Example- பேசு, தூங்கு, எழுது (paesu, thoongu, ezhudhu)

SubjectSubjectPast TensePresent TenseFuture TenseVerbal Participle
High TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial Tamil
Iநான்நா(ன்)ஆகினேன்ஆன~(ன்)ஆகுகிறேன்ஆகுற~(ன்)ஆகுவேன்ஆகுவ~(ன்)ஆகிஆகி/ஆயி
nānnā(n)āginēnāna~(n)āgugiṟēnāguṟa~(n)āguvēnāguva~(n)āgiāgi/āyi
We (Inclusive)நாங்கள்நாங்க(ள்)ஆகினோம்ஆனோ~(ம்)ஆகுகிறோம்ஆகுறோ~(ம்)ஆகுவோம்ஆகுவோ~(ம்)
nāngaLnānga(L)āginōmānō~(m)āgugiṟōmāguṟō~(m)āguvōmāguvō~(m)
We (Exclusive)நாம்நாமஆகினோம்ஆனோ~(ம்)ஆகுகிறோம்ஆகுறோ~(ம்)ஆகுவோம்ஆகுவோ~(ம்)
nāmnāmaāginōmānō~(m)āgugiṟōmāguṟō~(m)āguvōmāguvō~(m)
Youநீநீஆகினாய்ஆனஆகுகிறாய்ஆகுறஆகுவாய்ஆகுவ
āgināyānaāgugiṟāyāguṟaāguvāyāguva
You (Polite) / You(Plural)நீங்கள்நீங்க(ள்)ஆகினீர்கள்ஆனீங்க(ள்)ஆகுகிறீர்கள்ஆகுறீங்க~(ள்)ஆகுவீர்கள்ஆகுவீங்க(ள்)
nīngaLnīnga(L)āginīrgaLānīnga(L)āgugiṟīrgaLāguṟīnga~(L)āguvīrgaLāguvīnga(L)
Heஅவன்அவ(ன்)ஆகினான்ஆனா~(ன்)ஆகுகிறான்ஆகுறா~(ன்)ஆகுவான்ஆகுவா~(ன்)
avanava(n)āginānānā~(n)āgugiṟānāguṟā~(n)āguvānāguvā~(n)
He (Polite)அவர்அவருஆகினார்ஆனாருஆகுகிறார்ஆகுறாருஆகுவார்ஆகுவாரு
avaravaruāginārānāruāgugiṟārāguṟāruāguvārāguvāru
Sheஅவள்அவ(ள்)ஆகினாள்ஆனா(ள்)ஆகுகிறாள்ஆகுறா(ள்)ஆகுவாள்ஆகுவா(ள்)
avaLava(L)āgināLānā(L)āgugiṟāLāguṟā(L)āguvāLāguvā(L)
She (Polite)அவர்அவங்க(ள்)ஆகினார்ஆனாருஆகுகிறார்ஆகுறாருஆகுவார்ஆகுவாரு
avaravanga(L)āginārānāruāgugiṟārāguṟāruāguvārāguvāru
Itஅதுஅதுஆகியதுஆச்சுஆகுகிறதுஆகுதுஆகும்ஆகு~(ம்)
aduaduāgiyadhuācchuāgugiṟadhuāgudhuāgumāgu~(m)
They (Human)அவர்கள்அவங்க(ள்)ஆகினார்கள்ஆனாங்க(ள்)ஆகுகிறார்கள்ஆகுறாங்க(ள்)ஆகுவார்கள்ஆகுவாங்க(ள்)
avargaLavanga(L)āginārgaLānānga(L)āgugiṟārgaLāguṟānga(L)āguvārgaLāguvānga(L)
They (Non-Human)அவைஅதுங்க(ள்)ஆகினஆச்சுங்க(ள்)ஆகுகின்றனஆகுதுங்க(ள்)ஆகும்ஆகு~(ம்)
avaiadunga(L)āginaācchunga(L)āgugindṟanaāgudhunga(L)āgumāgu~(m)
× Have Questions?