Example- பேசு, தூங்கு, எழுது (paesu, thoongu, ezhudhu)

SubjectSubjectPast TensePresent TenseFuture TenseVerbal Participle
High TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial Tamil
Iநான்நா(ன்)ஊட்டினேன்ஊட்டுன~(ன்)ஊட்டுகிறேன்ஊட்டுற~(ன்)ஊட்டுவேன்ஊட்டுவ~(ன்)ஊட்டிஊட்டி
nānnā(n)ūttinēnūttuna~(n)ūttugiṟēnūttuṟa~(n)ūttuvēnūttuva~(n)ūttiūtti
We (Inclusive)நாங்கள்நாங்க(ள்)ஊட்டினோம்ஊட்டுனோ~(ம்)ஊட்டுகிறோம்ஊட்டுறோ~(ம்)ஊட்டுவோம்ஊட்டுவோ~(ம்)
nāngaLnānga(L)ūttinōmūttunō~(m)ūttugiṟōmūttuṟō~(m)ūttuvōmūttuvō~(m)
We (Exclusive)நாம்நாமஊட்டினோம்ஊட்டுனோ~(ம்)ஊட்டுகிறோம்ஊட்டுறோ~(ம்)ஊட்டுவோம்ஊட்டுவோ~(ம்)
nāmnāmaūttinōmūttunō~(m)ūttugiṟōmūttuṟō~(m)ūttuvōmūttuvō~(m)
Youநீநீஊட்டினாய்ஊட்டுனஊட்டுகிறாய்ஊட்டுறஊட்டுவாய்ஊட்டுவ
ūttināyūttunaūttugiṟāyūttuṟaūttuvāyūttuva
You (Polite) / You(Plural)நீங்கள்நீங்க(ள்)ஊட்டினீர்கள்ஊட்டுனீங்க(ள்)ஊட்டுகிறீர்கள்ஊட்டுறீங்க~(ள்)ஊட்டுவீர்கள்ஊட்டுவீங்க(ள்)
nīngaLnīnga(L)ūttinīrgaLūttunīnga(L)ūttugiṟīrgaLūttuṟīnga~(L)ūttuvīrgaLūttuvīnga(L)
Heஅவன்அவ(ன்)ஊட்டினான்ஊட்டுனா~(ன்)ஊட்டுகிறான்ஊட்டுறா~(ன்)ஊட்டுவான்ஊட்டுவா~(ன்)
avanava(n)ūttinānūttunā~(n)ūttugiṟānūttuṟā~(n)ūttuvānūttuvā~(n)
He (Polite)அவர்அவருஊட்டினார்ஊட்டுனாருஊட்டுகிறார்ஊட்டுறாருஊட்டுவார்ஊட்டுவாரு
avaravaruūttinārūttunāruūttugiṟārūttuṟāruūttuvārūttuvāru
Sheஅவள்அவ(ள்)ஊட்டினாள்ஊட்டுனா(ள்)ஊட்டுகிறாள்ஊட்டுறா(ள்)ஊட்டுவாள்ஊட்டுவா(ள்)
avaLava(L)ūttināLūttunā(L)ūttugiṟāLūttuṟā(L)ūttuvāLūttuvā(L)
She (Polite)அவர்அவங்க(ள்)ஊட்டினார்ஊட்டுனாருஊட்டுகிறார்ஊட்டுறாருஊட்டுவார்ஊட்டுவாரு
avaravanga(L)ūttinārūttunāruūttugiṟārūttuṟāruūttuvārūttuvāru
Itஅதுஅதுஊட்டியதுஊட்டுச்சுஊட்டுகிறதுஊட்டுதுஊட்டும்ஊட்டு~(ம்)
aduaduūttiyadhuūttucchuūttugiṟadhuūttudhuūttumūttu~(m)
They (Human)அவர்கள்அவங்க(ள்)ஊட்டினார்கள்ஊட்டுனாங்க(ள்)ஊட்டுகிறார்கள்ஊட்டுறாங்க(ள்)ஊட்டுவார்கள்ஊட்டுவாங்க(ள்)
avargaLavanga(L)ūttinārgaLūttunānga(L)ūttugiṟārgaLūttuṟānga(L)ūttuvārgaLūttuvānga(L)
They (Non-Human)அவைஅதுங்க(ள்)ஊட்டினஊட்டுச்சுங்க(ள்)ஊட்டுகின்றனஊட்டுதுங்க(ள்)ஊட்டும்ஊட்டு~(ம்)
avaiadunga(L)ūttinaūttucchunga(L)ūttugindṟanaūttudhunga(L)ūttumūttu~(m)
× Have Questions?