Phone / WhatsApp : +91 9686446848

English To Tamil Dictionary

We are happy to provide you with the best Online English to Tamil Dictionary/Translator. This unique tool not only gives the translation of the word in Tamil but also lot of usages and suggestions related to it. All you need to do is type the word in English and click the button. The complete result is presented to you. Our aim of having this English to Tamil dictionary is to help people learn Tamil words corresponding to the given English word. People who are into English to Tamil Translation work ,will find this dictionary most useful.

  
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Word testMeaning
jaal-goatஎகிப்து மேல்நிலத்தைச் சேர்ந்த சைனியை மலைப்பகுதியுலுள்ள காட்டு ஆட்டு வகை.
jabகத்திக்குத்து
முட்டிக்குத்து
துப்பாக்கிமுனைக் குத்து
(வினை.) முரட்டுத்தனமாகக் குத்து
கத்தியால் குத்து
செருகு.
jabberபிதற்றல்
உளறல்
(வினை.) பிதற்று
உளறு
எடுப்புக் குரலிற் பேசு
பொருள் தெஷீவின்ஜீச் சொற்களை உச்சரி
குரங்கு போலப் பற்களை நெறநெறவெனக் கடி.
jabiruஅமெரிக்க வெப்பமண்டல நாரையினப் பறவை வகை.
jaborandiசிறுநீர் வியர்வை பெருக்கும் இயல்புடைய பிரேசில் நாட்டு மூலிகைச் செடியின் உலர்ந்த சிற்ஜீலைகள்.
jabotமகஷீர் உட்சட்டை ஓரக்குஞ்சம்
(வர.) ஆடவர் உட்சட்டை முகப்புக்குஞ்சம்.
jacanaமிதக்கும் இலைகஷீன் மீது நடப்பதற்கேதுவான நீண்ட நகங்களையுடைய சிஜீய வெப்பமண்டலப் பறவை வகை.
jacinthசெவ்வந்திக்கல் வகை.
jacinthசுநீரம்
jackபொதுநிலை ஆடவர் பெயர்க்குஜீப்பு
ஆள்
சிறு பணியாள்
பொதுநிலைக் கப்பலோடி
சீட்டு வகையில் ஒன்று
அகப்பைக்கோல் திருகுபொஜீ
பாரந்தூக்கிப் பொஜீ
வண்டி தூக்கிப்பொஜீ
புதைமிதியகற்ஜீ
இயந்திரப் பகுதி
மீன் வகையின் குஞ்சு
ஆட்டக்காரர் குஜீயாக வைக்கும் பந்து
(வினை.) பளுத்தாங்கும் கருவிப் பொஜீயால் உயர்ந்து
பாரந்தூக்கியால் மேலே ஏற்று.
jackபலா
பலா
jackமுளை
முளை
jackபளுத்தூக்கி
jack arcபளுத்தூக்கி வளைவு
jack rafterபளுத்தூக்கிக் கைமரம்
jack treeபலாமரம்
jack-a-dandyபகட்டன்
வீண் ஆடம்பரக்காரன்.
jackalநரி
முன்னணியான உழைப்புவேலை செய்பவர்.
jackanapesகுரங்கு
குறும்பன்
துடுக்கானவன்
தற்பெருமையுடையவன்
துடுக்கான குழந்தை.
jackassஆண் கழுதை
பேதை.
jackbootமுழங்காலுக்கு மேல் வரும் புதைமிதியடி.
jackdawதிருக்கோயில் தூபிகளைச் சுற்ஜீ வாழும் சிறு திருட்டுக் காக்கை வகை.
jacketகைப்பகுதியுள்ள புறச்சட்டை
சிறுசட்டை
கச்சு
வெப்பாலையின் உள்வெப்பக் காப்பு மேலுறை
புத்தகத்தின் வண்ண அட்டைப் பொதியுறை. விலங்கின் மேல்தோல்
உருளைக்கிழங்கு மேல்தோல்
(வினை) அட்டைப் பொதியுறையால் மூடு.
jacketஉறை/மேலுறை
மேலுறை
jacket (clothing)மேலிகை
jacket (cover)உறை
jackfruitபலாப்பழம்
முட்கள் அடர்ந்த, பச்சை நிறத் தடித்த மேல்தோலையும் வெளிர் மஞ்சள் நிறத்தில் சுளைசுளையாக அமைந்த சதைப் பகுதியையும் கொண்ட பெரிய பழம்
jackfruit treeபலா
பலாப்பழத்தைத் தரும் மரம்
jack-in-the-boxபெட்டியைத் திறந்தவுடன் குதித்தெழும் பொம்மை
வாணவேடிக்கை வகை.
jack-in-the-greenமே மாத விளையாட்டுக்கஷீல் இலைகளாலான சட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட்ட மனிதன் அல்லது பையன்.
jack-knifeபையில் வைக்கக்கூடிய பெரிய கைப்பிடிக் கத்தி.
jack-knifeபேனாக்கத்தி
பிடிக்குள் மடக்கி வைக்கக் கூடிய சிறு கத்தி
jack-o-lanternகொள்ஷீவாய்ப் பேய்
சதுப்புநில ஒஷீ.
jack-planeகட்டை விமானம்
கரடுமுரடான வேலைக்குப் பயன்படும் வானூர்தி.
jackpotசீட்டாட்ட வகையில் இரண்டு அல்லது மேற்பட்ட சிறப்புச் சீட்டு உடையவர்கள் மட்டும் எடுத்துக் கொள்ளக்கூடிய பொதுச் சேமிப்புத்தொகுதி.
jack-puddingவிதூடகர்
வேழம்பர்.
jack-rafterகூரை உச்சியிலுள்ள குறுகிய உத்திரம்.
jack-snipeநீண்ட அலகுள்ள சதுப்புநிலப் பறவை வகையின் சிற்ஜீனம்.
jack-staffபாய்மரத்தின்மேற் பறக்கவிடும் கொடியைச் சாய்த்துக் கட்டுவதற்கான மரக்கஸீ.
jack-towelஉருளையிலிருந்து தொங்கும் துணி.
jacobஏணி போன்ற நீலநிற அல்லது வெள்ளைநிற மலர்க்கொத்துக்களையுடைய செடிவகை. (கப்.) மரப்படியுள்ள கயிற்றேணி.
jacobeanமுதலாவது ஜேம்ஸ் அரசரின் ஆட்சி சார்ந்த
விவிலிய ஏட்டின் தூயதிரு. இளந்திற ஜேம்ஸ் என்பாரைச் சார்ந்த
கருநிறச் சீமை ஆலின் சாயலுடைய.
jacobiteபிரிட்டனில் இரண்டாம் ஜேம்ஸ் முடி துறந்த பின்னும் அவரை அல்லது அவருடைய பின்மரபினரை ஆதரித்தவர்.
jacobusமுதலாம் ஜேம்ஸ் காலத்திற் பொஜீக்கப்பட்ட பொன் நாணயம்.
jaconetமட்டான திட்பமுள்ள பருத்தித்துணி
வீக்கத்திற்கு மாவைத்துக் கட்டப் பயன்படும் நீர்புகாச் சாயக் காப்பிடப்பட்ட பருத்தித்துணி வகை.
jacquard loomசித்திரப் பூவேலைக்குரிய இசைவுவாய்ப்பு அஷீக்கும் அமைவுடன் இணைக்கப்பட்ட தஜீவகை.
jacquard loomஜெக்கார்டு தறி
ஜெக்கார்டு தறி
jacquerieஉழவரின் புரட்சி
பிரான்சில் 135ஹ்-க்ஷ் இல் நடைபெற்ற வேளாண்கிளர்ச்சி.
jactitationபடுக்கைப் புரளல்
சதைத்துடிப்பு.
jaculationஎஜீதல்.
jadeதரங்குறைந்த குதிரை
உழைத்திளைத்த குதிரை
விளையாட்டுத்தனமுள்ள பெண்
(வினை.) கடினமான வேலையினால் இளைக்கச் செய்
சோர்வுறச் செய்.
jadeசீனப்பச்சைக்கல்
jadeசீனப் பச்சைக்கல்
jadoubeசதுரங்க ஆட்டக்காயை நகர்த்தும் கருத்தில்லை என்று ஆட்டக்காரர் தெரிவிக்கும் சொல்.
jaegerகம்பஷீத்துணி வகை.
jaffaஉணவின்பின் உட்கொள்ளத்தக்க கிச்சிலிப்பழ வகை.
jagகூர்மையான குவடு
குன்ஜீன் குவட்டுமுனை
(வினை.) ஒழுங்கில்லாமல் ஓரம் வெட்டு
தாறுமாறாகக் கிஸீ
பற்களைப்போல் வெட்டு அமை.
jagerகுஜீப்பிட்ட செர்மன் படைத்துறைக் குழுவின் உறுப்பினர்
துப்பாக்கிப் படைவீரர்.
jaggeryவெல்லம்
பனைவெல்லம்
கருப்புக்கட்டி.
jaggeryவெல்லம்
நாட்டுச்சர்க்கரை
வெல்லம்
jaggeryவெல்லம்
கரும்புச் சாற்றை அல்லது பதநீரைக் காய்ச்சித் தயாரிக்கப்படும் கட்டியான இனிப்புப் பொருள்
jaggiesபிசிறுகள்
jaghir,jaghireஊஸீய மானியம்.
jaghirdarஊஸீய மானிய உரிமையாளர்.
jaguarஅமெரிக்க காடுகள் சிலவற்ஜீலுள்ள பூனையினத்தைச் சேர்ந்த பெரிய ஊனுண்ணி விலங்கு வகை.
jahஎகோவா
விவிலியப் பழைய ஏற்பாட்டில் யூதர்கஷீன் கடவுட்பெயர்.
jailசிறைக்கூடம்
காவற்கூடம்.
jailமாமியார்வீடு
சிறை
jailbirdசிறைப்பறவை
தண்டனை பெற்று அடிக்கடி சிறைவாசம் செய்பவர்
jailerசிறை அலுவலர்
jainசமணர்
சமண சமயத்தினர்
(பெ.) சமண சமயத்தைச் சார்ந்த.
jainismசமணம்
உயிரும் (ஆன்மாவும்) சடப் பொருளும் அழிவற்றவை, ஆன்மாக்கள் பல என்பன போன்ற கொள்கைகளைக் கூறுவதும் அகிம்சையை வாழ்க்கை நெறியாகக் கடைப்பிடிக்கக் கூறுவதுமான மதம்
jainismஜைனம்
சமணம்
jalapமெக்சிகோ நிலப் படர்கொடிக் கிழங்கினின்று எடுக்கப்படும் பேதிமருந்து.
jali worksஅலங்கார அச்சுவேலை
jalousieஅடைப்புச்சட்டம்.
jamநெருக்கடி
மிகு நெருக்கத்தால் செயலற்ற நிலை
நெருக்கத் தொகுதி
(வினை.) நெருக்கு
திணி
இடையிட்டு அழுத்து
அடர்த்தியாக நெருக்கப்பெறு
ஆப்புப்போல் திணிக்கப்பட்டு இறுகு
வானொலி அல்லது தந்தியில்லாக் கம்பி வகையில் வேறு இடத்திற் செயலாற்றுவதன் மூலம் செய்தி
jamநெரிசல்
நெரிசல்
jamநெரிசல்
jamநெரிசல்
(ஓர் இடத்தில் அளவுக்கு அதிகமாக மக்கள் அல்லது வாகனங்கள் குவிவதால் ஏற்படும்) நெருக்கித்தள்ளும் கூட்டம் அல்லது ஒழுங்கற்ற நிலை
jam (food)பழப்பாகு
jamaicaவெல்லச் சாராயவகை.
jamaica cherryதேன்பழம்
jambவாயிலின் புடைநிலை
பலகணியின் பக்கநிலை.
jambolamநாவல்
jamboreeகொண்டாட்டம்
மகிழ்கூட்டு
சாரணச் சிறுவர்கஷீன் பேரணித்திரட்டு.
jambsகணப்படுப்பின் வாயருகிலுள்ள பக்கக்கற்கள்.
jampதிறப்பு அள்ளை
jamun fruitநாகப்பழம்
janeite,janiteஜேன் ஆஸ்டின் என்பவரின் புனை கதையோடுகஷீன் ஆர்வலர்.
jangleகடுங்கூவிஷீ
சச்சரவு
(வினை.) கடுங்கூக்குரல் எழுப்பு
இரைந்து பேசு
சச்சரவிடு.
janissary, janizaryஜேன் ஆஸ்டின் என்பவரின் புனை கதையோடுகஷீன் ஆர்வலர்.
janitorவாயிற் காவலர்.
janitorதூய்மையர்
jannockநேர்மையான.
jansenistஜேன்சன் என்பவரின் கொள்கையுடைய ரோமன் கத்தோலிக்கர் திருக்கோயில் கட்சியின் உறுப்பினர்
இயற்கையான மனித சக்தி நன்மைக்குப் புறம்பாக இயங்கும் இயல்புடையதென்ற கோட்பாட்டுக் குழுவினர்.
januaryஆங்கில ஆண்டின் முதல் மாதம்.
januaryசிலை-சுறவம்
janusமுன்பின் இருமுகமுடைய பண்டை இத்தாலிய தெய்வம்
வாயில்காப்புத் தெய்வம்.
japஜப்பானிய நாட்டினர்
(பெ.) ஜப்பானிய நாட்டைச் சேர்ந்த.
   Page 1 of 6   1 2 3 6