Example- பேசு, தூங்கு, எழுது (paesu, thoongu, ezhudhu)

SubjectSubjectPast TensePresent TenseFuture TenseVerbal Participle
High TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial Tamil
Iநான்நா(ன்)நம்பினேன்நம்புன~(ன்)நம்புகிறேன்நம்புற~(ன்)நம்புவேன்நம்புவ~(ன்)நம்பிநம்பி
nānnā(n)nambinēnnambuna~(n)nambugiṟēnnambuṟa~(n)nambuvēnnambuva~(n)nambinambi
We (Inclusive)நாங்கள்நாங்க(ள்)நம்பினோம்நம்புனோ~(ம்)நம்புகிறோம்நம்புறோ~(ம்)நம்புவோம்நம்புவோ~(ம்)
nāngaLnānga(L)nambinōmnambunō~(m)nambugiṟōmnambuṟō~(m)nambuvōmnambuvō~(m)
We (Exclusive)நாம்நாமநம்பினோம்நம்புனோ~(ம்)நம்புகிறோம்நம்புறோ~(ம்)நம்புவோம்நம்புவோ~(ம்)
nāmnāmanambinōmnambunō~(m)nambugiṟōmnambuṟō~(m)nambuvōmnambuvō~(m)
Youநீநீநம்பினாய்நம்புனநம்புகிறாய்நம்புறநம்புவாய்நம்புவ
nambināynambunanambugiṟāynambuṟanambuvāynambuva
You (Polite) / You(Plural)நீங்கள்நீங்க(ள்)நம்பினீர்கள்நம்புனீங்க(ள்)நம்புகிறீர்கள்நம்புறீங்க~(ள்)நம்புவீர்கள்நம்புவீங்க(ள்)
nīngaLnīnga(L)nambinīrgaLnambunīnga(L)nambugiṟīrgaLnambuṟīnga~(L)nambuvīrgaLnambuvīnga(L)
Heஅவன்அவ(ன்)நம்பினான்நம்புனா~(ன்)நம்புகிறான்நம்புறா~(ன்)நம்புவான்நம்புவா~(ன்)
avanava(n)nambinānnambunā~(n)nambugiṟānnambuṟā~(n)nambuvānnambuvā~(n)
He (Polite)அவர்அவருநம்பினார்நம்புனாருநம்புகிறார்நம்புறாருநம்புவார்நம்புவாரு
avaravarunambinārnambunārunambugiṟārnambuṟārunambuvārnambuvāru
Sheஅவள்அவ(ள்)நம்பினாள்நம்புனா(ள்)நம்புகிறாள்நம்புறா(ள்)நம்புவாள்நம்புவா(ள்)
avaLava(L)nambināLnambunā(L)nambugiṟāLnambuṟā(L)nambuvāLnambuvā(L)
She (Polite)அவர்அவங்க(ள்)நம்பினார்நம்புனாருநம்புகிறார்நம்புறாருநம்புவார்நம்புவாரு
avaravanga(L)nambinārnambunārunambugiṟārnambuṟārunambuvārnambuvāru
Itஅதுஅதுநம்பியதுநம்புச்சுநம்புகிறதுநம்புதுநம்பும்நம்பு~(ம்)
aduadunambiyadhunambucchunambugiṟadhunambudhunambumnambu~(m)
They (Human)அவர்கள்அவங்க(ள்)நம்பினார்கள்நம்புனாங்க(ள்)நம்புகிறார்கள்நம்புறாங்க(ள்)நம்புவார்கள்நம்புவாங்க(ள்)
avargaLavanga(L)nambinārgaLnambunānga(L)nambugiṟārgaLnambuṟānga(L)nambuvārgaLnambuvānga(L)
They (Non-Human)அவைஅதுங்க(ள்)நம்பினநம்புச்சுங்க(ள்)நம்புகின்றனநம்புதுங்க(ள்)நம்பும்நம்பு~(ம்)
avaiadunga(L)nambinanambucchunga(L)nambugindṟananambudhunga(L)nambumnambu~(m)
× Have Questions?