Phone / WhatsApp : +91 9686446848

English To Tamil Dictionary

We are happy to provide you with the best Online English to Tamil Dictionary/Translator. This unique tool not only gives the translation of the word in Tamil but also lot of usages and suggestions related to it. All you need to do is type the word in English and click the button. The complete result is presented to you. Our aim of having this English to Tamil dictionary is to help people learn Tamil words corresponding to the given English word. People who are into English to Tamil Translation work ,will find this dictionary most useful.

  
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Word testMeaning
nabபற்று
பிடி.
nabobமொகாலயப் பேரரசின் மாகாணத் தலைவர்
மண்டலிகர்
(வர.) இந்தியாவிலிருந்து பெருஞ்செல்வத்துடன் தாயகம் மீண்ட ஆங்கிலேயர்
இன்பவாழ்க்கைப் பெருஞ்செல்வர்.
naboths vineyardகாமுறப்படும் பொருள்.
nacaratகிச்சிலிப்பழ சிவப்புநிறம்.
nacelleவிமான இயந்திர வேயுறை
வான்கலத்தின் சகடப் பகுதி.
nacreஇறகு வடிவான கடலுயிர் வகை
இப்பி
சோழி முத்துச்சிப்பிகளின் தோட்டின் உட்புறம்
சிப்பிமீன்.
nadir(வான்.) உச்சிக்கு நேரெதிர்
தாழ்விற்கு எல்லை.
nadirநீசம்
nadirதாழ்புள்ளி
nadular wormபருப்புழு
naeser colourpryometerநெயிசர் நிறத்தீமானி
naffeநீர்த்தாரை
nagஏறிச் செல்வதற்குரிய மட்டக்குதிரை
(பே-வ.) குதிரை.
naganaதென் ஆப்பிரிக்காவின் கொடிய நச்சு ஈ வகையால் வரும் காய்ச்சல்.
naggingதொணதொணப்பு
எரிச்சலை ஏற்படுத்தும் தொடர்ந்த பேச்சு
nagorமேலே ஆப்பிரிக்க கலைமான் வகை.
naiadநீரரமகள்.
nailநகம்
கால்நகம்
உகிர்
விலங்கு-புட்களின் கொடுநகம்
மெல்லலகுடைய பறவைகள் வகையின் மேலலகு மீதுள்ள காழ்ப்புடைப்பு
முற்கால நீட்டல் அளவைச் சிற்றலகு
இரண்டேகால் அங்குலம்
(வினை.) ஆணி அடி
வரிசையாக ஆணி அடித்திறுக்கு
ஊசியால் பிணை
உறுதியாகப் பற்று
வலிந்து பிடி
பற்றி நிறுத்து
கவனத்தை அசையாது நிறுத்து.
nailஆணி
nail holdingஆணி பிடித்தம்
nail polishஉகிர்நெய்
உகிரிப்பூச்சு
நகப்பூச்சு
nail polishநகப்பூச்சு
விரல் நகங்களுக்கு நிறம் தருவதற்குப் பயன்படுத்தும் அழகுசாதனம்
nail-brushநகந்துடைக்கும் தூரிகை.
nailed-upநன்கு கட்டமைக்கப்படாத.
nailerஆணி செய்பவர்.
naileryஆணி செய்யுமிடம்.
nail-headஆணித் தலைப்பு
தரை
ஆணித்தலைப்புப் போன்ற சிற்ப ஒப்பனைக்கூறு.
nailingஆணி அடித்தல்
ஆணி செய்தல்
பற்றியிறுக்கல்
பற்றிப் பிடிப்பு.
nailing inஅடைத்தல்
nail-scissorsநகம் வெட்டி.
nainsookமிக நேர்த்தியான பருத்தியாடை வகை.
naismith back wallநெயிசிமிது பிற்கட்டு
naive userஅப்பாவிப் பயனர்
கற்றுக்குட்டிப் பயனர்
naiveteஇயலௌிமை
பயிலா நடை
சூதறியாப் பேச்சு
கரவின்மை.
nakNegative AcKnoledge- என்பதன் குறுக்கம்: எதிர்நிலை பொற்றொப்பு
nakedஉடுப்பற்ற
மேற்பார்வையற்ற
பாதுகாப்பற்ற
உறையற்ற
மேல் வளர்ச்சியற்ற
மரஞ்செடி கொடியற்ற
புல் புதரற்ற
மழுங்கலான
வெறுமையான
புறத்திரையற்ற
அகநிலைப் பாறை வகையில் புறந்தோன்றுகிற
புனைவற்ற
ஒப்பனையற்ற
உருமாறாத
இயல் எளிமை வாய்ந்த
மறைவற்ற
ஒளிவற்ற
அறை-கட்டிட வகையில் தட்டுமுட்டற்ற
மரஞ்செடி வகையில் இலைதழையற்ற
துணையாதரவற்ற
துணை இணைவுகளற்ற
கருவித்துணை இல்லாத
வெறுமையான
வெட்டவெளியான.
naked budகாப்பில்லாமொட்டு
naked bulbஉறையற்ற குமிழம்
nakednessஅம்மணம்
உடை உடுத்தாத நிலை
nakednessநிர்வாணம்
(உடலில்) ஆடை எதுவும் இல்லாமை அல்லது (உடலின் பல பகுதிகள் தெரியும்படியாக) மிகக் குறைவான ஆடை அணிந்திருப்பது
nakerமுழா
போர்ப்பறை.
namableபெயர் கூறத்தக்க
பெயர் குறிப்பிடப்படும் தகுதியுடைய.
namby-pambyபிதற்றுரை
சுவையற்ற பேதைமையுரை
(பெ.) சுவையற்ற
சுவையற்ற
போலிப் பசப்பான.
nameபெயர்
அடைமொழி
பண்பு கட்டியழைக்கும் சொல்
பட்டப்பெயர்
மதிப்பார்ந்த பெயர் வழக்கு
புகழ்
மதிப்பு
சால்பு
குடிப்பெயர்
குடும்பம்
இனக்குழு
பெயர் மட்டிலுமான நிலை
பொருண்மையற்ற நிலை
சிறப்பின்மை
போலித்தன்மை
மேற்கோள்
முறைமை
வேறு ஆட்பெயர்ப்புனைவு
(வினை.) பெயரிடு
பெயரிட்டாழை
பெயர் கூறு
குறி
தனிப்படக் குறிப்பீடு
அமர்வி
பதவிக்கு அமர்த்து பணிக்கெனச் சுட்டிக் குறிப்பீடு
சட்டமன்ற அவையில் முறைகேடான நடத்தை குறித்துப் பெயர் குறிப்பீடு
சான்றாக எடுத்துரை
குறித்து முடிவுறுதி கூறு.
nameபெயர்
பெயர்
nameபெயர்
ஒருவரிடமிருந்து மற்றொருவரை அல்லது ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றை வேறுபடுத்தித் தெரிந்துகொள்ளவும் பேச்சில் குறிப்பிடவும் பயன்படுத்தும் அடையாளச் சொல்
name & locationபெயரும் இருப்பிடமும்
name boxபெயர்ப் பெட்டி
name fileகோப்புப் பெயர்
கோப்புப் பெயர்
name serverபெயர் வழங்கன்
name-childபெயராளன்
தன் பெயரிட்ட குழந்தை.
namedபெயரிடப்பட்ட
பெயரையுடைய
என்ற பெயருடைய.
name-dayதன் பெயருக்குரிய திருத்தகைப் புனிதர் திருநாள்.
namelessபெயரற்ற
பெயரறியப்படாத
பெயர் குறிப்பிடப்படாத
பெயர்குறிக்க வேண்டாத
பெயர் குறிக்குந்தகுதியில்லாத
முக்கியத்துவமற்ற
மிகப் பொதுப்படையான
அற்பமான
புகழற்ற
வரையறுத்துரைக்க முடியாத
வருணிக்க முடியாத
சொற்கடந்த
மிக மோசமான
வெறுக்கத்தக்க
அருவருப்பான.
namelyஅதாவது.
name-partநாடகத்துக்குரிய பெயர்க் காரணமான பகுதி
பெயர்க்கூறு.
name-plateபெயர்ப் பலகை
கடை, அலுவலகம் முதலியவற்றின் வாசல் முகப்பில் அல்லது வீட்டின் கதவில்) பெயர், அலுவல் விபரம் ஆகியவை எழுதி மாட்டப்பட்டிருக்கும் பலகை
name-sakeதம் பெயரை உடைய மற்றொருவர்
தன் பெயரைக் கொண்ட மற்றொரு பொருள்.
nancyசெயற்கைப் புணர்ச்சியாளர்
தன்னொத்த பால் அவாவுடையவர்
(பெ.) தன்னொத்த பால் அவாவுடைய.
nandNOT-AND- என்பதன் குறுக்கம்: உம்-இலி
nankeenமஞ்சள் பருத்தியால் செய்யப்பட்ட நூல் துணி வகை
மஞ்சள் அல்லது வெளிறிய மஞ்சள் நிறம்.
nannyவெள்ளாட்டின் பெட்டை
செவிலித்தாய்.
nannyசெவிலித்தாய்
nannyஆயா
(வீட்டில் அல்லது பள்ளியில்) குழந்தைகளைக் கவனித்துக்கொள்ள நியமிக்கப்பட்டிருக்கும் பணிப்பெண்
nanoநூறு கோடியில் ஒன்று என்பதன் முன்னெட்டு
நானோ
nano acreகணினிச் சில்லுப் பரப்பைக் குறிக்கும் அலகு
நானோ
nano computerநானோ கணினி
நானோ கணிப்பொறி
nantional coatingதேசியப் பூச்சு
nantzபழச்சாராயம்.
napசிறு துயில்
அரைத்தூக்கம்
பகலுறக்கம்
(வினை.) சிறுதுயில் கொள்
சற்றே தூங்கிவிழு.
napeகழுத்தின் பின்புறம்
பிடரி
பின் கழுத்து.
naperyமேசைத்துணி
குடும்பப் பயனீட்டுக்குரிய துணி.
nap-handவெற்றியுறுதிக்கான நம்பிக்கைதரும் துணிந்த தேர்வுக்குரிய நிலை.
naphthaஇரசகற்பூரத் தைலம்.
naphthaleneஇரசகற்பூரம்.
naphthalene ballபாச்சா உருண்டை
(பாச்சை போன்ற பூச்சிகள் துணி, காகிதம் முதலியவற்றை அரித்துவிடாமல் தடுக்கப் பயன்படும்) வெள்ளை நிறத்தில் ஒருவித நெடி உடையதாக இருக்கும் ரசாயனப் பொருளால் ஆன சிறிய உருண்டை
naphthalizeஇரசகற்பூரத் தைலமூட்டு
இரசகற்பூரத் தைலங்கலந்து பதனூட்டு.
napier grassஆணைப்புல்
napiformகுதிர்வடிவம்
napkinகுறுந்துணி
துடைப்புக்குட்டை
குழந்தையின் அணையாடை.
napkin-ringதுடைப்புக்குட்டை வளையம்.
napoleonஇருபது பிரஞ்சு வெள்ளி கொண்ட முதல் நெப்போலியன் காலத்திய பிரஞ்சு தங்க நாணயம்
உயரக் கால் புதையரணம்
தனித்தனி ஆட்டமாக ஐவராயிடும் பிரஞ்சு சீட்டாட்டவகை
பனிக்கட்டியூட்டப்பட்ட உயர்தர அப்பவகை.
napoleonicபிரஞ்சு பேரரசன் முதலாம் நெப்போலியனுக்கு உரிய
முதலாம் நெப்போலியனைப் போன்ற
மூன்றாவது நெப்போலியனுக்கு உரிய.
nappyசாராய வகையில் நுரைக்கிற
கடுமுனைப்பான.
napthaநெய்தை
napuதென்கிழக்காசிய பகுதியலுள்ள கத்தூரிமான் வகை.
narceineஅபினியிலிருந்து எடுக்கப்படும் காரம்
அபினியைப்போல் பயன்படுத்தப்படும் அபினிக்காரம்.
narcissismதற்பூசனை
தற்காதல்
தற்காதற் கோளாறு.
narcissusமுனைத்த மணமுடைய வெண்மலரும் அடித்தண்டுங்கொண்ட செடிவகை.
narcolepsyதுயில் மயக்க நோய்
திடீர்த்தூக்கக் கோளாறு வகை.
narcoricபோதை மருந்து
narcoricபோதைப் பொருள்
narcosisமரமரப்பு மருந்தூட்டிய நிலை
மரமரப்பு மருந்தூட்டல்
நோவுணர்ச்சியற்ற நிலை.
narcoticமரமரப்பூட்டும் மருந்து
நோவுணர்ச்சி அகற்றும் பொருள்
மயக்க மருந்து
துயிலூட்டும் பொருள்
(பெ.)மரமரப்பூட்டுகிற
ஊறுணர்ச்சியகற்றுகிற
மயக்கமூட்டுகிற
துயிலூட்டுகிற
நோவுணர்ச்சியற்ற நிலை சார்ந்த.
narcoticபாதைப் பொருள்
narcotic cropபோதைப் பயிர்
narcoticsபோதைப்பொருள்/போதைமருந்து
குறைந்த அளவில் உட்கொண்டால் தூக்கத்தை ஏற்படுத்தி வலியை நீக்கும், அதிக அளவில் உட்கொண்டால் போதை தந்து உடலுக்குத் தீங்கு விளைவிக்கும் ஒரு மருந்துப் பொருள்
narcotismமயக்க மருந்தின் செயலாற்றற் பண்பு.
narcotizeமயக்கமூட்டும் மருந்தின் செயலுக்கு உட்படுத்து.
narghileநீரோடி குடிப்புக்குழல்
நீருடாகப் புகை வரும்படி அமைக்கப்பட்ட புகைபிடிக்குங் குழாய்.
   Page 1 of 17   1 2 3 17