Phone / WhatsApp : +91 9686446848
Spoken Tamil classes online - Book a demo

Tamil to Tamil Dictionary

We are happy to provide you with the best Online Tamil to Tamil Dictionary/Translator.
For typing word in Tamil you can use our tool typing tool

  
Tamil WordTamil Meaning
ஞஞ்சைமயக்கம்
ஞஞ்ஞையெனல்ஓர் ஒலிக்குறிப்பு
ஞண்டுநண்டு
கற்கடகராசி
ஞத்துவம்அறியுந்தன்மை
ஞமகண்டன்யமகண்டன்
ஞமர்தல்பரத்தல்
தங்குதல்
முற்றுதல்
ஒடிதல்
நெரிதல்
ஞமலிநாய்
மயில்
கள்
ஞமன்யமன்
துலாக்கோலின் சமன்வாய்
ஞயம்நயம்
இனிமை
ஞரல்தல்ஒலித்தல்
முழங்குதல்
ஞரலுதல்ஒலித்தல்
முழங்குதல்
ஞரிவாளைஒரு பூடுவகை
ஒரு மரவகை
ஞலவல்கொசுவகை
மின்மினிப்பூச்சி
ஞவல்கொசுவகை
மின்மினிப்பூச்சி
ஞறாமயிலின் குரல்
ஞாஒர் உயிர்மெய்யெழுத்து (ஞ்+ஆ)
கட்டு
பொருந்து
ஞாங்கர்இடம்
பக்கம்
மேல்
அங்கே
முன்
இனி
வேற்படை
ஞாஞ்சில்கலப்பை
மதிலுறுப்பு
ஞாட்புபோர்
போர்க்களம்
படை
கூட்டம்
கனம்
வலிமை
ஞாடுநாட்டுப்பகுதி
ஞாண்கயிறு
வில்லின் நாண்
ஞாத்தல்கட்டுதல்
பொருந்துதல்
ஞாதம்அறியப்பட்டது
அறிபவன்
ஞாதவ்வியம்அறியவேண்டியது
ஞாதாஞானவான்
அறிகிறவன்
ஞாதிபங்காளி, தாயாதி
சுற்றம்
தொலையுறவினர்
பதினோர் உருத்திரருள் ஒருவர்
ஞாதிருஅறிபவன்
ஆன்மா
ஞாதுருஅறிபவன்
ஆன்மா
ஞாதுருத்துவம்அறிகிறவனான தன்மை
ஞாதேயம்உறவு
உறவுத்தன்மை
ஞாபகக்கருவிஅறிதற்கு உதவுங் கருவி
ஞாபகக்குறிநினைவூட்டுவதற்கு அடையாளமாக வைத்த பொருள்
ஞாபகக்குறிப்புநினைவூட்டுவதற்குரிய சீட்டு
ஞாபகக்குறைநினைவின்மை
ஞாபகங்கூறல்குறித்த பொருளை நேரே கூறாது வேறு வகையில் நினைவுபடுத்தும் ஒருவகைத் தந்திரவுத்தி
ஞாபகசக்திநினைவாற்றல்
ஞாபகப்படுத்து (ஒன்றை) நினைவுக்குக் கொண்டுவருதல்/(ஒன்றை ஒருவருக்கு) நினைவுபடுத்துதல்
ஞாபகப்படுத்துதல்நினைப்பூட்டுதல்
நினைவிற் கொள்ளுதல்
ஞாபகம்நினைவு
ஞாபகம்நினைவு
அறிவு
குறிப்பிப்பது
நற்பொருள்
மேற்கோள் இலக்கியம்
குறிப்பு
ஞாபகம் நினைவு (என்பதன் நான்காவது பொருள் தவிர்த்த எல்லாப் பொருளிலும்)
ஞாபகம்பண்ணுதல்நினைப்பூட்டுதல்
நினைவிற் கொள்ளுதல்
ஞாபகமறதிநினைவின்மை
ஞாபகமறதி நினைவில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டியதையும் மறந்துவிடும் தன்மை
ஞாபகவேதுஅறிவிற்குக் காரணமாயது
ஞாபகார்த்தம் (ஒருவரை அல்லது ஒன்றை) நினைக்கச்செய்வதாக அமைவது
ஞாபகிநினைவாற்றலுள்ளவன்
இடைமாற்று
ஞாபித்தல்நினைப்பூட்டுதல்
ஞாய்தாய்
உன் தாய்
ஞாயம்நீதி
வாய்மை
நன்னெறி
சட்டம்
முகாந்தரம்
வாக்குவாதம்
கௌதமர் மதம் பற்றிய தருக்கநூல்
போக்கு
கட்டுப்பாடு
இடம்
வழக்கு
உலகியலாகவும் சாத்திரமாகவும் வழங்கும் திட்டாந்த நெறி
ஒரு நோக்கத்துடன் அமைந்த சட்டம்
ஞாயில்கோட்டையின் ஏவறை
ஞாயிறுசூரியன்
ஞாயிற்றுக்கிழமை
சௌரமாதம்
ஞாயிறுதிரும்பிசெடிவகை
ஒரிலைத் தாமரை
ஒருவகைக் கெட்டியான பட்டு
ஞாயிறுபோதுஉச்சிப்போது
ஞாயிறுவணங்கிஒரு செடிவகை
ஞாலம்உலகம்
புவி
[ஞாலம் கருதினும் கைகூடும் காலம் கருதி இடத்தாற்செயின்,
-வள்ளுவர்]
(இணைத்தவர் : Raju Rajendran)
ஞாலம்உலகம், பூமி, நிலம்
உயர்ந்தோர்
மாயவித்தை
ஞாலமாதுஊமத்தை
நிலமகள்
ஞாலித்தட்டுசிற்றுருக்களோடு சேர்த்து மகளிர் கழுத்தில் அணியும் அணிகலவகை
ஞாலுதட்டுசிற்றுருக்களோடு சேர்த்து மகளிர் கழுத்தில் அணியும் அணிகலவகை
ஞாலுத்தட்டுசிற்றுருக்களோடு சேர்த்து மகளிர் கழுத்தில் அணியும் அணிகலவகை
ஞாலுதல்தொங்குதல்
பொழுதுசாய்தல்
ஞாழ்யாழ்
ஞாழல்புலிநகம் போன்ற பூவையுடைய கொன்றைமரம்
ஞாழல்மாதுசெடிவகையில் ஒன்று
வெள்ளூமத்தை
கருவூமத்தை
உன்மத்தம்
ஞாழிவள்ளைக்கொடி
ஞாளம்தண்டு
ஞாளிநாய்
கள்
ஞாளிதம்வள்ளைக்கொடி
ஞாளியூர்திநாயை ஊர்தியாக உடைய வைரவன்
ஞாற்சிதொங்குகை
ஞாற்றுதொங்குகை
ஞாற்றுதல்தொங்கவிடுதல்
ஞாறுதல்மணம்வீசுதல்
தோன்றுதல்
ஞான போதனைசமய தீட்சை
விசேட தீட்சை
நிர்வாண தீட்சை
ஞான வகைகேட்டல்
சிந்தித்தல்
தெளிதல்
நிட்டை கூடுதல்
ஞான வேள்விஓதுதல்
ஓதுவித்தல்
கேட்டல்
கேட்பித்தல்
சிந்தித்தல்
ஞானக்கண்அறிவாகிய பார்வை
ஞானக்கண் (முகத்தில் இருக்கும் கண்ணுக்கு எதிர்மறையாகக் கூறப்படும்) எதிர்காலத்தையும் அறியக் கூடிய ஆற்றல்
ஞானக்கந்தம்அறிவியல்
உண்மை அறிவு
பேரறிவு, சிவபிரானது அறிவாற்றல்
ஞானக்காட்சிஇறையறிவு
காண்க : ஞானதிருட்டி
ஞானக்குழந்தை ஞானஸ்நானத்தின்போது வாக்களித்துப் பொறுப்பேற்றுக்கொள்ளப்படும் குழந்தை
ஞானக்கூத்தன்ஞானத்தில் கூத்தாடும் சிவன்
ஞானக்கைபரஞானமாகிய முத்திசாதனம்
ஞானகிருதம்தெரிந்து செய்த பாவம்
ஞானசத்திமுத்தி எய்துமாறு செய்யும் சிவபிரானது சத்தி
ஞானசபைஞானம் விளங்கும் சிதம்பரத்தில் உள்ள சிற்சபை
ஞானசமாதிதுறவிகள் நிட்டையின்பொருட்டு நேராக நிமிர்ந்திருக்கும் நிலை
ஞானசரிதன்ஞானநெறியில் ஒழுகுபவன்
ஞானசரீரம்அறிவுமயமான உடம்பு
ஞானசாதகன்மோட்சசாதன முறையில் ஞானநெறி அடையவேண்டி முயல்பவன்
ஞானசாதனம்மோட்சசாதன முறையில் ஞானநெறி அடைதற்கு வேண்டும் பயிற்சி
ஞானசாதனைமோட்சசாதன முறையில் ஞானநெறி அடைதற்கு வேண்டும் பயிற்சி
ஞானசித்தன்அறிவு கைவரப்பெற்றவன்
ஞானசுகம்இறைவனோடு இரண்டறக் கலந்து நிற்கும் பேரின்ப மகிழ்ச்சி
ஞானசூனியம் அறிவில்லாத ஆள்
ஞானசூனியன்அறிவற்றவன்
ஞானத்தந்தை ஞானஸ்நானத்தில் ஒரு குழந்தையைக் கிறித்தவ நெறியில் வளர்க்கும் பொறுப்பேற்கும் நபர்
ஞானத்தாளன்ஞானமுள்ளவன்
நாலாம் பாதத்தோன்
பேரறிவுடையவன்
அருகன்
நான்முகன்
கேது
சேவல்
ஞானத்தில் ஞானம்ஞானநிட்டை கூடுகை
ஞானத்தில்யோகம்ஞானத்தைச் சிந்தித்துத் தெளிகை
ஞானத்திறைவிஅறிவிற்குரிய பெண்தெய்வமான கலைமகள்
ஞானதிட்டிஞானத்தால் அறிதல்
முக்கால உணர்ச்சி
ஆசாரிய அருள்
ஞானதிருட்டிஞானத்தால் அறிதல்
முக்கால உணர்ச்சி
ஆசாரிய அருள்
ஞானதிருஷ்டி (ஞானி, யோகி போன்றோருக்கு இருப்பதாக நம்பப்படும்) மூன்று கால நிகழ்ச்சிகளையும் அறியக் கூடிய ஆற்றல்
ஞானதீட்சைஞானவுபதேசவகை
ஞான ஸ்நானக்கிரியை
ஞானநாயகன்கடவுள்
மெய்யறிவால் சிறந்தவன்
ஞானநிட்டைஇறைவனோடு ஆன்மா ஒன்றி நிற்கும் அனுபவநிலை
ஞானநிலைஞானநெறி, முத்தி எய்தற்குரிய தலைசிறந்த ஞானபாதம்
ஞானப்பல்கடைசிக் கடைவாய்ப்பல்
ஞானப்பல் கடைசியாக முளைக்கும் கடைவாய்ப் பல்
ஞானப்புதல்வன்மாணாக்கன்
ஞானப்பூங்கோதைதிருக்காளத்தியில் உள்ள உமாதேவி
ஞானப்பைத்தியம்ஞானத்தால் உண்டாகும் அறிவுமயக்கம்
ஞானபரன்கடவுள்
ஞானகுரு
ஞானபரன்ஞானத்தால் சிறந்த கடவுள்
ஞானபாதம்சிவாகமம் நாற்பாதங்களுள் பதி, பசு, பாசங்களாகிய முப்பொருளைப்பற்றிக் கூறும் முதற்பகுதி
காண்க : ஞானமார்க்கம்
அருகக் கடவுளது திருமொழி
ஞானபாரகன்ஞானவறிவிலே தெளிவடைந்தவன்
ஞானபுத்திரன்மாணாக்கன்
ஞானபூசைஅறிவுநிலையில் நின்று அறிவு நூல்களை ஓதல்
ஓதுவித்தல் முதலிய பூசனை
ஞானபூரணன்அறிவு நிறைந்தவன்
ஞானம்அறிவு
ஞானம்அறிவு
கல்வி
பரஞானம்
பூமி
தத்துவநூல்
தசபாரமிதைகளுள் ஞானம் நிரம்புகை
மதிஞானம், சுருதஞானம், அவதிஞானம், மனப்பரியய ஞானம், கேவலஞானம் என்னும் ஐவகை ஞானங்கள்
சிவனைச் சகளமும் நிட்களமும் கடந்த திருமேனி உடையவராகக் கேட்டல் முதலிய ஞான முறைப்படி அறிவால் வழிபடுகை
பூசையில் சிவலிங்கம் அமைவதற்குரிய சலாசனங்களுள் ஒன்று
ஞானம் அனைத்தும் அறிந்த நிலை
ஞானமார்க்கம்ஞானநெறி, முத்தி எய்தற்குரிய தலைசிறந்த ஞானபாதம்
ஞானமூர்த்திஅறிவு உருவமான கடவுள்
சிவன்
அறிவுக்கு இறைவியாம் கலைமகள்
ஞானவல்லியம்பார்வதி
கிணறு முதலிய வெட்டுதற்குரிய நிலத்தின் இயல்பைக் கூறும் கூவநூல்
ஞானவான்ஞானமுள்ளவன்
நாலாம் பாதத்தோன்
பேரறிவுடையவன்
அருகன்
நான்முகன்
கேது
சேவல்
ஞானவிரல்மோதிரவிரல்
ஞானவிருத்தன்அறிவால் முதிர்ந்தவன்
ஞானவீரன்பரஞானத்தில் வீரனாயுள்ளவன்
ஞான்றஞாயிறுசூரியன் மறையும் நேரம்
ஞான்றுநாள்
காலத்தில்
ஓர் இடைச்சொல்
ஞான்றுகொள்ளுதல்கழுத்திற் சுருக்கிட்டுச் சாதல்
ஞான்றைகாலம்
ஞானன்கடவுள்
நான்முகன்
ஞானன்அறிவு முதிர்ந்தவனான பிரமன்
ஞானஸ்நானம் திருச்சபையின் அங்கத்தினராக ஏற்றுப் புனிதப்படுத்தும் சடங்கு
ஞானாகரன்அறிவிற்கு இருப்பிடமானவன்
ஞானாகாசம்ஞானியனைத்தையும் ஒருங்கு உணர்தற்குரிய பரவெளி
ஞானாசாரம்முத்திமார்க்கத்தில் சிறந்ததாகிய ஞானபாதத்திற்குரிய ஒழுக்கம்
ஞானாசாரியன்மெய்யறிவு கொளுத்தும் ஆசிரியன்
ஞானாரணியம்அறிவை மறைப்பதான கருமம்
ஞானார்த்தம்மெய்ப்பொருள்
ஞானானந்தம்பேரின்பம்
ஞானானந்தன்கடவுள்
ஞானிஅருகன்
ஞானி ஆத்ம சிந்தனையில் நிறைந்த ஞானம் படைத்தவர்
ஞானேந்திரியம்உணர்தற்குரிய மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி என்பன
ஞானோதயம்மெய்யறிவு தோன்றுகை
ஞானோபதேசம்ஞானபோதனை
ஞானாசிரியரிடத்தே உபதேசம் பெறுகை
ஞானோபதேயம்ஞானபோதனை
ஞானாசிரியரிடத்தே உபதேசம் பெறுகை
ஞிமிர்ஒலி
ஞிமிர்தல்வண்டு முதலியன ஒலித்தல்
நிமிர்தல்
ஞிமிறுதேனீ
வண்டு
ஞெகிழ்தல்கழலுதல்
தளர்தல்
மனமிளகுதல்
மலர்தல்
உருகுதல்
மெலிதல்
சோம்புதல்
ஞெகிழம்சிலம்பு
ஞெகிழிகொள்ளிக்கட்டை
தீக்கடைகோல்
தீ
காண்க : கொடிவேலி
சிலம்பு
ஞெண்டுநண்டு
கற்கடகராசி
ஞெண்டுகம்ஒரு மரவகை
வேலிப்பருத்தி
ஞெண்டுதல்கிண்டுதல்
ஞெப்திநினைவு
அறிவு
ஞெமர்தல்பரத்தல்
நிறைதல்
ஞெமல்சருகு
ஞெமலிமகநாள்
ஞெமலுதல்திரிதல்
ஞெமவ்தல்திரிதல்
ஞெமன்கோல்துலாக்கோல்
ஞெமிடுதல்கசக்குதல்
ஞெமிதல்நெரிதல்
ஞெமிர்த்தல்ஒடித்தல்
நெரித்தல்
அழுத்தல்
பரப்புதல்
ஞெமிர்தல்பரத்தல்
முற்றுதல்
தங்குதல்
ஒடிதல்
நெரிதல்
ஞெமுக்கம்அழுந்துகை
அமுக்கம்
ஞெமுக்குதல்நெருக்கி வருத்துதல்
ஞெமுங்குதல்அழுந்துதல்
செறிதல்
ஞெமைஒரு மரவகை
ஞெரல்ஒலி
விரைவு
ஞெரிமுரிந்த துண்டு
ஞெரிதல்முரிதல்
ஞெரேரெனல்அச்சக்குறிப்பு
விரைவுக் குறிப்பு
ஒலிக்குறிப்பு
தன்மைக் குறிப்பு
ஞெரேலெனல்அச்சக்குறிப்பு
விரைவுக் குறிப்பு
ஒலிக்குறிப்பு
தன்மைக் குறிப்பு
ஞெலிதீக்கடைகோல்
ஞெலிகோல்தீக்கடைகோல்
ஞெலிதல்குடைதல்
தீக்கடைதல்
ஞெலுவல்சாதல்
தேங்காய் நெற்று
உலர்ந்து சுருங்கிய பனம்பழம், மிளகாய், வாழை முதலியன
மெலிந்தது
அறக்காய்ந்தது, பசுமையற்றது
ஞெலுவன்தோழன்
ஞெள்தல்உடன்படுதல்
ஒலித்தல்
பள்ளமாதல்
ஞெள்ளல்உடன்படுதல்
ஒலித்தல்
பள்ளமாதல்
பூசல்
விரைவு
சோர்வு
பள்ளம்
மிகுதி
மேன்மை
குற்றம்
வீதி
ஞெள்ளுதல்உடன்படுதல்
ஒலித்தல்
பள்ளமாதல்
ஞெள்ளெனல்ஒலிக்குறிப்பு
ஞெள்ளைநாய்
ஞெளிதல்உடல் வளைதல்
வளைந்து நகர்தல்
சுருளுதல்
குழிதல்
வருந்துதல்
குலைதல்
மிகுதியாதல்
அதுங்குதல்
ஞெளிர்யாழ்முதலியவற்றின் உள்ளோசை
ஒலி
ஞெளிர்தல்எடுத்தலோசையுடன் ஒலித்தல்
ஞெறித்தல்புறவிதழ் ஒடித்தல்
நெரித்தல்
ஞேயம்அன்பு
காண்க : சினேகம்
அறியப்படும் பொருள்
அறிதற்குரிய கடவுள்
ஞேயர்நண்பர்
அறிவுடையோர்
ஞேயாபெருமருந்துக்கொடி
ஞைஞையெனல்இகழ்ச்சிக்குறிப்பு
கெஞ்சுதற்குறிப்பு
அழுதற்குறிப்பு
ஞொள்குதல்மெலிதல்
குறைவுபடுதல்
சோம்புதல்
அஞ்சுதல்
அலைதல்
குலைதல்
ஞொள்ளெனல்ஓர் ஒலிக்குறிப்பு