Tamil To Tamil & English Dictionary

  

 

 

Tamil WordTamil MeaningEnglish Meaning
அணை1(நெருப்பு, விளக்கு) நின்றுபோதல்(of fire, light) go out
அணை2(நெருப்பை, விளக்கை) நிறுத்துதல்put out (fire, light)
அணை4(ஆற்றின் குறுக்கே) தடுக்கப்பட்டிருக்கும் அல்லது நீரைத் தேக்கி வைத்திருக்கும் அமைப்புdam
அணைகயிறு (கறக்கும்போது உதைக்காமல் இருக்க மாட்டின் பின்னங்கால் இரண்டையும்) சேர்த்துக் கட்டும் கயிறுthe cord (with which the hind legs of a cow are) tied while milking
அணைத்து இறுக்கமாகtightly
அணைப்பு (அன்பை வெளிப்படுத்தும்) தழுவல்affectionate hug
அத்தர் ரோஜா, மல்லிகை முதலிய மலர்களின் இதழ்களிலிருந்து எடுக்கப்படும் ஒரு வாசனைத் திரவியம்fragrant essence obtained from the petals of rose, jasmine, etc and used as a perfume
அத்தாட்சி உண்மை என்றோ உடமை என்றோ நிரூபிக்கும் சான்றுevidence
அத்தி (வெளியே தெரியாதபடி) மிக அரிதாகப் பூக்கும் ஒரு மரம்a kind of fig tree
அத்தியாயம் (உரைநடை) நூலின் உட்பிரிவுchapter (of a book)
அத்தியாவசியம் (இன்றியமையாத) தேவைthat which is indispensable or essential
அத்துப்படி (குறிப்பிட்டுச் சொல்லப்படும் துறையில்) எல்லா விவரங்களும் அறிந்த நிலைbeing thoroughly informed
அத்துமீறு தனக்குத் தரப்பட்டிருக்கும் உரிமையை அல்லது அதிகார வரம்பைக் கடந்து செல்லுதல்go beyond the proper limit
அத்துவைதம் ஆன்மாவும் இறைவனும் இரண்டல்ல, ஒன்றே எனக் கூறும் கொள்கைthe doctrine of non-duality
அதர்1காட்டு வழிpath (in a jungle)
அதர்2(தென்னை, பலா போன்ற பயன் தரும் மரங்களின் அடிப்பகுதியைச் சுற்றிச் சுமார்) ஓர் அடி ஆழத்தில் வெட்டப்படும் உரக் குழிpit for manure (around the trunk of a tree)
அதர்மம் நியாயத்துக்குப் புறம்பானதுunrighteousness
அதரம் உதடுlip
அதலபாதாளம் அளவிட முடியாத ஆழம் அல்லது பள்ளம்immeasurable depths
அதிக(ப்)பட்சம் (மிக) உயர்ந்த அளவுmaximum
அதிகப்படி அளவுக்கு அதிகம்surplus
அதிகப்படுத்து (அளவை) கூட்டுதல்increase (the speed, intensity, production of something)
அதிகப்பிரசங்கி (தலையிடத் தேவை இல்லாத சூழ்நிலையில்) இங்கிதம் இல்லாமல் ஒன்றைச் சொல்லும் அல்லது செய்யும் நபர்a person who is impertinent
அதிகம் கூடுதல்that which is more (than what is normal, fair, etc.)
அதிகரி மிகுதியாதல்be on the increase/increase
அதிகாரம்2(பண்டைய இலக்கிய இலக்கண நூல்களில் காணப்படும்) உட்பிரிவுa chapter or section (in ancient literary or grammatical works)
அதிகாரி அரசு அல்லது தனியார் நிறுவனத்தில் ஆணைகளை நடைமுறைப்படுத்தும் பொறுப்பில் உள்ள (மேல்நிலை) அலுவலர்officer
அதிகாலை விடிவதற்கு முன்னுள்ள பொழுதுearly morning
அதிசயம் (வித்தியாசமான நிகழ்ச்சியோ பொருளோ ஏற்படுத்தும்) வியப்புணர்ச்சிwonder
அதிசயி வியப்படைதல்be surprised
அதிபதி (ஆளவோ அதிகாரம் செலுத்தவோ) உரிமை உடையவர்one who has the right (to govern or command)
அதிபர் உரிமையாளர்owner
அதிர் (விசையுடன் கூடிய அழுத்தத்தால் கண்ணுக்குத் தெரிவதைவிடக் காதுக்குக் கேட்கும்படி) குலுங்கி ஆடுதல்vibrate
அதிர்ச்சி (-ஆக, -ஆன) (வருத்தத்தை விளைவிக்கும்) நிலைகுலைவு அல்லது மனப் பாதிப்பு(psychological) setback
அதிர்வு (விசையால் பொருளில் ஏற்படும்) நுண் அசைவுvibration
அதிர்வெண் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையோடு கூடிய (ஒலி அல்லது ஒளி அலையின்) அசைவுfrequency (of sound or light wave)
அதிர்வேட்டு (கோயில் திருவிழாக்களில்) இரும்புக் குழாயில் வைத்துப் பலத்த சத்தத்துடன் வெடிக்கப்படும் ஒரு வகை வெடிa firework which makes a loud noise when lighted (used during temple festivals)
அதிர்ஷ்டக்கட்டை அதிர்ஷ்டம் இல்லாதவன் அல்லது குறைந்தவன்one who has no luck
அதிர்ஷ்டம் (எப்படி, எதனால் என்று விளக்க முடியாதபடி திடீரென்று ஒருவருக்குக் கிடைக்கும்) வாய்ப்பான நன்மைgood fortune
அதிர்ஷ்டவசம் எதிர்பாராத விதமாக ஏற்பட்ட நன்மைsheer luck
அதிரசம் வெல்லப் பாகில் அரிசி மாவைக் கலந்து எண்ணெய்யில் சுட்டுத் தயாரிக்கப்படும் ஒரு வகைத் தின்பண்டம்a kind of thick flat round cake made by frying a sweetened rice flour
அதிரடி (எதிர்பாராத நேரத்தில் எடுக்கும்) கடும் நடவடிக்கைa severe measure (directed upon the enemy at an unexpected time)
அதிரடிப் படை அதிரடித் தாக்குதல் நடத்தத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வீரர் குழுa commando squad
அதிருப்தி திருப்தியின்மைdissatisfaction
அதிருப்தியாளர் தான் உறுப்பினராக இருக்கும் கட்சி முதலியவற்றின் கொள்கை, முடிவு முதலியவை குறித்து அதிருப்தியையும் மனக்குறையையும் தெரிவிப்பவர்dissident
அதீதம் அளவுக்கு அதிகம்excessiveness
அதுக்கு (வாயில்) ஒதுக்குதல்stuff
அதுகாறும் அதுவரைuntil then
அதை வீங்குதல்swell
அதைரியம் துணிவு இல்லாத நிலைwant of confidence (in oneself)
அதோகதி இரங்கத்தக்க அல்லது கைவிடப்பட்ட நிலைutter helplessness
அந்த (இடத்தைக் குறிப்பிடும்போது) தூரத்தில் இருக்கிற(காலத்தைக் குறிப்பிடும்போது) கடந்தமுன் நிகழ்ந்தa demonstrative adjective to refer to distant things or persons
அந்தகன் குருடன்blind man
அந்தகாரம் காரிருள்the pitch dark
அந்தந்த குறிப்பிட்ட ஒவ்வொருeach (taken separately or distributively)
அந்தப்புரம் அரண்மனையில் அரசியும் பெண்களும் இருக்குமிடம்the part of palace where the queen and other royal women live
அந்தம் முடிவுend
அந்தரங்கம் (உற்ற ஒரு சிலரைத் தவிர ஒருவர் வாழ்வில்) பிறர் அறிய வேண்டாதவைthat which is personal and private
அந்தரப்படு பதற்றம் அடைதல்be in a hurry
அந்தரம் (தளம் இல்லாத) நடு வெளிmid-air
அந்தராத்(து)மா உள்மனம்conscience
அந்தரி பதற்றம் அடைதல்get excited
அந்தஸ்து (-ஆக, -ஆன) தகுதிstatus
அந்தாதி முதல் பாட்டின் இறுதிச் சொல்லையோ தொடரையோ அடியையோ அடுத்த பாட்டின் தொடக்கமாகக் கொண்டு (நூறு பாடல்களில்) இயற்றப்படும் நூல்a literary work (of hundred verses) in which the last word, phrase or line of the preceding verse forms the opening of the succeeding
அந்தி பகல் பொழுது முடியும் நேரம்dusk
அந்திமக் கிரியை/அந்திமச் சடங்கு இறந்தவருக்குச் செய்யும் இறுதிச் சடங்குfuneral rites
அந்திரட்டி ஒருவர் மரணமடைந்த நாளிலிருந்து முப்பத்தொன்றாம் நாள் செய்யப்படும் சடங்குfuneral rite performed on the thirty first day
அந்து நெல் சேமித்து வைத்திருக்கும் இடங்களில் காணப்படும் ஒரு வகைச் சிறிய சாம்பல் நிறப் பூச்சிa small insect, grey in colour, found in stored paddy
அந்நியச் செலாவணி ஒரு நாடு தன் பொருளாதார நடவடிக்கைகளின்மூலம் ஈட்டும் அயல்நாட்டுப் பணம்foreign exchange
அந்நியப்படு தொடர்பு அற்றுப்போதல்get alienated
அந்நியமாதல் அந்நியப்பட்ட நிலைalienation
அநாகரிகம் பண்புக் குறைவுthat which is uncultured
அநாதை பெற்றோர், உறவினர் அல்லது வேண்டியவர் இல்லாமல் இருக்கும் நிலைstate of being an orphan
அநாதையாக கவனிப்பார் இல்லாமல்uncared for
அநாமதேயம் (-ஆக) இன்னார் அல்லது இன்னது என்பதை இனம் கண்டுகொள்ளக் கூடிய பின்னணித் தகவல்கள் எதுவும் இல்லாத நிலைanonymity
அநாயாசம் மிகச் சுலபம்effortlessness
அநாவசியம் தேவையற்றதுthat which is unnecessary
அநித்தியம் நிலையற்றதுthat which is temporal or fleeting
அநியாயம் (-ஆக, -ஆன) நியாயத்துக்குப் புறம்பானதுthat which is not in accordance with what is right and just
அநீதி நீதிக்குப் புறம்பானதுinjustice
அநேகம் பலmany
அநேகமாக (கவனித்த அளவில்) பெரும்பாலும்(as per observation) mostly
அப்சரஸ் (மிகவும் அழகு வாய்ந்த) தேவலோகப் பெண்கள்a class of celestial nymphs
அப்பட்டமாக/அப்பட்டமான ஒளிவுமறைவு இல்லாமல்blatantly/blatant
அப்படியானால்/அப்படியென்றால் (நிலைமை) கூறியபடி இருக்குமானால்in this or that case
அப்படியே (மாற்றாமலும் சேர்க்காமலும்) உள்ளபடியே(ஒன்று அது) இருக்கிற நிலையில்(without alteration) as it is
அப்பப்பா1ஏதேனும் ஒன்றின் மிகுதியை உணர்ந்து உணர்ச்சியுடன் வெளிப்படுத்தப் பயன்படுத்தப்படும் தொடர்an expression uttered
அப்பப்பா2அப்பாவின் அப்பாpaternal grandfather
அப்பம் அரிசி மாவில் வெல்லம் சேர்த்து எண்ணெய்யில் வேகவைத்த தின்பண்டம்a flat round cake made by frying a paste of sweetened rice flour
அப்பழுக்கு (பற்றியுள்ள) அழுக்கு(accumulated) dirt
அப்பளம் எண்ணெய்யில் பொரித்து உண்பதற்கு ஏற்ற முறையில் உளுத்தம் மாவைப் பிசைந்து மெல்லிய வட்டத் தகடாகச் செய்து தயாரிக்கப்படும் உணவுப் பண்டம்a thin and round wafer made of the flour of blackgram normally fried in oil
அப்பன் தந்தைfather (considered as a standard term in religious context but non-standard in other contexts)
அப்பா1பெற்றோரில் ஆண்father
அப்பாடா/அப்பாடி நிம்மதி அல்லது ஓய்வு கிடைத்ததை வெளிப்படுத்தும் சொல்an expression of relief and relaxation
அப்பாவி தற்காத்துக்கொள்ளவும் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப மாற்றிக்கொள்ளவும் தெரியாத நபர்innocent
அப்பியாசம் பயிற்சிexercise
அப்பிராணி அப்பாவிa person who is meek, docile and unresisting
அப்பு (சந்தனம், மை முதலியவற்றை) அதிகமாகப் பூசுதல்apply thick
அப்புக்காத்து வழக்கறிஞர்advocate
அப்புறம் (ஒன்று கழிந்த) பின்subsequently
   Page 3 of 204    1 2 3 4 5 204

We hope you found the sample lessons enjoyable.

If you are interested, please don’t hesitate to get in touch with us. Our team will reach out to you via email or phone as soon as possible.

    Tamil lesson
    × Want to join our classes?