Example- படி, கொடு, குளி, பார் (paDi, koDu, kuLi, paar)

SubjectSubjectPast TensePresent TenseFuture TenseVerbal Participle
High TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial Tamil
Iநான்நா(ன்)இழுத்தேன்இழுத்த~(ன்)இழுக்கிறேன்இழுக்குற~(ன்)இழுப்பேன்இழுப்ப~(ன்)இழுத்துஇழுத்து
nānnā(n)izhutthēnizhuttha~(n)izhukkiṟēnizhukkuṟa~(n)izhuppēnizhuppa~(n)izhutthuizhutthu
We (Inclusive)நாங்கள்நாங்க(ள்)இழுத்தோம்இழுத்தோ~(ம்)இழுக்கிறோம்இழுக்குறோ~(ம்)இழுப்போம்இழுப்போ~(ம்)
nāngaLnānga(L)izhutthōmizhutthō~(m)izhukkiṟōmizhukkuṟō~(m)izhuppōmizhuppō~(m)
We (Exclusive)நாம்நாமஇழுத்தோம்இழுத்தோ~(ம்)இழுக்கிறோம்இழுக்குறோ~(ம்)இழுப்போம்இழுப்போ~(ம்)
nāmnāmaizhutthōmizhutthō~(m)izhukkiṟōmizhukkuṟō~(m)izhuppōmizhuppō~(m)
Youநீநீஇழுத்தாய்இழுத்தஇழுக்கிறாய்இழுக்குறஇழுப்பாய்இழுப்ப
izhutthāyizhutthaizhukkiṟāyizhukkuṟaizhuppāyizhuppa
You (Polite) / You(Plural)நீங்கள்நீங்க(ள்)இழுத்தீர்கள்இழுத்தீங்கஇழுக்கிறீர்கள்இழுக்குறீங்க(ள்)இழுப்பீர்கள்இழுப்பீங்க(ள்)
nīngaLnīnga(L)izhutthīrgaLizhutthīngaizhukkiṟīrgaLizhukkuṟīnga(L)izhuppīrgaLizhuppīnga(L)
Heஅவன்அவ(ன்)இழுத்தான்இழுத்தா~(ன்)இழுக்கிறான்இழுக்குறா~(ன்)இழுப்பான்இழுப்பா~(ன்)
avanava(n)izhutthānizhutthā~(n)izhukkiṟānizhukkuṟā~(n)izhuppānizhuppā~(n)
He (Polite)அவர்அவருஇழுத்தார்இழுத்தாருஇழுக்கிறார்இழுக்குறாருஇழுப்பார்இழுப்பாரு
avaravaruizhutthārizhutthāruizhukkiṟārizhukkuṟāruizhuppārizhuppāru
Sheஅவள்அவ(ள்)இழுத்தாள்இழுத்தா(ள்)இழுக்கிறாள்இழுக்குறா(ள்)இழுப்பாள்இழுப்பா(ள்)
avaLava(L)izhutthāLizhutthā(L)izhukkiṟāLizhukkuṟā(L)izhuppāLizhuppā(L)
She (Polite)அவர்அவங்க(ள்)இழுத்தார்இழுத்தாருஇழுக்கிறார்இழுக்குறாருஇழுப்பார்இழுப்பாரு
avaravanga(L)izhutthārizhutthāruizhukkiṟārizhukkuṟāruizhuppārizhuppāru
Itஅதுஅதுஇழுத்ததுஇழுத்துச்சுஇழுக்கிறதுஇழுக்குதுஇழுக்கும்இழுக்கு~(ம்)
aduaduizhutthadhuizhutthucchuizhukkiṟadhuizhukkudhuizhukkumizhukku~(m)
They (Human)அவர்கள்அவங்க(ள்)இழுத்தார்கள்இழுத்தாங்க(ள்)இழுக்கிறார்கள்இழுக்குறாங்க(ள்)இழுப்பார்கள்இழுப்பாங்க(ள்)
avargaLavanga(L)izhutthārgaLizhutthānga(L)izhukkiṟārgaLizhukkuṟānga(L)izhuppārgaLizhuppānga(L)
They (Non-Human)அவைஅதுங்க(ள்)இழுத்தனஇழுத்துதுங்க(ள்)இழுக்கின்றனஇழுக்குதுங்க(ள்)இழுக்கும்இழுக்கு~(ம்)
avaiadunga(L)izhutthanaizhutthudhunga(L)izhukkindṟanaizhukkudhunga(L)izhukkumizhukku~(m)
× Have Questions?