Phone / WhatsApp : +91 9686446848

English To Tamil Dictionary

We are happy to provide you with the best Online English to Tamil Dictionary/Translator. This unique tool not only gives the translation of the word in Tamil but also lot of usages and suggestions related to it. All you need to do is type the word in English and click the button. The complete result is presented to you. Our aim of having this English to Tamil dictionary is to help people learn Tamil words corresponding to the given English word. People who are into English to Tamil Translation work ,will find this dictionary most useful.

  
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Word testMeaning
dமரபுவழிப்பெறல்
d.a.l.process (diffusion alloys ltd.)ப. க. எ. முறை
d.b.தெசிபெல் (ஓசை அலகு)
d.c.நே. ஓ.
d.d.t.இருகுளோரோலிருபீனைல் முக்குளோரோவீதேன் (இ. இ. மு.)
d.e.f.specificationD. E. F. விவரம்
d.p.h .வை. கூ. வ.
d.p.n.வை. கூ. எ.
daDirect Access - என்பதன் குறுக்கம்: நேரடிபெறுவழி
d-aDigital-to-Analog- என்பதன் குறுக்கம்: இலக்க ஒப்புமை a
da capo(இசை) முதலிலிருந்து திருப்பிப்பாடு.
d-a converterஇலக்க ஒப்புமை மாற்றி a converter
daae producerஎடாப்பிறப்பாக்கி
dabமென்மையான அடி
இலேசான தட்டு
மென்மை அல்லது ஈரப்பசையுள்ள சிறு திரள்
கட்டி
பஞ்சு ஒற்றுகை
கைக்குட்டையால் மெல்லிய துடைப்பு
(வினை) மெல்ல அடி
மெதுவாகத் தட்டு
கொஞ்சலாகக் கொத்து
இலேசாக ஒற்று.
dabதட்டையான மீன்வகை.
dabb erமரக்கட்டை அல்லது தகடுகளின் மீது மை அப்பும் மெல்லுறை.
dabbleநீரில் குதித்தாடுதல்
சிறுபிள்ளைத்தனமாகச் செய்தல்
பொழதுபோக்கான செய்கை
(வினை) நீரில் அளை
ஈரமாக்கு
சிறுதிறமாகச் செயலாற்று
சிறுபிள்ளைத்தனமாக விளையாடு.
dabchickநன்னீர்ப் பறவை வகை
குட்டையான இறகுகளுள்ள வாலற்ற நீர்ழூழ்கிப் பறவை.
dabsterகலைத்திறமையில்லாமல் தாறுமாறாக வண்ணங்களை அப்புபஹ்ர்
daceசிறு ஆற்று மீன்வகை.
dachshundமிகக் குட்டையான கால்களும் நீண்ட உடலுமுள்ள நாய் வகை
வளைதோண்டி வாழம் உயிரினத்தை வெளியே இழக்கும் செர்மானிய நாய் வகை.
dacoitபடைக்கலமேந்திய கொள்ளைக் கூட்டக்காரன்.
dacoitage, dacoityகூட்டுக்குழவினரின் கொள்ளை. வரிப்பறி.
dactylவிரல்
கால் விரல்
(யாப்) முதலில் நீளசைகொண்ட ழூவசைச் சீர்.
dactylicமுதலது நீண்ட ழூவசீராலரான பா
(வினையடை) முதலது நீண்ட ழூவசையுடைய
முதலது நீண்ட ழூவசைச் சீர் சார்ந்த.
dadதந்தை.
daddy-longlegsநீண்ட காலுள்ள ஈ வகை.
dadoசிலை உருவின் பீல்த்தினுடைய இடைக்கட்டுப் பகுதி
. மரமித அல்லது மாற்று நிறமான அறைச் சுவரடி
daedal, daedale, daedalianகலைத்திறம் வாய்ந்த வடிவுடைய
கலைப்பண்பின் திறன் காட்டுகின்ற
கலை நுணுக்கமிகுந்த
பல்திறக் கவர்ச்சிவாய்ந்த.
daelen millடெயிலன்மில்
daemonதெய்வங்களுக்கும் மனிதர்களுக்கும் இடைநிலையிலுள்ள ஆவி உரு.
daemonicஇயற்கை கடந்த
மனித இயல்புக்கு அப்பாற்பட்ட.
daffஒதுக்கித்தள்ளு
அப்புறப்படுத்து
அகற்று.
daffodilபேரரளி
daffodil, daffodillyஇளமஞ்சள் வண்ணமலர்
இளமஞ்சள் நிறம்
(வினையடை) இளமஞ்சள் நிறமான.
daftமடத்தனமான
மடத்துணிச்சல் மிக்க
கிறுக்கான.
daggerபட்டாக்கத்தி
குத்துவாள். உடைவாள்
நீள் சிலுவையுருவ அச்சுத்துறை அடையாளக் குறி.
daggerபிச்சுவா
dagoஇலங்கைப் புத்த தூபி.
daguerreotypeபாதரச ஆவி ழூலம் வநழற்படமெடுக்கும் முறை
பாதரச ஆவி முறையில் எடுக்கப்பட்ட நிழற்படம்
(வினை) பாதரச ஆவி முறையில் நிழற்படமெடு.
dahபர்மிய பட்டாக்கத்தி வகை.
dahabeeah, dahabiyah, dahabiyehநைல் ஆற்றிற் செல்லும் படகு வகை.
dahliaபன்னிற மலர்களையுடைய தோட்டச் செடிவகை.
dahliaசீமையல்லி
daiபால் கொடுக்கும் செவிலித்தாய்.
dail, dail eireannஅயர்லாந்துக் குடியரசின் மாமன்ற மக்கள் சபை.
dailyநாளிதழ்
தினசரி
வேலைசெய்துவிட்டுப் போகும் வேகாரப்பெண்
(வினையடை) நாண்முறையான
நாள்தோறும் வருகிற
ஒவ்வொரு நாளும் நிகழ்கிற
நாள்தவறாது செய்யப்படுகிற
இடைவிடாது நிகழ்கிற
அடிக்கடி நடைபெறுகிற
பொது நிகழ்வான
(வினையடை) நாள்தோறும்
ஒவ்வொரு நாளும்
நாள் முறையாக
நாள் தவறாது
அடிக்கடி.
dailyஅன்றாடம்
ஒவ்வொரு நாளும்
dailyதினசரி
ஒவ்வொரு நாளும், தினந்தோறும்/அன்றாட
dailyதினம்/தினமும்
ஒவ்வொரு நாளும்
dailyநாளாந்த
அன்றாட
dailyநாளாந்தம்
தினமும்
dailyநித்தம்
தினமும்
dailyநித்திய
(தொடர்ந்து நடக்கிற) அன்றாட
dailyஅனுதினமும்
ஒவ்வொரு நாளும்
daily (newspaper)நாளிகை
daily allowanceஅகவிலைப்படி
daily allowanceதினப்படி
அரசாங்க அல்லது நிறுவன ஊழியர்கள் அலுவலின் பொருட்டு வெளியிடங்களுக்குச் செல்லும்போது அந் நாளின் செலவுக்கென்று அனுமதிக்கப்படும் தொகை
daily consumptive useதின நீர்ப்பயன்
daily rangeநாள்வீச்சு
daily range of temperatureவெப்பநிலையினது நாள்வீச்சு
daimioமுற்கால ஜப்பானிய நிலன்னிய முறையில் அரசர்கீழ் நேருரிமையுடைய உஸ்ர் குடியினர்.
dainchaதக்கைப்பூண்டு
தக்கைப்பூண்டு
daintyஅருஞ்சுவையுண்டி
அருஞ்சுவைக்கூறு
அரும்பெறற்பொருள்
நறுஞ்சுவைத்துணுக்கு (பெயரடை) தேர்ந்தெடுத்த அருஞ்சுவையுடைய
சுவை நயமிக்க
மாசுமறுவற்ற
தூநலமிக்க
நேர்த்தியான
நாகரிகம் வாய்ந்த
ஒயிலான
சிங்காரமான
இன்பத்திலிழைகிற
சுவைநந்தெரிந்த
நுண்சுவை உணர்வுடைய
மயிரிழை வழுவினைக்கூடப் பொறாத
நயத்தின் கூருணர்வுமிக்க.
dairyபால் பண்ணை
பால் சேமித்துப் பாலேடு-வெண்ணெய் முதலியவற்றை ஆக்கிப் பேணுமிடம்.
dairyபாற்பண்ணை
dairyபால் பண்ணை
dairy cattleபாற்பண்ணை மாடுகள்
dairy farmபால் பண்ணை
பாற்பண்ணைத் தோட்டம்
dairy farming, dairy husbandryபாற்பண்ணை வேளாண்மை
dairy industryபால்பண்ணைத் தொழில்
dairyingபாற்பண்ணை வைத்தல்
daisமேடை
மேடையரங்கம்
அமரும் இடமும் மேற்கட்டியுறள்ள மேட்டிருக்கை
உணவுக்கூடத்தில் உணவு மேடைக்குரிய மேட்டுத்தளம்
பலிமேடைமீதுள்ள மேற்கட்டி.
daisபீடம்
(சிலை போன்றவை வைப்பதற்கு ஏற்ற வகையில் அல்லது பலி கொடுப்பதற்கு ஏற்ற வகையில்) கல்லால் எழுப்பப்பட்ட உயர் மேடை
daisமேடை
(கலைநிகழ்ச்சி, சொற்பொழிவு முதலியவை நடத்துவதற்கு) தரையிலிருந்து சற்று உயரமாகப் பலகை, கழிகள் முதலியவை கொண்டு அமைக்கப்படும் தளம்
daisiedசிறுமலர் வகைகள் பரவிக்கிடக்கிற
மலர்வகைகளால் நிரப்பப்பெற்ற.
daisyபசும்புல்வெளிகளிலுள்ள சிறுமலர் வகை
காட்டு மலர்வகை
பாராட்டுரைப்போலி.
daisyவெளிராதவன்
daisyவெளிராதவப்பூ
daisy chainடெய்சி சங்கிலி
டெய்சி சங்கிலி
daisy printerடெய்சி அச்சுப்பொறி
daisy wheelடெய்சிச் சில்லு
daisy wheel printerடெய்சிச் சில்லு அச்சுப்பொறி
டெய்சிச் சக்கர அச்சுப்பொறி
daisy-chainசிறு மென்மலர் வகையால் தொடுத்த சரம்.
daisy-cutterகாலை அதிகம் உயர்த்தாமல் விரைந்து செல்லும் குதிரை
மரப்பந்தாட்டத்தில் நிலமட்டத்தோடு படிந்து செல்லும் பந்து.
dakஅஞ்சல் மாற்று
பயணக்குதிரை இடைமாற்று
தூதின் இடையிடை ஆள்மாற்று
அஞ்சல் பயணம்
இந்தியாவில் அஞ்சல் துறை
dak bungalowஇந்தியாவில் பிரஸ்ணிகள் தங்குமனை.
dak runnerஅஞ்சல்காரன்
அஞ்சல் கொண்டு செல்லும் குதிரை வீரன்.
dalதுவரை
துவரம் பருப்பு
பயற்றின வகை.
dal segnoகுறிப்பிட்ட இடத்திலிருந்து திரும்பப்பாடுக என்னும் இசைத்துறைக் கட்டளை.
daleபள்ளத்தாக்கு
ஆற்று இடைவெளி.
dalesmanபள்ளத்தாக்கு வாழ்நர்
பிரிட்டனின் மேலைப் பகுதியிலுள்ள ஏரி மாவட்டவாணர்.
dall tubeதால் குழாய்
dallianceகளியட்டம்
நேரப்போக்கு விளையாட்டு
வீண் நேரப்போக்கு
தாமதம்
காலந்தாழ்த்தல்
கொஞ்சித் தழவி விளையாடுதல்.
dallierசிறுபிள்ளைத்தனமாக நடப்பவர்
களியாட்டக்காரர்
நேரத்தை வீணாக்குபவர்
வீண்காலங் கடத்துவர்.
dallyஇன்பக்கேளிக்கையாடு
காதல் விளையாட்டு விளையாடு
அணைத்து மகிழ்ந்நாடு
ஆடிப்பாடி மயக்கு
சிறு பிள்ளைத்தனமாக விளையாடு
சோம்பேறித்தனமாக நேரத்தை வீணாக்கு
வறிதே காலங்கடத்து
தாமதம் செய்
தட்டிக்கழி
பசப்பி ஏன்ற்று
ஏய்த்து விளையாடு.
dalmatianடால்மேசிய நாய்
(பெயரடை) டால்மேசியாவைச் சார்ந்த.
dalmaticதிருக்கோயில் குருமார் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளின் போது அணியும் திறந்த விலாப்பக்கங்களையும் அப்ன்ற கைப்பகுதிகளையும் உடைய நீரணட தளர் சட்டை.
dalt;onismநிமயக்கம்ம
பச்சையையும் சிவப்பையும் வேறு பிரித்தறிய இயலாக் கோளாறு நிலை.
daltonismடால்டன் கல்வித்திட்டம்
மாதந்தோறும் தவணைகளாகப் பாடப்பகுதிகபிரித்துக் கொண்டு ஒவ்வொரு மாணவனும் தனித்தனியாக முபடிக் கல்வி பயிலும் முறை.
   Page 1 of 53   1 2 3 53