Verb Aagu ஆகு – Become (Type 3)

Example- பேசு, தூங்கு, எழுது (paesu, thoongu, ezhudhu)
Subject Subject Past Tense Present Tense Future Tense Verbal Participle
High Tamil Colloquial Tamil High Tamil Colloquial Tamil High Tamil Colloquial Tamil High Tamil Colloquial Tamil High Tamil Colloquial Tamil
I நான் நா(ன்) ஆகினேன் ஆன~(ன்) ஆகுகிறேன் ஆகுற~(ன்) ஆகுவேன் ஆகுவ~(ன்) ஆகி ஆகி/ஆயி
nān nā(n) āginēn āna~(n) āgugiṟēn āguṟa~(n) āguvēn āguva~(n) āgi āgi/āyi
We (Inclusive) நாங்கள் நாங்க(ள்) ஆகினோம் ஆனோ~(ம்) ஆகுகிறோம் ஆகுறோ~(ம்) ஆகுவோம் ஆகுவோ~(ம்)
nāngaL nānga(L) āginōm ānō~(m) āgugiṟōm āguṟō~(m) āguvōm āguvō~(m)
We (Exclusive) நாம் நாம ஆகினோம் ஆனோ~(ம்) ஆகுகிறோம் ஆகுறோ~(ம்) ஆகுவோம் ஆகுவோ~(ம்)
nām nāma āginōm ānō~(m) āgugiṟōm āguṟō~(m) āguvōm āguvō~(m)
You நீ நீ ஆகினாய் ஆன ஆகுகிறாய் ஆகுற ஆகுவாய் ஆகுவ
āgināy āna āgugiṟāy āguṟa āguvāy āguva
You (Polite) / You(Plural) நீங்கள் நீங்க(ள்) ஆகினீர்கள் ஆனீங்க(ள்) ஆகுகிறீர்கள் ஆகுறீங்க~(ள்) ஆகுவீர்கள் ஆகுவீங்க(ள்)
nīngaL nīnga(L) āginīrgaL ānīnga(L) āgugiṟīrgaL āguṟīnga~(L) āguvīrgaL āguvīnga(L)
He அவன் அவ(ன்) ஆகினான் ஆனா~(ன்) ஆகுகிறான் ஆகுறா~(ன்) ஆகுவான் ஆகுவா~(ன்)
avan ava(n) āginān ānā~(n) āgugiṟān āguṟā~(n) āguvān āguvā~(n)
He (Polite) அவர் அவரு ஆகினார் ஆனாரு ஆகுகிறார் ஆகுறாரு ஆகுவார் ஆகுவாரு
avar avaru āginār ānāru āgugiṟār āguṟāru āguvār āguvāru
She அவள் அவ(ள்) ஆகினாள் ஆனா(ள்) ஆகுகிறாள் ஆகுறா(ள்) ஆகுவாள் ஆகுவா(ள்)
avaL ava(L) āgināL ānā(L) āgugiṟāL āguṟā(L) āguvāL āguvā(L)
She (Polite) அவர் அவங்க(ள்) ஆகினார் ஆனாரு ஆகுகிறார் ஆகுறாரு ஆகுவார் ஆகுவாரு
avar avanga(L) āginār ānāru āgugiṟār āguṟāru āguvār āguvāru
It அது அது ஆகியது ஆச்சு ஆகுகிறது ஆகுது ஆகும் ஆகு~(ம்)
adu adu āgiyadhu ācchu āgugiṟadhu āgudhu āgum āgu~(m)
They (Human) அவர்கள் அவங்க(ள்) ஆகினார்கள் ஆனாங்க(ள்) ஆகுகிறார்கள் ஆகுறாங்க(ள்) ஆகுவார்கள் ஆகுவாங்க(ள்)
avargaL avanga(L) āginārgaL ānānga(L) āgugiṟārgaL āguṟānga(L) āguvārgaL āguvānga(L)
They (Non-Human) அவை அதுங்க(ள்) ஆகின ஆச்சுங்க(ள்) ஆகுகின்றன ஆகுதுங்க(ள்) ஆகும் ஆகு~(ம்)
avai adunga(L) āgina ācchunga(L) āgugindṟana āgudhunga(L) āgum āgu~(m)

100 Important Tamil Verbs – With Conjugation

We hope you found the sample lessons enjoyable.

If you are interested, please don’t hesitate to get in touch with us. Our team will reach out to you via email or phone as soon as possible.

    Tamil lesson
    × Want to join our classes?