Tamil to Tamil&English Dictionary

We are happy to provide you with the best Online Tamil to Tamil Dictionary/Translator.
For typing word in Tamil you can use our tool typing tool

  
Tamil WordTamil MeaningEnglish Meaning
அவமதிப்பு இழிவுdisrespectful treatment
அவமரியாதை மரியாதைக் குறைவுdisrespectful treatment
அவமானம் மதிப்பு, மரியாதை, கௌரவம் முதலியன குறைவதால் ஏற்படும் இழிநிலைshame
அவயவம் உடல் உறுப்புhuman organ
அவரை இரு பகுதிகளாகப் பிரியக் கூடிய மெல்லிய பச்சை நிறத் தோலினுள் விதைகளைக் கொண்ட சிறு காய்/மேற்குறிப்பிட்ட காய் காய்க்கும் ஒரு வகைக் கொடிfield bean (the seed and the creeper)
அவரோகணம் ஏழு ஸ்வரங்களையும் படிப்படியாக மேலிருந்து கீழாக ஒலி அளவில் குறைக்கும் முறைdescending scale of the seven notes from the highest to the basic
அவல் ஊறவைத்த நெல்லைக் காயவைத்து வறுத்து இடித்துப் பெறும் உணவுப் பண்டம்rice flakes prepared by soaking paddy, parching it and pounding it
அவலட்சணம் அழகின்மைunsightliness
அவலம் வருந்தத்தக்க அல்லது இரங்கத்தக்க நிலைregrettable state
அவஸ்தை துன்பம்distress
அவா ஆவல்desire
அவி1வேகுதல்boil (in water)
அவி2அணைதல்be extinguished
அவி3வேகவைத்தல்steam (paddy, groundnut, etc.)
அவி4(விளக்கு, அடுப்பு முதலியவற்றை) அணைத்தல்extinguish (lamp, furnace, etc.)
அவிசாரி சோரம்போன மனைவிadulteress
அவிசுவாசி கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவன்unbeliever
அவிட்டம் இருபத்தேழு நட்சத்திரங்களில் இருபத்து மூன்றாவதுthe twenty third of the twenty seven stars
அவித்தியம் அஞ்ஞானம்ignorance
அவியல் பல வகைக் காய்கறிகளை அவித்து ஒன்றாகச் சேர்த்துச் செய்யப்படும் ஒரு வகைத் தொடுகறிvegetable mix cooked with grated coconut
அவிழ்1(கட்டு, முடிச்சு முதலியவை) பிரிதல்(of a knot, etc.) get untied
அவிழ்2(கட்டு, முடிச்சு முதலியவற்றை அல்லது பிணைத்துக் கட்டியிருப்பதிலிருந்து ஒன்றை) பிரித்தல்untie
அவுரி நீல நிறச் சாயம் எடுக்கப் பயன்படும் சிறு இலைகளைக் கொண்ட ஒரு வகைக் குத்துச் செடிindigo plant
அவை1அரசன் தன் அமைச்சர்களுடன் காட்சி தரும் இடம்royal court
அவைத்தலைவர் மக்களவை, சட்டமன்றம் ஆகியவற்றில் சபை நடவடிக்கைகளை நடுவர் போல் இருந்து நடத்தும் பொறுப்பு வகிப்பவர்speaker (of the parliament or the state legislative assembly)
அவை முன்னவர் அவை நடவடிக்கைகளுக்கான நாள், நேரம் முதலியவற்றைக் குறிப்பதற்கும் ஆளுங்கட்சியின் தேவைகளைப் பேரவைத் தலைவரிடம் எடுத்துக்கூறுவதற்கும் நியமிக்கப்பட்ட ஆளுங்கட்சி உறுப்பினர்leader of the ruling party in the parliament or legislative assembly
அழகன் அழகிய தோற்றமுடையவன்handsome man
அழகாக சுலபமாகvery easily
அழகி அழகிய தோற்றமுடையவள்beautiful woman
அழகிய அழகானbeautiful
அழகியல் (கலைகளில்) அழகைப்பற்றிய கொள்கைaesthetics
அழகு கண்ணாலோ காதாலோ மனத்தாலோ அனுபவிக்கும் இனிமை அல்லது மகிழ்ச்சிbeauty
அழகுகாட்டு (நாக்கை நீட்டுதல், முகத்தைச் சுளித்தல் போன்ற செய்கைகளால்) கேலிசெய்தல்make faces at
அழகுசாதனம் ஒப்பனை செய்துகொள்வதற்கு வேண்டிய பொருள்கள்cosmetics
அழல் நெருப்புfire
அழற்சி தொற்று நோயால் பாதிக்கப்பட்ட உடல் பகுதி சிவந்தும் வீங்கியும் சற்றுச் சூடாகவும் இருக்கும் நிலைinflammation
அழி1இருப்பது மறைதல்become extinct
அழி2இல்லாமல்செய்தல்cause to perish
அழிச்சாட்டியம் முரண்டுstubborn behaviour
அழிந்துபடு இல்லாமல்போதல்go to rack and ruin
அழிப்பான் (எழுதப்பட்டதை அல்லது தட்டச்சு செய்யப்பட்டதை) அழிக்கப் பயன்படும் ரப்பர்த் துண்டுeraser
அழிப்பு அழித்தல்destroying
அழிபாடு (கட்டடம் போன்றவற்றின்) இடிந்த சிதைவுruin(s)
அழிவு சிதைவுdestruction
அழு (துன்பம், வலி, பசி முதலியவற்றால்) கண்ணீர் விடுதல்weep
அழுக்கு (-ஆக, -ஆன) (உடை, உடல் முதலியவற்றில் சேரும்) அசுத்தம்dirt (on clothes, body, etc.)
அழுகல் (பழம், முட்டை முதலிய) பொருள்களின் கெட்டுப்போன நிலைthe state of being rotten or putrefied
அழுகு (பழம், முட்டை முதலியன) கெட்டுப்போதல்(of fruits, eggs, etc.) rot
அழுகுணி (பெரும்பாலும் சிறுவர்களைக் குறிப்பிடும்போது) அழுமூஞ்சிcrybaby
அழுகை (துன்பம், வலி, பயம் போன்றவற்றால்) அழுதல்weeping
அழுத்தம் உறுதிfirmness
அழுத்தம்திருத்தம்-ஆக/-ஆன (சிறிதும் சந்தேகத்துக்கு இடம் இல்லாமல்) உறுதியோடு தெளிவாக/உறுதியோடு தெளிவானfirmly and precisely/firm and precise
அழுத்தி வலியுறுத்திwith stress
அழுத்து உள் அல்லது கீழ் நோக்கிப் போகச்செய்தல்(ஒன்று) ஒரு பரப்பை விசையோடு நெருக்குதல்press
அழுதுவடி (எதிர்பார்க்கும்) இயல்பு முதலியன வெகுவாகக் குறைந்து காணப்படுதல்look gloomy
அழுந்த (ஒன்றில்) பதியும்படியாக அல்லது படியும்படியாகclose
அழுந்து (ஈரப் பதமுடைய தரையில் அல்லது மென்மையான பொருளில்) உள்ளிறங்குதல்sink (in a wet soil or on a soft material)
அழுமூஞ்சி சிறிய விஷயங்களுக்குக்கூட அழுதுவிடும் குணமுடைய நபர்a sulky person
அழைத்துக்கொள் ஒருவர் மற்றொருவரைத் தம்மோடு கூட்டிக்கொள்ளுதல்take
அழைத்துவா (ஓர் இடத்துக்கு) கூட்டிக்கொண்டு வருதல்bring
அழைப்பாளர் (விழா, கருத்தரங்கு முதலியவற்றில் கட்டணம் செலுத்தியோ அழைப்பின் பேரிலோ) பங்குபெறுபவர்delegate
அழைப்பிதழ் கலந்துகொள்ளுமாறு அல்லது காண வருமாறு வேண்டி ஒருவருக்கு அனுப்பப்படும் அச்சிட்ட தாள்invitation
அழைப்பு எழுத்து அல்லது வாய்மொழி வடிவ வேண்டுகோள்call (to appear)
அழைப்பு மணி வீட்டுக்குள் இருப்பவருக்குத் தன் வரவைத் தெரிவிக்க அல்லது ஒருவரைத் தன்னிடத்துக்கு வரச் சொல்லப் பயன்படுத்தும், ஒலி எழுப்பக் கூடிய (மின்) சாதனம்calling bell
அள்ளி (இறை, வீசு போன்ற வினைகளுடன்) மிகுதியாகin large measure
அள்ளிக்கொண்டு போ திட்டமிட்டதற்கு அல்லது எதிர்பார்த்ததற்கு மாறாகக் கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு அதிகமாகச் செலவாதல்go beyond all calculations
அள1(ஒரு பொருளின் முப்பரிமாணங்களையோ எடையையோ அதற்கான கருவிகளால்) கணக்கிடுதல்measure
அள2(ஒன்றை) பல மடங்காக்கி (சொந்தக் கற்பனையோடு) கூறுதல்exaggerate
அளப்பரிய அளவிட முடியாதimmeasurable
அளப்பு1(ஒன்றை) அளத்தல்measurement
அளப்பு2கட்டுக்கதைexaggeration
அளவளாவு (நட்பு முறையில்) மனம்விட்டுப் பேசுதல்talk in a friendly way
அளவிடு மதிப்பிடுதல்assess
அளவு (-ஆக, -ஆன) நீளம், அகலம், உயரம், எடை, எண்ணிக்கை ஆகியவற்றுள் ஒன்றை அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்டதைக் கொண்டு அமைக்கும் வரையறைmeasurement
அளவுக்கு (பெயரெச்சத்தின் பின்) (கூறப்படும்) நிலைக்கு(after relative participle) to the extent of
அளவுகோல் ஒரு பொருளின் நீளம், அகலம், உயரம் ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுவதற்கு உரிய அலகு குறிக்கப்பட்ட கோல்measuring rod
அளவுச் சாப்பாடு (உணவு விடுதியில்) குறிப்பிட்ட அளவுடைய உணவும் அதற்குத் தரப்படும் உப உணவுகளும்set meal (in a restaurant)
அளவெடு (உடை போன்றவற்றைத் தயாரிக்க நீளம், சுற்றளவு முதலியவற்றை) கணக்கெடுத்தல்take measurements
அளவை ஒரு பொருளின் எடை, எண்ணிக்கை, நிறை முதலியவற்றை அறியும் நிறுத்தல், எண்ணுதல், முகத்தல் போன்ற முறைmeasure (of length, count, weight, etc.)
அளாவு (வானம், உலகு முதலிய சொற்களுடன் இணைந்து வரும்போது) தொடும் அளவுக்குப் போதல்(when combining with words such as sky, world, etc.) extend up to
அளி வழங்குதல்give
அளை (விரல்களால் அங்குமிங்கும்) ஒதுக்குதல்fiddle about or around
அற்பசொற்பம் மிகவும் குறைவுnegligible (amount or measure)
அற்பம் கேவலம்meanness
அற்பாயுசு/அற்பாயுள் குறைந்த வாழ்நாள்short lease of life
அற்புதம் (-ஆக, -ஆன) வியப்பு தரும் வகையில் சிறப்பானதுwonder
அற்ற இல்லாதwithout-less
அற்று இல்லாமல்without
அறக்கட்டளை (கல்வித் துறை, சமூகச் சேவை முதலியவற்றில்) பொது நலனை மேம்படுத்தும் செயல்பாடுகளுக்காகத் தனி நபர்கள் அல்லது அரசு ஏற்படுத்தும் நிதி அமைப்புendowment
அறங்காவலர் (கோயில், அறக்கட்டளை முதலியவற்றின்) நிர்வாகப் பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்பட்டவர்trustee (of a temple, trust, etc.)
அறநிலையத் துறை இந்துக் கோவில்களின் நிர்வாகத்தை மேற்பார்வை செய்யும் மாநில அரசின் பிரிவு(Department of) Hindu religious and charitable endowments
அறநூல் ஒருவர் தன்னுடைய அக, புற வாழ்க்கையில் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய நெறிகளையும் ஒழுக்கங்களையும் விளக்குகிற நூல்ethical or moral treatise
அறம் குடும்ப வாழ்வும் பொது வாழ்வும் சீராக இயங்க ஒருவர் கடைப்பிடிக்கும் சமயச் சார்பான அல்லது ஒழுக்கக் கண்ணோட்டத்துடன் கூடிய நெறிமுறைகள் அல்லது கடமைகள்ethical or religious code of conduct
அறவுரை சமய அல்லது ஒழுக்க போதனைreligious or moral instruction
அறவே முற்றிலும்completely
அறி (அனுபவம், படிப்பு, சிந்தனை போன்ற முறைகளின் மூலமாக) தெரிந்துவைத்திருத்தல்know
அறிக்கை (நிகழ்ச்சிகளின், நடவடிக்கைகளின்) தகவல் தொகுப்புan account of events
அறிகுறி இருப்பதையோ நிகழ்ந்ததையோ வர இருப்பதையோ (ஊகித்து) முன்கூட்டியே தெரிந்துகொள்ள உதவும் குறிப்புindication
அறிஞர் பல துறை அறிவுடையவர்learned person
அறிமுகம்செய் ஒருவர் மற்றொருவருடன் (முதன்முறையாக) தான் யார் என்பதைத் தெரிவித்தல்introduce
   Page 7 of 204    1 5 6 7 8 9 204