Birds Name in Tamil

Albatross அண்டரண்டப்பறவை

Ashy Crowned Sparrow Lark சாம்பல் தலை வானம்பாடி

Ashy Prinia – சாம்பல் கதிர்குருவி

Asian Paradise Flycatcher அரசவால் ஈப்பிடிப்பான்

Asian White-Backed Vulture மாடுபிடுங்கி

Baya Weaver தூக்கனாங்குருவி

Black Kite கள்ள பருந்து

Black Vulture மலைப்போர்வை

Black-Bellied Tern கருப்பு வயிற்று ஆலா

Black-Headed Ibis வெள்ளை அரிவாள் மூக்கன்

Blue-Rock Pigeon – மாடப் புறா

Blyth’S Reed Warbler பிளித் நாணல் கதிர்குருவி

Brahminy Kite செம் பருந்து

Brown Shrike பழுப்புக் கீச்சான்

Button Quail கருங்காடை

Cattle Egret உண்ணிக்கொக்கு

Chough செவ்வலகி

Chukar Partridge கௌதாரி

Citrine Wagtail மஞ்சள் வாலாட்டி

Cock சேவல்

Coot (Common) நாமக் கோழிம், கரண்டம்

Coppersmith Barbet செம்மார்புக் கூக்குருவான்

Crane கொக்கு, நாரை

Crow காகம், காக்கா, காக்கை

Cuckoo

Curlew கோட்டான்

Darter நெடுங்கிளாத்தி

Dove புறா

Drongo கரிச்சான்

Duck வாத்து

Eagle கழுகு, கருடன்

Eastern Skylark சின்ன வானம்பாடி

Egyptian Vulture பாப்பாத்திக் கழுகு

Eurasian Golden Oriole மாங்குயில்

Eurasian Spoonbill கரண்டிவாயன்

Fishing Eagle விடை ஆளி

Forest Wagtail கொடிக்கால் வாலாட்டி

Gadwall கருவால் வாத்து

Gargany நீலச்சிறகு வாத்து

Glossy Ibis அறிவாள் மூக்கன்

Goldfinch பொன்பாடி

Great Cormorant பெரிய நெட்டைக்காலி

Great Egret Peria Kokku உண்ணிக்கொக்கு

Great Hornbill மலை இருவாட்சி

Greenish Leaf Warbler பச்சைக் கதிர்குருவி

Grey Headed Fishing Eagle விட ஆலா

Grey Heron சாம்பல் நாரை

Grey Pelican சாம்பல் கூழைக்கடா/கூழைக்கிடா

Grey Wagtail சாம்பல் வாலாட்டி

Guinea Fowl கினி கோழி

Harrier பூனைப்பருந்து

Hawk பாறு

Hen கோழி

Hoatzin வெடிற்போத்து

Hoopoe கொண்டலாத்தி

Hornbill இருவாய்க்குருவி, இருவாய்ச்சி, இருவாயன்

Hummingbird இமிரிச்சிட்டு, ரீங்காரப்பறவை

Indian Cormorant கொண்டய் நீர் காகம்

Indian Little Grebe மூக்குளிப்பான்

Indian Pond Heron குருட்டு கொக்கு

Indian Treepie வாலி

Kestrel கரைவணை

Kingfisher மீன்கொத்தி

Kite கலுழன், கருடன்

Lesser Goldenbacked Woodpecker பொன்முதுகு மரங்கொத்தி

Little Corporant சின்ன நீர்க்காகம்

Little Crake சின்னக் காணான்கோழி

Little Egret சின்ன வெள்ளைக்கொக்கு

Little Grebe குளுப்பை

Little-Ringed Plover பட்டாணி உப்புக்கொத்தி

Love Bird அன்றில்

Macaw ஐவண்ணக் கிளி

Magpie Robin குண்டுக் கரிச்சான்

Moorhen (Common) தாழைக் கோழி

Munia நெல்லுக்குருவி

Mynah மைனா

Night Heron வாக்கா

Nighthawk இராப்பாறு

Nightingale இராப்பாடி

Olive-Backed Pipit காட்டு நெட்டைக்காலி

Oriental White Ibis வெள்ளை அறிவாள் மூக்கன்

Osprey விரலடிப்பான்

Ostrich நெருப்புக்கோழி, தீக்கோழி

Owl ஆந்தை

Painted Stork மஞ்சள் மூக்கு நாரை

Pallid Harrier பூனைப் பருந்து

Pariah Kite பறைப் பருந்து

Parrot கிளி

Passer Domesticus வீட்டுச் சிட்டுக்குருவி

Peacock மயில்

Pelican கூழைக்கடா, கூழைக்கிடா, கூளைக்கடா

Penguin பனிப்பாடி

Peregrine Falcon பைரி

Phesant-Tailed Jacana நீலவால் இலைக்கோழி

Pied Harrier வெள்ளைப் பூனைப்பருந்து

Pigeon புறா

Pipit நெட்டைக்காலி

Pitta தோட்டக்கள்ளன்

Purple Heron செந்நாரை

Purple Moorhen நீலத் தாழைக் கோழி

Purple Rumped Sunbird ஊதாப் பிட்டு தேன்சிட்டு

Purple Sunburd ஊதாத் தேன்சிட்டு

Quail காடை

Red Shank மலைக்கோட்டான்

Red-Wattled Lapwing சிவப்பு மூக்கு ஆள்காட்டி

Red-Winged Bush-Lark சிகப்பு இறக்கை வானம்பாடி

Reef Heron கரைக்கொக்கு

Rhinoceros Hornbill மூக்குக் கொம்பன்

Roller கொட்டுக்கிளி

Rosy Starling சோலக்குருவி

Ruddy-Breasted Crake சிவப்புக் காணான்கோழி

Sandpiper (Common) உள்ளான்

Sea Eagle ஆலா

Shag கொண்டை நீர்க்காகம்

Shrike கீச்சான் குருவி

Siskin பைது

Skylark வானம்பாடி

Small Blue Kingfisher சிறால் மீன்கொத்தி

Sparrow குருவி

Spoonbill சப்பைச்சொண்டன்

Spotbilled Pelican புள்ளியலகு குழைக்கடா/கூழைக்கிடா

Spotted Dove புள்ளிப் புறா

Spotted Munia புள்ளிச் சில்லை

Spotted Owlette புள்ளி ஆந்தை

Stork-Billed Kingfisher பேரலகு மீன்கொத்தி

Swallow தகைவிலான் குருவி

Swan அன்னம்

Tailorbird தையல்சிட்டு

Teal (Common) கிளுவை

Tern (Common) ஆற்றுக்குருவி

Toucan பழச்சொண்டான்

Treepie வாலி

Turkey வான்கோழி

Turtle Dove கரும்புறா

Vulture பிணந்தின்னி, உவணம்

Whimbrel குதிரைத் தலைக் கோட்டான்

WHITE WAGTAIL வெள்ளை வாலாட்டி

White-Bellied Sea Eagle ஆலா

White-Breasted Waterhen காம்புல் கோழி

White-Headed Kite உவணம்

White-Necked Stork – வெண்கழுத்து நாரை

White-Rumped Munia வெண்முதுகுச் சில்லை

Widgeon காட்டு வாத்து

Woodpecker மரங்கொத்தி

Yellow-Wattled Lapwing மஞ்சள் மூக்கு ஆள்காட்டி

Commonly used Words and Grammar in Tamil

A list of commonly used words to help you to learn Tamil

We hope you found the sample lessons enjoyable.

If you are interested, please don’t hesitate to get in touch with us. Our team will reach out to you via email or phone as soon as possible.

    Tamil lesson
    × Want to join our classes?