Phone / WhatsApp : +91 9035394805 - Book a Demo

English To Tamil Dictionary

We are happy to provide you with the best Online English to Tamil Dictionary/Translator. This unique tool not only gives the translation of the word in Tamil but also lot of usages and suggestions related to it. All you need to do is type the word in English and click the button. The complete result is presented to you. Our aim of having this English to Tamil dictionary is to help people learn Tamil words corresponding to the given English word. People who are into English to Tamil Translation work ,will find this dictionary most useful.

  
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Word testMeaning
e - commerceமின் வணிகம் commerce
e - mail addressமின்னஞ்சல் முகவரி mail address
e - mail greetingமின்னஞ்சல் காழ் mail greeting
e.i.s.மி. தூ. உ (மின்தூண்டி உருக்கு)
e.m.f.மி.இ.வி.
e.m.t.மி.உ.கு. (மின்னுலோகக்குழாய்)
e.r.w.(electric resistance welding process)உருக்கொட்டு மின்தடைமுறை
e.s.s welding processகாயிணைமுறை உருக்கொட்டுமுறை
eachஇருவரில் ஒருவர்
ஒவ்வொருவர்
தனித்தனியாக ஒவ்வொருவரும்
இரண்டில் ஒன்று
ஒவ்வொன்று
தனித்தனியாக ஒவ்வொன்றும்
(பெ.) ஒவ்வொரு.
eachதலா
ஒவ்வொருவரும் அல்லது ஒவ்வொன்றும்
eagerஆவலுள்ள
மிகு விருப்பமுடைய
ஆர்வமிக்க
கூரவாவுடைய
அடக்கமுடியாத ஆர்வத்தால் தூண்டப்பட்ட.
eagernessஆவல்
(எதிர்பார்ப்புடன் கூடிய) விருப்பம்
eagleகழுகு
ரோமாபுரி அல்லது பிரஞ்சுப் படையின் கழுகுக்கொடிச் சின்னம்
கழுகுபோன்ற உருமுடைய திருக்கோயில் சாய்வுமேடை
குழிப்பந்தாட்டத்தில் இரண்டு அடியில்த ஆட்ட நிறைவுறும் குழி
10 வெள்ளி மதிப்புடைய அமெரிக்க நாணயம்.
eagleஆலா
பருந்து
eagle-eyedகூர்மையான பார்வையுடைய
ஊடுருவிப்பார்க்கும் திறனுடைய
தௌிவாக அறிகிற
கூர்ந்துணர்கிற.
eagle-owlஐரோப்பிய நாடுகளிலுள்ள மிகப்பெரிய ஆந்தை வகை.
eagletகழுகுக்குஞ்சு.
eaglewoodஅகில்மரம்.
eagle-woodஅகில்
கட்டைகளாக வெட்டி நறுமணப் பொருளாகப் பயன்படுத்தும் ஒரு வகை மரம்
eagreவேலியேற்ற ஆற்றெதிரெழுச்சி அலை.
eamElectronic Accounting Machine- என்பதன் குறுக்கம்: மின்னணுக் கணக்குப் பொறி
eanabilityநிலைக்கக்கூடிய தன்மை.
earகாது
புறச்செவி
செவிப்புலம்
இசைநுட்பம் உணரும் திறம்
செவிகொடுப்பு
கவனம்
இலை முதலிய வற்றின் காதுவடிவ விளிம்புப்பகுதி
துருத்திநிற்கும் ஆதாரம்
புற ஒட்டுப்படி.
earசெவி
earகாது
earகாது
(ஒலி முதலியவற்றை) கேட்பதற்குப் பயன்படும் உடல் உறுப்பு
earசெவி
காது
ear ornamentகாதணி
காதில் அணியும் கம்மல், தோடு போன்ற ஆபரணம்
ear rotகதிர் அழுகல்
ear waxகுறும்பி
earacheகாதுவலி.
ear-acheகாதுகுத்து
காதினுள் ஏற்படும் வலி
eardrumசெவிப்பறை
காதின் உட்பகுதியில் ஒலியை உணர்வதற்காக இருக்கும் மெல்லிய தோலாலான உறுப்பு
ear-drumசெவிப்பறை
earedகதிர்களுள்ள
காதுள்ள.
earesst,n. earnest-money, earnest-pennyஅச்சாரம்
உறுதிப்பணம்
பேர உறுதிக்காக அளிக்கப்படும் முன் தவணைக்கூறு
அக்கறைச் சான்று
சான்றீடு
முதல் விளைவு
முன்னறிகுறி
முன்சுவை
முனிமுகம்.
earheadதானியக்கதிர்
earing(கப்.) பாய்மரத்தின் மேல்மூலையைக் கட்டும் சிறு கயிறுகளில் ஒன்று.
earlகோமான்
இங்கிலாந்தில் உள்ள பெருங்குடிமரபுப் பட்டங்களில் ஒன்று.
earlapகாதின் நுனி
காதுமூடிக் குல்லாய்.
earlessகாதுகளற்ற
புறச்செவியற்ற.
earlierமுன்னே
முன்னால்
earlier, a. adv. earllyஎன்பதன் உறழ்படி வடிவம்.
earlieriseதிட்டம் செய்யப்பட்ட காலத்திற்கு முந்திய நாளில் செய்.
earliest, a. adv. earlyஎன்பதன் ஏற்றுயர்படி வடிவம்.
earlockகாதின் அருகில் முன்னாட்களில் வளர்க்கப்பட்ட சுருள்முடி.
earlyதொடக்க நேரத்துக்குரிய
தொடக்க காலத்துக்குரிய
தொடக்கத்தை அடுத்த
முற்பகுதி சார்ந்த
முந்திவந்த
முற்பட்ட
முந்துற எழுந்த
முன்கூட்டிச் சித்தமான
முற்காலத்திய
தொலை இறந்தகாலத்திய
அணிமை வருங்காலத்திய
(வினை) குறித்த காலத்துக்கு முன்
முன்கூடடி
சரியான நேரத்தில்
விரைவில்
முந்தி
முற்பட
தொடக்கத்தில்
தொடக்கத்தை அடுத்து
முற்பகுதியில்
காலை நேரத்தில்
விடியற்காலததில்.
earlyமுன்கூட்டியே
முன்பே
early blightமுன்பருவ இலைக்கருகல்
early leaf spotமுன்பருவ இலைப்புள்ளி
early morningஅதிகாலை
விடிவதற்கு முன்னுள்ள பொழுது
early morningவெள்ளென
அதிகாலையில்
early seasonமுன்பருவம்
early shoot borerஇளங்குருத்துப் புழு
early soilவிரைவில் பண்படுத்தத்கூடுய நிலம்
earmarkவிலங்கின் காதில் பொறிக்கப்படும் உரிமையாளரின் அடையாளம்
தனிப்பட்ட உரிமைக்குறி
அடையாள முத்திரை
(வினை) தனிப்பட்ட அடையாள மிடு
குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக ஒதுக்கி வை.
earnஈட்டு
உழைத்துப் பொருள் சம்பாதித
முயற்சியினால் பெறு
தகுதியினால் அடை
பெற்றுக்கொடு.
earnசம்பாதி
(வருமானமாக) பணம் பெறுதல்(செல்வம், லாபம்) சேர்த்தல்
earn (money)ஈட்டு
(பொருள்) சம்பாதித்தல்
earnestமெய்யார்வம்
விளையாட்டற்ற தன்மை
மெய்யுறுதிப்பாடு
(பெ.) அக்கறையுள்ள
உள்ளார்வமிக்க
மனமார்ந்த வினைமையுடைய
விளையாட்டல்லாத
மனமார்ந்த
விமைமையுடைய
வேணவாவுடைய
முனைப்பார்வமுள்ள.
earnestlyவருந்தி
மிகவும் வேண்டி
earningsஈட்டிய பொருள்
ஊதியம்
வருவாய்.
earningsசம்பாத்தியம்
(ஒருவர்) சேர்த்த பொருள்
earomElectrically Alterable Read Only Memory- என்பதன்
ear-phoneதொலைபேசியில் செவியுடன் பொருந்தவைத்து ஒலி வாங்கும் கருவி.
earringகாதணி
கடுக்கன்
கம்மல்.
earshotகாதுகேட்கும் தொலைவு
கூப்பிடு தூரம்.
earthநிலவுலகம்
தற்கால வானுலில் கதிரவனையடுத்துச் சுழலும் மூன்றாவது கோள்
பூவுலகக் கோளத்தின் மேல் தோடு
பூவுலகின் நிலப்பரப்பு
உலகம்ம
மண்ணுலகு
உலகுவாழ் உயிர்தொகுதி
உலகமக்கள் தொகுதி
நிலம்
தரை
நிலத்தளம்
மண்
மண்புழுதி
மண்கட்டி
நிலவளை
சடப்பொருள்
மனித உடல்
மின் ஓட்ட நிலத்தொடர்பு
உலோக வகைகளின் துரு
(வினை) வேர்களை மண் குவித்தணை
மண் கொண்டு அணை
மண்ணால் மூடு
மண்பூசு
மண் கொண்டு தடு
மண்ணிற் புதை
மறைத்துவை
வளைதோண்டு
வளைக்குட்செல்
மின்னோட்டத்துக்கு நிலத் தொடர்பு உண்டாக்கு.
earthபுவி
earthபூமி
earthஉலகம்
உயிரினங்கள் வாழும் பூமி
earthஞாலம்
பூமி
earthபுவி
பூமி
earthமண்
(தாவரங்கள் முளைக்கும்) பூமியின் மேற்பரப்பு
earthலோகம்
வாழும் இடம்
earth axisபுவி இருசு
earth damமண் அணை
earth flowமண் குழைவோட்டம்
earth movementபுவிப்பெயர்ச்சி
earth moverமண்வாரி
earth pressureமண் அழுத்தம்
earth quakeநில நடுக்கம்
earth sculptureபூமியின் உருவமைப்பு
earth stationதரை நிலையம்
earth structureபூமியின் உள்ளமைப்பு
earth tremorநில நடுக்கம்
earth tremorநிலநடுக்கம்
(உள் அடுக்குகள் நொறுங்கி நகர்வதன் மூலம்) பூமியின் மேல்பரப்பு அடையும் அதிர்வு
earth tremorபூகம்பம்
நிலநடுக்கம்
earth workமண்வேலை
earth workமண் வெட்டுவேலை
earth wormமண்புழு
சிற்றுயிர்
இழிஞர்
கடையர்
earth wormமண்புழு
மண்புழு
earth, reducedபடஅளவுக்கேற்ற கோளம்
earth-bagஅரணமைப்பில் பயன்படும் மண் நிறைந்த கோணிப்பை.
earth-bathமண்ணாட்டு
மண்ணில் படிவுறும் குளிப்பு முறை
மண் வைப்பு
மண்ணிடை வைக்கும் முறை.
earth-boardநிலனுழுபடையின் உறுப்பு வகை
கலப்பைக் கொழுவின் பக்க உறுப்பு.
earth-bornநில உலகில் தோன்றிய
மண்ணுலகுக்குரிய
மண்ணில் தோன்றிய.
earth-boundநிலவுலகத் தொடர்புடைய
உலகியல் வாழ்வில் சிக்குண்ட.
earth-bredமண்ணில் தோன்றி வளர்ந்த
நிலமீது பிறந்து வளர்ந்த
கீழான
வெறுக்கத்தக்க.
earth-closetமண் மலக்கழிவிடம்.
   Page 1 of 32   1 2 3 32