Tamil To Tamil & English Dictionary

  

 

 

Tamil WordTamil MeaningEnglish Meaning
உக்கிரம் (சில இயற்கைச் சக்திகளின் அல்லது சில உணர்ச்சிகளின்) கடுமைintensity (of some natural forces)
உக்கிராணம் (பெரும்பாலும் கோயில், மடம் போன்றவற்றில்) சமையலுக்கு வேண்டிய பொருள்கள் வைத்திருக்கும் அறைstore room for provisions (in a temple or house)
உகு (கண்ணீர்) வடித்தல்shed (tears)
உச்சந்தலை (மனித) மேல்தலையின் நடுப்பகுதிcrown (of head)
உச்ச நீதிமன்றம் (இந்தியாவில்) நாடு முழுமைக்குமான தலைமை நீதிமன்றம்supreme court (of India)
உச்சம் (ஒரு செயல், உணர்ச்சி போன்றவை அடையும்) தீவிரம் அல்லது அதிக அளவுmaximum or extreme point
உச்சமட்டம் (பல நிலைகளைக் கொண்ட அமைப்பில்) இறுதிhighest (in a hierarchical set up)
உச்சரி (எழுத்தை, சொல்லை) ஒலித்தல்pronounce (a sound, word)
உச்சரிப்பு (எழுத்தின், சொல்லின்) ஒலிப்பு முறைpronunciation
உச்சவரம்பு வரையறுக்கப்பட்ட உயர் எல்லை(of time, production) deadline
உச்சஸ்தாயி (பாடும்போது) குரலின் மேல்எல்லைhigh pitch
உச்சாடனம் (மந்திரங்களை) ஒரே சீராக ஓதுதல்(of mantras) chanting
உச்சாணி (மரத்தின்) உச்சிtop (of a tree)
உச்சி (உயரமான ஒன்றின்) மேல்பகுதிtop (of a tree, tower, etc.)
உச்சிக்கால பூஜை (கோவிலில் நாள்தோறும்) பகல் பன்னிரண்டு மணியளவில் நடக்கும் பூஜை(in temples) பூஜை performed around the noon (daily)
உச்சிக்குடுமி (ஆண்கள்) உச்சந்தலையின் பின்பகுதியில் நீளமாக வளர்த்து முடிந்துகொள்ளும் முடிக் கற்றைtuft of hair (just behind the crown of the head)
உச்சிக்கொண்டை (பெண்கள்) உச்சந்தலையின் பின்பகுதியில் போட்டுக்கொள்ளும் ஒரு வகைக் கொண்டை(of women) a hairdo in which hair is gathered up and knotted at the back of the crown of the head
உச்சிகுளிர் (புகழ்ச்சியால்) பெரும் மனமகிழ்ச்சி ஏற்படுதல்feel flattered (by nice words)
உச்சிப்பொழுது தலைக்கு நேராக வானத்தில் சூரியன் வரும் நேரம்high noon
உச்சிமாநாடு (முக்கியப் பிரச்சினைகுறித்து விவாதித்து நடவடிக்கை எடுக்க) முன்னேறிய நாட்டு அரசுத் தலைவர்களின் சந்திப்புsummit conference (of world leaders of mostly developed countries)
உச்சிவானம் தலையின் மேல்பகுதிக்கு நேராக உள்ள வானம்sky overhead
உச்சிவெயில் நண்பகல் வெயில்hot sun (of the high noon)
உசத்தி (மதிப்பு, தரம் முதலியவற்றில்) உயர்வுbeing preferential or superior
உசாத்துணை நூல்கள் துணைநூல் பட்டியல்bibliography
உசாவு கேட்டல்enquire
உசிலி வேகவைத்து அரைத்த பருப்போடு ஏதேனும் ஒரு காய்கறியைச் சேர்த்துத் தயாரிக்கும் உணவுப் பண்டம்a dish prepared by adding a vegetable to the boiled and mashed pulse
உட்கரு (கதை முதலியவற்றின்) மிக ஆதாரமான பொருள்central theme
உட்கருத்து (வெளிப்படையாகத் தெரியாத) நுண்மையான செய்திintended sense
உட்காய்ச்சல் தொடு உணர்வால் அறிந்துகொள்ள முடியாமல் உடலில் இருக்கும் காய்ச்சல்latent or internal fever
உட்கார் (மனிதன்) இடுப்பின் கீழ்ப்பகுதியை ஒரு பரப்பில் வைத்து ஓய்வு பெறுதல்(of human beings) sit
உட்கார்த்து (ஒருவரை) உட்காரச்செய்தல்seat
உட்குழு ஒரு குழுவிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிலரைக் கொண்டதும் முக்கியமான முடிவுகளைத் தீர்மானிக்கக் கூடியதுமான சிறு குழுinner group
உட்கொள் (வாய் வழியாக உணவு முதலியவற்றை) உள்ளே இறங்கச்செய்தல்take in (food, etc.)
உட்செலுத்து (உள்ளீடற்ற பொருளில், துவாரம் முதலியவற்றில் ஒன்றை) நுழைத்தல்insert
உட்பகை வெளிப்படையாகத் தெரியாத விரோதம்covert enmity
உட்பட்ட (ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கைக்கு) கீழ் உள்ளbelow
உட்பட (கூறப்படும் ஒருவருக்கு அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்டதை) சேர்த்துincluding
உட்படு (வரம்புக்குள், அளவுக்குள்) அமைந்திருத்தல்be subjected to (certain limits and conditions)
உட்படுத்து (ஒன்றின்) கீழ் அமைக்கப்படுதல்(சோதனை, ஆய்வு முதலியவற்றுக்கு) உள்ளாக்குதல்bring
உட்பிரிவு (பகுக்கப்பட்ட ஒரு பெரும் பிரிவின்) சிறு பிரிவுsubdivision (in a book, treatise, etc.)
உட்புறம் வெளிப்புறத்தின் மறுபுறம்inside
உட்பூசல் (ஒரு குழு, அமைப்பு போன்றவற்றின் உறுப்பினர்களுக்குள்) சொந்த நலனை முன்னிட்டு எழும் பூசல்quarrel within (the members of a group)
உட்பொருள் வெளிப்படையாக அல்லது மேலோட்டமாகத் தெரியாத பொருள்hidden or inner meaning
உடந்தை (குற்றத்துக்கு அல்லது தீய செயலுக்கு) துணைconnivance
உடம்பு உடல்body
உடமை (ஒருவருக்கு) உரிமை உடையது(வீடு, நிலம் போன்ற) சொத்துpossessions (such as house, land, etc.)
உடல் (மனிதனின் அல்லது விலங்கின்) முழு உருவம்body
உடல்நலம் உடல் நோயற்று இருக்கும் நிலைhealth
உடல்நிலை உடம்பின் (ஆரோக்கியமான அல்லது ஆரோக்கியக் குறைவான) தன்மைhealth
உடலுழைப்பு உடலை வருத்திச் செய்கிற கடின உழைப்புphysical labour
உடலுறவு பாலுணர்வின் உந்துதலினால் ஆணும் பெண்ணும் கொள்ளும் சேர்க்கைsexual intercourse
உடற்கல்வி விளையாட்டு, பயிற்சி முதலியவற்றின் மூலம் அளிக்கும் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கான கல்விphysical education
உடற்கூற்றியல் உடல் உறுப்புகளின் உள்ளமைப்பை விவரிக்கும் அறிவியல் துறைanatomy
உடற்பயிற்சி உடலை ஆரோக்கியமாகவும் வலிமையாகவும் வைத்துக்கொள்வதற்காக மேற்கொள்ளும் செயல்கள்physical exercise or training
உடன்கட்டை ஏறு கணவனின் சிதையில் மனைவி இறங்கித் தன் உயிரைப் போக்கிக்கொள்ளுதல்(of women) burn oneself alive in the funeral pyre of the husband
உடன்படிக்கை இரு நாடுகள் அல்லது அமைப்புகள் ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்துக்காகச் செய்துகொள்கிற ஒப்பந்தம்treaty
உடன்படு இணங்குதல்comply with
உடன்பிறந்தார் சகோதர சகோதரிகள்brothers and sisters (born of the same parents)
உடன்பிறந்தாள் சகோதரி(own) sister
உடன்பிறந்தான் சகோதரன்(own) brother
உடன்பிறப்பாக (ஒன்று தோன்றிய அதே நேரத்தில் உண்டாகி) தொடர்புடையதாகsimultaneously
உடன்பிறப்பு உடன்பிறந்தான் அல்லது உடன்பிறந்தாள்brother or sister
உடனடி தற்போது மிக அவசியமானimmediate
உடனடியாக சிறிது நேரம்கூடக் காத்திராமல்without any delay
உடனிரு (நிகழ்ச்சி, செயல் ஆகியவை நடக்கிறபோது) கூட இருத்தல்be present
உடனுக்குடன் தாமதிக்காமல் விரைந்துpromptly
உடனே1(செயல் நடந்த) நிமிடமேat once
உடுக்கு மெல்லிய தோலை இழுத்துக் கட்டிய வட்ட வடிவப் பக்கங்களும் ஒடுங்கிய நடுப்பகுதியும் உடைய ஒரு (இசை) கருவிsmall drum tapering in the middle (to be held in the hand and played with fingers)
உடுக்குறி (ஏதேனும் ஒரு குறிப்பிற்காக எழுத்து, சொல் முதலியவற்றிற்கு மேல் இடப்படும்) நட்சத்திர வடிவக் குறியீடுasterisk
உடுத்து (பொதுவாக ஆடை) அணிதல்(குறிப்பாகப் புடவை, வேட்டி முதலியன) கட்டுதல்(generally) wear
உடுப்பு உடைclothes
உடும்பு சுமார் ஒரு மீட்டர் நீளம் வளரக் கூடியதும், தான் இருக்கும் இடத்தை உறுதியாகப் பற்றிக்கொள்ளக் கூடியதுமான பெரிய பல்லி போன்ற பிராணிmonitor lizard
உடை1(அழுத்தத்தால், கீழே விழுவதால்) துண்டாதல்break
உடை2துண்டாக்குதல்break
உடை3ஆடைclothes
உடைசல் உடைந்துபோன பொருள்broken pieces
உடைப்பில்போடு (உபயோகமற்ற அல்லது உபயோகிக்க விரும்பாத ஒரு பொருளை வேண்டாமென்று) தூக்கி எறிதல்throw out
உடைப்பு உடைத்தல்act of breaking open
உடைப்பெடு (கரை, வரப்பு முதலியவை) உடைந்து துண்டுபடுதல்(of river bank, etc.) get breached
உடைய1(தன்மை, குணம், பண்பு முதலியவை) கொண்டhaving or containing (characteristics, tendencies, etc.)
உடைவாள் (அரசர் முதலியோர்) உடையில் செருகிவைத்திருக்கும் வாள்sword
உண்1(உணவு) சாப்பிடுதல்(நீர், கள்) குடித்தல்eat (food)
உண்டாக்கு படைத்தல்create
உண்டாகு (சேதம், பஞ்சம் முதலியவை) ஏற்படுதல்come into existence
உண்டான உரியdue
உண்டி உணவுfood
உண்டியல் (பணம் போடப் பயன்படும்) மேல்புறம் நீளவாக்கில் துளை உடைய பெட்டி போன்ற சாதனம்a container (used for personal savings or kept in temples for collecting contributions) having a slit to facilitate dropping in money
உண்டுபண்ணு (குழப்பம், சேதம் முதலியவற்றை அல்லது உணர்ச்சியை, ஆர்வத்தை) உண்டாக்குதல்cause (confusion, damage, etc.)
உண்டைக்கட்டி (கோயிலில் பிரசாதமாகத் தரப்படும்) உருண்டை வடிவக் கட்டிச் சாதம்balls of food (mostly freely distributed in temples)
உண்ணாவிரதம் (நோன்பாக) உண்ணாமல் இருத்தல்/(எதிர்ப்புத் தெரிவித்து) உண்ணாமல் இருந்து நடத்தும் போராட்டம்fasting (as a religious observance)/hunger strike
உண்ணி (ஆடு, மாடு, நாய் போன்ற விலங்குகளின் தோலில் ஒட்டிக்கொண்டு) இரத்தத்தை உறிஞ்சி உயிர்வாழும் மிகச் சிறிய உயிரினம்tick
உண்மை மறுக்க முடியாததுfact
உணர் (உடலிலும் மனத்திலும் ஏற்படும் நிலையை) அனுபவித்து அறிதல்feel (bodily sensation or mental experience)
உணர்ச்சி உடலில் அல்லது மனத்தில் ஏற்படும் நிலையை அறியும் அனுபவம்feeling
உணர்ச்சிவசப்படு வலுவான மனநிலைக்கு ஆட்படுதல்get worked up
உணர்வு (ஒன்றை அனுமதிக்கிற, விரும்புகிற, வேண்டுகிற) மனநிலைawareness
உணவு (உயிர் வாழ) உண்ணுவதுfood
உணவுக் குழல் உண்ட உணவு மட்டும் செல்வதற்காக வாயிலிருந்து இரைப்பைவரை உள்ள குழாய் போன்ற உறுப்புalimentary canal
உணவு விடுதி விலையைக் கொடுப்பதன்மூலம் பரிமாறப்படும் உணவை உண்டு செல்லக் கூடிய வசதி கொண்ட விடுதிrestaurant
உத்தமம் சிறப்புthe best
   Page 1 of 5   1 2 3 5

We hope you found the sample lessons enjoyable.

If you are interested, please don’t hesitate to get in touch with us. Our team will reach out to you via email or phone as soon as possible.

    Tamil lesson
    × Want to join our classes?