Phone / WhatsApp : +91 9686446848
Spoken Tamil classes online - Book a demo

Tamil to Tamil Dictionary

We are happy to provide you with the best Online Tamil to Tamil Dictionary/Translator.
For typing word in Tamil you can use our tool typing tool

  
Tamil WordTamil Meaning
A particle
(a) denoting excellence, as நப்பின்னை நக்கீரன் நக்கடகம். சிறப்புப் பொருளுணர்த்தும் இடைச்சொல். (நன், 420, மயிலை)
(b) expressing abundance, excess
மிகுதிப்பொருளுணர்த்தும் இடைச்சொல். நக்கரைந்துபோம் இத்தனை (திவ். திருநெடுந். 7, வ்யா. 59)
ஓர் உயிர்மெய்யெழுத்து(ந்+அ)
சிறப்பு
மிகுதி, எதிர்மறைப் பொருள்களை உயர்த்தும் ஓர் இடைச்சொல்
நகக்கண்நகமும் விரலும் கூடும் இடம்
நகக்கண் விரல் நுனிக்கும் நகத்துக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி
நகக்கால்நகமும் விரலும் கூடும் இடம்
நகக்காளான்தரையில் எறிந்த நகத்திலிருந்து முளைப்பதாகக் கருதப்படும் காளாண்வகை
நகக்கிருதிபுண்ணியம் ஏழனுள் அகங்காரம் இன்மை என்னும் குணம்
நகக்குத்தன்அம்பட்டன்
நகக்குறிகலவிக்காலத்தில் மகளிர் உறுப்பில் ஆடவர் நகத்தால் பதிக்கும அறுவகை அடையாளங்கள்
நக்கசாரணர்ஆடையின்றி வாழும் நாகர்சாதியினர்
நக்கத்தனம்இவறல், கடும்பற்றுள்ளம்
நக்கபாரம்வங்காளக்குடாக் கடலில் உள்ள ஒரு தீவு
வறுமை
நக்கம்அம்மணம்
நக்கரம்முதலை
நக்கரித்தல்நகர்ந்துசெல்லுதல்
தவழ்தல்
படுகிடையாதல்
படுக்கையிற் புரண்டு கிடத்தல்
நக்கல்நக்கியுண்ணும் பொருள்
நக்கியுண்ணும் இளகம்
சோறு
எச்சில்
உண்ணல்
தீண்டுகை
இவறலன், உலோபி, சிரிப்பு
ஏளனம்
ஒளி
படி
நக்கவாரப்பேச்சுhநம்பிக்கையற்ற பேச்சு
நக்கவாரப்பேச்சுநம்பிக்கையற்ற பேச்சு
நக்கவாரம்வங்காளக்குடாக் கடலில் உள்ள ஒரு தீவு
வறுமை
நக்கவாரம்பிடித்தல்வறுமையாதல்
நக்கவாரிநக்கவாரத் தீவினர்
ரொக்க வணிகன்
நம்பிக்கையற்ற வணிகன்
குள்ளமானது
மூன்று ஆண்டுகளில் காய்க்கும் தென்னைவகை
நக்கவாலப்படுதல்மிக்க வறுமையடைதல்
நக்கன்அம்மணன்
அருகன்
சிவன்
தேவதாசிகளின் சிறப்புப்பெயர்
நரி
நக்கனத்துவம்அம்மணம்
நக்கனம்அம்மணம்
நக்கிநக்கி உண்பவனான ஏழை
இவறலன், உலோபி
ஆடை, திரை முதலியவற்றின் ஓரங்களில் அலங்காரமாக அமைக்கும் பின்னல்
நக்கிதம்இரண்டு
நக்கிரப்பலகைமுதலை வடிவுள்ள காலால் தாங்கப்பட்ட பலகை
நக்கிரம்முதலை
நக்கிராதேட்கொடுக்கிச்செடி
நக்கினம்நக்கணத்துவம்
இறந்தவர் பொருட்டுச் செய்யும் முதல் சிரார்த்தம்
பெண்குறி
நக்கினிகைஅம்மணமாயுள்ள பெண்
பத்தாண்டுப் பருவத்தாள்
நக்கீரத்தனம்யாவரையும் குற்றம் சொல்லும் தன்மை
நக்கீரத்தனம் யாருக்கும் அஞ்சாமல் தவற்றைத் தவறு என்று சுட்டிக்காட்டும் குணம்
நக்குஅம்மணம்
நக்குணிஒரு பாம்புவகை
உணவுக்குத்திண்டாடுபவன்
சிறுபிள்ளை
நக்குதல்நாவாலெடுத்துண்ணுதல்
தீண்டுதல்
அழித்தல்
சுடுதல்
வறுமைப்படுதல்
நக்குப்பொறுக்கிஎச்சிற் பொறுக்கி உண்போன்
நகச்சுற்றுநகக்கண்ணில வரும் ஒரு புண்வகை
நகச்சுற்று நக ஓரத்தில் உள்ள சதைப் பகுதியில் ஏற்படும் வலியுடன் கூடிய வீக்கம்
நகச்சூடுஇளஞ்சூடு
நகச்சூடு கை பொறுக்கக் கூடிய சூடு
நக்சலைட் பொருளாதார ஏற்றத் தாழ்வைச் சீர்ப்படுத்த ஜனநாயக அமைப்பில் இயங்காமல் வன்முறைமூலம் பொதுவுடைமைக் கொள்கையை நிறைவேற்ற முயலும் தீவிரவாதி
நகடுஉடல் வெளுக்கை
நகத்ரொக்கப்பணம் (C.G.)
நகதிரொக்கக்காரன்
பொன்கட்டி
நிலத்தீர்வை
கருவூலம்
நகநந்தினிஇமயமலையின் மகளான பார்வதி
நகநோக்கிவேலிப்பருத்திக்கொடி
நகப்புண்நகங்கீறுவதால் உண்டாகும் புண்
நகப்பூச்சு விரல் நகங்களுக்கு நிறம் தருவதற்குப் பயன்படுத்தும் அழகுசாதனம்
நகம்கைகளிலும் கால்களிலும் நுனியில் காணப்படும் சிறிய தடித்த பகுதி
நெகம்
நகம்மலை
பூமி
மரம்
நாகணம் என்னும் மணப்பொருள்
உகிர்
பறவைநகம்
விரல்உறை
அடிக்குளம்பு
பங்கு
நகம் (கை அல்லது கால்) விரல் நுனியின் மேல்புறத்தில் வழுவழுப்பாகவும் வளரக் கூடியதாகவும் உள்ள பகுதி
நகம்வெட்டிநகம் வெட்டும் கருவி
நகமுகம்வில்
நகர்நகரம்
மாளிகை
அரண்மனை
கோயில்
சடங்குசெய்யும் இடம்
விழாக்கள் நிகழும் மண்டபம்
மனைவி
நகர்(வி) அசை
பெயர்
நகர்1மெதுவாக இடம் விட்டு இடம் பெயர்தல்
நகர்2நகரம்
நகரசம்யானை
நகரத் தந்தை மாநகராட்சி உறுப்பினர்களால் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை ஆட்சித் தலைவராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு நகரின் முதல் குடிமகனாக மதிக்கப்படுபவர்
நகரத்தார்நகரவாழ்நர்
நாட்டுக்கோட்டைச் செட்டிமார்
நகர்த்து (தள்ளுவதன்மூலம் ஒன்றை) இடம்பெயரச்செய்தல்
நகர்த்துதல்இடம்விட்டுப் பெயர்த்தல்
சிறிது தள்ளுதல்
காலம்கடத்தல்
சிறுகச்சிறுககவர்தல்
நன்றாகப் புடைத்தல்
செவ்வையாய்ச் செய்தல்
நகர்தல்ஊர்தல்
தவழ்தல்
மறைவாய்ப் போதல்
நகர்படுதிரவியம்நகரத்துக்கு உரியனவாகிய கண்ணாடி
பித்தன்
கருங்குரங்கு
காட்டானை
வேந்தன் என்ற ஐவகைப் பொருள்கள்
நகர்படுதிரவியம்நகரத்தில் உண்டாகும் பொருள்களான கண்ணாடி, பித்தன், கருங்குரங்கு, யானை, அரசன் என்பவை
நகரப்பதிதலைநகர்
நகரப்பதிவாழ்நர்தலைநகரில் வாழ்வோர்
நாகரிகமுள்ளோர்
நகர்ப்புறம்புறநகர்
நகர்ப்புறம் நகரமும் நகரத்தைச் சார்ந்த பகுதியும்
நகரம்பேரூர்
அரண்மனை
கோயில்
வாழுமிடம்
பறவை உகிர்
உகிர்
நகரம் சில லட்சம் மக்கள் தொகை உள்ள, வசதிகள் மிகுந்த பெரிய ஊர்
நகரமாந்தர்அரசர்க்குரிய எண்பெருந் துணைவருள் தலைமைபெற்ற நகர்வாழ்நர்
நகரவிரம்மயில்
நகராநகரா என்பது ஒரு தோல் இசைக்கருவியாகும். மிகப்பெரிய வடிவம் கொண்ட இந்த இசைக்கருவி பெரும்பாலும் கோவில்களில் நுழைவாயில் அருகே இடம்பெற்றிருக்கும்
நகராபெருமுரசுவகை
நகரா (முற்காலத்தில் போர்க்களத்திலும் அரச ஊர்வலத்திலும் பயன்படுத்தப்பட்ட) பெரிய அரைக்கோள வடிவத் தோல் கருவி
நகராட்சி நகரத்துக்கான உள்ளாட்சி அமைப்பு
நகராட்சி மன்றம் நகராட்சிக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களைக் கொண்ட அவை
நகராமுசிஈரல்
நகரிநகரம்
அரசுக்குரிய புறம்போக்கு
வறட்சுண்டிச்செடி
நகரிபகம்காகம்
நகரியம் குறிப்பிட்ட தொழிலை ஒட்டி உருவாகிய நகரின் பராமரிப்புக்காகத் தேர்தல்மூலம் அல்லாமல் அமைக்கப்படும் உள்ளாட்சி நிர்வாகம்
நகரூடம்மூக்கு
நகரைபேய்நவரைமரம்
ஓர் அரிசிவகை
ஒரு மரவகை
நகல்படி
நகல்சிரிக்கை
மகிழச்சி
நட்பு
ஏளனம்
படி
நகல் (ஓவியம், புகைப்படம், கடிதம் முதலியவை குறித்து வருகையில்) மூலத்திலிருந்து அதைப் போலவே உருவாக்கப்படும் அல்லது கருவியால் எடுக்கப்படும் மற்றொன்று
நகவாரிதிதொடை
நகவிலோகம்நகக்கோடு
நகழ்தல்நகர்ந்துசெல்லுதல்
நகழ்வுதுன்பம்
ஆசனவகை
நகளுதல்நகர்ந்துசெல்லுதல்
நகாஅர்சிரிப்பில் தோன்றுவதான பல்
நகாஅல்சிரிப்பு
நகாசுநெற்றி
காண்க : நகாசுவேலை
நகாசு வேலை (நகை, புதிய கட்டடம் முதலியவற்றுக்கு) மெருகேற்றுதல், வர்ணமடித்தல் போன்ற அலங்கார வேலை
நகாசுவேலைநகைகளில் செய்யப்படும் அலங்காரவேலை
நகாயுதம்நகத்தை ஆயுதமாகக் கொள்ளுவதான சிங்கம்
புலி
பூனை
நகாரிஇந்திரன்
நகில்முலை
நகிலம்முலை
நகுடம்மூக்கு
நகுத்தம்புன்கமரம்
காட்டுப்பச்சிலைவகை
நகுதல்சிரித்தல்
மகிழ்தல்
மலர்தல்
கட்டவிழ்தல்
ஒளிவிடுதல்
புள்ளிசைத்தல்
அவமதித்தல்
தாழ்த்துதல்
நகுதாமாலுமி
நகுதாமாலுமி
காக்காய்ச்சரிகைநூல்
நகுநயமறைத்தல்களவுக் கூட்டத்தின்முன் தலைவி நாணத்தால் உள்ளடங்கிய தன் மகிழச்சியைத் தலைவற்குப் புலனாகாதவாறு மறைக்கை
நகுநலம்கீரிப்பிள்ளை
நகுலன்பரிமாவுகைப்போன்
சிவன்
அறிஞன்
புதல்வன்
பஞ்சபாண்டவருள் ஒருவன்
நகேசன்மலைகட்குத் தலைவனான இமயமலை
நகேசனங்கைஇமயமலையின்பெண்ணான பார்வதி
நகைதங்கத்தால் செய்யப்படும் அணிகலன்
புன்னகை - இனிய உதட்டுச் சிரிப்பு
நகைசிரிப்பு
மகிழ்ச்சி
இன்பம்
மதிப்பு
இனிப்பு
இகழ்ச்சி
நட்பு
நயச்சொல்
விளையாட்டு
மலர்
பூவின்மலர்ச்சி
பல்
பல்ல¦று
முத்து
முத்துமாலை
அணிகலன்
ஒப்பு
நகை(வி) சிரி
பழி
நகை1சிரித்தல்
நகை2சிரிப்பு
நகை3தங்கம், வெள்ளி முதலியவற்றால் வேலைப்பாடுகளுடன் செய்யப்பட்டு அழகுக்காக அணிந்துகொள்ளும் சங்கிலி, வளையல் போன்ற அணிகலன்
நகைகொட்டுதல்மிகச் சிரித்தல்
நகைச்சுவை (-ஆக, -ஆன) சிரித்து மகிழக் கூடிய தன்மை
நகைச்சொல்வேடிக்கைப்பேச்சு
இகழ்மொழி
நகைத்தல்சிரித்தல்
நிந்தித்தல்
நகைத்திறச்சுவைவிதூடகக் கூத்து
நகைநட்டுநகை
நாணயம்
நகைநட்டுநகை முதலிய பொருள்கள்
நகைநட்டு நகையும் நகைபோன்ற பிறவும்
நகைநாணயம்நகை முதலிய பொருள்கள்
நகைப்புசிரிப்பு
ஏளனம்
நகைப்புலவாணர்நட்புக்குரியரானவர்
நகைமுகம்சிரித்தமுகம்
உடன்பட்டமை தோற்றம் முகப்பொலிவு
நகையரல்கிலுகிலுப்பை
நகையாடுதல்சிரித்தல்
எள்ளுதல்
நகையால்பகன்றைச்செடி
நகைவர்நட்பினர்
நகைவேழம்பர்விகடஞ்செய்வோர்
நங்கணவாய்ச்சிஒரு பறவைவகை
நங்கள்நாங்கள் என்பது வேற்றுமையுருபை ஏற்கும்போது அடையும் உருவம்
நங்கனைஅரைப்பட்டிகையின் உறுப்பு
நங்கிணம் மைனா
நங்குஏளனம், பரிகாசம்
நங்குகாட்டுதல்எள்ளிநகையாடுதல்
நங்குதல்எள்ளிநகையாடுதல்
நங்குரம்கப்பலை நிறுத்திவைக்கும் கருவி
நங்கூரந்தூக்குதல்நங்கூரத்தைக் கடலிலிருந்து மேலேயெடுத்தல்
கப்பல் புறப்படுதல்
நங்கூரம்கப்பலை நிறுத்திவைக்கும் கருவி
நங்கூரம் (கப்பல் நகராமல் ஓர் இடத்தில் நிற்கும்பொருட்டு நீருக்குள் இறக்கப்படும்) இரு கூர்மையான முனைகளை உடைய மிகக் கனமான இரும்பு சாதனம்
நங்கூரம் பாய்ச்சு (கப்பல் நகராமல் ஓர் இடத்தில் நிற்பதற்காக நீருக்குள்) நங்கூரத்தை இறக்குதல்
நங்கைபெண்ணிற் சிறந்தவள்
மருமகள்
நங்கை (இளம்) பெண்
நங்கைநாச்சிதலைவி
நச்சரி (ஒருவரிடம் ஒன்றை வேண்டி) எரிச்சலைத் தரும் விதத்தில் தொடர்ந்து கேட்டல் அல்லது வற்புறுத்துதல்
நச்சரித்தல்தொந்தரவு செய்தல்
நச்சறுப்பாய்ஞ்சான்பாலைவகை
பாலை யாழ்த்திறவகை
நச்சறுப்பான்பாலைவகை
பாலை யாழ்த்திறவகை
நச்சறைநஞ்சுக்கிருப்பிடம்
நச்சிவீண்வார்த்தை பேசி துன்புறுத்துபவள்
நச்சிலக்கியம் பணம் சம்பாதிப்பதையே குறிக்கோளாகக் கொண்டு மக்களின் உணர்வுகளைக் கீழ்த்தரமாகத் தூண்டும் வகையில் எழுதப்படும் நூல்
நச்சினிகேழ்வரகு
நாலாமாதம் என்று பொருள்கொண்ட மருத்துவக் குழூஉக்குறி
நச்சுசிறிய
நச்சு நச்சு என்றுவிடாமல் தொடர்ந்து
நச்சு1(எரிச்சல் ஏற்படுத்தும் வகையில்) ஒவ்வொரு சிறு விஷயத்திலும் அதிக முயற்சி வேண்டுவதாக அமைவது
நச்சு2(பெரும்பாலும் பிற சொற்களுடன் இணைந்து) நஞ்சு
நச்சுக்கண்பொடும்பார்வை
நச்சுக்கத்திநஞ்சூட்டிய கத்தி
மிகக் கெட்டவர்
நச்சுக்குழல்தொலைநோக்கி
காண்க : சுங்குத்தான்குழல்
நச்சுக்கொடிகொப்பூழ்க்கொடி
குழந்தை பிறந்தபின் வெளிப்படும் தசை முதலியன
நச்சுச்சொல்செய்யுளில் வழங்கக்கூடாத தீச்சொல்
கொடுஞ்சொல்
நச்சுதல்விரும்புதல்
அலப்புதல்
தொந்தரவு செய்தல்
நச்சுநச்சு-என்று (எரிச்சல் தரும்படியாக) விடாமல் தொடர்ந்து
நச்சுநச்செனல்தொந்தரவுசெய்தற் குறிப்பு
அடுத்தடுத்துப் பல்லி சொல்லுதற் குறிப்பு
ஓசையிடுதற் குறிப்பு
நச்சுப்படைக்கலம்நஞ்சு தோய்க்கப்பட்ட ஆயுதம்
நச்சுப்பல்பாம்பின் நச்சுப்பல்
தீப்பயன் விளைக்கும் பல்
நச்சுப்பார்வைமோகப்பார்வை
கோபப்பார்வை
கண்ணூறு
நச்சுப்பால்கள்ளிப்பால், சீம்பால்
குழந்தைகளின் உடம்பிற்கு ஏலாதபால்
நச்சுப்பிச்சுஓயாத் தொந்தரவு
அலப்புகை
நச்சுப்புல்உண்டார்க்கு நோய் விளைக்கும் புல்
நச்சுப்பொய்கைநச்சுநீர் நிறைந்த நீர்நிலை
நச்சுமரம்எட்டி முதலிய நஞ்சுள்ள மரம்
நச்சுமழைவிடாத சிறுதூறல்
காலம் தப்பிப் பெய்து கேடு விளைக்கும் மழை
நச்சுவாக்குதீச்சொல்
நச்சுவாய்கேடு விளைவிக்கும் வாய்
நச்சுவாயன்ஓயாமற் பிதற்றுபவன்
நச்சுவிறகுகள்ளி, எருக்கு முதலிய நஞ்சாரமுள்ள விறகுகள்
நச்சுவேலைதொந்தரவை உண்டாக்கும் வேலை
எளிதில் செய்யலாகாத சிக்கலான பணி
நச்செலிசுண்டெலி
மூஞ்சூறு
நஞ்சுள்ள எலிவகை
நச்செழுத்துநூலின் முதற் செய்யுளில் முதலெழுத்தாக அமைக்கத்தகாத எழுத்துகள்
நசநச-என்று ஈரமாக
நசல்நோய்
நசலாளிநோயாளி
நசற்காரன்நோயாளி
நசனைமாணிக்கக் குற்றத்துள் ஒன்று
நசாரிஎட்டிமரம்
நசிநசுங்கு
நசி1(ஓர் இனம்) எண்ணிக்கையில் குறைதல்/(குடும்பம், கலை முதலியவை) வளர்ச்சியில் பின்தங்கி அல்லது செல்வாக்கு, மதிப்பை இழந்து நலிவடைதல்
நசி2குறைதல்
நசித்தல்அழிதல்
குறைதல்
சாதல்
அழித்தல்
அரைத்தல்
கசக்குதல்
அடக்கிப் பேசுதல்
எளிதாக்குதல்
நசிதல்அழிதல்
நசுங்குதல்
குறைதல்
அடக்கிப் பேசப்படுதல்
நிலைமை சுருங்குதல்
திரைதல்
நசிந்துகொடுத்தல்பழுத்து மெதுவாயிருத்தல்
இணங்குதல்
நசிப்புஅழிவு
நசியம்மூக்கிலிடும் மருந்து
மூக்குப்பொடி
நசியல்நெரிந்தது
தட்டையானது
வளைந்து கொடுப்பது
நசியலன்கழப்புணி
நசிவுநெரிவு
நிந்தை
கேடு
நசிவு நலிவு
நசிவுகாணுதல்நைந்து சேதப்படுதல்
மனம் வேறுபடுதல்
நிலையற்றிருத்தல்
நசிவுகாயம்ஊமைக்காயம்
நசிறாண்டிதொந்தரவு செய்வோன்
ஒன்றுங்கொடாதவன், இவறலன்
நசிறாணிதொந்தரவு செய்வோன்
ஒன்றுங்கொடாதவன், இவறலன்
நசினைமாணிக்கக் குற்றத்துள் ஒன்று
நசுக்கான்சிறியது
நசுக்குநெரிவு
சிறியது
நசுக்கு (ஒன்றை ஒரு பரப்பில்) அழுத்தித் தேய்த்தல், (ஒன்றின் பரப்பை) இரு பக்கங்களிலும் விசையுடன் அழுத்துதல்
நசுக்குணிசிறியது
கூழையன்
பின்னிடுவோன்
தொந்தரவுசெய்வோன்
நசுக்குதல்நசுங்கச்செய்தல்
கழப்பிப் பேசுதல்
தடுத்தல்
கீழ்ப்படுத்துதுல்
அடித்தல்
நசுக்குநசுக்கெனல்ஒட்டுதற்குறிப்பு
தொந்தரவு செய்தற் குறிப்பு
நசுகுணிசிறியது
கூழையன்
நசுங்கச்சப்பிஉலோபி, கருமி, இவறலன்
நசுங்கடித்தல்பலங்கெடுத்தல், நொறுக்கல்
நசுங்கல்மெலிந்தது
நைந்த காயம்
இவறலன், உலோபி, உறுதியற்றவன்
நசுங்கலன்உறுதியற்றவன்
காண்க : நசுக்குணி
நசுங்கலான்உறுதியற்றவன்
காண்க : நசுக்குணி
நசுங்கு (விழுவதால், அழுத்தப்படுவதால்) சிதைதல்
நசுங்குதல்நசுக்கப்படுதல்
பிதுங்துதல்
கசங்குதல்
செயல்கெடுதல்
நழுவிவிடுதல்
நிலை குலைதல்
நசுநசுத்தல்தடுமாறுதல்
விடாது தூறிக்கொண்டிருத்தல்
ஈரமாயிருத்தல்
தொடக் குழைதல்
தாராளமின்றியிருத்தல்
தொந்தரவு செய்தல்
நசுநசெனல்மழை தூறற்குறிப்பு
ஈரக்குறிப்பு
தொந்தரவு செய்தற்குறிப்பு
வளைந்து கொடுத்தற் குறிப்பு
மனம் சஞ்சலப்படுதற் குறிப்பு
நசுபிசெனல்மழை தூறற்குறிப்பு
ஈரக்குறிப்பு
தொந்தரவு செய்தற்குறிப்பு
வளைந்து கொடுத்தற் குறிப்பு
மனம் சஞ்சலப்படுதற் குறிப்பு
நசுவல்இவறலன், உலோபி, முயற்சியற்றவர்
மெலிந்தது
குழப்பமானது
மலம்
மெலிந்தவர்
தொந்தரவு செய்வோன்
நசைவிருப்பம்
நசைஆசை
அன்பு
நம்பிக்கை
எள்ளல்
குற்றம்
ஈரம்
நசைகுநர்நண்பர்
நசைதல்விரும்புதல்
அன்புசெய்தல்
நசைநர்நண்பர்
நசையுநர்நண்பர்
நசையுரைகாதற்பேச்சு
நசைவினைநற்செயல்
நசைவுதரையில் உண்டாகும் ஈரம்
நஞ்சபாதம்குதிரைக்குற்றங்களுள் ஒன்று
நஞ்சம்நஞ்சு
நஞ்சறப்பாய்ஞ்சான்பாலைவகை
பாலை யாழ்த்திறவகை
நஞ்சறுப்பான்பாலைவகை
பாலை யாழ்த்திறவகை
நஞ்சன்தீயவன்
நஞ்சிகுன்றிமணி
நஞ்சீடுநஞ்சு இடப்படுகை
நஞ்சுவிடம்
தீயது
குழந்தை பிறந்தபின் வெளிப்படும் தசை முதலியன
நஞ்சுக்கொடிகொப்பூழ்க்கொடி
குழந்தை பிறந்தபின் வெளிப்படும் தசை முதலியன
நஞ்சுக்கொடி குழந்தை பிறந்ததைத் தொடர்ந்து வெளியாவதும் கருப்பைக்குள் இருப்பதும் கடல் பஞ்சு போன்றதுமான சவ்வுப் படலம்
நஞ்சுச்சுரம்மகப்பேற்றுக் காய்ச்சல்
நஞ்சுண்டம்மரவகை
நஞ்சுண்டான்நஞ்சுண்ட சிவபிரான்
நஞ்சுண்டைமரவகை
நஞ்சுண்டோன்சிவபிரான்
கள்ளர் பட்டப் பெயர்
நஞ்சுபாய்ச்சுதல்வஞ்சகஞ் செய்தல்
ஆயுதம் முதலியவற்றுக்கு நஞ்சு ஏற்றுதல்
நஞ்சுபிடித்தம்நஞ்சுக்கொடி தங்குதலால் உண்டாகும் நோய்
நஞ்சுமுறிச்சான்பாலைவகை
பாலை யாழ்த்திறவகை
நஞ்சுவிழியரவுதிட்டிவிடம்
நஞ்சுறுதல்மனம் உருகுதல்
நஞ்சூட்டுதல்ஆயுதம் முதலியவற்றிற்கு விடமேற்றுதல்
நஞ்சைக் கலந்து கொடுத்தல்
நஞ்செடுத்தல்நஞ்சு முறித்தல்
நஞ்சைநன்செய்
நட இடம்பெயரும் பொருட்டு இயல்பான வேகத்தில் கால்களை மாற்றிமாற்றி முன்வைத்தல்
நடக்குமிடம்செல்வாக்குள்ள இடம்
நடக்கைஒழுக்கம்
செல்கை
வழக்கு
நட்சத்திர இரவு (நிதி திரட்டுவதற்காக) பிரபல திரைப்பட நடிகர்கள் கூடி இரவில் நடத்துகிற கலை நிகழ்ச்சி
நட்சத்திர ஓட்டல் தங்குதல் உள்ளிட்ட பல வசதிகளின் அடிப்படையில் தரத்தைக் காட்டும் வகையில் (பெரும்பாலும் மூன்று அல்லது ஐந்து) நட்சத்திரங்களைக் குறியீடாகப் பெற்ற உணவு விடுதி
நட்சத்திர மண்டலம் ஓர் இடத்தில் அடர்த்தியாகக் காணப்படும் நட்சத்திரங்களின் கூட்டம்
நட்சத்திரக்குறி உடுக்குறி
நட்சத்திரகண்டகிபழச்செடிவகை
நட்சத்திரங்கள்அசுவினி
பரணி
கார்த்திகை
ரோகிணி
மிருக சீரிஷம்
திருவாதிரை
புனர்பூசம்
பூசம்
ஆயில்யம்
மகம்
பூரம்
உத்திரம்
அஸ்தம்
சித்திரை
சுவாதி
விசாகம்
அனுஷம்
கேட்டை
மூலம்
பூராடம்
உத்திராடம்
திருவோணம்
அவிட்டம்
சதயம்
பூரட்டாதி
உத்திரட்டாதி
ரேவதி
நட்சத்திரச்சக்கரம்விண்மீன் வட்டம்
சந்திர மண்டலத்திற்குரிய நட்சத்திரங்கள்
கலப்பைச் சக்கரம் முதலியன போலச் சோதிடங் கணித்தற்குரிய சக்கரவகை
நட்சத்திரச்சீரகம்பெருஞ்சீரகம்
நட்சத்திரதீபம்ஒரு விளக்குவகை
நட்சத்திரநேமிசந்திரன்
திருமால்
துருவமீன்
நட்சத்திரப்பொருத்தம்பத்துவகைக் கலியாணப் பொருத்தங்களுள் மணமக்களின் நட்சத்திரப் பொருத்தம்
நட்சத்திரம்விண்மீன்
நட்சத்திரம்அசுவினி முதலாக இரேவதி இறுதியாகவுள்ள இருபத்தேழு நாள்மீன்
வானமண்டலத்தில் தோன்றும் மீன்
சந்திரன் நாண்மீனில் தங்கிச்செல்லும் காலம்
நட்சத்திரம் பூமியிலிருந்து வெகு தொலைவில் இருப்பதும் இரவில் கண்ணுக்குத் தெரியக் கூடியதும் தன்னிடத்திலேயே ஒளியையும் வெப்பத்தையும் கொண்டதுமான மின்னும் விண்வெளிப் பொருள்
நட்சத்திரமண்டலம்விண்மீன் வட்டம்
நட்சத்திரமாதம்அசுவினி முதல் இருபத்தேழு விண்மீன்களைக்கொண்டு கணக்கிடும் மாதம்
நட்சத்திரமாலைவிண்மீன் கூட்டம்
விண்மீன்கள் செறிந்து தோன்றும் பால்வீதி மண்டலம்
சந்திரனுக்குரித்தான இருபத்தேழு விண்மீன்கள்
இருபத்தேழு பாடல்கொண்ட பிரபந்தவகை
ஒரு சோதிட நூல்
நட்சத்திரவீதிசந்திரன் திரியும் வானவழி
விண்மீன்கள் செறிந்து தோன்றும் பால்வீதி மண்டலம்
நட்சத்திரேசன்சந்திரன்
நட்டசந்திரன்ஆவணி மாதத்து வளர்பிறைச் சதுர்த்திப் பிறை
நட்டணைகூத்து
கோமாளிக்கூத்து
கொடுமை
நடிப்பு
கணவன் மனைவி போன்றவருள் ஒற்றுமையின்மை
யோசனையின்மை
பொறுமையின்மை
நட்டணைக்காரன்செருக்குக் கொண்டவன்
நட்டதுட்டிவருவாய்க் குறைவு
நட்டநடுநடுமையம்
நட்டநடு (காலத்திலும் இடத்திலும்) சரியான நடுப் பகுதி
நட்டநடுநாள்உச்சிக்காலம்
உரியகாலம்
நட்டநடுப்பெறநடுமத்தியில்
மரியாதையின்றி
உலகப்பழியைக் கவனியாது
நட்டபாடைகுறிஞ்சிப் பண்வகை
நட்டம்இழப்பு
நட்டம்நடனம்
பிரத்தியயம் ஆறனுள் ஒன்று
இழப்பு
நேர்நிலை
கோவணம் மட்டும் கட்டிக்கொண்டு ஆடையின்றி இருக்கை
இழந்த பொருளைப்பற்றி நிமித்தத்தால் அறியும்கலை
நட்டமாய்நிற்றல்அடங்காதிருத்தல்
நட்டராகம்குறிஞ்சிப் பண்வகை
நட்டவம்நாட்டியம் பழக்கி ஆட்டுவிக்குந் தொழில்
நட்டவர்நண்பர்
நட்டழிவுநடவுச்சேதம்
நட்டாத்திசூத்திரம்கொள்ளைப்பொருள்
நட்டாமுட்டிநடுத்தரமானது
வஞ்சகம்
கீழ்மை
ஒரு நூல்
நட்டாமுட்டிவேலைசில்லறை வேலை
நட்டார்நண்பர்
உறவினர்
நட்டாற்றில் கைவிடுஇக் கட்டான நிலையில் வெளியேற்றி ஒருவனைப் புறக்கணித்தல்
நட்டாற்றில் விடு (தன்னை நம்பி வந்த ஒருவரை) இக்கட்டான நிலையில் உதவாமல் கைவிடுதல்
நட்டாற்றில்விடுதல்கேட்டில் கைவிட்டுப் போதல்
ஆற்றின் நடுவில் விடுதல்
நட்டிஇழப்பு
நட்டியும்குட்டியும்சிறியதும், குறியதும், சின்னஞ்சிறிது
நட்டுஉப்புக் கொட்டிவைக்கும் மேடை
நாட்டியம்
காண்க : நட்டுவன், நாட்டியக்காரன்
கீழ்மை
சரிநடு
நட்டம்
நட்டுக்கதைகட்டுக்கதை
நிந்தைமொழி
நட்டுச்சினைநண்டுமுட்டை
நட்டுமுட்டுஆடல்பாடல்
மத்தளக்காரனும் தாளக்காரனும்
நடனத்துக்குரிய கருவிகள்
நட்டுமுட்டுக்காரர்நட்டுவ மேளக்காரர்
நட்டுவம்நாட்டியம் பழக்கி ஆட்டுவிக்குந் தொழில்
நட்டுவன்நாட்டியம் பயிற்றும் ஆசிரியன்
நட்டுவனார் மரபுப் பாணியில் நாட்டியம் கற்றுத் தருபவர்
நட்டுவாக்காலிகவ்விக்கொட்டும் தன்மையுள்ள ஒரு சிற்றுயிரிவகை
நட்டுவாக்காலி அளவில் பெரிதாகவும் நிறத்தில் கருப்பாகவும் இருக்கும், தேள் இனத்தைச் சேர்ந்த உயிரினம்
நட்டுவாங்கம் நாட்டியம் பயிற்றுவிக்கும்போது அல்லது ஆடும்போது தாளம் தட்டி நாட்டியத்தை இயக்கும் முறை
நட்டுவாய்க்காலிகவ்விக்கொட்டும் தன்மையுள்ள ஒரு சிற்றுயிரிவகை
நட்டுவிழல்தலைகீழாய் விழுதல்
மெய்க்குற்றம் ஐந்தனுள் தலைசாய்கை
செருக்குறுதல்
நட்டுவிழுதல்தலைகீழாய் விழுதல்
மெய்க்குற்றம் ஐந்தனுள் தலைசாய்கை
செருக்குறுதல்
நட்டுவைத்தல்மரக்கன்று முதலியவற்றை நடுதல்
குடும்பம் முதலியவற்றை நிலைநிறுத்துதல்
நட்டுவைத்தவன்ஆதரித்தவன்
நட்டோடுநண்டின் மேலோடு
நட்டோர்நண்பர்
உறவினர்
நடத்தல்நடந்துசெல்லுதல்
ஒழுகுதல்
பரவுதல்
நிகழ்தல்
நிகராதல்
நிறைவேறுதல்
நடத்து (ஒன்றைக் குறிப்பிட்ட முறைப்படி அமைத்து) நிகழ்த்துதல்
நடத்துதல்நடக்கச்செய்தல்
அழைத்துப்போதல்
செயல்புரிதல்
கற்பித்தல்
செலுத்துதல்
அரைத்தல்
நடத்துநர் பேருந்தில் பயணச்சீட்டுக் கொடுப்பது, பயணிகள் ஏறவும் இறங்கவும் வண்டியை நிறுத்தச்செய்வது முதலிய பணிகளைச் செய்யும் ஊழியர்
நடத்தைஒழுக்கம்
செல்கை
வழக்கு
நடத்தை (சமூகத்தில்) நடந்துகொள்ளும் விதம்
நடத்தைக்காரன்செல்வாக்குள்ளவன்
நடத்தைக்காரிவிலைமகள்
நடத்தைகெட்டவள்விலைமகள்
நடத்தைப்பிழைஒழுக்கத்தவறு
நடந்தசெய்திஉண்மைநிகழ்ச்சி
நடந்துகொள்ளுதல்மேலோரிடத்து ஒழுகுதல்
நடந்துவருதல்நிகழ்தல்
நடந்தேறுதல்நிறைவேறுதல்
நடபடிநடத்தை
செயல்
நிகழ்ச்சி
வழக்கம்
ஒழுக்கம்
நடப்பனகாலால் நடந்துசெல்லும் உயிர்வகை
நடப்பிப்புசிக்கனம்
மேற்பார்வை
நடப்புபோக்கு வரவு
நடத்தை
தற்காலம்
நடப்பு விஷயம்
நடப்புநடத்தை
போக்குவரவு
தீய காமத்தொடர்பு
கருமாந்தரத்துக்கு முதல் நாளில் கல்நடுஞ் சடங்கு
செல்லுதற்குரிய இடம்
தற்காலம்
தாலிவாங்குகை
நடப்பு1(குறிப்பிடும் இடத்தில்) நிகழ்வது
நடப்பு2நிகழ்ந்துகொண்டிருக்கிற
நடப்புக்காரன்செல்வாக்குள்ளவன்
நடப்புவட்டிநடைமுறை வட்டி
நடப்புவிலைதற்கால விலை
நட்பாடல்நட்புச்செய்தல்
நட்பாராய்தல்நட்புக்குரியாரை ஆராயுந்திறம்
நடபாவிபடியுள்ள கிணறு
நட்பாளர்உற்ற நண்பினர்
அரசர் உறுதிச் சுற்றத்துள் நம்பிக்கைக்குரிய நண்பர்
நட்புதோழமை - இருவர் இடையேவோ பலரிடமோ ஏற்படும் ஒரு உறவு. வயது, மொழி, இனம், நாடு என எந்த எல்லைகளும் இன்றி, புரிந்து கொள்ளுதலையும், அனுசரித்தலையுமே அடிப்படையாகக் கொண்டது
சினேகம், கேண்மை
நட்புசிநேகம்
உறவு
சுற்றம்
நண்பன்
யாழின் நாலாம் நரம்பு
காதல்
அரசாங்கம் ஆறனுள் ஒன்றாகிய நட்பரசர்
கையூட்டு
மாற்றரசரோடு நட்புச்செய்கை
நட்பு ஒத்த கருத்து, நலன், அக்கறை முதலியவற்றின் அடிப்படையில் (பொதுவாக) உறவினர் அல்லாதவருடன் கொள்ளும் உறவு
நட்புக்காட்டுதல்சிநேகபாவங் காட்டுதல்
குழந்தைகட்குத் தின்பண்டம் உதவுதல்
இலஞ்சம் கொடுத்தல்
நட்புவைத்தல்சிநேகஞ்செய்தல்
நட்புறவு (நபர்கள் அல்லது நாடுகளுக்கு இடையிலான) நேச உறவு
நடம்கூத்து
நடமண்டனம்அரிதாரம் (யாழ்.அக.)
நடம்பயிலுதல்நடத்தல்
உலாவுதல்
திரிதல்
ஊடாடுதல்
வழங்குதல்
கூத்தாடுதல்
பரவியிருத்தல்
துன்பம் முதலியவற்றால் அடைபட்டிருந்து வெளிவருதல்
நடமாட்டம்இயக்கம்
நடமாட்டம்நடக்கை
வலிமை
செல்வாக்கு
பழக்கம்
கூடுமிடம்
நடனம்
நடமாட்டம் (மக்கள், விலங்கு, வாகனம் முதலியவற்றைக் குறித்து வருகையில்) (ஓர் இடத்தில்) செல்லுதல், வருதல் போன்ற செயல்பாடு அல்லது இயக்கம்
நடமாடு (மனிதர் தொடர்பாகக் கூறும்போது) நடந்து இயங்குதல்/(விலங்கு தொடர்பாகக் கூறும்போது) உலவுதல்
நடமாடுதல்நடத்தல்
உலாவுதல்
திரிதல்
ஊடாடுதல்
வழங்குதல்
கூத்தாடுதல்
பரவியிருத்தல்
துன்பம் முதலியவற்றால் அடைபட்டிருந்து வெளிவருதல்
நடமாடும் பல இடங்களுக்கும் செல்லக் கூடிய வகையில் வாகனத்தில் அமைந்த
நடமாளிகைகோயிற் பிராகாரம்
நடமாளிகைமண்டபம்கோயிற் பிராகாரம்
நடராசன்சிவபெருமானின் பல மூர்த்தங்களுள் ஒன்றான நடனமாடும் உருவம்
நடராஜர் நடனமாடும் தோற்றத்தில் இருக்கும் சிவன் வடிவம்
நடல்ஊன்றுகை
நடலம்செருக்கு
அதிநாகரிகங் காட்டுகை
பாசாங்கு
வீண்செலவிடுகை
இகழ்ச்சி
நடலமடித்தல்பாசாங்கு செய்தல்
நடலம்பண்ணுஅதிநாகரிகம் காட்டுதல். (யாழ்.அக)
நடலம்பண்ணுதல்அதிநாகரிகம் காட்டுதல்
நடலைவஞ்சனை
துன்பம்
பொய்ம்மை
பாசாங்கு
அசைவு
நடவடிநடத்தை
செயல்
நடவடிக்கைநடத்தை
செயல்
நடவடிக்கை (ஒருவரின்) செயல்பாடு
நடவுநாற்று நடுகை
நட்ட பயிர்
நடவுக் கணக்கு
நடவு நாற்றை அல்லது இளங்கன்றைப் பறித்துப் பண்படுத்தப்பட்ட நிலத்தில் நடுவது
நடவுகம்புதளிர்த்துவரும் பொருட்டு நடப்படும் கம்பு
நடவுகாரிகள்நாற்று நடும் வேலைக்காரிகள்
நடவுகொத்துவயல் நடுகைக்காகக் கொடுக்கப்படும் கூலி
நடவுசெய்தல்அரசாளுதல்
நாற்று நடுதல்
நடவுதல்செலுத்துதல்
செயல் நடத்துதல்
நடவுப்பயிர்முதலில் நட்ட பயிர்
நடவுபோடுதல்நாற்று நடுதல்
நடவைவழி
கடவைமரம்
வழங்குமிடம்
உபாயம்
காண்க : நடவு
தணக்கமரம்
நடன்கூத்தன்
நடனசாலைகூத்துப் பயிலிடம்
நடனம்கூத்து
பாசாங்கு
குதிரை நடை
இந்திரசாலம்
நடனம் இசைக்கு ஏற்ற வகையில் உடல் உறுப்புகளை அசைத்து முகத்தில் தகுந்த பாவங்களை வெளிப்படுத்தி நிகழ்த்தும் கலை
நடனர்கூத்தர்
நடனியர்கூத்தியர்
நடாத்து மேற்கொள்ளுதல்
நடாத்துதல்நடக்கச்செய்தல்
அழைத்துப்போதல்
செயல்புரிதல்
கற்பித்தல்
செலுத்துதல்
அரைத்தல்
நடாவுதல்செலுத்துதல்
செயல் நடத்துதல்
நடிநாட்டியப்பெண்
ஆட்டம்
நடி (திரைப்படம், நாடகம் முதலியவற்றில் ஒரு பாத்திரமாக வேடம் ஏற்று அந்தப் பாத்திரத்தின்) குண இயல்புகளை, உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தும் விதமாகச் செயல்படுதல்
நடிகன் திரைப்படம், நாடகம் முதலியவற்றில் பாத்திரம் ஏற்று நடிப்பவன்
நடிகை நடிகன் என்பதன் பெண்பால்
நடித்தல்கூத்தாடுதல்
பாசாங்குசெய்தல்
கோலங்கொள்ளுதல்
நடிப்புகூத்து
பாவனைகாட்டல்
நடிப்பு திரைப்படம், நாடகம் முதலியவற்றில் பாத்திரம் ஏற்று நடிக்கும் செயல்
நடுஇடை
மையம்
வானத்தின் உச்சி
நடுவுநிலை
இடுப்பு
நீதி
மிதம்
வழக்கு
பூமி
இடைப்பட்டது
அந்தரியாமியான கடவுள்
நடு1(மரம், செடி முதலியவை வளர்வதற்கு அவற்றின் வேர்ப் பகுதியை நிலத்தில்) செருகிவைத்தல் அல்லது ஊன்றுதல்
நடு2இடைப்பட்ட பகுதி அல்லது நிலை
நடுக்கட்டுஅரைக்கச்சை
பெரிய வீட்டின் நடுவிலுள்ள பகுதி
நடுக்கண்டம்மத்தியத்துண்டு
மத்தியப்பகுதி
நடுக்கம்நடுங்குகை
மிக்க அச்சம்
துன்பம்
கிறுகிறுப்பு
நடுக்கம் (உடலில் அல்லது உடலின் பகுதியில் ஏற்படும்) கட்டுப்பாடற்ற அசைவு
நடுக்கல்நடுங்கல்
காண்க : நடுக்கல்வாதம்
நடுக்கல்வாதம்உதறுவாதம்
நடுக்கற்சுரம்குளிர்காய்ச்சல்
நடுக்குநடுங்குகை
மிக்க அச்சம்
துன்பம்
கிறுகிறுப்பு
நடுக்கு (உடலை) நடுங்கச்செய்தல்
நடுக்குடிநடுநிலைமையிலுள்ள குடும்பம்
ஓர் இனத்தின் தலைமைக் குடி
நடுவூர்க் குடி
நடுக்குதல்நடுங்கச்செய்தல்
நடுக்குவாதம்உதறுவாதம்
நடுக்குறுத்தல்நடுங்கச்செய்தல்
நடுக்கேட்டல்வழக்கு விசாரித்தல்
நியாயமாகத் தீர்ப்புச் சொல்ல வேண்டுதல்
நடுகல்போரில் இறந்துபட்ட வீரனைத் தெய்வமாக நிறுத்தும் கல்
நடுகல் (பழங்காலத்தில்) இறந்த வீரனின் நினைவாக (பெரும்பாலும்) அவன் பெருமையை எழுதி நடும் கல்
நடுகூலிநாற்று நட்ட கூலி
நடுகைநாற்று நடவு
நடுகை நடவு
நடுங்கஒரு உவமவுருபு. (தொல்.பொ.286)
நடுங்கநாட்டம்தோழி தலைவி நடுங்குமாறு பேசும் ஒரு துறை
நடுங்கல்அச்சம்
நடுங்கலன்நடுக்கல்வாதக்காரன்
நடுங்கு (உடல் அல்லது உடலின் பகுதி) கட்டுப்பாடு இல்லாமல் அசைதல்
நடுங்குதல்அசைதல்
அஞ்சுதல்
மனங்குறைதல்
பதறுதல்
நாத் தடுமாறுதல்
தலையசைத்தல்
ஒப்பாதல்
அதிர்தல்
நடுச்சாமம்நள்ளிரவு
மூன்றாம் சாமம்
நடுச்செய்தல்நியாயம் சொல்லுதல்
நடுச்சொல்லுதல்தீர்மானஞ்செய்தல்
காண்க : நடுச்செய்தல்
சான்று கூறுதல்
நடுச்சொல்வார்சான்று கூறுவோர்
நடுத்தர ஏழை, பணக்காரன் என்ற இரு நிலைக்கு இடைப்பட்ட
நடுத்தரம்மத்தியநிலை
நடுத்தரம் (தரம், தன்மை, அளவு முதலியவை குறித்து வருகையில்) அதிகம், குறைவு அல்லது நல்லது, மோசம் அல்லது சிறியது, பெரியது போன்ற எதிர் நிலைகளுக்கு இடைப்பட்டதாக அமைவது
நடுத்தலைஉச்சந்தலை
மத்தியமான இடம்
நடுத்திட்டம்நடுவுநிலைமை
நடுத்தீர்ப்புநியாயத் தீர்மானம்
தெய்வத் தீர்ப்பு
கர்த்தருடைய கடைசித்தீர்ப்பு
நடுத்துஞ்சல்அகாலமிருத்து
நடுத்தெருஊரின் மத்தியிலுள்ள வீதி
தெருவின் மத்தி
நடுத்தெருவில்விடுதல்ஆதரவின்றிக் கைவிட்டுப் போதல்
நடுதல்ஊன்றுதல்
வைத்தல்
நிலைநிறுத்துதல்
நடுதறிநட்ட கம்பம்
கன்றாப்பூரில் உள்ள சிவபிரான்
நடுநடுங்கு (பயத்தால்) அதிகமாக நடுங்குதல்
நடுநடுங்குதல்பயத்தால் மிகக் கலங்குதல்
குரல் இசைக்கேடாகக் கம்பித்தல்
நடுநாடிஇடைகலை பிங்கலைகளுக்கு இடையிலுள்ள நாடி
மூலாதாரத்திலிருந்து உச்சித்துளை வரைக்கும் நிற்கும் நாடி
நடுநாயகம்அணிகலன் மத்தியில் பதிக்கும் மணி
சிறந்தவன்
நடுநாள்நண்பகல்
இடையாமம்
சித்திரைநாள்
நடுநிசிநடுஇரவு
நடுச்சாமம்
நடுநிலைநீதி
மத்தியநிலைமை
நியாயம்
சைவத்திற்கு யோக பூசைவகை
நடுநிலை விருப்பு, வெறுப்பு இல்லாத சம நிலை
நடுநிலைஞாயம்மத்தியத்தம்
நடுநிலைப் பள்ளி எட்டாம் வகுப்புவரை உள்ள பள்ளி
நடுநிலைமைமத்தியநிலைமை
நியாயம்
காண்க : நடுநிலைஞாயம்
நடுநிற்றல்பிணைபடுகை
நடுநெஞ்சுநடுமத்தியம்
நடுப்பகல்மத்தியானம், உச்சிவேளை, உருமம்
நடுப்பாதைநடைவழியின் நடுவிலுள்ள பகுதி
நடுப்பார்மத்தி
நடுப்பார்த்தல்மத்தியத்தம் பார்த்தல்
நடுப்புறமத்தியில்
நடுப்பெறமத்தியில்
நடுப்பேசுதல்ஒருவருடைய வழக்கை எடுத்துப் பேசுதல்
நடுமத்திநடுமத்தி
உச்சி
நடுமத்தியானம்உச்சிக்காலம், உருமம்
நடுமையம்நடுமத்தி
உச்சி
நடுராசிநடுத்தரம்
நடுவண்இடையில்
நடுவண் அரசு மத்திய அரசு
நடுவத்தசாமம்நள்ளிரவு
நடுவயதுஇளமைக்கும் மூப்புக்கும் இடைப்பட்டப் பருவம்
நடுவர்நீதிபதி
நடுவர் மன்றம் இரு தரப்பினரும் பேசி முடிவு காணமுடியாத பிரச்சினைக்குத் தீர்வுகாண அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்ட வகையில் நியமிக்கப்படும் நடுவர் குழு
நடுவழிபயணததின் மத்தி
நடைவழியின் நடுவிலுள்ள பகுதி
நடுவழியில் இரு இடங்களுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியில்
நடுவறுத்தல்சீர்தூக்கிப் பார்த்தல்
வழக்குத் தீர்த்தல்
நடுவறுத்தான்மூக்கிரட்டைக்கொடி
நடுவன்நடுநிலையை வளங்கக்கூடியவன்
இயமன்
நீதிபதி
நியாயாதிபதி
நடுவனாள்பரணி
நடுவாந்தரம்உதவியற்ற நிலை
செயலினிடையில்
எதிர்பாராதபடி
மத்தியப்பகுதி
நடுவிரல்ஐவிரல்களுள் இடையிலுள்ள விரல்
நடுவிரல் (கையில் அல்லது காலில்) மூன்றாவதாக உள்ள விரல்
நடுவில்/நடுவே (காலத்தில், இடத்தில்) இடையில்
நடுவிலவன்புதல்வர்களுள் நடுவுள்ளவன்
நடுவிலான்புதல்வர்களுள் நடுவுள்ளவன்
நடுவின்மைநீதிக்கேடு
நடுவீடுபூசைக்குரிய உள்வீடு
சாப்பாட்டு அறை
நடுவுஇடை
நடுவுநிலைமை
மாதரிடுப்பு
நீதி
நடுவுநிலைஒருபக்கம் சாராமை
சாந்தம் என்னும் சுவை
நடுவுநிலைத்திணைபாலைத்திணை
நடுவுநிலைமைநீதி
மத்தியநிலைமை
நியாயம்
சைவத்திற்கு யோக பூசைவகை
நடுவுபாடுமத்தியப்பகுதி
நடுவுள்ளவன்இடையிலுள்ளவன்
புதல்வர்களுள் மத்தியில் உள்ளவன்
நடுவூர்ஊரின் நடுவிடம்
நடுவெலும்புமுதுகெலும்பு
நடுவெழுத்துபத்திரம் எழுதுபவன்
பத்திரப்பதிவு அலுவலன்
நடுவெளிஇடைவெளி
பரந்தவெளி
நடுவேஇடையில்
நடேசன்சிவபெருமானின் பல மூர்த்தங்களுள் ஒன்றான நடனமாடும் உருவம்
நடைகாலாற் செல்லுகை
பயணம்
அடி வைக்குங் கதி
வாசல்
இடைகழி
ஒழுக்கம்
வழக்கம்
நீண்டநாள்
நடைகூடம்
இயல்பு
அடி
கூத்து
தொழில்
செல்வம்
ஒழுக்கநூல்
நித்தியபூசை
கோயில்
கோள் முதலியவற்றின் கதி
கப்பல் ஏறும் வழி
மொழியின் போக்கு
வாசிப்பின் நோட்டம்
தடவை
நடை1நடந்து செல்லும் செயல்
நடை2தனக்கென ஏற்படுத்திக்கொண்ட முறை
நடைக்காவணம்விழாக்காலத்தில் நடந்து செல்வதற்கு அமைக்கும் பந்தல்
புறப்பாட்டில் சுவாமியுடன் செல்லுமாறு அமையும் பூப்பந்தல்
நடைக்குநடைஒவ்வொரு தடவையும்
நடைக்கூடம்வாயிலிடம்
மாளிகையின் முகப்புக்கூடம்
நடந்துசெல்லும் கூடமான உடம்பு
நடைகாவற்காரன்கோயில் முதலியவற்றின் வாயில்களின் காவலாய் நிற்பவன்
நடைகிணறுஇறங்க ஏற உதவும் படிகள் கொண்ட கிணறு
நடைகூடம்வாயிலிடம்
மாளிகையின் முகப்புக்கூடம்
நடந்துசெல்லும் கூடமான உடம்பு
நடைகூலிநடந்து செல்வதற்குரிய கூலி
நடைச்சலங்குசிறுபடகு
நடைசாரிகுதிரையின் மந்தநடை
உலாவுகை
இடையறாத நடை
நடைத்திண்ணைஇடைகழித் திண்ணை
நடைத்தேர்சிறுதேர்
நடைநீர்ஓட்டமுள்ள தண்ணீர்
நடைபடம்நடத்தற்பொருட்டு வழியில் விரிக்கும் ஆடை
நடைபடிநடத்தை
வழக்கம்
நீதிமன்ற நடவடிக்கை
நடைப்படம்நடத்தற்பொருட்டு வழியில் விரிக்கும் ஆடை
நடைப்படாம்நடத்தற்பொருட்டு வழியில் விரிக்கும் ஆடை
நடைப்பந்தல்விழாக்காலத்தில் நடந்து செல்வதற்கு அமைக்கும் பந்தல்
புறப்பாட்டில் சுவாமியுடன் செல்லுமாறு அமையும் பூப்பந்தல்
நடைப்பயணம் கால்நடையாகவே செல்லும் பயணம்
நடைப்பரிகாரம்வாழ்க்கைக்கு வேண்டிய பண்டங்கள்
பயணத்திற்கு வேண்டிய பொருள்கள்
பத்தியமில்லாத மருந்து
நடைப்பிணம்சுறுசுறுப்பில்லாதவர்
மகிழ்ச்சியற்றவர்
நடைப்பிணம்பயனற்றவன்
நடக்கும் பிணம்
நடைப்பிணம் இயல்பான வாழ்க்கைக்குத் தேவையான துடிப்பை இழந்தவர்
நடைப்பெருவாயில்கோயிலின் தலைவாசல்
நடைப்பொன்நடப்புச் செலவுக்குத் தேவையான பணம்
நடைபயில் மெதுவாக அல்லது நளினமாக நடத்தல்
நடைபரிதல்விரைந்து நடத்தல்
நடைபழகுதல்நடக்கக் கற்றல்
தாமதமாய் நடத்தல்
நடைபாதைநடக்கும் பாதை
நடைபாதை (தெருவின் இரு ஓரங்களிலும் மக்கள்) நடந்து செல்வதற்கான (சற்று உயர்வாக இருக்கும்) பாதை
நடைபாவாடைநடத்தற்பொருட்டு வழியில் விரிக்கும் ஆடை
நடைபாவாடை (சில சடங்குகளில்) நடந்துசெல்வதற்காகப் பாதையில் விரிக்கும் துணி
நடைபாவிபடிக்கிணறு
படிக்கட்டு
நடைபெறு நட (என்னும் வினையின் 2, 3, 4, 5 ஆகிய பொருள்களில்)
நடைபோடுவெற்றியோடு முன்னேறும் தன்மை
நடைபோடு பெருமிதத்துடன் முன்னேறுதல்
நடைமலைநடக்கும் மலையாகிய யானை
நடைமனைநடக்கும் வீடாகிய உடல்
நடைமாடுஆடுமாடுகள்
நடைமாற்றுநடத்தற்பொருட்டு வழியில் விரிக்கும் ஆடை
நடைமுதல்நடப்பிலுள்ள ஆண்டு
நடைமுறைவழக்கமாக நடைபெறும் செயல்கள்
பரம்பரை வழக்கம்
நடைமுறை (ஒரு திட்டம், கொள்கை முதலியவற்றை) செயல்படுத்தும் முறை
நடைமுறைப்படுத்து (ஆட்சி, திட்டம், சட்டம் போன்றவற்றை) நடைமுறைக்குக் கொண்டுவருதல்
நடையறிதல்ஊர்வழக்கங்களையறிதல்
எழுத்து நடையை அறிதல்
நடையன்வயல் நிலங்களில் மாடு அல்லது எருது
நடையன்நடக்கிறவன்
உழவுமாடு
குதிரை முதலியன
செருப்பு
நடையாட்டம்வழக்கிற் பயின்றுவருகை
நடையாடுதல்சஞ்சரித்தல்
பரவுதல்
நடையியல் (பேச்சு மொழி, எழுத்து மொழி ஆகியவற்றின்) நடையைப்பற்றி ஆராயும் ஒரு மொழியியல் பிரிவு
நடையில்விடுதல்மாடு முதலியவற்றைப் பெருநடையிற் செலுத்துதல்
நடையுடைபாவனைமக்களின் வழக்கவொழுக்கம் முதலியன
நடையுடையோன்காற்று
நடையைக் கட்டுஇடத்தை விட்டு நீங்கு
நடையைக்கட்டு இருக்கும் இடத்தைவிட்டு நீங்குதல் அல்லது புறப்படுதல்
நடையொத்துஒரு தாளவகை
நடைவண்டிசிறுபிள்ளைகள் நடைபழகுதற்கு உதவும் சிறுவண்டி
நடைவண்டி (குழந்தை நடை பழகுவதற்காக) நின்று பிடிப்பதற்கு ஏதுவாக மரச் சட்டத்தை உடைய மூன்று சிறிய சக்கரங்களைக் கொண்ட (விளையாட்டு) சாதனம்
நடைவரம்புநடந்து செல்வதற்குத் தக்கபடி அமைந்த வயல் வரப்பு
நடைவழிமூன்று முழ அகலமுள்ள பாதை
நடக்கும் வழி
நடைவாவிபடிகளமைந்த கிணறு
நடைவானம்விழாக்காலத்தில் நடந்து செல்வதற்கு அமைக்கும் பந்தல்
புறப்பாட்டில் சுவாமியுடன் செல்லுமாறு அமையும் பூப்பந்தல்
நடைவிளக்கெரித்தல்தண்டனையாகத் தலையில் விளக்கை வைத்து குற்றஞ்செய்தோரை ஊரில் வலம்வரச் செய்தல்
நடைவெள்ளம்தோட்டம் முதலியவற்றிற்குத் தானாகவே பாயும் நீர்
நண்டுநீர் ஓரம் வாழும் ஒருவகைக் சிறு உயிரி
கற்கடகராசி
நண்டு இடுக்கியின் முன்பகுதி போன்ற இரு முன்னங்கால்களையும், ஓடு மூடிய உடலையும் கொண்ட நீரில் வாழும் உயிரினம்
நண்டுக்கரம்தெரிநிலைக்கையிரண்டும் அங்குலி பிணைந்துவரும் இணைக்கைவகை
நண்டுக்காற்கீரைஒரு கீரைவகை
நண்டுக்காற்புல்ஒரு புல்வகை
நண்டுக்கொடுக்குநண்டின் முன்புறத்துள்ள உறுப்பு
நண்டுச்செலவுநண்டு இருக்கும் வளை
நண்டுசிண்டுகள் சிறு குழந்தைகள்
நண்டுஞ்சுண்டும்சிறியவும் பெரியவுமான இளங்குழந்தைகள்
நண்டுநசுக்குசிறியவும் பெரியவுமான இளங்குழந்தைகள்
நண்டுவாய்க்காலிகவ்விக்கொட்டும் தன்மையுள்ள ஒரு சிற்றுயிரிவகை
நண்ணம்சிறிது
நண்ணலர்பகைவர்
நண்ணார்பகைவர்
நண்ணுதல்கிட்டுதல்
பொருந்துதல்
செய்தல்
இருத்தல்
நண்ணுநர்நட்பினர்
நண்ணுவழிஅருகிலுள்ள இடம்
நணந்தம்சணற்பயிர்
காண்க : காட்டுப்பச்சிலை
புன்கமரம்
நண்பகல்நடுப்பகல்
நண்பகல் மதியம்
நண்பல்இருபற்களினிடை
நண்பன்தோழன்
காதலன்
குறிஞ்சிநிலத்தலைவன்
காண்க : சணல்
நண்பன் நட்பால் நெருங்கியவன்
நண்புஅன்பு
உறவு
நட்பு
நண்மைஅண்மை
நணிஅணிமையான இடம்
நணியான்அருகிலிருப்பவன்
நணுகலர்பகைவர்
நணுகார்பகைவர்
நணுகுதல்கிட்டுதல்
சார்தல்
ஒன்றிக் கலத்தல்
அணுகுதல்
நணுங்குதல்கிட்டுதல்
சார்தல்
ஒன்றிக் கலத்தல்
அணுகுதல்
நத்தம்இருள்
இரவு
ஆக்கம்
ஊர்
ஊரின் குடியிருப்பிடம்
மனைநிலம்
இடம்
நத்தை
சங்கு
வாழை
காண்க : எருக்கு
நத்தமாலம்
கடிகார ஊசி
நத்தமாலம்புன்கமரம்
நத்தாசைவிருப்பம்
பற்று
பேராசை
நத்தாமணிஉத்தாமணிக்கொடி
நத்தார்திருப்பிறப்பு
நத்தார் இயேசு பிறந்த நாளைக் கொண்டாடும் பண்டிகை
நத்திஇன்மை
மீனினுடைய மிதவைப் பை
நத்திதம்நாணயமிடப்பெற்றது
நத்துசங்கு
நத்தை
மூக்கணிவகை
ஒரு பறவைவகை
விருப்பம்
நத்துதல்விரும்புதல்
நத்தைமேலே ஓடு உள்ளதும் ஊர்ந்து செல்வதுமான ஓர் உயிரி
கருநந்து
கொற்றான்
கடுகு
நத்தை மிருதுவான உடலைத் தன் உடல் மேல் இருக்கும் சுருள் வடிவ ஓட்டினுள் நுழைத்துக்கொள்ளக் கூடியதும் மிகவும் மெதுவாக ஊர்ந்து செல்லக் கூடியதுமான ஒரு வகை உயிரினம்
நத்தைச்சுண்டிஒரு செடிவகை
நத்தைச்சூரிஒரு செடிவகை
நத்தைப்படுவன்கண்ணில் உண்டாகும் கட்டி
நதம்மேற்குநோக்கியோடும் ஆறு
உச்சத்திருந்து கிழக்கிற்கு அல்லது மேற்கிற்குள்ள தூரம்
நந்தியாவட்டச்செடி
நதிஆறு
நதிகிழக்கேயோடும் ஆறு
ஆறு
வணக்கம்
நதிகரந்தைதிப்பிலிமூலம்
நதிகேள்வன்ஆறுகளின் தலைவனான வருணன்
நதிசரம்ஆற்றுச்சார்பிற் பிறந்த யானை
நதிதீரம்ஆற்றங்கரை
நதிபதிகடல்
வருணன்
நதிமூலம் நதி உற்பத்தியாகிற இடம்
நதீசம்ஆற்றில் பிறப்பதாகிய தாமரை
நதீரம்ஆற்றங்கரை
நதீரயம்நீர்ப்பாய்ச்சல்
நதுத்தல்அவித்தல்
கெடுத்தல்
மறைத்தல்
நந்தஒர் உவமவுருபு. (தொல். பொ. 291.)
நந்தஓர் உவமஉருபு
பெருக
விளங்க
நந்தகம்திருமாலின் வாள்
வாள்
நந்தகிதிப்பிலி
நந்தகோபன்கண்ணபிரானை வளர்த்த தந்தை
கண்ணபிரான்
நந்தகோபாலன்கண்ணபிரானை வளர்த்த தந்தை
கண்ணபிரான்
நந்தநந்தனன்கண்ணன்
நந்தப்பாழ்அழிந்துபோன சிற்றூர்
நந்தம்சங்கு
கத்தூரி
காக்கை
குபேரனது ஒன்பதுவகை நிதிகளுள் ஒன்று
நாரத்தை
பெருமுயற்சி
நந்தமாலம்புன்கமரம்
நந்தல்ஆக்கம்
கேடு
நிந்தை
நந்தவனம்பூந்தோட்டம்
நந்தவனம் (பெரும்பாலும் கோயிலை அல்லது அரண்மனையைச் சார்ந்த) பூந்தோட்டம்
நந்தனஅறுபதாண்டுக்கணக்கில் இருபத்தாறாம் ஆண்டு
நந்தன்கண்ணபிரானை வளர்த்த தந்தை
கண்ணபிரான்
நந்தனம்பூந்தோட்டம், இந்திரனது பூங்காவனம்
சோலை
நந்தன ஆண்டு
நத்தை
தவளை
நாரத்தை
மகிழ்ச்சி
நந்தனவனம்இந்திரனது பூங்காவனம்
பூந்தோட்டம்
சோலை
நந்தனன்மகன்
நந்தனிமகள்
நந்தனைமகள்
நந்தாமணிஉத்தாமணிக்கொடி
நந்தாவனம்பூந்தோட்டம்
நந்தாவிளக்குகோயில் கருவறை முதலியவற்றிலுள்ள அணையாவிளக்கு
நந்தாவிளக்கு (பெரும்பாலும் கோயில் கருவறையினுள்) எப்போதும் எரிந்துகொண்டிருக்கும் விளக்கு
நந்திகாளை
சிவகண நாதராகிய நந்தி
இடபராசி
சிவன்
நந்திதுர்க்கம் என்னும் மலை
சமணர் பட்டப்பெயர்
உபபுராணத்துள் ஒன்று
ஓர் ஊர்
நந்தியாவட்டச்செடி
பல்லவ அரசர் பெயர்
நந்தி (சிவன் கோயிலில்) சன்னிதியின் நேரெதிராக ஒரு பீடத்தின் மேல் படுத்திருப்பது போல் வடிவமைக்கப்பட்ட (சிவனின் வாகனமான) காளை
நந்திகேச்சுரன்சிவன்
காண்க : நந்திதேவன்
நந்திகேசன்சிவன்
காண்க : நந்திதேவன்
நந்திதேவன்சிவகண நாதராகிய நந்திதேவர்
நந்திப்பூசணிசாம்பற்பூசணிக்கொடி
நந்தியாவட்டம்ஒரு பூச்செடிவகை
நந்தியாவட்டைநந்தியார்வட்டை
நந்தியாவட்டம்
நந்தியாவட்டை (பூஜைக்குப் பயன்படுத்தும்) மணம் இல்லாத வெள்ளை நிறப் பூ/மேற்குறிப்பிட்ட பூவைத் தரும் ஒரு வகைக் குத்துச் செடி
நந்தியாவர்த்தம்நந்தியாவட்டம் என்னும் ஒரு செடிவகை
ஒரு கட்டடவகை
நந்தியாவருத்தனன்நண்பன்
மகன்
சிவன்
நந்திவிருட்சம்சின்னிமரம்
நந்தினிகாமதேனுவின் கன்று
மகள்
நந்துநந்துதல்

ஆக்கம்
வளர்தல்,தழைத்தல்,விளங்குதல் என்ற பொருளும் உண்டு
அவிதல்,மறைதல், கெடுதல் என்றும் பொருள் உண்டு
நந்துஆக்கம்
சங்கு
பறவை
நத்தை
நந்துதல்கெடுதல்
சாதல்
அவிதல்
மறைதல்
தழைத்தல்
விளங்குதல்
செருக்குதல்
தூண்டுதல்
வளர்தல்
நிந்திக்கப்படுதல்
நந்துருணிபுறங்கூறுவோன்
மதியீனன்
இழிஞன்
நந்துருணிப்பேச்சுகோட்சோல்
நம்பிக்கையற்ற பேச்சு
நந்தைகொற்றான்கொடி
தேற்றாமரம்
பிரதமை சட்டி ஏகாதசி என்னும் திதிகள்
கபிலைப்பசு
நந்நான்குநான்கு நான்காக
நப்பாசைபயனற்ற எதிர்பார்ப்பு
நப்பாசைநாவின் தீராத ஆசை
வீணான ஆசை
நப்பாசை (நிறைவேறாது அல்லது நிறைவேறுவது கடினம் என்று தெரிந்தும்) ஒன்று எப்படியாவது நிகழாதா என்ற எதிர்பார்ப்பு
நப்பிரிதல்நம்மைப்பிரிதல்
நப்பின்னைகண்ணனுக்குகந்த தேவியருள் ஒருத்தி
நப்புணர்தல்நம்மைச் சேர்தல்
நபம்வானம்
ஆவணிமாதம்
கார்காலம்
நபர்ஆள்
நபர் (ஆண் பெண், பெரியவர் சிறியவர் போன்ற பாகுபாடு இல்லாமல் பொதுவாகக் குறிக்கையில்) மனிதன்
நபனம்நீராட்டம்
திருமஞ்சனம்
நபாகம்இருள்
நபிதீர்க்கதரிசி
முகம்மது
நபுஞ்சகம்நபுசஞ்சகன்
ஆண் தன்மையின்மை
நபுஞ்சலிங்கம்
நபுஞ்சகலிங்கம்அலிப்பால்
நபுஞ்சகன்அலி
ஆண்தன்மை இழந்தவன்
நபும்சகன் ஆண்தன்மை இழந்தவன்
நபோமணிவிண்மணியான சூரியன்
நமவணக்கம்
நம்நாம் என்பது வேற்றுமையுருபுகளை ஏற்கும்போது அடையும் உருவம்
எல்லாம் என்ற சொல் உயர்திணையாயின் அஃது உருபேற்கும் போது கொள்ளுஞ் சாரியை. உயர்திணை யாயி னம்மிடை வருமே (தொல். எழுத். 190)
நம்எல்லாம் என்னும் சொல் உயர்திணையாயின் அஃது உருபேற்கும்போது கொள்ளுஞ்சாரியை
வணக்கம்
நமக்கரித்தல்வணங்குதல்
நமக்காரம்வணக்கம்
நமக்காரிதொட்டாற்சுருங்கிச்செடி
வறட்சுண்டிச்செடி
நமகம்உருத்திரனைக் குறிக்கும் ஒரு வேத மந்திரம்
நமச்சிவாயஐந்தெழுத்து, பஞ்சாட்சர மந்திரம்
நமசம்இணக்கம்
நமசன்உதவுபவன், அனுகூலன்
நமசிதன்வழிபடத்தக்கவன்
நமட்டுச்சிரங்குசிரங்கு
சொறிபுண்
சிரங்குவகை
நமட்டுச்சிரிப்புஎள்ளற்சிரிப்பு
நமட்டுச்சொறிசிரங்கு
சொறிபுண்
சிரங்குவகை
நமடுகடித்தல்குழந்தைகள் உதட்டைக் கடித்தல்
நமத்தம்சடாமாஞ்சில்பூண்டு
நமதன்ஆண்டவன்
நம்பகம்பொறுப்புரிமை அமைப்பு
நம்பகம்விசுவாசம்
உறுதிப்பாடு
ஆணை
நம்பி யொப்புவிக்கப்பட்டது
உண்மை
நம்பகம் நம்பத் தகுந்தது
நம்பன்ஆணிற்சிறந்தோன்
கடவுள்
சிவன்
நம்பான்ஆணிற்சிறந்தோன்
கடவுள்
சிவன்
நம்பிஆணிற்சிறந்தவன்
முழுமையன்
கடவுள்
காண்க : நம்பியான், ஒரு செல்லப்பெயர்
நம்பியாண்டார்நம்பி
நாற்கவிராச நம்பி
நம்பிக்கைவிசுவாசம்
உறுதிப்பாடு
ஆணை
நம்பி யொப்புவிக்கப்பட்டது
உண்மை
நம்பிக்கை (-ஆன) (ஒருவரின் அல்லது ஒன்றின் மேல்) அனுபவம் ஏற்படுத்தும் உறுதி
நம்பிக்கை நட்சத்திரம் (குறிப்பிட்ட ஒரு துறையில்) சாதனை நிகழ்த்தும் விதத்தில் சிறப்பாகச் செயல்படுவார் என்று நம்பப்படும் நபர்
நம்பிக்கை வாக்கு அமைச்சரவையின் மேல் நம்பிக்கை இருக்கிறது என்பதை உறுதிசெய்யப் பிரதமர் அல்லது முதலமைச்சர் கொண்டு வந்த தீர்மானத்தின் மீது அவை உறுப்பினர்கள் அளிக்கும் வாக்கு
நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நம்பிக்கையில்லாத் தீர்மானம் கொண்டுவரப்படும்போது நடத்தப்படும் வாக்கெடுப்பு
நம்பிக்கைசெலுத்துதல்நம்பிக்கைக்குக் குறைவுவாராது நடந்துகொள்ளுதல்
நம்பிக்கைத்துரோகம்இரண்டகம்
நம்பிக்கைபண்ணுதல்உறுதிசெய்தல்
ஆணையிடுதல்
காண்க : நம்பிக்கைசெலுத்துதல்
நம்பிக்கையில்லாத் தீர்மானம் அமைச்சரவையின் மேல் நம்பிக்கை இல்லை என்று கூறி அவையில் எதிர்க்கட்சியினர் கொண்டு வரும் தீர்மானம்
நம்பிக்கையுள்ளவன்நம்பத்தக்கவன்
பிறரிடம் உண்மையாய் நடப்பவன்
தெய்வ நம்பிக்கையுள்ளவன்
நம்பியாரூரர்சைவசமய குரவருள் ஒருவரான சுந்தரர்
நம்பியான்கோயில் அருச்சகரின் பட்டப்பெயர்
நம்பிராட்டிஅரசன்தேவி
கடவுள்தேவி
நம்பிராட்டியார்அரசன்தேவி
கடவுள்தேவி
நம்பிரான்கடவுள்
தலைவன்
ஊர்க்குதிரை
நம்புஅருச்சகம்
நாவல்
விருப்பம்
கோயிலில் பூசை செய்யும் உரிமை
நம்பு உறுதியான எண்ணம் கொள்ளுதல்
நம்புசெய்வார்அருச்சகர்
நம்புண்டல்நம்பும்படிசெய்கை
நம்புதல்விரும்புதல்
நம்பிக்கைவைத்தல்
எதர்பார்த்தல்
ஏற்பளித்தல்
நம்பூதிரிமலையாள அந்தணர் வகையினன்
நம்பெருமாள்திருவரங்கத்துத் திருமால்
நம்மள்நம்மவர்கள்உண்மை நம்மள் ஜாதிக் குதவாதே (பஞ்ச.திரு முக. 1237.)
நம்மனோர்எம்மை ஒத்தவர், எம்மோடொத்தவர்
நாங்கள்
நமர்நம் இனத்தவர்
நம்முடைய உறவினர்
நமர் (அப்பளம் முதலிய உணவுப் பொருள்கள் அல்லது பட்டாசு முதலியவை) ஈரம் ஏற்று மொரமொரப்புத் தன்மையை அல்லது தீப் பற்றும் தன்மையை இழத்தல்
நமர்த்தல்ஈரம் ஏறுதல்
நமரிநமரி என்பது ஒரு தமிழர் இசைக்கருவி. மேள தாளங்களோடு வாசிக்கப்படும் ஓர் ஊதுகருவி. இது யானையின் பிளிறல் போன்று ஒலி எழுப்பக் கூடியது. இதனை கொண்டாட்ட நிகழ்வுகளிலும் துக்க நிகழ்வுகளிலும் வாசிப்பர்
நமரிநீண்ட எக்காளவகை
நமருதல்ஊறுதல்
பெருகுதல்
நமரைவாழைவாழைவகை
நமலுதல்வணங்குதல்
நமன்யமன்
நம்மவன்
சுற்றத்தான்
நமஸ்காரம்வணக்கம்
நமாஸ் தொழுகை
நமிடுபேன்முட்டை
நாரைவகை
நமித்திரர்பகைவர்
நமிநந்தியடிகணாயனார்நாயன்மார் அறுபத்துமூவருள் ஒருவர். (பெரியபு)
நமிபட்டாரகர்நமி.(தக்கயாகப்.375
உரை)
நமுகுதல்குழைதல்
நமுட்டுதினவுண்டாதல்
நிமிண்டுதல்
நமுட்டுச் சிரிப்புபோலிச்சிரிப்பு
நமுடுஈர்
கீழுதடு
கொக்கு
பட்டுநூல்களில் விழும் முடிச்சு
நமுத்தல்ஈரம் ஏறுதல்
நமூதுசாட்சி
பொறுப்பாளி
விவரக்குறிப்பு
நமூனாமாதிரிப் படிவம்
நமூனா (விபரங்கள் இந்த வரிசையில் தரப்பட வேண்டும் என்று காட்டும் வகையில் அமைக்கப்படும்) விண்ணப்பப் படிவம்
நமேருபுன்னைமரம்
சுரபுன்னைமரம்
நமைதினவு
வைக்காலிமரம்
நமை நமைச்சல் ஏற்படுதல்
நமைக்காய்கத்தரிக்காய்
நமைச்சல்தினவு
சிரங்கு
வருத்தம்
நமைச்சல் உடலில் ஏற்படும் சொறியத் தூண்டும் உணர்வு
நமைத்தல்தினவெடுத்தல்
நமைதல்தினவெடுத்தல்
நமைப்புதினவு
சிரங்கு
வருத்தம்
நமோவணக்கம்
நயவிரும்புதல். பிறன் வரையாள் பெண்மை நயவாமை நன்று (குறள், 150)
சிலாகித்தல். நல்லறிவுடையோர் நயப்பது வேண்டியும் (பத்துப்பாட்டு, நச். உரைச்சிறப்.)
கௌரவித்தல்
பிரியப்படுத்துதல்
தட்டிக்கொடுத்தல்
கெஞ்சுதல். அவன் எவ்வளவோ நயந்து கேட்டான்
அன்பு செய்தல். (சூடா.)
பின் செல்லுதல். (யாழ். அக.)
மகிழ்தல். வல்லைமன்ற நீ நயந்தளித்த (புறநா. 59)
இனிமையுறுதல். நஞ்சினுங் கொடிய நாட்ட மமுதினு நயந்து நோக்கி (கம்பரா. பூக்கொய். 7)
இணங்கிப் போதல். யாரிடத்தும் அவன் நயந்து போவான்
பயன்படுதல். (யாழ். அக.)
மலிதல். இவ்வருஷத்தில் தான்யம் நயத்தது
மேம்படுதல். அதற்கிது நயத்திருக்கிறது
நய (குறிப்பிட்ட காரணத்திற்காக ஒருவரிடம் பேசுதல், பழகுதல் போன்றவற்றில்) கனிவை வெளிப்படுத்துதல்
நயக்கன்நாய்
நயக்கிளவிஅசதியாடல்
நயகுணம்நற்குணம்
நயங்காட்டுதல்இன்சொல் முதலியவற்றால் வயப்படுத்துதல்
நயச்சொல்இனியசொல்
முகமன்வார்த்தை
இச்சகம்
அசதியாடல்
நயத்தகுதல்விரும்பல்
நன்மையாதல்
நயத்தல்விரும்புதல்
பாராட்டுதல்
சிறப்பித்தல்
பிரியப்படுத்தல்
தட்டிக்கொடுத்தல்
கெஞ்சுதல்
அன்புசெய்தல்
பின்செல்லுதல்
மகிழ்தல்
இன்பமுறல்
இனிமையுறுதல்
இணங்கிப்போதல்
பயன்படுதல்
மலிதல்
மேம்படுதல்
ஈரம் ஏறுதல்
நட்பாடல்
தலைவனைக் கண்ட தலைவி தனது ஆசைப்பாடு கூறும் புறத்துறை
நயத்தவிலைமலிந்த விலை
நயத்தோர்நண்பர்
கணவர்
நயந்துசொல்லுதல்பயன்படச் சொல்லுதல்
வேண்டிக்கொள்ளுதல்
நயநயவார்த்தைஉறுதியில்லாச் சொல்
நயநிலைப்படலம்நாடகம்
நயப்பாடுபயன்
மேம்பாடு
நயப்பித்தல்விரும்பும்படி செய்தல்
மகிழ்வித்தல்
உடன்படுதல்
பயன்படுத்தல்
மலிவாக்குதல்
நயப்புஅன்பு
விருப்பம்
இன்பம்
தலைவி எழிலைப் புகழ்கை
மலிவு
இலாபம்
மேம்பாடு
நன்மை
நயப்புணர்வுகண்ணோட்டம்
நயபயம்அன்பும் கண்டிப்பும்
நயம்இன்பம்
அருள்
மகிழ்ச்சி
விருப்பம்
தன்மை
மேன்மை
போற்றுகை
அன்பு
பக்தி
நற்பயன்
மலிவு
மிகுதி
பயன்
நுண்மை
இனிமை
நீதி
கொடையாளி
கனமும் தேசிகமும் கலந்து பாடும்வகை
நயம்1(கதை, கவிதை முதலியவற்றில்) மகிழ்விப்பதாக அமையும் தன்மை
நயம்2(பொருளின்) விலைக் குறைவு
நயம்பண்ணுதல்உதவிசெய்தல்
நயம்பாடுபயன்
மேம்பாடு
நயம்பாடுதல்இனிமையாய்ப் பாடுதல்
முகமன் கூறுதல்
நயம்பேசுதல்மகிழப் பேசுதல்
இனிமையாய் ஒலித்தல்
நயமாலிமனோசிலை என்னும் மருந்து
நயமொழிஇன்மொழி
நலம்பயக்கும் சொல்
நயர்அறிவுடையார்
நயவசனம்இனிய சொல்
பணிவான சொல்
நயவஞ்சகம்இனிமைகாட்டி ஏமாற்றுகை
நயவஞ்சகம் இனிமையாகப் பழகித் தீங்கு விளைவிக்கும் விதம்
நயவர்காதலர்
நண்பர்
நீதியுடையோர்
நயவருதல்விரும்புதல்
நன்மையுண்டாதல்
நயவன்சுவைஞன்
நயவார்பகைவர்
நயவார்த்தைஇனிய சொல்
பணிவான சொல்
நயவான்நயப்புள்ளோன்
ஆதாயக்காரன்
உபகாரி
விரும்பாதவன்
நயவுரைஇனிய சொல்
நயன்இன்பம்
அருள்
மகிழ்ச்சி
விருப்பம்
தன்மை
மேன்மை
போற்றுகை
அன்பு
பக்தி
நற்பயன்
மலிவு
மிகுதி
பயன்
நுண்மை
இனிமை
நீதி
கொடையாளி
கனமும் தேசிகமும் கலந்து பாடும்வகை
நயனகாசம்கண்மேற் படர்சதை
நயனத்தானம்துயிலணை
நயனதீட்சைஅருட்பார்வையால் சீடனுக்கு ஞானம் உண்டாக்குதல்
நயனப்பார்வைகண்ணோக்கு
காதல் நோக்கம்
நயனம்கண்
நயனமாலைஉருத்திராக்கமாலை
நயன்மைநீதி
நயனமோக்கம்சிற்பிகள் சிலை முதலியவற்றிற்குக் கண்ணைத் திறந்துவிடுகை
நயனமோட்சம்சிற்பிகள் சிலை முதலியவற்றிற்குக் கண்ணைத்திறந்துவிடுகை
நயனரோகம்கண்ணோய்
நயனவாரிகண்ணீர்
நயனைகண்மணி
நயனோற்சவம்கண்காட்சி
காட்சிக்கு விருந்தான அழகுமிக்க பொருள்
விளக்கு
நயாசலன்நீதிநெறி வழுவாதவன்
நயானகாரன்நாகசுரம் வாசிப்போன்
நயிச்சியஞ்செய்தல்தன்வயப்படுத்துதல்
நயிட்டிகப்பிரமசாரிவாழ்நாள் முழுதும் பிரமசாரியாய்க் கழிப்போன்
மாணவன்
நயிட்டிகர்நிட்டை தவறாதோர்
நயிந்தைதலைவன்
ஒரு பட்டப்பெயர்
நயினாதந்தை
நயினார்ஆண்டவன்
தலைவன்
காண்க : ஐயனார்
சித்திரகுப்தன்
சமணர்க்குரிய பட்டப்பெயர்
நரகக்குழிநரகம்
நரகபாதாளம்ஆழ்நரகம்
நரகம்அள்ளல்
ரெளரவம்
கும்பிபாகம்
கூடசாலம்
செந்துத் தானம்
பூதி
மாபூதி
நரகம்உயிர்கள் தீவினையின் பயனை நுகரும் இடம், பாதாள உலகம்
நரகம் (பாவம் செய்தவர்கள் இறந்த பிறகு சென்று சேர்வதாக நம்பப்படும்) கொடுமையும் துன்பங்களும் நிறைந்த உலகம்
நரகர்நரகத்தில் வாழ்பவர்
நரகரிநரசிம்மமூர்த்தியாகிய திருமால்
நரகல்மலம்
தூய்மையின்மை
நரகல் மலம்
நரகலித்தல்அருவருத்தல்
அழுக்குடைத்தாதல்
நரகவாய்நிரயவாய் நரகம்
நரகவேதனைநரகத்தில் நுகரும் துன்பம்
நரகன்நரகத்திலுள்ளோன்
மாபாவி
கண்ணபிரனால் கொல்லப்பட்ட ஓர் அசுரன்
நரகாந்தகன்நரகாசுரனைக் கொன்றவனான திருமால்
நரகாரிநரகாசுரனைக் கொன்றவனான திருமால்
நரகாலிகால்நடைகளுக்கு வரும் ஒரு நோய் வகை
நரகிநரகலோகத்துள்ளவள்
நரகீலகன்குருவைக் கொலைசெய்தவன்
நரகுநரகம்
நரகேசரிநரசிங்கமூர்த்தி
நரங்கடித்தல்அழித்தல்
நரங்குதல்கடையாதல்
மெலிதல்
நொறுங்குதல்
நரசிங்கம்நரனும் சிங்கமும்கூடிய உருவுடன் பிறப்பெடுத்த திருமால்
நரசிங்கமூர்த்திநரனும் சிங்கமும்கூடிய உருவுடன் பிறப்பெடுத்த திருமால்
நரசிங்கன்மனிதனும் சிங்கமும் சேர்ந்த தோற்றம் உள்ளவன்
நரசிம்மன்நரனும் சிங்கமும்கூடிய உருவுடன் பிறப்பெடுத்த திருமால்
நரசீவன்மனிதன்
நர்த்தகன்கூத்தாடுவோன்
நர்த்தகிகூத்தாடுபவள்
நர்த்தகி (தொழில்முறை) நாட்டியக்காரி
நர்த்தனம்கூத்து
நரத்துவம்மானிடத்தன்மை
நரதுங்கன்மாந்தரிற் சிறந்தவன்
நரதுதிமாந்தரைப் புகழ்தல்
நரதேவன்மக்கள் தலைவனான அரசன்
நரந்தம்கத்தூரிவிலங்கு
கத்தூரி
மணம்
மணப்புல்வகை
காகம்
நாரத்தை
நரந்தம்பழம்தோடைப்பழம்
நரபதிமக்கட்கும் தலைவனான அரசன்
சோழ, விசயநகர வேந்தரின் பட்டப்பெயர்
நரப்பிரதிட்டைமக்களால் நிறுவப்பட்டது
நரப்புக்கருவிநரம்புடைய யாழ் முதலிய இசைக்கருவிகள்
நரப்புக்கருவியாளர்யாழ் முதலியன வாசிப்போர்
நரபலி (தெய்வத்துக்குக் காணிக்கையாகச் செலுத்தும்) மனித உயிர்ப் பலி
நரபாலன்மக்கள் தலைவனான அரசன்
நரம்மாந்தப்பிறவி
நரமடங்கல்நரனும் சிங்கமும்கூடிய உருவுடன் பிறப்பெடுத்த திருமால்
நரம்பன்ஒல்லியானவன்
ஒரு புகையிலை வகை
நரம்பியல் நரம்புகளின் அமைப்பையும் செயல்பாடுகளையும் நோய்களையும் பற்றிய மருத்துவத் துறை
நரம்பின்மறையாழ்நூல்
நரம்புவில்லில் கட்டிய
ஓசை எழுப்பும்
நாண்
நரம்புதசைநார்
நாடி
இரத்தக்குழாய்
யாழ் நரம்பு
இலை முதலியவற்றின் நரம்பு
வில் நாண்
நரம்பு மூளையிலிருந்து உடலின் பல பாகங்களுக்கும் உணர்வுகளைக் கொண்டுசெல்லும் மெல்லிய இழை
நரம்பு மண்டலம் (சிந்தித்தல், உணர்வுகளைப் புரிந்துகொள்ளுதல், உறுப்புகளை அசைத்தல் போன்ற செயல்களைச் செய்யும்) மூளை, தண்டுவடம், நரம்புகள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய அமைப்பு
நரம்புக்கடுப்புநரம்புநோய்வகை
நரம்புக்கருவிநரம்புகள் கொண்ட இசைக்கருவி
நரம்புக்கழலைநிணநீர் நரம்பின் வீக்கம்
நரம்புக்காய்நீண்டுமெலிந்த காய்
முருங்கைக்காய்
நரம்புச்சிலந்திகினிப்புழு
நரம்புச்சிலந்திதோலில் புழுக்களை உண்டாக்கும் ஒரு புண்வகை
நரம்பின்மேல் உண்டான புண்கட்டி
நரம்புச்சுற்றுநரம்பின் வீக்கம்
நரம்புசன்னிஇழுப்புநோய்
நரம்புத் தளர்ச்சி (கட்டுப்பாடு இல்லாமல் உடல் உறுப்புகள் ஆடுகிற வகையில்) நரம்பில் ஏற்படும் உறுதிக் குலைவு
நரம்புப்பல்நரம்பின் வீக்கம்
நரம்புப்பிசகுநரம்புப் பிறழ்ச்சி
நரம்புமண்டலம்உடம்பிலுள்ள நரம்புகளின் கூறுபாடு
நரம்புவலிநரம்புநோய்வகை
நரம்புவாங்குதல்இலை முதலியவற்றின் நரம்பை நீக்குதல்
குதிகாலின் நரம்பை வெட்டுதலான துன்புறுத்தல்
நரம்புவீக்கம்விதைவீக்கம்
காண்க : நரம்புவலி
நரம்பெடுத்தல்கடுமையாக வேலைபுரியச்செய்தல்
துணிவைக் கெடுத்தல்
உடம்பு மிக மெலிந்துபோதல்
நரம்பெரிச்சல்நரம்புநோய்வகை
நரமாமிசம்மனித ஊன்
நரமாமிசம் மனித உடலில் உள்ள சதை
நரமேதம்மாந்தரைக் கொன்று செய்யும் வேள்வி
நரல்செத்தை
மக்கட்கூட்டம்
நரல்வதுஒலியெழுப்புவது. (நர நர எனப் பல்லைக் கடித்தான்)
நரல்வுயாழின் உள்ளோசை
ஒலிக்கை
எடுத்தலோசை
நரலுதல்ஒலி எழுப்புதல்
நரலுதல்ஒலித்தல்
கத்துதல்
நரலைஒலி
ஒலி எழுப்பும் கடல்
நரலைகடல்
மதிலுறுப்புகளுள் ஒன்று
ஒலி
நரலோகம்மக்கள் உலகமான மண்ணுலகம்
நரவரிநரசிங்கமூர்த்தி
நரவல்மலம்
தூய்மையின்மை
நரவாகனம்மக்களால் சுமக்கப்படும் சிவிகை
ஊர்தி
குபேரனது ஊர்தி
நரவாகனன்நரனை ஊர்தியாகக்கொண்ட குபேரன்
நரளிகடலை
நரற்றுதல்ஒலி எழுப்புதல்
நரற்றுதல்ஒலித்தல்
ஒலிக்கச்செய்தல்
நரன்நரலும் குரங்கு அதாவது 'நரன்' - மனிதன்
நரன்மாந்தன்
அருச்சுனன்
ஒரு முனிவன்
ஓர் இயக்கன்
நராகன்றுகை
நராங்குதல்வளர்ச்சி குன்றிப்போதல்
நராதிபன்அரசன்
நராந்தகம்இறப்பு
நராந்தகன்மக்களை அழிக்கும் யமன்
கொடியோன்
நராப்பற்றுதல்பழம் முதலியன கன்றிப்போதல்
நராபோகம்நினைத்திராத வாழ்வு பெறல்
ஒருவன் போகம் நுகரும் வாழ்நாள் எல்லை
நராயணன்திருமால்
நராலைநரகம்
நரிஒரு விதமாக ஊளை (ஒலி)யிடும் விலங்கு
நரிஒரு விலங்குவகை
புலி
வைக்கோற்புரிக்கருவி
நரிக்குழிநரிவளை
நரிக்குறத்தி நரிக்குறவன் என்பதன் பெண்பால்
நரிக்குறவன் நரி முதலிய சிறிய காட்டு விலங்குகளையும் பறவைகளையும் வேட்டையாடி விற்றுப் பிழைப்பவன்
நரிக்கொன்றைசெங்கொன்றைமரம்
நரிகுளிப்பாட்டுதல்நல்ல சொற்களால் ஏமாற்றுதல்
நரிச்சல்வௌவால்வகை
நரித்தல்வருத்துதல்
நரித்தலைமுழங்கால் முட்டு
நரிதல்வருத்துதல்
நரிநாவல்மரவகை
நரிநிறம்பலநிறக்கலப்பு
பல எண்ணம்
வெறுப்பு
நரிப்பாகல்பாகல்வகை
நரிப்புநரித்தன்மை
இகழ்வு
வியப்பு
நொறுங்குகை
நரிப்புத்திதந்திரபுத்தி
நரிப்புறம்மிருகசீரிடநாள்
நரிமருட்டிகிலுகிலுப்பைச்செடி
நரிமிரட்டல்இளங்குழந்தைகட்குத் தூக்கத்தில் உண்டாகும் அழுகையும் சிரிப்பும்
நரியன்குள்ளன்
சூதுள்ளவன்
பெருநெல்வகை
நரியிலந்தைஇலந்தைவகை
நரியுடைமுசுமுசுக்கை
நரியுணிநரியால் உண்ணப்படுவதான நண்டு
நரியுப்புகறியுப்பு
நரிவாற்புல்ஒருவகைப்புல். (யாழ்.அக.)
நரிவிரிநரிவிரியன்
நாய்நறுவிலி
நரிவிருத்தம்திருத்தக்கதேவரால் நரியின்கதை யொன்றைப்பற்றி இயற்றப்பட்ட ஒருநூல்
நருக்கல்நசுக்குண்டது
குத்தல்வலி
வேகாதசோறு
வயிற்றுவலிவகை
நருக்குகுட்டுகை
நருக்குதல்நொறுக்குதல்
கொல்லுதல்
துண்டாக்குதல்
குட்டுதல்
நருக்கெனல்குத்தல் ஒலிக்குறிப்பு
விரைவுக் குறிப்பு
நருங்குதல்நொறுங்குதல்
தேய்தல்
நருநருத்தல்நெறுநெறுத்தல்
புன்மையாதல்
நருநரெனல்நெறுநெறெனற் குறிப்பு
நருமதைஓவென்று பேரிரைச்சல் போட்டுக் கொண்டு வேகமாக ஓடும் ஆறு. இதை மட்டுமே பண்டைக் காலத்தில் ஆண்யாறு என்று சொல்வதுண்டு. இதன் வேகமும்
நீரின் அளவும் அவ்வளவு பெரியதாம்
நருமுதல்பல்லால் கடித்தல்
நருமுதல்பல்லால் கடித்தல்
பல்லைக் கடித்தல்
நருவல்நருங்கினது
மலம்
நருவிசுநாகரிகம்
சிக்கனம்
துப்புரவு
நேர்மையானது
நரேசன்மக்கள் தலைவனான அரசன்
நரேந்திரன்மக்கள் தலைவனான அரசன்
நரைவெண்மை
வெண்மயிர்
எருது
இடபராசி
சாமரம்
கவரிமா
மூப்பு
பெருமை
வெள்ளைக்குதிரை
பறவைவகை
நாரை
நரை1(பெரும்பாலும் முதுமையின் அறிகுறியாக முடி) வெள்ளை நிறமாக மாறுதல்
நரை2வெள்ளை நிறமாக மாறிய முடி
நரைக்கொம்புவெள்ளைக் கழியான எலும்பு
நரைச்சல்பயிர் முதலியவற்றின் வெளிறின தன்மை
நரைஞர்முதியவர்
முடி வெளுத்தவர்
நரைத்தல்மயிர்வெளுத்தல்
பயிர்வெளிறுதல்
நிறம்வெளுத்தல்
நரைதிரை (முதுமையின் அறிகுறியான) நரை முடியும் தோல் சுருக்கமும்
நரைதிரையில்லான்மூப்படையாத காகம்
நரைப்புமயிர் வெண்மையாகை
நரைமைமூப்பு
நரையல்லிஆம்பல்வகை
நரையன்நரைத்தவன்
பருவமின்றி நரைத்தவன்
வல்லூறுவகை
சாம்பல் நிறமுள்ள விலங்கு
நரையான்மீன்கொத்தி
நரையான்சின்னது
நாரை
மீன்கொத்திப் பறவை
காகம்
நெல்வகை
நாரைப்பசு
நருங்கின குழந்தை
நல்நல்ல. கச்சையங்களி நல்யானை. (சூளா. அரசியற். 27)
நல்நல்ல
வறுமை
நல் நல்ல (என்பதன் முதல் மூன்று பொருளிலும்)
நலக்குதல்கசங்கச்செய்தல்
அழுக்காக்குதல்
நன்மைபயத்தல்
நல்கல்பெருங்கொடை
அன்பு
கொடுக்கை
அருள்
நல்கு (பெரும்பாலும் பொருள் அல்லாத பிறவற்றை) அளித்தல்
நல்குதல்கொடுத்தல்
விரும்புதல்
தலையளி செய்தல்
படைத்தல்
வளர்த்தல்
தாமதித்தல்
பயன்படுதல்
உவத்தல்
அருள்செய்தல்
நல்குரவுவறுமை என்பதற்கான பழைய தமிழ்ச்சொல். இல்லாமை
ஏழ்மை என்பன ஒத்த கருத்துச் சொற்களாகும்
நல்கூர்எளிமை
நல்கூர்தல்வறுமையடைதல்
களைப்படைதல்
துன்புறுதல்
நல்கூர்ந்தான்வறியோன்
நல்கூர்ந்தோன்வறியோன்
நல்கை (கல்வி நிறுவனங்களுக்கு) நிதி உதவி
நலங்கனிதல்அன்பு முற்றுதல்
அழகு முற்றுதல்
நலங்கிடுதல்மணமக்களுக்கு எண்ணெய் சீயக்காய் மஞ்சட்பொடி முதலியவற்றைப் பூசுஞ்சடங்குசெய்தல்
மணமக்களுக்கு நலங்கு நடத்துதல்
நலங்குநறுங்கூட்டு
ஒரு கலியாணச் சடங்கு
ஒரு மருந்து
நலங்கு திருமணத்தில் மணமக்களை அமரச்செய்து சந்தனம் முதலியவை பூசி (மகிழ்ச்சி தரும்) சில விளையாட்டுகள் விளையாடச்செய்யும் சடங்கு
நலங்குதல்நொந்துபோதல்
வருந்துதல்
நுடங்குதல்
கசங்குதல்
நலஞ்சாற்றுதல்அரசன் ஆணையை வெளியிடுதல்
நலத்தல்நலமாதல்
விரும்புதல்
நலந்தட்டுதல்விதையடித்தல்
நலப்பாடுநன்மை
ஆதாயம்
நற்பேறு
நலப்புநன்மை
வெற்றி
நலம்நன்மை
இன்பம்
உதவி
கண்ணோட்டம்
அழகு
அன்பு
ஆசை
குணம்
பயன்
புகழ்
உயர்வு
நல்வாழ்வு
நிறம்
செம்மைநிறம்
விருச்சிகராசி
எருதின் விதை
சுக்கு
அறம்
நலமடி காயடித்தல்
நலம்பாடுதகுதி
நலம்பாராட்டல்தலைவியின் அழகைத் தலைவன் வியந்துரைக்கும் அகத்துறை
நலம்பாராட்டுதலைவியின் அழகைத் தலைவன் வியந்துரைக்கும் அகத்துறை
நலம்பாராட்டுதல்அலங்கரித்தல், ஒப்பனை செய்தல்
நலம்பொலம்நன்றுதீது
நல்லநன்மையான
மிக்க. இந்தத் தடவை நல்ல காய்ப்பு
கடுமையான. நல்லவெயில்
நல்லநன்மையான
மிக்க
கடுமையான
நல்ல (மனிதர்களிடம்) எதிர்பார்க்கப்படும் ஒழுங்கு, முறை முதலியவை கொண்டமைந்த/(பிறவற்றில்) மகிழ்ச்சியையும் மன நிறைவையும் தரக் கூடிய தன்மை கொண்ட
நல்லகாலமாக அதிர்ஷ்டவசமாக
நல்லசேவகன்சிறந்த வீரன்
ஐயனார்
நல்லணிமங்கலநாண்
நல்லதண்ணீர்குடிதண்ணீர்
சுவையுள்ள நீர்
நல்லதனம்நட்பு
ஒத்துப்போகும் இயல்பு
நல்லதனம்பண்ணுதல்சாந்தப்படுத்துதல்
நல்லதுஅறம்
நன்மையானது
காண்க : நல்லபாம்பு
நல்லதுசொல்லுதல்புத்திமதி சொல்லுதல்
அன்பாய்ப் பேசுதல்
வழியனுப்புதல்
நல்லதுபண்ணுதல்இணக்குதல்
நல்லதுபொல்லாதுநன்மை தீமை
நல்லநடத்தைநல்லொழுக்கம்
நல்லநினைப்புநல்லெண்ணம்
சிறந்த ஞாபகம்
நல்லபடியாக (வாழ்க்கையில்) வசதிகளுடன் சிறப்பாக
நல்லப்பன்தந்தையுடன் பிறந்தவன்
நல்லபழக்கம்நற்பயிற்சி
நெருங்கின நட்பு
நல்லோர் இணக்கம்
நல்லபாம்புநாகப்பாம்பு
நல்லபாம்பு தலையை உயர்த்திப் படம் எடுத்துச் சீறக் கூடிய விஷப் பாம்பு
நல்லபுத்திமயக்கமற்ற அறிவு
கூரிய அறிவு
நற்போதனை
நல்லம்கறுப்பு
கரி
இஞ்சி
நல்லமழைஅதிக மழை
நல்லமனம்விரிந்தவுள்ளம்
தூய சிந்தை
நல்லமாதிரிநல்லவகை
நல்லொழுக்கம்
நல்லவர்அறிஞர்
நல்லோர்
நண்பர்
பெண்கள்
காண்க : நல்லபாம்பு
நல்லவழிநல்ல பாதை
நன்னடக்கை
நற்குலம்
மோட்சவழி
நல்லவளம்மிகுந்த செழிப்பு
தக்க சமயம்
நல்லவார்த்தைஇன்சொல்
உவப்புச்சொல்
வாழ்த்துரை
கெஞ்சுமொழி
சமாதானப்பேச்சு
நல்லவிளக்கு கடலை எண்ணெய் அல்லது நல்லெண்ணெய் ஊற்றி, திரி போட்டு சாமிக்கு முன் ஏற்றிவைக்கும் விளக்கு
நல்லவெல்லம்கரும்புவெல்லம்
கருப்புக்கட்டி
நல்லவேளைநற்சமயம்
நல்ல நெருக்கடியான நேரம்
நாய்க்கடுகுசெடி
நல்லவைநற்செயல்கள்
அறிவு, ஒழுக்கம் முதலியவற்றால் உயர்ந்தோர் சபை
நியாயம் பேசுவோர் சபை
நல்லறம்நல்வாழ்க்கை, இல்வாழ்க்கை, மேன்மையான தருமம்
சமயதருமம்
நல்லொழுக்கம்
நல்லறிவுநற்புத்தி
நற்போதனை
ஒரு நீதி நூல்
நல்லாநன்றாக
நல்லாகநன்றாக
நல்லாங்குநன்மை
நல்லாச்சிநல்லம்மாள்
சிற்றன்னை
நல்லாடைசிறந்த துகில்
நல்லாப்புநன்மை
நல்லாய்ச்சிசிறிய தாய் முறையாள்
நல்லார்நற்குணமுடையோர்
பெரியோர்
கற்றார்
மகளிர்
நல்லாள்நற்குணமுடையவள்
தக்கவர்
நல்லாறுநல்வழி
நல்லாறுடையான்நல்வழிச் செல்வோன்
நல்லிபெண்
முதுகெலும்பு
விலங்குக் காலின் எலும்பு
நல்லிசைமறையாத புகழ்
நல்லிருப்புவாளாவிருத்தல்
நல்வாழ்வு
நல்லிளம்படியர்அழகிய இளம்பெண்டிர்
நல்லினம்நல்லவர் கூட்டம்
பசுக்கூட்டம்
நல்லுயிர்மனைவிக்கு உயிர்போன்ற கணவன்
நல்லுறவுநெருங்கின உறவு
நல்லுறவு (நாடுகளுக்கிடையே அல்லது அமைப்புகளுக்கிடையே) இணக்கமான தொடர்பு
நல்லூழ்புண்ணியம், தவப்பயன்
நல்லெண்ணம்நல் நினைவு
நல்லெண்ணம் (நாடுகளுக்கிடையே) நல்லுறவைப் பேணும் நோக்கம்
நல்லெண்ணெய்எள்ளிலிருந்து எடுக்கும் எண்ணெய்
நல்லெண்ணெய் எள்ளிலிருந்து எடுக்கப்படும் எண்ணெய்
நல்லேர்கட்டுதல்நல்லவேளையில் பருவத்திற்குரிய உழவைத் தொடங்குதல்
நல்லேறுஇடபம்
ஆண்எருமை
நல்லொழுக்கம்நன்னடக்கை
ஒழுக்கம்
நல்லோர்அறிஞர்
மகளிர்
நல்வசிசூலம்
நலவர்நல்லோர்
நல்வரவுஒருவர் விட்டிக்கு வரும்போது வரவேற்கும் போது கூறுவது
நலவல்நாவல்மரம்
நல்வழிநல்லொழுக்கம்
ஔவையார் இயற்றிய நீதிநூல்
நல்வாக்குநன்னிமித்தமான சொல்
வேண்டுகோட் சொல்
வாழ்த்துரை
நல்வார்த்தைநன்னிமித்தமான சொல்
வேண்டுகோட் சொல்
வாழ்த்துரை
நல்வாழ்வுஇன்பமான இல்லற வாழ்க்கை
சீருஞ்சிறப்புமாய் வாழ்கை
நல்விதிதவப்பயன்
நல்வினைஅறச்செயல்
முற்பிறப்பிற் செய்த புண்ணியச் செயல்
நலவுநன்மை
மன்னிப்புக் கேட்கும் மொழி
நலிநோய்
நலி மோசமான நிலைக்குத் தாழ்தல்
நலித்தல்துன்புறுத்தல்
நலிதல்சரிதல்
மெலிதல்
வருந்தல்
அழிதல்
நெருக்கல்
நலிபுஆய்தவெழுத்திற்குச் செய்யுளில் வழங்கும் ஒரு பெயர்
நலிபுவண்ணம்ஆய்தவெழுத்துப் பயின்றுவருஞ் சந்தப்பாட்டு
நலிவுதுன்பம்
கேடு
நலிவு நல்ல நிலையிலிருந்து மோசமான நிலைக்குப் போகிற சரிவு
நலுங்கு1(பெரும்பாலும் எதிர்மறை வடிவங்களில்) (உடல்) வருந்துதல்
நவ பழமையிலிருந்து விடுபட்டுப் புதுமையை நோக்கிய
நவ பாடாணம்சாதிலிங்கம்
மனோசிலை
காந்தம்
அரிதாரம்
கந்தகம்
ரசகருப்பூரம்
வெள்ளைப் பாடாணம் (வெடியுப்பு)
தொட்டிப் பாஷாணம்
கெளரி பாஷாணம்
நவக்கிரகம்சூரியன், சந்திரன், செவ்வாய், புதன், வியாழன், சுக்கிரன், சனி, இராகு, கேது ஆகிய ஒன்பது கோள்கள்
நவகண்டம்கீழ்விதேகம், மேல்விதேகம், வடவிதேகம், தென்விதேகம், வடவிரேபதம், தென்விரேபதம், வடபரதம், தென்பரதம், மத்திய கண்டம் என்னும் பூமியின் ஒன்பது கண்டங்கள்
காண்க : நவவருடம்
நவகருமம்புதுப்பிக்கும் வேலை
நவகோடிசித்தபுரம்திருவாவடுதுறை என்னும் ஊர்
நவகோணத்தாள்பார்வதிதேவி
நவச்சாரப்பற்றுநவச்சாரத்தினால் உலோகங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று பொருந்துமாறு செய்யும் பற்று
நவச்சாரம்ஓர் உப்புவகை
நவச்சாரம் (ஈயம் பூசப் பயன்படுத்தும்) பளபளப்பான வெள்ளை நிறமும் காரத் தன்மையும் உடைய பொருள்
நவசத்திவாமை, சேட்டை, ரௌத்திரி, காளி, பலவிகரணி, பலபிரமதனி, சர்வபூததமனி, சக்தி, மனோன்மணி ஆகிய ஒன்பது சிவசத்திகள்
நவசாரத்தான்பொன்மணல்
நவசிஒரு தென்னைமரவகை
ஒரு கமுகமரவகை
நவத்தம்சடாமாஞ்சில் மருந்து
நவத்துவாரம்கண்கள், காதுகள், மூக்குத்துளைகள், வாய், மலத்துளை, நீர்த்துளை என்னும் ஒன்பது உடல் வாயில்கள்
நவதளம்தாமரைத்தளிர்
நவதாரணைசதுரங்கதாரணை, சத்தாரணை, சித்திரதாரணை, நாமதாரணை, பேததாரணை, மந்திரதாரணை, மாயாதாரணை, வச்சிரதாரணை
வத்துத்தாரணை என்னும் ஒன்பது அவதான வகைகள்
யோகத்தில் ஒன்பது வகைப்பட்ட மனோதாரணை
நவதாளம்அரிதாளம், அருமதாளம், சமதாளம், சயதாளம், சித்திரதாளம், துருவதாளம், நிவிர்த்தாளம்
படிமதாளம், விடதாளம் என்னும் ஒன்பது தாளவகை
நவதானியம்உழுந்து, நெல், எள்ளு, கடலை, கொள்ளு, கோதுமை, அவரை, பயறு, துவரை ஆகிய ஒன்பது தவசங்கள்
நவதானியம் அவரை, உளுந்து, எள், கடலை, கொள்ளு, கோதுமை, துவரை, நெல், பாசிப்பயறு ஆகிய ஒன்பது தானியங்கள்
நவதிதொண்ணூறு
நவதிகைதூரியக்கோல்
நவதீர்த்தம்கங்கை, யமுனை, சரசுவதி, நருமதை, சிந்து, காவேரி, கோதாவிரி, துங்கபத்திரை, சோணையாறு என்னும் ஒன்பது புண்ணிய தீர்த்தங்கள்
நவதைபுதுமை
நவநாதசித்தர்ஒன்பது சித்திராகிய அனாதி நாதர், ஆதிநாதர், கடேந்திரநாதர், கோரக்கநாதர், சதோகநாதர், சத்தியநாதர், மச்சேந்திரநாதர், மதங்கநாதர், வகுளிநாதர்
நவநிதிகச்சபநிதி, கற்பநிதி, சங்கநிதி, நந்தநிதி, நீலநிதி, பதுமநிதி, மகாநிதி, மகாபதுமநிதி, முகுந்தநிதி ஆகிய ஒன்பது வகைப்பட்ட குபேரநிதி
நவநீதகம்நெய்
நவநீதம்வெண்ணெய்
புதுமை
நவபண்டம்உழுந்து, நெல், எள்ளு, கடலை, கொள்ளு, கோதுமை, அவரை, பயறு, துவரை ஆகிய ஒன்பது தவசங்கள்
நவப்பிரீதிவெடியுப்பு
நவபுண்ணியம்எதிர்கொள்ளல், பணிதல், உட்காருவித்தல், கால்கழுவல், அருச்சித்தல், நறும்புகை காட்டல், விளக்குக் காட்டல், அறுசுவையுணவு படைத்தல், புகழ்தல் என ஒன்பது வகைப்பட்ட போற்றுகைகள்
நவம்ஒன்பது
நவம்புதுமை
நட்பு
பூமி
ஒன்பது
கார்காலம்
காண்க : சாரணை
நவம் (பெரும்பாலும் பிற சொற்களோடு இணைந்து) ஒன்பது
நவமணிகோமேதகம், நீலம், பவளம், புருடராகம், மரகதம், மாணிக்கம், முத்து, வயிரம், வைடூரியம் என்னும் ஒன்பது மணிவகைகள்
நவமணிகள்மாணிக்கம்
முத்து
வைரம்
கோமேதகம்
வைடூரியம்
மரகதம்
பவளம்
நீலம்
புஷ்பராகம்
நவமிஒன்பதாந் திதி
நவமி அமாவாசை அல்லது பௌர்ணமி கழிந்த ஒன்பதாவது நாள்
நவமுகில்ஆவர்த்தம், சம்வர்த்தம், புட்கலம், துரோணம், காளம், நீலம், வாருணம், வாயுவம், தமம் ஆகிய ஒன்பதுவகை மேகங்கள்
நவமேகம்ஆவர்த்தம், சம்வர்த்தம், புட்கலம், துரோணம், காளம், நீலம், வாருணம், வாயுவம், தமம் ஆகிய ஒன்பதுவகை மேகங்கள்
நவர்ஆள்
நவரசம்தொண்சுவை
நவரசம்நகை, அழுகை, இளிவரல், மருட்கை, அச்சம், பெருமிதம், வெகுளி, உவகை, அமைதி என்னும் ஒன்பான் சுவைகள்
நவரத்தினம்கோமேதகம், நீலம், பவளம், புருடராகம், மரகதம், மாணிக்கம், முத்து, வயிரம், வைடூரியம் என்னும் ஒன்பது மணிவகைகள்
நவரதம்நகை, அழுகை, இளிவரல், மருட்கை, அச்சம், பெருமிதம், வெகுளி, உவகை, அமைதி என்னும் ஒன்பான் சுவைகள்
நவராத்திரிபுரட்டாசி மாதம் வளர்பிறை பிரதமை முதல் கொற்றவை, திருமகள், கலைமகள் ஆகிய சத்திகளைப் பூசிக்கும் ஒன்பது நாள்
நவராத்திரி (துர்க்கை, லட்சுமி, சரஸ்வதி ஆகிய பெண் தெய்வங்களுக்கு) புரட்டாசி மாதம் வளர்பிறையின் முதல் நாளிலிருந்து ஒன்பது இரவுகள் கொண்டாடப்படும் பண்டிகை
நவரை தாளடிக்குப் பிறகு பயிரிடப்படும் நெல் சாகுபடி
நவரோசுஒரு பண்வகை
நவலோகம்பொன், இரும்பு, செம்பு, ஈயம், வெள்ளி, பித்தளை, தரா, துத்தநாகம், வெண்கலம் ஆகிய ஒன்பது உலோகங்கள்
நவவருடம்குரு, இரணிய இரமிய, இளாவிருத, கேதுமால, பத்திர, அரி, கிம்புருட, பாரத என்னும் பூமியின் ஒன்பது பெரும் பிரிவுகள்
நவ்வல்நாவல்மரம்
நவ்வார்பகைவர்
நவ்விபெண்மான்
மான்குட்டி
இளமை
அழகு
அத்தநாள்
காண்க : நவ்வு
நவ்வுமரக்கலம்
நவ்வுதல்முழுதும் நம்புதல்
ஆசையோடு எதிர் பார்த்திருத்தல்
நவாக்கரிஒன்பது எழுத்துகளுள்ள மந்திர வகை
நவாங்கிசம்இராசியை ஒன்பதாகப் பகிர்தல்
நவாடாதோணி
நவாதுவெண்மையான சருக்கரைவகை
நவாமிசம்இராசியை ஒன்பதாகப் பகிர்தல்
நவிகோடரி
நவித்தல்அவித்தல்
நவியம்கோடரி
நவிர்ஆண்மயிர்
முள்முருக்கமரம்
துரும்பு
மருதயாழ்த்திறம்
வாள்
புன்மை
நவிரம்ஆண்மயிர்
உச்சி
தலை
மயில்
மலை
நன்னன்மலை
மருதயாழ்த்திறவகை
புன்மை
வாள்
நவிரல்ஒரு மரவகை
நவில்கூறு
நவிலுதல்சொல்லுதல்
கற்றல்
பெரிதொலித்தல்
பாடுதல்
செய்தல்
பழகுதல்
தாங்குதல்
விரும்புதல்
குறித்தல்
மிகுதல்
நவிழ்த்தல்அவித்தல்
நவிற்றுதல்சொல்லுதல்
ஆராய்தல்
அதிகாரத்தோடு உரைத்தல்
நவின்றோர்க்கினிமைநூலின் பத்தழகினுள் ஒன்று
நவீனபுதிய
நவீனத்துவம்நவீன மயமாதலின் முழுமைக்ட்டத்தில் உருவான ஒரு கலை மற்றும் சிந்தனைப்போக்கு. நவீனமயமாதலின் எதிர்ம்றை இயல்புகளை அதிககமாகக் கவனிப்பது இது
பழைய நிலையிலிருந்து மறுபடல்
நவீன மயமாக்கல்
புதிதாக்கள்
நவீனம்புதுமை
புதினம்
நவீனம்புதிய முறையில் எழுதப்பட்ட கதை
நவீனம்1(பழமையிலிருந்து மாறுபட்டு) புதிய மாற்றங்களுக்கும் தேவைகளுக்கும் ஏற்ற முறைகளையும் தன்மையையும் கொண்டமைவது
நவீனம்2புதினம்
நவீனமயமாக்கு (தொழில், கல்விமுறை போன்றவற்றை) புதிய சாதனங்கள், அணுகுமுறை ஆகியவற்றின் உதவிகொண்டு தற்காலத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப மாற்றி அமைத்தல்
நவுதல்நெகிழ்தல்
மட்கிப்போதல்
நவுரிஎக்காளவகை
நவைகுற்றம்
நவைகுற்றம்
இழிவு
தண்டனை
நவைத்தல்கொல்லுதல்
நழுக்கம்ஆழமின்மை
மழுங்குதல்
நழுக்குதல்வருத்துதல்
அரிசியை ஒன்றிரண்டாகக் குற்றுதல்
மழுங்கச்செய்தல்
தந்திரமாய் விட்டுவிலகுதல்
கீறுதல்
சிறிதுசிறிதாக மலம்போதல்
நழுங்குதல்மழுங்குதல்
கீறப்பெறுதல்
வழுவுதல்
நழுநழுத்தல்பிடிகொடாது பேசுதல்
நழுப்புதல்மயங்கச்செய்தல்
வேலை செய்ய மறுகுதல்
நழுவமுதுகூழ்
நழுவல்பிடிகொடாது பேசுகை
மறைந்து சொல்லுகை
ஓர் அபசுரம்
நழுவல் (பேச்சில் அல்லது நடத்தையில்) எதிலும் மாட்டிக்கொள்ளாமல் தப்பித்துக்கொள்கிற தன்மை
நழுவிஒன்றிலிருந்து இன்னொன்றுக்கு மாறுதல்
நழுவிகள்நழுவி
நழுவு தடுப்போ பிடிப்போ இல்லாததால் மென்மையாக விலகுதல் அல்லது சரிதல்
நழுவுதல்வழுவுதல்
தந்திரமாய் நீங்குதல்
பிடிகொடாது பேசுதல்
நளஅறுபதாண்டுக் கணக்கில் ஐம்பதாம் ஆண்டு
நள்நடு
இரவு
உச்சிப்பொழுது
திருவோணநாள்
செறிவு
நளத்தம்சடாமாஞ்சில் பூண்டு
நளபாகம்நளன்செய்த சமையல் போன்றதான உயர்ந்த சமையல்
நன்றாய்ச் சமைத்த உணவு
நளபாகம் தேர்ச்சி பெற்றவரின் சமையல்
நளம்அகலம், காண்க : தாமரை
சிற்ப நூல்களுள் ஒன்று
நளவசாதி
நளவர்அரச மெய்ப்பாதுகாப்பாளர்கள்
நழுவிகள்
சிறந்த தொழிலாளர்கள்
மரம் ஏறுதல்
கள் உற்பத்தி
நள்ளலர்பகைவர்
நள்ளார்பகைவர்
நள்ளிநண்டு
கற்கடகராசி
உறவு
கடையெழு வள்ளலுள் ஒருவன்
நள்ளிடைநடுஇடம்
நள்ளிரவு இரவு பன்னிரண்டு மணி அல்லது அதை ஒட்டிய நேரம்
நள்ளிருணாறிஇரவில் மணக்கும் இருவாட்சிப்பூ
நள்ளிருள்செறிந்த இருள்
நள்ளுஅடைதல். உயர்ந்தோர்தமை நள்ளி (திருவானைக். கோச்செங்.25)
நட்புக்கொள்ளுதல். உறினட்டறினொரூஉ மொப்பிலார் கேண்மை. (குறள்இ 812)
விரும்புதல். நள்ளாதிந்த நானிலம் (கம்பரா. கைகேசி 26)
நள்ளுமருங்கு
காண்க : நள்ளுதல்
நள்ளுதல்நட்புக்கொள்ளுதல்
விரும்புதல்
அடைதல்
நள்ளுநர்நண்பர்
நள்ளெனல்ஓர் ஒலிக்குறிப்பு
நளிஅகலம்
பெருமை
செறிவு
குளிர்ச்சி
கூட்டம்
செருக்கு
நிந்தை
எள்ளல்
தேள்
காண்க : வெண்சாரணை
நளிதல்செறிதல்
பரத்தல்
ஒத்தல்
நளிப்புசெறிவு
நளியஓர் உவமவுருபு. (தொல்.பொ.291)
நளிர்குளிர்ச்சி
குளிர்காய்ச்சல்
பகை
செறிவு
பெருமை
நண்டு
நளிர்வித்தல்நடுங்கச்செய்தல்
நளிவிடம்தேள்
நளிவுசெறிவு
நளினக்காரன்நயப்பேச்சுள்ளவன்
விகடன்
எள்ளிநகையாடுவோன்
நளினம்நயம்
நளினம்தாமரை
தண்ணீர்
நயச்சொல்
இங்கிதம்
நிந்தை
ஏளனம்
நளினாட்சமாலைதாமரைமணிமாலை
நளினிதிருமகள்
தாமரைப் பொய்கை
ஒரு பண்வகை
நளினைதிருமகள்
நளுக்கல்நெல்லின் இரண்டாம் குற்று
நளுக்குதல்நடுக்குதல்
நளுங்குஒரு கிளிஞ்சில்வகை
காண்க : அழுங்கு
நளுத்தைஒரு பண்வகை
நளைஏலத்தோல்
நறதேன்
கள்
நற்கதிதுறக்கம் முதலிய நற்பதவி
நற்கந்தம்நறுமணம்
நற்காட்சிநல்லறிவு
கண்ணுக்கினிமையான காட்சி
இரத்தினத்திரயத்துள் ஒன்று
பழுதில்லாத கருத்து
நற்காமம்ஒத்த காமம்
நற்காலம்நல்லகாலம்
ஆங்காலம்
காலவகை ஆறனுள் ஒன்று
நற்கீர்த்திபெரும்புகழ்
நற்குநன்மை. பண்டுகற்கறியாப் புலம்பெயர் புதுவிர் (மலைபடு. 392)
நன்றாக. அதுநற் கறிந்தனை யாயின் (புறநா. 35)
நற்குநன்மை
நன்றாக
நற்குடிஉயர்குடி
நற்குணம்நல்ல தன்மை
நற்குலம்உயர்குடி
நற்குறிநன்னிமித்தம்
நற்கோள்புதன்
வியாழன், வெள்ளி முதலிய நன்மைசெய்யும் கோள்கள்
நற்சபைநல்அவை
நற்சாட்சிபரிந்துரை
அனுகூல சாட்சி
நற்சாந்துசுண்ணச்சாந்து
சன்னச்சாந்து
நற்சார்வுநல்லோர் கூட்டம்
நல்லடைக்கலம்
அறச்சிந்தை
நற்சாரிநவச்சாரம்
நற்சான்றிதழ் (ஒருவரின்) நடத்தைகுறித்து அளிக்கிற சான்றிதழ்
நற்சிலைகருங்கல்
நற்சீரகம்நச்சீரகம்
கருஞ்சீரகம்
சன்னச்சீரகம்
நற்செங்கல்காவிக்கல்
நற்செய்திநல்ல செய்தி
நற்செய்தி இயேசுவின் வாழ்வு, போதனை ஆகியவற்றைக் குறித்துப் புதிய ஏற்பாட்டில் நால்வர் எழுதிய வாசகங்கள்
நற்செய்தியாளர் புதிய ஏற்பாட்டில் நற்செய்தியை எழுதியவர்கள்
நற்சொல்நன்னிமித்தமொழி
நறணை அரணை
நறநறப்புமனவேற்றுமை
நற்பலம்வெட்பாலைமரம்
நற்பிரியம்மிக்க அன்பு
பற்பாடகச்செடி
நற்புநன்மை
நற்புத்திநல்லறிவு
நற்பேறுசிறந்த செல்வம்
நல்லூழ்
நற்போர்அறநெறி தவறாத சண்டை, அறப்போர்
நறவம்தேன்
கள்
பால்
மணம்
காண்க : மயிற்கொன்றை
ஞாழல்
குங்குமமரம்
அனிச்சமரம்
நறவுதேன்
கள்
மணம்
மணக்கொடிவகை
சேரநாட்டிலுள்ள ஓர் ஊர்
நறளைமரவகை
பிரண்டைவகை
நற்றம்நற்குணம்
நற்றமிழ்இயன்றவரை நல்ல தமிழ்ச் சொற்களைப் பயன்படுத்தி
நடைமுறை வழக்கங்களையும் உள்வாங்கி
வெளிப்படுத்தி எளிமையாக எழுதப்படும் பேசப்படும் தமிழ்மொழியை நற்றமிழ் அல்லது நல்லதமிழ் எனலாம்
நற்றரித்தல்நன்றாக நிலைத்தல்
நற்றவம்வீடு பெறுதற்குச் செய்யுந் தவம்
நற்றாய்பெற்ற தாய்
நற்றிறம்நன்மை
நீதிநெறி
நோன்பு
நற்றுநன்மை
நற்றுடிபுன்னாகமரம்
வேர்
நற்றுணைநல்வாழ்வுக்குத் துணைநிற்கும் பொருள்
நற்றுளிஅத்திப்பிசின்
அத்திமரம்
நற்றோழிஅருமைத்தோழி
நறாகள்
தேன் : மணம்
நறுக்-என்று (குட்டுதல், கிள்ளுதல் குறித்து வருகையில்) சுள்ளென்று வலிக்கும்படியாக
நறுக்கரிசிபாதி வெந்த சோறு
நறுக்குதுண்டு
ஓலைச்சீட்டு
நாகசுரத்தின் நாக்கு
நறுக்கு1(காய்கறி, பழம் முதலியவற்றைக் கத்தி போன்றவற்றால் சிறு துண்டாக) வெட்டுதல்
நறுக்கு2(ஓலை, புகையிலை போன்றவற்றின் நறுக்கப்பட்ட) துண்டு
நறுக்குத்திப்பிலிதேசாவரம் என்னும் சரக்கு
நறுக்குத்தெறித்தாற்போல் (ஒரு விஷயம் சொல்லப்படும் விதத்தில்) தெளிவாகவும் சுருக்கமாகவும்
நறுக்குதல்வெட்டுதல்
துண்டித்தல்
நொறுக்குதல்
நறுக்குமூலம்கண்டதிப்பிலி
வெட்டிவேர்
நறுகுமுறுகெனல்பெறாமைக்குறிப்பு
நறுங்கு உரிய வளர்ச்சி இல்லாமல் இருத்தல்
நறுசுவொறுசாகசெட்டாக
நேர்த்தியாக
நறுஞ்சுதைதூய ஆவின் பால்
நறுதடிஅடைகல்
நறுந்தாதுமுப்பத்திரண்டு ஓமாலிகைகளுள் ஒன்றான மணச்சரக்கு
நறுந்தொடைமணமுள்ள மாலை
நறுநறெனல்பல்லைக்கடித்தற் குறிப்பு
சுரசுரப்புக் குறிப்பு
நறுநாற்றம்நல்ல மணம்
நறுநெய்பசுவின் நெய்
நறுமடிஅழகிய துகில்
நறுமண்மகளிர் கூந்தலில் தேய்த்துக்கொள்ளும் வாசனை மண்வகை
நறுமணம் இனிய மணம்
நறும்பிசின்ஒருவகைப் பூடு
இரத்தபோளம்
நறும்புகைமணப்புகை
நறும்புன்னைமுப்பத்திரண்டு ஓமாலிகைகளுள் ஒன்றான மணச்சரக்கு
நறுமருப்புஇஞ்சி
நறுமாஎளியது
எளியவன்
புறக்கணிப்பு, அலட்சியம்
வெறுமை
புல்லன்
நறுமாதுளம்தித்திப்பு மாதுளை
நறுமுகைஇளம் பெண்
அழகி
மொட்டு
நறுமுதல்பல்லைக்கடித்தல்
பல்லாற்கடித்தல்
நறுமுறுத்தல்முறுமுறுத்தல்
உறுமுதல்
பொறாமைகொள்ளுதல்
நறுமுறெனல்முறுமுறுத்தற்குறிப்பு
நறுமைநன்மை
நன்மணம்
நறுமொறுத்தல்முறுமுறுத்தல்
உறுமுதல்
பொறாமைகொள்ளுதல்
நறுவட்டாணிமிகு திறமை
பொருளின்றி நயமாய்ப் பேசுந் திறம்
நறுவியதுநல்லது
மணப்பண்டம்
நறுவிலிஒரு மரவகை
பெருநறுவிலி
நறைதேன்
கள்
வாசனை
நறுநாற்றம்
நறும்புகை
வாசனைப் பண்டம்
வாசனைக் கொடி வகை
நரை, குற்றம்
நறைகள்
தேன்
நறும்புகை
மணம்
மணப்பண்டம்
மணக்கொடிவகை
குற்றம்
நறைக்காய்சாதிக்காய்
நன்கலந்தருநன்இரத்திணப் பணித்தட்டான்
நன்கனம்நன்றாக
நன்காடுசுடுகாடு
இடுகாடு
நன்குநல்லது. நல்லவையு ணன்கு செலச்சொல்லுவார் (குறள், 719)
மிகுதி. (அக. நி.)
அழகு. (சூடா.) பொருளின் விளைவு நன்கறிதற்கு (பு.வெ.1,4 பொளு)
சௌக்கியம். இமையவர் காதல் பெற்று நன்காவரக் காண்டியால் (கம்பரா.நகர்நீ.24)
நிலைபேறு, இந்நான்கும் நன்குடையான் கட்டே தெளிவு (குறள், 513)
நற்சகுனம். நன்றி மதுரைப்பதியை நன்கொடு கடந்தார் (திருவாத.பு.மந்திரி.38)
மகிழ்ச்சி. ஆவிநன்குறா திருப்ப (திருவாலவா. 16, 6)
மிகவும். நன்குணர்ந்து சொல்லுக (குறள், 712)
நன்குஅழகு
மிகுதி
நல்லது
நலம்
நிலைபேறு
நன்னிமித்தம்
மகிழ்ச்சி
மிகவும்
இதம்
நன்குமதித்தல்சிறப்பித்தல்
நன்கொடைபரிசில்
உதவிப்பொருள்
தருமம்
நன்கொடை (கோயில், கல்வி நிறுவனம் போன்றவற்றின் வளர்ச்சிக்காக) மனம் உவந்து வழங்கும் தொகை அல்லது பொருள்
நன்செய்நெல்லும் கரும்பும் விளையும் வயல்
நன்செய் (ஆறு, ஏரி முதலியவற்றின் மூலம்) பாசன வசதி பெற்று நெல் பயிரிடப்படும் நிலம்
நன்சொல்இன்சொல்
நற்போதனை
நனந்தலைஅகன்ற இடம்
மண்டலம்
நடு
உச்சந்தலை
உச்சி
திசை
நன்பகல்உச்சிக்காலம்
நன்பகலந்திஉச்சிக்காலம்
நன்பால்நல்லொழுக்கம்
நன்புநன்மை. நன்புளோர் வியந்தாரில்லை (திருவாலவா.16 12)
செவ்வையாய். நன்புருகி ஞானச் சுடர்விளக் கேற்றினேன் (திவ். இயற். 2,1)
நன்புநன்மை
செவ்வையாய்
நன்பொருள்மெய்ப்பொருள்
மகன்
நனம்அகற்சி
அகலம்
நன்மக்கள்நல்ல பிள்ளைகள்
சான்றோர்
நன்மார்க்கம்நன்னெறி, நல்வழி
நன்முகம்அழகிய முகம்
இன்முகம்
தாராளம்
நன்முத்துசிப்பியிலிருந்து எடுக்கும் முத்து
நன்மைநலம்
பயன்
உதவி
சிறப்பு
நன்னெறி
நற்குணம்
ஆக்கம்
நற்செயல்
நல்வினை
வாழ்த்துமொழி
மிகுதி
மேம்பாடு
புதுமை
அழகு
நல்லருள்
காண்க : நன்மையாதல்
நன்மை (-ஆன) சாதகமாக இருக்கும் விளைவு
நன்மைப்பகுதிநல்வினைப்பயன்
நன்மைப்பேறுநல்வினைப்பயன்
நன்மையாதல்பூப்படைதல்
நன்மொழிஇன்மொழி
உறுதிமொழி
தேவபாணி
நன்மொழிபுணர்த்தல்நூலழகு பத்தனுள் இனிய மொழிகளைச் சேர்த்து வழங்குகை
நனவுமனத்தின் விழிப்பு நிலை
நனவுமெய்ம்மை
விழிப்பு
நினைவு
களன்
போர்க்களம்
தேற்றம்
அகலம்
நனவோடை (உரைநடை இலக்கியத்தில்) குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மனத்தில் எழும் எண்ணங்களையும் உணர்வுகளையும் தொடர்ச்சியாக எழுதுதல்
நன்றாகசெம்மையாக. நன்றாக நால்வர்க்கு . . . அறம் உரைத்தான் (திருவாச. 12, 16)
ஒருவாழ்த்துத் தொடர். நன்றாக, குருவாழ்க, குருவே துணை
நன்றாகசெம்மையாக
ஒரு வாழ்த்துத் தொடர்
நன்றாய்தாராளமாய்
காண்க : நன்றாக
நன்றாயிருத்தல்நல்ல நிலைமையிலிருத்தல்
நல்வாழ்வோடிருத்தல்
நன்றிஒருவர் செய்த உதவிக்கு அவருக்கு தம் நல்லுணர்வையும் மகிழ்ச்சியையும்
கடன்பாட்டையும் தெரிவித்தல்
நன்றிநன்மை
உதவி
செய்ந்நன்றி
அறம்
நன்றிக்கடன் செய்த உதவிக்கு நன்றி செலுத்த விரும்பும் கடமை உணர்வு
நன்றிகெட்டவன்செய்ந்நன்றியை மறந்தவன்
நன்றிகேடுசெய்ந்நன்றி மறக்கை
நன்றிகொல்லுதல்செய்ந்நன்றி மறக்கை
நன்றிகோறல்செய்ந்நன்றி மறக்கை
நன்றிசொல்லுதல்செய்ந்நன்றியறிவித்தல்
நன்றிமறத்தல்செய்ந்நன்றி மறந்துவிடுதல்
நன்றியற்றவன்செய்ந்நன்றி மறந்தவன்
நன்றியறிதல்செய்ந்நன்றியுணர்தல்
நன்றியில் செல்வம்உபகாரமற்ற செல்வம். (குறள்
101-ஆம் அதி.)
நன்றியில்செல்வம்பயன்படாச் செல்வம்
நன்றியீனம்செய்ந்நன்றி மறக்கை
நன்றுநல்லது
சிறப்பு
பெரிது
அறம்
இன்பம்
நல்வினை
உதவி
வாழ்வின் நோக்கம்
துறக்கம்
ஏற்கைக்குறிப்பு
நன்னடத்தைநல்லொழுக்கம்
நன்னடைநல்லொழுக்கம்
நன்னயம்இன்சொற் செயல்கள்
நல்ல உதவிகள்
உபசாரம்
நன்மை
நினைவு
நன்னர்நன்மை
நன்னன்நற்குணங்கள் உடையவர்
நன்னாட்கொள்ளுதல்மங்கலமான நாளைக் குறிப்பிடுதல்
நன்னாரிகொடிவகை. (பதார்த்த. 492.)
நன்னாரி சர்பத் தயாரிப்பதில் பயன்படுத்தும் ஒரு வகைக் கொடியின் மணம் நிறைந்த வேர்
நன்னாள்நல்ல நாள்
விழாநாள்
நன்னிசிறியது
நன்னிக்கல்மருந்தரைக்கும் அம்மி
நன்னிலம்நன்செய்
நன்னிலமிதித்தல்மணமகனான அரசன் தன் மனைவியைவிட்டு முதன்முதல் அத்தாணி மண்டபத்திற்கு அடிவைக்கும் சடங்கு
நன்னிலைநல்ல நிலைமை
நல்லொழுக்க்ம்
தவம்
உலகம்
நன்னிறம்வெண்ணிறம்
நன்னீர்தூயநீர்
பனிநீர்
நல்ல இயற்கை
நன்னுதல்பல்லாற் கடித்தல்
நறுக்குதல்
நன்னெறிநல்ல வழி
ஒரு நீதிநூல்
நனாநனவுநிலையான விழிப்பு
நனிமிகுதியாய்
நனைஈர மாக்கு
நனைபூவரும்பு
தேன்
கள்
யானைமதம்
நனை1(தண்ணீர், இரத்தம் முதலிய திரவப் பொருளால்) ஈரமாதல்
நனை2நனையச்செய்தல்
நனைத்தல்ஈரமாக்குதல்
நனைதல்ஈரமாதல்
அரும்புதல்
தோன்றுதல்
நனைவுஈரம்
நஷ்ட ஈடு (இழப்பை, சிரமத்தை) ஈடுகட்ட வழங்கப்படும் பணம்
நஷ்டம்இழப்பு
நஷ்டம் (வரவைவிடச் செலவு அதிகமாவதாலோ வர வேண்டியது குறைவதாலோ உண்டாகும்) இழப்பு
நாநாக்கு
நாஓர் உயிர்மெய்யெழுத்து(ந்+ஆ)
சொல்
நடு
மணி முதலியவற்றின் நாக்கு
தீயின் சுடர்
திறவுகோலின் நாக்கு
நாகசுரத்தின் ஊதுவாய்
துலைநாக்கு
அயல்
பொலிவு
நாகக்குவடுசெம்புமலை
நாககர்ணம்செவ்வாமணக்கஞ்செடி
நாக்கரளைநாவில் வரும் ஒரு நோய்வகை
நாக்களாம்பூச்சிமலப்பையில் வாழும் சிறு புழு
வயிற்றில் உள்ள நீண்ட புழுவகை
நாங்கூழ்
நாககற்பம்செவ்வீயம்
நாக்கறுத்தான்புல்தருப்பை
நாககன்னிகைநாகலோகத்துப் பெண்
நாக்கிளிப்புழு மண்புழு
நாக்குநா
நாக்குநாக்கு என்னும் உறுப்பு
சொல்
நடு
துலைநா
மணியின் நாக்கு
தீயின் சுடர்
பூட்டின் தாள்
திறவுகோலின் நாக்கு
நாகசுரத்தின் ஊதுவாய்
அயல்
தானியக்கதிர்
படகு வலிக்கும் தண்டு
நாக்குச் செத்துப்போ (சில வினைமுற்று வடிவங்களில் மட்டும்) நாக்கு உணவின் சுவை அறியும் தன்மையை இழந்தது போல் உணர்தல்
நாக்குத்தவறுதல்சொல்தவறுதல்
பொய்சொல்லுதல்
நாக்குநரம்பற்றவன்தீயவை பேசுபவன்
அளவு கடந்து பேசுபவன்
நாக்குநீட்டுதல்அளவுகடந்து பேசுதல்
நாக்குநீளுதல்விருப்பமிகுதல்
கடுமையாய்ப் பேசுதல்
நாக்குப்புண்நாவில் தோன்றும் நோய்வகை
நாக்குப்புரட்டுபொய்
நாக்குப்புரளுதல்சொல் தவறுதல்
நாக்குப்புற்றுநாவில் உண்டாகும் புண்வகை
நாக்குப்பூச்சிகீரைப்பாம்பு
நாக்குவழி (பெரும்பாலும் எதிர்மறையில் அல்லது எதிர்மறைத் தொனியில்) (மதிப்பற்றுப்போன ஒன்றைப்பற்றி எரிச்சலுடன் குறிப்பிடுகையில்) பலன் பெறுதல்
நாக்குவழித்தல்நாவின் அழுக்கினை வழித்து நீக்குதல்
நாக்குவளைத்தல்பழித்தல்
நாக்குவாங்குதல்நாக்கை உள்ளிழுத்தல்
களைத்துப்போதல்
வில்லங்கப்படுத்துதல்
களைக்கப்பண்ணுதல்
நாக்குவிழுதல்பேச நாவெழாதிருத்தல்
நாக்குழறுதல்நாத்தழுதழுத்தல்
நாக்குறுதிசொல் தவறாமை
நாக்கெந்திநேர்வாளம்
காண்க : வஞ்சிக்கொடி
நாக்கைப்பிடுங்கிக்கொள்ளுதல்தவறு நடந்ததற்கு மிக்க வருத்தங்காட்டுதல்
நாவைப்பிடுங்கிக்கொண்டு தற்கொலை செய்து கொள்ளுதல்
முயற்சியெடுத்துக்கொள்ளுதல்
அதிகமாகப் பேசுதல்
நாக்கொட்டுதல்நாவறளுகை
நாகங்கள்அனந்தன்
ஆதிசேடன்
கார்க்கோடகன்
குளிகன்
சங்கபாலன்
தட்சன்
பதுமன்
மகாபதுமன்
வாசுகி
நாகசம்சிந்தூரம்
ஈயம்
நாகசரம்துளைக்கருவிவகை
நாகசலன்பொருளை அழிப்பவன்
கொடியோன்
நாகசாபம்நல்லபாம்பைக் கொல்வதனால் ஏற்படும் பழிவினை
நாகசுரம்துளைக்கருவிவகை
நாகசேதகன்மலைகளின் சிறகை அரிந்தோனாகிய இந்திரன்
நாகணம்நறும்பண்டவகை
நேர்வாளம்
நாகணவாய்பூவைப் பறவை
நாகணவாய்ச்சிபூவைப் பறவை
நாகணவாய்ப்புள்பூவைப் பறவை
நாகணைதிருமாலின் பாம்புப் படுக்கை
நாகணையினான்பாம்பபைப் படுக்கையாகக்கொண்ட திருமால்
நாகத்திசைவடமேற்கு
நாகதந்தம்யானைக்கொம்பு
பாம்பின் பல்
முளையாணி
நாகதாளிகள்ளிவகை
நாகதிசைமேற்கு
நாகதீபம்ஐந்தலை நாகத்தின் வடிவம்போன்ற விளக்கு
நாகதேவன்ஆதிசேடன்
நாகதேனிஒரு கொடிவகை
நாகதொனிமருதப் பண்களுள் ஒன்று
நாகநட்சத்திரம்சுக்கிரன் நின்ற நாளுக்குப் பத்தாம் நாள்
நாகந்திமருந்துமரவகை
நாகநாடுதுறக்கம்
நாகர் என்னும் மனித சாதியார் வாழும் நாடு
பவணலோகம்
நாகநாதன்துறக்கத்துக்கு இறைவனான தேவேந்திரன்
காண்க : ஆதிசேடன்
சிவன்
நாகபடம்நல்லபாம்பின் படம்
பாம்புப்படத்தின் உருவம்கொண்ட ஒரு காதணிவகை
படமெடுத்த நாகத்தின் உருக்கொண்ட தோளணிவகை
நாகபந்தம்ஒரு சித்திரகவிவகை
நாகபந்துஅரசமரம்
நாகப்பகைபாம்பிற்குப் பகையான கருடன்
நாகப்பச்சைபச்சைக்கல்வகை
நாகப்பாம்புநல்லபாம்பு
வயிற்றுப்பூச்சி
நாகப்பாம்பு நல்லபாம்பு
நாகப்பூஒரு மரவகை
நாகப்பூச்சிமலப்பையில் வாழும் சிறு புழு
வயிற்றில் உள்ள நீண்ட புழுவகை
நாங்கூழ்
நாகபாசம்பாம்புருவான ஒரு படைக்கலம்
நாகம்வானம்
துறக்கம்
மேகம் ஒலி
காண்க : நல்லபாம்பு
நாகப்பச்சை
நாவல்
பாம்பு நஞ்சு
நாகலோகம்
யானை
குரங்கு
கருங்குரங்கு
காரீயம்
துத்தநாகம்
நற்சீலை
மலை
புன்னைமரம்
ஞாழல்
சுகம்
நாகமணிநாகத்தின் தலையில் இருப்பதாகக் கருதப்படும் இரத்தினம்
நாகம்மாபாம்புத் தேவதை
நாகமல்லிகொடிவகை
நாகமாதாதுளசி
நாகமாபுரம்மதுரை
நாகமுகன்யானைமுகத்தவனான கணபதி
நாகர்தேவர்
மகளிர் தலையணிவகை
பாதி மக்கள் வடிவுமாய் அமைந்த நாகலோகவாசிகள்
ஒரு பழைய சாதியார்
நாகரகன்சித்திரகாரன்
கள்வன்
நாகரத்தினம்நாகத்தின் தலையில் இருப்பதாகக் கருதப்படும் இரத்தினம்
நாகரம்வடநாட்டில் உண்டாகி வழங்கும் ஆரிய மொழியின் வடிவெழுத்து
நாகரவண்டுபொன்வண்டு
நத்தைவகை
சிறுகுழந்தை
நாகரன்நகரத்தான்
சிறந்தோன்
கணவன்
உடன்பிறந்தான்
நாகராகம்பெரும் பண்களுள் ஒன்று
நாகராசன்ஆதிசேடன்
நாகரிகுருக்கத்திக்கொடி
நாகரிகம்பண்பாடு
நாகரிகம்நகரவொழுக்கம்
காண்க : தேவநாகரி
செப்பம்
கண்ணோட்டம்
மரியாதை
பிலுக்கு
நாகரிகம் குறிப்பிட்ட இடத்தில் குறிப்பிட்ட காலத்தில் வாழும் மக்களின் சமூக வாழ்க்கை முறை
நாகரிகர்கண்ணோட்டமுடையவர்
நகரத்தார்
பல்கலை வல்லோர்
காமுகர்
சதுரர்
சுவைஞர்
நாகரிகிசெப்பமான நடையுடையவள்
நாகரையன்ஆதிசேடன்
நாகல்நாவல்
நாகலதைஆண்குறி
நாகலிங்கம்நாகத்தால் கவிக்கப்பெற்ற இலிங்கம்போன்ற உருவத்தைக்கொண்ட பூவுள்ள மரவகை
நாகலிங்கம் நாகத்தின் விரிந்த படம் போன்ற இதழையும் லிங்க வடிவத்திலான மகரந்தப் பகுதியையும் கொண்ட பூ/மேற்குறிப்பிட்ட பூவைத் தரும் உயரமான மரம்
நாகலோகம்தேவலோகம்
கீழேழுலகுள் ஒன்று, பாதலம்
நாகவடம்நல்லபாம்பின் படம்
பாம்புப்படத்தின் உருவம்கொண்ட ஒரு காதணிவகை
படமெடுத்த நாகத்தின் உருக்கொண்ட தோளணிவகை
நாகவராளிஒரு பண்வகை
நாகவல்லிவெற்றிலைக்கொடி
திருமணநிறைவுச் சடங்கில் ஒன்று
நாகவள்ளிவள்ளிக்கிழங்கு
வெற்றிலைக்கொடி
நாகவாய்கடைசற் கருவிவகை
நாகவாயுதசவாயுக்களில் ஒன்றான விக்கல் முதலியவற்றை உண்டாக்கும் காற்று
நாகவாரிகம்மயில்
கருடன்
அரசர் ஏறுதற்குரிய யானை
நாகவீதிபால்வீதி மண்டலம்
நாகவீதியர்துறக்கலோகத்திற்குச் செல்லும் வழியில் வாழும் தேவசாதியார்
நாகன்தசவாயுக்களில் ஒன்றான விக்கல் முதலியவற்றை உண்டாக்கும் காற்று
நாகாசனன்பாம்பை உணவாகவுடையவனான கருடன்
நாகாத்திரம்பாம்புருவான ஒரு படைக்கலம்
நாகாதிபன்இந்திரன்
ஐராவதம்
ஆதிசேடன்
இமயமலை
மேருமலை
குறிஞ்சித்தலைவன்
நாகாந்தகன்நாகங்களைக் கொல்பவனான கருடன்
நாகாபரணன்நாகங்களை அணிகலனாக உடைய சிவபிரான்
நாகாயுதம்ஒரு படைக்கலவகை
நாகாரிகருடன்
தேவேந்திரன்
நாகாலயம்பாதலம்
தேவர்களிருப்பிடம்
நாகியர்தேவமாதர்
நாகினிஒரு கொடிவகை
நாகுஇளமை
பெண்மை
எருமை
மரை, பெற்றம், நந்து என்பவற்றின் பெண்
நத்தை
பசு
கிடாரிக்கன்று
சங்கு
இளமரம்
பெண்மீன்
புற்று
மலை
நாகு இளம் பசு
நாகுகன்றுகிடாரிக்கன்று
நாகேசுரம்சிறுநாகப்பூ
நாகேசுவரன்பாம்புகளை அணிந்த சிவபிரான்
நாகேந்திரன்ஆதிசேடன்
நாகைசோழநாட்டிலுள்ள ஒரு துறைமுகப் பட்டினம்
காண்க : நாவல்
பாம்பு
நாங்கள் பேசுபவர் முன்னிருப்பவரை உட்படுத்தாத தன்மைப் பன்மைச் சொல்
நாங்குமரவகை
தானியமாகச் செலுத்தும் வட்டி
நாங்குதல்ஆற்றல் குறைதல்
நாங்குழுமலப்பையில் வாழும் சிறு புழு
வயிற்றில் உள்ள நீண்ட புழுவகை
நாங்கூழ்
நாங்கூழ்மலப்பையில் வாழும் சிறு புழு
வயிற்றில் உள்ள நீண்ட புழுவகை
நாங்கூழ்
நாசகாரம் பெரும் அழிவை ஏற்படுத்தக் கூடியது
நாசகாரிகேடுசெய்பவன்(ள்)
நாசகாலம்அழிவுகாலம்
நாச்சிதலைவி
நாச்சிமார்திருமாலின் தேவிமார்
ஏழுதேவியார்
நாச்சியார்அரசி அல்லது தலைவி
பெண் துய்வம்
ஆண்டாள்
நாச்செறுவசை
நாசம்அழிவு
நாசம்அழிவு
சாவு
காண்க : நாசநட்சத்திரம்
நாசம் (இயற்கைச் சக்திகளால் அல்லது ஆயுதங்களால் ஏற்படும்) பேரழிவு(பெருத்த) சேதம்
நாசமாய்ப்போ (வாழ்க்கையில்) உருப்படாமல்போதல்
நாசமிலிகேடற்ற சிவபிரான்
நாசமோசம்கேடு
அபாயம்
நாசயோகம்கேடு விளைக்கும் வார நட்சத்திரங்களின் சேர்க்கை
நாசவேலை ரகசியமாகச் செய்யும் கெட்ட நோக்கமுடைய செயல்
நாசன்அழிப்போன்
யமன்
நாசனம்அழிவு
சாவு
காண்க : நாசநட்சத்திரம்
நாசனன்அழிப்பவன்
நாசனிஅழிப்பவள்
நாசாக்கிரம்நுனிமூக்கு
நாசிமூக்கு
நாசிமூக்கு
மூக்குத்துளை
சலதாரையின் வாய்
கதவுநிலையின் மேற்சட்டம்
மாளிகை மேனிலையுறுப்பு
இசைக்குற்றவகை
நாசிகாக்கிரம்நுனிமூக்கு
நாசிகாபரணம்மூக்குத்தி
நாசிகாபீடம்மூக்குள் வளரும் சதைவகை
நாசிகாமலம்மூக்குச்சளி, மூக்குப்பீ
நாசிகேதுஅக்கினி
நாசிகைமூக்கு
நாசி
நாசிகைமூக்கு
மாளிகையின் மேனிலையில் உள்ள உறுப்பு
காண்க : நாசிதாரு
நாசித்துவாரம்மூக்குத்துளை
நாசிதாருகதவுநிலையின் மேற்சட்டம்
நாசியம்மூக்கணாங்கயிறு
நாசுக்குஅழகு
நாசுக்கு/நாசூக்கு (ஒருவரின் பழக்கவழக்கத்தைக் குறிக்கையில்) முரட்டுத்தனமற்ற மென்மை
நாசுவன்அம்பட்டன்
நாசோற்பத்திஉலகம் மாறிமாறி அழிந்து பிறப்பது
நாஞ்சில்கலப்பை
மதிலுறுப்பு
வள்ளுவன் என்ற ஒரு தலைவனின் மலை
நாஞ்சில்நாடு
நாஞ்சிலான்கலப்பைப் படையுடையோனாகிய பலராமன்
நாஞ்சிற்படையோன்கலப்பைப் படையுடையோனாகிய பலராமன்
நாடகக்கணிகைநாட்டியப் பெண்
நாடகக்காரன்நாடகமாடுவோன்
காமுகன்
பாசாங்குக்காரன்
நாடகக்காரிநாடகமாடுவோள்
பாசாங்குக் காரி
நாடகச்சந்திமுகம், பிரதிமுகம், கருப்பம், விளைவு, துயத்தல் என்னும் ஐவகைப்பட்ட நாடகக் கதைப்பொருத்து
நாடகசாலைகூத்து நிகழும் இடம்
நாடகக் கணிகை
நாடகசாலையர்கூத்தர், நடிகர்
நாட்கடத்துதல்நாட்கழித்தல்
நாள் தள்ளி வைத்தல்
நாட்கடன்காலைக் கடமை
நாட்கணக்கன்வாழ்நாளுக்குக் கணக்கு வைத்திருப்பவனான யமன்
நாட்கணக்குஅன்றாடக் கணக்கு
அன்றாடவேலை
வாழ்நாளின் எல்லை
நாடகத்தமிழ்முத்தமிழில் கூத்துப்பற்றி வழங்கும் தமிழ் இலக்கியப் பகுதி
நாடகத்தரம்பையர்மேனகை, அரம்பை, ஊர்வசி, திலோத்தமை என்னும் தேவகணிகையர்
நாடகத்தருநாடகப் பாடல்வகை
நாடகத்திகூத்து நிகழ்த்தும் பெண்
விபசாரி
நாடகத்துறைநடனவித்தை
நாடகப்பண்நாடகத்தில் வழங்கும் பண்வகை
நாடகபப்பரத்தைநாட்டியப் பெண்
நாடகப்பெண்நாட்டியப் பெண்
நாடகபாத்திரம்நாடக மேடையில் நடிப்போன்(ள்)
நாடகம்கலை அறுபத்து நான்கனுள் ஒன்று
காண்க : நாடகத்தமிழ்
கதை மாந்தர்களின் வடிவம் பூண்டு ஒரு கதையை நடந்ததுபோல் நடித்துக்காட்டுவது
நாடகமகள்நாடகமாடுங் கணிகை
நாடகமாடு (பிறரை நம்பச்செய்யும் பொருட்டு) நல்லவராக அல்லது நல்ல முறையில் செயல்படுவதாகக் காட்டிக்கொள்ளுதல்
நாடகமாடுதல்கூத்து நடித்தல்
நாடகமேடைநாடகமாடும் அரங்கு
நாடகர்கூத்தர்
நாடகவழக்குநாடகத்திற்குரிய நெறி
புனைந்துரை வழக்கு
நாட்கவிஅன்றன்று அரசனைப் புகழ்ந்து கூறும் பாடல்
நாடகவிருத்திசாத்துவதி, ஆரபடி, கைசிகி, பாரதி என்னும் நால்வகை நாடகநடை
நாட்கழிவுகாலக்கழிவு
சம்பளம் போடுகையில் நாளைக் குறைத்துவிடுகை
நாடகன்நடனமாடுவோன்
நாடகாங்கம்அபிநயம்
நாட்கால்முகூர்த்தக்கால்
காண்க : நாட்காலம்
நாட்காலம்விடியற்காலம்
ஏற்ற பருவம்
நாட்காலைவிடியற்காலம்
ஏற்ற பருவம்
நாடகியர்கூத்தர்
நாட்குறித்தல்ஏற்ற நாளைக் கணித்தறிதல்
நாட்கூலிஅற்றைக்கூலி
நாட்கூறுமுற்பகல்
நாட்கொடிசிறப்புநாளை அறிவித்தற்குக் கட்டுங் கொடி
அரசன் நாடோறுஞ் செய்த வெற்றிக்கு அறிகுறியாகக் கட்டிய கொடி
நாட்கொல்லிஆயுளைப் போக்குபவனான யமன்
வீண்காலம் போக்குபவன்
நாட்கொள்ளுதல்நன்னாளில் தொழில் தொடங்குதல்
அரச சின்னங்களாகிய குடை, வாள் முதலியவற்றைப் புறவீடு விடுதல்
நாட்கோள்அரச சின்னங்களைப் புறவீடு விடுதல்
நாட்செய்தல்நல்ல வேளையில் செயலில் இறங்குதல்
நாட்செல்லுதல்நெடுங்காலம் நிற்றல்
வயதாதல்
நாட்செலவுநாள் கழிகை
அன்றாடம் ஆகும் பணச்செலவு
நாட்சோறுகாலையுணவு
மணம் செய்யப் புகுவோர்க்கு அவர் உறவினர் கொடுக்கும் விருந்து
நாட்டம்நோக்கம்
கண்
பார்வை
அழகு
ஆராய்ச்சி
சோதிடநூல்
செவ்வழி யாழ்த்திற வகையுள் ஒன்று
விருப்பம்
ஐயம்
திரிதல்
நிலைநிறுத்துகை
நாட்டுத் தலைமை
ஐயம்
வாள்
நாட்டம் (ஒருவர் மேல் அல்லது ஒன்றில்) விருப்பம்
நாட்டம்கார்ஒரு நிலத்தைப் பயிரிடுவதற்குச் சிறந்த உரிமையுடையோன்
நாட்டமிலிகுருடன்
நாட்டமைதிநாடு குழப்பமின்றி இருக்கும் நிலை
நாட்டின் சிறப்பிற்குரியவான செல்வம், விளைவு, செழுவளம். செங்கோல், நோயின்மை, குறும்பின்மை
நாட்டவன்நாட்டுப்புறத்தவன் நாட்டான்
நாட்டாசாரம்நாட்டுவழக்கம்
நாட்டாண்மைஊரதிகாரம்
செயலாற்றும் திறம்
நாட்டாண்மைக்காரர் (கிராமங்களில் முன்பு இருந்த) பொதுக் காரியங்களை முன்னின்று நடத்துவதற்கு ஆட்களைத் திரட்டுதல், சில பணிகளை மேற்கொள்ளுதல் முதலியவற்றுக்கான ஊர்ப் பெரியவர்
நாட்டாமை மூட்டை சுமப்பவன்
நாட்டார்தேசத்தார்
ஊர்ச்சபையார்
தென்னார்க்காட்டு மாவட்டத்திலுள்ள ஒரு வேளாள வகுப்பார் செம்படவர், கள்ளர் குலப் பட்டப்பெயருள் ஒன்று
நாட்டார் வழக்காற்றியல் நாட்டார் வழக்காறுகளை ஆராயும் துறை
நாட்டார் வழக்காறு நாட்டு மக்களிடையே எழுதப்படாமல் தொடர்ந்து இருந்துவரும் (கலை அம்சம் உடைய) நிகழ்வுகளும் பழக்கவழக்கங்களும்
நாட்டாள்கூலிவேலை செய்வோன்
நாட்டிய நாடகம் நாட்டிய வடிவில் நிகழ்த்தப்படும் நாடகம்
நாட்டியக்காரன்கூத்தன்
நாட்டியக்காரிநாட்டியம் ஆடுபவள்
பகட்டுக் காரி
நாட்டியப்பிரியன்சிவபிரான்
நடனப்பிரியன்
கருத்து
பகட்டன்
நாட்டியம்கை முதலியவற்றால் காட்டும் குறிப்பு
கூத்து
நாட்டியம் பாவங்களை அபிநயத்தோடு வெளிப்படுத்தும் ஆடல் முறை
நாட்டிருவமுதுகாலைப் படையற்பொருள்
நாட்டிலமிர்துநாட்டில் விளையும் செந்நெல், சிறுபயறு, பசுநெய், கரும்பு, வாழை ஆகிய பொருள்கள்
நாட்டுநிலை
சுவர் எழுப்புகையில் குறுக்கே வைக்கும் கல்
நாட்டு ஓடு பிளக்கப்பட்ட மூங்கில் துண்டு போல் இருக்கும் வளைவான ஓடு
நாட்டு வைத்தியம் உள்நாட்டிலேயே கிடைக்கும் மூலிகை, வேர் போன்றவற்றைப் பயன்படுத்திச் செய்யப்படும் மருத்துவம்
நாட்டு1நடுதல்
நாட்டு2(தாவரம், விலங்கு குறித்து வருகையில்) (குறிப்பிட்ட ஒரு பகுதியைச் சார்ந்ததும்) கலப்பு இனமாகவோ உயர் இனமாகவோ இல்லாத
நாட்டுக்கட்டைஉடல் வாகான கிராமத்தான்
நாட்டுக்கட்டை கிராமத்தைச் சார்ந்த நல்ல உடல்வாகு கொண்ட ஆண் அல்லது பெண்
நாட்டுக்கவுண்டன்கொங்கு வேளாளரிற் பெருஞ்செல்வன்
நாட்டுக்காவல்நாடுகாக்குந் தொழில்
நாட்டுக்குற்றம்ஊருக்குத் தீது விளைப்பனவாகிய விட்டில், கிள்ளை, யானை, தன்னரசு இழப்பு, மிகுகாற்று, மிகுமழை, வேற்றரசு
நாட்டுச்சந்தம்பட்டிக்காட்டுத்தனம்
நாட்டுச்சர்க்கரை பழுப்பு நிறச் சர்க்கரைத் தூள்
நாட்டுச்சரக்குஉள்நாட்டுப் பண்டம்
நாட்டுச்சார்புமருதநிலம்
நாட்டுச்சிறப்புநாட்டுவளம்
நாட்டுடமையாக்கு அரசுடமையாக்குதல்
நாட்டுத்தேவர்நாட்டில் வணங்கப்படும் தேவர்கள்
அந்தணர்
நாட்டுதல்நடுதல்
படைத்தல்
நிலைநிறுத்துதல்
எழுதுதல்
வாழவைத்தல்
நாட்டுப்படைஅறுவகைப் படையுள் நாட்டு மக்களாலியன்ற படை
நாட்டுப்பழம்நாட்டு வாழைப்பழம்
ஒட்டுக்கனி அல்லாத பழம்
நாட்டுப்பாடல்/நாட்டுப்புறப்பாடல் நாட்டார் வழக்காற்றில் உள்ள (கதையைப் பொருளாகக் கொள்ளாத) பாடல்
நாட்டுப்புறத்தான்பட்டிக்காட்டான்
நாட்டுப்புறம்பட்டிக்காடு
நாட்டுப்புறம் கிராமமும் அதை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளும்
நாட்டுப்பெண் மருமகள்
நாட்டுப்போக்குநாட்டுவழக்கம்
பொதுவாக வழங்கும் முறை
நாட்டுவழக்கம்நாட்டுப்பழக்கம்
நாட்டுவளப்பம்நாட்டின் செழிப்பு : நாட்டு வழக்கம்
நாட்டு அமைதி
நாட்டுவளம்நாட்டுச் சிறப்பு
நாட்டு அமைதி
நாட்டைஒரு பண்வகை
நாட்பட்டிருத்தல்நெடுங்கால மிருத்தல்
நாட்படுதல்நாட்செல்லுதல் : நெடுங்காலந் தங்குதல்
தற்காலத்துக்குத் தகுதியற்றதாதல்
நாட்பணம்முன்பணம், அச்சாரம்
நாட்பணிவிடைஅன்றாட வேலை
நன் முகூர்த்தத்திற் செய்யும் வேலை
நாட்பறைநாழிகைப் பறை
நாட்பார்த்தல்மங்கலச் செயல்களுக்கு நல்லநாள் பார்த்தல்
நாட்புபோர்
போர்க்களம்
படை
கூட்டம்
கனம்
வலிமை
நாட்பூஅன்றலர்ந்த பூ
நாட்பொருத்தம்பத்துவகைக் கலியாணப் பொருத்தங்களுள் மணமக்களின் நட்சத்திரப் பொருத்தம்
நாட்போதுஅன்றலர்ந்த போது
நாடல்ஆராய்தல்
நாடவர்தேசத்தார்
நாடறிவான்நாடுகளை அறிபவனான சந்திரன்
நாடன்தேசத்தான்
ஆளுந்தலைவன்
குறிஞ்சி நிலத் தலைவன்
கார்த்திகைநாள்
நாடன்பருத்திஒரு செடிவகை
நாடாஇழை
நாடாநெசவுக்கருவிவகை
நூற்பட்டை
அணி வகை
நாடா (உடம்பில் கட்டிக்கொள்ள உடையோடு இணைக்கப்படும் அல்லது ஒரு பொருளைத் தொங்கவிட இணைக்கப்படும்) துணிப் பட்டை
நாடாப்புழு மனிதனுடைய குடலில் ஒட்டிக்கொண்டு (தனக்குத் தேவையான உணவை) உறிஞ்சி உயிர் வாழும் புழு
நாடாளுமன்றம் (இந்தியாவில்) மக்களவையும் மாநிலங்களவையும்
நாடிவாதம்
பித்தம்
சிலேட்டுமம்
நாடிநாட்டிலுள்ளவள்
நாட்டையுடையவள்
இரத்தக்குழாய் முதலியன
மூச்சுக்குழாய் யாழின் நரம்பு
உட்டொளை
பூவின் தாள்
நாழிகை
மூக்கு
மோவாய்
மாளிகையின் மேற்பாகத்தோர் உறுப்பு
சோதிடநூல்
தாதுநரம்பு
இலைநரம்பு
நாடி பார் (மணிக்கட்டில் விரலால் அழுத்தி) நாடியை உணர்தல்
நாடி2முகவாய்
நாடிகள்அத்தி
அலம் புடை
இடை
காந்தாரி
குரு
சங்கினி
சிங்குவை
சுழுமுனை
பிங்கலை
புருடன்
நாடிகேளம்நாளிகேர(ள)ம்
நாடித் துடிப்பு இரத்தம் இதயத்திலிருந்து விட்டுவிட்டுப் பாய்வதால் இரத்தக் குழாய் (தமனி) விரிந்து சுருங்கி ஏற்படுத்தும் துடிப்பு
நாடிதாரணைநாடிகளின் நாடைமுறை
நாடிநரம்புநாடியோட்ட நரம்பு
நாடிப்பரீட்சைநாடியைச் சோதித்து அறிகை
நாடிபார்த்தல்தாது பார்த்தல்
நாடிமண்டலம்சூரியவீதி
நாடியொடுங்குதல்தாதுவின் ஒடுக்கம்
ஊக்கமிழத்தல்
நாடிவிழுதல்தாதுவின் ஒடுக்கம்
ஊக்கமிழத்தல்
நாடுநாட்டுப்பகுதி
இடம்
பூமி
உலகம்
நாட்டுப்புறம்
மருதநிலம்
பக்கம்
இடப்பரப்பு
பூவுலகப்பொது
ஒரு பேரெண்
நாடு1விரும்பித் தேடுதல்
நாடு2குறிப்பிட்ட அரசின் ஆட்சிக்கு உட்பட்டு அமைந்திருக்கும் வரையறுக்கப்பட்ட எல்லைகளை உடைய நிலப் பகுதி
நாடுகடத்தல்நாடுகடத்து
நாடுகடத்தல்
நாடுகடத்து (தேசத்துரோகம் போன்ற சட்டவிரோதமான செயல்களுக்காக ஒருவரை) நாட்டைவிட்டு வெளியேற்றுதல்
நாடுசார்நிலம்நாட்டின் பக்கத்திலுள்ள கழனி முதலியவை
நாடுதல்தேடுதல்
ஆராய்தல்
விரும்புதல்
தெரிதல்
ஒத்தல்
அளத்தல்
கிட்டுதல்
நினைத்தல்
மோப்பம்பிடித்தல்
அளவு படுதல்
நாடுபடுதிரவியம்நாட்டிலுண்டாகும் பொருள்களான செந்நெல், செவ்விளநீர், சிறுபயறு, ஆனெய், வாழை, கரும்பு
நாடுபிடித்தல்நாட்டை வென்று கைக்கொள்ளுதல்
குத்தகையெடுத்தல்
நாடுரிஒன்றரை நாழிகொண்ட முகத்தல் அளவை
நாடேயன்நாடகக் கணிகையின் மகன்
நாடோடிஊர்சுற்றித் திரிபவன்
நாட்டுக்குரியது
சாதாரண வழக்கில் உள்ளது
நாடோடி எந்த ஒரு இடத்திலும் நிரந்தரமாகத் தங்கி வாழாமல் பல்வேறு இடங்களுக்கும் சென்று பிழைப்பு நடத்தி வாழ்பவர்
நாடோடிப்பேச்சுவழக்குச்சொல்
சாதாரணப் பேச்சில் வழங்கும் மொழி
நாடோறும்தினமும்
நாண்வெட்கம்
மகளிர்க்குரிய கூச்சம்
வில்நாண்
கயிறு
மாங்கலியங் கோத்த சரடு
காண்க : அரைஞா(நா)ண்
நாண்1வில்லை வளைத்துக் கட்டியிருக்கும் கயிறு அல்லது கயிறு போன்ற பொருள்
நாணக்கேடுவெட்கமின்மை
நாணகம்நாணயம்
நாண்ஞாயிறுகாலை
நாணநாட்டம்தலைவி நாணும் வகையால் அவளுக்குத் தலைவனுடன் கூட்டமுண்மையை ஆராய்ந்தறிகை
நாண்புடைவில்லின் நாணொலி
நாண்பூட்டுதல்வில்லை வளைத்து நாணைக் கொளுவுதல்
நாணம்வெட்கம்
அறிவு
பயபக்தி
மானம்
தணிகை
கூச்சம்
மகடூஉக் குணம் நான்கனுள் ஒன்று
நாணம் எதிர்கொள்ளாமல் பின்வாங்கும் கூச்ச உணர்வு
நாண்மகிழ்நாளோலக்கம்
நாண்மகிழிருக்கைநாளோலக்கம்
நாண்மங்கலம்அறம் விளைக்கும் செங்கோலினையும் அருளினையும் விரும்பியோன் பிறந்த நாளின் சிறப்பைச் சொல்லும் புறத்துறை
அரசற்கு யாண்டு இத்துணை சென்றது என்று எழுதும் மங்கலம்
நாண்மதிமுழுநிலா
நாண்மதியம்முழுநிலா
நாண்மலர்அன்றலர்ந்த பூ
நாண்மீன்அசுவினி முதலிய விண்மீன்
நாண்முதல்அதிகாலை
நாண்முல்லைபோரின்பொருட்டுக் கணவன் பிரிந்த இல்லிலே தலைவி தற்காத்துத் தங்கிய நிலைமை கூறும் புறத்துறை
நாண்முழவுகாலை முரசு
நாழிகைப் பறை
நாண்மேயல்காலை மேய்ச்சல்
நாண்மைவெட்கம்
மகளிர் கூச்சம்
நாணயக்காரன்காசுக்கடைக்காரன்
செயலில் நேர்மையாக நடப்பவன்
நாணயச்சாலை அரசுக்கான நாணயங்களைத் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை
நாணயஞ்செலுத்துதல்செயலில் தகுதிகாட்டுதல்
நாணயத்தப்புநேர்மை தவறுகை
நாணயம்நேர்மை
மனச்சாட்சி
செயல் முதலியன குறித்த பயன் தவறாமை
நேர்த்தியானது
முத்திரையிடப்பட்ட காசு
கட்டுப்பாடு
விலங்கின் மூக்கிலிடுங் கயிறு
இயற்கை நிகழ்ச்சி
நாணயம்1செலாவணிக்கு உரிய மதிப்புடன் அரசினால் வெளியிடப்படும் முத்திரை கொண்ட உலோகத் துண்டு
நாணயம்2கொடுத்த வாக்கைக் காப்பாற்றுதல், பிறரை ஏமாற்றாமல் இருத்தல் முதலான நேர்மை
நாணயமாற்று விகிதம் உலக அளவில் ஒரு நாட்டின் நாணயத்துக்கு உள்ள மதிப்புப்படி மற்ற நாட்டு நாணயத்தை வாங்கிக்கொள்வதற்கான விகித முறை
நாணயவான்நேர்மை தவறாதவன்
நாணயவியல் நாணயங்களையும் நாணயங்களாகப் பயன்பட்ட பொருள்களையும் பற்றிய ஆய்வு
நாணயவேலைநேர்த்தியான வேலை
நாணயஸ்தன் நாணயம் உடையவர்
நாணல்ஒரு புல்வகை
வெட்கப்படுதல்
வளைதல்
தருப்பைவகை
நாணற்கரும்புகரும்புவகை
நாணாளும்தினந்தோறும்
நாணிநாணமுடையாள்
வில்நாண்
நாணிக்கொள்ளுதல்கழுத்தில் சுருக்கிட்டுக்கொண்டு சாதல்
நாணிக்கோணு வெட்கப்பட்டு உடலை வளைத்தல்
நாணித்தல்நாணுதல்
நாணிலிநாணம் அற்றோர்
நாணிழல்காலைநிழல்
நாணீர்புதுப்புனல்
நாணுநாணம்
நாணு நாணம் அடைதல்
நாணுகம்குதிரை
நாணுதல்வெட்கப்படுதல்
மனங்குன்றுதல்
பயபக்தி காட்டுதல்
அஞ்சுதல்
பிணங்குதல்
அடங்குதல்
குவிதல்
நாணுவம்நாகணவாய்ப்புள்
நாணுவரையிறத்தல்பத்து அவத்தையுள் நாண் நீங்குதலாகிய அவத்தைவகை
நாணெறிதல்நாணைத் தெறித்து ஒலியெழுப்புதல்
நாணேற்று வில்லை வளைத்து நாண் மாட்டுதல்
நாணேற்றுதல்வில்லை வளைத்து நாணைக் கொளுவுதல்
நாணேறிடுதல்வில்லை வளைத்து நாணைக் கொளுவுதல்
நாணையம்நேர்மை
மனச்சாட்சி
செயல் முதலியன குறித்த பயன் தவறாமை
நேர்த்தியானது
முத்திரையிடப்பட்ட காசு
கட்டுப்பாடு
விலங்கின் மூக்கிலிடுங் கயிறு
இயற்கை நிகழ்ச்சி
நாதக்குடம்சங்கு
நாதக்குமிழ்விந்து தங்கும் உடலுறுப்பு
நாதக்குழல்ஊதுகருவி
விந்துக்குழல்
நாதகிருத்தியர்நற்செயல்கட்கு அனுப்பப்படும் தேவதூதர்
நாதகீதன்சிவபிரான்
நாததத்துவம்ஞானசத்தியின் இருப்பிடமும் சுத்த தத்துவங்களுள் ஒன்றுமாகிய தத்துவம்
நாத்தலைமடிவிளிசீழ்க்கை
நாத்தழும்பிருத்தல்பலமுறை சொல்லுதலால் நாவுக்குப் பழக்கமுண்டாதல்
நாத்தழும்புதல்பலமுறை சொல்லுதலால் நாவுக்குப் பழக்கமுண்டாதல்
நாத்தழும்பேறுதல்பலமுறை சொல்லுதலால் நாவுக்குப் பழக்கமுண்டாதல்
நாத்தனார்கணவனுடன் பிறந்தாள்
நாத்தனாள்கணவனுடன் பிறந்தாள்
நாத்தாங்கிபூட்டு, தாழ்ப்பாள், சங்கிவி இவற்றை மாட்ட உதவும் கதவுநிலை உறுப்பு
நாத்தாங்கிப்பேசுதல்எண்ணிப் பேசுதல்
நாக்குழறிப் பேசுதல்
நாத்திகணவனுடன் பிறந்தவள்
ஒன்றுக்கு உள்ளதான ஒரு பொருள் மற்றொன்றுக்கு இல்லாதாகை
இன்மை
அழிவு
தாழ்வாரம்
நாத்திகம்கடவுள் இல்லை என்னும் கொள்கை
தெய்வ நிந்தனை
நாத்திகம் கடவுள் இல்லை என்று மறுக்கும் கொள்கை
நாத்திகன்கடவுளும் இருவினைப் பயனும் இல்லை என்னும் கொள்கை உள்ளவன்
சமய ஒழுக்கம் அற்றவன்
நாத்தூண்நாத்தனார்(ள்)
நாதம்சத்தம்
ஒலி
வாச்சிய ஒசை
இசைப்பாட்டு
சிவபிரானது ஒன்பதுவகை மூர்த்தங்களுள் ஒன்று
பாதி வட்டமான மந்திரலிபி
தலைவனையுடைமை
செம்பால், சோணிதம்
நாதம் (இசைக் கருவி, கோயில் மணி முதலியவற்றின்) (இனிய) ஓசை
நாதரரூபதரைபார்வதி
நாதரவிஉடற்கொழுப்பு
நாதரூபம்சிவனது ஒலிவடிவு
நாதவத்தம்பெருநெருஞ்சி
நாதவுப்புபூமியில் உண்டாகும் உப்பு
நாதன்தலைவன்
அரசன்
கணவன்
முனிவன்
குரு
இறைவன்
சிவன்
அருகன்
தமையன்
நாதஸ்வரம்தென்னிந்தியாவில் இது ஒரு மங்கலமான இசைக்கருவியாகக் கருதப்படுவதனால். பொதுவாக எல்லாவகையான நன் நிகழ்வுகளிலும் இதற்கு ஒரு இடம் உண்டு. வசதியான பெரிய கோயில்களில் அன்றாடம் இது பல தடவைகள் இசைக்கப்படுவது வழக்கம். ஏனையவற்றில் சிறப்பு வழிபாட்டு நிகழ்வுகளின் போது பயன்படுகின்றது. தவிரவும், தனிப்பட்டவர்களின் திருமணம், பூப்புனித நீராட்டுப் போன்ற நிகழ்ச்சிகளிலும், சமய சார்பற்ற பல பொது நிகழ்வுகளிலும் நாகசுவரம் சிறப்பிடம் பெறுகின்றது
நாதசுரம்
நாகசுரம்
நாதசுவரம்
நாகஸ்வரம்
துளைக்கருவி
நாதஸ்வரம் மரத்தால் நீண்ட குழல் வடிவில் செய்து சீவாளி பொருத்தி மங்கல நிகழ்ச்சிகளில் வாசிக்கப்படும் இசைக் கருவி
நாதாக்கள்ஞானியர்
நாதாக்கியைநாதரூபதரை
நாதாங்கிபூட்டு, தாழ்ப்பாள், சங்கிவி இவற்றை மாட்ட உதவும் கதவுநிலை உறுப்பு
நாதாங்கி நிலைச் சட்டத்தில் உள்ள கொக்கியில் பிணைப்பதற்காகக் கதவில் பொருத்தப்பட்டுள்ள வளையம்
நாதாந்தம்ஞானநெறிகளுள் ஒன்று
நாதாந்தன்சிவன்
நாதாந்திபொன்னிமிளை
நாதார்ஏழைக்குடிகள்
நாதான்தலைவன்
நாதிஞாதி
உறவினன்
காப்பாற்றுவோன்
பெருங்காயவகை
நாதி (பெரும்பாலும் எதிர்மறைச் சொற்களோடு) (அக்கறை செலுத்திப் பாதுகாக்கவும் கவனிக்கவும் கூடிய) நபர்
நாதிக்காரன்ஞாதி
உறவினன்
நாதித்தல்ஒலியெழுதல்
ஒலியெழுப்புதல்
நாதியன்தலைவன்
நாதேயம்ஒரு கொடிவகை
நாந்தகம்திருமாலின் வாள்
வாள்
நாந்தல்மந்தாரம்
ஈரம்
மந்தாரமாய் இருக்குங் காலம்
நாந்திநாடக முன்னுரை
பாயிரம்
சிராத்த வகை
முதுகு
நாந்திகந்துருமரமஞ்சள்
நாந்துதல்நனைதல்
நாநல்கூர்தல்பேசாதிருத்தல்
நாநீட்டுதல்நாவைநீட்டிப் பேசுதல்
நாபதிபேச்சாற்றல் படைத்தவன்
பேச்சு அருளுவோன்
நாப்பண்நடு
தேர்நடு
யாழினுறுப்பு
நாப்பாடம்மனப்பாடம் பண்ணிய வாய்ப்பாடம்
நாப்புபரிகாசம், ஏளனம்
நாப்புக்காட்டுதல்அழகுகாட்டுதல்
வஞ்சித்தல்
நாப்புதல்அழகுகாட்டுதல்
வஞ்சித்தல்
நாப்புற்றுநாநோவுவகை
நாபிகொப்பூழ்
கத்தூரி
காண்க : வச்சநாபி
வச்சநாபி முறிவு என்னும் ஒரு மருந்துவகை
நாபிக்கொடிகொப்பூழ்க்கொடி
நாபிசன்திருமாலின் உந்தியில் பிறந்தோனான நான்முகன்
நாபிதன்அம்பட்டன்
கார்த்திகைநாள்
பூரநாள்
நாபிநாடிகொப்பூழ்க்கொடி
நாபிநாளம்கொப்பூழ்க்கொடி
நாபிரம்விந்து
நாபீலம்கடிதடம்
கொப்பூழ்க்குழி
நாம்தன்னுடன் இருப்பவர்களைக் குறிக்கும் சொல்,
இலக்கணம் - தன்மை நிலையில் பயன்படும்
நாம்அச்சம்
தன்மைப் பன்மைப் பெயர்
தாங்கள்
நாம் பேசுபவரையும் கேட்பவரையும் சேர்த்துக் குறிப்பிடும், தன்மை இடத்துப் பன்மைச் சொல்
நாமக்கட்டிவைணவர் அணியுந் திருமண் கட்டி
நாமக்கட்டி நாமம் போடப் பயன்படுத்தும் வெள்ளைக் களிமண் கட்டி
நாமக்காரர்வைணவர்
நாமகரணம்பெயரிடுஞ் சடங்கு
நாமகரணம் பெயர் சூட்டல்
நாமகள்பிரமன் நாவில் வசிக்கும் கலைமகள்
நாமகீர்த்தனம்கடவுள் திருப்பெயர் ஒதுகை
நாமசங்கீர்த்தனம்கடவுள் திருப்பெயர் ஒதுகை
நாமசேடம்பெயர்மட்டும் மிஞ்சும் சாவு
நாமஞ்சாத்துதல்பெயரிடுதல்
நெற்றியில் நாமம் இடுதல்
ஏமாற்றுதல்
நாமஞ்செய்தல்பெயரிடுதல்
நாமடந்தைபிரமன் நாவில் வசிக்கும் கலைமகள்
நாமடிக்கொள்ளுதல்நாவை மடித்தல்
நாமத்தாலிகார்காத்த வேளாளரது விளக்கிடு கலியாணத்தில் பெண் கழுத்தில் அணியும் தாலிவகை
நாமதாதுபெயரடியாகப் பிறந்த வினை
நாமதாரணம்பெயர் தரிக்கை
திருமண் தரிக்கை
நாமதாரிநாமந்தரிப்பவனான வைணவன்
மூங்கில்வகை
சீலைவகை
நாமதேயம்பெயர்
யாகாதிகளுக்குப் பெயரிடும் வேதவாக்கியவகை
நாமநீர்அச்சத்தைத் தரும் கடல்
நாம்பல்இளைப்பு : இளைத்த விலங்கு
நாம்பன்இளவெருது
நாம்பன் இளம் காளை மாடு
நாம்புமெலிந்தது
மெல்லிய கொடி
நாம்புதல்இளைத்தல்
நாமம்பெயர்
நாமம்திருமண் கட்டி
அச்சம்
நிறைவு
புகழ்
திருமாலின் பன்னிரண்டு பெயர்களைக் கூறி உடலில் இடும் திருமண் காப்பு
பேர்
தும்பைச் செடி
முள்தராசின் நடு
காண்க : நாரத்தை
பாசி
நாமம்1(வைணவர்கள் நெற்றியில் இட்டுக்கொள்ளும்) நேர்க் குத்தான மெல்லிய கோடு அல்லது கோடுகள்
நாமம்2பெயர்
நாமம்போடு தராமல் ஏமாற்றுதல்
நாமமிடுதல்பெயரிடுதல்
நெற்றியில் நாமம் இடுதல்
ஏமாற்றுதல்
நாமமோதிரம்பெயர் எழுதிய மோதிரம்
நாமயம்தற்போதம்
நாமராசிபெயர்ப் பொருத்தம்
இராசிப் பொருத்தம்
நாமவந்தம்பெருநெருஞ்சி
நாமவெகுண்டம்தும்பைப்பூடு
நாமவைகுண்டம்தும்பைப்பூடு
நாமள்நாங்கள்.நாமளிருவரு மொரேவகுப்பி லாங்குகலை பயின்றோமல்லவா (பஞ்ச. திருமுக. 432)
நாமறுதல்பேருமில்லாதபடி முற்றும் அழிந்து போதல்
நாமனூரலைவாய்திருச்செந்தூர்
நாமாதுபிரமன் நாவில் வசிக்கும் கலைமகள்
நாமாவளிதிருப்பெயர் வரிசை
நாமாவளி (குறிப்பிட்ட தெய்வத்தின்) பெயர் வரிசை
நாமிதம்வளைவு
நாமுடிநாநுனி
நாமோச்சாரணம்திருப்பெயரைச் சொல்லுதல்
நாய்ஒரு விலங்கு
சூதாடுகருவி
நாய்க்கடிநாயின் கடிப்பு
நாய்க்கடியால் உண்டாகும் சன்னி நோய்
நாய்க்கடுகுநாய்வேளைப்பூடு
நாயக்கர்தலைவன்
வீரன்
தந்தை
அனைத்திலும் முதல்வன்
உயர்ந்தவன்
நாய்க்கரந்தைகுன்றிக்கொடி
நாயக்கன்படைத்தலைவன்
வடுகருள் ஒரு சாராரின் சாதிப் பெயர்
வன்னியர், வேடர், இருளர் முதலிய தமிழ்ச்சாதியாரின் பட்டப் பெயர்
நாய்க்குட்டிகுட்டிநாய்
ஒரு பணிவுமொழி
நாய்க்குடை குடை போன்று கவிந்த மேல்புறத்தை உடைய சிறு காளான்
நாய்க்குணம்இழிகுணம்
முருட்டுத்தனம்
நாய்க்குமுளிஅத்தரசு
நாய்க்கெரித்தல்நாய்க்குச் சோறு சமைத்தலான இழிதொழில் செய்தல்
நாய்க்கெரிப்போன்நாய்க்குச் சோறு சமைப்பவனான சண்டாளன்
நாயகத்திமனைவி
தலைவி
பார்வதி
கதைத் தலைவி
ஒரு பண்வகை
நாயகப்பத்திநாடகமாடும் தலைமையிடம்
நாயகப்பானைகோயிலில் பொங்கலிடும் பெரியபானை
நாயகம்தலைமை
மேம்பாடு
சிறப்பின் மிக்கது
வேலைக்காரரின் தலைவன்
காண்க : நாயகமணி
கிரந்திநாயகச்செடி
நாயகம் இறைவனால் அனுப்பப்பட்ட தூதர்
நாயகமணிமணிமாலை நடுவிலே கோத்திருக்கும் பெருமணி
அணிகலன்களின் நடுவில் அமைக்கும் இரத்தினம்
நாயகம்பண்ணுதல்முதன்மை செலுத்தல்
நாயகமுத்துமாலையின் நடுவிலே அமைந்த பெருமுத்து
நாயகமேனிமரகதப்பச்சை
நாயகன்தலைவன்
நாயகன்தலைவன்
கணவன்
அரசன்
கடவுள்
நடத்துவோன்
கதைத் தலைவன்
நாய்கன்வணிகன்
தலைவன்
கணவன்
தந்தை
நாயகன் (கதை, காவியம் போன்றவற்றில்) முக்கிய ஆண் பாத்திரம்
நாயகாதிபன்அரசன்
நாயகிதலைவி
நாய்ச்சீரகம்ஒரு பூண்டுவகை
நாய்த்திசைதென்மேற்குத் திசை
நாய்த்தீற்றிநாய்க்குரிய இழிவான உணவு
நாய்த்துளசிகஞ்சாங்கோரைப் பூண்டு
நாய்நாக்கிஇலைக்கள்ளிமரம்
நாய்நாக்குஇலைக்கள்ளிமரம்
நாய்ப்புடடோல்ஒரு கொடிவகை
நாய்ப்புடல்ஒரு கொடிவகை
நாயரஞ்சிநாயுருவிச்செடி
நாய்வண்டி தெரு நாய்களைப் பிடித்து ஏற்றிச் செல்லும் வாகனம்
நாய்வேட்டம்நாயின் உதவிகொண்டு ஆடும் வேட்டை
நாய்கள் வேட்டையில் உயிர்களை வருத்துவதுபோன்ற தொல்லை
நாய்வேளைஒரு பூடுவகை
நாயன்கடவுள்
அரசன்
தலைவன்
நாயன்தேசுவாமி என்ற பொருள்படும் தொடர்
நாயனம்நாகசுரம்
நாயனம் நாதஸ்வரம்
நாயன்மார்தலைவர்
பெரியபுராணத்தில் கூறப்பெறும் சிவனடியார்கள்
கடவுளர்
நாயன்மார் சிவனுக்குத் தொண்டு செய்வதையே தன் வாழ்க்கையின் குறிக்கோளாகக் கொண்டு வாழ்ந்த (அறுபத்து மூன்று) சைவ அடியார்களைக் குறிப்பிடும் பொதுப்பெயர்
நாயனாய்ச்சியர்உமையும் சிவனும்
தலைவனும் தலைவியும்
நாயனார்தலைவர்
கடவுள்
சிவன்
சிவனடியார்
தந்தை
திருவள்ளுவர்
சில சாதியாரின் பட்டப்பெயர்
நாயாட்டம்உளைச்சல்
பேயாட்டம்
நாயாடிவேட்டையாடுவோன்
திருவிதாங்கூரில் உள்ள காட்டுச் சாதியார்
நாயிகைதலைவி
நாயில்கோட்டையின் ஏவறை
நாயிறுசூரியன்
ஞாயிற்றுக்கிழமை
சௌரமாதம்
நாயிறுதிரும்பிஒரு செடிவகை
நாயிறுவணங்கிஒரு செடிவகை
நாயுருவிஒரு பூண்டுவகை
நாயுருவி தன் மீது உரசிச் செல்லும் பிராணியின் உடலில் ஒட்டிக்கொள்ளும் சிறு விதைகள் நிறைந்த செங்குத்துச் செடி
நாயுள்ளிநரிவெண்காயம்
நாயுறக்கம்பொய்யுறக்கம்
நாயோட்டம்குதிரைநடையில் ஒன்று
நார்ஒலி எழுப்பும் நாண்
(இதிலிருந்து எல்லாவித இயற்கை
செயற்கையான கயிற்றிழைகளுக்கு எல்லாம் பயன்படத் தொடங்கியது)
நார்மட்டை முதலியவற்றின் நார்
கயிறு
வில்லின் நாண்
பன்னாடை
கல்நார்
அன்பு
நார் (பனை, தென்னை, வாழை முதலியவற்றின்) மட்டையிலிருந்து அல்லது (கற்றாழை முதலியவற்றின்) மடலிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்படும் இழை அல்லது பட்டை
நார்க்கயிறுகொச்சைக்கயிறு
நாரகர்நரகத்துக்குரிய பாவிகள்
நாரங்கம்ஒரு சிறுமரவகை
கடாரநாரத்தை
காட்டுநாரத்தை
கொழுஞ்சிவகை
நார்ச் சத்து (ஜீரண மண்டலத்தின் சீரான இயக்கத்துக்குத் தேவையான கீரை, வாழைத்தண்டு போன்றவற்றில் உள்ள) நார்ப் பொருள்
நாரசசிங்கன்உபபுராணத்துள் ஒன்று
மருந்து வகை
நார்ச்சீலைமரவுரி
காண்க : நார்மடி
நாரசிங்கம்உபபுராணத்துள் ஒன்று
மருந்து வகை
நாரணவன்கிருமிவகை
மாட்டுநோயுள் ஒன்று
நாரணன்மனிதனாய் தோற்றரவு (அவதாரம்) எடுத்த திருமால் (நரன் ஆனவன் நாரணன்)
இதை வடமொழியில் நீட்டி நாராயணன் என்றும் சொல்லுவது உண்டு
நாரணிநாரணனின் தங்கை
நாரணியவன்துர்க்கையை உடையவனான சிவபிரான்
நாரத வேலை இருவரிடமும் சென்று பேசிக் கலகம் மூட்டுதல்
நாரத்தம்சடாமாஞ்சில் என்னும் மருந்து
காண்க : வசம்பு
நாரத்தம்புல்ஒரு புல்வகை
நாரத்தைஒரு சிறுமரவகை
கடாரநாரத்தை
காட்டுநாரத்தை
கொழுஞ்சிவகை
நாரத்தை கரும் பச்சை நிறத் தோலையும் புளிப்புச் சுவையுடைய சுளைசுளையான சதைப் பகுதியையும் கொண்ட காய்/மேற்குறிப்பிட்ட காயைத் தரும் முள் உள்ள சிறு மரம்
நாரதம்மேகம்
பெரிய யாழ்வகை
பதினெண் புராணத்துள் ஒன்று
நாரதன்இசை எழுப்புவன் (தொன்மங்களில் வரும் நாரதர் மட்டுமல்ல
சங்க இலக்கியங்களில்
இசைக்கருவிகளோடு வரும் பாணர்களுக்கான வடமொழிப் பதமும் கூட)
நாரதன்பிரமபுத்திரராகிய பெருமுனிவர்
புத்தருள் ஒருவர்
கலகஞ் செய்பவன்
நாரதீயம்பதினெண் புராணத்துள் ஒன்று
ஓர் உபபுராணம்
நாரநிதிநீர்நிலையாகிய கடல்
நார்ப்பட்டுபட்டாடை போல்வதும் நாரால் செய்ததுமான ஆடைவகை
நார்ப்பட்டு சில வகைத் தாவரங்களின் நாரிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் பட்டு போன்ற ஒரு வகைத் துணி
நாரப்புண்தோலில் புழுக்களை உண்டாக்கும் ஒரு புண்வகை
நரம்பின்மேல் உண்டான புண்கட்டி
நாரம்நீர்
பாசி
மக்கட்கூட்டம்
நீர்வாழ் புள்
பசுவின்கன்று
ஆன்மாக்கள்
மரவகை
நார்மட்டைநார் உரிக்கத் தகுதியான பனைமட்டை
நார்மடிபட்டாடை போல்வதும் நாரால் செய்ததுமான ஆடைவகை
நாரன்காமமூட்டுவோனான மன்மதன்
நாராங்கிகதவின் தாழ்ப்பாள்
காண்க : நாதாங்கி
நாராசம்காதுக்கு இனிமையில்லாத சொல்
அருவருப்புடைய சிறிய சந்து
கேட்க முடியாத கொடுமையான ஒலி
நாராசம்இருப்புச் சலாகை
இரும்பாணி
எழுத்தாணி
குறுக்குச் சந்து
விட்டம்
நாராசம் (பேச்சு, ஒலி ஆகியவற்றைக் குறிக்கையில்) காதைத் துளைக்கும் கடுமை
நாராயணகோபாலர்திருமாலுருவுடையோர்
நாராயணகௌளம்ஒரு பண்வகை
நாராயணப்பிரியன்திருமாலின் நண்பனான சிவபிரான்
நாராயணம்அரசமரம்
நூற்றெட்டு உபநிடதங்களுள் ஒன்று
கடல்மீன்வகை
நாராயணன்நீரை இடமாக உடைய திருமால்
சிவன்
நான்முகன்
வருணன்
சந்திரன்
திருமாலின் அவதாரமான ஒரு முனிவன்
நாரைவகை
நாராயணாத்திரம்திருமாலை அதிதேவதையாக உடைய ஒரு அம்பு
நாராயணிதுர்க்கை
திருமகள்
பார்வதி
கங்காதேவி
தண்ணீர்விட்டான்கிழங்கு
குறிஞ்சி யாழ்த்திறத்துள் ஒன்று
நாராயம்அம்பு
எழுத்தாணி
அளவுப் படிவகை
நாரிநாரிகை
நாரிவிலலின் நாண்
பன்னாடை
யாழ்நரம்பு
தேன்
பெண்
பார்வதி
சேனை
மணம்
காண்க : நன்னாரி
இடுப்பு
கள்
நாரிக்குத்துஇடுப்புவலி
நாரிகேரம்நாளிகேர(ள)ம்
நாரிகேளபாகம்மிக்க வருத்தத்துடன் பொருள்களைக் காணும் இயல்புடைய செய்யுள் நடை வகை
நாரிகேளம்நாளிகேர(ள)ம்
நாரிகைமனிதனின் பெண்பால் (சொல் அமைப்பு பாகத மொழிகளின் அமைப்பின் படி இருக்கிறது)
இப்படிப் பட்ட சொற்கள் எல்லாம் அடிப்படையில் தமிழாய் இருந்து வடமொழிப் படி வழக்கிற்கு வந்தவை
நாரிப்பிடிப்புஇடுப்புப் பிடிப்பு
நாரிபாகன்பெண்ணைப் பாகத்தில் கொண்ட சிவபிரான்
நாரியங்கம்கிச்சிலிவகை
நாருபெருமரம்
நாரைஒரு நீர்ப்பறவைவகை
வெண்கொக்கு
பறவைவகை
மாட்டின் அலைதாடி
நாரை முன் ஒடுங்கி இருக்கும் நீண்ட அலகை உடைய கொக்குப் போன்ற பறவை
நால்நான்கு
நாலடியார் என்னும் தமிழ்நூல்
நால்குநான்கு
நாலசைச்சீர்பொதுச்சீர்
நாலம்பலம்கோயிலுள் ஒரு பகுதி
நாலல்நுணாமரம்
நுணாக்கொடி
தணக்கமரம்
முட்டைக் கோங்கிலவுமரம்
வால்
முட்டைக் கோங்கு என்னும் மரம்
நால்வகைச்சாந்துகலவை, பீதம், புலி, வட்டிகை என்னும் நால்வகையாலான சாந்து
நால்வகைச்சேனைதேர்ப்படை, குதிரைப்படை, யானைப்படை, காலாட்படை,
நால்வகைச்சொல்பெயர்ச்சொல், வினைச்சொல், இடைச்சொல், உரிச்சொல்
நால்வகைத்தோற்றம்உயிரினங்களின் பிறவி : முட்டையிற் பிறப்பன, வியர்வையிற் பிறப்பன,வித்து வேரிலிருந்து பிறப்பன, கருப்பையிற் பிறப்பன என்னும் நால்வகைப் பிறப்புகள்
நால்வகைப்பாவெண்பா, ஆசிரியப்பா, கலிப்பா, வஞ்சிப்பா
நால்வகைப்பூகொடிப்பூ, கோட்டுப்பூ, நீர்ப்பூ, நிலப்பூ
நால்வகைப்பொருள்அறம்,பொருள், இன்பம், வீடு
நால்வகைப்பொன்சாதரூபம், கிளிச்சிறை, ஆடகம் சாம்பூநதம்
நால்வகையரண்காட்டரண், மலையரண், நீர் அரண், மதிலரண்
நால்வகையாச்சிரமம்நான்குவகை வாழ்க்கை நிலை
மாணவநிலை, இல்லறநிலை, வனநிலை, துறவுநிலை
நால்வகையாழ்பேரியாழ், மகரயாழ், சகோடயாழ், செங்கோட்டியாழ்
நால்வகையிழிச்சொல்குறளை, பொய், கடுஞ்சொல், பயனில்சொல்
நால்வகையுகம்கிரேதா, திரேதா, துவாபரம், கலி
நால்வகையுணவுஉண்ணல், தின்னல், நக்கல், பருகல்
நால்வகையுபாயம்இனியவை கூறல், வேறுபடுத்தல், ஈதல், ஒறுத்தல் (சாம, பேத, தான, தண்டம்,)
நால்வகையூறுபாடுகுத்தல், வெட்டல், எய்தல், எறிதல்
நால்வர்சைவசமய குரவர் நால்வர்
திருஞான சம்பந்தர், திருநாவுக்கரசர், சுந்தரர், மாணிக்கவாசகர்
நால்வாய்தொங்கும் வாய்
யானை
நால்வாயன்யானைமுகத்தவனான விநாயகன்
ஐராவத யானையையுடைய இந்திரன்
நால்விதப்பண்நான்கு நிலத்துக்குரிய குறிஞ்சி, பாலை, மருதம், நெய்தல் (செவ்வழி) என்னும் பண்கள்
நால்விதப்புண்ணியம்கொடை, கல்வி, தவம், ஒழுக்கம்
நால்வேதம்தைத்திரியம், பௌடியம், தலவகாரம், சாமவேதம், இருக்கு, யசுர், சாமம், அதர்வணம்
நாலாபல. நாலாபக்கமும்
நாலாபல
வாய்க்கால்
பள்ளத்தாக்கு
நாலாகாரியம்பல தொழில்
நாலாபக்கமும் (குறிப்பிடப்படும் இடத்தைச் சுற்றியுள்ள) எல்லாத் திசையும்
நாலாம்பொய்யுகம்கலியுகம்
நாலாரச்சக்கரம்சித்திரகவிவகை
நாலாரைச்சக்கரம்சித்திரகவிவகை
நாலாவான்நான்காமவன்
நாலாவித (குறிப்பிட்ட வகையில் அடங்கும்) பல்வேறு
நாலாவிதம்பலவிதம்
நாலிமுத்து
காண்க : கார்த்திகைப்பூ
கந்தைத் துணி
நாலிககைமூங்கில்
நாலிகம்எருமை
காகம்
தாமரை
நாலுநான்கு
சில
பல
நாலடியார்
நாலுகட்டுநாற்புறமும் சுற்றுக்கட்டுத் திண்ணைகொண்ட வீட்டின் பகுதி
நாலுகாசு (பிறர் தன்னை மதிக்கிற அளவுக்கு அல்லது ஒன்றைத் தனித்து நின்று செய்கிற அளவுக்கு) போதிய பணம்
நாலுசதுரக்கமலம்அடிப்படை
பிறப்புறுப்புக்கும் மலவாய்க்கும் இடையில் உள்ள நான்கிலைத் தாமரை போலிருக்கும் சக்கரம்
நாலுதல்தொங்குதல்
கழுத்திற் சுருக்கிட்டுக் கொள்ளுதல்
நாலுபேர் (ஒருவருக்கு உதவி செய்கிற அல்லது ஆதரவாக இருக்கிற) நபர்கள் சிலர்
நாலைங்கள்ளிஇலைக்கள்ளிமரம்
நாவசைத்தல்பேசுதல்
நாவடக்கம்மந்திரத்தால் வாயைப் பேச வொட்டாமற் செய்கை
மோனம்
நாவடம்காதணிவகை
தாலியுருவகை
நாவடைகிணற்றில் இறைப்பவன் நீர்ச்சாலைச் சாய்க்கும் இடம்
நாவடைத்துப்போதல்பேசமுடியாமற்போதல்
நாவணம்உள்நாக்கு
நாவமிர்தம்பேச்சு
அறிவுரை
நாவரசர்திருநாவுக்கரசு நாயனார்
நாவரசுதிருநாவுக்கரசு நாயனார்
நாவரணைநாப்புற்றாகிய ஒரு நோய்வகை
நாவரையர்திருநாவுக்கரசு நாயனார்
நாவல்நாவல்மரம்
காண்க : நாவலந்தீவு
வெற்றியொலி
போருக்கு அழைக்கை
நெற் போரிடுவோர் மகிழ்ச்சியினாலிடும் ஒலி
நெற்போர் தெழிக்கும் பகட்டினங்களைத் துரப்பதோர் சொல்
துன்பக் குறிப்பு
நாவல்1துவர்ப்பு கலந்த இனிப்புச் சுவையுடைய கரு நீலச் சிறு பழம்/மேற்குறிப்பிட்ட பழத்தைத் தரும் உயரமான மரம்
நாவல்2உரைநடையில் விரிவாகக் கதையைக் கூறும் ஓர் இலக்கிய வடிவம்
நாவலகலிடம்ஏழு தீவுகளுள் உப்புக்கடல் சூழ்ந்த தீவு
நாவலந்தீவுஏழு தீவுகளுள் உப்புக்கடல் சூழ்ந்த தீவு
நாவலம்புவிஏழு தீவுகளுள் உப்புக்கடல் சூழ்ந்த தீவு
நாவலம்பொலம்சாம்பூநதம் என்னும் பொன்
நாவலர்பேசுதலில் வல்லவர்
புலவர்
அமைச்சர்
பார்ப்பார்
நாவலர்கோன்நாவலூரினரான சுந்தரர்
நாவலூராளிநாவலூரினரான சுந்தரர்
நாவலோநாவல்வெற்றிக் குறியாக இடும் ஒலி
நெற்போரிடுவோர் மகிழ்ச்சியினாலிடும் ஒலி
நாவழிநாக்கு வழிக்குங் கருவி
நாவறட்சிநீர்வேட்கை
நாவற்பொழில்ஏழு தீவுகளுள் உப்புக்கடல் சூழ்ந்த தீவு
நாவன்மைபேச்சாற்றல்
சொல்லாற்றல்
நாவன்மை பேச்சாற்றல்
நாவாய்உள்ளீடற்ற கதிர்
மரக்கலம்
இரேவதி நாள்
காண்க : நாவாய்ப்பறை
நாவாய்ப்பறைநெய்தனிலப் பறை
நாவாரிகன்யானைப்பாகன்
நாவாள்கலைமகள்
நாவிகொப்பூழ்
கத்தூரிமான்
கத்தூரி
புழுகுபூனை
புழுகு
காண்க : ஊமத்தை
மரக்கலம்
நாவிக்குழம்புபுழுகு
நாவிகன்கப்பற்காரன்
நாவிச்சட்டம்கத்தூரிச்சட்டம்
புழுகுசட்டம்
நாவிசம்நாவிதத்தொழில்
நாவிதச்சிஅம்பட்டச்சி
நாவித்தண்டைஎருமுட்டை
பீநாறிப் பூண்டு
நாவிதன்அம்பட்டன்
கார்த்திகைநாள்
பூரநாள்
நாவிதன் முடிதிருத்தும் தொழில் செய்பவர்
நாவிநெய்காண்க
நாவிக்குழம்பு
நாவிப்பிள்ளைகத்தூரி விலங்குக் குட்டி
நாவிப்புழுகுமான்மதம்
புழுகு
நாவியம்காந்தள்மலர்
நாவிலைவெற்றிலை
நாவிழுதல்பேச நாவெழாது போதல்
நாவினார்நாவலர்
நாவுநாக்கு
நாவுதல்கொழித்தல்
நாக்கு வளைத்தல்
நாவினால் குறிகாட்டி நாகையாடல்
நாவுரிஒன்றரை நாழிகொண்ட முகத்தல் அளவை
நாவுழலைநாக்குழறுகை
நாவால் வரும் குற்றம்
நாவுழற்றுதல்பொறாமைப்பட்டுப் பேசுதல்
நாவேறுசெல்விகலைமகள்
நாவைகலப்பை நா
கொழுநுனி
நாழ்குற்றம்
செருக்கு
இல்லாதது சொல்லுகை
திறமை
நாள்
நாழம்வசை
நாழ்மைசெருக்கு
குற்றம்
நாழல்புலிநகம் போன்ற பூவையுடைய கொன்றைமரம்
நாழிஉட்டுளைப் பொருள்
அளக்கும் ஒரு படி
காற்படி
நாழிகை
நூல்நாழி
அம்பறாத் தூணி
பூரட்டாதிநாள்
நாழிக்கிணறுமகளிர் விளையாட்டுக்கு அமைக்கப்பட்ட கிணறு
சிறுகிணறு
நாழிகைஒரு நாளின் அறுபதில் ஒரு பகுதி நேரம். பண்டைத்தமிழர் இந்த நேர அளவீட்டையே கைக்கொண்டனர். இன்றைய 24 நிமிடங்களுக்குச் சமனானது.பகல் 30 நாழிகை இரவு 30 நாழிகை என்பது கணக்கீடு
நாழிகைகால அளவு
அறுபது விநாடிகொண்ட கால அளவு
நாடா
உத்தரட்டாதிநாள்
கோயிற்பகுதி
நாழிகை (பெரும்பாலும் சோதிடம், பஞ்சாங்கம் முதலியவற்றில் பயன்படுத்தும்) 24 நிமிடம் கொண்ட ஒரு கால அளவு
நாழிகைக்கணக்கன்நாழிகைவட்டிலில் நேரம் அறிந்து கூறுவோன்
நாழிகைக்கவிஅரசரும் கடவுளரும் நாழிகை தோறும் செய்யும் செயல்களைக் கூறும் நூல்வகை
நாழிகைத்தூம்புநீர்வீசுங் கருவிவகை
நாழிகைப்பறைநாழிகை அறிவிக்க அடிக்கும் பறை
நாழிகைவட்டம்சூரியக்கடிகாரம்
நாழிகை வட்டில்
கடிகாரம்
கால்வாயிலிருந்து நீரைப் பகிர்ந்துகொள்ளும் முறை
நாழிகைவட்டில்நாழிகையை அறிவிக்கும் கருவி
நாழிகைவெண்பாஅரசரும் கடவுளரும் நாழிகை தோறும் செய்யும் செயல்களைக் கூறும் நூல்வகை
நாள்24 மணிகள் கொண்ட ஒரு கால அளவு,
இரண்டு சூரிய உதயங்களுக்கு இடைப்பட்ட காலம்
நாள்தினம்
காலம்
வாழ்நாள்
நல்ல நாள்
காலை
முற்பகல்
நட்சத்திரம்
திதி
புதுமை
அன்றலர்ந்த பூ
வெண்பாவின் ஈற்றடியிறுதியில் வரும் ஒரசைச்சீர் வாய்பாடு
நாள் இருபத்து நான்கு மணி நேரம் கொண்ட கால அளவு
நாளகம்இலாமிச்சம்புல்
நாள்காட்டி குறிப்பிடும் ஆண்டுக்கு உரிய மாதம், தேதி, கிழமை முதலியவற்றைக் காட்டும் அச்சடிக்கப்பட்ட தாள் அல்லது தாள்கள் கொண்ட தொகுதி
நாள்குறிப்பு (ஒருவர் தன்னுடைய) அன்றாட நிகழ்ச்சிகளைக் குறித்துவைத்துக்கொள்ள மாதம், தேதி, கிழமை முதலியவை அச்சடிக்கப்பட்ட பக்கங்களை உடைய ஏடு
நாள்கேட்டல்நல்லநாள் குறிக்கும்படி கேட்டல்
நாளங்காடிநாள் அங்காடி
நாளங்காடிபகற்கடை
நாளடைவில்நாள் செல்லச்செல்ல
நாளடைவில் காலப்போக்கில்
நாள்தள்ளுதல்காலங்கழித்தல்
காலங்கடத்தல்
நாளதுநடப்பு. நாளது வருஷம்
நாளதுநடப்பு
நாளந்திவிடியற்காலம்
நாள்பட்ட பல நாட்களாக இருந்துவரும்
நாளம்உள்துளை
தண்டு
நரம்பு
பொன்னரி தாரம்
நாளம் இரத்தம், நிணநீர் முதலியவற்றை உடலின் பல பாகங்களுக்கும் எடுத்துச்செல்லும் குழாய்
நாளமில்லாச் சுரப்பி நாளங்கள்மூலம் அல்லாமல் நேரடியாகத் திரவங்களை இரத்தத்தில் சேர்க்கும் வகையில் அமைந்த சுரப்பி
நாளரம்இலாமிச்சம்புல்
நாளரும்புபுதிய அரும்பு
நாள்வழிக்கணக்குஅன்றாடக் கணக்கு
நாள்வேலைஅன்றைய பணி
கலியாணத்தன்று மணமகன் செய்துகொள்ளும் சவரச் சடங்கு
நாளவைநாளோலக்கம்
நாள்வைத்தல்திருமணநாள் குறித்தல்
நாளறுதிகாலவெல்லை
நாளடைவில்
நாளனதினாலேநடப்புத் தினத்தில்
நாளன்றுநாளைநின்று, நாளை மறுநாள்
நாளாகநாளாக நாட்கள் செல்லச்செல்ல
நாளாதல்காலங்கழிகை
காலத்திற்கு உரியதன்றாகை
நாளாந்த அன்றாட
நாளாந்தம் தினமும்
நாளாய்ந்தோர்வாழ்நாளைக் கணிப்பவரான மருத்துவர்
நாளார்யமன்
நாளாவட்டத்தில்நாள் செல்லச்செல்ல
நாளாவட்டத்தில் நாளடைவில்
நாளிகள்
நாய்
அறுபது விநாடிகொண்ட நேரம்
ஒரு கால அளவு
காண்க : நாடா
நாளிகம்இலாமிச்சம்புல்
நாளிகேரம்தென்னை
நாளிகேரளம்தென்னை
நாளிடுதல்நல்ல நாள் குறித்தல்
நாளிதழ்செய்தித்தாள், தினசரிப் பத்திரிகை
நாளிதழ்/நாளேடு செய்தித்தாள்
நாளிதுSee நாளது
நாளிருக்கைநாளோலக்கம்
நாளில்நாள் செல்லச்செல்ல
நாளினிபுளிமாமரம்
நாளினுநாளும்ஒவ்வொரு நாளும்
நாளுக்குஒரு நாளில்
நல்ல நாளில்
நாளுக்குநாள்ஒவ்வொரு நாளும்
நாளுநாளினும்ஒவ்வொரு நாளும்
நாளும்தினந்தோறும்
நாளுலத்தல்இறத்தல்
நாட்கழிதல்
நாளெடுத்தல்நன்முகூர்த்தஞ் செய்தல்
நாளெல்லைமறையும் நேரம், அத்தமனம்
இறுதிக்காலம்
நாளேரடித்தல்நல்ல நாளில் உழத்தொடங்குதல்
நாளைஅடுத்ததினத்தில். நாளை வதுவை மணமென்று நாளிட்டு (திவ். நாய்ச். 6, )
நாளுக்குரிய. ஒருநாளை யின்பமே காமுறுவர் (நாலடி, 54)
நாளைஅடுத்த தினத்தில்
நாளுக்குரிய
நாளைக்கழித்துஅடுத்த தினத்தின் பின்நாள்
நாளைக்குஅடுத்த தினத்தில்
நாளைநின்றுபிற்றை நாளை அடுத்து
நாளைநீக்கிபிற்றை நாளை அடுத்து
நாளைமற்றைநாள்நாளை அல்லது நாளை நின்று
இனிமேல்
நாளையதற்காலத்துக்குரிய. இந்நாளைய மனிதர்
நாளுக்குரிய. பத்துநாளைய வேலை
மறுநாட்குரிய நாளையவேலை
நாளையதற்காலத்துக்குரிய
நாளுக்குரிய
மறுநாட்குரிய
நாளைய எதிர்காலத்தில் வரவிருக்கும்
நாளோட்டுதல்காலங்கழித்தல்
காலங்கடத்துதல்
தாமதஞ் செய்தல்
நாளோதிபஞ்சாங்கமோதுவோன்
நாளோலக்கம்கடவுளர் அல்லது அரசர் காலையில் அத்தாணியில் வீற்றிருத்தல்
நாளோலைசாதகம்
முகூர்த்த ஒலை
நல்ல முகூர்த்தத்தில் வீட்டுக்கு ஒலை வேய்கை
நாற்கணம்நால்வகை எழுத்தான உயிர்க்கணம், வன்கணம், மென்கணம், இடைக்கணம்
நாற்கதிநால்வகைப் பிறப்பான தேவகதி, மக்கள்கதி, விலங்குகதி, நரககதி
நாற்கரம்நான்கு பக்கங்களைக் கொண்ட ஒரு பல்கோணம் நாற்கரம் எனப்படும். மிகவும் பொதுமைப்படுத்தப்பட்ட நாற்கோணம் நான்கு சமனற்ற பக்கங்களைக் கொண்டது
நாற்கவிநான்குவகைப் பாட்டான ஆசு, மதுரம், சித்திரம், வித்தாரம்
ஆசுகவி முதலிய நால்வகைப் புலவர்கள்
நாற்காலிநான்கு கால்களையுடைய விலங்கு
நான்கு காலுள்ள இருக்கை
நாற்காலி ஒருவர் மட்டும் உட்கார்வதற்கான வகையில் அடிப்பகுதியையும் சாய்ந்துகொள்வதற்கு ஏற்ற பின்பகுதியையும் தரையில் நிற்பதற்கு உரிய அமைப்பையும் உடைய இருக்கை
நாற்காற்சீவன்நான்கு காலுள்ள விலங்கு
நாற்குணம்அறிவு, நிறை, ஒர்ப்பு, கடைப்பிடி ஆகிய ஆடவர்குணம்
நாணம், மடம், அச்சம், பயிர்ப்பு ஆகிய பெண்டிர் குணம்
நாற்கோணம்நான்கு கோணமுள்ள உருவம்
நாற்சதுரம்சமநீளமும் சமகோணமுமுடைய உருவம்
காண்க : பிரண்டை
நாற்சந்திநாலு தெருக்கள் கூடுமிடம்
நாற்சந்தி நான்கு தெருக்கள் சந்திக்கும் இடம்
நாற்சிதொங்குதல்
நாறடி (கண்ணியக் குறைவாக நடந்து) அவமானம் ஏற்படுத்துதல்
நாற்படைதேர்ப்படை, குதிரைப்படை, யானைப்படை, காலாட்படை,
நாற்பண்நான்கு நிலத்துக்குரிய குறிஞ்சி, பாலை, மருதம், நெய்தல் (செவ்வழி) என்னும் பண்கள்
நாற்பதுநான்கு பத்துக்கொண்ட எண்
நாற்பது பத்தின் நான்கு மடங்கைக் குறிக்கும் எண்
நாற்பயன்நான்கு உறுதிப்பொருள்களாகிய அறம், பொருள், இன்பம், வீடு
நாற்பாட்டன்பாட்டனுக்குப் பாட்டன்
நாற்பால்நால்வகைச் சாதிப் பகுப்பான அந்தணர், அரசர், வணிகர், வேளாளர்
நாற்பால்மரம்பால்மிகுதியாயுள்ள ஆல், அரசு, அத்தி, இத்தி, என்னும் நால்வகை மரங்கள்
நாற்பான்நான்கு பத்துக்கொண்ட எண்
நாற்பொருள்நான்கு உறுதிப்பொருள்களாகிய அறம், பொருள், இன்பம், வீடு
நாற்பொன்ஆடகம்
கிளிச்சிறை
சாதரூபம்
சாம்பூநதம்
நாறல்நாறுதல்
தீநாற்றம்
நாற்றமுடையது
நாற்றங்கால்நாற்றுக்காக விதையிடும் வயல்
மூலம்
நாற்றங்கால் (நெல் முதலியவற்றின்) நாற்றுகளை வளர்க்கும் இடம்
நாற்றங்கேட்டல்மணமறிதல்
நாற்றடிநாற்றுக்காக விதையிடும் வயல்
மூலம்
நாற்றம்மூக்கால் நுகர்பவற்றை நாற்றம் எனலாம்
நாற்றம்மணம்
மூக்கால் அறியும் புலனறிவு
தீநாற்றம்
கள்
தொடர்பு
தோற்றம்
நாற்றம் நுகர்வதற்கு ஏற்றதாக இல்லாத அருவருப்பான வாசனை
நாற்றம்வீசுதல்தீயநாற்றமடித்தல்
நாற்றமெடுத்தல்தீயநாற்றமடித்தல்
நாற்றவுணவுஅவியாகிய உணவு
நாற்றிநான்கு மடங்கு
நாற்றிசைநான்கு திக்குகளான கிழக்கு, தெற்கு, மேற்கு, வடக்கு
நாற்றுபிடுங்கிநடும் பயிர்
நாற்று பிடுங்கி வேறு இடத்தில் நடுவதற்கான இளம் பயிர்
நாற்று விடு (விதையை அல்லது தானியத்தை ஊறவைத்து நிலத்தில்) முளைக்கச்செய்வதற்காகப் போடுதல்
நாற்றுதல்தொங்கவிடுதல்
தூக்குப்போடுதல்
நாற்றுநடவுநாற்று நடுகை
நாற்றுப்பாத்திநாற்று உண்டாக்கும் இடம்
நாற்றுப்பாவுதல்விதை தெளித்தல்
தானியம் முதலியன பதிபோடுதல்
இளஞ்செடிப் பதியம் வைத்தல்
நாற்றுமரம்நாற்றுவிட்டுப் பிறகு எடுத்து நட்டு வளர்க்கும் மரம்
நாற்றுமுடிஒருசேரக்கட்டிய நாற்றின் முடிப்பு
நாற்றுவிடுதல்நாற்று உண்டாக்க விதை விதைத்தல்
நாறனாகிடேச்சு
நெட்டி
நாறிநன்னாரிக்கொடி
கற்றாழைச்செடி
நாறுபிடுங்கிநடும் பயிர்
நாறு நாற்றம் வீசுதல்
நாறுகட்டிபெருங்காயம்
நாறுகரந்தைஒரு பூண்டுவகை
நாறுதல்மணத்தல்
தோன்றுதல்
பிறத்தல்
முளைத்தல்
மோத்தல்
தீநாற்றம் வீசுதல்
நாறுப்பாக்குவிதைக்குரிய பாக்கு
நான்தன்மையொருமைப் பெயர்
நான் தன்மை இடத்து ஒருவரைச் சுட்டும் சொல்
நான்காம்வேதம்வேதத்துள் நான்காவதான அதர்வணம்
நான்குமூன்றுக்குமேல் ஒன்றுகொண்ட எண்
நாலில் ஒரு பங்கு
வட்டிக்காகச் சேர்த்து அறுவடையானதும் கொடுப்பதாகச் சம்மதித்துப் பெறும் தானியக் கடன்
நான்கு மூன்று என்ற எண்ணுக்கு அடுத்த எண்
நானச்செப்புபுழுகுசெப்பு
நானம்மணப்பண்டம்
கத்தூரி
கத்தூரி விலங்கு : புழுகு
பூசுவன
மணப்பொடி
கவரிமான்
ஞானம்
சுத்தி செய்தற்கு நீரில் மூழ்குகை
நான்மருப்பியானைநான்கு கொம்புடைய யானையாகிய ஐராவதம்
நான்மருப்பியானையூர்திஐராவதத்தை ஊர்தியாக உடையவனான இந்திரன்
நான்மலத்தர்ஆணவம், கன்மம், சுத்தமாயை, திரோதாயி என்னும் நான்கு மலமுடைய பிரளயாகலர்
நான்மறைதைத்திரியம், பௌடியம், தலவகாரம், சாமவேதம், இருக்கு, யசுர், சாமம், அதர்வணம்
நான்மறைமுதல்வன்அந்தணன்
நான்மறையாளன்நான்கு வேதங்களில் வல்லவனான பார்ப்பனன்
நான்மறையோன்பிரமன்
நான்கு வேதங்களில் வல்லவனான பார்ப்பனன்
நானமாகாத்தூரிவிலங்கு
நான்மாடக்கூடல்மதுரைநகர்
நான்முகத்தோன்நான்கு முகமுடைய பிரமன்
நான்முகப்புல்ஒரு புல்வகை
வெட்கப்படுதல்
வளைதல்
தருப்பைவகை
நான்முகன்பிரமன்
அருகன்
நான்முகன்கிழத்திபிரமன் மனைவியாகிய கலைமகள்
நான்முகன்தேவிகலைமகள்
காண்க : மனோசிலை
நான்மூலையாயம்பசுக்கூட்டம்
நானவெண்ணெய்நீராடும்போது தேய்த்துக் கொள்ளும் மணஎண்ணெய்
நான்றுகாலம்
நான்றுகொண்டுநிற்றல்கழுத்தில் சுருக்கிட்டுக்கொண்டு சாதல்
நான்றுகொள் தூக்குப்போட்டுக்கொள்ளுதல்
நான்றுகொள்ளுதல்கழுத்தில் சுருக்கிட்டுக்கொண்டு சாதல்
நானாபல. பிராரத்வ நானாவாகும் (கைவல்.தத்.97)
நானார்த்தபதம்பலபொருள் ஒருசொல்
நானாவிகாரிபலவிதமாகப் பரிணமிக்கும் ஒரு பொருள்
நானாவிதம்அநேகவகை, பலவிதம்
நானாவிதமாய்ப்போபலவகையாய்ச் சிதறுண்டு போதல். (Colloq.)
நானாளைமாறன்நான்கு நாளைக்கு ஒரு முறை வரும் காய்ச்சல்
நானாற்றிசைபல திசை
நானிலம்குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல் என்னும் நால்வகை நிலம்
நானூல்மார்பில் தொங்கும் நூலாகிய பூணூல்
நானூறுநான்கு நூறுகொண்ட எண்
நாஷ்டாசிற்றுண்டி
நாஷ்டா காலைச் சிற்றுண்டி
நிஇன்மை, மறுதலைப்பொருளையுணர்த்தும் ஒரு வடமொழியுபசர்க்கம்
உறுதி, சமீபம், ஐயம், நிச்சயம், நிலைபேறு, பூர்ணம், மிகுதி இவற்றைக் குறிக்கும் ஓர் வடமொழியுபசர்க்கம்
நிஒர் உயிர்மெய்யெழுத்து (ந்+இ)
இன்மை, மறுதலை, மிகுதி, அண்மை, உறுதி, வன்மை, விருப்பம் இவற்றைக் காட்டும் வடமொழி முன்னொட்டு
நிடாதம் எனப்படும் தார இசையின் எழுத்து
நிக்கந்தத்தேவர்பற்றற்றவனாகிய அருகன்
நிக்கந்தன்பற்றற்றவனாகிய அருகன்
நிக்காமுகமதியர் கலியாணம்
கைம்பெண் மணம்
நிக்காஹ் திருமணம்
நிக்கிரகத்தானம்வாதிகள் தோல்வியுறுதற்கு ஏதுவாகியது
நிக்கிரகம்அழிக்கை
அடக்குதல்
தண்டனை
வெறுப்பு
வாதத் தோல்வி
எல்லை
நிக்கிரகித்தல்கொல்லுதல்
அடக்குதல்
கை விடுதல்
ஒறுத்தல்
நிக்கிரானுக்கிரகம்ஒறுத்தலும் அருளுதலும்
நிக்குரோதம்ஆலமரம்
காட்டாமணக்கு
நிகசலாகம்தனியிடம்
நிகடம்அண்மை
நிகண்டவாதம்நிகண்டவாதியின் கொள்கை
நிகண்டவாதிசமணருள் ஒரு பகுதியார்
நிகண்டவாய்ச்சொல்லுதல்உண்மை கூறுதல்
நிகண்டாயிருத்தல்உண்மையாதல்
நிகண்டுஉரிச்சொற்பனுவல்
நிகண்டு என்பது சொற்களுக்கான பொருள்களைத் தருவதற்காக ஆக்கப்பட்ட நூல் வகையாகும்
நிகண்டு என்னும் சொல் தொகை, தொகுப்பு, கூட்டம் என்னும் பொருள் தரும்
தமிழில் அகராதிகளுக்கு முன்னோடியாக இருந்தவை நிகண்டுகள்
நிகண்டுசொற்பயன் விளக்கும் நூல்
அகரமுதலி, அகராதி
படலம்
உறுதி வேதச்சொற்றொகுதி
நிகண்டு ஒரு பொருளுக்கு உரிய பல சொற்களையும் ஒரு சொல்லுக்கு உரிய பல பொருளையும் பல்வேறு தலைப்புகளின் கீழ்த் தரும் செய்யுளாக இயற்றப்பட்ட அகராதி நூல்
நிகண்டுபேசுதல்எல்லாந் தெரிந்ததுபோற் பேசுதல்
நிகணம்வேள்விப் புகை
நிகதம்பேச்சு
நிகதிகட்டுப்பாடு
செய்கடன்
ஒழுக்கவிதி
ஊழ்
முறைமை
வரையறை
எப்பொழுதும்
நிகப்பிரபைஇருள்
நிகம்ஒளி
நிகமம்முடிவு
வேதம்
நகரம்
நெடுந்தெரு
கடைவீதி
வாணிகம்
வாணிகக் கூட்டம்
நிகமனம்அனுமான உறுப்பு ஐந்தனுள் இறுதியானது
நிகரஒர் உவமவுருபு. (நன்.367.)
நிகர்ஒத்தல். கண்ணொடு நிகர்க்குங் கழிப்பூங் குவளை (தொல். பொ. 290)
மாறுபடுதல். தன்னொடு நிகரா வென்னொடு நிகரி (ஐங்குறு. 67)
விளங்குதல். தஞ்சேணிகர் காவின் (திருக்கோ. 183)
நிகர்ஒப்புமை
சமானம்
ஒளி
போர்
நிகர (கழிக்க வேண்டியது) அனைத்தையும் கழித்தது போக
நிகர்1ஒத்தல்
நிகர்2இணை
நிகர்த்தல்ஒத்தல்
மாறுபடுதல்
விளங்குதல்
போர்
நிகர்திஇருப்புலக்கை
நிகர்பக்கம்வாதத்தில் தன் கொள்கை
சிவஞான சித்தியாரில் சைவ சமயத்திற்குரிய கொள்கையை உணர்த்தும் பகுதி
நிகர்ப்புஒப்பு
போர்
நிகர்ப்புதம்நூறுகோடி
நிகர்புதம்1000000000
நிகர்வம்செருக்கின்மை
நிகர்விசெருக்கில்லாதவன்(ள்)
நிகர்வுஒப்பு
நிகரார்பகைவர்
நிகரிடுதல்ஒப்பிடுதல்
நிகருவம்அடக்கம்
நிகலம்பிடரி
நிகழ் ஏற்படுதல்
நிகழ்களன் (கதை, நாடகம் முதலியவை) நிகழ்வதாகக் காட்டப்படும் இடம்
நிகழ்காலம்தொழில் நடைபெறும் காலம்
நிகழ்ச்சிசம்பவம்
நிலைமை
செயல்
தற்காலம்
நிகழ்ச்சி (வாழ்க்கையில் ஒருவருக்கு) ஏற்பட்ட ஒன்று
நிகழ்ச்சி நிரல் (விழாவில் அல்லது தலைவர்களின் சுற்றுப்பயணத்தில்) நடைபெறப்போகும் நிகழ்ச்சிகளின் வரிசைப்படுத்தப்பட்ட தொகுப்பு
நிகழ்த்து (அற்புதம், சாதனை முதலியவற்றை) தோற்றுவித்தல்
நிகழ்த்துதல்நடப்பித்தல்
சொல்லுதல்
நிகழ்தல்நடத்தல்
நடந்துவருதல்
செல்லுதல், தங்குதல்
நிறைவேறுதல்
விளங்குதல்
நிகழ்படம்காணொளி
நிகழ்வுநடக்கை
காண்க : நிகழ்காலம்
நிலைமை
நிகழ்வு (வாழ்க்கையில் இயற்கையாக) நிகழ்வது
நிகழும் நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கிற
நிகளம்நீளம்
யானைக் காற்சங்கிலி
விலங்கு
தளை
கடப்பமரவகை
நிகற்பம்10000000000000
நிகற்பம்பத்துஇலட்சங் கோடி
நிகாகுறிப்பு. (W.)
சாக்கிரதை
கொழுப்பு
நிகாசம்உவமை
நிகாதம்நரகம்
நிகாதன்வஞ்சகன்
நிகாயம்கூட்டம்
இடம்
வீடு
நகரம்
நிகாயன்வடிவமற்ற கடவுள்
நிகாரணம்கொலை
காரணமற்றது
நிகாரணன்கொலைஞன்
நிகாரம்அவமரியாதை
தவறு
பணி
தூற்றுதல்
விழுங்குதல்
நிகிதம்படை
இதமின்மை
நிகிர்தம்பொய்
சோறு
உவமேயத்தை உவமானப் பொருளால் குறிப்பித்துக் கூறுவது
நிகிருட்டம்இழிவு
நிகிருதிவறுமை
பொல்லாங்கு
நிந்தை
நிகிலம்எல்லாம்
நிகீயெனல்குதிரையின் கனைப்புக் குறிப்பு
நிகீனன்கீழ்மகன்
நிகுமஞ்சள்
அறியுங் கருவி
நிகுஞ்சம்புதர்வீடு
குகை
சிறு குடிசை
நிகுஞ்சனம்கொலை
கூத்தின் உடற்செய்கைகளுள் ஒன்று
நிகுட்டம்தொனி
நிகுத்தைகதவு
நிகுதிகட்டுப்பாடு
செய்கடன்
ஒழுக்கவிதி
ஊழ்
முறைமை
வரையறை
எப்பொழுதும்
நிகுநிகுவெனல்மினுமினுத்தற் குறிப்பு
நிகும்பம்நேர்வாளக்கொட்டை
நிகூடம்ஆழம்
மறைவு
நிகேதம்வீடு
கோயில்
நகரம்
நிகேதனம்வீடு
கோயில்
நகரம்
நிகோதம்விலங்கினம் : கொடிய நரகவகை
நிசகரம்உறுதிபண்ணுகை
நிசங்கம்அம்புக்கூடு
இணக்கம்
நிச்சம்உறுதி
மெய்
நிச்சயதாம்பூலம்பெண்ணை மணஞ்செய்து தருவதற்கு உறுதிப்படுத்த மாப்பிள்ளை வீட்டார் பெண் வீட்டாருக்குத் தரும் வெற்றிலைபாக்கு
நிச்சயதாம்பூலம் மணமக்களின் பெற்றோர்கள் திருமணத்தை உறுதிசெய்கிற வகையில் தாம்பூலம் மாற்றிக்கொண்டு நிகழ்த்தும் சடங்கு
நிச்சயம்உறுதி
நிச்சயம்1திடம்
நிச்சயம்2/-ஆகமாற்றத்துக்கு அல்லது சந்தேகத்துக்கு இடம் இல்லாத வகையில்
நிச்சயார்த்தம்மெய்ப்பொருள்
காண்க : நிச்சயதாம்பூலம்
நிச்சயி (ஒரு திருமணம் நடப்பதை) முடிவுசெய்தல்(மணமகளை, மணமகனை) தேர்ந்தெடுத்து முடிவுசெய்தல்
நிச்சயித்தல்உறுதிப்படுத்தல்
தீர்மானித்தல்
நிச்சல்எப்பொழுதும்
நிச்சலபுத்திதிரியாத மனம்
நிச்சலம்அசைவின்மை
நித்தியத்துவம்
இலக்கு நால்வகையுள் அசைவற்றிருப்பது
நிச்சலன்அசைவற்றவன்
கடவுள்
நிச்சலும்எப்பொழுதும்
நிச்சலைசத்தி விசேடம்
பூமி
நிச்சாயகம்உறுதிப்படுத்துவது
நிச்சாரகம்காற்று
நிச்சாலங்கம்மலை
நிச்சித்தம்மனோலயம்
கவலையின்மை
நிச்சிதம்உறுதி
மெய்
நிச்சிதார்த்தம்பெண்ணை மணஞ்செய்து தருவதற்கு உறுதிப்படுத்த மாப்பிள்ளை வீட்டார் பெண் வீட்டாருக்குத் தரும் வெற்றிலைபாக்கு
நிச்சிந்தன்கவலையற்றவன்
அருகன்
ஈசன்
நிச்சிந்தைகவலையின்மை
நிச்சியம்வெள்ளுள்ளிப்பூண்டு
நிச்சிரேணிஏணி
நிச்சிரேயசம்வீடுபேறு
நிச்சுவசனம்பெருமூச்சு
சினம்
நிச்சுவாசம்மூச்சு வெளிவிடுகை
மூச்சினை அடக்குகை
மூச்சு
சிவாகமத்துள் ஒன்று
நிச்சேட்டைசெயலற்றிருக்கை
நிச்சேடம்மிச்சமின்மை
நிசதம்தவறாது ஒவ்வொரு நாளும்
நிசதிதவறாது ஒவ்வொரு நாளும்
நிசப்தம்அமைதி
நிசப்தம்ஒலியின்மை
நிசப்தம் எந்த விதச் சத்தமும் இல்லாத நிலை
நிசம்உண்மை
சத்தியம்
இயல்பாகவுரியது
நிசவான்உண்மையுள்ளவன்
நிசாஇரவு
நிசாகசம்இரவில் மலரும் ஆம்பல்
நிசாகம்மஞ்சள்
நிசாகரன்இரவைச் செய்வோனாகிய சந்திரன்
சேவல்
நிசாசரம்ஆந்தை
பாம்பு
நிசாசரன்இரவில் திரிவோன்
அசுரன்
சந்திரன்
இராக்கதன்
நிசாசரிகூகை
அரக்கி
விலைமகள்
நிசாசலம்பனி
நிசாடம்ஆந்தை
நிசாடுமஞ்சள்
நிசாதன்கீழ்மகன்
வஞ்சகன்
நிசாதனம்இடம்
வீடு
நகரம்
உடல்
நிசாதிமாலை வெளிச்சம்
நிசாந்தம்விடியற்காலம்
நிசாபதிசந்திரன்
கருப்பூரம்
நிசாமணிமின்மினி
சந்திரன்
நிசாமனம்கேள்வி
பார்வை
நிழல்
நிசாமானம்இராக்கால அளவு
நிசார்நீண்ட காற்சட்டை
நிசாரணம்கொலை
நிசாரணன்கொலைஞன்
நிசார்த்தம்உண்மை
நிசாரம்சத்தற்றது
வருத்தம்
நிசாரிஇரவின் பகைவனான சூரியன்
நிசாளம்ஒருகட்பறை
நிசான்கொடி
நிசிஇரவு
பொன்
இருள்
மஞ்சள்
நிசிஇரவு
நள்ளிரவு
இருள்
மஞ்சள். பொன்
நிசிசரன்அசுரன்
அரக்கன்
சந்திரன்
கள்வன்
காவற்காரன்
நிசித்தண்ணீர்காலையில் நீராகாரத்திற்குதவ இரவில் சோற்றுப் பானையில் ஊற்றிய நீர்
நீராகாரம்
நிசித்தம்இகழ்ச்சி
விதிக்கு முரணானது
நிசிதம்இகழ்ச்சி
பொய்
கூர்மை
இரும்பு
நிசிதன்அசுரன்
இழிஞன்
நிசிந்தன்ஈசன்
நிசிமணிமின்மினி
சந்திரன்
நிசீத்தியைஇரவு
நிசீதம்இரவு
நள்ளிரவு
கூர்மை
புன்மை
நிசீதிகைஉண்ணாநோன்பால் உயிர்விடுதல்
நிசும்பம்கொலை
நிசும்பன்கொலைஞன்
நிசும்பனம்கொலை
நிசுலகம்மார்புறை
நிசுவாசம்மூச்சு வெளிவிடுகை
மூச்சினை அடக்குகை
மூச்சு
சிவாகமத்துள் ஒன்று
நிசுளம்நீர்க்கடப்பமரம்
நிசூதனம்அழிக்கை
நிசைஇரவு
நிட்கண்டகம்தீமையின்மை
கண்ணோட்டமின்மை
நிட்கண்டகன்பகையற்றவனாகிய சிவபெருமான்
நிட்கம்வராகனெடை
நாணயவகை
பொன்
பறைவகை
நிட்களங்கம்மாசின்மை
நிட்களசிவம்அருவமான சிவம்
நிட்களம்உருவமின்மை
தூய்மை
நிட்களர்அருவமூர்த்தியான சிவபெருமான்
நிட்காமியம்விருப்பமின்மை
பயனை விரும்பாது செய்யும் செயல்
நிட்காரணம்காரணம் இன்மை
நிட்காரம்நிந்தை
நிட்குடிஏலம்
நிட்சணம்முத்தங்கொடுக்கை
நிட்சேபம்எட்டுப் போகத்துள் ஒன்றாகிய புதைபொருள். ஈட்டுப்பொருள்
நிட்டுரதரன்வன்னெஞ்சன்
நிட்டுரவன்வன்னெஞ்சன்
நிட்டூரம்கொடுமை
நிட்டூரிகொடியவள்
நிட்டைதியானம்
நோன்புநோற்றல்
நிடதம்எண்குல மலைகளுள் ஒன்று, ஒரு நாடு
முட்டியாக இரண்டு கையுஞ் சமன்செய்யும் இணைக்கைவகை
நிட்பலம்பயனின்மை
நிட்பிரபஞ்சம்பிரபஞ்சத்தைக் கடந்தது
நிட்பிரபஞ்சன்அமைதியானவன், சாந்தமுள்ளவன்
நிடலம்நெற்றி
நிடலாட்சன்நெற்றிக்கண்ணனான சிவபிரான்
நிடாதம்ஏழிசைகளுள் ஏழாவது
நிடூதனம்கொலை
நிடூதனன்கொலைஞன்
நிடேகம்மணமக்கள் முதன்முறை கூடும் சடங்கு
நிடேதம்விலக்கு
விலக்கப்பட்ட பொருள்
நிணகொழத்தல்
கட்டுதல். கட்டி னிணக்கு மிழிசினன் (புறநா. 82)
முடைதல். (சூடா.)
நிணச்செருக்குஉடற்கொழுப்பாலாகிய ஆணவம்
நிண்டுதல்நிமிண்டுதல்
நிண்ணயம்ஏற்பாடு
உறுதி
ஆராய்வு
நிண்ணயம்பண்ணுதல்உறுதிசெய்தல்
நிணத்தல்கொழுத்தல்
கட்டுதல்
முடைதல்
நிணத்திசுஇரத்தச் சவ்வு
நிணநரம்புகள்ஊன் நரம்புகள்
நிணநீர் இரத்தத்தில் சென்று சேரும் வெள்ளையணுக்களைக் கொண்ட நிறமற்ற திரவம்
நிணநெய்மணிக்கட்டுகளில் உண்டாகும் பசை
நிணம்கொழுப்பு
ஊன்
ஊனீர்
நிணர்தல்கட்டுதல்
செறிதல்
நிணவைபிணிப்பு
பின்னிச்செய்யப்பட்டது
நிணறுஉருக்கம்
இதம்
நிதகம்நீர்முள்ளிப் பூண்டு
நித்தக்கட்டளைநித்தியக்கட்டளை
நித்தக்காய்ச்சல்தினமும் அடிக்கும் சுரநோய்
நித்தகருமம்அன்றாடஞ் செய்யவேண்டிய செயல்கள்
நித்தத்துவம்என்றுமுளதாந்தன்மை
நித்தநிமிந்தம்கோயில் நித்தியக்கட்டளை
நித்தம்என்றும் அழியாதுள்ள நிலை. நேரினித்தமு மொட்டின னாகுமே (மேருமந். 652)
ஓமகுண்டம். (பிங்.)
நித்தியகருமம். கருமநித்தநைமித்தங் காமியங்கள் (பிரபோத. 39, 13)
நீர்முள்ளி. (மலை.)
அனவரதமும். நித்தமணாளர் நிரம்பவழகியர் (திருவாச. 17, 3)
நித்தம்என்றும் அழியாதுள்ள நிலை
காண்க : நித்தியகருமம்
ஓமகுண்டம்
நீர்முள்ளிப் பூண்டு
நித்தரங்கசமுத்திரம்அலையற்ற கடல்
நித்தல்எந்நாளும்
நித்தலும்எந்நாளும்
நித்தவிநோதம்அருகனது முக்குடைகளுள் ஒன்று
நித்தன்அருகன்
கடவுள்
சிவன்
நித்தாநித்தம்நிலைபேறும் நிலையாமையும்
நித்தாரம்தீர்மானம்
நிருணயம்
நித்திகம்கண்டங்கத்திரி
தூதுவளை
நித்திய (தொடர்ந்து நடக்கிற) அன்றாட
நித்திய கண்டம் ஒவ்வொரு நாளும் நிலைப்பது உறுதி இல்லாத நிலை
நித்தியக்கல்யாணிபட்டிப்பூ
நித்தியகட்டளைஅன்றாட ஏற்பாடு
நித்தியகருமம்அன்றாடஞ் செய்யவேண்டிய செயல்கள்
நித்தியகலியாணம்நிலைத்த இன்பம்
என்றும் உள்ள மகிழ்ச்சி
நித்தியகலியாணிபார்வதி
பிள்ளையார்பூ என்னும் செடி
நித்தியசூரிமாலுலகத்து வாழ்கின்ற முத்தர்கள்
நித்தியத்துவம்அழிவின்மை
நித்தியநைமித்திகம்நாள் வழிபாடும் விழாவும்
நித்தியப்படிநாடோறும். நித்தியப்படிக்குத் தனித்துப் படுத்து (தனிப்பா. ii, 49, 118)
நித்தியக்கட்டளை
நித்தியப்படிநாடோறும்
தினமும் நடக்குங் கட்டளைப்படி
நித்தியப்பிரளயம்உயிர்களின் சுழுத்திநிலை
இறப்பு
நாள்தோறும் நிகழும் பிரளயம்
நித்தியபூசைநாள்தோறும் நடைபெறும் வழிபாடு
நித்தியம்சாசுவதம். நித்தியமாய் நிர்மலமாய் (தாயு. பொருள்வ.1)
மோட்சம். (யாழ். அக.)
நித்தியபூசை
நித்தியவிதி, 1.உடையவர் நித்தியம்
சமுத்திரம். (யாழ். அக.) - adv நாடோறும்
நித்தியம்அழியாமை
எப்பொழுதும்
வீடுபேறு
கடல்
நாடோறும்
காண்க : நித்தியபூசை
நாட்கடமை உணர்த்தும் நூல்
காண்க : நித்திகம்
நித்தியமுத்தன்கடவுள்
பிரமஞானி
நித்தியமுத்திமீளாத நற்கதி
நித்தியமோட்சம்மீளாத நற்கதி
நித்தியயோகம்குறையாச் செல்வம்
என்றும் விடாச் சேர்க்கை
நித்தியயௌவனம்மாறா இளமை
நித்தியல்நாள்தோறும் நடைபெறும் வழிபாடு
நித்தியவாழ்வுமோட்சப்பதவி
நிலைத்த வாழ்க்கை
நித்தியவிதிஅன்றைய செயல்
நாட்கடமை உணர்த்தும் நூல்
இறந்தவர்பொருட்டுப் பத்துநாளும் செய்யும் சடங்கு
ஓமக்கிடங்கு
பலி கொடுக்குமிடம்
நித்தியவிநோதம்அருகனது முக்குடைகளுள் ஒன்று
நித்தியவிபூதிதிருமாலின் பரமபதம்
நித்தியன்கடவுள்
நித்தியாநித்தியம்நிலைபேறும் நிலையாமையும்
நித்தியானந்தம்நிலைத்த மகிழ்ச்சி
வீடுபேறு
நித்தியானந்தன்கடவுள்
நித்திராதேவிதூக்கத்துக்குரிய மூதேவி
நித்திராபங்கம்தூக்கத்தடை
தூக்கம்பிடியாநோய்
நித்திராவிருட்சம்மரவகை
இருள்
நித்திரித்தல்உறங்குதல்
நித்திரைஉறக்கம்
நித்திரைதெளிதல்உறக்கத்தினின்று நீங்குதல்
நித்திரைரோகம்தூக்கநோய்
நித்தில்கருநொச்சி
வெண்ணொச்சி
காண்க : நொச்சித்திணை : ஒரு புறத்துறை
எயில் காத்தல்
மதில்
சிற்றூர்
நித்திலக்கோவைமுத்துமாலை
அகநானூற்றின் மூன்றாம் பகுதி
நித்திலம்முத்து
நித்திலவட்டம்முத்துமாலை
நித்திலவடம்முத்துமாலை
நித்திலவூர்திமுத்துப்பல்லக்கு
நித்தைஉமை
தூக்கம்
நிதம்தினமும்
நிதம்பம்மலைப்பக்கம்
அல்குல்
பிருட்டம்
நிருத்தக்கவகை
தோள்
கரை
கற்பரிபாடாணம்
நிதர்சனம்வெளிப்படையானது
நிதர்சனம் (எந்த வகையிலும் மறைக்க முடியாத வகையில்) வெளிப்படையானது
நிதரிசனம்எடுத்துக்காட்டு
திருட்டாந்தம்
உவமை அணி
நிதலம்கீழேழுலகத்துள் ஒன்று
நிதனம்அழிவு
சாவு
வறுமை
பிறந்த நாளுக்கு ஏழாநாள்
நிதாககரன்சூரியன்
நிதாகம்முதுவேனிற்காலம்
வெப்பம்
வியர்வை
நிதாந்தன்மேன்மையுள்ளவன்
நிதார்த்தம்உறுதி
நேர்மை
உண்மை
சமன் செய்கை
நிதானக்காரன்யோசனையுள்ளவன்
நிதானம்ஆதிகாரணம்
நோய்க்காரணம்
இரத்தினம்
பொன்
படை
தீர்மானம்
உத்தேசம்
நோக்கம்
நேர்மை
சமம்
பிரமாணம்
சாவதானம்
முடிவு
பௌத்தர் கூரும் பேதைமை, செய்கை, உணர்வு, அருவுரு, வாயில், ஊறு, நுகர்வு, வேட்கை, பற்று, பவம், தோற்றம், வினைப்பயன் என்னும் பன்னிரண்டு நிதானங்கள்
நிதானம் (செயல்படுவதில்) பரபரப்போ அவசரமோ இல்லாத நிலை
நிதானமாக கூடுதலாகவோ குறைவாகவோ இல்லாமல்
நிதானவான்நேராளி, அறிவாளி
நிதானன்ஆதிகாரணனான கடவுள்
நிதானிமுன்யோசனையுள்ளவன்
நிதானி (செயல்படும் முன்) வேண்டிய கவனம் மேற்கொள்ளுதல்
நிதானித்தல்உறுதிசெய்தல், அளவு திட்டப் படுத்துதல், அனுமானித்தல்
நிதிகச்சப நிதி
கற்ப நிதி
சங்க நிதி
பதும நிதி
நந்த நிதி
நீல நிதி
மகா நிதி
மகாபதும நிதி
முகுந்த நிதி
நிதிபொன், பொருட்குவை, ஐக்கிய நாணயச் சங்கம்
நிதி அறிக்கை (ஓர் அரசு, நிறுவனம் தயாரிக்கும்) வரவுசெலவுத் திட்டம்
நிதி ஆண்டு (ஒரு நாட்டின், நிறுவனத்தின்) வரவுசெலவுத் திட்டம் அமலாக்கப்படும் மாதத்திலிருந்து அடுத்த வரவுசெலவுத் திட்டம்வரையிலான காலம்
நிதிக்கிழவன்குபேரன்
நிதிக்கோன்குபேரன்
நிதித்தியாசனம்இடைவிடாத் தியானம்
நிதிநிட்சேபம்பூமியின் கீழுள்ள புதையல்
நிதிபதிகுபேரன்
தலைச்சங்கப் புலவருள் ஒருவர்
நிதிப்பலகைபொற்பலகை
நிதிப்பொதிபொற்கிழி
நிதியம்பொருள்திரள்
பொன்
கடவுண்மணி வகை
நிதியம் (நாடுகளின் வளர்ச்சிப் பணிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட) பெரும் தொகையை நிர்வகிக்கும் அமைப்பு
நிதியின்கிழவன்குபேரன்
தலைச்சங்கப் புலவருள் ஒருவர்
நிதியோன்குபேரன்
நிதீசன்குபேரன்
நிதுவனம்கலப்பு
புணர்ச்சி
மகிழ்ச்சி
விளையாட்டு
நிதேசம்கட்டளை
சொல்
அண்மை
நிந்தகன்இழிவாகப் பேசுவோன்
நிந்தம்தனியுரிமை
நிந்தனைஇகழ்ச்சி
நிந்தாத்துதிஇகழ்தல்போலப் புகழ்தல்
நிந்தி அவமானப்படுத்துகிற வகையில் பேசுதல்
நிந்தித்தல்இகழ்தல்
பொருட்படுத்தாதிருத்தல்
நிந்திதம்பரிகாசம், ஏளனம், தடை, இகழப்பட்டது
நிந்திப்புஇகழ்ச்சி
நிந்துவயிற்றில் இறந்த பிள்ளையைப் பெற்றவள்
நிந்தைஇகழ்ச்சி
நிந்தையுவமைஉவமேயத்தை உயர்த்தி உவமானத்தை இகழ்ந்து சொல்லும் உவமை அணி
நிபத்திஉண்மை
தோன்றுமிடம்
உதவி
நிபத்தியைபோர்க்களம்
நிபதனம்விழுகை
கீழ்இறக்குகை
நிபந்தம்கோயிற்கட்டளைக்கு விடப்பட்ட சொத்து
தாவரப்பொருள்
தவணையாகச் செலுத்துவது
அணை
கடமை
யாப்பு
நிபந்தனம்தொகுப்பு
நிபந்தனைமுன்னீடு
நிபந்தனைகட்டுப்பாடு
ஏற்பாடு
தண்டனை
பொதுவிதி
நிபந்தனை ஒன்றைச் செய்வதற்கு அல்லது செய்யாமலிருப்பதற்கு மற்றொன்றை விதிப்பது
நிப்பரம்பாரமின்மை, அசைவின்மை
நிப்பாட்டுநிறுத்தி விடு
நிப்பாட்டு நிறுத்துதல்
நிப்பாட்டுதல்நிறுத்துதல்
தாமதித்தல்
நேராக நடுதல்
நிபம்காரணம்
உவமை
வஞ்சனை
கோள்
நிபாதம்இறங்குகை
செயலொழிகை
இறப்பு
காண்க : உடம்பொடுபுணர்த்தல்
நிபாதனம்கொல்லுகை
நிபானம்கிணறு
நீர்த்தொட்டி
பாற்குடம்
நிபிடம்நெருக்கம்
நிபீடனம்மல்வித்தை
நிபுடம்நெருக்கம்
நிபுணத்துவம்திறமை
நிபுணத்துவம் (ஒரு துறையில்) தேர்ச்சி
நிபுணம்திறமை
சிறப்பு
நிபுணர்வல்லுநர்
நிபுணர் தேர்ச்சியும் திறமையும் பெற்றவர்
நிபுணன்மிகவல்லோன்
கலைவல்லோன்
புதன்
நிமந்தக்காரர்கோயில் வேலைக்காரர்
திருவடி தாங்குவோர்
நிமந்தப்புறம்அறத்துக்கு விடப்பட்ட நிலம்
நிமந்தம்கோயில் ஊழியம்
கோயிலின் ஏற்பாடு
நிம்பம்வேப்பமரம்
நிம்பன்வேப்பமாலையுடைய பாண்டியன்
நிம்பிரிபொறாமை
நிம்பிரித்தல்கோபித்தல்
நிம்பைதிருமகள்
நிமம்பிடர்த்தலை
நிம்மதிமனஅமைதி
நிம்மதிமனவமைதி
நிம்மதி கவலை இல்லாத நிலை
நிம்மந்தம்ஒற்றுமையின்மை
அகங்காரம்
நிம்மளம்மனவமைதி
களங்கமற்றது
நிமலம்மாசின்மை
நிமலன்மலமற்ற கடவுள்
தூயன்
நிமலைகளங்கமற்ற பார்வதி
நிமிட்டுதல்கிள்ளுதல்
நெருடித் தூண்டுதல்
கசக்குதல்
நிமிடம்நிமையம், காலநுட்பம்
தாளத்தின் காலவகை பத்தனுள் ஒன்று
நிமிடம் அறுபது வினாடிகள் கொண்ட கால அளவு
நிமிடன்மிகத்திறமையாளன்
நிமிடிசுறுசுறுப்புள்ளவன்
நிமிடிபாதம்கண்டிப்பு
பிடிவாதம்
நிமிடுதிறமையான வேலை
நிமிடுதல்நெருடுதல்
நிமிண்டிஓர் எறும்புவகை
சிறு திருடன்
நிமிண்டு கட்டைவிரலுக்கும் சுட்டுவிரலுக்கும் இடையே பிடித்து அழுத்தி முன்பின் அசைத்தல்
நிமிண்டுதல்கசக்குதல்
கிள்ளுதல்
பிறர் அறியாமற் சிறியதாக எடுத்தல்
நிமித்தக்காரன்வருஞ்செயல் சொல்வோன்
நிமித்தகாரணம்காரணம் மூன்றனுள் குடத்துக்குக் குயவன்போலக் காரியத்தோடு சேராத காரணம்
நிமித்தத்துவம்ஏதுத்தன்மை
நிமித்ததானம்தென்புலத்தார்க்குச் செய்யுஞ் சடங்கினுள் ஒன்று
நிமித்தம்சபிண்டீ கரணத்தில் இறந்தோர்க்குப் பிரதிநிதியாய் வரிக்கப் பெற்றவர்க்குரிய ஸ்தானம்
பொருட்டு. அதனிமித்தம் வந்தேன்
காரணம். புணர்தலும் புணர்தனிமித்தமும் (தொல். பொ.13, உரை)
நிமித்தகாரணம்
சகுனம். நெறியி னல்கின புள்ளு நிமித்தமும் (சீவக. 2168)
அடையாளம்
நிமித்தம்காரணம்
காண்க : நிமித்தகாரணம்
சகுனம்
அடையாளம்
இலக்கு
பொருட்டு
சபிண்டீகரணத்தில் இறந்தோர்க்குப் பிரதிநிதியாய் வரிக்கப்பெற்றவர்க்குரிய இடம்
நிமித்தம்1குறிப்பிட்ட நேரம், சம்பவம் முதலியவற்றிலிருந்து நிகழக் கூடியவற்றைப் பற்றிய கணிப்பு
நிமித்தம்2/-ஆகபொருட்டு
நிமித்திகப்புலவர்அரசரின் உறுதிச் சுற்றத்தார் ஐவருள் வருவது கூறவல்ல கணியர்
குறிசொல்லுபவர்
நிமித்திகர்அரசரின் உறுதிச் சுற்றத்தார் ஐவருள் வருவது கூறவல்ல கணியர்
குறிசொல்லுபவர்
நிமித்தியம்சகுனம்
காரணம்
நிமிதல்வாய்நெளிதல்
நிமிர்த்து (தலையை, நெஞ்சை) இருக்கும் நிலையிலிருந்து உயர்த்துதல்
நிமிர்த்துதல்நேர் நிற்கச் செய்தல்
வளைவு நீக்குதல்
சீர்ப்படுத்துதல்
நன்றாகப் புடைத்தல்
நிமிர்தல்உயர்தல்
நீளுதல்
வளர்தல்
ஏறுதல்
பரத்தல்
நுடங்குதல்
நடத்தல்
ஓடுதல்
மிகைத்தல்
தூரமாதல்
உயர்ந்ததாதல்
நெருங்குதல்
உறுதியாதல்
இடையிடுதல்
முயலுதல்
இறுமாத்தல்
கோள் மீளத் திரும்புதல்
நிமிரல்நிமிர்கை
சோறு
நிமிளன்சுறுசுறுப்புள்ளவன்
நிமிளைசெவ்வெண்மையான கல்வகை
நிமிஷம்மணித்துளி
நிமைஇமை
நிமைத்தல்இமைத்தல்
நியக்கரணம்இகழ்வு, அவமதிப்பு
நியக்கிமான்
நியக்குரோதம்ஆலமரம்
நியசித்தல்வைத்தல்
பதித்தல்
நியதம்அடக்கம். (யாழ். அக.)
எப்பொழுதும். நியதமு மத்தாணிச் சேவகமும் (திவ். திருப்பல். 8)
நியதம்அடக்கம்
எப்பொழுதும்
நியதிசெய்கடன். புனல் கொண்டு நியதிகள் முடித்து (கோயிற்பு. பதஞ். 4)
ஒழுக்கவிதி. அருநியதி நாடிய சன்னியாசப்பெருந் தவத்த னாயினான் (இரகு. இரகுகதி. 18)
ஊழ். (குறள், அதி. 38, அவ.)
முறைமை
வறையறை. இன்னவிடத்து என்னும் நியதியின்றி (நன். 393, மயிலை.)
நியதிதத்துவம்.நியதி முன்ன ரியலிருவினை (ஞான. 1)
எப்பொழுதும். நியதி உழக்கு நெய் முட்டாமல் எரிவதாக (T. A. S. i, 237)
நியதி (இயற்கையான அல்லது ஏற்படுத்தப்பட்ட) செயல்படும் முறை
நியதிச்சொல்ஏற்புடைய மொழி
நியதித்தல்உறுப்புகளை மந்திரத்தால் தெய்வங்கட்கு உரியனவாக்குதல்
நியதிபண்ணுதல்நீக்குதல்
நியதிப்பெயர்ஏற்புடைய மொழி
நியதுதல்விடுதல்
நியதேந்திரியன்ஐம்பொறிகளை அடக்கினவன்
நியந்தாகட்டளையிடுவோன்
கடவுள்
நியமக்காரன்நோன்புபூண்டவன்
ஒழுக்கமுள்ளவன்
நியமங்கெட்டவன்ஒழுக்கந் தவறியவன்
நியமச்சூத்திரம்ஓரிடத்தில் பல விதிகள் நிகழும் நிலையில் ஒன்றை வரையறுக்கும் சூத்திரம்
நியமஞ்செய்தல்ஏற்படுத்துதல்
வேலையில் அமர்த்துதல்
நோன்புகொள்ளல்
நியமம்செய்கடன்
விதி
அட்டயோக விதிமுறைகளில் வழுவாது ஒழுகுதல்
வரையறுக்கை
வழக்கு
உறுதி
முடிவு
நகரம்
கோயில்
கடைத்தெரு
வீதி
இடம்
மண்டபம்
நியமம் நியதி
நியமவிஞ்சனம்இன்றியமையாச் சாதனம்
நியமனம்அமர்த்தம்
நியமனம்கட்டளை : அமர்த்தம்
உத்தியோக அமைவு
ஆணை
வகைப்படுத்துகை
நியமனம் (ஒரு பதவிக்கு, வேலைக்கு) அதிகாரபூர்வமான ஒப்பந்த உத்தரவு
நியமி அதிகாரபூர்வமாகப் பணியில் அமர்த்துதல் அல்லது ஈடுபடுத்துதல்
நியமித்தல்உத்தியோகம் முதலியவற்றில் அமர்த்துதல்
தீர்மானித்தல்
சங்கற்பஞ் செய்தல்
ஓரிடத்திற் பல விதிகள் நிகழும் நிலையில் ஓன்று அல்லது சிலவே வரும் என்று வரையறுத்தல்
பிறப்பித்தல்
கட்டளையிடல்
வகைப்படுத்துதல்
நியமிதம்நியமனம்பெற்றது
உறுதி
நியர்ஒளி
நியர்ப்புதம்பதினாயிரங்கோடி
நியாக்கியம்பொரியரிசி
நியாசம்வைத்தல்
கிரியை
தன்னைக் கடவுளிடம் ஒப்படைத்தல்
வேம்பு
ஈடுவைத்த பொருள்
நியாதம்வைத்தல்
கிரியை
தன்னைக் கடவுளிடம் ஒப்படைத்தல்
வேம்பு
ஈடுவைத்த பொருள்
நியாமகன்அமர்த்துபவன்
ஓட்டுபவன்
மாலுமி
நியாய விலைக் கடை (அரசினால் நடத்தப்பட்டு) நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலையில் அத்தியாவசியப் பொருள்களை வழங்கும் கடை
நியாயக்கேடுநீதிக்கேடு
நியாயங்காட்டுதல்காரணங்கூறுதல்
நியாயங்கேட்டல்வழக்கு விசாரித்தல்
நியாயசபைநீதிமன்றம்
நியாயத்தப்புநீதிக்கேடு
நியாயத்தலம்நீதிமன்றம்
நியாயத்தார்நீதிபதிகள்
நியாயத்தீர்ப்புவழக்கில் நீதிபதி கொடுக்கும் தீர்மானம்
நியாயப்பரிபாலனம்நீதியாட்சி
நியாயப்பிரமாணம்நீதிச்சட்டம்
நியாயப்பிரமாணிஒழுக்கமுள்ளவன்
நியாயமுறை தவறாது நடப்பவன்
நியாயபோதனைநன்னெறியுணர்த்துகை
நீதிமொழி
நியாயம்நீதி
வாய்மை
நன்னெறி
சட்டம்
முகாந்தரம்
வாக்குவாதம்
கௌதமர் மதம் பற்றிய தருக்கநூல்
போக்கு
கட்டுப்பாடு
இடம்
வழக்கு
உலகியலாகவும் சாத்திரமாகவும் வழங்கும் திட்டாந்த நெறி
ஒரு நோக்கத்துடன் அமைந்த சட்டம்
நியாயம் (சமூக அல்லது தார்மீக அடிப்படையில், காரணகாரியத் தொடர்பால்) ஒத்துக்கொள்ளும்படியானது
நியாயம்பேசுதல்வழக்கை விசாரித்தல்
தீர்ப்புக்கொடுத்தல்
நியாயமலைவுதருக்கநூலுக்கு மாறான கூற்று
நியாயமுத்தரித்தல்நியாயங் காட்டுதல்
பிரதி வாதஞ் செய்தல்
நியாயமுரசுமும்முரசுகளுள் அரசன் நீதி வழங்குதற்கு அறிகுறியாக முழங்கும் முரசு
நியாயர்தருக்கநூலில் வல்லவர்
நியாயவாதிவழக்கறிஞன்
நியாயம் பேசுவோன்
நியாயவான்நீதிமான்
நியாயம் பேசுவோன்
நீதிபதி
நியாயவான் நீதி தவறாதவன்
நியாளம்ஒரு பறைவகை
நியுத்தம்முட்டியுத்தம்
நியுத்தன்மனங்கவிந்தவன்
ஒரு செயல் செய்தற்கு அமர்த்தப்பெற்றவன்
நியுதம்நூறாயிரம்
பத்து நூறாயிரம்
நியூனம்குறைவு
தோல்வித்தானவகை
நியோககுற்றம்வாதத்தில் எதிரியின் தோல்வித் தானம் அறியாமை
நியோகம்கட்டளை
நியமித்த தொழில்
தத்துவம்
உறுதி
முயற்சி
நியோகித்தல்கட்டளையிடுதல்
நியோசனம்கட்டளை
இசைவு
நிர நிறைவடைதல்
நிர்க்கதிகதியின்மை
நிர்க்கதி ஆதரவற்ற நிலை
நிர்க்கந்தவாதிசமணருள் ஒரு பிரிவினராகிய நிகண்டவாதி
நிரக்கம்சுட்டறிவின்மை
நிரக்கரகுக்கிஎழுத்தறிவற்றவன்
நிரக்குஅகவிலை
நேர்மை
நிர்க்குண்டிவெண்ணொச்சிச்செடி
நிர்க்குணம்குணமின்மை
இழிகுணமில்லாமை
நிரக்குணன்குணமற்ற கடவுள்
குணாதீதன்
நிர்க்கோத்திரம்மறுபிறப்புக்குரிய கருமம் இல்லாமையாகிய அருகன் எண்குணத்துள் ஒன்று
நிரகங்கிருதிபுறவிவகாரம்
செருக்கின்மை
நிரங்கிருதிபுறவிவகாரம்
செருக்கின்மை
நிரங்குசம்கட்டுப்படாமை
நிரங்குசன்கட்டுப்படாதவன்
நிர்ச்சரம்தலைமயிர் பறித்தல் முதலிய சமண நோன்பு
நிர்ச்சலம்நீரின்மை
நீரும் உண்ணாப் பட்டினி
அசைவின்மை
நிர்ச்சலனம் சலனம் அற்ற தன்மை
நிர்ச்சலைசலனமற்ற சிவசக்தி
நிர்ச்சீவனாதல்முற்றும் ஆற்றலற்றுப்போதல்
நிரசம்சத்தின்மை
சுவையின்மை
நிரசனம்அழித்தல்
தள்ளுதல்
பட்டினி
வாயாலெடுத்தல்
கக்குதல்
நிரஞ்சனம்குற்றமில்லாதது
வெளி
நிறைவு
வீடுபேறு
இரசகற்பூரம்
நிரஞ்சனன்அழுக்கற்ற கடவுள்
அருகன்
சிவன்
நிரஞ்சனிபார்வதி
நிரட்சம்நிலக்கோடு
பூமத்தியரேகை
நிரட்சரகுட்சிஎழுத்தறிவற்றவன்
நிரட்சரேகைநிலக்கோடு
பூமத்தியரேகை
நிர்ணயம்முடிவு
நிர்ணயம்உறுதி
ஆராய்வு
நிர்ணயம் வரையறை செய்யப்பட்டது
நிர்ணயி (விலை, தன்மை, எல்லை முதலியவற்றை) வரையறைப்படுத்துதல்
நிர்ணயித்தல்தீர்மானித்தல்
முடிவுசெய்தல்
நிர்த்தத்துவன்தத்துவாதீதனாகிய கடவுள்
நிர்த்தம்நடனம்
வரிக்கூத்துவகை
நிர்த்தமாராயன்நட்டுவர்தலைவன்
நிரத்தல்பரத்தல்
நிரம்புதல்
கலத்தல்
சமாதானப்படுதல்
ஒழுங்குசெய்தல்
நெருங்குதல்
போதியதாதல்
சமபங்கிட்டு அளித்தல்
நிர்த்தனன்சொத்துரிமையற்றவன்
எளியவன்
நிர்த்தாட்சண்யம்இரக்க மற்ற தன்மை
நிர்த்தாட்சண்யம் பரிவோ இரக்கமோ அற்ற தன்மை
நிர்த்தாட்சிணியம்இரக்கமின்மை
நிர்த்தாரணம்நிலையிடுகை
நிரத்திமாலிசிவபிரான்
நிரத்தியயம்குற்றமின்மை
நிரத்துதல்சமதளமாக்குதல்
குண்டுகுழிகளைத் தூர்த்துச் சமனாக்குதல்
நிர்த்தூளிமுற்றும் அழிதல்
நிர்த்தூளி நிர்மூலம்
நிர்த்தேசம்கட்டளை
குறித்துக்காட்டுகை
சூத்திரபிடகத்தின் ஒரு பகுதி
நிர்த்தேசித்தல்குறித்துக்காட்டுதல்
நிர்த்தொந்தம்பற்றின்மை
தொந்ததுக்கமின்மை
நிரதம்எப்பொழுதும்
நிரதிபற்று
நிரதிகாரன்ஒன்றற்குரிய அதிகாரமற்றவன்
நிரதிசயம்உயர்வற உயர்ந்த நிலைமை
நிரதிசயவின்பம்தன்னின் மேம்பட்ட இன்பமில்லாத வீட்டின்பம்
நிரந்தம்முடிவற்றது
நெருக்கிடை
குரங்கு
நிரந்தரத்துவம் என்றும் நிலையாக இருக்கும் தன்மை
நிரந்தரம்நிலைப்பு
நிரந்தரம்இடைவிடாமை
முடிவற்று எப்பொழுதும் இருக்கை
நெருக்கம்
அழிவு
குரங்கு
சராசரி
நிரந்தரம் (-ஆக) முடிவு என்பது இல்லாதது
நிரந்தரன்எப்போதுமுள்ள கடவுள்
சிவன்
நிரந்தரிபார்வதி
நிரந்தரித்தல்எப்போதுமிருத்தல்
பரவுதல்
நிர்நாசம்அழியாமை
முற்றுமழிதல்
நிர்நாமம்அருகன் எண்குணத்துள் ஒன்றாகிய பெயரில்லாமை
நிர்நாமன்பெயரற்ற கடவுள்
நிர்நிமித்தம்காரணமின்மை
நிர்நிமித்தியம்காரணமின்மை
நிர்ப்பத்தியம்பத்தியமின்மை
நிர்ப்பந்தம்வலுக்கட்டாயம்
நிர்ப்பந்தம்தொந்தரவு
கட்டாயம்
நிர்ப்பந்தம் கட்டாயம்
நிர்ப்பந்திகட்டாயப் படுத்து
நிர்ப்பந்தி ஒன்றைச் செய்தே தீர வேண்டும் என்று நெருக்குதல்
நிர்ப்பந்தித்தல்கட்டாயப்படுத்துதல்
துன்புறுத்துதல்
நிரப்பம்முழுமை
இறப்பு
ஒப்புமை
சமம்
கற்பு
நிர்ப்பாக்கியம்பேறின்மை
நிரப்பிவிடுதல்பூர்த்தியாக்குதல்
சூலடையச் செய்தல்
நிரப்புநிறைவு
சமதளம்
சமாதானம்
வறுமை
குறைவு
சோர்வு
நிறைகுடத்தைச் சூழப்போடும் நெல்
மங்கலக்குறியாக நெல் வைத்து நிரப்பிய நாழி
நிரப்பு (ஒன்றின் கொள்ளளவைப் பொருளால்) அடைத்துக்கொள்ளச்செய்தல்
நிரப்புதல்நிறைத்தல்
பரப்புதல்
பூர்த்தி செய்தல்
மனநிறைவாக்குதல்
விடையளித்தல்
நிரப்போர்இரப்போர்
வறியர்
நிரபராதிகுற்றமற்றவர்
நிரபராதி குற்றம் செய்யாதவன்
நிர்மதிமனக்கவலையின்மை
நிரம்பநிறைய, மிகுதியாக
நிரம்ப அதிக அளவில்
நிரம்பரன்ஆடையில்லாதவன்
அருகன்
சிவன்
நிரம்பவழகியர்பேரழகுள்ளவர்
சிவன்
ஒரு புலவர்
நிரம்பாச்சொல்மழலைச்சொல்
நிரம்பாத்துயில்அரைத்தூக்கம்
நிரம்பாத்தூக்கம்அரைத்தூக்கம்
நிரம்பாநோக்குஇடுக்கிப் பார்க்கும் பார்வை
நிரம்பாமென்சொல்மழலைச்சொல்
நிரம்பாமொழிமழலைச்சொல்
நிரம்பி வழி (ஓர் இடத்தில் கூட்டம் அல்லது பை போன்றவற்றில் பொருள்கள்) அளவுக்கதிகமாகி நிறைந்து காணுதல்
நிரம்பிப்பாய்தல்ததும்பி வழிதல்
நிரம்பியபுட்பம்வாழை
நிரம்பியம்வாழை
நிரம்பினபெண்பருவமடைந்த பெண்
நிரம்புதல்நிறைதல்
மிகுதல்
முடிவுறுதல்
பருவமடைதல்
முதிர்தல்
நிர்மலதைமலமற்றிருக்குந் தன்மை
நிர்மலம்மாசின்மை
மனக்கவலையின்மை
நிரமலன்மாசற்ற கடவுள்
நிர்மாணம்இயற்றுகை
ஏற்பாடு
அம்மணம்
நிர்மாணி திட்டமிட்டு அமைத்தல்
நிர்மாலியம்பூசித்துக் கழித்த பொருள்
நிர்மித்தல்இயற்றுதல்
விதித்தல்
நிர்மிதம்படைக்கப்பட்டது
படைத்தல்
கற்பிதம்
விதித்தல்
நிர்மூடன்முழுமூடன்
நிர்மூடன் சிறிதளவுகூடப் புத்திசாலித்தனம் இல்லாதவன்
நிர்மூடிமூடப்பெண்
நிர்மூலம்வேரறப்பு
முழுஅழிப்பு
அழிவு
நிர்மூலம்காரணமற்றது
பாழாதல்
நிர்மூலம் எதுவும் எஞ்சாத அழிவு
நிரயப்பாலர்நரகத்திலுள்ள தலைவர்
நிரயபாலர்நரகத்திலுள்ள தலைவர்
நிரயம்நரகம்
நிரர்த்தகம்பயனற்றது
நிரர்த்தம்பயனற்றது
நிரல்வரிசை
நிரல்வரிசை
ஒப்பு
நிரல்பட வரிசைப்படி
நிரலுதல்ஒழுங்குபடுதல்
நிரவகாசவிதிகுறித்த இடந்தவிர வேறு இடத்திற்குச் செல்லக்கூடாத விதி
நிரவகாலிகைவெளி
நிர்வகி பொறுப்பேற்றுக் கவனித்துக்கொள்ளுதல்
நிர்வகித்தல்ஆளுதல்
செயல் நடப்பித்தல்
பொறுத்தல்
உறுதிப்படுத்துதல்
நிர்வசனம்சொற்கு வேர்ச்சொற் பொருள் கூறுகை
பேசாதிருக்கை
நிரவதிஎல்லையற்றது
நிரவதிகம்எல்லையற்றது
நிரவம்ஒலியின்மை
நிர்வமிசம்சந்ததியின்மை
நிரவயவம்உறுப்பற்றது
நிரவயன்அழிவில்லாத கடவுள்
நிர்வர்த்தியம்மூவகைச் செயப்படுபொருள்களுள் இயற்றப்படுவது
நிரவல்சராசரி
நிரவல் ஒரு பாட்டின் வரியை அதற்கான ராகத்தின் லட்சணத்தைக் காட்டும் விதத்தில் பயன்படுத்தும் முறை
நிரவலடித்தல்உழுதநிலத்தைச் சமனாக்குதல்
நிரவற்பயிர்பெருமழையில் மண்ணால் மூடப்பபட்ட பயிர்
நிர்வாகசபைசெயல்களைச் செய்துமுடிக்குஞ் சங்கம்
நிர்வாகப்படுதல்நிலைப்படுதல்
நிர்வாகம்செயலாண்மை
நிர்வாகம் கட்டுப்படுத்தியும் முறைப்படுத்தியும் கவனிக்கும் செயல்பாடு
நிர்வாகம்பண்ணுதல்பொறுத்தல்
ஆளுதல்
பராமரித்தல்
முடிவுசெய்தல்
செயல் நடப்பித்தல்
மெச்சும்படி ஒன்றைச் சாதித்தல்
உறுதிப்படுத்துதல்
நிர்வாகமாதல்நேர்மையாய் நடத்தப்படுதல்
கன்னி முறைப்படி மணம் செய்விக்கப்படுதல்
நிர்வாகன்ஆள்திறனுடையோன்
வாய்மையாளன்
மேலாளர்
பொறுப்பாளர்
நிர்வாகிஆள்திறனுடையோன்
வாய்மையாளன்
மேலாளர்
பொறுப்பாளர்
நிர்வாகி (தொழிற்சாலை, நிறுவனம் போன்ற அமைப்பை) நிர்வாகம்செய்பவர்
நிர்வாசம்குடியற்றது
நிர்வாணம்ஆடையின்மை
ஆடை நீங்கிய நிலை
நிர்வாணம்சமண பௌத்தர்களின் முத்தி நிலை
வீட்டின்பம்
அம்மணம்
நிர்வாணம்1(உடலில்) ஆடை எதுவும் இல்லாமை அல்லது (உடலின் பல பகுதிகள் தெரியும்படியாக) மிகக் குறைவான ஆடை அணிந்திருப்பது
நிர்வாணம்2(பௌத்தத்திலும் சமணத்திலும்) முத்தி
நிர்வாணிஆடையில்லாதவன்(ள்)
சிவன்
அருகன்
நிர்விக்கினம்இடையூறின்மை
நிர்விகற்பக்காட்சிபொருளின் உண்மை மாத்திரம் உணரும் உணர்வு
நிர்விகற்பம்வேறுபாடின்மை
ஐயமின்மை
நிர்விகாரம்வேறுபாடின்மை
கடவுள்
நிர்விகாரிகடவுள்
நிர்விசாரம்கவலையின்மை
துயரமின்மை
நிர்விவாதம்விவாதமற்றது
நிரவு (மேடுபள்ளமாக உள்ள இடத்தைச் சமதளமாக்குதல்
நிரவுதல்சமனாதல்
தீர்தல்
பரவுதல்
வரிசையாயிருத்தல்
சமனாக்குதல்
குறைதீர்த்தல்
சராசரி பார்த்தல்
சரிப்படுத்துதல்
அழித்தல்
நிரளியசாரைகானகக்கல்
நிரன்னுவயன்சுற்றமற்ற துறவி
நிரனிறுத்தல்நிறுத்தமுறையால் வரிசையாக அமைத்தல்
நிரனிறைஒழுங்காக நிறுத்தல்
பொருள்கோள் நான்கனுள் நிறுத்தமுறையே சொற்களை நிறுத்தல்
நிராபழம் முதலியவற்றின் கன்றின நிலை
நிராகம்உடலின்மை
நிராகரணம்மறுப்பு
நிராகரன்அருவமான கடவுள்
நிராகரிபுறக்கணி
நிராகரி ஏற்க மறுத்தல்
நிராகரித்தல்மறுத்தல்
புறக்கணித்தல்
நிராகாரம்மறுப்பு
புறக்கணிப்பு
உருவமின்மை
வானம்
வீடுபேறு
உணவின்மை
நிராகாரன்உருவிலாக் கடவுள்
நிராகிருதம்தள்ளுண்டது
உருவமற்றது
நிராகிருதிவடிவின்மை
மறுப்பு
புறக்கணிப்பு
நிராகுலம்கலக்கமின்மை
நிராங்குதல்நருங்குதல்
நிராசனர்கடவுளர்
நிராசாரம்ஒழுக்கமின்மை
நிராசைவிருப்பமின்மை
நம்பிக்கையறுகை
நிராசை நிறைவேறாத ஆசை
நிராடங்கம்மறுப்பற்றது
நிராதபகைஇரவு
நிராதரவு ஆதரவு இல்லாமை
நிராதாரம்ஆதாரமின்மை
சார்பு வேண்டாமை
காண்க : நிராதாரயோகம்
நிராதாரயோகம்ஆன்மா தன்னறிவு இழந்து அறிவு வடிவாய சிவனை அடைந்து பற்றற நிற்கும் நிலை
நிராதாரன்பற்றுக்கோடற்றவனான கடவுள்
நிராமயம்நோயின்மை
நோயற்றது
நிராமயன்கடவுள்
நிராயுதபாணிஆயுதமற்றவன்
நிராயுதபாணி (தற்காத்துக்கொள்ளவும்) ஆயுதம் வைத்திருக்காதவர்
நிராயுதன்ஆயுதமற்றவன்
அருகன்
நிராலம்பம்பற்றுக்கோடின்மை
வெளி
நூற்றெட்டு உபநிடதங்களுள் ஒன்று
நிராலம்பன்பற்றுக்கோடற்ற கடவுள்
நிரியாசம்புகைச்சரக்கு ஆறனுள் ஒரு பிசின்வகை
காண்க : வேம்பு
நிரியாணம்யானைக் கடைக்கண்
இறப்பு
வீடுபேறு
நிரீச்சுரம்கடவுளில்லை என்னும் மதம்
நிரீச்சுவரசாங்கியம்இறைவனின்மையைக் கூறும் சாங்கிய மதம்
நிரீச்சுவரவாதிகடவுள் இல்லை என்போன்
நிரீச்வரவாதி நாஸ்திகன்
நிரீசுரவாதிகடவுள் இல்லை என்போன்
நிரீட்சணசுத்திகண்ணேறு கழிக்கை
நிரீட்சணம்பார்வை
எதிர்பார்த்திருக்கை
மதிப்பு
பார்வையின்மை
நிரீட்சமாணம்நம்பிக்கை
நிரீட்சமாணம்நம்பிக்கை
பார்க்கை
நிரீட்சித்தல்பார்த்தல்
பார்வை பார்த்தல்
எதிர்பார்த்தல்
நிரீட்சிதம்பார்க்கப்பட்டது
நிருச்சுவாசம்மூச்சுவிடாதிருக்கை
நிருசத்தன்இராக்கதன்
நிருசிங்கம்நரசிங்கம்
நிருணயம்ஆராய்வு
உறுதி
நிருணயித்தல்தீர்மானித்தல்
நிருணாமன்பெயரில்லாத கடவுள்
அருகன்
நிருணித்தல்தீர்மானித்தல்
நிருத்தம்நடனம்
பற்றின்மை
வேதங்களிலுள்ள சொற்களை ஆராயும் நூல்
காண்க : திரோப(பா)வம்
நிருத்தமாதுநாடகக் கணிகை
நிருத்தன்நடிப்போன்
நிருத்தாங்கம்நடனத்துக்கு வாசிக்கும் மத்தளம், தாளம் முதலியன
நிருத்தாசனம்தெளிவு
நிருத்தாட்சணியம்கண்ணோட்டமின்மை
நிருத்தாதனம்ஒரு காலைத் தூக்கி நிற்கும் நிலைவகை
நிருத்தானுகம்நடனத்துக்கு வாசிக்கும் மத்தளம், தாளம் முதலியன
நிருத்திசொற்கு வேர்ச்சொற் பொருள் கூறுகை
நிருத்தியம் பாவங்களை அங்க அசைவில் வெளிப்படுத்தும் (சாகித்யம் இல்லாத) ஆடல் முறை
நிருதர்அரக்கர்
நிருதாட்சசிணியம்நிருத்தாட்சிணியம்
நிருதாட்சணியம்நிருத்தாட்சிணியம்
நிருதிதென்மேற்றிசைப் பாலகனான குபேரன்
முதலெழு வள்ளலுள் ஒருவன்
அரக்கி
நிருதிதிசைகுபேரன் திசையான தென்மேற்கு
நிருதிபாசம்கடற்பாசி
நிருதூளிதூளி, அழுக்கு
நிருநாசம்அழியாமை
முற்றுமழிதல்
நிருநாசன்அழிவற்ற கடவுள்
நிருநாமன்கடவுள்
நிருபசரிதம்உபசாரமாக ஏற்றிக் கூறப்படாதது
நிருபதிஅரசன்
நிருபதுங்கராகம்பெரும்பண்வகை
நிருபம்எழுதியனுப்புங் கட்டளை
கடிதம்
தீர்மானம்
நிருபமம்ஒப்பின்மை
நிருபமன்ஒப்பில்லாதவன்
நிருபர்செய்தியாளர்
நிருபர்தாளிகைக்குச் செய்தி திரட்டுபவர்
நிருபர் (பத்திரிகை, வானொலி போன்றவற்றின் சார்பாக) பல இடங்களுக்குச் சென்று பலரிடத்தில் நேரடியாகச் செய்திகள் சேகரிக்கும் பணியைச் செய்பவர்
நிருபவல்லபைஅரசி
நிருபன்அரசன்
நிருபாதானம்முதற்காரணமின்மை
நிருபாதிதுன்பமின்மை
காரணமின்மை
தடையின்மை
நிருபாதிகம்தடையற்றது
காரணமற்றது
நிருமதம்யானை
மதமொழிந்த யானை
நிருமலதானம்ஞானிகட்கு உதவுங் கொடை
நிருமலம்மாசின்மை
நிருமலன்குற்றமற்றவன்
கடவுள்
நிருமலிபார்வதி
நிருமாலியம்பூசித்துக் கழித்த பொருள்
வில்வம்
பெரிய மாவிலங்கமரம்
நிருமித்தல்படைத்தல்
தீர்மானித்தல்
ஆராய்தல்
ஏற்படுத்துதல்
பொய்யாகக் கற்பித்தல்
நிருமிதம்உண்டாக்கப்பட்டது
பொய்யாகக் கற்பித்தது
நிருமிதிபடைப்பு
நிருமூடம்முழுதும் அறிவின்மை
நிருவகித்தல்ஆளுதல்
செயல் நடப்பித்தல்
பொறுத்தல்
உறுதிப்படுத்துதல்
நிருவாகசபைசெயல்களைச் செய்துமுடிக்கும் சங்கம்
நிருவாகம்ஆளுகை
பொறுப்பு
மேற்பார்வை
ஓம்புகை
நடப்பித்தல்
பொறுக்கை
பொருள் கொள்ளும் முறை
முடிவு
உறுதி
நிலைமை
நிருவாணதீட்சைசிவதீட்சையில் மூன்றாவது
நிருவிகற்பசமாதிதான் வேறு கடவுள் வேறென்ற விகற்ப உணர்வற்ற யோகநிலை
நிருவிடயானந்தம்உணர்ச்சிக்கு எட்டாத இன்பம்
நிரூபணம்ஆராய்ச்சி
மெய்ப்பித்தல்
நிரூபணம் (நடந்த நிகழ்ச்சியை அல்லது ஒரு கூற்றை) உறுதியாக நிறுவும் விளக்கம்
நிரூபம்உருவமின்மை
நிரூபன்உருவமற்ற கடவுள்
நிரூபி (சான்று, பரிசோதனை, செயல்பாடு முதலியவை மூலமாக) உண்மையானது அல்லது சரியானது என்று காட்டுதல்
நிரூபித்தல்மெய்ப்பித்தல்
ஆராய்தல்
நிரூபிதம்நிச்சயிக்கப்பட்டது
தீர்மானிக்கப் பட்டது
நிரேதுகம்ஏதுவற்றது
நிரைவரிசை
ஒழுங்கு
கொடிப்படை
படை வகுப்பு
காண்க : கிரமம்
கோபுரம்
கூட்டம்
பசுக்கூட்டம்
பசு
நிரையசை
ஒரு விளையாட்டுவகை
நிரைக்கழுமதிற் கதவுகட்குக் காவலாக அமைக்கப்படும் முட்கழு
நிரைகவர்தல்பகைவர்களின் பசுக்கூட்டங்களைப் பிடித்தல்
நிரைகிளம்பிசினையாடு
நிரைகோட்பறைநிரை கவரும்போது அடிக்கும் பாலைப்பறைவகை
நிரைகோடல்போர்த்தொடக்கமாகப் பகைவர் பசுநிரையைக் கவர்கை. அங்ஙனம் நிரகோடலை மேவினாராக (சீவக. 1847
உரை)
நிரைகோடல்போர்த் தொடக்கமாகப் பகைவரின் ஆநிரையைக் கவர்கை
நிரைகோள்போர்த் தொடக்கமாகப் பகைவரின் ஆநிரையைக் கவர்கை
நிரைச்சம்ஓலை முதலியவற்றால் இடும் அடைப்பு
நிரைச்சல்ஓலை முதலியவற்றால் இடும் அடைப்பு
நிரைசல்ஓலை முதலியவற்றால் இடும் அடைப்பு
நிரைத்தல்ஒழுங்காய் நிறுத்தல்
நிரப்புதல்
பரப்புதல்
கோத்தல்
நிறைவேற்றுதல்
தனித்தனியாய்ச் சொல்லுதல்
திரளுதல்
சபை கூட்டுதல்
தொடர்ந்துவருதல்
நிரைத்தாலிஒரு தாலிவகை
நிரைதல்நிரப்புதல்
ஒழுங்காக்குதல்
முடைதல்
ஓலை முதலியவற்றை வரிசையாக வைத்து மறைத்தல்
வரிசையாதல்
முறைப்படுதல்
திரளாதல்
நிரைந்துகாட்டுதல்விரித்தல்
விளக்குதல்
நிரைபுமுற்றியலுகரத்தாலேனும் குற்றியலுகரத்தாலேனும் தொடரப்படும் நிரையசை
நிரைபெயர்த்தல்எதிரிகள் கைக்கொண்ட பசுக் கூட்டங்களைத் திரும்பக் கைப்பற்றல்
நிரைமீட்சிபகைவர் கவர்ந்த ஆநிரையை மீட்கை
நிரைமீட்டல்பகைவர் கவர்ந்த ஆநிரையை மீட்கை
நிரையசை (யாப்பில்) இரு குறில் சேர்ந்தோ குறிலும் நெடிலும் இணைந்தோ இவ்விரண்டும் ஒற்றுடன் கூடியோ வரும் அசை
நிரையம்நரகம்
நிரையொன்றாசிரியத்தளைஆசிரியப்பாவில் நிரையீற்று இயற்சீர்முன் நிரைமுதல் இயற்சீர் வந்து ஒன்றுந் தளை
நிரோசாதம்பதினாறு கலைகயுள் ஒன்று
நிரோட்டகம்இதழியைந்து பிறவாத எழுத்துக்களால் ஆகிய செய்யுள்
நிரோட்டம்இதழியைந்து பிறவாத எழுத்துக்களால் ஆகிய செய்யுள்
நிரோட்டியம்இதழியைந்து பிறவாத எழுத்துக்களால் ஆகிய செய்யுள்
நிரோட்டியவோட்டியம்செய்யுளின் முற்பாதி நிரோட்டியமும் பிற்பாதி ஒட்டியமுமாகப் பாடும் கவி
நிரோதம்தடை
அடக்கம்
நிரோதனைபுலனடக்கம்
நிரோதிபதினாறு கலைகயுள் ஒன்று
நிரோதினிபதினாறு கலைகயுள் ஒன்று
நில அளவர் நிலங்களை அளந்து பதிவுசெய்து ஆவணமாக்கும் அலுவலர்
நில இயல் பூமியின் மேற்பரப்பாக அமைந்திருக்கும் மண், பாறை போன்றவற்றை விவரிக்கும் ஆய்வுத் துறை
நில உடைமை தனிப்பட்ட முறையில் நிலம் சொத்தாக இருப்பது
நில்2முதன்மை வினை குறிக்கும் செயல் தற்காலிகமானதாக இல்லாமல் நிலைத்து நீடிப்பதாகக் குறிப்பிடும் துணை வினை
நிலக்கடம்புஒரு பூண்டுவகை
நிலக்கடலைவேர்க்கடலை
நிலக்கடலைவேர்க்கடலை
மணிலாக்கொட்டை
நிலக்கடலை (எண்ணெய் எடுக்கவும் உணவுப் பொருளாகவும் பயன்படும்) இரு பகுதிகளாக உடையக் கூடிய, சிறு நீள் உருண்டை வடிவ ஓட்டினுள் இருக்கும் பருப்பு/அந்தப் பருப்பையுடைய கடலை வேரில் காய்க்கும் சிறு செடி
நிலக்கணம்மூன்று நிரையசையடுத்து வருவதும் செய்யுளின் தொடக்கத்திருப்பின் நன்மை எனப்படுவதுமான சொல்
நிலக்கரிசீமைக்கரி
நிலக்கரிபூமியிலிருந்து எடுக்கப்படும் ஒரு கரிவகை
நிலக்கரி நிலத்தடியில் படிவுகளாக இருப்பதும் வெட்டியெடுத்து எரிபொருளாகப் பயன்படுத்துவதுமான கறுப்பு நிறக் கனிமம்
நிலக்கன்றுசிறுபயிர்
நிலக்காரைஒரு முட்செடிவகை
நிலக்கிழார்நிலத்துக்கு உரியவர்
நிலக்கிழார் கணிசமான நிலத்தைச் சொத்தாக வைத்திருப்பவர்
நிலக்குமிழ்ஒரு செடிவகை
நிலக்குழிஉரக்குழி
எழுத்துக்குழி
நிலக்கூந்தல்எலிச்செவிப்பூடு
நிலக்கொடிபூமிதேவி
நிலக்கொதிசூரிய வெப்பத்தால் பூமியினின்று எழும் வெப்பம்
நிலக்கொதிப்புசூரிய வெப்பத்தால் பூமியினின்று எழும் வெப்பம்
நிலச்சரிவு (மேடான இடத்திலிருந்து) மண், (மலையிலிருந்து) பாறை, கல் முதலியவை திடீரென்று பெயர்ந்து விழுதல்
நிலச்சாந்துசுண்ணாக்காரை
மண்ணைக்கொண்டு குழந்தை நெற்றியில் இடும் பொட்டு
நிலச்சார்புபூமியின் தன்மை
நிலவளம்
நிலச்சுவான்தார் நிலக்கிழார்
நிலத்தடி நீர் பூமியின் அடியில் இருக்கும் நீர்
நிலத்தழல்சூரிய வெப்பத்தால் பூமியினின்று எழும் வெப்பம்
நிலத்தாமரைரோசாமலர்
நிலத்திநுளம்பு
நிலத்துளக்குநிலநடுக்கம்
பூகம்பம்
நிலத்துளசிதுளசிவகை
நிலத்தெய்வம்நிலமகள்
ஐந்திணைக்குரிய தெய்வங்கள்
நிலநடுக்கம்பூமி அதிர்வு
பூகம்பம்
நிலநடுக்கம் (உள் அடுக்குகள் நொறுங்கி நகர்வதன் மூலம்) பூமியின் மேல்பரப்பு அடையும் அதிர்வு
நிலநடுக்கோடு இரு துருவங்களிலிருந்தும் பூமியைச் சம அளவில் பிரிக்கக் குறுக்குவாட்டில் இருப்பதாகக் கொள்ளும் கற்பனைக்கோடு
நிலந்தட்டிநிலத்தைச் சமணாக்கும் பலகை
கடல் மீன் வகை
நிலந்தரஞ்செய்தல்முற்றும் அழித்தல்
நிலந்தெளிதல்பொழுதுவிடிகை
நிலப்பரப்புஒரு நிலஅளவைவகை
நிலத்தின் அளவு
பூமியின் மொத்த நீள அகலம்
நிலப்பலாவேர்ப்பலா
நிலப்பனைமருந்துச்செடிவகை
நிலப்பாகல்பாகல்வகை
நிலப்பாலைசிறுமரவகை
நிலப்பாவாடைநடத்தற்பொருட்டு வழியில் விரிக்கும் ஆடை
நிலப்பிரபுத்துவம் தனிநபர் பெருமளவு நிலத்தைச் சொந்தமாகக் கொண்டிருக்கும் முறை
நிலப்பிரயோசனம்நிலவிளைவு
நிலப்பிளப்புகமர்
வெடிப்பு
நிலப்பூபுற்புதர்களிலுண்டாகும் பூ
நிலப்பூச்சிபூச்சிவகை
நிலப்பெயர்நிலம்பற்றி ஒருவனுக்கிடும் பெயர்
நிலப்பெயர்ச்சிஇடம் மாறுகை
நிலப்பொட்டுமண்ணைத் தேய்த்து இடுந் திலகம்
ஒரு காளான்வகை
நிலப்போங்குநிலத்தன்மை
நிலபுலம்நன்செய் புன்செய்
விளைநிலமும் தோப்புகளும்
பல்வகை நிலம்
நிலபுலன் (ஒருவருக்குச் சொந்தமான) புன்செய், நன்செய் நிலம்
நிலம்தரை
மண்
பூமி
இடம்
வயல்
பதவி
நிலத்திலுள்ளார்
எழுத்து அசை சீர்களாகிய இசைப்பாட்டின் தானம்
விடயம்
மேன்மாடம்
கள்ளிவகை
நிலம் பயிர்செய்யும் இடம்
நிலமகள்பூமிதேவி
நிலமகன்பூமிதேவியின் மகனான செவ்வாய்
நிலமங்கைபூமிதேவி
நிலமங்கைநாச்சியார்பூமிதேவி
நிலமட்டம்தரைமட்டம்
நீர்மட்டம்
நிலமடந்தைபூமிதேவி
நிலமண்மனைத்தளத்தை நிரப்பும் மண்
நிலம்பிகொசு
நிலம்புலம்நன்செய் புன்செய்
விளைநிலமும் தோப்புகளும்
பல்வகை நிலம்
நிலமயக்கம்ஒரு நிலத்துக்குரிய காலம் கருப்பொருள்கள் வேற்றுநிலத்துப் பொருள்களுடன் கலந்து காணப்படல்
அகம் புறம் என்னும் திணைகள் ஒன்றுடனொன்று மயங்கி வருதல்
நிலமளந்தோன்உலகை அளந்த திருமால்
நிலமாளிகைநிலவறை
நிலமிதிஒரு பகுதியில் சேருகை
இடத்தின் தன்மை
நடைவசதி
நிலயம்தங்குமிடம்
கோயில்
மருதநிலத்தூர்
இலக்கு
படி
கூத்து
நிலயம்பிடித்தல்இடங்காணுதல்
நிலைப்படுதல்
மருந்து முதலியவற்றின் அளவை நிதானித்தல்
நில்லாமைநிலைத்திராமை
அழிவது
உறுதிப்படாமை
நில்லுநில்
நிலவடலிசிறுபனைமரம்
நிலவடிகையினால் எடுத்தடிக்கும் கதிரடிப்பு
களத்தில் கையால் அடித்த தானியம்
நிலவடுப்புநிலத்தில் அமைக்கும் அடுப்புவகை
நிலவர்நீரின் நிலையை மூழ்கியறிபவர்
நிலத்துள்ளவர்
நிலவரண்நீரும் நிழலுமற்ற மருதநில அரண்
நிலவரம்நிலைபேறு
நிலைமை
அன்றாட வேலை
நிலவரம் (நாடு, வீடு முதலியவற்றின்) நடப்பு நிலை
நிலவரிஅரசாங்கத்திற்குச் செலுத்தும் பூமி வரி
நிலவரி விளைச்சல், பாசன வசதி அடிப்படையில் விளை நிலத்துக்காக அரசு வசூலிக்கும் வருட வரி
நிலவருந்திசகோரப்புள்
நிலவலயம்பூமண்டலம்
நிலவறைபூமிக்குள் அமைக்கப்படும் அறை
நிலவறை பூமிக்கடியில் அமைத்த அறை
நிலவாகைஒரு மருந்துச்சரக்கு
பாகல்வகை
நிலவாசிநிலத்தன்மை
நிலவாயு எரிவாயு
நிலவாரம்விளைவிலிருந்து பயிரிடுவோன் நிலக்கிழாருக்குக் கொடுக்கும் தானியத்தின் ஒரு பகுதி
நிலவியதுஅமைதி நிலவியது நடந்தது என்ற கருத்தைக் கொண்டது
நிலவிழுதுமருந்துச்செடிவகை
நிலவீரியம்பூநீறு
நிலவுஒளி
சந்திரன்
நிலவொளி
நிலவு1அறியக் கூடிய வகையில் காணப்படுதல்
நிலவு2சந்திரன்
நிலவுகாய்தல்நிலவெறித்தல்
நிலவுதல்நிலைத்திருத்தல்
தாங்குதல்
வழங்குதல்
பரவுதல்
ஒளிவிடுதல்
நிலவுலகம்பூமி
நிலவூறல்பூமிக்கசிவு
நிலவெக்கைவெயில் காய்ந்ததால் நிலத்தில் உண்டாகும் வெப்பம்
நிலவெடுப்புமுதலுழவு
நிலவெறித்தல்நிலவொளி வீசுதல்
நிலவேம்புசெடிவகை
நிலவேர்பூநாகம்
மண்புழு
நிலன்நிலம்
நிலாஒளி
சந்திரன்
நிலவொளி
நிலாக்கல்சந்திரன் ஒளியில் நீர் சுரப்பதாகிய கல்
நிலாக்காலுதல்நிலவு வீசுதல்
நிலாக்கொழுந்துஇளம்பிறை
நிலாத்திரிமத்தாப்பு
நிலாமணக்குபூண்டுவகை
நிலாமண்டபம்நிலாக்காலத்து உலவுவதற்காக வீட்டின்மேல் அமைத்த திறந்தவெளி முற்றம்
நிலாமண்டலம்சந்திரமண்டலம்
நிலாமணிசந்திரன் ஒளியில் நீர் சுரப்பதாகிய கல்
நிலாமாடம்நிலாக்காலத்து உலவுவதற்காக வீட்டின்மேல் அமைத்த திறந்தவெளி முற்றம்
நிலாமுக்கிநிலவின் கதிர்களை உண்டு வாழும் பறவைவகை
சகோரப்புள்
நிலாமுகிநிலவின் கதிர்களை உண்டு வாழும் பறவைவகை
சகோரப்புள்
நிலாமுற்றம்நிலாக்காலத்து உலவுவதற்காக வீட்டின்மேல் அமைத்த திறந்தவெளி முற்றம்
நிலாவுதல்நிலவுதல்
நிலைத்திருத்தல்
தியானித்தல்
ஒப்பாதல்
நிலுவைதங்குகை
வரவுபாக்கி
நிலுவை (வரவேண்டிய தொகையில், கடனில்) பாக்கி
நிலுவைக்காரன்கடன்காரன்
நிலுவை வசூலிப்பவன்
நிலைநிற்கை
உறுதி
தன்மை
நிலைமை
தொழில்
இடம்
தங்குமிடம்
பூமி
காண்க : நிலைத்திணை
தேர்த்தட்டு
கதவுநிலை
தூண்
விளக்குத்தண்டு
நெறி
வழக்கு
ஆசிரமம்
குலம்
மரபுரிமை
இசைப்பாட்டு வகை
பொழுது
முகூர்த்தம்
ஒரு நிலவளவு வகை
ஒருவன் நிற்கக்கூடிய நீராழம்
பசு ஒரு தடவை கழிக்குஞ் சாணி
அணிகலத் தொங்கல்
நிலை2இருக்கும் தன்மை
நிலை3கதவு பொருந்தி அடைத்துக்கொள்வதற்காகக் கட்டடங்களில் வைக்கப்படும் நீண்ட சதுர வடிவ மரச்சட்டம்
நிலைக்கடகம்பெருங்கூடை
நிலைக்கட்டுதல்நிலைக்கச்செய்தல்
நிலைக்கண்ணாடிஓரிடத்தில் நாட்டப்பட்ட முகம்பார்க்கும் பெரிய கண்ணாடி
நிலைக்கண்ணாடி (சுவர் முதலியவற்றில்) முழு உருவத்தையும் பார்க்கக் கூடிய வகையில் பொருத்தப்படும் பெரிய கண்ணாடி
நிலைக்கதவம்நிலையிலமைந்த கதவு
நிலைக்கல்ஆட்டுக்கோரோசனை
நிலைப்படியின் கீழுள்ள கல்
நிலைக்களப்போலிஓர் எழுத்து நின்றவிடத்தில் அதற்கு ஈடாய் வந்துநிற்கும் எழுத்து
நிலைக்களம்தங்குமிடம்
நிலைக்களம் (ஒன்றின்) இருப்பிடம்
நிலைக்கால்கட்டில் முதலியவற்றின் கால்
நிலைக்கிடைநாட்டியத்தில் உட்காரும் நிலை
நிலைக்குடிபழங்குடி
நிலக்கிழாரின் நிலைத்த குடிகள்
நிலைக்குத்துதல்இறக்கும்போது விழி முதலியன அசைவின்றியிருத்தல்
நிலைக்குழு அவசியம் ஏற்படும் ஒவ்வொரு முறையும் அமைக்கப்படாமல் சில வகைப் பிரச்சினைகள் எப்போது எழுந்தாலும் அவற்றைக் கவனிக்க அமைக்கப்படும் குழு
நிலைகலங்குதல்நிலைமை தவறுதல்
நெறி பிறழ்தல்
தயங்குதல்
சிதறுண்ணுதல்
நிலைகுத்து (உயிர் பிரியும் நேரத்தில் கருவிழி) அசையாது நிலைத்தல்
நிலைகுலை கட்டுப்பாட்டுடன் இருக்கும் சமநிலையை இழத்தல்
நிலைகுலைத்தல்நிலைமையழித்தல்
கற்பழித்தல்
ஒழுக்கங்கெடுத்தல்
சிதறவடித்தல்
தயங்கச்செய்தல்
நிலைகுலைதல்நிலைமை தவறுதல்
நெறி பிறழ்தல்
தயங்குதல்
சிதறுண்ணுதல்
நிலைகெடுதல்தடுமாறல்
நிலைகேடுகெட்டுப்போன நிலைமை
நிலைகொள் (ஓர் இடத்தில்) நிலையாக இருத்தல்
நிலைகொள்ளுதல்உறுதியாதல்
தன்னிலையடைதல்
நிற்குமளவு ஆழமாதல்
நிலைகோலுதல்அணிவகுத்தல்
இடந்தேடுதல்
நிலைச்செண்டுநிலத்தில் நின்று எறிந்து விளையாடும் பந்து
நிலைச்செருஇடையறாப் போர்
நிலைசெல்லுதல்உறுதியாதல்
தன்னிலையடைதல்
நிற்குமளவு ஆழமாதல்
நிலைதடுமாறுதல்நிலைமை தவறுதல்
நெறி பிறழ்தல்
தயங்குதல்
சிதறுண்ணுதல்
நிலைத்தல்நிலைபெறுதல்
தாமதித்தல்
நீர் ஆள் அளவுக்கு இருத்தல்
நிலைத்தானம்கோயில்
நிலைத்திணைசெடிகொடிகள். புல் பூண்டு
செடி
கொடி
மரம் ஆகிய வகைகளை உறுப்புகளாகக் கொண்ட உயிரினம்
நிலைத்திணைஅசையாப்பொருள்
நிலைத்துறைவழக்கமாய் இறங்கும் நிலையாழமுள்ள நீர்த்துறை
நிலைத்தேர்அலங்காரம் செய்து ஓரிடத்தில் நிலையாக நிறுத்தப்பட்டிருக்குந் தேர்
நிலைதல்நிலைத்துநிற்றல்
நிலைதளம்புதல்நிலையற்றிருத்தல்
கலக்கமுற்றிருத்தல்
நிலைமை தவறுதல்
நெறி வழுவுதல்
காவாது கிடத்தல்
நிலைதிரிதல்முறைமை கெடுதல்
நிலைநாட்டு நிலைகொள்ளும்படிசெய்தல்
நிலைநாட்டுதல்நிலைத்திருக்கச்செய்தல்
தொடங்குதல்
நிலைநிற்றல்கொள்கையை உறுதியாய்க் கடைப்பிடித்தல்
நிலையாய் தங்குதல்
நிலைநிறுத்துதல்தொடங்குதல்
முடிவாய் மெய்ப்பித்தல்
நிலைநீர்ஓட்டமற்ற நீர்
கடல்
நிலைநீர்ப்பாட்டம்ஏரிப் பாய்ச்சல் வரி
நிலைப்படம் இயக்கமற்ற பொருள்களைக் காட்டும் ஓவியம்
நிலைப்படிகதவுநிலையின் அடிப்படி
நிலைப்படி (கதவு) நிலை
நிலைப்படுத்து (கீழே விழுந்துவிடாதபடி) உறுதியாக நிற்றல்
நிலைப்படுத்துதல்தொடங்குதல்
முடிவாய் மெய்ப்பித்தல்
நிலைப்படுதல்நிலைநிற்றல்
உறுதியாதல்
நிலைப்படைகாவலுக்குத் தலைநகரிலேயே நிறுத்திவைக்கப்பட்ட சேனை
நிலைப்பதம்பதப்புணர்சிக்கண் முதலில் நிற்கும் சொல்
நிலைப்பாடுநிலைமை
உறுதிப்பாடு
நிலைப்பாடு (ஒன்றைக்குறித்து) கருத்து அல்லது கொள்கை ரீதியிலான முடிவு
நிலைப்புநிலை
உறுதி
விடாமுயற்சி
நிலைப்பூட்டுகதவில் தைக்கப்பட்ட பூட்டு வகை
நிலைபரப்புநிலத்தோற்றம்
நிலைபிடித்தல்தொழில் முதலியன பெற்று நிலையாயிருத்தல்
குறிக்கோளை அடைதல்
நிலைபெறு உறுதிபெற்று அமைதல்
நிலைபெறுத்தல்தொடங்குதல்
முடிவாய் மெய்ப்பித்தல்
நிலைபெறுதல்நிலையாய்த் தங்குதல்
துன்பமற்ற நிலைமையை அடைதல்
நீடித்தல்
ஒன்று நிற்கக்கூடியவளவு ஆழமுடைத்தாதல்
நிலைபேறுநிலைப்பிடம்
உறுதி
தூண்
மானம்
வீடுபேறு
நிலைபேறு நிலைத்திருப்பது
நிலைபோடுதல்தொடங்குதல்
நிலைமடக்குஅணிவகை
நிலைமண்டிலம்சீர்கள் தம்முள் அளவொத்த அடிகளை உடைய அகவற்பாவகை
நிலைமண்டிலவாசிரியப்பாசீர்கள் தம்முள் அளவொத்த அடிகளை உடைய அகவற்பாவகை
நிலைமண்டுதல்அயலூரில் நீடித்துத் தங்குதல்
ஒரிடத்தைப் பற்றிக்கொள்ளுதல்
நிலைமாறுதல்இடமாறுதல்
சொல்லில் எழுத்துக்கள் இடம்பிறழ்தல்
நிலைமைஇயல்பு
வாழ்க்கைநிலை
நிலை
நிலவரம் திண்மை
உறுதி
உண்மை
புகழ்
வீடுபேறு
நிலவுடைமை
நிலைமைக்காரன்நிலக்கிழான்
நேர்மையுள்ளவன்
நிலைமொழிபதப்புணர்ச்சிக்கண் முதனிற்கு மொழி. நிலைமொழி முன்னர் வேற்றுமை யுருபிற்கு (தொல்.எழுத்.173)
நிலையகம்மனை
நிலையங்கிமுகம்மதியர் அணியும் நீண்ட சட்டை
தெய்வத்திருமேனிக்குச் சாத்தும் கவசம்
தெய்வத்திருமேனிக்குச் செய்யும் முழு அலங்காரம்
நிலையம்இலக்கு
தங்குமிடம்
கோயில்
மருத நிலத்தூர்
படி
கூத்து
நிலையம் மக்களுக்குக் குறிப்பிட்ட சேவையை அளிக்க அமைந்திருக்கும் கட்டடம்
நிலையல்நிற்கை
நிலையழிதல்நிலைமை தவறுதல்
நெறி பிறழ்தல்
தயங்குதல்
சிதறுண்ணுதல்
நிலையற்றவன்உறுதியில்லாதவன்
தகுதி இல்லாதவன்
நிலையறிதல்எண்ணமறிதல்
நிலையாடிநெய்வார் கருவியுள் ஒன்று
காண்க : நிலைக்கண்ணாடி
நிலையாமைநிலைத்துநில்லாமை
உறுதியின்மை, உறுதியற்ற தன்மை
அழிந்துபடும் தன்மை
நிலையாமை நிலைத்த தன்மையற்றது
நிலையாறுதல்அமைதியுறுதல்
நிலையிடுதல்தொடங்குதல்
முடிவாய் மெய்ப்பித்தல்
நிலையியற்பொருள்அசையாப்பொருள்
நிலையுடைக்கட்டைமுளையாணி
நிலையுதல்நிலைபெறுகை
நிலையுமல்தொம்பை, மூங்கிலாலான நெற்குதிர்
கூடை
நிலையுரல்நிலத்திற் புதைத்துவைக்கும் பெரிய உரல்
நிலையூன்றுதல்மரம் முதலியன வேரூன்றல்
உறுதிப்படுதல்
நிலையெடுத்தல்பெருமைபெற்று விளங்குதல்
நிலைவரம்நிலைபேறு
உறுதி
நிலைமை
நிலைவரிஇசைப்பாட்டுவகை
நிலைவிடுதல்மனைக்கு வாயில்நிலை அமைத்தல்
நிலைவிளக்குகுத்துவிளக்கு
மணவிழாவில் ஏற்றும் விளக்கு
நிலைச்சட்டத்தில் உள்ள விளக்கு
நிவகம்கூட்டம்
நிவசதிவீடு
நிவசனம்ஆடை
நிவத்தல்உயர்தல்
படர்தல்
வளர்தல்
மேலாதல்
மேல்வழிதல்
தோன்றதல்
நிவந்தக்காரர்கோயிற்றொண்டு செய்வோர்
நிவந்தம்கோயிற்றொண்டு
கோயிற்செலவு
நிபந்தனை
வேலைத்திட்டம்
கடவுளை வழிபடும் இடம்
சங்கிரகநூல்
நிவப்புஉயரம்
நிவப்புத்தூக்குஐஞ்சீருள்ள இசைப்பாட்டு
நிவம்தோண்மேல். (நாமதீப. 583.)
நிவம்தோளின் மேலிடம்
நிவர்த்தனம்திரும்புதல்
போக்குதல்
நிவர்த்திவிடுதலை
காண்க : நிவிர்த்திகலை
துறவு
ஒழிப்பு
போக்கு
நிவர்த்தி நீங்கும்படி மேற்கொள்ளும் ஏற்பாடு
நிவர்தல்ஓங்குதல்
நிவறுதல்பொடியாதல்
மொய்த்தல்
நிவாசம்தெய்வம் அல்லது பெரியார் வாழிடம்
நிவாதகவசர்காற்றுப்புகாத கவசத்தை உடையவர்
நிவாதம்காற்றின்மை
நிவாரணம்தடுக்கை
தடை
ஒழிப்பு
அறுவகைப்பட்ட துன்பநீக்கம்
நிவாரணம் (புயல், வெள்ளம், வறட்சி போன்றவற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின்) குறைகளைத் தீர்க்கிற வகையில் வழங்கும் (பணம், பொருள் ரீதியான) உதவி
நிவாரணி வலியிலிருந்து அல்லது நோயிலிருந்து விடுவிப்பது
நிவாரம்தடை
நிவிமாமரம்
நிவிர்த்தன்துறவி
நிவிர்த்திவிடுதலை
காண்க : நிவிர்த்திகலை
துறவு
ஒழிப்பு
போக்கு
நிவிர்த்திகலைஐந்துவகைக் கலையுள் ஆன்மாக்களைத் தளையினின்று விடுவிப்பதாகிய கலை
நிவேசம்வீடு
நிவேசனம்இடம்
வீடு
ஊர்
2400 சதர அடி கொண்ட மனையளவு
நிவேத்தியம்தெய்வப் படையல்
நிவேதனம்கடவுளுக்குப் படைக்கும் அமுது
ஒப்புவிக்கை
நிவேதனம் (கடவுளுக்கு) உணவுப் படையல்
நிவேதி (கடவுளுக்கு உணவுப் பொருளை) படைத்தல்
நிவேதித்தல்நைவேத்தியஞ் செய்தல்
நிழத்துதல்முன்னுள்ள நிலையினின்றும் நுணுகுதல்
தின்றழித்தல்
இல்லையாக்குதல்
நிழல்சாயை
எதிரொளி
அச்சு
குளிர்ச்சி
அருள்
ஒளி
நீதி
புகலிடம்
கொடை
செல்வம்
மரக்கொம்பு
நோய்
பேய்
நிழல் (ஒளி தடைபட்டு எதிர்ப்பக்கத்தில் உருவாகும்) இருண்ட வெளிக்கோட்டுருவம் அல்லது பிம்பம்
நிழல்காண்மண்டிலம்நிழலை உமிழும் கண்ணாடி
நிழலல்நிழல்செய்தல்
காப்பமைதல்
ஒளி செய்தல்
எதிரொளித்தல்
நிழல்விழுதல்நிழல்வீசுதல்
நிழல்படிதல்
நிழலாட்டம்ஓவியத்தில் மங்கின பக்கம்
மாதிரி
மெய்ம்மையற்றது
தோற்பாவையாட்டம்
நிழலாடு தெளிவின்றித் தோன்றுதல்
நிழலாடுதல்எதிரொளித்தல்
எதிருருத் தோன்றுமாறு இருத்தல்
ஆள் நடமாடுவதால் ஏற்படும் நிழலின் அசைவு
நிழல்மாத்திரம் தெரியும்படி பார்வை குன்றுதல்
நிழலிஒளி
நீதி
காற்று
நோய்
நிழலிடுதல்நிழலைக் கொடுத்தல்
எதிரொளி
ஒளிவிடுதல்
நிழலுதல்நிழல்செய்தல்
காப்பமைதல்
ஒளி செய்தல்
எதிரொளித்தல்
நிழலுலர்த்தல்நிழலில் மருந்து முதலியவற்றைக் காயவைத்தல்
நிழலொதுக்குஇளைப்பாறுதற்குரிய நிழலிடம்
நிழற்குடை (போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் காவலருக்கு அல்லது நிறுத்தத்தில் காத்திருக்கும் பயணிகளுக்கு) நிழல் தருவதற்காக வட்டமான அல்லது நீள் செவ்வகக் கூரையுடைய அமைப்பு
நிழற்கூத்து பாவையின் நிழலைத் திரையில் விழச்செய்து நடத்தும் ஆட்ட வகை
நிழற்சரிவுநிழலின் சாய்வு
சாயங்காலம்
நிழற்சாய்வுஇளைப்பாறுதற்குரிய நிழலிடம்
நிழற்செய்தல்நிழல்தருதல்
நிழற்படம்ஒளிப்படம்
புகைப்படம்
நிழற்பாடுநிழல்படுகை
நிழற்பாவைதிரைச்சீலைக்குள் வைத்து ஆட்டும் பாவை
நிழற்றல்நிரம்பா மென்சொல்
நிழற்றாங்கல்பந்தல்
நிழற்றுதல்ஒளிவிடுதல்
நிழல்செய்தல்
மணி முதலியன அடித்தல்
அடங்குதல்
காத்து அளித்தல்
நிழறுதல்ஒளிவிடுதல்
நிளுதனம்அழிக்கை
நிற்க (கடிதத்தில்) ஒரு செய்தி முடிவடைந்து அடுத்தது ஆரம்பிக்கிறது என்பதைத் தெரிவிக்கப் பயன்படுத்தும் சொல்
நிறக்கேடுபுகழ்க்குறைவு
நிற்காரம்இகழ்ச்சி
நிறங்குணம்இயல்பு
நிறங்கொடுத்தல்நிறமூட்டுதல்
மேனியாதல்
நிறமுடைத்தாதல்
ஒளிரச்செய்தல்
நிறத்தல்நிறம்பிடித்தல்
நிறம்முற்றுதல்
ஒளிர்தல்
பயனளித்தல்
நிற்பத்திஇடம்
நிற்பதுநிலைத்திணைப்பொருள், தாவரம்
நிற்பாக்கியம்ஏதுமின்மை
நற்பேறின்மை
நிற்பாட்டுதல்நிறுத்துதல்
நடுதல்
நிற்புதம்பதினாயிரங்கோடி
நிறம்வண்ணம்
சாயம்
இயல்பு
ஒளி
புகழ்
இசை
மார்பு
நடுவிடம்
உயர்நிலை
உடல்
தோல்
நிறம் இயற்கையாக அமைந்து அல்லது செயற்கையாக ஊட்டப்பட்டு ஒளியின் உதவியால் கண்ணுக்குத் தெரியும் கறுப்பு, மஞ்சள், சிவப்பு போன்றவற்றின் பொதுப்பெயர்
நிறம்பெயர்தல்நன்னிறமாதல்
நிறம் வேறுபடுதல்
நிறமாலை வெண்ணிற ஒளி முப்பட்டகக் கண்ணாடியை ஊடுருவிச் செல்லும்போது ஏற்படும் (ஊதாவிலிருந்து சிவப்புவரை உள்ள) நிறத் தொகுப்பு
நிறமி (தோல், முடி, இலை முதலியவற்றிற்கு) நிறம் தரும் இயற்கையான நுண்பொருள் அல்லது (பொருளுக்கு) நிறம் கொடுக்கும் நுண்ணிய ரசாயனப் பொருள்
நிறவாதவப்பூநிறவாதவன்
நிறவாளத்திஇசையின் ஆலாபனவகை
நிறவெறி மனித இனத்தில் சில இனத்தினர் உடல் நிற அடிப்படையில் தங்களை உயர்வானவர்களாகக் கருதிப் பிற நிறத்தவரைத் தாழ்வாக நடத்தும் தீவிரப் போக்கு
நிறவேற்றுமை மனித இனத்தின் நிறத்தைக்கொண்டு உயர்வு தாழ்வு என்று வேற்றுமை கற்பிக்கும் போக்கு
நிற்றல்நிற்கை
நிற்றலும்எந்நாளும்
நிறு (பொருளைத் தராசில் வைத்து) எடையைக் கணக்கிடுதல்
நிறுத்தசொல்பதப்புணர்சிக்கண் முதலில் நிற்கும் சொல்
நிறுத்தம்நிறுத்துகை
(adv.) செங்குத்தாக
நிறுத்தம்நிறுத்துகை
செங்குத்தாக நிறுத்தல்
நிறுத்தம் (பேருந்து) பயணிகளை ஏற்றிக்கொள்ளவும் இறக்கிவிடவும் குறிப்பிடப்பட்ட இடம்
நிறுத்தல்நிலைநிறுத்துதல்
எடைபார்த்தல்
தீர்மானித்தல்
படைத்தல்
வைத்தல்
தடை செய்தல்
நிறுத்தலளவைஓர் இயற்பொருளின் (Physical Quantity) நிறையை அல்லது எடையைக் கணக்கிடும் முற
பழந்தமிழர் கழஞ்சு என்னும் அலகினைப் பயன்படுத்தினர்,
தற்காலத்தில் உலகளாவிய ஒரு அமைப்பால்(SI units) தகுதரப்படுத்தப்படுகிறது. அதன்படி எடைக்கு கிராம் அலகாகும்
நிறுத்தலளவைநிறையளவு
நிறுத்தல் வாய்பாடு
நிறுத்தலளவை பொருள்களின் எடையைக் கணக்கிடுவதற்கான முறை
நிறுத்தளத்தல்நிறையளவு
நிறுத்தல் வாய்பாடு
நிறுத்தி தகுந்த இடைவெளிவிட்டு
நிறுத்திக்கொள்ளுதல்நிலைநிறுத்துதல்
எடைபார்த்தல்
தீர்மானித்தல்
படைத்தல்
வைத்தல்
தடை செய்தல்
நிறுத்திச்சொல்லுதல்விரைவின்றித் தெளிவாய்ச் சொல்லுதல்
நிறுத்திப்பிடித்தல்கண்டிப்பாதல்
சிறு குற்றங்களைக் கவனித்தல்
தூக்கிப்பிடித்தல்
நிறுத்தியெழுதுதல்எழுத்துச் செவ்வையாயிருக்கும்படி மெல்ல எழுதல்
இடம்விட்டெழுதல்
எழுத்துகள் சாய்வின்றி நிமிர்ந்துநிற்கும்படி எழுதுதல்
நிறுத்துஇசைப்பாட்டின் சிறுபகுதி
நிறுத்து (ஒரு காரணத்திற்காக வாகனத்தை) நிற்கச்செய்தல்
நிறுத்துக்கட்டுதல்அளவிடுதல்
நிறுத்துதல்நேராக நிற்கச்செய்தல்
நிலைநாட்டுதல்
தீர்மானித்தல்
மனத்தை ஒரு நிலையில் இருத்துதல்
அமர்த்துதல்
ஆதரித்தல்
சீர்திருத்துதல்
தழுவிக்கொள்ளுதல்
ஒப்புவித்தல்
மேற்செல்லாதிருக்கச்செய்தல்
தள்ளிவைத்தல்
படிக்கும்போதும் பாடும்போதும் உரியவிடங்களில் நிறுத்துதல்
செய்யாதொழித்தல்
அவித்தல்
நிறுத்துப்பார்த்தல்எடைபோட்டுப் பார்த்தல்
ஆராய்தல்
ஒப்பிடுதல்
நிறுதிட்டம்நேரே நிற்கை
விறைப்பு
நிறுப்பான்துலா
துலாராசி
நிறுபூசல்பேரொலி
மும்முரம்
நிறுவனம் ஊழியர், தொழிலாளர் முதலியோரைக் கொண்டு வியாபாரம், சேவை முதலியவற்றை மேற்கொள்வதற்காக நிர்வகிக்கப்படுவது/கல்விப் பணி நிகழும் மையம்
நிறுவுதல்நேராக நிற்கச்செய்தல்
நிலைநாட்டுதல்
தீர்மானித்தல்
மனத்தை ஒரு நிலையில் இருத்துதல்
அமர்த்துதல்
ஆதரித்தல்
சீர்திருத்துதல்
தழுவிக்கொள்ளுதல்
ஒப்புவித்தல்
மேற்செல்லாதிருக்கச்செய்தல்
தள்ளிவைத்தல்
படிக்கும்போதும் பாடும்போதும் உரியவிடங்களில் நிறுத்துதல்
செய்யாதொழித்தல்
அவித்தல்
நிறைகற்பு
நிறைபூர்த்தி
எண்வகைப் பாடற் பயன்களுள் ஒன்று
அடுத்தடுத்து வரும் சுரம்
இரண்டு தாக்குடைய தாளவகை
நிறுக்கை
தராசு
துலாராசி
எடை
நூறு பலம்கொணட அளவு
வரையறை
நிறுத்துகை
வைத்து அமைக்கை
கற்புவழி நிற்றல்
ஆடூஉக் குணம் நான்கனுள் காப்பன காத்துக் கடிவன கடியும் திண்மை
மனவடக்கம்
கற்பு
சூளுரை
வலி
அறிவு
மறைபிறரறியாமை
அழிவின்மை
மாட்சிமை
நீதி
மிகுதி
கவனம்
நீர்ச்சால்
நிறை மாதம்கர்ப்பவதியின் பிரசவம் சம்பவிக்கும் பத்தாம் மாதம்
நிறை1நிரம்புதல்
நிறை2நிரப்புதல்
நிறை3எடை
நிறை4(ஒருவரிடம் அல்லது ஒன்றில் காணப்படும்) சிறப்புத் தன்மை
நிறைகட்டுதல்தடைகட்டுதல்
மதிப்புக்குத் தக்கவாறு பண்டமாற்றுச்செய்தல்
நிறைகர்ப்பம்நிறைசூல்
பூரணகருப்பம்
நிறைகர்ப்பிணிநிறைசூலி
பூரணகருப்பமுடையவள்
நிறைகல்படிக்கல்
நிறைகலைமுழுக்கூறு
தெய்வத்திருமேனியின் முகத்திற் காணும் முழு அழகு
முழுநிலா
தெய்வ ஆவேசம்
முழுவெறி
முழுப்பிறப்பு
நிறைகுடம்அடக்கமானவர்
மங்கல காரியங்கள் நடைபெறும் போது விட்டிற்கு முன் வைக்கப்படும் ஒர் குடவகை
நிறைகுடம்பூரணகும்பம்
கல்வி, செல்வம் முதலியன நிறையப் பெறறும் பெருமிதங் காட்டாதவன்
நிறைகுடம் நிறைய விஷயங்கள் தெரிந்திருந்தும் அடக்கமாக இருப்பவர்
நிறைகுணம்பொறுமைக்குணம்
நிறைகோல்துலாக்கோல்
நிறைசூல்நிறைசூல்
பூரணகருப்பம்
நிறைசெல்வம்நிரம்பிய சம்பத்து
நிறைசெல்வன்நிறைந்த செல்வமுடைய குபேரன்
நிறைத்தல்நிரம்பச் செய்தல்
பரவச்செய்தல்
திணித்தல்
நிறைதருதூறுசீந்திற்கொடி
நிறைதல்நிரம்புதல்
மிகுதல்
பரவியிருத்தல்
மனநிறைவாதல்
அமைதியாதல்
நிறைந்தகுணம்திருப்தியுள்ள மனத்தன்மை
மகிழ்ச்சியுள்ள சித்தம்
நிறைந்தமனம்திருப்தியுள்ள மனத்தன்மை
மகிழ்ச்சியுள்ள சித்தம்
நிறைந்தமனிதன்உயர்குணமுடையோன்
நிறைநரம்புஏழு சுரமுள்ள பண்
நிறைநாழிமங்கல அறிகுறியாக நெல் நிரப்பி வைக்கப்பட்ட படி
நிறைநாழிவைத்தல்திருமணம் முதலியவற்றில் மங்கலக் குறியாகப் படியில் நெல்லை நிரம்பவைத்தல்
நிறைநிலவுமுழுத்திங்கள்
நிறைநீர்வேலிபேய்த்தேர்
உடைகுளம்
நிறைபாரம்கனத்த சுமை
நிரம்ப உண்ணுகை
அணி, அம்மை முதலியன உடல் முழுதும் நிரம்பியிருக்கை
நிறைபூசல்பேரொலி
நிறைமணிவிநாயகருக்குச் செய்யப்படும் திருமஞ்சனம்
நிறைமதிமுழுநிலா
முழுஅறிவு
நிறைமதியம் நடுப்பகல்
நிறைமாதம் முழு வளர்ச்சி அடைந்த குழந்தையைப் பெற்றெடுக்கும் பத்தாவது மாதம்
நிறைமைமனத்தைக் கற்புவழியில் நிறுத்துகை
நிறைமொழிபலிக்கும் வாக்கு
மந்திரம்
நிறைமொழியாளர்முனிவர்
புலவர்
நிறையநிரம்ப
நிறைய (எண்ணிக்கையில் அல்லது அளவில்) அதிகமாக/அதிகமான
நிறையவைஎல்லாப் பொருளையும் அறிந்து எதிர்வரும் மொழிகளை எடுத்துரைக்க வல்லவர் குழுமிய சபை
நிறையழிதல்கற்பழிதல்
ஒழுக்கங்கெடுதல்
யானை மதம்பிடித்தல்
நிறையறிகருவிகட்டளைக்கல்
தராசு
நிறையுரைஎடையும் மாற்றும்
நிறையெடுத்தல்நிறுத்தல்
நிறைவுமுழுமை
மிகுதி
நிரப்புகை
மன நிறைவு
மகிழ்ச்சி
மாட்சிமை
வீடுபேறு
நிறைவு (கோரிக்கை, தேவை முதலியவை) தீர்வு காணப்பட்ட நிலை
நிறைவுவிழா ஒன்று முடிவுபெறும் நாளில் நிகழ்த்தப்படும் விழா
நிறைவேற்றம்முற்றுகை
நடத்துகை
நிறைவேற்றுதல்முற்றச்செய்தல்
நடத்துதல்
நிறைவேறு (மேற்கொண்ட நடவடிக்கையால்) முடிவு அல்லது பயன் கிடைத்தல்
நிறைவேறுதல்முற்றுதல்
நற்கதியடைதல்
நின்உனது
நினதம்ஒலி
நின்மதிஉண்டாக்குகை
தொடக்கம்
நின்மலம்மாசின்மை
நின்மலன்அழுக்கற்றவனான கடவுள்
அருகன்
நின்மலிமரவகை
பெரியமாவிலிங்கம்
நின்மாலியம்பூசித்துக் கழித்த மலர் முதலிய பொருள்
நின்மூடன்முழுமூடன்
நினவஉன்னுடையன
நின்றதிருக்கோலம்திருமால் திருக்கோலம் மூன்றனுள் நின்றருளும் நிலை
நின்றதுநிலைத்த பொருள்
தாவரம்
எஞ்சியது
நின்றநிலைபிடிவாதம்
ஒரே நிலை
நிற்கும் நிலை
நின்றவடிநின்ற இடம்
காலடி
நின்றாடல்நின்றாடும் தெய்வக் கூத்துவகை
நின்றாற்சிணுங்கிசிறியாநங்கைச்செடி
நின்றுஎப்பொழுதும். நிறைபய னொருங்குட னின்றுபெற நிகழுங் குன்றவை சிலவே (பரிபா.15, 7)
ஐந்தாம்வேற்றுமைப்பொருள்பட வரும் ஓரிடைச் சொல். (திருக்கோ.34, உரை)
நின்றுஎப்பொழுதும்
ஐந்தாம் வேற்றுமைப் பொருள்பட வரும் ஒர் இடைச்சொல்
நின்றுசிணுங்கிசிறியாநங்கைச்செடி
நின்றுபயனின்மைநூற்குற்றம் பத்தனுள் ஒன்று
நின்றுபிடி தாக்குப்பிடித்தல்
நின்றுபோதல்வேலை முதலியன நடவாது போதல்
நின்றுவற்றுதல்சொல்லும் சொற்றொடரும் இருந்தும் பயனிலவாதல்
நின்றேத்துவார்நின்றுகொண்டு அரசனின் புகழ் பாடுவார்
நின்றைஅசைநிலை. (தொல்.சொல்.426)
நின்றைஅசைநிலை
திருநின்றவூர்
நின்னாமன்பெயரில்லாத அருகன்
சிவன்
நினாதம்ஒலி
நினை1நினைவுக்குக் கொண்டுவருதல்
நினை2(மறந்ததை) ஞாபகத்துக்குக் கொண்டுவருதல்
நினைத்தல்கருதுதல்
ஞாபகத்திற்கொணர்தல்
ஆராய்தல்
தியானித்தல்
அறிதல்
நோக்கமாகக்கொள்ளுதல்
பாவித்தல்
மனனம்
நினைதல்கருதுதல்
ஞாபகத்திற்கொணர்தல்
ஆராய்தல்
தியானித்தல்
அறிதல்
நோக்கமாகக்கொள்ளுதல்
பாவித்தல்
மனனம்
நினைப்பணிஒரு பொருள் ஒப்புமையாற் பிறிதொன்றனை ஞாபகப்படுத்துவதாகக் கூறும் அணிவகை
நினைப்பாயிருத்தல்கவனமாயிருத்தல்
மனத்தை ஒருமுகப்படுத்துதல்
நினைப்பாளிநினைவாற்றலுள்ளோன்
நினைப்பிடுதல்ஆணையிடுதல்
நினைப்புஎண்ணம்
அறிவுரை
நினைவு
பாவனை
நோக்கம்
கவனம்
தியானம்
மனவுறுதி
நினைப்பூட்டுதல்ஞாபகப்படுத்துதல்
அறிவுறுத்துதல்
நினைவகம்ஒரு செயற்ப்பட்டையோ அல்லது தரவையோ நினைவில் சேமித்து வைத்திருக்கும் பகுதி
நினைவாலயம் (புகழ் பெற்றவரின் அல்லது உயர்ந்த நோக்கத்திற்காக உயிர்த் தியாகம் செய்தவரின்) நினைவாகக் கட்டப்படும் கட்டடம்
நினைவுஎண்ணம்
ஆலோசனை
ஞாபகம்
பாவனை
நோக்கம்
கவனம்
தியானம்
வருத்தம்
ஞாபகக் குறிப்பு
அரசர் கட்டளை
நினைவு மனப் பதிவை வெளிக்கொண்டுவருவது
நினைவு திரும்பு (ஒருவர் இழந்த) சுய உணர்வு மீண்டும் வருதல்
நினைவு நாள் (ஒருவருடைய மறைவிற்கு அஞ்சலி செலுத்துகிற) இறந்த நாள்
நினைவுக் குறிப்புகள் ஒருவர் தனது சொந்த வாழ்வில் நிகழ்ந்த முக்கிய சம்பவங்களையும் சந்தித்த முக்கிய மனிதர்களையும் நினைவுகூர்ந்து எழுதிய செய்திகளின் தொகுப்பு
நினைவுகூர்தல்ஞாபகங்கொள்ளுதல்
நினைவுகேடுஞாபகத்தவறு
அறிவு அழிந்து போகை
நினைவுச் சின்னம் நினைவில் நிறுத்துவதற்காகவும் நன்றியைத் தெரிவிப்பதற்காகவும் அடையாளமாக நிறுவப்படுவது
நினைவுத்தடுமாற்றம்ஞாபகத்தவறு
அறிவு அழிந்து போகை
நினைவுத்தப்புஞாபகத்தவறு
அறிவு அழிந்து போகை
நினைவுபடுத்து நினைவுக்குக் கொண்டுவருதல்
நினைவுவைத்தல்மனம்வைத்தல்
நினைத்தல்
நன்றியின்பொருட்டேனும் அன்பினாலேனும் ஞாபகம்வைத்தல்
விரும்புதல்
நினைவோடுதல்ஞாபகம் வருதல்
நிஜம்உண்மை
நிஜம் (-ஆக, -ஆன) போலியோ நடிப்போ பொய்யோ அல்லாதது
நிஜார்கால் சட்டை
நிஷ்களங்கம்களங்கமற்றது
நிஷ்களங்கம் களங்கம் இல்லாமை
நிஷ்காமியம்ஆசையற்ற தன்மை : தன்னலம் கருதாமை
நிஷ்டூரம்கொடுமை
நிஷ்டூரம் தயவுதாட்சண்யம் இல்லாமை
நிஷ்டைதியானம்
நீமுன்னிலையொருமைப் பெயர். நீயென வரூஉங் கிளவி (தொல்.சொல்.190)
முன்னிலை இடத்து ஒருமைப் பெயர்
நின்னை
நீஒர் உயிர்மெய்யெழுத்து (ந்+ ஈ)
முன்னிலை ஒருமைப் பெயர்
நீ1துறத்தல்
நீ2முன்னிலை இடத்து ஒருமைப் பெயர்
நீக்கம்நீங்குகை
பிளப்பு
நீளம்
முடிவு
தறுவாய்
இடைப்பட்ட இடம்
நீக்கமற ஓர் இடம்கூட விடாமல்
நீக்கல்நீக்குதல்
அழிக்கை
மாறுபாடு
தையல் இணைப்பு
துளை
நீக்குவிலக்கு
கழிவு
பிளப்பு
மீதி
காண்க : நீக்கம்
நீக்குதல்ஒழித்தல்
விடுவித்தல்
கழித்தல்
ஒதுக்குதல்
அழித்தல்
அகற்றுதல்
பிரித்தல்
திறத்தல்
மாற்றுதல்
கைவிடுதல்
நீக்குப்போக்குஇணக்கம்
மரியாதை
உதவி
சாக்குப்போக்கு
வழிவகை
இடைவெளி
இளைப்பாறுகை
செயல்முறைமை
நீக்குப்போக்கு (ஒருவருடைய குணம், தன்மை அல்லது சூழ்நிலை முதலியவற்றிற்கு) தகுந்தாற்போல் ஒத்துப்போகிற விதம்
நீகம்தவளை
மேகம்
நீகாசம்ஒப்பு
உண்மை
உறுதி
நீகாமன்மாலுமி
நீகாரம்பனி
காண்க : ஆணவமலம்
அவமதிப்பு
நீகான்மாலுமி
நீங்கநீங்கள்
நீங்கல்விலகுகை
பிளப்பு
புறம்பு
நீங்கலாக (மற்றவற்றோடு குறிப்பிடப்படுவது) தவிர்த்து
நீங்கள்முன்னிலைப் பன்மைப்பெயர். நூலவையார் போனீங்க ணோக்குமினே (சீவக.1045)
நீங்கள்முன்னிலைப் பன்மைப்பெயர்
நீங்கள் முன்னிலைப் பன்மையாகவும் மரியாதை ஒருமையாகவும் பயன்படும் பெயர்
நீங்கு (பசி, நோய் முதலியவை) இல்லாமல்போதல்
நீங்குதல்பிரிதல்
ஒழித்தல்
கடத்தல்
மாறுதல்
விடுதலையாதல்
தள்ளுண்ணுதல்
நடத்தல்
ஒழிதல்
நீந்துதல்
பிளவுபடுதல்
விரிந்து அகலுதல்
சிதறுதல்
நீசக்கிரகம்இராகுகேதுக்கள்
நீசத்தானத்தில் இருக்கும் கோள்
நீசகம்நீர்
நீச்சல்நீந்துகை
வெள்ளம்
கோவணம்
நீச்சல் நீந்துதல்
நீச்சல் குளம் (மகிழ்ச்சிக்காகவும் பயிற்சிக்காகவும்) நீந்துவதற்குச் செயற்கையாக அமைக்கப்பட்ட குளம்
நீசசாதிஇழிந்த குலம்
நீச்சுநீந்துதல்
நீந்தக்கூடிய ஆழம்
வெள்ளம்
மீன்நாற்றம்
நீச்சு1நீச்சல்
நீச்சுத்தண்ணீர்நீந்தக்கூடிய ஆழமுள்ள நீர்
நீசத்தானம்ஒரு கோளின் உச்சத்திற்கு ஏழாமிடம்
நீசப்படுதல்ஈனப்படுதல்
நீசத்தானமுறுதல்
நீசம்இழிவு
பள்ளம்
தாழ்ச்சி
கோளின் உச்சத்திற்கு ஏழாமிடம்
கொடுமை
பொருத்தமில்லாத ஆண்பெண்களின் புணர்ச்சி
மஞ்சள்
நீசம் (பண்பைக் குறிக்கையில்) இழிந்தது
நீசவாகனம்கழுதை
நீசன்இழிந்தோன்
நீசத்தானத்தில் இருக்கும் கோள்
அறிவில்லாதவன்
நீசாரம்கம்பளிப்புடைவை
திரைச்சீலை
நீஞ்சுதல்நீரில் மிதந்து செல்லுதல்
கடத்தல்
பெருகுதல்
வெல்லுதல்
கழித்தல்
நீடசம்குருவி
நீட்சிநீளம்
ஓசையின் நீட்சி
நீட்டுகை
தாமதம்
நீட்சி நீளம்
நீட்சிமைநீளம்
ஓசையின் நீட்சி
நீட்டுகை
தாமதம்
நீட்டம்நீளம்
ஓசையின் நீட்சி
நீட்டுகை
தாமதம்
நீட்டல்நீட்டுதல்
குற்றுயிரை நெட்டுயிராக இசைக்கும் செய்யுள் விகாரவகை
காண்க : நீட்டலளவு(வை)
சடையை நீட்டி வளர்த்தல்
பெருங்கொடை
நீட்டலளவுஅளவை நான்களுள் நீட்டியளக்கும் முழம் காதம் போன்ற அளவு
நீட்டலளவைநீட்டி அளக்கும் முழம்
காதம் போன்ற அளவு
நீட்டலளவை நீளம், அகலம், உயரம் போன்றவற்றை அளவிடும் முறை
நீட்டாணம்குழம்பு
நீட்டாள்நெடியவன்
வேலையாள்
நீட்டித்தல்நீளச்செய்தல்
காண்க : நீட்டிப்பேசுதல்
காலந்தாழ்த்துதல்
முடித்தல்
நெடுங்காலம் நிலைத்தல்
நீட்டிநடத்தல்எட்டி நடத்தல்
மெல்ல நடத்தல்
நீட்டிப்பேசுதல்விரித்துச் சொல்லுதல்
சொற்களை நீட்டி உச்சரித்துப் பேசுதல்
நீட்டிப்போடுதல்காலை எட்டிவைத்தல்
காலந் தாழ்த்துதல்
நீட்டியளத்தல்ஓரிடத்தையேனும் பொருளையேனும் கோல் முதலிய கருவிகொண்டு அளக்கை
நீட்டுஇன்னும் கையை நீட்டு. நீட்டினால்
அத்தட்டினைப் பிடித்துவிடலாம்?
நீட்டுநீளம்
தூரம்
திருமுக ஓலை
நீட்டுதல்நீளச்செய்தல்
முடக்காது நேர் நிறுத்தல்
நைவேத்தியம் முதலியவை அளித்தல்
கொடுத்தல்
செருகுதல்
நீளப்பேசுதல்
இசை முதலியவற்றில் காலம் நீட்டித்தல்
தாமதித்தல்
நீட்டுப்போக்குநீளவாட்டு
திறமை
உயரம்
நீட்டுமுடக்குகொடுக்கல்வாங்கல்
உதவுங்குணம்
தெம்பு, ஆற்றல்
நீட்டோலைதிருமுகவோலை
நீட்பம்நீளம்
நீடம்பறவைக்கூடு
இருப்பிடம்
நீடாணம்குழம்பு
நீடிஎங்கும் பரவியிருக்கும் தன்மை
நீடி (கால அளவில்) தொடர்தல்
நீடித்தல்நீளுதல்
நிலைநிற்றல்
நீடிப்பு பதவி, வேலை போன்றவற்றில் ஒருவர் உரிய காலம் முடிந்த பின்பு தொடர்ந்து இருப்பதற்கு ஏற்ற வகையில் அளிக்கப்படும் கால அதிகரிப்பு
நீடுநெடுங்காலம்
நிலைத்திருக்கை
நீடு நீடூழி
நீடுதல்நீளுதல்
பரத்தல்
செழித்தல்
மேம்படுதல்
நிலைத்தல்
இருத்தல்
தாமதித்தல்
கெடுதல்
தாண்டுதல்
பொழுதுகடத்துதல்
தேடுதல்
பெருகுதல்
நீடுநினைந்திரங்கல்கூட்டம் பெறாமல் காலம் நீட்டிக்கவே தலைவியை மிக நினைந்து தலைவன் இரங்கல்
நீடுநீர்தீர்த்தநீர்
நீடூழிநெடுநாள்
நெடுங்காலம்
நீடூழி (வாழ்த்தும்போது) பல்லாண்டு
நீடூழிகாலம்நெடுநாள்
நெடுங்காலம்
நீடோடநடத்தல்நெடுங்காலம் நிகழ்தல்
நீண்ட (நீளத்தில்) சராசரி அளவைவிட அதிகமான(காலத்தில்) அதிகமாகச் செல்கிற
நீண்டவன்வாமனாவதாரம் எடுத்து வளர்ந்த திருமால்
நீண்டாயம்நீளம்
நீண்முடிநண்டமுடிதரித்தவனான அரசன்
நீண்மைபழைமை
நீண்மொழிசூளுரை
வீரனொருவன் செய்த வஞ்சினம் கூறும் புறத்துறை
நீணாளம்நீண்ட புகைக்குழாய்
நீணிதிபெருஞ்செல்வம்
நீணிலைஆழம்
நீர்மடு
நீணுதல்நெடுந்தொலைவு செல்லுதல்
நீணெறிநீண்ட வழி
இடைவிடா இன்பத்துக்குரிய நெறி
நீதக்கேடுநியாயத்தவறு
ஒழுக்கத்தவறு
நீத்தம்வெள்ளம்
ஆழம்
கடல்
மிகுதி
தண்ணீர்விட்டான்செடி
நீத்தல்பிரிதல்
துறத்தல்
தள்ளுதல்
இழித்தல்
வெறுத்தல்
விடுதல்
நீங்குதல்
நீத்தவன்அருகன்
துறவி
நீத்தார்முனிவர்
துறவியர்
நீத்தார் இறந்தவர்
நீத்திடுதல்பெருக்கிடுதல்
மிகுத்திடுதல்
விட்டுவிடுதல்
துறந்துவிடுதல்
நீத்துநீந்துதல்
நீந்தக்கூடிய ஆழமுடைய நீர்
வெள்ளம்
நீதம்தகுதியானது
நீதி
தானியம்
நற்பேறு
நீதம்பாதம்நீதி
நீதவான்நியாயநெறி நிற்போன்
நீதிபதி
நீதன்நியாயநெறி நிற்போன்
நீதிநடுவுநிலைமை
நீதிநியாயம்
முறைமை
மெய்
உலகத்தோடு பொருந்துகை
அறநூல்
இயல்பு
ஒழுக்கநெறி
நடத்துவது
வழிவகை
பார்வதி
நீதி (சட்டம், சமூக நெறி ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் வழக்கு, பிரச்சினை போன்றவற்றில்) காரணங்களைக் கூறி நடுநிலைமையோடு வழங்கும் முடிவு
நீதி சாஸ்திரம்நய நூல்
நீதிக்கேடுநியாயத்தவறு
ஒழுக்கத்தவறு
நீதிகெட்டவன்நியாயந் தவறியவன்
நீதிகேட்டல்வழக்கு விசாரித்தல்
நீதிச்செல்வம்குழந்தைகளுக்கு முடிவாங்கும் சடங்கு செய்தல்
நீதித்தலம்நீதிமன்றம், வழக்கு விசாரிக்கும் சபை
நீதிநியாயம்நீதிமுறை
சட்டதிட்டங்கள்
நீதிமன்ற ஒழுங்கு
நீதிநூல்அறம் பொருள்களைப்பற்றிக் கூறும் நூல்
சட்டக்கலை
நீதிநெறிநல்லொழுக்கம்
நீதிபதிநடுவர்
நீதிபதி (நீதிமன்றத்தில் வழக்கின்) இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்டறிந்து காரணங்களைக் கூறித் தீர்ப்பு வழங்குபவர்
நீதிபரன்நீதியினின்றுந் தவறாதவன்
கடவுள்
நீதிமன்றம் வழக்குகளைச் சட்ட அடிப்படையில் விசாரித்துத் தீர்ப்பு வழங்குவதற்காக அரசால் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கும் அமைப்பு/இந்த அமைப்பு செயல்படுகிற கட்டடம்
நீதிமான்நியாயநெறி நிற்போன்
நீதிமான் நீதியும் நேர்மையும் உடையவர்
நீதியதிபதிநீதிபதி
நீதியரசர் உச்ச நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி
நீதியறிந்தோன்நியாயம் தெரிந்தவன்
அமைச்சன்
நீதியொழுங்குநல்லொழுக்கம்
நீதிவான்நியாயநெறி நிற்போன்
நீதினிநியாயந் தவறாதவள்
நீந்துகடல்
நீந்து (நீரில் மிதப்பதற்காக அல்லது குறிப்பிட்ட திசையில் செல்வதற்காக) கை, கால்களை அசைத்து நீரைத் தள்ளுதல்/(மீன் முதலியவை) நீரினுள் நகர்தல்
நீந்துதல்நீரில் மிதந்து செல்லுதல்
கடத்தல்
பெருகுதல்
வெல்லுதல்
கழித்தல்
நீந்துபுனல்ஆழமுள்ள நீர்
நீப்புதுறவு
பிரிவு
நீப்புரவுநீங்குகை
நீபம்வெண்கடம்பு
செங்கடம்பு
உத்திரட்டாதிநாள்
காண்க : நீர்க்கடம்பு
காரணம்
மரவகை
நீம்முன்னிலைப்பன்மைப்பெயர். நீமே வென்றிக் களிற்றானுழைச் செல்வது வேண்டு மென்றான் (சீவக.1932)
நீம்முன்னிலைப் பன்மைப் பெயர்
நீம்பல்பிளப்பு
வெடியுப்பு
நீமம்ஒளி
நீயல்நீங்கல்
விடுதல்
நீயான்மாலுமி
நீயிர்முன்னிலைப் பன்மைப்பெயர். (தொல். சொல். 190.)
நீயிர்நீவிர், முன்னிலைப் பன்மைப் பெயர்
நீர்நீ என்ற முன்னிலை ஒருமைச் சொல்லைவிட மரியாதை கூடியதாகவும் கூறுதல்
"நீங்கள்" என்ற முன்னிலை மரியாதைச் சொல்லைவிட மரியாதையில் குறைந்ததாகவும் உள்ள முன்னிலைச் சொல்
நீர்தண்ணீர்
நீர்தண்ணீர்
கடல்
இரசம்
பனிநீர்
உடல் இரத்தம்
பித்தநீர் முதலிய நீர்மப் பொருள்
பூராடநாள்
பூரட்டாதிநாள்
ஈரம்
மணியின் ஒளி
குணம்
நிலை
நீர் பிரி சிறுநீர் கழித்தல்
நீர் மெத்தைநீர் நிரப்பப்பட்ட மெத்தை
நீர் வஞ்சிஆத்து வஞ்சி
நீர்1(திரவத்தின்) அடர்த்தியைக் குறைத்தல்(மோர் போன்றவற்றில்) நீர் கலந்து நீர்த்தன்மை உடையதாக்குதல்
நீர்க்கட்டிபாசனவேலையைக் கவனிக்கும் ஊர்ப்பணியாளன்
ஆலங்கட்டி
சீழ்பிடித்த புண்கட்டி
நீர்க்கட்டுசிறுநீர் தடைபட்டிருக்கும் நோய்
நீரினால் உண்டாகும் வீக்கம்
நீர்க்கோவை
நீர்நோய்வகை
ஏரி முதலியவற்றில் நீர் தேங்கும் அளவு
நீர்க்கட்டுதல்புண் சீழ்பிடித்தல்
நீர்க்கடம்புகடப்பமரவகை
நீர்க்கடவுள்வருணன்
நீர்க்கடன்தென்புலத்தார்பொருட்டுச் செய்யும் தர்ப்பணம்
எள்ளும் தண்ணீரும் இறைத்தல்
காண்க : சந்தியாவந்தனம்
நீர்க்கடுப்புஎரிச்சலோடு துளித்துளியாய்ச் சிறுநீர் இறங்கும் நோய்வகை
நீர்க்கடுப்பு சிறுநீர் கழிக்கும்போது எரிச்சலும் வலியும் ஏற்படுதல்
நீர்க்கண்டிபாசன வேலையைக் கவனிக்கும் ஊர்ப்பணியாளன்
நீர்க்கணம்செய்யுளின் முதலில் மங்கலமாக அமைக்கத்தக்கதும் நேர்நிரைநிரை என வருவதுமாகிய செய்யுட்கணம்
குழந்தைகளுக்கு வரும் கணைநோய்வகை
நீர்க்கமல்லிஅல்லிக்கொடி
நீர்க்கரைஆறு, குளம் முதலியவற்றின் கரை
நீர்க்கழலைஓர் இமைக்கட்டிவகை
நீர்க்கழிவுசிறுநீர் சருக்கரைத் தன்மை கலந்து மிதமிஞ்சி இறங்கும் நோய்வகை
நீர்க்காக்கைகாக்கைவகை
நீர்க்காகம் (நீர்நிலைகளின் அருகே காணப்படும்) வாத்துப் போன்ற தோற்றமுடைய, கூரிய அலகுடைய, மீனை உண்டு வாழும் ஒரு வகைக் கரு நீலப் பறவை
நீர்க்கால்வாய்க்கால்
நீர்க்காவிஆடையில் பற்றும் இளஞ்செந்நிறம்
கருங்குவளை மலர்
நீர்க்கிழவன்வருணன்
நீர்க்கீரிநீரில் வாழும் விலங்குவகை
நீர்க்குடம்நீர் நிரம்பிய இடம்
எண்வகை மங்கலத்துள் ஒன்றாகிய நிறைகுடம், பூரணகும்பம்
நீர்க்குண்டிவெண்ணொச்சிச்செடி
நீர்க்குதிரை குதிரை முகம் போன்ற தலையை நீட்டியவாறே நீந்திச் செல்லும் சிறிய மீன்
நீர்க்குமிழிநீரில் எழும் கொப்புளம்
நீர்க்குவைகடைக்கண்ணில் வளரும் வேண்டாத தசை
நீர்க்குளரிசெடிவகை
சிறு செடிவகை
நீர்க்குறிஞ்சாகழுதைப்பாலைச்செடி
நீர்க்கைக்கதவுமதகு
நீர்க்கொழுந்துநீரோட்டம்
நீர்க்கொள்ளுதல்நீர்க்கோவை, சளிபிடித்தல்
சீழ்பிடித்தல்
நீர்க்கோத்தைஒரு தண்ணீர்ப்பாம்புவகை
நீர்க்கோப்புநீர்க்கோவை
நீர்க்கோலம்தண்ணீரால் இடப்படும் தீக்குறியான கோலம்
நீர் விளையாட்டுக் காலத்தில் அணியும் சிறப்புடை
நீரில் எழுதப்படும் எழுத்து
நீர்க்கோலிதண்ணீர்ப்பாம்பு
நீர்க்கோவைநீர் தங்கி நிற்கக்கூடிய நிலப்பகுதி
நீர்ப்பிடிப்பு
நீர்க்கொள்ளுதல்
நீரால் உண்டாகும் உடம்புவீக்கம்
கபவாதநோய்
நீர்க்கோழிநீர்வாழ் பறவை
நீர்க்கோன்வருணன்
நீர்கட்டல்மூத்திரம் அடைபட்டிருக்கும் நோய்
நீரகம்கடல் சூழ்ந்த பூமி
காஞ்சியில் உள்ள திருமால் கோயில்களுள் ஒன்று
நீர்காற்றுநீர்பாய்ச்சிய நிலத்தில் உண்டாகும் நாற்று
நீர்ச்சாய்வுநீர்க்கசிவுள்ள பகுதி
நீர்ச்சால்தண்ணீர்மிடா
நீர் இறைக்கும் சால்
நீர்ச்சாவிமிகுநீரால் வரும் பதர்
வெள்ளக் கெடுதியால் உண்டாகும் நெற்பதர்
நீர்ச்சிக்குஎரிச்சலோடு துளித்துளியாய்ச் சிறுநீர் இறங்கும் நோய்வகை
நீர்ச்சிரங்குசேற்றுப்புண்
நீர்ச்சீலைகோவணம்
நீர்ச்சுண்டிநீர்ப்பூண்டுவகை
நீர்ச்சுரப்புநீரால் உண்டாகும் உடல்வீக்கம்
காண்க : நீரிழிவு
நீர்ச்சுழல்நீரிலுண்டாகுஞ் சுழி
மாட்டு சுழிவகை
நீர்ச்சுழிநீரிலுண்டாகுஞ் சுழி
மாட்டு சுழிவகை
நீர்ச்சுனைமலைமீதுள்ள நீர்நிலை
நீர்ச்சூலைஅண்டவாயு
அண்டவீக்கம்
நீர்ச்செறுப்புமூத்திரம் அடைபட்டிருக்கும் நோய்
நீர்ச்சோபைஉடல்வீக்கம்
நீர்ச்சோறுநீர் கலந்த பழஞ்சோறு
நீரசம்சுவையற்றது
மாதுளை
தாமரை
சலவாயு
நீர்செய்காந்தமணிசந்திரன் ஒளியில் நீர் சுரப்பதாகிய கல்
நீரட்டுதல்தாரைவார்த்துக் கொடுத்தல்
நீரடைப்புமூத்திரத்தடைநோய்வகை
நீரணிமகளிர் நீர் விளையாட்டில் கொள்ளும் கோலவகை
நீரணிமாடம்பள்ளியோடம்
நீர்த்த (அமிலத்தைக் குறிக்கையில்) அதிக அளவில் நீர்த்தன்மை கொண்ட
நீர்த்தல்நீராதல்
ஈரமாதல்
நீர்த்தலைமூளையில் இரத்தம் குறைவாகும் நோய்
நீர்த்தாக்குநீர் அதிகமாகத் தேங்கி நிற்குமிடம்
நீர்த்தாரைநீரோட்டம்
ஆண்குறி
மூத்திரப்பையிலிருந்து சிறுநீரைக் கொணரும் குழாய்
மழைத்தாரை
நீர்த்தாரையடைப்புநீர்க்கடுப்பு
நீர்த்தாழ்வுஏரி குளம் முதலிய நீருள்ளவிடம்
சதுப்புநிலம்
ஆழம்
முத்துக்குற்றம்
நீர்த்தானம்பிறந்த இலக்கினத்திலிருந்து நாலாமிடம்
நீரத்திஒரு மரவகை
நீர்த்தித்திப்புமூத்திரம் சருக்கரைத் தன்மை கலந்து மிதமிஞ்சி இறங்கும் நோய்வகை
நீர்த்துப்போதல்நீரின் தன்மையடைதல்
நீர்த்துறைநீர்நிலையின் இறங்குமிடம்
நீர்த்தூம்புமதகு
நீர்த்தெளியான்தரைக்கு நீர்தெளித்துத் துப்புரவு செய்யும் வேலைக்காரன்
நீர்த்தேக்கம் ஆற்றின் குறுக்கே அணை கட்டி நீரைத் தேக்கிவைத்திருக்கும் இடம்/ஆற்று நீர் அல்லது மழை நீர் தேக்கிவைக்கப்பட்டிருக்கும் ஏரி, குளம் முதலியவை
நீரதம்நீரைக் கொடுக்கும் மேகம்
நீரற்றது
நீர்தலைப்படுதல்சந்திசெய்தல்
நீரதிகடல்
சாறு
நீர்நாடுநீர்வளமுள்ள சோழநாடு
நீர்நாய்நீரில் வாழும் விலங்குவகை
நீர்நாய் (ஏரி, ஆறு போன்ற நீர்நிலைகளில் காணப்படும்) நாயைப் போன்ற தோற்றமுடைய, அடர்ந்த பழுப்பு நிற ரோமமுடைய ஒரு விலங்கு
நீர்நாள்பூராடநாள்
நீரநிதிகடல்
நீர்நிலம்நன்செய்
நீர்நிலைஏரி குளம் முதலிய நீருள்ளவிடம்
சதுப்புநிலம்
ஆழம்
முத்துக்குற்றம்
நீர்நிலை ஆறு, ஏரி, குளம் முதலியவற்றைக் குறிக்கும் பொதுப்பெயர்
நீர்நிறக்காக்கைகாக்கைவகை
நீர்ப்பஞ்சுகடற்காளான்
நீர்ப்படலம்கண்நோய்வகை
நீர்ப்படைநடுகல்லிற்கு நீராட்டித் தூய்மை செய்தலைக் கூறும் புறத்துறை
நீர்ப்பண்டமாதல்உருகுதல்
நீர்ப்பயிர்நன்செய்ப்பயிர்
நீர்ப்பரிசைஆமை
நீர்ப்பறவைநீரில் வாழும் பறவை
நீர்ப்பனைபுல்லாமணக்கஞ்செடி
நீர்ப்பாக்குஊறற்பாக்கு
நீர்ப்பாசிதண்ணீரில் மிதக்கும் பாசிவகை
நீர்ப்பாசி நீரில் படர்ந்து வளரும் பாசி வகை
நீர்ப்பாடுநீரிழிவு
நீர்க்குறைவு
விடக்கிராணி
குழந்தைநோய்வகை
நீர்ப்பாம்புதண்ணீரில் வாழும் பாம்புவகை
நீர்ப்பாய்ச்சல்ஆறு, கால்வாய் முதலியவற்றின் மூலம் ஏற்படும் பாசனம்
சீழ்வடிகை
நீர்நிலைக்கு எதிராக வீட்டுவாயில் அமைந்திருக்கும் நிலை
நீர்ப்பிடிப்புஏரியில் நீர் பற்றுமிடம்
நிலத்தில் நீர் வடியாது நிற்கும் நிலை
நீரளவு
காய்கனிகளில் உள்ள சாறு
நீர்த்தட்டு
நீர்ப்பீனசம்சளிநோய்வகை
நீர்ப்புள்நீரில் வாழும் பறவை
நீர்ப்புற்றுவெள்விழியிற் சதைவளரும் நோய் வகை
நீர்ப்பூநால்வகைப் பூவில் நீரில் உண்டாவது
நீர்ப்பூசணிக்காய்கல்யாணப் பூசணிக்காய்
நீர்ப்பெருக்குவெள்ளம்
கடல்நீரேற்றம்
நோய்வகை
நீர்ப்போர்நீரின்கண்ணே போலிப் போர்புரியும் விளையாட்டு
நீர்பிரிதல்சினத்தல்
சிறுநீர் இறங்குகை
நீர்பெய்கலன்கமண்டலம்
நீர்பெய்தல்சிறுநீர்விடுதல்
நீர்போகிமதகு
நீரம்தண்ணீர்
நீர்மஞ்சள்மஞ்சள்வகை. (சீவக.3076
உரை.)
நீர்மட்டம்சரிமட்டம் பார்க்கும் கருவி
கடல் மட்டம்
நீர்மட்டம்1(அணை, ஏரி முதலியவற்றில்) நீர் இருக்கும் அளவின் உயரம்
நீர்மம் திரவ நிலை
நீர்மறிப்புநீரைத் தடுத்துத் திருப்புகை
காண்க : நீரடைப்பு
நீர்மனிதன்மக்கள் முகம்போல் முகமுடைய ஒரு கடல்வாழ் உயிரிவகை
உலகானுபவம் இல்லாதவன்
நீர்மாங்காய்நீரில் ஊறவைத்த வடுமாங்காய்
நீர்மாடம்பள்ளியோடம்
நீர்மாலைபிணத்தைக் குளிப்பாட்ட நீர் கொண்டுவரும் சடங்கு
நீர்மாலை (இறந்தவருக்குச் செய்யும் இறுதிச் சடங்கின் முதல் பகுதியாக) உடலை நீராட்டுவதற்கு நெருங்கிய உறவினர்கள் கொண்டுவரும் நீர்
நீர்மீட்டான்ஒரு கொடிவகை
நீர்முகம்நீர்த்துறை
ஆறு கடலொடு கூடுமிடம்
நீர்முட்டுதல்நீர்நிரம்புதல்
மூத்திரம் பெய்தல்
நீர்முழுகிநீரில் முழுகுவோன்
நீரடைப்பை நீக்குவோன்
நீர்முள்ளிநீரில் வளரும் முள்ளுள்ள பூண்டு
நீர்மூழ்கி/நீர்மூழ்கிக்கப்பல் நீரினுள் அமிழ்ந்து செல்லக் கூடிய அமைப்பைக் கொண்ட கப்பல்
நீர்மேல்நெருப்புகல்லுருவிச்செடி
நீர்மைநீரின் தன்மை
தன்மை
சிறந்த குணம்
எளிமை
அழகு
ஒளி
நிலைமை
ஒப்புரவு
நீர்மோர்மோருடன் அதிக நீர் சேர்த்துத் தரும் ஒரு குடிநீர்வகை
நீர்மோர் மோரில் அதிகமாக நீர் கலந்து கறிவேப்பிலை இட்டுத் தாளிக்கப்பட்ட பானம்
நீர்யானைநீரில் வாழும் விலங்குவகை
நீர்யானை (ஆப்பிரிக்கக் காடுகளில் காணப்படும்) யானையைப் போன்ற பருத்த உடலையும் பெரிய தலையையும் ரோமமற்ற தடித்த தோலையும் உடைய நீர் வாழ் விலங்கு
நீரரண்நான்கரணுள் நீர் நிறைந்துள்ள அகழி
நீரரமகள்நீரில் வாழும் தெய்வப்பெண்
நீர்வரத்துநீர்ப்பெருக்கு
நீர்வரைப்புகடலால் சூழப்பட்ட நிலவுலகம்
நீர்வலயம்கடலால் சூழப்பட்ட நிலவுலகம்
நீர்வல்லிவெற்றிலை
தண்ணீர்விட்டான் கிழங்கு
நீர்வலிமகப்பேறு காலத்தில் சிறுநீர் பெய்ய முடியாமல் ஏற்படும் வலி
நீர்வளம்நீர்ச்சிறப்பு
நீர் நிறைவு
நேர்வாளமரம்
நீர்வற்றம்நீர் இறக்கம்
நீர்வற்றல்ஈரம் சுண்டுதல்
வற்றல்
நீர்வற்றற்றேங்காய்கொப்பரைத்தேங்காய்
நீரவன்அறிவுடையவன்
நீர்வார்த்தல்தாரைவார்த்துக் கொடுத்தல்
நீர்வாரம்ஆற்றில் வளரும் கொடிவகை
நீர்வாரியானைக்காலிற் கட்டும் சங்கிலி
நீர்வாழ்சாதிநீரில் வாழும் உயிரிகள்
நெய்தல் நில மக்கள்
நீர்வாழைதண்ணீர் உதவும் வாழைவகை
நீர்வாழைக்காய்மீன்
நீர்விட்டுப்போதல்நீரின் தன்மையடைதல்
நீர்விதைநன்செய்ச் சாகுபடி
நீர்வியாதிசிறுநீர் சருக்கரைத் தன்மை கலந்து மிதமிஞ்சி இறங்கும் நோய்வகை
நீர்விலைநீர்வரி
நீர்விழவுஆடவரும் மகளிரும் தண்ணீரில் இறங்கி நின்று புரியும் விளையாட்டு
நீர்விளையாட்டுஆடவரும் மகளிரும் தண்ணீரில் இறங்கி நின்று புரியும் விளையாட்டு
நீர்வீழ்ச்சிமலையருவி
நீர்வீழ்ச்சி அருவி
நீரழிவுசிறுநீர் சருக்கரைத் தன்மை கலந்து மிதமிஞ்சி இறங்கும் நோய்வகை
நீராகாரம்பழஞ்சோற்றில் கலந்துள்ள நீர்
நீராகாரம் பழைய சோற்று நீர்
நீராசனம்மஞ்சள் நீர் ஆரத்தி
நீராஞ்சனம்மஞ்சள் நீர் ஆரத்தி
நீராட்டணிமகளிர் நீர் விளையாட்டில் கொள்ளும் கோலவகை
நீராட்டம்நீரில் முழுகுகை
நீராட்டுநீரில் முழுகுகை
நீராட்டு குளிப்பாட்டுதல்
நீராட்டுதல்முழுக்காட்டுதல்
மஞ்சனஞ் செய்வித்தல்
நீராடல்குளியல்
முழுமையான குளிப்பு
நீராடல்குளித்தல்
நீர் விளையாட்டு
நீராடற்காய்முற்றின தேங்காய்
நீராடு குளித்தல்
நீராடுதல்குளித்தல்
நீர் விளையாட்டு
நீராணிக்கம்நீர்நிறைவு
நேர்வாளமரம்
ஈரம்
நீர் பாய்ச்சுவோனுக்குக் குடிகள் தரும் உரிமை
நீராணிக்கன்கொங்குநாட்டு ஏரிமதகின் காவற்காரன்
நீர்க்கண்டி
நீராத்திரைநீர் விழாவுக்குச் செல்லும் பயணம்
நீராரத்திமஞ்சள் நீர் ஆரத்தி
நீராரம்பம்நீர்ப்பாசன வசதியுள்ள நிலம்
நீராவிதண்ணீர் வெப்பத்தினால் மாறிய ஆவி
தடாகம்
நீராவி கொதித்த நீரின் வாயு நிலை
நீராவிக்கப்பல்நீராவியாற் செல்லுங் கப்பல்
நீராவிப்படகு நீராவியின் விசையால் செலுத்தப்படும் படகு
நீராவிமண்டபம்ஆறு, தடாகங்களின் நடுவே அமைந்த மண்டபம்
நீராவியந்திரம்நீராவியினால் செலுத்தப்படும் பொறி
நீராழிகடல்
மாட்டுநோய்வகை
நீராழி மண்டபம் ஆற்றின் அல்லது குளத்தின் நடுவில் அமைந்திருக்கும் மண்டபம்
நீராழிமண்டபம்ஆறு, தடாகங்களின் நடுவே அமைந்த மண்டபம்
நீராளம்நீர்த்தன்மை
நீர்மிகுதி
நீருடன் கலந்த உணவு
மயக்கம் இல்லாத இனிப்புக்கள்
நீராளமாய்விடுதல்உணவில் குழம்பு முதலியவற்றை அதிகமாகப் பரிமாறுதல்
நீரிணை ஜலசந்தி
நீரியல் நிலத்தின் அடியிலும் மேற்பரப்பிலும் இருக்கும் நீரைப்பற்றியும் அந்த நீர் உள்ள இடத்தின் அமைப்பைப்பற்றியும் விவரிக்கும் அறிவியல் பிரிவு
நீரிலாநிலம்பாலைநிலம்
நீரிழிச்சல்சிறுநீர் சருக்கரைத் தன்மை கலந்து மிதமிஞ்சி இறங்கும் நோய்வகை
நீரிழிவுசிறுநீர் சருக்கரைத் தன்மை கலந்து மிதமிஞ்சி இறங்கும் நோய்வகை
நீரிழிவு இயல்பாக இருக்க வேண்டிய அளவைவிட அதிகமாகச் சர்க்கரை இரத்தத்தில் சேர்வதால் ஏற்படும் நோய்
நீரிறங்குதல்சிறுநீர் இறங்குகை
உடம்பில் கெட்டநீர் தங்குகை
நீரிறைவன்வருணன்
நீருருள்சகடமாகப் பண்ணித் தண்ணீர் ஏற்றி உருட்டுங் கருவி
நீருள்ளிவெங்காயம்
நீரூபம்வானம்
காற்று
நீரூர்பாதைநிறைபுனல்
நீரூற்றுஊற்று
கசிவு
நீரூறிநெல்லிச் செடிவகை
சிறிய மரவகை
நீரெட்டிஆமணக்குவகை
நீரெட்டிமுத்துஆமணக்குவகை
நீரேற்றம்நீர்ப்பெருக்கு
நீர்க்கோவை
கெட்ட நீரால் உடம்புவீங்கும் நோய்
நீரேற்று நிலையம் குழாய் வழியாக நீர் எல்லா இடங்களுக்கும் சீராகச் செல்வதற்கான அழுத்தத்தைத் தரும் இயந்திரம் உள்ள நிலையம்
நீரோசைமகிழ்ச்சி
கொண்டாட்டம்
நீரோட்டம்ஓடும் நீர்
மணியின் உள்ளொளி
நீர் செல்லுங் கால்
நீரோட்டம் (கடல், ஆறு போன்றவற்றில்) வெளியே தெரியாத, விசையோடு செல்லும் நீரின் இயக்கம்
நீரோடிமதகு
கூரைக் கூடல்வாய்
நீரோடும் உள்வாய்
நீரோடுகால்கால்வாய்
ஊரில் நீர் வடிந்து செல்லுந் தாழ்ந்த நிலம்
நீரோடைகால்வாய்
நீர்நிலை
நீரோருகம்தாமரை
நீல்நீலம்
கறுப்பு
அவுரி
காண்க : கருங்குவளை
காற்று
வாதநோய்
நீலக்கட்டிஅவுரிச்சாயக்கட்டி
நீலக்கதிர்ஒரு தரநிலையாக்கப்பட்ட எண்மிய ஒளியியல்
நீலக்கல்நீலமணி
நீலக்கல் (ஆபரணங்களில் பதிக்கப்படும்) நீல நிறமுடைய விலை உயர்ந்த கல்
நீலக்காரம்துரிசு
நீலக்காலிநீலச்செடி
மீன்வகை
நீலக்கோலன்மன்மதன்
நீலகண்டம்சிவனது நஞ்சு தங்கிய கழுத்து
மயில்
நீலகண்டன்நீலநிறம் கொண்ட கழுத்தையுடைய சிவன்
திருநீலகண்ட நாயனார்
துரிசு
பூரபாடாணம்
முருங்கைமரம்
நீலகண்டிதுர்க்கை
பொல்லாதவள்
பாம்பின் நச்சுப்பல்லில் ஒன்று
நீலகந்திமாணிக்கவகை
நீலகமலம்நீலோற்பலம்
குவளைவகை
நெய்தல்
நீலகாசம்கண்ணோயுள் ஒன்று
நீலகிரிநீலமலை
ஒரு மலைத்தொடர்
நீலகிரி செண்பகம்காட்டுச் செண்பகம்
நீலங்கட்டுதல்நீலச்சாயந் தோய்த்தல்
பொய் கற்பித்தல்
நீலச்சுறாசுறாமீன்வகை
நீலந்தன்பாணன்
நீலந்தீர்தல்நீலநிறம் போடுதல்
நீலநாகம்கருநாகம்
நீலநெல்கார்நெல்
நீலப்பறவைநீலநிறமுள்ள மயில்
நீலப்பைங்குடம்பச்சைக்குப்பி
நீலம்ஒரு நிறம்
கடல்
வானம்
குவளைப்பூ போன்றவற்றின் நிறம்
நீலம்நீலநிறம்
நீலச்சாயம்
மாணிக்கவகை
ஒன்பான் மணியினுள் ஒன்று
நீலக்கட்டி
குபேரனது நிதியுள் ஒன்று
கறுப்பு
இருள்
காண்க : கருங்குவளை
நீல ஆடை
நஞ்சு
துரிசு
கண்ணிலிடும் மை
ஒரு மலைத் தொடர்
பனைமரம்
நீலமணிநீலரத்தினம்
கண்ணில் உள்ள கருமணி
தென்னை
நீலமணிவோன்முருகக்கடவுள்
நீலம்பற்றவைத்தல்ஆடைக்கு நீலமேற்றுதல்
கதைகட்டுதல்
நீலம்பாரி (பொதுவாக) நீல நிறம் பரவுதல்(குறிப்பாக) (இரத்தத்தில் விஷம் கலப்பதால் உடல்) நீல நிறமாக மாறுதல்
நீலம்பாரித்தல்நச்சுக் கடியால் உடம்பு நீலநிறமாதல்
இருளடைதல்
நீலமருந்துஅவுரி
நீலமார்க்கம்கரிசாலைப்பூண்டு
நீலமேகம்கார்மேகம்
நீலமேகன்நீலமேனியனான திருமால்
நீலமேனியள்கருநிறமுடைய பார்வதி
நீலமேனியன்திருமால்
துருசு
நீலர்கருநிறமுடைய அரக்கர்
நீலவண்ணன்திருமால்
சனி
நீலநிறத்தோன்
நீலவருணம்நீலநிறம்
நீலச்சாயம்
தீயைப் பொழியும் முகில்
நீலவழுதலைநீலவழுதுணைவகை
நீலன்சனி
கொடியன்
ஒரு குரக்குப் படைத் தலைவன்
குதிரைவகை
மாங்கனிவகை
நீலாங்கம்புழு
மலைத்தேள்
நீலாஞ்சனம்துருசு
பாடாணவகை
கறுப்புக் கல்
கல்ல¦யம்
நீலாஞ்சனைமின்னல்
நீலாட்சம்அன்னப்புள்
நீலாம்பரன்பலபத்திரன்
நீலாம்பரிஒரு பண்வகை
நீலாம்பல் நீல நிற அல்லி
நீலாம்புசன்நீலோற்பலம்
குவளைவகை
நெய்தல்
நீலாம்புரிஒரு பண்வகை
நீலிகருநிறம்
துர்க்கை
பார்வதி
ஒரு பெண் பேய்
கொடியவள்
காண்க : நீலினி
மேகவண்ணப் பூவுள்ள மருதோன்றிமரம்
பாம்புப் பல்லில் ஒன்று
துருசு
கருநொச்சிச்செடி
நீலி தீங்கு நினைக்கும் பசப்புக்காரி
நீலிக்கண்ணீர்பொய்க்கண்ணீர்
நீலிகைஅவுரிச்செடி
நீலித்தனம்கொடுமை
பாசாங்கு
செருக்கு
நீலிதம்நீலநிறமானது
நீலினிஅவுரிச்செடி
நீலோற்பலம்நீலோற்பலம்
குவளைவகை
நெய்தல்
நீவரகம்பஞ்சம்
நீவரம்நீர்
சேறு
நாடு
வாணிகம்
நீவாரம்குளத்தின் நீர்ப்பிடிப்பில் தானாக விளையும் நெல்
நீவான்மாலுமி
நீவிகொய்சகம்
மகளிர் ஆடையுடுத்தும்போது இடையில் முடிக்கும் முடிச்சு
ஆடை
பணப்பை
கிழி
துடைக்கை
இறகு
நீவியம்ஆடை
நீவிர்நீங்கள். (நன். 287.)
நீவிர்நீங்கள், முன்னிலைப் பன்மைப் பெயர்
நீவு (உடலின் பகுதியை விரலால்) தடவுதல்
நீவுதல்கைவிடுதல்
கடத்தல்
அறுத்தல்
அழித்தல்
தடவிக்கொடுத்தல்
கோதுதல்
துடைத்தல்
பரப்புதல்
பூசுதல்
தூண்டுதல்
நீழல்சாயை
எதிரொளி
அச்சு
குளிர்ச்சி
அருள்
ஒளி
நீதி
புகலிடம்
கொடை
செல்வம்
மரக்கொம்பு
நோய்
பேய்
நீழைஒளி
காற்று
நீளநெடுந்தொலைவாக
நெடுங்காலமாக
வெகுதொலைவில்
நீள்நீளம்
நெடுங்காலம்
உயரம்
ஆழம்
ஒளி
ஒழுங்கு
நீள்1நீளத்தில் கூடுதல்
நீள்2(பெரும்பாலும் வடிவங்களைக் குறிக்கும் சொற்களுக்கு அடையாக வரும்போது) பக்கவாட்டில் நீண்டு செல்கிற
நீள்சடையோன்நீண்ட சடையைக்கொண்ட சிவபெருமான்
காண்க : சரக்கொன்றை
நீள்சதுரம் செவ்வகம்
நீளத்தில்விடுதல்காலந்தாழ்த்தல்
வெறுஞ்சொல் சொல்லிக் கடத்தல்
வேண்டுமென்று புறக்கணித்தல்
நீளம்நெடுமை, நீட்டம்
தூரம்
தாமதம்
நீளம்நெடுமை
தொலைவு
தாமதம்
பறவைக் கூடு
நீளம் இரு அகலப் பக்கங்களுக்கு இடையே உள்ள அளவு(கம்பி, நூல் போன்றவற்றில்) இரு முனைகளுக்கு இடையே உள்ள அளவு
நீளம்தாண்டுதல் (விளையாட்டில்) ஓடிவந்து குறிப்பிட்ட இடத்தில் காலை ஊன்றி எழும்பி முடிந்த அளவுக்குத் தூரத்தைத் தாண்டுதல்
நீளமாக/நீளமான சராசரி நீளத்தைவிட அதிகமாக/சராசரி நீளத்தைவிட அதிகமான
நீளவாட்டுநெடும்போக்கு
நீள்விசும்புவிண்ணுலகம்
வைகுந்தப்பதவி
நீளிநெடியன்
நெடியது
நீளிடைநெடுந்தொலைவு
நெடியவழி
காடு
நீளித்தல்நீளுதல்
நெடுநாள் இருத்தல்
தாமதித்தல்
நீளிப்புநீளுகை
நீளியதுநீண்டது
நீளுதல்நீளுதல்
பரத்தல்
செழித்தல்
மேம்படுதல்
நிலைத்தல்
இருத்தல்
தாமதித்தல்
கெடுதல்
தாண்டுதல்
பொழுதுகடத்துதல்
தேடுதல்
பெருகுதல்
நீளெரிபெருநெருப்பு
மிகுவெப்பம்
நீளைகாற்று
திருமால் தேவியருள் ஒருத்தி
நீறடித்தல்சுண்ணாம்பு நீற்றில் தோய்த்த கயிற்றினால் கோலம் போடுதல்
நீறணிகடவுள்திருநீறு அணிந்த சிவபெருமான்
நீறணிந்தோன்திருநீறு அணிந்த சிவபெருமான்
நீற்றமுதுவெற்றிலையில் தடவுஞ் சுண்ணாம்பு
நீற்றறைசுண்ணாம்புக் காளவாய்
நீற்று (வெள்ளையடிப்பதற்கு ஏற்ற வகையில் சுண்ணாம்புக் கட்டிகளை நீரில் போட்டு) குழையச் செய்தல்
நீற்றுக்கோயில்திருநீற்றுப் பை
நீற்றுண்டைதிருநீற்றுக்காக உருட்டி வைக்குஞ் சாணவுருண்டை
நீற்றுதல்நீறாக்குதல், பொடியாக்குதல்
உலோகங்களைப் பொடியாக்குதல்
நீற்றுப்பெட்டிஎண்ணெயூற்றுங் கூடை
பிட்டுச் சுடும் பெட்டி
நீற்றுமுண்டிநெற்றியில் திருநீறு அணிந்தவர்
நீறாகுசாம்பராய்ப்போதல். அசுரர்களை நீறாகும்படியாக நிருமித்துப் படைதொட்ட மாறாளன் (திவ். திருவாய். 4
8
1)
நீறாகுதல்சாம்பராய்ப் போதல்
நீறாடிதிருநீறு அணிந்த சிவபெருமான்
நீறாடுதல்திருநீறுபூசுதல்
புழுதிபடிதல்
பொடியாக்குதல்
நீறுதிருநீறு
சாம்பல்
புழுதி
நீற்றின சுண்ணாம்பு
நீறுதல்நீறாதல்
சுண்ணமாதல்
பொடியாதல்
அழிதல்
நீறுபூசிசிவபெருமான்
சமணத்திலிருந்து சைவரான வேளாளர்
நீறுபூத்தநெருப்புசாம்பல் படிந்த கட்டைத் தணல்
கோபத்தை வெளிக்காட்டாதவன்
நீறுபூத்தல்நன்றாய் நீறுதல்
சாம்பல்நிறம் பிடித்தல்
உடலில் அழுக்குப் பிடித்தல்
நீன்மைநீலநிறம்
நீனிறம்நீலநிறம்
நீனிறவியலகம்நீலப்பரப்பான கடல்
நீனிறவினைபாவச்செயல்
நுஒர் உயிர்மெய்யெழுத்து (ந் + உ)
ஆயுதப் பொது
தியானம்
தோணி
நிந்தை
நேரம்
புகழ்
நுகக்கால்நுகத்தடி
காண்க : ஏர்க்கால்
நுகக்காற்குச்சிநுகத்து முளைக்குச்சி
நுக்காங்குலைகாய்கள் விழுந்த பனங்குலைத் தண்டு
நுக்குபொடித்துண்டு
எட்டிமரம்
நுக்குடம்எட்டிமரம்
நுக்குதல்பொடியாக்கல்
புடைத்தல்
அழித்தல்
மிகுதியாய்ப் பெய்தல்
நுகத்தடிகாளையின் கழுத்தில் பூட்டப்படும் மரத்தடி
நுகத்தடி (வண்டி, ஏர் முதலியவற்றை இழுத்துச்செல்வதற்காக மாட்டின் கழுத்தில்) பிணைப்பதற்கான நீண்ட தடி
நுகத்தாணிநுகத்தாணி
நுகத்துளைநுகத்தடியின் இருமுனைகளிலும் உள்ள துளை
நுகம்எருதுகளின் கழுத்தில் பூட்டும் மரம், நுகத்தடி
காண்க : நுகத்தாணி
பாரம்
வலிமை
சோதிநாள்
மகநாள்
கதவின் கணையமரம்
நுகம்புரட்டிகட்டுக்கமையாத எருது
ஒழுங்கு தவறுகிறவன்
நுகம்வைத்தல்நல்ல நாளில் முதன்முறையாக எருதின் கழுத்தில் நுகத்தைப் பூட்டுதல்
நுகர் (புலன்களால்) உணர்ந்து அனுபவித்தல்
நுகர்ச்சிஅனுபவம்
உண்ணுதல்
காண்க : வேதனை
நுகர்தல்அருந்துதல்
செய்தல்
துய்த்தல்
நுகர்பொருள் மக்கள் அன்றாடத் தேவைகளுக்காக வாங்கிப் பயன்படுத்தும் பொருள்
நுகர்வுஅனுபவம்
உண்ணுதல்
காண்க : வேதனை
நுகர்வு அனுபவித்தல்
நுகர்வோர்பயனை பெறுபவர்
பொருளை வாங்குபவர்
நுகர்வோர் தன் சொந்தப் பயன்பாட்டுக்காகப் பொருள் வாங்குபவர் அல்லது சேவையைப் பெறுபவர்
நுகும்புபனை, வாழை முதலியவற்றின் மடல் விரியாத குருத்து
பனையோலை
நுகைத்தல்இளகச்செய்தல்
தளரச்செய்தல்
நுகைதல்தளர்தல்
இளகுதல்
நுகைவுதளர்வு
தளர்ந்தது
மென்மை
தணிவு
பொருளுதவி
மனக்கனிவு
நுங்கள்நீங்கள் என்பது வேற்றுமையுருபேற்கும்போது அடையும் உருவம். நுங்கட்கு (திவ். திருவாய். 8
2
1)
நுங்கள்உங்கள்
நீங்கள்
நுங்குபனையிளங்காய்க்குள்ளிருக்கும் இளம் பருப்பு
பனஞ்சுளை
நுங்குக்காய்
நுங்கு இளம் பனங்காயின் உள்ளே இருக்கும் இனிப்புச் சுவையுடைய வழவழப்பான சதைப் பகுதி
நுங்குக்குவளைநுங்கு எடுத்துப் போட்ட பனங்காய்
நுங்குதல்விழுங்குதல்
ஆரப்பருகுதல்
கைக்கொள்ளுதல்
கெடுதல்
நுங்குப்பாக்குஇளம்பாக்கு
நுங்கும்நுரையுமாக (நீர், பால் முதலியவற்றில்) மேலெழும் நுரையுடன்
நுங்கைஉம் தங்கை
உம் தாய்
நுசுப்புஇடை, மருங்குல்
நுசைசிவதைவேர்
நுடக்கம்அசைவு
துவளுதல்
தள்ளாட்டம்
கூத்து
வளைவு
நுடக்குஅசைவு
நுடக்குதல்கழுவுதல்
துவட்டுதல்
மாய்த்தல்
கரைத்தல்
மடக்குதல்
நுடங்குஅசைவு
நுட்பம்
நுடங்குதல்அசைதல்
துவளுதல்
தள்ளாடுதல்
ஆடுதல்
வளைதல்
நுட்பமாதல்
அடங்குதல்
ஈடுபடுதல்
மெலிதல்
நுட்பக்காரன்புத்திக்கூர்மையுள்ளவன்
நுட்பம்நுண்மை
நுண்ணிய ஆராய்ச்சி தோன்ற எழுதப்பெற்ற உரை
நுட்பம்
பொருளின் நுட்பம்
காலநுட்பம்
கரந்துறை கோள்களுள் ஒன்று
ஓரணி
நுட்பம் பல அம்சங்கள் கொண்ட சிக்கலான ஒன்றில் மிகச் சிறிய அம்சம்/ மேலோட்டமாகத் தெரியாத உள்ளடங்கிய அம்சம்
நுணக்கம்கூர்மை
வாட்டம்
அசைதல்
மெல்லியதாதல்
நுண்கணிதம் காலத்தையும் இடத்தையும் பொறுத்து மாறுபடும் அளவுகளைக் கணக்கிடுவதற்கான ஒரு கணிதப் பிரிவு
நுண்கலை அழகியலை அடிப்படையாகக் கொண்ட (ஓவியம், இசை போன்ற) கலை
நுண்கிருமி மனிதனுக்கு நோயையும் பொருள்களில் ரசாயன மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தும் நுண்ணுயிர்
நுணங்கியோர்நுணுகிய அறிவுடையோர்
நுணங்குநுண்மை
நுடக்கம்
தேமல்
நுணங்குதல்அசைதல்
மெல்லிதாதல்
நுட்பமாதல்
வளைதல்
துவளுதல்
செறிதல்
வாடுதல்
நுண்டுகில்பட்டாடைவகை
நுண்டொடர்கழுத்திலணியப்படும் வேலைப்பாடு வாய்ந்த ஒரு சங்கிலிவகை
நுண்ணறிவுநுண்ணிய புத்தி
நுண்ணாக்கைநுண்ணுடல்
சூக்கும உடல்
நுண்ணிச்சிறைஒரு சிறுகுருவிவகை
நுண்ணிமைகூர்மை
நுட்பம்
மிகுதி
வேலைத் திறம்
அறிவுநுட்பம்
பொருள் நுட்பம்
சிற்றுண்டி
கமுக்கம்
நுண்ணிய (பருப்பொருளில்) மிகச் சிறிய
நுண்ணியான்கூரிய அறிவுடையோன்
அமைச்சன்
நுண்ணுணர்வுகூரிய அறிவு
நுண்ணுயிர்/நுண்ணுயிரி நுண்ணோக்கியினால் மட்டுமே பார்க்கக் கூடிய மிகச் சிறிய (பல வகையான) உயிரினம்
நுண்ணுருக்குதல்கரையவுருக்குதல்
நுண்ணூட்டச் சத்து பயிர்களுக்கு மிகச் சிறிய அளவில் அளிக்கப்படும் கனிமச் சத்து
நுண்ணேலம்ஒரு மணப்பண்டவகை
நுண்ணோக்கி சாதாரணமாகக் கண்ணுக்குப் புலப்படாத மிகச் சிறிய பொருள்களையும் நுண்கிருமிகளையும் பார்ப்பதற்கு ஏற்ற வகையில் அவற்றின் உருவத்தைப் பெரிதாக்கிக் காட்டக் கூடிய ஆடிகளைக் கொண்ட ஓர் அறிவியல் சாதனம்
நுண்பொருள்நுட்பமான கருத்து
நுண்ணிய பொருள்
நுண்மணல்சிறுமணல்
நுண்மைமிக மிக சிறிய
நுண்மை கண்ணுக்குப் புலப்படாத வகையில் மிகச் சிறியதாக இருப்பது
நுணல்தவளை
கடல்மீன்வகை
நுணலைதவளை
கடல்மீன்வகை
நுணவம்நுணாமரம்
நுணவுநுணா
நுணவுநுணாமரம்,
தணக்கமரம்
கட்டில்
நுணவைஎள்ளுருண்டை
அரிசி முதலியவற்றின் மா
நுணாமரம்
நுணாநுணாமரம்
மஞ்சள்நாறிமரம்
தணக்கமரம்
நுணா முறுக்கிக் கொண்டாற்போல் அமைந்த கிளைகளையும் மணமுள்ள வெள்ளை நிறப் பூக்களையும் கொண்ட ஒரு வகைச் சிறு மரம்
நுணாவுதல்தடவித்தெரிதல்
நாவால் தடவியுணர்தல்
நுணிநுனி
நுணித்தல்கூர்மையாக்குதல்
பொடியாக்குதல்
நுணுகி ஆராய்தல்
நுணிதல்தேய்தல்
நுணுக்கம்உலோபம். அவன் கை நுணுக்கம் உள்ளவன்
பொன். (அக. நி. MSS.)
நுணுக்கம்நண்மை
கூர்மை
கூரறிவு
வேலைத்திறம்
பொருளடக்கம்
யாழின் உள்ளோசை
காலநுட்பம்
இவறல்
பொன்
நுணுக்கம்பார்த்தல்சிறுசிறு செயல்களிலும் மிகுந்த ஈடுபாடு கொள்ளல்
ஒவ்வொன்றையும் நுணுகி ஆராய்தல்
நுணுக்குநுண்மை
நுட்பமானது
பொடியெழுத்து
நுணுக்கு (கல் முதலியவற்றால் தட்டி அல்லது அம்மியில் வைத்து) பொடியாக்குதல்
நுணுக்குக்காட்டி நுண்ணோக்கி
நுணுக்குதல்நுண்மையாக்குதல்
பொடியாக்குதல்
அரைத்தல்
சிதைத்தல்
சிறிதாய் எழுதுதல்
ஒன்றும் கொடாமை
யாழில் இன்னிசையெழுப்புதல்
கூர்மையாக்குதல்
புத்தியைக் கூர்மையாக்குதல்
நுண்ணிதாக வேலை செய்தல்
நுணுக்கெழுத்துபொடியாக எழுதும் எழுத்து
நுணுகுகூர்மை
நுட்பம்
மிகுதி
வேலைத் திறம்
அறிவுநுட்பம்
பொருள் நுட்பம்
சிற்றுண்டி
கமுக்கம்
நுணுகுதல்நுட்பமாதல்
மெலிதல்
கூர்மையாதல்
நுணுங்குநுண்மை
பொடி
நுணுங்குதல்நுட்பமாதல்
பொடியாதல்
மெல்லப் பாடுதல்
நுணைகோட்சொல்
நுணைத்தல்தடவித்தெரிதல்
நாவால் தடவியுணர்தல்
நுதம்நீராடுந்துறை
நுதம்புகள்
சோறு
நுதம்புதல்நனைந்திளகுதல்
ஈரமாதல்
நுதல(வி) கருது
குறி
நுதல்சொல்
நெற்றி
புருவம்
தலை
மேலிடம்
நுதலணிநெற்றிச்சுட்டி
நுதலிப்புகுதல்முப்பத்திரண்டு உத்தியுள் ஒன்று, சொல்லப் போகும் பொருளை முன்னர்ச் சுட்டிப் பின் விளக்குதல்
நுதலுதல்கருதுதல்
கூறுதல்
தோற்றுவித்தல்
நுதற்கண்நெற்றிக்கண்
நுதற்கண்ணன்சிவன்
நுதற்சுடிகைநெற்றிச்சுட்டி
நுதற்சூட்டுநெற்றிச்சுட்டி
நுதனாட்டன்சிவன்
நுதனாட்டிநெற்றிக்கண்ணுடைய துர்க்கை
நுதிநுனி
அறிவுக்கூர்மை
தலை
முன்பு
வாக்கியமுறைப்படி செய்த சந்திர கணனத்தில் ஏற்படும் வாக்கியப் பிழை
நுதித்தல்அடைசுதல்
நுதித்தோல்ஆண்குறியின் நுனித்தோல்
நுதுத்தல்அவித்தல்
அழித்தல்
நீக்குதல்
நுதுப்புதணிப்பு
நுந்தாவிளக்குகோயில் கருவறை முதலியவற்றிலுள்ள அணையாவிளக்கு
நுந்துதல்தள்ளுதல்
தூண்டுதல்
நுந்தைஉம் தந்தை
நுபம்எருக்கஞ்செடி
நும்வேற்றுமையுருபிற்குமுன் நீயிர் என்ற முன்னிலைப்பன்மை கொள்ளு முருவம். நும்மெனிறுதி யியற்கை யாகும் (தொல். எழுத். 187)
எல்லீர்நும்மையும் எல்லீரும் என்ற முன்னிலைப்பெயர் வேற்றுமையுருபேற்கும்போது கொள்ளுஞ் சாரியை எல்லீரு மென்னு முன்னிலை யிறுதியும்..நும்மிடை வரூ முன் முன்னிலை
நும்நீயிர் என்பது வேற்றுமை உருபேற்கும் போது மாறும் வடிவம்
எல்ல¦ரும் என்பது வேற்றுமையுருபு ஏற்கும்போது கொள்ளும் சாரியை
நும்பிஉம் தம்பி
நும்முன்உம் முன்னோன்
உம் தமையன்
நும்மோர்உம்மவர்
நுமள்உம்மவள்
நுமன்உம்மைச் சார்ந்தவன்
நுமையன்உம் தமையன்
நுரம்புசேறு
நுருஅறுத்த தாளில் முளைக்குந் தளிர்
நுரைநீர்க்குமிழித் தொகுதி
குமிழி
வெண்ணெய்
வெள்ளை
வயிரக்குற்றவகை
நுரை1நுரை உருவாதல்
நுரை2(திரவங்களில்) அடர்த்தியான வெள்ளை நிறக் குமிழிகளின் தொகுப்பு
நுரைகக்குதல்நுரையை வாயிலிருந்து வெளிவிடுதல்
நுரைத்தல்நீர் முதலியன கொப்புளங்களாதல்
நுரைதப்புதல்நுரை வாயிலிருந்து வெளிவருதல்
நுரைதள்ளு (வாயில்) நுரை வெளிப்படுதல்
நுரையீரல்மார்பின் இருபுறத்துள்ளதும் கெட்டகாற்றை வெளிவிட்டு நல்ல காற்றை உட்கொண்டு குருதியைத் தூய்மை செய்வதுமான உறுப்பு, மூச்சுப்பை
நுரையீரல் மார்புக்கூட்டினுள் இரு பிரிவாக அமைந்துள்ள, சுருங்கி விரியக் கூடிய பை போன்ற சுவாச உறுப்பு
நுலையிலிஊமை
நுவணம்கல்விநூல்
நுட்பம்
இடித்த மா
பஞ்சிநூல்
பைந்தினை
நுவணைகல்விநூல்
நுட்பம்
இடித்த மா
பஞ்சிநூல்
பைந்தினை
நுவல்சொல்
பேசு
நுவல்வோன்ஆசிரியன்
நுவலாச்சொல்ஒரு பொருளைப் பழித்தாற் போலப் புகழும் அணி
நுவலாநுவற்சிஉவமையால் உவமேயத்தைப் பெற வைக்கும் அணி
நுவலுதல்சொல்லுதல்
விரும்புதல்
நுவ்வைஉன் தங்கை
நுவற்கரிகரகம்
நுவற்சிசொல்லுகை
நுவறுதல்அராவுதல்
நுழாய்ப்பாக்குமுதிராப் பாக்கு
நுழுதுதல்முடித்தல்
நுழுந்திபொறுப்பேலாகாது நழுவுவோன்
நுழுந்துதல்நுழைத்தல்
முடித்தல்
கவர்தல்
பதுங்குதல்
நகர்தல்
எளிதில் அறியக்கூடாத இடத்தில் வைத்தல்
மறைதல்
நுழுவல்முதிராப் பாக்கு
நழுவும் பொருள்
நுழுவுதல்நகர்தல்
நுழைசிறுவழி
பலகணி
குகை
துளை
நுண்மை
புத்திநுட்பம்
நுழை2(குறுகிய இடைவெளி உள்ளதில்) போகச்செய்தல்
நுழைகடவைவேலி முதலியவற்றினை சிறுதிறப்பு
நுழைச்சல்வேலி முதலியவற்றினை சிறுதிறப்பு
நுழைத்தல்புகுத்தல்
நுழைதல்புகுதல்
பதிதல்
சேர்ந்துகொள்ளுதல்
நுண்மையாதல்
இடைச்செருகப் படுதல்
கூரிதாதல்
சாடை சொல்லுதல்
கடத்தல்
மட்டுக்கட்டுதல்
நுழைநரிநரி
நயவஞ்சகன்
நுழைபுலம்நுண்ணறிவு
நுழைவழிதிட்டிவாசல்
நுழைவாசல்திட்டிவாசல்
நுழைவாயில்திட்டிவாசல்
நுழைவாயில் (கட்டடம், மைதானம் முதலியவற்றினுள் செல்வதற்கு) வெளி எல்லையில் உள்ள திறப்பு
நுழைவுநுண்மை
கூரிய புத்தி
நுழைவு (பெரும்பாலும் தொடர்களில்) (ஒன்றில்) இடம்பெறுவதற்கு உரியது அல்லது அனுமதிக்கப்படுவதற்கு உரியது
நுளம்புசிறுகொசு
பெருங்கொசு
நுள்ளல்சிறுகொசு
பெருங்கொசு
நுள்ளான்சிற்றெறும்பு
நுள்ளுகிள்ளு
சிறுதுண்டு
நுள்ளுதல்கிள்ளுதல்
நுளுப்புதல்கழப்புதல்
நுளைவலையர்சாதி
ஈனம்
குருடு
நுளைச்சிநுளைச்சாதிப் பெண், நெய்தல்நிலப் பெண்
நுளையன்இழிந்தோன்
நெய்தல்நிலத்தான்
நுற்பழக்கம்கல்விப்பயிற்சி
நுறுக்குதல்பொடியாக்குதல்
நுறுங்குகுறுநொய்
நுறுங்குதல்பொடிபடுதல்
சிதைதல்
நுன்உனது
நீ என்பது வேற்றுமையுருபு ஏற்கும்போது பெறும் வடிவம்
நுனிமுனை
நுண்மை
நுனித்தல்கூராக்குதல்
கூர்ந்து நோக்குதல்
ஆராய்ந்து கூறுதல்
கருதுதல்
நுனிநாநாக்கின் நுனி
நுனிப்புகூர்ந்தறிகை
நுனிப்புல்மேய் (ஆழ்ந்த, முழுமையான ஈடுபாடு இல்லாமல்) மேலோட்டமாகச் செய்தல்
நுனிப்புல்மேய்தல்மேல்வாரியாய்ப் புல் மேய்தல்
மேலெழுந்தவாரியாகப் படித்தல்
நுனைமுனை,
நூஒர் உயிர்மெய்யெழுத்து (ந் +ஊ) எள்
யானை அணிகலன்
நூக்கம்உயரம்
நூக்கமரம்
தோதகத்திமரம்
நூக்கல்நெய்வார் கருவியுள் ஒன்று
நூக்குஉயரம்
நூக்கமரம்
தோதகத்திமரம்
நூக்குதல்தள்ளுதல்
ஊசலாட்டுதல்
அசைத்தல்
தூண்டுதல்
எறிதல்
முறித்தல்
நீக்குதல்
பரிகாரம் செய்தல்
சாத்துதல்
நூங்கர்தேவர்
நூங்குபெருமை
மிகுதி
நூங்குதல்மிகுதியாயிருத்தல்
நூடிசிற்றேலம்
நூத்தல்நொதுத்தல்
தளர்தல்
அழித்தல்
நூதல்அவிதல்
நூதனசாலை அருங்காட்சியகம்
நூதனம்புதுமை
புதியது
நூதனம் இதுவரையில் பார்த்திராதது
நூதனன்புதியவன்
புதியதில் விருப்பமுடையவன்
புதியதை உண்டாக்குபவன்
நூப்புதணிப்பு
நூபம்எருது
எருக்கஞ்செடி
நூபுரம்சிலம்பு
நூபுரம்பாதகிண்கிணி
சிலம்பு
நூர்த்தல்அவித்தல்
ஆற்றுதல்
நூர்தல்அவிதல்
ஆறுதல்
பதனழிதல்
நூரல்அவிதல்
ஆறுதல்
பதனழிதல்
நூல்பஞ்சிநூல்
பூணூல்
மங்கலநாண்
எற்றுநூல்
ஆண்குறியிலுள்ள நரம்பு
ஆண்குறி
ஆயுதவகை
சாத்திரம்
ஆகமம்
ஒரு நாடக நூல்
ஆலோசனை
நூல்1(கையால் அல்லது இயந்திரத்தின் உதவியால்) இழைகளைச் சேர்த்து மெல்லிய நீண்ட தொடராக இருக்கும்படி சுற்றுதல்(நூல்) முறுக்குதல்
நூல்2(பஞ்சு, கம்பளி முதலியவற்றைத் திரித்துத் தயாரிக்கப்படும்) முறுக்குடைய மெல்லிய இழை
நூல்3புத்தகம்
நூல்கண்டு சிறு உருளையில் அல்லது அட்டையில் சுற்றப்பட்ட நூல்
நூலகர் நூலகத்தை நிர்வகிக்கும் பொறுப்பாளர்
நூலகவியல் நூலகம் அமைத்தல், நூல்களை வகைப்படுத்துதல் முதலியவற்றை விளக்கும் துறை
நூல்கேட்டல்பாடங்கேட்டல்
நூல்கோல் அடிப்பகுதி தவிர்த்த மேல்பகுதி முழுவதிலும் நீண்ட காம்புடைய இலைகள் கொண்ட வெளிர்ப் பச்சை நிறக் கிழங்கு
நூலச்சுநெசவுக்கருவியின் உறுப்புவகை
கம்பிச்சட்டம்
நூல்சோர்த்தல்நூலைப் பதனிடுதல்
நூலட்டவணைநூலின் பொருளடக்கம்
நூலின் வகைகளைத் தொகுத்துரைக்கும் தொகுநூல்
நூல்நிலையம்/நூலகம் துறைவாரியாகப் பிரிக்கப்பட்டு எண்ணிடப்பட்டு அடுக்கப்பட்டுள்ள (பெரும்பாலும் வாங்கிச்சென்று படிப்பதற்கான) புத்தகங்கள் உள்ள இடம்
நூல்பிடித்தல்சுவரொழுங்கு பார்க்க நூலைப் பிடித்தல்
நூல்புடைத்தல்மரத்தின் நேர்மையறிய நூலால் தெறித்துக் குறியிடுதல்
நூல்போடுதல்மரத்தின் நேர்மையறிய நூலால் தெறித்துக் குறியிடுதல்
நூல்போதல்கல்வியில் தேர்ந்தவன் ஆதல்
கைம்பெண்ணாதல்
நூல்யாப்புதொகுத்தல், விரித்தல், தொகைவிரி, மொழிபெயர்ப்பு என நான்கு வகையாக இயற்றப்படும் நூலின் அமைப்பு
ஒரு புடைவைவகை
நூல்வல்லோர்கல்விமான்கள்
அமைச்சர்
நூல்வழக்குசெய்யுள் வழக்கு
சாத்திரமுறை
நூல்விடுதல்சிலந்தி முதலியன நூற்கூடு கட்டுதல்
மனநிலையின் ஆழம் பார்த்தல்
நூல்வெண்மாடம்கூடாரம்
நூலவையார்அறநூலோதினோர்
நூலறிபுலவர்அறநூல்கள் முதலியன உணர்ந்த அமைச்சர்
நூலறிவுகல்வியறிவு
நூலாக்கலிங்கம்நூற்கப்படாத நூலால் இயன்ற ஆடை, பட்டாடை
நூலாசிரியன்நூலாக்கியோன்
நூலாம்படைஒட்டடை
நூலாம்பூச்சிசிலந்திப்பூச்சி
நூலார்கற்றோர்
நூலிழத்தல்கைம்மையடைதல்
நூலிழந்தாள்கைம்பெண்
நூலிழைஓரிழைநூல்
நூலிழைத்தல்கதிரிலுள்ள நூலை எடுத்துச் சுற்றுதல்
நூல்நூற்றல்
நூலுண்டைநூல் சுற்றிய உண்டை
நெய்தற்குரிய நூல் சுற்றின குற்றி
நூலுறிஞ்சிநெய்வார் கருவியுள் ஒன்று
நெய்வோன்
நூலுறுப்புநூலின் அலகு/பிரிவு
நூலூரைப்போர்ஆசிரியர்
நூலெச்சம்நூலுரைவகை
நூலெடுத்தல்நூல் விலைக்கு வாங்குதல்
நூலைச் சிக்கெடுத்தல்
நூலேணிகயிற்றினால் அமைந்த ஏணி
பாய்மரத்து ஏணி
கடல்மீன்வகை
நூலேணி இரு நீண்ட கயிறுகளுக்கு இடையே மரத் துண்டோ முறுக்குக் கயிறோ படிகளாக அமைக்கப்பட்ட ஏணி
நூலோட்டுதல்பெருந்தையலிடுதல்
நூலோடுதல்நெசவுப் பாவோடுகை
நூலோர்நூலாசிரியர்
கற்றோர்
அமைச்சர்
பார்ப்பனர்
நூவுநீர்பாய்ச்சுதல். இடாக் கொண்டு நூவி (திருமந்.2878)
நூவுதல்நீர்பாய்ச்சுதல்
நூவுநெய்நல்லெண்ணெய்
நூழல்நூறல், அழித்தல்
நூழில்கொன்றுகுவிக்கை
மிடைந்த போர்
வீரனொருவன் பகைமன்னர் சேனையைக் கொன்று தன் வேலைத் திரித்து ஆடுதலைக் கூறும் புறத்துறை
கொள்ளையடித்தோர் மக்களைக் கொன்றுகுவிக்கும் இடம்
குவிதல்
கொடிப்பிணக்கு
ஒரு கொடிவகை
கொடிக்கொற்றான்
திரை
யானை
தொளை
செக்கு
நூழிலர்வணிகர்
நூழிலாட்டுகொன்றுகுவித்தல்
வீரனொருவன்தன் மெய்யில் தைத்த படை பறித்து மாற்றார் மேல் எறிதல்
நூழிலாட்டுதல்கொன்றுகுவித்தல்
நூழைசிறுவாயில்
துளை
சன்னல்
குகை
நுண்மை
நூழைவாயில்சுருங்கைவழி
நூற்கருத்துநூற்பொருள்
நூற்கழிநூற்பந்து
நூல் சுற்றிய கழி
நூற்கிரந்தம்சாத்திரம்
நூற்குண்டு (கட்டட வேலையில் செங்குத்தான அமைப்பைச் சரிபார்க்கப் பயன்படுத்தும்) நீண்ட உறுதியான நூலின் ஒரு நுனியில் சிறு மரக்கட்டையையும் மற்றொரு நுனியில் உலோகக் குண்டையும் உடைய சாதனம்
நூற்குற்றம்குன்றக்கூறல், மிகைபடக் கூறல், கூறியது, கூறல், மாறுக்கொளக் கூறல், வழூஉச்சொற் புணர்த்தல், மயங்கவைத்தல், வெற்றெனத் தொடுத்தல், மற்றொன்று விரித்தல், சென்றுதேய்ந்திறுதல், நின்று பயனின்மை என்னும் பத்து வகைப்பட்ட நூலின்கண் அமையலாகாக் குற்றங்கள்
நூற்படுகுநூற்பாவு
நூற்பயன்அறம்
பொருள்
இன்பம்
வீடு
நூற்பயன்நூலால் எய்தும் பயன்
நூற்பாஇலக்கணம் முதலியன அமைதற்குரிய அகவல்வகை
சூத்திர யாப்பு
நூற்பா (பெரும்பாலும் இலக்கண, தத்துவ நூல்களில் விதிகள் ஆக்குவதற்குப் பயன்படுத்தும் பா வகையான) சூத்திரம்
நூற்பாலை நூல் நூற்கும் தொழிற்சாலை
நூற்பாவகவல்இலக்கணம் முதலியன அமைதற்குரிய அகவல்வகை
சூத்திர யாப்பு
நூற்புலமைபுத்தக அறிவு
நூற்புறத்திணைஆகமத்தால் அமைந்த துணிபுரை. (தொன். வி.)
நூற்புறத்திணைஆகமத்தால் அமைந்த துணிபுரை
நூற்பொருள்நூலிற் கூறப்படும் பொருள்
நூற்றந்தாதிஅந்தாதித் தொடையாகப் பாடப்படும் நூறு வெண்பா அல்லது கலித்துறைகொண்ட சிற்றிலக்கியவகை
நூற்றல்நூற்குதல், நூலாக்குதல்
நூற்றவரைக்கொல்லிநூறுபேரை ஒருங்கே கொல்லும் பொறிவகை
நூற்றாண்டுநூறு ஆண்டுகொண்ட கால அளவு
நூற்றாண்டு நூறு வருடங்கள் கொண்ட காலம்
நூற்றாண்டு விழா100 ஆண்டுகள்
நூற்றாறுநூனாழி
நெசவிற்குதவும் நூல் சுற்றிய சிறுகுச்சி
நூற்றுநிறைநூறுபலம்
நூற்றுலாமண்டபம்நூறடி உலாவுதற்குரிய அமுது செய்யும் மண்டபம்
நூற்றுவர்நூறு என்னும் தொகையினர்
துரியோதனாதியர்
நூற்றுறைநூற்பொருள்
நூறாயிரம்100000
நூறாயிரம்இலக்கம், இலட்சம்
நூறு100
நூறுநூறு என்னும் எண்
மா, பொடி முதலியன
சுண்ணணாம்பு
நூறு(வி) அழி
நூறு பத்தின் பத்து மடங்கைக் குறிக்கும் எண்
நூறுகோடிபதினாயிரம் இலட்சங்கொண்ட எண்
நூறு முனைகளையுடைய வச்சிரப் படை
நூறுதல்அழித்தல்
அறைந்துகொள்ளுதல்
வெட்டுதல்
நெரித்தல்
பொடியாக்குதல்
இடித்தல்
வளைந்துகொள்ளுதல்
துரத்தல்
நூறும்புகுதல்நூறாண்டு வாழ்தல்
நூறைமலங்குமீன்
வள்ளிவகை
நூனம்உறுதி
குறைபாடு
தோல்வித்தான வகை
நூன்மடந்தைகலைமகள்
நூன்மாடம்கூடாரம்
நூன்முகம்பாயிரம்
நூலின் தொடக்கம்
நூற்றுறை
நூன்முடிபுநூலின் உட்பகுதியாய் முடியும் உறுப்பு
நூற்பொருளினது நோக்கம்
நூலின் இறுதி
நூனயம்நூலின் அழகு
கல்விநயம்
நூனாதிக்கம்குறைசொல்லும் குணம்
நூனாதிகம்குறைசொல்லும் குணம்
நூனாயம்சூது
நூனாழிநெசவுநாடா
நூனாழிகைநெசவுநாடா
நூனுட்பம்நூலினது நுண்மை
நூற்கருத்து
நெஒர் உயிர்மெய்யெழுத்து (ந்+ எ)
நெக்கல்தளர்ந்தது
அறக்கனிந்தது
அழுகல்
நெக்குதள்ளு
நெகிழ்ச்சி
உடைபடல்
நெக்குடைதல்இளகுதல்
நெக்குதல்கிளப்புதல்
துரத்தியடித்தல்
கூட்டம் நெருக்குதல்
கோலிக்கொட்டுதல்
நெக்குருகு மனம் நெகிழ்தல்
நெக்குருகுதல்இளகுதல்
நெக்குரோதம்ஆலமரம்
நெக்குவிடுதல்பிளவுபடுதல்
பொருத்துவாய் விடுதல்
நெகல்நெகிழ்தல், தளர்தல்
கனிதல்
நெகிடிநெருப்புக்குவை
நெகிழ்ச்சிதளர்ச்சி
இயலாமை
நெகிழ்ச்சிகாதில்வரும் புண்கட்டி, எழுச்சி
தளர்ச்சி
மனமிரங்குகை
நெகிழ்ச்சி (அன்பு, பரிவு, பாசம் போன்றவற்றால் மனத்தில்) கனிவு(குரலில்) தளர்ச்சி
நெகிழ்த்தல்தளர்த்துதல்
மலர்த்துதல்
பிரித்தல்
நசுக்குதல்
எய்தல்
நெகிழ்த்து (ஆடை அணிந்திருப்பதில் அல்லது பிடிப்பில் உள்ள இறுக்கத்தை) தளர்த்துதல்
நெகிழ்தல்குழைதல்
மெலிதல்
பொசிதல்
பொடியாதல்
மலர்தல்
இளகல்
கட்டுத் தளர்தல்
மனமிரங்குதல்
நிலைகுலைதல்
நழுவல்
விட்டுநீங்குதல்
நெகிழ்ப்புகுழைவு
நெகிழம்பாதச்சிலம்பு
நெகிழ்வுபிரிவு
தளர்வு
மலர்தல்
நெகிழிபாதச்சிலம்பு
கொள்ளிக்கட்டை
நெகுதல்கரைதல்
உருகுதல்
மனமிரங்குதல்
வருந்துதல்
கழலுதல்
கெடுதல்
பொடியாதல்
நெச்சிகடுமரத்தின் காய், திரிபலையுள் ஒன்று
ஒரு மருந்துச் சரக்கு
நெசவாலை துணி நெய்யும் தொழிற்சாலை
நெசவாளர்/நெசவாளி (தறியில்) துணி நெய்பவர்
நெசவுநெசவுத்தொழில்
நெசவின் இழையமைப்பு
நெசவு (தறியின்மூலம் நீளவாக்கிலும் குறுக்காகவும் நூல் முதலியவற்றைச் செலுத்தி) பின்னித் துணி முதலியவை தயாரிக்கும் முறை
நெஞ்சகம்மனம்
நெஞ்சடித்தல்அச்சம் முதலியவற்றால் இதயம் படபடக்கை
நெஞ்சடைத்தல்மார்படைப்பு
நெஞ்சடைப்பான்மாட்டுநோய்வகை
நெஞ்சடைப்புமார்படைப்பு
பொதி பறியாமற் செய்யும் பயிர்நோய்
நெஞ்சம்மனம்
இதயம்
மார்பு
நடு
திண்ணக்கம்
தொண்டை
துணிவு
நெஞ்சம் (உணர்வுகளின் இருப்பிடமாகக் கருதப்படும்) மனம்
நெஞ்சழிதல்தன்னடக்கங் கெடுதல்
நெஞ்சழிதல்மதிமயங்கல்
மனம்குலைதல்
தன்னடக்கங் கெடுதல்
நெஞ்சழுத்தம்மன இறுக்கம்
நெஞ்சழுத்தம் (பிறரைப்பற்றி அல்லது விளைவைப்பற்றிக் கவலையோ இரக்கமோ இல்லாத) மன இறுக்கம்
நெஞ்சறிசுட்டுசொல்லாற் குறியாது மனத்திலுள்ள பொருளைக் குறிக்கவருஞ் சுட்டு
நெஞ்சறிவுறுத்தல்மனத்துக்கறிவித்தல்
நெஞ்சன்துணிவுடையோன்
செருக்குள்ளவன்
நெஞ்சாங்கட்டைமார்பெலும்பு, நெஞ்செலும்பு
பிணஞ்சுடுவதற்கு நெஞ்சுப்பக்கமாக வைக்குங் கட்டை
நெஞ்சாங்குலைஈரற்குலை
மார்பு
இதயம்
மார்புக்குழி
நெஞ்சாங்குழிதொண்டைக்குழி
நெஞ்சாரமனமார
நெஞ்சாறல்துன்பம்
நெஞ்சிற்கல்கவலை
துன்பம்
நெஞ்சிற்பாரம்தாங்கமுடியாத பொறுப்பு
துன்பம்
நெஞ்சுமனம்
இதயம்
மார்பு
நடு
திண்ணக்கம்
தொண்டை
துணிவு
நெஞ்சுக்குத்துமார்புவலி
நெஞ்சுகரித்தல்தொண்டை கரகரக்கை
பொறாமைகொள்ளுகை
நெஞ்சுகலத்தல்ஒருவனோடு கலந்தாய்தல்
மனமொன்றுபடுதல்
நெஞ்சுகாய்தல்நெஞ்சு வறளுகை
மனஞ் சோர்கை
நெஞ்சுச்சளிநெஞ்சிற் கபமுண்டாக்கும் நோய்வகை
நெஞ்சுத்தடுமன்நெஞ்சிற் கபமுண்டாக்கும் நோய்வகை
நெஞ்சுத்துடிப்புஇதயமடிக்கை
நெஞ்சுத்துணிகரம்மனவுறுதி
நெஞ்சுத்துணிவுமனவுறுதி
நெஞ்சுதுடித்தல்இதயந்துடிக்கை
மனமிரங்குதல்
நெஞ்சுபதறுதல்மனநடுங்குதல்
நெஞ்சுப்புண்தொண்டைப்புண்
நெஞ்சுபுண்ணாதல்மனநோதல்
தொண்டை புண்ணாதல்
நெஞ்சுரப்புமனக்கடுமை
நெஞ்சுரம்மனக்கடுமை
மனவூக்கம்
தடித்தனம்
நெஞ்சுரம் எதையும் எதிர்கொள்ளத் தயங்காத, எதற்கும் கலங்காத மன வலிமை
நெஞ்சுருகுதல்மனமிளகுதல்
நெஞ்சுவலிமார்புவலி
நெஞ்சுவிடுதூதுஒரு நூல்
மனத்தைக் காதலர்பால் தூதுவிடுவதாக அதனை முன்னிலைப்படுத்திக் கூறும் சிற்றிலக்கியவகை
நெஞ்சுள்மனம்
நெஞ்சுளுத்தல்மனமுரிதல்
நெஞ்சுறைப்புமனக்கடுமை
துணிவு
நெஞ்செரிச்சல்பொறாமை
நெஞ்செரிச்சல் (அஜீரணம் போன்றவற்றால்) மார்புப் பகுதியில் உணரப்படும் எரிச்சல்
நெஞ்செரிதல்கோபத்தால் மனங்கொதித்தல்
பொறாமைப்படல்
நெஞ்சைப்பிளத்தல்துன்பம் முதலியன மனத்தை வருத்துதல்
நெஞ்சோர்மம்நெஞ்சுத்துணிவு
நெட்டங்கம்செருக்கு
செருக்கினாற் பழித்துரைக்கும் மொழி
நெட்டநெடுமைமிகுநீளம்
நெட்டம்நெடுமை
செங்குத்து
மிளகு
நெட்டாங்குசெங்குத்து
நீளவாட்டு
காண்க : நெட்டங்கம்
அழகுகாட்டுகை
வடமுனை தென்முனைகளைத் தொடும் நெடுக்குக்கோடு, தீர்க்கரேகை
நெட்டாயம்நெட்டைக்குத்தாகச் செங்கல் அடுக்கும் முறை
நெட்டிஉடற்பொருத்து
எலும்பு
சுடக்கு
சோம்பல்
ஒரு புல்வகை
நெட்டி இறகு போன்ற இலைகளை உடைய, தண்ணீரில் மிதக்கும் ஒரு வகைத் தாவரம்
நெட்டிசைவிருத்தப்பாவில் நீண்டொலிக்கும் இசை
நெட்டிடைநெடுந்தொலைவு
நெட்டித்தள்ளு (ஒருவரை) விசையோடு கையால் தள்ளுதல்
நெட்டிமுறித்தல்சோம்பல் முறித்தல்
சுடக்கெடுத்தல்
வருத்துதல்
நெட்டியெடுத்தலசோம்பல் முறித்தல்
சுடக்கெடுத்தல்
வருத்துதல்
நெட்டில்மூங்கில்
நெட்டிலிங்க மரம்சில சமயங்களில் அசோக மரம் என அழைக்கப்படுகிறது. எனினும் சராக்கா இந்திகா (saraca indica) என்னும் மரமே பழைய நூல்களில் அசோகா என அழைக்கப்படுவதால், இம் மரம், போலி அசோகா என்றும் குறிப்பிடப்படுவது உண்டு. இது சுமார் 15 மீட்டர் (50 அடி) வரை உயரமாக வளரக்கூடியது. நீண்டு மெலிந்த கூம்பு வடிவில் வளரும் இது, கிளைகளைப் பரப்பி வளர்வதில்லை. மெலிந்து, கிடை மட்டத்துக்குக் கீழ் சுமார் 45 பாகை அளவில் கீழ் நோக்கிய நிலையில் வளரும் இதன் கிளைகள் சுமார் ஒரு மீட்டர் நீளம் வரையே வளர்கின்றன. ஒடுங்கி நீளமாகவும், இருபுறமும் பளபளப்பாகவும் இருக்கும் இதன் இலைகள் தடிப்பானவை, விளிம்புகளில் அலையலையாக நெளிந்து காணப்படும். இலையின் வடிவமும், இவை தொங்கிய நிலையில் காணப்படுவதும், இம்மரத்தின் மூல இடம் அதிக மழைவீழ்ச்சி கொண்ட இடமாக இருக்கக்கூடும் என்ற கருத்தை உருவாக்கியுள்ளது. [1]
நெட்டிலிங்க மரம், இந்தியாவின் தென்பகுதிகளையும் இலங்கையையும் தாயகமாகக் கொண்டது. பாரம் குறைந்த இந்த மரம் மேள வாத்தியங்கள் செய்வதற்கும் பயன்படுகின்றது
இம்மரத்தின் பூக்களோ, பழங்களோ கவர்ச்சியானவை அல்ல. இலைகளின் அழகுக்காகவே இவை விரும்பி வளர்க்கப்படுகின்றன. மதிலோரமாகவும், பாதைகளின் இருமருங்கும் வரிசையாக நட்டு வளர்ப்பதற்குப் பொருத்தமானது
நெட்டிலிங்கம்அசோகமரம்
நெட்டிலிங்குஅசோகமரம்
நெட்டுதள்ளுகை
தாக்குகை
நெடுமை
நெடுந்தொலைவு
அகலம்
உப்புமேடை
காம்பு
செருக்கு
குலை
நெட்டுக்கட்டுதல்குலைதள்ளுதல்
நெட்டுக்குத்தலாக/நெட்டுக்குத்தாக செங்குத்தாக
நெட்டுக்குத்துசெங்குத்து
நெட்டுடைத்தல்செருக்கையடக்குதல்
நெட்டுதல்தள்ளுதல்
மிகவுண்ணுதல்
தாக்குதல்
நெட்டுப்பண்ணுதல்மனப்பாடம்செய்தல்
நெட்டுயிர்உயிர்நெடில்
நெட்டுயிர் பெருமூச்சுவிடுதல்
நெட்டுயிர்த்தல்பெருமூச்சுவிடுதல்
நெட்டுயிர்ப்புபெருமூச்சு
நெட்டுருமனப்பாடம்
நெட்டுருச்செய்தல்மனப்பாடம்செய்தல்
நெட்டுருப்பண்ணுமனப் பாடம் செய்
நெட்டூத்திஒரு சங்குவகை
நெட்டூதிஒரு சங்குவகை
நெட்டூரம்வஞ்சகம்
நெட்டெழுத்துஇரண்டு மாத்திரை கொண்ட உயிரெழுத்து
பெயர் முழுமையும் அடங்கிய கையெழுத்து
எட்டப்பார்வை
பத்திரம் முதலியன எழுதுகை
பத்திரத்தின் உடல்
நெட்டெழுத்துக்காரன்பத்திரம் எழுதுவோன்
நெட்டைநெடுமை
படைவகை
முழுவெலும்பு
பிணம்
சோம்பல்முறிக்கை
சுடக்குவிடுகை
நெட்டை (சராசரியைவிட அல்லது எதிர்பார்த்ததைவிட) அதிக உயரம்
நெட்டைச்சிநெடியள்
நெட்டையன்நெடியன்
நெட்டோடைநீண்டவோடை
நெட்டோலைதிருமுகம்
பறியோலை
நெடநெடெனல்முறிதல் ஒலிக்குறிப்பு
நெடலைநாரைவகை
நெடிசிள்வண்டு
மிளகாய் முதலியன கமறல்
காரம்
தீநாற்றம்
நெடி முகர்வதற்கு ஏற்றதாக இல்லாத வாசனை
நெடித்தல்பொழுது நீட்டித்தல்
நெடித்தற்பொழுதுதாமதம்
நெடிதுநீண்டது
தாமதம்
நெடிதுய்த்தல்நெடுநாள் வாழவைத்தல்
நெடிதுயிர்த்தல்பெருமூச்சுவிடுதல்
நெடிப்புநெடுநேரம்
நெடிய நீளமான
நெடியவட்டம்பெருங்கேடகம்
நெடியோன்நெட்டையானவன்
திரிவிக்கிரமனாகிய திருமால்
பெரியோன்
துளசிச்செடி
காண்க : மூக்கிரட்டை
நெடியோன்குன்றம்திருவேங்கடமலை
நெடில்நீளம்
நெட்டெழுத்து
மூங்கில்
மிக்கது
நெடில் (குறிலைவிட ஒரு மாத்திரை அளவு) நீண்டு ஒலிக்கும் உயிரெழுத்து
நெடிலடிஐந்து சீரால் அமைந்த செய்யுளடி
நெடிலிஒரு கடற்பறவைவகை
புல்வகை
நெடுகநீளமாய்
நேராக
தொடர்பாக
நெடுக/நெடுகிலும் (பாதை, வழி, எல்லை முதலியவற்றின்) முழு நீளத்திலும்
நெடுக்குநீட்சி
நெடுக்குச்சுவர்நீளவாட்டுச் சுவர்
நெடுகப்பிடித்தல்மழை முதலியன விடாது தொடர்தல்
தங்காமற் செல்லுதல்
வெகுகாலம் இல்லாதிருத்தல்
காலம்பிடித்தல்
நீளமாகப் பிடித்தல்
பேச்சு முதலியவற்றை விரித்தல்
பொருளை அழித்தல்
நெடுகலும்எப்பொழுதும்
நெடுகவிடுதல்நீளமாகவிடுதல்
தள்ளிவைத்தல்
நெடுகிலும்எப்பொழுதும்
நெடுகுதல்நீளுதல்
தாமதித்தல்
சாதல்
காணாமற்போதல்
நெடுங்கடல்கரையடுத்த கடல்
நெடுங்கடைபெரிய வாயில்
நெடுங்கண்தூரப்பார்வையுள்ள கண்
பின்னிய ஓலையின் நீண்ட கண்
நீண்ட மட்டையின் இறுதியில் விரியும் பனையோலைப் பிரிவு
தேங்காயின் தாய்க்கண்
நெடுங்கணக்குஅகரச்சுவடி, அரிச்சுவடி, அகரம் முதலிய எழுத்துகளைக் கற்பிக்கும் சுவடி
நெடுநாட்கணக்கு
வாராக் கடன்
நெடுங்கண்பார்வைநீண்ட தொலைவு பார்க்கும் ஆற்றல்
நெடுங்கண்விழுதல்ஓலை முடைதலில் பெருங்கண் உடையதாதல்
நெடுங்கதைபழங்கதை
நீண்ட கதை
நெடுங்கதை (சிறுகதை அல்லாத) நீண்ட கதை
நெடுங்கயிறுநீளமான கயிறு
நீண்ட வலை
பெருந்தாமதம்
நெடுங்கழுத்தல்நீண்ட கழுத்துள்ள ஒட்டகம்
கோவேறுகழுதை
நெடுங்கழுத்தன்நீண்ட கழுத்துள்ள ஒட்டகம்
கோவேறுகழுதை
நெடுங்காலம்வெகுகாலம், நீண்டகாலம்
பலநாள்
நெடுங்காலிகால்நீண்ட பசு
நெடுங்கிடைதரையில் விழுந்து வணங்குதல்
நெடுங்குரல்விடாத பெருங்குரல்
நெடுங்குரலன்பெருங்குரலுடைய கழுதை
நெடுங்கூவிளிபெருமுழக்கம்
நெடுங்கேடுதீராத கேடு
நெடுங்கைநெடிய கையுடைய யானை
நெடுங்கைநீட்டுமிகத் தொலைவு
நெடுங்கோடிச்சுவர்நீளவாட்டுச் சுவர்
நெடுங்கோணிஒட்டகம்
நெடுஞ்சட்டைநீண்ட அங்கி
நெடுஞ்சாண்தரையில் விழுந்து வணங்குதல்
நெடுஞ்சாண் கிடையாகஉடம்பு முழுதும் தரையில் படும்படியாக
நெடுஞ்சாண்கிடைதரையில் விழுந்து வணங்குதல்
நெடுஞ்சாண்கிடையாக (வணங்குகையில்) உடம்பு முழுவதும் தரையில் படும்படியாக
நெடுஞ்சாலை அரசுத் துறையின் நேரடிப் பராமரிப்பில் இருக்கும் முக்கியமான பொதுச் சாலை
நெடுஞ்சீர்வண்ணம்நெட்டெழுத்துப் பயின்று வருஞ் சந்தம்
நெடுஞ்சொல்புகழ்
நெடுத்தல்காலம் முதலியன நீளுதல்
மழை முதலியன விடாது தொடர்தல்
நெட்டையாதல்
நெடுந்தகைமேம்பாடுள்ளவன்
நெடுந்தகைமைமேம்பாடு
நெடுந்துயில்நீண்ட உறக்கம்
இறப்பு
நெடுந்துயில் (மங்கல வழக்காக) மரணம்
நெடுந்துருத்திநீர்வீசும் கருவிவகை
நெடுந்தூக்குதூக்கு ஏழனுள் எழுசீர் கொண்டது
நெடுந்தூரம்மிகத் தொலைவு
நெடுந்தெய்வம்பெருமைபெற்ற தெய்வம்
நெடுந்தெருகடைவீதி
பெருவீதி
நெடுந்தொகைநீண்ட பாடல்களின் தொகுப்பாகிய அகநானூறு
நெடுந்தோட்டிபெரிய அங்குசம்
நெடுநாவைகலப்பையின் நீண்ட கொழு
நெடுநாள்நெடுங்காலம்
நெடுநிகழ்ச்சிநெடுங்காலம்
நெடுநீட்டுமிக்க தொலைவு
வெகுநீளம்
நெடுநீர்கடல்
நீட்டித்துச் செய்யும் இயல்பு
நெடுநெடு-என்று குறிப்பிடத் தக்க அளவுக்கு உயரமாக
நெடுநெடெனல்முறிதல் ஒலிக்குறிப்பு
வளர்ச்சிக் குறிப்பு
நெடுநேரம்பெரும்பொழுது
நெடுப்பம்நீட்சி
நெடுப்பிணைவங்கமணல்
நெடும் (காலம், நீளம் குறித்து வருகையில்) நீண்ட
நெடும்பகைநீண்டகாலமா யுள்ள பகை
பெரிய பகை
தீராப் பகை
நெடும்பயணம்நீண்ட பயணம்
இறப்பு
நெடும்பழக்கம்நீண்ட அனுபவம்
நீடித்த நட்பு
நெடும்பழிபெரும்பழி
அழியாப் பழி
நெடும்பாஆடாதோடை என்னும் மருந்துச் செடி
நெடும்பாடுபெருங்குறைவு
நெடும்பார்வைநீண்ட தொலைவு பார்க்கும் ஆற்றல்
நெடும்புகழ்மிகுபுகழ்
நெடும்புரிவிடுதல்நாட்கடத்துதல்
பொய் சொல்லுதல்
நெடும்புனல்ஆழமுள்ள நீர்நிலை
நெடும்போக்குமீளும் நோக்கமில்லாத செலவு
நெடுமன்நீண்டது
பாம்பு
நெடுமாந்தடிநீண்ட கழி
பயனற்றவன்
நெடுமால்திருமால்
நெடுமிநெடியவள்
நீண்ட மரம்
மழை
நெடுமிசைஉச்சி
நெடுமிடல்மிகுவலியோன்
நெடுமுரல்ஒரு மீன்வகை
நெடுமூக்குதுதிக்கை
நெடுமூச்சுபெருமூச்சு
நெடுமூச்செறிதல்மேல்மூச்சு வாங்குதல்
நெடுமைநெட்டை
நெடுமைநீளம், உயரம், காலம் முதலியவற்றின் நீட்சி
பெருமை
அளவின்மை
ஆழம்
கொடுமை
பெண்டிர் தலைமயிர்
நெட்டெழுத்து
நெடுமொழிபுகழ்ச்சொல்
தன்மேம்பாட்டுரை
வஞ்சினம்
காண்க : நெடுமொழியலங்காரம்
புராணக்கதை
யாவருமறிந்த செய்தி
நெடுமொழிகூறுதல்புகழ்தல்
நெடுமொழியலங்காரம்போரில் வீரன் ஒருவன் தனக்கு நிகரில்லையென்று மேம்படுத்துரைக்கும் அணி
நெடுவசிபோர்வீரனது புண்ணைத் தைத்தலால் உண்டாம் ஊசித்தழும்பு
நெடுவரிஒழுங்கு
நெடுவல்நெடிய ஆள்
நெடுவாசிபெருத்த மாறுபாடு
நெடுவிரல்ஒரு மருந்துச் செடி
நெடுவீடுவீடுபேறு
நெடுவெண்பாட்டுஏழடிச் சிறுமையும் பன்னீரடிப் பெருமையுமுடைய வெண்பாவகை
நெடுவெள்ளூசிபுண் தைக்கும் ஊசி
நெட்டை என்னுங் கருவி
நெண்டுதல்எதிர்க்களித்தல்
தோண்டுதல்
நொண்டுதல்
நெத்தப்பலகைசூதாடுபலகை
நெத்தம்இரத்தம்
நெத்தலிஒரு பொடிமீன்வகை
நெத்தியடிசெயல் இழக்கச் செய்யும் தாக்குதல் : பிறரை அவமானம் செய்தல்
நெத்தியடி செயல் இழக்கச்செய்யும் தாக்குதல் அல்லது பாதிப்பு
நெத்திலிஒரு பொடிமீன்வகை
நெத்திலி வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கும் ஒரு வகைச் சிறிய கடல் மீன்
நெத்திலி மீன்நெத்திலிப்பொடி
நெதிசெல்வம்
முத்து
தியானம்
நெதியம்செல்வம்
நெதியாளன்குபேரன்
நெப்பம்மென்மை, மிருது, இலேசு
நெம்புமேல்எழுப்புகை
இருகூர் இணைப்பு அணி
காண்க : ஓடாணி
ஏணிப்பழு
ஏற்றமடலாணி
விலாவெலும்பு
காண்க : நெம்புதடி
நெம்பு (ஏதேனும் ஒரு கருவி, கழி போன்றவற்றை ஒரு பொருளின் அடியில் கொடுத்து) மேலே உயரும்படி விசையுடன் அழுத்துதல்
நெம்புகோல் (ஒரு பொருளை நகர்த்தவோ உயர்த்தவோ பயன்படும்) ஒரு புள்ளியை ஆதாரமாகக்கொண்டு இயக்கப்படும் கம்பி அல்லது கருவி
நெம்புதடிபொருளைக் கிளப்ப அதனடியில் செலுத்துங் கோல்
நெம்புதல்மேலே கிளப்புதல்
உடைத்துத் திறத்தல்
நெமிரல்சோறு.(அக. நி.)
நெய்வெண்ணெயை உருக்கி உண்டாக்கும் பொருள் : வெண்ணெய்
எண்ணெய்
புழுகுநெழ்
தேன்
இரத்தம்
நிணம்
நட்பு
சித்திரைநாள்
நெய்1(துணி, பாய் முதலியவற்றை உருவாக்குவதற்காகத் தறியில்) நீளவாட்டில் நூலை அல்லது கோரையை வைத்துக் குறுக்குவாட்டில் கோத்துப் பின்னுதல்
நெய்2உருக்கிய வெண்ணெய்
நெய்க்கடல்எழுகடலுள் நெய்மயமாகியது
நெய்க்கிழிஎண்ணெய் தோய்த்த சீலைத்துண்டு
நெய்க்குறி நீர்க்குறி நெய்யில் சிறுநீரை விட்டுச் செய்யும் பரிசோதனை
நெய்க்கொட்டைபூவந்திமரம்
நெய்கொட்டான்பூவந்திமரம்
நெய்ச்சட்டிசெங்கழுநீர்ப்பூ
பவளக் குன்றி மணி
கீரைவகை
நெய்ச்சிட்டிகாட்டுச்சீரகம்
பவளக் குன்றிமணி
நெய்த்தல்பளபளத்தல்
கொழுத்தல்
பசப்புடையதாயிருத்தல்
நெய்த்தோர்இரத்தம் ஒதிமரம்
நெய்த்தோலிஒரு பொடிமீன்வகை
நெய்தல்கடலும் கடல் சார்ந்த இடம்
நெய்தல்ஆடை முதலியவை நெய்தல்
வெள்ளாம்பல்
காண்க : கருங்குவளை
செங்கழுநீர்க்கிழங்கு
கடலும் கடல் சார்ந்த இடமும்
இரங்கலாகிய உரிப்பொருள்
சாப்பறை
ஒருபேரெண்
நெய்தல் (ஐந்து வகை நிலப் பாகுபாட்டில்) கடலும் கடல் சார்ந்த இடமும்
நெய்தல்பூண்டோன்நெய்தல் மாலை அணிந்த ஐயனார்
நெய்தல்யாழ்நெய்தற் பெரும்பண்களுள் ஒன்று
நெய்தல்யாழ்த்திறம்நெய்தற்பண்வகை
நெய்தள்கடவுள்வருணன்
நெய்தற்பறைநெய்தல்நிலப் பறை, சாப்பறை
நெய்தற்றிணைநெய்தல்நிலம்
நெய்தைபெருமை
நெய்நெட்டிசம்பங்கோரைப்புல்
நெய்ப்பந்தம்நெய் ஊற்றி எரிக்கும் பந்தம்
நெய்ப்பந்தம் (இறந்தவரின் சிதைக்குக் கொள்ளி வைப்பதற்காக) நெய்யில் நனைத்த தீப்பந்தம்
நெய்ப்பிலிஒரு மாணிக்கக் குற்றவகை
நெய்ப்பீர்க்குபீர்க்குவகை
நெய்ப்புநெய்ப்பதமுடைத்தாயிருக்கை
பளபளப்பு
கொழுப்பு
சீழ்
நெய்ம்மிதிநெய்கலந்து மிதித்துத் திரட்டப்பட்ட உணவு
நெய்ம்மிதிகவளம்நெய்கலந்து மிதித்துத் திரட்டப்பட்ட உணவு
நெய்முட்டைநெய்யெடுக்குங் கரண்டி
நெய்யணிபிள்ளைப்பேற்றின்பின் தீட்டு நீங்குதற்குரிய முழுக்கு
நெய்யரிபன்னாடை
நெய்யாடல்திருநாள்களில் மங்கலமாக எண்ணெய் தேய்த்து முழுகுதல்
நெய்யாடுதல்எண்ணெய் பூசி மங்கலநீராடல்
நெய்பூசுதல்
நெய்யுண்டைநெய்கலந்த சோற்றுத்திரள்
நெய்யுலைஉணவு சமைத்தற்காக நெய் காய்கின்ற உலை
நெய்யேற்றுதல்அறுகம்புல்லை நெய்யில் தோய்த்து மணமகள் தலையில் மகளிர் வாழ்த்தித் தடவுதல்
நெய்வார்நெசவுகாரர்
நெய்வான்மீன்சித்திரைநாள்
நெய்விழாதிருநாள்களில் மங்கலமாக எண்ணெய் தேய்த்து முழுகுதல்
நெய்விளக்குநெய்வார்த்து எரிக்கும் விளக்கு
தெய்வ சன்னிதிக்குமுன் ஏற்றும் மாவிளக்கு
நெய்விளக்கு (கோயில்களில்) நெய் ஊற்றி எரிக்கும் விளக்கு
நெய்வுநெசவு
நெய்வைத்தல்மருந்துநெய் செய்தல்
கொழுப்பேறுதல்
நெரடுபடிக்கக் கடினமானது
கரடு
நெரடுதல்நிமிண்டுதல்
நிமிண்டி இழைபொருத்துதல்
திரித்தல்
தடவல்
வஞ்சித்தல்
நெரிதகரு
நெரிநெரிவு
சேலையின் கொய்சகம்
புண் புறப்பாடு முதலியவற்றால் கைகால் சந்துகளில் உண்டாகும் புடைப்பு
சுரசுரப்பு
நோய்வகை
நெரிகட்டு (புண் முதலியவற்றில் உள்ள கிருமிகள் உடலில் பரவாமல் தடுப்பதற்கு அதன் அருகில் உள்ள நிணநீர் முடிச்சு) வீக்கம் அடைதல்
நெரிசல்நெரிந்தது
நெருக்கமாயிருக்கும் நிலை
மனவருத்தம்
கண்ணோய்வகை
பசலை
நெரிசல் (ஓர் இடத்தில் அளவுக்கு அதிகமாக மக்கள் அல்லது வாகனங்கள் குவிவதால் ஏற்படும்) நெருக்கித்தள்ளும் கூட்டம் அல்லது ஒழுங்கற்ற நிலை
நெரிஞ்சிஒரு முட்பூண்டுவகை
நெரிஞ்சில்ஒரு முட்பூண்டுவகை
நெரித்தல்நொறுக்குதல்
நசுக்குதல்
நிமிட்டல்
துன்பம் முதலியவற்றால் மகளிர் கைவிரல்களை அழுத்திச் சேர்த்தல்
கைவிரல்களைச் சுடக்குதல்
நிலைகெடச்செய்தல்
திறமையாய் நடத்துதல்
நெருங்குதல்
குவித்தல்
நெரிதரல்நொறுங்குதல்
நிலைகெடுதல்
நெருங்குதல்
வளைதல்
நெரிதல்நொறுங்குதல்
நிலைகெடுதல்
நெருங்குதல்
வளைதல்
நெரியல்மிளகு
நெரியாசம்ஒரு புகைக்கும் பொருள்வகை
வேம்பு
நெரியாசிஒரு புகைக்கும் பொருள்வகை
வேம்பு
நெரிவுநசுக்குதல்
சுடக்கு
பகை
நெருக்கடிநெருக்கம்
இக்கட்டு, துன்பம்
நெருக்கடி பிரச்சினைகளும் சிரமங்களும் மிகுந்த நிலை
நெருக்கடிநிலை போர், உள்நாட்டுக் கலகம் போன்றவை ஏற்படும் சமயத்தில் அரசு கூடுதல் அதிகாரங்களை மேற்கொண்டு செயல்பட வேண்டிய நிலை
நெருக்கம்செறிவு
வேலைச் சங்கடம்
ஒடுக்கம்
இடைவிடாமை
அவசரம்
பலவந்தம்
துன்பம்
கொடுமை
நோய்க்கடுமை
கையிறுக்கம்
அண்மை
இறக்குந்தறுவாய்
நெருக்கம் (இடைவெளி அதிகம் இல்லாமல்) அருகருகே இருப்பது
நெருக்கிடைநெருக்கம்
இக்கட்டு, துன்பம்
நெருக்கிப்பார்த்தல்வற்புறுத்துதல்
முயற்சி யெடுத்தல்
நெருக்கிப்பிடித்தல்தொடர்ந்து பற்றுதல்
மிகுதியாய் உண்ணுதல்
செட்டால் மிச்சம் பிடித்தல்
நெருக்குசெறிவு
வேலைச் சங்கடம்
ஒடுக்கம்
இடைவிடாமை
அவசரம்
பலவந்தம்
துன்பம்
கொடுமை
நோய்க்கடுமை
கையிறுக்கம்
அண்மை
இறக்குந்தறுவாய்
நெருக்கு (ஒருவரை ஒருவர்) இடித்துத் தள்ளுதல்
நெருக்குண்ணுதல்நெருக்குப்படுதல்
நெருக்குதல்ஆலை, செக்கு முதலியவற்றில் இட்டு ஆட்டுதல் சுருக்குதல்
நசுக்குதல்
வருத்துதல்
அடர்ந்து தள்ளுதல்
அமுக்குதல்
பலவந்தம்பண்ணுதல்
தாக்குதல்
விடாப்பிடியாய் இருத்தல்
உரத்தல்
செறியச்செய்தல்
வருத்திக்கேட்டல்
நெருக்கெனல்விரைவுக்குறிப்பு
நெருங்கல்கண்டிப்புச்சொல்
செறிவு
நெருங்குதல்
நெருங்கிய (உறவு, நட்பு, தொடர்பு முதலியவற்றில்) நெருக்கமான
நெருங்கு (ஓர் இடத்தை, ஒன்றை, ஒருவரை) அணுகுதல்
நெருங்குதல்கிட்டுதல்
ஒடுக்கமாதல்
செறிதல்
கிட்டின உறவாதல்
நசுங்குதல்
இடித்துக்கூறுதல்
மும்முரமாதல்
கோபித்தல்
தொடர்தல்
அவசரமாதல்
மீதூர்தல்
நெருஞ்சிஒரு முட்பூண்டுவகை
நெருஞ்சில்ஒரு முட்பூண்டுவகை
நெருட்டுக்கருத்துகருகலான கருத்து
கருகலான பொருள்
நெருட்டுப்புத்திவஞ்சகமனம்
கோணல் அறிவு
நெருடன்வஞ்சனம்
கெட்டிக்காரி
நெருடிவஞ்சகி
கெட்டிக்காரி
நெருடுநிமிண்டுகை
இழைபொருத்துகை
தடவுகை
கருகல்
சொற்சங்கடம்
கரடு முரடானது
ஆடையில் பிரிந்தெழும் நூல் முடிச்சு
வஞ்சனை
நெருடு (ஒன்றின் மீது சிறிய பொருள் அல்லது சமதளமற்ற பரப்பு) அழுத்தி உராய்தல்
நெருடுதல்நிமிண்டுதல்
நிமிண்டி இழைபொருத்துதல்
திரித்தல்
தடவல்
வஞ்சித்தல்
நெருநல்நேற்று
நெருநலைநாள்நேற்று
நெருநற்றுநேற்று
நெருநெருத்தல்திடீரென ஒடிதல்
திடீரென வயிறு முதலியன வலித்தல்
நெருநெரெனல்திடீரென வயிறு வலித்தற்குறிப்பு
திடீரெனற்குறிப்பு
நெரிதற்குறிப்பு
நெருநைநேற்று
நெருப்பன்கடுஞ்சினம் உடையவன்
கலகக்காரன்
பொல்லாதவன்
நெருப்புஅக்கினி
இடி
உடற்சூடு
கோபம் முதலியவற்றின் கடுமை
ஒழுக்கத்தில் ஒரு போதும் தவறாதவர்
நெருப்புக்கண்சிவனது நெற்றிக்கண்
கண்ணேறு உள்ள கண்
அனல்பொறி பறக்குங்கண்
பொறாமைக் கண்
நெருப்புக்கல்தீத்தட்டிக் கல் காடிக்காரம்
நெருப்புக்காடுபெருநெருப்பு
கடுவெயில்
கடுஞ்சினம்
நெருப்புக்கொள்ளிதீக்கொள்ளி
கலகக்காரன்
தீயன்
நெருப்புக்கொளுத்துதல்தீமூட்டுதல்
கடுவெயிலெறித்தல்
கடுமையாதல்
தீமைசெய்தல்
கலகமூட்டுதல்
தீக்கொளுத்துதல்
நெருப்புக்கோழிதணலை விழுங்கும் கோழிவகை
நெருப்புப்போன்ற சிவந்த தொண்டையை உடைய வான்கோழி
நெருப்புக்கோழி நீண்ட காலும் கழுத்தும் சிறிய தலையும் பறப்பதற்குப் பயன்படாத பெரிய சிறகுகளும் கொண்ட (சில கண்டங்களில் மட்டும் காணப்படும்) பறவை
நெருப்புச்சட்டிதீச்சட்டி
நெருப்புச்சூடுதீப்பட்ட புண்
நெருப்புத்தணல்கட்டைநெருப்பு
நெருப்புத்தழல்கட்டைநெருப்பு
நெருப்புத்தள்ளிநெருப்புத் தள்ளுகிற இரும்பாயுதம்
நெருப்புத்திராவகம்வெடியுப்புத் திராவகம்
நெருப்புப்படுதல்நெருப்பால் அழிதல்
தெய்வதண்டனை முதலியவற்றால் அழிதல்
கடுங்கோடையால் வருந்துதல்
அநீதியால் துன்புறுதல்
விலை முதலியன மிகுதியாதல்
நெருப்புப்பிடித்தல்தீப்பற்றி எரிதல்
நெருப்புப்பொறிதீப்பொறி
நெருப்புமழைஊழிக்காலத்தில் பெய்யும் அக்கினி மழை
நெருப்புமூட்டுதல்தீப்பற்றவைத்தல்
கலகம் மூட்டுதல்
நெருப்புவிழுதல்தீப்பொறி பறக்கை
தணல் உண்டாகை
கூரைமேல் தீத்திரள் விழுகை
அநீதி முதலியவற்றால் அழிகை
தன்னிலை அழிகை
நெருப்பால் அழிகை
நெருள்மக்கட்கூட்டம்
நெரேலெனல்விரைவுக்குறிப்பு
நெல்ஒரு தானியம்
இலங்கை, இந்தியா பிரதான உணவுப்பயிர்
நெல்பயிர்வகை
நென்மணி
உணவு
எட்டு எள்ளளவுகொண்ட நீட்டவலவை
காண்க : வாகை
நெல் உமி மூடியிருக்கும் அரிசி மணியைக் கொண்ட தானியம்/அந்தத் தானியத்தைத் தரும் பயிர்
நெல்லரிஅரியப்பட்ட கைப்பிடியளவான நெற்கதிர்
நெல்லிஒரு மரவகை
திரிபலையில் ஒன்றான நெல்லிக்காய்
நெல்லிக்காய் தின்ற பின் நீர் குடித்தால் இனிப்புச் சுவை தரும் பச்சை நிறச் சிறு உருண்டை வடிவக் காய்
நெல்லிக்காய்மூட்டைஒற்றுமையற்றவர்
நெல்லிச்சாந்துகாய்ந்த நெல்லியின் அரைத்த விழுது
நெல்லிச்சிவரிக்கூத்துவகை
நெல்லிமுள்ளிகாய்ந்த நெல்லித்தோல்
நெல்லிவட்டுநெல்லிக்காயாகிய விளையாட்டுக் கருவிவகை
நெல்லுபயிர்வகை
நென்மணி
உணவு
எட்டு எள்ளளவுகொண்ட நீட்டவலவை
காண்க : வாகை
நெளிவளைந்த விரலணிவகை
நெளி1(புழு, பாம்பு முதலியவை) மடங்கியோ வளைந்தோ அசைதல்
நெளி3(தலைமுடியில் ஏற்படும்) வளைவு
நெளிச்சல்வளைவு
வளைந்தது
நெளித்தல்வளைத்தல்
கோணுதல்
அசைத்தல்
வேலைகழப்புதல்
இறுமாப்புறுதல்
நெளிதம்புன்மை, அற்பம், இலேசு
நெளிதல்உடல் வளைதல்
வளைந்து நகர்தல்
சுருளுதல்
குழிதல்
வருந்துதல்
குலைதல்
மிகுதியாதல்
அதுங்குதல்
நெளிப்புஇறுமாப்பு
பரிகாசம்
துன்பம்
செருக்கு முதலியவற்றால் குறும்புசெய்தல்
நெளிப்புக்காரன்பகட்டுக்காரன்
நெளிப்புப்பேசுதல்ஏளனமாகப் பேசுதல்
நெளியல்வளைவு
வளைந்தது
நெளியலன்கூனன்
நெளியலிகூனி
நெளியலெடுத்தல்கோணலை நீக்குதல்
நெளியன்கடல்மீன்வகை
பயிரை அழிக்கும் புழுவகை
நெளிர்எடுத்தலோசை
நெளிர்தல்சத்தமிடுதல்
நெளிவுவளைவு
வருத்தம்
இணங்குகை
கைவிரல்மோதிரம்
செருக்கு
காண்க : நெளிவுசுளிவு
நெளிவு (உள் மடங்கிப் பின் நேராகும் இடத்தில் உள்ள) வளைவு
நெளிவு சுளிவுவியாபார தந்திரம்
நெளிவுசுளிவுஏற்றத்தாழ்வு
கமுக்கம், இரகசியம்
நெளிவுசுளிவு (வியாபாரம் முதலியவற்றில்) விட்டுக்கொடுத்தும் அனுசரித்தும் போக வேண்டிய போக்கு
நெற்கடைமூலநாள்
நெற்களஞ்சியம்நெல்லிட்டு வைக்கும் புரை
நெற்களஞ்சியம் நெல் சேமிப்பிற்கான கொள்கலன்
நெற்காணிநெல்விளையும் நிலம்
நெற்குவைநெற்போர்
நெற்குறிநெல்லைக்கொண்டு சொல்லும் சோதிடம்
நெற்கூடுநெல்லிட்டு வைக்கும் புரை
நெற்சிறுதாலிதாலிவகை
நெற்சூடுகடாவடிபடாத நெற்கதிர்த் தொகுதி
நெற்செய்தல்நெற்பயிரிடுதல்
நெறநெறெனல்ஓர் ஒலிக்குறிப்பு
முரிதற்குறிப்பு
பல்லைக் கடிக்கும் ஒலிக்குறிப்பு
நெற்பயிர்நெல்விளையும் பயிர்
நெற்பரப்புபன்னிரண்டு குழிகொண்ட நில அளவு
நெற்பழம்மதர்ப்பினால் வெடித்த நெல், நல்விளைவின் குறியாக முற்றி வெடிக்கும் நென்மணி
மழை மிகுதியாலாகும் நெல்லின் நோய்
நெற்பொரிநெல்லை வறுப்பதால் விரிந்து மலரும் அரிசி
நெற்போர்கடாவடி அடிக்காத வைக்கோற் போர்
நெற்றம்முதிர்ந்து காய்நத காய்
நெரிப்பு
நெற்றலன்மெலிந்து உணங்கியவன்
நெற்றிகண்புருவங்களுக்கு மேலுள்ள பகுதி
முன்படை
முன்பகுதி
உச்சி
கட்டடத்தின் மேனிலை முகப்பு
வானம்
தண்டிகையின் தலைப்பு
மரத்திலிருந்து கிளைகள் பிரிகின்ற இடம்
நடு
முயற்சி
நெற்றி தலை முடிக்குக் கீழும் புருவத்துக்கு மேலும் உள்ள பகுதி(விலங்குகளில்) கண்களுக்கு மேலே உள்ள பகுதி
நெற்றிக்கட்டுமாதர் அணிகின்ற தலைமாலை
நெற்றிக்கண்ணன்நெற்றியில் கண்ணுடைய சிவபிரான்
நெற்றிக்கிடுதல்நெற்றியில் திருநீறு முதலிய குறியிடுதல்
நெற்றிக்குறிநெற்றியிலிடும் பொட்டு முதலியன
நெற்றிக்கைமுன்படை
மேற்கூரை தாங்கும் எதிர்க்கைமரம்
நெற்றிச்சுட்டிமகளிரும் குழந்தைகளும் அணியும் நுதலணிவகை
விலங்கின் நெற்றி வெள்ளை
நெற்றிச்சுட்டி (பெண்கள் தலையில் அணிந்து) வகிடு வழியாக நெற்றியில் தொங்கவிட்டுக்கொள்ளும் சங்கிலியோடு கூடிய வில்லை போன்ற நகை
நெற்றிச்சுழிவிலங்கின் நெற்றியில் உள்ள மயிர்ச்சுழி
நெற்றிச்சூட்டுமகளிர் அணியும் நுதலணிவகை
நெற்றித்திலகம்நெற்றிப்பொட்டு
நெற்றிப்பட்டம்நுதலணிவகை
நெற்றிப்பொட்டுதிலகம்
நெற்றிப்பொட்டு நெற்றி ஓரத்திற்கும் காதுக்கும் இடையில் உள்ள பகுதி
நெற்றுமுதிர்ந்து காய்ந்த காய்
நெறிப்பு
நெற்று (தேங்காய் முதலியவற்றின்) நன்கு முதிர்ந்த (வித்தாகப் பயன்படும்) காய்
நெற்றுதல்மோதுதல்
இலக்கில் தட்டுதல்
பெறுதல்
முதிர்தல்
நெற்றெடுத்தல்உலர்ந்த காயைச் செடியிலிருந்து பறித்தெடுத்தல்
நெற்றை உரித்து விதையெடுத்தல்
விதை சேர்த்துவைத்தல்
நெறிவழி
சமயம்
வளைவு
சுருள்
விதி
ஒழுக்கம்
செய்யுள்நடை
குலம்
வழிவகை
ஆளுகை
குதிரை முதலியவற்றின் நடை
வீடுபேறு
கோயில்
தாழ்ப்பாள்
கண் மண்டைக்குழி
புறவிதழ் ஒடிக்கை
காண்க : நெறிக்கட்டி
மனநிலை
நெறி2சமயக் கொள்கைக்காகவோ தனி மனித ஒழுக்கத்துக்காகவோ ஏற்படுத்தப்பட்ட விதி அல்லது மேற்கொள்ளும் முறை
நெறிக்கட்டிபுண்கட்டிக்காக உடற்சந்துகளில் உண்டாகும் வீக்கம்
நெறிகேடன்நல்லொழுக்கமில்லாதவன்
நெறிகேடுகொடுங்கோன்மை, அநீதி
தீயொழுக்கம்
நெறிசெய்தல்ஆளுதல்
நல்வழிப்படுத்துதல்
நெறித்தல்புறவிதழ் ஒடித்தல்
சினத்தால் புருவத்தை வளைத்தல்
நிமிர்த்தல்
கையாற்பிடித்துவிடுதல்
முறுக்காயிருத்தல்
மயிர் குழலுதல்
நோக்குதல்
நெறிதல்மயிர் குழற்சியாதல்
நெறிநீர்கடல்
நெறிப்படுத்து நெறிமுறைக்கு உட்படுத்துதல்
நெறிப்படுதல்ஒழுங்குபடுதல்
நல்லொழுக்கத்தில் நிலைபெறுதல்
ஒன்றன் வழிப்படுதல்
உள்ளடங்குதல்
நெறிப்புபுருவத்தை வளைத்தல்
நிமிர்ந்திருத்தல்
அகங்கரித்தல்
நெறிபொறிமும்முரம்
நெறிமருப்புஎருமை, மான் முதலியவற்றின் முடங்கின கொம்பு
நெறிமாறுதல்வழிதப்புதல்
நெறிமான்நீதிமான்
நெறிமுறை (செயல்படும்போது) பின்பற்றுவதற்கு வகுக்கப்பட்ட வழி
நெறிமுறைமைநியாயவழி
நெறிமைவிதி
நன்னெறி
வழக்கு
நெறியாள்கை (நாடகம், திரைப்படம் போன்றவற்றின்) இயக்கம்
நெறியிலார்கீழ்மக்கள்
நெறியிலிதீயோன்
நெறியோன்பெரியோன்
நெறுஓசை
நெறுக்கெனல்ஒடிதல், முரிதல் முதலியவற்றால் உண்டாம் ஒலிக்குறிப்பு
நெறுநெறுத்தல்பல்லைக் கடித்தல்
ஒலிபடப் பிளவுறுதல்
உறுமுதல்
நெரிந்தொலித்தல்
நெறுநெறெனல்ஓர் ஒலிக்குறிப்பு
முரிதற்குறிப்பு
பல்லைக் கடிக்கும் ஒலிக்குறிப்பு
நென்புமர ஆப்பு
ஏணிப்பழு
நென்மாஅரிசிமா
நென்னல்முன்னாள்
நென்னேற்றுமுன்னாள்
நேஅன்பு
நேயம்
நேஓர் உயிர்மெய்யெழுத்து (ந்+ஏ)
அன்பு
ஈரம்
நேகமிகப் பொடியாக
நேச நாடுகள் இரண்டாம் உலகப் போரில் கூட்டாக இயங்கிய இங்கிலாந்து, அமெரிக்கா, ரஷ்யா முதலிய நாடுகள்
நேசகன்வண்ணான்
நேசம்நட்பு
அன்பு
நேசம்அன்பு
ஆர்வம்
தகுதி
நேசம் பற்றும் பிரியமும்(உறவில்) இணக்கம்
நேசன்நண்பன்
அடியான், பக்தன்
நேசானுசாரிஉண்மையாய் நடப்பவன்
நேசிஅன்புடையவள்
நேசி அன்புசெலுத்துதல்
நேசித்தல்அன்புவைத்தல்
நேட்டம்தேட்டம்
சம்பாதித்த பொருள்
நேடுதல்தேடுதல்
எண்ணுதல்
விரும்புதல்
சம்பாதித்தல்
இலக்காகக் கொள்ளுதல்
நேத்திரநரம்புகண்நரம்பு
நேத்திரப்படலம்ஒரு கண்ணோய்வகை
நேத்திரபரியந்தம்கடைக்கண்
நேத்திரபிண்டம்கண்விழி
பூனை
நேத்திரம்கண்
மயிற்பீலிக்கண்
பட்டாடை
நேத்திரயோனிஇந்திரன்
சந்திரன்
நேத்திரரோகம்கண்ணோய்
நேத்திரவீட்சணம்அருளுடன் பார்த்தல்
நேத்திராம்புகண்ணீர்
நேத்திரோற்சவம்கண்ணுக்கு விருப்பமானது
நேதாதலைவன்
நேதிமுறை
நேதித்தல்இதுவன்றெனக் கூறுதல்
நேதியதுசெய்தல்இதுவன்றெனக் கூறுதல்
நேந்திரங்காய் (வறுவல் செய்யப் பயன்படும்) நீளமான வாழைக்காய்
நேபத்தியம்அலங்காரம்
வேடம்
நாடக அரங்கில் வேடம்பூணும் மறைவிடம்
நாடகமேடை
நேபம்நீர்
நேமகம்நியமிக்கை
ஏற்பாடு
தீர்மானம்
மணவாக்குறுதி
தெய்வத்துக்குப் படைத்தல்
ஒழுங்கு
இருப்பிடம்
நேமநிட்டைநோன்புகளை உறுதியோடு செய்கை
நித்தியானுட்டானம்
நேம்புதல்கொழித்தல்
நேமம்நியமனம்
விதிமுறை
ஊழ்
நேரம்
சாயங்காலம்
பங்கு
பிளப்பு
வேர்
மேலிடம்
வேலி
ஏமாற்றுகை
நேமன்சீரிய ஒழுக்கமுள்ளவன்
நேமனம்கட்டளை : அமர்த்தம்
உத்தியோக அமைவு
ஆணை
வகைப்படுத்துகை
நேமிவட்டம்
தேருருளை
சக்கரப்படை
ஆணைச்சக்கரம்
கடல்
பூமி
மோதிரம்
சக்கரவாகப்புள்
சக்கரப்படையுடையவனான திருமால்
தீர்த்தங்கரர் இருபத்து நால்வருள் ஒருவர்
நேமித்தல்உத்தியோகம் முதலியவற்றில் அமர்த்துதல்
தீர்மானித்தல்
சங்கற்பஞ் செய்தல்
ஓரிடத்திற் பல விதிகள் நிகழும் நிலையில் ஓன்று அல்லது சிலவே வரும் என்று வரையறுத்தல்
பிறப்பித்தல்
கட்டளையிடல்
வகைப்படுத்துதல்
நேமிநாதன்அருகக்கடவுள்
கடவுள்
நேமிப்புள்சக்கரவாகப்புள்
நேமியஞ்செல்வன்பேரரசன்
நேமியான்சக்கரப்படை உடையவனான திருமால்
நேமியோன்சக்கரப்படை உடையவனான திருமால்
நேமிவலயம்பூமண்டலம்
நேமிவலவன்திருமால்
கடவுள்
நேயம்அன்பு
பக்தி
நன்மை
நெய்
நிலப் பனைக்கிழங்கு
நேயவைஇடுதிரை
நேயன்நண்பன்
நேரஒர் உவமவுருபு. (தொல்.பொ.291.)
நேர்பலை
நேர்உடன்பாடு
உவமை
செவ்வை
நீதி
நல்லொழுக்கம்
திருந்திய தன்மை
மாறுபாடு
நீளம்
வரிசை
பாதி
நுணுக்கம்
கொடை
கதி
காண்க : நேர்விடை
தனிமை
மிகுதி
ஊர்த்துவநிலை
நிலைப்பாடு
காண்க : நேரசை
வலிமை
முன்
பிராகாரம்
நேர்1(இவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கம் இல்லாமலேயே) நிகழ்தல்(தடுக்க முடியாதபடி) ஏற்படுதல்
நேர்கட்டிஒரு மணச்சரக்குவகை
நேர்கட்டுதல்சரிக்கட்டுதல்
நேர்கடன்முயற்சி
நேர்ந்த பொருள், வேண்டுதல்
வேண்டுதலுக்காக வைத்த பண்டம்
நேர்காட்டுதல்எதிர்த்தல்
ஒரு திசைநோக்கிச் செலுத்துதல்
கொல்லுதல்
விழுங்குதல்
வரிசையாக வைத்தல்
முன் காட்டுதல்
முன் ஏர் நடத்துதல்
சரியாகப் பிளத்தற்கு வெட்டிக்காட்டுதல்
நீர்க்கால் மாட்டுதல்
சாவுகிடையாகக் கிடத்துதல்
நேர்காணல்ஒருவரை நேரில் சந்தித்துப் பேசுகை, பேட்டி
நேர்காணல் நேர்முகத் தேர்வு
நேரகாலம்ஏற்ற காலம்
கெடுதியான காலம்
விதித்த காலம்
தற்காலம்
நேர்காற்றுஉதவுங்காற்று
நேர்கூறுசரிபாகம்
நேர்கொடுநேரேவெளிப்படையாக
நேர்கோடு வளைவு ஏதும் இல்லாத கோடு
நேரங்கடத்துதல்பொழுதுபோக்குதல்
வேலையில் மந்தமாயிருத்தல்
நேரங்கெட்டநேரம்ஒவ்வாத சமயம்
தகுதியற்ற காலம்
நேர்ச்சிபோக்கு
தகுதி
இணக்கம்
சூள்
நட்பு
சிறப்பு
நேர்சீர்ஒழுங்கு
மனவொற்றுமை
தகுதிக்கேற்ப நடக்கை
நேரசூசி (பள்ளிக்கூடம் முதலியவற்றில்) கால அட்டவணை
நேரசைகுறிலோ நெடிலோ தனித்தேனும் ஒற்றடுத்தேனும் வரும் அசைவகை
நேரசை (யாப்பில்) குறிலும் நெடிலும் தனித்தோ ஒற்றுடன் இணைந்தோ வரும் அசை
நேர்சொல்லுதல்உண்மை கூறுதல்
நேர்சோழகம்நேர்தென்றல்
நேர்ஞ்சங்கிலிகழுத்திலணியப்படும் வேலைப்பாடு வாய்ந்த ஒரு சங்கிலிவகை
நேரஞ்சாய்தல்பொழுதுபோதல்
நேரஞ்செல்லுதல்அதிககாலம் பிடித்தல்
தாமதமாதல்
நேரடிநாற்சீரான் வரும் அளவடி
நேரில்
நேரடி மற்றொன்றின் அல்லது மற்றொருவரின்மூலமாக அல்லாத பங்கேற்பு
நேர்த்தரவுகுற்றம் பொறுத்தோமென்று நேரிற் கூறும் ஆணை
நேர்த்தல்ஒத்தல்
எதிர்த்தல்
நேர்த்திசிறப்பு
திருத்தமுள்ளது
காண்க : நேர்த்திக் கடன் : முயற்சி
நேர்ந்த பொருள், வேண்டுதல்
நேர்த்தி (ஒன்றின் தோற்றத்தில், அமைப்பில், செயலில் வெளிப்படும்) சீர், ஒழுங்கு, அழகு முதலியவை வாய்ந்த சிறப்பான தன்மை
நேர்த்திக்கடன்வேண்டுதல்
வேண்டுதலுக்காக வைத்த பண்டம்
நேர்த்திக்கடன் (தெய்வத்துக்கு நேர்ந்துகொண்டதால்) நிறைவேற்ற வேண்டிய கடமை
நேர்த்திக்குறிப்புதவறாமை
நேர்தப்புதல்நேர்மைதவறுதல்
நேர்தல்பொருந்துதல்
நிரம்புதல்
நிகழ்தல்
எதிர்ப்படுதல்
இளைத்துப்போதல்
மென்மையாதல்
எதிர்தல்
நெருங்குதல்
தீண்டுதல்
பெறுதல்
கொடுத்தல்
உடன்படுதல்
ஒத்தல்
உறுதிசெய்தல்
அமர்த்தல்
நியமித்தல்
தண்டனைக்கு உட்படுத்தல்
வேண்டுதல்
செல்லுதல்
வேண்டிக்கொள்ளல்
எதிர்த்தல்
அறுத்தல்
நேர்ந்தபடிமுறையின்றி
விருப்பப்படி
முன்யோசனையின்றி
நேரந்தப்புதல்காலந்தவறுதல்
நேர்ந்தபோக்குமுருட்டுப்பிடிவாதம்
நேர்ந்தார்நண்பர்
நேர்ந்துகொள் (விரும்பிய காரியம் நடந்தால் கடவுளுக்குக் காணிக்கையாக இன்னதைச் செய்வேன் என்று கூறி) வேண்டிக்கொள்ளுதல்
நேர்ந்துகொள்ளுதல்வேண்டிக்கொள்ளுதல்
நேர்ந்துபோதல்நிகழ்தல்
மெலிதல்
நேர்ந்துவிடுதல்வேண்டுதலுக்காக விலங்கு முதலியவற்றைக் கோயிலுக்கு விடுதல்
மெலிதல்
நேர்நிரத்தல்சமமாய் நிற்றல்
நேர்நிலைவஞ்சிஇருசீரடியால் வரும் வஞ்சிப்பாட்டு
நேர்நிற்றல்எதிர்நிற்றல்
ஒழுங்காய் நிற்றல்
நேர்நிறைகற்பு
சரிபாரம்
நீதி
நேர்பசைகுற்றுகரமுற்றுகரங்களோடு இயைந்து வரும் நேரசை
நேர்படுத்து சரிசெய்தல்
நேர்படுத்துதல்நேர்வழி செலுத்துதல்
முடிவுக்குக் கொண்டுவருதல்
சரிப்படுத்துதல்
சமாதானப்படுத்துதல்
நலமாதல்
நேர்படுதல்சந்தித்தல்
நன்கு பயிலுதல்
நிகழ்தல்
ஏற்புடையதாதல்
வாய்த்தல்
காணப்படுதல்
எதிர்ப்படுதல்
உடன்படுதல்
நட்புக் கொள்ளுதல்
ஒழுங்குபடுதல்
நேர்பண்ணுதல்சமனாக்குதல்
ஒழுங்குப்படுத்துதல்
ஒன்றுபடுத்துதல்
ஆணையிடுதல்
நேர்ப்பம்இறப்பு
திறமை
நேர்பாடுதற்செயலான நிகழ்ச்சி
உபாயம்
நீதி
நீளம்
உடன்பாடு
காண்க : நேர்த்திக்கடன்
நேரபாரமறிதல்அடக்கவொழுக்கமறிதல்
காலமறிதல்
நேர்பிடித்தல்நேர்வழி செலுத்துதல்
முடிவுக்குக் கொண்டுவருதல்
சரிப்படுத்துதல்
சமாதானப்படுத்துதல்
நலமாதல்
நேர்புநேரசை
நீளம்
எழுச்சி
சந்திப்பு
நிகழ்ச்சி
போக்கு
நேர்போதல்இணங்குதல்
குணமாதல்
சரியாய்ப்போதல்
நேரம்காலம்
தருணம்
பகலிற் பாதியாகிய இரு யாமகால அளவு
குற்றம்
அபராதம்
ஒறுப்புப்பணம்
நேரம் (பொதுவாக) காலம்
நேரம்கெட்ட நேரத்தில் நேரம் கழித்து
நேர்ம்புணைஇலேசான தெப்பம்
நேர்மாறு (கூறப்படுவதற்கு) முற்றும் எதிரானது
நேர்முக உதவியாளர் (அமைச்சர் முதலியோருக்கு) நிகழ்ச்சிகளை நிரல்படுத்துதல், பார்வையாளர் சந்திப்புகளை முறைப்படுத்துதல் போன்ற வேலைகளைச் செய்யும் உதவியாளர்
நேர்முக வர்ணனை (விளையாட்டு, விழா போன்றவற்றை) நேரடியாகப் பார்த்து வானொலியில் உடனுக்குடன் தரும் விளக்கம்
நேர்முக வரி (வருமான வரி, சொத்து வரி போன்று) தனிநபர் அல்லது ஒரு அமைப்பு நேரடியாகச் செலுத்த வேண்டியதாக இருக்கும் வரி
நேர்முகத் தேர்வு (விண்ணப்பம் செய்தவரின் தகுதியை) வாய்மொழியாகக் கேள்விகள் கேட்டு அறியும் தேர்வு
நேர்முகம்எதிர்முகம்
நேர்முகம் (ஒருவரை) நேரடியாகச் சந்தித்து நிகழ்த்தும் பேட்டி
நேர்மைசெம்மை
உண்மை
நீதி
நுண்மை
அறம்
திருத்தம்
சமம்
இசைவு
நன்னிலை
நிகழ்ச்சி
நேர்மை (சுயநலத்துக்காக) பொய்சொல்லுதல், ஏமாற்றுதல் போன்ற முறைகளைக் கையாளாத நியாயத் தன்மை
நேர்மையம்சரிநடு
நேரல்நிகழ்ச்சி
உடன்பாடு
கொடுத்தல்
வேண்டுகை
எதிர்தல்
பொருதல்
சரிந்து விழுகை
நேரல்லார்கீழோர்
பகைவர்
நேரலன்பகைவன்
நேர்மையானவன்
நிறுதிட்டமானது
நேர்வருதல்ஒத்திருத்தல்
நேர்வழிநேர்பாதை
நல்லொழுக்கம்
நேர்வழி (ஓர் இடத்தை) நேராகச் சென்றடையும் வழி
நேர்வளம்செவ்வழியாழ்த்திறம்
பாலையாழ்த்திறம்
நேர்வாக்கில் நேராக
நேர்வாய்க்கட்டளைமாடத்தின்கண் சாளரம்
நேர்வாளம்மருந்துமரவகை
நேர்வான்சித்திரைநாள்
நேர்விடைஉடன்பாட்டை நேரே குறிக்கும் விடை
நேராகச் சொல்லும் விடை
நேர்வுநிகழ்ச்சி
உடன்பாடு
கொடுத்தல்
வேண்டுகை
எதிர்தல்
பொருதல்
சரிந்து விழுகை
நேராகதானாக
காட்சியாக
உண்மையாய்
முழுமையும்
நேராக (புறப்பட்ட இடத்திலிருந்து) வேறு எங்கும் செல்லாமல் (சேர வேண்டிய இடத்தை நோக்கி)
நேராக்குதல்இணக்குதல்
முடிவுபடுத்துதல்
அழித்தல்
நேராதல்இணங்குதல்
சரியாதல்
நேராதார்பகைவர்
நேரார்பகைவர்
நேராளிநேர்மையுள்ளவன்
நேரிசம்எறிபடை
அம்புவகை
நேரிசைஇரண்டாமடியின் ஈற்றில் தனிச்சொல் பெற்றுவரும் வெண்பாவகை
நேரிசைவெண்பாஇரண்டாமடியின் ஈற்றில் தனிச்சொல் பெற்றுவரும் வெண்பாவகை
நேரிடுதல்நிகழ்தல்
எதிர்ப்படுதல்
கைகூடுதல்
நேரிய சீரிய
நேரியதுநேரானது
ஒரு நல்லாடைவகை
நேரியல் தோளில் இடும் துணி
நேரியன்நேரிமலைக்கு உரியவனான சோழன்
நுண்ணுணர்வுடையவன்
அணுவுக்கு அணுவாய் இருப்பவன்
நேரிறைசோழன்
உடன்பாட்டை நேரே குறிக்கும் விடை
நேருக்கு நேர் நேராகச் சந்தித்து
நேருக்குநேராய்நிற்றல்சரிநேராதல்
நேர்எதிராயிருத்தல்
பிறர்போலத் தானும் நடத்தல்
நேருக்குவருதல்இணங்கிவருதல்
நேரேடம்நாவல்மரம்
நேரேடுநாவல்மரம்
நேரொத்தல்இணையாயிருத்தல்
மாறுபாடின்றி இருத்தல்
மிகப் பொருந்தி இருத்தல்
நேரோடல்குதிரையின் நேரோட்டம்
நேளிதாமரைக்கொடி
ஒரு பேரெண்
பதுமவியூகம்
எச்சில் தழும்பு
நேற்றுமுன்நாள்
சற்று முன்காலத்தில்
நேற்றையதினம்நேற்று
நேனம்பைத்தியம்
நைவருந்து
நைதல்
நைஓர் உயிர்மெய்யெழுத்து (ந்+ஐ)
ஓர் இகழ்ச்சிக்குறிப்பு
நை1(துணி) இற்றுப்போதல்
நை2(துணியை) நையச்செய்தல்
நைக்காட்டுதல்கேலிகாட்டுதல்
நைகரம்துன்பம்
குறைவு
நைச்சிகாக்கை. (அக. நி.)
பாம்புவகை. (யாழ். அக.)
நைசியம்
நைச்சிகாக்கை
பாம்பு
நைச்சிகம்தாழ்வு
இழிதன்மை
தன்வயப்படுத்துகை
நைச்சியம்தாழ்வு
இழிதன்மை
தன்வயப்படுத்துகை
நைச்சியம் (பேச்சில், நடந்துகொள்வதில்) காரியம் சாதிப்பதற்கான பக்குவம்
நைசர்க்கிகம்இயற்கையாகத் தோன்றியது
நைசாக திறமையாக
நைசிகம்மூக்கிலிடும் மருந்து
காக்கை
நைசியம்நோஞ்சான்(சங்.அக.)
நைட்டிகப்பிரமசாரிதிருமணஞ் செய்யாமல் சாகும்வரை மாணவம் பூண்டிருப்பவன்
நைட்டிகம்ஆயுள் முழுதும் மாணவம் பூண்டொழுகும் நிலை
நைட்டிகன்திருமணஞ் செய்யாமல் சாகும்வரை மாணவம் பூண்டிருப்பவன்
நைத்தல்நசுக்குதல்
எரித்தல்
அழித்தல்
நைத்திகம்நித்தியத்துவம், என்றும் உளவாயிருக்கை
நைத்தியம்நித்தியத்துவம், என்றும் உளவாயிருக்கை
நைதல்இரங்குதல்
நிலைகெடுதல்
கெடுதல்
தளர்தல்
நசுங்குதல்
சுருங்குதல்
மாத்திரையிற் குறைதல்
வாடுதல்
மனம்வருந்தல்
தன்வயப்படாமை
நைதிகைஒரு மல்லிகைவகை
முல்லை
நைதெனல்இரக்கக்குறிப்பு
மெலிதற் குறிப்பு
மனநோதற்குறிப்பு
நைநையெனல்இகழ்ச்சிக்குறிப்பு
குழந்தை விடாது அழுதற்குறிப்பு
நைபடுதல்நசுக்கப்படுதல்
நைபத்தியம்நடிப்பவன் கொள்ளும் வேடம்
நைப்பு ஈரப்பசை
நைபாலிஅடுக்குமல்லிகை
நைபாலிகம்செம்பு
பித்தளை
நைமிசம்நைமிசம் என்னும் காடு
திருமால் திருப்பதி
நைமித்திகம்சிறப்பு வழிபாடு
நைமித்தியம்சிறப்பு வழிபாடு
நையநருக்குதல்பொடியாக்குதல்
நையப்புடைத்தல்
நையப்புடை செம்மையாக உதைத்தல் அல்லது அடித்தல்
நையப்புடைத்தல்நன்றாக அடித்தல்
நையம்மூக்கிலிடும் மருந்து
காக்கை
நையல்மெலியச்செய்யும் நோய்
அம்மை நோய்
நையாண்டிபிறர் குறையை நகைச்சுவையாக உரைத்தல்
நையாண்டிகேலிப்பேச்சு
சிரிப்புப்பேச்சு
நாடோடிப் பாட்டுவகை
நையாண்டி மேளம்காவடி
கரகம் முதலியவற்றுக்குப் பொருத்துமாறு அடிக்கும் மேள வகை
நையாண்டிமேளம் (நாட்டுப்புறக் கலைகளான கரகம், காவடி முதலியவற்றுக்கு வாசிக்கப்படும்) ஒரு வகை மேளம்
நையாயிகன்அறநூல் கற்றோன்
நைராக்கியம்எள்ளிநகையாடல், பரிகாரம்
நைராசியம்நம்பிக்கையின்மை
நைருதிகுபேர மூலை
நைலம்கடற்பாசி மருந்து
நைவருதல்வருந்துதல்
இரங்குதல்
நைவளம்பாலைப் பண்வகை
குறிஞ்சியாழ்த்திறம்
நைவனம்நடனம்
வீரன்
நைவுவாடினது
மிகப் பழுக்கை
வருந்துகை
நோய்
நைவேத்தியம்கடவுளுக்குப் படைக்கும் உணவு
நைவேத்தியம் (கோயிலில் பிறருக்குத் தருவதற்கு முன், வீட்டில் உண்பதற்கு முன்) தயாரித்த சில வகை உணவை அல்லது பழம் முதலியவற்றை இறைவனுக்குப் படைத்தல்
நைவேதனம்படைத்தல்
காண்க : நைவேத்தியம்
நைவேதித்தல்கடவுளுக்கு உணவு முதலியன படைத்தல்
நைஸ் பண்ணுதல்ஒருவரை மகிழப் பண்ணுதல்
நைஸ்பண்ணு தாஜாபண்ணுதல்
நொநொண்டி
துன்பம்
நொஒர் உயிர்மெய்யெழுத்து (ந்+ஒ)
துன்பம்
நோய்
மென்மை
நொக்குவெடிப்பு
நொக்குதல்உண்டு குறைத்தல்
அடித்தல்
மிகுதியாகத் திட்டுதல்
நொக்கெனஉடனே
நொங்குநுங்கு
நொங்குதல்விழுங்குதல்
மெலிதல்
நொச்சிகருநொச்சி
வெண்ணொச்சி
காண்க : நொச்சித்திணை : ஒரு புறத்துறை
எயில் காத்தல்
மதில்
சிற்றூர்
நொச்சி ஐந்து பிரிவாகப் பிரிந்த இலையையும் கரும் சிவப்பு நிறத் தண்டையும் நீல நிறப் பூவையும் கொண்ட சிறு மரம்
நொச்சித்திணைநொச்சிமாலை சூடி வீரர் எயில் காத்தலைக் கூறும் புறத்திணை
நொசிவருத்தம்
நுண்மை
நொசித்தல்வருத்துதல்
நொசிதல்நுண்மையாதல்
அருமையாதல்
வருந்தல்
வளைதல்
நைதல்
குறைவுறுதல்
நொசிப்புமனத்தை ஒருவழிச் செலுத்துதலாகிய சமாதி
நொசிவுநுண்மை
வருத்தம்
வளைந்த நிலை
நொட்டாங்கைஇடக்கை
நொட்டுபுணர்ச்சி
நொட்டுதல்புணர்தல்
ஏமாற்றுதல்
நொட்டைசுவைமிகுதியால் அண்ணத்தில் நாவைச் சேர்த்துக் கொட்டுதல்
நொட்டைச்சொல்குறைச்சொல்
நொடிகைந்நொடிப்பொழுது
சொல்
முதுமொழி
செய்யுள்
ஓசை
வண்டிப்பாதைகளில் ஏற்படும் பள்ளம்
புதிர்
நோய்த்துன்பம்
நொடி1ஒடிதல்
நொடி3(கண்ணை இமைப்பதற்கு அல்லது விரலைச் சொடுக்குவதற்கு ஆகும் நேரம் போன்ற) மிகக் குறைவான நேரம்
நொடி4புதிர்
நொடி5(சாலையில்) பள்ளம்
நொடிக்கதைவிடுகதை
மிகச் சுருக்கமாக அமையும் கதை
நொடிசொல்லுதல்புதுச்செய்தி கூறுதல்
விடுகதை சொல்லுதல்
எள்ளிநகையாடல்
நொடித்தல்சொல்லுதல் : சொடக்குதல்
இங்கிதத்தாலழைத்தல்
கோள்சொல்லுதல்
பழித்தல்
அழித்தல்
காண்க : நொடிசொல்லுதல் : கட்டுக்குலைதல்
நடக்கும்போது கால் சிறிது வளைதல்
ஒடித்தல்
உறுப்பாட்டுதல்
பால் முதலியன சுரத்தல்
இழப்படைதல்
நொடித்தான்மலைஅழிப்புத் தலைவனான சிவனின் கைலாயமலை
நொடித்துப் போதல்சீர் குலைதல்
நொடித்துப்போ வருமானம் அல்லது பொருளாதார வசதி இல்லாமல் ஒருவருடைய குடும்பம், வாழ்க்கை, தொழில்) சீர்குலைதல்
நொடித்துப்போதல்நிலைகுன்றுதல்
வறுமையடைதல்
நொடிதல்சொல்லுதல்
ஒடிதல்
நொடிப்புகையால் நொடித்தல் நேரம், கணப்பொழுது
நொடிபயிற்றுதல்பேச்சுக் கற்பித்தல்
நொடிபோக்குதல்தாளத்திற்கியையக் கையை நொடித்தல்
நொடிவரைவிரைவில்
நொடிவிழுதல்பாதையில் குழிப்பள்ளம் விழுதல்
கோணலாதல்
நொடுக்குநொடுக்கெனல்ஒலிக்குறிப்பு
பாதக்குறட்டினொலி
படபடத்தற்குறிப்பு
நொடுத்தல்விற்றல்
நொடுநொடுத்தல்துடித்தல்
துடுக்காயிருத்தல்
நொடுநொடெனல்படபடத்தற்குறிப்பு
துடுக்காயிருத்தற்குறிப்பு
நொடைவிலை
விற்கை
பலபண்டம்
நொடைமைவிலை
நொண்டல்நொண்டுதல்
நுகர்தல்
முகத்தல்
நொண்டிமுடமான ஆள் அல்லது விலங்கு
முடம்
காண்க : நொண்டிநாடகம். பொய்க்காலால் நடப்போன்
நொண்டி1(கால் அல்லது கை) செயல்படாத குறை
நொண்டி2நொண்டியடித்துச் சென்று எதிர் அணியினரைத் தொடும் விளையாட்டு
நொண்டிக்கால்முடக்கால்
பொய்க்கால்
நொண்டிச் சாக்குபொருத்த மற்ற காரணம்
நொண்டிச்சமாதானம் நடந்த நிகழ்ச்சிக்குக் காட்டப்படும் வலுவற்ற, நம்பிக்கை ஏற்படுத்தாத காரணம்
நொண்டிச்சாக்கு பொருத்தமில்லாத சாக்குப்போக்கு
நொண்டிநாடகம்கள்வனொருவன் படையிலுள்ள குதிரையொன்றைத் திருட முயன்றபோது கால்தறியுண்டு பின் நல்வழிபெற்ற செய்தியைச் சிந்துச்செய்யுளால் புனைந்து கூறும் நாடகநூல்
நொண்டியடி (விளையாட்டில்) ஒரு காலை மடித்துக் குதித்தல்
நொண்டு (பாதத்தை முழுமையாகப் பதிக்க முடியாமல்) ஒரு பகுதியை மட்டும் ஊன்றுதல்
நொண்டுதல்காலை ஊன்றாமல் கிந்தி நடத்தல்
நொதல்துன்புறுத்தல்
நொதிஅருவருக்கத்தக்க சேறு
நொதி1(காடி முதலியவை) புளித்தல்
நொதி2உயிரினங்களின் உடலினுள் வேதியியல் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும், கிரியா ஊக்கியாகச் செயல்படும் குறிப்பிட்ட உயிரணுக்களின் சுரப்பு
நொதித்தல்கொப்புளித்தல்
புளித்த மா முதலியன பொங்குதல்
ஈரமாதல்
நீர் முதலியவற்றில் ஊறிப்போதல்
நுரைத்தல்
நொதுக்கல்இளக்கமுள்ளது
நொதுத்தல்அழித்தல்
தளர்தல்
நொதுநொதுத்தல்குழைதல்
சீழ்கட்டுதல்
ஈரமாதல்
நுரைத்தல்
நொதுநொதெனல்புளித்த மா முதலியன பொங்குதற்குறிப்பு
நெகிழ்தற்குறிப்பு
நொதுமல்அயல்
புறக்கணிப்பு
மென்மை
அன்பிலார் கூற்று
நொதுமலர்அயலார்
நொதுமலாளர்அயலார்
புறங்கூறுவோர்
நொதுமெனல்விறைவுக்குறிப்பு
நொந்தகைமைவறுமை
நொந்தலைவலுவின்மை
வருமை
நொந்தலைமைவலுவின்மை
வருமை
நொந்தன்னம்நீர்விடாமையாற் பதனழிந்த சோறு
நொந்தார்பகைவர்
நொந்து கொள்ளுதல்குறை பட்டுக் கொள்ளுதல்
நொந்துதல்அழிதல்
தூண்டுதல்
நொப்பம்திறமை
நொப்புதடைசெய்கை
குட்டி பால் குடியாமலிருக்க ஆட்டின் முலையிற் சுற்றும் ஓலை
வெள்ளப்பெருக்கில் மிதந்துவரும் செத்தை முதலியன
நொம்பலம்துன்பம்
நோவு
நொய்குறுநொய்
இலேசு
மென்மை
நுண்மை
நொய் (கோதுமை, அரிசி ஆகியவற்றின்) உடைந்த தூள்
நொய்தல்நுண்மை
நொய்துமெல்லியது
இழிவானது
விரைவு
நொய்தெனல்விரைவுக்குறிப்பு
நொய்ப்பம்திறமை
இலேசு
நொய்ம்மைகனமின்மை
மென்மை
நேர்த்தி
உறுதியின்மை
குற்றம்
நுண்மை
தளர்ச்சி
மனத்திடமின்மை
மன உருக்கம்
இழிவு
நொய்யஅற்பமான, நொய்தி னொய்ய சொல் (கம்பரா, பாயி. 5)
வலியற்ற. நொய்ய புத்தி
நுட்பமான. பல்கலநொய்ய மெய்யணிந்து (சீவக. 991)
மென்மையான. அனிச்சப் போதி னதிகமு நொய்ய (கம்பரா. கோலங். 14)
நொய்யஅற்பமான
வலியற்ற
நுட்பமான
மென்மையான
கடுமையாக
நொய்யசொல்வசைச்சொல்
நொய்யரிசிகுறுநொய்
நொய்யவன்வறியவன்
இழிஞன்
எளியவன்
வலுவில்லான்
நொய்யெனல்நுண்மைக்குறிப்பு
நொய்வுகனமின்மை
மென்மை
நேர்த்தி
உறுதியின்மை
குற்றம்
நுண்மை
தளர்ச்சி
மனத்திடமின்மை
மன உருக்கம்
இழிவு
நொருபயிரினடியில் முளைப்பது
காய்ப்பு மாறினபின் அரும்பும் பிஞ்சு
நொருக்குதல்பொடியாக்கல்
நையப்புடைத்தல்
இரத்தக்காயம் பண்ணுதல்
மிகுதியாய் உண்ணுதல்
நொருகைசிற்றுண்டி
நொருங்குதல்பொடியாதல்
பின்னிரங்குதல்
நொலைபூரிகை என்னும் அப்பவருக்கம்
நொலையல்பூரிகை என்னும் அப்பவருக்கம்
நொவ்வல்வருத்தம்
நொவ்விதாகவிரைவாக
நொவ்வுமெலிவு
உடையுந்தன்மை
வாட்டம்
வருத்தம்
விரைவு
நொவ்வுதல்வருந்துதல்
மெலிதல்
நொழுந்துதல்நுழைத்தல்
நொள்குதல்சுருங்குதல்
முகத்தல்
இளைத்தல்
நொள்கெனல்அச்சக்குறிப்பு
நொளநொளத்தல்குழைதல்
வழுவழுப்பாதல்
நொள்ளல்பார்வையற்றுக் கண்குழிந்த நிலை
காண்க : நுளம்பு
நொள்ளாப்புவருத்தம்
நொள்ளுதல்முகத்தல்
விழுங்குதல்
நொள்ளைகுருடு
காண்க : நாகரவண்டு
விலங்குவகை
கைக்குழந்தை
நொள்ளைக்கண்பார்வை மாறிய கண்
நொள்ளைப்பயல்இழிஞன், புல்லன்
நொளில்அருவருக்கத்தக்க சேறு
நொளுக்கல்முற்றாத நிலை
இளம்பாக்கு
நொளுநொளெனல்குழைதற்குறிப்பு
நொளுவல்முற்றாத நிலை
இளம்பாக்கு
நொற்பம்நுண்மை
நுண்ணிய ஆராய்ச்சி தோன்ற எழுதப்பெற்ற உரை
நுட்பம்
பொருளின் நுட்பம்
காலநுட்பம்
கரந்துறை கோள்களுள் ஒன்று
ஓரணி
நொறில்விரைவு
நுடக்கம்
ஒடுக்கம்
அருவருக்கத்தக்க சேறு
நொறுதின்பண்டம்
நொறுக்கரிசிநொருங்கிய அரிசி
பாதி வெந்த சோறு
நொறுக்கித் தள்ளுசிறப்பாகச் செய்
நொறுக்கித்தள்ளு (சிரமமான காரியம் என்று கருதப்படுவதை) சிறப்பாகச்செய்தல்
நொறுக்கித்தள்ளுதல்நன்றாயடித்தல்
மிகத்திட்டுதல்
திறமைகாட்டுதல்
நொறுக்குபொடியாக்குகை
மெல்லுகை
நன்றாயடிக்கை
நொறுக்கு சிறுசிறு பகுதிகளாக ஆகுமாறு உடைத்தல்
நொறுக்குத் தீனிஅவ்வப்போது தின் பண்டம் தின்னுதல்
நொறுக்குத் தீனி (உணவாக அல்லாமல் அவ்வப்போது தின்னும்) முறுக்கு, கடலை போன்ற சிறு தின்பண்டம்
நொறுக்குதல்பொடியாக்கல்
நையப்புடைத்தல்
இரத்தக்காயம் பண்ணுதல்
மிகுதியாய் உண்ணுதல்
நொறுங்குபொடியாதல்
கற்கள் பட்டதினால் கண்ணாடிகள் நொறுங்கின
பின்னிரங்குதல். நொறுங்குண்ட மனம். (W.)
நொறுங்குநொய்
தூள்
நுண்மை
நொறுங்கு உடைந்து சிறுசிறு பகுதிகளாக ஆதல்(நசுங்கி) உருக்குலைதல்
நொறுங்குதல்பொடியாதல்
பின்னிரங்குதல்
நொறுநாட்டியம்சிறுகுற்றங்கள் காணுந்தன்மை
நொறுவைசிற்றுண்டி
நொறுவைக்கள்ளன்வீண்செலவு செய்வோன்
நொறுவைக்கள்ளிவீண்செலவு செய்பவள்
நொறுவைப்பண்டம்சிற்றுண்டி
நொன்றிமான்
நொன்னைநையாண்டி
பரிகாசம்
நோநோவு வருத்தம்
நோஓர் உயிர்மெய்யெழுத்து (ந்+ஓ)
வலி
துன்பம்
நோய்
சிதைவு
வலுவின்மை
நோக்கஓர் உவமவுருபு. (தொல். பொ. 286
உரை.)
நோக்கம்கண்
பார்வை
கிரகநோக்கு
தோற்றம்
உயர்ச்சி
அழகு
காவல்
கருத்து
அறிவு
கவனம்
விருப்பம்
குறிப்பு
நோக்கர்கழைக்கூத்தர்
பார்வையாளர்
நோக்கர்கள் எதிர்காலத்தில் நடக்கப்போவதை முன்னரே கூறக் கூடிய அளவுக்கு ஒரு துறையில் நிகழ்வதை ஆழ்ந்து கவனிப்பவர்கள்
நோக்கல்பார்த்தல்
காத்தல்
தேடுதல்
நோக்கனோக்கம்மனத்தால் நோக்கும் நோக்கம்
நோக்காடுநோவு
இராசநோக்காடு
மனநோவு
நோய்
வறுமை
நோக்காலுரைத்தல்பார்வையால் உணர்த்துதல்
நோக்கி (குறிப்பிட்ட ஒன்றை அல்லது ஒருவரை) இலக்காகக் கொண்டு
நோக்கியநோக்கம்கண்களால் நோக்குகை
நோக்குகண். மலர்ந்த நோக்கின் (பதிற்றுப். 65, 7)
பார்வை. செல்வர் சிறுநோக்கு நோக்குங்கால் (நாலடி, 298)
அழகு. நோயிகந்து நோக்குவிளங்க (மதுரைக். 13)
கருத்து. நூலவர் நோக்கு (திரிகடு. 29)
அறிவு. நுழைந்த நோக்கிற் கண்ணுள் வினைஞர் (மதுரைக். 517)
பெருமை. நோக்கிழந்தனர் வானவ ரெங்களால் (கம்பரா. கும்பக. 328)
கதி. சொன்னோக்கும் பொருணோக்கும் (அஷ்டப். திருவரங்கக். தனியன், 2)
வினோதக்கூத்துக்களுள் ஒன்று. (சிலப். 3, 12, உரை.)
ஓசை முதலியவற்றால் கேட்டாரை மீட்டுந் தன்னை நோக்கச் செய்யும் செய்யுளுறுப்பு. (தொல். பொ. 416.)
விருப்பம். (யாழ். அக.)
ஓர் உவமவுருபு. (தொல். பொ. 287.)
நோக்குகண்
பார்வை
அழகு
கருத்து
அறிவு
பெருமை
விருப்பம்
கதி
விநோதக் கூத்துக்களுள் ஒன்று
ஒருவகைச் செய்யுளுறுப்பு
ஓர் உவமவுருபு
நோக்கு1பார்த்தல்
நோக்கு2கண்ணோட்டம்
நோக்குடைப்பொருள்குறிப்புப் பொருள்
குறிப்பு
மொழிகளால் அமைந்த சுவையுடைய பொருள்
நோக்குதல்பார்த்தல்
கருதுதல்
கவனித்தல்
திருத்துதல்
பாதுகாத்தல்
அருளுதல்
ஒத்தல்
ஒப்பிட்டுப் பார்த்தல்
படித்தல்
விரும்புதல்
கண்காணித்தல்
நோக்குவர்மம்நோக்குவர்மம்(ஹிப்னோதெரபி) என்னும் வார்த்தை மனிதனின் மனதில் ஒரு குறுகுறுப்பை உண்டாக்கும் ,இதற்க்கு காரணம் சினிமாக்களில் ஹிப்னோடிசம் பற்றி ஒரு ரகசியமான விஷயத்தை தெரிந்து கொள்ள உபயோகப்படுத்தினார்கள் .ஆனால் மனிதனின் உள்மனதில் புதைந்து கிடக்கும் பல நினைவுகள் கவலையாகவும் ,பயமாகவும் ,வியாதியாகவும் மாறி வாழ்க்கையை வேதனை நிறைந்த ஒன்றாக மாற்றி வருகின்றன
மனிதின் வாழ்க்கை பிரச்சனைகள் பல இருந்தாலும் இந்த மனதில் உண்டாகும் பயம் போன்ற நுணுக்கமான எண்ணங்கள் விலக ஹிப்னோதெரபி உதவுகிறது
உங்கள் மன வேதனை தீர சிகிச்சை பெற முடியும்
நோக்குவித்தைகண்கட்டுவித்தை
நோக்கெதிர்நோக்குதல்தலைவன் நோக்கியவிடத்துத் தலைவி எதிர்நோக்குதல்
நோஞ்சல்மெலிவு
நோஞ்சான்நோய் முதலியவற்றால் மெலிந்தவன்
நோஞ்சான் உடல் வலிமையற்று மெலிந்து காணப்படுவது
நோஞ்சிநோய் முதலியவற்றால் மெலிந்தவன்
நோஞ்சைநோய் முதலியவற்றால் மெலிந்தவன்
நோட்டக்காரன்நாணயம் பரிசோதிப்போன்
நாணயம், பொன், மணி முதலியவற்றின் தன்மைகளை அறிந்தவன்
நோட்டம்தட்டிப்பார்த்தல் முதலிய முறைகளைக்கொண்டு புரியும் நாணய சோதனை
மணிபொன் முதலியவற்றின் சோதனை
விலை. அதின் நோட்ட மறியான்
மதிப்பு
போட்டி. நோட்டத்திலே விலை வைத்து விட்டார்கள
வெல்லமுயல்கை வார்த்தைதோட்டத்தில் என்ன பலன்
நோட்டம்நாணயசோதனை
கணக்கு
விலை
மதிப்பு
பொன்
மணி முதலியவற்றின் சோதனை
பார்வை
போட்டி
வெல்ல முயலுகை
நோட்டம் மதிப்பிடும் அல்லது தெரிந்துகொள்ளும் நோக்கம் கொண்ட பார்வை
நோட்டம்பார்த்தல்தகுதியறிதல்
மதித்தல்
மிகக் கண்டிப்பாயிருத்தல்
நோட்டு (எழுதுவதற்கான) குறிப்பேடு
நோடாலம்உள்ளக்களிப்பு, உல்லாசம்
அதிநாகரிகம்
பரிகாசம்
புதுமை
நோண்டுதல்கிளறுதல்
முகத்தல்
குடைந்தெடுத்தல்
துருவி விசாரித்தல்
சிறுகத் திருடுதல்
பயிரைக் கிள்ளுதல்
ஒரு தொழிலைச் சிறிது சிறிதாகச் செய்தல்
நோணாவட்டம்சிறுகுற்றங்கள் காணுந்தன்மை
நோதல்பூடு முதலியவற்றிற்கு வரும் கேடு
துன்புறுதல்
நோயுறல்
வருந்துதல்
வறுமைப்படுதல்
பதனழிதல்
எழுத்து முதலியவற்றின் மழுங்கல்
சாயம் சிதறுகை
வறுமை
வெறுத்தல்
நோதலைவறுமை
பூடு முதலியவற்றிற்கு வரும் கேடு
நோதிறம்முல்லை பாலைகட்குரிய அவலப்பண்வகை
நோப்படுதல்நோய்ப்படுதல்
மெலிதல்
நோப்பாளம்சினம்
நோம்புநோன்பு :
நோம்புக்கயிறுஇரட்சையாகக் கட்டும் மஞ்சட்படுத்தின நூற்கயிறு
நோம்புதல்கொழித்தல்
நோய்துன்பம்
வருத்தம்
பிணி
குற்றம்
அச்சம்
நோவு
நோய் (மனிதனின், விலங்கின்) உடல் நலம் பாதிப்பு
நோய்ச்சல்நோய்கொள்ளல்
மெலிந்தவர்
நோய்
நோய்ஞ்சல்மெலிந்தவர்
நோய்
நோய்ஞ்சிபிணியாளன்
நோய்த்தல்பிணியால் வருந்துதல்
மெலிதல்
வாடுதல்
சாரமற்றுப்போதல்
நோய்நொடி நோயும் நோயின் பாதிப்பும்
நோய்முகன்சனி
நோய்வாய்ப்படு நோயினால் பாதிக்கப்படுதல்
நோய்விழுதல்செடிகளில் பூச்சிபிடிக்கை
நோயாளிபிணியாளன்
நோயாளி நோய் உடைய அல்லது நோய்வாய்ப்பட்ட நபர்
நோயுள்ளதீட்டுநோவோடு கூடிய மாதவிடாய்
நோல்நோன்புக்கிரியை
நோல் (நோன்பை) மேற்கொள்ளுதல்
நோல்தல்நோற்றல்
பொறுத்தல்
நோலாமைசெய்த பாவத்திற்கு வருந்தாமை
நோலுதல்நோற்றல்
பொறுத்தல்
நோலைஎள்ளுருண்டை
எட்கசிவு
நோவல்அப்பம்
நோவாளிநோவுள்ளான்
வறிஞன்
நோவுநோய்
துன்பம்
மகப்பேற்றுவலி
வலி
இரக்கம்
நோவு வலி
நோவுசாத்துதல்பெரியோர் நோய்வாய்ப் படுதல்
நோவெடுத்தல்மகப்பேற்றுவலி உண்டாதல்
நோழிகைநெசவுநூலின் தாறு
நோளைபிணியுண்ட நிலை
நோற்பார்தவம்செய்பவர்
நோற்பாள்சமணப் பெண்துறவி
நோற்புபொறுமை
தவஞ்செய்கை
நோற்றல்பொறுத்தல்
விரதமிருத்தல்
தவஞ்செய்தல்
நோறுவாய்
நோன்பிவிரதி
நோன்பிருத்தல்விரதங்கொள்ளுதல்
நோன்புதவம்
விரதம்
நோன்பு சாப்பிடும் உணவு வேளைகளைக் குறைத்தோ சில எளிய உணவை மட்டும் உண்டோ இறைவனை நினைத்துச் செய்யும் பிரார்த்தனை
நோன்புதுறத்தல்பட்டினிகிடந்து மறுநாள் உண்ணுதல்
நோன்புநோற்றல்விரதம் மேற்கொள்ளுதல்
நோன்புபிடித்தல்விரதம் மேற்கொள்ளுதல்
நோன்புயர்தல்பட்டினிகிடந்து மறுநாள் உண்ணுதல்
நோன்மைபொறுமை
வலிமை
பெருந்தன்மை
தவம்
நோன்றல்பொறுத்தல்
தள்ளல்
நிலைநிறுத்தல்
துறத்தல்
தவஞ்செய்தல்
நோனாமைதவஞ்செய்யாமை
ஆற்றாமை
அழுக்காறு
நோனார்ஆற்றாதார்
பகைவர்
தவமில்லார்
நோனாவட்டம்சிறுகுற்றங்கள் காணுந்தன்மை
நௌஓர் உயிர்மெய்யெழுத்து (ந்+ஔ)
மரக்கலம்
நௌகரிமானியம்ஊழியத்திற்காக விடப்படும் மானியம்
நௌவிமான்