Example- பேசு, தூங்கு, எழுது (paesu, thoongu, ezhudhu)

SubjectSubjectPast TensePresent TenseFuture TenseVerbal Participle
High TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial Tamil
Iநான்நா(ன்)வாங்கினேன்வாங்குன~(ன்)வாங்குகிறேன்வாங்குற~(ன்)வாங்குவேன்வாங்குவ~(ன்)வாங்கிவாங்கி
nānnā(n)vānginēnvānguna~(n)vāngugiṟēnvānguṟa~(n)vānguvēnvānguva~(n)vāngivāngi
We (Inclusive)நாங்கள்நாங்க(ள்)வாங்கினோம்வாங்குனோ~(ம்)வாங்குகிறோம்வாங்குறோ~(ம்)வாங்குவோம்வாங்குவோ~(ம்)
nāngaLnānga(L)vānginōmvāngunō~(m)vāngugiṟōmvānguṟō~(m)vānguvōmvānguvō~(m)
We (Exclusive)நாம்நாமவாங்கினோம்வாங்குனோ~(ம்)வாங்குகிறோம்வாங்குறோ~(ம்)வாங்குவோம்வாங்குவோ~(ம்)
nāmnāmavānginōmvāngunō~(m)vāngugiṟōmvānguṟō~(m)vānguvōmvānguvō~(m)
Youநீநீவாங்கினாய்வாங்குனவாங்குகிறாய்வாங்குறவாங்குவாய்வாங்குவ
vāngināyvāngunavāngugiṟāyvānguṟavānguvāyvānguva
You (Polite) / You(Plural)நீங்கள்நீங்க(ள்)வாங்கினீர்கள்வாங்குனீங்க(ள்)வாங்குகிறீர்கள்வாங்குறீங்க~(ள்)வாங்குவீர்கள்வாங்குவீங்க(ள்)
nīngaLnīnga(L)vānginīrgaLvāngunīnga(L)vāngugiṟīrgaLvānguṟīnga~(L)vānguvīrgaLvānguvīnga(L)
Heஅவன்அவ(ன்)வாங்கினான்வாங்குனா~(ன்)வாங்குகிறான்வாங்குறா~(ன்)வாங்குவான்வாங்குவா~(ன்)
avanava(n)vānginānvāngunā~(n)vāngugiṟānvānguṟā~(n)vānguvānvānguvā~(n)
He (Polite)அவர்அவருவாங்கினார்வாங்குனாருவாங்குகிறார்வாங்குறாருவாங்குவார்வாங்குவாரு
avaravaruvānginārvāngunāruvāngugiṟārvānguṟāruvānguvārvānguvāru
Sheஅவள்அவ(ள்)வாங்கினாள்வாங்குனா(ள்)வாங்குகிறாள்வாங்குறா(ள்)வாங்குவாள்வாங்குவா(ள்)
avaLava(L)vāngināLvāngunā(L)vāngugiṟāLvānguṟā(L)vānguvāLvānguvā(L)
She (Polite)அவர்அவங்க(ள்)வாங்கினார்வாங்குனாருவாங்குகிறார்வாங்குறாருவாங்குவார்வாங்குவாரு
avaravanga(L)vānginārvāngunāruvāngugiṟārvānguṟāruvānguvārvānguvāru
Itஅதுஅதுவாங்கியதுவாங்குச்சுவாங்குகிறதுவாங்குதுவாங்கும்வாங்கு~(ம்)
aduaduvāngiyadhuvāngucchuvāngugiṟadhuvāngudhuvāngumvāngu~(m)
They (Human)அவர்கள்அவங்க(ள்)வாங்கினார்கள்வாங்குனாங்க(ள்)வாங்குகிறார்கள்வாங்குறாங்க(ள்)வாங்குவார்கள்வாங்குவாங்க(ள்)
avargaLavanga(L)vānginārgaLvāngunānga(L)vāngugiṟārgaLvānguṟānga(L)vānguvārgaLvānguvānga(L)
They (Non-Human)அவைஅதுங்க(ள்)வாங்கினவாங்குச்சுங்க(ள்)வாங்குகின்றனவாங்குதுங்க(ள்)வாங்கும்வாங்கு~(ம்)
avaiadunga(L)vānginavāngucchunga(L)vāngugindṟanavāngudhunga(L)vāngumvāngu~(m)
× Have Questions?