Example- பேசு, தூங்கு, எழுது (paesu, thoongu, ezhudhu)

SubjectSubjectPast TensePresent TenseFuture TenseVerbal Participle
High TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial Tamil
Iநான்நா(ன்)வெட்டினேன்வெட்டுன~(ன்)வெட்டுகிறேன்வெட்டுற~(ன்)வெட்டுவேன்வெட்டுவ~(ன்)வெட்டிவெட்டி
nānnā(n)vettinēnvettuna~(n)vettugiṟēnvettuṟa~(n)vettuvēnvettuva~(n)vettivetti
We (Inclusive)நாங்கள்நாங்க(ள்)வெட்டினோம்வெட்டுனோ~(ம்)வெட்டுகிறோம்வெட்டுறோ~(ம்)வெட்டுவோம்வெட்டுவோ~(ம்)
nāngaLnānga(L)vettinōmvettunō~(m)vettugiṟōmvettuṟō~(m)vettuvōmvettuvō~(m)
We (Exclusive)நாம்நாமவெட்டினோம்வெட்டுனோ~(ம்)வெட்டுகிறோம்வெட்டுறோ~(ம்)வெட்டுவோம்வெட்டுவோ~(ம்)
nāmnāmavettinōmvettunō~(m)vettugiṟōmvettuṟō~(m)vettuvōmvettuvō~(m)
Youநீநீவெட்டினாய்வெட்டுனவெட்டுகிறாய்வெட்டுறவெட்டுவாய்வெட்டுவ
vettināyvettunavettugiṟāyvettuṟavettuvāyvettuva
You (Polite) / You(Plural)நீங்கள்நீங்க(ள்)வெட்டினீர்கள்வெட்டுனீங்க(ள்)வெட்டுகிறீர்கள்வெட்டுறீங்க~(ள்)வெட்டுவீர்கள்வெட்டுவீங்க(ள்)
nīngaLnīnga(L)vettinīrgaLvettunīnga(L)vettugiṟīrgaLvettuṟīnga~(L)vettuvīrgaLvettuvīnga(L)
Heஅவன்அவ(ன்)வெட்டினான்வெட்டுனா~(ன்)வெட்டுகிறான்வெட்டுறா~(ன்)வெட்டுவான்வெட்டுவா~(ன்)
avanava(n)vettinānvettunā~(n)vettugiṟānvettuṟā~(n)vettuvānvettuvā~(n)
He (Polite)அவர்அவருவெட்டினார்வெட்டுனாருவெட்டுகிறார்வெட்டுறாருவெட்டுவார்வெட்டுவாரு
avaravaruvettinārvettunāruvettugiṟārvettuṟāruvettuvārvettuvāru
Sheஅவள்அவ(ள்)வெட்டினாள்வெட்டுனா(ள்)வெட்டுகிறாள்வெட்டுறா(ள்)வெட்டுவாள்வெட்டுவா(ள்)
avaLava(L)vettināLvettunā(L)vettugiṟāLvettuṟā(L)vettuvāLvettuvā(L)
She (Polite)அவர்அவங்க(ள்)வெட்டினார்வெட்டுனாருவெட்டுகிறார்வெட்டுறாருவெட்டுவார்வெட்டுவாரு
avaravanga(L)vettinārvettunāruvettugiṟārvettuṟāruvettuvārvettuvāru
Itஅதுஅதுவெட்டியதுவெட்டுச்சுவெட்டுகிறதுவெட்டுதுவெட்டும்வெட்டு~(ம்)
aduaduvettiyadhuvettucchuvettugiṟadhuvettudhuvettumvettu~(m)
They (Human)அவர்கள்அவங்க(ள்)வெட்டினார்கள்வெட்டுனாங்க(ள்)வெட்டுகிறார்கள்வெட்டுறாங்க(ள்)வெட்டுவார்கள்வெட்டுவாங்க(ள்)
avargaLavanga(L)vettinārgaLvettunānga(L)vettugiṟārgaLvettuṟānga(L)vettuvārgaLvettuvānga(L)
They (Non-Human)அவைஅதுங்க(ள்)வெட்டினவெட்டுச்சுங்க(ள்)வெட்டுகின்றனவெட்டுதுங்க(ள்)வெட்டும்வெட்டு~(ம்)
avaiadunga(L)vettinavettucchunga(L)vettugindṟanavettudhunga(L)vettumvettu~(m)
× Have Questions?