Example- செய், பெய், அழு (sey, pey, azhu)

SubjectSubjectPast TensePresent TenseFuture TenseVerbal Participle
High TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial Tamil
Iநான்நா(ன்)அழுதேன்அழுத~(ன்)அழுகிறேன்அழுவுற~(ன்)அழுவேன்அழுவ~(ன்)அழுதுஅழுது
nānnā(n)azhudhēnazhudha~(n)azhugiṟēnazhuvuṟa~(n)azhuvēnazhuva~(n)azhudhuazhudhu
We (Inclusive)நாங்கள்நாங்க(ள்)அழுதோம்அழுதோ~(ம்)அழுகிறோம்அழுவுறோ~(ம்)அழுவோம்அழுவோ~(ம்)
nāngaLnānga(L)azhudhōmazhudhō~(m)azhugiṟōmazhuvuṟō~(m)azhuvōmazhuvō~(m)
We (Exclusive)நாம்நாமஅழுதோம்அழுதோ~(ம்)அழுகிறோம்அழுவுறோ~(ம்)அழுவோம்அழுவோ~(ம்)
nāmnāmaazhudhōmazhudhō~(m)azhugiṟōmazhuvuṟō~(m)azhuvōmazhuvō~(m)
Youநீநீஅழுதாய்அழுதஅழுகிறாய்அழுவுறஅழுவாய்அழுவ
azhudhāyazhudhaazhugiṟāyazhuvuṟaazhuvāyazhuva
You (Polite) / You(Plural)நீங்கள்நீங்க(ள்)அழுதீர்கள்அழுதீங்க~(ள்)அழுகிறீர்கள்அழுவுறீங்க~(ள்)அழுவீர்கள்அழுவீங்க(ள்)
nīngaLnīnga(L)azhudhīrgaLazhudhīnga(L)azhugiṟīrgaLazhuvuṟīnga~(L)azhuvīrgaLazhuvīnga(L)
Heஅவன்அவ(ன்)அழுதான்அழுதா~(ன்)அழுகிறான்அழுவுறா~(ன்)அழுவான்அழுவா~(ன்)
avanava(n)azhudhānazhudhā~(n)azhugiṟānazhuvuṟā~(n)azhuvānazhuvā~(n)
He (Polite)அவர்அவருஅழுதார்அழுதாருஅழுகிறார்அழுவுறாருஅழுவார்அழுவாரு
avaravaruazhudhārazhudhāruazhugiṟārazhuvuṟāruazhuvārazhuvāru
Sheஅவள்அவ(ள்)அழுதாள்அழுதா(ள்)அழுகிறாள்அழுவுறா(ள்)அழுவாள்அழுவா(ள்)
avaLava(L)azhudhāLazhudhā(L)azhugiṟāLazhuvuṟā(L)azhuvāLazhuvā(L)
She (Polite)அவர்அவங்க(ள்)அழுதார்அழுதாருஅழுகிறார்அழுவுறாருஅழுவார்அழுவாரு
avaravanga(L)azhudhārazhudhāruazhugiṟārazhuvuṟāruazhuvārazhuvāru
Itஅதுஅதுஅழுததுஅழுதுச்சுஅழுகிறதுஅழுவுதுஅழும்அழுவு~(ம்)
aduaduazhudhadhuazhudhucchuazhugiṟadhuazhuvudhuazhumazhuvu~(m)
They (Human)அவர்கள்அவங்க(ள்)அழுதனர்அழுதாங்க(ள்)அழுகிறார்கள்அழுவுறாங்க(ள்)அழுவார்கள்அழுவாங்க(ள்)
avargaLavanga(L)azhudhanarazhudhānga(L)azhugiṟārgaLazhuvuṟānga(L)azhuvārgaLazhuvānga(L)
They (Non-Human)அவைஅதுங்க(ள்)அழுதனஅழுதுச்சுங்க(ள்)அழுகின்றனஅழுவுதுங்க(ள்)அழும்அழுவு~(ம்)
avaiadunga(L)azhudhanaazhudhucchunga(L)azhugindṟanaazhuvudhunga(L)azhumazhuvu~(m)
× Have Questions?