Phone / WhatsApp : +91 9686446848

English To Tamil Dictionary

We are happy to provide you with the best Online English to Tamil Dictionary/Translator. This unique tool not only gives the translation of the word in Tamil but also lot of usages and suggestions related to it. All you need to do is type the word in English and click the button. The complete result is presented to you. Our aim of having this English to Tamil dictionary is to help people learn Tamil words corresponding to the given English word. People who are into English to Tamil Translation work ,will find this dictionary most useful.

  
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Word testMeaning
z addressஇசட்
z axisஇசட்
z bufferஇசட்
z forceஇசட்
z modemஇசட் மோடம்
zaffer,zaffreபீங்கானுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் நீலச்சாய வேதிப் பொருள்.
zai,batsuஇரண்டம் உலகப் போர்க்கால ஜப்பானின் தொழிலாட்சி ஆதிக்க இனம்.
zamboநீகிரோ-ஐரோப்பியக் கலப்பினத்தவர்.
zamindarபண்ணையார்
zanyகேலிக்கூத்தர்
கோமாளியின் துணைவர்
வீகடர்
அறிவிலாக் குறிம்பர்
மந்த மதியினர்.
zanzibar,iகிழக்கு ஆப்பிரிக்காவைச் சேர்ந்த சான்ஸிபார் தீவினர்
(பெ.) சான்ஸிபார் தீவு சார்ந்த.
zapமுற்றிலும் நீக்கு
zaptiehதுருக்கிய காவல் துறையர்.
zarathustrianபார்சி சமயத்தைப் பின்பற்றுபவர்
(பெ.) பார்சி சமயஞ் சார்ந்த.
zareba,zaribaஆப்பிரிக்க சூடான் நாட்டு வழக்கில் பாசறைச் சூழடைப்பு
சூடான் வழக்கில் கிராம வேலி வளைவு.
zariஜரிகை
மெல்லிய வெள்ளித் தகடு சுற்றப்பட்டதும் அதன் மீது தங்க முலாம் பூசப்பட்டதுமான பட்டு நூல்
zaxகற்பலகை வெட்டுக்கத்தி.
zealபற்றார்வக் கிளர்ச்சி
ஆர்வச் சுறுசுறுப்பு
விருப்பார்வம்.
zealotஉணர்ச்சி வெறியர்
முனைப்பர்வலர்
விடாப் பிடிக் கொள்கையர்.
zealousபற்றார்வமிக்க
ஆர்வச் சுறுசுறுப்புடைய.
zebec,zebeckநடுநிலக்கடலக முப்பாய்மரக் கப்பல்.
zebraவரிக்குதிரை
(பெ.) வரிக்குதிரையைப்போல் பட்டைக் கோடுகளையுடைய.
zebraவரிக்குதிரை
உடலில் கறுப்பு, வெள்ளைப் பட்டைகளை உடைய குதிரைக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த விலங்கு
zebra-woodபட்டைக் கோடுகளையுடைய மரக்கட்டை
பட்டைக் கோட்டுக் கட்டையினையுடைய மர வகை.
zebrineவரிக்குதிரை சார்ந்த.
zebuஇமிலேறு.
zedஆங்கில நெடுங்கணக்கின் கடைசி எழுத்து.
zedoaryகச்சோரம்
மருந்தாகவும் சாயமாகவும் பயன்படும் இஞ்சியின நறுமணப் பொருள்.
zeinமக்காளச்சோளப் புரதம்.
zeit,geistகாலப்பண்பு
குறிப்பிட்ட காலத்தில் மக்களின் எண்ணப்பாங்கும் உணர்ச்சியும் செல்லும் போக்கு.
zelosoஇசைத்துறைக் கட்டளை வகையில் உணர்ச்சிவேகத்துடன்.
zemindarபெருநிலக்கிழார்
பண்ணையாட்சியாளர்
செமீந்தார்.
zemstvoருசியாவில் மாவட்ட ஆட்சிக்கழகம்.
zenபுத்த சமயத்தின் ஜப்பானிய தியானமார்க்கக் கிளைநெறி.
zenanaஉவளகம்
அந்தப்புரம்
மகளிர் உடுப்புகளுக்கான இலேசான துணி.
zendபண்டை ஈரானிய மொழி.
zend-avestaபார்சியர் வேதம்.
zendikமாந்திரிகர்.
zenithஉச்சி
நேருச்சி வான்
மிகு செழிப்புப் பருவம்.
zenithஉச்சம்
zenith angleஉச்சக்கோணம்
zenith distanceஉச்சி நிலையிலிருந்து வானொளிக் கோளத்துக்குள்ள கோணியல் தொலைவு.
zeoliteகனிம வகை.
zeoliteஜியோலைட்டு
zephyrமேல்காற்றுத் தெய்வம்.
zeppelinபறவைக்கப்பல் வகை
பூஞ்சுருட்டு வடிவான முதல் உலகப் போர்க் காலச் செர்மன் புகைக் கூண்டு வானூர்தி.
zeroசுழி
சுன்னம்
பூஜ்யம்
இன்மைக்குறி இலக்கம்
அளவு கோலின் அடிநிலை
இல்லாத ஒன்று.
zeroசுழி
zero(Zero OF A TRANSFER FUNCTION) சுழிமம் - ஒரு மாற்றுச்சார்பின் வகுபடுக் கோவையின் மூலங்கள்
zero(Zero OF A TRANSFER FUNCTION) சுழியம் - ஒரு மாற்றுச்சார்பின் வகுபடுக் கோவையின் மூலங்கள்
zero access storageசுழி அணுகு சேமிப்பகம்
zero fillசுழி நிரப்பல்
zero flagசுழிக் கொடி
zero level addressசுழிநிலை முகவரி
zero output signalவெளியீடிலாக் குறிகை
zero resting pointசுழி ஓய்வுப்புள்ளி
zero slot lanசுழி
zero suppressionஒடுக்கமின்மை
zero track sensorசுழித் தட உணரி
zeroizeசுழிப்படுத்து
zeroneகுளிர் உறைவுத் துருத்தடை அமைவு.
zestஆர்வம்
சுவையூட்டு
உணர்ச்சியார்வம்.
zetaகிரேக்க நெடுங்கணக்கில் ஆங்கிலக் கடைசி எழுத்தின் ஒலிக்குரிய எழுத்து.
zetetic(அரு.) உசாவு நிலையில் சென்று கொண்டிருக்கிற
விசாரணைக்கு உட்பட்டிருக்கிற.
zeusகிரேக்க பெருந்தெய்வம்
கிரேக்க புராண மரபில் வானவர் வேந்தன்.
zheltozemசெல்ட்டோசெம்
zhoமலைவாழ் ஆமா.
zibetபுனுகுப் பூனை வகை.
zif socketஸிஃப் பொருத்துவாய்
zigzagநௌிவரி
அலைவரி
கோணல்மாணலான வரை
வளைந்து செல்லும் மலைப்பாதை
அகைப்புக் கோடு
திருக்கு மறுக்கான முற்றுகைத் தகர்ப்புப் பள்ளம் (பெ.) குறுக்கு நெடுக்கான
வளைந்து செல்கிற
வலமும் இடமும் திடீர் திடீரெனத் திரும்புகிற
திசை மாறிச் செல்லுங் கப்பலைப்போல் இயங்குகிற
(வினை) வளைந்து வளைந்து செல். (வினையடை) வளைந்து நௌிந்து
கோணல்மாணலாக.
zigzagஎதிர்புதிரான
zillahமாவட்டம்
ஜில்லா.
zinc(வேதி.) துத்தநாகம்
(வினை) துத்தநாகம் பூசு.
zincதுத்தநாகம்
zincதுத்தநாகம்
இரும்புக் குழாய், தகடு முதலியவை துருப்பிடிக்காமலிருக்கப் பூசும் வெளிர் நீல நிறம் உடைய உலோகம்
zinc sulphateதுத்தநாகச் சல்பேட்
zincaloஸ்பானிய நாடோடி.
zincic(வேதி.) துத்தநாகஞ் சார்ந்த
துத்தநாகம் அடங்கிய
துத்தநாகம் போன்ற.
zinciferousதுத்தநாகங்கொண்ட
துத்தநாகம் தருகிற.
zincificationதுத்தநாகம் பூசும் முறை.
zincifyதுத்தநாகம் பூசு.
zincographதுத்தநாக அச்சுருச் செதுக்குத் தபட்டுப் பாளம்
துத்தநாகச் செதுக்குருத் தகட்டுப் பாள அச்சுப் படம்
(வினை) துத்தநாகத் தகட்டிற் செதுக்கு வேலை செய்
துத்த நாகத் தகட்டிற் செதுக்குருப் படியெடு.
zincographyதுத்தநாகத் தகட்டுச் செதுக்கச்சுரு முறை
துத்தநாகத் தகட்டுச் செதுக்கச் சுரு வேலை முறை.
zincoidதுத்தநாகம் போன்ற.
zincotypeதுத்தநாகச் செதுக்குருத் தகட்டச்சு முறை.
zincousதுத்தநாகஞ் சார்ந்த
துத்தநாகம் போன்ற.
zincyதுத்தநாகஞ் சார்ந்த
துத்தநாகங் கொண்ட
துத்த நாகம்போல் தோன்றுகிற.
zingaroஇத்தாலிநாட்டு வழக்கில் நாடோடி இனத்தவர்.
zingiberஇஞ்சி வேர்.
zinkeniteஎஃகு நிறக் கனிப்பொருள்.
zinniaசூரியகாந்தி இனச் செடி.
zinniaநிறவாதவப்பூ
zinniaநிறவாதவன்
zionபண்டைய ஜெருசல நகரம்
ஜெருசல நகரத்திலுள்ள திருமலை
யூதர்களின் கோட்பாடான தெய்வ ஆட்சி
கிறித்தவத் திருச்சபை
வானுலகு.
zionismயூத தாயக இயக்கம்
பாலஸ்தீனத்தில் யூதர் தேசிய இனத்தை மீண்டும் நிறுவிய இயக்கம்.
zionistயூத தாயக இயக்கத்தவர்
பாலஸ்தீனத்தில் யூதர் தேசிய இனத்தை மீண்டும் நிறுவுவதற்கான இயக்கத்தை ஆதரிப்பவர்.
zionwardsவானுலகு நோக்கி
சேட்புலம் நோக்கி.
ziotyபோலாந்து நாட்டு நாணய வகை.
zipஸிப்
zip driveஇறுகு இயக்ககம்
   Page 1 of 3   1 2 3