (பெரும்பாலும் வசைச் சொல்லாக) அறிவைப் பயன்படுத்தத் தெரியாததால் பிறரால் குறைவாக மதிப்பிடப்படும் நபர்
முட்டாள்வேலைமூடச்செயல்
முட்டாறுகுதிரையைத் தூண்டும் தாற்றுக்கோல்
முட்டான்அணையாது வைக்கும் நெருப்பு மூட்டம்
திருநீறு நீற்றுவதற்குரிய சாணவுருண்டை
முட்டிவிரல் முடக்கிய கை
கைக்குத்து
அபிநயவகை
கைப்பிடியளவு
பிச்சை
ஆயுதம் பிடிக்கும்வகை
அறுபத்துநான்கு கலைகளுள்கையுள் மறைத்ததை இன்னதென்று அறிந்து கூறும் வித்தை
ஒரு பலம் அளவு
சிறுபானை
பலிச்சோறு
வெல்லம்
செங்கலின் துண்டு
சிற்றாமுட்டி பேராமுட்டிகள்
காண்க : பேய்க்கொம்மட்டி
சிப்பிவகை
வரிவகை
நஞ்சு தீர்க்கும் மந்திர சிகிச்சைவகை
முட்டி மோதுஅலைமோது
முட்டி2(பெரும்பாலும் கள் இறக்குவதற்குப் பயன்படுத்தும்) கலயம்
முட்டிக்கால்முழங்காற்சிப்பி
முட்டிக்காற்பின்னல்
முட்டிக்கால் முழங்கால்
முட்டிக்காலன்முட்டுக்கால் தட்டும்படி நடப்பவன்
முட்டிக்கொள் (ஒருவர் செய்ய இருக்கும் செயலால் நல்ல பயன் கிடைக்காது என்பது தெரியும்போது அதைக் கைவிட) வற்புறுத்திச் சொல்லுதல்
முட்டிக்கொள்ளுதல்சினம், துயரம், முதலியவற்றால் தலையை மோதிக்கொள்ளுதல்
பெருமுயற்சி எடுத்தல்
முட்டிகன்தட்டான்
முட்டிகைதட்டார் சிறுசுத்தி
முட்டிடைநெருக்கடி
நெருக்கம்
முட்டிபோடு (தண்டனையாக) மண்டிபோடுதல்
முட்டிமுரண்டுதல்பெருமுயற்சி எடுத்தல்
முட்டிமோது அலைமோதுதல்
முட்டியடித்தல்திண்டாடுதல்
முட்டியுத்தம்கைக்குத்துச்சண்டை
முட்டுவிலங்கு முதலியன கொம்பு முதலியவற்றால் தாக்குகை
தடை
தட்டுப்பாடு
சங்கடம்
குறைவு
உட்சென்று கடத்தலருமை
கண்டுமுட்டுக் கேட்டுமுட்டு முதலிய தீட்டுகள்
மாதவிடாய்
கருவி : சில்லறைப் பொருள்கள்
பற்றுக்கோடு
முழங்கால், முழங்கை, விரல்கள் இவற்றின் பொருத்து
மேடு
குவியல்
முட்டு2(ஒன்று விழாமல்) தாங்கும் அல்லது (நகராமல்) தடுக்கும் கட்டை முதலியவை
முட்டுக்கட்டியாடுதல்பொய்க்கால்களில் நின்று நடத்தல்
முட்டுக்கட்டுதல்கட்டை முதலியன ஆதரவாகக் கொடுத்தல்
வழியை அடைத்தல்
வயல் முதலியவற்றுக்கு எல்லை கட்டுதல்
முழந்தாளைக் கைகளால் கட்டுதல்
முட்டுக்கட்டைதடை
முட்டுக்கட்டைதாங்குகம்பம்
தடைசெய்பவர்
தடைசெய்வது
முட்டுக்கட்டை முட்டாகக் கொடுக்கும் கட்டை
முட்டுக்கால்தாங்குகால்
காண்க : முட்டிக்கால்
முட்டுக்கொடுத்தல்ஆதாரக்கால் நிறுத்துதல்
இடையூறு செய்தல்
முட்டுக்கோல்கிட்டி
முட்டுச்சட்டம்உதைமானச் சட்டம்
முட்டுச்சந்து மேற்கொண்டு செல்ல முடியாமல் முடிந்துவிடுகிற சந்து
முட்டுச்சுவர்உதைமானச் சுவர்
முட்டுதல்மோதுதல்
தடுத்தல்
எதிர்த்தல்
எதிர்ப்படுதல்
பிடித்தல்
தேடுதல்
குன்றுதல்
நிறைதல்
முடிதல்
தடைப்படுதல்
பொருதல்
வழுவுதல்
முட்டுப்படுதல்துன்புறுதல்
தடைப்படுதல்
முட்டுப்பாடுஇடையூறு
நெருக்கிடை
சங்கடம்
தட்டுப்பாடு
ஆயுதவகை
தீமை
முட்டுவீக்கம்முட்டுக்காலில் வீங்குகை
முட்டுற்றவன்அறிவில்லாதவன்
குறைவுள்ளவன்
முட்டைமுட்டை பறவைகள், ஊர்வனவற்றின் வளர்ச்சியின் ஆரம்ப கட்டமாகும்
கருக்கட்டிய சூல் முட்டையாக இடப்பட்டுத் தாயின் உடலுக்கு வெளியிலே மீதி வளர்ச்சி நடைபெற்றுப் பொரித்துக் குஞ்சுகள் வெளிவருகின்றன
முட்டை பொரித்துக் குஞ்சாவதற்குச் சாதகமான வெப்பநிலை வேண்டும்
பறவைகள் அடைகாத்து இவ்வெப்பநிலையை முட்டைக்குக் கொடுக்கின்றன. முழுவளர்ச்சியடைந்த குஞ்சு முட்டையை உடைத்து வெளியேறும்
கோழி, வாத்து, காடை போன்ற பறவைகளின் முட்டைகள் உணவாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன
முட்டைஅண்டம்
அண்டகோளம்
உடம்பு
சாணங்கொண்டு தட்டிய வறட்டி
தவிடு
சிறுகரண்டி
முட்டை1(பறவைகளில், ஊர்வனவற்றில் பெண்ணினம் இடும்) குஞ்சு வளர்வதற்கான கருவைக் கொண்ட நீள் கோள அல்லது உருண்டை வடிவப் பொருள்/(குறிப்பாக உண்பதற்குப் பயன்படுத்தும்) கோழி முட்டை
முட்டை2வறட்டி
முட்டைக்கண்உருண்டை விழி
முட்டைக்கோசுஒரு செடிவகை
முட்டைக்கோவாமுட்டைக்கோசு
முட்டைக்கோஸ்முட்டைக்கோசு
முட்டைக்கோஸ் வெளிர்ப் பச்சை நிற இலைகளை அடுக்கடுக்காகக் கொண்ட உருண்டையான ஒரு காய்கறி
முட்டைவடிவுநீண்ட உருண்டை வடிவம்
முட்டொறடுஇறைச்சி தொங்கவிடும் முள்
முடத்திமுடப்பெண்
வளைவுள்ளது
முடத்தெங்குகோணலாக வளர்ந்த தென்னை
முடந்தைமுடம்
வளைந்தது
சூதகக்கட்டு நோய்வகை
முட்பன்றிமுள் அடர்ந்துள்ள பன்றிவகை
முட்புறக்கனிபலாப்பழம்
முடம்கைகால் செயலற்றுப்போகும் நிலை
வளைவு
வளைந்தது
ஆடல், பாடல் முதலியவற்றின் குற்றம்
முடம் கை அல்லது கால் செயல்பட முடியாத நிலை
முடமயிர்ஒரு புருவமயிர் நோய்வகை
தொண்டையில் மயிர் முளைப்பதால் உண்டாவதாகக் கருதப்படும் நோய்வகை
முடமுடெனல்ஒலிக்குறிப்புவகை
முடலைபெருமை
வலி
புலால்நாற்றம்
உருண்டை
முறுக்கு
முருடு
கழலை
மனவன்மை
திரட்சி
பெருங்குறடு
முடவன்நொண்டி
அருணன்
சனி
முடவன் காலில் குறைபாடு உள்ளவன்
முடவன்முழுக்குகாவிரியில் ஐப்பசிக் கடைமுகத்து நீராடற் பலனை அளிக்கும் கார்த்திகை முதல்நாள் முழுக்கு
முடவுதல்நொண்டுதல்
முடிமுடிச்சு
உச்சியில் முடித்தல்
குடுமி
மயிர்
தலை
உச்சி
தலையணி
முடிவு
நாற்றுமுடி
பறவைபடுக்குங் கண்ணி
தேங்காய்க் குடுமி
தேங்காயிற் பாதி
காண்க : துளசி
முடி6உடம்பில் (குறிப்பாகத் தலையில்) வளரும் தொடு உணர்வு இல்லாத மெல்லிய இழை
முடி7முடிச்சு
முடிக்கண்ணிதலையில் அணியும் மாலை
முடிக்கலம்கிரீடம்
முடிக்காணிக்கைதெய்வவேண்டுதலின் பொருட்டு வளர்த்த மயிர்முடியைக் கழித்துக் காணிக்கையாகத் தருதல்
முடிகவித்தல்அரசுக்குரிய முடியணிதல்
முடிச்சவிழ்க்கிதிருடன்
முடிச்சை அவிழ்ப்பவன்
முடிச்சவிழ்த்தல்திருடுதல்
முடிச்சை அவிழ்த்தல்
முடிச்சாத்துதலைப்பாகை
முடிச்சுமுடியப்பட்டது
கண்டறிந்து தீர்த்தற்குரிய தந்திரம்
முட்டு
கட்டு
மயிர்முடி
சிறு மூட்டை
கணு : மகளிர் காதணிவகை
முடிச்சு1அவிழவோ பிரிந்துவரவோ முடியாதபடி ஒன்றோடு ஒன்றைச் சேர்த்து அல்லது ஒன்றைச் சுற்றிப் போடப்பட்டிருப்பது
முடிச்சுப்போடுதல்சண்டைமூட்டுதல்
சம்பந்தப்படுத்துதல்
இணைத்தல்
முடிச்சுமாறிதிருடன்
முடிச்சை அவிழ்ப்பவன்
முடிசாய்த்தல்படுத்துக்கொள்ளுதல்
வணங்குதல்
ஒரு பக்கமாய்த் தலையைச் சாய்த்தல்
முடிசாய்தல்இறத்தல்
முடிசூட்டுதல்அரசுக்குரிய முடியணிதல்
முடிசூட்டுவிழா (அரசப் பரம்பரையில் வந்த ஒருவர்) ஆட்சிப் பொறுப்பு ஏற்பதற்கு அடையாளமாக அவருக்கு கிரீடம் சூட்டும் நிகழ்ச்சி
முடிசூடு (முடி தரித்து) அரசாட்சியை ஏற்றல்
முடித்தகேள்விகரைகண்ட கேள்வி
முடித்தல்முற்றுவித்தல்
நிறைவேற்றுதல்
அழித்தல்
கட்டுதல்
சூட்டுதல்
முடித்துக்காட்டல்மேலோர் முடித்தவாறு முடித்துக்காட்டுவது
முடித்துக்கொடுத்தல்நிறைவேற்றித் தருதல்
முடிதரித்தல்அரசுக்குரிய முடியணிதல்
முடிதல்முற்றுப்பெறுதல்
நிறைவேறுதல்
அழிதல்
சாதல்
தோன்றுதல்
இயலுதல்
சண்டைமூட்டுதல்
சம்பந்தப்படுத்துதல்
முடிச்சிடுதல்
சூடுதல்
முடிதிருத்தகம் முடியைக் குறைத்து அல்லது திருத்தி அழகுபடுத்தும் கடை
முடிதீட்டுதல்வணங்குதல்
முடிதுளக்குதல்தலையசைத்தல்
வணங்குதல்
முடிநடைதலையால் நடக்கை
முடிந்தகணம்நிகழ்காலம்
முடிந்தகொள்கைமுடிவான தீர்மானம்
முடிந்ததுமுடித்தல்சிறப்பு வாய்பாட்டால் முடிந்ததைப் பொதுவாய்பாட்டால் முடித்துக்காட்டும் நூல் உத்தி முப்பத்திரண்டனுள் ஒன்று
முடிந்தபொழுதுமுதிர்ந்த பருவம்
இயன்ற போது
முடிநர்கட்டுபவர்
முடிநாதம்தம்பலப்பூச்சி
முடிநாறுநாற்றுமுடி
முடிப்புபணம்
முடிப்புமுடிபோடுகை
முடிச்சு
கட்டு
தலையிலணியும் பொருள் : பணமுடிச்சு
சொத்து
மொத்தத்தொகை : தீர்மானம்
முடிவு
முடிப்பு (பணம், நகை முதலியவற்றைத் தொகுத்து) துணி போன்றவற்றில் கட்டி வைத்திருப்பது
முடிப்புக்கட்டுதல்முடிவுசெய்தல்
பணமுடிப்புச் சேர்த்துவைத்தல்
முடிபிசைக்குறிசொற்றொடரின் முடிவைக் காட்டும் முற்றுப்புள்ளி
முடிபுஇறுதி
எல்லை
தீர்மானம்
முடிவான உட்கோள்
நிறைவு
பயன்
இசைப் பாகுபாடு
சாவு
முடிபெழுத்துஎழுத்துவகைகளுள் ஒன்று
முடிபொருட்டொடர்நிலைகாப்பியம்
முடிபோடுதல்ஒன்றோடொன்று மாட்டிப் பிணைத்தல்
கணவன் மனைவியர் ஆவதற்கு விதியமைதல்
முடிமணிகலைமணி
சூடாமணி
முடிமயிர்சேர்த்துமுடித்த தலைமயிர்
மகளிர் தலைமயிரோடு சேர்த்துமுடியும் கட்டுமயிர், இடுமயிர்
தெய்வத்துக்குக் காணிக்கையாகமழித்து இடும் தலைமயிர்
முடிமார்முடிப்பவர்
முடிமாலைதலையில் அணியும் மாலை
முடிமேலழகிகோடகசாலைப்பூண்டு
முடியமுழுதும்
முடியரசன்முடிசூடிய மன்னன்
முடியரசு/முடியாட்சி அரசரால் அல்லது அரசியால் நடத்தப்படும் ஆட்சி
முடியல்எல்லாம்
முடியிறக்குதல்வேண்டுதலுக்காக மயிர்கழித்தல்
அவமானஞ் செய்தல்
முடியுயர்தல்அரசு செழித்தல்
முடியுலகம்மேலுலகம்
முடியுலகுமேலுலகம்
முடியுறுப்புதாமம், முகுடம், பதுமம், கோடகம், கிம்புரி என்னும் ஐவகையான மகுட வகுப்புகள்
முடியெடுத்தல்தலைமயிர் நீக்குதல்
தலையெடுத்தோங்குதல்
அவமானஞ் செய்தல்
முடியைப் பிய்த்துக் கொள்மன அலைச்சல் : அவதிப்படு
முடிவறிதல்நன்றாக உணர்தல்
முடிவாங்குதல்வேண்டுதலுக்காக மயிர்கழித்தல்
அவமானஞ் செய்தல்
முடிவிடங்கூறல்தான் சொல்லும் இலக்கணத்திற்கு விதிகூறும் இடத்தைக் குறிப்பது
முடிவிலாற்றல்சிவன் எண்குணத்துள் ஒன்றாகிய அளவிலா ஆற்றல்
முடிவிலாற்றலுடைமைசிவன் எண்குணத்துள் ஒன்றாகிய அளவிலா ஆற்றல்
முடிவினைஊழ்வினை
முடிவுஇறுதி
எல்லை
தீர்மானம்
முடிவான உட்கோள்
நிறைவு
பயன்
இசைப் பாகுபாடு
சாவு
முடிவு தொடங்கியதற்கு இறுதி
முடிவு கட்டுதீர்மானம் செய்
முடிவுகட்டுதல்தீர்மானித்தல்
முடிவுகாலம்இறுதிக்காலம்
முடிவுசெய் முடிவுகட்டுதல்
முடிவுசொல்லுதல்தீர்ப்புச்சொல்லுதல்
முடிவுபோக்குதல்நிறைவேற்றுதல்
முடிவுபோதல்நிறைவேறுதல்
முடிவுரைநூலிறுதியில் அமையும் கட்டுரை
முடிவுரை முடித்துவைக்கும் முறையில் பேசும் பேச்சு அல்லது எழுதும் எழுத்து
முடிவெட்டு தலைமுடியைக் கத்தரித்துச் சீர்செய்தல்
முடிவெட்டுதல்மயிர் கத்தரித்தல்
முடிவேந்தர்முடிசூடிய மன்னர்
முடுக்கம்விலையேற்றம்
இறுகல்
முடுக்கர்குறுந்தெரு
அருவழி
தெருச்சந்து
கோணத்தெரு
மலைக்குகை
நீர்க்குத்தான இடம்
இடைவெளி
முடுக்கன்வலியோன்
முடுக்கி விடுதுரிதப் படுத்து
தூண்டுதல் செய்
முடுக்கிவிடு (மேலும்) தீவிரமாக அல்லது வேகமாகச் செயல்படும்படி இயக்குதல்
முடுக்குவிரைவுபடுதல்
மூலை
கோணல்தெரு
மிகுதி
வலிமை
ஆணவம்
முடுக்கு1(பொம்மை, இயந்திரம் முதலியவற்றில் இயக்குவதற்காக) திருகுதல்
முடுக்கு2அகலக் குறைவான வழி
முடுக்குதல்விரைவுபடுத்துதல்
திருகாணி முதலியவற்றை உட்செலுத்துதல்
விரைவாகச் செலுத்துதல்
விரைந்து கடித்தல்
உழுதல்
தூண்டிவிடுதல்
உணர்ச்சிமிகுதல்
மிகுதல்
விரைதல்
முடுக்குவழிஒடுக்குவழி
சிறுசந்து
முடுகடிஅண்மை
விரைவுக்குறிப்பு
முடுகல்விரைவு
வலிமை
முடுகியல்அராகம் என்னும் கலிப்பாவுறுப்பு
முடுகுமுடுகிச் செல்லும் சந்தவகை
நாற்றம்
அரக்காற் செய்யப்பட்ட கங்கணம்
கடமை
தோணிவகை
மோதிரவகை
விலங்கின் பெண்
விரைவு
முடுகுதல்விரைந்து செல்லுதல்
நெருங்குதல்
வலிமையாதல்
எதிர்தல்
முடுகுவண்ணம்அராகந் தொடுத்த அடியோடு பிற அடி சேர்ந்து தொடர்ந்தோடுஞ் சந்தம்
முடுத்தார்மூடுகை
முடுவல்பெண்ணாய்
செந்நாய்
நாய்
முடுவற்படையோன்நாய்ப்படை உடையவனான வயிரவன்
முடைபுலால்
தீநாற்றம்
புளித்தமோர் முதலியவற்றின் மணம்
முடை நாற்றம்துர் நாற்றம்
முடை1(பாய், கூடை முதலியவை) பின்னுதல்
முடை2நெருக்கடி
முடைச்சேரிமுல்லைநிலத்தூர்
முடைசல்முடைகை
முடையப்பட்டது
வெள்ளத்தடுப்பு
முடைஞ்சல்இடையூறு
முடைதல்பின்னுதல்
மெலிதல்
முடைநாற்றம்புலால்
தீநாற்றம்
புளித்தமோர் முதலியவற்றின் மணம்
முடைநாற்றம் (கெட்டுப்போன இறைச்சி, புளித்த மோர் முதலியவற்றிலிருந்து வருவது போன்ற) ஒரு வகை துர்நாற்றம்
முடைப்படுதல்நெருக்கடி உண்டாதல்
முடையிருப்பு (எதிர்காலத்தில் நெருக்கடி ஏற்படும் சந்தர்ப்பங்களில் பயன்படுத்துவதற்கான) தானியச் சேமிப்பு
முணக்குதல்உள்வளைத்தல்
முணங்குஅடக்கம்
சோம்பல்முரிப்பு
சோம்பு
முணங்குதல்உள்ளடங்குதல்
அடங்குதல்
குரலையடக்கிப் பேசுதல்
முணங்குநிமிர்தல்சோம்பல்முரித்தல்
முண்டகம்முள்
முள்ளுடைத் தூறு
தாழைமரம்
தாமரை
காண்க : நீர்முள்ளி
கழிமுள்ளி
கருக்குவாய்ச்சிமரம்
பதநீர்
கள்
கருப்புக்கட்டி
நெற்றி
தலை
நூற்றெட்டு உபநிடதங்களுள் ஒன்று
வாழை
கடல்
முண்டகன்பிரமன்
முண்டகாசனிதாமரையில் இருப்பவளான திருமகள்
முண்டகாசனைதாமரையில் இருப்பவளான திருமகள்
முண்டம்தலை
நெற்றி
மழித்த தலை
வழுக்கைத்தலை
கபாலம்
உடற்குறை
உறுப்புக்குறை
நிரம்பாக் கருப்பிண்டம்
நிருவாணமான உடல்
அறிவில்லாதவன்
திரட்சி
குற்றி
காண்க : மண்டூரம்
நூற்றெட்டு உபநிடதங்களுள் ஒன்று
சிவனை வழிபடல்
புண்டரம்
பிட்டு
கணுக்காற்பொருத்து
மரத்துண்டு
கட்டி
முண்டன்மொட்டைத்தலையன்
கையில் மண்டையோட்டையுடைய சிவபிரான்
சைவன்
அமணன்
நாவிதன்
இராகு
வலியவன்
விடாப்பிடியன்
கிழங்கின் கடினமான பகுதி
முண்டனம்தலைசிரைத்தல்
முண்டாதோள்
முண்டா தோள்பட்டைக்குக் கீழாகவும் முழங்கைக்கு மேலாகவும் அமைந்துள்ள திரண்ட சதையுடன் கூடிய பகுதி
முண்டா பனியன் முண்டா தெரியும்படியான பனியன்
முண்டாசுதலைப்பாகைவகை
முண்டாசு (பாரத்தைச் சுமக்க, வெயிலுக்குப் பாதுகாப்பாக) தலையைச் சுற்றிக் கட்டப்பட்ட துணி
முண்டிமழித்த தலையன்
நாவிதன்
நெற்றியில் திரிபுண்டரம் அணிந்தவன்
காண்க : கல்லுளிமங்கன்
முண்டித்தல்மொட்டையாய்ச் சிரைத்தல்
முண்டிதம்மொட்டையடித்தல்
வரிக்கூத்துவகை
முண்டிதன்மொட்டைத்தலையன்
முண்டியடிநெருக்கிக் கொண்டு செல்
முண்டியடி (கூட்டத்தில் முன்னேற ஒருவரையொருவர்) நெருக்கித் தள்ளுதல்
முண்டுமுருட்டுத்தனம்
முனைந்து செய்யும் எதிர்ப்பு
மடமை
மரம் முதலியவற்றின் கணு
திரட்சி
சிறுகட்டை
உடற்சந்து
திமில்
துண்டுவேட்டி
முண்டு1சண்டை செய்யும் முனைப்போடு இருத்தல்
முண்டு2முடிச்சுப் போன்றது
முண்டுகொடு முட்டுக்கொடுத்தல்
முண்டுதல்முரண்டுபண்ணுதல்
முனைந்து நிற்றல்
முண்டைகைம்பெண்
கண்ணின் கருவிழி
முட்டை
முண்டைக்கண்வெளியில் பிதுங்கியுள்ள பருத்த கண்
முண்மாமுள்ளம்பன்றி
முணமுணத்தல்வாய்க்குட் பேசுதல்
முணவல்சினம்
முணவுதல்வெறுத்தல்
சினத்தல்
முணுக்கென்றால் சின்ன விஷயத்தில் சிறிது கடுமையை வெளிப்படுத்தினாலும்
முணுமுணுத்தல்வாய்க்குட் பேசுதல்
முணுமுணுப்பு (வெறுப்பு, அதிருப்தி முதலியவற்றை வெளிப்படுத்தும் வகையில்) முணுமுணுத்தல்
முணைமிகுதி
வெறுப்பு
முணைதல்வெறுத்தல்
முத்தக்காசுகோரைக்கிழங்கு
கோரைவகை
முத்தகம்தனிநின்று பொருள் முடியுஞ்செய்யுள்
இசைப்பாவகையுள் ஒன்று
எறியாயுதம்
குருக்கத்திச்செடி
கருக்குவாளிமரம்
முத்தங்கொடுத்தல்முத்தமிடுதல
முத்தங்கொள்ளுதல்அன்பிற்கறிகுறியாக உதடுகளால் கன்னம் முதலியவிடங்களில் தொடுகை
முத்தடுப்பு ஊசி தொண்டை அடைப்பான், கக்குவான் இருமல், தசைவிறைப்பு ஜன்னி ஆகிய மூன்று நோய்களுக்குமான தடுப்பு மருந்து
முத்தண்டுமுக்கோல்
முத்தந்தருதல்அன்பிற்கறிகுறியாக கன்னம் முதலியவற்றில் முத்தமிடுதல்
முத்தம்உதடு
அன்பிற்கறிகுறியாக ஒருவகை ஒலி உண்டாக உதடுகளால் தொடுகை
பிள்ளைத்தமிழ்ப் பருவங்களுள் குழந்தையை முத்தந் தரும்படியாகப் பாடும் பகுதி
மருதநிலம்
முத்து
முத்துக்கொட்டை
செடிவகை
மரகதக் குணங்களுள் ஒன்று
ஆண்குறி : அன்பு
மகிழ்ச்சி
யோகாசனவகை
முற்றம்
கோரைக்கிழங்கு
விடுதலை
கோரை
முத்தம் (அன்பு, காதல் முதலியவற்றின் வெளிப்பாடாக மற்றொருவர் கன்னம், உதடு முதலிய பகுதிகளில்) உதட்டைப் பதித்தல்
முத்தமாலைமுத்துக் கோத்த கழுத்தணி
முத்தமிடுதல்அன்பிற்கறிகுறியாக உதடுகளால் கன்னம் முதலியவிடங்களில் தொடுகை
முத்தமிழ்இயல்
இசை
நாடகம்
முத்தமிழ்இயல், இசை, நாடகம் என்னும் மூவகைத் தமிழ்
முத்தமிழ் இயல், இசை, நாடகம் என்னும் மூவகையான (இலக்கியங்களுடைய) தமிழ்
முத்தமிழுரியோன்அகத்தியன்
வயிரவன்
முத்தமுண்ணுதல்அன்பிற்கறிகுறியாக உதடுகளால் கன்னம் முதலியவிடங்களில் தொடுகை
முத்தர்திடர்
முத்தரைஅரையிலணியும் முத்துவடம்
முத்தலைசூலம்
முத்தலைக்கழுசூலம்
முத்தலைவேல்சூலம்
முத்தலைவேலோன்பைரவன்
முத்தவள்ளிமுத்துக்கோத்த கொடிபோன்ற கழுத்தணி
முத்தவிஆமணக்கெண்ணெய்
முத்தழல்ஆகவனீயம், தட்சிணாக்கினி, காருகபத்தியம் என்னும் மூவகை வேதாக்கினி
வயிற்றுத்தீ, காமத்தீ, சினத்தீ என்னும் மூவகை நெருப்பு
காண்க : ஆயுர்வேதாக்கினி
முத்தளகிமுருங்கைமரம்
முத்தன்வீடுபேறடைந்தோன்
இயல்பாகவே தளைகளிலிருந்து நீங்கியவனான சிவபிரான்
திருமால்
அருகன்
வயிரவன்
பிரியன்
மூடன்
புத்தன்
முத்தாடுதல்முத்தமிடுதல்
முத்தாடைஅணி வகை
முத்தாத்துக்கோல்தூக்குக்கோல்
முத்தாத்துமாவீடுபெற்ற உயிர்
முத்தாந்தம்வீடுபேறாகிய உயர்நிலை
முத்தாபலம்முத்து
காண்க : சங்கஞ்செடி
முத்தாமணக்குஓர் ஆமணக்கஞ்செடிவகை
முத்தாய்ப்பு தொடர்ந்து நிகழ்ந்தவற்றின் சிறப்பான, கச்சிதமான முடிவு
முத்தாரம்முத்துமாலை
முத்தாவளிமுத்துமாலை
ஒரு பண்வகை
முத்தானம்அடுப்பு
முத்திமுக்தி
முத்தி உலகோடு ஆன்மாவுக்கு உள்ள தொடர்பு அவசியமற்றது என்பதை உணரும் நிலை
முத்தி நிலைசாலோகம்
சாமீபம்
சாரூபம்
சாயுச்சம்
முத்திக்கைஅரண்வளைப்பு
முத்திதசைபற்றுகளினின்று விடுபட்ட நிலை
முத்திநகரங்கள்ஏழுமதுரை, அயோத்தி, மாயை, காசி, காஞ்சி, அவந்தி, துவாரகை ஆகிய நகரங்கள்
முத்திநெறிவீட்டுநெறி
முத்திபதம்மோட்சபதவி
ஞானநிலை
முத்திப்பேறுவீட்டுவாழ்வு
முத்திமார்க்கம்வீட்டுநெறி
கருமவிதி மார்க்கம்
முத்திமுத்திரைதாமிரபரணி ஆறு
முத்திமுதல்முத்தியைப் பெறுதற்கு முதலாகிய ஆன்மா
முத்தியெறிதல்கழித்தல்
முத்திராசாலைஅச்சுக்கூடம்
முத்திராதாரணம்சங்கு, சக்கரம் முதலிய முத்திரைகளை உடலில் ஏற்றுக்கொள்கை
முத்திரிகைஎழுத்துப் பதிக்கப்பெற்ற மோதிரம்
முத்திரித்தல்முத்திரையிடுதல்
முத்திரைஅடையாளம்
இலாஞ்சனை
அஞ்சல் முத்திரை முதலியன
அடையாள வில்லை
நூல் இறுதியில் வரும் ஆக்கியோன் பெயர்ப்பதிவு
காதிலணியும் குண்டலவகை
அபிநயக்குறி
பூசை செய்யும்போது காட்டும் கையடையாளம்
வங்கியம் நாகசுரம் வாசிக்கும்போது தொழிற்படாத துளை
முத்திரைக்கூடம்காவலறை
பண்டங்களின் மேல் முத்திரையிடும் இடம்
முத்திரைச்சூடுகால்நடைகளுக்கு இடும் சூடு
முத்திரைச்சேவகன்வில்லைச்சேவகன்
முத்திரைத்தாள்முத்திரையிடப்பட்ட பத்திரம்
முத்திரைத்தாள் (உயில் முதலியவற்றை அதிகாரபூர்வமாக எழுதப் பயன்படும்) குறிப்பிட்ட விலை மதிப்பு உடைய அரசாங்க முத்திரை அச்சிடப்பட்ட தாள்
முத்திரைப்படிஅரசாங்க அடையாளமிடப்பட்ட படி
முத்திரைமண்தானியக் குவியலில் இடும் மண்குறி
முத்திரையிடுதற்குரிய மண் முதலிய பொருள்
முத்திரைமோதிரம்முத்திரையிட்ட மோதிரம்
முத்திரையுட்சிக்குநாணய முத்திரையில் உள்ள குறைவகை
முத்திறங்குதல்அம்மையில் முத்துகள் பால் வடிந்து மறைகை
முத்திறமணிபௌத்தர் வணங்கும் புத்தன், புத்த தருமம், புத்த சங்கம் என்னும் மூன்று பொருள்கள்
முத்தீஆகவனீயம்,தட்சிணாக்கினி,காரும பத்தியம்
வயிற்றுத் தீ,காமத் தீ,சினத் தீ
முத்தீமரபினர்வேதாக்கினி மூன்றையும் பேணும் குலத்தவராகிய பார்ப்பனர்
முத்துஒன்பான் மணியுள் ஒன்று
கண்ணீர்
ஆமணக்குவிதை
அம்மைக்கொப்புளம்
நெய்யுள்ள விதை
மாதுளையின் விதை
அரிசி
7/8 பணவெடைகொண்ட ஒரு பொன்னிறை
ஆட்டக்காய்கள்
மேலானது
அழகு
மகிழ்ச்சி
அன்பு
முத்தம்
வெண்குருகு
முத்து1முத்தம் தருதல்
முத்து2சிப்பியிலிருந்து எடுக்கப்படும் விலை மதிப்பு உடைய உருண்டை வடிவ வெண்ணிறப் பொருள்
முத்துக்கற்கம்முத்துக்கொட்டைப் பிண்ணாக்கு
முத்தைப் புடமிட்டுச் செய்யும் மருந்துவகை
முத்துக்குடைஅருகனது மூன்று குடையுள் ஒன்று
முத்துக்குமாரன்முருகக்கடவுள்
முத்துக்குளி முத்துச் சிப்பிகளைச் சேகரிக்கக் கடலின் அடிக்குச் செல்லுதல்
முத்துக்குளித்தல்முத்தெடுக்கக் கடலில் மூழ்குதல்
முத்துக்குறிகையிலுள்ள முத்துகளைக் கணக்கிட்டுப் பலன் சொல்லும் குறி
முத்துக்கொட்டைஆமணக்குவிதை
முத்துக்கோவைமுத்துக் கோத்த கழுத்தணி
முத்துச்சம்பாஒரு நெல்வகை
முத்துச்சலாபம்முத்துக்குளிக்கை
முத்துக் குளிப்பில் அடையும் பேறு
முத்துச்சிப்பிமுத்துள்ள ஓட்டினையுடைய நீர்வாழ் உயிரி
முத்துத் தங்கிய சிப்பியோடு
முத்துச்சிவிகைமுத்துகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட பல்லக்கு
முத்துச்சொரிதல்அன்னம் படைத்தல்
வேண்டுதலுக்காக நென்மணியைச் சொரிதல்
முத்துத்தரியம்முத்தினால் அலங்கரித்த மேலாடை
முத்துத்தாமம்முத்துக் கோத்த கழுத்தணி
முத்துதல்சேர்தல்
முத்தமிடுதல்
முத்துநீர்பனிநீர்த் திவலை
முத்துப் பிறக்குமிடம்யானை
பன்றி மருப்பு
சிப்பி
பாக்குமரம்
வாழை
நந்து
சங்கு
மீன் தலை
கொக்கு
தாமரை
பெண்ணின் கழுத்து
நெல்
மூங்கில்
கரும்பு
பசுவின் பல்
பாம்பு
மேகம்
இந்து (சந்திரன்)
உடும்பு
முதலை
முத்துப்பந்தர்முத்துமாலைகளால் அலங்கரித்த மேற்கட்டி அமைந்த பந்தல்
முத்துப்புரிமுத்துக் கோத்த தொங்கல்
முத்துப்போடுதல்அம்மைநோயில் முத்துப்போடுதல்
முத்துமணல்மணல்போன்ற சிறிய முத்து
முத்துமழைபருவமழை
முத்துமழைபெய்தல்செல்வம் பொங்குதல்
முத்துமாலைமுத்துக் கோத்த கழுத்தணி
முத்துலையிடுதல்ஒன்றுக்கு மூன்று கற்பித்தல்
முத்துவடம்முத்துக் கோத்த கழுத்தணி
முத்துவண்ணச்சேலைமுற்காலத்து வழங்கிய புடைவைவகை
முத்துவர்ணம்வெள்ளைநிறம்
முத்துளம்மூங்கில்
முத்தெயில்பழமையான மதில்
முத்தேவர்பிரமன், சிவன், திருமால் என்னும் மூவர்
முத்தைமுன்னிடம்
சோற்றுருண்டை
திரட்சி
பேதைப்பருவத்தாள்
கோரைக்கிழங்கு
முத்தையன்முருகக்கடவுள்
முத்தொழில்படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் என்னும் கடவுளின் மூவகைச் செயல்கள்
முத்தொழிலர்உழவு, வாணிகம், ஆனிரை காத்தலாகிய மூன்று தொழில்களையுடைய வணிகர்
முத்தொழிற்பகவன்கடவுள்
முதம்உவகை
முதல்ஆதி
இடம் முதலியவற்றில் முதலாயிருப்பது
காரணம்
மூலகாரணனான கடவுள்
முதலானவன்
ஏற்றம்
மூலதனம்
வேர்
கிழங்கு
அடிப்பாகம்
மரம் முதலியவற்றின் அடி
இடம்
அகப்பொருட்குரிய நிலம்
பொழுதுகளின் இயல்பு
பிண்டப்பொருள்
செலவுக்காகச் சேமிக்கும் பொருள்
இசைப்பாட்டுள் ஒன்று
சொத்தின் கொள்முதல் விலை
பன்னிரு உயிரெழுத்தும் பதினெட்டு மெய்யெழுத்தும்
தொடக்கமாகவுடைய
ஏழாம் வேற்றுமையுருபு
ஐந்தாம் வேற்றுமையுருபு
பத்திரம்
முதல் தகவல் அறிக்கை (காவல்நிலையத்தில் முதன்முதலில் பெறப்பட்ட) குற்றச் சம்பவத்தைப்பற்றிய விபரங்கள் அடங்கிய தகவல் அல்லது குறிப்பு
முதல் நூல் சிறந்த அறிவுடையவரால் இயற்றப்பட்டு அதன் வழியில் பல நூல்கள் எழுதப்படுவதற்கான அடிப்படை நூல்
முதல¦டுமுதலில் இடுகை
முதலில் இட்ட பொருள்
ஆண்டின் முதல் அறுவடை
வாணிக முதல்
முதலிற் செலுத்துந் தொகை
அசல்கடன் தொகைக்குப் பணம் செலுத்துகை
முதல¦ற்றுமுதன்முதலாக ஈனுகை
தலையீற்றுக் கன்று
முதல்1மூலதனம்
முதல்2(எல்லோருக்கும்) முன்பு/(ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அமைந்திருப்பவற்றில் அல்லது அடுத்தடுத்து நிகழ்பவற்றில்) முந்தியதாக இருப்பது
முதலக்கரம்உயிரும் மெய்யுமாகிய முப்பதெழுத்து
முதலடிதொடக்கம்
ஆண்டின் முதல் விளைச்சல்
முதல்மரியாதைகோயில் முதலியவற்றில் முதலாவதாகப் பெறும் போற்றுகை
முதல்முதல்தொடக்கம்
முதலமைச்சர் (இந்தியாவில்) மாநிலத்தை அல்லது மத்திய அரசின் நேரடிப் பார்வைக்குக் கீழ்வரும் பகுதியை நிர்வகிக்கும், அமைச்சரவையில் முதன்மைப் பொறுப்பு வகிக்கும் அமைச்சர்
முதல்ரகம்உயர்தரம்
முதல்வஞ்சிமகன் தகப்பனுடைய வீரச்செயலைக் கூறும் புறத்துறை
முதல்வர்வானோர்
முதலாயினார்
முதல்வர் முதலமைச்சர்
முதலவன்தலைவன்
அரசன்
எல்லாப் பொருட்கும் காரணனான கடவுள்
தந்தை
முதல்வன்(ஆளவோ அதிகாரம் செலுத்தவோ) உரிமை உள்ளவர்
முதல்வன்வாக்குஆகமம்
முதல்விதலைவி
முதல்வெண்குருத்துமுதலாவது தோன்றும் குருத்து
முதலற்றுப்போதல்அடியோடழிதல்
முதலாளிமூலதனமுள்ளவன்
தலைவன்
சொந்தக்காரன்
நிலமுடையவன்
முதலாளி ஆட்களை வேலைக்கு அமர்த்திச் சொந்தத் தொழிலோ வியாபாரமோ செய்பவர்
முதலாளித்துவம் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை நிர்ணயிக்கும் உற்பத்திச் சாதனங்கள் பெருமளவில் தனியார் உடைமையாக இருக்கும் அமைப்பு
முதலானதொடக்கமாகவுடைய
முதலிதலைவன்
பெரியோன்
ஒரு பட்டப்பெயர்
தாழைமரம்
சீமை இலுப்பை
அரசாங்கத் தலைமை அதிகாரி
தொடக்கமாகவுடைய
முதலியSee முதலான
முதலிய (ஒரு தொகுப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவை) தொடக்கமாக ஏனைய பிற
முதலிரவுமணமக்கள் தாம்பத்திய உறவு கொள்ளும் நாள்
முதலிரவு மணமக்கள் முதன்முதலில் தாம்பத்திய உறவுகொள்ளும் இரவு
முதலில் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்
முதலீடு (மேலும் பெருக்கும் பொருட்டு) தொழில், வியாபாரம் முதலியவற்றில் பங்காகவும் வங்கி போன்றவற்றில் சேமிப்பாகவும் போடப்படும் பணம்
முதலுதல்முதலாதல்
தலைமையாதல்
தொடக்கமுடையதாதல்
முதலுதவி காயமுற்றவருக்கு அல்லது திடீரென நோயுற்றவருக்கு மருத்துவரிடம் காட்டும்வரை பயனளிக்கக் கூடியதாக அளிக்கப்படும் உடனடி மருத்துவம்
முதலூழிகிருதயுகம்
முதலெழுஞ்சனிமகநாள்
முதலெழுத்துஉயிரும் மெய்யுமாகிய முப்பதெழுத்து
முதலைநீர்வாழ் உயிரி
காண்க : செங்கிடை
இறகின் அடிக்குருத்து
முதலை குட்டையான கால்களும் நீண்ட தாடைகளும் கூரிய பற்களும் நீண்ட உடலும் உடைய நீர்வாழ் பிராணி
முதலைக் கண்ணீர்போலி அன்பு
முதலைக்கண்ணீர் (அனுதாபத்திற்கு உரிய ஒரு விஷயத்தில்) மனப்பூர்வமான வருத்தம் இல்லாமல் வருந்துவதாகக் காட்டி வெளிப்படுத்தும் போலிக் கண்ணீர் அல்லது செய்கை
முதலோன்கடவுள்
முதள்மொக்கு
முதற்கடவுள்பரதெய்வம்
முதற்கடன்தலைமையான கடமை
உழவுத் தொழிலுக்காக முன்கொடுக்கும் பணம்
முதற்கண் முதலில்
முதற்கருவிமத்தளம்
காண்க : முதற்காரணம்
முதற்காரணம்காரிய நிகழ்ச்சிக்கு இன்றியமையாத காரணம்
முதற்காலம்இசையின் தொடக்ககாலம்
கோயிலிற் காலையிற் செய்யும் முதற்பூசை
முதற்குறைசொல்முதலில் எழுத்துக் குறைந்துவரும் செய்யுள் விகாரவகை
செயல்தொடக்கத்தில் குறை
முதலாவதாயுள்ள தேவை
முதற்கைகொடுத்தல்கையால் தழுவி அன்புகாட்டுதல்
முதற்கொடிஇளந்தளிர்
முதற்கொண்டுதொடங்கி
முதற்கொண்டு (குறிப்பிடப்படுவது) தொடங்கி வரிசையாக அல்லது தொடர்ச்சியாக
முதற்சங்கம்முச்சங்கங்களுள் முதலாவது
முதற்சீர்ஈரசைச்சீர்
முதற்பாவெண்பா
முதற்பிரதிமுதற்படி
முதற்பெயர்தமிழ் முறைப்படி அப்பாவின் பெயர்
ஆங்கில முறைப்படி தன்னுடைய பெயர்
முதற்பெயர்உறுப்புகளையுடைய முழுப்பொருளைக் குறிக்கும் பெயர்
முதற்பேறுதலைப்பிள்ளை
முதற்பலன்
முதற்பொருள்கடவுள்
மூலதனம்
அகப்பொருட்குரிய நிலம் பொழுதுகளின் இயல்பு
காண்க : முதற்பெயர்
முதனடைஇயக்கம் நான்கனுள் மிகத் தாழ்ந்த செலவினையுடைய பாடல்
முதன்மடைமுதலில் நீர்பாயும் நிலம்
தலைவாய்க்கால்
முதன்முதல்தொடக்ககாலம்
முதன்முதல்-ஆக/-இல் (இதற்கு முன் இல்லாமல்) முதல் முறையாக
முதன்முன்னம்தொடக்கம்
முதன்மைதலைமை
முதன்மை (-ஆக, -ஆன) முன்னுரிமை பெற்று முதலிடம் வகிப்பது அல்லது குறிப்பிடத்தக்கதாக அமைவது
முதன்மை வினை தொடர்நிலையிலும் பொருள்நிலையிலும் தனித்து இயங்கக் கூடியதும் வினையடையையும் துணை வினையையும் ஏற்கக் கூடியதுமான வினைச்சொல்
முதனாநாக்கின் அடிப்பாகம்
முதனாள்அசுவினிநாள்
முதல் நாள்
முந்தின நாள்
முதனிலைமுதலில் நிற்பது
காரணம்
பகுதி
தலைவாயில்
முதனிலைத்தீவகம்ஒரு சொல் பாடலின் முதலில் நின்று குணம் முதலிய பொருள் குறித்து ஏனையிடத்துஞ் சென்று பொருள்விளக்கும் விளக்கணிவகை
முதனிலைத்தொழிற்பெயர்தன்னியல்பின் மாறாத வினைப்பகுதியே தொழிற்பெயராக நிற்பது
முதனிலைவிளக்குஒரு சொல் பாடலின் முதலில் நின்று குணம் முதலிய பொருள் குறித்து ஏனையிடத்துஞ் சென்று பொருள்விளக்கும் விளக்கணிவகை
முதனினைப்புநூல் அல்லது உதாரணப் பாடல்களை நினைப்பூட்டும் அப் பாடல்களின் முதற்குறிப்புச் செய்யுள்
முதனீர்கடல்
முதனூல்முதல்வன் வாக்கு
மறை
பிறநூலைப் பின்பற்றாது முதலில் செய்யப்படும் நூல்
வழிநூலுக்கு மூலமாகவுள்ள நூல்
முதாம்நிரந்தரமான. (C. G.)
முதாரிமுதுமையுறுகை
காண்க : முதாரு
முற்றியது
முன்கை வளையல்
முதாருபால்மறக்குங் கன்று
பால் மறுக்கும் நிலையிலுள்ள பசு
முதிதபாவனைசெற்றத்தை நீக்கும்பொருட்டுப் பௌத்தர்களால் செய்யப்படும் தியானம்
முதிதைமகிழ்ச்சி
மனத்தூய்மை
தியானம்
முதிய வயதான
முதியகுழல்குதிரைவாலிப் புல்
முதியம்நாய்வேளைப்பூண்டு
முதியவர்அறுபது வயதிற்கு மேலான ஆண்
முதியவன்மூத்தவன்
வயதுமுதிர்ந்தவன்
பிரமன்
முதியன்மூத்தவன்
வயதுமுதிர்ந்தவன்
பிரமன்
முதியாள்மூத்தவள்
காண்க : தேவராட்டி
முதியான்ஒரு பறவைவகை
முதியவன்
முதுகன்று
முதியோர்அறிஞர்
முதியோர் வயதில் மூத்தவர்
முதிர் (மரம், காய் முதலியவை) முற்றுதல்
முதிர்காடுபழங்காடு
முதிர்காற்றுகடுங்காற்று
முதிர்ச்சிதகுதி. (சி. போ. பா. பக். 180, சுவாமிநா.)
முதிர்ச்சி
ஆற்றல். (W.)
ஆன்மபரிபாகம்
இருதுவாகை
மன்னிப்பு. (W.)
முதிர்ச்சிபக்குவம்
வயதின் முதுமை
முதுக்குறைவு
செருக்கு
முதிர்ச்சி அனுபவ நிறைவு
முதிர்தல்இளமைத்தன்மை நீங்கி முற்றுதல்
பக்குவமாதல்
நிறைதல்
முற்படுதல்
ஒழிதல்
உலர்தல்
சூழ்தல்
முதிர்ந்தகுறிஞ்சிஒரு பண்வகை
முதிர்ந்தவிந்தளம்குறிஞ்சி யாழ்த்திறவகை
முதிர்ப்புமனக்கலக்கம்
பக்குவம்
வயதின் முதுமை
முதிர்புபக்குவம்
வயதின் முதுமை
மிகுதி
முதிரம்மேகம்
குமணனுக்குரிய மலை
முதிர்வுபக்குவம்
வயதின் முதுமை
மிகுதி
முதிர்வேனில்பருவம் ஆறனுள் ஆனி ஆடி மாதங்களாகிய கோடைக்காலம்
முதிரன்காமுகன்
முதிராப்பிண்டம்முற்றாத கரு
முதிரைஅவரை,துவரை முதலியன
துவரம்பருப்பு
மரவகை
முதுபேரறிவு
முதுக்குடிதொன்றுதொட்டுவரும் குடி
முதுக்குறைமுதுக்குறைமை(வு)
முதுக்குறைதல்அறிவுமிகுதல்
முதுக்குறைமைபேதைமை
பேரறிவு
பெண் தெருளுகை
முதுக்குறைவுபேதைமை
பேரறிவு
பெண் தெருளுகை
முதுகண்முதன்மையான ஆதாரம்
முதுகயம்கடல்
முதுகலை (பல்கலைக்கழகத்தில்) இளங்கலைப் பட்டம் பெற்றவர்கள் படிக்கும் மேல் பட்டப் படிப்பு
முதுகன்றுபால்குடி மறந்த கன்று
முதுகாஞ்சிஅறிவின்மிக்க மூத்தோர் அறிவில்லாத இளையோர்க்கு இளமை நிலையாமை முதலியவற்றை எடுத்துமொழியும் புறத்துறை
முதுகாஞ்சித்துறை பற்றிய நூல்வகை
முதுகாடுபழங்காடு
சுடுகாடு
முதுகால்ஓராண்டுக்கு மேற்பட்ட கொடிகளையுடைய வெற்றிலைத்தோட்டம்
முதுகிடுதல்புறங்காட்டுதல்
முதுகில் குத்துவதுதுரோகம் செய்வது
முதுகில்குத்து (நயவஞ்சமாக) துரோகம் செய்தல்
முதுகுமனித உடலின் பின்புறம்
விலங்கின உடம்பின் மேற்பகுதி
முதுகுஉடம்பின் பின்புறம்
முருடு
நாற்காலி முதலியவற்றின் பின்புறம்
நடுவிடம்
வரப்புமேடு
முதுகு (மனித உடலில்) பின்கழுத்திலிருந்து இடுப்புவரை உள்ள பக்கம்(விலங்கின் உடலில்) கழுத்திலிருந்து வால்வரை உள்ள மேல்பகுதி
முதுகுகாட்டுதல்புறங்காட்டுதல்
முதுகுகாணுதல்தோல்வியுறச்செய்தல்
முதுகுகொடுத்தல்புறங்காட்டுதல்
துணைசெய்தல்
குதிரை முதலியன தன்மேலேற இடங்கொடுத்தல்
விளையாட்டாகவும் தண்டனையாகவும் முதுகிற் பிறனைத் தூக்கிச் சுமத்தல்
முதுகுடிதொன்றுதொட்டுவரும் குடி
முதுகுத்தண்டு தண்டுவடம்
முதுகுதாங்கிசார்மணை
முதுகுநீர்ச்சடங்குமுதுகில் நீரூற்றிச் செய்யும் சீமந்தச்சடங்கு
முதுகுநெளித்தல்வேலைக்குச் சோம்புதல்
முதுகுரவர்தாய்தந்தையர், பெற்றோர்
முதுகெலும்பு (முதுகின் நடுவில் அமைந்திருப்பதும், உடலைத் தாங்கி நிற்பதுமான) ஒன்றன் கீழ் ஒன்றாக வரிசையாக முள்ளெலும்புகளால் ஆன நீண்ட உறுதியான எலும்பு
முதுசம் பாரம்பரியச் சொத்து
முதுசொல்பழமொழி
முதுதலைமரத்தின் முற்றிய அடிப்பாகம்
முதுநிலம்களர்நிலம்
பெரும்பாழ்நிலம்
பாலைநிலம்
முதுநிலை (பல நிலைகளைக் கொண்ட பதவி வரிசையில்) உயர்நிலை
முதுநீர்நிலத்துக்கு முன் தோன்றியதான கடல்
முதுபயிர்முற்றிய பயிர்
கனி தரக்கூடிய மரம்
காண்க : முதுகால்
முதுபாலைகணவனை இழந்த தலைவி காட்டில் தனிநின்று புலம்புவதைக் கூறும் புறத்துறை
முதுபாழ்களர்நிலம்
பெரும்பாழ்நிலம்
பாலைநிலம்
முதுபுண்நெடுநாட்புண்
முதுபெண்டுமுப்பத்திரண்டு வயதுக்கு மேல் நாற்பது வயதுவரையுள்ள பெண்
முப்பதுக்கு மேல் ஐம்பத்தைந்து வயதுவரையுள்ள பெண்
முதுபொருள்மரபுவழிச்சொத்து
முதுமக்கட்டாழிஇறந்தவரை இட்டுப் புதைக்கும் மட்பாண்டம்
பெருந்தாழிவகை
மிகவும் முதிர்ந்தவர்களை வைத்துப் பாதுகாக்கும் சாடிவகை
முதுமக்கள்வயதுசென்றோர்
முதுமக்கள் தாழிமுற்காலத்தில் இறந்தவரை அடக்கம் செய்யப் பயன் படுத்திய மட்பாண்டம்
முதுமக்கள் தாழி (முற்காலத்தில்) இறந்தவரை அடக்கம் செய்யப் பயன்படுத்திய மட்பாண்டம்
முதுமகள்கிழவி
சூதகம் நீங்கிய பெண்
வயதானவள்
முதுமகன்வயது சென்றவன்
முப்பதுக்கு மேற்பட்ட அகவையுள்ளவன்
சனி
முதுமரம்ஆலமரம்
முதுமாணி (கல்லூரிப் பட்டப் படிப்பில்) முதுகலை
முதுமுறைமூத்த முறைமை
முதுமூப்புமிக முதிர்ந்த வயது
முதுமைபழைமை
மூப்பு
பழமொழி
முற்றின தன்மை
காண்க : முதுகாஞ்சி
முதுமை வயதாகி உடல் பலமும் தோற்றக் கவர்ச்சியும் இழந்த கட்டம்
முதுமொழிபழமொழி
அறிவுரை
சான்றோர் செய்யுள்
வேதம்
பிரணவம்
திருக்குறள்
முதுமொழி பெரியோர் வாக்கு
முதுமொழிவஞ்சிமகன் தகப்பனுடைய வீரச்செயலைக் கூறும் புறத்துறை
முதுவர்மூத்தோர்
அறிவால் உயர்ந்தோர்
புலவர்
மலைச்சாதியார்
மந்திரிகள்
முதுவல்பழமையாற் பழுதானது
முதுவேனில்பருவம் ஆறனுள் ஆனி ஆடி மாதங்களாகிய கோடைக்காலம்
முதுவோர்பெரியோர்
மூத்தோர்
அறிவின் மிக்கோர்
மந்திரிகள்
அரசன், ஆசிரியன், தாய்தந்தை, அண்ணன் முதலியோர்
புலவர்
முதைபழங்கொல்லை
காடுவெட்டிப் பயிரிடத்தக்கதாக அமைத்த நிலம்
முதைப்புனம்பழங்கொல்லை
காடுவெட்டிப் பயிரிடத்தக்கதாக அமைத்த நிலம்
முதையல்பழங்காடு
காடு
முந்தல்முற்படல்
முனை
முச்சந்தி
முந்தன்கடவுள்
முந்தாநாள்நேற்றை என்பதற்கு முன்தினம்
முந்தாநாள் நேற்றைக்கு முன் தினம்
முந்தானைசீலைத்தலைப்பு
மேற்போர்வை
முந்தானை (புடவையில்) மார்பு வழியாக வந்து தோள் மீது படிந்து பின்புறம் தொங்கும் பகுதி
முந்திமுன்னிடம்
முந்தானை. பொதுமாதர் முந்தியே தொடு மிடங்கள் (குற்றா. தல. மந்தமா. 21). --adv
முற்காலம். முந்திவானோர்கள் வந்து (தேவா. 477, 8)
முந்திமுன்னிடம்
காண்க : முன்றானை
முற்காலம்
முந்தி2(காலத்தில்) முன்பு
முந்திசினோர்முன்னோர்
முந்திய (காலத்தில்) முற்பட்ட
முந்திரி1/320 ஐக் குறிக்கும் ஒரு பின்னவெண்
முந்திரிகைமரம்
மரவகை
திராட்சை
முந்திரிக் கொட்டை முந்திரிப் பழத்தின் கீழ்ப்பகுதியிலிருந்து வெளியே நீண்டு அமைந்திருக்கும் கொட்டை
முந்திரிக்கொட்டைமுந்திரியின் விதை
தேவையில்லாமல் எதிலும் தலையிடுபவன்
முந்திரிகை1/320 ஐக் குறிக்கும் ஒரு பின்னவெண்
முந்திரிகைமரம்
மரவகை
திராட்சை
முந்திரிப் பருப்பு முந்திரிக் கொட்டையிலிருந்து எடுக்கப்படும் பருப்பு
முந்துமுற்காலம்
ஆதி
முன்பு
வெண்ணாரை
முந்துதல்மேலெழுதல்
விரைதல்
எதிர்ப்படுதல்
முதன்மையாதல்
சிறத்தல்
பழமையாதல்
காலம்
இடம்
முதலியவற்றால் முற்படுதல்
முந்துநூல்முதனூல்
வேதம்
முந்துறுத்தல்தோற்றுவித்தல்
காட்டிக்கொள்ளுதல்
ஒருவன் முன்னிலையில் அறிவித்தல்
முதலாதல்
முந்துறுதல்முன்னிலையாதல்
முற்படுதல்
முந்தூழ்பழவினை
மூங்கில்
முந்தைபழைமை. (பிங்.)
முற்காலம். முந்தைத் தான் கேட்டவாறே (சீவக. 545)
முன்னோன். அந்தணர். . . தந்தை தாயென் றிவர்க்கு.. முந்தைவழி நின்று (பு. வெ. 9, 33).- adv
முன். வந்தடி பொருந்தி முந்தை நிற்பின் (புறநா. 10)
முந்தைபழைமை
முற்காலம்
முன்னோன்
முன்
சிறு பாண்டவகை
முந்தைநாள்முற்காலம்
காண்க : முந்தாநாள்
முந்தையோர்முன்னோர்
முந்நாடுசேர சோழ பாண்டிய நாடுகள்
முந்நீர்பூமியைப் படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் என்னும் மூன்று தன்மையையுடையதும் ஆற்றுநீர், ஊற்றுநீர், மழைநீர் என்னும் மூன்று நீர்களை உடையதுமான கடல்
முந்நூல்பூணூல்
மகளிர் கழுத்தணிவகை
முப்பகைகாமம், வெகுளி, மயக்கம் என்னும் முக்குற்றங்கள்
பிசாசு, உலகு, உடல் ஆகிய மனிதனின் மூன்று எதிரிகள்
முப்பட்டகம் கண்ணாடி போன்றவற்றால் முக்கோண வடிவில் செய்யப்பட்டதும் தன்னுள் பாயும் ஒளியை நிறமாலையாகப் பிரிக்கக் கூடிய தன்மை உடையதுமான பொருள்
முப்படை (ஒரு நாட்டின்) தரைப்படை, கப்பல்படை, விமானப்படை ஆகிய மூன்று படை
முப்பத்திரண்டறம்ஆதுலர்க்குச் சாலை, ஓதுவார்க்கு உணவு, அறுசமயத்தார்க்கு உண்டி, பசுவுக்குத் தீனி, சிறைச்சோறு, ஐயம், தின்பண்டம் ஈதல், அறவைச்சோறு, பிள்ளை பெறுவித்தல், பிள்ளை வளர்த்தல், பிள்ளைக்குப் பால் வார்த்தல், அறவைப் பிணஞ்சுடல், அழிந்தோரை நிறுத்துதல், சுண்ணம், நோய்க்கு மருந்து, வண்ணார், நாவிதர், கண்ணாடி, காதோலை, கண்மருந்து, தலைக்கு எண்ணெய்,பெண்போகம், பிறர் துயர் காத்தல், தண்ணீர்ப்பந்தல், தடம், மடம், சோலை, ஆவுரிஞ்சுதறி, விலங்கிற்குணவு, ஏறுவிடுத்தல், விலைகொடுத்து உயிர்காத்தல், கன்னிகாதானம் என்னும் முப்பத்திரண்டு வகையான அறம்
முப்பத்துமூன்றுதேவர்ஆதித்தர் பன்னிருவர், அசுவினிகள் இருவர், உருத்திரர் பதினொருவர், வசுக்கள் எண்மர் ஆகியோரின் திரள்
முப்பது பத்தின் மூன்று மடங்கைக் குறிக்கும் எண்
முப்பலைகடுக்காய். நெல்லிக்காய், தான்றிக்காய் என்பன
முப்பழம்மா
பலா
வாழை
முப்பழம்முக்கனிகளாகிய மாம்பழம், பலாப்பழம், வாழைப்பழம்
முப்பாஆசிரியப்பா, கலிப்பா, வஞ்சிப்பா என்பன
முப்பாட்டன்பாட்டனுக்குத் தந்தை
பாட்டனுக்குப் பாட்டன்
முப்பாட்டிமுப்பாட்டனின் மனைவி
பாட்டனுக்குப் பாட்டி
பாட்டியின் தாய்
முப்பால்அறம்
பொருள்
இன்பம்
முப்பால்அறம், பொருள், இன்பம் என்னும் மூன்று பகுதிகள்
முப்பாலை விரித்துக் கூறும் திருக்குறள்
ஆண்பால், பெண்பால், அலிப்பால் என்பன
காய்ச்சுப்பால், திரட்டுப்பால், குழம்புப்பால் என்னும் மூவகைப்பால்
தாய்ப்பால், ஆவின்பால், ஆட்டுப்பால் என்னும் மூவகைப்பால்
முப்பாலகர்பால் குடிப்பவர், பாலும் அன்னமும் உண்பவர், அன்னம் மாத்திரம் உண்பவர் என மூவகைப்பட்ட குழந்தைகள்
முப்பாழ்நிலத்திற்குண்டாகும் வெயிற்பாழ், வெள்ளப்பாழ், குடிப்பாழ் என்னும் மூவகைக் கேடுகள்
உடம்புக்குள் சூனியமான மூன்றிடம்
முப்பாற்புள்ளிஆய்தவெழுத்து
குற்றியலிகரம், குற்றியலுகரம், ஆய்தம் என்னும் புள்ளியுள்ள மூன்றெழுத்துகள்
முப்பான்மூன்று பத்து
முப்பிறைச்சுமைகக்குவான், கக்கலிருமல்
முப்புஅகத்தியர் வாகடநூல்
காண்க : முப்பூ
முப்புடிஇராசதம், சாத்துவிகம், தாமதம் ஆகிய மூன்று குணங்கள்
காண்க : திரிபுடி
முப்புடைக்கனிமூன்று பிரிவுகளையுடைய தேங்காய்
முப்புடைக்காய்மூன்று பிரிவுகளையுடைய தேங்காய்
முப்புரம்திரிபுரங்களான பொன், வெள்ளி, இரும்பு இவற்றாலான கோட்டைகள்
முப்புரமெரித்தோன்சிவபெருமான்
காண்க : சிவனார்வேம்பு
ஆடுதின்னாப்பாளை
முப்புரிமூன்று நூல் சேர்த்துத் திரித்த கயிறு
காண்க : முப்புரம்
முப்புரிநூல்பூணூல்
முப்புரிநூலோர்பார்ப்பனர்
முப்புவனம்துறக்கம், பூமி, பாதலம் ஆகிய மூன்று உலகங்கள்
முப்புள்ளிஆய்தவெழுத்து
முப்பூஇரும்பு முதலியவற்றைப் பொன்னாக்கவும் நூறாயிரம் ஆண்டு உயிர்வாழச் செய்யவும் வல்ல மருந்து
முப்பொருள்இறை, உயிர், தளை (பதி, பசு, பாசம்) என்னும் மூன்று முதற்பொருள்கள்
பிரமன், திருமால், உருத்திரன் என்னும் மும்மூர்த்திகள்
முப்பொழுதுகாலை, உச்சி, மாலை என்னும் மூன்று வேளைகள்
முப்பொழுதுந்திருமேனிதீண்டுவார்ஆதிசைவ குருக்கள்
முப்பொறிஎண்ணம், சொல்,உடல், (மனம், வாக்கு, காயம்) என்னும் மூன்று கரணங்கள்
முப்போதுகாலை, உச்சி, மாலை என்னும் மூன்று வேளைகள்
மும்மடங்குமூன்று மடங்கு
மும்மடிமூன்று மடங்கு
அழகின் அறிகுறியாக மகளிர் வயிற்றிற் காணப்படும் மூன்று மடிப்பு
மும்மண்டலம்பூமி, அந்தரம், துறக்கம் என்னும் மூன்று பகுதிகள்
சூரிய சந்திர அக்கினி ஆகிய மூன்று மண்டலங்கள்
மும்மணிபுருடராகம், வைடூரியம்
கோமேதகம் என்னும் மூவகை இரத்தினங்கள்
அணிகலவகை
காண்க : திரிமணி
மும்மணிக்காசுஅணிகலவகை
மும்மதத்தன்விநாயகர்
மும்மதம்யானையின் கன்ன மதம்
கைம் மதம்
கோசமதம்
மும்மதம்மதயானையின் கன்னமதம், கைம்மதம், கோசமதம் என மூவகைப்பட்ட மதநீர்
மும்மதில்திரிபுரங்களான பொன், வெள்ளி, இரும்பு இவற்றாலான கோட்டைகள்
மும்மரித்தல்வேகங்கொள்ளல்
மும்மலம்ஆணவம்
கன்மம்
மாயை
மும்மாரிஒரு மாதத்தில் பெய்யும் மூன்று மழை
மும்மீன்மிருகசீரிடநாள்
மும்முட்டிசிற்றாமுட்டி, பேராமுட்டி, நாகமுட்டி என்னும் செடிகள்
மும்முடிச்சோழன்தமிழ்நாட்டு வேந்தர் மூவருக்குரிய முடிகளைத் தரித்த சோழனான முதலாம் இராசராசன்
மும்முரசுமணமுரசு, வெற்றிமுரசு, கொடை முரசு என்னும் மூன்று முரசுகள்
நியாயமுரசு, வீரமுரசு, தியாகமுரசு என்னும் மூவகை முரசுகள்
சேர சோழ பாண்டியர்க்குரிய மூன்று முரசுகள்
மும்முரம்தீவிரம் : செயல் துரிதம்
மும்முரம்கடுமை
விரைவு
பகட்டு
கவனம்
மும்முரம் (செயல் செய்தல், செயல் நடைபெறுதல் முதலியவற்றில்) வேகம், கவனம் ஆகியவற்றுடன் கூடிய தீவிரம்
மும்முரித்தல்வேகங்கொள்ளல்
மும்முறைமூன்றுதரம்
மும்முறை குதித்துத்தாண்டுதல் ஓடி வந்து காலால் உந்தி மூன்று முறை தாண்டிக் குதித்து முடிக்கும் ஒரு விளையாட்டுப் போட்டி
மும்மூடர்முழுமூடர்
மும்மூர்த்திபிரமன், திருமால், உருத்திரன் ஆகிய மூன்று மூர்த்திகள்
சுக்கு, திப்பிலி, மிளகு என்னும் திரிகடுகங்கள்
மும்மைமூன்றாயிருக்குந் தன்மை
மூன்று
உம்மை
இம்மை
மறுமை என்னும் முப்பிறப்பு
இறப்பு, நிகழ்வு, எதிர்வு என்னும் மூன்று காலங்கள்
மும்மொழிபழிகூறல், புகழ்கூறல், மெய்கூறல் என்னும் முவகைப்பட்ட மொழி
முமுட்சுவீடுபேற்றில் நாட்டமுடையவன்
முமுடம்முழுத் துறவு
முயக்கம்தழுவுதல்
புணர்ச்சி
சம்பந்தம்
முயக்குதழுவுதல்
புணர்ச்சி
சம்பந்தம்
முயங்கிக்கொள்ளுதல்கணவன் மனைவியராய் வாழ்தல்
முயங்கு புணர்தல்
முயங்குதல்தழுவுதல்
புணர்தல்
பொருந்துதல்
செய்தல்
முயல்போர்
சிறுவிலங்குவகை
முயல்1விடாமல் ஊக்கத்தோடு செய்தல்
முயல்2நீண்ட காதுகளையுடையதும் வேகமாக ஓடக் கூடியதும் கிழங்கு முதலியவற்றை உண்டு வாழ்வதுமான சிறு விலங்கு
முயலகன்நடராசப் பெருமான் ஏறி நடித்து மிதிக்கும் பூதம்
ஒரு நோய்வகை
முயல்வலிவலிப்புநோய்வகை
முயல்வுமுயலுகை
முயலின்கூடுசந்திரன்
முயலுதல்காரியம் முற்றுப்பெறும்பொருட்டு ஊக்கத்தோடு செய்தல்
வருந்துதல்
தொடங்குதல்
முயற்களங்கம்நிலவினிடத்துள்ள களங்கம்
முயற்கறைநிலவினிடத்துள்ள களங்கம்
முயற்கூடுசந்திரன்
முயற்கொம்புமுயலின் கொம்பு
உலகில் இல்லாத பொருள்
முயற்கோடுமுயலின் கொம்பு
உலகில் இல்லாத பொருள்
முயற்சிஊக்கம்
இடைவிடாத உழைப்பு
வேலை
முயற்சி1முயலுதல்
முயற்சி2(ஒன்றிற்காக மேற்கொள்ளும்) உழைப்பும் செயல்பாடும்
முயற்புல்அறுகம்புல்
முயற்றிசைவடகீழ்த்திசை
முயற்றுஊக்கம்
முயிற்றுப்புல்ஒரு புல்வகை
முயிறுஓர் எறும்புவகை
முரகரிதிருமால்
முரங்கினம்மிளகு
முரசக்கொடியோன்முரசத்தைக் கொடியிலுடைய தருமன்
முரச்சுதல்முற்றுவித்தல்
முரசம்பறைவகை
மருதநிலப் பறைவகை
போர்ப்பறை
முரசறைதல்யாவரும் அறியப் பறையடித்துச் சொல்லுதல்
வெளியிடுதல்
முரசுஓர் ஒலிக்கருவி. இது அரைக்கோள வடிவத்தில் பெரிதாக இருக்கும் தோல் கருவி
தொகைச் சொல் - மண முரசு,வெற்றி முரசு,கொடை முரசு
நியாய முரசு,வீர முரசு,தியாக முரசு
முரசுபல்லின் அடித்தசை
காண்க : முரசம்
உத்தரட்டாதிநாள்
முரசு1(முற்காலத்தில் அரசர் ஆணையை மக்களுக்கு அறிவிக்கப் பயன்படுத்திய) அரைக்கோள வடிவத்தில் பெரிதாக இருக்கும் ஒரு தோல் கருவி
முரசு2பல் ஈறு
முரசுகட்டில்அரசற்குரிய முரசினை வைக்கும் இருக்கை
முரஞ்சுமுதிர்கை
பாறை
முரஞ்சுதல்முதிர்தல்
வலிபெறுதல்
நிரம்புதல்
முரட்கைகலிப்பா
முரட்டடிஇணக்கமற்ற குணம்
முரட்டாட்டம்இணக்கமற்ற குணம்
முரட்டுக்கழுத்துவணங்காத குணம்
நுகம் பூணாத எருதின் கழுத்து
முரட்பயம்புஏற்றிழிவையுடைய நிலத்திலுள்ள குழி
முரடன்மூடன்
முன்பின் யோசனையில்லாதவன்
பிடிவாதமுள்ளவன்
வேடன்
நாகரிகமற்றவன்
முரடன் மென்மையும் நளினமும் இல்லாமல் கடுமையாக நடந்துகொள்பவன்
முரடுகரடு
மரியாதையின்மை
மரக்கணு
உடலின் மூட்டு
பிடிவாதம்
பருமன்
முரண்எதிர்நிலை
ஒத்துழையாமை
முரட்டுத்தனம் = மிகுவலியுடன் கட்டயமாக ஒன்றை நிறைவேற்றுதல்
முரண்பகை
போர்
வலிமை
பெருமை
மாறுபாடு
காண்க : முரண்டொ(தொ)டை
முருட்டுக்குணம்
கொடுமை
மாணிக்கக் குற்றங்களுள் ஒன்று
முரண் (ஒன்றிற்கு) எதிரானதாகவோ மாறுபட்டதாகவோ அமைவது
முரண்டல்பகைத்தல்
முரண்டன்மாறுபாடுள்ளவன்
பிடிவாதக்காரன்
பொறுமையில்லாதவன்
அவசரக்காரன்
முரண்டுபிடிவாதம் : எதிர்த்தல்
முரண்டுபிடிவாதம்
மாறுபாடு
வளையாமை
அமையாமை
முரண்டு1முரண்டுசெய்தல்
முரண்டு2(பெரும்பாலும் பிறர் கூறும் அல்லது எதிர்பார்க்கும் ஒன்றைச் செய்ய) எதிர்ப்புக்காட்டுவது
முரண்டொடைதொடை ஐந்தனுள் சொல்லாலும் பொருளாலும் மறுதலைப்படப் பாட்டுத் தொடுப்பது
முரணணிசொல்லேனும் பொருளேனும் முரண்பட அமையும் ஓரணிவகை
முரண்தொடைதொடை ஐந்தனுள் சொல்லாலும் பொருளாலும் மறுதலைப்படப் பாட்டுத் தொடுப்பது
முரண்நகைமுரண்பாட்டின் மூலம் உருவாகும் நகைச்சுவை. அதிகமும் விமரிசனத்தன்மை கொண்டது
முரண்படு எதிராக இருத்தல்
முரண்படுதல்மாறுபடுதல்
முரண்பாடு முரண்
முரண்மொழிஎதிர்மொழி
பொருள் மாறுபடும் சொல்
செய்யுள் குற்றங்களுள் ஒன்று
முரணர்பகைவர்
முரண்விளைந்தழிவணிமேனோக்கில் மாறுபாடு தோன்றக் கூறும் அணி
முரணுதல்மாறுபடுதல்
பெருக்குதல்
வலிமை பெறுதல்
முரப்பாபாகில் ஊறவைத்த தின்பண்டம்
முரப்புகைக்கு மென்மையில்லாமல் காணப்படும் தன்மை
முரம்புபருக்கைக்கல்லுள்ள மேட்டுநிலம்
மேடு
பாறை
வன்னிலம்
கழி
உப்பளம்
முரமுரெனல்நுரைத்தற்குறிப்பு
வாய்க்குள் கரகரப்பாயிருத்தற்குறிப்பு
தூய்மையாயிருத்தற்குறிப்பு
முரல்ஒரு மீன்வகை
முரலல்ஒலித்தல்
எடுத்தலோசை
கலப்போசை
முரல்வுயாழின் மெல்லோசை
முரலிவேய்ங்குழல்
மூக்கால் ஊதுங்குழல்
முரலுதல்ஒலித்தல்
கதறுதல்
பாடுதல்
முரவம்பறைவகை
முழக்கம்
முரவுமுரிவு
பறைவகை
முரவைஅரிசியிலுள்ள வரி
முரள்சிப்பிவகை
முரளிவேய்ங்குழல்
மூக்கால் ஊதுங்குழல்
முரற்கைஒலி
கயிறு
கலிப்பா
தாளவகை
முரற்சிஒலி
பாட்டு
கயிறு
முரற்றுதல்ஒலித்தல்
கதறுதல்
முரற்றுமம்குடம்
முரன்றுபாடுதல்ஆலாபனஞ் செய்தல்
முராந்தகன்முரன் என்ற அசுரனைக் கொன்ற திருமால்
முராரிமுரன் என்ற அசுரனைக் கொன்ற திருமால்
முரிதுண்டு
நொய்யரிசி
முழுதிற் குறைவானது
சிதைவு
வளைவு
இசைப்பாவில் இறுதிப்பகுதி
நாடகத்தமிழின் இறதியில் வருஞ் சுரிதகம்
பத்திரம்
முரிகம்மயிர்ப்படாம்
முரித்தல்ஒடித்தல்
அழித்தல்
தோல்வியுறச் செய்தல்
நடத்துதல்
முரிதல்ஒடிதல்
கெடுதல்
சிதறுதல்
தவறுதல்
தோல்வியுறுதல்
நீங்குதல்
நிலைகெடுதல்
குணங்கெடுதல்
வளைதல்
தளர்தல்
முரிநிலைஇயற்பாவில் இறுதியிற் பாடுந் தரவு
முரிப்புமுரித்தல்
எருத்துத் திமில்
முரிமுரிதல்வளைதலைச் செய்தல்
முரியல்துண்டு
எளிதில் முரிவது
முரிவரிவரிப்பாட்டுவகை
முரிவாய்இடித்துண்டாக்கின வாசல்
கன்னவாயில்
முரிந்த குறடு
முரிவுஒடிகை
சுருக்குகை
நீங்குகை
வருத்தம்
ஊழ்
பெருமை
மடிப்பு
சோம்பு
முருகக்கடவுள்குமரக்கடவுள்
முருக்குஎலுமிச்சைமரம்
முள்முருக்கமரம்
குருகு
கொலை
பலாசமரம்
முருக்குதல்அழித்தல்
கொல்லுதல்
முரித்தல்
உருக்குதல்
கரைத்தல்
முருகயர்தல்முருகக்கடவுளுக்குப் பூசை செய்தல்
வெறியாடுதல்
விருந்திடலாகிய வேள்வி செய்தல்
முருகவேள்குமரக்கடவுள்
முருகன்கட்டிளமையோன்
குமரன்
முருகக்கடவுள்
வெறியாட்டாளன்
பாலைநிலத்தலைவன்
முருகன் கையில் வேலுடனும் மயில் வாகனத்துடனும் இளமைத் தோற்றத்துடனும் இருக்கும் கடவுள்
முருகனாடல்துடி, குடை என்னும் இருவகைக் கூத்து
முருகியம்குறிஞ்சிநிலத்தில் முருகனுக்குரிய வெறியாட்டுப் பறை
முருகியல் அழகியல்
முருகுஇளமை
அழகு
முருகுஇளமை
முருகன்
மணம்
அழகு
தெய்வத்தன்மை
வெறியாட்டு
வேள்வி
திருவிழா
பூத்தட்டு
தேன்
கள்
எலுமிச்சை
எழுச்சி
காண்க : அகில்
திருமுருகாற்றுப்படை
விறகு
காதணியுள் ஒன்று
முருகேசன்குமரக்கடவுள்
முருகைஒரு கல்வகை
முருங்குதல்அழிதல்
முரிதல்
அடங்கியெரிதல்
முருங்கைஒரு மரவகை
முருங்கை உணவில் பயன்படுத்தும் இலைகளையும் காய்களையும் உடைய, எளிதில் ஒடியக் கூடிய ஒரு மரம்
முருங்கைக்காய் குச்சி போன்று நீண்டதும் உட்பகுதியில் சதைப்பற்றுள்ளதுமான, முருங்கை மரத்தின் காய்
முருட்டுகையர்அடங்கா ஒழுக்கமுள்ளவர்
முருட்டுத்தன்மைஆராயாது செய்யுங் குணம்
முருடன்மூடன்
முன்பின் யோசனையில்லாதவன்
பிடிவாதமுள்ளவன்
வேடன்
நாகரிகமற்றவன்
முருடுகரடுமுரடு
பிடிவாதம்
கொடுமை
மரக்கணு
வெட்டிய மரத்தினடி
விறகு
மரக்கட்டை
பறைப்பொது
மத்தளவகை
பத்தல்
பருமை
பெருங்குறடு
முருந்தம்இளந்தளிர்
முருந்தன்திறமையுள்ளவன்
விளக்கமானவன்
முருந்துஇறகின் அடிக்குருத்து
மயிலிறகின் அடிக்குருத்து
தென்னை முதலியவற்றின் அடி வெண்குருத்து
கொழுந்து
இளந்தளிர்
வேரின் மேல்தண்டு
குருத்தெலும்பு
எலும்பு
வெண்மை
முத்து
பூவின் தாள்
முரைசுபல்லின் அடித்தசை
காண்க : முரசம்
உத்தரட்டாதிநாள்
முல்லா தொழுகையை முன்னின்று நடத்துபவர்
முல்லைஒரு பூக்கொடிவகை
காட்டுமல்லிகைச் செடி
காண்க : ஊசிமல்லிகை
காடும் காடு சார்ந்த இடமும்
முல்லைநிலப் பண்வகை
சாதாரிப்பண்
உரிப்பொருளில் ஒன்றாகிய இருத்தல்
கற்பு
சிறப்பியல்பு
வெற்றி
முல்லைப்பாட்டு
முல்லைக்குழல்
முல்லை பச்சை நிறக் காம்பில் சிறிய வெண்ணிற இதழ்களைக் கொண்ட வாசனை மிகுந்த பூ
முல்லைக்காரன்குத்தகைக்காரன்
பண்ணை வேலை பார்ப்பவன்
முல்லைக்குழல்முல்லைக்கொடியால் அமைத்த வளையத்தை வாயினிடத்தே செறித்த இசைக்குழல்
முல்லைச்சூட்டுகற்பிற்கறிகுறியாகத் தலையில் அணியும் முல்லைப்பூவாலாகிய மாலை
முல்லைத் திணைகாடும்
காடு சார்ந்த நிலமும்
முல்லையர்முல்லைநில மக்கள்
முல்லையாழ்த்திறம்செவ்வழிப்பண்ணினம்
முல்லையாளர்முல்லைநில மக்கள்
முலாம்பொன்வெள்ளிப் பூச்சு
முலாம்பழம் சந்தன நிறத் தோலையும் நீர்ச் சத்து மிகுந்த சதைப் பகுதியையும் உடைய, அளவில் சிறிய பூசணி போன்ற பழம்
முலைகொங்கை, தனம்
பாலூட்டு இனங்களின் உடலில் பாலுண்டாகும் இடம்
முலைக்கச்சுஇரவிக்கை
முலைக்கடுப்புபால் அதிகம் தங்குவதால் தனத்தில் உண்டாகும் வலி
முலைக்கண்முலையின் நுனிப்பகுதி
முலைக்காம்புமுலையின் நுனிப்பகுதி
முலைக்கால்முலை
ஆட்டுக்கல்
முலைக்கோள்முலைப்பால் உண்ணுகை
முலைச்சுரப்பிபாற்சுரப்பி
(பாதங்க நிலை சுரப்பி) பாலியல் உணர்வைத் தூண்டக் கூடிய நரம்பு முடிவிடங்களைக் கொண்டவை
முலைத்தாய்ஐவகைத் தாயருள் குழந்தைக்குப் பால்கொடுப்பவள்
முலைப்பால்தாய்ப்பால்
முலைமுகம்முலையின் நுனிப்பகுதி
முலைவிலைமணமகன் மணமகளுக்காகக் கொடுக்கும் பரிசப்பணம்
முலைவெடிப்புமுலைக்காம்பு புண்படுகை
முழக்கம்பேரொலி
ஆரவாரம்
முழக்கம் (இடி முதலியவை எழுப்பும் அல்லது பல ஒலிகள் ஒருசேர ஒலிப்பதால் எழும்) பேரொலி
முழக்குஒலி
முழக்கு பேரொலி எழுப்புதல்
முழக்குதல்ஒலிப்பித்தல்
விளம்பரம் பெறச் செய்தல்
முழக்கோல்அளவுகோல்
எட்டு முழங்கொண்ட அளவுகோல்
முழங்கால்முழங்கால் மூட்டுக்கும் கணுக்காலுக்கும் இடையிலுள்ள உறுப்பு
தொடையும் காலும் சேருமிடம்
முழங்கால் தொடைக்குக் கீழே காலை மடக்கி நீட்டக் கூடிய மூட்டு அமைந்திருக்கும் பகுதி/(சில வட்டாரங்களில்) மேற்குறிப்பிட்ட மூட்டிலிருந்து கணுக்கால்வரையில் உள்ள பகுதி
முழங்கால்சிப்பிகாலையும் தொடையையும் சேர்க்கும் எலும்புப்பூட்டின் மேற்பாகம்
முழங்கால்சில்காலையும் தொடையையும் சேர்க்கும் எலும்புப்பூட்டின் மேற்பாகம்
முழங்கால்வாதம்கீல்பிடிப்பு
முழங்காலிடு மண்டியிடுதல்
முழங்கு (இடி, பீரங்கி போன்றவை அல்லது வாத்தியங்கள்) பேரொலி எழுப்புதல்
முழங்குதல்பெரிதொலித்தல்
பலருமறியக் கூறப்படுதல்
முழங்கைகையில் மணிக்கட்டுக்கும் தோளுக்கும் இடையிலுள்ள பாகம்
கையின் மேற்பாகமும் அதன் கீழ்ப்பாகமும் கூடுமிடம்
முழங்கை கையை மடக்கி நீட்டுவதற்கு உரிய மூட்டு அமைந்திருக்கும் பகுதி/மேற்குறிப்பிட்ட மூட்டிலிருந்து கீழே மணிக்கட்டுவரை உள்ள பகுதி
முழந்தாள்முழங்கால் மூட்டுக்கும் கணுக்காலுக்கும் இடையிலுள்ள உறுப்பு
தொடையும் காலும் சேருமிடம்
முழந்துமுழங்கால் மூட்டுக்கும் கணுக்காலுக்கும் இடையிலுள்ள உறுப்பு
தொடையும் காலும் சேருமிடம்
முழம்இரு சாண் கொண்டதான முழங்கை நீள அளவு
முழம்இருசாண் கொண்டதான முழங்கை நீள அளவு
முழம் நீட்டிய நிலையில் நடுவிரலின் நுனியிலிருந்து முழங்கைவரையிலான அளவு
முழம் போடுஅளந்து பார்
முழம்போடு முழத்தில் அளத்தல்
முழம்போடுதல்கையால் முழவளவாக அளத்தல்
ஆழம்பார்த்தல
பொருந்தாப் பொய்பேசுதல்
முழல்கழற்சிக்கொடி
முழவம்முரசு
குடமுழா
முழவுமுழக்கம் என்ற சொல்லின் பொருளைக் கொண்டு முழவுக்குப் பெயர் அமைத்திருக்கலாம்
இது குறுங்கம்பு கொண்டும் கைவிரலைக் கொண்டும் அடித்துத் தாளவிசை எழுப்பிச் சுவைக்கும் கருவியாகும்
முழவுமத்தளம்
காண்க : முழவம்
பால் கறத்தற்குரிய பாண்டம்
பாண்டம் முதலியன வார்ப்பதற்குரிய கரு
முழவுக்கனிபலாப்பழம்
முழவுமண்கருக்கட்டுங் களிமண்
இனிது ஒலிக்க முழவில் வாய்ப்பூச்சிடும் கரிய சாந்து
முழவுமேளம்பறைவகை
முழவு முதலிய கருவிகளின் கூட்டம்
முழாமுரசு
குடமுழா
தம்பட்டம்
முழாசுசுவாலி
முழாசுசுடர்
முழால்தழுவுகை
முழாள்வயதுவந்த வேலையாள்
முழிவிழி
எலும்புப்பூட்டு
முழித்தல்விழித்தல்
முழிதல்உமிழ்தல்
முழுஎல்லாம். முழுவலி முதலை (திவ். பெரியதி. 5, 8, 3)
பருத்த. முழுமுத றொலைந்த கோளியாலத்து (புறநா. 58)
முழுஎல்லாம்
பருத்த
முழு பிரிக்கப்படாத, குறைக்கப்படாத நிலையில் உள்ள
முழு மூச்சாகஒரே மூச்சாய் வாசிக்க
சிரத்தையாக
முழுகமுழுவதும்
முழுக்கமுழுதும்
முழுக்க முழுக்கமுழுமையாக
முழுக்கமுழுக்க (வேறு யாரையும் எதையும் சார்ந்திருக்காமல்) முழு அளவில்
முழுக்காட்டு குளிக்கச்செய்தல்
முழுக்காட்டுதல்நீராட்டுவித்தல்
முழுக்காடுதல்நீராடுதல்
முழுக்காப்புஆலயங்களில் தெய்வத்திருமேனி மீது சந்தனம் அப்பி அலங்கரிக்குஞ் சடங்கு
முழுக்காளிமுத்துக்குளிப்பவன்
ஒருவன் இறந்தால் அவன்பொருட்டு நீராடவேண்டிய நெருங்கிய உறவினன்
முழுக்குநீராடல்
மாதவிடாய்
முழுக்கு நீரில் தலை அமிழக் குளித்தல்
முழுக்குதல்அமிழ்த்துதல்
முழுக்குப் போடுதொடர்பை விட்டுவிடு
முழுக்குழவிமுதுகன்று
முழுகாமல் இரு கருத்தரித்தல்
முழுகாமலிருத்தல்கருவுறல்
முழுகிக்கிடத்தல்முழவதும் முடங்கிக்கிடத்தல்
ஈடுபட்டிருத்தல்
நீரிலாழ்தல்
முழுகிப்போதல்அமிழ்தல்
அடியோடு கெடுதல்
சொத்து மீட்கமுடியாதபடி கடனுள் அமிழ்ந்துபோதல்
முழுகு நீர்ப்பரப்பின் உட்செல்லுதல்
முழுகுதல்நீராடுதல்
அழுந்தியிருத்தல்
அமிழ்ந்துபோதல்
மாதவிடாய் அடைதல்
சொத்து மீட்கமுடியாமல் கடனுள் அமிழ்ந்து போதல்
முழுங்குதல்அபகரித்தல்
முழுங்குதல்விழுங்குதல்
முழுச்சோம்பேறிஅதிகச் சோம்பலுள்ளவன்(ள்)
முழுசுஎல்லாம்
முற்றும்
முழுசுதல்உட்புகுதல்
நெருங்கிப்போதல்
முட்டுதல்
முழுசும்மிச்சமின்றி
முழுத்தமுதிர்ச்சி பெற்ற. முழுத்த வின்பக்கடல் (திருக்கருவை. கலித். அந்.)
(adv.)முழுதும்
முழுத்தமுதிர்ச்சிபெற்ற
முழுதும்
முழுத்தம்நேரம்
நல்வேளை
ஒன்றரை மணி நேரங்கொண்ட காலவளவை
இரண்டு நாழிகை கொண்ட நேரம்
திருமணம்
முழுத்துதல்அமிழ்த்தல்
முழுத்தும்முழுதும்
முழுத்துவித்தல்அமிழ்த்தல்
முழுத்தொகைமொத்தம்
வட்டியுடன்கூடிய தொகை
முழுதுஎல்லாம்
முற்றும்
முழுதும்எஞ்சாமை
முழுதும். (தொல். சொல். 326.)
முழுதும்பாவம்அபாவம் நான்கனுள் முழுதுமின்மை
முழுதொருங்குணர்ந்தோன்அருகன்
கடவுள்
சிவபிரான்
முழுதோன்கடவுள்
முழுந்துஎல்லாம்
முழுநாள்ஒர் இராசிக்குள்ளேயே முழுதும் அமையும் நட்சத்திரம்
முழுநீள (கதை, திரைப்படம் முதலியவை குறித்து வருகையில்) வழக்கமாக எதிர்பார்க்கப்படும் நீளத்திலும் குறிப்பிடப்படும் தன்மையிலும் உள்ள
முழுநெறிஇதழொடிக்கப்படாத முழுப் பூ
புறவிதழொடிக்கப்பட்ட முழுப் பூ
முழுநேர ஒரு நாளில் ஒரு பணிக்கு வரையறுக்கப்பட்டிருக்கும் கால அளவிற்குக் குறையாத
முழுநோக்குஒரு கோள் முழுப் பலத்தோடு நோக்குகை
முழுப்பங்குநிலத்துரிமையில் உட்பிரிவில்லாத தனிப் பங்கு
முழுப்புளுகன்பெரும்பொய்யன்
முழுப்பொய்பெரும்பொய்
முழுப்பொருள்கடவுள்
முழுமக்கள்அறிவிலார்
முழுமகன்அறிவிலான்
முழுமணிதுளையிடாத மணி
குற்றமற்ற இரத்தினம்
முழுமதிநிறைநிலா
முழுமன்அறிவிலான்
அரைக்கும்போது சிதையாது விழும் முழுத் தானியம்
முழுமனத்தோடு தயக்கமோ அதிருப்தியோ இல்லாமல் முழு விருப்பத்தோடு
முழுமனதாக/முழுமனதான முழுமனத்தோடு
முழுமனை2400 சதுரஅடிகொண்ட நிலப்பகுதி
முழுமுதல்கடவுள்
அடிமரம்
முழுமுற்றும்முழுதும்
முழுமூச்சுவிடாத் தீர்மானம்
மூச்சுத் திணறுகை
முழுவலுவுடன் செய்யும் முயற்சி
முழுமைஎல்லாம்
பருமை
முழுமை குறைகளோ தடங்கலோ இல்லாத இயல்பான இறுதி
முழுவதற்கும் மொத்த அளவிற்கும்
முழுவதும்முழுமை. முழுவதும் படைப்போற் படைக்கும் பழையோன் (திருவாச. 3, 12)
பூர்ணமாக. நின்னையேத்த முழுவதுமே (திருவாச. 5, 6)
முழுவதும் (இடத்தின்) எல்லாப் பகுதியிலும்(காலத்தின்) விட்டுப்போகாத மொத்த அளவிலும்
முழுவல்நீர்ப்பறவைவகை
விடாது தொடர்ந்த அன்பு
முழுவலயம்முழுவட்டம்
வெற்றி
முழுவலிநிறைந்த வலிமை
முழுவலுவுடையவர்
முழுவாசிமுழுமை
முற்றினநென்மணி
முழுவாசியும்
முழுவாசிமுழுமை
முற்றின நென்மணி
பெரும்பகுதியும்
முழுவீச்சில் (ஒரு செயல்) வேகமாகவும் தீவிரமாகவும்
முழுவுதல்முத்தமிடுதல்
முழுவென்புஎலும்புக்கூடு
முழைமலைக்குகை
துடுப்பு
முழைத்தல்துளைத்தல்
எழுத்தில்லாவோசை
எழுத்தில்லா மொழி
முழைதல்நுழைதல்
முள்மரஞ்செடிகளில் கூர்மையுடையதாய்ச் சிறுகுச்சிபோற் காணப்படும் பகுதி
குத்தக்கூடிய கூர்மையுடைய பொருள்
தாற்றுக்கோல்
கடிவாளம்
இறகினடி
முள்வடிவாகச் செய்யப்பட்ட கருவி
துலாக்கோலின் நடுவில் சமனிலையைக் காட்டும் ஊசி
கடிகாரத்தில் காலத்தைக் காட்டும் ஊசி
கூர்மை
நுண்மை
புறாவின் ஆண்குறி
முள் (தாவரத்தின் தண்டு, இலை, கிளை முதலிய பகுதியில்) மெல்லியதாகக் கூரிய முனையுடன் சற்று நீட்டிக்கொண்டிருக்கும் பகுதி
முள் கரண்டி (உணவுப்பொருளைக் குத்தி எடுத்துச் சாப்பிடுவதற்குப் பயன்படக் கூடிய வகையில்) முன் பகுதியில் கூரிய முனைகளை உடைய சாதனம்
முள்காத்தல்குந்தியிருத்தல்
முள்குதல்முயங்குதல்
உட்செல்லுதல்
முள்மகிழ்ஒரு மரவகை
முள்முருங்கைஒரு மரவகை
முளரிதாமரை
பதுமம் என்னும் ஒரு பேரெண்
பிரமலோகம்
முட்செடி
காடு
முள்ளுள்ள கள்ளி
விறகு
சமிதை
நெருப்பு
கடைக்கொள்ளி
காய்ச்சல்
நுண்மை
முளரிப்பகைதாமரைக்குப் பகையாகிய சந்திரன்
முளரிப்பாவைதிருமகள்
முளரியான்தாமரையிலிருப்பவனான பிரமன்
முள்வறையன்மரத்தை அரிக்கும் கறையான்
முள்வாங்கிமுள்ளெடுக்குங் கருவி
முள்வாங்கி (கால் முதலியவற்றில் தைத்த முள்ளை) பிடித்து இழுப்பதற்கான இரு கூரிய முனைகளை உடைய கருவி
முள்வாயன்ஒரு மரவகை
முளவுமுள்ளம்பன்றி
முட்கோல்
முள்வேலிமுள்ளாலான அடைப்பு
முட்களையுடைய இரும்புக்கம்பியாலான வேலி
முள்வேலி முள் நிறைந்த கிளைகளால் ஏற்படுத்திய தடுப்பு
முள்ளங்கிசெடிவகை
முள்ளங்கி (சமையலில் பயன்படுத்தும்) வெள்ளை நிறத்தில் அல்லது வெளிர்ச் சிவப்பு நிறத்தில் கூம்பு போன்ற வடிவத்தில் உள்ள ஒரு காய்
முள்ளடிக்கூலிதுப்பறிவதற்கரிய கூலி
முள்ளந்தண்டுமுதுகிலுள்ள நடு எலும்பு
முள்ளந்தண்டுக்கொடிமுள்ளந்தண்டிற்குள் அமைந்த நரம்புச்சவ்வு
முள்ளம்பன்றிமுள் அடர்ந்துள்ள பன்றிவகை
முள்ளம்பன்றி (தன்னைப் பாதுகாத்துக்கொள்வதற்கு ஏற்றவாறு) உடலின் மேல்பகுதி முழுதும் முள் போன்ற கூர்மையான மயிர்கள் நிறைந்ததும் குட்டையான கால்களை உடையதுமான ஒரு சிறிய காட்டுவிலங்கு
முள்ளிமுட்செடிவகை
கத்தரிவகை
மருதோன்றி
காண்க : தாழை
கள்
வற்றிய பொருள்
முள்ளிப்பூவரிக்கூத்துவகை
முள்ளிலவம்இலவுவகை
முள்ளிலவுஇலவுவகை
முள்ளுப்போடுதல்இடையூறு செய்தல்
முள்வேலிபோடுதல்
முள்ளுமுருங்கைஒரு மரவகை
முள்ளெலும்புமுள்ளந்தண்டின் எலும்பு
முதுகெலும்பு
முள்ளெலும்பு (முதுகுத்தண்டு ஊடாகச் செல்லும்) நடுவில் துளை உடையதும் ஒன்றன் கீழ் ஒன்றாக அடுக்கி அமைந்திருப்பதுமான வளைய வடிவிலான எலும்பு
முளாமுள்ளம்பன்றி
செடிவகை
முளிஉலர்ச்சி
வாட்டம்
வற்றிய பொருள்
உடல்மூட்டு
மரக்கணு
கணுக்கால்
மரவகை
முளித்தல்உலர்தல்
வறளுதல்
காய்தல்
முளிதல்வேதல்
உலர்தல்
கெடுதல்
முற்றுதல்
தோய்தல்
முளைவித்தினின்று வெளிவருவது
இளமை
மரக்கன்று
காண்க : முளையான்
மூங்கில்
மகன்
புண்முளை
தண்டாயுதம்
மூலமுளை
குறுந்தறி
திரிகையின் கைப்பிடி
பிளப்பில் அடிக்க உதவும் கூருடைய சிறு மரத்துண்டு
கதவு முதலியவற்றின் குடுமி
முனை
முளை1(தாவரம்) புதிதாகக் கிளம்பி வெளி வருதல்(தாவரத்தில்) இலைகள் தோன்றுதல்
முளை2புதிதாகக் கிளம்பி மேலே வரும் தாவரப் பகுதி
முளை3கூர்மையான நுனி உடைய சிறிய மரத் துண்டு
முளைக்கட்டுதல்செம்மண்கொண்டு துவரையைப் பதப்படுத்துதல்
முளைக்காற்கோதைநெல்முளைகளால் தொடுக்கப்பட்ட மாலை
முளைக்கீரைசிறு கீரை
முளைக்கீரை இளம் சிவப்பு நிறக் காம்புடைய சிறுசிறு இலைகளைக் கொண்ட கீரை வகை
முளைக்குச்சிநுகத்திற் செருகுங் கோல்
முளைக்குடம்பாலிகைக்குடம்
முளைக்கொட்டுகரகமெடுத்தல் முதலிய விழா இறுதியில் மகளிர் பாலிகையை எடுத்துக் கொண்டுபோய் நீரில்விடுஞ் சடங்கு
மகளிர் ஆடுங் கும்மிக்கூத்து வகை
முளைக்கோல்குத்தி நாட்டிய கோல்
முளைகட்டல்திருமணம் முதலியவற்றில் ஒன்பதுவகைக் கூலங்களைப் பாலிகைகளில் விதைக்கும் ஒரு நற்சடங்கு
முளைகட்டு (ஊறவைத்த விதையை நீரில்லாமல் மூடிவைத்து) முளைவரும்படி செய்தல்
முளைகட்டுதல்செம்மண்கொண்டு துவரையைப் பதப்படுத்துதல்
முளைத்தண்ணீர்நெல்முளைக்குப் பாய்ச்சிய நீர்
முளை கிளம்பியதும் வயலினின்று வடிக்கும் நீர்
முளைத்தல்முளை முதலியன தோன்றுதல்
உதித்தல்
முளைத்தாலிகழுத்தணியிற் கோக்கும் முளை போன்ற பொன்னணிகலன்
முளைத்தானியம்ஒன்பதுவகைக் கூலம்
நனைத்து முளையுண்டானபின் உலர்த்தி வறுத்த தானியம்
முளைத்திங்கள்பிறைச்சந்திரன்
முளைதெளித்தல்மங்கல நிகழ்ச்சிகளின்போது பாலிகைகளில் ஒன்பதுவகைக் கூலம் விதைத்தல்
முளைத்த விதையை வயலில் இடுதல்
முளைப்பாரி/முளைப்பாலிகை (திருமணம் போன்ற சடங்குகளில் வைக்கப்படும்) முளைவிட்ட நவதானியங்கள் நிறைந்த சிறு மட்பாண்டம்
முளைப்பாலிகைமங்கல நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்பது வகைத் தானியத்தை முளைக்கவைத்த மட்பாண்டம்
முளைப்பு விதைகள் முளைக்கும் செயல்
முளையடித்தல்முளையையடித்து உட்செலுத்துதல்
ஆப்பறைதல்
நாணயத்தில் முத்திரை பதித்தல்
முளையரில்மூங்கில்தூறு
முளையாணிகதவு நிற்கும் இரும்பு
தாழ்ப்பாள் விழும் இரும்புக்கூடு
முளையான்சிறுகுழந்தை
முளையிலே கிள்ளி எறிஆரம்பத்திலேயே அழித்து விடு
முளைவிடு (விதை போன்றவற்றிலிருந்து) முளை கிளம்புதல்
முறக்கன்னன்முறம்போன்ற காதுடையவனாகிய கணபதி
முற்கட்டுபாட்டின் தொடக்கத்திலுள்ள எடுப்பு
முற்கந்தெரித்தல்பல்லிசொல்லுதல்
நாவாற்கொட்டுதல்
சம்மதமின்மைக் குறிப்பாகச் சத்தங்காட்டுதல்
முற்கம்பல்லிசெய்யும் ஒலி
நாவாற்கொட்டும் ஒலி
பச்சைப்பயறு
அவரை, துவரை முதலியன
முற்கரம்ஒரு படைக்கலவகை
பெரிய தடி
சம்மட்டி
முற்கரவன்குபேரன்
முற்கான்னம்பருப்புச்சோறு
முற்குஎழுத்தாகா ஒலி, நாவாற் கொட்டும் ஒலி
முற்குளம்பூராடநாள்
முற்கூறுமுற்பகுதி
தொடக்கம்
முற்கொழுங்கால்பூரட்டாதிநாள்
முற்சனிமகநாள்
முற்சீர்ஈரசைச்சீர்
முறண்டுபிடிவாதம்
மாறுபாடு
வளையாமை
அமையாமை
முற்பக்கம்முன்பகுதி
சாந்திரமான மாதத்தின் முற்பகுதியான வளர்பிறை
முற்பகல்பகற்பொழுதின் முற்பகுதி
முன்னாள்
முற்காலம்
முற்பகல் நண்பகலுக்கு முன் உள்ள காலம்
முற்பட்ட (காலத்தில்) முந்திய
முற்பட்ட வகுப்பு கல்விக்கும் பொருளாதார முன்னேற்றத்துக்கும் அரசின் விசேஷக் கவனம் தேவை இல்லை என்று குறிப்பிடப்பட்ட இனம்
முற்படர்தல்முன்னே செல்லுதல்
மேம்படுதல்
முற்படு (ஒரு செயலைச் செய்ய) முயலுதல் அல்லது தொடங்குதல்
முற்படுதல்முந்துதல்
முன் அமைதல்
எதிர்ப்படுதல்
முற்பணம்அச்சாரத்தொகை
முற்பவம்முற்பிறப்பு
பழைய பாவம்
முற்பிறப்பின் பாவம்
இப்பிறவியில் முன்செய்த பாவம்
முற்பனிஇரவின் முற்பகுதியில் பனி மிகுதியையுடைய மார்கழி தை மாதங்கள்
முற்பாநால்வகைப் பாவினுள் முதலாவதாகிய வெண்பா
முற்பாடன்முற்பட்டவன்
முற்பாடுமுன்னிடுகை
முன்னிடம்
முற்பால்முன்னிடம்
பழைமை
மெய்வலி
பெருமை
முன்னால்
முற்பாற்கிழமைபழமையான நட்புரிமை
முற்பிறப்புமுற்பிறவி
முற்பிறப்பு/முற்பிறவி (இந்து மத நம்பிக்கையின்படி) தற்போதைய பிறவிக்கு முந்தைய பிறவி
முற்பூண்தாலி
முற்பெரியான்பிரமன்
முற்போக்குமுன்னேற்றம்
முற்போக்கு முன்னேற்றத்திற்குத் தேவையான மாற்றங்களை ஏற்கத் தயங்காத போக்கு
முறம்தானியம் முதலியவற்றைப் புடைக்க உதவுங் கருவி
விசாகநாள்
முறம் (தானியங்களைப் புடைப்பதற்குப் பயன்படும்) நுனிப்பகுதி சற்று அகலமாக இருக்கும்படி ஓலை முதலியவற்றால் பின்னப்பட்ட தடித்த விளிம்புடைய சாதனம்
முறமுறத்தல்தூய்மையாயிருத்தல்
முறுமுறுப்பாதல்
முறமுறப்புதூய்மை
முறுமுறுப்பு
முற்றமுழுதும்
மிகவும்
முற்றகப்படுதல்முற்றுகையில் அகப்படுதல்
முற்றத்துறத்தல்முழுதும் துறத்தல்
முற்றம்வீட்டின் முன்பக்கம்
தொட்டிமுற்றம்
பரப்பு
ஊரின் வெளியிடம்
முற்றம் (வீட்டின் முன்பகுதியில் வாசலை ஒட்டிய) திறந்த வெளிப்பகுதி
முற்றல்முதிர்ச்சி
முற்றியது
வைரங்கொள்ளல்
முற்றிய காய்
முடிதல்
திண்மை
மூப்பு
முற்றுதல்
வளைவு
வெறுத்தல்
முற்றல் (காய்கறியைக் குறிப்பிடும்போது) அதிகமாக முற்றியது
முற்றவிடுதல்முதிரவிடுதல்
காண்க : முற்றத்துறத்தல்
முற்றவும்முழுதும்
முற்றவெளிவெளியிடம்
முற்றவைஅறிவுமுதிர்ந்தோர் கூடிய அவை : பாட்டி
முற்றளபெடைஅடியின் எல்லாச் சீர்க்கண்ணும் அளபெடை வரத் தொடுப்பது
முற்றறிவன்எல்லாமறிந்தவனான கடவுள்
முற்றறிவுஎல்லாவற்றையும் அறியும் அறிவு
முற்றன்முழுமையன்
முற்றாக முற்றிலும்
முற்றாமைமுடிவுபெறாமை
இயலாமை
முற்றாய்தம்தனது மாத்திரையில் குறையாத ஆய்தவெழுத்து
முற்றாவுருகுறை உரு
முற்றிக்கைகோட்டை முதலியவற்றை முற்றுகையிடுதல்
நெருக்கடி
முற்றித்தல்முடித்தல்
முற்றிமைமுதிர்ந்த அறிவு
முற்றியலிகரம்தனது மாத்திரையில் குன்றாத இகரம்
முற்றியலுகரம்தனது மாத்திரையிற் குறையாத உகரம்
முற்றியார்முற்றுகைசெய்தவர்
முற்றியைபுஅடியின் எல்லாச் சீர்க்கண்ணும் இயைபு வரத் தொடுப்பது
முற்றில்சிறுமுறம்
விசாகநாள்
வீட்டுள் முன்னிடம்
சிப்பிவகை
முற்றிலும்முழுதும்
முற்றுமுடிவு
முற்றுமுழுமை
முழுமையானது
முதிர்ச்சி
முடிவு
வினைமுற்று
காண்க : முற்றுகை
முற்றுகரம்தனது மாத்திரையிற் குறையாத உகரம்
முற்றுகைகோட்டை முதலியவற்றை வளைக்கை
சூழுகை
நிறைவேற்றுகை
நெருக்கடி
முற்றுச்சொல்வினைமுற்றாகிய சொல்
முற்றுணர்வுஎல்லாம் அறியுந் தன்மை
முற்றுத்தொடைஅளவடி நான்கு சீர்க்கண்ணும் மோனை முதலாயின வரத் தொடுப்பது
முற்றுதல்முதிர்தல்
முழுவளர்ச்சி பெறுதல்
முதுமையாதல்
பெருகுதல்
வைரங்கொள்ளுதல்
தங்குதல்
நிறைவேறுதல்
முடிதல்
இறத்தல்
போலுதல்
செய்துமுடித்தல்
அழித்தல்
சூழ்தல்
வளைத்தல்
அடைதல்
மேற்கொள்ளுதல்
தேர்தல்
முற்றுப்புள்ளி பொருள் நிறைவான வாக்கியத்தின் இறுதியில் இடப்படும் புள்ளி
முற்றுப்பெறு முடிவடைதல்
முற்றுப்பெறுதல்முடிவடைதல்
முற்றும்எல்லாம்
முழுதும்
முடிவு
முற்றும்1எல்லாம்
முற்றும்2முற்றிலும்
முற்றுமடக்குஒரு செய்யுளின் முதலடி முழுதும் பின் முன்றடிகளாக மடங்கிவரும் சொல்லணி வகை
முற்றுமுணர்தல்எல்லாம் அறியுந் தன்மை
முற்றுருவகம்உறுப்பும் உறுப்பியும் முற்றும் உருவகஞ் செய்யப்படும் அணி
முற்றுவிடுத்தல்முற்றுகை நீக்குவித்தல்
முற்றுவினைவினைமுற்று
முற்றூட்டுமுழு உரிமையாக்கப்பட்ட இறையிலி நிலம்
முற்றெதுகைஎல்லாச் சீர்க்கண்ணும் எதுகை வரத் தொடுப்பது
முற்றைமுன்பு
முற்றொப்புமுழுதுமொத்திருக்கை
முறிதுண்டு
பாதி
பத்திரம்
ஓலையில் எழுதிய பற்றுச்சீட்டு
துணி
முருட்டுத்துணி
தளிர்
கொழுந்திலை
இலை
சேரி
அறை
மூலையிடம்
சூலைநோய்வகை
உயர்ந்த வெண்கலம்
முறி1(மரம், குச்சி, எலும்பு முதலியவை) ஒடிதல்
முறி2தன்மை மாறுதல்
முறி4தன்மையை மாற்றுதல்
முறிக்கட்டிஉயர்ந்த வெண்கலம்
முறிக்கலைச்சுருக்குதுறவியின் முக்கோலிற் சுருக்கிக் கட்டிய சிறுதுணி
முறிகரைஇடிந்த கரை
முறிகுளம்கரை உடைந்த குளம்
வடிகால் நீர் தேங்குங் குளம்
பூராட நாள்
முறிச்சல்முறிகை
குறைவு
முறிச்சிஅடிமைப்பெண்
முறிச்சீட்டுஉடன்படிக்கைச் சீட்டு
அடிமையோலை
முறிசெய்தல்அடிமையாக்குதல்
முறித்தல்ஒடித்தல்
கீறுதல்
நிறுத்திவிடுதல்
தன்மை மாற்றுதல்
நெசவுத்தறியில் உண்டை மறித்தல்
முறிதல்ஒடிதல்
தோல்வியுறல்
குலைதல்
நிலைகெடுதல்
அழிதல்
தன்மைமாறுதல்
தப்புதல்
துளிர்த்தல்
பயனிலதாதல்
அருள் மாறுதல்
முறிப்பத்திரம்உடன்படிக்கைச் சீட்டு
அடிமையோலை
முறிப்புகடுமை
மாற்றுமருந்து
செருக்கு
காண்க : முரிப்பு
நட்புமாறுகை
முறியடி (சதி, திட்டம் முதலியவற்றை) தோல்வியடையச் செய்தல்
முறியடித்தல்தோல்வியுறச்செய்தல்
முறியல்முறிகை
பிளப்பு
பிணக்கம்
மாற்று மருந்து
எலும்பு ஒடிகை
வைரக் குற்றவகை
முறியன்ஆணடிமை
பயிரில் காணும் ஒரு நோய்வகை
முறியெழுதுதல்பத்திரமெழுதுதல்
முறிவுமுறிகை
பிளப்பு
பிணக்கம்
மாற்று மருந்து
எலும்பு ஒடிகை
வைரக் குற்றவகை
முறிவு (எலும்பு) உடைதல்
முறிவுமருந்துமாற்றுமருந்து
முறுக்கடித்தல்மறுத்தல்
முறுக்கவிழ்தல்அரும்புமலர்தல்
காண்க : முறுக்காறுதல்
முறுக்காணிவீணை முதலியவற்றின் நரம்பினை இறுக்கும் கருவி
முறுக்காறுதல்கயிற்றின் புரி ஒருநிலைப்பட்டு நேராதல்
முறுக்கிக்கொள்ளுதல்கயிறு முதலியன திரித்தல்
திருக்குதல்
ஒடித்தல்
வெற்றிலை உண்ணுதல்
முறுக்கிவிடுதல்சுற்றிவிடுதல்
திருகிவிடுதல்
தூண்டிவிடுதல்
பகையுண்டாக்குதல்
முறுக்குதிரிக்கை
திருகாணியின் சுற்று
மாறுபாடு
செருக்கு
மிடுக்கு
அரும்புத்தன்மை
மாவினாற் செய்த பலகாரவகை
வலிப்பு
கடுமை
நெறிப்பு
நூலுருண்டை
முறுக்கு நூல் இரு இழைகளைச் சேர்த்து முறுக்கி உண்டாக்கிய நூல்
முறுக்கு1(துணி முதலியவற்றை) சுருளும்படி திருப்புதல்
முறுக்கு2முறுக்கப்பட்ட நிலை
முறுக்கு3மாவைப் பிசைந்து நெளிவு வரும்படி கையால் சுற்றிப் பொரித்துச் செய்யப்படும் ஒரு தின்பண்டம்
முறுக்குடைத்தல்புரிநெகிழ்த்துதல்
உடற் கட்டுவிடுதல்
முறுக்குதல்கயிறு முதலியன திரித்தல்
திருக்குதல்
ஒடித்தல்
வெற்றிலை உண்ணுதல்
முறுக்குப்பண்ணுதல்செருக்குக் காட்டுதல்
முறுக்குமீசைமுறுக்கிவிட்ட மீசை
முறுக்குவாங்குதல்புரிநெகிழ்த்துதல்
உடற் கட்டுவிடுதல்
முறுகல்காய்ந்து கரிந்தது
முறுகல் (தோசை போன்ற சில உணவுப் பொருள்கள்) சூட்டால் அடையும் நீர்த்தன்மை அற்ற மொரமொரப்பு
முறுகுதிண்மை
முறுகு (பாகு சூட்டால்) நீர்த்தன்மை குறைந்து இறுகுதல்
முறுகுகொளுந்துதல்வலிமைபெறுதல்
முறுகுதல்திருகுதல்
விரைதல்
முதிர்தல்
மிகுதல்
கடுமையாதல்
காந்திப்போதல்
மீறுதல்
செருக்குதல்
முறுகுநெய்பதங்கெடக் காய்ந்த நெய்
முறுமுறுத்தல்வாய்க்குட் பேசுதல்
முறுவஞ்சிமுத்து
முறுவல்பல்
புன்னகை
மகிழ்ச்சி
செடிவகை
இறந்தொழிந்த நாடகத்தமிழ் நூல்களுள் ஒன்று
முறுவல் புன்முறுவல்
முறுவலி புன்முறுவல்செய்தல்
முறுவலித்தல்புன்னகைசெய்தல்
முறைநீதி
அடைவு
நியமம்
ஆள் மாறிமாறி வேலைசெய்யும் நியமம்
தடவை
பிறப்பு
ஒழுக்கம்
உறவு
உறவுமுறைப் பெயர்
அரச நீதி
பழைமை
ஊழ்
கூட்டு
நூல்
தன்மை
காண்க : முறையீடு
கற்பு
முறை மாப்பிள்ளை தான் திருமணம் செய்துகொள்வதற்கு உரிமை உள்ள நெருங்கிய உறவுடைய ஆண்
முறை வாசல்பல குடித்தனங்கள் உள்ள வீட்டில் தூய்மை செய்யும் பங்கு முறை
முறை1(கோபம், எரிச்சல் முதலியவற்றால்) முகத்தைக் கடுமையாக்கிக்கொள்ளுதல்
முறை2இப்படி, இந்தத் தன்மையில் இருக்க வேண்டும் என்ற ஒழுங்கு
முறைக்காய்ச்சல்ஒன்றுவிட்டொருநாள் வருஞ்சுரம்
முறைக்காரன்முறைப்படி வேலை பார்ப்போன்
காண்க : முறைமாப்பிள்ளை
கோயில் முதலியவற்றில் வேலை செய்யும் உரிமையுடையவன்
முறைகாரன்முறைப்படி வேலை பார்ப்போன்
காண்க : முறைமாப்பிள்ளை
கோயில் முதலியவற்றில் வேலை செய்யும் உரிமையுடையவன்
முறைகேடுநீதித்தவறு
தகுதியற்ற செயல்
ஒழுங்கின்மை
தீ நடத்தை
முறைகேடு சட்டம், விதிமுறை ஆகியவற்றுக்குப் புறம்பான செயல்
முறைசாரா பல்கலைக்கழகத்திலும் பள்ளிக்கூடத்திலும் கற்பிக்கும் முறையிலிருந்து வேறுபட்ட
முறைசிறத்தல்ஒன்று ஒன்றனிற் சிறந்துவருதல்
முறைசெய்தல்அரசநீதி அளித்தல்
ஒறுத்தல்
முறைசெய்வோர்கட்டளை நிறைவேற்றும் ஏவலாளர்
முறைத்தல்ஏற விழித்துப் பார்த்தல்
செருக்குறுதல்
நெறித்து நிமிர்தல்
முறைத்து கடுமையாக
முறைத்துக்கொள் பகைத்தல்
முறைத்துப்பார்த்தல்ஏற விழித்து நோக்குதல்
செருக்குறுதல்
குதிரை முதலியன வெருண்டு நோக்குதல்
முறைநிலைப்பெயர்உறவுமுறை காட்டும் பெயர்ச் சொல்
முறைநீர்நீர்ப்பற்றாக்குறைக் காலத்தில் வயலுக்கு முறைப்படி விடப்படும் பாசனநீர்
முறைப் பெண் தான் திருமணம் செய்துகொள்வதற்கு உரிமை உள்ள நெருங்கிய உறவுடைய பெண்
முறைப்படுத்து வரிசைப்படுத்துதல்
முறைப்படுதல்அடைவுபடுதல்
முறையிடுதல்
முறைப்பாடுநீதிவேண்டிக் குறைகூறுதல்
அரசிறை
முறைப்புவிறைப்பு
செருக்கு
விலையேற்றம்
முறைப்பு கடுமை நிறைந்த பார்வை
முறைப்புலம்பாசறை
முறைப்பெண்ஒருவனை மணம்புரியும் உறவு முறையுள்ள அத்தை அல்லது அம்மான் மகள்
முறைப்பெயர்உறவுமுறை காட்டும் பெயர்ச் சொல்
முறைமயக்கிஓருவகைப் பூடு
முறைமயக்குஒழுங்கின்மை
முறைமாப்பிள்ளைஒருத்தியை மணம்புரியும் உறவுமுறையுள்ள அத்தை அல்லது அம்மான் மகன்
முறைமாறுதல்ஒழுங்குதப்பி வருதல்
முறைப்படி தண்ணீர் பாய்ச்சுதல்
சாதி வழக்கத்திற்கு மாறாக மணம்புரிதல்
முறைமுதற்கட்டில்அரியணை
முறைமைஉரிமை
ஒழுக்கம்
அடைவு
உறவு
அரசநீதி
ஊழ்
தன்மை
முறைமை முறை2 (என்பதன் மூன்றாவது, ஐந்தாவது பொருள் தவிர்த்துப் பிற எல்லாப் பொருள்களிலும்)
முறையிடு உரியவர்களிடம் கூறிக் கவனிக்க வேண்டுதல்
முறையிடுதல்குறை சொல்லிக்கொள்ளுதல்
முறையிலார்கீழ்மக்கள்
முறையின்வைப்புநூலழகு பத்தனுள் எடுத்துக் கொண்ட பொருள்களை வரிசைப்படி வைப்பது
முறையீடுநீதிவேண்டிக் குறையிரக்கை
முறையீடு குறை தீர்க்கக் கோரிக்கை
முறையுளிநியமப்படி
முறையே சொல்லப்பட்டிருக்கும் வரிசையில் தனித்தனியாக
முறையோர்கட்டளை நிறைவேற்றும் ஏவலாளர்
முறைவன்சிவபிரான்
பாகன்
முறைவாசல் பல குடித்தனங்கள் இருக்கிற ஒரு வீட்டில் வாசல் தெளித்துக் கூட்டும் வேலையைக் குறிப்பிட்ட நாளைக்குக் குறிப்பிட்ட குடித்தனக்காரர் செய்ய வேண்டும் என்கிற முறை
முன்இடத்தால் முன். மஃகான் புள்ளி முன் வவ்வுந் தோன்றும் (தொல். எழுத். 28). யானை முன்கால். (பிங்.)
காலத்தால் முன். (நன். 123, உரை.)முற்றுற்றுந் துற்றினை (நாலடி, 190.)
பழமை. (சூடா.)
முதல். (பிங்.)
உயர்ச்சி. (திவா.)
See முன்றோன்றல். அறுமுகேசன் முன் (திருவாலவா. காப்பு, 2). (திவா.)
ஏழுனுருபுள் ஒன்று. (நன். 302.)
முன்இடத்தால் முன்
காலத்தால் முன்
உயர்ச்சி
முதல்
பழைமை
ஏழனுருபு
மனக்குறிப்பு
காண்க : முன்றோன்றல்
முன்1(இடத்தைக்குறித்து வருகையில்) முகத்தை நோக்கி இருப்பது
முன்2முன்னால்
முன்3முன்னால்
முனக்கம்முணுமுணுக்கை
புலப்பம்
முன்கட்டுமுன்னாலே கைமடித்துக் கட்டுதல்
வீட்டின் முன்பக்கம்
முன்கடைவீட்டுவாயில்
முனகர்கயவர்
முனகல் மெல்லிய குரலில் வெளிப்படுத்தும் ஒலி
முனகுகுற்றம்
முன்குடுமிதலையில் முன்பக்கமாக வைத்துக் கொள்ளும் குடுமி
முனகுதல்முணுமுணுத்தல்
புலம்புதல்
முன்கூட்டியே முன்பே
முன்கைமுன்னங்கை
கைத்தலம்
முன்கோபம்உடன்தோன்றுஞ் சினம்
முன்கோபம் விரைவாகத் தோன்றும் கோபம்
முன்கோபிவிரைவில் கோபம் அடைபவன்
முன்கோபம் கொள்பவன்
முன்கோபி விரைவில் கோபப்படக் கூடிய நபர்
முனங்குதல்முணுமுணுத்தல்
புலம்புதல்
முன்சீப் (உரிமையியல்) துணை நீதிமன்றத்தின் நீதிபதி
முன்சொல்பழமொழி
முன்தள்ளு (ஒரு வரிசையிலிருந்து, ஒழுங்கிலிருந்து) முன் பக்கமாக நீண்டிருத்தல்
முன்நில் முதன்மைப் பொறுப்பு வகித்தல்
முன்நிறுத்து (ஒருவரை அல்லது ஒன்றை) முதன்மைப்படுத்துதல்
முன்பணம்அச்சாரத்தொகை
முன்பணம் முன்கூட்டியே உறுதித்தொகையாகப் பெறப்படும் பணம்
முன்பதிவுசெய் (திரைஅரங்கு, ரயில் முதலியவற்றில்) முன்கூட்டியே இருக்கைகளைப் பதிவுசெய்தல்
முன்பள்ளிசிறுவர் பாடசாலை
முன்பன்வலியுடையவன்
தலைவன்
நிதிச் சீட்டை நடத்துபவன்
முன்பனிஇரவின் முற்பகுதியில் பனி மிகுதியையுடைய மார்கழி தை மாதங்கள்
முன்பனிப்பருவம்இரவின் முற்பகுதியில் பனி மிகுதியையுடைய மார்கழி தை மாதங்கள்
முன்பால்முன்னாக
முன்பில்See முன். முன்பிற் காதையில் (சிலப். 7
1
அரும்.)
முன்பில்இடத்தால் முன்
காலத்தால் முன்
உயர்ச்சி
முதல்
பழைமை
காண்க : முன்றோன்றல்
முன்பிறந்தாள்தமக்கை
மூதேவி
முன்பிறந்தான்தமையன்
முன்பிற்படிமுன்போல
முன்பின்முந்தியும் பிந்தியும்
ஏறக்குறைய
முன்பின் தெரியாதபழக்கமில்லாத
முன்பின் தெரியாத பழக்கம் இல்லாத
முன்பின் யோசிக்காமல் விளைவுகளை எண்ணிப்பார்க்காமல்
முன்புமுற்காலம்
முன்னிடம். தோட்டியான் முன்பு துரந்து சமந்தாங்கவும் (புறநா. 14)
பழமை
மொய்ம்பு
மெய்வலி. முன்பாலுடல் சினஞ்செருக்கி (குறிஞ்சிப். 159)
பெருமை. (திவா.)
முன்னாக. தலையில் வணங்கவுமாங் கொலோ தையலார் முன்பே (திவ். திருவாய். 5, 3, 7)
முன்காலத்தல். முன்புநின்றம்பி வந்து சரண்புக (கம்பரா. வாலிவதை. 117)
முன்பு1முன்1
முன்பு2முற்காலத்தில்
முன்புத்தைமுன்னிடம்
பழைமை
மெய்வலி
பெருமை
முன்னால்
முன்புள்ளார்பழைமைக் குடியினர்
முன்புற்றைமுன்னிடம்
பழைமை
மெய்வலி
பெருமை
முன்னால்
முன்மடிஆடையின் மடியிற் செய்துகொள்ளும் பை
முன்மறம்உடன்தோன்றுஞ் சினம்
முன்மாதிரிஎடுத்துக்காட்டு
முன்மாதிரி நிர்மாணிப்பதற்கு அடிப்படையாக முதலில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவது அல்லது சிறு அளவில் உருவாக்கப்படுவது
முன்முறைமுற்பிறப்பு
முன்மொழிபழமொழி
தொகைமொழியில் இரண்டாவதாக வரும் மொழி
முன்மொழிந்துகோடல்உத்தி முப்பத்திரண்டனுள் பின்னர் அடிக்கடி கூறவேண்டியவற்றை முன்னர் எடுத்துக்கூறும் உத்திவகை
முன்மொழிநிலையல்தொகைமொழியுள் இரண்டாம் மொழிக்கண்ணே பொருள் சிறந்து நிற்கை
முன்யோசனை விளைவுகுறித்து அல்லது நடக்கப்போவதுகுறித்துத் தயாராக இருப்பதற்கு ஏற்ற வகையில் முன்னரே செய்யும் சிந்தனை
முன்வளம்தோணியின் முன்பக்கம்
முன்னிடம்
முன்வா (ஒன்றைச் செய்ய) உடன்பட்டு ஆர்வத்துடன் தயாராக இருத்தல்
முன்வாய்வாயின் முன்பக்கம்
உதடு
பொலிதூற்றுவதில் காற்றுக்கு எதிர்ப்பக்கம்
முன்வை (பிரேரணை, திட்டம் முதலியவற்றை) பரிசீலனைக்காகத் தக்க முறையில் சமர்ப்பித்தல்
முன்வைப்புத்தொகை (ஏலம், ஒப்பந்தப்புள்ளி முதலியவற்றுக்காக ஒருவர்) கட்ட வேண்டிய முன்பணம்
முன்றாதைபாட்டன்
முன்றாய்பாட்டி
முன்றானைசீலைத்தலைப்பு
மேற்போர்வை
முன்றானைவிரித்தல்ஒருவனுக்குப் பெண்டாயிருத்தல்
முன்றிணைமுதல்வன்குலமுன்னோருள் முதல்வன்
முன்றில்வீட்டின் முன்னிடம்
வெளியிடம்
முன்றுறைதுறைமுகம்
முன்றூதன்சென்று அறிவிப்போன்
முன்றோன்றல்முன்பிறந்தவன்
தமையன்
முன்னங்கால்முன்பக்கத்துக் கால்
முழங்காலின் முன்பக்கம்
பாதத்தின் மேற்புறம்
முன்னங்கால் (விலங்கினத்தில்) கழுத்தை ஒட்டி அமைந்திருக்கும் கால்
முன்னங்கைகையின் முன்பகுதி
முன்னங்கை விரல்கள் இருக்கிற கைப் பகுதி
முன்னடிவீட்டின் முகப்பிடம் (W.)
சமீபம். அது முன்னடியிலே யிருக்கிறது
விளிம்பு. கிணற்று முன்னடி
பாட்டின் முதலடி
முன்னடியான்
முன்பு. (யாழ். அக.)
முன்னடிவீட்டின் முகப்பிடம்
அண்மை
விளிம்பு
பாட்டின் முதலடி
முன்பு
கோயிலின் வாயிலிலுள்ள சிறுதேவதை
முன்னடிவிளக்குமுன்னால் கொண்டுசெல்லும் கைவிளக்கு
முன்னடைப்பன்அசைபோடாமற் செய்யும் மாட்டுநோய்வகை
முன்னடையாளம்முன்னறிகுறி
முன்னணிதூசிப்படை
முன்னணி (விளையாட்டு, தேர்தல் முதலியவற்றில்) வெற்றி அடையும் வாய்ப்புடன் இருக்கும் நிலை
முன்னணிசுதலைமுண்டாசுவகை
முன்னணைமாட்டுத்தொட்டி
கொண்டி மாட்டுக்கு முன்னங்காலிற் கட்டுந் தளை
அணைக்குமுன் தாற்காலிகமாகப் போடும் அணை
முன்பிறந்த குழந்தை அல்லது கன்று
முன்னதாகமுன்பு
முன்னதாக (குறிப்பிடப்படும் நேரத்திற்கு அல்லது குறிப்பிடப்படுவதற்கு) முன்பு
முன்னதிமதுபல்லவப்பருனிச்செடி
முன்னது (வரிசையில், ஒழுங்கில்) முன் இருப்பது அல்லது முதலில் வருவது
முன்னந்தம்முன்பார்வை
முன்னந்தலைநெற்றியிலிருந்து உச்சிவரையுள்ள தலைப்பாகம்
முன்னம்See முன். நம்மினு முன்ன முணர்ந்தவளை (குறள்
1277)
முன்னம்முற்காலம்
கருத்து
மனம்
குறிப்பு
இம் மொழி சொல்லுதற்கு உரியாரும் கேட்டற்கு உரியாரும் இன்னோரெனப் படிப்பார் அறியுமாறு செய்யப்படுவதாகிய செய்யுளுறுப்பு
அரிமா
சீக்கிரிமரம்
முன்னர்முன்பு
முற்காலத்தில்
முன்னல்நினைவு
நெஞ்சு
முன்னவள்தமக்கை
மூதேவி
முன்னவன்கடவுள்
சிவபிரான்
தமையன்
முன்னவிலக்குகுறிப்பினால் ஒன்றனை மறுத்து மேன்மை தோன்றச் சொல்லும் விலக்கணி வகை
முன்னறிகுறிபின்னிகழ்ச்சிக்கு அறிகுறியாக முன்னிகழ்வது
முன்னறிவிப்பு முன்கூட்டியே தெரிவிக்கும் நடவடிக்கை
முன்னன்தமையன்
முன்னாடிமுன்னமே, முன்னதாக
முன்னால்1முன்பக்கமாக
முன்னால்2முன்பக்கத்தில்
முன்னாள் (பொறுப்பு, பதவி முதலியவை குறித்து வருகையில்) கடந்த காலத்தில் இருந்த
முன்னிட்டிவிலங்கிற்கு உணவிடுந் தொட்டி
முன்னிட்டு (ஒரு காரணத்தை) முன்வைத்து
முன்னிடுதல்நேரிடுதல்
முந்துதல்
சித்தமாயிருத்தல்
உதவியாதல்
முன்வைத்தல்
எதிர்ப்படுதல்
முன்போகவிடுதல்
துணைக் கொள்ளுதல்
நோக்கமாகக் கொள்ளுதல்
முன்னிருட்டுமுன்னிரவின் இருள்
முன்னிருப்புமுன்னிலைமை
மரபுவழி வந்த உடைமை
கையிருப்புத்தொகை
கணக்கில் முன்னேட்டிலிருந்து எடுத்தெழுதும் இருப்புத் தொகை
முன்னிரைபெருந்தொகை
முன்னிலவுமுன்னிரவின் நிலவு
முன்னிலைமுன்னனி, முதல் இடம் - leading position (இத்தேர்தலில் முன்னிலை வகிப்பவர் யார்?)
ஒருவர் இருக்கும் இடத்திற்கு முன்னால் -presence ,in front of (இறைவன் முன்னிலையில் யாரும் சமம்)
இலக்கணம் - முன்னே இருப்பவரை நிலைப்படுத்தும் இடம்.அதாவது, பேசுபவரின் முன் இருப்பவர்
(எடுத்துக்காட்டு) நான், உங்களுக்கு இவ்விலக்கணத்தை விளக்கினேனா?
இதிலுள்ள உங்களுக்கு என்பது , இலக்கணப்படி முன்னிலை இடத்தில் இருக்கிறது
முன்னிலைமுன்னிற்பவர்
முன்னிற்பது
தன்மை முதலிய மூவிடங்களுள் ஒன்று
காரணம்
சமூகம்
முதன்மையானது
வெளிப்படும் இடம்
முன்னிலை (விளையாட்டு, தேர்தல் முதலியவற்றில் வெற்றி பெறுவதற்கு உரிய) முதல் இடம்
முன்னிலைக்காட்சிஇறைவனை அணித்துறக் காணுங் காட்சி
முன்னிலைப்படர்க்கைமுன்னிலைப் பொருளில் வழங்கும் படர்க்கைச்சொல்
முன்னிலைப்படுத்து (தன்னை) முதன்மை நிலையில் வைத்தல்
முன்னிலைப்பரவல்கடவுளை முன்னிலைப் படுத்திப் புகழ்தல்
முன்னிலைப்பாடுபிணைப்பொருள்
முன்னிலைப்புறமொழிமுன்னிலையாரைப் படர்க்கையில் வைத்துப் பேசுதல்
முன்னிலைப்பெயர்முன்னிலையிடத்து வரும் பெயர்ச்சொல்
முன்னிலையசைமுன்னிலையில் வழங்கும் அசைச்சொல்
முன்னிலையில் (நிகழ்ச்சி, கூட்டம் முதலியவை குறித்து வருகையில்) ஒருவர் அல்லது பலர் முன்னின்று பொறுப்பேற்ற நிலையில்
முன்னிளவல்முன்பிறந்தவன்
தமையன்
முன்னீடுமுன்செல்லுகை
முன்னிடுகை
தலைமை
பொறுப்பாளி
பெண்டிர் காதணி
முதல் அடைமானம்
முன்னீர்நிலத்துக்குமுன் தோன்றியதான கடல்
முன்னுக்கு (இடத்தில்) முன்பாக
முன்னுக்கு வா (வாழ்க்கையில்) உயர்ந்த நிலைக்கு வருதல்
முன்னுக்குக்கொண்டு வா (வாழ்க்கையில்) உயர்ந்த நிலைக்கு வரச்செய்தல்
முன்னுக்குப் பின் முரணாக முரண்பாடான முறையில்
முன்னுக்குவருதல்வளர்ச்சியடைதல்
முன்னுதல்கருதுதல்
எதிர்ப்படுதல்
அடைதல்
அணுகுதல்
பொருந்துதல்
பின்பற்றுதல்
கிளர்தல்
படர்ந்துசெல்லுதல்
முற்படுதல்
நிகழ்தல்
முன்னுரிமை (பலவற்றுள் சிலவற்றிற்கு) முக்கியம் கருதி அளிக்கும் முதன்மை இடம்
முன்னுரைமுகவுரை
பழமொழி
முன்வரலாறு
முன்னுரை நூலாசிரியரால் நூல்குறித்த கருத்துகள் அடங்கிய அல்லது நூலுக்கு அறிமுகமாக அமையும் கட்டுரை
முன்னுறமுன்பாக
முன்னுறவுணர்தல்தலைவிக்கு முன்னுற்ற களவுநிலையைத் தோழி அறிதலைக் கூறும் அகத்துறை
முன்னுறுபுணர்ச்சிஇயற்கைப்புணர்ச்சி
முன்னூல்முதனூல்
பழைய நூல்
மறை, வேதம்
முன்னூற்கேள்வன்கடவுள்
முன்னெச்சரிக்கை (அபாயம், கலவரம் முதலியவை நேரக் கூடிய சூழ்நிலையில் அவை) நிகழாமல் தடுக்கும் ஏற்பாடு
முன்னெண்ணம்முன்னிகழ்ச்சிபற்றிய நினைவு
முன்னாலோசனை
முன்னெற்றிநெற்றியின் மேற்பாகம்
முன்னேமுன்பு
எதிரில்
முன்னே1முன்னால்
முன்னே2முன்னால்
முன்னேர்உழவில் முதலில் செல்லும் ஏர்
முன்னேர்க்குண்டைஉழவில் முந்திச்செல்லும் ஏர்மாடு
முன்னேரம்இளம்பகல்
விடியற்பொழுது
அந்திவேளை
முன்னேற்பாடு ஆயத்தப் பணி
முன்னேற்றம்வளர்ச்சியடைதல்
முந்துதல்
முன்னேற்றம் உயர்நிலை
முன்னேற்று உயர்நிலையை அடையச்செய்தல்
முன்னேறு தடையைக் கடந்து முன் செல்லுதல்
முன்னேறுதல்வளர்ச்சியடைதல்
முந்துதல்
முன்னைகூழாமணிக்கீரை
முன்னைபழைமை
அக்காள்
அண்ணன்
முன்னைமரம்
காண்க : பீநாறி
முன்னைக்கணம்சென்றகாலம்
முன்னைய முந்திய
முன்னையோர்முன்னோர்
பெரியோர்
முன்னைவினைபழவினை
முன்னொட்டு ஒரு சொல்லாகத் தனித்து வராமல் ஒரு சொல்லுக்கு முன்னால் இணைக்கப்படும் இடைச்சொல்
முன்னோக்கி/முன்னோக்கிய முன்பக்கமாக/முன்பக்கமாக இருக்கும்
முன்னோட்டம் பின்னர் முறையாக நடக்கவிருப்பது எப்படியிருக்கும் என்று தெரிவிக்கும் வகையிலான கணிப்பு
முன்னோடிமுதல் வழிகாட்டி
முன்மாதிரி
உளவுகாரன்
முன்னோடி இன்றைய விரிவான வளர்ச்சிக்கு அன்று அடிப்படையாக இருந்தது
முன்னோர்முன்பு இருந்தவர்கள்/வந்தவர்கள்
முன்னையவர்
முன்னையோர்
மூதாதையர்
பண்டையோர்
புராதனர்
பூர்விகர்
மந்திரிகளின் தலைவர்
முதல்வர்கள்
முன்னோர்குலத்தலைவர்
முற்பட்டோர்
பழங்குடியினர்
அமைச்சர்
முன்னோர் (மனித குலத்தில்) முன் வாழ்ந்தோர்(ஒரு பரம்பரையின்) மூதாதையர்
முன்னோன்விநாயகன்
அருகன்
கடவுள்
குலத்தலைவன்
தகப்பன்
தமையன்
முனாசிப்தகுந்த
நியாயமான வரி. (R. T.)
முனாதுமுன்னிடத்துள்ளது
முன்புள்ளது
முனிவில்
யானைக்கன்று
பேய்
முனிவன்
புத்தன்
அகத்திமரம்
முனித்துறைசடங்கு
முனிதல்வெறுத்தல்
சினங்கொள்ளுதல்
முனிந்துரைசெடிவகை
வெந்தயஅரிசி
முனிமரபுஇறைமை
தெய்வத்தன்மை
முனிமூத்திரம்கல்லுப்பு
முனிமைமுனிவனுக்குரிய தன்மை
முனிவர்துறவர்
சார்பில்லோர்
நீத்தோர்
தவர்
முனைவர்
மெய்யர்
அறவர்
மாதவர்
கடிந்தோர்
அந்தனர்
அடிகள்
ஐயர் உறுவர்
தாபதர்
இருடிகள்
உயர்ந்தோர்
யோகர்
அறிஞர்
பண்ணவர்
அருந்தவர்
முனிவர்இருடிகள்
பதினெண்கணத்துள் ஒரு தொகுதியினர்
முனிவர் உலகப் பற்றைத் துறந்து தவம்புரிந்து சக்திகள் பெற்றவர்
முனிவரன்முனிவருள் சிறந்தோன்
முனிவன்ஞானி
கடவுள்
முனிவுசினம்
வெறுப்பு
களைப்பு
வருத்தம்
முயற்சி
முனீந்திரன்முனிவருள் சிறந்தவன்
புத்தன்
அருகன்
முனைநுனி
பகை
போர்
போர்க்களம்
பகைப்புலம்
வெறுப்பு
தவம்
துணிவு
திரள்
முன்
முகம்
தலைமை
கடலுள் செல்லும் நீண்டு கூரிய தரைப்பாகம்
முனை1(செயலில்) கவனத்துடன் ஈடுபடுதல்
முனை2(முள், ஊசி முதலியவற்றில்) கூர்மையாக இருக்கும் ஒரு பக்கம்
முனை3(குறிப்பிடப்படும்) செயல்பாடு நிகழும் ஓர் இடம்
முனைகுலைதல்ஊக்கங்குறைதல்
முனைஞர்படைத்தலைவர்
முனைத்தல்எதிர்த்தல்
செயலில் முற்படுதல்
மூண்டுநிற்றல்
நிறை அதிகமாதல்
முனைதல்பொருதல்
ஊக்கங்கொள்ளுதல்
மூண்டுநிற்றல்
சினத்தல்
வெறுத்தல்
முனைந்தோர்பகைவர்
முனைப்பதிபாசறை
முனைப்பு (ஒரு செயல், பணி முதலியவற்றைச் செய்வதில் காட்டும்) தீவிரம்
முனைமழுங்குதல்கூர்மை கெடுதல்
ஊக்கங் குன்றுதல்
முனைமுகம்போர்க்களத்தின் முன்னிடம்
போர்க்களம்
போரின் தொடக்கம்
முனைமேற்செல்லுதல்பகைமேற் படையெடுத்தல்
முனையம் (விமான நிலையத்தைக் குறிப்பிடும்போது) ஒரே சமயத்தில் பல விமானங்கள் இறங்கத் தள வசதி கொண்ட நிலையம்
முனையிடம்போர்க்களம்
பாலைநிலத்தூர்
முனையோர்பகைவர்
முனைவர் (குறிப்பிட்ட துறையில்) ஆராய்ச்சி செய்து ஆய்வுக் கட்டுரை அளித்துப் பெறும் உயர்ந்த பட்டம்
முனைவன்கடவுள்
முனிவன்
தலைவன்
புத்தன்
அருகன்
பகைவன்
முனைவுவெறுப்பு
அவாவின்மை
சினம்
முஸ்தீபுமுன்னேற்பாடு : ஆயத்தம்
முஸ்தீபு ஆயத்தம்
முஸ்லிம் இஸ்லாம் மார்க்கத்தை ஏற்று நடப்பவர்
முஷ்டி விரல்களை இறுக்கி மூடிய கை
மூமூன்று
மூப்பு
மூஒர் உயிர்மெய்யெழுத்து (ம்+ஊ)
மூப்பு
மூன்று
மூ2மூன்று என்னும் எண்ணின் பெயரடை
மூக்கடைப்பான்நீர்க்கோள் அடைப்பு
மூக்குநோய் வகை
மூக்கடைப்புநீர்க்கோள் அடைப்பு
மூக்குநோய் வகை
மூக்கணாங் கயிறுவாலிபத் துடிப்பை அடக்கும் வகையில் ஒரு பெண்ணைப் பார்த்துத் திருமணம் செய்து வைத்தல்
மூக்கணாங்கயிறுமாட்டிற்கு மூக்கிலிடுங்கயிறு
மூக்கணாங்கயிறு மாட்டின் மூக்கில் நுழைத்துத் தலையைச் சுற்றிக் கட்டியிருக்கும் கயிறு
மூக்கணைமாட்டிற்கு மூக்கிலிடுங்கயிறு
மூக்கணைமரம்வண்டியின் ஏர்க்கால்மரம்
மூக்கம்சீற்றம்
மூக்கர்கீழ்மக்கள்
மூக்கரிகத்திவெற்றிலையின் காம்பரிகருவி
மூக்கறுஅவமானப் படுத்து
மூக்கறு1மூக்கறுபடுதல்
மூக்கறு2(ஒரு சூழ்நிலையில் தெரிந்தோ தெரியாமலோ ஒன்றை வெளிப்படுத்துவதன் மூலம் ஒருவரை) அவமானப்படுத்துதல்
மூக்கறுத்தல்மூக்கையறுத்தல்
இழிவுபடுத்தல்
அவமானஞ்செய்தல்
மூக்கறுபடுஅவமானப்படு
மூக்கறுப்புஇழிவு
அவமானம்
மூக்கறைகுறைமூக்குள்ளவர்
குறை மூக்குள்ளது
மூக்கறைச்சிகுறைமூக்குள்ளவள்
செடிவகை
அரிதாரம்
மூக்கன்எடுப்பான மூக்குள்ளவன்
மீன் கொத்தி
கீழ்மகன்
கடுஞ்சினம்
மூக்காங்கொழுந்துமூக்குமுனை
மூக்காந்தண்டுமூக்கின் எலும்புள்ள மேற்பாகம்
மூக்காலழுதல்சிணுங்குதல்
மூக்கிரட்டைஒரு கொடிவகை
மூக்கில்வசம்பு
மூக்கில் விரலை வைஆச்சரியப் படுத்தலைக் குறிப்பது
மூக்கில் வேர்தல்பிறர் இரகசியத்தை எப்படியோ தெரிந்து கொள்ளும் தன்மை
மூக்கில்விரலைவை ஆச்சரியப்படுதல்
மூக்கில்வேர் ஒருவர் பிறருக்குத் தெரிந்திருக்காது என்று நினைக்கிற விஷயத்தை மற்றொருவர் எப்படியோ தெரிந்திருத்தல்
மூக்கில்வேர்த்தல்இரையின் மோப்பத்தால் கழுகுக்கு மூக்கில் வேர்வை உண்டாதல்
முன்னடையாளம் தெரிதல்
மூக்கிலழகிஒரு செடிவகை
மூக்கிலிகுறைமூக்குள்ளவர்
குறை மூக்குள்ளது
மூக்குநாசி
பறவையலகு
யானைத்துதிக்கை
பாண்டத்தின் வாயிலுள்ள மூக்குப்போன்ற உறுப்பு
வண்டிப்பாரின் தலைப்பகுதி
முளைதோன்றும் வித்தின் முனை
இலைக்காம்பு
குறுநொய்
முரட்டுப்பேச்சு
மூக்கு சுவாசிப்பதற்கும் வாசனையை அறிவதற்கும் பயன்படுகிற உடல் உறுப்பு
மூக்கு முட்டவயிறு நிரம்ப
மூக்குக்கண்ணாடிபார்வை நன்கு தெரியுமாறு மூக்கின்மேல் அணியும் கண்ணாடி
மூக்குக்கண்ணாடி கண்ணில் அணியும் கண்ணாடி
மூக்குக்குத்துதல்சிறுமிகளின் மூக்கில் துளையிடுதல்
மூக்குச்சளிமூக்கினின்று வெளிப்படுஞ் சளி
மூக்குச்சளிப் பழம்நறுவிலி
மூக்குச்சிந்துதல்மூக்குச்சளியை வெளிப்படுத்துதல்
மூக்குடைபடுஅவமானப்படு
மூக்குத்திபெண்கள் மூக்கில் அணியும் அணிகலன்
மூக்குத்திமகளிர் மூக்கணி
மூக்குவாளி
கொடிவகை
மூக்குத்தி (பெண்கள்) மூக்கு நுனியின் பக்கவாட்டுப் பகுதியில் துளையிட்டு அணிந்துகொள்ளும் சிறிய அணி
மூக்குத்தூள்மூக்கால் உறிஞ்சப்படும் புகையிலைப் பொடி
மூக்குப்பிடிக்கஅளவுக்கு அதிகமாக
மூக்குப்பிடிக்கவுண்ணுதல்நிரம்பவுண்ணுதல்
மூக்குப்பீனசம்மூக்கிற் சதைவளரும் நோய்
பீனசநோய்
மூக்கும் முழியுமாகஅழகாக
மூக்கும்முழியுமாக முக அழகோடு
மூக்குயர்த்தல்பிறந்த குழந்தையின் மூக்கைச் சப்பையாகாம லிருப்பதற்காக இழுத்து விடுதல்
மூக்குறிஞ்சுதல்ஓசையுண்டாக மூக்கினால் மூச்சை உள்வாங்குதல்
மூக்கூளைமூக்கினின்று வெளிப்படுஞ் சளி
மூக்கைமொட்டு
மூக்கை நுழைத்தல்பிறர் விவகாரத்தில் தலையிடுதல்
மூக்கைச் சிந்துதல்நினைத்த மாத்திரத்தில் கண்ணீர் விட்டு அழுதல்
மூக்கைச்சிந்து (ஒன்றை நினைத்த மாத்திரத்தில்) கண்ணீர் விடுதல்
மூக்கைச்சொறிதல்எளிமைகாட்டுதல்
மூக்கைத் துளைத்தல்சுவையான உணவு வகை
மூக்கைத்துளை (வாசனை, நாற்றம்) பலமாக மூக்கைப் பாதித்தல்
மூக்கொலிமூக்கின்வழிப் பிறக்கும் ஓசை
மூக்கொலியன்சங்கு
மூகம்மோனம்
ஊமை
வறுமை
பைசாசவகை
ஒரு மீன்வகை
மூகன்ஓர் அசுரன்
ஊமையன்
வறிஞன்
மூகாத்தல்வாய்பேசாதிருத்தல்
மூகிகேழ்வரகு
மூகைமணம் முகம் காட்டும் நிலை
மூகைஊமை
ஈரற்குலை
படைக்கூட்டம்
சங்கஞ்செடி
மூகைமைஊமையாயிருக்குந் தன்மை
மூங்கர்ஊமையர்
மூங்காகீரிப்பிள்ளை
ஆந்தை
மூங்கிபாசிப்பயறு
மூங்கில்புறக்காழுள்ள பெரும்புல்வகை
புனர் பூசநாள்
மூங்கில் உள்ளீடற்ற குழாய் போன்ற தண்டுப் பகுதியில் கணுக்களைக் கொண்டதும் நீண்டு வளர்வதுமான ஒரு வகைத் தாவரம்
மூங்கிலரிசிமூங்கிலினின்று உண்டாகும் விதை
மூங்கிலாடைமூங்கிலின் உட்புறத்தில் மெல்லிதாகவுள்ள தாள
மூங்கிலுப்புநோய்கொண்ட மூங்கிற் கணுக்களினின்று வடியும் பிசின்
மூங்கிற்குழல்புல்லாங்குழல்
பருகும் மது முதலியவற்றை வைக்க உதவும் மூங்கிற் பாண்டம்
மூங்கிற்குழாய்புல்லாங்குழல்
பருகும் மது முதலியவற்றை வைக்க உதவும் மூங்கிற் பாண்டம்
மூங்கிற்கோல்மூஙங்கிற்கழி
மூங்கிற்பண்ணைஅடர்த்தியான மூங்கிற்காடு
மூங்கிற்பத்தைநீளவாக்கிற் பிளந்த மூங்கில் துண்டு, பிளாச்சு
மூங்கிற்புதர்நெருங்கி வளர்ந்த மூங்கில் தொகுதி
மூங்கிற்றண்டுமூஙங்கிற்கழி
மூங்குகாண்க
மூங்கி
மூங்கைஊமை
மூங்கையான்ஊமையன்
மூச்சடக்குதல்மூச்சை உள்ளடக்குதல்
மூச்சடை மூச்சுத் திணறுதல்
மூச்சடைத்தல்மூச்சுத் திணறச்செய்தல்
மூச்சடைப்புமூச்சுவாங்குகை
முட்டுமூச்சு வாங்குகை
மூச்சுசுவாசம்
மூச்சுஉயிர்ப்பு
ஆண்மை
பலம்
முயற்சி
மூச்சு (உயிர் வாழ்வதற்கு) நுரையீரலுக்குள் இழுத்து வெளிவிடும் காற்று
மூச்சு விடாதேஎதையும் சொல்லாதே
மூச்சுக்காட்டுதல்ஆண்மை காட்டுதல்
ஆள் அரவஞ்செய்தல்
மூச்சுக்குழல் தொண்டையிலிருந்து நுரையீரல்வரை அமைந்திருக்கும் மூச்சுப் போகும் குழல் போன்ற பாதை
மூச்சுத்திணறல் சீராகச் சுவாசிக்க முடியாத அளவில் மூச்சுத் தடைப்படும் நிலை
மூச்சுப் பேச்சு காணோம்அமைதியாக உள்ள தன்மை
மூச்சுப்பறிதல்சுவாசம் வெளியே செல்லல்
பலவீனப்படுகை
மூச்சுப்பிடித்தல்மூச்சை உள்ளடக்குதல்
மூச்சுத் திணறுதல்
இடுப்பில் சுளுக்கிக்கொள்ளுதல்
கடுமையாக முயலுதல்
மூச்சுப்பிடிப்புஒரு மூச்சுநோய்வகை
மூச்சை உள்ளே அடக்குகை
இடுப்பிலுண்டாகுஞ் சுளுக்கு
மூச்சுப்பேச்சுபேசுகை
உயிரிருக்கும் குறி
மூச்சுமுட்டு மூச்சுத் தடைப்பட்டுத் திணறுதல்
மூச்சுவாங்கு மூச்சு இரைத்தல்
மூச்சுவாங்குதல்மூச்சை உள்ளடக்குதல்
மூச்சுவிடாமல்வாய்திறவாமல்
இடைவிடாமல்
மூச்சுவிடு1ஆசுவாசப்படுத்திக்கொள்ளுதல்
மூச்சுவிடு2(எதிர்மறையில் அல்லது எதிர்மறைத் தொனியில்) (சிறிதளவு) தெரிவித்தல்
மூச்சுவிடுதல்உட்கொண்ட காற்றை வெளியிற் போக்குதல்
வெடிப்புக் காணுதல்
மூச்செறிதல்உட்கொண்ட காற்றை வெளியிற் போக்குதல்
வெடிப்புக் காணுதல்
மூச்சைநினைவுமயங்கிக் கிடத்தல்
வாட்டம்
கமகம் பத்தனுள் ஒன்று
கூர்மை
மூச்சொடுங்குதல்மூச்சடங்கல்
சாதல்
மூசல்மொய்த்தல்
சாதல்
கெடுதல்
மூசாந்தம்வெண்டாமரை
மூசாப்புமந்தாரம்
மூச்சுமுட்டல்
மூசுமொய்த்தல்
இளங்காய்
மூசுண்டைதின்பண்டம்
கேடுற்ற பணிகாரம்
மூசுதல்மொய்த்தல்
சாதல்
கெடுதல்
மூசைமண்ணாலான குகை, உலோகங்களை உருக்கி வார்ப்பதற்கான மட்கரு
மூஞ்சிமுகம்
மூஞ்சிசுண்டுதல்முகங்கருகல்
முகத்தைச் சுளித்தல்
மூஞ்சுறுஎலிவகை
மாட்டுநோய்வகை
மூஞ்சுறு நீண்ட மூக்கும் வட்ட வடிவக் காதும், சிறிய கண்களும் உடைய எலி போன்ற ஒரு வகைப் பிராணி
மூஞ்சூறுஎலிவகை
மாட்டுநோய்வகை
மூஞ்சைகோணிய முகம்
நீண்ட முகம்
நீண்ட மூக்கு
மூஞ்சையன்முகங்கோணியவன்
மூட அறிவுக்கு ஒவ்வாத
மூடகருப்பம்கருப்பத்திலிறந்த பிள்ளை
பேறுகாலத்திற் குழந்தை எளிதில் வெளியேறாமற் செய்யும் நோய்வகை
மூட்குதல்அகப்பையால் எடுத்தல்
சிக்கலை விடுவித்தல்
மூட்சிசினமிகுதி
மூட்டங்கட்டுதல்உலோகமுருக்கக் குழியுண்டாக்குதல்
மேகம் ஒருங்குசேர்தல்
மண் முதலியவற்றால் மூடுதல்
ஆயத்தப்படுத்துதல்
தொடங்குதல்
மூட்டங்கலைத்தல்மூடியுள்ள மூட்டத்தை நீக்குதல்
மூட்டம்மூடியிருப்பது
மேகமூட்டம்
உலைமுகம்
மூடுதழல்
மூடிய தானியக்குவியல்
விறகு
சொக்கப்பனை
ஆயத்தம்
கம்மக் கருவிவகை
மகளிர்க்கு மகப்பேற்றின் பின்னும் அடுத்துவரும் மாதவிடாய்க்கு முன்னுமுள்ள காலம்
மூட்டம் (மேகம், புகை போன்றவை) பெருமளவில் திரண்டிருத்தல்
மூட்டி விடுகலகம் செய்
மூட்டுஉடல் முதலியவற்றின் பொருத்து
சந்திப்பு
குதிரைக் கடிவாளம்
கோள்
கட்டு
கட்டப்பட்டது
தையல்
மனவெழுச்சி
மூடுகின்ற பொருள்
மூடியிருப்பது
மூட்டு1(தீ) உண்டாக்குதல்/(அடுப்பில் நெருப்பு) பற்றவைத்தல்
மூட்டு2(சாக்கு, துணி முதலியவற்றில் இரு விளிம்புகள் இணையும்படி) சேர்த்தல்
மூட்டுதல்மூளச்செய்தல்
செலுத்துதல்
இசைத்தல்
தைத்தல்
தூண்டிவிடுதல்
அதிகப்படுத்துதல்
மூட்டுநழுவல்உடற்பொருத்துப் பிசகல்
மூட்டுப்பூச்சிபூச்சிவகை
கம்பளிப்பூச்சி
மூட்டுவாய்பொருத்து
மூட்டைஉள்ளே பண்டம் வைத்துக் கட்டப்பட்ட கட்டு
பொதி
பெரும்பொய்
கம்பளிப்பூச்சி
ஓர் அளவு
மூட்டை முடிச்சுபயணத்துக்குரிய பொருள்கள்
மூட்டை1(தானியம் முதலியவை நிரப்பப்பட்டு) கட்டப்பட்ட அல்லது தைக்கப்பட்ட சாக்குப் பை
மூட்டைகட்டு (படிப்பு, வியாபாரம் முதலியவற்றை) இனித் தொடர்வதில் பயன் இல்லை என்று நிறுத்துதல்
மூட்டைதூக்கிபொருள்களைத் தூக்கிச் செல்லும் கூலியாள்
மூட்டைப்பூச்சி மனிதனைக் கடித்து இரத்தத்தை உறிஞ்சி (இடுக்குகளில் வாழும்) சிறு பூச்சி
மூட்டைமுடிச்சு (பெரும்பாலும் பன்மையில்) பயணத்திற்கான பொருள்
மூடத்தனம்அறிவின்மை
மூடதைஅறிவின்மை
மூடநம்பிக்கை பழக்கத்தினால் ஏற்றுக்கொள்ளும், அறிவுக்கு ஒவ்வாத நம்பிக்கை
மூடபத்திகாரணமறியாமற் செய்யும் பத்தி
மூடம்மந்தாரம்
குளிர்
எட்டு மரக்கால் கொண்ட முகத்தலளவை
மறைந்த இடம்
அறிவின்மை
மயக்கம்
ஐயம்
மூடமதிஅறிவிலி
மூடர்அறிவில்லார்
மூடல்மூடுதல்
மூடி
மூடன்அறிவில்லான்
கீழ்மகன்
மூடனம்மிளகு
அறிவின்மை
மூடாத்துமாமதிகேடன்
மூடிமூடுகருவி
தேங்காய்மூடி
கொத்துமல்லிப் பூண்டு
மூடப்பெண்
மூடி ஒரு கொள்கலனின் திறப்பை மூடுவதற்கு அந்தத் திறப்பின் அளவே இருக்கும் தட்டுப் போன்ற பாகம்
மூடிகம்எலிவகை
மூடிமறை நடந்துவிட்ட ஒன்றைப் பிறர் அறிந்துவிடாதவாறு செயல்படுதல்
மூடிவைத்தல்பாதுகாப்பாக வைத்தல்
இரகசியமாக மறைத்துவைத்தல்
மூடுவேர்
காரணம்
சிறுதூறு
பெண்ணாடு
பூச்சிவகை
அறிவிலான்
நிலை
மூடு (கதவு, ஜன்னல் போன்றவை ஒருவரோ ஒன்றோ) நுழைய முடியாத நிலைக்கு நகர்தல் அல்லது (கதவு, ஜன்னல் போன்றவற்றை) நுழைய முடியாத நிலைக்கு நகர்த்துதல்
மூடு மந்திரம்இரகசியம்
மூடுகுப்பாயம்மேற்போர்வை
நீண்ட அங்கி
மூடுசீலைபோர்த்தும் ஆடை
மூடுதல்போர்த்தல்
மறைத்தல்
சுற்றிக் கொள்ளுதல்
நோய் முதலியன மிகுதல்
மூடுதிரைபோர்த்தும் ஆடை
மூடுபனிஅடர்ந்து பெய்யும் பனி
மூடுபனி (பொருள்களைத் தெளிவாகப் பார்க்க முடியாதபடி) அடர்த்தியாகக் காற்றில் நிறைந்திருக்கும் பனி
மூடுபாறைதூம்பின்மேல் மூடுங் கல்
மூடுமந்திரம்மிகக் கமுக்கம், பரம இரகசியம்
மூடுமந்திரம் (ஏதோ நடக்கிறது என்பது தெரிந்தாலும்) இன்னது நடக்கிறது என்பது தெளிவாகாத நிலை
மூடுவழிகோட்டை முதலியவற்றில் கட்டடத்தால் மூடிக் காக்கப்பட்ட வழி, சுருங்கை
மூடைபண்டமூட்டை
தானியக்கோட்டை
தனியாக்குதிர்
மூண்டன்மிளகு
மூதணங்குகொற்றவை
மூதண்டம்பிரமாண்டம்
பிரம அண்டத்தின் முகடு
அறுகம்புல்
மூத்த (உறவுமுறைச் சொற்களோடு வருகையில்) முதலில் பிறந்த/(குறிப்பிடப்படும் பலரில்) முதல்
மூத்ததிகாரம்தலைமையதிகாரம்
மூத்தநாயனார்சிவபிரானின் மூத்த புதல்வரான விநாயகர்
மூத்தப்பன்பாட்டன்
மூத்தபிள்ளையார்சிவபிரானின் மூத்த புதல்வரான விநாயகர்
மூத்தம்நேரம்
நல்வேளை
ஒன்றரை மணி நேரங்கொண்ட காலவளவை
இரண்டு நாழிகை கொண்ட நேரம்
திருமணம்
மூத்தல்முதுமையுறுதல்
கேடுறுதல்
முடிதல்
மூத்தவன்ஆண்டில் முதிர்ந்தவன்
தமையன்
மேலோன்
மூத்தார்கணவனுடைய தமையன்