Phone / WhatsApp : +91 9686446848
Spoken Tamil classes online - Book a demo

Tamil to Tamil Dictionary

We are happy to provide you with the best Online Tamil to Tamil Dictionary/Translator.
For typing word in Tamil you can use our tool typing tool

  
Tamil WordTamil Meaning
ஓர் உயிர்மெய்யெழுத்து (ய் + அ)
யக்கதருஆலமரம்
யக்கராசன்இயக்கர்களுக்கு அரசனான குபேரன்
யக்கியபுருடன்திருமால்
யக்கியம்வேள்வி
துவாபரயுகம்
யக்கியாரிதக்கன் யாகத்தை அழித்த சிவபிரான்
யக்ஞம் வேள்வி
யசசுபுகழ்
யசனம்வேள்விசெய்கை
யசுர்இரண்டாம் வேதம்
யசோதைகண்ணனை வளர்த்த தாய்
யஞ்ஞம்வேள்வி
யஞ்ஞமூர்த்திதிருமால்
அக்கினிதேவன்
யஞ்ஞவராகம்திருமாலின் பன்றிப்பிறப்பு
யஞ்ஞன்தீக்கடவுள்
யட்சகானம் (கர்நாடக மாநிலத்தைச் சேர்ந்த) ஒரு வகை நாட்டிய நாடகம்
யட்சம்நாய்
மந்திரம்
யட்சிணிஇயக்கி
குபேரன் மனைவி
துர்க்கைக்குப் பணிசெய்யும் பெண்தேவதை
யட்டிஅதிமதுரம்
தண்டாயுதம்
ஊன்றுகோல்
முத்துமாலை
யதார்த்தவாதிஉண்மைபேசுவோன்
யதாஸ்தானம் முன் இருந்த இடம்
யதிதுறவி
சீரோசை முடியுமிடம்
தாளப்பிரமாணம் பத்தனுள் அங்கம் பலவற்றை ஒழுங்குசெய்வது
அடக்கம்
இளைப்பாற்றி
ஒன்றிப்பு
மோனை
கைம்பெண்
யதிவழுஓசையறும்வழி நெறிப்பட வாராமல் நிற்பது
யதேச்சதிகாரம்சர்வாதிகாரம்
யதேச்சாதிகாரம்விருப்பப்படி ஆணை செலுத்துகை
யதேச்சைமிகுதியாய்
விருப்பின்படி
யதேச்சையாய்மிகுதியாய்
விருப்பின்படி
யதேந்திரியம்கற்புடைமை
யந்திரம்2தீய சக்திகளை விரட்டி நன்மைகளைத் தரும் என்ற நம்பிக்கையோடு (வாசல்படியில் அல்லது பூஜை அறையில் வைக்கப்படும்) மந்திரங்கள் முதலியவை எழுதி மந்திரிக்கப்பட்ட செப்புத் தகடு
யந்திருஆளுவோன்
குதிரைப்பாகன்
தேர்ப்பாகன்
யமகண்டம்ஒருவன் வாழ்நாளில் உயிருக்கு அபாயமான காலம்
யமனுக்குரிய மூன்றே முக்கால் நாழிகைப் பொழுது
யமகண்டம்பாடுதல்உயிருக்குக் கேடுபயக்கும் விதிமுறைக்குட்பட்டுப் பாப்புனைதல்
யமகண்டன்வலியோன்
ஒரு காணாக் கோள்
யமனுக்குரிய மூன்றே முக்கால் நாழிகைப் பொழுது
யமகண்டிபொல்லாதவள்
யமகம்ஓர் அடியின் முதலில் வந்த சொற்களே மற்ற அடிகளின் முதலிலும் வரும் செய்யுள் அணி
யமகிங்கரன்யமனது ஏவலன்
யமதர்மன்/யமன் (புராணங்களில்) (வரையறுக்கப்பட்ட வாழ்நாள் முடிந்ததும்) உயிரைக் கொண்டுசெல்ல (எருமை வாகனத்தில்) வரும் தெய்வம்
யமதூதன்யமனது தூதன்
யமதூதி. (யாழ். அக.)
யமபடன்யமனது வேலையாள்
யமப்பிரியம்ஆலமரம்
அத்திமரம்
யமம்யோகத்திற்குரிய எட்டுறுப்புகளுள் ஒன்று
கொலை, களவு முதலியவற்றை நீக்கிப் புலனடக்குதல்
தடை
யமரதம்யமனது ஊர்தியாகிய எருமைக் கடா
யமலோகம்யமனுடைய உலகம்
நரகம்
யமவாகனம்யமனது ஊர்தியாகிய எருமைக் கடா
யமவிரதம்இயமத்தைக் கடைப்பிடித்தல்
ஒரு சார்பின்றி அரசுமுறை நடத்தல்
யமளம்இரட்டை
யமன்தென்திசைக்குரிய கடவுள்
பாம்பின் நச்சுப்பல்
யமாந்தகன்யமனுக்குப் பகைவனான சிவபிரான்
யமாரியமனுக்குப் பகைவனான சிவபிரான்
யமிமுனிவன்
யமுனையாறு
யமுனாசனகன்யமுனையின் தந்தையான சூரியன்
யமுனைஓர் ஆறு
யமுனைத்துறைவன்கண்ணபிரான்
இராமானுசருக்கு ஆசிரியராகிய ஆளவந்தார்
யயுஅசுவமேதக் குதிரை
யவசிகழுதைப்பாலை
யவபலம்மூங்கில்
யவம்நெல்
வாற்கோதுமை
யவன்See யாவன்
உயற்வற வுயர்நல முடையவன் யவனன்(திவ். திருவாய் 1,1,1)
யவன்எவன்
யவனத்தச்சர்யவனநாட்டுத் தச்சர்
யவனப்பிரியம்மிளகு
யவனப்பேழையவனநாட்டு வேலைப்பாடமைந்த பெட்டி
யவனம்ஒரு நாடு
விரைவு
வரிப்பணம்
யவனர்யவனநாட்டார்
கண்ணாளர்
சித்திரகாரர்
தோற்கருவி வாசிப்பவர்
யவனாள்யுவதி
யவனிகைஇடுதிரை
யவாகுகஞ்சி
யவைவாற்கோதுமை
நீட்டலளவை
துவரை
நெல்வகை
யாமரம்
யாஓர் உயிர்மெய்யெழுத்து (ய்+ஆ)
யாவை
ஓர் அசைச்சொல்
ஒரு மரவகை
அகலம்
யா (பாடல், நூல்) இயற்றுதல்
யாககுண்டம்வேள்விக்குழி
யாக்கைதேகம்
மேனி
யாக்கைகட்டுகை
உடம்பு
யாக்கைக்குற்றம்கொட்டாவி, நெட்டை, குறுகுறுப்பு, கூன் கிடை, நட்டுவிழல் என்பனவாகிய மெய்க்குற்றம்
யாக்கைக்குரிய பசி, நீர் வேட்கை முதலிய பதினெட்டு வகைக் குற்றங்கள்
யாக்கைக்குறுகுற்றம்கொட்டாவி, நெட்டை, குறுகுறுப்பு, கூன் கிடை, நட்டுவிழல் என்பனவாகிய மெய்க்குற்றம்
யாக்கைக்குரிய பசி, நீர் வேட்கை முதலிய பதினெட்டு வகைக் குற்றங்கள்
யாகசாலைவேள்விச்சாலை
கோயிலுள் வேள்விசெய்யும் மண்டபம்
யாகசாலை (பெரும்பாலும் கோயிலில்) யாகம் செய்வதற்காக அமைக்கப்பட்ட மண்டபம்
யாகத்திரவியம்வேள்விப்பொருள்
யாகநிலைவேள்விச்சாலை
யாகபத்தினிவேள்விசெய்பவன் மனைவி
திரௌபதி
யாகபதிவேள்விசெய்யும் தலைவன்
இந்திரன்
யாகப்பிறையான்தக்கனது வேள்வித்தீயில் தோன்றிய சந்திரன்
யாகபன்னியாகபதியின் மனைவி
யாகபேரம்கோயிலுள் வேள்விச்சாலைக்குரிய மூர்த்தி
யாகபோசனர்வானோர்
யாகம்வேள்வி
பதினெண்வகை வேள்வி
யாகம் (ஒரு நன்மைக்காக, நற்பயன் வேண்டி) தீ வளர்த்து மந்திரம் ஓதிச் செய்யப்படும் சடங்கு
யாகமண்டபம்வேள்விச்சாலை
கோயிலுள் வேள்விசெய்யும் மண்டபம்
யாகவிபாகம்வேள்வியிற் கிடைக்கும் அவிர்ப்பாகம்
யாங்கண்எவ்விடம்
யாங்கணும்எங்கும்
யாங்கர்அரக்கர்
யாங்கனம்எங்கு
எப்படி
எவ்வாறு
எவ்விடம்
யாங்குஎங்கு
எப்படி
எவ்வாறு
எவ்விடம்
யாங்ஙனம்எங்கு
எப்படி
எவ்வாறு
எவ்விடம்
யாசகம்இரப்பு
மதயானை
பட்டத்தியானை
யாசகன்இரவலன்
வேள்வி இயற்றுபவன்
யாசி இரந்து பெறுதல்
யாசித்தல்இரத்தல்
யாசிதம்இரப்புத்தொழில், வட்டி அல்லது வாடகையின்றித் திருப்பிக்கொடுப்பதாகப் பெற்ற பொருள்
யாடம்ஒரு செடிவகை
யாடுஆடு
யாண்டுஎங்கு
எப்பொழுது
ஆண்டு
யாண்டும்எப்போதும்
எவ்விடத்தும்
யாண்டைஎவ்விடம்
யாணர்புதிதுபடல்
புதிய வருவாய்
வளமை
செல்வம்
நன்மை
முறைமை
அழகு
தச்சர்
யாணன்அழகுள்ளவன்
யாணுஅழகு
யாத்தல்செய்யுளமைத்தல்
கட்டுதல்
பிணித்தல்
நீர் முதலியன அணைத்தல்
விட்டு நீங்காதிருத்தல்
சொல்லுதல்
யாத்தார்உற்ற நண்பர்
யாத்திரிகர்விடுதிபயணஞ்செய்வோர் தங்குமிடம்
யாத்திரிகன்புண்ணிய இடங்கட்குப் பயணம் செய்வோன்
யாத்திரிகன் பயணம் மேற்கொண்டவன்
யாத்திரைபயணம்
படையெழுச்சி
காலட்சேபம்
வழக்கம்
திருவிழா
கூத்து
யாத்திரை புனிதத் தலங்களைத் தரிசிப்பதற்காக மேற்கொள்ளும் பயணம்
யாத்துதைப்பு
யாதபதிகடல்
வருணன்
யாதம்யானைத்தோட்டி
காண்க : யாதவம்
யாதவம்மாட்டுமந்தை
யாதவர்யதுகுலத்தவர்
இடையர்
யாதவன்கண்ணபிரான்
இடையன்
யாதவிகுந்தி
உமை
யதுகுலத்தவள்
யாதனம்தெப்பம்
மரக்கலம்
வேதனை
துயரம்
யாதனாசரீரம்நரகம் நுகர்தற்குரிய உடம்பு
யாதனைவேதனை
நரகவேதனை
துன்பம்
யாதிகன்வழிச்செல்வோன்
யாதுஎது
இராக்கதன்
பிசாசு
கள்
நினைவு
யாதுதானன்இராக்கதன்
யாதும்எதுவும்
யாதொரு எந்த ஒரு
யாப்பண்டம்கருவுற்றவள் விரும்பும் தின்பண்டம்
யாப்பதிகாரம்செய்யுளிலக்கணங் கூறும் நூற்பகுதி
யாப்பறைகற்பில்லாதவள்
யாப்பியம்பொழுதுபோக்கு
காலவரையறையுள்ளது
புல்லியது
நோய்வகை
யாப்பிலக்கணம்/யாப்பு செய்யுளின் கட்டமைப்பை அடிப்படைக் கூறுகளால் விளக்கும் இலக்கணம்
யாப்புகட்டுகை
கட்டு
செய்யுள்
யாழ்ப்பத்தரிற் குறுக்கே வலிவுறச் செய்யுங் கட்டு
சிறப்புப்பாயிர இலக்கணம் பதினொன்றனுள் இன்ன நூல் கேட்டபின் இன்னது கேட்கத் தக்கதென்னும் தொடர்பு
அன்பு
உறுதி
சூழ்ச்சி
பொருத்தம்
பாம்பு
யாப்புறவுதள்ளத்தகாத நியதி
தகுதி
யாப்புறுத்தல்வலியுறுத்தல்
யாப்புறுதல்பொருள் நிரம்பியிருத்தல்
ஏற்புடையதாதல்
ஈட்டுதல்
யாபனம்பொழுதுபோக்குதல்
இகழுதல்
தாமதிக்கை
யாபித்தல்பொழுதுபோக்குதல்
நுகர்தல்
கவர்தல்
யாம்தன்மைப்பன்மைப் பெயர். (தொல்.சொல்.164.)
யாம்தன்மைப் பன்மைப் பெயர்
யாம் நாம்
யாமக்கோட்டம்அந்தப்புரம்
யாமகோடம்சேவல்
நாழிகைவட்டில்
யாமங்கொள்பவர்ஊர்காவலர்
நாழிகைக் கணக்கர்
யாமசரிதன்இரவில் திரிபவனான அரக்கன்
யாமபதிசந்திரன்
யாமபேரிஇரவில் ஒவ்வொரு சாமத்தின் தொடக்கத்திலும் கொட்டும் பேரிகை
யாமம்நள்ளிரவு
சாமம்
இரவு
இடக்கை மேளம்
மாலைப்பொழுதின் பின் பத்து நாழிகை
அகலம்
தெற்கு
யாமம் சாமம்
யாமயாழ்நள்ளிரவில் மீட்டும் யாழ்
யாமவதிஇரவு
யாமளபுராதனர்காளியின் படைவீரர்
யாமளம்காளியைத் தெய்வமாகக் கொண்ட ஒரு வேதம்
இரட்டை
பச்சை
இளமை
யாமளைபார்வதி
காளி
யாமிஇராத்திரி
யமன்தேவி
கற்புடையாள்
உடன்பிறந்தாள்
தெற்கு
மகள்
மருமகள்
யாமிகன்இரவில் நகரைக் காக்கும் காவற்காரன்
யாமியம்தெற்கு
சந்தனம்
தவம்
யாமினிமூன்று யாமங்களையுடைய இரவு
யாமுனம்அஞ்சனக்கல்
யாமைஆமை
இரவு
காண்க : யாழ்பதங்காளி
தெற்கு
யாமைமணைஆமையின் வடிவமைந்த ஓர் இருக்கை
யாய்தாய்
யார்யாவர்
காண்க : நத்தைச்சூரி
யார்1உயர்திணையில் வரும் வினாச்சொல்
யார்2கஜம்
யாரள்See யாவள்
பல்லிருங்கூந்தல் யாரளோ நமக்கே (குறுந். 19)
யாரள்எவள்
யாரிகதவு
கள்ளக்கணவன்
எதிரி
யாரும்எவரும்
யாரோ இன்னார் என்று பெயர் குறிப்பிடப்பட முடியாதவர்
யாலம்ஆச்சாமரம்
இரவு
யாவகம்செம்பஞ்சு
காண்க : பெரும்பயறு
யாவச்சீவம்வாழ்நாளுள்ள வரை. யாவச்சீவம் பிறருக்குழைத்தான்
சீவியவரலாறு எல்லாமும். அவனுடைய யாவச்சீவமு மறிவேன்
யாவண்எவ்விடம. இருள் யா வணதோநின் னிழல் வாழ்வோர்க்கே (புறநா. 102)
யாவதுஎது. காரியம் யாவது கழறுவீர் (கந்தபு. தக்கன்மக. 6)
எவ்விதம். கொணரும்வகை யாவதென (கம்பரா. திருவவ. 38)
யாவதுஎது
எவ்விதம்
யாவதும்சிறிதும். யாவது மனங்கவல் பின்றி (பொருந. 94)
யாவும். யானைவெண் மருப்பினாலியற்றி யாவதும் (சீவக. 1201)
யாவதும்சிறிதும்
காண்க : யாவும்
யாவர்எவர். யாவர்வாய் திறக்க வல்லார் (கம்பரா. பூக்கொய். 6)
யாவர்எவர்
யாவர் உயர்திணைப் பன்மையில் வரும் வினாச்சொல்
யாவரும்எல்லோரும்
யாவள்எவள் யாவளோ வெம் மறையாதீமே (ஐங்குறு. 370)
யாவன்எவன். யாவனோ வொருவ னென்றாள் (கம்பரா. உலாவியர். 11)
யாவும்எல்லாம்
யாவைஎவை
யாழஒரு முன்னிலையசைச்சொல். யாழநின் மைந்துடை மார்பிற் சுணங்கு நினைத்துக்காண் (கலித். 18)
யாழஒரு முன்னிலை யசைச்சொல்
யாழ்ஒரு வகை இசைக்கருவி
யாழின் வகைகள் :
பேரியாழ்
மகர யாழ்
சகோட யாழ்
செங்கோட்டு யாழ்
யாழ்பேரியாழ், சகோடயாழ், மகரயாழ், செங்கோட்டியாழ் என்னும் நால்வகை நரம்புக் கருவி
மிதுனராசி
அசுவினிநாள்
திருவாதிரை நாள்
பண்
ஆந்தை
யாழ் (வீணையை ஒத்த) பண்டைய இசைக் கருவி
யாழ்க்கரணம்யாழ்மீட்டற்குரிய செய்கை
யாழ்செய்தல்பாடுதல்
யாழ்த்திறம்பண்
ஐந்து சுரமுள்ள இசை
யாழ்தரித்தாள்பார்வதிதேவி
யாழ்பதங்காளிசெவ்வழி யாழ்த்திறத்துள் ஒன்று
யாழ்ப்பாணர்யாழ்மீட்டும் பாணர் வகையினர்
யாழ்ப்பாண நாட்டார்
யாழ்முனிவர்நாரதர்
யாழல்கறையான்
யாழ்வல்லோர்கந்தருவர்
யாழோர்கந்தருவர்
யாழோர்கூட்டம்எண்வகை மணத்துள் ஒன்றான கந்தருவமணம்
யாழோர்மணவினைஎண்வகை மணத்துள் ஒன்றான கந்தருவமணம்
யாளியானையின் துதிக்கையும் சிங்கத்தின் முகமுமுடைய விலங்கு
அரிமா
சிம்மராசி
யானை
இறைகூடைவகை
யாளி (புராணங்களில் கூறப்படுவதும் கோயில்களில் சிற்பமாகச் செதுக்கப்பட்டிருப்பதுமான) சிங்க முகமும் யானையின் துதிக்கையும் தந்தமும் கொண்ட விசித்திர மிருகம்
யாளியூர்தியாளியை ஊர்தியாக உடைய காளி
யாற்றுநீர்அடிதொறும் ஆற்றுநீர் ஒழுக்குப் போல நெறிப்பட்டு அற்றுஅற்று ஒழுகுவதான எண்வகைப் பொருள்கோளுள் ஒன்று
யாறுஆறு
யான்தன்மை யொருமைப் பெயர்
யான் நான்
யானஞ்செய்தல்செல்லுதல்
யானம்ஊர்தி
சிவிகை
மரக்கலம்
போர்ச்செலவு
அறைவீடு
கள்
யான்மைஅகங்காரம்
யானெனதெனல்தன்முனைப்பும் பற்றுடைமையும் வெளிப்படப் பேசுதல்
யானைஆனை
அத்தினி
அரசுவா
அல்லியன்
தும்பு
கரி
அஞ்சனம்
இருள்
இபம்
கஜேந்திரன்
கருமா
சாகசம்
சிந்துரம்
சூகை
தந்தாயுதம்
துருமாரி
தெட்டி
தெள்ளி
பஞ்சநகம்
பண்டி
பிள்ளுவம்
பிரளயம்
நூழில்
பகடு
வாரங்கம்
மதங்கம்
மத்தவாரணம்
மத்மா
யானைதுதிக்கையுடைய விலங்குவகை
ஆனை மரம்
யானை துதிக்கையும் முறம் போன்ற காதுகளும் பெரிய உடலும் கொண்ட மிருகம்
யானை நெருஞ்சில்பெரு நெருஞ்சில்
யானைக் கற்றாழைஆனைக் கற்றாழை
யானைக்கச்சையானையின் கழுத்திலிடும் கயிறு
யானைக்கண்சிறுகண்
இலை, காய் முதலியவற்றில் விழும் புள்ளி
யானைக்கதிநடனம், துரிதம், மந்தரம், ஓட்டம் என்னும் நான்கு வகைப்பட்ட யானை நடை
யானைக்கவடுயானைபோல் மனத்துள் மறைத்துவைத்திருக்கும் பகைமை
யானைக்கன்றுயானைக்குட்டி
யானைக்கால்ஒரு நோய்வகை
யானைக்கால்(வியாதி) (ஒரு வகைக் கொசு கடிப்பதால் பரவும்) முழங்காலுக்குக் கீழ், காலைப் பெருமளவில் வீங்கிப் பருக்கச்செய்யும் ஒரு நோய்
யானைக்குப்புசதுரங்கம்
யானைக்குருகுசக்கரவாகப்புள்
யானைக்கைதும்பிக்கை
கைவீக்கங் காணும் நோய்வகை
யானைகைக்கோள்பகைவரை எறிந்து அவர் யானையையும் காவலையும் கைக்கொண்டதைக் கூறும் புறத்துறை
யானைச்சாலையானைகள் கட்டுமிடம்
யானைச்சொறி (சாம்பல் நிறத்திலோ சிவந்த நிறத்திலோ) தடிப்புகளையும் வெள்ளை நிறச் செதில்களையும் ஏற்படுத்தும் ஒரு வகைத் தோல் நோய்
யானைத்தண்டம்யானை செல்லும் வழி
யானைத்தந்தம்யானைக்கொம்பு
யானையின் எலும்பு
யானைத்தலைவன்யானைக் கூட்டத்துள் தலைமைதாங்கும் யானை
யானைத்தறியானைகட்டும் கம்பம்
யானைத்திசைவடக்கு
யானைத்திப்பிலிஒரு திப்பிலிவகை
யானைத்தீதணியாப் பசியைத்தரும் நோய்
யானைத்தூண்யானைகட்டும் கம்பம்
யானைத்தொழுயானைகள் கட்டுமிடம்
யானைநெருஞ்சிபெருநெருஞ்சி
யானைப்பட்டம்யானையின் முகவோடை
யானைப்படுகுழியானையை அகப்படுத்துங்குழி
யானைப்பல்யானையின் கொம்பு
யானைப்பாகன்யானையை நடத்துவோன்
யானைப்போர்யானைகள் ஒன்றோடொன்று செய்யும் போர்
யானைபாய்ச்சுதல்யானையை மதம்படுமாறு செய்தல்
யானைமதம்யானையினின்று பாய்வதாகக் கருதப்படும் மதநீர்
யானைமறம்அரசனது யானையின் போர் வீரத்தைச் சிறப்பித்துக் கூறும் புறத்துறை
யானைமால்யானைகள் கட்டுமிடம்
யானைமுகவற்கிளையோன்முருகன்
வீரபத்திரக் கடவுள்
யானைமுகவன்விநாயகன்
யானையடிசதுரங்க ஆட்டத்தில் யானை செல்லும் நெறி
நேர்வழி
பெரிய வட்டமாயுள்ளது
செடிவகை
யானையுண்குருகுஆனையிறாஞ்சிப்புள்
காண்க : யானைக்குருகு
யானையுரித்தோன்யானையின் தோலை உரித்தவனாகிய சிவபிரான்
யானையேற்றம்யானைமீதேறி அதனையடக்கி நடத்தும் வித்தை
யானைவணங்கிசிறுசெடிவகை
யானைவாரியானைகள் கட்டுமிடம்
யானைவீரர்எண்பெருந் துணைவருள் யானைமேலிருந்து போர்புரியும் வீரர்
யானைவென்றிஒரு யானை பிறிதொன்றோடு பொருது வெற்றிபெறுதலைக் கூறும் புறத்துறை
யானைவேட்டுவன்யானைவேட்டையாடுவோன்
யுஓர் உயிர்மெய்யெழுத்து (ய்+உ)
யுகதருமம்யுகபேதத்தினா லுண்டாகும் நடைமுறை
யுக்திகையாளும் முறை
யுக்திகூரிய அறிவு
பொருத்தம்
அனுமானம்
நியாயம்
சூழ்ச்சி
ஆராய்வு
வழிவகை
அறிவுக்கூர்மை
புத்திமதி
யுகந்தரம்ஏர்க்கால்
ஒரு நாடு
யுகப்பிரளயம்நான்கு யுகத்தின் முடிவில் நிகழும் அழிவு
யுகம்கிரேதாயுகம் - 17,28,000 ஆண்டு
திரேதாயுகம் - 12,96,000 ஆண்டு
துவாபரயுகம் - 8,64,000 ஆண்டு
கலியுகம் - 4,32,000 ஆண்டு
யுகம்கிருதயுகம், திரேதாயுகம், துவாபரயுகம், கலியுகம் என்று நால்வகைப்பட்ட யுகங்கள்
இரட்டை
நுகத்தடி
நாலுமுழங்கொண்ட அளவு
பூமி
யுகம் (புராணங்களில் கூறப்படும் நான்கு வகையான) நீண்ட காலம்
யுகளம்இரட்டை
யுகளிஇரட்டை
யுகாதிஅருகன்
கடவுள்
தெலுங்கர், கன்னடர் முதலியோரின் ஆண்டுப்பிறப்பு
யுகத்தின் தொடக்கம்
யுகாதி (தெலுங்கு, கன்னட) வருடப் பிறப்பு
யுகாந்தம்யுகமுடிவு
உலக முடிவுகாலம்
யுகாந்திரம் யுக அளவு
யுஞ்சானம்உடற்பயிற்சி செய்வோன்
யுத்தகளம்போர்க்களம்
யுத்தசன்னத்தன்போருக்கு ஆயத்தமானவன்
யுத்தம்போர்
யுத்தம்போர்
பொருத்தமானது
நான்குமுழங்கொண்டது
யுத்தமுகம்போர்முனை
யுத்தாயுத்தம்தக்கதும் தகாததும்
யுத்திகூரிய அறிவு
பொருத்தம்
அனுமானம்
நியாயம்
சூழ்ச்சி
ஆராய்வு
வழிவகை
அறிவுக்கூர்மை
புத்திமதி
யுவஇளைய
யுவஅறுபதாண்டுக் கணக்கில் ஒன்பதாம் ஆண்டு
யுவதிஇளம் பெண்
யுவதிபதினாறு வயதுடைய பெண்
இளம் பெண்
யுவராசன்இளவரசன்
யுவன்இளைஞன்
யுவன் வாலிபன்
யுனானிகிரேக்க வைத்திய முறை
யுனானி (இந்திய) முஸ்லிம்கள் பின்பற்றும் கிரேக்க வைத்திய முறை
யூஓர் உயிர்மெய்யெழுத்து (ய்+ஊ)
யூகசாலிபுத்திக்கூர்மையுள்ளவன்
யூகம்எதிர்பார்ப்பு
அறிவுக்கூர்மை
கருத்து
காந்தி
வாதம்
படையின் முன்னணிவகுப்பு
படை
உடற்குறை
கோட்டான்
கருங்குரங்கு
பெண்குரங்கு
பேன்
யூகவான்புத்திக்கூர்மையுள்ளவன்
யூகிபுத்திசாலி
யூகித்தல்எதிர்பார்த்தல்
அனுமானித்தல்
ஆராய்தல்
யூகைகல்வி
அறிவாளி
மூலத்திலிருந்து உரைகாரர் அனுமானிக்குங் கருத்து
அறிவுக்கூர்மை
பேன்
யூதநாதன்யானைக்கூட்டத்துக்குத் தலைமை யானை
யூதநாயகன்படைத்தலைவன்
யூதபதியானைக்கூட்டத்துக்குத் தலைமை யானை
யூதபம்யானைக்கூட்டத்துக்குத் தலைமை யானை
யூதம்யானைக்கூட்டம்
பெரும்படை
யூதிகைமுல்லை
யூபத்தம்பம்வேள்வித்தூண்
யூபம்வேள்வித்தூண்
யோஓர் உயிர்மெய்யெழுத்து (ய்+ஓ)
யோகக்காட்சியோகத்தாற் காணுமறிவு
யோகக்காரன்நல்வினையாளன்
யோக்கியத்துக்குக்கொடுத்தல்ஒருவனது தகுதியின்மேல் ஆதாரமின்றிக் கடன்கொடுத்தல்
யோக்கியதாபட்சம்தகுதிபற்றிய மதிப்பு
யோக்கியதாபத்திரம்கல்வித்தேர்ச்சியைக் குறிக்கும் நற்சான்றிதழ்
நல்லொழுக்கத்தைக் குறிக்கும் பத்திரம்
யோக்கியதாம்சம்தகுதி
யோக்கியதாம்சம் (கல்வி, அனுபவம் முதலிய) தகுதி
யோக்கியதைதகுதி
நேர்மை
தொடரில் சொற்கள் பொருள்பொருத்த முற்றிருக்கை
ஆற்றல்
கல்வி, ஒழுக்கம் முதலியவற்றால் வருஞ் சிறப்பு
பயன்படுத்தற்கேற்ற தன்மை
யோக்கியதை (பெரும்பாலும் எதிர்மறையில் அல்லது எதிர்மறைத் தொனியில்) (ஒழுக்கம், நேர்மை, திறமை முதலியவை அடிப்படையிலான) தகுதி
யோக்கியம்தகுதி
நேர்மை
நன்மையானது
ஒழுங்கானது
தூய்மை
யோக்கியம் ஒழுக்கமும் நேர்மையும் நிறைந்த தன்மை
யோக்கியன்தகுந்தவன்
குணவான்
பயன்படுபவன்
யோகசத்திநவச்சாரம்
யோகசம்பந்தம்கூட்டம், புணர்ச்சி
யோகசமாதிஆன்மா உடலையும் மனத்தையும் விட்டு நீங்கிநிற்கும் யோகநிலை
யோகசரன்அனுமான்
யோகசாதனம்யோகப்பயிற்சி
யோகசாதனையோகப்பயிற்சி
யோகசித்தியோகஞ் செய்ததனால் பெற்ற பேறு
யோகதண்டம்யோகியின் கையிலுள்ள கோல்
யோகதீட்சையோகநெறியால் குரு சீடனது உடலுட்புகுந்து அவனது ஆன்மாவை ஈர்த்துச் சிவன் திருவடியிற் சேர்ப்பிக்கும் தீட்சைவகை
தீட்சை ஏழனுள் நிராதாரயோகத்தைப் பயிற்றுவிக்கை
யோகநித்திரைஉறங்குவது போன்றிருந்தும் அறிவுற்றிருக்கும் யோகநிலை
யோகநிலையோகமுறையில் தியானத்தில் அமர்ந்திருக்கை
யோகபரன்யோகசிந்தையுடையவன்
யோகபாதம்கடவுளை அகத்தான் வழிபடும் நெறி
யோகத்தைப்பற்றிக் கூறும் சிவாகமத்தின் இரண்டாம் பகுதி
யோகம்ஓகம்
யோகம்இயமம்
நியமம்
ஆசனம்
பிராணா யாமம்
பிரத்யாகாரம்
தாரணை
தியானம்
சமாதி
யோகம்சேர்க்கை
புணர்ச்சி
கூட்டல்
நற்பேறு
உயர்ச்சி
ஊக்கம்
தகுதி
காரணப்பெயர்
சூத்திரம்
வழி
மருந்து
ஏமாற்று
அரைப்பட்டிகை
நற்சுழி
காண்க : யோகு
உணர்ச்சி
கடவுளை அகத்தான் வழிபடுகையாகிய நெறி
எண்வகைப்பட்ட யோகாப்பியாச அங்கங்கள்
ஆறுவகை யோகங்கள்
ஒவ்வொரு சிவாகமத்திலும் யோகத்தைப்பற்றிக் கூறுவதாயுள்ள இரண்டாம் பகுதி
யோகம்1மனத்தை ஒருநிலைப்படுத்திச் செய்யும் ஆழ்ந்த தியானம்
யோகம்2அதிர்ஷ்டம்
யோகமார்க்கம்யோகமுறை
யோகர்யோகியர்
முனிவர்
சமணமுனிவர்
யோகரூடிகாரண இடுகுறி
யோகவான்நற்பேறுபெற்றவன்
யோகவிபாகம்ஒரு சூத்திரத்தில் ஒரு பகுதியைத் தனியே பகுத்து வேறு சூத்திரமாக்கிப் பொருள் கோடலாகிய நூற்புணர்ப்பு
யோகாசனம்யோகத்திற்குரிய இருக்கை
முழங்காலிட்டுக் குந்தியிருக்கும் இருப்பு
யோகாசனம் மூச்சைச் சீராக உள்ளிழுத்து வெளிவிட்டு உடலைப் பல நிலைகளில் இருத்திச் செய்யும் மன ஒருமைப் பயிற்சி
யோகாதிசயம்இன்பநிலை
யோகியோகப்பயிற்சியுடையவன்
சன்னியாசி
சிவன்
அருகன்
முனிவன்
உடலை வளைக்க உதவும் தசை
ஐயனார்
யோகி யோகத்தின்மூலம் அசாதாரணச் சக்திகளைப் பெற்றவர்
யோகித்தல்தியானித்தல்
யோகிப்புதியானம்
யோகினிமந்திரவாதந் தெரிந்தவள்
காளியின் ஏவல்செய் மகளிர்
தெய்வப்பெண்
காளி
தேவதை
யோகினிச்சிவரிக்கூத்துவகை
யோகீசுவரன்யோகத்தில் வல்லவன்
யோகுஆழ்ந்த தியானம்
யோசனம்சிந்தனை
கருத்து
புத்திமதி
வழிவகை
அறிவுக்கூர்மை
நான்கு குரோசங் கொண்ட நீட்டலளவை
ஓசை
யோசனவல்லிமஞ்சிட்டிவேர்
வல்லாரை
யோசனன்கடவுள்
யோசனைஎண்ணம்
எண்ணக்கரு
யோசனை (ஒன்றைக்குறித்து) சிந்தித்து வெளிப்படுத்தும் கருத்து, வழிமுறை முதலியவை
யோசனைக்காரன்முன்னாலோசனை உடையவன்
யோசனைசாலிகூரிய அறிவினன்
யோசி சிந்தித்தல்
யோசித்தல்ஆராய்தல்
சேர்த்தல்
சிந்தித்தல்
ஆலோசனை கேட்டல்
யோதனம்போர்
யோனிபுணர்புழை என்பது கழுத்துப் போன்ற கருப்பையின் கீழ்ப்பகுதிக்கும் புறத்தேயுள்ள பிறப்புறுப்புக்கும் இடைப்பட்ட பாதையாகும்
யோனிபெண்குறி
பிறப்பிடம்
கருப்பப் பை
பிறவி
காரணம்
காண்க : ஆவுடையார்(ள்)
ஒரு நாடகவுறுப்பு
பூரநாள்
நீர்
யோனி (பெண்ணின்) இனப்பெருக்க உறுப்பு
யோனி பேதம்ஊர்வன -11
மானுடம் - 9
நீர் வாழ்வன - 10
பறப்பன _ 10
நடப்பன _ 10
தேவர் _ 14
தாவரம் _ 20 ஆக 84 நூறாயிரம்
யோனிக் கசிவுவெள்ளைபடுதல்
யோனிப் பொருத்தம்ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்திற்கும் ஒவ்வொரு மிருகம் உண்டு. பெண்
ஆண் நட்சத்திரங்கள்
பெண்ணுக்குப் பெண் யோனியாகவும்
ஆணுக்கு ஆண் யோனியாகவும் பகையில்லாமலிருந்தால் உத்தமம்
யோனிப்படுதல்பிறத்தல்
யோனிப்பொருத்தம்மணப்பொருத்தம் பத்தனுள் ஒன்று
யோனிபேதம்எண்பத்துநான்கு நூறாயிரமாகக் கூறப்படும் பிறப்புவகை
யோனிலிங்கம்பெண்குறியின் ஓர் உள்ளுறுப்பு
யோனிவாய்ப்படுதல்பிறத்தல்
யௌஓர் உயிர்மெய்யெழுத்து (ய்+ஔ)
யௌகிகம்பகுபதம்
யௌதகம்மகளுக்குத் தருஞ் சீர்ப்பொருள்
யௌதம்பெண்கள் கூட்டம்
ஒரு நீட்டலளவு
யௌவனகண்டகம்முகப்பரு
யௌவனதசைஇளம்பருவம்
யௌவனம்இளமை வனப்பு
யௌவனம்இளமை
அழகு
களிப்பு
மகளிர் கூட்டம்
யௌவனலட்சணம்அழகு
கொங்கை
யௌவனிகைபதினாறு வயது தொடங்கி ஐம்பது வயதுக்குட்பட்ட பெண்