Example- விழு, எழு, வரை (vizhu, ezhu, varai)

SubjectSubjectPast TensePresent TenseFuture TenseVerbal Participle
High TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial Tamil
Iநான்நா(ன்)வந்தேன்வந்த~(ன்)வருகிறேன்வற~(ன்)வருவேன்வருவ~(ன்)வந்துவந்து
nānnā(n)vandhēnvandha~(n)varugiṟēnvaṟa~(n)varuvēnvaruva~(n)vandhuvandhu
We (Inclusive)நாங்கள்நாங்க(ள்)வந்தோம்வந்தோ~(ம்)வருகிறோம்வறோ~(ம்)வருவோம்வருவோ~(ம்)
nāngaLnānga(L)vandhōmvandhō~(m)varugiṟōmvaṟō~(m)varuvōmvaruvō~(m)
We (Exclusive)நாம்நாமவந்தோம்வந்தோ~(ம்)வருகிறோம்வறோ~(ம்)வருவோம்வருவோ~(ம்)
nāmnāmavandhōmvandhō~(m)varugiṟōmvaṟō~(m)varuvōmvaruvō~(m)
Youநீநீவந்தாய்வந்தவருகிறாய்வறவருவாய்வருவ
vandhāyvandhavarugiṟāyvaṟavaruvāyvaruva
You (Polite) / You(Plural)நீங்கள்நீங்க(ள்)வந்தீர்கள்வந்தீங்க~(ள்)வருகிறீர்கள்வறீங்க~(ள்)வருவீர்கள்வருவீங்க(ள்)
nīngaLnīnga(L)vandhīrgaLvandhīnga~(L)varugiṟīrgaLvaṟīnga~(L)varuvīrgaLvaruvīnga(L)
Heஅவன்அவ(ன்)வந்தான்வந்தா~(ன்)வருகிறான்வறா~(ன்)வருவான்வருவா~(ன்)
avanava(n)vandhānvandhā~(n)varugiṟānvaṟā~(n)varuvānvaruvā~(n)
He (Polite)அவர்அவருவந்தார்வந்தாருவருகிறார்வறாவருவார்வருவாரு
avaravaruvandhārvandhāruvarugiṟārvaṟāvaruvārvaruvāru
Sheஅவள்அவ(ள்)வந்தாள்வந்தா(ள்)வருகிறாள்வறா(ள்)வருவாள்வருவா(ள்)
avaLava(L)vandhāLvandhā(L)varugiṟāLvaṟā(L)varuvāLvaruvā(L)
She (Polite)அவர்அவங்க(ள்)வந்தார்வந்தாருவருகிறார்வறாருவருவார்வருவாரு
avaravanga(L)vandhārvandhāruvarugiṟārvaṟāruvaruvārvaruvāru
Itஅதுஅதுவந்ததுவந்துச்சுவருகிறதுவருதுவரும்வரு~(ம்)
aduaduvandhadhuvandhuccuvarugiṟadhuvarudhuvarumvaru~(m)
They (Human)அவர்கள்அவங்க(ள்)வந்தனர்வந்தாங்க(ள்)வருகிறார்கள்வறாங்க(ள்)வருவார்கள்வருவாங்க(ள்)
avargaLavanga(L)vandhanarvandhānga(L)varugiṟārgaLvaṟānga(L)varuvārgaLvaruvānga(L)
They (Non-Human)அவைஅதுங்க(ள்)வந்தனவந்துச்சுங்க(ள்)வருகின்றனவருதுங்க(ள்)வரும்வரு~(ம்)
avaiadunga(L)vandhanavandhuccunga(L)varugindranavarudhunga(L)varumvaru~(m)
× Have Questions?